Problematika hodnotenia a sebahodnotenia kvality školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika hodnotenia a sebahodnotenia kvality školy"

Transkript

1 Publikácia bola vytvorená v rámci národného projektu ŠŠI:,,Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy Autor: Mária Škodová Problematika hodnotenia a sebahodnotenia kvality školy (podkladová štúdia) Moderné vzdelávanie Moderné vzdelávanie pre vedomostnú pre vedomostnú spoločnosť/projekt spoločnosť. je spolufinancovaný Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov zo EÚ zdrojov EÚ.

2 Nevidíme veci také, aké sú, ale také, akí sme my. (Anais Nin) Úvod Kvalita školy je v súčasnosti podmienkou jej prežitia (pokles populácie, boj o žiaka, financovanie školy na žiaka...). Každá škola by si mala vypracovať svoj vlastný systém riadenia kvality, ktorý by sa vzťahoval na všetky procesy prebiehajúce v škole a ktorý by zahŕňal všetkých jej zamestnancov. Pre riadenie kvality školy je podľa Tureka 1 dôležité dodržiavanie týchto zásad: 1. Stanovte si za trvalý cieľ permanentné zvyšovanie kvality školy na dosiahnutie konkurencieschopnosti školy a na zaistenie jej perspektívy. 2. Prijmite novú filozofiu vedenie školy sa musí postaviť do čela zavádzania systému riadenia kvality v škole, má preniesť určité kompetencie na učiteľov a žiakov. Má ich poveriť úlohami, aby sa zvýšila ich vnútorná motivácia a angažovanosť v oblasti rozvoja školy i osobného rozvoja. 3. Nespoliehajte sa na hromadnú kontrolu. Nemali by ste sa spoliehať iba na ústne alebo písomné skúšanie na konci určitého obdobia, pretože ich výpovedná hodnota je diskutabilná. Hodnotenie na konci určitého obdobia už nemôže mať vplyv na zlepšenie produktivity žiakov. Hodnotenie by sa malo používať priebežne, a to predovšetkým na diagnostikovanie existujúceho stavu a na skvalitnenie procesu učenia sa žiakov. Žiakov by ste mali naučiť hodnotiť svoju vlastnú prácu. 4. Spolupracujte so zákazníkmi. Vybudujte účinnú spoluprácu vo vnútri školy (medzi vedením školy, učiteľmi a žiakmi) i s vonkajšími zákazníkmi (medzi rodičmi žiakov, zamestnávateľmi absolventov školy, miestnou komunitou) na báze vzájomnej dôvery a rešpektujte požiadavky zákazníkov. 5. Trvale a nepretržite zlepšujte svoje služby, najmä kvalitu vyučovacieho procesu. Vedenie by sa malo poučiť z existujúcich chýb. Okrem toho má vytvoriť také podmienky v škole, aby učitelia chceli a mali možnosť sa vzdelávať a stále sa rozvíjať. 6. Organizujte ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy. Začínajúcich učiteľov treba oboznámiť so školskou kultúrou i s očakávaniami školy. Treba ich pripraviť aj na efektívne vyučovanie i na hodnotenie učebného procesu. V rámci ďalšieho 1 Turek, I.: Kvalita vzdelávania. Iura Edition, 2009, s

3 vzdelávania je potrebné pripraviť všetkých učiteľov školy na to, aby dokázali naučiť svojich žiakov hodnotiť vlastnú prácu a efektívne sa učiť. 7. Zorganizujte prácu vedenia. Vedenie školy by malo pracovať podľa hesla Pomáhať a netrestať. Medzi úlohy vedenia školy patrí aj spolupráca s učiteľmi, s rodičmi, ale aj so žiakmi. Zmyslom tejto spolupráce je získať ich podporu na úspešnú realizáciu vzdelávacích programov. 8. Odstráňte strach z pracoviska. Strach na pracovisku znižuje účinnosť práce. Dôležité je rozdelenie zodpovednosti, ale aj kompetencií. Vedenie pritom uplatňuje diferencované odmeňovanie. 9. Odstráňte bariéry medzi skupinami spolupracovníkov. Účinnosť práce učiteľov a žiakov sa zlepšuje, ak odstránite bariéry medzi skupinami spolupracovníkov. Okrem predmetových komisií vytvorte aj skupiny učiteľov, ktorí učia v tých istých triedach. Vzniknú tak skupiny učiteľov vyučujúcich rôzne predmety a ich členmi sa stanú aj funkcionári školy. Pomôžete tým odstrániť aj bariéry spolupráce medzi ľuďmi s rôznym postavením v školskej hierarchii. 10. Nepoužívajte frázy, výzvy, heslá ani rôzne slogany. Ak sú kompetencie, zodpovednosť, ale aj odmeňovanie spravodlivo rozdelené, nebudete musieť svojich spolupracovníkov povzbudzovať heslami, frázami, pretože sa aj sami dokážu zapáliť pre rozumnú vec. Ak sa vzdelávacie ciele aj napriek tomu nedosiahnu, potom je potrebné zlepšiť systém a nezvaľovať neúspech na učiteľov. 11. Nepoužívajte číselné argumenty. Nemali by ste preferovať hodnotenie známkami, pretože ich výpovedná hodnota je malá. Vôbec neodzrkadľuje napríklad kvalitu výkonu ani rozvoj žiakov. Okrem toho sa známky môžu stať jediným cieľom pre žiakov (vonkajšia motivácia), čo zákonite povedie k zníženiu účinnosti učebného procesu. Ťažisko z učenia sa žiakov sa postupne presunie na snahu o dosiahnutie dobrej známky. 12. Odstráňte bariéry, ktoré bránia prežívaniu hrdosti na prácu. Žiaci a učitelia vo všeobecnosti chcú pracovať, resp. učiť sa, a radi by boli hrdí na svoju prácu. Prvoradou úlohou školy by preto malo byť vybudovanie dobrého vzťahu medzi učiteľmi a žiakmi. 13. Zabezpečte, aby sa každý zamestnanec permanentne zdokonaľoval. Škola môže prosperovať iba vtedy, ak sa učitelia, žiaci, ale aj vedenie školy permanentne vzdelávajú, a to tak vo svojom odbore, ako aj v pedagogických a psychologických disciplínach. 3

4 14. Zapojte všetkých zamestnancov do realizácie zmien. Bez aktívnej podpory vedenia školy žiadna inovácia v škole nemôže byť úspešná. Iniciátorom zavedenia a uplatnenia novej filozofie musí byť vedenie školy. Angažovanosť vedenia sa musí prejaviť na každom kroku pri vytvorení novej štruktúry školy i pri zabudovaní novej filozofie do kultúry školy. Angažovanosť vedenia je základným predpokladom podpory novej filozofie aj zo strany učiteľov a ostatných pracovníkov školy. Hodnotenie žiakov na vyučovaní je jediné hodnotenie v živote človeka, ktoré je vo svojej podstate systematické. 2 Všetky ostatné hodnotenia, s ktorými sa človek v živote stretáva, majú charakter až príliš všeobecný a značne náhodný. Systematickosť hodnotenia žiakov na vyučovaní vidíme v tom, že učiteľ si túto činnosť vopred premyslí, pripraví, organizuje ju, pravidelne ju v určitých časových intervaloch vykonáva a výsledky následne porovnáva so zvolenými normami. A práve týmito kvalitami (systematickosť, permanentnosť) má školské hodnotenie silný vplyv na povahu vyučovania, na intenzitu učebných činností žiakov a na samotnú schopnosť sebahodnotenia žiakov. Sebahodnotenie žiakov je orientované na ich vlastné výkony, na ich vlastnú prácu, na zaznamenanie ich vlastného pokroku teda sebahodnotenie v zmysle sebareflexie. Podstatou sebareflexie je, že žiaci sú zodpovední za svoje učenie a sú do procesu učenia (rovnako ako do procesu hodnotenia) aktívne zapojení. Sebahodnotenie môže žiakom pomáhať zlepšovať proces vlastného učenia. Z didaktického hľadiska je ho možné chápať ako kompetenciu podporujúcu samostatnosť a nezávislosť od učiteľa. Môžeme ho chápať ako proces spätnej kontroly, ktorý žiaka núti: k premýšľaniu o minulých činnostiach a získaných skúsenostiach; k znovu vybaveniu si toho, čo sa stalo; k vymenovaniu toho, čo sa naučil, čo zvládol, čo dosiahol; k formulovaniu toho, čo sa mu nepodarilo, čo mu chýba k splneniu úlohy. Uviedli sme tu veci, ktoré by mali byť dôverne známe každému učiteľovi. Čo mu však známe byť nemusí, je problematika sebahodnotenia nie na individuálnej úrovni žiaka, ale na inštitucionálnej úrovni školy. Napomôcť prekonaniu obáv z tohto posunu by mohlo práve uvedomenie si skutočnosti, že aj keď sa jedná o iný objekt (a k tomu primerané iné mechanizmy spôsobu hodnotenia a sebahodnotenia), základné princípy a pravidlá, zmysel a ciele sú v oboch prípadoch skoro identické. Toto uvedomenie a pochopenie môže kladne ovplyvniť postoj učiteľov k vnímaniu a v prístupe k procesom sebahodnotenia práce vlastnej 2 Pasch, 1998, s.104 4

5 školy. Preto aj na viacerých ďalších miestach budeme používať na lepšie a názornejšie vnímanie textu príklady alebo ukážky, ktoré sa viažu na prácu so žiakmi. Aktuálne prístupy k problematike hodnotenia a sebahodnotenia kvality škôl Keď hovoríme o sebahodnotení školy, je v prvom rade potrebné, aby sme si vymedzili význam pojmu prístup k hodnoteniu. Môžeme ho definovať ako súbor komponentov (vrátane typu hodnotiteľa), hodnotených aspektov a kritérií hodnotenia, procesov a využitia výsledkov hodnotenia. Hodnotitelia môžu spadať pod zodpovednosť orgánu (miestneho, regionálneho alebo centrálneho) v oblasti vzdelávania, ktorý je zodpovedný za príslušnú školu. Vtedy hovoríme o externom hodnotení hodnotenie je zrealizované osobou, ktorá nie je priamo zainteresovaná do aktivít hodnotenej školy. Iný prípad nastane, keď sú hodnotiteľmi osoby alebo skupiny osôb príslušnej školy (riaditeľ školy, učitelia a žiaci, rodičia). Vtedy hovoríme o internom hodnotení kvality školy. Rozlišujeme teda dva prístupy k hodnoteniu externý prístup a interný prístup. Každý prístup sa ešte môže rôzne členiť, napríklad aj v závislosti od existencie jedného alebo viacerých hodnotiteľov. Môžeme si však zvoliť a následne definovať aj iné prístupy na základe iných pohľadov, iných aspektov, iných kritérií... Pri externom prístupe je za hodnotenie vzdelávania a časti systému riadenia na Slovensku zodpovedná Štátna školská inšpekcia (ďalej ŠŠI). Ďalšie prostriedky na externé hodnotenie vzdelávacieho systému má v rámci celoštátnych a medzinárodných meraní k dispozícií Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Sú to predovšetkým rôzne testy a ich výsledky, ktoré sa veľmi často používajú ako nástroj na hodnotenie vzdelávacieho systému. Ostatné skupiny externých hodnotiteľov, ktorí prichádzajú z rôznych centrálnych alebo administratívnych orgánov, majú za úlohu kontrolovať iné špecifické aspekty v školách nakladanie s pridelenými finančnými prostriedkami, bezpečnosť a ochranu zdravia v školách, archivovanie školských dokumentov, školské stravovanie a pod. V súčasnosti silnejú snahy prepojiť externé hodnotenie s interným tak, aby sa mohli výsledky interného hodnotenia využiť pri externom hodnotení. Existujú aj ďalšie dva prístupy k spôsobu získavania informácií o realite, t. j. o aktuálnom stave javov vo zvolenej oblasti práce školy. Prvý prístup kvantitatívny nám umožňuje získať veľké množstvo informácií, druhý prístup kvalitatívny nám umožňuje informácie skúmať hlbšie a vo vzájomných vzťahoch. Niektoré metódy sú pre oba uvedené prístupy 5

6 spoločné, líšia sa len v konkrétnej podobe jednotlivých nástrojov. Kvantitatívny prístup sa snaží odpovedať na otázku Aká je vaša škola? To znamená, že získame skôr informácie štatistickej povahy, ktoré sa dajú merať a štatisticky spracovať. Nevyhotovujeme teda správu o vlastnom hodnotení školy, ale správu o získaných a spracovaných informáciách a údajoch. V rámci sebahodnotenia je možné, ale aj potrebné s takouto správou ďalej pracovať, zamyslieť sa nad výsledkami, kriticky ich posúdiť. Kvalitatívny prístup skôr odpovedá na otázku Aká je naša škola? Sleduje také javy, ktoré si štatistika nevšíma kultúru školy, jej klímu, atmosféru školy. Pri informáciách kvalitatívnej povahy nie je zmyslom generovať výpočty, zmyslom je prezentovať výsledky v ucelenej a prehľadnej podobe, ktorá má (v tomto prípade) podobu textu s ukážkami (citácie výrokov, ukážky fotografií...). Hodnotenie (interné alebo externé), ktoré sa týka samostatných subjektov, nie vždy poskytne možnosť hodnotiteľom utvoriť si úsudok o práci učiteľov. Prístupy k externému hodnoteniu sú rôzne, rozlíšiť ich môžeme aj podľa cieľov, ktoré sledujú. Jeden z prístupov korešponduje s novými trendmi a požiadavkami v hodnotení škôl jeho cieľom je, aby sa školy stali centrami kvality, preto im hodnotitelia radia a pomáhajú v procese interného hodnotenia. Účelom (cieľom) iného prístupu je skontrolovať, či školy dodržiavajú štandardy a predpisy. Externé hodnotenie sa môže sústreďovať nielen na procesy vzdelávania, ale aj na jeho výsledky (výstupy). Procesy sú súborom aktivít, ktoré premieňajú vstup na vzdelávací alebo administratívny výstup. Vstup pozostáva z mnohých faktorov (počet učiteľov, počet prijatých žiakov...), ktoré bude musieť škola akceptovať ako existujúci stav na dosiahnutie výstupov. Výstupy sú dosiahnuté výsledky s ohľadom na ciele, ktoré boli pre ne stanovené alebo sú cieľmi samotnými. Týkajú sa hlavne zručností alebo znalostí, ktoré žiaci dosiahnu počas školskej dochádzky. Zatiaľ čo výstupy sa týkajú bezprostredne žiakov, procesy na dosiahnutie týchto výsledkov sa neobmedzujú len na oblasť vzdelávania. Materiálne zdroje potrebné pre vzdelávacie aktivity sú cestou, ktorá tiež prispieva ku kvalite školského výkonu, a tak škola môže aspoň čiastočne pôsobiť aj prostredníctvom riadenia svojich zdrojov. Externé hodnotenie má vypracované fázy hodnotenia: prípravná fáza hodnotitelia sa pred návštevou konkrétnej školy oboznamujú s jednotlivými dokumentmi; realizačná fáza sledovanie, posudzovanie, zber a spracovanie poznatkov; konzultácia s vedením školy stretnutie pred návrhom vypracovania záverečnej hodnotiacej správy; 6

7 nadväznosť po hodnotení hodnotitelia kontrolujú, či školy reagujú primerane na odporúčania alebo inštrukcie vydané po hodnotení. Dôsledky externého hodnotenia, ktoré môžu ovplyvniť školy, sú: 1. Z výsledkov hodnotenia vyplývajú odporúčania (alebo inštrukcie), ktoré zabezpečujú zlepšenie kvality v daných školách. 2. Na základe hodnotenia sa škola zaväzuje vytvoriť oficiálny plán (plán opatrení) na zlepšenie, ktorý stanovuje a vysvetľuje ciele, ktoré sa škola snaží dosiahnuť. 3. Hodnotenie vedie k disciplinárnemu konaniu, ktoré môžu vykonávať priamo hodnotitelia alebo vzdelávacie orgány. Disciplinárne opatrenia môžu ovplyvniť školu alebo jej vedenie. Môžu v sebe zahŕňať zníženie finančných prostriedkov pri rozdeľovaní zdrojov, odobratie niektorých prednostných práv (vydávanie certifikátov), uloženie pokút zodpovedným osobám, prípadne ich odvolanie. Niektoré výsledky externého hodnotenia sa v súčasnosti zverejňujú na internetových stránkach ŠŠI. Tieto výsledky sa môžu využiť pri celkovom hodnotení vzdelávacieho systému. Výsledky interného hodnotenia využívajú školy na to, aby zlepšili kvalitu svojej práce a spôsob fungovania. Interné hodnotenie sa považuje za komplexný proces, ktorý vyžaduje odborné vedomosti, ktorými školskí zamestnanci vždy nedisponujú. Interné hodnotenie slúži: k zviditeľneniu kvality školy a k jej rozvoju či už vo vnútri školy, ale aj smerom von; k rozvoju spoločných cieľov a noriem, a tým prispieva k hľadaniu konsenzu vo vnútri pedagogického zboru; k podpore rozsiahlej, trvalej a systematickej diskusie, ktorá vedie k rozvoju školy; k rozvoju profilu školy, ktorý slúži predovšetkým na jej odlíšenie od ostatných škôl; k prispôsobeniu školy k požadovaným zmenám a spoločenskej objednávke; ako základ k plánovaniu, k stanovovaniu cieľov pre ďalší rozvoj školy. Interné hodnotenie predstavuje kritickú spätnú väzbu o vlastnej pedagogickej práci. Opiera sa o ciele, koncepcie, ročný plán, školský program a jednotlivé oblasti života školy 1. výstupy z edukačných procesov, 2. procesy na úrovni triedy, 3. procesy na úrovni školy, 4. vzťahy s vonkajším prostredím. 1. výstupy z edukačných procesov: Aké sú vedomosti, zručnosti a návyky žiakov v jednotlivých ročníkoch a v jednotlivých vyučovacích predmetoch? 7

8 Dosahujú žiaci vzdelávacie štandardy? V porovnaní s predošlými rokmi sú vedomosti, zručnosti a návyky žiakov lepšie, horšie alebo približne rovnaké? Rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a návykoch medzi najlepšími a najhoršími žiakmi sa zmenšujú, zväčšujú alebo sú približne rovnaké? Aké úspechy dosahuje škola v zlepšovaní mravných hodnôt žiakov, v rozvíjaní ich pozitívnych občianskych postojov, v ochote spolupracovať, v iniciatívnosti, v schopnosti myslieť pozitívne a tvorivo? Ako vplýva na výsledky školy v oblasti výchovy sociálny pôvod žiakov, ich pohlavie, telesné či psychické znevýhodnenie, alebo iné príčiny vyvolávajúce nerovnosť a nespravodlivosť? Do akej miery sa o problémoch výchovy diskutuje medzi učiteľmi? Z akých zdrojov získava škola informácie o výsledkoch v oblasti výchovy? Ako môže svoje závery dokázať? Kam odchádzajú, kde sa umiestňujú absolventi školy? Do akej miery zodpovedá pracovné zaradenie absolventov profilu absolventa školy? Ako pripravila škola svojich žiakov na toto pracovné zaradenie po ukončení školy? Súvisí úspešnosť uplatnenia absolventov školy s ich pohlavím, sociálnym pôvodom, etnickou príslušnosťou? Kde sa nachádzajú absolventi školy (po jednom, dvoch, troch rokoch) od ukončenia školy? 2. procesy na úrovni triedy: Koľko vyučovacích hodín sa v škole celkovo neodučí (z akýchkoľvek dôvodov)? Aké sú dôvody neodučenia vyučovacích hodín? Aké je využitie vyučovacieho času (koľko percent sa venuje vyučovacím aktivitám a koľko percent neproduktívnej činnosti zápisom do triednej knihy, napomínaniu žiakov a pod.)? Koľko času vynakladajú žiaci domácej príprave na vyučovanie? Ide o produktívne využitý čas? Aký počet hodín predstavuje záškoláctvo žiakov? Aký je rozdiel vo využívaní času (aktivita na vyučovaní a čas venovaný domácej príprave na vyučovanie) medzi najlepšími a najslabšími žiakmi? 8

9 Koľko hodín sa v škole vyučuje neodborne (vrátane zastupovania neprítomných učiteľov)? Koľko percent vyučovacích hodín z jednotlivých vyučovacích predmetov sa neodučí vôbec? Koľko sa odučí neodborne? Má škola jasne stanovené vzdelávacie ciele a výkonové štandardy pre žiakov? Sú s nimi oboznámení žiaci i učitelia? Sú pre nich zrozumiteľné? Aká je efektívnosť učenia sa žiakov? Aká je efektívnosť vyučovania učiteľov? Ako zisťuje škola kvalitu vyučovacieho procesu, ako ju vyhodnocuje, ako stimuluje učiteľov k zvyšovaniu kvality vyučovacieho procesu? Ako pomáha škola začínajúcim učiteľom a učiteľom, ktorí majú ťažkosti s vyučovaním? Pristupuje sa vo vyučovacom procese ku všetkým žiakom rovnako? Ako sa v škole zisťujú problémy (prekážky) v učení sa žiakov? Ktorým žiakom (skupinám žiakov) sa venuje zvýšená pozornosť (starostlivosť, podpora) a ktorým nie? Akým spôsobom sú podporovaní zdravotne či sociálne znevýhodnení žiaci vo vyučovacom procese? Do akej miery je tento spôsob efektívny? Aký názor majú na podporu zdravotne či sociálne znevýhodnených žiakov rodičia, žiaci a učitelia? Do akej miery sú problémy s učením spôsobené individuálnymi problémami žiakov, nevhodnými vyučovacími postupmi učiteľov, neefektívnou organizáciou podpory znevýhodnených žiakov zo strany vedenia školy? 3. procesy na úrovni školy: Používajú sa v škole také organizačné formy, ktoré umožňujú žiakom optimálne sa učiť? Monitorujú a vyhodnocujú učitelia pravidelne učebné pokroky žiakov? Je v škole vypracovaný systém stimulujúci efektívne a kvalitné vyučovanie? Zohľadňuje školské kurikulum potreby a želania žiakov? Do akej miery sú žiaci spokojní so svojimi učiteľmi? Aká je sociálna klíma na vyučovaní jednotlivých predmetov? 9

10 Aká je sociálna klíma v škole? Rešpektujú sa vzájomne učitelia a žiaci? Vyskytuje sa v škole šikanovanie, protekcionárstvo, úplatkárstvo a podobné negatívne javy? Sú pravidlá školského poriadku zrozumiteľné, jednoznačné? Sú v nich uvedené pochvaly, odmeny, sankcie za správanie? Sú spravodlivé a pre všetkých rovnaké? Majú žiaci školy príležitosť podieľať sa na rozhodovaní a niesť za svoje rozhodovanie aj zodpovednosť? Môžu bez obáv predkladať návrhy? Aká je kvalita vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi? Môžu sa žiaci aktívne podieľať na sociálnom živote školy? Ako prebieha v škole rozhodovanie? Kto sa na ňom podieľa? Ako je v škole zabezpečené ďalšie vzdelávanie učiteľov? Aké sú jeho ciele, obsah, metódy, kvalita, účasť? Ako je v škole zabezpečený odborný rast zamestnancov? Má škola jasnú perspektívu? Ako dokáže škola reagovať na také zmeny, ktoré môžu napríklad ohroziť bezpečnosť žiakov, bežné fungovanie školy a pod.? 4. vzťahy s vonkajším prostredím: Ako škola komunikuje s rodičmi o učení, učebných pokrokoch či problémoch ich detí? Ako škola zisťuje požiadavky a želania rodičov, ako ich rešpektuje? Navštevujú rodičia školu radi a ako často? Správajú sa vedenie školy a učitelia ku všetkým rodičom rovnako? Podporujú rodičia svoje deti v učení, pomáhajú im v učení? Má škola v tomto smere vypracované pravidlá? S koľkými rodičmi sa (priemerne) individuálne stretne učiteľ (vedenie školy) za rok? Aký čas týmto stretnutiam venujú? Koľko schôdzok s rodičmi sa uskutoční ročne (koľko listov rodičom škola odošle, koľko telefonických rozhovorov s nimi uskutoční)? Aké sú vzťahy školy s miestnou komunitou? Čo jej škola poskytuje? Akým spôsobom komunikuje škola s miestnou komunitou? Ako zisťuje jej potreby a želania? Sú stretnutia pravidelné? Sú podmienky v miestnej komunite (životné prostredie, zamestnanosť, služby, dôvera a pod.) priaznivé pre chod školy? Podporuje miestna komunita školu, pomáha jej? Ako? 10

11 Kto patrí k hlavným zamestnávateľom absolventov školy? Informujú zamestnávatelia školu pravidelne o svojich požiadavkách na jej absolventov? Ako komunikuje škola so zamestnávateľmi jej absolventov? Ako škola uspokojuje požiadavky zamestnávateľov na jej absolventov? Ako zamestnávatelia absolventov pomáhajú škole napĺňať tieto požiadavky? Ako by mohla škola zlepšiť svoje vzťahy so zamestnávateľmi jej absolventov? Možné úskalia sebahodnotenia Pred začiatkom procesu sebahodnotenia je potrebné si uvedomiť, že musíme pracovať s takými vstupnými veličinami, ktoré máme k dispozícií (aktívni a menej aktívni učitelia, nevhodná budova školy, nerozhodné či menej rozhodné vedenie školy, rozmanitý kolektív žiakov, nedostatok finančných prostriedkov...). Problémy, ktoré môžu v procese sebahodnotenia nastať, môžeme zhrnúť do niekoľkých bodov: Vedenie školy sa nestotožnilo so sebahodnotením úplne najhorší prípad. Odpor učiteľov k sebahodnoteniu nie všetci učitelia budú so sebahodnotením súhlasiť. Sebahodnotenie ako príkaz zhora narobí viac škody ako úžitku. Prílišné nadšenie pre sebahodnotenie, preceňovanie svojich schopností. Oceňovanie členov realizačného tímu treba oceniť prácu každého, kto sa podieľa na sebahodnotení a keďže je to proces dlhodobý, treba oceňovať aj jednotlivé, malé úspechy. Vzdelávanie k sebahodnoteniu je veľmi dôležité neustále sa vzdelávať, vzdelávanie sa je základná podmienka vlastnej zmeny, ale je aj potenciálom pre odstraňovanie bariér rozvoja školy. Sebahodnotenie ako formalita je jedným z najväčších rizík sebahodnotenia, ale formálnosť vytvorenia správy o sebahodnotení školy sa skôr či neskôr ukáže a škole táto skutočnosť v konečnom dôsledku nepomôže. Návrh priebehu hodnotenia kvality školy Predpokladáme, že školy, ktoré začínajú so sebahodnotením, nebudú všetky oblasti hodnotiť s rovnakou intenzitou. Samozrejme, že by nemali zabudnúť ani na jednu z nich. Sú 11

12 oblasti, v ktorých sa nevyskytujú žiadne problémy, tie sa môžu iba sledovať. Úplne ideálne by bolo vybrať si na začiatku jednu oblasť, v ktorej sú problémy a len postupne sa zamerať aj na ostatné, získavať skúsenosti a časom spracovať projekt sebahodnotenia školy ako celku. Pokiaľ sa škola rozhodne pre sebahodnotenie, mohla by postupovať podľa nasledujúcich krokov (iba teoretický návrh): 1. krok: Vybrať si oblasť hodnotenia, objasniť ciele a význam dôležitý je pozitívny prístup (výstupy z edukačných procesov, procesy na úrovni triedy, procesy na úrovni školy a vzťahy s vonkajším prostredím). Jasne formulovať ciele pomocou SMART analýzy. (S špecifický, cieľ musí byť konkrétny; M merateľný, stupeň dosiahnutia cieľa je viditeľný alebo sa dá odmerať; A akceptovateľný, v rámci pedagogického zboru je možné dosiahnuť minimálny konsenzus, aby bol cieľ akceptovaný; R realistický, cieľ je možné splniť v rámci existujúcich rámcových podmienok, ktoré sa týkajú napríklad financií, času, personálnych podmienok, materiálnych podmienok...; T terminovaný, cieľ je pravdepodobne možné splniť v rámci stanoveného termínu.) 2. krok: Stanoviť si želané požiadavky kvality stanoviť si kritériá, indikátory, štandard. 3. krok: Určiť spôsoby a metódy, pomocou ktorých by sa zvýšila kvalita a určiť skupiny osôb, ktoré budú zodpovedné za zber údajov. Je potrebné odpovedať si na otázky Ktoré zdroje/metodický know-how máme k dispozícií? Je cieľ sebahodnotenia s plánovanými nástrojmi dosiahnuteľný? Ktoré sú prednosti a nevýhody terajších zisťovacích nástrojov? 4. krok: Realizácia zberu údajov uvedomiť si, na čo si máme dávať pozor. Interview rozhovor sa musí dotýkať výhradne stanovenej témy. Dotazník ak návratnosť bude nižšia ako 30 %, nebudú jeho výsledky relevantné. Pozorovanie zistenia zaznamenávať do pozorovacích protokolov, ktoré budú zamerané na ťažiskové body. Analýza dokumentácie dokumenty usporiadať, skontrolovať, analyzovať. 5. krok: Analýza a interpretácia údajov získané údaje sa budú analyzovať na základe plánovanej kvality. 6. krok: Stanoviť opatrenia na zlepšenie a plánovať ďalšie kroky pri tvorbe školského programu. Pri opatreniach uprednostniť praktické využitie. Trinásť podmienok úspechu: 1. Aktívna úloha vedenia školy. 2. Ciele sebahodnotenia precízne objasňovať. 3. Začať s oblasťou, v ktorej máme problémy. 12

13 4. Nehodnotiť veľa naraz menej je niekedy viac. 5. Konštruktívne zaobchádzať s odporom a konfliktom. 6. Rozumne zaobchádzať so zdrojmi. 7. Účasť tých, ktorých sa to týka. 8. Normy a pravidlá realizácie riadne objasniť. 9. Ísť krok za krokom. 10. Zvoliť jasnú a výstižnú formuláciu otázok. 11. Hodnotiace nástroje majú byť šité na mieru, využívať aj dostupné príklady. 12. Zjednocovať rozdielne názory a pohľady. 13. Výsledky, hodnotenia a závery dokumentovať. Vychádzajúc zo skúseností projektu Sebahodnotenie v európskych školách súhlasíme s názorom, že sebahodnotenie nemá začiatok ani koniec, neustále sa zdokonaľuje, je zakotvené v každodennom živote školy. Neexistuje žiadna šablóna, príručka, podľa ktorej by si škola sebahodnotenie mohla urobiť. Sebahodnotenie je systematický, pravidelný a štruktúrovaný proces, v ktorom škola sama zisťuje a vyhodnocuje údaje o hlavných oblastiach svojej činnosti. Vzhľadom na to, že vlastné hodnotenie by malo vychádzať z vnútorných potrieb školy a vzhľadom na to, že je dôležité pre sebareflexiu školy v snahe o zmenu a dosiahnutie vyššej kvality vzdelávania, nie je účelné vydávať nejaký univerzálny nástroj, ktorý by školy len formálne vyplnili. Myslíme si, že v snahe o vyššiu kvalitu školy je účinnejšie, keď si škola sama vyberie alebo vytvorí nástroj, ktorý korešponduje s jej školským vzdelávacím programom a sama bude premýšľať o oblastiach a kritériách, ktoré bude monitorovať, vyhodnocovať a podľa ktorých bude robiť závery a voliť stratégiu k zlepšeniu. Najdôležitejším momentom v procese sebahodnotenia je zmena myslenia aktérov hodnotenia, teda uvedomenie si potreby zmeny. Ciele hodnotenia si škola stanovuje sama, rovnako aj metódy a formy hodnotenia. Nevýhodou je možná neschopnosť nadhľadu pri pohľade zvnútra alebo ovplyvnenie osobným vzťahom ku škole. Využitím sebahodnotenia zvyšuje škola kvalitu poskytovaného vzdelávania. Nesmie však zabúdať na to, že dôležitejšie a zložitejšie je kvalitu udržiavať. Zmysel a význam sebahodnotenia spočíva predovšetkým v tom, že sebahodnotenie je prostriedkom ku skvalitneniu vzdelávania, je hybnou silou udržiavania a zlepšovania kvality školy, je akýmsi prevzatím zodpovednosti za kvalitu práce školy a skladaním účtov aktérom sebahodnotenia. Sebahodnotenie nie je záležitosťou jednotlivca, je to spoločná tímová práca. Potrebné je preto hneď na začiatku rozdeliť si konkrétne činnosti, úlohy, právomoci a zodpovednosť. 13

14 Úloha riaditeľa školy v procese sebahodnotenia Úloha riaditeľa je nezastupiteľná pri sebahodnotení, neznamená to ale, že práve on musí byť koordinátorom všetkých aktivít. Dôležité je však uvedomiť si, že bez podpory riaditeľa je nádej na úspešnosť minimálna: 1. Vyberie spomedzi učiteľov koordinátora sebahodnotenia a oboznámi pedagogický zbor s jeho kompetenciami. 2. Podporuje sebahodnotenie a procesy s tým spojené. 3. Pomáha plánovať jednotlivé kroky. 4. Umožňuje ďalšie vzdelávanie učiteľov v konkrétnej oblasti, ktorá sa javí ako nedostatočne zvládnutá. 5. Môže tím kontrolovať a musí pracovať s výstupmi, inak by sebahodnotenie nesplnilo zmysel. Sebahodnotenia by sa mali postupne zúčastniť všetci zamestnanci školy, každý by mal k celkovému hodnoteniu prispieť určitým podielom. Sebahodnotenie so sebou prináša zmenu, čo môže u ľudí vyvolať obavy z možných negatívnych dôsledkov, prípadne aj odpor k zmene. Realizácia zmeny bez aktívnej spolupráce a priamej účasti učiteľov a vedenia školy nie je možná. Práve učitelia sú tí, ktorí môžu najvýraznejšie prinášať zmeny do práce školy. Je úplne prirodzené, že si sebahodnotenie spočiatku nezíska každého. Dôležité je, aby žiaci a rodičia boli chápaní ako rovnocenní partneri sebahodnotenia, mali by byť ponímaní ako hybná sila zmien. Od nich sa získava spätná väzba a svojimi názormi a návrhmi sa podieľajú na zlepšení kvality školy. Metódy a nástroje sebahodnotenia školy Metóda je cesta (vyjadrené inými slovami), ako dosiahneme požadovaný cieľ. Ku každej zo štyroch skúmaných oblastí života školy je potrebné vybrať vhodný nástroj. Je možné spracovať prehľad vhodných, avšak iba odporúčaných nástrojov a metód. V kompetencii samotnej školy je, aké postupy zvolí. (Za každou metódou nasleduje jej podrobnejší popis a zloženie.) 1. Kladenie otázok Hodnotiace aktivity sú zamerané na hľadanie správnych odpovedí na dané problémy. Kladenie otázok a ich obsah je najobľúbenejším druhom hodnotiacich aktivít. Z toho dôvodu, 14

15 že kladenie otázok je hlavnou formou testovania a skúšania žiakov, musí byť citlivé a systematické, preto je dôležité zaujať formálnejší prístup. Rovnako ako v triede, hodnotenie kladením otázok môže mať ústnu, ale aj písomnú formu. Rozhovor Rozhovor je hodnotiacou metódou, ktorá používa jazyk ako hlavný zdroj informácií, čím poskytuje širokú škálu možných reakcií (odpovedí). Rozhovory sú užitočným zdrojom podrobnejších informácií o probléme na úrovni osobného kontaktu tvárou v tvár. Rozhovor sa odvíja od výsledku hodnotenej úlohy a možno ho realizovať individuálne alebo v skupine. Jeho rozsah sa pohybuje od problémovo orientovaného rozhovoru, v ktorom je pozornosť sústredená na vopred stanovenú štruktúru, až po voľné rozprávanie, ktoré je čiastočne alebo len minimálne štruktúrované vedúcim rozhovoru. Výhodou rozhovorov je prispôsobenie otázok konkrétnej situácii, ale aj rešpektu a úcte k osobe poskytujúcej rozhovor. V sebahodnotení sa rozhovor najčastejšie používa na získanie rýchleho prehľadu o tom, čo si ľudia myslia o konkrétnych situáciách. Ak je zámerom rozhovorov riešiť problém (napríklad, ako učiteľ zvláda konflikty v triede), bude na jednej strane určite efektívny spoločný návrh súboru otázok, ale na druhej strane bude tiež vhodné ponechať priestor pre individuálny rozhovor zameraný na podstatu problému. Kladenie otázok písomnou formou dotazník Dotazník je jednou z najjednoduchších a najčastejšie používaných metód hodnotenia, pretože je vhodný pre široký okruh zúčastnených. Osoby respondentov zvyčajne požiadajú odpovedať rôznym spôsobom v závislosti od účelu požiadaviek a od stupňa požadovanej úrovne. Ak sú do dotazníka navyše začlenené aj určité charakteristické črty (rod, etnikum, vek), môžu byť následne analyzované tak, aby ukázali odlišnosti názorov v skupine. Dotazníky sa používajú na dosiahnutie viac alebo menej štandardizových odpovedí, ktoré by mohli byť ľahšie porovnateľné. Ich veľkou výhodou je dôvernosť, ktorú poskytujú a anonymita, ktorá umožňuje žiakom, učiteľom a rodičom odpovedať čestne a bez obáv. Prehľad Prehľad je alternatívou dotazníka. Odlišuje sa tým, že je administrovaný niekým, kto dohliada na zber údajov, prípadne v zbere údajov hrá priamu úlohu. Táto metóda sa používa pri zhromažďovaní údajov, ktoré skúmajú isté aspekty školského života alebo učenia. Môže obsahovať napríklad prehľad o používaní výpočtovej techniky alebo prehľad o čase, ktorý zaberá presun z triedy do triedy, prehľad o frekvencii a kvalite listov odoslaných rodičom, prehľad o predstavách rodičov o školských stretnutiach. Môže byť účinnejšou metódou ako dotazník, pretože sa vyhneme triedeniu, šíreniu, rozdeľovaniu, zbieraniu aj analýze, čiže 15

16 všetkému, čo by mohlo zabrať mnoho času. Nemá však dôverný charakter. Prehľadový protokol napísaný alebo uložený na CD ROM-e je potom vytvorený na základe zhromažďovania a analýzy údajov. Na prehľad ukazovateľov rozvoja pedagogického zboru by mohli byť použité nasledovné ukazovatele: Počet učiteľov, ktorí sa zúčastňujú vzdelávania. Čas, ktorý učitelia strávia v škole mimo vyučovania. Množstvo času, ktorý venujú plánovaniu úloh. Čas strávený pri konkrétnej tvorbe rozhodnutí o celoškolskom probléme. Plány na prenos aktivít vzdelávania učiteľov. Čas strávený s aktérmi školského života. Množstvo času venovaného inštitúciám zvonka (sociálnym službám, polícii...). Na prehľad ukazovateľov škola domov, by mohli byť použité nasledovné ukazovatele: Percento rodičov, s ktorými sa učitelia (riaditeľ) stretnú individuálne raz ročne. Čas, ktorý venujú učitelia (riaditeľ) rodičom. Znalosť rodičov o rozhodnutiach školy. Informácie učiteľov o situácii žiakov doma. Percento listov, ktoré rodičia dostanú domov za obdobie jedného mesiaca. Percento pozitívnych a negatívnych listov. Percento telefónnych hovorov zo školy domov rodičom alebo naopak. Dôvod týchto hovorov. Denný záznam denník Bremeno to je pôvodný význam slova a je odvodený od slova lodný alebo prevádzkový denník, do ktorého sa zapisoval priebeh cesty a udalosti počas celej plavby lode. Zaznamenávaním udalostí v slede a za vopred určené časové obdobie môžeme pozorovať napríklad žiaka a získať prehľad o priebehu jeho vzdelávania a o jeho rozvoji. Denný záznam je platným nástrojom na zistenie, ako ľudia využívajú svoj čas. Ak chce vedenie školy (napríklad) lepšie využiť čas na riadenie učiteľského zboru, je dobrým nápadom zistiť schému množstva času, ktorý učitelia venujú riešeniu rôznych úloh. Počas jedného týždňa si učitelia zaznamenávajú svoje činnosti a potom si ich porovnávajú. Výsledky týchto záznamov tvoria základ pre ďalšie kroky v procese vývoja. 16

17 Silové pole Silové pole sa používa ako dynamická sila, ktorá vedie k dosiahnutým úspechom alebo ich od nich odráža v opačnom smere. Hodnotiace údaje veľmi často signalizujú protichodné ciele v procese vývoja metód, pretože v individuálnom dôsledku musí byť vývoj školy produktívny a dynamický. Silové pole ho môže zviditeľniť jednak na úrovni osobnej, ale aj na organizačnej úrovni. Prostriedok silového poľa je zvyčajne zasadený do prostredia protichodných cieľov alebo cieľov stojacich vedľa seba. Silové pole núti žiakov rozpoznať tie veci, ktoré im pomáhajú alebo zabraňujú v ich učení. 2. Pozorovanie Pozorovanie je prirodzená aktivita, ktorá sa pri hodnotení často používa. Ak sa zameriame na to, čo vidíme, smerujeme k tomu, čo chceme vidieť. Ak sledujeme to, čo chceme, musíme venovať zvláštnu pozornosť aj predsudkom a úsudkom, prispôsobiť a spresniť naše sledovanie špecifickým kritériám. Pozorovanie je aktivita, ktorá sa značne odlišuje od videnia objektu. Pozorovanie za odborným účelom je disciplinovanou koncentráciou pozornosti na určité deje. Zbieranie údajov pozorovaním je dobrým začiatkom pre sebahodnotenie, pretože nevyžaduje mnoho materiálov. Dôležité pre dosiahnutie cieľa pri rozvoji škôl je, aby pozorovacie úlohy neboli obmedzené len na zdokonaľovacie cvičenia, mali by sa týkať takého počtu učiteľov, ako je to možné. 3 V pozorovaní sa isté údaje zhromažďujú uprednostňovaním určitých problémov, zatiaľ čo iné problémy sa posúvajú do úzadia. Táto metóda je najpôsobivejšia tam, kde musí byť obmedzená mnohotvárnosť a výrazné sústredenie sa na zameraný problém môže zapríčiniť pokles koncentrácie pri pozorovaní. Na pozorovanie je nutný subjektívny pohľad. Sledovanie Sledovanie je inou formou pozorovania. Pozorovateľ je akoby tieňom žiaka učiteľ alebo vedúci učiteľ sleduje jedinca počas určitého časového obdobia. Táto metóda imitovania je zameraná na jednotlivca alebo skupinu a tiež na jedno pozorovanie osobitného problému alebo postupu v oblasti vyučovania, učenia, školskej dochádzky. Žiaka alebo inú osobu sprevádza pozorovateľ, ktorý ju napríklad sleduje ako tieň v priebehu celého dňa. Imitovanie (sledovanie) celej triedy počas jedného dňa alebo aj viacerých, je tiež možným spôsobom. Metóda má osobitný význam pri dlhodobom sledovaní 3 Schratz and Walker,

18 názorov, cieľov. Pomáha sa stotožniť s modelovými prípadmi nad časový rámec lepšie, ako poskytnutím bežných prehľadov v danom momente. Poskytuje čas podieľať sa na školskom živote. Z etických dôvodov je dôležité informovať ľudí o tom, kto bude imitovaný a čo je účelom i zmyslom tejto hodnotiacej aktivity, aby sa sledovaný zbytočne neobával. Tieňom musí byť však vopred jasná ich úloha počas, ale aj po ukončení tieňového sledovania. Pozorovanie možno viesť smerom k individuálnemu problému (správanie sa chlapcov verzus správanie sa dievčat...), ktorý môže byť vo vnútri alebo mimo triedy (alebo v oboch prípadoch). Existujú, samozrejme, rôzne spôsoby pozorovania. Pozorovacie aktivity môžu byť klasifikované aj podľa schopností pozorovateľa vidieť. Výber medzi otvoreným a skrytým pozorovaním pôsobí na situáciu vtedy, keď pozorovateľ nie je viditeľný tými, čo sú pozorovaní. Skryté pozorovanie má výhodu v tom, že jedna osoba je schopná zhromažďovať autentické údaje, ale je tu zahrnutý aj etický aspekt. Znamená to, že výskumník by mal mať dôveru sledovaného a výsledky výskumných aktivít musí chrániť najlepšie, ako je to možné pre účastníkov, ktorí ani netušia, čo pre nich môžu znamenať výsledky hodnotenia výskumu. 4 Výhodnejšie sú viac štruktúrované pozorovania. Zo sociálneho kontextu, v ktorom sa pozorovanie uskutočňuje, si vyberáme tak, aby sme mohli zaujať vlastný názor. 3. Triedenie a uprednostňovanie Q-triedenie Charakter Q-triedenia je vlastne (predstavuje) súbor kariet s rôznymi výpoveďami na každej z nich. Jednotlivec alebo skupina osôb má daný jeden súbor, ktorý majú roztriediť podľa jednotlivých kritérií. Aktivity triedenia dávajú možnosť vniknúť jednotlivcovi, prípadne skupine, do výberu kritérií pre konkrétne predmety. Na rozdiel od dotazníka má tú výhodu, že umožňuje respondentovi spoliehať sa na seba pri výbere a použití vyjadrovacích prostriedkov. Výsledok triedenia je viac priateľský a pomáha pri posudzovaní úrovne, ktorá bola daná a poskytnutá počas procesu skúmania. Jednotlivci alebo skupiny dostanú súbor kariet a podľa pokynov ich roztriedia v súlade s kritériami, ktoré sú pre nich a pre daný účel najdôležitejšie. Napríklad, ak škola rozhodla o kľúčovom probléme svojho rozvoja, tieto problémy a preferencie môžu byť uložené 4 Sanger, 1998:36 18

19 na jednotlivých kartách a jednotlivci alebo skupiny ich potom triedia podľa dôležitosti otázok hneď, alebo môžu mať tiež charakter dlhodobého prednostného postavenia. Uvedieme príklad Učitelia chcú zistiť, aké sú vzťahy žiakov ku škole, k učeniu, k sebe, aké sú ich vzájomné vzťahy. Na objasnenie situácie použijú vymyslené postavy, pričom každá z nich je opísaná na oddelenej karte. Napríklad Skupina vyčíta Petrovi, že urobil niečo zlé ; Keď ich zbadala, ako sa bijú, odbehla preč ; Pokúšali sa uniknúť s niekým, koho poznajú potom, ako ukradli peňaženku. Každý žiak dostane súbor kariet s požiadavkou, aby ich roztriedil podľa nasledovných kategórií: Celkom sa mi to páči. Trochu sa mi to páči. Nie veľmi sa mi to páči. Vôbec sa mi to nepáči. Žiaci umiestňujú každú kartu pod jednotlivé kategórie alebo do jednej zo štyroch škatuliek, o ktorej si myslia, že je najprijateľnejším rozhodnutím. Výsledky môžu byť použité pre ďalšie skúmanie. Q-triedenie: uprednostňovanie Je to obmena Q - triedenia z predchádzajúcej časti. Jednotlivec alebo skupina má súbor kariet s výpoveďami a žiada sa od nich, aby karty roztriedili podľa toho, čo uprednostňujú. Táto obmena Q-triedenia je užitočná na rýchle zisťovanie priorít jednotlivcov alebo skupiny. Výsledky sú dostupné každému do ukončenia tejto činnosti. V samotnom procese každý môže dokazovať, tvrdiť, svedčiť, debatovať o tom, čo uprednostnil. Diskusia hrá dôležitú časť v procese dosahovania rozhodnutí. V tomto zmysle možno uprednostňovanie chápať ako demokraticky riadený proces. Hoci mali byť karty triedené podľa určitých kritérií, pre umiestnenie v rebríčku je prioritou názor jednotlivca alebo konsenzus skupiny. Použité karty by mali byť obmedzené na malý počet. Týmto by sa lepšie zamerala pozornosť na daný problém a zlepšila by sa kvalita diskusie. Iným stimulujúcim postupom v procese diskusie je negatívne rozmiestnenie pozostávajúce z najmenej obľúbených volieb. 19

20 4. Zbieranie dokumentov V organizácii je veľa dokumentov a ľudských výtvorov, ktoré možno zozbierať a analyzovať za účelom hodnotenia. Výsledky podrobného skúmania zvyčajne poskytujú dôležité vniknutie do problému. Analýza dokumentov V mnohých prípadoch sa v dokumentoch nachádza postačujúci dôkaz, ktorý sám osebe vedie k sebahodnoteniu. Je dôležité už na začiatku rozhodnúť o tom, čo chce škola skutočne zisťovať, pretože analýza údajov je zvyčajne veľmi náročná. Dosiahnutie určených cieľov hodnotenia závisí od vlastníctva materiálov, ktoré môžu vyvolať účinnú diskusiu a poskytnúť potrebné vniknutie do problému. K zoznamu dôležitých patria: Záznam o dochádzke Písomné správy Práce žiakov Zápisnice zo schôdzí Štatistické údaje Demografia Plány akcií Obežníky Korešpondencia Kalendár stretnutí Miestne noviny Pred začiatkom sebahodnotenia využitím dokumentov je dôležité spoločne premyslieť a formulovať príslušné otázky. Otázky by mohli byť nasledovné: Čo nám dokumenty nepovedia? Čo sa musí v škole zmeniť? Ako sa zmení časový údaj a prečo? Pri analýze dokumentov je potrebné uvažovať o kategóriách, ktoré nám pomôžu pri interpretácií údajov. Uľahčí to klasifikáciu záverov z pohľadu ďalších krokov. Napríklad pre školu môže byť zaujímavé využitie zápisníc z výročných schôdzí, pretože umožnia uvidieť (pripomenúť si), aké závery boli prijaté. Po dohode o kategóriách je potrebné následne nájsť a zrátať vety alebo časti textu, ktoré patria do každej z nich. Kategórie musia byť kvalitatívne analyzované, posudzované 20

21 z interpretačného hľadiska. Rokovanie prináša so sebou dôležitú stránku celého hodnotenia a má za následok usporiadanie a riadenie budúceho stretnutia. Na vysvetlenie si predstavte, že škola chce zistiť občiansky postoj skupiny žiakov. Rozhodnú sa nazrieť do materiálov, ktoré žiaci vyprodukovali počas školského roka. Materiály sú zozbierané a analyzované podľa dohodnutých kritérií občianskeho postupu. Môže to byť napríklad materiál vyhotovený v škole, môže to byť výsledok projektovej práce v komunite, prípadne aj čosi iné. Sprievodné otázky pre analýzu by mohli byť: Ako je žiak/žiačka predstavený v dokumente? Aký je jeho/jej postoj k ostatným? Majú učitelia jednoznačný postoj k vyučovacím predmetom? Aký druh osobného profilu údaje navrhujú? Portfólio Portfólio predstavuje súbor dokumentov, ktoré podávajú prehľad práce jednotlivca alebo skupiny, prehľad o ich výkonoch. Vo väčšine výchovných a vzdelávacích systémov sa študijné výsledky žiakov všeobecne posudzujú podľa miery úspešnosti v skúškach. Tento ukazovateľ síce odzrkadľuje vedomosti a zručnosti žiakov, ale neodráža ich študijné výsledky vo všeobecnosti. Žiakov požiadame, aby prehodnotili svoju školskú prácu za určité časové obdobie (napr. polrok alebo školský rok) a zhromaždili dôkazy o učení sa v špecifických študijných oblastiach. Môžeme využiť rôzne spôsoby. Žiaci môžu sami zhromaždiť materiály z oblastí, v ktorých sú si vedomí svojej zručnosti, čo im umožní vidieť svoju osobnú silu. Možno ich tiež požiadať, aby rozlišovali medzi oblasťou dokonalosti, oblasťou priemerných výkonov a oblasťou problémov. Portfóliá je vhodné prehodnocovať a následne používať ako ukazovatele žiackeho samozisťovania ich individuálnych študijných výsledkov. Portfólio je veľmi osobný spôsob komunikatívnych schopností a úspechov. Dokument by nemal byť považovaný za odbornú prácu. Nepredstavuje len zhromažďovanie materiálov a ich ukladanie ako dôkazov, rovnako tak buduje a zahŕňa zbieranie správ od žiakov. Zo všetkých dimenzií je portfólio najdôležitejšou metódou sebareflexie. Zostávame v styku so žiakmi v objavovaní ich vlastného ja, vychádzame z ich vlastných študijných výsledkov, musíme sa podieľať na zrozumiteľných termínoch, použiť slovník v komunikácií tak, aby sme ich udržali v kontakte s ich nahromadenými dôkazmi o ich vlastnej spôsobilosti. Rovnako sa opierame o naše predstavy o tom, čo znamená byť úspešným a poskytnúť tieto predstavy 21

22 našim žiakom. Jedným zo spôsobov je ponechať im zodpovednosť za svoje výsledky, prejavené pocity a nechať ich napísať alebo rozprávať o nahromadených dôkazoch. 5 Sebareflexiu možno zlepšiť tak, že žiaci uložia stručný prehľad navrch každého dokumentu, ktorý sa nachádza v ich portfóliu, na ktorom je napísané: Uveďte dôvod, prečo ste si zvolili tento druh práce, ktorý je tu zahrnutý. Napíšte stručný prehľad o tom, čo dokument obsahuje. Udajte históriu vzniku informácie, ktorá by čitateľovi pomohla pochopiť, čo mu v dokumente nebolo jasné. Upozornite na časti dokumentu, ktorým má čitateľ venovať zvláštnu pozornosť. Takáto komunikácia vplýva na spätnú väzbu, ktorú by žiaci na svoje výsledky mali dostať. 5. Diskutovanie Diskutovanie je typom komunikácie, ktorú môžeme nájsť vo väčšine hodnotiacich aktivít, pretože je to v podstate rokovací postup. Predstavuje určité metódy postavené na diskusii o probléme medzi jednotlivcami alebo skupinami (uvádzame ich v ďalšej časti). Pohľad kolegu (Peer review) Rozvoj učiteľa si vyžaduje odbornú metódu získavania spätnej väzby. Pohľad kolegu je formulovaný spôsobom vzájomnej výmeny odborných vedomostí i spoločnou vzájomnou spätnou väzbou na prácu. Hoci majú učitelia množstvo odborných vedomostí, tieto často zostávajú obmedzené iba na priestor ich vlastnej triedy. Najobľúbenejšou formou pohľadu kolegu je vzájomná návšteva tried. Môže sa uskutočniť na individuálnej alebo celoškolskej úrovni. Pri pohľade kolegu je osožné zamerať sa na určitý problém. Diskusia na danú tému sa môže uskutočniť, ak sa na danom probléme dohodneme vopred. Aby sme sa sústredili na dohodnutý problém, môže byť prínosom sledovať ho prostredníctvom harmonogramu (časového programu). Keďže vyučovacie výsledky zohrávajú dôležitú úlohu úspechu žiaka v škole, kritériá a hodnoty pre testovanie a známkovanie by mali byť predmetom pravidelného hodnotenia. Kritériá kvality možno najlepšie odhadnúť vzájomným porovnávaním i posudzovaním postupov a výsledkov testovania a skúšania. Tieto rozdielne metódy môžu byť použité: 5 Richard Stiggins (1997: 149) 22

23 V škole Učitelia si navzájom vymieňajú svoje testy, písomné práce, vrátane výsledkov hodnotenia medzi učiteľmi rovnakých predmetov, alebo prostredníctvom rovnakých predmetov diskutujú o spoločných aj rozdielnych dohodnutých postupoch. Vo viacerých školách Učitelia, najmä rovnakých predmetov, hľadajú školu rovnakého zamerania, uskutočňujú výmenu svojich testov, diskutujú o výsledkoch hodnotenia, o spoločných i rozdielnych postupoch. V rôznych krajinách Rovnaký postup možno použiť v školách rôznych krajín na to, aby sme získali kritický európsky pohľad. (Na prípravu a uskutočnenie takýchto postupov môžeme použiť napr. .) Cieľová skupina Cieľová skupina je zostavená na rýchle získanie prehľadu názorov skupiny ľudí na určitý problém. Daný názor je potom považovaný za charakteristický a vzorový pre širšiu časť rovnakej zložky. Vytvorenú cieľovú skupinu tvorí 6 20 ľudí zdieľajúcich rovnaký názor. Môže byť napríklad vytvorená skupina 20 rodičov, ktorá bude predstavovať názory rodičov ako celku. Otázky a obsah diskusie preto musia byť zamerané na hľadanie spôsobov, ako čo najčestnejšie a najúprimnejšie vyjadriť (opísať) názory aktérov školského života. Podobnú stratégiu v širokom rozsahu používajú marketingové firmy a vládni činitelia pri tvorbe politiky. Medzi výhody patrí úspornosť, účinnosť a možnosť pokračovať v skúmaní hodnotnými údajmi. Na druhej strane môže byť menej spoľahlivá v porovnaní s dotazníkmi, ktoré sú rozsiahlejšie a môžu predstavovať reprezentatívnejšiu vzorku. Dôležité je pripraviť kritériá pre výber ľudí, ktorí budú tvoriť cieľovú skupinu. Rozhodujúca je výskumná metóda, či budú skupinu tvoriť aj rodičia zastupujúci tých, ktorí do školy nechodia tak často, ako by bolo potrebné, pretože predstavujú iba tiché hlasy, ktoré si zvyčajne nikto nevypočuje. Je dôležité umožniť osobám priestor na analytické diskutovanie, dôležité je zistiť ich predpoklady a očakávania. Tieto skutočnosti si vyžadujú predovšetkým v maximálne možnej miere využiť čas venovaný každému zúčastnenému. Ak sú skupiny zložené, je užitočné zostaviť zoznam otázok, ktoré sú v každej skupine rovnaké. Výsledky z rôznych skupín treba následne porovnať. Na overenie platnosti je niekedy potrebné zaslať výsledky cieľovej skupine späť na preverenie a kontrolu, či sú zaznamenané výstižne a predstavujú naozaj ich názory. Školy, ktoré používajú túto metódu, zostavili skupiny rodičov a žiakov, využili burzu nových nápadov a formou diskusie hľadali odpovede na otázky, ktoré sa javili škole ako zásadné. Školy mali s výberom vzorky rodičov ťažkosti, pretože bolo potrebné starostlivo vybrať typických predstaviteľov rodičov. Manažment týchto stretnutí však na základe 23

24 skúseností získal zručnosti a neuprednostňoval vybrané osoby. Skupiny boli podporované k tomu, aby uviedli svoje názory otvorene. Aktéri školského života v tomto prípade mohli zohrať dôležitú nestrannú a uľahčujúcu úlohu. 6. Hranie úloh Stvárňovanie zvláštnych scén na základe skúseností alebo predstáv je zmysluplným spôsobom identifikácie problému. Situačný dialóg Situačný dialóg je aktivita, ktorá sa získava využitím ľudskej vnímavosti a schopnosti zahrať pravdivý príbeh alebo niečo neskutočné. Hranie situačných rolí je vždy súhrnnou činnosťou, pretože prináša spoločné myslenie, pocity a hranie je rovnako výpovedné ako odpoveď. Hranie úloh možno použiť ako formu hodnotenia i postup nasledujúci po hodnotení. Jeho úloha v hodnotení je jedinečná a teoreticky vplyvná. Napríklad požiadaním žiakov, aby zahrali, ako vidia svoju triedu a svojho učiteľa, možno odhaliť otvorenú sympatiu, averziu, očakávania, hlboko skryté zážitky zo života triedy. Ale aj učitelia môžu zahrať rôzne situácie, predstavia problémy, ktoré sú pre rozvoj školy závažné. Situačné hranie môže byť spontánne alebo pripravené, závisí od zámeru a úlohy v procese hodnotenia. Časová príprava by mala byť primerane postačujúca pre hercov, aby sa dohodli na dejovej línii a zápletke skrytej v hlavnom poslaní, ktoré má byť vyjadrené. Pretože hranie rolí musí byť postavené na improvizácii, bez predchádzajúcich skúseností hrajúcich osôb a bez prípravy známej alebo vymyslenej udalosti, mala by sa ich príprava vyhnúť scenáru. Do hrania môžu byť zapojení aj mladší žiaci, pre ktorých môžu byť prínosom úlohy napísané na kartách, ktoré budú obsahovať hlavné aspekty, na ktoré sa majú zamerať pri premýšľaní a pri príprave. Čas na prípravu poskytuje viac istoty pred skutočným hraním hry. Ako je hranie role vedené, závisí na špecifickom kontexte, v ktorom sa uskutočňuje. Rozprávanie príbehu Inou formou hrania príbehu je rozprávanie. Rozprávanie príbehu má dlhodobú tradíciu uchovávania príhod a historiek a záleží viac na osobnej interpretácii rozprávača ako na presnej replikácii udalosti. Hoci sú príbehy hlboko zasadené do skutočnosti, vychádzajú najmä z pocitov i skúseností a prinášajú do popredia hodnotné údaje. Z analytického hľadiska nie sú príbehy použité na hodnotiace účely typom príbehov pri káve, ale sú postavené na formálnom rámci, ktorý závisí od toho, kde a ako bude použitý. Príbehy môžu rozprávať rôznymi spôsobmi rôzni ľudia učitelia, rodičia, žiaci. Môžu byť 24

Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti

Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti B 2.1/1 Ing. Ladislava Chvostaľová AMROP HEVER Slovakia GLOBAL EXECUTIVE SEARCH Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti Kedy je organizácia výkonná? Prečo sú ciele dôležité? Ako rozpoznať splnenie cieľa?

Více

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Meno hodnoteného zamestnanca:... Dátum narodenia hodnoteného:... Hodnotené obdobie:... Hodnotiace obdobie:... Meno a funkcia hodnotiteľa: RNDr. Janka Schreiberová,

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Roverský projekt ako na to?

Roverský projekt ako na to? Roverský projekt ako na to? ORLÍ SKAUT Čo je projekt? Projekt je spôsob ako niečo urobiť, zorganizovať. Je to riešenie konkrétneho problému, ktoré smeruje k dosiahnutiu stanovených cieľov. - má cieľ -

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT 1. Marketingové plánovanie 2. Proces marketingového riadenia - identifikácia marketingových environmentov - marketingové ciele a stratégia - tvorba marketingového mixu 3. Algoritmus vytvárania marketingového

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Prípadová štúdia Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Implementácia riešenia na zber a vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí a incidentov (SIEM)

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J.

Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J. Erasmus+ na Dérerke Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J.Dérera, Malacky Bags to do in your city 2014 2016 Hľadanie

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001 www.tuvslovakia.sk Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN 16001 / ISO 50001 EnMS Energy management system Systém manažmentu hospodárenia s energiami podľa EN 16001/ISO

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

Dotazník pre školu. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok

Dotazník pre školu. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok Identifikačný štítok Kód školy: Meno školy: Dotazník pre školu Štvrtý ročník Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 830 00 Bratislava International Association for

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Kategória školenia Prezentačné zručnosti obsahuje kurzy:

Kategória školenia Prezentačné zručnosti obsahuje kurzy: Kategória školenia Prezentačné zručnosti obsahuje kurzy: Prezentačné zručnosti Cieľom kurzu Prezentačné zručnosti je naučiť Vás, ako pripravíte prezentáciu pre konkrétnu situáciu, ako čo najefektívnejšie

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 Projektový špecialista (projektový

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA MAAG MAAG - Program na zvýšenie adaptability žiakov stredných škôl pri vstupe na trh práce Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Kód projektu 13120120211 maag.euba.sk maag@euba.sk OBCHOD MARKETING

Více

SYSTÉM MANAŽMENTU KVALITY (SMK) podľa noriem ISO radu 9000 je SMK súbor činností riadenia organizácie zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka.

SYSTÉM MANAŽMENTU KVALITY (SMK) podľa noriem ISO radu 9000 je SMK súbor činností riadenia organizácie zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka. SYSTÉM MANAŽMENTU KVALITY (SMK) podľa noriem ISO radu 9000 je SMK súbor činností riadenia organizácie zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka. Základnou myšlienkou systémov kvality je poznatok, že

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO OPEN WORKSHOPS 2016-2018 InLook system CENTRE Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO Kontakt: kurzy@inlook.eu Obsah 1. Štandardy ISO Business management system 2. Terminológia ISO 3.

Více

Ako vyplniť elektronický formulár vo formáte PDF 16 b.

Ako vyplniť elektronický formulár vo formáte PDF 16 b. EURÓPSKA KOMISIA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE PODNIKANIE A PRIEMYSEL Regulačná politika Oznámenie technických predpisov Ako vyplniť elektronický formulár vo formáte PDF 16 b. Európska komisia, B-1049 Brusel

Více

Modulový vzdelávací program (MVP) Lektor ďalšieho vzdelávania

Modulový vzdelávací program (MVP) Lektor ďalšieho vzdelávania Modulový vzdelávací program (MVP) Lektor ďalšieho Všeobecná charakteristika MVP Vzdelávací program umožňuje záujemcom získať čiastočnú kvalifikáciu Lektor ďalšieho. Program sa uskutočňuje v rámci neformálneho

Více

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU JÁNA VOJTAŠŠÁKA 029 52 ZÁKAMENNÉ 967 IČO: 36140783 PROGRAM ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZAČÍNAJÚCICH PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV Na základe Smernice č. 19/2009-R

Více

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku Lucia Hrebeňárová, Zuzana Šimková Šachtičky, 25.apríl 2012 OBSAH PREZENTÁCIE Ďalšie vzdelávanie na ŽU Postavenie Univerzity

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov. P. Čerňanský PdF TU, Trnava

Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov. P. Čerňanský PdF TU, Trnava Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov P. Čerňanský PdF TU, Trnava Motto: Povedz mi ja zabudnem, ukáž mi zapamätám si, nechaj ma urobiť to a ja sa naučím. Ostrava, 18. novembra

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Techniky tímovej práce a možnosti ich aplikácie v manažérstve kvality

Techniky tímovej práce a možnosti ich aplikácie v manažérstve kvality Techniky tímovej a možnosti ich aplikácie v manažérstve kvality Doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. Žilinská univerzita v Žiline 9-1 Charakteristické črty tímovej : Definovaný konkrétny cieľ Dočasnosť (po

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Program ZÁKLADY CHÉMIE Program EDUCHEM Program ANIMOVANÁ CHÉMIA Hlavné menu Program CHEMIE I Program ZÁKLADY CHÉMIE (Programm GRUNDLAGEN DER CHEMIE)

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút. Názov: Osmóza Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút Vek žiakov: 14 16 rokov Úrovne práce s materiálom: Úlohy majú rôznu úroveň náročnosti.

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Celkovo 46 583 maturantov sa zúčastnilo na riadnom i náhradnom termíne externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom

Více

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení MATURITA 2012 Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

12. Štatistický projekt v analýze rizík

12. Štatistický projekt v analýze rizík 12. Štatistický projekt v analýze rizík Jednou zo základných úloh krízového manažmentu je analýza rizík. Na jej vykonanie využívame rôzne kvalitatívne a kvantitatívne metódy. Kvalitatívne metódy sú založené

Více

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická,

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

možnosť utrpieť stratu, poškodenie, nevýhodu alebo zničenie (Webster dictionary) manažment rizík

možnosť utrpieť stratu, poškodenie, nevýhodu alebo zničenie (Webster dictionary) manažment rizík Manažment rizík Riziko možnosť utrpieť stratu, poškodenie, nevýhodu alebo zničenie (Webster dictionary) manažment rizík pomáha predchádzať nepredvídaným udalostiam, najmä veľkým stratám cieľom je minimalizovať

Více

MS OFFICE OUTLOOK 2007

MS OFFICE OUTLOOK 2007 MS OFFICE OUTLOOK 2007 PRÍRUČKA PRE MANAŽÉROV Eleonóra Beňová Michal Greguš 2013 Univerzita Komenského v Bratislave MS Office Outlook 2007 Príručka pre manažérov Mgr. Eleonóra Beňová, PhD., RNDr. Michal

Více

Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing

Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing Kód kvalifikácie C3333006-01054 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 3333006 Konzultant pre personálny leasing

Více

LEADER/CLLD v programovom období

LEADER/CLLD v programovom období LEADER/CLLD v programovom období 2014-2020 Metóda LEADER Inovatívny prístup pre rozvoj vidieka Verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny(mas) História LEADER LEADERI(1991 1993) LEADERII(1994

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore treba doručiť do 20. 4. 2017 Prijímacie skúšky budú v

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

MATURITA Špecifikácia testu z cudzích jazykov pre úroveň A

MATURITA Špecifikácia testu z cudzích jazykov pre úroveň A MATURITA 2008 Špecifikácia testu z cudzích jazykov Január 2008 Obsah 1. Všeobecná charakteristika testu z cudzích jazykov...3 2. Špecifikácia časti Počúvanie s porozumením v teste...4 3. Špecifikácia časti

Více

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu.

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu. Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu. 1. Stav počas prevádzky len plateného portálu do 31.8.2007 Na platenom portáli bolo v lete 2007 oznámené, že prechádzame na bezplatný

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

1) Moje dieťa chodí do školy rado

1) Moje dieťa chodí do školy rado VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA NA HODNOTENIE KVALITY ZŠ RODIČMI ŽIAKOV Na triednych schôdzkach rodičovského združenia sme požiadali rodičov o vyplne dotazníka. Naším zámerom bolo zistiť názory rodičov na kvalitu

Více

Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy

Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, 29.-30.1.2015 Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy RNDr. Andrej Šteiner, PhD. Karpatský rozvojový inštitút zmena klímy a jej dopady

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL @ ONLINE POBOČKA pre zamestnávateľov @ MANUÁL Obsah Čo je online pobočka 3 Ako podať dávku 5 - Podanie mesačného výkazu 6 Postup: Už mám vytvorenú dávku 6 Postup: Nemám vytvorenú dávku 8 - Podanie hromadného

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

EURES Európske služby zamestnanosti

EURES Európske služby zamestnanosti EURES Európske služby zamestnanosti Sieť EURES (European Employment Services): - bola založená a je finančne podporovaná Európskou komisiou, - predstavuje v rámci EÚ hlavný nástroj na podporu nadnárodnej

Více

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Kód kvalifikácie C8341006-00359 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více