METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od ) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních prací v pr hu studia a k vypracování záv re ných prací v rámci Centra celoživotního vzd lávání.

2 Vzor citace: DUŠEK, J. VŠERS. 2. vyd. eské Bud jovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, s. ISBN Edi ní rada VŠERS: Ing. Ji í Dušek, Ph.D.; PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.; Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.; doc. Karol Murdza, PhD.; doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. (p edseda); doc. Ing. Old ich Pekárek, CSc.; JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D.; doc. Ing. Ladislav Sko epa, Ph.D.; prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. eské Bud jovice Název: Autor: Vydavatel: VŠERS Dušek Ji í Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Žižkova 6, eské Bud jovice, R 2

3 OBSAH ÚVOD POSTUP P I ZADÁVÁNÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE Harmonogram tvorby bakalá ské práce Volba tématu a vedoucího práce Téma práce Nej ast jší chyby p i volb tématu práce Název bakalá ské práce Projekt a zadání bakalá ské práce Obsah projektu a zadání bakalá ské práce Postup p i projektování bakalá ské práce Smysl a cíl a projektu Teoreticko metodická analýza základního problému, který bude v bakalá ské práci ešen Vztah tématu ke studovanému oboru a základní literatura Formulace problém Vymezení cíl práce Definice základních pojm Volba metod asový harmonogram zpracování Seznam základní literatury Zpracování tématu bakalá ské práce ZPRACOVÁNÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE Doporu ená studijní literatura metodiky pro zpracování BP Doporu ené etapy vypracování bakalá ské práce Rozsah bakalá ské práce Forma zpracování bakalá ské práce Odevzdání bakalá ské práce Elektronická podoba bakalá ské práce FORMÁLNÍ ÚPRAVA BAKALÁ SKÉ PRÁCE Úprava textu Psaní textu Hlavní typografické zásady Úprava práce P ední strana desek H bet bakalá ské práce

4 3.2.3 Titulní strana práce Prohlášení o samostatném zpracování práce Pod kování Abstrakt Bibliografický záznam vaší práce Klí ová slova Obsah Seznam použitých zdroj Seznam zkratek Seznam p íloh P ílohy Odkazy na informa ní zdroje v textu práce BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY A CITACE DOKUMENT DLE SN ISO 690 ( ) PLATNÉ OD 1. DUBNA Základní pravidla pro vytvá ení bibliografických citací Struktura bibliografické citace Pravidla a prvky bibliografické citace Tv rce Název Názvy periodik Typ nosi e Vydání Nakladatelské údaje Místo vydání Nakladatel (vydavatel) Datum publikování íslování a stránkování Názvy edic a íslování svazk Identifikátory Lokace citovaného informa ního zdroje Další všeobecné informace (poznámky) Specifické údaje pro r zné informa ní zdroje Elektronické informa ní zdroje Filmy, videa a televizní vysílání Grafická díla Hudba Patenty a normy Další Bibliografické záznamy dalších typ dokument (nezahrnutých do SN ISO 690) PRAKTICKÉ P ÍKLADY DLE SN ISO 690 ( ) Tišt né dokumenty Elektronické dokumenty

5 6 ETIKA PSANÍ ODBORNÝCH TEXT A PLAGIÁTORSTVÍ PREZENTACE BAKALÁ SKÉ PRÁCE ÍLOHY SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Vážení studenti a studentky VŠERS, pokud budete mít jakýkoliv dotaz i p ipomínku k Metodice pro tvorbu bakalá ských prací, prosím kontaktujte mne na D kuji. Ing. Ji í Dušek, Ph.D. prorektor pro v du, výzkum a rozvoj 5

6 ÚVOD Vypracováním bakalá ské práce má student prokázat schopnost samostatn využívat teoretické a metodologické poznatky získané b hem studia a aplikovat je p i ešení konkrétního úkolu v daném oboru. Bakalá skou práci je možno pojmout jako teoretickou nebo výzkumnou, n které mohou svojí povahou p esahovat uvedené hranice. V teoretické práci student prokazuje, že prostudoval dostupnou tuzemskou i zahrani ní literaturu k danému tématu, je schopen problematiku analyzovat, jasn vyložit a obohatit o další teoretické záv ry. Ve výzkumné práci shromáždí student, vedle poznatk získaných studiem literatury, také empirické údaje dosažené vlastním výzkumem, které správn ut ídí, analyzuje, syntetizuje a interpretuje. Pro úsp šné vypracování bakalá ské práce je nezbytná úzká spolupráce s vedoucím bakalá ské práce. Spolupráce za íná již p i prvních úvahách studenta o výb ru tématu práce, pokra uje p i p íprav projektu a zadání a vrcholí p i vlastní tvorb bakalá ské práce. 1 POSTUP P I ZADÁVÁNÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE 1.1 Harmonogram tvorby bakalá ské práce V této metodice je uveden orienta ní harmonogram postupu tvorby bakalá ské práce. Každoro ní up esn ní s uvedením p esných termín a dat obsahuje harmonogram školy pro íslušný akademický rok, který je na webových stránkách školy a na infodisku. Vyhlášení tematických okruh pro bakalá ské práce na webu školy dle obor. (odpovídají vedoucí garantujících kateder) Výb r tématu a vedoucího bakalá ské práce. (odpovídají studenti) Zpracování a odevzdání vypln ného a vedoucím práce podepsaného projektu bakalá ské práce a zadání bakalá ské práce výhradn studijnímu odd lení v míst studia ve 2 paré, p ípadn i odevzdání eviden ního listu a dokladu o VŠ vzd lání, pokud se jedná o vedoucího práce sobícího mimo školu. Projekt doporu ujeme vytisknout oboustrann, zadání BP musí být jednostrann na samostatném list A4 kv li pozd jšímu všití do bakalá ské práce (nesešívat ani jinak nespojovat projekt a zadání). (odpovídají studenti) edání 1 paré schváleného projektu a zadání bakalá ské práce zp t student m na studijním odd lení. Student si projekt a zadání vyžádá na studijním odd lení ve stanoveném termínu! (odpovídá studijní odd lení a studenti) zpravidla do konce íjna v 2. ro níku studia do konce prosince v 2. ro níku studia zpravidla do konce b ezna v 2. ro níku studia (pokud student projekt a zadání neodevzdá, není možný zápis do dalšího ro níku!) Od 1.5. do v druhém ro níku studia 6

7 Odevzdání bakalá ské práce studijnímu odd lení a vedoucímu práce (odpovídají studenti) Studijnímu odd lení se odevzdává 1 výtisk bakalá ské práce (s všitým originálem zadání bakalá ské práce) a 1x bakalá ská práce na CD. CD bude vloženo do papírové obálky a odevzdáno samostatn (nevkládat do BP). Na CD médiu bude nesmazateln napsáno jméno a p íjmení studenta, rok a název práce. (odpovídají studenti) Student dále odevzdá 2 výtisky bakalá ské práce (s všitou kopií zadání BP, bez CD) vedoucímu BP: povinn 1 výtisk svázané bakalá ské práce ur ený pro oponenta, který ho po vypracování posudku vrátí zp t a vedoucí práce ho odevzdá na studijní odd lení tento výtisk bude studentovi vrácen po obhajob BP. u druhého výtisku bakalá ské práce ur eného pro pot eby vedoucího BP je dána fakultativní možnost dohody mezi poslucha em a vedoucím práce, zda tento výtisk požaduje a v jaké form (pevná vazba výtisku je nepovinná, je na uvážení vedoucího BP, zda výtisk bude od poslucha e vyžadovat, tento výtisk se následn poslucha i nevrací). Celkem student odevzdává minimáln 2 výtisky bakalá ské práce, v p ípad požadavku vedoucího bakalá ské práce odevzdává 3 výtisky bakalá ské práce. Zpracování a odevzdání posudk bakalá ských prací. Odevzdává se 1 výtisk posudku vedoucího práce a 1 výtisk posudku oponenta, p ípadn i odevzdání eviden ního listu oponenta a dokladu o VŠ vzd lání, pokud se jedná o oponenta p sobícího mimo školu (odpovídá vedoucí a oponent) Seznámení se s posudky na studijním odd lení (odpovídá studijní odd lení a studenti) zpravidla do konce dubna v 3. ro níku studia (pro ervnový termín SZZ) nebo zpravidla do konce ervence v 3. ro níku studia (pro zá ijový termín SZZ), tyto termíny je nezbytné dodržet, aby byl student p ipušt n k vykonání SZZ zpravidla do konce kv tna (pro ervnový termín SZZ) zpravidla do konce srpna (pro zá ijový termín SZZ) zpravidla od za átku ervna (pro ervnový termín SZZ) zpravidla od za átku zá í (pro zá ijový termín SZZ) Poznámka. 1: esné termíny jsou uvedeny v pokynech rektora na každý akademický rok. Pokud dojde k p ekro ení stanovených termín, je nutné podat žádost o prodloužení termínu a uhradit s tím spojený poplatek dle Opat ení rektora. Poznámka. 2: V p ípad od vodn né nutnosti zm ny již schváleného tématu bakalá ské práce, vedoucího práce atd. je student povinen vypracovat nový projekt a zadání bakalá ské práce a p edložit jej ke schválení. Poznámka. 3: Pokud je na základ posudku shledána bakalá ská práce jako nevyhovující, postupuje se dále podle studijního ádu. Poznámka. 4: Oponent je ustanoven garantem oboru na návrh vedoucího bakalá ské práce. Student oponenta nezajiš uje! Poznámka. 5: Pokud je vedoucí práce odborník p sobící mimo školu, musí být bakalá ská práce oponována interním akademickým pracovníkem školy. Garanty schvalovaných témat a bakalá ských prací u jednotlivých obor jsou íslušné katedry: obor Bezpe nostn právní innost ve ve ejné správ garant Katedra právních obor a bezpe nostních studií, obor Management a marketing služeb Katedra managementu a marketingu služeb, obor Regionální studia garant Katedra spole enských v d. 7

8 1.2 Volba tématu a vedoucího práce Téma práce Téma je východiskem pro první hlubší úvahy nad zpracováním bakalá ské práce. Každoro m že student vybírat z obm ovaných tematických okruh, které jsou vypsány na webu školy jednotlivými katedrami diferencovan dle studijních obor (RS, BP, MMS). Téma bakalá ské práce musí korespondovat se zam ením studia. V p ípad zájmu a po dohod s vedoucím p íslušné garantující katedry (oborov ) má student možnost zvolit jako vedoucího práce i vysokoškolsky vzd laného odborníka p sobícího mimo školu. V tomto ípad sou asn s odevzdáním vypln ného a vedoucím práce podepsaného projektu a zadání bakalá ské práce studijnímu odd lení musí student odevzdat na studijní odd lení i eviden ní list s dokladem o vysokoškolském vzd lání magisterského stupn (viz p íloha. XII), který poslouží jako podklad pro uzav ení smlouvy na vedení bakalá ské práce mezi školou a odborníkem. Témata bakalá ských prací vycházejí z odborného zam ení jednotlivých vyu ujících v rámci daného oboru, ale reflektují také výzkumnou innost každého pracovit. Bakalá ská práce m že nap íklad rozpracovávat díl í problematiku grantu ešeného katedrou/školou. Po dohod s garanty daného oboru, ve spolupráci se zvoleným vedoucím práce, má student právo navrhnout vlastní téma bakalá ské práce vycházející z jeho odborné profilace, praktických zkušeností, navazující na p edchozí teoretické nebo praktické práce studenta. Zvolené téma musí být v souladu se studijním programem studenta, musí odpovídat profilu absolventa školy a musí být ed odevzdáním projektu a zadání BP konzultováno s vedoucím p íslušné katedry, resp. garantem studijního programu. Zajímavá témata nebo nám ty na témata lze tradi hledat v odborné literatu e. Auto i obvykle v diskusní ásti svých výzkum polemizují se svými záv ry a poukazují ímo nebo nep ímo na další oblasti a související témata, která by bylo vhodné probádat. Rovnocenným inspira ním zdrojem je také reálný život, ve kterém si dobrý pozorovatel povšimne ady zajímavých jev, které by cht l ve své práci popsat nebo i vysv tlit. Zvolit téma práce se zdá být prosté, ale velmi asto je tomu naopak a studenti se tak hned v úvodu dopoušt jí chyb. Pro kombinované studenty je možné doporu it volbu tématu z oblasti jejich pracovních aktivit, resp. z firmy, ve které jsou zam stnáni. Odpadá problém s vyhledáváním konkrétního subjektu, kde student realizuje svoji výzkumnou ást bakalá ské práce. Téma však musí být v souladu se studijním programem studenta, musí odpovídat profilu absolventa školy Téma bakalá ské práce je platné až po úplném schválení projektu a zadání bakalá ské práce! Pokud se student opozdí s odevzdáním projektu a zadání, postupuje se dle Opat ení rektora pro p íslušný akademický rok Nej ast jší chyby p i volb tématu práce Student si zvolí téma, které výrazn zasahuje do jiného v dního oboru, než který studuje nebo volí téma, které je na jedné stran spole ensky zajímavé, na druhé stran však íliš rozší ené a jeho projekt neskýtá záruku nových záv nebo pohled na danou problematiku. Velmi astou chybou je formulace p íliš širokého tématu práce. Studenti mají strach z napln ní p edepsaného rozsahu práce (po tu stran) a proto volí obšírné téma. Opakem m že být i p íliš úzce zam ený projekt. Z tohoto pohledu je nezbytná konzultace tématu s potenciálním vedoucím práce, který odborn zváží vhodnost tématu BP. 8

9 1.2.3 Název bakalá ské práce Up es ování tématu probíhá na základ studia literatury a v pr hu konzultací s vedoucím práce. Název práce vychází ze zvoleného tematického okruhu. Volba tématu práce je základem projektu a zadání bakalá ské práce. Velmi astou chybou p i volb názvu bakalá ské práce je skute nost, že se v celé ad ípad se jedná o velmi obecn formulovaná témata prací (nap. Lidské zdroje podniku jako faktor konkurenceschopnosti; Marketingové ízení zna ky; Pojiš ovnictví v R apod.) Aplikace na konkrétní p íklad, který je sou ástí práce, se neodráží v jejím názvu, což je zcela vážný nedostatek. Záv rem této innosti vypracuje student projekt a zadání bakalá ské práce. 1.3 Projekt a zadání bakalá ské práce Obsah projektu a zadání bakalá ské práce Formulá projektu a zadání bakalá ské práce je uveden p íloze. I a obsahuje: název bakalá ské práce v eském a anglickém jazyce, cíl bakalá ské práce, teoreticko-metodickou analýzu základního problému, který bude v bakalá ské práci ešen, strukturu (obsah) bakalá ské práce, seznam základní literatury minimáln 5 zdroj (neuvád t internetové zdroje!!!, ve vlastní bakalá ské práci z internetu samoz ejm erpat lze), zdroj musí být citován dle cita ní normy uvedené v metodice BP, asový harmonogram zpracování. Vypracovaný projekt podepíše vedoucí práce, který tak dává sv j souhlas s vedením práce. Následn pak vedoucí p íslušné garantující katedry potvrdí zadání svým podpisem. Projekty nesmí podepisovat jiná než garantující katedra, projekt a zadání BP je sou ástí dokumentace p íslušné katedry. Zadání bakalá ské práce je platné až po podpisu prorektorem pro studium a po schválení rektorem školy. Projekt doporu ujeme vytisknout oboustrann, zadání BP musí být jednostrann na samostatném list A4 kv li pozd jšímu všití do bakalá ské práce (nesešívat ani jinak nespojovat projekt a zadání). P i odevzdání projektu a zadání nesmí být dokument poma kán, zne išt n i znehodnocen vpisováním poznámek rukou apod., jinak projekt ani zadání nebude p ijat studijním odd lením a schválen. Projekt a zadání musí být též kompletní po obsahové stránce a musí spl ovat všechny formální náležitosti (nap. po et zdroj, zdroje dle cita ní normy apod.), jinak není možné schválení kompetentními osobami zapojenými do schvalovacího procesu. Téma bakalá ské práce je platné až po úplném schválení PROJEKTU A ZADÁNÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE, pokud jsou shledány nedostatky, je student povinen projekt a zadání p epracovat Postup p i projektování bakalá ské práce První a klí ovou inností, která p edchází tvorb vlastní bakalá ské práce, je projektování, jež m žeme p irovnat k verbalizaci myšlenek autora, opírající se o jeho odborné znalosti, zkušenosti a dovednosti. Projekt je konkrétní zevrubný plán jednotlivých úvah, krok a inností, které musí student provést, aby naplnil své p edstavy a cíle, které si vyty il. 9

10 Vypracování dobrého projektu sv í o profesním zájmu studenta v novat se zvolenému tématu s plným nasazením a do jisté míry je i zárukou kvalitní práce. Je nezbytné a velmi nutné v pr hu projektování, stejn jako v celém pr hu tvorby bakalá ské práce, pravideln konzultovat s vedoucím bakalá ské práce a zú ast ovat se bakalá ského seminá e. Zápo et za bakalá ský seminá provede akademický pracovník pov ený vedením bakalá ského seminá e. Zápo et za bakalá skou práci v zimním semestru provede vedoucí BP za zpracovanou díl í ást bakalá ské práce po domluv se studentem. Zápo et za bakalá skou práci v letním semestru provede vedoucí bakalá ské práce až po jejím odevzdání. Pokud dojde k p ekro ení stanovených termín pro získání zápo tu i odevzdání BP, je nutné podat žádost o prodloužení termínu zápo tu/odevzdání BP a uhradit s tím spojený poplatek dle Opat ení rektora. Zápo et Odpov dná osoba Povinnosti zápo tu Bakalá ský seminá garant bakalá ského seminá e prezentace a p edložení dosud zpracované ásti bakalá ské práce Bakalá ská práce I vedoucí BP zpracování teoretické ásti bakalá ské práce Bakalá ská práce II vedoucí BP odevzdání bakalá ské práce (svázané) Smysl a cíl a projektu Projekt obsahuje analýzu základního problému (p edm t zkoumání), který bude v práci ešen, vymezení cíl práce, strukturu práce, seznam základní literatury a asový harmonogram zpracování. Projekt BP by m l student zpracovat až po základní rešerši aktuální odborné literatury, kterou si k danému tématu student provede. Aktivita s vyhledáním a získáním aktuální odborné literatury i jiných zdroj je na stran studenta, nikoliv vedoucího bakalá ské práce. Projekt BP je dokladem toho, jak student umí p emýšlet o daném tématu, jak ho umí transponovat do výzkumných problém, hypotéz a jak vhodn a adekvátn volí metody a techniky pro sb r dat, jaké postupy chce využít pro jejich zpracování a interpretaci a jaká by mohla být struktura celé práce Teoreticko metodická analýza základního problému, který bude v bakalá ské práci ešen Po dob e zvoleném tématu BP následuje druhá etapa. Jde o relativn rozsáhlou a klí ovou ást projektu, která by m la p inést odpov di na následující otázky: Pro ím) je téma BP aktuální a pro studovaný obor d ležité (obohacující)? Jak je dané téma zastoupeno v odborné literatu e ( eské i cizojazy né)? Jaké problémy bude vlastní práce popisovat a objas ovat? Je forma výstup v souladu s hlavním a vedlejším cílem BP? Vztah tématu ke studovanému oboru a základní literatura Výsledkem následující úvahy je zp sob za len ní zvoleného tématu do struktury dního oboru a do obsahu studijního programu. Smyslem této ásti je poukázat na základní literaturu (myšlenky r zných autor ), kterou autor již k danému tématu prostudoval a na 10

11 kterou bude ve své práci navazovat. Seznam použité literatury bude dále rozši ován v pr hu zpracování bakalá ské práce Formulace problém Problémy v obecné rovin m žeme definovat jako rozdílnost výchozího a požadovaného stavu. To umož uje charakterizovat výchozí situaci a stav, ke kterému by m la práce dosp t. Návrh této cesty, jak se lze z jednoho výchozího bodu dostat k cíli, je edm tem další ásti projektu, resp. BP, pojednávajícího o použitých metodách. Promyšlená formulace ešeného problému BP a následn stanovených cíl je zárukou dalšího systémového ešení BP Vymezení cíl práce Cíle bakalá ské práce vyjad ují, co bude výsledkem a smyslem jeho badatelského úsilí. Stanovení cíl má p ímou návaznost na samotný název práce a formulaci problém. Cíle mohou být stanoveny v hierarchické form, a to cíl hlavní a vedlejší cíle. Auto i kvantitativn orientovaného projektu budou mít tuto práci jednodušší, protože jejich cílem bude s nejv tší pravd podobností odpov t na výzkumné otázky. Bakalá ské práce si mohou klást cíle metodické, výzkumné, praxeologické a teoretické. Nap.: Na základ výsledk výzkumné ásti navrhnout modelový program odborné p ípravy pracovník ve ejné správy. BP má prokázat použití teoretických poznatk získaných studiem v praxi, proto je žádoucí p i stanovení cíl zárove usilovat o využití BP v konkrétní praxi. V této souvislosti je nutné upozornit na cíle, které jsou v n kterých p ípadech neadekvátní a pro zpracování bakalá ské práce nedosta ující. Smyslem bakalá ských prací není poukazovat a popisovat samoz ejmosti, ale objas ovat vztahy mezi jevy, vysv tlovat je na základ r zných teorií, systematizovat je a komentovat na základ svých zkušeností a znalostí. Není-li projekt formulován jako výzkumný, pak autor m že usilovat nap íklad o vytvo ení typologie, metodické p íru ky apod. Práce nesmí být pouhopouhou literární rešerší bez invence autora. Tato skute nost vyplývá z poslání bakalá ského studia jako takového. Jde o studium výrazn profesn orientované Definice základních pojm Mezi d ležitou ást bakalá ské práce pat í teoretická ást v nující se definici pojm, které budou v práci užívány. V projektu bakalá ské práce není velký prostor pro tuto problematiku, ale nem la by být v žádném p ípad pominuta obzvlášt tehdy, jedná-li se o pojmy, které jsou pro daný obor nové nebo neobvyklé Volba metod V následující ásti projektu, resp. BP, by m l student prokázat orientaci v základních výzkumných metodách daného oboru a schopnost adekvátní volby metod vzhledem k charakteru sledovaných jev a volb cíl. Autorovi by m lo být již ve fázi projektování ejmé, jaké základní metody (techniky) použije v návaznosti na stanovené cíle a ešené problémy v BP, aby m l dostate ný prostor pro jejich vlastní studium. P ehled o jednotlivých metodách a jejich používání získá student následn návšt vou bakalá ského seminá e. Typy metod použitých v BP se budou také odlišovat podle charakteru sledovaného jevu a formulace výzkumného problému. Mezi nejrozší en jší chyby, kterých se studenti ve svých projektech dopoušt jí, je výrazná preference dotazník (rádoby univerzálního nástroje) na úkor jiných metod. K tomuto faktu m že vést nap íklad n kolik nepodložených o ekávání: Sestavit (vytvo it) dotazník je jednoduché. 11

12 Sb r dat je rychlý. B hem krátké doby sesbírám velké množství dat u velkého vzorku respondent. Interpretace dat je prostá, popíšu jen kolik respondent a jak odpov lo na danou otázku. Vytvo it optimální dotazník je práce nesmírn asov náro ná. Je pot ebné si uv domit, že pro kvalitní dotazníkové šet ení je pot ebné absolvovat kladnou teoretickou p ípravu v oblasti p ípravy dotazník, výb ru vzorku respondent a zpracování získaných dat. Je nutné po ítat s dostate ným asem pro p ípravu kvalitního dotazníku, asem pro vlastní získání použitelných dat od dostate ného vzorku respondent a také pro jejich kvalitní vyhodnocení a zpracování. V neposlední ad, nelze p ece ovat a zpravidla zevšeobec ovat výsledky marketingového výzkumu, proto doporu ujeme po konzultaci s vedoucím BP tuto ást pe liv prodiskutovat asový harmonogram zpracování Harmonogram stanoví asový pr h tvorby bakalá ské práce. Je na odpov dnosti studenta, kdy a kolik asu své práci, resp. jednotlivým ástem práce v nuje. V každém akademickém roce harmonogram studia stanoví i termíny odevzdání záv re ných prací. Nelze zapomínat, že v asovém harmonogramu se zrcadlí náro nost použitých metod a zpracování získaných dat. Student je povinen dodržet termíny uvedené na za átku této metodiky! Seznam základní literatury Sou ástí záv re né ásti projektu BP je seznam literatury, který autor využil nejen ke zpracování projektu, ale kterou také již prostudoval v rámci svého dosavadního studia. V projektu bakalá ské práce se neuvádí internetové odkazy, jen tišt ná literatura. Studenti by m li v práci využívat nejen eskou ale i cizojazy nou literaturu. V samotné bakalá ské práci erpat z internetových zdroj samoz ejm lze. 1.4 Zpracování tématu bakalá ské práce Na základ kladn p ijatého projektu a zadání bakalá ské práce, po zapracování eventuálních p ipomínek, se dokument po podpisu rektora stává zadáním bakalá ské práce. Student p istoupí k samostatnému zpracování daného tématu. Problémy konzultuje pr žn s vedoucím práce, p ípadn s dalšími konzultanty. Vedoucím práce m že být i externí pracovník VŠERS, který má na tuto innost ádn uzav enou dohodu o provedení práce. Informace o vedoucích prací poskytují p íslušné katedry. Student, jako autor práce, pln odpovídá za obsahovou stránku práce (ve smyslu estného prohlášení na druhé stran práce o autorství díla jako takového) a odpovídá též za dodržení formálních požadavk na bakalá ské práce podle této metodiky. 12

13 2 ZPRACOVÁNÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE O postupech psaní bakalá ské práce existuje relativn široká nabídka r zných publikací. Vybrané zásady pro zpracování BP byly áste uvedeny v souvislosti s tvorbou projektu BP, nebo v n kterých bodech se proces zpracování projektu a samotné práce prolínají. Pro základní orientaci m že sloužit další doporu ená literatura. Upozor ujeme však, že pro studenty VŠERS je platná a závazná pouze tato metodika pro tvorbu bakalá ských prací, ostatní zdroje mají jen rozši ující informa ní charakter. 2.1 Doporu ená studijní literatura metodiky pro zpracování BP FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. 1. vyd. Brno : Kniha, s. ISBN SPOUSTA, V., aj. Vádemékum autora odborné a v decké práce. 1. vyd. Brno : PdF MU, s. ISBN ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, s. ISBN MEJRKOVÁ, S., DANE, F., SV TLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, s. ISBN Doporu ené etapy vypracování bakalá ské práce Postup zpracování vychází z harmonogramu, který student zpracoval v projektu práce. Obecn lze íci, že práce prochází t mito etapami: Shromaž ování a studium literatury Formulace problém a hypotéz, v p ípad výzkumné innosti, jejich operacionalizace Výb r metod, resp. up esn ní metod, které budou používány p i ešení problém Aplikace vybraných metod v procesu shromaž ování, t íd ní a syntézy získaných poznatk Formulace základních záv práce, návrh ešení zkoumaných problém, doporu ení k dalšímu zkoumání a praktické realizaci výsledk bakalá ské práce V pr hu tvorby bakalá ské práce je velmi d ležitá a nezastupitelná efektivní spolupráce s vedoucím práce, p ípadn s konzultanty. 2.3 Rozsah bakalá ské práce Rozsah bakalá ské práce musí být minimáln 40 stran textu bez p íloh (tedy ibližn znak v etn mezer) ve formální úprav podle této metodiky. Kratší rozsah práce m že být sám o sob d vodem pro nep ipušt ní bakalá ské práce k obhajob / neobhájení bakalá ské práce. Doporu ený maximální rozsah, který by nem l být p ekro en, je 60 stran textu bez p íloh (tedy p ibližn znak v etn mezer). 2.4 Forma zpracování bakalá ské práce Bakalá ská práce je len na do jednotlivých íslovaných kapitol. Vzor viz p íloha. VI Vzor obsahu bakalá ské práce. Vlastní práci a obsahu p edchází titulní strana (1. strana práce), prohlášení autora BP (2. strana práce), pod kování autora BP (3. strana práce) a 13

14 abstrakt BP v eském a anglickém jazyce (4. a 5. strana práce). Každá hlavní kapitola s nadpisem první úrovn by m la z estetických d vod za ínat na nové stran. Abstrakt v práci musí být uveden abstrakt v eském jazyce v rozsahu minimáln slov, který stru charakterizuje celou práci. Sou ástí abstraktu jsou též klí ová slova. Vzor abstraktu je uveden v p íloze. VIII. Abstrakt je redukovaný text, který charakterizuje obsah dokumentu bez rozlišování autorství abstraktu, bez dopl kových informací, bez vlastní interpretace a hodnocení dokumentu (tj. nikoliv v práci velmi dob e hodnotím podle mne zajímavý systém, ale práce hodnotí systém ). Základními vlastnostmi abstraktu jsou výstižnost, p ehlednost, jasnost, stru nost, p esnost, objektivnost a tivost. Abstrakt je formulován v p irozeném jazyce obvykle ve v tách, n kdy však jen v heslovité podob, telegrafickým stylem. Abstrakt m že používat textových formulací z referovaného dokumentu, ale jako celek je formulován nov. Nejste si jisti, zda jste dob e napsali abstrakt? edstavte si, že ho dáte p íst n komu, kdo Vaši BP nezná, doty ný by m l na základ Vašeho abstraktu mít p ehled o tom, co práce eší, co je jejím cílem a co v ní asi nalezne. Abstract v práci musí být uveden též abstrakt v anglickém jazyce. eský a anglický abstrakt musí být totožné. Student zodpovídá za jazykovou správnost anglického p ekladu. Vzor abstraktu je uveden v p íloze. IX, zvýšené pozornosti dbejte p i p ekladu názvu školy a dalších pojm (n které p eklady jsou uvedeny ve vzoru). Obsah shrnuje názvy jednotlivých kapitol a podkapitol, jež poskytují p ehled o logice celého uspo ádání práce. Pokud si prohlédnete p ílohu VI Vzor obsahu bakalá ské práce, všimn te si, že: Úvod a Záv r nemají p ed sebou po adové íslo íslování za íná až od kapitoly 1 Cíl a metodika bakalá ských prací. P i íslování kapitol se za poslední íslo již te ka nedává: dob e - 1 Cíl a metodika bakalá ských prací X špatn - 1. Cíl a metodika bakalá ských prací. V obsahu se neodkazuje na íslo strany Obsahu, za íná se až Úvodem. Úvod obsahuje analýzu aktuálnosti vybraného tématu, zd vodn ní výb ru tématu. Cíle a metodika bakalá ské práce Cíle bakalá ské práce vyjad ují, co bude výsledkem a smyslem badatelského úsilí a jakými metodami (technikami) bude cíle dosaženo. V bakalá ské práci je tato kapitola povinná a umíst na hned za úvodem. Teoreticko-metodická ást (toto není název kapitoly!) zpravidla obsahuje: analýzu literatury s p ehledem dosavadních poznatk o ešeném problému; ztotožn ní autora s n kterou (n kterými) z uvád ných teorií a zd vodn ní tohoto autorova postoje; vymezení základních pojm, které budou používány v práci; formulaci hypotéz a v p ípad empirického výzkumu jejich operacionalizaci; metody, které budou použity v bakalá ské práci. Tv í ást, praktická ást práce (toto není název kapitoly!) obvykle nejrozsáhlejší ást práce, jež obsahuje samostatné a tvo ivé zpracování ešené problematiky. Pokud je sou asn provád n kvantitativní výzkum, pak by m ly být výsledky zpracovávány adekvátními statistickými metodami. Navrhovaná ešení a vyhodnocení dat je vhodné doplnit tabulkami a grafy, které usnad ují interpretaci výsledk. Záv r hodnotí spln ní cíl, které byly popsány a stanoveny v úvodu. Obsahuje také shrnutí nejd ležit jších poznatk v kontextu možností jejich využití. Ze záv ru by m l být patrný p ínos a význam bakalá ské práce, vlastní postoje a názory autora. 14

15 Seznam použitých zdroj je nezbytné dodržovat normy bibliografických citací. Pro bakalá skou práci teoretického charakteru by seznam použitých literárních zdroj m l zpravidla obsahovat 20 primárních i sekundárních titul, pro bakalá skou práci výzkumného charakteru 10 titul. Menší po et titul se m že být za ur itých okolností považován za závažný d vod pro nep ipušt ní bakalá ské práce k obhajob. Práce filosofického, politologického, sociologického nebo historického charakteru musí využívat zejména primární zdroje. Práce musí vycházet p edevším z tišt ných zdroj. Relevantní elektronické zdroje by m ly sloužit pouze jako dopln k. V závislosti na zpracovávaném tématu doporu ujeme v každé bakalá ské práci využít alespo 2 cizojazy né zdroje. Využívání citací z Wikipedie, Googlu apod. v bakalá ské práci není doporu eno. 2.5 Odevzdání bakalá ské práce Student odevzdá bakalá skou práci v jednom svázaném výtisku a v elektronické podob na CD-ROM studijnímu odd lení v termínu dle harmonogramu p íslušného akademického roku. CD bude vloženo do papírové obálky a odevzdáno samostatn (nevkládat do BP). Na CD médiu bude nesmazateln napsáno jméno a p íjmení studenta, rok a název práce. Student dále odevzdá po dohod s vedoucím BP 1-2 výtisky bakalá ské práce (bez CD) vedoucímu bakalá ské práce (1 výtisk BP dle domluvy pro p ípadné pot eby vedoucího práce, který si tento výtisk ponechá vedoucí tento výtisk nemusí vyžadovat, u tohoto jediného výtisku je možné domluvit se na p ípadném jiném typu vazby než je povinná pevná vazba; 1 výtisk povinn pro oponenta práce, který ho po vypracování posudku vrátí zp t a vedoucí práce ho odevzdá na studijní odd lení tento výtisk bude studentovi vrácen po obhajob bakalá ské práce). Celkem tedy student odevzdává 2-3 svázané bakalá ské práce (2+1 výtisk), bakalá ské práce musí být vytišt ny jednostrann ve formátu A4. Vedoucí práce zabezpe í odevzdání bakalá ské práce stanovenému oponentovi. Oponenta schvaluje vedoucí/tajemník garantující katedry na návrh vedoucího bakalá ské práce. Oponent musí mít vysokoškolské vzd lání minimáln magisterského stupn, vzd lání a pracovní zam ení oponenta musí korespondovat s hodnocenou bakalá skou prací. Kv li nezávislosti je nep ípustné, aby hodnocení BP provád li osoby p íbuzensky i jinak sp ízn né s autorem bakalá ské práce i jejím vedoucím. V posudku musí být též jednozna uvedeno, zda je BP doporu ena k obhajob i nikoliv. V p ípad zásadního rozporu v hodnocení (rozdíl u celkového hodnocení bakalá ské práce o t i stupn a více) u posudku vedoucího a oponenta BP m že prorektorka pro studium rozhodnout o zpracování dalšího posudku, kterým pov í vybraného pracovníka. Zadání bakalá ské práce (nikoliv projekt) student všívá p i vazb do bakalá ské práce (zadání se vloží p ed svázáním p ed první (= titulní) stranu práce, vložení zadání se nijak nezohled uje p i íslování BP ani v obsahu, není též sou ástí elektronické verze práce). Do výtisku pro studijní odd lení se všívá originál zadání, do dvou výtisk pro vedoucího bakalá ské práce se všívají kopie zadání. Kniha ství pak ješt p ed vazbou doplní p ední a zadní p edsádku (prázdné listy). Zadání jsou povinni studenti všívat do bakalá ské práce od akademického roku V p ípad, že student nemá zadání k dispozici (ztráta, fyzické poškození apod.), studijní odd lení za podmínek stanovených Opat ením rektora pro íslušný akademický rok vyhotoví kopii zadání bakalá ské práce. Vedoucí práce odevzdá v požadovaném termínu na studijní odd lení jeden výtisk oponentského posudku a jeden výtisk posudku vedoucího práce. Zárove je nutné kv li uzav ení dohody o provedení práce s oponentem doložit ekonomickému odd lení vypln ný eviden ní list s pot ebnými údaji o oponentovi práce (viz p íloha. XII) a doklad o jeho vysokoškolském vzd lání minimáln magisterského stupn, pokud se jedná o odborníka sobícího mimo školu. 15

16 V p ípad, že oponent vypracovává posudky na více bakalá ských prací, sta í odevzdat eviden ní list a doklad o vzd lání pouze jednou. Studijní odd lení vrátí absolventovi jeden potvrzený výtisk bakalá ské práce po úsp šné obhajob bakalá ské práce. 2.6 Elektronická podoba bakalá ské práce Bakalá ská práce v elektronické podob bude na CD uložena v 1 souboru, který bude obsahovat kompletní verzi bakalá ské práce od titulní strany až po seznam použitých zdroj, etn všech p íloh. Bakalá ská práce v tišt né podob musí být totožná s elektronickou verzí. Formát souboru uložené bakalá ské práce bude PDF s názvem malým i velkým písmem bez diakritiky ve tvaru: obor_forma studia_prijmeni_jmeno p íklad: bpc_ks_novak_jiri.pdf (= Bezpe nostn právní innost kombinované studium Novák Ji í). PDF. které kancelá ské balíky (nap. Microsoft Word 2010) umož ují p ímo uložení do V p ípad problém s konverzí bakalá ské práce do PDF doporu ujeme využít program PDF Creator, který je voln dostupný na Program je voln ši itelný v rámci licence GNU GPL ( esky všeobecná ve ejná licence GNU ). Po naistalování programu se vytvo í ve vašem po íta i virtuální tiskárna PDF Creator. Pokud ve Wordu i jiném textovém editoru pak p i tisku práce zvolíte tuto virtuální tiskárnu PDF Creator, uloží se práce do formátu PDF. Poznámka: Vzhledem k problém m p i tisku bakalá ských prací, ke kterým dochází, pokud je BP tišt na na jiném po íta i, než byla napsána, doporu ujeme tisk BP vždy z formátu PDF. edejdete tak p ípadným problém m. 16

17 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA BAKALÁ SKÉ PRÁCE 3.1 Úprava textu Psaní textu Bakalá ská práce se píše na bílý papír formátu A4, po jedné stran. Pro tisk se použije patkové proporcionální písmo Times New Roman základní velikosti 12 bod s ádkováním 1,5 ádku. Pro poznámky pod arou m žeme použít jinou (menší) velikost písma (obvykle velikost 10). Pro zd razn ní textu m žeme použít jiné ezy téhož písma (kurzíva, tu né, tu ná kurzíva, kapitálky). Velikost nadpis metodika bakalá ské práce neupravuje, doporu ujeme však tu né písmo velikost 16 pro nadpisy 1. úrovn, velikost 14 pro nadpisy 2. úrovn a velikost 12 pro nadpisy 3. úrovn. P emíra r zných typ a velikostí písma však p sobí rušiv a chaoticky. Odstavec musí být zarovnán do bloku, tedy zarovnáváme levý i pravý okraj textu. První ádek odstavce je odsazen o 1,25 cm. Mezi odstavci m že být použit nejvýše jeden prázdný ádek nebo odstavec formátován tak, aby rozte mezi odstavci nep ekro ila vzdálenost jednoho prázdného ádku. Levý okraj, který slouží k vyvázání práce, je 4 cm široký, pravý okraj 2 cm. První ádek je od horního okraje odsazen 2,5 cm, poslední ádek 1,5 cm od spodního okraje. Stránky jsou pr žn íslovány od titulní strany, íslo stránky se však tiskne dole uprost ed stránky až od první stránky obsahu dále (tj. p i listování bakalá skou prací je první viditelná íslovka 6 dole pod obsahem). Úprava textu musí dát jasnou p edstavu o hierarchii jednotlivých ástí práce. Toho dosáhneme len ním textu na kapitoly, podkapitoly, oddíly a pododdíly. K ozna ení len ní kapitol a podkapitol používáme desetinné t íd ní. U textových editor doporu ujeme nadefinovat šablonu, styly odstavc a nadpis p ed zapo etím psaní celé práce. Usnadní to psaní a kone nou úpravu celé práce. Pokud se v textu vyskytují obrázky, tabulky nebo grafy, je pot ebné je íslovat a vybavit popiskou vyjad ující jejich obsah. Pro íslování se používají zkratky, nap. Tab. 1: Výsledky kontrolní práce nebo Obr. 1: Struktura materiálu nebo Graf 1: Po et obyvatel v obcích. Popisek se umis uje nad vloženou p ílohou, pokud je citováno z n jakého zdroje, umis uje se za popisek cita ní index s poznámkou pod arou. Pokud vložená p íloha vychází z vlastních zdroj a pramen, uvede se do citace vlastní zdroj. íslování tabulek a obrázk musí být jednozna né v celé práci, íslujeme proto od 1 do konce v jedné ad, zvláš tabulky a zvláš obrázky. Obrázky, tabulky nebo grafy se mohou stát také sou ástí p íloh, a to zejména tehdy, když se na n odvoláváme ve více kapitolách. Sou ástí práce byl m l být i seznam tabulek, graf a obrázk, p ípadn zkratek používaných v textu (viz p íloha. VI Vzor obsahu bakalá ské práce) Hlavní typografické zásady V textu musí být správn používány mezery. Mezera nesmí být p ed a musí být za každým interpunk ním znaménkem (te ka, árka, st edník, vyk ník, dvojte ka ). Mezery musí být rovn ž za každou te kou v datech a ve zkratkách (nap , o. p. s.). Velmi astou chybou v bakalá ské práci je n kolik mezer za sebou. 17

18 Mezery nesmí být za levou závorkou a p ed pravou závorkou, závorka vždy p iléhá k textu uvnit závorky. Totéž se týká používání uvozovek. V p ípad d lení slov je pot ebné dodržovat nejen pravidla pravopisu, ale též estetické zásady: na konci ádku nesmí z stat jen jedno písmeno (a-nabáze), na za átku ádku nesmí zbýt jen dv písmena (anabá-ze), nežádoucí je d lení, p i n mž by vznikly výrazy zvulgarizovaného nebo jinak nevhodného významu (spisova-tele, tlu-mo it, ná-držka). i psaní na po íta i je pot ebné vylou it možnost zalomení ádku na nevhodném míst pomocí tzv. nezalomitelné (pevné) mezery. P i editování se doporu uje tuto mezeru vkládat preventivn všude tam, kde by mohlo dojít k typografické chyb. Na konci ádku by se nem ly vyskytovat: jednohláskové p edložky (k, o, s, u, v, z), jednohláskové spojky (a, i). Konec ádku nesmí odd lit: íselné údaje v datu (1._1._2006), kolikamístné íselné údaje, které jsou opticky rozd lené po tisících (nap. 3_250_000), titul od iniciály jména a p íjmení (nap. Ing._J._Novák), názvy institucí tak, aby ozna ení jejich právní formy stálo samostatn na nové ádce (nap. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.), zna ky dokument a jejich lokace, webové adresy (pokud adresa nep esahuje délku ádku). Uvádíme zde jen hlavní typografické zásady, které jsou astou porušovány. Doporu ujeme využívat i Internetovou jazykovou p íru ku Ústavu pro jazyk eský AV R, která je k dispozici na 3.2 Úprava práce Bakalá ská práce se odevzdává svázaná do tvrdých desek. Doporu ená barva desek je erná nebo tmav modrá ední strana desek Na vn jší stran p ední desky musí být ozna ení Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., eské Bud jovice pod ním Bakalá ská práce, vlevo dole rok odevzdání práce a vpravo dole jméno a p íjmení studenta Vzor p ední strany desek je uveden v p íloze. II. Vzhledem k sídlu VŠERS uvádí studenti v eských Bud jovicích i P íbrami vždy jen eské Bud jovice bet bakalá ské práce Na h betu bakalá ské práce bude velkými písmeny uvedeno jméno a p íjmení autora/autorky bakalá ské práce a název bakalá ské práce. Vzor je uveden v p íloze íslo XIII. Pokud jméno a p íjmení autora/autorky bakalá ské práce a název bakalá ské práce p esahuje velikost h betu, je možné zkrátit název bakalá ské práce. Zárove upozor ujeme, že ne 18

19 všechny firmy nabízející vazbu bakalá ských prací provádí potisk h betu. P i dokon ování bakalá ské práce m jte prosím na pam ti i technické limity vazby práce, která nelze svázat na po kání. V p ípad asových komplikací p i dokon ování práce je vhodné p edem si ov it rychlost možného svázání bakalá ské práce u vybrané firmy. N kte í studenti jsou pak nap. v m síci srpnu zasko eni dovolenou v n kterém z kniha ství. Zde uvádíme n kolik p íklad, kde lze nechat práci svázat a potisknout: eské Bud jovice: Vlastimil Zevl - Kniha ství Katka (http://www.kniharstvikatka.cz) Kniha ské práce a paspartérství Homolková Jaroslava Táboritská 288, T ebo ( Knihvaza ství na mýtince (http://www.knihvazacstvi.cz/) íbram: Praha: Kniha ství Jana Ko ová - Kamila Ture ková (http://kniharstvi-pb.webpark.cz/) MIPE spol. s.r.o. (http://mipe.webgarden.cz/) Daruma (http://www.darumapraha.cz) Kniha ství áp (http://www.kniharstvi-cap.cz) Powerprint (www.powerprint.cz) Titulní strana práce Na titulní stran bude v horní ásti uvedeno: 1. ádek: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., eské Bud jovice. 2. a další ádky: ozna ení Bakalá ská práce ; název bakalá ské práce; jméno a p íjmení autora; studijní obor; forma studia (prezen ní, kombinovaná); jméno a p íjmení vedoucího práce; rok odevzdání (viz p íloha. III) Prohlášení o samostatném zpracování práce Text prohlášení se píše na samostatný list, text se umis uje v dolní ásti stránky (viz íloha. IV) Pod kování Autor m že pod kovat vedoucímu práce, p ípadn dalším konzultant m. Text pod kování se píše na samostatný list, text se umis uje v dolní ásti stránky (viz p íloha. V). Osoby jsou uvád ny celým jménem v etn titul Abstrakt Abstrakt je povinnou sou ástí bakalá ské práce. Uvádí se v eském a anglickém jazyce. Píše se vždy na samostatnou stránku. Abstrakt (minimáln slov, blíže viz str. 13) je stru ná a výstižná charakteristika obsahu práce. P ed abstrakt se napíší bibliografické údaje bakalá ské práce, klí ová slova práce (viz p íloha. VIII). V anglickém jazyce bude uveden: anglický název práce, klí ová slova práce, abstrakt (viz p íloha. IX). Student zodpovídá za jazykovou správnost anglického p ekladu. 19

20 Bibliografický záznam vaší práce Bibliografický záznam musí být vytvo en podle normy SN ISO 690 nap.: SKO EPA, L. ízení a manažerské dovednosti : bakalá ská práce. eské Bud jovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., s. Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Ji í Dušek, Ph.D. Pozor: v bibliografických záznamech neplatí n které typografické zásady. Dvojte ka mezi titulem a podtitulem práce a v nakladatelských údajích není interpunk ní dvojte kou, ale je odd lova em v bibliografickém záznamu. Z toho d vodu se píše p ed dvojte kou mezera. Stejné platí pro poml ku mezi ísly ro ník apod. (není odd lena mezerou od vlastního ísla) Klí ová slova Hesla, sousloví, fráze, které výstižn charakterizují obsah naší práce. Hesla uspo ádáme abecedn. Vhodné je cca 5 klí ových slov. Pro tvorbu klí ových slov m žeme použít tezaurus daného v dního oboru nebo odv tví. Tezaurus je odborný terminologický ízený slovník, který zachycuje aktuální terminologii ur itého oboru formou hesel v etn nejr zn jší vztah a souvislostí mezi hesly synonymní výrazy, p íbuznost, nad azenost, pod azenost ur itých termín navzájem. Další pom ckou k tvorb klí ových slov m že být Databáze národních autorit NK R (databáze ov ených a standardizovaných tématických hesel = v cných autorit), kterou buduje Národní knihovna R (Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz>) Obsah Vlastní text práce je len n a jednotlivé ásti jsou íslovány podle zásad desetinného íd ní. íslování zárove vyjad uje hloubku len ní a je vhodné, aby dosahovalo maximáln 4 stup a v každém z nich bylo maximáln 9 oddíl. ásti textu se ozna ují údaji složenými z arabských íslic, které se lení te kami, uvnit údaje se za te kou mezera ned lá. Na konci íselného výrazu se te ka nepíše, mezi íslem a textem se d lají zpravidla dv mezery. Slovní text se v obsahu píše od jednotné levé svislice se z etelem k nejdelšímu íselnému ozna ení. Nadpis lze zvýraznit tu ným tiskem. Nadpisy na stejné úrovni se zvýraz ují stejn. Vzor obsahu je uveden v p íloze. VI. Autor by m l využívat styly pro nadpisy, aby mohl obsah bakalá ské práce vytvo it automaticky s využitím prost edk textového editoru (p. ve Wordu funkce Vložit-Odkaz- Rejst ík a seznamy) Seznam použitých zdroj Seznam použitých zdroj musí být uveden v každé bakalá ské práci. V seznamu musí autor uvést veškerou použitou literaturu i jiné prameny významné pro zpracování práce. P i psaní bibliografických citací se ídíme platnou aktualizovanou normou SN ISO 690 ( ), která je eskou verzí mezinárodní normy ISO 690:2010. Touto normou se ruší a nahrazují SN ISO 690 ( ) z prosince 1996 a SN ISO ( ) z ledna Seznam použitých zdroj bude rozd len do dvou i více ástí Literární zdroje a elektronické zdroje, p ípadn dle pot eby na Legislativní dokumenty nebo Ostatní zdroje nap. interní databáze apod. (viz p íloha. VII). Seznam zdroj se se adí abecedn podle po áte ních písmen p íjmení autor resp. názv zdroj (pokud není autor uveden). V seznamu použitých zdroj by se nem ly objevit literární nebo elektronické zdroje, které nejsou obsaženy ve vlastním textu práce a naopak. 20

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.9.2015) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více