Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT"

Transkript

1 Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Didaktické princípy, metódy a formy inkluzívnej edukácie v prostredí materskej školy. Meno a priezvisko frekventanta: Mgr. Zuzana Čajková Pracovisko: Názov skupiny: MRK2_INV_BB_011 Rok: 2015 ZŠ s MŠ Hybe 691

2 ,,Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škôlke.ʼʼ Didaktika materskej školy: Robert Fulghum prezentuje proces výučby ako interakciu medzi učiteľom dieťaťom/deťmi a príslušným obsahom edukácie, podľa Kostruba (2003), všetko čo sa deje v tomto trojuholníku, je navzájom udržiavané a rozvíjané reálne využitými edukačnými prostriedkami, stratégiami, formami, edukačnými metódami.

3 Didaktické zásady, princípy: Podľa Tureka (2008), sú zásady najvšeobecnejšie a najdôležitejšie požiadavky, ktoré riadia vyučovaciu činnosť učiteľa, učebnú činnosť žiaka, obsah učiva, výber metód, foriem, materiálnych prostriedkov. Za základné princípy inkluzívnej edukácie považujeme: princíp - solidarity, rovnakého zaobchádzania, komplexnosti, motivácie, spolupráce, individuálneho prístupu, zásluhovosti. Zásady, princípy sa riadia všeobecne platnými pravidlami: od blízkeho k vzdialenému, od konkrétneho k abstraktnému, od známeho k neznámemu, od jednoduchého k zložitému.

4 Turek (2008) vo svojej knihe uvádza nasledovné zásady: zásada primeranosti a individuálneho prístupu, zásada vedeckosti, zásada spojenia školy so životom, teórie s praxou, zásada názornosti, zásada motivácie, uvedomelosti a aktivity, zásada sústavnosti a postupnosti, zásada trvácnosti a operatívnosti výsledkov vyučovacieho procesu.

5 Metóda prostriedok orientovaný na dosiahnutie cieľa v edukácii: Metóda je slovo gréckeho pôvodu methodosʼʼ, ktoré znamená cestu, spôsob dosahovania nami stanoveného cieľa v edukácii. V pedagogickom procese môže byť využitých viacero metód, podľa: vyspelosti a potencionalít detí, povahy a obsahu činnosti, časových možností učiteľa, schopnosti a skúsenosti učiteľa, regionálnych a miestnych zvyklostí, materiálneho a technického vybavenia materskej školy (Hajdúková, 2008).

6 Delenie metód podľa: fáz výchovno-vzdelávacieho procesu: motivačné, expozičné, fixačné, aplikačné, hodnotiace, zdroja poznatkov: slovné, názorné, praktické, z hľadiska logiky: analyticko syntetické, induktívne, deduktívne, porovnávacie. V súčasnosti pedagogika a didaktika stavia na metódach, ktoré sú postavené na riešení problémov, v snahe podnietiť u detí reakcie a stimulovať ich na výber z viacerých alternatív riešenia (aktivizujúce, inovačné metódy). Dôležité je ale to, aby učiteľ videl rozdiel v tom, čo sú deti spôsobilé uskutočniť samé a v tom, čo sa od nich očakáva, uvádza Turek (2008).

7 Organizačné formy výchovno-vzdelávacieho procesu:... organizačné usporiadanie podmienok vyučovania na realizovanie obsahu vyučovania pri uplatňovaní jednej alebo viacerých metód vyučovania, vhodných učebných pomôcok a didaktických prostriedkov a pri rešpektovaní didaktických princípov (Velikovič, in Turek, 2008, s. 288). Organizačné formy využívané v prostredí MŠ: individuálna, zmiešaná, hromadná forma - podľa počtu detí, individuálna, skupinová, frontálna práca detí - podľa stupňa samostatnosti práce detí, školská, mimoškolská podľa miesta realizácie edukácie, diferencovaná forma - vek, pohlavie, záujem, špecifické schopnosti detí, atď., kooperatívna forma - spolupráca detí.

8 Hra v kontexte inkluzívnej edukácie materskej školy: najprirodzenejší prejav aktivity dieťaťa, nosný a hlavný prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa, efektívna a najviac využívaná výchovno - vzdelávacia metóda, najpoužívanejšia a najtypickejšia forma činnosti pre detský vek. Prostredníctvom hry sa dieťa z MRK zaraďuje v prostredí MŠ do detskej skupiny, nachádza tam svoje miesto, rozvojom intrapersonálnych a interpersonálnych schopností v hre, veľmi výrazným spôsobom rozhoduje o svojej úspešnosti v budúcom živote.

9 Zvládnem to aj sám! Organizačná forma: školská, individuálna práca detí. Špecifický cieľ: hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach. Metóda: praktickej činnosti zdrojom poznania je aktívna činnosť. Zásada: postupnosti, primeranosti.

10 Spolu to dokážeme! Organizačná forma: školská, skupinová forma, kooperácia. Špecifický cieľ: dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných. Metóda: reproduktívna, opakovanie a prehlbovanie vedomostí. Zásada: uvedomelosti a aktivity.

11 Putovanie za zvieratkami, farma. Organizačná forma: mimoškolská, frontálna exkurzia. Špecifický cieľ: určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi rastlinou a živočíšnou ríšou. Metóda: názorná, zážitkové učenie. Zásada: trvácnosti, názornosti.

12 Kultúrny program detí Deň matiek. Organizačná forma: školská, skupinová práca detí. Špecifický cieľ: prejavovať schopnosť tešiť sa z obdarovania iných, spolu prežívať ich radosť. Metóda: tvorivá dramatika. Zásada: primeranosti, postupnosti.

13 My sme dobrý kolektív: tablo. Organizačná forma: školská, individuálna práca detí. Špecifický cieľ: nadväzovať a postupne udržiavať priateľský vzťah s iným dieťaťom. Metóda: výtvarnej činnosti, inscenačná. Zásada: individuálneho prístupu, motivácie.

14 Čo ja všetko dokážem! Organizačná forma: školská, individuálna práca detí. Špecifický cieľ: zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, rôznymi technikami, uplatňovať pri tom technickú tvorivosť. Metóda: praktickej činnosti, práca s papierom, slaným cestom. Zásada: postupnosti, primeranosti.

15 Múdrosť ukrytá v knihách. Organizačná forma: mimoškolská, frontálna. Špecifický cieľ: prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať sa v knihách. Metóda: slovná, práca s knihou, obrazovým a ilustračným materiálom. Zásada: primeranosti, názornosti.

16 Sviatok v rodine. Organizačná forma: školská, skupinová. Špecifický cieľ: komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov. Metóda: situačná, hranie rolí. Zásada: uvedomelosti, aktivity.

17 Použité bibliografické odkazy: KOSTRUB, D. Od pedagogiky k didaktike materskej školy. Prešov: Rokus, s. ISBN TUREK, I. Didaktika. Bratislava: Iura edition, s. ISBN HAJDÚKOVÁ, V. a kol. Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Bratislava: s. ISBN Štátny vzdelávací program ISCED 0-predprimárne vzdelávanie. Bratislava MŠ SR, ŠPÚ, ISBN LANG, G. Každé díte potřebuje speciální přístup: vytváření integrovaných a inluzivních tříd. 1. vydanie. Praha : Portál, 1998, 146 s. ISBN

18 Ak dieťa dokáže učiteľovi poďakovať, alebo sa naňho napríklad len usmiať, akými ďalšími požiadavkami by sme mali ešte podmieňovať jeho zaradenie do našej triedy? Neexistujú neprekonateľné bariéry existujú len dvere, ktoré sme sa nepokúsili otvoriť... (Lang, 1998) ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!