Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015"

Transkript

1 Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne Informace o plnění Plánu kontrolních činností za II. pololetí 2014 Kontrolní činnost OKPIA v II. pololetí 2014 vycházela z Plánu kontrolních činností na rok 2014, který byl schválen usnesením Rady MČ Prahy 15 č. R-1533 ze dne Při jeho plnění byly zajišťovány kontrolní činnosti vyplývající z kontrolních funkcí územního samosprávného celku upravených zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zákonem č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše ve znění pozdějších předpisů. Ve II. pololetí byly odborem kontrolně právním a interního auditu uskutečněny čtyři řídící kontroly a jedna veřejnosprávní kontrola. Součástí uskutečněných kontrol byly i kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků z kontrol dříve provedených. Dále byla provedena kontrola plnění mandátní smlouvy o správě majetku MČ Praha 15 ve firmě PMC Facility a.s. Odborem školství, kultury a zdravotnictví byla provedena jedna tématická kontrola, která se týkala pronájmů tělocvičen v základních školách MČ Praha 15 za období od do (5 subjektů). Výsledky jednotlivých kontrol: I. řídící kontrola I.3 Kontrola vybraných úseků hospodaření MČ Prahy a) nákup kancelářských potřeb a jejich evidence Od byl v souvislosti s optimalizací skladových a kancelářských prostor zrušen příruční sklad kancelářských potřeb rozhodnutím tajemníka ÚMČ Praha 15. Pořizované kancelářské potřeby jsou účetně zařazeny do přímé spotřeby. Nedílnou součástí faktur za kancelářské potřeby by měla být příloha s rozpisem, komu byly tyto potřeby jmenovitě přiděleny s podpisy příjemců tak, aby byl zajištěn přehled o nakládání s veřejnými prostředky. Doporučujeme tuto skutečnost promítnout do příslušných vnitřních předpisů týkajících se hospodaření s majetkem. V kontrolovaném období fungoval sklad spotřebního materiálu pro výpočetní techniku v oddělení informatiky a sklad čisticích prostředků v oddělení hospodářské správy. Výběrovým způsobem bylo zkontrolováno nakládání s kancelářskými prostředky od objednávky přes účtování až po výdej těchto prostředků do spotřeby. Ve větším množství byly objednávány převážně tyto kancelářské potřeby: obálky, kancelářský papír, tonery, etikety, pořadače, desky, které spotřebovávaly všechny odbory. Kontrolou bylo zjištěno, že všechny faktury byly podloženy podepsanými objednávkami. V jednom případě byla vystavena objednávka (OBJ/2014/10328) na 50 tis. Kč bez DPH, která nebyla podložena konkrétním rozpisem kancelářských potřeb. Na některých fakturách chyběl podpis toho, kdo zboží převzal (faktury za materiál pro IT a faktury za nákup papíru byly v pořádku). Některé kancelářské potřeby byly objednávány oddělením kanceláře tajemníka prostřednictvím firmy Lyreco. Z kontrolovaného vzorku nebylo u těchto faktur (např. č , , , ) zřejmé, kolik zakoupeného zboží si ponechal odbor KÚT a jaké množství bylo předáno k další spotřebě na jiné odbory. Vznikla potřeba vést evidenci kolik, čeho každý odbor spotřebovává, aby hospodaření s veřejným majetkem bylo přehledné.

2 Závěr: Z kontroly vyplynul úkol zapracovat nový způsob nákupu, rozdělování, skladování kancelářských potřeb a provádění inventarizace do vnitřní směrnice Evidence a oceňování majetku a zrušit dosud platný pokyn tajemníka ÚMČ Praha 15 č. 3/2001 ze dne s názvem Vedení skladové evidence a v tomto smyslu opravit i procesy uvedené v ISO dokumentaci. Dbát na to, aby dodavatelské faktury byly doloženy podpisy zaměstnanců, kterým byly konkrétní kancelářské potřeby předány do užívání. I.3.b) kontrola čerpání rozpočtu OŽP V odboru životního prostředí bylo zkontrolováno čerpání rozpočtu dle jednotlivých paragrafů za období od do K uvedenému datu bylo čerpáno 64,97 % z plánovaných celoročních výdajů. Odbor životního prostředí předložil ke kontrole kopie faktur, které byly doloženy objednávkami, smlouvami a v některých případech i fotografickou dokumentací. Kontrolní skupina porovnávala tyto doklady se záznamy v účetním programu Gordic s cílem zjistit stav čerpání rozpočtu. Čerpání rozpočtu se týkalo především těchto paragrafů: 3412 sportovní zařízení v majetku obce 3722 sběr a odvoz komunálních odpadů 3729 ostatní nakládání s odpady 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Z celkového objemu faktur byly dvě faktury zařazeny pod paragraf č činnost místní správy a dvě faktury pod paragraf č silnice, což není pro vykazování činnosti OŽP typické, avšak týká se sloučeného výběrového řízení na zeleň a komunikace a náklady na zajištění provozu čistícího vozu. V celkovém rozpočtu OŽP nedošlo do uvedeného data k překročení přidělených prostředků. Zbývá přiměřený prostor k jeho čerpání do konce roku. Část volných prostředků je vázána smluvně. Nepřesné označení odběratele se vyskytlo na všech fakturách firmy Centra a.s., na fakturách od firmy Lesy hl. m. Prahy a Unikont Group s.r.o. Na všech fakturách byl podpis příkazce operace. Na průvodních listech byl uveden i podpis osoby odpovídající za formální a věcnou správnost. Faktury byly proplaceny řádně v rámci doby splatnosti. Dále byl porovnán obsah faktur s uzavřenými objednávkami. V této oblasti nebyly shledány žádné nedostatky. Závěr: Drobným nedostatkem byly nesprávné doručovací adresy, a proto je třeba dbát na to, aby byla u všech dokladů uváděna správná doručovací adresa. Vzhledem ke kontrolnímu zjištění nebyla žádná jiná opatření k nápravě navrhována. I.4 Kontrola zadávání veřejných zakázek v OD V odboru dopravy byly od do data konání kontroly uskutečněny pouze tři zakázky malého rozsahu, které se týkaly opravy a údržby komunikací a komunikační zeleně. Jednalo se o tyto zakázky: 1. Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15, předpokládaná výše ceny Kč, číslo zakázky P14V , veřejná zakázka schválená usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-1786 ze dne

3 2. Letní údržba komunikací a komunikační zeleně na území MČ Praha 15 (k.ú. Horní Měcholupy a k.ú. Hostivař) pro období , předpokládaná výše ceny Kč, číslo zakázky P14V , veřejná zakázka schválená usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-1651 ze dne Zimní údržba komunikací na území MČ Praha 15 (k.ú. Horní Měcholupy, Hostivař) v období až , předpokládaná výše ceny Kč, číslo zakázky P14V , veřejná zakázka schválená usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-1899 ze dne Závěr: Ve všech třech kontrolovaných případech se jednalo o zakázky malého rozsahu. Při jejich zadávání byla dodržena ustanovení 6 zákona o veřejných zakázkách. Zároveň byla splněna uveřejňovací povinnost dle 146 zákona o veřejných zakázkách. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky, a proto nejsou navrhována žádná opatření k nápravě. III.1 Plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol v odboru majetkovém Výše uvedená kontrola se zabývala pouze kontrolou plnění opatření k nápravě v oblasti evidence majetku a správy pohledávek. III.1 a) Evidence majetku Při kontrole byly porovnávány údaje z katastru nemovitostí s údaji v počítačovém programu ENO ve kterém je evidován nemovitý majetek MČ Praha 15. Většina nedostatků byla odstraněna. Zbývá ještě dořešit některé případy. - Dotáhnout do konce evidenci budov a pozemků v areálu RZ tak, aby údaje z katastru nemovitostí odpovídaly evidenčním kartám v počítačovém programu ENO. - Některé garáže, které byly v katastru nemovitostí, nebyly uvedeny v počítačovém programu ENO. Stavby garáží jsou v soukromém vlastnictví, avšak vlastníkem pozemku je MČ Praha 15. V důsledku účinnosti nového občanského zákoníku od začal řešit narovnání vlatnických vztahů právník. - Některé jiné stavby a technické vybavení, které byly zaznamenány v katastru nemovitostí pod parcelními čísly, nebyly však zvlášť uvedeny na evidenčních kartách programu ENO. Na evidenčních kartách ENO splývaly tyto objekty s většími celky. Jednalo se převážně o školní objekty, které byly v minulosti takto zaevidovány a nelze je bez znaleckého posudku od celku oddělit a tak sjednotit evidenci v programu ENO s evidencí v katastru nemovitostí - Na jedné evidenční kartě je třeba upravit vlastnický podíl. - Některé drobné rozdíly ploch v m 2 byly způsobeny digitalizací, rovněž je třeba upravit. - Dvě parcely uvedené v katastru nemovitostí nebyly vůbec zaznamenány v programu ENO. - Upomínat MHMP, aby překlopil data do programu ENO z pozemků, které byly svěřeny MČ Praha 15 Statutem hl.m. Prahy. Dílčí závěr: V oddělení majetku byla věnována značná pozornost odstraňování chyb z minulých období. Bylo věnováno maximální úsilí, aby evidence majetku

4 korespondovala s údaji v katastru nemovitostí. Je nutno dopracovat novou směrnici o nakládání s majetkem. Do novelizované směrnice by měly být zahrnuty nové požadavky na inventarizaci dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, dále ČÚS č odpisování dlouhodobého majetku, ČÚS č dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek a ČÚS č transfery. III.1 b) Správa pohledávek Kontrolní skupina provedla porovnání materiálu Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 k s údaji v počítačovém programu DES a kontrolu další související agendy. Vzhledem k probíhajícímu ukončování smluvního vztahu s firmou Centra a.s. nebyli dlužníci spravovaní touto firmou do materiálu Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 zahrnuty. Lze konstatovat, že dlužné částky uvedené v materiálu Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 odpovídaly číselným údajům v počítačovém programu DES. Oproti minulému období došlo k nárůstu dlužníků v oblasti nájmu bytů a nebytových prostor a zároveň k nárůstu výše stávajících dluhů z důvodů navýšení nájemného. V důsledku účinnosti nového občanského zákoníku a změnou subjektu poskytovatele právních služeb bylo zahájeno účetní odepisování nedobytných pohledávek a důsledné vystěhovávání dlouhodobých neplatičů. Byla provedena kontrola vybraného vzorku spisů. Vzorek zahrnoval jednak spisy již kontrolované v roce 2012, 2013 a dále ještě nekontrolované spisy dlužníků. Bylo zjištěno, že v programu DES se nacházely nevypořádané přeplatky staršího data z nájmů od již nebydlících nájemníků, respektivě nájemců nebytových prostor z důvodu nemožnosti jejich kontaktování. Mělo by být provedeno alespoň jejich účetní vypořádání. Dílčí závěr: Bylo zjištěno, že se spisy bylo průběžně pracováno. Lze konstatovat, že proti předcházejícím obdobím došlo k zintenzivnění činnosti v oblasti správy pohledávek. Plnění opatření k nápravě z minulé kontroly - Vypořádat přeplatky z nájmů bytů a nebytových prostor - úkol trvá. - Zajistit důsledné a systematické vedení agendy pohledávek v rámci oddělení správy nemovitostí trvalý úkol. II. veřejnosprávní kontrola II.2 Kontrola vybraných úseků hospodaření příspěvkové organizace CSOP Praha 15 V obobí od do proběhla finanční kontrola vybraných úseků hospodaření této příspěvkové organizace. Byly kontrolovány tyto oblasti: II.2.1 Nákladové faktury II.2.2 Pokladna, příjmové a výdajové pokladní doklady II.2.3 Doplňková činnost

5 II.2.4 Cestovné II.2.5 Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol Kontrolní zjištění: II.2.1 Nákladové faktury Výběrovým způsobem byly zkontrolovány nákladové faktury od do data konání kontroly. Na některých fakturách za zboží a služby byla nesprávně uváděna doručovací adresa organizace. V několika málo případech bylo účtováno na nesprávné účty. Jednalo se zejména o faktury, které byly zaúčtovány na účet 518 služby místo na účet 511 opravy a udržování. Dále byly faktury za nákup software nesprávně účtovány jako dlouhodobý nehmotný majetek i když hodnota jednoho software nepřesáhla 60 tis. Kč. Všechny tyto faktury byly uhrazeny z investičního fondu a nikoliv z provozních prostředků. II.2.2 Pokladna, příjmové a výdajové pokladní doklady Konečné stavy peněžních prostředků, které byly uvedeny v pokladních knihách souhlasily s pokladní hotovostí. Příjmové a výdajové pokladní doklady v převážné většině obsahovaly předepsané náležitosti. Pokladní limit byl dodržován. V jednom případě u příjmového pokladního dokladu nebyl žádný podklad nebo odkaz na seznam účastníků. U dvou výdajových pokladních dokladů byly podkladem faktury, které neobsahovaly rozpisy nákladů nebo rozsah plnění. II.2.3 Doplňková činnost Předmětem kontroly v doplňkové činnosti bylo porovnání oprávnění uvedených ve zřizovací listině se skutečností. Doplňková činnost byla vedena odděleně od hlavní činnosti v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Činnosti, na které bylo třeba živnostenské oprávnění, byly doloženy živnostenskými listy. Do výnosů z pronájmu nebyl zaúčtován výnos za pronájem DC Paprsek a tím došlo ke snížení výsledku hospodaření v doplňkové činnosti za I. pololetí roku II.2.4 Cestovné V jednom případě bylo ubytování na služební cestě nesprávně zaúčtováno nesprávně na účet 518 služby. II.2.5 Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol Výsledek kontroly opatření k nápravě zjištěných nedostatků byl následující: uvádění správné doručovací adresy organizace: částečně splněno, úkol i nadále přetrvává pokladní knihy používané v domě s pečovatelskou službou byly doplněny na titulních stranách o předepsané náležitosti a jejich listy byly předem očíslovány. vydat zaktualizovanou směrnici O finanční kontrole, úkol trvá byla zajištěna trvanlivost dokladů zpracovaných tepelným tiskem stvrzenky od příjemců služeb u plateb provedených v hotovosti byly potvrzeny

6 provázanost pokladních dokladů na podklady byla zajištěna včetně podpisů příslušných odpovědných osob správnost opravy nákladů v oblasti stravování byla potvrzena auditní zprávou nezávislého auditora dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřžených zaměstnanci k vyúčtování byly zaktualizovány zajištění souladu výkazu počtu vyrobených porcí s výkazem počtu rozvezených obědů v terénu bylo splněno částečně, v jednom případě se jednalo o záměnu pásem dovozu a s tím souvisejícím nesprávným vyúčtováním dovozu stravy, dále v jednom případě byla provedena záměna diet v D3 a D4, což mělo za následek rovněž nesprávné vyúčtování Závěr: Při finanční kontrole plnění opatření k nápravě v příspěvkové organizaci CSOP Praha 15, Parmská 390, Praha 10 - Horní Měcholupy, byly ověřovány vybrané údaje vykázané v účetnictví a v účetních výkazech, týkající se plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol. Při zjišťování stavu plnění opatření k nápravě a kontrolou vybraných úseků hospodaření organizace byla použita výběrová metoda. Kontrolou byly zjištěny výše uvedené nedostatky. Projevilo se maximální úsilí o nápravu chyb z minulých kontrol a nové chyby byly iniciativně již v průběhu kontroly odstraňovány. Celková úroveň výkaznictví v oblasti pečovatelské služby dosáhla podstatného zlepšení proti předcházejícím letům. Bylo doporučeno se zaměřit na splnění nových úkolů a dopracovat úkoly, které byly splněny jen částečně. IV. Kontrola plnění mandátní smlouvy firmy PMC Facility a.s. Od byly svěřeny MČ P15 Statutem hl. m. Prahy nemovitosti, nacházející se v katastrálním území Horní Měcholupy - Veronské náměstí. Jednalo se celkem o 354 bytových jednotek a 548 parkovacích stání v podzemních garážích, jejichž správu zajišťuje firma PMC Facility a.s. na základě mandátní smlouvy. PMC Facility a.s. ve své činnosti plní úkoly obsažené v mandátní smlouvě o správě nemovitostí č. C/23/000132/96 ze dne uzavřenou s hlavním městem Prahou. Tato smlouva byla v průběhu let upravována dodatky. Dodatek č. 21 ze dne byl uzavřen již s Městskou částí Praha 15. MČ Praha 15 zřídila u České spořitelny a.s. účet č /0800, jako účet pro správu nemovitostí firmou PMC Facility a.s. se zvláštním režimem, kde je svěřeno právo disponování s finančními prostředky tohoto účtu výlučně PMC Facility a.s. I. Kontrola plnění rozpočtu Předmětem kontroly bylo čerpání rozpočtu, který byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 15 č. Z-130 ze dne Nad rámec původního rozpočtu byly plněny některé další požadavky MČ Praha 15 (projekt pro Paprsek a projekt na zařízení lékařské ordinace). Kontrolní skupina se rovněž zaměřila na kontrolu provádění správy bytových a nebytových objektů včetně evidence pohledávek. Podstatnou částí příjmů byly výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor. Tyto výnosy byly evidovány v počítačovém programu DES. V platnosti zůstávaly smlouvy s nájemníky, které s nimi uzavřel MHMP. Nové smlouvy s nájemníky byly uzavřeny již MČ Praha 15.

7 S výší plnění rozpočtovaných příjmů souvisela hlavně obsazenost bytových a nebytových prostor. Z celkového počtu 560 nebytových prostor bylo 538 garážových stání. Zbylých 22 nebytových prostor sloužilo pro obchodní účely (restaurace, obchody, kanceláře). Neobsazenost bytů se v měsíci červnu snížila na 19 bytů a neobsazenost garážových stání se snížila na 115 garážových stání. Podle usnesení Rady MČ Praha 15 č. R-1584 ze dne byla provedena valorizace nájemného z bytů s účinností od , nebytových prostor a garážových stání s účinností od U nájemníků, s nimiž byla uzavřena smlouva na dobu neurčitou, byla výše nájemného stanovena na 77 Kč za m 2 měsíčně. U nájmů uzavřených na dobu určitou byl nájem valorizován o 1,4 %. Nájemníkům byl rozeslán nový rozpis úhrad a výpočtový list nájmu, ve kterém bylo uvedeno, že valorizace je uskutečněna na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 15. Kontrolní skupina výběrovým způsobem ověřila konkrétní realizaci valorizace, byly jí předloženy rozpisy úhrad a platné výpočtové listy nájmu nebytových prostor a evidenční listy pro výpočet úhrady za užívání bytu. Byla rovněž provedena úprava stanovených záloh na služby s ohledem na inflaci. V kontrolovaném vzorku nebyly nalezeny žádné nedostatky. Rozpis nájmu vycházel ze smluv uzavřených s jednotlivými nájemníky. Všechny další úpravy nájmů byly podloženy usneseními Rady MČ Praha 15. Převážná část finančních prostředků byla čerpána úměrně ke kontrolovanému období. Účetnictví bylo vedeno v počítačovém programu DES odděleně pro MČ Praha 15. Faktury byly podloženy objednávkami nebo odkazy na smlouvy, případně dalšími doklady. Kontrola týkající se čerpání rozpočtu byla prováděna výběrovým způsobem. Všechny nákladové faktury byly odsouhlaseny příslušnými pracovníky uvedenými ve vnitřním předpisu organizace. Objednávky k fakturám nad 30 tis. Kč byly odsouhlaseny vedoucím odboru majetkového na ÚMČ Praha 15. Vyšší procento čerpání nákladů na ostatní služby externí bylo způsobeno zařazením dalšího požadavku MČ Praha 15 - projekt na nebytové prostory pro Paprsek ve výši Kč a realizací vzniklé potřeby statického posouzení věžového domu č. p. 596 ve výši Kč. Nerovnoměrné čerpání položky poštovného bylo způsobeno rozesláním ročního vyúčtování v měsíci dubnu. Vyšší čerpání položky revize a zkoušky vzniklo důsledkem vyšší obměny nájemníků v bytových objektech, kdy bylo nutné udělat revizi rozvodů před předáním bytu. Dále byla navíc oproti rozpočtu do nákladů zahrnuta tvorba zákonných opravných položek, odpis nedobytných pohledávek a náklady z odepsaných pohledávek. Tento odpis pohledávky byl schválen usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-1639 ze dne Plánované opravy investičním oddělením odboru majetkového MČ nebyly ve sledovaném období uskutečněny. V kontrolovaném období probíhala plánovaná akce Opravy sklepních kójí v suterénech objektu č. p. 598 a 597. Dále probíhalo výběrové řízení na výměnu kalorimetrů v jednotkách dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a opravu trhlin omítek vnitřních prostor objektů. Do nákladů na služby byla zahrnuta úplata za služby prováděné firmou PMC Facility a.s. pro MČ Praha 15, která se řídila způsobem dohodnutým v mandátní smlouvě a jejích dodatcích. V dodatku č. 21 mandátní smlouvy se vyskytla písařská chyba ve stanovení sazby za byt. Kontrolní skupina ověřila, že účtované sazby za správu odpovídaly stanoveným smluvním cenám. Součástí nákladů na služby byly i měsíční náklady na provoz technického dispečinku.

8 V ročních nákladech je třeba počítat i s částkou Kč za spotřebu energií (teplo) v neobsazeném nebytovém prostoru, jehož využití bylo plánováno pro restauraci. Dílčí závěr: Kontrolou byly zjištěny pouze drobné nedostatky (chybějící čísla účtů na likvidačních lístcích), které byly v průběhu kontroly beze zbytku odstraněny. II. Pohledávky Pohledávky vzniklé před rokem 2013 zůstaly k vymáhání na MHMP. Městskou částí jsou vymáhány pouze pohledávky vzniklé od Při neplacení nájmu byly uplatňovány obvyklé způsoby vymáhání: Na dlouhodobé dlužníky zasílala PMC Facility a.s. Návrh na přivolení k výpovědi z nájmu bytu na MČ Praha 15. Jednotlivé případy neplacení nájemného byly náležitě doloženy. K bylo evidováno celkem 130 dlužníků. Dluh v celkové částce činil Kč. Z toho bylo 56 dlužníků v bytech a jejich dluh činil Kč. Seznam s těmito údaji o neplatičích se zasílal každého pátého v měsíci na MČ Praha 15. Stav dlužníků po datu se za stejné období snížil o úhradu nájemníků prostřednictvím poštovních poukázek, kdy platba na účet byla připisována poštou později. Stav dlužníků z bytů se tímto způsobem snížil na 44 bytů a na částku Kč, což představuje snížení stavu vykázaných pohledávek pro MČ Praha 15 k datu o 8,33 %. Bylo by vhodné posunout termín zasílání hlášení na MČ Praha 15 tak, aby byl zobrazen skutečný stav dlužníků za sledovaný měsíc. Ke kontrole bylo vybráno u bytů 14 největších dlužníků s dluhem nad 50 tis. Kč a u nebytových prostor 9 dlužníků s dluhem nad 10 tis. Kč. Veškerá agenda je dokladována ve 3 šanonech: Dohoda o splátkách Výzva k úhradě Návrh výpovědi. Při nezaplacení nájmu byly dlužníkovi zaslány upomínky, případně byl dlužník k zaplacení vyzýván telefonicky. Pokud nezaplatil, byla mu zaslána výzva k úhradě dlužné částky prostřednictvím advokátky JUDr. Renaty Scholzové a v poslední době se předávaly podklady pro právní vymáhání vedoucímu odboru majetkového na ÚMČ Praha 15. U dlouhodobých neplatičů byl na ÚMČ Praha 15 zasílán návrh na přivolení k výpovědi z nájmu bytu. S vybraným vzorkem dlužníků bylo pracováno. Dílčí závěr: Dořešit právní vztahy u vymáhání pohledávek. Ve spolupráci s MHMP koordinovat vymáhání dluhů u dlužníků před s vymáháním jejich dluhů po tomto datu vzniklých u MČ Praha 15. Závěr,doporučení k nápravě: Firma PMC Facility a.s. plnila všechny úkoly vyplývající z mandátní smlouvy o správě nemovitostí. V zájmu MČ Praha 15 je, aby zajišťovala plnou obsazenost bytových i nebytových prostor včetně prostoru plánovaného pro restaurační provoz a důsledně uplatňovala veškeré právní kroky u dlouhodobě neplatících nájemníků. Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky,

9 které byly v průběhu kontroly odstraněny. Dále navrhujeme dořešit vzájemnou spolupráci na vymáhání pohledávek. V. kontrolní činnost odboru OŠKZ OŠKZ provedl v II. pololetí 2014 kontrolu pronájmu tělocvičen v základních školách MČ Praha 15. Byly provedeny kontroly na těchto základních školách: ZŠ Křimická, ZŠ Nad Přehradou, ZŠ Veronské náměstí, ZŠ Hostivař a ZŠ Hornoměcholupská. Byla kontrolována vytíženost volné kapacity tělocvičen, která se zahrnuje do doplňkové činnosti. Ve všech školách byla zavedena přehledná evidence smluv pronájmů. V základních školách MČ Praha 15 bylo ve sledovaném období uzavřeno celkem 179 smluv. Závěr kontroly: Všechny základní školy se snažily využívat v maximální možné míře volnou kapacitu. V kontrolované oblasti nebyly zjištěny žádné závady. Opatření k nápravě nebyla navrhována.

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Věstník NKÚ, kontrolní závěry 197 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 509 06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více