Rádio mikrofón U-1 VOCAL Obj..:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rádio mikrofón U-1 VOCAL Obj..:"

Transkript

1 1 S K - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U: obj..: Rádio mikrofón U-1 VOCAL Obj..: Tento návod na použitie je súasou výrobku. Obsahuje dôležité informácie o spustení a ovládaní prístroja. Dbajte na ich dodržiavanie aj vtedy, ak prístroj používajú tretie osoby. Odložte si návod na použitie pre budúcu potrebu. Návod na použitie vydala firma Conrad Electronic GMbH, Klaus-conrad-Str. 1, Hirschau/Nemecko. Bez písomného súhlasu vydavatea nie je prípustné jeho reprodukovanie (vrátane prekladu) vcelku ani po astiach napr. fotografovaním, mikrofilmami ani uložením na elektronické média. Návod na použitie vychádza z aktuálnych technických údajov v ase vydania. Vyhradzujeme si právo meni technickú alebo vecnú špecifikáciu. Milý zákazník, akujeme vám, že ste si kúpili rádio mikrofón U-1 VOCAL. Kúpou tohto mikrofónu ste získali výrobok, ktorý bol skonštruovaný poda najmodernejšej technológie. Prístroj potláa RF. Zodpovedá požiadavkám európskych a národných smerníc. Zhoda bola odsúhlasená. V záujme udržania dobrého stavu výrobku a jeho bezpeného ovládania musíte vy, ako jeho užívate, dodržiava tento návod na použitie. Licenná poznámka Na tomto prístroji sa nesmú urobi žiadne zmeny, napr. musí sa používa dodaná anténa. Takisto nie je možné robi ani žiadne merania na zvýšenie výstupného prenosu. Prístroj by v takom prípade stratil svoju licenciu a celkové oprávnenie pre používanie. Naviac, technické zmeny môžu znii elektronické prvky. Nastavená pozícia vo vnútri prístroja sa v žiadnom prípade nesmie meni. Optimálne nastavenie už urobil výrobca. Bezpenostné pokyny a technická špecifikácia sa musia bezpodmienene dodržiava! Opis základných prvkov Predná strana skladaky

2 2 (1) Displej prijímaa (2) Tlaidlá na prijímai pre výber kanálov (3) Ovláda hlasitosti (4) Vypína (5) Svorka pre pripojenie energetického zdroja (6) Pripojenie antény B (7) Pripojenie výstupu vyváženosti rovnováhy (8) Pripojenie výstupu nevyváženosti - nerovnováhy (9) Pripojenie antény A (10) Priehradka na batérie (11) Displej mikrofónu (12) Tlaidlá pre výber kanálov na mikrofóne (13) Vypína mikrofónu Úelové použitie Rádio mikrofón U-1 VOCAL slúži na premenu akustických signálov (zvukové vlny) na elektrické signály a na prenos týchto signálov cez rádiové spojenie. Nízko úrovový zvukový výstupný signál prijímaa môže by pripojený iba k vhodným audio vstupom audio zariadení. Prijíma je schválený iba pre pripojenie k 230 V~ /50 Hz striedavého prúdu použitím dodaného energetického zdroja so zástrkou. Mikrofón sa môže napája iba batériou (typ batérie je uvedený v technickej špecifikácii). Toto zariadenie sa môže používa iba v uzatvorených priestoroch. Nepoužívajte ho vonku. Rovnako ho nepoužívajte vo vlhkých priestoroch napr. v kúpelni a pod. Iné ako predpísané použitie môže spôsobi poškodenie výrobku a zapríini nebezpeenstvo skratu, požiaru, elektrického šoku, at. Žiadnu as prístroja nesmiete meni alebo upravova, skrinku nesmiete otvára.

3 3 Vždy dodržiavajte bezpenostné pokyny. Pri používaní tohto výrobku dodržte predpisy týkajúce sa používania rádia vo vašej krajine. Bezpenostné pokyny Záruka za škody spôsobené nedodržiavaním návodu na použitie bude vrátená ako neplatná. Nezodpovedáme ani za následné poškodenia! Nepreberáme zodpovednos za škody na majetku a zranenie osôb spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo nedodržiavaním bezpenostných pokynov. V takýchto prípadoch záruka neplatí. Výkriník v trojuholníku v tomto návode na použitie naznauje dôležitú informáciu. Skôr ako zariadenie uvediete do chodu, preítajte si pozorne návod na použitie. Obsahuje dôležité informácie o jeho správnom ovládaní. Z bezpenostných a licenných (EÚ) dôvodov nie sú povolené neoprávnené zmeny a/alebo úpravy výrobku. Napájaciu jednotku prijímaa pripájajte iba do obyajnej sieovej zásuvky (230 V ~/ 50 Hz) verejnej elektrickej siete. Ako zdroj elektrickej energie prijímaa používajte iba napájaciu jednotku dodanú v tejto zásielke. Mikrofón môže fungova iba s batériou (9V bloková batéria). Overte si, i sa zariadenie spúša do chodu správne. Postupujte pritom poda týchto bezpenostných pokynov. Pri nastavovaní výrobku si overte, i prípojný kábel napájacej jednotky nie je stlaený alebo poškodený ostrými hranami. Zariadenia, ktoré sú poháané sieovým napätím, sa nesmú necháva v dosahu detí. Ak používate zariadenie v prítomnosti detí, bute zvláš opatrný. Cez otvory v skrinke môžu do zariadenia nieo stri. Nebezpeenstvo smrteného elektrického šoku! Nad elektrickými zariadeniami nikdy nenalievajte tekutiny ani nenechávajte nad nimi nejaké predmety tekutinami plni (napr. vázy). Hrozí pri tom veké nebezpeenstvo požiaru alebo smrteného elektrického šoku. Ak sa do zariadenia dostane tekutina, okamžite ho odpojte z elektrickej siete a zavolajte odborníka. Nevystavujte prístroj vysokým teplotám, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode, silnej vibrácii alebo vekému mechanickému tlaku. V prípade, že máte akékovek pochybnosti o innosti zariadenia, o jeho bezpenosti alebo o pripojení, zavolajte odborníka. Neklate na zariadenie otvorený ohe, napr. horiace svieky. Nenechávajte okolo nedbalo pohodený baliaci materiál. Takáto hra môže by nebezpená pre deti. Nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru. Nepoužívajte zariadenie v tropických podmienkach. Dodržiavajte aj bezpenostné pokyny a návody na použitie alších spotrebiov, ktoré sú k zariadeniu pripojené. V komerných spolonostiach sa musia dodržiava pokyny Poisovacej spolonosti pre elektrické systémy a prevádzkový materiál k zodpovednosti zamestnávatea za predchádzanie úrazom.

4 4 Ak nemáte istotu o správnosti pripojenia, prípadne ak máte nejaké alšie otázky, na ktoré ste nenašli odpove v tomto návode na použitie, spojte sa s naším oddelením technickej pomoci alebo iným odborníkom. Funkný popis Mikrofón premiea akustické signály (zvukové vlny) na elektrické a prostredníctvom rádiového spojenia ich prenáša k prijímau. Prijíma mení rádio signály spä na elektrické signály, a tie sa potom prenášajú k zmiešavaciemu panelu alebo inému podobnému zariadeniu na spracovanie a zosilnenie. Prijíma už má zabudovaný mikrofónový zosilova. Umožuje to pripoji zariadenie s výstupným vedením k audio výstupu. Nepotrebujete preto zariadenie s vstupným mikrofónom. Prijíma je vybavený výberovým príjmom (použitie dvoch antén s prijímaom vždy vyberá lepšiu z tých dvoch) a automatickým odrušovaním. Naviac, je tu na výber 12 rozliných prenosových kanálov, ovládajúcich vzájomné rušenie rozliných rádio systémov. Tento charakteristický znak okrem toho umožuje aj simultánnu innos niekokých systémov rádio mikrofónov bez toho, aby sa navzájom ovplyvovali. Uvedená technológia poskytuje spoahlivý a takmer nerušený rádiový prenos. Uvedenie do prevádzky V záujme zabezpeenia správneho spustenia zariadenia si predtým, ako ho zanete používa, pozorne preítajte tento návod na použitie a bezpenostné pokyny! Pred pripojením prijímaa vypnite prijíma aj audio zariadenie, ku ktorému ho chcete pripoji a obidva spotrebie odpojte od elektrickej siete. Rovnako postupujte pri výmene vedenia. Nastavenie / Inštalácia prijímaa Neklate, nenastavujte alebo neinštalujte prijíma na priame slnené svetlo a chráte ho pred vibráciou, prachom, teplom, chladom a vlhkosou. Presvedte sa, že v jeho susedstve nie sú zariadenia so silným elektrickým alebo elektromagenetickým poom (výkonné motory, mobilné telefóny, rádiá, poítae). Rádio mikrofón môže ovplyvni aj rušenie ( radiácia ) cez tunery, televízne prijímae at. Postarajte sa o to, aby boli takéto spotrebie od neho v dostatonej vzdialenosti. Dokonca aj kovové povrchy, železobetónové steny at. vo frekvennom rozsahu znižujú rozsah prenosu. Zariadenie postavte na stabilný povrch, alej od predmetov, ktoré by mohli na spadnú, aby ste predišli nepredvídaným nehodám. Prijíma položte na bezpený, vodorovný povrch alebo ho primontujte pomocou dodaných montážnych trojuholníkov (graf nižšie). Na pripojenie montážnych trojuholníkov k prístroju použite iba priložené skrutky. Iné skrutky by mohli by príliš dlhé a mohli by poškodi jednotlivé komponenty vo vnútri skrinky.

5 5 Na nábytok sa používajú rozmanité nátery a leštidlá, a preto predmety, ktoré na nábytok položíte, môžu na om v dôsledku chemickej reakcie zanecha stopy. Neukladajte preto prijíma na hodnotný nábytok bez vhodnej ochrany. Pripojenie prijímaa Na pripojenie výstupov vždy používajte náležite chránené káble XLR alebo istené káble. Iné nevhodné káble môžu spôsobova poruchy. Aby ste sa vyhli poruchám alebo zlému nastaveniu, ktoré by mohlo zariadenie poškodi, pripájajte iba prístroje s XLR vstupom k XLR výstupu alebo prístroje s isteným vstupom k istenému výstupu. Dodržiavajte tiež pokyny k pripojeniu uvedené v Technickej špecifikácii. Vypnite prijíma. Ke vypnete vypína (4), kontrolka na vypínai nesmie svieti. Vypnite zvukové zariadenie (zmiešavací panel alebo iné), ku ktorému bude prijíma pripojený a odpojte ho z elektrickej siete. Spojte audio vstup audio zariadenia s jedným z audio výstupov prijímaa. Zasute priložené antény do prijímaa ANTENNA B (6) a ANTENNA A (9) a upevnite ich pritiahnutím klobúikových matíc. So symetrickým vstupom použite pripojenie BALANCE OUT (7) a pre asymetrický vstup použite pripojenie UNBALANCE OUTPUT (8). Nikdy simultánne nepoužívajte obidva výstupné otvory (svorky, zdierky). V záujme optimálneho príjmu by mali by antény nastavené v 45 uhle k skrinke. Zastrte zástrku nízkeho napätia napájacej jednotky do svorky pre napájaciu jednotku (5) na prijímai. Zapnite zástrku napájacej jednotky do zásuvky na stene. Prípojné káble pripojte tak, aby o ne nikto nezakopával. Audio zariadenie, ktoré chcete pripoji k prijímau znovu zapojte do elektrickej siete.

6 6 Vloženie / Výmena batérie mikrofónu Batérie odkladajte v dostatonej vzdialenosti od detí. Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu. Ak zariadenie dlhší as nepoužívate, batérie z neho vyberte. Batérie sa nesmú skratova ani hádza do oha. Tieto batérie nikdy nedobíjajte. Hrozí pritom nebezpeenstvo explózie. Vytekajúce alebo poškodené batérie môžu pri kontakte s kožou spôsobi popáleniny. Mali by ste preto nosi vhodné ochranné rukavice. Vypnite mikrofón Odskrutkujte priehradku na batérie (10) na mikrofóne a ak sa to dá, vytiahnite ju z držadla mikrofónu. 9V blokovú batériu vložte do priehradky na batérie. Overte si, i je správna polarita a zasute batériu do kontaktov. Priehradku na batérie (10) znovu zasute do držadla /rukoväte/ mikrofónu a opä ju pevne utiahnite. Ak kontrolka batérie na displeji mikrofónu (11) svieti flat vybité, batéria je vybitá. Stlate vypína POWER (13). Displej mikrofónu nesmie svieti. Vybité batérie vyberte tak, že ich vytiahnete z kontaktov a bokom ich vyberiete zo skrinky. Batérie sa nesmú vklada v nesprávnej polarite. Nezapadli by do kontakty. Aby ste predišli škodám, ktoré spôsobuje vytekanie batérií, vyberte ich zo zariadenia vždy, ke prístroj dlhšie obdobie nepoužívate. V takomto prípade vymete batériu tak, ako je opísané vyššie. Ovládanie

7 7 Ak máte pripravené všetky pripojenia a znovu ste všetko prekontrolovali, mikrofón U-1 Vocal je pripravený na používanie. Vypínaom POWER (4) zapnite prijíma. Stlate vypína. Rozsvieti sa kontrolka na vypínai a tiež sa zapne displej (1). Vypínaom POWER (13) zapnite mikrofón. Stlate tlaidlo. Rozsvieti sa displej na mikrofóne (11). Tlaidlom výberu kanálov (2) si na prijímai vyberte požadovaný kanál a tlaidlom výberu kanálov (12) si vyberte požadovaný kanál na mikrofóne. Tlaidlom VOLUME (3) nastavte na prijímai požadovanú hlasitos a skontrolujte hlasitos na audio zariadení. Ak chcete systém vypnú, vypnite najprv vysiela, potom zmiešavací panel a nakoniec rádio mikrofón. Kanály a ich frekvencia sú vyznaené na displeji mikrofónu (11) a na displeji prijímaa (1). Musíte nastavi rovnaký kanál na mikrofóne aj na prijímai, iná rádiové spojenie nebude možné. Na displeji prijímaa (1) sa ukáže A alebo B, o znamená, že rádiové spojenie je nastavené. Vždy sa rozsvieti displej, ktorého anténa má lepší príjem. Ak by na niektorom kanále dochádzalo k rušeniu, pokúste sa nastavi iný kanál. Pri nastavovaní hovorte do mikrofónu normálnou výškou hlasu. Tlaidlom VOLUME (3) otáajte o najalej ako sa dá smerom k MAX. Umožní vám to zlepši kvalitu zvuku. Zabráni to prerušovaniu zvukov, ktoré by mohli poškodi reproduktory alebo zosilova. Obsluha Napájaciu jednotku elektrickej energie nikdy nezapínajte do elektrickej zásuvky hne po prenesení zariadenia zo studeného do teplého prostredia. Vznikajúca kondenzácia vody by mohla zariadenie poškodi. Skôr ako zariadenie pripojení k zdroju elektrickej energie, pokajte, kým nedosiahne izbovú teplotu. Pokajte, kým sa neodparí kondenzovaná voda. Napájaciu jednotku nikdy nezapínajte ani neodpájajte vlhkými rukami. Nikdy neodpájajte zdroje elektrickej energie z elektrickej siete vytrhnutím kábla. Pri odpájaní z elektrickej zásuvky ich vždy pridržte za skrinku. Ak zariadenie nebudete dlhší as používa, odpojte ho z elektrickej zásuvky. Pre zabezpeenie zodpovedajúcej ventilácie musí by okolo skrinky prijímaa a zdroja elektrickej energie voná plocha asi 5 cm. Okrem toho by cirkulácii vzduchu nemali prekáža také predmety, ako sú asopisy, obrusy, záclony a pod. Z bezpenostných dôvodov treba poas búrky zdroje energie odpoji od elektrickej siete. Neprimerane hlunú hudbu nepoúvajte príliš dlho. Mohli by ste si poškodi sluch. Údržba

8 8 Pravidelne kontrolujte technickú spoahlivos rádio mikrofónu, napr. skontrolujte, i nie je poškodený napájací zdroj energie alebo skrinka. Ak máte dôvody predpoklada, že bezpený chod zariadenia nie je alej možný, okamžite ho odpojte a zabezpete proti náhodnému spusteniu. Odpojte napájací zdroj energie zo sieovej zástrky a vyberte batériu z mikrofónu! V prípade, ak: zariadenie alebo napájací zdroj energie je viditene poškodený, zariadenie nefunguje, zariadenie sa dlhší as skladovalo v nevhodných podmienkach alebo zariadenie bolo poas prepravy vystavené vekej námahe, i tlaku dá sa predpoklada, že jeho bezpený chod nebude alej možný. Zabezpete, aby sa pred istením alebo opravou rádio mikrofónu dodržali nasledovné bezpenostné pokyny: Pri otvorení krytov alebo odstraovaní konštrukných prvkov môžu by odkryté súiastky pod napätím - nabité. Preto musíte zariadenie a napájaciu jednotku energie pred servisom alebo opravami odpojeni od všetkých zdrojov elektrickej energie. Kondenzátory v zariadení však môžu by nabité aj vtedy, ak bolo zariadenie od všetkých zdrojov energie odpojené. Opravy môže vykonáva iba kvalifikovaný odborník, ktorý je oboznámený s možným nebezpeenstvom a príslušnými predpismi. istenie Vonkajšie asti rádio mikrofónu sa môžu isti iba mäkkou suchou handrou alebo kefou. Nikdy nepoužívajte agresívne istiace prostriedky alebo chemické roztoky, pretože by mohli poškodi povrch skrinky. Likvidácia Ke zariadenie doslúži a nedá sa viac používa, zlikvidujte ho v súlade s platnými zákonnými predpismi. Likvidácia použitých batérií / dobíjatené batérie Ako finálny užívate ste zo zákona povinný (smernica o likvidácii batérií) vráti všetky vybité dobíjatené alebo nedobíjatené batérie. Likvidácia batérií v domácom odpade je zakázaná. Batérie a dobíjatené batérie obsahujúce rizikové látky sú oznaené symbolmi, ktoré tu vidíte. Tieto symboly naznaujú aj to, že likvidácia týchto batérií v domácom odpade je zakázaná. Ide o tieto ažké kovy: Cd = kadmium, Hg = me, Pb = olovo. Použité batérie /dobíjatené batérie môžete bezplatne odovzda na oficiálnych zberných miestach vo vašej obci alebo kdekovek tam, kde sa batérie alebo dobíjatené batérie predávajú. Splníte si tak zákonné povinnosti a prispejete k ochrane životného prostredia. Odstraovanie porúch

9 9 Kúpou rádio mikrofónu U-1 Vocal ste získali funkne spoahlivý výrobok, ktorý bol skonštruovaný poda najmodernejšej technológie. Vždy však môžu vzniknú poruchy alebo môže prístroj fungova zle. Radi by sme Vám preto vysvetlili, ako môžete niektoré poruchy odstráni sami. V každom prípade dodržiavajte bezpenostné opatrenia! Problém Nefunguje, kontrolka vypínaa POWER (4) na prijímai sa nerozsvieti. Kontrolka vypínaa POWER (4) sa rozsvietila, ale nefunguje zvuk. Problém Vznikajú poruchy /skreslenia/. Poas rádio prenosu signálov mikrofónu dochádza k rušeniu. Riešenie Je prijíma zapnutý? Je napájacia jednotka zapnutá do elektrickej zásuvky? Skontrolujte sieovú zásuvku. Je pravidelne zásobovaná energiou? Je prijíma správne pripojený k vstupu audio zariadenia? Vybrali ste na audio zariadení správny vstup? Riešenie Nie je ovláda hlasitosti na audio zariadení alebo ovláda hlasitosti (3) na prijímai nastavený na minimum? Je zapnutý mikrofón? Nie je ovláda hlasitosti na audio zariadení nastavený príliš silno? Nie je ovláda hlasitosti (3) nastavený príliš silno? Nie je v blízkosti mikrofónu alebo prijímaa nejaký elektromagnetický zdroj rušenia (rádio, poíta, silný elektrický motor a pod.)? Nie je medzi mikrofónom a prijímaom prekážka rádiovej frekvencie (železobetónová stena, kovový povrch at.)? Nebol prekroený rozsah systému rádio mikrofónu? Nie je vybitá batéria v mikrofóne? Zobrazuje diplej (11) vybitie batérie? Pokúste sa znovu nastavi antény na prijímai. Iné, ako tu uvedené, opravy môže urobi iba kvalifikovaný elektrotechnik. Technická špecifikácia: Systém Frekvencia rádia: MHz Kanály: 12 Modulácia FM

10 10 Rozsah frekvencie zvuku Hz(+/-3dB) Dynamický rozsah >90 db Koeficient skreslenia < 0.5 % Výstupné napätie 0-400mV (asymetrický výstup) 0-200mV (symetrický výstup) Výstup 6,3 mm otvor (asymetrický) Pripojenie XLR (symetrické) Rozsah približne 100 m (voná viditenos) Prijíma Prevádzkové napätie Citlivos Zoslabovanie Pomer S/N Rozmery Hmotnos 230V~/50Hz (napájací zdroj energie so zástrkou) 15V = (prijíma) <10dbV (SINAD = 30dB) 50s >90dB 215 x 52 x 200mm 1 kg Mikrofón (vysiela) Prevádzkové napätie 9V = Batéria 9V bloková batéria (6F22) Prevádzkový as 1 batérie približne 6 hod. Výkon prenosu max. 10 mv Rozmery (priemer x džka) 50 x 258 mm Hmotnos 400g (bez batérie) Prehlásenie o zhode My, Conrad Electronic, Klaus-conrad-Strasse 1, Hirschau, týmto prehlasujeme, že tento produkt zodpovedá základným požiadavkám a alším zodpovedajúcim predpisom Smernice 1999/5/EÚ. Prehlásenie o zhode pre tento výrobok nájdete na internete. Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlai. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 05/05

ZASÚVACÍ DRŽIAK NA KLÁVESNICU Obj

ZASÚVACÍ DRŽIAK NA KLÁVESNICU Obj SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 97 03 59 www.conrad.sk ZASÚVACÍ DRŽIAK NA KLÁVESNICU Obj.. 97 03 59 Tento návod na obsluhu je as produktu a obsahuje dôležité informácie o jeho uvedení

Více

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.:

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.: N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. č.: 857030 www.conrad.sk Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE Obj.č.: 85 70 30 Toto zariadenie Vám uľahčí štartovanie

Více

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com LED BATERKA 1,5 W POWLI421 POWLI421 SK 1 POPIS (OBR. A) 1. Otočná hlava 2. Hlavný vypínač

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

UNIVERZÁLNY TERMOSTAT UT 100 Obj

UNIVERZÁLNY TERMOSTAT UT 100 Obj SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 61 59 10 www.conrad.sk UNIVERZÁLNY TERMOSTAT UT 100 Obj.. 61 59 10 Úvod Vážený zákazník! akujeme, že ste si kúpili tento produkt. Tento produkt bol

Více

RIEŠENIE PROBLÉMOV. Dôležité bezpečnostné inštrukcie - Čítajte pred inštaláciou produktu. Bezpečnosť osôb. Bezpečnosť produktu. Zvláštne opatrenia

RIEŠENIE PROBLÉMOV. Dôležité bezpečnostné inštrukcie - Čítajte pred inštaláciou produktu. Bezpečnosť osôb. Bezpečnosť produktu. Zvláštne opatrenia Dôležité bezpečnostné inštrukcie - Čítajte pred inštaláciou produktu Bezpečnosť osôb UPS má svoj vlastný vnútorný napájací zdroj (batériu). V dôsledku toho môžu byť jej výkonové výstupy pod napätím, aj

Více

Kondenzátorový mikrofón USB

Kondenzátorový mikrofón USB N Á V O D N A M O N T Á Ž A P O U Ž Í V A N I E : Obj. č.: 303083 www.conrad.sk Kondenzátorový mikrofón USB Objednávacie číslo: 303083 Návod na používanie si odložte pre budúcu potrebu! UPOZORNENIE! Nevystavujte

Více

JEDI pohon pre garážové brány

JEDI pohon pre garážové brány JEDI pohon pre garážové brány TRITON s.r.o. www.triton.eu Strana 1 z 6 JET DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť

Více

NÁVOD NA POUŽITIE. Pro-Ject Pre Box RS

NÁVOD NA POUŽITIE. Pro-Ject Pre Box RS NÁVOD NA POUŽITIE Pro-Ject Pre Box RS Vážený milovník hudby, ďakujeme, že ste si zakúpili predzosilňovač PRO-JECT AUDIO. Pozorne si preštudujte túto príručku, aby ste mohli čo najlepšie využiť tento výrobok

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..:

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 10 13 www.conrad.sk DIAKOVÉ OVLÁDANIE VIVANCO UR 89 pre takmer všetky televízne, audio, video a iné infra ovládatené prístroje Obj..: 351 013

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

POWLI Fig A Copyright 2014 VARO

POWLI Fig A Copyright 2014 VARO POWLI422 3 5 4 1 2 6 8 7 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com LED BATERKA 3W POWLI422 POWLI422 SK VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím svetlometu prečítajte tento návod a všeobecné

Více

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Príručka pre rýchlu inštaláciu Firmware v3.3.4 Vydanie 1. Marec 2009 Obsah Úvodné informácie... 1 Pripojenie ku káblovému/dsl modemu

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..:

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 20 www.conrad.sk Bezdrôtový vysiela zvuku a obrazu Obj..: 351 220 Bezpenostné opatrenia Výrobok sa môže používa iba s priloženým výkonovým

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Ochranné známky Značky a názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných držiteľov. Informácie

Více

KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER. Návod na používanie

KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER. Návod na používanie KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER Návod na používanie 10021654 Vážený zákazník, V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu. Aby sa zabránilo možnému technickému

Více

Bezdrôtový senzor pohybu HAR Objednávacie číslo:751249

Bezdrôtový senzor pohybu HAR Objednávacie číslo:751249 N Á V O D N A M O N T Á Ž A P O U Ž Í V A N I E : Obj. č.: 751249 www.conrad.sk Bezdrôtový senzor pohybu HAR Objednávacie číslo:751249 1. Účel použitia 2. Senzor sa používa na zistenie pohybu v určitej

Více

Bezdrôtový mikrofón SBC MC Návod na obsluhu SBC MC8650

Bezdrôtový mikrofón SBC MC Návod na obsluhu SBC MC8650 Bezdrôtový mikrofón SBC MC 8650 Návod na obsluhu 1 1 PHILIPS SBC M C8652 PO W ER O N 2 DIGITAL TUNING SBC M C8655 3 PH ILIPS O FF 4 5 - + DC12V M IC O UT 6 7 2 FM mikrofón Prijímač FM mikrofónu FM bezdrôtový

Více

Bezdrôtové slúchadlá. Obj. č Návod na používanie

Bezdrôtové slúchadlá. Obj. č Návod na používanie N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. č.: 303380 www.conrad.sk Bezdrôtové slúchadlá Obj. č. 303380 FMH 7190 Návod na používanie Gratulujeme vám ku kúpe výrobku spoločnosti Vivanco. Tieto bezdrôtové

Více

Skrutka M6x20 mm (1) Skrutka M5x20 mm (1) Skrutka 5/8 " 32 x 5/ 8 (1) Skrutka 1/4 " 32 x 5/ 2 (2) Plastová podložka M5x1/8 (1)

Skrutka M6x20 mm (1) Skrutka M5x20 mm (1) Skrutka 5/8  32 x 5/ 8 (1) Skrutka 1/4  32 x 5/ 2 (2) Plastová podložka M5x1/8 (1) SK Stropný/nástenný držiak reproduktora Solight 1MR1 pokyny k inštalácii POZOR Pred inštaláciou si prečítajte inštalačné pokyny. Tento držiak reproduktora je určený iba k zaveseniu malých reproduktorov,

Více

I HLÁSI PRIECHODU Obj..:

I HLÁSI PRIECHODU Obj..: SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 08 72 www.conrad.sk I HLÁSI PRIECHODU Obj..: 750 872 Vážený zákazník, akujeme za zakúpenie IR prístroj na monitorovanie pohybu. Zakúpili ste si

Více

Prepojenia. Konektory na zadnom paneli. Prepojenia. Kapitola 2

Prepojenia. Konektory na zadnom paneli. Prepojenia. Kapitola 2 Kapitola 2 Konektory na zadnom paneli 1 ANTENNA IN (RF IN)/OUT Ku konektoru ANTENNA IN (RF IN) pripojte anténu. Signál vychádza cez konektor ANTENNA OUT do vášho prijímača. 2 INPUT 3 Analógové stereo audio,

Více

P-660HN-TxA. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtová brána n ADSL2+ so 4 portami

P-660HN-TxA. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtová brána n ADSL2+ so 4 portami Bezdrôtová brána 802.11n ADSL2+ so 4 portami Firmware v3.0 Vydanie 1, 6/2010 Východiskové nastavenie: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Príručka pre rýchlu inštaláciu Copyright 2010. Všetky práva

Více

NÁVOD NA INŠTALÁCIU Ecosun G Sklenený sálavý panel s potlačou

NÁVOD NA INŠTALÁCIU Ecosun G Sklenený sálavý panel s potlačou NÁVOD NA INŠTALÁCIU N618/R01 (01.06.14) - SK Ecosun G Sklenený sálavý panel s potlačou Montážny návod Inštaláciu, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môže vykonávať pracovník s odpovedajúcou

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia Pozn. V tomto návode je ako príklad inštalácie a obsluhy popísaný model. 1. Pripojenie zariadenia Pozn. Pri konfigurácií

Více

PRÍSTROJ NA VÝROBU BUBLÍN VB-1 Obj..: Verzia 08/06

PRÍSTROJ NA VÝROBU BUBLÍN VB-1 Obj..: Verzia 08/06 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 59 08 25 www.conrad.sk PRÍSTROJ NA VÝROBU BUBLÍN VB-1 Obj..:590 825 Verzia 08/06 Tento návod na použitie vydala firma Conrad Electronic GmbH, Klasus-Conrad.

Více

VENTILÁTORY PRE PRIEMYSEL

VENTILÁTORY PRE PRIEMYSEL VENTILÁTORY PRE PRIEMYSEL Nástrešné radiálne odsávacie ventilátory Inštalačno - užívateľský návod TR E/ TR E-V Dátum vydania: 28.07.2010 UZN-V-VPP-TR E_TR EV-0710-01-SK TR E_TR E-V / strana 2 ŠPECIFIKÁCIA

Více

Nabíjačka LiPo Balancer Obj. č

Nabíjačka LiPo Balancer Obj. č N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. č.: 23 42 50 www.conrad.sk Účel použitia Nabíjačka LiPo Balancer Obj. č. 234250 Nabíjačka LiPo Balancer slúži na nabíjanie LiPo akumulátorov. Nabíjací prúd

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Praktické rady pre váš

Praktické rady pre váš Praktické rady pre váš smartfón Samsung Batéria Kontrolné body, keď je výdrž batérie krátka Kontrolné body, keď sa batéria nedá nabíjať Štyri obvyklé mylné predstavy Úsporný režim Úsporný režim CPU Úsporný

Více

Návod na montáž. Montážny rámček

Návod na montáž. Montážny rámček Návod na montáž Montážny rámček 1251 04 Popis prístroja Do montážneho rámčeka sa inštalujú prístrojové moduly alebo kompletné prístroje, napr. rádiový vstupný modul Dialog zo systému Samostatného Modulárneho

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

TP-Link TD-W8901GB Inštalácia

TP-Link TD-W8901GB Inštalácia TP-Link TD-W8901GB Inštalácia 1. Pripojenie zariadenia Poznámka: Na konfiguráciu routra používajte prosím iba káblové sieťové pripojenia. 1. Vypnite vaše všetky sieťové zariadenia, vrátane vášho počítača

Více

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA ANT 608 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

POS Terminál. Rýchla inštalačná príručka. verzia 1.0 ZPKMU-00125

POS Terminál. Rýchla inštalačná príručka. verzia 1.0 ZPKMU-00125 POS Terminál Rýchla inštalačná príručka verzia 1.0 ZPKMU-00125 Varovania a upozornenia 1. Pred tým než začnete, prečítajte si tento návod a uschovajte ho pre neskoršie použitie. 2. Pred čistením vypnite

Více

N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. č.: Pohybový spínač

N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. č.: Pohybový spínač N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. č.: 610551 www.conrad.sk Pohybový spínač Výrobok vyhovuje požiadavkám všetkých príslušných európskych a národných smerníc. Jeho zhoda bola certifikovaná

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express

Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express Gratulujeme vám k zakúpeniu smerovača PCI Express. Tento výrobok bol navrhnutý pre všetkých, ktorí potrebujú pripojenie k sieti Internet aj mimo kancelárie

Více

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Manuál pre používateľov OS Android *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Obsah 1. Ako používať hodinky 2. Párovanie hodiniek s telefónom 1. KROK 1: príprava hodiniek pre spárovanie 2. KROK 2: stiahnutie aplikácie

Více

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet 1. Postup inštalácie Pripojenie Wi-Fi routra k vašej sieti Upozornenie: NEPRIPÁJAJTE Wi-Fi router k zdroju napájania skôr, ako dokončíte

Více

RNS510, RNS315, RNS810

RNS510, RNS315, RNS810 NÁVOD BCMI-VW RNS510 Video adaptér pre zapojenie parkovacej kamery pre originálne autorádiá Volkswagen RNS510, RNS315, RNS810 a radio RCD510 Skoda Columbus a radio Bolero Seat Trinax Len pre vozidlá bez

Více

Návod na používanie. Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router

Návod na používanie. Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router Návod na používanie Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router Úvod Gratulujeme vám k zakúpeniu Flash-OFDM routera DTM Leadtek 7FD5. Jedná sa o WiFi router so zabudovaným Flash-OFDM modulom. Podporuje NAT, smerovanie,

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

AerobTec Telemetry Convertor

AerobTec Telemetry Convertor AerobTec Telemetry Convertor Telemetrický prevodník pre značky Futaba a FrSky Výrobca: AerobTec, s.r.o. Ilkovičova 3 841 04 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com AerobTec Telemetry Convertor Návod

Více

PARKOVACÍ SYSTÉM s LCD-displejom a 4 senzormi H PS010. Užívateľský manuál

PARKOVACÍ SYSTÉM s LCD-displejom a 4 senzormi H PS010. Užívateľský manuál PARKOVACÍ SYSTÉM s LCD-displejom a 4 senzormi H PS010 Užívateľský manuál Predajca: Luxline spol. s r.o. J.Murgaša 94 940 64 Nové Zámky Objednávky: Tel.: 035 6922 601, 6922 602 Fax.: 035 6922 603 SCHÉMA

Více

Príručka pri spustení

Príručka pri spustení Zvukový panel Príručka pri spustení HT-CT770 Obsah Inštalácia 1 Obsah balenia 4 2 Inštalácia 5 3 Pripojenie 6 4 Zapnutie systému 8 5 Počúvanie zvukového signálu 9 Základné operácie Reprodukovanie zvukových

Více

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu CZ SK Návod k instalaci Návod na použitie (pre zariadenie) WS-F1000 2010 Sony Corporation 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Tiandy IP kamera - SK manuál

Tiandy IP kamera - SK manuál Tiandy IP kamera - SK manuál Krok 1: Zapojenie kabeláže VŽDY ODPORÚČAME TESTOVAŤ KAMERU NA STOLE PRED FINÁLNOU INŠTALÁCIOU!! Dôrazne odporúčame otestovať kameru vnútri, ideálne na stole - dočasný test

Více

Inštalačný manuál MOVER

Inštalačný manuál MOVER Inštalačný manuál MOVER Technická špecifikácia MOVER 5 8 15 Napájanie V 230V / 50 Hz Výkon motora W 280 350 600 Spotreba A 1,2-2 1-3,7 Tepelná ochrana C 135 C Pracovná teplota C -35 C - +55 C Materiál

Více

ALAN 42 MULTI Obj..:

ALAN 42 MULTI Obj..: 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 20 11 70 www.conrad.sk ALAN 42 MULTI Obj..: 201 170 OBSAH Úvod... 1 Funkcia a umiestnenie ovládacích prvkov... 2 Ako používa ALAN 42 MULTI... 5

Více

POHON POSUVNEJ BRÁNY MSV2-PP Návod na montáž

POHON POSUVNEJ BRÁNY MSV2-PP Návod na montáž POHON POSUVNEJ BRÁNY MSV2-PP Návod na montáž Stránka 1 Dôležité bezpečnostné inštrukcie Tieto inštrukcie sú dôležité z hľadiska bezpečnosti osôb. 1./ Chráňte ovládacie prvky (tlačítka, diaľkové ovládače...)

Více

Detektor kovov/elektrických káblov/skrutiek

Detektor kovov/elektrických káblov/skrutiek Obj. č.: 820893 www.conrad.sk Detektor kovov/elektrických káblov/skrutiek 1. Účel použitia Výrobok je určený na hľadanie kovov, skrutiek alebo elektrických káblov, ktoré sú umiestnené za stenami alebo

Více

EC 1, EC 2, EC 3. Návod k obsluze Návod na obsluhu

EC 1, EC 2, EC 3. Návod k obsluze Návod na obsluhu EC 1, EC 2, EC 3 Návod k obsluze Návod na obsluhu 2 3 âesky Popis A Vodní nádrïka B Vyjímateln filtr C Indikátor v ky vodní hladiny D Spínaã/vypínaã opatfien kontrolkou (podle modelu) E Ohfievná plocha

Více

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tieto technické podmienky platia pre tlakové snímače typu EQZ. Stanovujú technické parametre, základné informácie o výrobku,

Více

Lokalizátor vedení ve zdech EM419A

Lokalizátor vedení ve zdech EM419A Lokalizátor vedení ve zdech EM419A Vysílač vyšle signál do obvodu, který lze detekovat přijímačem. Přijímač zapípá a jeho zelená LED zabliká, pokud je signál detekován. Citlivost přijímače lze nastavit,

Více

NÁVOD NA POUŽITIE DX-21.60DG

NÁVOD NA POUŽITIE DX-21.60DG DX-21.60DG Chladnička na víno POZOR: PROSÍM, POZORNE SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE A DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY! OBSAH ČASTI CHLADNIČKY NA VÍNO... 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY...

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

TESTER-MS6811 Návod na obsluhovanie

TESTER-MS6811 Návod na obsluhovanie TESTER-MS6811 Návod na obsluhovanie OBSAH 1. Úvod... 3 2. Vlastnosti prístroja... 3 3. Popis prístroja... 3 4. Vysvetlenie chýb... 4 5. Obsluha... 4 6. Výmena batérie... 6 7. Technické údaje... 6 2 1.Úvod

Více

KC96 AST2 KC12 AST12 KC14

KC96 AST2 KC12 AST12 KC14 Upozornìní! Urèeno pro kutily. Upozornenie! Urèené pre domácich majstrov. 559122-33CZ/ KC96 AST2 KC12 AST12 KC14 2 3 CZ Akumulátorová vrtaèka / šroubovák Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí firmy

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Budík riadený rádiovým signálom. 1. Účel použitia

Budík riadený rádiovým signálom. 1. Účel použitia Obj. č.: 671628 www.conrad.sk Budík riadený rádiovým signálom 1. Účel použitia Tento budík má nasledovné funkcie: presný čas, nastavenie zahraničného času, letný/zimný čas, duálny alarm, duálny čas, snooze

Více

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT KLIMATIZÁCIA - KOMFORT WiFi modul pre nástenné jednotky HKD, HND INŠTALAČNÝ NÁVOD Smart AC WiFi sada (vyhovuje norme IDA Da105762) Dátum vydania: 4.5.2016 INS-A-EXT-WiFi-0516-01-SK Sada WiFi obsahuje:

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010 Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010 Verzia 1.0 Úvod. Pre skvalitnenie používania tabletov Samsung Note 10.1 model N8010 dodávaných v rámci projektu EVSRŠ (DIGIškola)

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív Užívateľský manuál Popis produktu Popis 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív 3)Ovládacie tlačidlo dolu 6)Reproduktor 7)Potvrdzujúce tlačidlo 8)Prepínanie režimu

Více

Návod na montáž paraboly TOROIDAL

Návod na montáž paraboly TOROIDAL Návod na montáž paraboly TOROIDAL So parabolou Toroidal zacielite viac ako jeden satelit a preto montáž a inštalácia paraboly bude trvať určitý čas. Ak budete postupovať podľa nasledovných pokynov, skrátite

Více

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones NÁVOD NA OBSLUHU SK WFHC MASTER RF 6 zón 868MHz & SLAVE RF 4 alebo 6 zón 2-5 NÁVOD K OBSLUZE CZ WFHC MASTER RF 6 zón 868MHz & SLAVE RF 4 nebo 6 zón

Více

Vstupné parametre (INPUT): Nájdete na štitku výrobku. Výstupné parametre (OUTPUT): Nájdete na štitku výrobku

Vstupné parametre (INPUT): Nájdete na štitku výrobku. Výstupné parametre (OUTPUT): Nájdete na štitku výrobku Importér do SR a EU: JDC,s.r.o. Mierová 1035/26, 03852 Sučany Návod k obsluhe nabíjačky Návod na obsluhu: Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod. Výrobok slúži na nabíjanie a udržiavanie

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem NÁVOD K POUŽITÍ Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem Uchovejte pro další použiti! 13063216 Omnitronic UHF-204 bezdrátový mikr. 4 kanálový 863.01 až 864.99MHz Kopírování zakázáno 1 / 8 Návod k obsluze

Více

pripojenie set-top-boxu Sagem IAD 84 HD k optickému konvertoru

pripojenie set-top-boxu Sagem IAD 84 HD k optickému konvertoru pripojenie set-top-boxu Sagem IAD 84 HD k optickému konvertoru 1. obrázok zariadenia Obsah príručky 1. obrázok zariadenia 2. ako pripojiť set-top-box 2.1. ku konvertoru CIG G-25E 2.2. ku konvertoru Huawei

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Montážny návod 4 VNFB 876 / 2 Dátové zásuvky UAE Cat.5e a real. Cat.6 - tienené

Montážny návod 4 VNFB 876 / 2 Dátové zásuvky UAE Cat.5e a real. Cat.6 - tienené Montážny návod 4 VNFB 876 / 2 Dátové zásuvky UAE Cat.5e a real. Cat.6 - tienené Demontáž zásuvky Odskrutkujte čelný kryt zásuvky. Odskrutkujte zadný kryt modulu zásuvky (ak je potrebné uvolnite modul z

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony

MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony Stránka č. 1 Úvodem: Bezdrátový systém MBD 822 se skládá z přijímače a 2 ručních mikrofonů. Bezdrátový systém MBD 922 se skládá z přijímače a 2 vysílačů za opasek, do

Více

Presostaty KP 44. TECHNICKÉ ÚDAJE KP až +65 C (krátkodobo až +80 C)

Presostaty KP 44. TECHNICKÉ ÚDAJE KP až +65 C (krátkodobo až +80 C) Presostaty KP 44 Duálny tlakový spínač KP 44 je navrhnutý ako ochranný prvok čerpadiel, ktorý má ovládať a chrániť vodné čerpadlá. KP 44 kombinuje funkciu tlakového spínača a prostriedku k monitorovaniu

Více

HC-3PK-NT023. Zvuková sonda a tónový generátor

HC-3PK-NT023. Zvuková sonda a tónový generátor HC-3PK-NT023 Zvuková sonda a tónový generátor Zvuková sonda - vlastnosti: Soupravu tónového generátoru a sondy lze použít při přesném a rychlém vyhledávání a identifikaci kabelů a vodičů i pokud jsou součástí

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

KOMPRESOROVÁ CHLADNIČKA NA VÍNO DX-16.46K / DX-20.62K / DX-28.88K. Návod na použitie

KOMPRESOROVÁ CHLADNIČKA NA VÍNO DX-16.46K / DX-20.62K / DX-28.88K. Návod na použitie KOMPRESOROVÁ CHLADNIČKA NA VÍNO Model: DX-16.46K / DX-20.62K / DX-28.88K Návod na použitie Obsah I. Všeobecné bezpečnostné predpisy 1 II. Technické údaje 2 III. Ovládacie prvky 3 IV. Schéma zapojenia 3

Více

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Uživatelský manuál Přečtěte si, prosím, tento manuál, než výrobek použijete. Výstupní zásuvky: viz obrázek na titulní straně originálního manuálu. Použitelné pro:

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

Externé zariadenia Používateľská príručka

Externé zariadenia Používateľská príručka Externé zariadenia Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

NÁV O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..:

NÁV O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: NÁV O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 64 05 22 www.conrad.sk Hodiny s duálnym premietaním Obj..: 640 522 Tento návod na použitie vydala firma Conrad Electronic GMbH, Klaus-Conrad-Strasse 1,

Více

DALI, pomoc a riešenia

DALI, pomoc a riešenia DALI, pomoc a riešenia Obsah Úvod do DALI (vecí, ktoré by ste mali vedieť)... 1 Čo je DALI?... 1 Čo je posolstvom DALI?... 1 Základné pravidlá pre DALI a HELVAR výrobky a systémy... 2 Riešenie problémov:

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Rýchla, jednoduchá a bezpečná inštalácia

Rýchla, jednoduchá a bezpečná inštalácia Rýchla, jednoduchá a bezpečná inštalácia Priemyselné zásuvky, vidlice a zásuvkové krabice poskytujú bezpečné a rýchle pripojenie k elektrickej sieti aj v náročnejších prostrediach SPOZNAJTE BLIŽŠIE Priemyselné

Více

Revogi Bluetooth Smart Meter Chytrá zásuvka ovládaná přes Bluetooth. Uživatelská příručka

Revogi Bluetooth Smart Meter Chytrá zásuvka ovládaná přes Bluetooth. Uživatelská příručka Představení produktu Revogi Bluetooth Smart Meter Chytrá zásuvka ovládaná přes Bluetooth Uživatelská příručka Chytrá zásuvka Revogi Bluetooth Smart Meter využívá ke svému ovládání moderní technologii Bluetooth

Více

Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez . OBSAH

Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez  . OBSAH Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez e-mail. OBSAH Úvod... 2 Základné podmienky:... 2 Kde nájdem inštalačný program pre PDF tlačiarne?... 2 Pre aký operačný systém ho môžem použiť?... 2 Inštalácia PDF

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky:

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky: NVT-1093 ČESKÝ NÁVOD Digitální dětská chůvička Nuvita 1093 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Díky této DIGITÁLNÍ dětské chůvičce budete mít dokonalý přehled o dění v dětském pokoji i v

Více

Používateľská príručka k modulu CI+

Používateľská príručka k modulu CI+ Používateľská príručka k modulu CI+ Sledujte nás na freesat Slovensko 02/217 22 222 sk.freesattv.tv/ciplus 1 1 Sledujte nás na freesat Slovensko sk.freesattv.tv/ciplus 1 OBSAH BALENIE... 2 POŽADOVANÉ VYBAVENIE...

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Užívateľská príručka k zariadeniu ADB VV3212

Užívateľská príručka k zariadeniu ADB VV3212 Užívateľská príručka k zariadeniu ADB VV3212 OBSAH A.) pripojenie Magio Wi-Fi routra cez telefónnu zásuvku A.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra cez telefónnu zásuvku 3 B.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra do

Více

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu D 12 Obsah Vážený zákazníku Děkujeme Vám a blahopřejeme, že jste si vybral právě náš

Více

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití Verze z 08/09 Solární nabíječka pro mobilní telefony Obj. č. 76 83 35 Návod k použití Důležité upozornění: Vážený zákazníku, Naneštěstí došlo k záměně označení dvou DC zásuvek. Správná interpretace: USB-plug

Více