RIJEĈ, ĉasopis za filologiju, (godište/svezak, stranice)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RIJEĈ, ĉasopis za filologiju, (godište/svezak, stranice)"

Transkript

1 RIJEĈ, ĉasopis za filologiju, (godište/svezak, stranice) Ahaĉiĉ, Kozma Tuji jeziki v slovnici Adama Bohoriĉa, 13/2, Ajduković, Jovan O kontaktološkom reĉniku kontaktofrazema, 15/2, Ajdţanović, Jelena Iskazivanje i tipologija agensa u refleksivnim pasivnim konstrukcijama, 15/3, (suautorstvo s: Bjelaković, Isidora) Ajdţanović, Milan Neke morfološke i prozodijske osobenosti u distribuciji pridevskog vida (u govoru Novog Sada), 16/2, (suautorstvo s: Alanović, Milivoj) Refleksivni pasiv u srpskom jeziku (dijahrono-sinhroni plan), 16/2, (suautorstvo s: Bjelaković, Isidora) Alanović, Milivoj Neke morfološke i prozodijske osobenosti u distribuciji pridevskog vida (u govoru Novog Sada), 16/2, (suautorstvo s: Ajdţanović, Milan) Andrijevska, Natalija Kon semantikata na glagolskiot prefiks po-, 15/2, Auburger, Leopold Biografija i bibliografija, 15/3, 6-15 Strossmayerovo juţnoslavenstvo i sintagma hrvatski ili srpski Franje Raĉkoga, 15/3, Avsenik Nabergoj, Irena Resniĉnostin fikcija v podobah ljubezni do matere v delih Ivana Cankarja, 16/1, Babić, Dragomir Knjiţevno djelo Ferdinanda Babića, 2/1, Nadareni hrvatski jeronimski pisac, 2/1, Izvrstan monografski rad o Vjekoslavu Kalebu, 2/1, Rodni grad Senj kao izazov Vjenceslavu Novaku, 2/2, O knjiţevnoj ostavštini F. V. Maţuranića u Novom Vinodolskom, 3/1, Knjiţevna i kulturološka dimenzija hrvatskoga istarskog trolista, 3/1, In memoriam: Milan Crnković ( ), 4/1, Honoré de Balzac u hrvatskom kontekstu, 6/1, Nekonvencionalno interpretiranje Matka Peića, 6/2, Novljanski Maţuranići u novljanskom kontekstu, 7/2, Babić, Stjepan Komparacija bez jotacije, 4/1, Babić, Vanda Bestijarij neretvanskoga kraja, 16/2, (suautorstvo s: Vekić, Denis). Baĉić Karković, Danijela Duhovna baština otoka Korĉule, 2/1, Fascinantan unutarnji krajolik, 2/1, Vrijedan prilog knjiţevnoj povijesti, 4/2, Ideal i ništavilo u kasnoga Šegedina, 6/1, Tragom jedne paralele: Isušena kaljuža - Maldororova pjevanja, 6/2,

2 Tragom Godova Milana Crnkovića, 15/4, Badurina Lada Tekst i kontekst, 6/1, Bagdasarov Rafaeloviĉ, Artur Domoljublje i rodoljublje nije uvijek znanost, 15/2, Bakija, Katja Ljudevit Jonke - kroatistiĉko-bohemistiĉke knjiţevne veze, 7/1, Marko Faustin Galjuf - improvizator, pjesnik i prevoditelj, 9/1, Baković, Matijaš Upotreba dijakritiĉkih znakova u hrvatskom latiniĉkom pismu, 16/1, Banov Depope, Estela Koncepcija usmene knjiţevnosti u djelu Ivana Radetića, 2/1, Zaboravljena karika u knjiţevnoj tradiciji, 2/1, Usmeno pjesništvo kvarnerskoga prostora, 3/1, Urednici i izdavaĉi hrvatskih kalendara u SAD i Kanadi, 4/1, Utjecaj usmenoknjiţevnih tekstova na stvaralaštvo Augusta Šenoe, 4/2, Neka stalna mjesta hrvatsko-ameriĉkih kalendara, 5/1, Tradicijsko usmeno pjesništvo na Kvarneru u našem vremenu, 5/2, Sastavnice razliĉitih knjiţevnih sustava u hrvatsko-ameriĉkim kalendarima, 6/2, Prilog literarnom upoznavanju multikulturne Amerike, 6/2, Intertekstualno ĉitanje rijeĉima oslikanih pejzaţa i portreta, 6/2, Ishodišta kalendarskih knjiga hrvatskih iseljenika u Sjevernoj Americi, 7/1, Usmena knjiţevnost i kulturni dodiri na Kvarneru, 8/1, Mitske sastavnice u dijalozima O povijesti i O retorici Frane Petrića, 8/2, In memoriam: Josip Kekez ( ), 9/2, 5-6. Folklorizam i suodnos usmene i pisane knjiţevnosti, 9/2, Specifiĉnost percepcije govorne poruke u primarnoj usmenosti, 11/1, Vatroslav Jagić o suodnosima usmene i pisane knjiţevnosti, 14/3, Barac, Maja Pragmalingvistiĉki aspekti pridjeva u stvaranju imidţa turistiĉke destinacije, 12/3, (suautorstvo s: Blaţević, Nevenka). Bašić, Nataša Slovopis i pravopis Ilije Abjanića, 2/2, Benĉatová, Ľudmila Informácia a komunikácia v uĉebných osnovách pre základné školy a v uĉebných osnovách gymnázií: Komunikácia na vyuĉovacej hodine slovenského jazyka, 14/1, Bilić, Anica Modernost Cirakijeva romana Jankovo ljetovanje, 8/2, Preobrazba junaka osvetnika u ljubavnika i muške u ţensku pjesmu u Pašinu srcu Mladena Barbarića, 10/1, Inkorporacija mitoloških bića u suvremenu prozu Mladena Kušeca, 12/1, Biblijski motivi u pjesmama Eli! Eli! Lama azavtani?! Silvija Strahimira Kranjĉevića i Jeruzalemski dijalog Miroslava Krleţe, l3/2, Instancija lirskoga subjekta u hrvatskoj uskrsnoj lirici od Kranjĉevića do danas, 14/2, Bílý, Jiří Šenoova Selská vzpoura v kontextu evropského historického románu, 16/2,

3 Birtić, Matea Imati ili biti, 7/2, Odglagolske izvedenice nultim sufiksom, 14/3, Bjelaković, Isidora Iskazivanje i tipologija agensa u refleksivnim pasivnim konstrukcijama, 15/3, (suautorstvo s: Ajdţanović, Jelena) Refleksivni pasiv u srpskom jeziku (dijahrono-sinhroni plan), 16/2, (suautorstvo s: Ajdţanović, Milan) Bjelanović, Ţivko Neke tvorbene osobitosti u leksiku Janka Polića Kamova, 2/2, Jedno prezimensko gnijezdo kao sociolingvistiĉki fenomen, 5/1, Tvorbena i znaĉenjska struktura antroponima na -uša, 6/2, Blaţeka, Đuro Germanizmi u meċimurskim govorima, 7/11, Govor Svetog Martina - najsjevernijeg mjesta u Hrvatskoj, 9/2, Blaţetin, Stjepan Novela Miroslava Krleţe Bitka kod Bistrice Lesne u prijevodu Zoltána Csuke, 1/1, Blaţević, Nevenka TuĊice u gastronomiji, 8/1, Anglizmi u hrvatskim i njemaĉkim struĉnim tekstovima iz podruĉja hotelijerstva i turizma, 9/1, 9-19 (suautorstvo s: Bosnar Valković, Brigita). Simbolika turistiĉkih brošura, 10/2, Pragmalingvistiĉki aspekti pridjeva u stvaranju imidţa turistiĉke destinacije, 12/3, (suautorstvo s: Barac, Maja). Bojko Leonidoviĉ, Boris Social'nye aspekty funkcionirovanija latinskogo i francuzskogo jazyka v elitarnoj srede, 15/3, Bokal, Ljudmila Tipi terminov v ĉasopisnih naslovih, 13/2, Boryś, Wiesław Mieczysław Małecki kao istraţivaĉ hrvatskih dijalekata, 10/1, Sufiksalna tvorba imenica u kastavskom govoru, 12/1, Glazbena kultura starih Slavena i njezin leksik, 13/3, Raspad praslavenske zajednice i njegov odraz u jeziku, 13/3, Potrebe i metode obrade etimoloških rjeĉnika malih slavenskih jeziĉnih podruĉja, 13/3, (suautorstvo s: Popowska Taborska, Hanna). Sufiks -ac i izvedenice u ĉakavskom dijalektu, 15/1, Mieczysław Małecki ( ), 15/2, 6-16 (suautorstvo s: Rusek, Jerzy). Bosnar Valković, Brigita Anglizmi u hrvatskim i njemaĉkim struĉnim tekstovima iz podruĉja hotelijerstva i turizma, 9/1, 9-19 (suautorstvo s: Blaţević, Nevenka). Odnos prema tuċicama u njemaĉkom jeziku, 10/2, (suautorstvo s: Ivić, Liliana). Nova srdaĉnost u njemaĉkom jeziku, 11/2, 7-11 (suautorstvo s: Gjuran Coha, Anamarija). Jeziĉno posuċivanje - utjecaji jeziĉnih dodira, 11/2, (suautorstvo s: Gjuran Coha, 3

4 Anamarija). Bošnjak, Blanka Postmodernizem, short story in slovenska kratka proza, 9/l, Bošnjak, Branimir Rijeĉke teme u djelu Nedjeljka Fabrija i Borbena Vladovića, 1/1-2, Bošnjak, Tomislava Hrvatski i rumunjski frazemi za izricanje osobina, 10/2, (suautorstvo s: Căpătînă, Clara). Bošnjaković, Ţarko Funkcija grcizama i grĉkog jezika u pripoveci Kir Geras Stevana Sremca, 16/1, (suautorstvo s: Štrbac, Gordana). Brbora, Sanja Jezik javnih natpisa i obavijesti, 9/1, Breznik, Nataša Slikanice s temo drugaĉnosti, 15/3, Brkić, Mirna Ptice nebeske pikarski roman Ive Brešana, 12/3, O jednom manje poznatom humoristiĉnom romanu hrvatske knjiţevnosti, 14/3, Majerovi i Batušićevi siromasi u borbi za goli ţivot, 15/4, Brlenić Vujić, Branka Peićeve putopisne metafore, 1/1-2, Secesijska stilizacija u lirici Nikole Polića, 2/1, Dijalozi o ljubavi i ljepoti u Ĉrnjinoj drami Zašto si tužan Clovio?, 2/2, Secesijski manirizam u Paljetkovim stihovima, 3/1, (suautorstvo s: Kulešević, Marina). Integralna povijest hrvatske knjiţevnosti, 3/2, Jelĉićev Strah - intertekstualni roman struje svijesti, 4/1, A. B. Šimić i likovna avangarda, 4/2, Krleţa, Ady, Bartók i Dobrović, 6/1, Viktor Vida - pjesnik izgubljena zaviĉaja, 7/1, Nostalgija i utopija - imaginarij romantiĉarske poetike, 7/2, Ivan Goran Kovaĉić i Četiri meštra, 8/1, Benešićev imaginarij flore i faune, 8/2, Uloga legende o sv. Franji Asiškom u Ive Andrića i Nikole Šopa, 13/1, (suautorstvo s: Varga Oswald, Tina). Benešićeve teatrološke slike u lirici, 14/4, (suautorstvos: Varga Oswald, Tina). Brlobaš, Ţeljka Rjeĉnici tehniĉkoga nazivlja, 5/1, Definicije vrsta rijeĉi u Horvatsko-slavonskoj slovnici Lavoslava Firholcera, 5/2, Modeli opisa glagolskoga vida u gramatikama hrvatskoga jezika do 19. stoljeća, 16/2, Bulcsu, László Hrvatski ili hrvacki pravopis? 10/2, (suautorstvo s: Pintarić, Neda). Căpătînă, Clara Hrvatski i rumunjski frazemi za izricanje osobina, 10/2, (suautorstvo s: Bošnjak, Tomislava). 4

5 Car Mihec, Adriana Puĉki igrokaz, 1/1-2, Šenoina Ljubica, 4/1, Vetranovićeva crkvena prikazanja, 4/2, Filip Oktet i čarobna truba Pave Marinkovića, 5/2, O nekim problemima srednjovjekovne dramske genološke terminologije, 6/2, Na putu od mlade do nove hrvatske drame ili što je to suvremenost, 10/1, Carobbi, Giovanni Ars obstetricia, 4/2, Crljenko, Branimir Transmorfemizacija ili morfološka adaptacija hrvatskih posuċenica u istroromanskom dijalektu Rovinja i Bala, 1/1-2, Toponimi Rovinja i Rovinjštine - ugroţena jeziĉna baština, 2/1, Semantiĉka adaptacija hrvatskih leksema i frazema u istroromanskom, 3/2, Etnolingvistiĉka stratifikacija istarskih toponima, 6/2, Crnković, Milan Problematika hrvatskih nursery rhymes, 1/1-2, Kontrapunktski pratitelji u intimnoj lirici Nikole Polića, 2/1, Crnković Nosić, Vesna Frazemi, 16/2, Cuculić, Kim Pregled rijeĉkog pjesništva osamdesetih i devedesetih, 3/1, Cvikić, Lidija Obiljeţja djeĉje gramatike na primjeru imeniĉke morfologije, 9/2, (suautorstvo s: Kuvaĉ, Jelena). Morfološka raslojenost imenica u svjetlu inojeziĉnoga hrvatskoga, 13/2, (suautorstvo s: Jelaska, Zrinka). Czerwiński, Maciek Pseudoanglicizmi u hrvatskom jeziku, 7/2, Ĉeh, Joţica Istra v knjiţevnosti slovenske moderne, 6/1, Esteticistiĉna metaforika v Cankarjevi in Matoševi zgodnji kratki prozi, 8/2, Cankarjevi in Altenbergovi pogledi na crtico, 9/1, Die Kurzprosa von Andrej Ĉebokli, 14/1, Ĉelić, Ţeljka Rossija i russkij jazyk v mire horvatov, 14/1, Ĉilaš, Ankica Prosjakinja u kontekstu slavenskih jezika, 6/1, (suautorstvo s: Kurtović, Ivana). Ĉilić Škeljo, ĐurĊica Subverzivna funkcija ironije u djelu Zbigniewa Herberta, 11/1, Ĉirgić, Adnan Vukova ijekavica u savremenoj crnogorskoj jeziĉkoj stvarnosti, 14/3, Ĉizmić Horvat, Marina (= Fruk, Marina) Ţenski likovi u hrvatskom novinarstvu, 11/2,

6 Ĉorkalo, Katica Uskočke elegije Silvija Strahimira Kranjĉevića, 2/2, Dva knjiţevna zrcala zemlje Bosne, 3/2, Povijest hrvatske književnosti Dubravka Jelĉića, 3/2, Roman Strah Dubravka Jelĉića, 4/1, Nepoznati hrvatski putopisci Trnski i Kršnjavi, 8/1, Ĉuljat, Sintija Stilotvorni uĉinak Wildeovih Phrases and Philosophies for the use of the Joung, 8/2, Ćubić, Jelena Der Vater-Sohn-Konflikt bei Franz Werfel Eine ständige suche nach dem Vater-Gott, 13/1, (suautorstvo s: Kabić, Slavija). Dabo Denegri, Ljuba Galicizmi u hrvatskom jeziku: morfološka adaptacija imeniĉkih sufiksa, 8/1, Despot, Loretana Della Bellin utjecaj na slavonske pisce 18. stoljeća, 10/2, Biblijska prevodilaĉka tradicija u Slavoniji (do preporoda), 13/1, Jezikoslovno nazivlje u dopreporodnoj Slavoniji, 14/1, Lovro Šitović i slavonske gramatike 18. stoljeća, 15/2, Deţeljin, Vesna Hrvatska onomastiĉka komponenta u maldobrìama, 6/1, Dobosiewicz, Joanna Szczególna forma trybu rozkazującego w języku reklamy, 14/2, Dragić, Marko Motivski svijet suvremenih usmenih priĉa s Paga, Braĉa i Hvara, 14/3, Dragin, Gordana Refleksi vokala jata u govorima sliva Studenice, 15/4, Dragin, Nataša Jedan primer simbioze crkvenoslovenskog i savremenoig srpskog jeziĉkog izraza, 14/2, (suautorstvo s: Štasni, Gordana). Dubravec Labaš, Dubravka Mitovi i legende u djelima Grazie Deledde, 12/2, Dular, Janez Pravno ureċenje poloţaja slovenskog jezika kao drţavnog jezika, 8/1, Durić, Rašid Bosanska, posebice bošnjaĉka knjiţevnost u estetskom sinkretizmu i integralizmu, 14/4, Dziuba, Jolanta Tradycja biblijna w chorwackich i polskich skrzydlatych słowach, 6/1, (suautorstvo s: Wyżkiewicz Maksimow, Regina). Đaković, Branko Neki aspekti istraţivanja etnika u Istri, 6/1, ĐinĊić, Marija Turcizmi u savremenom srpskom knjiţevnom jeziku, 16/1, Emmerich, Nicole Jeziĉni izbor i varijacija u Hrvata u Njemaĉkoj, 4/2,

7 Ereiz, Silvana Ţidovi u dubrovaĉkoj komediji 17. stoljeća, 14/1, Razgovori Blaţa Tadijanovića kao potencijalni dramski tekst, 15/4, Ferluga Petronio, Fedora Palmotićeva in Gundulićeva Armida, 1/1-2, Neobjavljena komedija Antuna Ferdinanda Putice Pir od djece oliti pir Simona Bazate, 2/2, Filipi, Goran Ornitonimi u djelu Libellus alphabeticus, 4/1, Franĉić, AnĊela Iz frazeologije meċimurske kajkavštine, 3/1, Osobna imena stranog podrijetla u hrvatskoj antroponimiji, 4/1, (suautorstvo s: Mihaljević, Milica) Matiji se rodi Saša - (osobno)imensko-prezimenske zavrzlame, 5/2, Franković, Sanja Slavenska mitologija u Nazorovim djelima, 12/1, Bog u pejzaţu hrvatskih pjesnika ekspesionista, 13/1, Povijest kao trajanje i prolaznost u pjesništvu Nikole Milićevića, 14/4, Postmodernistiĉka autobiografija Joţe Horvata, 15/2, Franolić, Branko Doprinos Filipa Vezdina indologiji u Europi na kraju 18. stoljeća, 2/1, Frleta, Tomislav Izrazi ima - il y a - c è (kontrastivna analiza), 10/2, Nekoliko terminoloških prijedloga, 13/1, (suautorstvo s: Frleta, Zrinka). Frleta, Zrinka Nekoliko terminoloških prijedloga, 13/1, (suautorstvo s: Frleta, Tomislav). Fruk, Marina (= Ĉizmić Horvat, Marina) Njemaĉki jezik u sluţbi ilirske ideje, 4/1, Jezik i zaviĉaj, 4/2, Jezik i glazba, 5/2, Pisma ĉitatelja, 7/1, Poĉeci senzacionalizma u hrvatskom novinstvu, 9/1, Fuderer, Tetyana Paradoks jeziĉne situacije u neovisnoj Ukrajini, 14/1, Gacoin Marks, Florence Drţićev Dundo Maroje v slovenski predelavi, 11/2, Gaev, Tanja Semantiĉki potencijal brojeva u ukrajinskom jeziku, 14/1, Leksiĉko-semantiĉki potencijal naziva za broj tri u ruskom, ukrajinskom i srpskom folkloru, 15/1, Povodom 160 godina od roċenja ukrajinskog realiste Panasa Jakoviĉa Rudĉenka, 16/1, Gantar, Marina (= Kulešević, Marina) Karnevalsknost u Fabrijevu romanu, 8/1, Gavran, Ivana Hrvatsko-poljski olfaktorni znakovi u pragmatici, 14/3, (suautorstvo s: Pintarić, 7

8 Neda). Gjuran Coha, Anamarija Anglicizmi u medicinskoj terminologiji, 10/1, Nova srdaĉnost u njemaĉkom jeziku, 11/2, 7-11 (suautorstvo s: Bosnar Valković, Brigita). Jeziĉno posuċivanje - utjecaji jeziĉnih dodira, 11/2, (suautorstvo s: Bosnar Valković, Brigita). Glibo, Rajko Prešućeno domoljublje Ive Andrića, 2/1, Bosanski jezik i oko njega, 3/1, Otkrivanje Edwarda Ifkovica kao etniĉkog pisca, 3/1, Glas f u govoru Rame, 4/1, Andrićeva poetika osimboljavanja, 4/2, Odiseja hrvatskih prezimena, 6/2, Hajkaĉi na prvog hrvatskog nobelovca, 10/1, Rama u romanima Ivana Aralice, 10/1, Usmena hrvatska knjiţevnost izmeċu anegdote i vica, 12/3, Legenda o Kasum-begu Kopĉiću, 15/1, Natuknica za portret, 16/1, 37. Natukniĉki portret duše, 16/1, 38 Fenomen, 16/1, Gloţanĉev, Alenka V priĉakovanju stoletnice Slovenskega pravopisa Frana Levca, 2/1, Tujejeziĉnost v imenih slovenskih podjetij - jezikovnokulturni problem ali marketinška globalizacijska potreba, 7/2, Gluhak, Alemko Misli o nekim pravopisnim temama iz hrvatske jeziĉne povijesti, 2/2, O nestalom obliku imperativa, 4/2, Golić, Latinka Hrvatsko kršćansko pjesništvo danas, 1/1-2, Grĉević, Marina Sklonidba dvosloţnih muških imena na -e u hrvatskom jeziku, 16/2, Grĉević, Mario Zašto slavistika XIX. stoljeća nije priznavala postojanje hrvatskog jezika, 3/1, Grginiĉ, Marija Didaktiĉna igra pri pouku slovenšĉine, 13/2, Grigić, Marica Marinkovićevi ţenski likovi, 9/1, Grubišić Pulišelić, Eldi Rodoljublje i politika u Dnevniku Dragojle Jarnević, 14/2, Guleska Hajdić, Avgustina Udvojuvanje objektot - balkanizam vo makedonskiot jazik, 6/2, Mirakuli na grozomorata od Slavko Janevski, 8/1, Slovenski mitovi i legendi vo poezijata na Bogomil Đuzel, 12/1, Gulešić Machata, Milvia Boje u hrvatskim i slovaĉkim kolokacijama, 13/2, (suautorstvo s: Machata, Martin). 8

9 Habijanec, Siniša Slovaĉki jeziĉni zakoni i hrvatske prilike, 14/1, Ham, Sanda Atributna uloga glagolskih pridjeva sadašnjih i prošlih u hrvatskom knjiţevnom jeziku 19. st., 1/1-2, Razlikovne sastavnice u Maţuranićevoj Slovnici Hèrvatskoj, 3/2, Haramija, Dragica Hrvaško primorje kot knjiţevni prostor slovenske mladinske avanturistiĉne proze s pomorskimi temami, 6/1, Ljubezen v mladinski knjiţevnosti, 7/2, Vpliv angleške mladinske knjiţevnosti na slovensko mladinsko knjiţevnost, 8/2, Primerjava knjiţevnih del Renéja Goscinnyja o Nikcu z nekaterimi podobnimi slovenskimi mladinskimi knjiţevnimi deli, 10/2, Kratka pripovedna proza Roberta Mlinarca, 12/1, Mladinska proza Jadranka Bitenca, 12/3, Detektivska proza Hrvoja Kovaĉevića, 14/2, Slovenska in hrvaška mladinska kratka proza, 15/2, Animalistika v pravljiĉnem svetu Bine Štampe Ţmavc, 16/1, Holjevac, Sanja Glavinićeva kulturno-knjiţevna i tiskarska djelatnost, 2/1, Horvat, Dragutin Šenoa - promicatelj njemaĉke knjiţevnosti, 4/1, Antiratna dramska groteska Luka Paljetka i Zlatka Boureka, 5/l, Hrvatska knjiţevnost i austrijska knjiţevnost, 7/1, Wilhelm Busch - pisac za djecu koji to nije, 9/1, Hesse - uvijek iznova, 11/2, Hrvatski knjiţevni ţivot u okruţju globalizacije, 11/2, Horvat, Jasna Tematsko-motivske veze u stvaralaštvu Vladimira Maţuranića i Ivane Brlić Maţuranić, 15/4, (suautorstvo s: Kos Lajtman, Andrijana). Horvat, Marijana Morfološka svojstva leksika u prozi J. P. Kamova - dodir dviju normi, 4/1, Prinosi za terminološku bibliografiju, 5/1, O nekim semantiĉkim posebnostima leksika Marulićeva Naslidovan ja, 5/2, O jeziku Marulićeva Naslodovan'ja, 14/3, Hoško, Franjo Emanuel Usmeno pjesništvo kvarnerskoga kraja, 6/2, Hoyt, Alexander D. Jeziĉna situacija kao lingvistiĉki termin, 2/2, Lingvistiĉke studije zagrebaĉkoga govora, 3/2, Hranjec, Stjepan Ţenski rukopisi djeĉje knjiţevnosti u korelaciji, 11/2, Krilićev Krik, 12/3, Dva knjiţevna etnomentaliteta: Pulić i Ramljak, 13/3, Funkcije interferencije, 14/4, Sjećanje na zaĉinjavca, 15/4,

10 Novobajkovita poetika Ţelimira Hercigonje, 15/4, Hrnjak, Anita Semantiĉki opseg imenice krv kao komponente frazema, 5/2, O utjecaju stranih jezika na stvaranje novih frazema hrvatskog jezika,7/1, Koncept straha u hrvatskoj frazeologiji, 10/1, Frazemi s komponentom srce u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji, 11/2, Nebo i nebeska tijela u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji, 14/1, Huber, Damjan Slovenski (standardni) jezik v javnosti nekoĉ in danes, 14/1, Hudeĉek, Lana Neka pitanja obrade frazema u općem hrvatskom rjeĉniku, 3/1, (suautorstvo s: Mihaljević, Milica). Ostavština Vlatka Dapca, 5/1, (suautorstvo s: Mihaljević, Milica) Strana imena i s njima povezani pravopisni problemi, 5/2, (suautorstvo s: Mihaljević, Milica). Iliev, Ivan Obštie formy otnositel nyh mestoimenij (obštie relat ivy) v bolgarskom jazyke, 15/1, Ivanetić, Nada O nekim onimijskim frazemima u hrvatskom i njemaĉkom jeziku, 5/1, (suautorstvo s: Karlavaris Bremer, Ute). Germanizmi kao komponente supstandardne frazeologije, 8/1, Ivanović, Milena Semantiĉke pretpostavke tranzitivnosti (na materijalu ukrajinskog jezika), 15/3, Ivić, Liliana Odnos prema tuċicama u njemaĉkom jeziku, 10/2, (suautorstvo s: Bosnar Valković, Brigita). Ivurek, Mijo Intervju s profesorom Wiesławom Boryśem, 16/2, 6-14 Jarolímková, Věra Folklórní hrdina a formování ĉeské národní identity, 14/1, Zrinka Jelaska Morfološka raslojenost imenica u svjetlu inojeziĉnoga hrvatskoga, 13/2, (suautorstvo s: Cvikić, Lidija). Jembrih, Alojz Latinsko-hrvatski priruĉnik Tomaša Mikloušića u zagrebaĉkoj arhigimnaziji, 10/2, Jesenšek, Vida Dejavniki medjezikovnega frazeološkega ujemanja, 9/1, Jeţ, Marija Slovensko pravopisje do Frana Levca, 2/1, Percepcija hrvaške gramatike v slovenskem protestantskem slovstvu, 3/2, Jozić, Ivana Neobiĉni slogani reklamnih poruka, 14/2, (suautorstvo s: Mahmutović Rakovac, Alisa). Jurĉević, Ivan Iz sintakse starohrvatskoga glagola, 3/2,

11 Jurin, Suzana Jeziĉni stilovi i snobizam, 11/2, (suautorstvo s: Krišković, Arijana). Konceptualna kategorija Boţja rijeĉ u Bibliji, 14/3, (suautorstvo s: Krišković, Arijana). Kabić, Slavija Der Vater-Sohn-Konflikt bei Franz Werfel Eine ständige suche nach dem Vater-Gott, 13/1, (sutvorstvo s: Ćubić, Jelena). Kaĉjuškene, Genovaite Dialektologiĉeskie slovari Litvy: otraţenie jazykovyh kontaktov v leksike, 12/2, (suautorstvo s: Švambarite Valuţene, Janina) Kalogjera, Branka Etniĉke perspektive u ameriĉkoj knjiţevnosti, 2/1, Etniĉki roman s hrvatskom tematikom, 2/1, Pjesnik Tunxis Community Collegea, 2/2, Slovensko-ameriĉko knjiţevno stvaralaštvo u kontekstu ameriĉke etniĉke knjiţevnosti, 2/2, Etniĉke teme rusko-ameriĉkih pisaca, 3/1, Hrvatski Píkaro na Divljem zapadu, 3/2, Odgovor Philipa Rotha na konzervatizam multietniĉke Amerike, 4/1, Jezik i religija kao odrednice chicano identiteta na primjeru romana Tomasa Riviere... i zemlja ga nije progutala, 5/1, Hrvatska etniĉka i iseljeniĉka knjiţevnost - sliĉnosti i razlike, 7/2, Podizanje etniciteta na razinu punog i ravnopravnog ljudskog poloţaja, 7/2, Hrvatsko etniĉko iskustvo engleskog govornog podruĉja, 9/2, Dojmljiv memoarski iskaz romanizirane biografije, 9/2, Literarni iskaz hrvatskog integriranja u australsko društvo na primjeru romana Drage Šaravanje Idemo kući, 11/1, Kalogjera, Goran Vid Vuletić Vukasović - knjiţevni povjesnik otoka Korĉule, 1/1-2, Knjiţevni profil Rikarda Nikolića, 2/1, Fluid ĉistih emocija, 2/1, 194. Poezija ţivotnoga zanosa, 2/1, Poezija bajkovita ugoċaja, 2/1, Treći ĉovjek - uloga Kire Gligorova u prijenosu Racinove zbirke Beli mugri iz Samobora u Beograd, 7/2, Karlavaris Bremer, Ute O nekim onimijskim frazemima u hrvatskom i njemaĉkom jeziku, 5/1, (suautorstvo s: Ivanetić, Nada). Njemaĉka recepcija suvremenih hrvatskih knjiţevnica, 8/1, (suautorstvo s: Ţagar, Petra). Katnić Bakaršić, Marina Strategije moći i uĉtivosti u dramskom dijalogu, 5/2, Kekez, Josip Hrvatska poezija s kraja drugoga tisućljeća u komunikaciji sa svojim srednjovjekovnim poĉecima, 4/2, Istarska Marina kruna u suvremenoj hrvatskoj knjiţevnosti, 6/2,

12 Kodre, Petra Osmrtnica umetnostno ali neumetnostno besedil?, 14/2, Naĉini vzgoje za krepitev zavesti o narodni pripadnosti pri pouku knjiţevnosti v slovenski šoli v prejšnjem stoletju, 15/1, Medkulturni dialogi pri pouku knjiţevnosti v zadnjem triletju v slovenski osnovni šoli, 16/1, Kodriĉ, Maja Podoba juţnjaka v kratki prozi Polone Glavan in Maje Novak, 12/3, Kolenić, Ljiljana Sinonimi u Mikaljinu rjeĉniku, 7/2, Kollár, Jan Pohod gradu Rijeci, 2/1, Komorowska, Ewa Zelenilo u metaforici poljskoga i hrvatskoga govornoga jezika, 16/1, (suautorstvo s: Pintarić, Neda). Kos Lajtman, Andrijana Ludiĉka funkcija interferencije usmenih i pisanih poetiĉkih modela, 14/4, Tematsko-motivske veze u stvaralaštvu Vladimira Maţuranića i Ivane Brlić-Maţuranić, 15/4, (suautorstvo s: Horvat, Jasna). Ontologija stvaralaĉke igre u romanu Az Jasne Horvat, 16/1, Kostovska, Vesna Za imenuvanjeto na bolestite vo makedonskite crkovnoslovenski tekstovi, 6/2, Pogled na sovremenata sostojba vo makedonskiot jazik, 8/1, Za iminjata na firmite vo Republika Makedonija, 9/1, Za sloţenkite vo makedonskite crkovnoslovenski tekstovi, 12/3, Sloţenite imenki vo makedonskite crkovnoslovenski tekstovi, 15/4, Krišković, Arijana Jeziĉni stilovi i snobizam, 11/2, (suautorstvo s: Jurin, Suzana). Konceptualna kategorija Boţja rijeĉ u Bibliji, 14/3, (suautorstvo s: Jurin, Suzana) Jeziĉne posebnosti znanstvenih medicinskih tekstova, 14/3, (suautorstvo s: Tominac, Sandra). Krstevski, Duško Zborot nasprema slikata, 16/2, (suautorstvo s: Mojsova Ĉepiševska, Vesna). Krumes Šimunović, Irena Leksik fra Ivana Velikanovića u djelu Sveta Teresia divica duhovna reda karmelitanskoga za prikazu u jezik talianski složena, i u ilirički privedena, 11/1, Krychowska, Maria Magdalena Współczesne zapożyczenia a język chorwacki, 14/2, Kryżan Stanojević, Barbara Jeziĉni snobizam, 4/1, Funkcioniranje termina u struci i izvan nje, 5/1, Analiza izabranih komponenata znaĉenja u glagolima kretanja, 7/1, Problemi prijevoda hrvatskih turistiĉkih poruka na poljski jezik, 8/1, Mjesto hrvatskih idioma u koncepciji malih jezika, 12/3, (suautorstvo s: Stanojević, Mateusz Milan) 12

13 Kujundţić, Nedjeljko Jezik i povijest, 11/1, (suautorstvo s: Pintarić, Neda). Kukurin, Branko In memoriam: Ivo Frangeš ( ), 11/1, 5-6. Bibliografija radova Ive Frangeša, 11/2, Kulešević, Marina (= Gantar, Marina) Secesijski manirizam u Paljetkovim stihovima, 3/1, (suautorstvo s: Brlenić Vujić, Branka, Niz poetskoga ĉitanja, 4/1, Barokna slika u Krleţinu romanu Povratak Filipa Latinovicza, 5/2, Poticajna knjiga, 6/2, Kurtović, Ivana Prosjakinja u kontekstu slavenskih jezika, 6/1, (suautorstvo s: Ĉilaš, Ankica). Kuvaĉ, Jelena Obiljeţja djeĉje gramatike na primjeru imeniĉke morfologije, 9/2, (suautorstvo s: Cvikić, Jelena). Laznik, Anita Idejna in slogovna podoba miselne proze Edvarda Kocbeka, 14/2, Legan Ravnikar, Andreja O konverziji kot postopku knjiţne (terminološke) tvorbe pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja, 13/2, Lisac, Josip In memoriam: Tine Logar ( ), 9/1, 5. Lonĉarević, Vladimir Ilija Jakovljević kao obnovitelj hrvatsko-slovenskih knjiţevnih veza, 16/6, Luĉić, Antun Osvrti pod nordijskom krijesnicom, poticaji u Krleţinim knjiţevnim dodirima, 9/2, Domaća knjiţevnost meċu stranima, 15/4, Luić Vudrag, Dubravka Bunjevaĉki ĉasopis Klasje naših ravni u oĉuvanju hrvatskog identiteta, 12/3, Ljubešić, Marko Stilistiĉka analiza reklama u Našoj slozi, 15/2, Hrvatsko-slovenski knjiţevni dodiri u gimnazijskoj nastavi, 15/2, Machata, Martin Vplyv rozšírenia Európskej únie na lexiku slovenského a chorvátskeho jazyka, 11/2, Boje u hrvatskim i slovaĉkim kolokacijama, 13/2, (suautorstvo s: Gulešić Machata, Milvia) Mahmutović Rakovac, Alisa Neobiĉni slogani reklamnih poruka, 14/2, (suautorstvo s: Jozić, Ivana). Majhut, Berislav U susret stogodišnjici odreċivanja knjiţevne vrste Ĉudnovatih zgoda šegrta Hlapića, 15/1, Makarijoska, Liljana Nominacijata na rodninskite odnosi nekogaš i denes, 15/1, Kontinuitetot na turskoto vlijanie vo makedonskiot jazik, 15/4,

14 Odrazot na globalizacijata vrz makedonskiot jazik, 16/6, Turskite zaemki vo juţnoslovenskite jazici denes, 16/1, (suautorstvo s: Pavleska, Bisera). Makišová, Anna Hybridné zloţeniny v súĉasnej slovenĉine, 15/4, sa elementima grĉkog porekla, 16/1, Małczak, Leszek Melankoliĉno jugo, 7/1, Poetika krila ili dinamiĉan aspekt poetske imaginacije Silvija Strahimira Kranjĉevića, 10/1, Małecki, Mieczysław Slavenski govori u Istri, 13/1, Još o razvoju ĕ > a u hrvatskom jeziku, 13/1, Mandić, Robert O Tageoreovoj viziji humanijega obrazovanja, 15/3, Marasović Alujević, Marina Prezimena i nadimci u srednjovjekovnom Splitu, 15/1, Rijeĉi grĉkoga podrijetla u splitskom govoru, 16/2, Maresić, Jela Leksikografska obrada frazema u kajkavskim dijalekatnim rjeĉnicima, 9/2, O slavonsko-kajkavskoj leksiĉkoj isprepletenosti, 12/l, Mareš, Petr Poznámky o germanismech v ĉeštině, 4/2, Marić, Ana Alomorfni oblici glagolskih prefiksa u slovaĉkom, srpskom i hrvatskom jeziku, 14/1, Semantika dvoprefiksalnih glagola u slovaĉkom, srpskom i hrvatskom jeziku, 15/1, Nepotpuna radnja prefiksalnih glagola u slovaĉkom, srpskom i hrvatskom jeziku, 16/1, Marković, Dina Tajanstveno pripovijedanje Ivane Brlić-Maţuranić u Pričama iz davnine, 3/1, Peićevo povezivanje knjiţevnosti sa slikarstvom, 4/2, Sto soneta Vesne Parun - antitetiĉki do sklada, 5/2, Lirski impuls boje u slikarstvu Vincenta van Gogha i u knjiţevnosti Matka Peića, 7/2, Peićev i Becićev ţenski akt, 8/2, San u noveli Spokojno pristanište Ivana Aralice i u slici Melankolija i tajna ulice Georgia De Chirica, 10/2, Araliĉino i Andrićevo amalgamsko pripovijedanje, 13/1, Putopisanja Matka Peića i Miloša Crnjanskoga, 14/3, Pripovjedni septihon Nevenke Nekić, 14/3, Matas, Ivana Toponimi motivirani vodom u dijelu dalmatinske Zagore, 6/1, Matešić, Josip Pjesma nad pjesmama Janka Polića Kamova, 2/2,

15 Matijević Matešić, Hajdi Priĉe za djecu Milana Crnkovića, 5/1, Meić, Perina Povijest hrvatske književnosti Slobodana Prosperova Novaka, 14/2, Menac, Antica Elementi venecijanskog dijalekta u frazeologiji suvremenih braĉkih ĉakavskih pjesnika, 3/2, (suautorstvo s: Menac Mihalić, Mira). Menac Mihalić, Mira Milnarski pogled na Boţu Babića, 2/1, Elementi venecijanskog dijalekta u frazeologiji suvremenih braĉkih ĉakavskih pjesnika, 3/2, (suautorstvo s: Menac, Antica). Mesinger, Bogdan Hrvatska frazeologija kao kulturno-antropološki fenomen, 3/2, Razvojna dinamika dijalekata u svjetlu teorije deterministiĉkog kaosa, 11/1, Mihaljević, Milica Neka pitanja obrade frazema u općem hrvatskom rjeĉniku, 3/1, (suautorstvo s: Hudeĉek, Lana). Osobna imena stranog podrijetla u hrvatskoj antroponimiji, 4/1, (suautorstvo s: Franĉić, AnĊela) Ostavština Vlatka Dapca, 5/1, (suautorstvo s: Hudeĉek, Lana). Strana imena i s njima povezani pravopisni problemi, 5/2, (suautorstvo s: Hudeĉek, Lana). Hrvatsko tenisko nazivlje (primjer jeziĉnih dodira), 7/1, Mihaljević, Nikica Vrag i smrt u fantastiĉnoj noveli Frana Galovića i Artura Grafa, 14/4, (suautorstvo s: Vukĉević, Helena). Vraţji darovi Arturu Grafu i Ulderiku Donadiniju: fantastiĉna novella pred iskušenjem, 15/3, (suautorstvo s: Vukĉević, Helena). Metamorfoza jednoga lika: ĉija je krivnja?, 16/2, Bezvremenost i besprostornost u novelama Frana Galovića, 16/2, Mikulaco, Irena Ruski jezik u izmijenjenim geopolitiĉkim okolnostima, 16/2, Miletić, Josip Utjecaj slavenskih jezika na hrvatsko kaznenopravno nazivlje, 13/3, Srpski jeziĉni utjecaj na hrvatsko kaznenopravno nazivlje, 14/3, Miloš, Brigita Kvadrati tuge Ivana Slamniga, 9/2, Mišković, Siniša Završnikov pravopis u knjizi Gajev preteča, 4/1, Mojsieva Guševa, Jasmina Imaginarni tatkovini, 12/3, Ljubovnata ekspresija vo makedonskite folklorni pesni, 14/1, Svetot kako dom, 15/3, Mojsova Ĉepiševska, Vesna Za nomadskiot stil, 12/3, Mediteranizam kao palimpsest u makedonskoj suvremenoj poeziji, 14/1,

16 Ro3evoto geto, 15/2, Zborot nasprema slikata, 16/2, (suautorstvo s: Krstevski, Duško). Muljaĉić, Ţarko Modeli i metode prouĉavanja jeziĉnih dodira ( ), 4/2, N. S. Trubetzkoy als Vorläufer der Kontakt- und der Konfliktlinguistik, 7/1, Kriteriji za kronološku stratifikaciju hrvatskih toponima kasnolatinskog i romanskog podrijetla, 7/1, Regionalni ili manjinski jezici u Francuskoj, 8/2, Regionalni ili manjinski jezici u Republici Italiji, 10/1, Regionalni ili manjinski jezici na Pirenejskom poluotoku, 12/1, Musa, Šimun Knjiţevnopovijesne i kulturne specifiĉnosti i znaĉenje hrvatskog preporoda u Mostaru, 4/2, Dijakronijski i sinkronijski aspekt hrvatskoga jezika u BiH, 7/2, Urbana tematika u novelistici Mirka Boţića i njezine jeziĉno-stilske znaĉajka, 13/2, Govori Mihovila Pavlinovića, 14/2, Muzaferija, Gordana Igre teatrom/tekstom u Gavranovoj drami Zaboravi Hollywood, 10/1, U predvorju historije, 10/1, Nadu, Tanja Jezikovna politika v Sloveniji, na Poljskem, Slovaškem in Ĉeškem pred vstopom v EU, 14/1, Nartnik, Vlado Sveti Jurij in zaĉetki glagolice, 1/1-2, Od kvarnerskega zmaja Negotina do koroškega kralja Matjaţa, 2/2, Slovniško-slovarski vidiki štetja in sklanje v slovenšĉini, 3/1, Naglasne posebnosti rojstnih imen pri Slovencih, 4/1, Veĉbesedni termini v Pomorski slovenščini, 5/1, Letonsko-slovensko prekrivanje v rabi rodilnika, 5/2, K imenom adventne svetnice in svetnika na Bašĉanski plošĉi, 7/2, K osnovnim naĉelom pregibanja v slovenšĉini in nemšĉini, 9/1, K osnovnim naĉelom pregibanja v slovenšĉini in španšĉini, 10/2, Prekrivnost slovenske in hrvaške sklanje samostalnih zaimkov, 12/1, Slovanska in semitska dvojina, 14/2, K iskalnim vprašalnicam slovanskega jugozahoda, 15/3, Hermanovo iskanje med iranico in glagolico, 16/2, Neĉaevskij, Vadim Varmin skij dialekt pol skogo jazyka kak primer regional noj variantnosti nacional noj normy, 15/1, Nedeljkov, Ljiljana Lingvokulturološki pristup leksici u nastavi narodne knjiţevnosti, 15/3, (suautorstvo s: Petrovaĉki, Ljiljana). Nerandţić Ĉanda, Lidija Deverbativne imenice u informativnim emisijama HRT 1 i RTS 1, 14/1,

17 Nikĉević, Milorad Boj na Visu (1866.) izmeċu povijesne zbilje i poetske vizije, 1/1-2, Primorskodalmatinska i bokokotorska ambijentalnost, izvornost i genotipnost bugaršćica, 2/2, Nikĉević, Vojislav Identitet crnogorskoga, bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika, 11/2, Praizvor, prototip i praiskon izgovora slov(j)enskog jata, 12/2, Nikolić Hoyt, Anja Komunikacijska protoĉnost kulturnoga identiteta, 2/2, O sliĉnostima i razlikama meċu frazemima hrvatskog i engleskog jezika, 5/2, Hrvatski u dodiru s engleskim jezikom, 9/1, Nosić, Milan Humaĉka ploĉa, 1/1-2, Završnikova preustrojba hrvatskoga slovopisa i pravopisa, 2/1, Jan Kollár o Josipu Završniku, 2/1, Ekonim ili ojkonim, 2/1, Goranska prezimena ĉeškoga podrijetla, 2/2, O imenima Veleţ i Podveleţ, 2/2, I prezimena su blago jezika, 2/2, Hrvatska imena hebrejskoga podrijetla, 4/1, Gramatiĉki termini u rukopisu Viżbovaņe u Pridpostavkį ilirickį, 4/2, Podrijetlo rijeĉi ganga, 5/1, U spomen: Dragomir Babić ( ), 8/1, 7-9. Josip Završnik - hrvatski jezikoslovac slovenskoga podrijetla, 8/1, Imena hrvatskih ţupanija, 8/2, Neka zapaţanja o suvremenoj hrvatskoj leksikografiji, 10/1, Podrijetlo i motivacija praslavenskoga leksema kurъ, 10/2, Josip Završnik - hrvaški jezikoslovec s slovenskimi koreninami, 11/1, Croatian Names of Hebrew Origin, 11/2, Ţivot i djelo Ratimira Kalmete, 12/3, Biografija i bibliografija Ivana Pederina, 13/2, Biografija i bibliografija Wiesława Boryśa, 14/1, O rukopisu Commentaria de Illyrico Josipa Završnika, 14/2, Teonimska sastavnica u hebrejskih osobnih imena, 15/2, Biografija i bibliografija Milana Crnkovića, 15/4, Borba za pravopis u Bosni u 19. stoljeću, 15/4, Peĉat humskoga kneza Miroslava, 15/4, Biografija i bibliografija Rajka Glibe, 16/1, Dvije ljubuške ploĉe pisane arapskim jezikom, 16/2, Novaković, Goran Isušena kaljuža kao avangardni roman, 2/2, Temeljne ljudske vrednote u djelima Ivane Brlić-Maţuranić, 3/1, Fabuliranje i usmenoknjiţevni poticaji u prozi P. Pavliĉića, 4/1, Suvremenost usmene knjiţevnosti, 5/l, O nazivu usmena knjiţevnost, 6/1, Prouĉavanje usmene knjiţevnosti u znanstvenim i nastavnim ustanovama, 7/2,

18 Usmene pripovijetke i predaje u suvremenoj primjeni, 8/2, Poslovice - tradicijski i suvremeni primjeri, 9/2, Jednostavni usmeni oblici, 11/2, Fantastiĉni motivi u zbirci Narodne pjesme Ćićarije, 16/1, Novaković, Nikola Autoreferencijalnost u djelima Edgara Allana Poea i Vladimira Nabokova, 16/2, Orlova, K., Gajana Andersenovskie reminiscencii v russkoj literature Serebrjanogo veka, 16/1, Osolnik, Vladimir O juţnoslavenskim knjiţevnostima i njihovim jeziĉnim osnovama te o Beĉkom knjiţevnom dogovoru, 10/2, Pajović Dujović, Ljiljana Funkcija narodnog vjerovanja u natprirodna bića u pripovjednoj prozi Sime Matavulja, 11/2, Páll, Sándor Beleške uz jednu davno zaboravljenu anketu, 15/2, Crnjanski i Kvarner, 15/2, Pašĉenko, Jevgenij Stvaralaštvo Jurja Kriţanića u Ukrajini, 12/2, Ukrajinska filologija i prijevodi hrvatskih glagoljiĉkih knjiga na crkvenoslavenski jezik, 13/3, Represivna politika prema ukrajinskomu jeziku, 15/2, Pauly, Cvetomila Kozmopolitizam juţnoslavenske avangarde na primjeru ĉasopisa Zenit, 15/3, Pavleska, Bisera Turskite zaemki vo juţnoslovenskite jazici denes, 16/1, (suautorstvo s: Makarijoska, Liljana). Pavlovski, Boris Hrvatsko-makedonski komparativistiĉki projekt, 2/2, Fantastiĉna priĉa u Djeĉjoj književnosti Milana Crnkovića, 6/2, Pederin, Ivan Die Reisebeschreibung vom frühen Christentum bis zum Ausgang der Kreuzzüge, 3/2, Die romische Reisebeschreibung, 5/1, Europski i ameriĉki putopis izmeċu romantizma i realizma, 5/2, Pitanja izdavanja Vienca i teorije realizma u sjeni njemaĉke knjiţevnosti do Šenoine smrti (1881.), 6/1, Suvremeni svijet kao zagonetka putopisa, 7/1, Dostoewski und der Expresionismus, 7/2, Literatursprache, Nationalsprache, Standardsprache, 8/1, Die Natinalisierung, Industrialisierung und Kommerzialisierung der Literatur der Habsburger Monarchie, 8/1, Kazališna kritika u Viencu do Šenoine smrti, 8/2, Zu einigen Fragen der Literatur des XVIII. und XIX. Jh., 9/1, Njemaĉka, austrijska i druge knjiţevnosti u hrvatskom ĉasopisu Vienac prije Šenoe, 9/2, 18

19 Der Eindruck Napoleons auf Schiller und auf die Weltliteratur, 10/1, August Šenoa kao urednik Vienca, 10/2, Luther, Josef II. und die Fragen der deutschen Standardsprache, 11/1, Goethe - Probleme der Modernität und des Traditionalismus, 11/1, Die Ehebruch roman im XIX. Jh., 11/2, Heine als Lyriker und politischer Lehrmeister des deutschen Bundes, 13/1, Heinrich Heine als Lehrmeister des Deutschen Bundes und der Liberalismus, 13/2, Ivan Supek ( ), 13/3, Der deutsche Bildungsroman in der Aufklärung und der Kunstperiode I und II, 13/3, Tri vjere na jugoistoju Europe u osmanskom razdoblju, 14/4, Der Bildungsroman des Realismus und Absolutismus, 14/4, Thomas Mann: Roman o njemaĉkoj krivnji, 15/3, Die Publizistik der Jungdeutschen und des Vormärzes, 15/3, Kukuljević kao ţivotopisac i povjesniĉar juţnohrvatske knjiţevnosti, 15/4, Goethe, Faust Der Tragödie zweiter Theil, In fünf Akten, 16/2, Pereniĉ, Urška Bela lisa na (nacionalnem) literarnozgodovinskem zemljevidu, 14/2, Periĉić, Denis Poeovski motivi u hrvatskoj drami moderne i postmoderne, 6/1, Perić, Martina Putopis i interkulturalnost, 15/4, Peti, Mirko Zbirnost i nezbirnost, 14/3, Petrovaĉki, Ljiljana Lingvokulturološki pristup leksici u nastavi narodne knjiţevnosti, 15/3, (suautorstvo s: Nedeljkov, Ljiljana) Petrović, Bernardina O frazeologiji Josipa Kozarca, 3/1, Slovaĉki elementi u ĉakavskim govorima Hrvata u Slovaĉkoj, 4/1, (suautorstvo s: Vulić, Sanja). Frazeologija u Srijemskim pričama Ise Velikanovića, 6/2, Hrvatski leksik u Deutsch-kroatisches Wörterbuch Vinka i Ivana Esiha, 9/1, Pintarić, Ana Zbirka pjesama Moj grad Vinka Nikolića, 3/1, Grafija u Razgovoru duhovnom od svetog Bone Mucsenika od o. fra Antuna Thomassevischia, 7/2, Motiv djevojĉice sa šibicama u hrvatskoj knjiţevnosti, 9/1, Lik Bogorodice u Zlatnim dancima Jagode Truhelke, 10/2, Legende o Velebitu i vili Velebiti, 14/2, Jesu li Maĉak u ĉizmama i Palĉić i njima sliĉni bajkoviti likovi junaci ili varalice, 14/3,

20 Pintarić, Neda Pozdrav kao sociolingvistiĉka kategorija, 4/2, Utjecaj staroslavenskih glagola kretanja na suvremene slavenske jezike (poljski i hrvatski), 4/2, (suautorstvo s: Vidović, Ivana). Mjesne relacije priloga kao vrste rijeĉi, 6/1, Hrvatski ili hrvacki pravopis? 10/2, (suautorstvo s: Bulcsu, László). Jezik i povijest, 11/1, (suautorstvo s: Kujundţić, Nedjeljko). Pragmemi i frazopragmemi sa sastavnicom Bog, 11/2, Iskrivljene germanske rijeĉi u poljskom i hrvatskom jeziku (na primjeru poznańskoga regiolekta), 11/2, Vejski pradijalekt, 12/2, Krĉke legende, 13/1, Hrvatsko-poljski olfaktorni znakovi u pragmatici, 14/3, (suautorstvo s: Gavran, Ivana). Subperceptivni pragmemi i pragmafrazemi u hrvatskom i poljskom jeziku, 15/2, Zelenilo u metaforici poljskoga i hrvatskoga govornoga jezika, 16/1, (suautorstvo s: Komorowska, Ewa) Piskaĉ, Davor Funkcija invokacije u hrvatskoj usmenoj knjiţevnosti, 13/3, Struktura vremena i prostora u Šegedinovim Staromodnim zapisima iz Brugesa, 13/3, Glagoljske apokrifne priĉe i legende u novom obzorju promišljanja, 13/3, Podgorac, Vesna Znaĉaj Frana Kurelca kao profesora u rijeĉkoj gimnaziji za oĉuvanje hrvatskoga jezika, 12/1, Podmenik, Lidija Knjiţna serija Primoţa Suhodolĉana Prozor pravljice, 15/3, Popova G., Tat'jana Kulturnye i kognitivno-semantiĉeskie zakonomernosti perevoda, 15/, Popović, Milenko O grafemu i principu hrvatskoga pravopisa, 2/2, (suautorstvo s: Trostinska, Rajisa). Neke hrvatsko-ukrajinsko-ruske frazeološke paralele, 4/1, (suautorstvo s: Trostinska, Rajisa). Još o interpretaciji nekih afiksa, 12/2, (suautorstvo s: Trostinska, Rajisa). Popowska Taborska, Hanna Potrebe i metode obrade etimoloških rjeĉnika malih slavenskih jeziĉnih podruĉja, 13/3, (suautorstvo s: Boryś, Wiesław) Premk, Francka Veliki rokopisni slovensko-nemški slovar Štefana Kocianĉiĉa (1871) in hrvaško izvirno besedišĉe, 1/1-2, Primoţ Trubar - prvi slovenski pesnik psalmov, 2/2, Nekaj frazeoloških zanimivosti iz slovenskega besednjaka 16. stoletja, 3/2, Hebraizmi v obrnjenem slovensko-latinskem slovarju Matije Kostelca in Gregorja Vorenca, 4/2, Posebni naĉini izraţanja primerniške in presezniške mere pri slovenskih protestantih, 6/2, 20

21 Besedišĉe Bohoriĉeve slovnice v gradivu slovenskih protestantskih piscev, 8/1, Leksem ofer, 9/1, Vseslovanska besedica sam pri slovenskih protestantskih piscih in v luĉi primerjav, 12/2, Starejše in mlajše povezave med slovenšĉino in hebrejšĉino, 13/3, Ĉlovik nej od samiga kruha ţiv, 15/1, Kulturnozgodovinska in jezikoslovna priĉevanja o slovensko-hrvaško-italijanskem idejnem sodelovanju in njegov pomen pri nastanku Trubarjeve Cerkovne ordninge, 15/1, Premk, Janez Hebrejske ĉrke v umetnosti, 13/2, l28-l42.(suautorstvo s: Schorch, Stefan). Pritchard, Boris O ranom razdoblju hrvatske jeziĉne leksikografije u pomorstvu, 2/1, Ptáĉníková, Vlastimila Explicitnost a ĉeský překlad německých odborných textů, 14/4, K exaktnosti vyjádření při překladu odborného textu z němĉiny do ĉeštiny, 15/4, Putanec, Valentin Prilog za povijest današnjih hrvatskih pjesniĉkih termina stih i rima, 5/2, Puţar, Aljoša Hrvatski obratni prezimenar, 3/1, 193. Rados, Zvjezdana Istra u Nazorovoj prozi, 6/1, Egzilantska poezija Borisa Marune, 8/1, Rejzek, Jiří K formální adaptaci anglicismů, 4/2, Ribarová, Slavomíra Frazemi s biblijskim osobnim imenima u ĉeškom i hrvatskom jeziku, 7/1, Rišner, Vlasta Veznici u Hrvojevu misalu, 1/1-2, Rudan, Evelina Motivi usmenih predaja u novijem ĉakavskom pjesništvu Istre, 6/2, Rukavina, Ivana Mitologemska izvorišta u Priĉama iz davnine Ivane Brlić Maţuranić, 15/4, Rusek, Jerzy Ţivot i djelo Mieczysława Małeckoga, 8/1, Mieczysław Małecki ( ), 15/2, 6-16 (suautorstvo s: Boryś, Wiesław). Sablić Tomić, Helena Autoreferencijalnost na primjeru kratkih romana Damira Miloša, 1/1-2, Autobiografija - poetika Ivane Brlić Maţuranić, 3/2, Sabljić, Jakov Knjiţevna interpretacija u obrazovnom sustavu, 13/1, Josip Bogner kao knjiţevni kritiĉar i povjesniĉar, 15/1, Sabljić Vujica, Jela Esejistika Dalibora Cvitana, 15/1, Usporedba i analiza Krleţina i Andrićeva eseja o Goyi, 1574,

22 Saksida, Igor Jezikovna inovativnost sodobne slovenske mladinske poezije, 14/4, Salzmann Ĉelan, Marija Odjeci ilirizma, 5/2, O nasljeċu J. J. Strossmayera, 7/1, O destruktivnostima u djelu Ive Andrića, 7/2, Misija Ljudevita Gaja, 8/2, Jagić i Strossmayer - kodifikacija jugoslavenstva, 9/2, Tragovima hrvatske Hasanaginice, 10/1, Neizbrisivi tragovi Hrvata u europskom kulturnom i politiĉkom nasljeċu, 14/4, Sanko Rabar, Josip Thakurov Ljubavnikov dar i Prijelaz, 15/3, Schorch, Stefan Hebrejske ĉrke v umetnosti, 13/2, l28-l42. (suautorstvo s: Premk, Janez) Sesar, Dubravka Novije hrvatske, ĉeške, poljske i ruske sintakse u kontekstu pripadnih gramatiĉarskih tradicija, 3/2, Severová, Lucie K duchovnímu a politickému smyslu ĉeských dějin, 16/2, (suautorstvo s: Šrédl, Karel). Skubic, Darija Znanje slovenskega jezika kot pogoj za uspešno integracijo romskih otrok v vrtec, 15/4, Slabinac Bouša, Dubravka Zaboravljena pjesnikinja Dora Pfanova, 7/1, Soĉanac, Lelija Odnos Boţe Babića prema tuċicama u hrvatskom pomorskom nazivlju, 2/1, Frazemi u dubrovaĉkim komedijama krajem XVIII. stoljeća, 3/1, Talijanski elementi u hrvatskom jeziku: kulturno i intimno posuċivanje, 7/1, Engleski kao globalni jezik danas, 9/1, Hrvatsko-romanski jeziĉni dodiri u povijesti Dubrovnika, 11/1, Jeziĉna politika i purizam u slavenskim zemljama, 14/1, Spagińska Pruszak, Agnieszka Frazeologizmy onomastyczne zwiaząne z biblią i tradycją antyczną, 4/2, Semantyka, konotacja i ekwiwalencja wybranych zoonimów we frazeologii języka chorwackiego i polskiego, 6/1, Język - naród - państvo (dylematy językowe narodów byłej Jugosławii), 11/1, Światło i ciemność jako środek komunikacji w języku chorwackim (w porównaniu z polskim), 12/2, Srdoĉ Konestra, Ines Lik D Annunzija u Cara i Fabrija, 8/2, Stachowski, Marek Podrijetlo europske rijeĉi za sablju, 15/1, MaĊarski meċu karpatskim jezicima, 15/2, Stanojević, Mateusz Milan Mjesto hrvatskih idioma u koncepciji malih jezika, 12/3, (suautorstvo s: Kryżan 22

23 Stanojević, Barbara). Stepanić, Ţeljko Carićev doprinos normiranju hrvatskoga pomorskoga nazivlja, 13/3, Drugaĉiji pogled na povijest hrvatskoga pomorskoga nazivlja do propasti Austro-Ugarske Monarhije, 14/3, Je li hrvatski pomorski leksik bogatiji od engleskoga?, 16/1, Stojević, Milorad Amerikanske Glagolske bilješke Antuna Ţuvića Marulića, 1/1-2, Stramljiĉ Breznik, Irena Izraţanje strahu v frazemih (slovensko-nemški kontrastivni vidik), 9/1, Poskusni elektronski besednodruţinski slovar slovenskega jezika, 12/3, Strĉić, Mirjana Prilog prouĉavanju rijeĉkoga Nevena iz godine, 1/1-2, Nove i svjeţe knjiţevne interpretacije, 2/1, 200. Prilog izuĉavanju meċuodnosa hrvatske i crnogorske knjiţevnosti i kul ture, 3/1, Sudec, Sandra Komparacija pridjeva u hrvatskoglagoljskim tekstovima, 11/1, Šabec, Nada Vpliv anglešĉine na slovensko besedje, 8/2, Šanda, Zdeněk Prostředky autentizace v souĉasném ĉeském románu, 14/1, Šarić, Ljiljana Metaforiĉna proširenja znaĉenja prostornih prijedloga, 4/1, Gramatikalizacija i sekundarni prijedlozi, 5/1, Šibalić, Ivana Poetika boli u lirici I. G. Kovaĉića i S. A. Jesenjina, 1573, Motiv Sredozemlja u lirici A. S. Puškina, 16/2, Šimić, Marinka Romanski sloj u zapadnoštokavskom ikavskom dijalektu, 11/1, Šimić, Nikola Rijeĉ za ĉudo, 15/3, Škofic, Joţica Žebelj v slovenskih nareĉjih, 9/2, Hišna imena kot gradivo za dialektološko raziskovanje, 11/1, Šrédl, Karel K hodnocení kvality vzdělávání budoucích uĉitelů ĉeského jazyka v souvislosti s akreditací vysokoškolských oborů v Ĉeské republice, 11/2, O myšlence pospolitosti lidí a chudinských institucí v historii ĉeských zemí, 15/3, Středověká stavovská spoleĉnost v Ĉechách a ekonomické uĉení kanonistů, 15/3, K problematice vzdělávání na středních školách jako souĉásti procesu celoţivotního vzdělávání v podmínkách utváření vědomostní ekonomiky, 16/1, O rozdělení práce a majetku v poĉáteĉním období měšťanské kulturní epochy, 16/1, K duchovnímu a politickému smyslu ĉeských dějin, 16/2, (suautorstvo s: Šrédl, Karel). Ekonomické prvky v teologickém myšlení pozdního středověku, 16/2,

češki pri projektu Journey Across Europe. Remeasuring Cultural Space

češki pri projektu Journey Across Europe. Remeasuring Cultural Space Slavomira Ribarova Slavomira Ribarova roñena je 14. travnja 1974. u Ohridu (Makedonija). 1998. je diplomirala na Filološkom fakultetu B. Koneski u Skopju: i stekla naslov profesora engleskoga jezika i

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU SLOVO, sv. 56-57 (2006-07), 507-515, Zagreb 2008. UDK: 801.731 : 808.101(497.13) NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU Petra STANKOVSKA, Ljubljana Hodnotit

Více

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20.

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Vzájemným pohledem Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století V očeh drugega Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju Monografie

Více

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE. NOGOMET / FUDBAL BiH. Godina XV Sarajevo,

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE. NOGOMET / FUDBAL BiH. Godina XV Sarajevo, SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET / FUDBAL BiH Godina XV Sarajevo, 05.03.2014. godine broj 559 PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ TREBINJE (Sjednica 28.02.2014) FK "FK LEOTAR"

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

Znanstveni radovi: Prebučna samoća Bohumila Hrabala. Tekst i kontekst, Književna smotra, XLI/2009, br. 153(3), str

Znanstveni radovi: Prebučna samoća Bohumila Hrabala. Tekst i kontekst, Književna smotra, XLI/2009, br. 153(3), str Dr. sc. Matija Ivačić, poslijedoktorand Rođen je 1984. u Koprivnici. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 2008. godine komparativnu književnost te češki jezik i književnost. Od studenog 2008.

Více

OBCHODNÍ RUŠTINY Katedra bohemistiky/odd. slavistiky

OBCHODNÍ RUŠTINY Katedra bohemistiky/odd. slavistiky Bakalářské studium OBCHODNÍ RUŠTINY Katedra bohemistiky/odd. slavistiky Seznam obhájených bakalářských prací 2002-2009 2002 Vedoucí: Oponent: Název BP: Fomenko, Alexandr Kučírková, Dita Vaňourková, Klára

Více

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r JAZYK Etymologie a historicko-srovnávací výzkum slovanských jazyků.

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r JAZYK Etymologie a historicko-srovnávací výzkum slovanských jazyků. Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r. 2018 přijatá na zasedání MKS v Praze 31. srpna 2015 a schválená na zasedání Prezidia MKS v Bělehradě 3. prosince 2015. Na XVI. mezinárodním

Více

projekce ZÁMĚR NÁPLŇ PŘÍNOS hosté KONCERT

projekce ZÁMĚR NÁPLŇ PŘÍNOS hosté KONCERT ZÁMĚR NÁPLŇ PŘÍNOS Kroatistická setkání v Brně organizuje Seminář jihoslovanských filologií a balkanistiky Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jedná se o platformu pro pravidelné

Více

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić RAZVOJ PISMA I KNJIGE Mira Barberić Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj "Kdose chcestátvzdělaným, musísi nad zlato a stříbrovážitknih. K ničemu bynebylani rozum, kdyby nebylo pokrmů moudrosti, které

Více

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2 Zitierhinweis Sovilj, Milan: Rezension über: Vlatka Dugački, Svoj svome. Češka i slovačka manjina u međuratnoj Jugoslaviji (1918-1941), Zagreb: Srednja Europa, 2013, in: Soudobé dějiny, 2015, 1-2, S. 209-213,

Více

Bosna i Hercegovina u češkim izvorima

Bosna i Hercegovina u češkim izvorima Bosna i Hercegovina u češkim izvorima Oči bosanskohercegovačkih historičara i istraživača uvijek su bile uprte u arhive i biblioteke Beča i Budmpešte, Dubrovnika i Venecije, Ankare i Istanbula, dok je

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

UČEBNÍ OSNOVY PRO VÝUKU PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK V GYMNÁZIU NASTAVNI PROGRAM PREDMETA ČEŠKI JEZIK ZA GIMNAZIJE

UČEBNÍ OSNOVY PRO VÝUKU PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK V GYMNÁZIU NASTAVNI PROGRAM PREDMETA ČEŠKI JEZIK ZA GIMNAZIJE UČEBNÍ OSNOVY PRO VÝUKU PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK V GYMNÁZIU NASTAVNI PROGRAM PREDMETA ČEŠKI JEZIK ZA GIMNAZIJE ROČNÍK: I., II., III., IV. POČET HODIN: 548 (140+140+140+128) ÚVOD: Učební osnovy jsou základem

Více

BOSENŠTINA A ČERNOHORŠTINA. (stručný přehled)

BOSENŠTINA A ČERNOHORŠTINA. (stručný přehled) BOSENŠTINA A ČERNOHORŠTINA (stručný přehled) Pavel Krejčí I. Bosenština I.1. Otázka bosenského spisovného jazyka zasahuje jak srbštinu, tak i chorvatštinu. Jeho podoba má stejný nářeční základ jako srbština

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

KOMISE PRO PITNOU VODU KOMISE PRO ODPADNÍ VODY ve spolupráci s. CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

KOMISE PRO PITNOU VODU KOMISE PRO ODPADNÍ VODY ve spolupráci s. CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ SDRUŽENÍ CHORVATSKÝCH VOD A KANALIZACÍ KOMISE PRO PITNOU VODU KOMISE PRO ODPADNÍ VODY ve spolupráci s CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ a CHORVATSKÝCH VOD organizuje

Více

Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže

Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže Pořadí Příjmení Jméno ZŠ Počet budů Datum doručení 1 Kocanová Markéta JH Vajgar 26 11.12. 2 Skůpová Klára JH Vajgar 26 11.12. 3 Mach Štěpán Ústí nad Labem

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

EMANCIPACE V MUŽSKÝCH DENÍCÍCH CHORVATSKÝCH SPISOVATELEK OBDOBÍ MODERNY EMANCIPATION IN MALE DIARIES BY CROATIAN FEMALE MODERNIST WRITERS

EMANCIPACE V MUŽSKÝCH DENÍCÍCH CHORVATSKÝCH SPISOVATELEK OBDOBÍ MODERNY EMANCIPATION IN MALE DIARIES BY CROATIAN FEMALE MODERNIST WRITERS EMANCIPACE V MUŽSKÝCH DENÍCÍCH CHORVATSKÝCH SPISOVATELEK OBDOBÍ MODERNY EMANCIPATION IN MALE DIARIES BY CROATIAN FEMALE MODERNIST WRITERS Marie Zoufalá Ústav slavistiky FF MU teorie a dějiny slovanských

Více

Souborné zkoušky z modulů

Souborné zkoušky z modulů Souborné zkoušky z modulů (platí pro studenty, kteří nastoupili do magisterského studia české filologie v roce 2012/2013) V souladu s akreditacemi a Modrou knihou 2012/2013 je student jednooborové české

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Zde si můžete poslechnout zkrácenou reprodukci přes 18 let tradičních " Klapských setkání Tučepi":

Zde si můžete poslechnout zkrácenou reprodukci přes 18 let tradičních  Klapských setkání Tučepi: Zde si můžete poslechnout zkrácenou reprodukci přes 18 let tradičních " Klapských setkání Tučepi": Dalmatino povišču pritrujena - skupinová zavěrečná píseň {audio}mp3/dalmatin.mp3{/audio} Oslava 30. narozenin,

Více

ZOFKA KVEDROVÁ (1878 1926) Recepce její tvorby ve 21. století. Národní knihovna ČR Slovanská knihovna

ZOFKA KVEDROVÁ (1878 1926) Recepce její tvorby ve 21. století. Národní knihovna ČR Slovanská knihovna Národní knihovna ČR Slovanská knihovna ZOFKA KVEDROVÁ (1878 1926) Recepce její tvorby ve 21. století Sestavily Doc. Dr. Jasna Honzak Jahič Doc. PhDr. Alenka Jensterle-Doležalová, CSc. Praha 2008 KATALOGIZACE

Více

OBSAH 1. ÚVOD 1. Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány 4

OBSAH 1. ÚVOD 1. Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány 4 Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu Oddělení pro západoslovanské jazyky a literatury Katedra českého jazyka a literatury NÁVRH PROGRAMU STUDIJNÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBSAH 1. ÚVOD 1 2.

Více

Druh závodu: 10. MS nadějí (kadetů) LRU-plavaná 2005

Druh závodu: 10. MS nadějí (kadetů) LRU-plavaná 2005 Základní popis závodů Místo konání: Srbsko, Novi Sad Druh závodu:. MS nadějí (kadetů) LRU-plavaná 00 Datum konání:.. -..00 Pořadatel: Srbsko Černá Hora Hl. rozhodčí: Počet míst závod závod CELKEM Sektory.záv..záv.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. 'V" L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih. KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30.

POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. 'V L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih. KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30. 'V" POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. VOJTJEH REŽNÝ. TISAK I NAKLADA :\KADEMIJSKE KN,JlŽARE L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30. Kao što se Gaj smatra revniteljem

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

Opavská míle. 1609 m. A - Muži 39- Opava 9.9.2014

Opavská míle. 1609 m. A - Muži 39- Opava 9.9.2014 A - Muži 39- Opava 9.9.2014 1 1 Ševčík Jakub CZE 1990 SSK Vítkovice 00:04:11 23.08 2 3 Friš Jan CZE 1995 SSK Vítkovice 00:04:11 23.08 3 2 Burian Miroslav CZE 1992 Dukla Praha 00:04:13 00:00:02 22.89 4

Více

Okolo Frenštátských můstků39. ročník SOBOTA 5.10.2013 Výsledková listina

Okolo Frenštátských můstků39. ročník SOBOTA 5.10.2013 Výsledková listina TJ Frenštát p.r. Frenštát p.r. Okolo Frenštátských můstků39. ročník SOBOTA 5.10.2013 Výsledková listina ředitel závodu: Ing. Libor Mikeska hl.rozhodčí: Mgr. Milena Novotná St.Čís Pořadí lo Jméno klub ročník

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 26. 5. 2014 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:00 Luděk Červený pr. - Praktická maturitní zkouška 8:25 8:30 Mgr. Pavel Anderle / Mgr. Kateřina Sýkorová / sp. - Český jazyk a literatura

Více

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA ZAPADNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI KATEDRA ZA ČEŠKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ODSJEK ZA KROATISTIKU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA ZAPADNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI KATEDRA ZA ČEŠKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ODSJEK ZA KROATISTIKU SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA ZAPADNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI KATEDRA ZA ČEŠKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ODSJEK ZA KROATISTIKU MATEJA MEĐEŠI JEZIKOSLOVNA ANALIZA DAVIDOVIH PSALAMA

Více

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš.

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš. ^ Strasak ` STRES LEDEN 4. týden 25 26 27 28 29 30 31 Miloš Zora Ingrid Den památky obětí holocaustu Otýlie Zdislava Robin, Erna Marika Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava únor 8 9 10 11 12

Více

Historiografija o Česima u Hrvatskoj

Historiografija o Česima u Hrvatskoj VLATKA DUGAČKI Leksikografski zavod Miroslav Krleža Zagreb Pregledni članak UDK: 930(497.5):94(=162.3) Historiografija o Česima u Hrvatskoj Na temelju dostupne literature autorica prikazuje pregled historiografije

Více

Přehled moderních básnických směrů přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře.

Přehled moderních básnických směrů přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře. Moderní básnické směry přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře Významní představitelé básnické generace přelomu 19. a 20. století ve světě Francie Charles Baudelaire Paul Verlaine Arthur Rimbaud

Více

Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference V Macurových botách

Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference V Macurových botách Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference V Macurových botách Stanislava Fedrová Alice Jedličková (eds.) Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru Z a grantového projektu GA ČR / /H. Lektorovali:

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za roky 2014 a 2015 ANO Potřebné kvórum

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1 Bibliografie děl Mirka Kovače. Příloha č. 2 Překlady uvedených citací

Seznam příloh. Příloha č. 1 Bibliografie děl Mirka Kovače. Příloha č. 2 Překlady uvedených citací Seznam příloh Příloha č. 1 Bibliografie děl Mirka Kovače Příloha č. 2 Překlady uvedených citací 89 Příloha č. 1 Bibliografie děl Mirka Kovače (* 26. 12. 1938) Romány: Gubilište (1962, 1970, 1990), Moja

Více

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci 1. týden 1.12.2012 Angelus Sammael Shikutokachika Kr Termohrnek 1.12.2012 Alice Kochmanová Termohrnek 1.12.2012 Milena Smolařová Gliss Kur Marakesh oil kondicionér

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

1. 200 P ženy - 2000-2001. 1. 200 P ženy - 2002... II. ročník HAVÍŘOVSKÉ CENY v plavání 20. 9. 2014 VÝSLEDKY

1. 200 P ženy - 2000-2001. 1. 200 P ženy - 2002... II. ročník HAVÍŘOVSKÉ CENY v plavání 20. 9. 2014 VÝSLEDKY 1. 200 P ženy -...1999 1. Wojaczková Michaela 1999 KoKa 02:54.00 3/4 463 III. VT 50 m: 40.50 100 m: 01:24.60 (44.10) 150 m: 02:09.30 (44.70) 2. Skudříková Kateřina 1997 PKBoh 03:14.70 3/6 330 50 m: 43.80

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Ivan Zajc i Ivo Vojnović veze s Česima. Karlo IV. veliki jubilej 700 godina od rođenja. Upoznajte Slavensku epopeju Alfonsa Muche

Ivan Zajc i Ivo Vojnović veze s Česima. Karlo IV. veliki jubilej 700 godina od rođenja. Upoznajte Slavensku epopeju Alfonsa Muche Zagreb, lipanj 2016., godina XXIV., broj 34 Karlo IV. veliki jubilej 700 godina od rođenja Upoznajte Slavensku epopeju Alfonsa Muche Josip Salač od poštara do zagrebačkog biskupa Kako je popularna glazba

Více

Birajmo si frajlicu (dječje igre, pjesme i plesovi Podravine) Voditelj i glazbena obrada: Vedran Kolarić Voditeljica i koreografija: Morana Podnar

Birajmo si frajlicu (dječje igre, pjesme i plesovi Podravine) Voditelj i glazbena obrada: Vedran Kolarić Voditeljica i koreografija: Morana Podnar I. koncert Dječji folklorni ansambli i pomladci kulturno-umjetničkih društava Subota, 16. ožujka 2013., Narodno sveučilište Dubrava, Cerska 1, 19.00 sati FOLKLORNI ANSAMBL SESVETSKA SELA DJEČJI FOLKLORNI

Více

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací navrhuje oborová rada, která je předkládá ke schválení vědecké radě fakulty. Navrţeny a vědeckou radou schváleny byly tyto

Více

http://localhost/atletika/t_prihl.aspx?ozn=1&cp=6585

http://localhost/atletika/t_prihl.aspx?ozn=1&cp=6585 Page 1 of 6 Velká cena Tábora a memoriál Jana Pána, Tábor 07.08.2010 STARTOVNÍ LISTINA vrh koulí 3kg Dorostenky Finále (12:57) Kubrová Kristýna 23.12.1994 TJ Vodní stavby Tábor (TABOR) 10.05 Křemenová

Více

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939. pro ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939. pro ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1., 2.,3.,6.,7. ROČNÍK pro ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Zpracoval: Mgr. Andrýsek Pavel zást. řed. pro II. stupeň

Více

KPSP Kometa Brno. PK Koupaliště Hustopeče. Přijatí závodníci. Cena města Blanska Strana 1 z 10

KPSP Kometa Brno. PK Koupaliště Hustopeče. Přijatí závodníci. Cena města Blanska Strana 1 z 10 Cena města Blanska Strana 1 z 10 KPSP Kometa Brno Hegerová Barbora,1995 10 100 VZ ženy 01:09.75 5/3 12 100 P ženy 01:30.02 5/1 4 50 VZ ženy 30.98 7/2 Jedounková Sandra,2001 6 100 Z ženy 01:21.60 4/3 12

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky. Chorvatský jazyk a literatura

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky. Chorvatský jazyk a literatura Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Chorvatský jazyk a literatura Lucie Jarošová Reálie v učebnicích chorvatštiny pro cizince Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Elena

Více

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 HALA - ženské kategorie 40 m 5.96 V Barbora Zatloukalová 030697 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.11 V Jana Sanetrníková 170496 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.26 V Veronika Jašíková

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

Slovo úvodem 1. Příprava na cestu 3

Slovo úvodem 1. Příprava na cestu 3 KC0003.qxd 7.6.2005 8:35 StrÆnka iii Slovo úvodem 1 Příprava na cestu 3 Než vyrazíte do světa 3 Máte platný pas? 3 Doklady pro řidiče a motorové vozidlo 3 A co celní předpisy? 4 Nezapomeňte na pojištění!

Více

XXIX.ročník Prdecká Lyže 2016 Veřejné závody v OS

XXIX.ročník Prdecká Lyže 2016 Veřejné závody v OS ŘEDITEL ZÁVODU OVNÍ ČAS 10:00 13:00 C6 1 13 Maříková Milena 1960 C6 59.85 1:00.84 2:00.69 12 Váchová Helena 1957 C6 C4 1 19 Hoferová Věra 1969 C4 47.33 49.21 1:36.54 2 20 Švedová Markéta 1970 C4 51.60

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email

soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email věková kategorie soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email 1. do 7 let ne AŠSK AC hip hop HK Ahoj léto Elen Beranová, Adriana Pecháčková, Anna Sucháčková, Zuzana Pejřilová, Julie

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Liebe Robyn, ich schreibe dir aus Olomouc. Ich bin hier zu esuch. Mein Freund

Více

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna 25.6. Žáková Dominika 1.B Zážitková pedagogika s psychologií 105 Tichá Ester 2.C Zážitková pedagogika s psychologií Kirčevová Karolína 2.C Zážitková pedagogika

Více

Veřejný SYNOT TIP v rámci Valašského poháru

Veřejný SYNOT TIP v rámci Valašského poháru ŘEDITEL ZÁVODU Ekart Jindřich START CÍL PÁD HOMOLOGACE PŘEDJEZDCI Myšáci 1 95 Večeřa Lukáš 2009 30.16 2 40 Malíková Erika 2009 31.75 1.59 3 102 Slámková Karolína 2010 35.37 5.21 4 111 Dostálová Markéta

Více

Bikemaraton Drásal České spořitelny

Bikemaraton Drásal České spořitelny 1 Horní Hanychov 1 1 6456 Daniela RADOVÁ 00:40:52.7 2 7 6510 Jakub DUŠEK 00:49:19.0 3 10 6438 Kateřina DUŠKOVÁ 00:52:48.5 4 11 3072 Martin DUŠEK 00:52:49.3 2 Vinoř 1 3 6451 Jakub ELBADRI 00:42:43.2 2 4

Více

Herci ve filmových mayovkách

Herci ve filmových mayovkách Herci ve filmových mayovkách Následující tabulka obsahuje soupis všech nám dosud známých lidí, kteří účinkovali ve filmových mayovkách z let 1962 až 1968. Do seznamu jsou zahrnuti nejen herci, kaskadéři

Více

Highland Master - Šacberk 2015 Veřejné závody v kombinaci a slalomu

Highland Master - Šacberk 2015 Veřejné závody v kombinaci a slalomu PŘEDJEZDCI OVNÍ ČAS C8 1 1 Nováková Iva 1949 HB Skiteam 32.70 44.26 1:16.96 C6 1 2 Váchová Helena 1957 Ski Club Krušnoborci 29.57 37.52 1:07.09 C5 1 4 Férová Stanislava 1963 SKI KLUB 2003 28.93 37.28 1:06.21

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

2.T Adriana Doležalová, Nikita Engelgardtová, Eva Konečná, Simona Pavluková, Lucie Brabcová 13 Bistro zdroj života - 2.

2.T Adriana Doležalová, Nikita Engelgardtová, Eva Konečná, Simona Pavluková, Lucie Brabcová 13 Bistro zdroj života - 2. SOČ 2017 Již 21. ročník této soutěže proběhl na naší škole v jarním termínu. Letošního školního kola soutěže se zúčastnilo rekordních 55 soutěžících, kteří představili celkem 24 projektů v 7 kategoriích.

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Oderská mlýnice České spořitelny

Oderská mlýnice České spořitelny 1 cyklo-trial klub střední čechy 1 6 3546 Libor PECHÁČEK 00:48:49.7 2 7 6649 Denisa PECHÁČKOVÁ 00:48:52.4 2 jaroňovi 1 12 6873 Šimon JAROŇ 00:58:46.8 2 13 3548 Vlastimil JAROŇ 00:59:03.9 3 sportovní kurzy.cz

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Soutěžní komise pavání Praha sekce plavání ČSPS VÝSLEDKY

Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Soutěžní komise pavání Praha sekce plavání ČSPS VÝSLEDKY Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Soutěžní komise pavání Praha sekce plavání ČSPS VÝSLEDKY Krajský přebor mladšího žactva 2004 2007 Praha Pořadatel: SK Slavia Praha Místo: Praha Eden 25m

Více

Dvůr Králové nad Labem 2010-05-15 RZ1

Dvůr Králové nad Labem 2010-05-15 RZ1 1 1 1 1 2 2 2 2003 2008 STI, Pořadí RZ1 RZ1 02:14,050 02:16,053 00:02,003 00:02,003 02:16,067 00:02,017 00:00,014 02:17,050 00:03,000 00:00,983 02:21,000 00:06,950 00:03,950 02:24,042 00:09,992 00:03,042

Více

Ještěd Tour Kooperativy

Ještěd Tour Kooperativy 1 Frenclovi 1 8 6108 Patrik FRENCL 00:44:47.2 2 9 3980 Ctibor FRENCL 00:44:49.2 2 team cyklo benda 1 10 6328 VÁclav KRATOCHVÍL 00:45:19.0 2 11 4000 Petr BAŽANT 00:45:34.4 3 12 6211 Kryštof BAŽANT 00:45:35.4

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1.KOLA

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1.KOLA Jihomoravský lyžařský pohár VIII.ročník ČÍSLO ZÁVODU: ŘEDITEL ZÁVODU Roman Keznikl TD HLAVNÍ ČASOMĚŘIČ Ivo Podešť 1.KOLO STAVITEL TRATI JMLP14_04 SKI KLUB Junior Brno 08.02.2014 2.KOLO BRANEK 20 20 PODMÍNKY

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

Dárci 2012. Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pardubický kraj Evropská unie

Dárci 2012. Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pardubický kraj Evropská unie Dárci 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropská unie Město Česká Třebová Město Králíky Město Lanškroun Město Letohrad Město Ústí nad

Více

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška Místnost: 21 - Učebna č. 21 ve 3. posch. Třída: 2PA - Podnikání (rok nástupu 2012) ZIKMUND LADISLAV VÝDUCHOVÁ PETRA VILÍMKOVÁ TEREZA VARGOVÁ NIKOLA TOMANOVÁ MICHAELA TODÁKOVÁ OLGA ŠTĚDRONSKÝ ROBIN ŠÍSTKOVÁ

Více

DVIJE REKONSTRUKCIJE JEZIKA GORSKOGA VIJENCA PETRA PETROVIA NJEGOŠA

DVIJE REKONSTRUKCIJE JEZIKA GORSKOGA VIJENCA PETRA PETROVIA NJEGOŠA DVIJE REKONSTRUKCIJE JEZIKA GORSKOGA VIJENCA PETRA PETROVIA NJEGOŠA Ovdje e biti govora o trima interpretacijama jezika Gorskoga vijenca Petra Petrovia Njegoša: Popovievoj (objavljenoj 1963), Marojevievoj

Více

Svatováclavský běh. Výsledky. Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C

Svatováclavský běh. Výsledky. Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C Chlapečci mladší (r.n. 2011 a mladší) 1. 13 Mařík Jonáš 2011 Petříkov 23,7 2. 186 Martinovský Tobiáš 2011 Atletika Český

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Highland Master - Šacberk 2015 Veřejné závody ve slalomu

Highland Master - Šacberk 2015 Veřejné závody ve slalomu OVNÍ ČAS C8 1 1 Nováková Iva HB Skiteam 44.26 44.48 1:28.74 C6 1 2 Váchová Helena Ski Club Krušnoborci 37.52 38.79 1:16.31 C5 1 4 Férová Stanislava SKI KLUB 2003 37.28 36.63 1:13.91 2 3 Maříková Milena

Více

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015 příjmení jméno zastoupen kým počet PM poznámka ADOLT Augustin OPTIKA PRAHA s.r.o. ADOLTOVÁ Pavlína OPTIKA PRAHA s.r.o. AGLAJA s.r.o. Helena Bernatová ALBERTOVÁ Ivana 1 ANDĚLOVÁ Petra Jana Horká ANTONÍN

Více

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21.

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21. Stafeta BĚH MLADŠÍ Jméno dítě Ackermann Lukáš Adamová Alena Adolt David Bareš Štěpán Bendáková Klára Boček Jáchym Čáp Sebastian Čechrák Tomáš Černá Anežka Dvořáková Apolena Elvy David Fiala Jakub Filgasová

Více

KOMISE PRO PITNOU VODU KOMISE PRO ODPADNÍ VODY ve spolupráci s CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ. pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

KOMISE PRO PITNOU VODU KOMISE PRO ODPADNÍ VODY ve spolupráci s CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ. pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ SDRUŽENÍ CHORVATSKÝCH VOD A KANALIZACÍ KOMISE PRO PITNOU VODU KOMISE PRO ODPADNÍ VODY ve spolupráci s CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ a CHORVATSKÝCH VOD organizuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013)

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013) Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013) 60 m - Žáci (Běh) Běh 1 () Vítr: -1.8 m/s 1 Luboš Kemr 980907 3. ZŠ Most 08.35 462 2 Jiří Angermayer 96 7. ZŠ Most 08.44 439 3 Daniel Kořán

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Plán Českého Malína 1943

Plán Českého Malína 1943 Pijanská-Zborovská cesta Senoženská cesta Plán Českého Malína 1943 97 (samota - 2 km cesta od hřbitova) Český hřbitov cesta Ostrožec-Luck cesta Kneruty 96 (samota - cihelna u Zborova) Zadní cesta Mlýn

Více

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. aa/ JUDr. Petr Hochman v lednu a únoru každého roku

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. aa/ JUDr. Petr Hochman v lednu a únoru každého roku - 1 - Oddíl I. Obvodní soud pro Prahu l a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu JUDr. Petr Hochman JUDr. Roman Hochman JUDr. Bohdan Hallada JUDr. Jarmila Humpolcová JUDr. Miroslav Novák

Více

OBSAH. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE NÁPISY - ZKRATKY. Javni natpisi K ratice.

OBSAH. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE NÁPISY - ZKRATKY. Javni natpisi K ratice. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um 14 16 20 NÁPISY - ZKRATKY JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE Nápisy Z kratky 46 52 Javni natpisi K ratice OBECNÉ ÚDA E OPĆI P O DACÍ Č íslovky Z á kla d n i číslovky

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři 7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři Popište obrázek a zazpívejte si písničku. / Beschreibt das Bild und singt das Lied. 12 13 Name: Klasse: Datum: Moje rodina text č.

Více