stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR"

Transkript

1 stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo, které je vyobrazeno v příloze č.1 těchto stanov Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující majitele, chovatele a příznivce norského plemene fjordských koní z celé České republiky k aktivní činnosti zaměřené na podporu, rozvoj chovu a využití koní tohoto plemene. 2. Občanské sdružení je založené v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, a s obecně závaznými právními předpisy České republiky. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení 1. Cílem sdružení je Podpora a zkvalitňování čistokrevného chovu fjordských koní v ČR v souladu se stanovami a chovatelským řádem FHI (Fjord horse international) 2. Každoroční pořádání svodu fjordských koní, 3. Podpora využití fjordského koně a propagace tohoto plemene, a to zejména pořádáním školení, přednášek, setkání, propagací v dostupných mediích apod. 4. Zajištění odborné přípravy členské základny, zvyšování odbornosti.

2 Čl. 4 Členství 1. Členem sdružení se může stát každá právnická a zletilá fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm v ČR, starší 18 let, která souhlasí s cílem a stanovami, zaváže se jimi řídit a zaplatí členské příspěvky. Členem může být za podmínek dle předchozí věty i právnická nebo fyzická osoba jiného státu se sídlem nebo bydlištěm na území EU. Členové sdružení jsou ve vzájemném rovnoprávném postavení. 2. Členství ve sdružení vzniká registrací přihlášky výborem a složením zápisného. (Dokladem o členství je platný členský průkaz sdružení). 3. Členství ve sdružení je podmíněno pravidelným placením ročního členského příspěvku, v termínu do 31. ledna běžného roku, respektive alespoň v náhradním termínu (viz odst. 4 písm. b). 4. Členství ve sdružení zaniká: a) Vystoupením člena ze sdružení člen toto rozhodnutí sdělí písemně výboru sdružení, b) Nezaplacením členských příspěvků ani v náhradním termínu do 31. března kalendářního roku (rozhoduje datum připsání čl. příspěvku na účet sdružení), opětovné přijetí takového člena bude podmíněno zaplacením zápisného. c) Vyloučením pro závažné prorušení stanov a povinností člena sdružení. O vyloučení takového člena rozhoduje výbor sdružení z vlastního podnětu, případně na návrh jiného člena nebo orgánu sdružení. Výbor musí dát členovi možnost se hájit. Rozhodnutí o vyloučení z sdružení musí být skutkově zdůvodněno a musí být členovi doručeno doporučeným dopisem. Proti rozhodnutí se může člen písemně odvolat do 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání má odkladný účinek až do konání nejbližší valné hromady, která o vyloučení rozhodne. Rozhodnutí valné hromady o vyloučení člena je konečné a nelze se proti němu odvolat. Opětovné přijetí takového člena je možné nejdříve po uplynutí jednoho roku od rozhodnutí o vyloučení za předpokladu, že důvody vyloučení pominuly nebo se takový člen za své jednání písemně omluví a projeví účinnou lítost. O opětovném přijetí vyloučeného člena rozhoduje výbor, v případě jeho vyloučení výborem, nebo valná hromada, v případě, že rozhodnutí výboru bylo potvrzeno valnou hromadou.,

3 d) Úmrtím či zánikem člena sdružení. V případě úmrtí člena sdružení může být jeho členství převedeno na jiného příslušníka rodiny, který je zákonným dědicem, bez zápisného, jestliže o členství ve sdružení požádá. V případě zániku člena sdružení se členem sdružení stává jeho právní nástupce. e) zánikem sdružení. Čl. 5 Práva a povinnosti členů 1. Mezi základní práva člena sdružení patří: a) Zúčastňovat se jednání a rozhodování valné hromady. Právo účasti na valné hromadě a právo volit ve svobodných volbách je nezastupitelné. b) Volit a být volen ve svobodných volbách do výboru sdružení a dalších jeho orgánů. Členem výboru nebo dalších orgánů však může být zvolen pouze člen fyzická osoba, mající trvalý pobyt na území České republiky, který není současně funkcionářem jiné organizace, spojené s norským plemenem fjordských koní a splňuje podmínku nejméně dvouletého členství ve sdružení. c) Zúčastňovat se akcí sdružení a podílet se na jejich konání d) Být pravidelně a včas informován o činnosti organizace a o konání valných hromad, e) Využívat výhod poskytovaných sdružením, pokud plní podmínky, které jsou pro udělovaní výhod stanoveny f) Podávat návrhy, dotazy a stížnosti orgánům sdružení a žádat o jejich vyjádření g) Požadovat na valné hromadě předkládání zpráv o činnosti a hospodaření sdružení 2. Mezi základní povinnosti člena patří: a) Dodržovat stanovy sdružení, napomáhat realizaci cílů sdružení a podílet se na činnosti sdružení b) Řádně a včas platit roční členský příspěvek sdružení ve výši stanovené valnou hromadou c) Oznámit výboru sdružení do 1 měsíce závažné změny, které souvisejí s členstvím (zejména změny kontaktních údajů)

4 d) Svým chováním nepoškozovat dobré jméno sdružení a nenarušovat dobré soužití ve sdružení e) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení. Orgány sdružení jsou: Čl. 6 Orgány sdružení a) valná hromada, b) výbor, c) kontrolní a revizní komise. Čl. 7 Valná hromada 1. VH je nejvyšším orgánem sdružení. VH je ustavována svoláním v souladu s těmito stanovami. Tvoří ji shromáždění všech členů, které je plně usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. V případě menšího počtu členů je usnášení schopná po 30 min. od zahájení nadpoloviční většinou přítomných. Je-li na VH přítomna méně než polovina členů, lze zde projednávat a rozhodovat jen záležitosti předem uvedené v programu VH. Rozhodnutí o změně stanov je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení. 2. VH svolává výbor sdružení podle plánu, a to nejméně jednou v kalendářním roce. Termín a program VH oznámí výbor členům sdružení pozvánkou, kterou odešle písemnou formou na adresy uvedené v seznamu členů, a to minimálně 15 dní předem a zároveň termín zveřejní formou internetového zpravodaje minimálně 30 dnů předem. Bude-li na programu VH změna stanov, musí být návrh zveřejněn nejméně 30 dnů předem na internetových stránkách sdružení. 3. Požaduje-li člen sdružení zařazení určité záležitosti do programu jednání VH, musí jeho návrh výbor obdržet minimálně 10 dní před konáním VH, jinak může být tato záležitost navržena až do programu další VH. 4. VH je výbor povinen svolat také v případě, když o to písemně požádá alespoň jedna pětina členů sdružení a do programu takto svolané VH je povinen začlenit záležitosti požadované těmito členy. Pokud to výbor neučiní, mohou valnou hromadu svolat členové sdružení, kteří o to žádali. 5. VH rozhoduje prostou většinou hlasů přítomých členů sdružení. Každý člen má jeden hlas. Za právnickou osobu hlasuje oprávněná osoba. Nikdo nemůže na téže VH současně vykonávat práva více členů sdružení. Před začátkem VH se přítomní členové podepíší do prezenční listiny. Valná hromada zvolí na počátku svého jednání předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

5 6. Výbor sdružení je povinen vyhotovit zápis o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předsedající valné hromady a ověřovatel zápisu. Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením nebo pozváním na valnou hromadu a prezenční listina přítomných členů se uchovávají po celou dobu trvání sdružení. 7. Zápis o valné hromadě obsahuje: a) označení, že se jedná o zápis z valné hromady sdružení b) místo a dobu konání VH c) jméno předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, d) program VH e) popis projednání jednotlivých bodů programu VH f) rozhodnutí VH s uvedením výsledku hlasování, g) obsah případného protestu člena sdružení týkajícího se rozhodnutí VH 8. Rozhodnutí VH jsou přijímána formou usnesení 9. Do působnosti valné hromady patří: a) schvalovat stanovy sdružení, jejich doplňky a změny b) schvalovat koncepci činnosti sdružení, předloženou výborem na následující kalendářní rok c) schvalovat rozpočet na následující kalendářní rok d) schvalovat zprávu o činnosti sdružení předloženou výborem e) schvalovat zprávu o hospodaření za předchozí období předloženou kontrolní a revizní komisí f) schvalovat výši zápisného, členských příspěvků a poplatků za poskytované služby. g) Volit členy výboru sdružení na dvouleté období h) Volit členy kontrolní a revizní komise sdružení na dvouleté období i) Odvolávat členy výboru a kontrolní a revizní komise j) Rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím výboru o vyloučení členů sdružení k) Rozhodnout o zániku nebo sloučení organizace s jiným sdružením a o vyrovnání jeho majetku

6 Čl. 8 Výbor sdružení 1. Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. 2. Výbor sdružení je nejvyšším orgánem sdružení mezi VH. Výbor sdružení je ustavován valnou hromadou tajnou volbou v souladu s těmito stanovami. 3.Výbor sdružení řídí činnost sdružení mezi VH a rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady. Při své činnosti se řídí usneseními a pokyny valné hromady. Neprovede však takové usnesení či pokyn valné hromady, který by byl v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo obecně uznávanými zásadami řádného hospodaření a spravování cizího majetku. 4. Členem výboru může být zvolen každý člen sdružení, který je fyzickou osobou starší 18 let, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena, a nejméně 30 dnů přede dnem konání VH, na jejímž programu je volba členů výboru, písemně oznámí výboru svou kandidaturu, vždy však v souladu s čl.5, bodem 1, odrážka b) 5. VH volí pětičlenný výbor sdružení ve svobodných volbách na dvouleté funkční období. Členy výboru se stávají ti kandidáti, kteří obdrží největší počet hlasů. Získajíli dva kandidáti stejný počet hlasů, rozhodne se losem, který z kandidátů se členem výboru stane. 6. Na své ustavující schůzi volí výbor sdružení ze svého středu: a) předsedu, který je nejvyšším představitelem sdružení a řídí jednání výboru. b) Prvního místopředsedu, který reprezentuje sdružení, řídí jednání výboru v nepřítomnosti předsedy a má na starosti otázky chovu c) Druhého místopředsedu, který má na starosti komunikaci se zahraničím d) Ekonoma, který provádí zápisy z jednání výboru, administrativně zabezpečuje činnost sdružení a odpovídá za hospodaření a vedení účetnictví a plnění povinností sdružení v postavení daňového subjektu. Sdružení může vedením účetnictví a plněním povinností vyplývajících z postavení daňového subjektu pověřit osobu vně sdružení, která je k této činnosti způsobilá. e) Člena výboru, který může být pověřen další činností, vyplývající z plánu schváleného valnou hromadou. 7. V případě odstoupení člena výboru musí být výbor doplněn dalším členem (kandidátem) s nejvyšším počtem hlasů získaných ve volbách na valné hromadě sdružení. Pokud není k dispozici žádný kandidát, může výbor jmenovat do výboru jiného člena sdružení, jehož mandát bude omezen do následující VH. 8. Jménem sdružení jedná předseda, popřípadě ten, koho předseda k tomuto zmocní. Jakýkoliv právní úkon jménem sdružení musí být nejprve projednán a odsouhlasen

7 výborem sdružení; sdružení je však vázáno právními úkony učiněnými jeho předsedou i bez takovéhoto schválení. 9. Výbor se schází nejméně 1 x za rok a je svoláván předsedou. Člen výboru je povinen zúčastnit se jednání osobně nebo se omluvit. Jednání v zastoupení není možné. 10. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy, není-li přítomen, prvního místopředsedy. Z jednání výboru se vyhotovuje písemný zápis podepsaný všemi přítomnými členy výboru. 11. V případě, že není možné, aby činnost určitého druhu nebo vztahující se k určité akci vykonal člen sdružení, může výbor sdružení sjednat k provedení této činnosti třetí osobu. 12.funkční období člena výboru je dvouleté a počíná dnem následujícím po volbě. Končí-li funkční období člena výboru dříve, než za tři měsíce po konání valné hromady, která má na programu volbu členů výboru, je den konání valné hromady posledním dnem mandátu takového člena výboru. 13. Člen výboru může být odvolán valnou hromadou. 14. Do působnosti výboru sdružení patří zejména: a) Připravovat a svolávat VH a zajišťovat její usnesení, b) Přijímat členy sdružení, vydávat členské průkazy, vést členskou evidenci a vést a zajišťovat zápisy z VH, c) Vést účetnictví d) Informovat členskou základnu o činnosti výboru a činnosti sdružení, a to na VH a prostřednictvím zpravodaje a klubových webových stránek, e) Zveřejňovat na internetových stránkách sdružení výši zápisného, členských příspěvků a poplatků za poskytované služby, schválené VH, f) Zveřejňovat na internetových stránkách sdružení stanovy v platném znění, g) Organizovat svody, školení, přednášky, výstavy, aukce, soutěže, setkání apod. h) Oficiálně a aktivně spolupracovat s FHI (Fjord horse international) ve všech záležitostech týkajících se chovu plemene fjordských koní v ČR i) Schvalovat veškeré akce pořádané pod záštitou sdružení, včetně schválení termínu

8 Čl. 9 Kontrolní a revizní komise (KRK) 1. KRK je sestavena ze 3 členů sdružení, zvolených tajnou volbou na valné hromadě v souladu se stanovami na dvouleté období. Pravidla jsou obdobná jako pro volbu výboru. 2. členem KRK nesmí být člen výboru sdružení a žádný z členů KRK nesmí být v úzkém rodinném vztahu (manžel, manželka, rodiče, děti a vnuci a osoby žijící ve společné domácnosti) se členem výboru sdružení. 3. KRK kontroluje veškerou činnost a hospodaření sdružení, provádí pravidelné revize a ze své činnosti se zodpovídá VH sdružení. 4. KRK se schází minimálně 1 x ročně před VH 5. Členové KRK mají právo se zúčastňovat jednání výboru sdružení s hlasem poradním. Čl. 10 Zásady hospodaření 1. Svaz hospodaří samostatně svými finančními prostředky, přičemž se řídí obecně platnými právními předpisy. Vytvoří-li sdružení při své činnosti zisk, může být použit jen k dosažení cílů sdružení. Hospodaření se děje na základě ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. 2. Zdrojem příjmů svazu jsou: a) Členské příspěvky, b) Výnosy z pořádaných akcí, c) zápisné, d) dary a příspěvky sponzorů e) z vlastní hospodářské činnosti 3. Výdaje tvoří peněžitá a nepeněžitá plnění směřující k plnění cíle činnosti sdružení. 4. Na hospodaření dohlíží kontrolní a revizní komise, která předkládá pravidelně zprávu členské základně na valné hromadě Čl. 11 Zánik sdružení 1. Sdružení zaniká: a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady. Se zánikem sdružení musí vyslovit souhlas alespoň 90 procent všech

9 členů valné hromady. b) rozhodnutím Ministerstva vnitra. 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. Čl. 12 Závěrečná ustanovení 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy ČR a EU. 2. Logo i název je vlastnictvím sdružení a může být používáno výhradně pro potřeby sdružení nebo s jeho výslovným souhlasem. V Lázních Bohdaneč dne Přípravný výbor: Karel Zvoníček Veronika Myslivečková Zlatuše Pištěková, DiS. Zuzana Beranová....

10 Příloha č.1:

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ kterými se mění Stanovy pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ schválené dne 6. 12. 2012 Část prvá : Obecná ustanovení

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku S T A N O V Y HLAVA I Základní ustanovení 1/ Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku (dále jen Společnost ) je dobrovolné a nezávislé společenství technických

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více