STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ"

Transkript

1 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/ STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ OPAVA 2014

2 Studijní materiály Využití CAD technologií při tvorbě studijních materiálů byly vytvořeny v rámci projektu Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských, reg. číslo: CZ.1.07/1.3.44/ Organizace: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Autor: Ing. Jiří Schreier, Bc. Jiří Kaláč Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor..

3 OBSAH 1 Výukové objekty Definice výukového objektu Znovupoužitelnost Úložiště výukových objektů Dostupná úložiště v ČR DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY Volba učebních pomůcek a zásady jejich aplikace Didaktická technika ve výuce odborných předmětů Dataprojektor Vizualizér Interaktivní tabule Tvorba modelů s využitím CAD technologií a 3D skenování D modelování Technologie 3D skenování Technologie 3D tisku Výukové materiály pro výuku předmětu Strojnictví Tvorba výukových objektů Příklad využití výukových objektů při tvorbě výukových materiálů Seznam použité literatury Seznam příloh... 19

4

5 ÚVOD Projekt Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských reaguje na vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků v oblasti ICT a implementací moderních vzdělávacích technologií, metod a forem vzdělávání do výuky. Jedním z předmětů, kde se změnila koncepce vzdělávání je technická dokumentace. Ruční kreslení je nahrazeno CAD technologiemi, vznikají nové obory jako např. reverzní inženýrství. Také normy týkající se zhotovování technické dokumentace zaznamenaly spoustu zásadních změn. To vyžaduje, aby pedagogičtí pracovníci byli vybaveni nejen potřebnými pedagogickými kompetencemi, ale aby v rámci odborných částí výuky bylo vyučováno podle současných potřeb praxe. Cílem vzdělávacího programu Využití CAD technologií při tvorbě výukových objektů je posílení odborných kompetencí pedagogických pracovníků zaměřené na využití CAD technologií pro tvorbu 3D modelů, včetně 3D tisku a tvorbu výkresové dokumentace strojních součástí. 1

6 1 VÝUKOVÉ OBJEKTY Představme si modelovou situaci: Učitel se připravuje na vyučování konkrétního vzdělávacího tématu a dojde k přesvědčení, že pro splnění jím stanoveného výukového cíle by bylo výhodné využít počítač. Představuje si, že za pomocí datového projektoru, který je ve třídě společně s učitelským počítačem nainstalován, by mohl všem žákům přehrát vhodnou video ukázku, která se tématu hodiny dotýká a následně využít několik aktivit, které se k video ukázce váží. Jenže kde video ukázku a popis návazných aktivit získat? Uvedená situace není nijak nereálná a převedeno na konkrétní probírané učivo se s ní denně potýkají učitelé po celém vyspělém světě. Aby bylo učení v již tak komplikovaném jednadvacátém století jednodušší, vznikají úložiště výukových objektů. Jejich zřizovateli jsou ministerstva, vysoké školy, neziskové organizace atp. zkrátka všichni, kdo chtějí učitelům pomoci s přístupem k výukovým materiálům v digitální podobě. 1.1 Definice výukového objektu Za výukový objekt se považuje jakýkoli digitální zdroj, který může být opětovně využit pro podporu vzdělávání. Výukový objekt je jakákoli digitální nebo nedigitální entita, která může být použita v učení, vzdělávání a výuce. (IEEE) Vlastnosti výukového objektu: malá část výukového obsahu, specifikována cílem výkonu, aktivitou, vyhodnocením žáka základní stavební prvek e-learningu, slouží k výstavbě lekce, k osvojení učiva malého rozsahu Formy výukových objektů: obrázky zvuky videa texty animace 1.2 Znovupoužitelnost Původní myšlenkou pro vznik elektronických výukových objektů byla snaha autorů e- learningových kurzů ušetřit si práci při jejich sestavování a využít již jednou vytvořená data. Cílem bylo rozdělit komplexní kurzy elektronického vzdělávání do monotematických, kontextově nezávislých, znovupoužitelných částí, které budou dostupné pro vytváření dalších a dalších kurzů e-learningu a tyto objekty nabídnout recipročně ostatním.

7 Aby učitel vhodný výukový objekt nalezl, musí jej autor detailněji popsat. Pro třídění, procházení a vyhledávání výukových objektů je nutné je opatřit specifickým typem informací o jejich obsahu, autorovi, apod. Tato data o datech se nazývají metadata. A aby bylo popisování objektů jednotné, existují standardy a specifikace, které slouží pro definici metadatových struktur (např. specifikace Dublin Core nebo standard Learning Object Metadata LOM). 1.3 Úložiště výukových objektů Úložiště digitálních objektů je definováno jako kolekce zdrojů, přístupných prostřednictvím počítačové sítě, aniž by bylo nutné předem znát strukturu kolekce. Webové stránky úložišť mají zpravidla hierarchickou strukturu podobnou takovému uspořádání dokumentů, jaké známe ze souborového systému našich počítačů. Jednotlivými složkami mohou být například vzdělávací oblasti podle rámcových vzdělávacích programů. Obecně lze úložiště rozdělit na dva typy: úložiště, na jehož serverech jsou uloženy všechny soubory, ze kterých se výukový objekt skládá, typickým příkladem je digitální knihovna vzdělávacích materiálů Dilleo metadatový vyhledávač objektů, který funguje na principu odkazů jednotlivé objekty jsou zde indexovány formou metadat, samotné výukové objekty nejsou serverem shromažďovány. Příklady takových úložišť jsou: Evaluační web, Gateway to 21st Century Skills nebo MERLOT. 1.4 Dostupná úložiště v ČR V České republice existuje několik různě vyspělých a zaměřených úložišť výukových objektů, které jsou zaměřeny na studenty či učitele. Mezi nejvýznamnější z nich patří: Evaluační web MŠMT Jedná se o odkazovník, který indexuje pouze popisky (metadata) výukových objektů. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol, není třeba se registrovat. Lze vybírat z nabídky vzdělávacích softwarů, informačních zdrojů a výukových objektů. Každý zaregistrovaný objekt byl evaluován dvěma recenzenty, jejichž recenze si v systému mohou návštěvníci přečíst. Dilleo Slouží, jako úložiště garantovaných výukových objektů. Vzniklo jako projekt Socrates a v současné době na něm aktivně spolupracuje pět univerzit. Databáze obsahuje více než 750 objektů, které svou kvalitou odpovídají vysokoškolským skriptům. Cílovou skupinou jsou nejen vysokoškolští studenti, ale také vysokoškolští učitelé. Pro získání přístupu k uloženým objektům je nutná registrace a následné schválení administrátorem systému. 3

8 Telmae EduPort Telmae je otevřený, editovaný zdroj vzdělávacích objektů pro učitele, jehož provozovatelem je Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Registrovaní uživatelé mohou vkládat vlastní objekty, které před zveřejněním procházejí křížovou recenzí. Edubrána Není klasickým úložištěm, ale pouze vstupní branou do více úložišť (Dilleo, Telmae). Wikisource Nejedná se v pravém smyslu o úložiště výukových objektů určené pedagogické veřejnosti, ale o projekt nadace Wikimedia, který se zabývá uchováváním volně dostupných dokumentů. DUMy.cz DUMy.cz je internetový portál, který má za cíl sdílení a archivaci digitálních učebních materiálů (DUM). Využití všech publikovaných materiálů ve výukovém procesu bude zcela legální a pro jejich použití nebude nutná registrace. Díky hodnocení kvality obsahu lze odlišit materiály s přínosnějším obsahem. 4

9 2 DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY Didaktické prostředky jsou předpokladem kvalitní a úspěšné výuky. V současné době si nedokážeme představit učitele, který by při výuce nepoužíval žádný z didaktických prostředků. Nasazení moderních didaktických prostředků do výuky umožňuje účinnější využití výukových metod, učitelům pomáhají didaktické prostředky usnadnit výuku a učinit ji zajímavější. Žákům napomáhají didaktické prostředky k lepšímu a rychlejšímu pochopení a zvládnutí učiva a tím přispívají k dosažení všech cílů v procesu výuky. V literatuře se můžeme setkat s různými způsoby chápání didaktických prostředků. Maňák 1 chápe didaktické prostředky jako předměty a jevy sloužící k dosažení vytyčených cílů. Mezi didaktické prostředky patří materiální prostředky, které zajišťují, podmiňují a zefektivňují průběh vyučovacího procesu. Spolu s materiálními prostředky, vyučovací metodou a formou výuky lze dosáhnout výchovně vzdělávacích cílů. Vedle pojmu didaktické prostředky jsou také zmiňovány pojmy didaktická technika a učební pomůcky. Pedagogický slovník 2 definuje didaktickou techniku jako technická zařízení, která jsou využívána za účelem zefektivnění výuky. Didaktickou technikou se rozumí buď jen přístroje, nebo i jejich programy. Obvykle se rozlišuje didaktická technika tradiční (diaprojektor, zpětný projektor a filmový projektor) a moderní (počítač s didaktickým programem, jazyková laboratoř, multimediální výukový systém aj.). Učební pomůcky jsou definovány jako předměty zprostředkující nebo napodobující realitu, napomáhající větší názornosti nebo usnadňující výuku, např. přírodniny, obrazy, schémata, symboly a modely. Současná nabídka učebních pomůcek zahrnuje širokou škálu auditivních, vizuálních, obrazových a technických pomůcek, které jsou součástí vyučování. 2.1 Volba učebních pomůcek a zásady jejich aplikace J. A. Komenský: Proto budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všecko bylo převáděno smyslům, kolika možno. Tudíž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu, vonné čichu, chutnatelné chuti a hmatatelné hmatu; a může-li něco býti vnímáno najednou více smysly, budiž to předváděno více smyslům,. Využití učebních pomůcek a didaktické techniky velmi úzce souvisí se skutečností, jakým způsobem člověk přijímá informace ze svého okolí. Nejvíce informací člověk přijímá: zrakem (87 %) sluchem (9 %) ostatní smysly (4 %) 1 MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, 104 s. ISBN PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha: Portál, 2003, 322 s. ISBN

10 Z uvedených skutečností by měly učební pomůcky sloužit především k vizualizaci předávaných informací. Didaktické prostředky a učební pomůcky pomáhají konzervovat podstatné části učiva. Neméně důležité je i zapojení mnoha smyslů do procesu učení a realizace aktivních učebních činností s didaktickými prostředky. Člověk si pamatuje: 20 % z toho, co slyší 30 % toho, co vidí 50 % toho, co vidí a slyší 70 % toho, o čem sám mluví 90 % toho, co sám koná V dnešní době existuje široká škála učebních pomůcek vhodných pro využití. Zařazení učebních pomůcek do výuky nemusí mít vždy pozitivní přínos. Při nesprávném didaktickém využití může být účinek i kontraproduktivní, což platí zejména při jejich nepřiměřeném využívání. Moderní vyučovací prostředky jsou nezbytnou součástí vyučování, nikdy však nemohou nahradit učitele. Sebedokonalejší a sebemodernější učební pomůcky budou vždy jen prostředkem, nikoliv cílem vyučování. Svou funkci splní jen tehdy, když je bude učitel využívat v souladu s didaktickými zásadami a metodami výuky. Učitel musí ze souboru učebních pomůcek vybírat na základě určitých hledisek, viz Obr. 1: Faktory ovlivňující volbu učební pomůcky. Obr. 1: Faktory ovlivňující volbu učební pomůcky 3 3 zdroj: DOSTÁL, Jiří. Učební pomůcky a zásada názornosti. 1. vyd. Votobia Olomouc, 2008, 40 s. ISBN Dostupné z: 6

11 Obecná pravidla pro zacházení s učebními pomůckami: výběr vhodných pomůcek musí být zajišťován dlouhodobě ověření funkce pomůcky v přípravě na vyučování výběr pomůcky s ohledem na charakter vyučovaného předmětu a věk žáků příprava potřebného materiálu pro provoz pomůcky, ověření bezpečnostních opatření určení fáze vyučovacího procesu, v níž bude pomůcky využito uvádění pomůcek v pravý čas a na správném místě jev, který pomůcka znázorňuje, je třeba předvádět ve vývoji učební pomůcky musí být v souladu se zvolenými vyučovacími metodami a formami názorné působení učební pomůcky nesmí potlačovat rozvoj abstraktního myšlení žáků Ne vždy lze zajistit, aby byly ve výuce přítomny skutečné předměty a jevy, anebo aby výuka probíhala v reálném prostředí. V tomto případě je vhodné zajistit alespoň jejich modely nebo vyobrazení tak, aby bylo možné skutečné prostředí žákům co nejvěrohodněji přiblížit. Náhradu skutečnosti lze provádět různými způsoby na několika stupních abstrakce, viz Obr. 2: Stupně abstrakce při využití různých didaktických prostředků. Obr. 2: Stupně abstrakce při využití různých didaktických prostředků Didaktická technika ve výuce odborných předmětů Didaktická technika může být za použití multimediální vyučovací metody ve výuce odborných předmětů využita pro dosažení efektivnějších vzdělávacích výsledků. Zpětný projektor, vizualizér, osobní počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, tablet, elektronické hlasovací 4 zdroj: DOSTÁL, Jiří. Učební pomůcky a zásada názornosti. 1. vyd. Votobia Olomouc, 2008, 40 s. ISBN Dostupné z: 7

12 zařízení, televize, video, DVD představují didaktickou techniku, jejichž použití je vhodné a někdy i nezbytné ve vyučování strojírenských odborných předmětů Dataprojektor Dataprojektory patří mezi projekční techniku, která snímá pracovní plochu počítače učitele do prostoru třídy. Ve vyučování může být uplatněn pro výklad látky, kdy má učitel vytvořenou prezentaci v digitální podobě, ale i při opakování, zadávání úloh, procvičování učiva, didaktických testech, písemných pracích a dalších činnostech, kdy je třeba zobrazit třídě informace uložené v počítači. Moderní a lehké mobilní projektory dnes nabízejí vysoký světelný výkon pro kvalitní obraz i při vyšší hladině osvětlení v místnosti a mnoho dalších užitečných funkcí. Lze jimi promítat nejen to, co máme pro výuku připraveno ve svém PC, ale také informace napojením na síť internetu nebo intranetu. Dataprojektory lze využít jako DVD přehrávače, přijímače TV vysílání nebo ke snímání textu a dalších pomůcek připojením k vizualizéru. Velmi užitečné je propojení dataprojektoru s interaktivní tabulí Vizualizér Vizualizér, viz obr. 3, je zařízení, které svou podobou připomíná zpětný projektor. Ve vyučování však nabízí podstatně širší možnosti využití. Přístroj zachycuje informaci přímo z průsvitné či neprůsvitné předlohy (fotografie, knihy, letáky, příručky aj.). Snímán může být i trojrozměrný objekt nebo okolní prostor. Vizualizér z nedigitální předlohy vytváří digitální záznam, který je zvětšen a prostřednictvím datového projektoru zobrazen na projekční plátno. Digitální záznam může být uložen do paměti počítače, u některých vizualizéru do paměti zařízení. Obr. 3: Vizualizér Funkce vizualizéru spočívá v nasvícení předmětu postranními zářivkovými svítidly, průhledný materiál je nasvícen ze spodní strany, a snímaný obraz se pak zobrazuje přes dataprojektor na projekční ploše. 8

13 Výhodu tohoto zařízení je v možností využití široké škály tištěných informací, aniž bychom je museli předem složitě zpracovávat, nehrozí ani poškození materiálů, ke kterému dochází, posíláme-li je žákům na ukázku do lavic. Velkou výhodou je také snímání trojrozměrných předmětů, u kterých není vhodné kolování po třídě Interaktivní tabule V současné době se používají dva typy tabulí: Interaktivní tabule Smart Board, viz Obr. 4, a Activ Board. Užitná hodnota obou typů je přibližně srovnatelná. Hlavní rozdíl nalezneme v principu práce s tabulí a v odolnosti proti poškození. Smart Board Kombinuje výhody běžné tabule a velké dotykové obrazovky. Pro psaní a ovládání není potřeba speciální pero, stačí pouhý prst, ukazovátko či tužka. Zápisy, nakreslené obrázky a grafy lze přenést a uložit do počítače. Práce s tímto typem tabule je jednoduchá, povrch je ale citlivý k mechanickému poškození. Activ Board Obr. 4: Interaktivní tabule Smart Board Tento typ byl vyvinut pro potřeby školství, má tvrdý povrch, který není náchylný k poškození. K psaní na dotykovou tabuli a práci s ní je ale nutné speciální elektronické pero, které nelze nahradit jinou pomůckou. Activ Board může být používán jako klasická bílá školní tabule, povrch je upraven k psaní běžnými stíratelnými popisovači. Zápis napsaný fixem se však neukládá do počítače. Speciální software SMART Notebook vyvinutý pro interaktivní tabule umožňuje vytvářet multimediální interaktivní prezentace. Vše může následně uložit, vyexportovat do jiných 9

14 formátů (pdf, ppt, html aj.) a tisknout ve formě pracovních listů, upravovat a přizpůsobit vzdělávacím potřebám žáků. Interaktivní tabuli lze doplnit hlasovacím systémem. Pomocí hlasovacího systému lze rychle a snadno ověřit znalosti žáků. Díky využití přirozené hravosti a soutěživosti žáků je zde zaručena motivace žáků a učiteli se dostává kompletní přehled o znalostech celé třídy. 2.3 Tvorba modelů s využitím CAD technologií a 3D skenování 3D CAD softwarové produkty nabízejí komplexní a flexibilní sadu softwarových nástrojů pro 3D strojírenské navrhování, simulaci výrobků, tvorbu nástrojů, zakázkový vývoj a komunikaci návrhů. Umožňují navrhovat, prezentovat a simulovat výrobky na přesném 3D modelu předtím, než dojde k jejich výrobě. Vytváření digitálních prototypů v CAD aplikacích pomáhá firmám navrhovat dokonalejší výrobky, snižovat náklady na vývoj a rychleji uvádět výrobky na trh. 3D skenery slouží k rychlé a přesné digitalizaci reálných dílů. Právě pro tyto výše zmiňované skutečnosti lze uvedené technologie využít při tvorbě výukových materiálů v odborných strojírenských předmětech. Současný stav na středních odborných školách je neuspokojivý. Modely, které byly používány ve výuce, již dosluhují a nové se nevyrábějí. Pokud ano, pak jsou pro školy finančně náročné. Jedna z cest, jak přiblížit žákům skutečné strojní součásti, je jejich zobrazení ve virtuální realitě, popřípadě možnost vytištění trojrozměrných modelů D modelování CAD systémy (Computer Aided Design počítačem podporované navrhování) umožňují vytvářet objekty ve dvou nebo trojrozměrném prostoru. Výstupem CADu mohou být technická dokumentace nebo 3D modely, viz Obr. 5: Vizualizace 3D modelů (Autodesk Inventor). Obr. 5: Vizualizace 3D modelů (Autodesk Inventor) 10

15 Autodesk Inventor obsahuje špičkové vizualizační nástroje, které zpřehledňují práci s modelem a dávají lepší představu o výsledné podobě výrobku. Uživatel pracuje s texturami reálných materiálů, rozmisťuje světla, nastavuje stíny a vytváří prostředí, kde je výrobek umístěn. Další možností prezentace modelů je využití komunikačního formátu DWF. S těmito daty lze pracovat buď ve volně dostupném programu Design Review, viz Obr. 6: Ukázka prezentace 3D modelů v Design Review, nebo v aktuálním internetovém prohlížeči (Internet Explorer, Firefox). Obr. 6: Ukázka prezentace 3D modelů v Design Review Aplikace umožňuje vytvářet jednoduché animace, viz Obr. 7: Ukázka rozkladu strojních zařízení, což lze využít ve výuce strojírenských předmětů ke tvorbě servisních manuálů, montážní dokumentace, instruktážních videí, apod. Výstup lze publikovat do řady formátů - doc, flash, avi, pdf. 11

16 2.3.2 Technologie 3D skenování Obr. 7: Ukázka rozkladu strojních zařízení Ruční 3D scanner, viz obr. 8, je zařízení pro přenos skutečných prostorových tvarů do virtuálních 3D modelů. Skener při své práci shromažďuje pomocí různých technologií údaje o tvaru a vzhledu snímaného předmětu. Shromážděné informace jsou pak základem pro tvorbu digitálního trojrozměrného modelu. Výsledná data lze dále zpracovávat pro různé účely pomocí speciálního software. Podle použité snímací technologie se 3D skenery dělí na bezkontaktní a dotykové. Obr. 8: Ruční 3D scanner 12

17 Ruční 3D skenery umožňují 3D skenování objektů bez nutnosti použití referenčních značek. Kamera nasnímá objekt v reálném čase a převede jej do 3D modelu. Výhodou tohoto řešení je, že během několika minut lze naskenovat a přenést do 3D modelu jakýkoliv objekt. Výstupním 3D formátem je polygonová optimalizovaná síť (soubory s příponou *. stl), kterou lze dále zpracovávat v prostředí CAD (tvorba plošných modelů), CAE (analýzy), CAM (přímé obrábění), Rapid Prototyping (přímá výroba kovových nebo plastových prototypů) Technologie 3D tisku Všechna zařízení na výrobu 3D modelů pracují na principu rozložení počítačového modelu do tenkých vrstev a jejich následném sestavení do reálného modelu v pracovním prostoru tiskárny. Na rozdíl od klasického obrábění se materiál neubírá, ale naopak je po vrstvách přidáván. Model je stavěn na základní desce, která po dokončení každé vrstvy poklesne dolů právě o tloušťku této vrstvy. Obr. 9: 3D tiskárna PROFI3DMAKER 3D tiskárna PROFI3DMAKER, viz obr. 9, pracuje s trojrozměrným počítačovým modelem ve formátu *.stl. Dosahovaná přesnost tisku je 0,1 mm ve vodorovném rozlišení a 0,08 mm ve výšce jednotlivých vrstev. Výplň lze nastavit od plné (stoprocentní), přes vyplnění sloupky podobnými včelí pláství, až po vláskové vyplnění. 3D modely strojních součástí, viz obr. 10, lze tisknout z různých materiálů, většinou z plastů. 13

18 Obr. 10: 3D modely strojních součástí 14

19 3 VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO VÝUKU PŘEDMĚTU STROJNICTVÍ 3.1 Tvorba výukových objektů Pro tvorbu výukových objektů byla použita CAD technologie. Jednotlivé virtuální modely hřídelových spojek byly vymodelovány pomocí software Autodesk Inventor Modely určené pro studijní materiály lze pro větší názornost vizualizovat, jednotlivé součásti barevně odlišit nebo vytisknout pomocí 3D tiskáren. Obr. 11: 3D modely hřídelových spojek Obr. 12: Instruktážní animace montáže a demontáže hřídelových spojek 15

20 3.2 Příklad využití výukových objektů při tvorbě výukových materiálů HŘÍDELOVÉ SPOJKY Hřídelové spojky jsou strojní součásti, které spojují trvale nebo dočasně hnací hřídel s hnaným nebo chrání hnací stroj před přetížením. Základní rozdělení hřídelových spojek: PEVNÉ SPOJKY TRUBKOVÁ SPOJKA patří mezi nejjednodušší spojky silnostěnná trubka s drážkou 16

21 do trubky se zasunou oba konce spojovaných hřídelů a spojí se pomocí klínů nebo per Montáž trubkové spojky: Postup montáže: slícování pera s drážkou v hřídeli nasunutí trubky spojky na konec hřídele nasunutí trubky na druhý konec hřídele KONTROLNÍ OTÁZKY 1. Popište funkci hřídelových spojek 2. Přiřaďte zobrazené spojce název a) trubková spojka b) korýtková spojka c) kotoučová spojka 3. Popište jednotlivé části hřídelové spojky a postup montáže 17

22 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] DOSTÁL, Jiří. Učební pomůcky a zásada názornosti. 1. vyd. Votobia Olomouc, 2008, 40 s. ISBN Dostupné z: [2] MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, 104 s. ISBN [3] PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha: Portál, 2003, 322 s. ISBN

23 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Pracovní listy 19

24

25 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/ PRACOVNÍ LISTY VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ OPAVA 2014

26

27 ZADÁNÍ Vytvořte virtuální model kotoučové spojky, včetně animace pomocí rozkladu na jednotlivé komponenty. Pro tvorbu výukových objektů použijte software Autodesk Inventor. Pro větší názornost jednotlivé součásti barevně odlište. Vytvořte kompletní výkresovou dokumentaci kotoučové spojky (výrobní výkresy + výkres celkového sestavení s kusovníkem. PŘÍKLAD ŘEŠENÍ ZDROJOVÉ SOUBORY KE STAŽENÍ: animace.wmv kotouc.ipt hridel.ipt hridelova_spojka.iam výkresová dokumentace

28 POZNÁMKY

29 ZADÁNÍ Vytvořte virtuální model korýtkové spojky, včetně animace pomocí rozkladu na jednotlivé komponenty. Pro tvorbu výukových objektů použijte software Autodesk Inventor. Pro větší názornost jednotlivé součásti barevně odlište. Vytvořte kompletní výkresovou dokumentaci korýtkové spojky (výrobní výkresy + výkres celkového sestavení s kusovníkem. PŘÍKLAD ŘEŠENÍ ZDROJOVÉ SOUBORY KE STAŽENÍ: animace.wmv korytko1.ipt korytko2.ipt hridel.ipt korytkova_spojka.iam výkresová dokumentace

30 POZNÁMKY

31 ZADÁNÍ Vytvořte virtuální model trubkové spojky, včetně animace pomocí rozkladu na jednotlivé komponenty. Pro tvorbu výukových objektů použijte software Autodesk Inventor. Pro větší názornost jednotlivé součásti barevně odlište. Vytvořte kompletní výkresovou dokumentaci trubkové spojky (výrobní výkresy + výkres celkového sestavení s kusovníkem. PŘÍKLAD ŘEŠENÍ ZDROJOVÉ SOUBORY KE STAŽENÍ: animace.wmv trubka.ipt hridel.ipt trubkova_spojka.iam výkresová dokumentace

32 POZNÁMKY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ

Více

Didaktické prostředky a pomůcky

Didaktické prostředky a pomůcky Didaktické prostředky a pomůcky Definice Předměty a jevy sloužící k dosažení vytyčených cílů. Prostředky v širokém smyslu zahrnují vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. Zajišťují, podmiňují

Více

Petr Vybíral 10.10. 2015

Petr Vybíral 10.10. 2015 Petr Vybíral 10.10. 2015 DIDAKTICKÉ TECHNOLOGIE 1 SYLABUS PŘEDMĚTU 1.Didaktické technika 2.Média používaná ve výukovém procesu 3.E-learning 4.IS MU(osobní administrativa - Zápis předmětů, známky, rozvrh,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA Autoři: Čestmír Štuka, Tomáš Nikl Centrum podpory elektronické výuky 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze OBSAH 1. Rozvoj e-learningu na 1. LF UK Praha 2.

Více

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Prezentace a vystupování učitele RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích úvod kvalifikační standard učitele učitel získá pedagogické kompetence, odborné znalosti,

Více

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU Jana Škrabánková Vít Schindler Struktura prezentace 1. Připomínka ke stavu výuky přírodovědných předmětů na území ČR, speciáně fyziky 2. Specifické profesní kompetence

Více

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno Vzdělávací technologie a učitel ve škole 21. století

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Didaktická technika prednáška 1

Didaktická technika prednáška 1 Didaktická technika prednáška 1 Obsah didaktický systém, poznávací proces, definice základných pojmů, rozdělení technických prostředků a učebních pomůcek, význam technických prostředků a učebních pomůcek.

Více

9. Seznam příloh

9. Seznam příloh 9. Seznam příloh I. Obr. č. 1 - Hypermediální učební pomůcka ve vztahu k žákovi II. Obr. č. 2 - Možnosti práce žáka s interaktivní tabulí III. Obr. č. 3 - Možnosti využití počítače ve výuce IV. Graf č.

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-211. Prezentace úvod

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-211. Prezentace úvod Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Co je nového v aplikaci PaperPort 12? Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

*Poznej svou budoucí školu

*Poznej svou budoucí školu 1. Adaptační setkání *Poznej svou budoucí školu 18. 5. 2017 Základní škola Jílové u Prahy *Příspěvková organizace: Základní škola Jílové u Prahy Komenského 365, Jílové u Prahy 254 01 *Zřizovatel školy:

Více

KITTV PedF UK TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro školní rok 2010/2011

KITTV PedF UK TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro školní rok 2010/2011 KITTV PedF UK TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro školní rok 2010/2011 PRO STUDENTY OBORU Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání Algoritmizace a programování v Imagine Tvorba a ověření

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Vektorové grafické formáty

Vektorové grafické formáty Vektorové grafické formáty Semestrální práce na předmět KAPR Fakulta stavební ČVUT 28.5.2009 Vypracovali: Petr Vejvoda, Ivan Pleskač Obsah Co je to vektorová grafika Typy vektorových formátů Souborový

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Animace

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Rozvoj kompetencí učitele vytvářet učební pomůcky využívající možnosti interaktivní tabule ANNA MARTINKOVÁ VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava Poruba, tel. +420 596993203, e-mail: annamartinek@centrum.cz,

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Význam učebnice pro výuku Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Obsah Úvod 1. Výukové materiály 2. Technické výukové prostředky 3. Učebnice - funkce,

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny)

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) Digitální svět Co se naučíte Získáte přehled o digitálních prostředcích kolem nás a o tom, jak je můžete v životě použít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o hardwarových prostředcích digitálního světa. Kolik

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů

Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů Pro naše zákazníky nabízíme optimální řešení výrobních procesů. U nás máte vše pod jednou střechou nabízíme

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_13 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu:

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 6 Čtyřleté gymnázium INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP GV. Časové a organizační

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání profilující okruhy Název: Technické kreslení a CAD I. Autor: ing. Milan Hanus Datum, třída:

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ HEIDENHAIN

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ HEIDENHAIN Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podpora moderní výuky v oblasti obrábění na CNC strojích CZ.1.07/1.1.24/01.0056 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROGRAMOVÁNÍ

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Nové přístupové služby České televize

Nové přístupové služby České televize Inspo 2011 Nové přístupové služby České televize Ing. Milan Gazdík Česká televize Útvar Hlavního inženýra Televize veřejné služby Motto: Broadcasteři, zejména ze sektoru veřejné služby, hledají možnosti

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více