Rádio mikrofón U-1 VOCAL Obj..:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rádio mikrofón U-1 VOCAL Obj..:"

Transkript

1 1 S K - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U: obj..: Rádio mikrofón U-1 VOCAL Obj..: Tento návod na použitie je súasou výrobku. Obsahuje dôležité informácie o spustení a ovládaní prístroja. Dbajte na ich dodržiavanie aj vtedy, ak prístroj používajú tretie osoby. Odložte si návod na použitie pre budúcu potrebu. Návod na použitie vydala firma Conrad Electronic GMbH, Klaus-conrad-Str. 1, Hirschau/Nemecko. Bez písomného súhlasu vydavatea nie je prípustné jeho reprodukovanie (vrátane prekladu) vcelku ani po astiach napr. fotografovaním, mikrofilmami ani uložením na elektronické média. Návod na použitie vychádza z aktuálnych technických údajov v ase vydania. Vyhradzujeme si právo meni technickú alebo vecnú špecifikáciu. Milý zákazník, akujeme vám, že ste si kúpili rádio mikrofón U-1 VOCAL. Kúpou tohto mikrofónu ste získali výrobok, ktorý bol skonštruovaný poda najmodernejšej technológie. Prístroj potláa RF. Zodpovedá požiadavkám európskych a národných smerníc. Zhoda bola odsúhlasená. V záujme udržania dobrého stavu výrobku a jeho bezpeného ovládania musíte vy, ako jeho užívate, dodržiava tento návod na použitie. Licenná poznámka Na tomto prístroji sa nesmú urobi žiadne zmeny, napr. musí sa používa dodaná anténa. Takisto nie je možné robi ani žiadne merania na zvýšenie výstupného prenosu. Prístroj by v takom prípade stratil svoju licenciu a celkové oprávnenie pre používanie. Naviac, technické zmeny môžu znii elektronické prvky. Nastavená pozícia vo vnútri prístroja sa v žiadnom prípade nesmie meni. Optimálne nastavenie už urobil výrobca. Bezpenostné pokyny a technická špecifikácia sa musia bezpodmienene dodržiava! Opis základných prvkov Predná strana skladaky

2 2 (1) Displej prijímaa (2) Tlaidlá na prijímai pre výber kanálov (3) Ovláda hlasitosti (4) Vypína (5) Svorka pre pripojenie energetického zdroja (6) Pripojenie antény B (7) Pripojenie výstupu vyváženosti rovnováhy (8) Pripojenie výstupu nevyváženosti - nerovnováhy (9) Pripojenie antény A (10) Priehradka na batérie (11) Displej mikrofónu (12) Tlaidlá pre výber kanálov na mikrofóne (13) Vypína mikrofónu Úelové použitie Rádio mikrofón U-1 VOCAL slúži na premenu akustických signálov (zvukové vlny) na elektrické signály a na prenos týchto signálov cez rádiové spojenie. Nízko úrovový zvukový výstupný signál prijímaa môže by pripojený iba k vhodným audio vstupom audio zariadení. Prijíma je schválený iba pre pripojenie k 230 V~ /50 Hz striedavého prúdu použitím dodaného energetického zdroja so zástrkou. Mikrofón sa môže napája iba batériou (typ batérie je uvedený v technickej špecifikácii). Toto zariadenie sa môže používa iba v uzatvorených priestoroch. Nepoužívajte ho vonku. Rovnako ho nepoužívajte vo vlhkých priestoroch napr. v kúpelni a pod. Iné ako predpísané použitie môže spôsobi poškodenie výrobku a zapríini nebezpeenstvo skratu, požiaru, elektrického šoku, at. Žiadnu as prístroja nesmiete meni alebo upravova, skrinku nesmiete otvára.

3 3 Vždy dodržiavajte bezpenostné pokyny. Pri používaní tohto výrobku dodržte predpisy týkajúce sa používania rádia vo vašej krajine. Bezpenostné pokyny Záruka za škody spôsobené nedodržiavaním návodu na použitie bude vrátená ako neplatná. Nezodpovedáme ani za následné poškodenia! Nepreberáme zodpovednos za škody na majetku a zranenie osôb spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo nedodržiavaním bezpenostných pokynov. V takýchto prípadoch záruka neplatí. Výkriník v trojuholníku v tomto návode na použitie naznauje dôležitú informáciu. Skôr ako zariadenie uvediete do chodu, preítajte si pozorne návod na použitie. Obsahuje dôležité informácie o jeho správnom ovládaní. Z bezpenostných a licenných (EÚ) dôvodov nie sú povolené neoprávnené zmeny a/alebo úpravy výrobku. Napájaciu jednotku prijímaa pripájajte iba do obyajnej sieovej zásuvky (230 V ~/ 50 Hz) verejnej elektrickej siete. Ako zdroj elektrickej energie prijímaa používajte iba napájaciu jednotku dodanú v tejto zásielke. Mikrofón môže fungova iba s batériou (9V bloková batéria). Overte si, i sa zariadenie spúša do chodu správne. Postupujte pritom poda týchto bezpenostných pokynov. Pri nastavovaní výrobku si overte, i prípojný kábel napájacej jednotky nie je stlaený alebo poškodený ostrými hranami. Zariadenia, ktoré sú poháané sieovým napätím, sa nesmú necháva v dosahu detí. Ak používate zariadenie v prítomnosti detí, bute zvláš opatrný. Cez otvory v skrinke môžu do zariadenia nieo stri. Nebezpeenstvo smrteného elektrického šoku! Nad elektrickými zariadeniami nikdy nenalievajte tekutiny ani nenechávajte nad nimi nejaké predmety tekutinami plni (napr. vázy). Hrozí pri tom veké nebezpeenstvo požiaru alebo smrteného elektrického šoku. Ak sa do zariadenia dostane tekutina, okamžite ho odpojte z elektrickej siete a zavolajte odborníka. Nevystavujte prístroj vysokým teplotám, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode, silnej vibrácii alebo vekému mechanickému tlaku. V prípade, že máte akékovek pochybnosti o innosti zariadenia, o jeho bezpenosti alebo o pripojení, zavolajte odborníka. Neklate na zariadenie otvorený ohe, napr. horiace svieky. Nenechávajte okolo nedbalo pohodený baliaci materiál. Takáto hra môže by nebezpená pre deti. Nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru. Nepoužívajte zariadenie v tropických podmienkach. Dodržiavajte aj bezpenostné pokyny a návody na použitie alších spotrebiov, ktoré sú k zariadeniu pripojené. V komerných spolonostiach sa musia dodržiava pokyny Poisovacej spolonosti pre elektrické systémy a prevádzkový materiál k zodpovednosti zamestnávatea za predchádzanie úrazom.

4 4 Ak nemáte istotu o správnosti pripojenia, prípadne ak máte nejaké alšie otázky, na ktoré ste nenašli odpove v tomto návode na použitie, spojte sa s naším oddelením technickej pomoci alebo iným odborníkom. Funkný popis Mikrofón premiea akustické signály (zvukové vlny) na elektrické a prostredníctvom rádiového spojenia ich prenáša k prijímau. Prijíma mení rádio signály spä na elektrické signály, a tie sa potom prenášajú k zmiešavaciemu panelu alebo inému podobnému zariadeniu na spracovanie a zosilnenie. Prijíma už má zabudovaný mikrofónový zosilova. Umožuje to pripoji zariadenie s výstupným vedením k audio výstupu. Nepotrebujete preto zariadenie s vstupným mikrofónom. Prijíma je vybavený výberovým príjmom (použitie dvoch antén s prijímaom vždy vyberá lepšiu z tých dvoch) a automatickým odrušovaním. Naviac, je tu na výber 12 rozliných prenosových kanálov, ovládajúcich vzájomné rušenie rozliných rádio systémov. Tento charakteristický znak okrem toho umožuje aj simultánnu innos niekokých systémov rádio mikrofónov bez toho, aby sa navzájom ovplyvovali. Uvedená technológia poskytuje spoahlivý a takmer nerušený rádiový prenos. Uvedenie do prevádzky V záujme zabezpeenia správneho spustenia zariadenia si predtým, ako ho zanete používa, pozorne preítajte tento návod na použitie a bezpenostné pokyny! Pred pripojením prijímaa vypnite prijíma aj audio zariadenie, ku ktorému ho chcete pripoji a obidva spotrebie odpojte od elektrickej siete. Rovnako postupujte pri výmene vedenia. Nastavenie / Inštalácia prijímaa Neklate, nenastavujte alebo neinštalujte prijíma na priame slnené svetlo a chráte ho pred vibráciou, prachom, teplom, chladom a vlhkosou. Presvedte sa, že v jeho susedstve nie sú zariadenia so silným elektrickým alebo elektromagenetickým poom (výkonné motory, mobilné telefóny, rádiá, poítae). Rádio mikrofón môže ovplyvni aj rušenie ( radiácia ) cez tunery, televízne prijímae at. Postarajte sa o to, aby boli takéto spotrebie od neho v dostatonej vzdialenosti. Dokonca aj kovové povrchy, železobetónové steny at. vo frekvennom rozsahu znižujú rozsah prenosu. Zariadenie postavte na stabilný povrch, alej od predmetov, ktoré by mohli na spadnú, aby ste predišli nepredvídaným nehodám. Prijíma položte na bezpený, vodorovný povrch alebo ho primontujte pomocou dodaných montážnych trojuholníkov (graf nižšie). Na pripojenie montážnych trojuholníkov k prístroju použite iba priložené skrutky. Iné skrutky by mohli by príliš dlhé a mohli by poškodi jednotlivé komponenty vo vnútri skrinky.

5 5 Na nábytok sa používajú rozmanité nátery a leštidlá, a preto predmety, ktoré na nábytok položíte, môžu na om v dôsledku chemickej reakcie zanecha stopy. Neukladajte preto prijíma na hodnotný nábytok bez vhodnej ochrany. Pripojenie prijímaa Na pripojenie výstupov vždy používajte náležite chránené káble XLR alebo istené káble. Iné nevhodné káble môžu spôsobova poruchy. Aby ste sa vyhli poruchám alebo zlému nastaveniu, ktoré by mohlo zariadenie poškodi, pripájajte iba prístroje s XLR vstupom k XLR výstupu alebo prístroje s isteným vstupom k istenému výstupu. Dodržiavajte tiež pokyny k pripojeniu uvedené v Technickej špecifikácii. Vypnite prijíma. Ke vypnete vypína (4), kontrolka na vypínai nesmie svieti. Vypnite zvukové zariadenie (zmiešavací panel alebo iné), ku ktorému bude prijíma pripojený a odpojte ho z elektrickej siete. Spojte audio vstup audio zariadenia s jedným z audio výstupov prijímaa. Zasute priložené antény do prijímaa ANTENNA B (6) a ANTENNA A (9) a upevnite ich pritiahnutím klobúikových matíc. So symetrickým vstupom použite pripojenie BALANCE OUT (7) a pre asymetrický vstup použite pripojenie UNBALANCE OUTPUT (8). Nikdy simultánne nepoužívajte obidva výstupné otvory (svorky, zdierky). V záujme optimálneho príjmu by mali by antény nastavené v 45 uhle k skrinke. Zastrte zástrku nízkeho napätia napájacej jednotky do svorky pre napájaciu jednotku (5) na prijímai. Zapnite zástrku napájacej jednotky do zásuvky na stene. Prípojné káble pripojte tak, aby o ne nikto nezakopával. Audio zariadenie, ktoré chcete pripoji k prijímau znovu zapojte do elektrickej siete.

6 6 Vloženie / Výmena batérie mikrofónu Batérie odkladajte v dostatonej vzdialenosti od detí. Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu. Ak zariadenie dlhší as nepoužívate, batérie z neho vyberte. Batérie sa nesmú skratova ani hádza do oha. Tieto batérie nikdy nedobíjajte. Hrozí pritom nebezpeenstvo explózie. Vytekajúce alebo poškodené batérie môžu pri kontakte s kožou spôsobi popáleniny. Mali by ste preto nosi vhodné ochranné rukavice. Vypnite mikrofón Odskrutkujte priehradku na batérie (10) na mikrofóne a ak sa to dá, vytiahnite ju z držadla mikrofónu. 9V blokovú batériu vložte do priehradky na batérie. Overte si, i je správna polarita a zasute batériu do kontaktov. Priehradku na batérie (10) znovu zasute do držadla /rukoväte/ mikrofónu a opä ju pevne utiahnite. Ak kontrolka batérie na displeji mikrofónu (11) svieti flat vybité, batéria je vybitá. Stlate vypína POWER (13). Displej mikrofónu nesmie svieti. Vybité batérie vyberte tak, že ich vytiahnete z kontaktov a bokom ich vyberiete zo skrinky. Batérie sa nesmú vklada v nesprávnej polarite. Nezapadli by do kontakty. Aby ste predišli škodám, ktoré spôsobuje vytekanie batérií, vyberte ich zo zariadenia vždy, ke prístroj dlhšie obdobie nepoužívate. V takomto prípade vymete batériu tak, ako je opísané vyššie. Ovládanie

7 7 Ak máte pripravené všetky pripojenia a znovu ste všetko prekontrolovali, mikrofón U-1 Vocal je pripravený na používanie. Vypínaom POWER (4) zapnite prijíma. Stlate vypína. Rozsvieti sa kontrolka na vypínai a tiež sa zapne displej (1). Vypínaom POWER (13) zapnite mikrofón. Stlate tlaidlo. Rozsvieti sa displej na mikrofóne (11). Tlaidlom výberu kanálov (2) si na prijímai vyberte požadovaný kanál a tlaidlom výberu kanálov (12) si vyberte požadovaný kanál na mikrofóne. Tlaidlom VOLUME (3) nastavte na prijímai požadovanú hlasitos a skontrolujte hlasitos na audio zariadení. Ak chcete systém vypnú, vypnite najprv vysiela, potom zmiešavací panel a nakoniec rádio mikrofón. Kanály a ich frekvencia sú vyznaené na displeji mikrofónu (11) a na displeji prijímaa (1). Musíte nastavi rovnaký kanál na mikrofóne aj na prijímai, iná rádiové spojenie nebude možné. Na displeji prijímaa (1) sa ukáže A alebo B, o znamená, že rádiové spojenie je nastavené. Vždy sa rozsvieti displej, ktorého anténa má lepší príjem. Ak by na niektorom kanále dochádzalo k rušeniu, pokúste sa nastavi iný kanál. Pri nastavovaní hovorte do mikrofónu normálnou výškou hlasu. Tlaidlom VOLUME (3) otáajte o najalej ako sa dá smerom k MAX. Umožní vám to zlepši kvalitu zvuku. Zabráni to prerušovaniu zvukov, ktoré by mohli poškodi reproduktory alebo zosilova. Obsluha Napájaciu jednotku elektrickej energie nikdy nezapínajte do elektrickej zásuvky hne po prenesení zariadenia zo studeného do teplého prostredia. Vznikajúca kondenzácia vody by mohla zariadenie poškodi. Skôr ako zariadenie pripojení k zdroju elektrickej energie, pokajte, kým nedosiahne izbovú teplotu. Pokajte, kým sa neodparí kondenzovaná voda. Napájaciu jednotku nikdy nezapínajte ani neodpájajte vlhkými rukami. Nikdy neodpájajte zdroje elektrickej energie z elektrickej siete vytrhnutím kábla. Pri odpájaní z elektrickej zásuvky ich vždy pridržte za skrinku. Ak zariadenie nebudete dlhší as používa, odpojte ho z elektrickej zásuvky. Pre zabezpeenie zodpovedajúcej ventilácie musí by okolo skrinky prijímaa a zdroja elektrickej energie voná plocha asi 5 cm. Okrem toho by cirkulácii vzduchu nemali prekáža také predmety, ako sú asopisy, obrusy, záclony a pod. Z bezpenostných dôvodov treba poas búrky zdroje energie odpoji od elektrickej siete. Neprimerane hlunú hudbu nepoúvajte príliš dlho. Mohli by ste si poškodi sluch. Údržba

8 8 Pravidelne kontrolujte technickú spoahlivos rádio mikrofónu, napr. skontrolujte, i nie je poškodený napájací zdroj energie alebo skrinka. Ak máte dôvody predpoklada, že bezpený chod zariadenia nie je alej možný, okamžite ho odpojte a zabezpete proti náhodnému spusteniu. Odpojte napájací zdroj energie zo sieovej zástrky a vyberte batériu z mikrofónu! V prípade, ak: zariadenie alebo napájací zdroj energie je viditene poškodený, zariadenie nefunguje, zariadenie sa dlhší as skladovalo v nevhodných podmienkach alebo zariadenie bolo poas prepravy vystavené vekej námahe, i tlaku dá sa predpoklada, že jeho bezpený chod nebude alej možný. Zabezpete, aby sa pred istením alebo opravou rádio mikrofónu dodržali nasledovné bezpenostné pokyny: Pri otvorení krytov alebo odstraovaní konštrukných prvkov môžu by odkryté súiastky pod napätím - nabité. Preto musíte zariadenie a napájaciu jednotku energie pred servisom alebo opravami odpojeni od všetkých zdrojov elektrickej energie. Kondenzátory v zariadení však môžu by nabité aj vtedy, ak bolo zariadenie od všetkých zdrojov energie odpojené. Opravy môže vykonáva iba kvalifikovaný odborník, ktorý je oboznámený s možným nebezpeenstvom a príslušnými predpismi. istenie Vonkajšie asti rádio mikrofónu sa môžu isti iba mäkkou suchou handrou alebo kefou. Nikdy nepoužívajte agresívne istiace prostriedky alebo chemické roztoky, pretože by mohli poškodi povrch skrinky. Likvidácia Ke zariadenie doslúži a nedá sa viac používa, zlikvidujte ho v súlade s platnými zákonnými predpismi. Likvidácia použitých batérií / dobíjatené batérie Ako finálny užívate ste zo zákona povinný (smernica o likvidácii batérií) vráti všetky vybité dobíjatené alebo nedobíjatené batérie. Likvidácia batérií v domácom odpade je zakázaná. Batérie a dobíjatené batérie obsahujúce rizikové látky sú oznaené symbolmi, ktoré tu vidíte. Tieto symboly naznaujú aj to, že likvidácia týchto batérií v domácom odpade je zakázaná. Ide o tieto ažké kovy: Cd = kadmium, Hg = me, Pb = olovo. Použité batérie /dobíjatené batérie môžete bezplatne odovzda na oficiálnych zberných miestach vo vašej obci alebo kdekovek tam, kde sa batérie alebo dobíjatené batérie predávajú. Splníte si tak zákonné povinnosti a prispejete k ochrane životného prostredia. Odstraovanie porúch

9 9 Kúpou rádio mikrofónu U-1 Vocal ste získali funkne spoahlivý výrobok, ktorý bol skonštruovaný poda najmodernejšej technológie. Vždy však môžu vzniknú poruchy alebo môže prístroj fungova zle. Radi by sme Vám preto vysvetlili, ako môžete niektoré poruchy odstráni sami. V každom prípade dodržiavajte bezpenostné opatrenia! Problém Nefunguje, kontrolka vypínaa POWER (4) na prijímai sa nerozsvieti. Kontrolka vypínaa POWER (4) sa rozsvietila, ale nefunguje zvuk. Problém Vznikajú poruchy /skreslenia/. Poas rádio prenosu signálov mikrofónu dochádza k rušeniu. Riešenie Je prijíma zapnutý? Je napájacia jednotka zapnutá do elektrickej zásuvky? Skontrolujte sieovú zásuvku. Je pravidelne zásobovaná energiou? Je prijíma správne pripojený k vstupu audio zariadenia? Vybrali ste na audio zariadení správny vstup? Riešenie Nie je ovláda hlasitosti na audio zariadení alebo ovláda hlasitosti (3) na prijímai nastavený na minimum? Je zapnutý mikrofón? Nie je ovláda hlasitosti na audio zariadení nastavený príliš silno? Nie je ovláda hlasitosti (3) nastavený príliš silno? Nie je v blízkosti mikrofónu alebo prijímaa nejaký elektromagnetický zdroj rušenia (rádio, poíta, silný elektrický motor a pod.)? Nie je medzi mikrofónom a prijímaom prekážka rádiovej frekvencie (železobetónová stena, kovový povrch at.)? Nebol prekroený rozsah systému rádio mikrofónu? Nie je vybitá batéria v mikrofóne? Zobrazuje diplej (11) vybitie batérie? Pokúste sa znovu nastavi antény na prijímai. Iné, ako tu uvedené, opravy môže urobi iba kvalifikovaný elektrotechnik. Technická špecifikácia: Systém Frekvencia rádia: MHz Kanály: 12 Modulácia FM

10 10 Rozsah frekvencie zvuku Hz(+/-3dB) Dynamický rozsah >90 db Koeficient skreslenia < 0.5 % Výstupné napätie 0-400mV (asymetrický výstup) 0-200mV (symetrický výstup) Výstup 6,3 mm otvor (asymetrický) Pripojenie XLR (symetrické) Rozsah približne 100 m (voná viditenos) Prijíma Prevádzkové napätie Citlivos Zoslabovanie Pomer S/N Rozmery Hmotnos 230V~/50Hz (napájací zdroj energie so zástrkou) 15V = (prijíma) <10dbV (SINAD = 30dB) 50s >90dB 215 x 52 x 200mm 1 kg Mikrofón (vysiela) Prevádzkové napätie 9V = Batéria 9V bloková batéria (6F22) Prevádzkový as 1 batérie približne 6 hod. Výkon prenosu max. 10 mv Rozmery (priemer x džka) 50 x 258 mm Hmotnos 400g (bez batérie) Prehlásenie o zhode My, Conrad Electronic, Klaus-conrad-Strasse 1, Hirschau, týmto prehlasujeme, že tento produkt zodpovedá základným požiadavkám a alším zodpovedajúcim predpisom Smernice 1999/5/EÚ. Prehlásenie o zhode pre tento výrobok nájdete na internete. Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlai. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 05/05