METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od ) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních prací v pr hu studia a k vypracování záv re ných prací v rámci Centra celoživotního vzd lávání.

2 Vzor citace: DUŠEK, J. VŠERS. 2. vyd. eské Bud jovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, s. ISBN Edi ní rada VŠERS: Ing. Ji í Dušek, Ph.D.; PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.; Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.; doc. Karol Murdza, PhD.; doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. (p edseda); doc. Ing. Old ich Pekárek, CSc.; JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D.; doc. Ing. Ladislav Sko epa, Ph.D.; prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. eské Bud jovice Název: Autor: Vydavatel: VŠERS Dušek Ji í Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Žižkova 6, eské Bud jovice, R 2

3 OBSAH ÚVOD POSTUP P I ZADÁVÁNÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE Harmonogram tvorby bakalá ské práce Volba tématu a vedoucího práce Téma práce Nej ast jší chyby p i volb tématu práce Název bakalá ské práce Projekt a zadání bakalá ské práce Obsah projektu a zadání bakalá ské práce Postup p i projektování bakalá ské práce Smysl a cíl a projektu Teoreticko metodická analýza základního problému, který bude v bakalá ské práci ešen Vztah tématu ke studovanému oboru a základní literatura Formulace problém Vymezení cíl práce Definice základních pojm Volba metod asový harmonogram zpracování Seznam základní literatury Zpracování tématu bakalá ské práce ZPRACOVÁNÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE Doporu ená studijní literatura metodiky pro zpracování BP Doporu ené etapy vypracování bakalá ské práce Rozsah bakalá ské práce Forma zpracování bakalá ské práce Odevzdání bakalá ské práce Elektronická podoba bakalá ské práce FORMÁLNÍ ÚPRAVA BAKALÁ SKÉ PRÁCE Úprava textu Psaní textu Hlavní typografické zásady Úprava práce P ední strana desek H bet bakalá ské práce

4 3.2.3 Titulní strana práce Prohlášení o samostatném zpracování práce Pod kování Abstrakt Bibliografický záznam vaší práce Klí ová slova Obsah Seznam použitých zdroj Seznam zkratek Seznam p íloh P ílohy Odkazy na informa ní zdroje v textu práce BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY A CITACE DOKUMENT DLE SN ISO 690 ( ) PLATNÉ OD 1. DUBNA Základní pravidla pro vytvá ení bibliografických citací Struktura bibliografické citace Pravidla a prvky bibliografické citace Tv rce Název Názvy periodik Typ nosi e Vydání Nakladatelské údaje Místo vydání Nakladatel (vydavatel) Datum publikování íslování a stránkování Názvy edic a íslování svazk Identifikátory Lokace citovaného informa ního zdroje Další všeobecné informace (poznámky) Specifické údaje pro r zné informa ní zdroje Elektronické informa ní zdroje Filmy, videa a televizní vysílání Grafická díla Hudba Patenty a normy Další Bibliografické záznamy dalších typ dokument (nezahrnutých do SN ISO 690) PRAKTICKÉ P ÍKLADY DLE SN ISO 690 ( ) Tišt né dokumenty Elektronické dokumenty

5 6 ETIKA PSANÍ ODBORNÝCH TEXT A PLAGIÁTORSTVÍ PREZENTACE BAKALÁ SKÉ PRÁCE ÍLOHY SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Vážení studenti a studentky VŠERS, pokud budete mít jakýkoliv dotaz i p ipomínku k Metodice pro tvorbu bakalá ských prací, prosím kontaktujte mne na D kuji. Ing. Ji í Dušek, Ph.D. prorektor pro v du, výzkum a rozvoj 5

6 ÚVOD Vypracováním bakalá ské práce má student prokázat schopnost samostatn využívat teoretické a metodologické poznatky získané b hem studia a aplikovat je p i ešení konkrétního úkolu v daném oboru. Bakalá skou práci je možno pojmout jako teoretickou nebo výzkumnou, n které mohou svojí povahou p esahovat uvedené hranice. V teoretické práci student prokazuje, že prostudoval dostupnou tuzemskou i zahrani ní literaturu k danému tématu, je schopen problematiku analyzovat, jasn vyložit a obohatit o další teoretické záv ry. Ve výzkumné práci shromáždí student, vedle poznatk získaných studiem literatury, také empirické údaje dosažené vlastním výzkumem, které správn ut ídí, analyzuje, syntetizuje a interpretuje. Pro úsp šné vypracování bakalá ské práce je nezbytná úzká spolupráce s vedoucím bakalá ské práce. Spolupráce za íná již p i prvních úvahách studenta o výb ru tématu práce, pokra uje p i p íprav projektu a zadání a vrcholí p i vlastní tvorb bakalá ské práce. 1 POSTUP P I ZADÁVÁNÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE 1.1 Harmonogram tvorby bakalá ské práce V této metodice je uveden orienta ní harmonogram postupu tvorby bakalá ské práce. Každoro ní up esn ní s uvedením p esných termín a dat obsahuje harmonogram školy pro íslušný akademický rok, který je na webových stránkách školy a na infodisku. Vyhlášení tematických okruh pro bakalá ské práce na webu školy dle obor. (odpovídají vedoucí garantujících kateder) Výb r tématu a vedoucího bakalá ské práce. (odpovídají studenti) Zpracování a odevzdání vypln ného a vedoucím práce podepsaného projektu bakalá ské práce a zadání bakalá ské práce výhradn studijnímu odd lení v míst studia ve 2 paré, p ípadn i odevzdání eviden ního listu a dokladu o VŠ vzd lání, pokud se jedná o vedoucího práce sobícího mimo školu. Projekt doporu ujeme vytisknout oboustrann, zadání BP musí být jednostrann na samostatném list A4 kv li pozd jšímu všití do bakalá ské práce (nesešívat ani jinak nespojovat projekt a zadání). (odpovídají studenti) edání 1 paré schváleného projektu a zadání bakalá ské práce zp t student m na studijním odd lení. Student si projekt a zadání vyžádá na studijním odd lení ve stanoveném termínu! (odpovídá studijní odd lení a studenti) zpravidla do konce íjna v 2. ro níku studia do konce prosince v 2. ro níku studia zpravidla do konce b ezna v 2. ro níku studia (pokud student projekt a zadání neodevzdá, není možný zápis do dalšího ro níku!) Od 1.5. do v druhém ro níku studia 6

7 Odevzdání bakalá ské práce studijnímu odd lení a vedoucímu práce (odpovídají studenti) Studijnímu odd lení se odevzdává 1 výtisk bakalá ské práce (s všitým originálem zadání bakalá ské práce) a 1x bakalá ská práce na CD. CD bude vloženo do papírové obálky a odevzdáno samostatn (nevkládat do BP). Na CD médiu bude nesmazateln napsáno jméno a p íjmení studenta, rok a název práce. (odpovídají studenti) Student dále odevzdá 2 výtisky bakalá ské práce (s všitou kopií zadání BP, bez CD) vedoucímu BP: povinn 1 výtisk svázané bakalá ské práce ur ený pro oponenta, který ho po vypracování posudku vrátí zp t a vedoucí práce ho odevzdá na studijní odd lení tento výtisk bude studentovi vrácen po obhajob BP. u druhého výtisku bakalá ské práce ur eného pro pot eby vedoucího BP je dána fakultativní možnost dohody mezi poslucha em a vedoucím práce, zda tento výtisk požaduje a v jaké form (pevná vazba výtisku je nepovinná, je na uvážení vedoucího BP, zda výtisk bude od poslucha e vyžadovat, tento výtisk se následn poslucha i nevrací). Celkem student odevzdává minimáln 2 výtisky bakalá ské práce, v p ípad požadavku vedoucího bakalá ské práce odevzdává 3 výtisky bakalá ské práce. Zpracování a odevzdání posudk bakalá ských prací. Odevzdává se 1 výtisk posudku vedoucího práce a 1 výtisk posudku oponenta, p ípadn i odevzdání eviden ního listu oponenta a dokladu o VŠ vzd lání, pokud se jedná o oponenta p sobícího mimo školu (odpovídá vedoucí a oponent) Seznámení se s posudky na studijním odd lení (odpovídá studijní odd lení a studenti) zpravidla do konce dubna v 3. ro níku studia (pro ervnový termín SZZ) nebo zpravidla do konce ervence v 3. ro níku studia (pro zá ijový termín SZZ), tyto termíny je nezbytné dodržet, aby byl student p ipušt n k vykonání SZZ zpravidla do konce kv tna (pro ervnový termín SZZ) zpravidla do konce srpna (pro zá ijový termín SZZ) zpravidla od za átku ervna (pro ervnový termín SZZ) zpravidla od za átku zá í (pro zá ijový termín SZZ) Poznámka. 1: esné termíny jsou uvedeny v pokynech rektora na každý akademický rok. Pokud dojde k p ekro ení stanovených termín, je nutné podat žádost o prodloužení termínu a uhradit s tím spojený poplatek dle Opat ení rektora. Poznámka. 2: V p ípad od vodn né nutnosti zm ny již schváleného tématu bakalá ské práce, vedoucího práce atd. je student povinen vypracovat nový projekt a zadání bakalá ské práce a p edložit jej ke schválení. Poznámka. 3: Pokud je na základ posudku shledána bakalá ská práce jako nevyhovující, postupuje se dále podle studijního ádu. Poznámka. 4: Oponent je ustanoven garantem oboru na návrh vedoucího bakalá ské práce. Student oponenta nezajiš uje! Poznámka. 5: Pokud je vedoucí práce odborník p sobící mimo školu, musí být bakalá ská práce oponována interním akademickým pracovníkem školy. Garanty schvalovaných témat a bakalá ských prací u jednotlivých obor jsou íslušné katedry: obor Bezpe nostn právní innost ve ve ejné správ garant Katedra právních obor a bezpe nostních studií, obor Management a marketing služeb Katedra managementu a marketingu služeb, obor Regionální studia garant Katedra spole enských v d. 7

8 1.2 Volba tématu a vedoucího práce Téma práce Téma je východiskem pro první hlubší úvahy nad zpracováním bakalá ské práce. Každoro m že student vybírat z obm ovaných tematických okruh, které jsou vypsány na webu školy jednotlivými katedrami diferencovan dle studijních obor (RS, BP, MMS). Téma bakalá ské práce musí korespondovat se zam ením studia. V p ípad zájmu a po dohod s vedoucím p íslušné garantující katedry (oborov ) má student možnost zvolit jako vedoucího práce i vysokoškolsky vzd laného odborníka p sobícího mimo školu. V tomto ípad sou asn s odevzdáním vypln ného a vedoucím práce podepsaného projektu a zadání bakalá ské práce studijnímu odd lení musí student odevzdat na studijní odd lení i eviden ní list s dokladem o vysokoškolském vzd lání magisterského stupn (viz p íloha. XII), který poslouží jako podklad pro uzav ení smlouvy na vedení bakalá ské práce mezi školou a odborníkem. Témata bakalá ských prací vycházejí z odborného zam ení jednotlivých vyu ujících v rámci daného oboru, ale reflektují také výzkumnou innost každého pracovit. Bakalá ská práce m že nap íklad rozpracovávat díl í problematiku grantu ešeného katedrou/školou. Po dohod s garanty daného oboru, ve spolupráci se zvoleným vedoucím práce, má student právo navrhnout vlastní téma bakalá ské práce vycházející z jeho odborné profilace, praktických zkušeností, navazující na p edchozí teoretické nebo praktické práce studenta. Zvolené téma musí být v souladu se studijním programem studenta, musí odpovídat profilu absolventa školy a musí být ed odevzdáním projektu a zadání BP konzultováno s vedoucím p íslušné katedry, resp. garantem studijního programu. Zajímavá témata nebo nám ty na témata lze tradi hledat v odborné literatu e. Auto i obvykle v diskusní ásti svých výzkum polemizují se svými záv ry a poukazují ímo nebo nep ímo na další oblasti a související témata, která by bylo vhodné probádat. Rovnocenným inspira ním zdrojem je také reálný život, ve kterém si dobrý pozorovatel povšimne ady zajímavých jev, které by cht l ve své práci popsat nebo i vysv tlit. Zvolit téma práce se zdá být prosté, ale velmi asto je tomu naopak a studenti se tak hned v úvodu dopoušt jí chyb. Pro kombinované studenty je možné doporu it volbu tématu z oblasti jejich pracovních aktivit, resp. z firmy, ve které jsou zam stnáni. Odpadá problém s vyhledáváním konkrétního subjektu, kde student realizuje svoji výzkumnou ást bakalá ské práce. Téma však musí být v souladu se studijním programem studenta, musí odpovídat profilu absolventa školy Téma bakalá ské práce je platné až po úplném schválení projektu a zadání bakalá ské práce! Pokud se student opozdí s odevzdáním projektu a zadání, postupuje se dle Opat ení rektora pro p íslušný akademický rok Nej ast jší chyby p i volb tématu práce Student si zvolí téma, které výrazn zasahuje do jiného v dního oboru, než který studuje nebo volí téma, které je na jedné stran spole ensky zajímavé, na druhé stran však íliš rozší ené a jeho projekt neskýtá záruku nových záv nebo pohled na danou problematiku. Velmi astou chybou je formulace p íliš širokého tématu práce. Studenti mají strach z napln ní p edepsaného rozsahu práce (po tu stran) a proto volí obšírné téma. Opakem m že být i p íliš úzce zam ený projekt. Z tohoto pohledu je nezbytná konzultace tématu s potenciálním vedoucím práce, který odborn zváží vhodnost tématu BP. 8

9 1.2.3 Název bakalá ské práce Up es ování tématu probíhá na základ studia literatury a v pr hu konzultací s vedoucím práce. Název práce vychází ze zvoleného tematického okruhu. Volba tématu práce je základem projektu a zadání bakalá ské práce. Velmi astou chybou p i volb názvu bakalá ské práce je skute nost, že se v celé ad ípad se jedná o velmi obecn formulovaná témata prací (nap. Lidské zdroje podniku jako faktor konkurenceschopnosti; Marketingové ízení zna ky; Pojiš ovnictví v R apod.) Aplikace na konkrétní p íklad, který je sou ástí práce, se neodráží v jejím názvu, což je zcela vážný nedostatek. Záv rem této innosti vypracuje student projekt a zadání bakalá ské práce. 1.3 Projekt a zadání bakalá ské práce Obsah projektu a zadání bakalá ské práce Formulá projektu a zadání bakalá ské práce je uveden p íloze. I a obsahuje: název bakalá ské práce v eském a anglickém jazyce, cíl bakalá ské práce, teoreticko-metodickou analýzu základního problému, který bude v bakalá ské práci ešen, strukturu (obsah) bakalá ské práce, seznam základní literatury minimáln 5 zdroj (neuvád t internetové zdroje!!!, ve vlastní bakalá ské práci z internetu samoz ejm erpat lze), zdroj musí být citován dle cita ní normy uvedené v metodice BP, asový harmonogram zpracování. Vypracovaný projekt podepíše vedoucí práce, který tak dává sv j souhlas s vedením práce. Následn pak vedoucí p íslušné garantující katedry potvrdí zadání svým podpisem. Projekty nesmí podepisovat jiná než garantující katedra, projekt a zadání BP je sou ástí dokumentace p íslušné katedry. Zadání bakalá ské práce je platné až po podpisu prorektorem pro studium a po schválení rektorem školy. Projekt doporu ujeme vytisknout oboustrann, zadání BP musí být jednostrann na samostatném list A4 kv li pozd jšímu všití do bakalá ské práce (nesešívat ani jinak nespojovat projekt a zadání). P i odevzdání projektu a zadání nesmí být dokument poma kán, zne išt n i znehodnocen vpisováním poznámek rukou apod., jinak projekt ani zadání nebude p ijat studijním odd lením a schválen. Projekt a zadání musí být též kompletní po obsahové stránce a musí spl ovat všechny formální náležitosti (nap. po et zdroj, zdroje dle cita ní normy apod.), jinak není možné schválení kompetentními osobami zapojenými do schvalovacího procesu. Téma bakalá ské práce je platné až po úplném schválení PROJEKTU A ZADÁNÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE, pokud jsou shledány nedostatky, je student povinen projekt a zadání p epracovat Postup p i projektování bakalá ské práce První a klí ovou inností, která p edchází tvorb vlastní bakalá ské práce, je projektování, jež m žeme p irovnat k verbalizaci myšlenek autora, opírající se o jeho odborné znalosti, zkušenosti a dovednosti. Projekt je konkrétní zevrubný plán jednotlivých úvah, krok a inností, které musí student provést, aby naplnil své p edstavy a cíle, které si vyty il. 9

10 Vypracování dobrého projektu sv í o profesním zájmu studenta v novat se zvolenému tématu s plným nasazením a do jisté míry je i zárukou kvalitní práce. Je nezbytné a velmi nutné v pr hu projektování, stejn jako v celém pr hu tvorby bakalá ské práce, pravideln konzultovat s vedoucím bakalá ské práce a zú ast ovat se bakalá ského seminá e. Zápo et za bakalá ský seminá provede akademický pracovník pov ený vedením bakalá ského seminá e. Zápo et za bakalá skou práci v zimním semestru provede vedoucí BP za zpracovanou díl í ást bakalá ské práce po domluv se studentem. Zápo et za bakalá skou práci v letním semestru provede vedoucí bakalá ské práce až po jejím odevzdání. Pokud dojde k p ekro ení stanovených termín pro získání zápo tu i odevzdání BP, je nutné podat žádost o prodloužení termínu zápo tu/odevzdání BP a uhradit s tím spojený poplatek dle Opat ení rektora. Zápo et Odpov dná osoba Povinnosti zápo tu Bakalá ský seminá garant bakalá ského seminá e prezentace a p edložení dosud zpracované ásti bakalá ské práce Bakalá ská práce I vedoucí BP zpracování teoretické ásti bakalá ské práce Bakalá ská práce II vedoucí BP odevzdání bakalá ské práce (svázané) Smysl a cíl a projektu Projekt obsahuje analýzu základního problému (p edm t zkoumání), který bude v práci ešen, vymezení cíl práce, strukturu práce, seznam základní literatury a asový harmonogram zpracování. Projekt BP by m l student zpracovat až po základní rešerši aktuální odborné literatury, kterou si k danému tématu student provede. Aktivita s vyhledáním a získáním aktuální odborné literatury i jiných zdroj je na stran studenta, nikoliv vedoucího bakalá ské práce. Projekt BP je dokladem toho, jak student umí p emýšlet o daném tématu, jak ho umí transponovat do výzkumných problém, hypotéz a jak vhodn a adekvátn volí metody a techniky pro sb r dat, jaké postupy chce využít pro jejich zpracování a interpretaci a jaká by mohla být struktura celé práce Teoreticko metodická analýza základního problému, který bude v bakalá ské práci ešen Po dob e zvoleném tématu BP následuje druhá etapa. Jde o relativn rozsáhlou a klí ovou ást projektu, která by m la p inést odpov di na následující otázky: Pro ím) je téma BP aktuální a pro studovaný obor d ležité (obohacující)? Jak je dané téma zastoupeno v odborné literatu e ( eské i cizojazy né)? Jaké problémy bude vlastní práce popisovat a objas ovat? Je forma výstup v souladu s hlavním a vedlejším cílem BP? Vztah tématu ke studovanému oboru a základní literatura Výsledkem následující úvahy je zp sob za len ní zvoleného tématu do struktury dního oboru a do obsahu studijního programu. Smyslem této ásti je poukázat na základní literaturu (myšlenky r zných autor ), kterou autor již k danému tématu prostudoval a na 10

11 kterou bude ve své práci navazovat. Seznam použité literatury bude dále rozši ován v pr hu zpracování bakalá ské práce Formulace problém Problémy v obecné rovin m žeme definovat jako rozdílnost výchozího a požadovaného stavu. To umož uje charakterizovat výchozí situaci a stav, ke kterému by m la práce dosp t. Návrh této cesty, jak se lze z jednoho výchozího bodu dostat k cíli, je edm tem další ásti projektu, resp. BP, pojednávajícího o použitých metodách. Promyšlená formulace ešeného problému BP a následn stanovených cíl je zárukou dalšího systémového ešení BP Vymezení cíl práce Cíle bakalá ské práce vyjad ují, co bude výsledkem a smyslem jeho badatelského úsilí. Stanovení cíl má p ímou návaznost na samotný název práce a formulaci problém. Cíle mohou být stanoveny v hierarchické form, a to cíl hlavní a vedlejší cíle. Auto i kvantitativn orientovaného projektu budou mít tuto práci jednodušší, protože jejich cílem bude s nejv tší pravd podobností odpov t na výzkumné otázky. Bakalá ské práce si mohou klást cíle metodické, výzkumné, praxeologické a teoretické. Nap.: Na základ výsledk výzkumné ásti navrhnout modelový program odborné p ípravy pracovník ve ejné správy. BP má prokázat použití teoretických poznatk získaných studiem v praxi, proto je žádoucí p i stanovení cíl zárove usilovat o využití BP v konkrétní praxi. V této souvislosti je nutné upozornit na cíle, které jsou v n kterých p ípadech neadekvátní a pro zpracování bakalá ské práce nedosta ující. Smyslem bakalá ských prací není poukazovat a popisovat samoz ejmosti, ale objas ovat vztahy mezi jevy, vysv tlovat je na základ r zných teorií, systematizovat je a komentovat na základ svých zkušeností a znalostí. Není-li projekt formulován jako výzkumný, pak autor m že usilovat nap íklad o vytvo ení typologie, metodické p íru ky apod. Práce nesmí být pouhopouhou literární rešerší bez invence autora. Tato skute nost vyplývá z poslání bakalá ského studia jako takového. Jde o studium výrazn profesn orientované Definice základních pojm Mezi d ležitou ást bakalá ské práce pat í teoretická ást v nující se definici pojm, které budou v práci užívány. V projektu bakalá ské práce není velký prostor pro tuto problematiku, ale nem la by být v žádném p ípad pominuta obzvlášt tehdy, jedná-li se o pojmy, které jsou pro daný obor nové nebo neobvyklé Volba metod V následující ásti projektu, resp. BP, by m l student prokázat orientaci v základních výzkumných metodách daného oboru a schopnost adekvátní volby metod vzhledem k charakteru sledovaných jev a volb cíl. Autorovi by m lo být již ve fázi projektování ejmé, jaké základní metody (techniky) použije v návaznosti na stanovené cíle a ešené problémy v BP, aby m l dostate ný prostor pro jejich vlastní studium. P ehled o jednotlivých metodách a jejich používání získá student následn návšt vou bakalá ského seminá e. Typy metod použitých v BP se budou také odlišovat podle charakteru sledovaného jevu a formulace výzkumného problému. Mezi nejrozší en jší chyby, kterých se studenti ve svých projektech dopoušt jí, je výrazná preference dotazník (rádoby univerzálního nástroje) na úkor jiných metod. K tomuto faktu m že vést nap íklad n kolik nepodložených o ekávání: Sestavit (vytvo it) dotazník je jednoduché. 11

12 Sb r dat je rychlý. B hem krátké doby sesbírám velké množství dat u velkého vzorku respondent. Interpretace dat je prostá, popíšu jen kolik respondent a jak odpov lo na danou otázku. Vytvo it optimální dotazník je práce nesmírn asov náro ná. Je pot ebné si uv domit, že pro kvalitní dotazníkové šet ení je pot ebné absolvovat kladnou teoretickou p ípravu v oblasti p ípravy dotazník, výb ru vzorku respondent a zpracování získaných dat. Je nutné po ítat s dostate ným asem pro p ípravu kvalitního dotazníku, asem pro vlastní získání použitelných dat od dostate ného vzorku respondent a také pro jejich kvalitní vyhodnocení a zpracování. V neposlední ad, nelze p ece ovat a zpravidla zevšeobec ovat výsledky marketingového výzkumu, proto doporu ujeme po konzultaci s vedoucím BP tuto ást pe liv prodiskutovat asový harmonogram zpracování Harmonogram stanoví asový pr h tvorby bakalá ské práce. Je na odpov dnosti studenta, kdy a kolik asu své práci, resp. jednotlivým ástem práce v nuje. V každém akademickém roce harmonogram studia stanoví i termíny odevzdání záv re ných prací. Nelze zapomínat, že v asovém harmonogramu se zrcadlí náro nost použitých metod a zpracování získaných dat. Student je povinen dodržet termíny uvedené na za átku této metodiky! Seznam základní literatury Sou ástí záv re né ásti projektu BP je seznam literatury, který autor využil nejen ke zpracování projektu, ale kterou také již prostudoval v rámci svého dosavadního studia. V projektu bakalá ské práce se neuvádí internetové odkazy, jen tišt ná literatura. Studenti by m li v práci využívat nejen eskou ale i cizojazy nou literaturu. V samotné bakalá ské práci erpat z internetových zdroj samoz ejm lze. 1.4 Zpracování tématu bakalá ské práce Na základ kladn p ijatého projektu a zadání bakalá ské práce, po zapracování eventuálních p ipomínek, se dokument po podpisu rektora stává zadáním bakalá ské práce. Student p istoupí k samostatnému zpracování daného tématu. Problémy konzultuje pr žn s vedoucím práce, p ípadn s dalšími konzultanty. Vedoucím práce m že být i externí pracovník VŠERS, který má na tuto innost ádn uzav enou dohodu o provedení práce. Informace o vedoucích prací poskytují p íslušné katedry. Student, jako autor práce, pln odpovídá za obsahovou stránku práce (ve smyslu estného prohlášení na druhé stran práce o autorství díla jako takového) a odpovídá též za dodržení formálních požadavk na bakalá ské práce podle této metodiky. 12

13 2 ZPRACOVÁNÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE O postupech psaní bakalá ské práce existuje relativn široká nabídka r zných publikací. Vybrané zásady pro zpracování BP byly áste uvedeny v souvislosti s tvorbou projektu BP, nebo v n kterých bodech se proces zpracování projektu a samotné práce prolínají. Pro základní orientaci m že sloužit další doporu ená literatura. Upozor ujeme však, že pro studenty VŠERS je platná a závazná pouze tato metodika pro tvorbu bakalá ských prací, ostatní zdroje mají jen rozši ující informa ní charakter. 2.1 Doporu ená studijní literatura metodiky pro zpracování BP FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. 1. vyd. Brno : Kniha, s. ISBN SPOUSTA, V., aj. Vádemékum autora odborné a v decké práce. 1. vyd. Brno : PdF MU, s. ISBN ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, s. ISBN MEJRKOVÁ, S., DANE, F., SV TLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, s. ISBN Doporu ené etapy vypracování bakalá ské práce Postup zpracování vychází z harmonogramu, který student zpracoval v projektu práce. Obecn lze íci, že práce prochází t mito etapami: Shromaž ování a studium literatury Formulace problém a hypotéz, v p ípad výzkumné innosti, jejich operacionalizace Výb r metod, resp. up esn ní metod, které budou používány p i ešení problém Aplikace vybraných metod v procesu shromaž ování, t íd ní a syntézy získaných poznatk Formulace základních záv práce, návrh ešení zkoumaných problém, doporu ení k dalšímu zkoumání a praktické realizaci výsledk bakalá ské práce V pr hu tvorby bakalá ské práce je velmi d ležitá a nezastupitelná efektivní spolupráce s vedoucím práce, p ípadn s konzultanty. 2.3 Rozsah bakalá ské práce Rozsah bakalá ské práce musí být minimáln 40 stran textu bez p íloh (tedy ibližn znak v etn mezer) ve formální úprav podle této metodiky. Kratší rozsah práce m že být sám o sob d vodem pro nep ipušt ní bakalá ské práce k obhajob / neobhájení bakalá ské práce. Doporu ený maximální rozsah, který by nem l být p ekro en, je 60 stran textu bez p íloh (tedy p ibližn znak v etn mezer). 2.4 Forma zpracování bakalá ské práce Bakalá ská práce je len na do jednotlivých íslovaných kapitol. Vzor viz p íloha. VI Vzor obsahu bakalá ské práce. Vlastní práci a obsahu p edchází titulní strana (1. strana práce), prohlášení autora BP (2. strana práce), pod kování autora BP (3. strana práce) a 13

14 abstrakt BP v eském a anglickém jazyce (4. a 5. strana práce). Každá hlavní kapitola s nadpisem první úrovn by m la z estetických d vod za ínat na nové stran. Abstrakt v práci musí být uveden abstrakt v eském jazyce v rozsahu minimáln slov, který stru charakterizuje celou práci. Sou ástí abstraktu jsou též klí ová slova. Vzor abstraktu je uveden v p íloze. VIII. Abstrakt je redukovaný text, který charakterizuje obsah dokumentu bez rozlišování autorství abstraktu, bez dopl kových informací, bez vlastní interpretace a hodnocení dokumentu (tj. nikoliv v práci velmi dob e hodnotím podle mne zajímavý systém, ale práce hodnotí systém ). Základními vlastnostmi abstraktu jsou výstižnost, p ehlednost, jasnost, stru nost, p esnost, objektivnost a tivost. Abstrakt je formulován v p irozeném jazyce obvykle ve v tách, n kdy však jen v heslovité podob, telegrafickým stylem. Abstrakt m že používat textových formulací z referovaného dokumentu, ale jako celek je formulován nov. Nejste si jisti, zda jste dob e napsali abstrakt? edstavte si, že ho dáte p íst n komu, kdo Vaši BP nezná, doty ný by m l na základ Vašeho abstraktu mít p ehled o tom, co práce eší, co je jejím cílem a co v ní asi nalezne. Abstract v práci musí být uveden též abstrakt v anglickém jazyce. eský a anglický abstrakt musí být totožné. Student zodpovídá za jazykovou správnost anglického p ekladu. Vzor abstraktu je uveden v p íloze. IX, zvýšené pozornosti dbejte p i p ekladu názvu školy a dalších pojm (n které p eklady jsou uvedeny ve vzoru). Obsah shrnuje názvy jednotlivých kapitol a podkapitol, jež poskytují p ehled o logice celého uspo ádání práce. Pokud si prohlédnete p ílohu VI Vzor obsahu bakalá ské práce, všimn te si, že: Úvod a Záv r nemají p ed sebou po adové íslo íslování za íná až od kapitoly 1 Cíl a metodika bakalá ských prací. P i íslování kapitol se za poslední íslo již te ka nedává: dob e - 1 Cíl a metodika bakalá ských prací X špatn - 1. Cíl a metodika bakalá ských prací. V obsahu se neodkazuje na íslo strany Obsahu, za íná se až Úvodem. Úvod obsahuje analýzu aktuálnosti vybraného tématu, zd vodn ní výb ru tématu. Cíle a metodika bakalá ské práce Cíle bakalá ské práce vyjad ují, co bude výsledkem a smyslem badatelského úsilí a jakými metodami (technikami) bude cíle dosaženo. V bakalá ské práci je tato kapitola povinná a umíst na hned za úvodem. Teoreticko-metodická ást (toto není název kapitoly!) zpravidla obsahuje: analýzu literatury s p ehledem dosavadních poznatk o ešeném problému; ztotožn ní autora s n kterou (n kterými) z uvád ných teorií a zd vodn ní tohoto autorova postoje; vymezení základních pojm, které budou používány v práci; formulaci hypotéz a v p ípad empirického výzkumu jejich operacionalizaci; metody, které budou použity v bakalá ské práci. Tv í ást, praktická ást práce (toto není název kapitoly!) obvykle nejrozsáhlejší ást práce, jež obsahuje samostatné a tvo ivé zpracování ešené problematiky. Pokud je sou asn provád n kvantitativní výzkum, pak by m ly být výsledky zpracovávány adekvátními statistickými metodami. Navrhovaná ešení a vyhodnocení dat je vhodné doplnit tabulkami a grafy, které usnad ují interpretaci výsledk. Záv r hodnotí spln ní cíl, které byly popsány a stanoveny v úvodu. Obsahuje také shrnutí nejd ležit jších poznatk v kontextu možností jejich využití. Ze záv ru by m l být patrný p ínos a význam bakalá ské práce, vlastní postoje a názory autora. 14

15 Seznam použitých zdroj je nezbytné dodržovat normy bibliografických citací. Pro bakalá skou práci teoretického charakteru by seznam použitých literárních zdroj m l zpravidla obsahovat 20 primárních i sekundárních titul, pro bakalá skou práci výzkumného charakteru 10 titul. Menší po et titul se m že být za ur itých okolností považován za závažný d vod pro nep ipušt ní bakalá ské práce k obhajob. Práce filosofického, politologického, sociologického nebo historického charakteru musí využívat zejména primární zdroje. Práce musí vycházet p edevším z tišt ných zdroj. Relevantní elektronické zdroje by m ly sloužit pouze jako dopln k. V závislosti na zpracovávaném tématu doporu ujeme v každé bakalá ské práci využít alespo 2 cizojazy né zdroje. Využívání citací z Wikipedie, Googlu apod. v bakalá ské práci není doporu eno. 2.5 Odevzdání bakalá ské práce Student odevzdá bakalá skou práci v jednom svázaném výtisku a v elektronické podob na CD-ROM studijnímu odd lení v termínu dle harmonogramu p íslušného akademického roku. CD bude vloženo do papírové obálky a odevzdáno samostatn (nevkládat do BP). Na CD médiu bude nesmazateln napsáno jméno a p íjmení studenta, rok a název práce. Student dále odevzdá po dohod s vedoucím BP 1-2 výtisky bakalá ské práce (bez CD) vedoucímu bakalá ské práce (1 výtisk BP dle domluvy pro p ípadné pot eby vedoucího práce, který si tento výtisk ponechá vedoucí tento výtisk nemusí vyžadovat, u tohoto jediného výtisku je možné domluvit se na p ípadném jiném typu vazby než je povinná pevná vazba; 1 výtisk povinn pro oponenta práce, který ho po vypracování posudku vrátí zp t a vedoucí práce ho odevzdá na studijní odd lení tento výtisk bude studentovi vrácen po obhajob bakalá ské práce). Celkem tedy student odevzdává 2-3 svázané bakalá ské práce (2+1 výtisk), bakalá ské práce musí být vytišt ny jednostrann ve formátu A4. Vedoucí práce zabezpe í odevzdání bakalá ské práce stanovenému oponentovi. Oponenta schvaluje vedoucí/tajemník garantující katedry na návrh vedoucího bakalá ské práce. Oponent musí mít vysokoškolské vzd lání minimáln magisterského stupn, vzd lání a pracovní zam ení oponenta musí korespondovat s hodnocenou bakalá skou prací. Kv li nezávislosti je nep ípustné, aby hodnocení BP provád li osoby p íbuzensky i jinak sp ízn né s autorem bakalá ské práce i jejím vedoucím. V posudku musí být též jednozna uvedeno, zda je BP doporu ena k obhajob i nikoliv. V p ípad zásadního rozporu v hodnocení (rozdíl u celkového hodnocení bakalá ské práce o t i stupn a více) u posudku vedoucího a oponenta BP m že prorektorka pro studium rozhodnout o zpracování dalšího posudku, kterým pov í vybraného pracovníka. Zadání bakalá ské práce (nikoliv projekt) student všívá p i vazb do bakalá ské práce (zadání se vloží p ed svázáním p ed první (= titulní) stranu práce, vložení zadání se nijak nezohled uje p i íslování BP ani v obsahu, není též sou ástí elektronické verze práce). Do výtisku pro studijní odd lení se všívá originál zadání, do dvou výtisk pro vedoucího bakalá ské práce se všívají kopie zadání. Kniha ství pak ješt p ed vazbou doplní p ední a zadní p edsádku (prázdné listy). Zadání jsou povinni studenti všívat do bakalá ské práce od akademického roku V p ípad, že student nemá zadání k dispozici (ztráta, fyzické poškození apod.), studijní odd lení za podmínek stanovených Opat ením rektora pro íslušný akademický rok vyhotoví kopii zadání bakalá ské práce. Vedoucí práce odevzdá v požadovaném termínu na studijní odd lení jeden výtisk oponentského posudku a jeden výtisk posudku vedoucího práce. Zárove je nutné kv li uzav ení dohody o provedení práce s oponentem doložit ekonomickému odd lení vypln ný eviden ní list s pot ebnými údaji o oponentovi práce (viz p íloha. XII) a doklad o jeho vysokoškolském vzd lání minimáln magisterského stupn, pokud se jedná o odborníka sobícího mimo školu. 15

16 V p ípad, že oponent vypracovává posudky na více bakalá ských prací, sta í odevzdat eviden ní list a doklad o vzd lání pouze jednou. Studijní odd lení vrátí absolventovi jeden potvrzený výtisk bakalá ské práce po úsp šné obhajob bakalá ské práce. 2.6 Elektronická podoba bakalá ské práce Bakalá ská práce v elektronické podob bude na CD uložena v 1 souboru, který bude obsahovat kompletní verzi bakalá ské práce od titulní strany až po seznam použitých zdroj, etn všech p íloh. Bakalá ská práce v tišt né podob musí být totožná s elektronickou verzí. Formát souboru uložené bakalá ské práce bude PDF s názvem malým i velkým písmem bez diakritiky ve tvaru: obor_forma studia_prijmeni_jmeno p íklad: bpc_ks_novak_jiri.pdf (= Bezpe nostn právní innost kombinované studium Novák Ji í). PDF. které kancelá ské balíky (nap. Microsoft Word 2010) umož ují p ímo uložení do V p ípad problém s konverzí bakalá ské práce do PDF doporu ujeme využít program PDF Creator, který je voln dostupný na Program je voln ši itelný v rámci licence GNU GPL ( esky všeobecná ve ejná licence GNU ). Po naistalování programu se vytvo í ve vašem po íta i virtuální tiskárna PDF Creator. Pokud ve Wordu i jiném textovém editoru pak p i tisku práce zvolíte tuto virtuální tiskárnu PDF Creator, uloží se práce do formátu PDF. Poznámka: Vzhledem k problém m p i tisku bakalá ských prací, ke kterým dochází, pokud je BP tišt na na jiném po íta i, než byla napsána, doporu ujeme tisk BP vždy z formátu PDF. edejdete tak p ípadným problém m. 16

17 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA BAKALÁ SKÉ PRÁCE 3.1 Úprava textu Psaní textu Bakalá ská práce se píše na bílý papír formátu A4, po jedné stran. Pro tisk se použije patkové proporcionální písmo Times New Roman základní velikosti 12 bod s ádkováním 1,5 ádku. Pro poznámky pod arou m žeme použít jinou (menší) velikost písma (obvykle velikost 10). Pro zd razn ní textu m žeme použít jiné ezy téhož písma (kurzíva, tu né, tu ná kurzíva, kapitálky). Velikost nadpis metodika bakalá ské práce neupravuje, doporu ujeme však tu né písmo velikost 16 pro nadpisy 1. úrovn, velikost 14 pro nadpisy 2. úrovn a velikost 12 pro nadpisy 3. úrovn. P emíra r zných typ a velikostí písma však p sobí rušiv a chaoticky. Odstavec musí být zarovnán do bloku, tedy zarovnáváme levý i pravý okraj textu. První ádek odstavce je odsazen o 1,25 cm. Mezi odstavci m že být použit nejvýše jeden prázdný ádek nebo odstavec formátován tak, aby rozte mezi odstavci nep ekro ila vzdálenost jednoho prázdného ádku. Levý okraj, který slouží k vyvázání práce, je 4 cm široký, pravý okraj 2 cm. První ádek je od horního okraje odsazen 2,5 cm, poslední ádek 1,5 cm od spodního okraje. Stránky jsou pr žn íslovány od titulní strany, íslo stránky se však tiskne dole uprost ed stránky až od první stránky obsahu dále (tj. p i listování bakalá skou prací je první viditelná íslovka 6 dole pod obsahem). Úprava textu musí dát jasnou p edstavu o hierarchii jednotlivých ástí práce. Toho dosáhneme len ním textu na kapitoly, podkapitoly, oddíly a pododdíly. K ozna ení len ní kapitol a podkapitol používáme desetinné t íd ní. U textových editor doporu ujeme nadefinovat šablonu, styly odstavc a nadpis p ed zapo etím psaní celé práce. Usnadní to psaní a kone nou úpravu celé práce. Pokud se v textu vyskytují obrázky, tabulky nebo grafy, je pot ebné je íslovat a vybavit popiskou vyjad ující jejich obsah. Pro íslování se používají zkratky, nap. Tab. 1: Výsledky kontrolní práce nebo Obr. 1: Struktura materiálu nebo Graf 1: Po et obyvatel v obcích. Popisek se umis uje nad vloženou p ílohou, pokud je citováno z n jakého zdroje, umis uje se za popisek cita ní index s poznámkou pod arou. Pokud vložená p íloha vychází z vlastních zdroj a pramen, uvede se do citace vlastní zdroj. íslování tabulek a obrázk musí být jednozna né v celé práci, íslujeme proto od 1 do konce v jedné ad, zvláš tabulky a zvláš obrázky. Obrázky, tabulky nebo grafy se mohou stát také sou ástí p íloh, a to zejména tehdy, když se na n odvoláváme ve více kapitolách. Sou ástí práce byl m l být i seznam tabulek, graf a obrázk, p ípadn zkratek používaných v textu (viz p íloha. VI Vzor obsahu bakalá ské práce) Hlavní typografické zásady V textu musí být správn používány mezery. Mezera nesmí být p ed a musí být za každým interpunk ním znaménkem (te ka, árka, st edník, vyk ník, dvojte ka ). Mezery musí být rovn ž za každou te kou v datech a ve zkratkách (nap , o. p. s.). Velmi astou chybou v bakalá ské práci je n kolik mezer za sebou. 17

18 Mezery nesmí být za levou závorkou a p ed pravou závorkou, závorka vždy p iléhá k textu uvnit závorky. Totéž se týká používání uvozovek. V p ípad d lení slov je pot ebné dodržovat nejen pravidla pravopisu, ale též estetické zásady: na konci ádku nesmí z stat jen jedno písmeno (a-nabáze), na za átku ádku nesmí zbýt jen dv písmena (anabá-ze), nežádoucí je d lení, p i n mž by vznikly výrazy zvulgarizovaného nebo jinak nevhodného významu (spisova-tele, tlu-mo it, ná-držka). i psaní na po íta i je pot ebné vylou it možnost zalomení ádku na nevhodném míst pomocí tzv. nezalomitelné (pevné) mezery. P i editování se doporu uje tuto mezeru vkládat preventivn všude tam, kde by mohlo dojít k typografické chyb. Na konci ádku by se nem ly vyskytovat: jednohláskové p edložky (k, o, s, u, v, z), jednohláskové spojky (a, i). Konec ádku nesmí odd lit: íselné údaje v datu (1._1._2006), kolikamístné íselné údaje, které jsou opticky rozd lené po tisících (nap. 3_250_000), titul od iniciály jména a p íjmení (nap. Ing._J._Novák), názvy institucí tak, aby ozna ení jejich právní formy stálo samostatn na nové ádce (nap. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.), zna ky dokument a jejich lokace, webové adresy (pokud adresa nep esahuje délku ádku). Uvádíme zde jen hlavní typografické zásady, které jsou astou porušovány. Doporu ujeme využívat i Internetovou jazykovou p íru ku Ústavu pro jazyk eský AV R, která je k dispozici na 3.2 Úprava práce Bakalá ská práce se odevzdává svázaná do tvrdých desek. Doporu ená barva desek je erná nebo tmav modrá ední strana desek Na vn jší stran p ední desky musí být ozna ení Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., eské Bud jovice pod ním Bakalá ská práce, vlevo dole rok odevzdání práce a vpravo dole jméno a p íjmení studenta Vzor p ední strany desek je uveden v p íloze. II. Vzhledem k sídlu VŠERS uvádí studenti v eských Bud jovicích i P íbrami vždy jen eské Bud jovice bet bakalá ské práce Na h betu bakalá ské práce bude velkými písmeny uvedeno jméno a p íjmení autora/autorky bakalá ské práce a název bakalá ské práce. Vzor je uveden v p íloze íslo XIII. Pokud jméno a p íjmení autora/autorky bakalá ské práce a název bakalá ské práce p esahuje velikost h betu, je možné zkrátit název bakalá ské práce. Zárove upozor ujeme, že ne 18

19 všechny firmy nabízející vazbu bakalá ských prací provádí potisk h betu. P i dokon ování bakalá ské práce m jte prosím na pam ti i technické limity vazby práce, která nelze svázat na po kání. V p ípad asových komplikací p i dokon ování práce je vhodné p edem si ov it rychlost možného svázání bakalá ské práce u vybrané firmy. N kte í studenti jsou pak nap. v m síci srpnu zasko eni dovolenou v n kterém z kniha ství. Zde uvádíme n kolik p íklad, kde lze nechat práci svázat a potisknout: eské Bud jovice: Vlastimil Zevl - Kniha ství Katka (http://www.kniharstvikatka.cz) Kniha ské práce a paspartérství Homolková Jaroslava Táboritská 288, T ebo ( Knihvaza ství na mýtince (http://www.knihvazacstvi.cz/) íbram: Praha: Kniha ství Jana Ko ová - Kamila Ture ková (http://kniharstvi-pb.webpark.cz/) MIPE spol. s.r.o. (http://mipe.webgarden.cz/) Daruma (http://www.darumapraha.cz) Kniha ství áp (http://www.kniharstvi-cap.cz) Powerprint (www.powerprint.cz) Titulní strana práce Na titulní stran bude v horní ásti uvedeno: 1. ádek: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., eské Bud jovice. 2. a další ádky: ozna ení Bakalá ská práce ; název bakalá ské práce; jméno a p íjmení autora; studijní obor; forma studia (prezen ní, kombinovaná); jméno a p íjmení vedoucího práce; rok odevzdání (viz p íloha. III) Prohlášení o samostatném zpracování práce Text prohlášení se píše na samostatný list, text se umis uje v dolní ásti stránky (viz íloha. IV) Pod kování Autor m že pod kovat vedoucímu práce, p ípadn dalším konzultant m. Text pod kování se píše na samostatný list, text se umis uje v dolní ásti stránky (viz p íloha. V). Osoby jsou uvád ny celým jménem v etn titul Abstrakt Abstrakt je povinnou sou ástí bakalá ské práce. Uvádí se v eském a anglickém jazyce. Píše se vždy na samostatnou stránku. Abstrakt (minimáln slov, blíže viz str. 13) je stru ná a výstižná charakteristika obsahu práce. P ed abstrakt se napíší bibliografické údaje bakalá ské práce, klí ová slova práce (viz p íloha. VIII). V anglickém jazyce bude uveden: anglický název práce, klí ová slova práce, abstrakt (viz p íloha. IX). Student zodpovídá za jazykovou správnost anglického p ekladu. 19

20 Bibliografický záznam vaší práce Bibliografický záznam musí být vytvo en podle normy SN ISO 690 nap.: SKO EPA, L. ízení a manažerské dovednosti : bakalá ská práce. eské Bud jovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., s. Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Ji í Dušek, Ph.D. Pozor: v bibliografických záznamech neplatí n které typografické zásady. Dvojte ka mezi titulem a podtitulem práce a v nakladatelských údajích není interpunk ní dvojte kou, ale je odd lova em v bibliografickém záznamu. Z toho d vodu se píše p ed dvojte kou mezera. Stejné platí pro poml ku mezi ísly ro ník apod. (není odd lena mezerou od vlastního ísla) Klí ová slova Hesla, sousloví, fráze, které výstižn charakterizují obsah naší práce. Hesla uspo ádáme abecedn. Vhodné je cca 5 klí ových slov. Pro tvorbu klí ových slov m žeme použít tezaurus daného v dního oboru nebo odv tví. Tezaurus je odborný terminologický ízený slovník, který zachycuje aktuální terminologii ur itého oboru formou hesel v etn nejr zn jší vztah a souvislostí mezi hesly synonymní výrazy, p íbuznost, nad azenost, pod azenost ur itých termín navzájem. Další pom ckou k tvorb klí ových slov m že být Databáze národních autorit NK R (databáze ov ených a standardizovaných tématických hesel = v cných autorit), kterou buduje Národní knihovna R (Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz>) Obsah Vlastní text práce je len n a jednotlivé ásti jsou íslovány podle zásad desetinného íd ní. íslování zárove vyjad uje hloubku len ní a je vhodné, aby dosahovalo maximáln 4 stup a v každém z nich bylo maximáln 9 oddíl. ásti textu se ozna ují údaji složenými z arabských íslic, které se lení te kami, uvnit údaje se za te kou mezera ned lá. Na konci íselného výrazu se te ka nepíše, mezi íslem a textem se d lají zpravidla dv mezery. Slovní text se v obsahu píše od jednotné levé svislice se z etelem k nejdelšímu íselnému ozna ení. Nadpis lze zvýraznit tu ným tiskem. Nadpisy na stejné úrovni se zvýraz ují stejn. Vzor obsahu je uveden v p íloze. VI. Autor by m l využívat styly pro nadpisy, aby mohl obsah bakalá ské práce vytvo it automaticky s využitím prost edk textového editoru (p. ve Wordu funkce Vložit-Odkaz- Rejst ík a seznamy) Seznam použitých zdroj Seznam použitých zdroj musí být uveden v každé bakalá ské práci. V seznamu musí autor uvést veškerou použitou literaturu i jiné prameny významné pro zpracování práce. P i psaní bibliografických citací se ídíme platnou aktualizovanou normou SN ISO 690 ( ), která je eskou verzí mezinárodní normy ISO 690:2010. Touto normou se ruší a nahrazují SN ISO 690 ( ) z prosince 1996 a SN ISO ( ) z ledna Seznam použitých zdroj bude rozd len do dvou i více ástí Literární zdroje a elektronické zdroje, p ípadn dle pot eby na Legislativní dokumenty nebo Ostatní zdroje nap. interní databáze apod. (viz p íloha. VII). Seznam zdroj se se adí abecedn podle po áte ních písmen p íjmení autor resp. názv zdroj (pokud není autor uveden). V seznamu použitých zdroj by se nem ly objevit literární nebo elektronické zdroje, které nejsou obsaženy ve vlastním textu práce a naopak. 20

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 1. 4. 2014 Fakulty strojní VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního

Více

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Č. j. KR/11/00111 11/02088 Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Úvod Tato směrnice obsahuje základní

Více

o diplomových a bakalářských pracích

o diplomových a bakalářských pracích Vyhláška děkana č. 01/2006 o diplomových a bakalářských pracích 1 Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upřesňuje pravidla při zadávání, zpracování, odevzdání a hodnocení bakalářských, resp. diplomových

Více

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120 Základní informace o struktu e dat: Komise (nadkomise) obsahují leny schválené VR (po jejich identifikaci v SIS, p íp. dopln ní budou obsahovat všechny schválené leny, po novém za azení se vyplní datum

Více

Absolventská práce formální úprava

Absolventská práce formální úprava Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Absolventská práce formální úprava Obecná struktura absolventské práce - titulní list - čestné prohlášení - poděkování

Více

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí bakalářské práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Absolventské práce žák devátého ro níku

Absolventské práce žák devátého ro níku Absolventské práce žák devátého ro níku Absolventské práce jsou pro žáky p íležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatk a dovedností s vlastními možnostmi. Jsou p íležitostí plánovat a zažít osobní

Více

TÉMATA MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU Školní rok 2010 2011 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

TÉMATA MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU Školní rok 2010 2011 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Václavské nám. 1, 561 51 Letohrad tel., fax: 465 622 249 e-mail: lsg@lsg.cz www.lsg.cz Rozhodnutí ředitele školy č. 47/2010 TÉMATA MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU Školní

Více

S T A N D A R D S A M O S T A T N É

S T A N D A R D S A M O S T A T N É S T A N D A R D S A M O S T A T N É O D B O R N É P R Á C E Žáci zpracovávají samostatnou odbornou práci na závěr svého studia v posledním ročníku k naplnění závěrečných zkoušek. Standard se týká tříletých

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Pokyny pro psaní a obhajobu absolventské práce

Pokyny pro psaní a obhajobu absolventské práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Vzdělávací program Sociální práce (VOŠ) 75-32-N/01 Pokyny pro psaní a obhajobu absolventské práce 2015/2016 1 Obsah 1 Úprava absolventské práce...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis Název ve ejné zakázky Dodávky samolepících

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2011) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU školní rok 2015/2016 Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení

Více

SEMINÁ KOMUNIKA NÍCH DOVEDNOSTÍ TYPOGRAFICKÉ ZÁSADY ÚPRAVY TEXTU. rozvržení stránky. ást 1

SEMINÁ KOMUNIKA NÍCH DOVEDNOSTÍ TYPOGRAFICKÉ ZÁSADY ÚPRAVY TEXTU. rozvržení stránky. ást 1 íslo projektu íslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_21-15 St ední pr myslová škola stavební, eské Bud jovice, Resslova 2 RNDr. Vladimír Kostka SEMINÁ KOMUNIKA NÍCH DOVEDNOSTÍ

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ)

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) I. Poslání studentské vědecké a odborné činnosti Studentská vědecká a odborná činnost (dále jen SVOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů Policejní akademie

Více

Odevzdávání bakalá ských a diplomových prací a kontrola spln ní podmínek pro konání SZZK v akademickém roce 2012/2013 metodický pokyn

Odevzdávání bakalá ských a diplomových prací a kontrola spln ní podmínek pro konání SZZK v akademickém roce 2012/2013 metodický pokyn Odevzdávání bakalá ských a diplomových prací a kontrola spln ní podmínek pro konání SZZK v akademickém roce 2012/2013 metodický pokyn Vážené studentky, vážení studenti, pro hladký pr h ádného ukon ení

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Pokyny pro zpracování absolventské práce

Pokyny pro zpracování absolventské práce Pokyny pro zpracování absolventské práce 1 Základní formální náležitosti Do absolventské práce musí být zařazeny následující povinné součásti: Titulní list (Příloha 2) Prohlášení autora absolventské práce

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) pro akademický rok 2014/15

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) pro akademický rok 2014/15 Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) pro akademický rok 2014/15 Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009.

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN. Předmět úpravy 58 VYHLÁŠKA ze dne 10. února 2016 o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení

Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení Absolventská práce je jednou z forem, pomocí které škola ověřuje dovednosti, schopnosti a znalosti žáka, který končí

Více

SEMINÁ KOMUNIKA NÍCH DOVEDNOSTÍ TYPOGRAFICKÉ ZÁSADY ÚPRAVY TEXTU. popisky a legendy. poznámky. ást 3

SEMINÁ KOMUNIKA NÍCH DOVEDNOSTÍ TYPOGRAFICKÉ ZÁSADY ÚPRAVY TEXTU. popisky a legendy. poznámky. ást 3 íslo projektu íslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_21-17 St ední pr myslová škola stavební, eské Bud jovice, Resslova 2 RNDr. Vladimír Kostka SEMINÁ KOMUNIKA NÍCH DOVEDNOSTÍ

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

DUM 07 téma: P edepisování tolerancí

DUM 07 téma: P edepisování tolerancí DUM 07 téma: P edepisování tolerancí ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 18-20-M/01

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Pokyny k vypracování absolventské práce ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

Pokyny k vypracování absolventské práce ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Pokyny k vypracování absolventské práce ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Úvod Milí žáci, vypracováním absolventské práce získáte mnoho zkušeností a především schopnost samostatné práce a uvažování, které

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Jak postupovat p i vyhledávání literárních zdroj

Jak postupovat p i vyhledávání literárních zdroj Prameny odbornéliteratury - strategie, získz skání a zpracování 1) literatury kde za ít a jak dál 2) Jak získat vyhledanou literaturu 3) Práce s literaturou - zpracování literárních zdroj Primární zdroje

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

58/2016 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN

58/2016 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN 58/2016 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. února 2016 o státních zkoukách z grafických disciplín a o změně vyhláky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo kolství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY SSZ Investi ní akce malého rozsahu - strojní; ást EPS Podlimitní ve ejná zakázka Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb.,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Opat ení d kana P írodov decké fakulty UP v Olomouci

Opat ení d kana P írodov decké fakulty UP v Olomouci Opat ení d kana P írodov decké fakulty UP v Olomouci k provedení n kterých ustanovení Studijního a zkušebního ádu UP v Olomouci a Rigorózního ádu UP v Olomouci Hlava I. D kan P írodov decké fakulty UP

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

Metodický pokyn pro zpracování diplomové/bakalá ské práce

Metodický pokyn pro zpracování diplomové/bakalá ské práce Metodický pokyn pro zpracování diplomové/bakalá ské práce Bakalá ská práce (dále BP) a její obhajoba jsou nedílnou sou ástí státní záv re né zkoušky, vykonávané na záv r studia v bakalá ském studijním

Více

Část I. Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů podle studijního a zkušebního řádu univerzity

Část I. Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů podle studijního a zkušebního řádu univerzity UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany. Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek. Absolventská práce

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany. Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek. Absolventská práce Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2015 Obsah

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Zajištění softwarových produktů Microsoft prostřednictvím Campus Agreement jedná se o zakázku malého rozsahu,

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Název: Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Název: Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 907/20110012 Augustinová/4374 21. 7. 2011 V Ě C Poptávka -

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studentská 2, 461 17 LIBEREC I Tel.: 485 353 722, fax: 485 353 721 Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce Liberec 2009 2 Význam a cíl

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 1/2012 o přijímacím řízení ve znění Dodatku č. 1 z 3. října 2012 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

I. Rejst íkový soud. II. Navrhovatel

I. Rejst íkový soud. II. Navrhovatel Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u evropského zájmového hospodá ského sdružení I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu,

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DODÁVKA NÁBYTKU PRO VŠ KOLEJE POD PALACKÉHO VRCHEM BLOK A02 ve ejná zakázka zjednodušené podlimitní ízení na dodávky PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ÍZENÍ dle 38 zákona o ve ejných zakázkách.

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování

Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Zde ka Niklasová 3. 11. 2014 editelka odboru ve ejných dražeb a realitní innosti Základní východiska

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon)

Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon) Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon) ijímání ke vzd lávání ve st ední škole 59 Podmínky p ijetí ke vzd lávání ve st ední škole (1)

Více

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Zpracoval Jméno, funkce Ing. Lenka Stránská Manager kvality Datum, podpis 10.dubna 2012 Vydání: 1 Strana: 1/8 Jméno, funkce Datum,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží Zadavatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice, IČ: 60733098 Zadávací

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Akademie múzických umění Fakulta filmová a televizní. Katedra filmové a televizní kamery. Ročník I. Magisterské studium

Akademie múzických umění Fakulta filmová a televizní. Katedra filmové a televizní kamery. Ročník I. Magisterské studium Akademie múzických umění Fakulta filmová a televizní Katedra filmové a televizní kamery N á v o d y k o b o r o v ý m c v i č e n í m Ročník I. Magisterské studium 2 Katedra filmové a televizní kamery

Více

.J.: MMFM 90386/ POŽADOVANÝ TERMÍN PLN NÍ ZAKÁZKY

.J.: MMFM 90386/ POŽADOVANÝ TERMÍN PLN NÍ ZAKÁZKY STATUTÁRNÍ M STO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT M STA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání ve ejných zakázek Radni ní 1148 738 22 Frýdek-Místek VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE:. J.: MMFM 90386/2015 SP. ZN. 91.1 VY IZUJE: Ing.

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Publikační etika časopisu Naše společnost

Publikační etika časopisu Naše společnost Publikační etika časopisu Naše společnost Časopis Naše společnost je odborný multidisciplinární časopis publikující primárně příspěvky o výzkumu veřejného mínění, ale také z oblasti sociologie, politologie,

Více