Smlouva o náj mu nebytových prostor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o náj mu nebytových prostor"

Transkript

1 Smlouva o náj mu nebytových prostor mezi Fakultní nemocnicí Hradec Králové se sídlem: Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové zastoupenou: prof MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D., ředitelem Č: , DČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Praha číslo účtu: /0800 (dále jen pronajimatel) JPServis, a.s. se sídlem: zastoupenou: a Chodovská 228/3, Michle, Praha 4 ing. Petrem Vozankou, místopředsedou představenstva Bc. Markem Cagáškem, členem představenstva Č: , DrČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Praha číslo účtu: /0100 zapsanou v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7052 (dále jen nájemce) Smluvní strany se dohodly na tomto znění smlouvy:. Předmět a účel nájmu Pronajímatel v souladu se zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, v platném znění, pronajímá nájemci, spolu se službami s tím spojenými, nebytový prostor specifikovaný situačním plánem. Předmětný nebytový prostor, s nímž je pronajímatel oprávněn hospodařit. se nachází v objektu Pavilonu interních oborů vareálu pronajímatele na adrese Sokolská 581,50005 Hradec Králové - Nový Hradec Králové. Pronajímanými nebytovými prostorami je úsek rychlého občerstvení, prodejna potravin a doplňkového zboží a přidružené zázemí - sklady, kancelář, šatna, úklidová místnost a Wc. Přístup do pronajímaných prostor je z haly v přízemí Pavilonu interních oborů. Nabízené nebytové prostory se nacházejí v 1. NP Pavilonu interních oborů (PTO), b. č. 10: prodejna potravin - 60,70 m 2 (obchod, příjem - sklad, kancelář), sklad a zázemí pod schody - 47,45 m 2 (sklad, šatna, předsíň, WC, úklid ). rychlé občerstvení- 173,16 m 2 (občerstvení - výdej, sklady, přípravny a mytí nádobí, WC, úklid). Celková výměra všech pronajímaných nebytových prostor činí 281,31 m 2

2 Nájemce bude v pronajatých nebytových prostorech provozovat rychlé občerstvení a prodej potravin a doplňkového zboží. Svou činnost se nájemce zavazuje provádět zákonným způsobem, neohrožujícím životní prostředí a bezpečnost provozu. Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele a dodržení zákonných podmínek nesmí nájemce účel nájmu měnit. Minimální provozní - otvírací doba: Prodejna potravin: Po až Ne (vč. svátků) Rychlé občerstvení: Po až Pá So a Ne (vč. svátků) až hod až hod až hod.. Cena nájmu Za pronájem vyse uvedených nebytových prostor se nájemce zavazuje platit pronajímateli nájemné v této specifikaci: Fixní roční nájem výměra v m 2 cena za m 2 /rok celkem v Kč bez DPH CELKEM 281,31 m ,-Kčl m 2 /rok tj ,50 Kč bez DPH Fixní roční nájem činí ,50 Kč (bez DPH) Roční fixní nájemné je splatné v pravidelných měsíčních splátkách ,40,- Kč (bez DPH) a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Nájemné bude hrazeno na základě faktury vystavené pronajímatelem na účet uvedený v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady je den připsání částky na účet pronajímatele uvedený v záhlaví smlouvy. V případě pozdní úhrady bude pronajímatelem fakturován nájemci úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení. Výši nájemného může pronajímatel zvýšit pouze ve výši míry inflace s ohledem na dosažený index inflace za předchozí kalendářní rok (roční klouzavý průměr), zveřejněný Českým statistickým úřadem. Úprava nájemného bude nájemci oznámena doporučeným dopisem, a to nejpozději do daného kalendářního roku. Základem pro úpravu výše nájemného je výše ročního nájemného, které nájemce zaplatil nebo měl zaplatit v předcházejícím kalendářním roce v souladu s touto smlouvou. Pronajímatel je oprávněn za výše uvedených podmínek vyúčtovat upravené nájemné a nájemce je povinen upravené nájemné platit v termínech stanovených touto smlouvou. Nájemné bude upravováno vždy od dubna příslušného roku doplatkem rozdílu způsobeného vlivem indexu za. čtvrtletí příslušného kalendářního roku. První úprava je možná v dubnu roku Úhrada služeb spojených s UZVal1lmnebytových prostor není součástí nájemného. Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli spotřebovanou elektrickou a tepelnou energii, vodné 2

3 a stočné, využité služby a další případné platby vázající se k předmětu nájemní smlouvy a účelu užívání. U pronajatých nebytových prostor je instalováno oddělené měření dodávky vody (vodoměr) a elektřiny (elektroměr). fl, Práva a povinnosti smluvních stran Práva a povinnosti nájemce: - provádět samostatně svou podnikatelskou činnost a užívat nebytové prostory, uvedené v č. r. této smlouvy, a přístupy k nim, k smluvním účelům. Označit svou provozovnu, jakož i reklamu své provozovny, a to pouze na provozovně v souladu s pravidly stanovenými projekční kanceláří JKA- CZ, s. r. o., po odsouhlasení pronajimatelem., - dodržovat dohodnutou otevírací dobu, - vybavit na své náklady pronajaté nebytové prostory technologií a movitými věcmi nutným i k zajištění provozování podnikání, - provádět na své náklady běžnou údržbu a drobné opravy spojené s užíváním pronajatých nebytových prostorů, zahrnující drobné opravy vnitřních zařízení a vybavení (kohouty. ventily, odpady, mechanizmy otevírání dveří a oken, větrání, topení, osvětlení, podlahové krytiny, vymalování, ochranné nátěry, zasklívání oken a dveří), - provádět případné stavební úpravy nebo rozsáhlejší opravy pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele a za dodržení platných právních předpisů, - ohlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu všechny závady a nedostatky, které by měl odstranit pronajímatel - pokud by tuto povinnost nesplnil, odpovídá za škodu, která by porušením této povinnosti vznikla, - strpět po dobu nezbytně nutnou přerušení nebo omezení užívání pronajatých nebytových prostor z důvodu údržby, oprav nebo úprav prováděných pronajímatelem, jakožto i v důsledku mimořádných událostí. V případě větších oprav má nárok na slevu z nájemného úměrně rozsahu omezení užívání, - umožnit pověřeným zaměstnancům pronaj ímatele vstup do pronajatých nebytových prostor za účelem kontroly jejich stavu a dodržování podmínek této smlouvy, - nepronajímat bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele výše uvedené nebytové prostory. Podnájem je přípustný pouze za stejných podmínek jako je nájem nebytových prostor, - udržovat v pořádku a čistotě provozované zařízení včetně restauračních prostor (stoly, podlahy), - zajistit oblečení personálu prodejny a občerstvení v jednotném oblečení s logem nájemce, - všechny pojistné události, vztahující se k majetku pronajímatele, ohlásit bez zbytečného odkladu pronajímateli, - pojistit zařízení proti všem druhům poškození nebo zničení, - zavazuje se re pektovat platný provozní řád a domácí řád Pavilonu interních oborů pronajímatele, - zavazuje se dodržovat obecně platné právní předpisy, zejména předpisy týkající se ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy. V případě jejich porušení je povinen uhradit poplatky a sankce udělené v souvislosti s porušením těchto předpisů, - nájemce zaj istí, aby společná nákladní rampa, byla udržována v čistotě a pořádku, nezastavěná a aby zde byl respektován zákaz kouření 3

4 - po uplynutí sjednané doby nájmu (výpovědní doby) uvést pronajaté nebytové prostory na vlastní náklady do stavu odpovídajícího jejich stavu při uzavření nájemní smlouvy, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, - vyklizené nebytové prostory předat pronajírnateli nejpozději v poslední den sjednané doby nájmu nebo výpovědní doby. Práva a povinn?sti pronajímatele : - odevzdat nebytové prostory, uvedené v č. J. této smlouvy, nájemci ve stavu způsobilém ke smluvnímu užívání, - zajistit řádný a nerušený výkon nájemních práv nájemce po celou dobu nájemního vztahu, - umožnit nájemci napojení telefonní linky SDN a napojení bezpečnostního systému na PCO, - do S-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy sepsat zápis o předání a stávajícím stavu předmětu nájmu, - umožnit plynulé a pravidelné zásobování občerstvení a obchodu přes nákladovou rampu, nebo pomocí výtahu z.pp PO. - umožnit zařazení provozoven do orientačního systému nemocnice, - vydat nájemci dvě karty umožňující vjezd do areálu pronajímatele, a to za stejných podmínek, jako mají zaměstnanci pronajímatele. TV. Smluvní pokuta Pro případ porušení povinností uvedených v č.. této smlouvy sjednávají smluvní strany sm luvn í pokutu ve výši S 000,- Kč za každý jeden případ. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, pokud druhá smluvní strana po písemném upozornění neodstraní závadný stav v určeném termínu. V. Doba nájmu Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do Pronajimatel může smlouvu ukončit výpovědí v případech stanovených zákonem č. 89/2012 Sb.: Občanský zákoník. či v případě závažného porušení smlouvy. Za závažné porušení smlouvy je považováno též nedodržení otevírací doby a základního sortimentu. Nájernce je oprávněn smlouvu vypovědět v případě neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany pronajímatele. Výpovědní lhůta je tříměsíční a běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. V. Právní úprava Vztahy mezi pronajimatelern a nájemcem v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů. 4

5 V. Závěrečná ustanovení Smlouvu lze měnit a doplňovat písemnými číslovanými dodatky smlouvy na základě dohody smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané budou druhé straně zasílány výhradně dopisem s doručenkou, a to na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na písemně oznámenou případnou změnu adresy, doručenou druhé straně. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž pronajímatel obdrží 3 a nájemce vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy. V Hradci Králové....J.ťP.:.l:...f!!(1.... V Praze.1:..?1h. pronajímatel Přílohy: půdorysy předmětných pronajímaných nebytových prostor FAKU::"T! í NEMOCNCE H[{ ", Je KJ.,\LOVE f,. -Li' " i :\.00._ h uj.i: h.do..é ic Ol!"n ;i06,tel nájemc JPllfJrvls,l.s. MARKrt C!!NTER ChodovskA 3, Praha 4 D1č: CZ <D 5

6 2-163 SKLAD OBCHODU '.._ l D Q 00 ""Ol miii N.c N._ 5. O:J 1i)..o O> N CL Z L PŘEDSŇ (00. Z) 00. Z :! d ŠATNA TABULKA MíSTNOSTí c. Název místnosti SATNA Pi'lEDS[Ň SPRCHA WC SKLAD OBCHODU ÚKLD Ploch. (012) 6,28 3,94 1,65 1,50 32,51 16,93 PAVlON,. NTERNíCH ososů FNHK :-;:;í,zení 1 NOVE LEKARNY A ZMENY OBCHODN JEDNOTKY _. D ::::: 4<-:-::::-:::-:::::::::-::::-:::::: J_ 2-161, PŘEDSŇ PŮDORYS 1.NP - ZÁZEMí POD SCHODY :;;;;::i JKA - CZ s.r.o. t>jg.jislát-sky. DLOUHÁ, REZDENCE ATLAVA',HRAD,,EC,K'ÁlOV MR' E, ii""lonskyjiko-c,.cz. 1ai:&. 1 :50 :e,u=of "'G.A'CH LUKÁS HUDÁK.STUDNfCE 5.STUDr nceu NÁCHODA S Mm. S 53.3$. E NG. KATEJNA F6KAROVA, iatnal1 t _ _ : i!2 LL---. _ Ql.. s:,--'-<-

7 P. - \NT 700/700 \ PARAPETU rnm O :0 H SKLAD D STA!lCE POTRUBH POSlY n - 0 U :;;:1'2 ',1 D '"00' LJ EKG AU-ROZDrL PODL. VYT4>.-! 7 n J n YTí S.TOLNíH O NADOBí 5 (2100) _ff ELEKTRO ROZVADtC 1200x2000 hl. 400 (no soklu v. 100 mm) [O] PPRAVNAZELENNY B PŘíPRAVNA STUDEN KUCHYNE '"00) MYT KUCH. NADOB VÝDEJ --- \ T OBČERSTVENí DO DO DO DOl o o o o fc m DO L.J-----' DO o 000 E2 o o oc6 '":!"' o o o o O rr=== j) SKLAD POTRAVN O O O ff-rl 1/1===_---<--r-= Ot1:====v - "'/. / // " SíŇ C J L (2100) O

8 č. Název BA., C DO ZV>" "" 'H' " =, '-=' LLJ o i---«--' ;.;J;;lT;;;;:-;J-----; "-'l '-'-r ' ',>'r< e' ,: ' PŘJEM-SKLAD : '!s?i ,,, ' ",.-- :-,:::.." _ 1111_ i TJ-::::--, ! ZÁDVEŘi =:=:=:=: :::::::, ::::::::+J::::-:--:--:-:-:-:J i Do o AA''-'O : :.--,-: l'il>" : i /,' :" u ",!;:,,:' l,''', ' ' '-----+,,-'-!:=:='--...F=*===., "li_j?jij', ft l l. z-ne -",::"jl,;r_j_:;_::', : 229,3B1 u;, A.\i!!J" r = ::.::.:: --_..1 li i " x1 6/ 00 : VSTUP KLENT OBCHOD' : o,oool ' FO,50Q L : PAVLONM NTERNíCH OBORŮ FNHK - ZŘíZENí NOVÉ LÉKÁRNY A ZMĚNY OBCHODNí JEDNOTKY ==========-_LL L: : : PŮDORYS l,np - OBCHODNí JEDNOTKA - J ::i 1'50 či,"o oorcer ot výkresu drowlng JKA - CZ s.r.o. NG.ARCH-- LUKA HUOÁK.STUDNfcE ls.stuoce U NÁCHODA M: E NG.Jlt:/í SLÁNSKY. DLOUHÁ, 101 -ioa - ElDENCE ŠATLAVA. HRADEC KRÁLOVÉ M: E:jiri.slonskyjiko-cz.cz. _ NG. KATENAFBKAROVA.kal6'fino.flbikorovoiiko-cz.cz. M: _...J TABULKA MíSTNOSTí místnosti Plocha (m2) PŘJEM-SKLAD 7, OBCHOD 46, KANCEtÁŘ OBCHOD 6,26 -.-

9 Přehled vestavěných položek - movitých věcí, které jsou součástí vybavení budovy č. 10 (PO) v 1. NP Doklad č. 5243/4 ze dne Fakullní nemocnice Hradec Králové Majetkové oddělení Hradec Králové CD Příloha č, J. Podlaží Název místnosti Název Počet ks Celkem Kč s DPH 1. NP OBČERSTVENí Zatahovací roleta ,00 Podlaží č. položky Název místnosti Název rozměr Počet ks Celkem Kč s DPH 1. NP -Z DvíŘKA na rozvaděč LDTD ( zakrytí stoupaček) 1200x ,00 1. NP -Z OBČERSTVENí PULTČ x8S0(2400)x ,00 1. NP -Z OBČERSTVENí PULT Č x850(2400)x ,00 1. NP -Z OBČERSTVENí PULT Č x1050x ,00 Mezisoučet Podlaží Pozice Název místnosti Název Rozměry (š/h/v) Počet ks Celkem Kč s DPH Zázemí 1. NP Mytí stolního nádobí nerezový stůl jednodřez s odkapem + stojánová baterie Titánia 1200x700x ,00 1. NP Přípravna studené kuchyně nerezavý stůl dvoudřez + stojánová baterie Titánia 1200x700x ,00 1. NP Přípravna studené kuchyně keramické umyvadlo 550/450 + dřezavá baterie Titánia 550/ ,00 1. NP Přípravna studené kuchyně nerezavý stůl jednodřez s odkapem + stojánová baterie Titánia 1200x700x ,00 1. NP Přípravna studené kuchyně nerezavý stůl jednodřez s odkapem + stojánová baterie Titánia 1200x700x ,00 1. NP Úklid keramická výlevka MRA 5104 s mřížkou 550/ x ,00 Občerstvení skříňky spodní , pracovní deska částečně překryta 1. NP Občerstvení nerez deskou, keramické zápustné umyvadlo, umyvadlová baterie 1850x600x ,00 1. NP Občerstvení zadní obklad LDTD nerez + police 1250x300mm 2100x ,00 skříňky spodní , pracovní deska v části překryta 1. NP Občerstvení nerez deskou, keramické umyvadlo, umyvadlová baterie 3200x600x ,00 skříňky horní, 2x policová s plexi zády a lx uzavřená, včetně horní 1. NP Občerstvení police, atyp výrobky do oblouku, včetně nerez obkladu mezi skříňkami 3200x300x ,00 skříňky spodní , pracovní deska v části překryta nerez deskou, 1. NP Občerstvení keramické umyvadlo, umyvadlová baterie 2250x600x ,00 1. NP Občerstvení skříňky horní obklad 900, včetně horní police 2250x300x ,00 1. NP Občerstvení skříňka spodní 300 uzavřená 300x600x ,00 1. NP Občerstvení skříňka horní 300 uzavřená 300x300x ,00 1. NP Předstíň WC keramické umyvadlo 550/450 + umyvadlová baterie Titánia 550x ,00 Mezisoučet: ,00 Zpracovala: ng. Bc. Daša Eliášová V Hradci Králové dne Celkem Kč s DPH: ,001?%í:?f1i,: td j {f. /&11 u]

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR reg. c.:

VZOROVÁ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR reg. c.: VZOROVÁ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR reg. c.: uzavrená dle zákona c. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znení pozdejších predpisu a v souladu se zákonem c. 219/2000 Sb., o majetku

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Náklady při vrácení kontejneru(ů) budou fakturovány ve stejné výši jako při dodání.

Náklady při vrácení kontejneru(ů) budou fakturovány ve stejné výši jako při dodání. Smlouva o pronájmu kontejnerů Kontejnery Ostrava s.r.o. Pavlovova 2701/50, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ 27771164, DIČ CZ27771164. Bankovní spojení: číslo účtu 3531011001/5500 www.kontejnery-ostrava.cz kontakt

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411

Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411 Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE S.A. se sídlem 1, promenade de la Bonette 92230 Gennevilliers, Francie, společnost registrována v Nanterreském registru

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Část 4 Užívání objednaných služeb

Část 4 Užívání objednaných služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací poskytovatele HoralNET s.r.o. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Část 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY o poskytování služeb kolektivního systému REsolar s.r.o. pro provozovatele solárních elektráren účinné 1. 9. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Kolektivní systém je společnost založená

Více