Směrnice SŽDC č. 64 o pracovních úrazech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice SŽDC č. 64 o pracovních úrazech"

Transkript

1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/ PRAHA 1 Směrnice SŽDC č. 64 o pracovních úrazech Č.j. : S /2012-PERS Ukládací znak : Skartační znak a lhůta : A - 10 Počet listů : 27 Počet příloh : 4 Počet listů příloh : 5 Gestorský útvar : Odbor personální Zpracovatel : Radek Janouš Tel. : Rozsah znalostí : uveden na str. 6 Účinnost od : dne zveřejnění v edap V Praze dne 20. srpna 2012 Ing. Jiří Kolář, Ph.D. v. r. generální ředitel

2 Směrnice SŽDC č. 64 o pracovních úrazech Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 20. srpna 2012 č.j.: S /2012-PERS Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor personální Dlážděná 1003/ Praha 1 Rok vydání: /27

3 OBSAH OBSAH... 3 LIST PROVEDENÝCH ZMĚN... 5 ROZSAH ZNALOSTÍ... 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 7 ČÁST PRVNÍ... 8 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 8 Článek Úvod... 8 Článek Vymezení pojmů... 8 Článek Rozsah odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti ČÁST DRUHÁ HLÁŠENÍ A EVIDENCE Článek Hlášení pracovních úrazů Článek Evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání Článek Úraz u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen Článek Vyhotovení Záznamu o úrazu Článek Vyhotovení Záznamu o úrazu hlášení změn ČÁST TŘETÍ ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU A HLÁŠENÍ ZMĚN Článek Zasílání záznam o úrazu Článek Zasílání Záznam o úrazu hlášení změn ČÁST ČTVRTÁ ZAHÁJENÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ ŠETŘENÍ ÚRAZŮ Článek Pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů a pracovní úraz ostatní Článek Pracovní úraz smrtelný Článek Námitky proti závěrům šetření Článek Informace o smrtelném pracovním úrazu a pracovním úrazu s hospitalizací delší než 5 dnů ČÁST PÁTÁ ODŠKODŇOVÁNÍ ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Článek Druhy náhrad Článek Výše odškodnění /27

4 Článek Postup při odškodnění Článek Podklady pro odškodnění Článek Námitky proti stanovené výši odškodnění Článek Realizace odškodnění Článek Ohlášení pracovního úrazu a uplatnění škody u pojišťovny Článek Uzavření spisu k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání ČÁST ŠESTÁ ARCHIVACE Článek Archivace ČÁST SEDMÁ ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek Zmocňovací ustanovení Článek Závěrečná ustanovení SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY Seznam samostatných příloh a podklady pro odškodnění Přílohy k této směrnici jsou vydávány samostatně na základě zmocnění k jejich vydávání (viz Zmocňovací ustanovení). Veškeré aktuální formuláře Kooperativy, pojišťovny, a.s., vztahující se k odškodnění pracovních úrazů, jsou dostupné na internetové adrese: Další podklady a informace k odškodnění pracovního úrazu jsou uloženy na intranetu SŽDC intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v adresáři Směrnice SŽDC č. 64, o pracovních úrazech Příloha 1 Evidenční kniha úrazů Příloha 2 Souhlas pro použití osobních údajů Příloha 3 Záznam o projednání odškodnění pracovního úrazu Příloha 4 Platební příkaz na odškodnění pracovního úrazu 4/27

5 LIST PROVEDENÝCH ZMĚN Číslo změny Č. j. změny Datum schválení Změna se týká ustanovení a příloh: Datum účinnosti změny Změnu provedl příjmení a jméno / podpis /27

6 ROZSAH ZNALOSTÍ Organ. složka Pracovní činnosti Znalost GŘ SŽDC vedoucí zaměstnanci úplná: celá směrnice zaměstnanci pověření agendou BOZP úplná: celá směrnice pověření zaměstnanci OMU ostatní zaměstnanci informativní: celá směrnice úplná: článek 4, bod 4.1, článek 11, 12, 13, 14 informativní: celá směrnice úplná: článek 4, bod 4.1 OJ SŽDC vedoucí zaměstnanci úplná: celá směrnice zaměstnanci pověření agendou BOZP ostatní zaměstnanci Dodavatel/zhotovitel vedoucí zaměstnanci a OSVČ úplná: celá směrnice informativní: celá směrnice úplná: článek 4, bod 4.1 informativní: článek 6 a opatření vydané vedoucím zaměstnancem OS 6/27

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK BOZP... Bezpečnost a ochrana zdraví při práci CZ-NACE... Klasifikace ekonomických činností edap... Elektronická knihovna dokumentů a předpisů GŘ Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace OMU. Odbor šetření mimořádných událostí OS. Organizační složka OSVČ... Osoba samostatně výdělečně činná PERS Odbor personální SOD.. Státní odborný dozor SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 7/27

8 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvod 1.1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC ), vydává ve smyslu ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce ), a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (dále jen nařízení vlády ), tuto Směrnici SŽDC č. 64, o pracovních úrazech (dále jen směrnice ). 1.2 Směrnice upravuje způsob hlášení, evidence pracovních úrazů, zasílání záznamu o úrazu, zasílání záznamu o úrazu hlášení změn a postup při šetření a odškodňování pracovních úrazů (nemocí z povolání) v podmínkách SŽDC. 1.3 Vedoucí zaměstnanec organizační složky SŽDC (dále jen OS ) vydá ve smyslu této směrnice vlastní opatření, v němž stanoví přesný způsob hlášení, evidence pracovních úrazů, zasílání záznamu o úrazu, zasílání záznamu o úrazu hlášení změn a postup při šetření a odškodňování pracovních úrazů (nemocí z povolání) v podmínkách OS. Článek 2 Vymezení pojmů 2.1 Pracovní úraz pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. 2.2 Nařízení vlády rozlišuje: a) smrtelný pracovní úraz, b) pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů, c) pracovní úraz ostatní. 2.3 Smrtelný pracovní úraz smrtelným pracovním úrazem se rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel. 8/27

9 2.4 Pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů pracovním úrazem s hospitalizací delší než 5 dnů se rozumí takové poškození zdraví, kdy pobyt úrazem postiženého zaměstnance v nemocničním zařízení je více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat. 2.5 Pracovní úraz ostatní pracovním úrazem ostatním se rozumí takový úraz, který svým charakterem nelze zařadit do kategorií podle bodů 2.3 a 2.4 této směrnice. 2.6 Nemoc z povolání nemocí z povolání se rozumí nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických faktorů nebo jiných škodlivých faktorů souvisejících s prací, pokud je uvedena v seznamu nemocí z povolání a pokud vznikla za podmínek, za nichž nemoc z povolání vzniká, a dosáhla klinického stupně závažnosti, který je jako nemoc z povolání uznáván. 2.7 Plnění pracovních úkolů plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty. Plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem. 2.8 Přímá souvislost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli a vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k nim a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele. Cestou do zaměstnání a zpět se rozumí cesta z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět. 2.9 Zaměstnanec pověřený agendou BOZP odborně způsobilý zaměstnanec (odborně způsobilá osoba) v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určený k zajištění agendy bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP ) na OS. 9/27

10 Článek 3 Rozsah odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti 3.1 Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 3.2 Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. 3.3 Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k BOZP, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí dle ustanovení 367 zákoníku práce. ČÁST DRUHÁ HLÁŠENÍ A EVIDENCE Článek 4 Hlášení pracovních úrazů 4.1 Zaměstnanec bezodkladně oznámí svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracuje při objasňování jeho příčin. Zaměstnanec a nadřízený vedoucí zaměstnanec dále postupují dle vydaného opatření vedoucího zaměstnance OS viz bod Vedoucí zaměstnanec OS, nebo jím určený zaměstnanec ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu: a) územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, b) nehodové pohotovosti vlastní OS (v době mimo obvyklou pracovní dobu), c) místně příslušné odborové organizaci, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován, d) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého 10/27

11 zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat, e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, f) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, g) zaměstnanci pověřenému agendou BOZP, h) odboru personálnímu generálního ředitelství SŽDC (dále jen PERS ) v termínu do třech pracovních dnů zápisem do stanoveného souboru (evidenční kniha úrazů) na intranetu SŽDC ve formátu podle přílohy 1. Pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů se bez zbytečného odkladu navíc ohlásí PERS i způsobem zajišťující okamžitou informovanost. 4.3 Vedoucí zaměstnanec OS, nebo jím určený zaměstnanec ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu: a) územně příslušnému útvaru Policie ČR, b) nehodové pohotovosti vlastní OS (v době mimo obvyklou pracovní dobu), c) místně příslušné odborové organizaci a odborové centrále, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován; v případě odborově neorganizovaného zaměstnance místně příslušné odborové organizaci a odborové centrále, která jej zastupuje, d) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, f) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, g) PERS v termínu do třech pracovních dnů zápisem do stanoveného souboru (evidenční kniha úrazů) na intranetu SŽDC ve formátu podle přílohy 1. 11/27

12 4.4 Smrtelné pracovní úrazy se bez zbytečného odkladu a způsobem zajišťujícím okamžitou informovanost dále ohlásí: a) ústřednímu dispečerovi SŽDC aktuální kontakt je uveřejněn na intranetu SŽDC intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v adresáři Směrnice SŽDC č. 64, o pracovních úrazech b) příslušnému zaměstnanci pověřenému agendou BOZP aktuální kontakt je uveřejněn na intranetu SŽDC intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v adresáři Směrnice SŽDC č. 64, o pracovních úrazech c) řediteli PERS, d) nehodové pohotovosti odboru šetření mimořádných událostí (dále jen OMU ), nehodová pohotovost informuje ředitele OMU, e) příslušnému náměstkovi generálního ředitele, do jehož působnosti OS spadá, f) generálnímu řediteli, g) rodině úrazem postiženého zaměstnance. Článek 5 Evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání 5.1 Evidenci podléhají všechny pracovní úrazy (dále též jen úrazy ) bez ohledu na to, zda vznikla pracovní neschopnost. 5.2 Evidence pracovních úrazů je na každé OS vedena v Knize úrazů v elektronické nebo v listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje: a) jméno a příjmení úrazem postiženého zaměstnance, b) datum a hodinu úrazu, c) místo, kde k úrazu došlo, d) činnost, při níž k úrazu došlo, e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, 12/27

13 f) celkový počet zraněných osob, g) druh zranění a zraněná část těla, h) druh úrazu, i) zdroj úrazu, j) příčiny úrazu, k) jména svědků úrazu, l) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal. 5.3 OS je povinna vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání (nebo ohrožení nemoci z povolání), která vznikla na jejích pracovištích. 5.4 Zaměstnanec pověřený agendou BOZP je zodpovědný za řádné vyplnění všech údajů v centrální evidenci úrazů. 5.5 OS vydá zaměstnanci na jeho žádost kopii nebo výpis údajů v knize úrazů o jeho úrazu; dojde-li ke smrtelnému pracovnímu úrazu, OS je vydá rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost. Článek 6 Úraz u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen 6.1 Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen, zaznamenají údaje stanovené v 2 odst. 1 nařízení vlády do knih úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen. Zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím je povinností zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance. 6.2 OS, u které došlo k úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele, je povinna objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti úrazem postiženého zaměstnance jiného zaměstnavatele, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje. OS je povinna o této skutečnosti bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s dosud zjištěnými skutečnostmi. 13/27

14 Článek 7 Vyhotovení Záznamu o úrazu 7.1 OS vyhotovuje Záznamy o úrazu a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo: a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo b) k úmrtí zaměstnance. 7.2 Záznam o úrazu vyhotovuje OS úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděla. 7.3 Jedno vyhotovení Záznamu o úrazu předá OS úrazem postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. 7.4 Vzor Záznamu o úrazu je uveden na intranetu SŽDC intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v adresáři Směrnice SŽDC č. 64, o pracovních úrazech Článek 8 Vyhotovení Záznamu o úrazu hlášení změn 8.1 Byl-li OS odeslán Záznam o úrazu podle části třetí této směrnice a následně se OS dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví OS úrazem postiženého zaměstnance Záznam o úrazu hlášení změn. 8.2 Záznam o úrazu hlášení změn vyhotoví OS úrazem postiženého zaměstnance v případě, že a) hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů, b) dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu, c) zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, 14/27

15 d) došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah Záznamu o úrazu hlášení změn. 8.3 Jedno vyhotovení Záznamu o úrazu hlášení změn předá OS úrazem postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. 8.4 Vzor záznamu o úrazu hlášení změn je uveden na intranetu SŽDC intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v adresáři Směrnice SŽDC č. 64, o pracovních úrazech ČÁST TŘETÍ ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU A HLÁŠENÍ ZMĚN Článek 9 Zasílání záznam o úrazu 9.1 OS zašle Záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce: a) územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, c) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, d) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, e) PERS elektronicky, tj. uložením souboru (naskenovaný záznam o úrazu) do stanoveného adresáře na intranetu SŽDC, f) místně příslušné odborové organizaci, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován, g) příslušné mzdové účtárně. 15/27

16 9.2 OS zašle Záznam o smrtelném pracovním úrazu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděla: a) územně příslušnému útvaru Policie ČR, b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, c) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, d) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, e) PERS elektronicky, tj. uložením souboru (naskenovaný záznam o úrazu) do stanoveného adresáře na intranetu SŽDC, f) OMU, g) místně příslušné odborové organizaci a odborové centrále, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován; v případě odborově neorganizovaného zaměstnance místně příslušné odborové organizaci a odborové centrále, která jej zastupuje, h) příslušné mzdové účtárně. Článek 10 Zasílání Záznam o úrazu hlášení změn 10.1 OS zašle Záznam o úrazu hlášení změn za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce: a) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, b) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, c) územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě smrtelného pracovního úrazu, 16/27

17 d) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, e) místně příslušné odborové organizaci a v případě smrtelného pracovního úrazu i odborové centrále, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován; v případě odborově neorganizovaného zaměstnance místně příslušné odborové organizaci, příp. odborové centrále, která jej zastupuje, f) PERS elektronicky, tj. uložením souboru (naskenovaný záznam o úrazu) do stanoveného adresáře na intranetu SŽDC, g) OMU jen v případě smrtelného pracovního úrazu, h) příslušné mzdové účtárně. ČÁST ČTVRTÁ ZAHÁJENÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ ŠETŘENÍ ÚRAZŮ Článek 11 Pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů a pracovní úraz ostatní 11.1 Pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů a pracovní úraz ostatní šetří vedoucí zaměstnanec OS nebo jím určený zaměstnanec OS v opatření vedoucího zaměstnance OS nebo pověřený zaměstnanec nehodové pohotovosti OS ve spolupráci: a) se zástupci místně příslušné odborové organizace, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován; v případě odborově neorganizovaného zaměstnance se zástupci místně příslušné odborové organizace, která jej zastupuje, b) s odbornými útvary OS, c) se zaměstnancem pověřeným agendou BOZP Bude-li se jednat o pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů, který vznikne v souvislosti s mimořádnou událostí v drážní dopravě, šetření těchto úrazů zabezpečuje OMU a při šetření úrazu se postupuje obdobně jako v čl Odchylně od článku 11.1 může po dohodě vedoucího zaměstnance OS s ředitelem OMU převzít šetření pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů (nebo lze-li tuto dobu předpokládat) pověřený zaměstnanec OMU. Jedná se zejména o případy, kdy se bude jednat o pracovní úrazy, které svým charakterem odpovídají těžké újmě na zdraví. 17/27

18 11.4 Šetření pracovních úrazů je nutno zahájit bez zbytečného odkladu, a to ihned po jejich ohlášení Závěry šetření pracovních úrazů se na vyžádání orgánů činných v trestním řízení a orgánů státní odborného dozoru (dále jen SOD ) poskytnou příslušnému oddělení Policie ČR a příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. Článek 12 Pracovní úraz smrtelný 12.1 Pracovní úraz smrtelný šetří pověřený zaměstnanec OMU v úzké spolupráci s vedoucím zaměstnancem OS, který poskytne veškerou dokumentaci pro objektivní zjištění všech okolností vzniku úrazu, včetně zajištění vyjádření zaměstnanců zúčastněných při úrazu. Šetření se rovněž účastní zaměstnanec pověřený agendou BOZP příslušné OS, v jehož obvodu se úraz stal nebo určený zaměstnanec PERS Pověřený zaměstnanec OMU uvede výsledky šetření ve Vyhodnocení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. Vyhodnocení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu musí obsahovat výklad vzniku pracovního úrazu, zdroj a příčinu, odpovědnost za vznik úrazu a povinnost vedoucího zaměstnance OS přijmout vlastní opatření proti opakování pracovních úrazů ze stejných příčin Vyhodnocení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu odesílá pověřený zaměstnanec OMU nejpozději do 60 dnů od vzniku pracovního úrazu: a) vedoucímu zaměstnanci OS, jehož zaměstnanci nebo zařízení mají souvislost s pracovním úrazem, b) místně příslušné odborové organizaci, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován a příslušnému odborovému inspektorovi BOZP odborové centrály, v případě odborově neorganizovaného zaměstnance místně příslušné odborové organizaci, která jej zastupuje a příslušnému odborovému inspektorovi BOZP odborové centrály, c) příslušnému náměstkovi generálního ředitele, do jehož působnosti OS spadá, d) PERS, e) zaměstnanci pověřeného agendou BOZP Není-li možno lhůtu 60 dnů dodržet, oznámí pověřený zaměstnanec OMU předpokládaný pozdější termín zaslání vyhodnocení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu včetně důvodu prodloužení termínu všem dle bodu /27

19 12.5 Vyhodnocení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu se na vyžádání orgánů činných v trestním řízení a orgánů SOD poskytne příslušnému oddělení Policie ČR a oblastnímu inspektorátu práce Kopii spisové dokumentace o šetření pracovního úrazu odesílá pověřený zaměstnanec OMU příslušné OS a na vyžádání oblastnímu inspektorátu práce a příslušné odborové centrále, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován. Pověřený zaměstnanec OMU umožní pořízení kopie spisové dokumentace o šetření pracovního úrazu PERS, případně i jiným oprávněným orgánům a institucím Vedoucí zaměstnanec OS do 21 dnů po obdržení Vyhodnocení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu svolá mimořádnou poradu vedoucího zaměstnance OS k projednání úrazu. Na tomto jednání vedoucí zaměstnanec OS předloží návrh vlastního opatření k zamezení opakování pracovních úrazů ze stejných příčin. Současně předloží návrh stanovení míry odpovědnosti v procentech, od kterého se odvíjí návrh na odškodnění předem projednaný s PERS a místně příslušnou odborovou organizací, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován Vedoucí zaměstnanec OS na mimořádnou poradu přizve: a) zástupce OMU, b) zástupce příslušné odborové centrály, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován a příslušného odborového inspektora BOZP; v případě odborově neorganizovaného zaměstnance zástupce příslušné odborové centrály, která jej zastupuje a příslušného odborového inspektora BOZP, c) zástupce místně příslušné odborové organizace, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován; v případě odborově neorganizovaného zaměstnance zástupce místně příslušné odborové organizace, která jej zastupuje, d) zástupce PERS, e) příslušného zaměstnance pověřeného agendou BOZP, f) další odborné zaměstnance a osoby, kteří mají souvislost s pracovním úrazem. Článek 13 Námitky proti závěrům šetření 13.1 OS, jejichž zaměstnanci nebo zařízení mají souvislost se vznikem pracovního úrazu, mohou podat námitky k závěrům šetření a Vyhodnocení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu cestou služebního postupu písemně řediteli OMU. 19/27

20 13.2 Námitky musí být podány nejpozději do 15 dnů po projednání příslušného úrazu na mimořádné poradě vedoucího zaměstnance OS Podání námitky proti závěrům šetření a Vyhodnocení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu má odkladný účinek pro stanovení míry odpovědnosti, od které se odvíjí návrh výše odškodnění. Článek 14 Informace o smrtelném pracovním úrazu a pracovním úrazu s hospitalizací delší než 5 dnů Vedoucí zaměstnanec OS zabezpečí rozeslání stanoveného opatření k zamezení opakování smrtelných pracovních úrazů a pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů ze stejných příčin na PERS. ČÁST PÁTÁ ODŠKODŇOVÁNÍ ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Článek 15 Druhy náhrad 15.1 Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je OS v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinna poskytnout náhradu za: a) ztrátu na výdělku, b) bolest a ztížení společenského uplatnění, c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením, d) věcnou škodu Zemře-li zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je OS povinna v rozsahu své odpovědnosti poskytnout: a) ztrátu na výdělku, b) náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením, c) náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, d) náhradu nákladů na výživu pozůstalých, 20/27

21 e) jednorázové odškodnění pozůstalých, f) náhradu věcné škody. Článek 16 Výše odškodnění 16.1 Rozsah a výši náhrady škody je OS povinna projednat bez zbytečného odkladu s odborovou organizací, ve které je úrazem postižený zaměstnanec organizován a zaměstnancem, příp. pozůstalými Pokud se OS zcela nebo zčásti zprostí své odpovědnosti za škodu, jsou všechny nároky na náhradu škody v příslušném poměru kráceny, a to včetně nároků pozůstalých v případě smrti zaměstnance Výši odškodnění pracovních úrazů smrtelných a úrazů vzniklých pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je vedoucí zaměstnanec OS dále povinen předem projednat s PERS. Článek 17 Postup při odškodnění 17.1 OS je povinna zahájit realizaci odškodnění z vlastního podnětu. Za řádné a včasné projednání a následné zajištění náhrady škody odpovídá vedoucí zaměstnanec OS OS je povinna předat úrazem postiženému zaměstnanci, příp. rodinným příslušníkům veškeré formuláře a podat informace související s realizací odškodnění. Za řádné a včasné zpětné doručení podkladů pro odškodnění zodpovídá úrazem postižený zaměstnanec, příp. rodinný příslušník OS následně zajistí doplnění veškerých zbývajících údajů ve formulářích potřebných k realizaci odškodnění a zajistí kompletaci podkladů pro odškodnění. Článek 18 Podklady pro odškodnění 18.1 Podklady pro odškodnění pracovního úrazu se zejména rozumí: a) záznam o úrazu nebo hlášení o nemoci z povolání, b) záznam o úrazu hlášení změn, 21/27

22 c) protokoly a dokumentace o šetření, d) formulář Záznam o projednání odškodění pracovního úrazu (viz příloha 3), e) hlášení pojistné události, f) doklad o platbě dávek v nemoci, g) náhrada ztráty na výdělku, h) lékařské potvrzení o délce neschopnosti pro pracovní úraz (nemoc z povolání) i) posudek o bolestném, j) posudek o ztížení společenského uplatnění, k) doklad o úhradě za vyhotovení lékařského posudku, l) doklad o účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, m) doklad o výši věcné škody, n) souhlas pro použití osobních údajů (viz příloha 2), o) vyúčtování lékařských nákladů k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání, p) vyúčtování nákladů na jízdné k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání, q) vyúčtování nákladů na jízdné osobním automobilem, r) vyúčtování lékařských nákladů náklady na léky k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání, s) prohlášení o neuplatňování škody na zdraví z pojištění provozu motorového vozidla, t) rozhodnutí příslušné správy sociálního zabezpečení o invaliditě prvního, druhého nebo třetího stupně, u) potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o tom, že invalidita je následkem pracovního úrazu, pokud to není patrné již ze samotného rozhodnutí o invaliditě, v) rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, včetně výměry důchodu, 22/27

23 w) jméno, funkci a kontakt na zaměstnance, který úraz šetřil a který zajišťuje odškodnění V případě uplatnění náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo náhrady nákladů na výživu pozůstalých je třeba doložit další podklady vyžádané pojišťovnou, u které je SŽDC pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Článek 19 Námitky proti stanovené výši odškodnění 19.1 Nesouhlasí-li úrazem postižený zaměstnanec nebo pozůstalý s výší odškodnění, může své námitky postoupit cestou ředitele PERS generálnímu řediteli SŽDC Námitky musí úrazem postižený zaměstnanec nebo pozůstalý podat nejpozději do 15 dnů po prokazatelném seznámení s výší odškodnění. Článek 20 Realizace odškodnění 20.1 Pravomoc k odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání stanoví Podpisový řád SŽDC Náhrada ztráty na výdělku a náhrada nákladů na výživu pozůstalých se vyplácí pravidelně jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty OS, na základě zjištěných skutečností, zajistí ve třech vyhotoveních platební příkaz (viz příloha 4), který předloží příslušné mzdové účtárně k proplacení Příslušná mzdová účtárna provede výplatu a na všech vyhotoveních platebního příkazu vyznačí údaje o provedení platby, tj. datum, kdy došlo k proplacení. Jedno vyhotovení si mzdová účtárna ponechá Platební příkaz slouží jako řádný doklad při uplatnění nároku z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele vůči pojišťovně V případě, že není OS oprávněna provést odškodnění sama, zašle kompletní odškodňovací spis k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání se všemi náležitostmi PERS, který odškodnění zajistí. 23/27

24 20.7 Při uplatnění požadavku na refundaci vyplaceného odškodnění z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je OS povinna uvádět níže uvedené bankovní spojení: Provozní účet: / OS je oprávněna vyzvat pojišťovnu, u které je SŽDC pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, k proplacení náhrady škody bez nutnosti předchozího vyplacení ze strany OS; při dodržení patřičných ustanovení zákoníku práce (např. odst ). Článek 21 Ohlášení pracovního úrazu a uplatnění škody u pojišťovny 21.1 Ohlašovací povinnost Kooperativě, pojišťovně, a.s., u které je SŽDC pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, se řídí platnými právními předpisy Vedoucí zaměstnanec OS a zaměstnanec, určený v opatření vedoucího zaměstnance OS, odpovídá za bezodkladné uplatnění pojistné náhrady u pojišťovny: KOOPERATIVA pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Templova Praha 1 Kontaktní adresa: KOOPERATIVA pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group P.O. BOX Modřice 24/27

25 Článek 22 Uzavření spisu k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání Vyrozumívací dopis, zaslaný pojišťovnou, u které je SŽDC pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, slouží jako podklad pro uzavření spisu k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání. OS zabezpečí předání vyrozumívacího dopisu zaměstnanci pověřeného agendou BOZP a příslušné finanční účtárně. Pokud byl pracovní úraz šetřen pověřeným zaměstnancem OMU, bude kopie vyrozumívacího dopisu pojišťovny předána i pověřenému zaměstnanci OMU za účelem uzavření spisu. ČÁST ŠESTÁ ARCHIVACE Článek 23 Archivace 23.1 Veškerá dokumentace k pracovním úrazům se archivuje v souladu s ustanoveními Spisového řádu SŽDC Smrtelné pracovní úrazy podléhají spisovému znaku , skartačnímu znaku a skartační lhůtě A Ostatní pracovní úrazy a úrazy s hospitalizací delší než 5 dnů podléhají spisovému znaku , skartačnímu znaku a skartační lhůtě S 10. ČÁST SEDMÁ ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 24 Zmocňovací ustanovení Změny, doplnění nebo zrušení příloh a podkladů uvedených na intranetu SŽDC k této směrnici je oprávněn schvalovat ředitel PERS. Pokud v uvedené souvislosti nastane potřeba provést změnu obsahu této směrnice, je ředitel PERS oprávněn schválit takovou změnu této směrnice. 25/27

26 Článek 25 Závěrečná ustanovení 25.1 Za úkoly stanovené OS, resp. vedoucímu zaměstnanci OS, v souvislosti s pracovními úrazy, vždy spoluodpovídá zaměstnanec pověřený agendou BOZP Dnem účinnosti této směrnice se ruší Směrnice SŽDC č. 64, o pracovních úrazech, vydaná pod č.j /11-PERS. 26/27

27 Obecně závazné právní předpisy SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání., ve znění pozdějších předpisů. 27/27

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Cíl předmětu SZ 3.4.2014 2 Literatura 3.4.2014 3 Literatura 3.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková V novém zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který nabyl právní účinnosti dne 1. ledna 2007,

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Změna: 170/2014 Sb. (účinná od 1. 1. 2015) Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

5. Zkratky. 6. Postup. 6.1 Důležitá telefonní čísla

5. Zkratky. 6. Postup. 6.1 Důležitá telefonní čísla Strana 2 z 9 5. Zkratky HR HSMS HZSp OBS human resources (lidské zdroje) systém řízení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) hasičský záchranný sbor podniku odbor bezpečnostních služeb OIMS a IA

Více

Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zas... - znění dle 170/14 Sb.

Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zas... - znění dle 170/14 Sb. Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zas... - znění dle 170/14 Sb. 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Pracovní úrazy. Evidence a registrace

Pracovní úrazy. Evidence a registrace Evidence a registrace Strana: 1 z: 15 Evidence a registrace Schválil: Ing. Daniel Tamchyna, MBA, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Zásady řešení vzniklých škod Platí od: 1. 7. 2007 Zpracovatel: Ing. Horák, tel. : 543 422 512 Určeno: v š e m zaměstnancům ÚBO. I. Úvodní

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 SOFA- CLAIMS -1 JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. ředitel Ústavu práva Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Šujanovo nám. 1, Brno tel: 605 760 875 email : akps@seznam.cz

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Vnitřní řád školní družiny Hru-2/15/3 Spis. značka: 2 1 Skart. značka: A5 Na základě ustanovení

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) :

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) : ZÁZNAM O ÚRAZU hospitalizací delší než 5 dnů Evidenční číslo záznamu a) : Evidenční číslo zaměstnavatele b) : A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ Sdružení pro poradenství při poskytování pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb i příbuzných oborů v ČR VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ PLATNÁ USTANOVENÍ DLE ZÁKONA 256/2001

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více