Směrnice SŽDC č. 64 o pracovních úrazech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice SŽDC č. 64 o pracovních úrazech"

Transkript

1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/ PRAHA 1 Směrnice SŽDC č. 64 o pracovních úrazech Č.j. : S /2012-PERS Ukládací znak : Skartační znak a lhůta : A - 10 Počet listů : 27 Počet příloh : 4 Počet listů příloh : 5 Gestorský útvar : Odbor personální Zpracovatel : Radek Janouš Tel. : Rozsah znalostí : uveden na str. 6 Účinnost od : dne zveřejnění v edap V Praze dne 20. srpna 2012 Ing. Jiří Kolář, Ph.D. v. r. generální ředitel

2 Směrnice SŽDC č. 64 o pracovních úrazech Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 20. srpna 2012 č.j.: S /2012-PERS Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor personální Dlážděná 1003/ Praha 1 Rok vydání: /27

3 OBSAH OBSAH... 3 LIST PROVEDENÝCH ZMĚN... 5 ROZSAH ZNALOSTÍ... 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 7 ČÁST PRVNÍ... 8 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 8 Článek Úvod... 8 Článek Vymezení pojmů... 8 Článek Rozsah odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti ČÁST DRUHÁ HLÁŠENÍ A EVIDENCE Článek Hlášení pracovních úrazů Článek Evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání Článek Úraz u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen Článek Vyhotovení Záznamu o úrazu Článek Vyhotovení Záznamu o úrazu hlášení změn ČÁST TŘETÍ ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU A HLÁŠENÍ ZMĚN Článek Zasílání záznam o úrazu Článek Zasílání Záznam o úrazu hlášení změn ČÁST ČTVRTÁ ZAHÁJENÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ ŠETŘENÍ ÚRAZŮ Článek Pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů a pracovní úraz ostatní Článek Pracovní úraz smrtelný Článek Námitky proti závěrům šetření Článek Informace o smrtelném pracovním úrazu a pracovním úrazu s hospitalizací delší než 5 dnů ČÁST PÁTÁ ODŠKODŇOVÁNÍ ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Článek Druhy náhrad Článek Výše odškodnění /27

4 Článek Postup při odškodnění Článek Podklady pro odškodnění Článek Námitky proti stanovené výši odškodnění Článek Realizace odškodnění Článek Ohlášení pracovního úrazu a uplatnění škody u pojišťovny Článek Uzavření spisu k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání ČÁST ŠESTÁ ARCHIVACE Článek Archivace ČÁST SEDMÁ ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek Zmocňovací ustanovení Článek Závěrečná ustanovení SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY Seznam samostatných příloh a podklady pro odškodnění Přílohy k této směrnici jsou vydávány samostatně na základě zmocnění k jejich vydávání (viz Zmocňovací ustanovení). Veškeré aktuální formuláře Kooperativy, pojišťovny, a.s., vztahující se k odškodnění pracovních úrazů, jsou dostupné na internetové adrese: Další podklady a informace k odškodnění pracovního úrazu jsou uloženy na intranetu SŽDC intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v adresáři Směrnice SŽDC č. 64, o pracovních úrazech Příloha 1 Evidenční kniha úrazů Příloha 2 Souhlas pro použití osobních údajů Příloha 3 Záznam o projednání odškodnění pracovního úrazu Příloha 4 Platební příkaz na odškodnění pracovního úrazu 4/27

5 LIST PROVEDENÝCH ZMĚN Číslo změny Č. j. změny Datum schválení Změna se týká ustanovení a příloh: Datum účinnosti změny Změnu provedl příjmení a jméno / podpis /27

6 ROZSAH ZNALOSTÍ Organ. složka Pracovní činnosti Znalost GŘ SŽDC vedoucí zaměstnanci úplná: celá směrnice zaměstnanci pověření agendou BOZP úplná: celá směrnice pověření zaměstnanci OMU ostatní zaměstnanci informativní: celá směrnice úplná: článek 4, bod 4.1, článek 11, 12, 13, 14 informativní: celá směrnice úplná: článek 4, bod 4.1 OJ SŽDC vedoucí zaměstnanci úplná: celá směrnice zaměstnanci pověření agendou BOZP ostatní zaměstnanci Dodavatel/zhotovitel vedoucí zaměstnanci a OSVČ úplná: celá směrnice informativní: celá směrnice úplná: článek 4, bod 4.1 informativní: článek 6 a opatření vydané vedoucím zaměstnancem OS 6/27

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK BOZP... Bezpečnost a ochrana zdraví při práci CZ-NACE... Klasifikace ekonomických činností edap... Elektronická knihovna dokumentů a předpisů GŘ Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace OMU. Odbor šetření mimořádných událostí OS. Organizační složka OSVČ... Osoba samostatně výdělečně činná PERS Odbor personální SOD.. Státní odborný dozor SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 7/27

8 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvod 1.1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC ), vydává ve smyslu ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce ), a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (dále jen nařízení vlády ), tuto Směrnici SŽDC č. 64, o pracovních úrazech (dále jen směrnice ). 1.2 Směrnice upravuje způsob hlášení, evidence pracovních úrazů, zasílání záznamu o úrazu, zasílání záznamu o úrazu hlášení změn a postup při šetření a odškodňování pracovních úrazů (nemocí z povolání) v podmínkách SŽDC. 1.3 Vedoucí zaměstnanec organizační složky SŽDC (dále jen OS ) vydá ve smyslu této směrnice vlastní opatření, v němž stanoví přesný způsob hlášení, evidence pracovních úrazů, zasílání záznamu o úrazu, zasílání záznamu o úrazu hlášení změn a postup při šetření a odškodňování pracovních úrazů (nemocí z povolání) v podmínkách OS. Článek 2 Vymezení pojmů 2.1 Pracovní úraz pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. 2.2 Nařízení vlády rozlišuje: a) smrtelný pracovní úraz, b) pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů, c) pracovní úraz ostatní. 2.3 Smrtelný pracovní úraz smrtelným pracovním úrazem se rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel. 8/27

9 2.4 Pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů pracovním úrazem s hospitalizací delší než 5 dnů se rozumí takové poškození zdraví, kdy pobyt úrazem postiženého zaměstnance v nemocničním zařízení je více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat. 2.5 Pracovní úraz ostatní pracovním úrazem ostatním se rozumí takový úraz, který svým charakterem nelze zařadit do kategorií podle bodů 2.3 a 2.4 této směrnice. 2.6 Nemoc z povolání nemocí z povolání se rozumí nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických faktorů nebo jiných škodlivých faktorů souvisejících s prací, pokud je uvedena v seznamu nemocí z povolání a pokud vznikla za podmínek, za nichž nemoc z povolání vzniká, a dosáhla klinického stupně závažnosti, který je jako nemoc z povolání uznáván. 2.7 Plnění pracovních úkolů plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty. Plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem. 2.8 Přímá souvislost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli a vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k nim a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele. Cestou do zaměstnání a zpět se rozumí cesta z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět. 2.9 Zaměstnanec pověřený agendou BOZP odborně způsobilý zaměstnanec (odborně způsobilá osoba) v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určený k zajištění agendy bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP ) na OS. 9/27

10 Článek 3 Rozsah odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti 3.1 Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 3.2 Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. 3.3 Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k BOZP, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí dle ustanovení 367 zákoníku práce. ČÁST DRUHÁ HLÁŠENÍ A EVIDENCE Článek 4 Hlášení pracovních úrazů 4.1 Zaměstnanec bezodkladně oznámí svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracuje při objasňování jeho příčin. Zaměstnanec a nadřízený vedoucí zaměstnanec dále postupují dle vydaného opatření vedoucího zaměstnance OS viz bod Vedoucí zaměstnanec OS, nebo jím určený zaměstnanec ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu: a) územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, b) nehodové pohotovosti vlastní OS (v době mimo obvyklou pracovní dobu), c) místně příslušné odborové organizaci, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován, d) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého 10/27

11 zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat, e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, f) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, g) zaměstnanci pověřenému agendou BOZP, h) odboru personálnímu generálního ředitelství SŽDC (dále jen PERS ) v termínu do třech pracovních dnů zápisem do stanoveného souboru (evidenční kniha úrazů) na intranetu SŽDC ve formátu podle přílohy 1. Pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů se bez zbytečného odkladu navíc ohlásí PERS i způsobem zajišťující okamžitou informovanost. 4.3 Vedoucí zaměstnanec OS, nebo jím určený zaměstnanec ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu: a) územně příslušnému útvaru Policie ČR, b) nehodové pohotovosti vlastní OS (v době mimo obvyklou pracovní dobu), c) místně příslušné odborové organizaci a odborové centrále, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován; v případě odborově neorganizovaného zaměstnance místně příslušné odborové organizaci a odborové centrále, která jej zastupuje, d) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, f) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, g) PERS v termínu do třech pracovních dnů zápisem do stanoveného souboru (evidenční kniha úrazů) na intranetu SŽDC ve formátu podle přílohy 1. 11/27

12 4.4 Smrtelné pracovní úrazy se bez zbytečného odkladu a způsobem zajišťujícím okamžitou informovanost dále ohlásí: a) ústřednímu dispečerovi SŽDC aktuální kontakt je uveřejněn na intranetu SŽDC intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v adresáři Směrnice SŽDC č. 64, o pracovních úrazech b) příslušnému zaměstnanci pověřenému agendou BOZP aktuální kontakt je uveřejněn na intranetu SŽDC intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v adresáři Směrnice SŽDC č. 64, o pracovních úrazech c) řediteli PERS, d) nehodové pohotovosti odboru šetření mimořádných událostí (dále jen OMU ), nehodová pohotovost informuje ředitele OMU, e) příslušnému náměstkovi generálního ředitele, do jehož působnosti OS spadá, f) generálnímu řediteli, g) rodině úrazem postiženého zaměstnance. Článek 5 Evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání 5.1 Evidenci podléhají všechny pracovní úrazy (dále též jen úrazy ) bez ohledu na to, zda vznikla pracovní neschopnost. 5.2 Evidence pracovních úrazů je na každé OS vedena v Knize úrazů v elektronické nebo v listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje: a) jméno a příjmení úrazem postiženého zaměstnance, b) datum a hodinu úrazu, c) místo, kde k úrazu došlo, d) činnost, při níž k úrazu došlo, e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, 12/27

13 f) celkový počet zraněných osob, g) druh zranění a zraněná část těla, h) druh úrazu, i) zdroj úrazu, j) příčiny úrazu, k) jména svědků úrazu, l) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal. 5.3 OS je povinna vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání (nebo ohrožení nemoci z povolání), která vznikla na jejích pracovištích. 5.4 Zaměstnanec pověřený agendou BOZP je zodpovědný za řádné vyplnění všech údajů v centrální evidenci úrazů. 5.5 OS vydá zaměstnanci na jeho žádost kopii nebo výpis údajů v knize úrazů o jeho úrazu; dojde-li ke smrtelnému pracovnímu úrazu, OS je vydá rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost. Článek 6 Úraz u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen 6.1 Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen, zaznamenají údaje stanovené v 2 odst. 1 nařízení vlády do knih úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen. Zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím je povinností zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance. 6.2 OS, u které došlo k úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele, je povinna objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti úrazem postiženého zaměstnance jiného zaměstnavatele, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje. OS je povinna o této skutečnosti bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s dosud zjištěnými skutečnostmi. 13/27

14 Článek 7 Vyhotovení Záznamu o úrazu 7.1 OS vyhotovuje Záznamy o úrazu a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo: a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo b) k úmrtí zaměstnance. 7.2 Záznam o úrazu vyhotovuje OS úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděla. 7.3 Jedno vyhotovení Záznamu o úrazu předá OS úrazem postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. 7.4 Vzor Záznamu o úrazu je uveden na intranetu SŽDC intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v adresáři Směrnice SŽDC č. 64, o pracovních úrazech Článek 8 Vyhotovení Záznamu o úrazu hlášení změn 8.1 Byl-li OS odeslán Záznam o úrazu podle části třetí této směrnice a následně se OS dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví OS úrazem postiženého zaměstnance Záznam o úrazu hlášení změn. 8.2 Záznam o úrazu hlášení změn vyhotoví OS úrazem postiženého zaměstnance v případě, že a) hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů, b) dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu, c) zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, 14/27

15 d) došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah Záznamu o úrazu hlášení změn. 8.3 Jedno vyhotovení Záznamu o úrazu hlášení změn předá OS úrazem postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. 8.4 Vzor záznamu o úrazu hlášení změn je uveden na intranetu SŽDC intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v adresáři Směrnice SŽDC č. 64, o pracovních úrazech ČÁST TŘETÍ ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU A HLÁŠENÍ ZMĚN Článek 9 Zasílání záznam o úrazu 9.1 OS zašle Záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce: a) územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, c) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, d) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, e) PERS elektronicky, tj. uložením souboru (naskenovaný záznam o úrazu) do stanoveného adresáře na intranetu SŽDC, f) místně příslušné odborové organizaci, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován, g) příslušné mzdové účtárně. 15/27

16 9.2 OS zašle Záznam o smrtelném pracovním úrazu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděla: a) územně příslušnému útvaru Policie ČR, b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, c) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, d) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, e) PERS elektronicky, tj. uložením souboru (naskenovaný záznam o úrazu) do stanoveného adresáře na intranetu SŽDC, f) OMU, g) místně příslušné odborové organizaci a odborové centrále, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován; v případě odborově neorganizovaného zaměstnance místně příslušné odborové organizaci a odborové centrále, která jej zastupuje, h) příslušné mzdové účtárně. Článek 10 Zasílání Záznam o úrazu hlášení změn 10.1 OS zašle Záznam o úrazu hlášení změn za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce: a) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, b) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, c) územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě smrtelného pracovního úrazu, 16/27

17 d) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, e) místně příslušné odborové organizaci a v případě smrtelného pracovního úrazu i odborové centrále, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován; v případě odborově neorganizovaného zaměstnance místně příslušné odborové organizaci, příp. odborové centrále, která jej zastupuje, f) PERS elektronicky, tj. uložením souboru (naskenovaný záznam o úrazu) do stanoveného adresáře na intranetu SŽDC, g) OMU jen v případě smrtelného pracovního úrazu, h) příslušné mzdové účtárně. ČÁST ČTVRTÁ ZAHÁJENÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ ŠETŘENÍ ÚRAZŮ Článek 11 Pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů a pracovní úraz ostatní 11.1 Pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů a pracovní úraz ostatní šetří vedoucí zaměstnanec OS nebo jím určený zaměstnanec OS v opatření vedoucího zaměstnance OS nebo pověřený zaměstnanec nehodové pohotovosti OS ve spolupráci: a) se zástupci místně příslušné odborové organizace, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován; v případě odborově neorganizovaného zaměstnance se zástupci místně příslušné odborové organizace, která jej zastupuje, b) s odbornými útvary OS, c) se zaměstnancem pověřeným agendou BOZP Bude-li se jednat o pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů, který vznikne v souvislosti s mimořádnou událostí v drážní dopravě, šetření těchto úrazů zabezpečuje OMU a při šetření úrazu se postupuje obdobně jako v čl Odchylně od článku 11.1 může po dohodě vedoucího zaměstnance OS s ředitelem OMU převzít šetření pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů (nebo lze-li tuto dobu předpokládat) pověřený zaměstnanec OMU. Jedná se zejména o případy, kdy se bude jednat o pracovní úrazy, které svým charakterem odpovídají těžké újmě na zdraví. 17/27

18 11.4 Šetření pracovních úrazů je nutno zahájit bez zbytečného odkladu, a to ihned po jejich ohlášení Závěry šetření pracovních úrazů se na vyžádání orgánů činných v trestním řízení a orgánů státní odborného dozoru (dále jen SOD ) poskytnou příslušnému oddělení Policie ČR a příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. Článek 12 Pracovní úraz smrtelný 12.1 Pracovní úraz smrtelný šetří pověřený zaměstnanec OMU v úzké spolupráci s vedoucím zaměstnancem OS, který poskytne veškerou dokumentaci pro objektivní zjištění všech okolností vzniku úrazu, včetně zajištění vyjádření zaměstnanců zúčastněných při úrazu. Šetření se rovněž účastní zaměstnanec pověřený agendou BOZP příslušné OS, v jehož obvodu se úraz stal nebo určený zaměstnanec PERS Pověřený zaměstnanec OMU uvede výsledky šetření ve Vyhodnocení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. Vyhodnocení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu musí obsahovat výklad vzniku pracovního úrazu, zdroj a příčinu, odpovědnost za vznik úrazu a povinnost vedoucího zaměstnance OS přijmout vlastní opatření proti opakování pracovních úrazů ze stejných příčin Vyhodnocení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu odesílá pověřený zaměstnanec OMU nejpozději do 60 dnů od vzniku pracovního úrazu: a) vedoucímu zaměstnanci OS, jehož zaměstnanci nebo zařízení mají souvislost s pracovním úrazem, b) místně příslušné odborové organizaci, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován a příslušnému odborovému inspektorovi BOZP odborové centrály, v případě odborově neorganizovaného zaměstnance místně příslušné odborové organizaci, která jej zastupuje a příslušnému odborovému inspektorovi BOZP odborové centrály, c) příslušnému náměstkovi generálního ředitele, do jehož působnosti OS spadá, d) PERS, e) zaměstnanci pověřeného agendou BOZP Není-li možno lhůtu 60 dnů dodržet, oznámí pověřený zaměstnanec OMU předpokládaný pozdější termín zaslání vyhodnocení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu včetně důvodu prodloužení termínu všem dle bodu /27

19 12.5 Vyhodnocení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu se na vyžádání orgánů činných v trestním řízení a orgánů SOD poskytne příslušnému oddělení Policie ČR a oblastnímu inspektorátu práce Kopii spisové dokumentace o šetření pracovního úrazu odesílá pověřený zaměstnanec OMU příslušné OS a na vyžádání oblastnímu inspektorátu práce a příslušné odborové centrále, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován. Pověřený zaměstnanec OMU umožní pořízení kopie spisové dokumentace o šetření pracovního úrazu PERS, případně i jiným oprávněným orgánům a institucím Vedoucí zaměstnanec OS do 21 dnů po obdržení Vyhodnocení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu svolá mimořádnou poradu vedoucího zaměstnance OS k projednání úrazu. Na tomto jednání vedoucí zaměstnanec OS předloží návrh vlastního opatření k zamezení opakování pracovních úrazů ze stejných příčin. Současně předloží návrh stanovení míry odpovědnosti v procentech, od kterého se odvíjí návrh na odškodnění předem projednaný s PERS a místně příslušnou odborovou organizací, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován Vedoucí zaměstnanec OS na mimořádnou poradu přizve: a) zástupce OMU, b) zástupce příslušné odborové centrály, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován a příslušného odborového inspektora BOZP; v případě odborově neorganizovaného zaměstnance zástupce příslušné odborové centrály, která jej zastupuje a příslušného odborového inspektora BOZP, c) zástupce místně příslušné odborové organizace, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován; v případě odborově neorganizovaného zaměstnance zástupce místně příslušné odborové organizace, která jej zastupuje, d) zástupce PERS, e) příslušného zaměstnance pověřeného agendou BOZP, f) další odborné zaměstnance a osoby, kteří mají souvislost s pracovním úrazem. Článek 13 Námitky proti závěrům šetření 13.1 OS, jejichž zaměstnanci nebo zařízení mají souvislost se vznikem pracovního úrazu, mohou podat námitky k závěrům šetření a Vyhodnocení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu cestou služebního postupu písemně řediteli OMU. 19/27

20 13.2 Námitky musí být podány nejpozději do 15 dnů po projednání příslušného úrazu na mimořádné poradě vedoucího zaměstnance OS Podání námitky proti závěrům šetření a Vyhodnocení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu má odkladný účinek pro stanovení míry odpovědnosti, od které se odvíjí návrh výše odškodnění. Článek 14 Informace o smrtelném pracovním úrazu a pracovním úrazu s hospitalizací delší než 5 dnů Vedoucí zaměstnanec OS zabezpečí rozeslání stanoveného opatření k zamezení opakování smrtelných pracovních úrazů a pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů ze stejných příčin na PERS. ČÁST PÁTÁ ODŠKODŇOVÁNÍ ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Článek 15 Druhy náhrad 15.1 Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je OS v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinna poskytnout náhradu za: a) ztrátu na výdělku, b) bolest a ztížení společenského uplatnění, c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením, d) věcnou škodu Zemře-li zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je OS povinna v rozsahu své odpovědnosti poskytnout: a) ztrátu na výdělku, b) náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením, c) náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, d) náhradu nákladů na výživu pozůstalých, 20/27

21 e) jednorázové odškodnění pozůstalých, f) náhradu věcné škody. Článek 16 Výše odškodnění 16.1 Rozsah a výši náhrady škody je OS povinna projednat bez zbytečného odkladu s odborovou organizací, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován a zaměstnancem, příp. pozůstalými Pokud se OS zcela nebo zčásti zprostí své odpovědnosti za škodu, jsou všechny nároky na náhradu škody v příslušném poměru kráceny, a to včetně nároků pozůstalých v případě smrti zaměstnance Výši odškodnění pracovních úrazů smrtelných a úrazů vzniklých pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je vedoucí zaměstnanec OS dále povinen předem projednat s PERS. Článek 17 Postup při odškodnění 17.1 OS je povinna zahájit realizaci odškodnění z vlastního podnětu. Za řádné a včasné projednání a následné zajištění náhrady škody odpovídá vedoucí zaměstnanec OS OS je povinna předat úrazem postiženému zaměstnanci, příp. rodinným příslušníkům veškeré formuláře a podat informace související s realizací odškodnění. Za řádné a včasné zpětné doručení podkladů pro odškodnění zodpovídá úrazem postižený zaměstnanec, příp. rodinný příslušník OS následně zajistí doplnění veškerých zbývajících údajů ve formulářích potřebných k realizaci odškodnění a zajistí kompletaci podkladů pro odškodnění. Článek 18 Podklady pro odškodnění 18.1 Podklady pro odškodnění pracovního úrazu se zejména rozumí: a) záznam o úrazu nebo hlášení o nemoci z povolání, b) záznam o úrazu hlášení změn, 21/27

22 c) protokoly a dokumentace o šetření, d) formulář Záznam o projednání odškodění pracovního úrazu (viz příloha 3), e) hlášení pojistné události, f) doklad o platbě dávek v nemoci, g) náhrada ztráty na výdělku, h) lékařské potvrzení o délce neschopnosti pro pracovní úraz (nemoc z povolání) i) posudek o bolestném, j) posudek o ztížení společenského uplatnění, k) doklad o úhradě za vyhotovení lékařského posudku, l) doklad o účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, m) doklad o výši věcné škody, n) souhlas pro použití osobních údajů (viz příloha 2), o) vyúčtování lékařských nákladů k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání, p) vyúčtování nákladů na jízdné k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání, q) vyúčtování nákladů na jízdné osobním automobilem, r) vyúčtování lékařských nákladů náklady na léky k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání, s) prohlášení o neuplatňování škody na zdraví z pojištění provozu motorového vozidla, t) rozhodnutí příslušné správy sociálního zabezpečení o invaliditě prvního, druhého nebo třetího stupně, u) potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o tom, že invalidita je následkem pracovního úrazu, pokud to není patrné již ze samotného rozhodnutí o invaliditě, v) rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, včetně výměry důchodu, 22/27

23 w) jméno, funkci a kontakt na zaměstnance, který úraz šetřil a který zajišťuje odškodnění V případě uplatnění náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo náhrady nákladů na výživu pozůstalých je třeba doložit další podklady vyžádané pojišťovnou, u které je SŽDC pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Článek 19 Námitky proti stanovené výši odškodnění 19.1 Nesouhlasí-li úrazem postižený zaměstnanec nebo pozůstalý s výší odškodnění, může své námitky postoupit cestou ředitele PERS generálnímu řediteli SŽDC Námitky musí úrazem postižený zaměstnanec nebo pozůstalý podat nejpozději do 15 dnů po prokazatelném seznámení s výší odškodnění. Článek 20 Realizace odškodnění 20.1 Pravomoc k odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání stanoví Podpisový řád SŽDC Náhrada ztráty na výdělku a náhrada nákladů na výživu pozůstalých se vyplácí pravidelně jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty OS, na základě zjištěných skutečností, zajistí ve třech vyhotoveních platební příkaz (viz příloha 4), který předloží příslušné mzdové účtárně k proplacení Příslušná mzdová účtárna provede výplatu a na všech vyhotoveních platebního příkazu vyznačí údaje o provedení platby, tj. datum, kdy došlo k proplacení. Jedno vyhotovení si mzdová účtárna ponechá Platební příkaz slouží jako řádný doklad při uplatnění nároku z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele vůči pojišťovně V případě, že není OS oprávněna provést odškodnění sama, zašle kompletní odškodňovací spis k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání se všemi náležitostmi PERS, který odškodnění zajistí. 23/27

24 20.7 Při uplatnění požadavku na refundaci vyplaceného odškodnění z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je OS povinna uvádět níže uvedené bankovní spojení: Provozní účet: / OS je oprávněna vyzvat pojišťovnu, u které je SŽDC pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, k proplacení náhrady škody bez nutnosti předchozího vyplacení ze strany OS; při dodržení patřičných ustanovení zákoníku práce (např. odst ). Článek 21 Ohlášení pracovního úrazu a uplatnění škody u pojišťovny 21.1 Ohlašovací povinnost Kooperativě, pojišťovně, a.s., u které je SŽDC pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, se řídí platnými právními předpisy Vedoucí zaměstnanec OS a zaměstnanec, určený v opatření vedoucího zaměstnance OS, odpovídá za bezodkladné uplatnění pojistné náhrady u pojišťovny: KOOPERATIVA pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Templova Praha 1 Kontaktní adresa: KOOPERATIVA pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group P.O. BOX Modřice 24/27

25 Článek 22 Uzavření spisu k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání Vyrozumívací dopis, zaslaný pojišťovnou, u které je SŽDC pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, slouží jako podklad pro uzavření spisu k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání. OS zabezpečí předání vyrozumívacího dopisu zaměstnanci pověřeného agendou BOZP a příslušné finanční účtárně. Pokud byl pracovní úraz šetřen pověřeným zaměstnancem OMU, bude kopie vyrozumívacího dopisu pojišťovny předána i pověřenému zaměstnanci OMU za účelem uzavření spisu. ČÁST ŠESTÁ ARCHIVACE Článek 23 Archivace 23.1 Veškerá dokumentace k pracovním úrazům se archivuje v souladu s ustanoveními Spisového řádu SŽDC Smrtelné pracovní úrazy podléhají spisovému znaku , skartačnímu znaku a skartační lhůtě A Ostatní pracovní úrazy a úrazy s hospitalizací delší než 5 dnů podléhají spisovému znaku , skartačnímu znaku a skartační lhůtě S 10. ČÁST SEDMÁ ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 24 Zmocňovací ustanovení Změny, doplnění nebo zrušení příloh a podkladů uvedených na intranetu SŽDC k této směrnici je oprávněn schvalovat ředitel PERS. Pokud v uvedené souvislosti nastane potřeba provést změnu obsahu této směrnice, je ředitel PERS oprávněn schválit takovou změnu této směrnice. 25/27

26 Článek 25 Závěrečná ustanovení 25.1 Za úkoly stanovené OS, resp. vedoucímu zaměstnanci OS, v souvislosti s pracovními úrazy, vždy spoluodpovídá zaměstnanec pověřený agendou BOZP Dnem účinnosti této směrnice se ruší Směrnice SŽDC č. 64, o pracovních úrazech, vydaná pod č.j /11-PERS. 26/27

27 Obecně závazné právní předpisy SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání., ve znění pozdějších předpisů. 27/27

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz Pracovním úrazem je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání (1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

SMĚRNICE č. S2101-07

SMĚRNICE č. S2101-07 Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.01.2015 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. S2101-07 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby Kniha úrazů Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU S účinností od 01.01.2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády (NV)

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hláení a zasílání záznamu o úrazu Změna: 170/2014 Sb. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

pracovních a školních úrazů.

pracovních a školních úrazů. Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

Petr Dalecký. specialista BOZP. RP OS KOVO Hradec Králové

Petr Dalecký. specialista BOZP. RP OS KOVO Hradec Králové Dobrý den, dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovní úraz. S přáním pěkného dne Vás zdraví Petr Dalecký specialista BOZP RP OS KOVO Hradec Králové V Hradci Králové 4.3. 2011 V posledních dvou týdnech

Více

SMĚRNICE č. 7. 2101 ROZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-07. Směrnice úrazy zaměstnanců Název procesu/dokumentu: Číslo procesu: Vlastník procesu:

SMĚRNICE č. 7. 2101 ROZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-07. Směrnice úrazy zaměstnanců Název procesu/dokumentu: Číslo procesu: Vlastník procesu: Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. 7 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( 365-393) zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_11 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci kopii nebo výpis údajů z knihy úrazů na jeho žádost

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci kopii nebo výpis údajů z knihy úrazů na jeho žádost 1. EVIDENCE ÚRAZŮ 1.1 Kniha úrazů (příloha č. 1) Zaměstnavatel vede evidenci VŠECH úrazu v knize úrazů. I v případě, že jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Cíl předmětu SZ 3.4.2014 2 Literatura 3.4.2014 3 Literatura 3.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková V novém zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který nabyl právní účinnosti dne 1. ledna 2007,

Více

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., účinné od 1. 1. 2011 č. 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání

Více

Střední zdravotnická škola Studentská 1095, 753 01 Hranice pracoviště: Hranice

Střední zdravotnická škola Studentská 1095, 753 01 Hranice pracoviště: Hranice Zřizovatel: Provozovatel činnosti: adresa: Střední zdravotnická škola Studentská 1095, 753 01 Hranice pracoviště: Hranice Směrnice pro zajištění o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o pracovním

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Změna: 170/2014 Sb. (účinná od 1. 1. 2015) Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zas... - znění dle 170/14 Sb.

Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zas... - znění dle 170/14 Sb. Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zas... - znění dle 170/14 Sb. 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Schváleno Dne 28. 3. 2012 č. j.: S 13 299/2012-PERS Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor personální Dlážděná 1003/7 110 00 Praha

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky /změněná Příkazem GŘ VoZP ČR č. 2/V1/99 a Příkazem GŘ VoZP ČR č. 38/V8/2000/ 1.Základní ustanovení 1.1.

Více

BS 01/13 ISŘ Metodika ÚRAZŮ Obsah Jméno Datum Podpis Karel Lichtneger, DiS. 1. 6. 2013 prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr.h.c. 1. 6.

BS 01/13 ISŘ Metodika ÚRAZŮ Obsah Jméno Datum Podpis Karel Lichtneger, DiS. 1. 6. 2013 prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr.h.c. 1. 6. Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Metodika ÚRAZŮ Obsah Vybraná ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu... 2 Dělení pracovních úrazů:... 2 Definice pracovního

Více

5. Zkratky. 6. Postup. 6.1 Důležitá telefonní čísla

5. Zkratky. 6. Postup. 6.1 Důležitá telefonní čísla Strana 2 z 9 5. Zkratky HR HSMS HZSp OBS human resources (lidské zdroje) systém řízení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) hasičský záchranný sbor podniku odbor bezpečnostních služeb OIMS a IA

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Částka 67. NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Částka 67. NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Strana 2266 Sbírka zákonů č. 201 / 2010 Částka 67 201 NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2014 BŘEZNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Pracovní úrazy si v Česku vyžádají kolem dvaceti miliard korun ročně PRAHA, 4. března 2014 V Evropské

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Bezpečnost práce ve školství

Bezpečnost práce ve školství SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 31 Bezpečnost práce ve školství Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Zásady řešení vzniklých škod Platí od: 1. 7. 2007 Zpracovatel: Ing. Horák, tel. : 543 422 512 Určeno: v š e m zaměstnancům ÚBO. I. Úvodní

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) :

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) : ZÁZNAM O ÚRAZU hospitalizací delší než 5 dnů Evidenční číslo záznamu a) : Evidenční číslo zaměstnavatele b) : A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ročník: 2004 V Hradci Králové dne 19. ledna 2004 Částka: 4 O B S A H : 4. Pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011 Na přání autora knihy uvádíme 1. a 2. aktualizaci zapracované do jednoho celku. Nabylo

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci České Energetické Centrum a.s. Václavské nám. 722/2, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 840 888 889 E-mail: info@energetickecentrum.cz www.energetickecentrum.cz ENERGETICKÉ CENTRUM, a.s. Sartorisova 10, 821 08

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD

4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRAXI část 4, díl 2, kapitola 1, str. 1 4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je základním

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více