RIJEĈ, ĉasopis za filologiju, (godište/svezak, stranice)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RIJEĈ, ĉasopis za filologiju, (godište/svezak, stranice)"

Transkript

1 RIJEĈ, ĉasopis za filologiju, (godište/svezak, stranice) Ahaĉiĉ, Kozma Tuji jeziki v slovnici Adama Bohoriĉa, 13/2, Ajduković, Jovan O kontaktološkom reĉniku kontaktofrazema, 15/2, Ajdţanović, Jelena Iskazivanje i tipologija agensa u refleksivnim pasivnim konstrukcijama, 15/3, (suautorstvo s: Bjelaković, Isidora) Ajdţanović, Milan Neke morfološke i prozodijske osobenosti u distribuciji pridevskog vida (u govoru Novog Sada), 16/2, (suautorstvo s: Alanović, Milivoj) Refleksivni pasiv u srpskom jeziku (dijahrono-sinhroni plan), 16/2, (suautorstvo s: Bjelaković, Isidora) Alanović, Milivoj Neke morfološke i prozodijske osobenosti u distribuciji pridevskog vida (u govoru Novog Sada), 16/2, (suautorstvo s: Ajdţanović, Milan) Andrijevska, Natalija Kon semantikata na glagolskiot prefiks po-, 15/2, Auburger, Leopold Biografija i bibliografija, 15/3, 6-15 Strossmayerovo juţnoslavenstvo i sintagma hrvatski ili srpski Franje Raĉkoga, 15/3, Avsenik Nabergoj, Irena Resniĉnostin fikcija v podobah ljubezni do matere v delih Ivana Cankarja, 16/1, Babić, Dragomir Knjiţevno djelo Ferdinanda Babića, 2/1, Nadareni hrvatski jeronimski pisac, 2/1, Izvrstan monografski rad o Vjekoslavu Kalebu, 2/1, Rodni grad Senj kao izazov Vjenceslavu Novaku, 2/2, O knjiţevnoj ostavštini F. V. Maţuranića u Novom Vinodolskom, 3/1, Knjiţevna i kulturološka dimenzija hrvatskoga istarskog trolista, 3/1, In memoriam: Milan Crnković ( ), 4/1, Honoré de Balzac u hrvatskom kontekstu, 6/1, Nekonvencionalno interpretiranje Matka Peića, 6/2, Novljanski Maţuranići u novljanskom kontekstu, 7/2, Babić, Stjepan Komparacija bez jotacije, 4/1, Babić, Vanda Bestijarij neretvanskoga kraja, 16/2, (suautorstvo s: Vekić, Denis). Baĉić Karković, Danijela Duhovna baština otoka Korĉule, 2/1, Fascinantan unutarnji krajolik, 2/1, Vrijedan prilog knjiţevnoj povijesti, 4/2, Ideal i ništavilo u kasnoga Šegedina, 6/1, Tragom jedne paralele: Isušena kaljuža - Maldororova pjevanja, 6/2,

2 Tragom Godova Milana Crnkovića, 15/4, Badurina Lada Tekst i kontekst, 6/1, Bagdasarov Rafaeloviĉ, Artur Domoljublje i rodoljublje nije uvijek znanost, 15/2, Bakija, Katja Ljudevit Jonke - kroatistiĉko-bohemistiĉke knjiţevne veze, 7/1, Marko Faustin Galjuf - improvizator, pjesnik i prevoditelj, 9/1, Baković, Matijaš Upotreba dijakritiĉkih znakova u hrvatskom latiniĉkom pismu, 16/1, Banov Depope, Estela Koncepcija usmene knjiţevnosti u djelu Ivana Radetića, 2/1, Zaboravljena karika u knjiţevnoj tradiciji, 2/1, Usmeno pjesništvo kvarnerskoga prostora, 3/1, Urednici i izdavaĉi hrvatskih kalendara u SAD i Kanadi, 4/1, Utjecaj usmenoknjiţevnih tekstova na stvaralaštvo Augusta Šenoe, 4/2, Neka stalna mjesta hrvatsko-ameriĉkih kalendara, 5/1, Tradicijsko usmeno pjesništvo na Kvarneru u našem vremenu, 5/2, Sastavnice razliĉitih knjiţevnih sustava u hrvatsko-ameriĉkim kalendarima, 6/2, Prilog literarnom upoznavanju multikulturne Amerike, 6/2, Intertekstualno ĉitanje rijeĉima oslikanih pejzaţa i portreta, 6/2, Ishodišta kalendarskih knjiga hrvatskih iseljenika u Sjevernoj Americi, 7/1, Usmena knjiţevnost i kulturni dodiri na Kvarneru, 8/1, Mitske sastavnice u dijalozima O povijesti i O retorici Frane Petrića, 8/2, In memoriam: Josip Kekez ( ), 9/2, 5-6. Folklorizam i suodnos usmene i pisane knjiţevnosti, 9/2, Specifiĉnost percepcije govorne poruke u primarnoj usmenosti, 11/1, Vatroslav Jagić o suodnosima usmene i pisane knjiţevnosti, 14/3, Barac, Maja Pragmalingvistiĉki aspekti pridjeva u stvaranju imidţa turistiĉke destinacije, 12/3, (suautorstvo s: Blaţević, Nevenka). Bašić, Nataša Slovopis i pravopis Ilije Abjanića, 2/2, Benĉatová, Ľudmila Informácia a komunikácia v uĉebných osnovách pre základné školy a v uĉebných osnovách gymnázií: Komunikácia na vyuĉovacej hodine slovenského jazyka, 14/1, Bilić, Anica Modernost Cirakijeva romana Jankovo ljetovanje, 8/2, Preobrazba junaka osvetnika u ljubavnika i muške u ţensku pjesmu u Pašinu srcu Mladena Barbarića, 10/1, Inkorporacija mitoloških bića u suvremenu prozu Mladena Kušeca, 12/1, Biblijski motivi u pjesmama Eli! Eli! Lama azavtani?! Silvija Strahimira Kranjĉevića i Jeruzalemski dijalog Miroslava Krleţe, l3/2, Instancija lirskoga subjekta u hrvatskoj uskrsnoj lirici od Kranjĉevića do danas, 14/2, Bílý, Jiří Šenoova Selská vzpoura v kontextu evropského historického románu, 16/2,

3 Birtić, Matea Imati ili biti, 7/2, Odglagolske izvedenice nultim sufiksom, 14/3, Bjelaković, Isidora Iskazivanje i tipologija agensa u refleksivnim pasivnim konstrukcijama, 15/3, (suautorstvo s: Ajdţanović, Jelena) Refleksivni pasiv u srpskom jeziku (dijahrono-sinhroni plan), 16/2, (suautorstvo s: Ajdţanović, Milan) Bjelanović, Ţivko Neke tvorbene osobitosti u leksiku Janka Polića Kamova, 2/2, Jedno prezimensko gnijezdo kao sociolingvistiĉki fenomen, 5/1, Tvorbena i znaĉenjska struktura antroponima na -uša, 6/2, Blaţeka, Đuro Germanizmi u meċimurskim govorima, 7/11, Govor Svetog Martina - najsjevernijeg mjesta u Hrvatskoj, 9/2, Blaţetin, Stjepan Novela Miroslava Krleţe Bitka kod Bistrice Lesne u prijevodu Zoltána Csuke, 1/1, Blaţević, Nevenka TuĊice u gastronomiji, 8/1, Anglizmi u hrvatskim i njemaĉkim struĉnim tekstovima iz podruĉja hotelijerstva i turizma, 9/1, 9-19 (suautorstvo s: Bosnar Valković, Brigita). Simbolika turistiĉkih brošura, 10/2, Pragmalingvistiĉki aspekti pridjeva u stvaranju imidţa turistiĉke destinacije, 12/3, (suautorstvo s: Barac, Maja). Bojko Leonidoviĉ, Boris Social'nye aspekty funkcionirovanija latinskogo i francuzskogo jazyka v elitarnoj srede, 15/3, Bokal, Ljudmila Tipi terminov v ĉasopisnih naslovih, 13/2, Boryś, Wiesław Mieczysław Małecki kao istraţivaĉ hrvatskih dijalekata, 10/1, Sufiksalna tvorba imenica u kastavskom govoru, 12/1, Glazbena kultura starih Slavena i njezin leksik, 13/3, Raspad praslavenske zajednice i njegov odraz u jeziku, 13/3, Potrebe i metode obrade etimoloških rjeĉnika malih slavenskih jeziĉnih podruĉja, 13/3, (suautorstvo s: Popowska Taborska, Hanna). Sufiks -ac i izvedenice u ĉakavskom dijalektu, 15/1, Mieczysław Małecki ( ), 15/2, 6-16 (suautorstvo s: Rusek, Jerzy). Bosnar Valković, Brigita Anglizmi u hrvatskim i njemaĉkim struĉnim tekstovima iz podruĉja hotelijerstva i turizma, 9/1, 9-19 (suautorstvo s: Blaţević, Nevenka). Odnos prema tuċicama u njemaĉkom jeziku, 10/2, (suautorstvo s: Ivić, Liliana). Nova srdaĉnost u njemaĉkom jeziku, 11/2, 7-11 (suautorstvo s: Gjuran Coha, Anamarija). Jeziĉno posuċivanje - utjecaji jeziĉnih dodira, 11/2, (suautorstvo s: Gjuran Coha, 3

4 Anamarija). Bošnjak, Blanka Postmodernizem, short story in slovenska kratka proza, 9/l, Bošnjak, Branimir Rijeĉke teme u djelu Nedjeljka Fabrija i Borbena Vladovića, 1/1-2, Bošnjak, Tomislava Hrvatski i rumunjski frazemi za izricanje osobina, 10/2, (suautorstvo s: Căpătînă, Clara). Bošnjaković, Ţarko Funkcija grcizama i grĉkog jezika u pripoveci Kir Geras Stevana Sremca, 16/1, (suautorstvo s: Štrbac, Gordana). Brbora, Sanja Jezik javnih natpisa i obavijesti, 9/1, Breznik, Nataša Slikanice s temo drugaĉnosti, 15/3, Brkić, Mirna Ptice nebeske pikarski roman Ive Brešana, 12/3, O jednom manje poznatom humoristiĉnom romanu hrvatske knjiţevnosti, 14/3, Majerovi i Batušićevi siromasi u borbi za goli ţivot, 15/4, Brlenić Vujić, Branka Peićeve putopisne metafore, 1/1-2, Secesijska stilizacija u lirici Nikole Polića, 2/1, Dijalozi o ljubavi i ljepoti u Ĉrnjinoj drami Zašto si tužan Clovio?, 2/2, Secesijski manirizam u Paljetkovim stihovima, 3/1, (suautorstvo s: Kulešević, Marina). Integralna povijest hrvatske knjiţevnosti, 3/2, Jelĉićev Strah - intertekstualni roman struje svijesti, 4/1, A. B. Šimić i likovna avangarda, 4/2, Krleţa, Ady, Bartók i Dobrović, 6/1, Viktor Vida - pjesnik izgubljena zaviĉaja, 7/1, Nostalgija i utopija - imaginarij romantiĉarske poetike, 7/2, Ivan Goran Kovaĉić i Četiri meštra, 8/1, Benešićev imaginarij flore i faune, 8/2, Uloga legende o sv. Franji Asiškom u Ive Andrića i Nikole Šopa, 13/1, (suautorstvo s: Varga Oswald, Tina). Benešićeve teatrološke slike u lirici, 14/4, (suautorstvos: Varga Oswald, Tina). Brlobaš, Ţeljka Rjeĉnici tehniĉkoga nazivlja, 5/1, Definicije vrsta rijeĉi u Horvatsko-slavonskoj slovnici Lavoslava Firholcera, 5/2, Modeli opisa glagolskoga vida u gramatikama hrvatskoga jezika do 19. stoljeća, 16/2, Bulcsu, László Hrvatski ili hrvacki pravopis? 10/2, (suautorstvo s: Pintarić, Neda). Căpătînă, Clara Hrvatski i rumunjski frazemi za izricanje osobina, 10/2, (suautorstvo s: Bošnjak, Tomislava). 4

5 Car Mihec, Adriana Puĉki igrokaz, 1/1-2, Šenoina Ljubica, 4/1, Vetranovićeva crkvena prikazanja, 4/2, Filip Oktet i čarobna truba Pave Marinkovića, 5/2, O nekim problemima srednjovjekovne dramske genološke terminologije, 6/2, Na putu od mlade do nove hrvatske drame ili što je to suvremenost, 10/1, Carobbi, Giovanni Ars obstetricia, 4/2, Crljenko, Branimir Transmorfemizacija ili morfološka adaptacija hrvatskih posuċenica u istroromanskom dijalektu Rovinja i Bala, 1/1-2, Toponimi Rovinja i Rovinjštine - ugroţena jeziĉna baština, 2/1, Semantiĉka adaptacija hrvatskih leksema i frazema u istroromanskom, 3/2, Etnolingvistiĉka stratifikacija istarskih toponima, 6/2, Crnković, Milan Problematika hrvatskih nursery rhymes, 1/1-2, Kontrapunktski pratitelji u intimnoj lirici Nikole Polića, 2/1, Crnković Nosić, Vesna Frazemi, 16/2, Cuculić, Kim Pregled rijeĉkog pjesništva osamdesetih i devedesetih, 3/1, Cvikić, Lidija Obiljeţja djeĉje gramatike na primjeru imeniĉke morfologije, 9/2, (suautorstvo s: Kuvaĉ, Jelena). Morfološka raslojenost imenica u svjetlu inojeziĉnoga hrvatskoga, 13/2, (suautorstvo s: Jelaska, Zrinka). Czerwiński, Maciek Pseudoanglicizmi u hrvatskom jeziku, 7/2, Ĉeh, Joţica Istra v knjiţevnosti slovenske moderne, 6/1, Esteticistiĉna metaforika v Cankarjevi in Matoševi zgodnji kratki prozi, 8/2, Cankarjevi in Altenbergovi pogledi na crtico, 9/1, Die Kurzprosa von Andrej Ĉebokli, 14/1, Ĉelić, Ţeljka Rossija i russkij jazyk v mire horvatov, 14/1, Ĉilaš, Ankica Prosjakinja u kontekstu slavenskih jezika, 6/1, (suautorstvo s: Kurtović, Ivana). Ĉilić Škeljo, ĐurĊica Subverzivna funkcija ironije u djelu Zbigniewa Herberta, 11/1, Ĉirgić, Adnan Vukova ijekavica u savremenoj crnogorskoj jeziĉkoj stvarnosti, 14/3, Ĉizmić Horvat, Marina (= Fruk, Marina) Ţenski likovi u hrvatskom novinarstvu, 11/2,

6 Ĉorkalo, Katica Uskočke elegije Silvija Strahimira Kranjĉevića, 2/2, Dva knjiţevna zrcala zemlje Bosne, 3/2, Povijest hrvatske književnosti Dubravka Jelĉića, 3/2, Roman Strah Dubravka Jelĉića, 4/1, Nepoznati hrvatski putopisci Trnski i Kršnjavi, 8/1, Ĉuljat, Sintija Stilotvorni uĉinak Wildeovih Phrases and Philosophies for the use of the Joung, 8/2, Ćubić, Jelena Der Vater-Sohn-Konflikt bei Franz Werfel Eine ständige suche nach dem Vater-Gott, 13/1, (suautorstvo s: Kabić, Slavija). Dabo Denegri, Ljuba Galicizmi u hrvatskom jeziku: morfološka adaptacija imeniĉkih sufiksa, 8/1, Despot, Loretana Della Bellin utjecaj na slavonske pisce 18. stoljeća, 10/2, Biblijska prevodilaĉka tradicija u Slavoniji (do preporoda), 13/1, Jezikoslovno nazivlje u dopreporodnoj Slavoniji, 14/1, Lovro Šitović i slavonske gramatike 18. stoljeća, 15/2, Deţeljin, Vesna Hrvatska onomastiĉka komponenta u maldobrìama, 6/1, Dobosiewicz, Joanna Szczególna forma trybu rozkazującego w języku reklamy, 14/2, Dragić, Marko Motivski svijet suvremenih usmenih priĉa s Paga, Braĉa i Hvara, 14/3, Dragin, Gordana Refleksi vokala jata u govorima sliva Studenice, 15/4, Dragin, Nataša Jedan primer simbioze crkvenoslovenskog i savremenoig srpskog jeziĉkog izraza, 14/2, (suautorstvo s: Štasni, Gordana). Dubravec Labaš, Dubravka Mitovi i legende u djelima Grazie Deledde, 12/2, Dular, Janez Pravno ureċenje poloţaja slovenskog jezika kao drţavnog jezika, 8/1, Durić, Rašid Bosanska, posebice bošnjaĉka knjiţevnost u estetskom sinkretizmu i integralizmu, 14/4, Dziuba, Jolanta Tradycja biblijna w chorwackich i polskich skrzydlatych słowach, 6/1, (suautorstvo s: Wyżkiewicz Maksimow, Regina). Đaković, Branko Neki aspekti istraţivanja etnika u Istri, 6/1, ĐinĊić, Marija Turcizmi u savremenom srpskom knjiţevnom jeziku, 16/1, Emmerich, Nicole Jeziĉni izbor i varijacija u Hrvata u Njemaĉkoj, 4/2,

7 Ereiz, Silvana Ţidovi u dubrovaĉkoj komediji 17. stoljeća, 14/1, Razgovori Blaţa Tadijanovića kao potencijalni dramski tekst, 15/4, Ferluga Petronio, Fedora Palmotićeva in Gundulićeva Armida, 1/1-2, Neobjavljena komedija Antuna Ferdinanda Putice Pir od djece oliti pir Simona Bazate, 2/2, Filipi, Goran Ornitonimi u djelu Libellus alphabeticus, 4/1, Franĉić, AnĊela Iz frazeologije meċimurske kajkavštine, 3/1, Osobna imena stranog podrijetla u hrvatskoj antroponimiji, 4/1, (suautorstvo s: Mihaljević, Milica) Matiji se rodi Saša - (osobno)imensko-prezimenske zavrzlame, 5/2, Franković, Sanja Slavenska mitologija u Nazorovim djelima, 12/1, Bog u pejzaţu hrvatskih pjesnika ekspesionista, 13/1, Povijest kao trajanje i prolaznost u pjesništvu Nikole Milićevića, 14/4, Postmodernistiĉka autobiografija Joţe Horvata, 15/2, Franolić, Branko Doprinos Filipa Vezdina indologiji u Europi na kraju 18. stoljeća, 2/1, Frleta, Tomislav Izrazi ima - il y a - c è (kontrastivna analiza), 10/2, Nekoliko terminoloških prijedloga, 13/1, (suautorstvo s: Frleta, Zrinka). Frleta, Zrinka Nekoliko terminoloških prijedloga, 13/1, (suautorstvo s: Frleta, Tomislav). Fruk, Marina (= Ĉizmić Horvat, Marina) Njemaĉki jezik u sluţbi ilirske ideje, 4/1, Jezik i zaviĉaj, 4/2, Jezik i glazba, 5/2, Pisma ĉitatelja, 7/1, Poĉeci senzacionalizma u hrvatskom novinstvu, 9/1, Fuderer, Tetyana Paradoks jeziĉne situacije u neovisnoj Ukrajini, 14/1, Gacoin Marks, Florence Drţićev Dundo Maroje v slovenski predelavi, 11/2, Gaev, Tanja Semantiĉki potencijal brojeva u ukrajinskom jeziku, 14/1, Leksiĉko-semantiĉki potencijal naziva za broj tri u ruskom, ukrajinskom i srpskom folkloru, 15/1, Povodom 160 godina od roċenja ukrajinskog realiste Panasa Jakoviĉa Rudĉenka, 16/1, Gantar, Marina (= Kulešević, Marina) Karnevalsknost u Fabrijevu romanu, 8/1, Gavran, Ivana Hrvatsko-poljski olfaktorni znakovi u pragmatici, 14/3, (suautorstvo s: Pintarić, 7

8 Neda). Gjuran Coha, Anamarija Anglicizmi u medicinskoj terminologiji, 10/1, Nova srdaĉnost u njemaĉkom jeziku, 11/2, 7-11 (suautorstvo s: Bosnar Valković, Brigita). Jeziĉno posuċivanje - utjecaji jeziĉnih dodira, 11/2, (suautorstvo s: Bosnar Valković, Brigita). Glibo, Rajko Prešućeno domoljublje Ive Andrića, 2/1, Bosanski jezik i oko njega, 3/1, Otkrivanje Edwarda Ifkovica kao etniĉkog pisca, 3/1, Glas f u govoru Rame, 4/1, Andrićeva poetika osimboljavanja, 4/2, Odiseja hrvatskih prezimena, 6/2, Hajkaĉi na prvog hrvatskog nobelovca, 10/1, Rama u romanima Ivana Aralice, 10/1, Usmena hrvatska knjiţevnost izmeċu anegdote i vica, 12/3, Legenda o Kasum-begu Kopĉiću, 15/1, Natuknica za portret, 16/1, 37. Natukniĉki portret duše, 16/1, 38 Fenomen, 16/1, Gloţanĉev, Alenka V priĉakovanju stoletnice Slovenskega pravopisa Frana Levca, 2/1, Tujejeziĉnost v imenih slovenskih podjetij - jezikovnokulturni problem ali marketinška globalizacijska potreba, 7/2, Gluhak, Alemko Misli o nekim pravopisnim temama iz hrvatske jeziĉne povijesti, 2/2, O nestalom obliku imperativa, 4/2, Golić, Latinka Hrvatsko kršćansko pjesništvo danas, 1/1-2, Grĉević, Marina Sklonidba dvosloţnih muških imena na -e u hrvatskom jeziku, 16/2, Grĉević, Mario Zašto slavistika XIX. stoljeća nije priznavala postojanje hrvatskog jezika, 3/1, Grginiĉ, Marija Didaktiĉna igra pri pouku slovenšĉine, 13/2, Grigić, Marica Marinkovićevi ţenski likovi, 9/1, Grubišić Pulišelić, Eldi Rodoljublje i politika u Dnevniku Dragojle Jarnević, 14/2, Guleska Hajdić, Avgustina Udvojuvanje objektot - balkanizam vo makedonskiot jazik, 6/2, Mirakuli na grozomorata od Slavko Janevski, 8/1, Slovenski mitovi i legendi vo poezijata na Bogomil Đuzel, 12/1, Gulešić Machata, Milvia Boje u hrvatskim i slovaĉkim kolokacijama, 13/2, (suautorstvo s: Machata, Martin). 8

9 Habijanec, Siniša Slovaĉki jeziĉni zakoni i hrvatske prilike, 14/1, Ham, Sanda Atributna uloga glagolskih pridjeva sadašnjih i prošlih u hrvatskom knjiţevnom jeziku 19. st., 1/1-2, Razlikovne sastavnice u Maţuranićevoj Slovnici Hèrvatskoj, 3/2, Haramija, Dragica Hrvaško primorje kot knjiţevni prostor slovenske mladinske avanturistiĉne proze s pomorskimi temami, 6/1, Ljubezen v mladinski knjiţevnosti, 7/2, Vpliv angleške mladinske knjiţevnosti na slovensko mladinsko knjiţevnost, 8/2, Primerjava knjiţevnih del Renéja Goscinnyja o Nikcu z nekaterimi podobnimi slovenskimi mladinskimi knjiţevnimi deli, 10/2, Kratka pripovedna proza Roberta Mlinarca, 12/1, Mladinska proza Jadranka Bitenca, 12/3, Detektivska proza Hrvoja Kovaĉevića, 14/2, Slovenska in hrvaška mladinska kratka proza, 15/2, Animalistika v pravljiĉnem svetu Bine Štampe Ţmavc, 16/1, Holjevac, Sanja Glavinićeva kulturno-knjiţevna i tiskarska djelatnost, 2/1, Horvat, Dragutin Šenoa - promicatelj njemaĉke knjiţevnosti, 4/1, Antiratna dramska groteska Luka Paljetka i Zlatka Boureka, 5/l, Hrvatska knjiţevnost i austrijska knjiţevnost, 7/1, Wilhelm Busch - pisac za djecu koji to nije, 9/1, Hesse - uvijek iznova, 11/2, Hrvatski knjiţevni ţivot u okruţju globalizacije, 11/2, Horvat, Jasna Tematsko-motivske veze u stvaralaštvu Vladimira Maţuranića i Ivane Brlić Maţuranić, 15/4, (suautorstvo s: Kos Lajtman, Andrijana). Horvat, Marijana Morfološka svojstva leksika u prozi J. P. Kamova - dodir dviju normi, 4/1, Prinosi za terminološku bibliografiju, 5/1, O nekim semantiĉkim posebnostima leksika Marulićeva Naslidovan ja, 5/2, O jeziku Marulićeva Naslodovan'ja, 14/3, Hoško, Franjo Emanuel Usmeno pjesništvo kvarnerskoga kraja, 6/2, Hoyt, Alexander D. Jeziĉna situacija kao lingvistiĉki termin, 2/2, Lingvistiĉke studije zagrebaĉkoga govora, 3/2, Hranjec, Stjepan Ţenski rukopisi djeĉje knjiţevnosti u korelaciji, 11/2, Krilićev Krik, 12/3, Dva knjiţevna etnomentaliteta: Pulić i Ramljak, 13/3, Funkcije interferencije, 14/4, Sjećanje na zaĉinjavca, 15/4,

10 Novobajkovita poetika Ţelimira Hercigonje, 15/4, Hrnjak, Anita Semantiĉki opseg imenice krv kao komponente frazema, 5/2, O utjecaju stranih jezika na stvaranje novih frazema hrvatskog jezika,7/1, Koncept straha u hrvatskoj frazeologiji, 10/1, Frazemi s komponentom srce u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji, 11/2, Nebo i nebeska tijela u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji, 14/1, Huber, Damjan Slovenski (standardni) jezik v javnosti nekoĉ in danes, 14/1, Hudeĉek, Lana Neka pitanja obrade frazema u općem hrvatskom rjeĉniku, 3/1, (suautorstvo s: Mihaljević, Milica). Ostavština Vlatka Dapca, 5/1, (suautorstvo s: Mihaljević, Milica) Strana imena i s njima povezani pravopisni problemi, 5/2, (suautorstvo s: Mihaljević, Milica). Iliev, Ivan Obštie formy otnositel nyh mestoimenij (obštie relat ivy) v bolgarskom jazyke, 15/1, Ivanetić, Nada O nekim onimijskim frazemima u hrvatskom i njemaĉkom jeziku, 5/1, (suautorstvo s: Karlavaris Bremer, Ute). Germanizmi kao komponente supstandardne frazeologije, 8/1, Ivanović, Milena Semantiĉke pretpostavke tranzitivnosti (na materijalu ukrajinskog jezika), 15/3, Ivić, Liliana Odnos prema tuċicama u njemaĉkom jeziku, 10/2, (suautorstvo s: Bosnar Valković, Brigita). Ivurek, Mijo Intervju s profesorom Wiesławom Boryśem, 16/2, 6-14 Jarolímková, Věra Folklórní hrdina a formování ĉeské národní identity, 14/1, Zrinka Jelaska Morfološka raslojenost imenica u svjetlu inojeziĉnoga hrvatskoga, 13/2, (suautorstvo s: Cvikić, Lidija). Jembrih, Alojz Latinsko-hrvatski priruĉnik Tomaša Mikloušića u zagrebaĉkoj arhigimnaziji, 10/2, Jesenšek, Vida Dejavniki medjezikovnega frazeološkega ujemanja, 9/1, Jeţ, Marija Slovensko pravopisje do Frana Levca, 2/1, Percepcija hrvaške gramatike v slovenskem protestantskem slovstvu, 3/2, Jozić, Ivana Neobiĉni slogani reklamnih poruka, 14/2, (suautorstvo s: Mahmutović Rakovac, Alisa). Jurĉević, Ivan Iz sintakse starohrvatskoga glagola, 3/2,

11 Jurin, Suzana Jeziĉni stilovi i snobizam, 11/2, (suautorstvo s: Krišković, Arijana). Konceptualna kategorija Boţja rijeĉ u Bibliji, 14/3, (suautorstvo s: Krišković, Arijana). Kabić, Slavija Der Vater-Sohn-Konflikt bei Franz Werfel Eine ständige suche nach dem Vater-Gott, 13/1, (sutvorstvo s: Ćubić, Jelena). Kaĉjuškene, Genovaite Dialektologiĉeskie slovari Litvy: otraţenie jazykovyh kontaktov v leksike, 12/2, (suautorstvo s: Švambarite Valuţene, Janina) Kalogjera, Branka Etniĉke perspektive u ameriĉkoj knjiţevnosti, 2/1, Etniĉki roman s hrvatskom tematikom, 2/1, Pjesnik Tunxis Community Collegea, 2/2, Slovensko-ameriĉko knjiţevno stvaralaštvo u kontekstu ameriĉke etniĉke knjiţevnosti, 2/2, Etniĉke teme rusko-ameriĉkih pisaca, 3/1, Hrvatski Píkaro na Divljem zapadu, 3/2, Odgovor Philipa Rotha na konzervatizam multietniĉke Amerike, 4/1, Jezik i religija kao odrednice chicano identiteta na primjeru romana Tomasa Riviere... i zemlja ga nije progutala, 5/1, Hrvatska etniĉka i iseljeniĉka knjiţevnost - sliĉnosti i razlike, 7/2, Podizanje etniciteta na razinu punog i ravnopravnog ljudskog poloţaja, 7/2, Hrvatsko etniĉko iskustvo engleskog govornog podruĉja, 9/2, Dojmljiv memoarski iskaz romanizirane biografije, 9/2, Literarni iskaz hrvatskog integriranja u australsko društvo na primjeru romana Drage Šaravanje Idemo kući, 11/1, Kalogjera, Goran Vid Vuletić Vukasović - knjiţevni povjesnik otoka Korĉule, 1/1-2, Knjiţevni profil Rikarda Nikolića, 2/1, Fluid ĉistih emocija, 2/1, 194. Poezija ţivotnoga zanosa, 2/1, Poezija bajkovita ugoċaja, 2/1, Treći ĉovjek - uloga Kire Gligorova u prijenosu Racinove zbirke Beli mugri iz Samobora u Beograd, 7/2, Karlavaris Bremer, Ute O nekim onimijskim frazemima u hrvatskom i njemaĉkom jeziku, 5/1, (suautorstvo s: Ivanetić, Nada). Njemaĉka recepcija suvremenih hrvatskih knjiţevnica, 8/1, (suautorstvo s: Ţagar, Petra). Katnić Bakaršić, Marina Strategije moći i uĉtivosti u dramskom dijalogu, 5/2, Kekez, Josip Hrvatska poezija s kraja drugoga tisućljeća u komunikaciji sa svojim srednjovjekovnim poĉecima, 4/2, Istarska Marina kruna u suvremenoj hrvatskoj knjiţevnosti, 6/2,

12 Kodre, Petra Osmrtnica umetnostno ali neumetnostno besedil?, 14/2, Naĉini vzgoje za krepitev zavesti o narodni pripadnosti pri pouku knjiţevnosti v slovenski šoli v prejšnjem stoletju, 15/1, Medkulturni dialogi pri pouku knjiţevnosti v zadnjem triletju v slovenski osnovni šoli, 16/1, Kodriĉ, Maja Podoba juţnjaka v kratki prozi Polone Glavan in Maje Novak, 12/3, Kolenić, Ljiljana Sinonimi u Mikaljinu rjeĉniku, 7/2, Kollár, Jan Pohod gradu Rijeci, 2/1, Komorowska, Ewa Zelenilo u metaforici poljskoga i hrvatskoga govornoga jezika, 16/1, (suautorstvo s: Pintarić, Neda). Kos Lajtman, Andrijana Ludiĉka funkcija interferencije usmenih i pisanih poetiĉkih modela, 14/4, Tematsko-motivske veze u stvaralaštvu Vladimira Maţuranića i Ivane Brlić-Maţuranić, 15/4, (suautorstvo s: Horvat, Jasna). Ontologija stvaralaĉke igre u romanu Az Jasne Horvat, 16/1, Kostovska, Vesna Za imenuvanjeto na bolestite vo makedonskite crkovnoslovenski tekstovi, 6/2, Pogled na sovremenata sostojba vo makedonskiot jazik, 8/1, Za iminjata na firmite vo Republika Makedonija, 9/1, Za sloţenkite vo makedonskite crkovnoslovenski tekstovi, 12/3, Sloţenite imenki vo makedonskite crkovnoslovenski tekstovi, 15/4, Krišković, Arijana Jeziĉni stilovi i snobizam, 11/2, (suautorstvo s: Jurin, Suzana). Konceptualna kategorija Boţja rijeĉ u Bibliji, 14/3, (suautorstvo s: Jurin, Suzana) Jeziĉne posebnosti znanstvenih medicinskih tekstova, 14/3, (suautorstvo s: Tominac, Sandra). Krstevski, Duško Zborot nasprema slikata, 16/2, (suautorstvo s: Mojsova Ĉepiševska, Vesna). Krumes Šimunović, Irena Leksik fra Ivana Velikanovića u djelu Sveta Teresia divica duhovna reda karmelitanskoga za prikazu u jezik talianski složena, i u ilirički privedena, 11/1, Krychowska, Maria Magdalena Współczesne zapożyczenia a język chorwacki, 14/2, Kryżan Stanojević, Barbara Jeziĉni snobizam, 4/1, Funkcioniranje termina u struci i izvan nje, 5/1, Analiza izabranih komponenata znaĉenja u glagolima kretanja, 7/1, Problemi prijevoda hrvatskih turistiĉkih poruka na poljski jezik, 8/1, Mjesto hrvatskih idioma u koncepciji malih jezika, 12/3, (suautorstvo s: Stanojević, Mateusz Milan) 12

13 Kujundţić, Nedjeljko Jezik i povijest, 11/1, (suautorstvo s: Pintarić, Neda). Kukurin, Branko In memoriam: Ivo Frangeš ( ), 11/1, 5-6. Bibliografija radova Ive Frangeša, 11/2, Kulešević, Marina (= Gantar, Marina) Secesijski manirizam u Paljetkovim stihovima, 3/1, (suautorstvo s: Brlenić Vujić, Branka, Niz poetskoga ĉitanja, 4/1, Barokna slika u Krleţinu romanu Povratak Filipa Latinovicza, 5/2, Poticajna knjiga, 6/2, Kurtović, Ivana Prosjakinja u kontekstu slavenskih jezika, 6/1, (suautorstvo s: Ĉilaš, Ankica). Kuvaĉ, Jelena Obiljeţja djeĉje gramatike na primjeru imeniĉke morfologije, 9/2, (suautorstvo s: Cvikić, Jelena). Laznik, Anita Idejna in slogovna podoba miselne proze Edvarda Kocbeka, 14/2, Legan Ravnikar, Andreja O konverziji kot postopku knjiţne (terminološke) tvorbe pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja, 13/2, Lisac, Josip In memoriam: Tine Logar ( ), 9/1, 5. Lonĉarević, Vladimir Ilija Jakovljević kao obnovitelj hrvatsko-slovenskih knjiţevnih veza, 16/6, Luĉić, Antun Osvrti pod nordijskom krijesnicom, poticaji u Krleţinim knjiţevnim dodirima, 9/2, Domaća knjiţevnost meċu stranima, 15/4, Luić Vudrag, Dubravka Bunjevaĉki ĉasopis Klasje naših ravni u oĉuvanju hrvatskog identiteta, 12/3, Ljubešić, Marko Stilistiĉka analiza reklama u Našoj slozi, 15/2, Hrvatsko-slovenski knjiţevni dodiri u gimnazijskoj nastavi, 15/2, Machata, Martin Vplyv rozšírenia Európskej únie na lexiku slovenského a chorvátskeho jazyka, 11/2, Boje u hrvatskim i slovaĉkim kolokacijama, 13/2, (suautorstvo s: Gulešić Machata, Milvia) Mahmutović Rakovac, Alisa Neobiĉni slogani reklamnih poruka, 14/2, (suautorstvo s: Jozić, Ivana). Majhut, Berislav U susret stogodišnjici odreċivanja knjiţevne vrste Ĉudnovatih zgoda šegrta Hlapića, 15/1, Makarijoska, Liljana Nominacijata na rodninskite odnosi nekogaš i denes, 15/1, Kontinuitetot na turskoto vlijanie vo makedonskiot jazik, 15/4,

14 Odrazot na globalizacijata vrz makedonskiot jazik, 16/6, Turskite zaemki vo juţnoslovenskite jazici denes, 16/1, (suautorstvo s: Pavleska, Bisera). Makišová, Anna Hybridné zloţeniny v súĉasnej slovenĉine, 15/4, sa elementima grĉkog porekla, 16/1, Małczak, Leszek Melankoliĉno jugo, 7/1, Poetika krila ili dinamiĉan aspekt poetske imaginacije Silvija Strahimira Kranjĉevića, 10/1, Małecki, Mieczysław Slavenski govori u Istri, 13/1, Još o razvoju ĕ > a u hrvatskom jeziku, 13/1, Mandić, Robert O Tageoreovoj viziji humanijega obrazovanja, 15/3, Marasović Alujević, Marina Prezimena i nadimci u srednjovjekovnom Splitu, 15/1, Rijeĉi grĉkoga podrijetla u splitskom govoru, 16/2, Maresić, Jela Leksikografska obrada frazema u kajkavskim dijalekatnim rjeĉnicima, 9/2, O slavonsko-kajkavskoj leksiĉkoj isprepletenosti, 12/l, Mareš, Petr Poznámky o germanismech v ĉeštině, 4/2, Marić, Ana Alomorfni oblici glagolskih prefiksa u slovaĉkom, srpskom i hrvatskom jeziku, 14/1, Semantika dvoprefiksalnih glagola u slovaĉkom, srpskom i hrvatskom jeziku, 15/1, Nepotpuna radnja prefiksalnih glagola u slovaĉkom, srpskom i hrvatskom jeziku, 16/1, Marković, Dina Tajanstveno pripovijedanje Ivane Brlić-Maţuranić u Pričama iz davnine, 3/1, Peićevo povezivanje knjiţevnosti sa slikarstvom, 4/2, Sto soneta Vesne Parun - antitetiĉki do sklada, 5/2, Lirski impuls boje u slikarstvu Vincenta van Gogha i u knjiţevnosti Matka Peića, 7/2, Peićev i Becićev ţenski akt, 8/2, San u noveli Spokojno pristanište Ivana Aralice i u slici Melankolija i tajna ulice Georgia De Chirica, 10/2, Araliĉino i Andrićevo amalgamsko pripovijedanje, 13/1, Putopisanja Matka Peića i Miloša Crnjanskoga, 14/3, Pripovjedni septihon Nevenke Nekić, 14/3, Matas, Ivana Toponimi motivirani vodom u dijelu dalmatinske Zagore, 6/1, Matešić, Josip Pjesma nad pjesmama Janka Polića Kamova, 2/2,

15 Matijević Matešić, Hajdi Priĉe za djecu Milana Crnkovića, 5/1, Meić, Perina Povijest hrvatske književnosti Slobodana Prosperova Novaka, 14/2, Menac, Antica Elementi venecijanskog dijalekta u frazeologiji suvremenih braĉkih ĉakavskih pjesnika, 3/2, (suautorstvo s: Menac Mihalić, Mira). Menac Mihalić, Mira Milnarski pogled na Boţu Babića, 2/1, Elementi venecijanskog dijalekta u frazeologiji suvremenih braĉkih ĉakavskih pjesnika, 3/2, (suautorstvo s: Menac, Antica). Mesinger, Bogdan Hrvatska frazeologija kao kulturno-antropološki fenomen, 3/2, Razvojna dinamika dijalekata u svjetlu teorije deterministiĉkog kaosa, 11/1, Mihaljević, Milica Neka pitanja obrade frazema u općem hrvatskom rjeĉniku, 3/1, (suautorstvo s: Hudeĉek, Lana). Osobna imena stranog podrijetla u hrvatskoj antroponimiji, 4/1, (suautorstvo s: Franĉić, AnĊela) Ostavština Vlatka Dapca, 5/1, (suautorstvo s: Hudeĉek, Lana). Strana imena i s njima povezani pravopisni problemi, 5/2, (suautorstvo s: Hudeĉek, Lana). Hrvatsko tenisko nazivlje (primjer jeziĉnih dodira), 7/1, Mihaljević, Nikica Vrag i smrt u fantastiĉnoj noveli Frana Galovića i Artura Grafa, 14/4, (suautorstvo s: Vukĉević, Helena). Vraţji darovi Arturu Grafu i Ulderiku Donadiniju: fantastiĉna novella pred iskušenjem, 15/3, (suautorstvo s: Vukĉević, Helena). Metamorfoza jednoga lika: ĉija je krivnja?, 16/2, Bezvremenost i besprostornost u novelama Frana Galovića, 16/2, Mikulaco, Irena Ruski jezik u izmijenjenim geopolitiĉkim okolnostima, 16/2, Miletić, Josip Utjecaj slavenskih jezika na hrvatsko kaznenopravno nazivlje, 13/3, Srpski jeziĉni utjecaj na hrvatsko kaznenopravno nazivlje, 14/3, Miloš, Brigita Kvadrati tuge Ivana Slamniga, 9/2, Mišković, Siniša Završnikov pravopis u knjizi Gajev preteča, 4/1, Mojsieva Guševa, Jasmina Imaginarni tatkovini, 12/3, Ljubovnata ekspresija vo makedonskite folklorni pesni, 14/1, Svetot kako dom, 15/3, Mojsova Ĉepiševska, Vesna Za nomadskiot stil, 12/3, Mediteranizam kao palimpsest u makedonskoj suvremenoj poeziji, 14/1,

16 Ro3evoto geto, 15/2, Zborot nasprema slikata, 16/2, (suautorstvo s: Krstevski, Duško). Muljaĉić, Ţarko Modeli i metode prouĉavanja jeziĉnih dodira ( ), 4/2, N. S. Trubetzkoy als Vorläufer der Kontakt- und der Konfliktlinguistik, 7/1, Kriteriji za kronološku stratifikaciju hrvatskih toponima kasnolatinskog i romanskog podrijetla, 7/1, Regionalni ili manjinski jezici u Francuskoj, 8/2, Regionalni ili manjinski jezici u Republici Italiji, 10/1, Regionalni ili manjinski jezici na Pirenejskom poluotoku, 12/1, Musa, Šimun Knjiţevnopovijesne i kulturne specifiĉnosti i znaĉenje hrvatskog preporoda u Mostaru, 4/2, Dijakronijski i sinkronijski aspekt hrvatskoga jezika u BiH, 7/2, Urbana tematika u novelistici Mirka Boţića i njezine jeziĉno-stilske znaĉajka, 13/2, Govori Mihovila Pavlinovića, 14/2, Muzaferija, Gordana Igre teatrom/tekstom u Gavranovoj drami Zaboravi Hollywood, 10/1, U predvorju historije, 10/1, Nadu, Tanja Jezikovna politika v Sloveniji, na Poljskem, Slovaškem in Ĉeškem pred vstopom v EU, 14/1, Nartnik, Vlado Sveti Jurij in zaĉetki glagolice, 1/1-2, Od kvarnerskega zmaja Negotina do koroškega kralja Matjaţa, 2/2, Slovniško-slovarski vidiki štetja in sklanje v slovenšĉini, 3/1, Naglasne posebnosti rojstnih imen pri Slovencih, 4/1, Veĉbesedni termini v Pomorski slovenščini, 5/1, Letonsko-slovensko prekrivanje v rabi rodilnika, 5/2, K imenom adventne svetnice in svetnika na Bašĉanski plošĉi, 7/2, K osnovnim naĉelom pregibanja v slovenšĉini in nemšĉini, 9/1, K osnovnim naĉelom pregibanja v slovenšĉini in španšĉini, 10/2, Prekrivnost slovenske in hrvaške sklanje samostalnih zaimkov, 12/1, Slovanska in semitska dvojina, 14/2, K iskalnim vprašalnicam slovanskega jugozahoda, 15/3, Hermanovo iskanje med iranico in glagolico, 16/2, Neĉaevskij, Vadim Varmin skij dialekt pol skogo jazyka kak primer regional noj variantnosti nacional noj normy, 15/1, Nedeljkov, Ljiljana Lingvokulturološki pristup leksici u nastavi narodne knjiţevnosti, 15/3, (suautorstvo s: Petrovaĉki, Ljiljana). Nerandţić Ĉanda, Lidija Deverbativne imenice u informativnim emisijama HRT 1 i RTS 1, 14/1,

17 Nikĉević, Milorad Boj na Visu (1866.) izmeċu povijesne zbilje i poetske vizije, 1/1-2, Primorskodalmatinska i bokokotorska ambijentalnost, izvornost i genotipnost bugaršćica, 2/2, Nikĉević, Vojislav Identitet crnogorskoga, bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika, 11/2, Praizvor, prototip i praiskon izgovora slov(j)enskog jata, 12/2, Nikolić Hoyt, Anja Komunikacijska protoĉnost kulturnoga identiteta, 2/2, O sliĉnostima i razlikama meċu frazemima hrvatskog i engleskog jezika, 5/2, Hrvatski u dodiru s engleskim jezikom, 9/1, Nosić, Milan Humaĉka ploĉa, 1/1-2, Završnikova preustrojba hrvatskoga slovopisa i pravopisa, 2/1, Jan Kollár o Josipu Završniku, 2/1, Ekonim ili ojkonim, 2/1, Goranska prezimena ĉeškoga podrijetla, 2/2, O imenima Veleţ i Podveleţ, 2/2, I prezimena su blago jezika, 2/2, Hrvatska imena hebrejskoga podrijetla, 4/1, Gramatiĉki termini u rukopisu Viżbovaņe u Pridpostavkį ilirickį, 4/2, Podrijetlo rijeĉi ganga, 5/1, U spomen: Dragomir Babić ( ), 8/1, 7-9. Josip Završnik - hrvatski jezikoslovac slovenskoga podrijetla, 8/1, Imena hrvatskih ţupanija, 8/2, Neka zapaţanja o suvremenoj hrvatskoj leksikografiji, 10/1, Podrijetlo i motivacija praslavenskoga leksema kurъ, 10/2, Josip Završnik - hrvaški jezikoslovec s slovenskimi koreninami, 11/1, Croatian Names of Hebrew Origin, 11/2, Ţivot i djelo Ratimira Kalmete, 12/3, Biografija i bibliografija Ivana Pederina, 13/2, Biografija i bibliografija Wiesława Boryśa, 14/1, O rukopisu Commentaria de Illyrico Josipa Završnika, 14/2, Teonimska sastavnica u hebrejskih osobnih imena, 15/2, Biografija i bibliografija Milana Crnkovića, 15/4, Borba za pravopis u Bosni u 19. stoljeću, 15/4, Peĉat humskoga kneza Miroslava, 15/4, Biografija i bibliografija Rajka Glibe, 16/1, Dvije ljubuške ploĉe pisane arapskim jezikom, 16/2, Novaković, Goran Isušena kaljuža kao avangardni roman, 2/2, Temeljne ljudske vrednote u djelima Ivane Brlić-Maţuranić, 3/1, Fabuliranje i usmenoknjiţevni poticaji u prozi P. Pavliĉića, 4/1, Suvremenost usmene knjiţevnosti, 5/l, O nazivu usmena knjiţevnost, 6/1, Prouĉavanje usmene knjiţevnosti u znanstvenim i nastavnim ustanovama, 7/2,

18 Usmene pripovijetke i predaje u suvremenoj primjeni, 8/2, Poslovice - tradicijski i suvremeni primjeri, 9/2, Jednostavni usmeni oblici, 11/2, Fantastiĉni motivi u zbirci Narodne pjesme Ćićarije, 16/1, Novaković, Nikola Autoreferencijalnost u djelima Edgara Allana Poea i Vladimira Nabokova, 16/2, Orlova, K., Gajana Andersenovskie reminiscencii v russkoj literature Serebrjanogo veka, 16/1, Osolnik, Vladimir O juţnoslavenskim knjiţevnostima i njihovim jeziĉnim osnovama te o Beĉkom knjiţevnom dogovoru, 10/2, Pajović Dujović, Ljiljana Funkcija narodnog vjerovanja u natprirodna bića u pripovjednoj prozi Sime Matavulja, 11/2, Páll, Sándor Beleške uz jednu davno zaboravljenu anketu, 15/2, Crnjanski i Kvarner, 15/2, Pašĉenko, Jevgenij Stvaralaštvo Jurja Kriţanića u Ukrajini, 12/2, Ukrajinska filologija i prijevodi hrvatskih glagoljiĉkih knjiga na crkvenoslavenski jezik, 13/3, Represivna politika prema ukrajinskomu jeziku, 15/2, Pauly, Cvetomila Kozmopolitizam juţnoslavenske avangarde na primjeru ĉasopisa Zenit, 15/3, Pavleska, Bisera Turskite zaemki vo juţnoslovenskite jazici denes, 16/1, (suautorstvo s: Makarijoska, Liljana). Pavlovski, Boris Hrvatsko-makedonski komparativistiĉki projekt, 2/2, Fantastiĉna priĉa u Djeĉjoj književnosti Milana Crnkovića, 6/2, Pederin, Ivan Die Reisebeschreibung vom frühen Christentum bis zum Ausgang der Kreuzzüge, 3/2, Die romische Reisebeschreibung, 5/1, Europski i ameriĉki putopis izmeċu romantizma i realizma, 5/2, Pitanja izdavanja Vienca i teorije realizma u sjeni njemaĉke knjiţevnosti do Šenoine smrti (1881.), 6/1, Suvremeni svijet kao zagonetka putopisa, 7/1, Dostoewski und der Expresionismus, 7/2, Literatursprache, Nationalsprache, Standardsprache, 8/1, Die Natinalisierung, Industrialisierung und Kommerzialisierung der Literatur der Habsburger Monarchie, 8/1, Kazališna kritika u Viencu do Šenoine smrti, 8/2, Zu einigen Fragen der Literatur des XVIII. und XIX. Jh., 9/1, Njemaĉka, austrijska i druge knjiţevnosti u hrvatskom ĉasopisu Vienac prije Šenoe, 9/2, 18

19 Der Eindruck Napoleons auf Schiller und auf die Weltliteratur, 10/1, August Šenoa kao urednik Vienca, 10/2, Luther, Josef II. und die Fragen der deutschen Standardsprache, 11/1, Goethe - Probleme der Modernität und des Traditionalismus, 11/1, Die Ehebruch roman im XIX. Jh., 11/2, Heine als Lyriker und politischer Lehrmeister des deutschen Bundes, 13/1, Heinrich Heine als Lehrmeister des Deutschen Bundes und der Liberalismus, 13/2, Ivan Supek ( ), 13/3, Der deutsche Bildungsroman in der Aufklärung und der Kunstperiode I und II, 13/3, Tri vjere na jugoistoju Europe u osmanskom razdoblju, 14/4, Der Bildungsroman des Realismus und Absolutismus, 14/4, Thomas Mann: Roman o njemaĉkoj krivnji, 15/3, Die Publizistik der Jungdeutschen und des Vormärzes, 15/3, Kukuljević kao ţivotopisac i povjesniĉar juţnohrvatske knjiţevnosti, 15/4, Goethe, Faust Der Tragödie zweiter Theil, In fünf Akten, 16/2, Pereniĉ, Urška Bela lisa na (nacionalnem) literarnozgodovinskem zemljevidu, 14/2, Periĉić, Denis Poeovski motivi u hrvatskoj drami moderne i postmoderne, 6/1, Perić, Martina Putopis i interkulturalnost, 15/4, Peti, Mirko Zbirnost i nezbirnost, 14/3, Petrovaĉki, Ljiljana Lingvokulturološki pristup leksici u nastavi narodne knjiţevnosti, 15/3, (suautorstvo s: Nedeljkov, Ljiljana) Petrović, Bernardina O frazeologiji Josipa Kozarca, 3/1, Slovaĉki elementi u ĉakavskim govorima Hrvata u Slovaĉkoj, 4/1, (suautorstvo s: Vulić, Sanja). Frazeologija u Srijemskim pričama Ise Velikanovića, 6/2, Hrvatski leksik u Deutsch-kroatisches Wörterbuch Vinka i Ivana Esiha, 9/1, Pintarić, Ana Zbirka pjesama Moj grad Vinka Nikolića, 3/1, Grafija u Razgovoru duhovnom od svetog Bone Mucsenika od o. fra Antuna Thomassevischia, 7/2, Motiv djevojĉice sa šibicama u hrvatskoj knjiţevnosti, 9/1, Lik Bogorodice u Zlatnim dancima Jagode Truhelke, 10/2, Legende o Velebitu i vili Velebiti, 14/2, Jesu li Maĉak u ĉizmama i Palĉić i njima sliĉni bajkoviti likovi junaci ili varalice, 14/3,

20 Pintarić, Neda Pozdrav kao sociolingvistiĉka kategorija, 4/2, Utjecaj staroslavenskih glagola kretanja na suvremene slavenske jezike (poljski i hrvatski), 4/2, (suautorstvo s: Vidović, Ivana). Mjesne relacije priloga kao vrste rijeĉi, 6/1, Hrvatski ili hrvacki pravopis? 10/2, (suautorstvo s: Bulcsu, László). Jezik i povijest, 11/1, (suautorstvo s: Kujundţić, Nedjeljko). Pragmemi i frazopragmemi sa sastavnicom Bog, 11/2, Iskrivljene germanske rijeĉi u poljskom i hrvatskom jeziku (na primjeru poznańskoga regiolekta), 11/2, Vejski pradijalekt, 12/2, Krĉke legende, 13/1, Hrvatsko-poljski olfaktorni znakovi u pragmatici, 14/3, (suautorstvo s: Gavran, Ivana). Subperceptivni pragmemi i pragmafrazemi u hrvatskom i poljskom jeziku, 15/2, Zelenilo u metaforici poljskoga i hrvatskoga govornoga jezika, 16/1, (suautorstvo s: Komorowska, Ewa) Piskaĉ, Davor Funkcija invokacije u hrvatskoj usmenoj knjiţevnosti, 13/3, Struktura vremena i prostora u Šegedinovim Staromodnim zapisima iz Brugesa, 13/3, Glagoljske apokrifne priĉe i legende u novom obzorju promišljanja, 13/3, Podgorac, Vesna Znaĉaj Frana Kurelca kao profesora u rijeĉkoj gimnaziji za oĉuvanje hrvatskoga jezika, 12/1, Podmenik, Lidija Knjiţna serija Primoţa Suhodolĉana Prozor pravljice, 15/3, Popova G., Tat'jana Kulturnye i kognitivno-semantiĉeskie zakonomernosti perevoda, 15/, Popović, Milenko O grafemu i principu hrvatskoga pravopisa, 2/2, (suautorstvo s: Trostinska, Rajisa). Neke hrvatsko-ukrajinsko-ruske frazeološke paralele, 4/1, (suautorstvo s: Trostinska, Rajisa). Još o interpretaciji nekih afiksa, 12/2, (suautorstvo s: Trostinska, Rajisa). Popowska Taborska, Hanna Potrebe i metode obrade etimoloških rjeĉnika malih slavenskih jeziĉnih podruĉja, 13/3, (suautorstvo s: Boryś, Wiesław) Premk, Francka Veliki rokopisni slovensko-nemški slovar Štefana Kocianĉiĉa (1871) in hrvaško izvirno besedišĉe, 1/1-2, Primoţ Trubar - prvi slovenski pesnik psalmov, 2/2, Nekaj frazeoloških zanimivosti iz slovenskega besednjaka 16. stoletja, 3/2, Hebraizmi v obrnjenem slovensko-latinskem slovarju Matije Kostelca in Gregorja Vorenca, 4/2, Posebni naĉini izraţanja primerniške in presezniške mere pri slovenskih protestantih, 6/2, 20

21 Besedišĉe Bohoriĉeve slovnice v gradivu slovenskih protestantskih piscev, 8/1, Leksem ofer, 9/1, Vseslovanska besedica sam pri slovenskih protestantskih piscih in v luĉi primerjav, 12/2, Starejše in mlajše povezave med slovenšĉino in hebrejšĉino, 13/3, Ĉlovik nej od samiga kruha ţiv, 15/1, Kulturnozgodovinska in jezikoslovna priĉevanja o slovensko-hrvaško-italijanskem idejnem sodelovanju in njegov pomen pri nastanku Trubarjeve Cerkovne ordninge, 15/1, Premk, Janez Hebrejske ĉrke v umetnosti, 13/2, l28-l42.(suautorstvo s: Schorch, Stefan). Pritchard, Boris O ranom razdoblju hrvatske jeziĉne leksikografije u pomorstvu, 2/1, Ptáĉníková, Vlastimila Explicitnost a ĉeský překlad německých odborných textů, 14/4, K exaktnosti vyjádření při překladu odborného textu z němĉiny do ĉeštiny, 15/4, Putanec, Valentin Prilog za povijest današnjih hrvatskih pjesniĉkih termina stih i rima, 5/2, Puţar, Aljoša Hrvatski obratni prezimenar, 3/1, 193. Rados, Zvjezdana Istra u Nazorovoj prozi, 6/1, Egzilantska poezija Borisa Marune, 8/1, Rejzek, Jiří K formální adaptaci anglicismů, 4/2, Ribarová, Slavomíra Frazemi s biblijskim osobnim imenima u ĉeškom i hrvatskom jeziku, 7/1, Rišner, Vlasta Veznici u Hrvojevu misalu, 1/1-2, Rudan, Evelina Motivi usmenih predaja u novijem ĉakavskom pjesništvu Istre, 6/2, Rukavina, Ivana Mitologemska izvorišta u Priĉama iz davnine Ivane Brlić Maţuranić, 15/4, Rusek, Jerzy Ţivot i djelo Mieczysława Małeckoga, 8/1, Mieczysław Małecki ( ), 15/2, 6-16 (suautorstvo s: Boryś, Wiesław). Sablić Tomić, Helena Autoreferencijalnost na primjeru kratkih romana Damira Miloša, 1/1-2, Autobiografija - poetika Ivane Brlić Maţuranić, 3/2, Sabljić, Jakov Knjiţevna interpretacija u obrazovnom sustavu, 13/1, Josip Bogner kao knjiţevni kritiĉar i povjesniĉar, 15/1, Sabljić Vujica, Jela Esejistika Dalibora Cvitana, 15/1, Usporedba i analiza Krleţina i Andrićeva eseja o Goyi, 1574,

22 Saksida, Igor Jezikovna inovativnost sodobne slovenske mladinske poezije, 14/4, Salzmann Ĉelan, Marija Odjeci ilirizma, 5/2, O nasljeċu J. J. Strossmayera, 7/1, O destruktivnostima u djelu Ive Andrića, 7/2, Misija Ljudevita Gaja, 8/2, Jagić i Strossmayer - kodifikacija jugoslavenstva, 9/2, Tragovima hrvatske Hasanaginice, 10/1, Neizbrisivi tragovi Hrvata u europskom kulturnom i politiĉkom nasljeċu, 14/4, Sanko Rabar, Josip Thakurov Ljubavnikov dar i Prijelaz, 15/3, Schorch, Stefan Hebrejske ĉrke v umetnosti, 13/2, l28-l42. (suautorstvo s: Premk, Janez) Sesar, Dubravka Novije hrvatske, ĉeške, poljske i ruske sintakse u kontekstu pripadnih gramatiĉarskih tradicija, 3/2, Severová, Lucie K duchovnímu a politickému smyslu ĉeských dějin, 16/2, (suautorstvo s: Šrédl, Karel). Skubic, Darija Znanje slovenskega jezika kot pogoj za uspešno integracijo romskih otrok v vrtec, 15/4, Slabinac Bouša, Dubravka Zaboravljena pjesnikinja Dora Pfanova, 7/1, Soĉanac, Lelija Odnos Boţe Babića prema tuċicama u hrvatskom pomorskom nazivlju, 2/1, Frazemi u dubrovaĉkim komedijama krajem XVIII. stoljeća, 3/1, Talijanski elementi u hrvatskom jeziku: kulturno i intimno posuċivanje, 7/1, Engleski kao globalni jezik danas, 9/1, Hrvatsko-romanski jeziĉni dodiri u povijesti Dubrovnika, 11/1, Jeziĉna politika i purizam u slavenskim zemljama, 14/1, Spagińska Pruszak, Agnieszka Frazeologizmy onomastyczne zwiaząne z biblią i tradycją antyczną, 4/2, Semantyka, konotacja i ekwiwalencja wybranych zoonimów we frazeologii języka chorwackiego i polskiego, 6/1, Język - naród - państvo (dylematy językowe narodów byłej Jugosławii), 11/1, Światło i ciemność jako środek komunikacji w języku chorwackim (w porównaniu z polskim), 12/2, Srdoĉ Konestra, Ines Lik D Annunzija u Cara i Fabrija, 8/2, Stachowski, Marek Podrijetlo europske rijeĉi za sablju, 15/1, MaĊarski meċu karpatskim jezicima, 15/2, Stanojević, Mateusz Milan Mjesto hrvatskih idioma u koncepciji malih jezika, 12/3, (suautorstvo s: Kryżan 22

23 Stanojević, Barbara). Stepanić, Ţeljko Carićev doprinos normiranju hrvatskoga pomorskoga nazivlja, 13/3, Drugaĉiji pogled na povijest hrvatskoga pomorskoga nazivlja do propasti Austro-Ugarske Monarhije, 14/3, Je li hrvatski pomorski leksik bogatiji od engleskoga?, 16/1, Stojević, Milorad Amerikanske Glagolske bilješke Antuna Ţuvića Marulića, 1/1-2, Stramljiĉ Breznik, Irena Izraţanje strahu v frazemih (slovensko-nemški kontrastivni vidik), 9/1, Poskusni elektronski besednodruţinski slovar slovenskega jezika, 12/3, Strĉić, Mirjana Prilog prouĉavanju rijeĉkoga Nevena iz godine, 1/1-2, Nove i svjeţe knjiţevne interpretacije, 2/1, 200. Prilog izuĉavanju meċuodnosa hrvatske i crnogorske knjiţevnosti i kul ture, 3/1, Sudec, Sandra Komparacija pridjeva u hrvatskoglagoljskim tekstovima, 11/1, Šabec, Nada Vpliv anglešĉine na slovensko besedje, 8/2, Šanda, Zdeněk Prostředky autentizace v souĉasném ĉeském románu, 14/1, Šarić, Ljiljana Metaforiĉna proširenja znaĉenja prostornih prijedloga, 4/1, Gramatikalizacija i sekundarni prijedlozi, 5/1, Šibalić, Ivana Poetika boli u lirici I. G. Kovaĉića i S. A. Jesenjina, 1573, Motiv Sredozemlja u lirici A. S. Puškina, 16/2, Šimić, Marinka Romanski sloj u zapadnoštokavskom ikavskom dijalektu, 11/1, Šimić, Nikola Rijeĉ za ĉudo, 15/3, Škofic, Joţica Žebelj v slovenskih nareĉjih, 9/2, Hišna imena kot gradivo za dialektološko raziskovanje, 11/1, Šrédl, Karel K hodnocení kvality vzdělávání budoucích uĉitelů ĉeského jazyka v souvislosti s akreditací vysokoškolských oborů v Ĉeské republice, 11/2, O myšlence pospolitosti lidí a chudinských institucí v historii ĉeských zemí, 15/3, Středověká stavovská spoleĉnost v Ĉechách a ekonomické uĉení kanonistů, 15/3, K problematice vzdělávání na středních školách jako souĉásti procesu celoţivotního vzdělávání v podmínkách utváření vědomostní ekonomiky, 16/1, O rozdělení práce a majetku v poĉáteĉním období měšťanské kulturní epochy, 16/1, K duchovnímu a politickému smyslu ĉeských dějin, 16/2, (suautorstvo s: Šrédl, Karel). Ekonomické prvky v teologickém myšlení pozdního středověku, 16/2,