Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015"

Transkript

1 Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne Informace o plnění Plánu kontrolních činností za II. pololetí 2014 Kontrolní činnost OKPIA v II. pololetí 2014 vycházela z Plánu kontrolních činností na rok 2014, který byl schválen usnesením Rady MČ Prahy 15 č. R-1533 ze dne Při jeho plnění byly zajišťovány kontrolní činnosti vyplývající z kontrolních funkcí územního samosprávného celku upravených zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zákonem č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše ve znění pozdějších předpisů. Ve II. pololetí byly odborem kontrolně právním a interního auditu uskutečněny čtyři řídící kontroly a jedna veřejnosprávní kontrola. Součástí uskutečněných kontrol byly i kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků z kontrol dříve provedených. Dále byla provedena kontrola plnění mandátní smlouvy o správě majetku MČ Praha 15 ve firmě PMC Facility a.s. Odborem školství, kultury a zdravotnictví byla provedena jedna tématická kontrola, která se týkala pronájmů tělocvičen v základních školách MČ Praha 15 za období od do (5 subjektů). Výsledky jednotlivých kontrol: I. řídící kontrola I.3 Kontrola vybraných úseků hospodaření MČ Prahy a) nákup kancelářských potřeb a jejich evidence Od byl v souvislosti s optimalizací skladových a kancelářských prostor zrušen příruční sklad kancelářských potřeb rozhodnutím tajemníka ÚMČ Praha 15. Pořizované kancelářské potřeby jsou účetně zařazeny do přímé spotřeby. Nedílnou součástí faktur za kancelářské potřeby by měla být příloha s rozpisem, komu byly tyto potřeby jmenovitě přiděleny s podpisy příjemců tak, aby byl zajištěn přehled o nakládání s veřejnými prostředky. Doporučujeme tuto skutečnost promítnout do příslušných vnitřních předpisů týkajících se hospodaření s majetkem. V kontrolovaném období fungoval sklad spotřebního materiálu pro výpočetní techniku v oddělení informatiky a sklad čisticích prostředků v oddělení hospodářské správy. Výběrovým způsobem bylo zkontrolováno nakládání s kancelářskými prostředky od objednávky přes účtování až po výdej těchto prostředků do spotřeby. Ve větším množství byly objednávány převážně tyto kancelářské potřeby: obálky, kancelářský papír, tonery, etikety, pořadače, desky, které spotřebovávaly všechny odbory. Kontrolou bylo zjištěno, že všechny faktury byly podloženy podepsanými objednávkami. V jednom případě byla vystavena objednávka (OBJ/2014/10328) na 50 tis. Kč bez DPH, která nebyla podložena konkrétním rozpisem kancelářských potřeb. Na některých fakturách chyběl podpis toho, kdo zboží převzal (faktury za materiál pro IT a faktury za nákup papíru byly v pořádku). Některé kancelářské potřeby byly objednávány oddělením kanceláře tajemníka prostřednictvím firmy Lyreco. Z kontrolovaného vzorku nebylo u těchto faktur (např. č , , , ) zřejmé, kolik zakoupeného zboží si ponechal odbor KÚT a jaké množství bylo předáno k další spotřebě na jiné odbory. Vznikla potřeba vést evidenci kolik, čeho každý odbor spotřebovává, aby hospodaření s veřejným majetkem bylo přehledné.

2 Závěr: Z kontroly vyplynul úkol zapracovat nový způsob nákupu, rozdělování, skladování kancelářských potřeb a provádění inventarizace do vnitřní směrnice Evidence a oceňování majetku a zrušit dosud platný pokyn tajemníka ÚMČ Praha 15 č. 3/2001 ze dne s názvem Vedení skladové evidence a v tomto smyslu opravit i procesy uvedené v ISO dokumentaci. Dbát na to, aby dodavatelské faktury byly doloženy podpisy zaměstnanců, kterým byly konkrétní kancelářské potřeby předány do užívání. I.3.b) kontrola čerpání rozpočtu OŽP V odboru životního prostředí bylo zkontrolováno čerpání rozpočtu dle jednotlivých paragrafů za období od do K uvedenému datu bylo čerpáno 64,97 % z plánovaných celoročních výdajů. Odbor životního prostředí předložil ke kontrole kopie faktur, které byly doloženy objednávkami, smlouvami a v některých případech i fotografickou dokumentací. Kontrolní skupina porovnávala tyto doklady se záznamy v účetním programu Gordic s cílem zjistit stav čerpání rozpočtu. Čerpání rozpočtu se týkalo především těchto paragrafů: 3412 sportovní zařízení v majetku obce 3722 sběr a odvoz komunálních odpadů 3729 ostatní nakládání s odpady 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Z celkového objemu faktur byly dvě faktury zařazeny pod paragraf č činnost místní správy a dvě faktury pod paragraf č silnice, což není pro vykazování činnosti OŽP typické, avšak týká se sloučeného výběrového řízení na zeleň a komunikace a náklady na zajištění provozu čistícího vozu. V celkovém rozpočtu OŽP nedošlo do uvedeného data k překročení přidělených prostředků. Zbývá přiměřený prostor k jeho čerpání do konce roku. Část volných prostředků je vázána smluvně. Nepřesné označení odběratele se vyskytlo na všech fakturách firmy Centra a.s., na fakturách od firmy Lesy hl. m. Prahy a Unikont Group s.r.o. Na všech fakturách byl podpis příkazce operace. Na průvodních listech byl uveden i podpis osoby odpovídající za formální a věcnou správnost. Faktury byly proplaceny řádně v rámci doby splatnosti. Dále byl porovnán obsah faktur s uzavřenými objednávkami. V této oblasti nebyly shledány žádné nedostatky. Závěr: Drobným nedostatkem byly nesprávné doručovací adresy, a proto je třeba dbát na to, aby byla u všech dokladů uváděna správná doručovací adresa. Vzhledem ke kontrolnímu zjištění nebyla žádná jiná opatření k nápravě navrhována. I.4 Kontrola zadávání veřejných zakázek v OD V odboru dopravy byly od do data konání kontroly uskutečněny pouze tři zakázky malého rozsahu, které se týkaly opravy a údržby komunikací a komunikační zeleně. Jednalo se o tyto zakázky: 1. Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15, předpokládaná výše ceny Kč, číslo zakázky P14V , veřejná zakázka schválená usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-1786 ze dne

3 2. Letní údržba komunikací a komunikační zeleně na území MČ Praha 15 (k.ú. Horní Měcholupy a k.ú. Hostivař) pro období , předpokládaná výše ceny Kč, číslo zakázky P14V , veřejná zakázka schválená usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-1651 ze dne Zimní údržba komunikací na území MČ Praha 15 (k.ú. Horní Měcholupy, Hostivař) v období až , předpokládaná výše ceny Kč, číslo zakázky P14V , veřejná zakázka schválená usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-1899 ze dne Závěr: Ve všech třech kontrolovaných případech se jednalo o zakázky malého rozsahu. Při jejich zadávání byla dodržena ustanovení 6 zákona o veřejných zakázkách. Zároveň byla splněna uveřejňovací povinnost dle 146 zákona o veřejných zakázkách. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky, a proto nejsou navrhována žádná opatření k nápravě. III.1 Plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol v odboru majetkovém Výše uvedená kontrola se zabývala pouze kontrolou plnění opatření k nápravě v oblasti evidence majetku a správy pohledávek. III.1 a) Evidence majetku Při kontrole byly porovnávány údaje z katastru nemovitostí s údaji v počítačovém programu ENO ve kterém je evidován nemovitý majetek MČ Praha 15. Většina nedostatků byla odstraněna. Zbývá ještě dořešit některé případy. - Dotáhnout do konce evidenci budov a pozemků v areálu RZ tak, aby údaje z katastru nemovitostí odpovídaly evidenčním kartám v počítačovém programu ENO. - Některé garáže, které byly v katastru nemovitostí, nebyly uvedeny v počítačovém programu ENO. Stavby garáží jsou v soukromém vlastnictví, avšak vlastníkem pozemku je MČ Praha 15. V důsledku účinnosti nového občanského zákoníku od začal řešit narovnání vlatnických vztahů právník. - Některé jiné stavby a technické vybavení, které byly zaznamenány v katastru nemovitostí pod parcelními čísly, nebyly však zvlášť uvedeny na evidenčních kartách programu ENO. Na evidenčních kartách ENO splývaly tyto objekty s většími celky. Jednalo se převážně o školní objekty, které byly v minulosti takto zaevidovány a nelze je bez znaleckého posudku od celku oddělit a tak sjednotit evidenci v programu ENO s evidencí v katastru nemovitostí - Na jedné evidenční kartě je třeba upravit vlastnický podíl. - Některé drobné rozdíly ploch v m 2 byly způsobeny digitalizací, rovněž je třeba upravit. - Dvě parcely uvedené v katastru nemovitostí nebyly vůbec zaznamenány v programu ENO. - Upomínat MHMP, aby překlopil data do programu ENO z pozemků, které byly svěřeny MČ Praha 15 Statutem hl.m. Prahy. Dílčí závěr: V oddělení majetku byla věnována značná pozornost odstraňování chyb z minulých období. Bylo věnováno maximální úsilí, aby evidence majetku

4 korespondovala s údaji v katastru nemovitostí. Je nutno dopracovat novou směrnici o nakládání s majetkem. Do novelizované směrnice by měly být zahrnuty nové požadavky na inventarizaci dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, dále ČÚS č odpisování dlouhodobého majetku, ČÚS č dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek a ČÚS č transfery. III.1 b) Správa pohledávek Kontrolní skupina provedla porovnání materiálu Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 k s údaji v počítačovém programu DES a kontrolu další související agendy. Vzhledem k probíhajícímu ukončování smluvního vztahu s firmou Centra a.s. nebyli dlužníci spravovaní touto firmou do materiálu Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 zahrnuty. Lze konstatovat, že dlužné částky uvedené v materiálu Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 odpovídaly číselným údajům v počítačovém programu DES. Oproti minulému období došlo k nárůstu dlužníků v oblasti nájmu bytů a nebytových prostor a zároveň k nárůstu výše stávajících dluhů z důvodů navýšení nájemného. V důsledku účinnosti nového občanského zákoníku a změnou subjektu poskytovatele právních služeb bylo zahájeno účetní odepisování nedobytných pohledávek a důsledné vystěhovávání dlouhodobých neplatičů. Byla provedena kontrola vybraného vzorku spisů. Vzorek zahrnoval jednak spisy již kontrolované v roce 2012, 2013 a dále ještě nekontrolované spisy dlužníků. Bylo zjištěno, že v programu DES se nacházely nevypořádané přeplatky staršího data z nájmů od již nebydlících nájemníků, respektivě nájemců nebytových prostor z důvodu nemožnosti jejich kontaktování. Mělo by být provedeno alespoň jejich účetní vypořádání. Dílčí závěr: Bylo zjištěno, že se spisy bylo průběžně pracováno. Lze konstatovat, že proti předcházejícím obdobím došlo k zintenzivnění činnosti v oblasti správy pohledávek. Plnění opatření k nápravě z minulé kontroly - Vypořádat přeplatky z nájmů bytů a nebytových prostor - úkol trvá. - Zajistit důsledné a systematické vedení agendy pohledávek v rámci oddělení správy nemovitostí trvalý úkol. II. veřejnosprávní kontrola II.2 Kontrola vybraných úseků hospodaření příspěvkové organizace CSOP Praha 15 V obobí od do proběhla finanční kontrola vybraných úseků hospodaření této příspěvkové organizace. Byly kontrolovány tyto oblasti: II.2.1 Nákladové faktury II.2.2 Pokladna, příjmové a výdajové pokladní doklady II.2.3 Doplňková činnost

5 II.2.4 Cestovné II.2.5 Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol Kontrolní zjištění: II.2.1 Nákladové faktury Výběrovým způsobem byly zkontrolovány nákladové faktury od do data konání kontroly. Na některých fakturách za zboží a služby byla nesprávně uváděna doručovací adresa organizace. V několika málo případech bylo účtováno na nesprávné účty. Jednalo se zejména o faktury, které byly zaúčtovány na účet 518 služby místo na účet 511 opravy a udržování. Dále byly faktury za nákup software nesprávně účtovány jako dlouhodobý nehmotný majetek i když hodnota jednoho software nepřesáhla 60 tis. Kč. Všechny tyto faktury byly uhrazeny z investičního fondu a nikoliv z provozních prostředků. II.2.2 Pokladna, příjmové a výdajové pokladní doklady Konečné stavy peněžních prostředků, které byly uvedeny v pokladních knihách souhlasily s pokladní hotovostí. Příjmové a výdajové pokladní doklady v převážné většině obsahovaly předepsané náležitosti. Pokladní limit byl dodržován. V jednom případě u příjmového pokladního dokladu nebyl žádný podklad nebo odkaz na seznam účastníků. U dvou výdajových pokladních dokladů byly podkladem faktury, které neobsahovaly rozpisy nákladů nebo rozsah plnění. II.2.3 Doplňková činnost Předmětem kontroly v doplňkové činnosti bylo porovnání oprávnění uvedených ve zřizovací listině se skutečností. Doplňková činnost byla vedena odděleně od hlavní činnosti v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Činnosti, na které bylo třeba živnostenské oprávnění, byly doloženy živnostenskými listy. Do výnosů z pronájmu nebyl zaúčtován výnos za pronájem DC Paprsek a tím došlo ke snížení výsledku hospodaření v doplňkové činnosti za I. pololetí roku II.2.4 Cestovné V jednom případě bylo ubytování na služební cestě nesprávně zaúčtováno nesprávně na účet 518 služby. II.2.5 Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol Výsledek kontroly opatření k nápravě zjištěných nedostatků byl následující: uvádění správné doručovací adresy organizace: částečně splněno, úkol i nadále přetrvává pokladní knihy používané v domě s pečovatelskou službou byly doplněny na titulních stranách o předepsané náležitosti a jejich listy byly předem očíslovány. vydat zaktualizovanou směrnici O finanční kontrole, úkol trvá byla zajištěna trvanlivost dokladů zpracovaných tepelným tiskem stvrzenky od příjemců služeb u plateb provedených v hotovosti byly potvrzeny

6 provázanost pokladních dokladů na podklady byla zajištěna včetně podpisů příslušných odpovědných osob správnost opravy nákladů v oblasti stravování byla potvrzena auditní zprávou nezávislého auditora dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřžených zaměstnanci k vyúčtování byly zaktualizovány zajištění souladu výkazu počtu vyrobených porcí s výkazem počtu rozvezených obědů v terénu bylo splněno částečně, v jednom případě se jednalo o záměnu pásem dovozu a s tím souvisejícím nesprávným vyúčtováním dovozu stravy, dále v jednom případě byla provedena záměna diet v D3 a D4, což mělo za následek rovněž nesprávné vyúčtování Závěr: Při finanční kontrole plnění opatření k nápravě v příspěvkové organizaci CSOP Praha 15, Parmská 390, Praha 10 - Horní Měcholupy, byly ověřovány vybrané údaje vykázané v účetnictví a v účetních výkazech, týkající se plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol. Při zjišťování stavu plnění opatření k nápravě a kontrolou vybraných úseků hospodaření organizace byla použita výběrová metoda. Kontrolou byly zjištěny výše uvedené nedostatky. Projevilo se maximální úsilí o nápravu chyb z minulých kontrol a nové chyby byly iniciativně již v průběhu kontroly odstraňovány. Celková úroveň výkaznictví v oblasti pečovatelské služby dosáhla podstatného zlepšení proti předcházejícím letům. Bylo doporučeno se zaměřit na splnění nových úkolů a dopracovat úkoly, které byly splněny jen částečně. IV. Kontrola plnění mandátní smlouvy firmy PMC Facility a.s. Od byly svěřeny MČ P15 Statutem hl. m. Prahy nemovitosti, nacházející se v katastrálním území Horní Měcholupy - Veronské náměstí. Jednalo se celkem o 354 bytových jednotek a 548 parkovacích stání v podzemních garážích, jejichž správu zajišťuje firma PMC Facility a.s. na základě mandátní smlouvy. PMC Facility a.s. ve své činnosti plní úkoly obsažené v mandátní smlouvě o správě nemovitostí č. C/23/000132/96 ze dne uzavřenou s hlavním městem Prahou. Tato smlouva byla v průběhu let upravována dodatky. Dodatek č. 21 ze dne byl uzavřen již s Městskou částí Praha 15. MČ Praha 15 zřídila u České spořitelny a.s. účet č /0800, jako účet pro správu nemovitostí firmou PMC Facility a.s. se zvláštním režimem, kde je svěřeno právo disponování s finančními prostředky tohoto účtu výlučně PMC Facility a.s. I. Kontrola plnění rozpočtu Předmětem kontroly bylo čerpání rozpočtu, který byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 15 č. Z-130 ze dne Nad rámec původního rozpočtu byly plněny některé další požadavky MČ Praha 15 (projekt pro Paprsek a projekt na zařízení lékařské ordinace). Kontrolní skupina se rovněž zaměřila na kontrolu provádění správy bytových a nebytových objektů včetně evidence pohledávek. Podstatnou částí příjmů byly výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor. Tyto výnosy byly evidovány v počítačovém programu DES. V platnosti zůstávaly smlouvy s nájemníky, které s nimi uzavřel MHMP. Nové smlouvy s nájemníky byly uzavřeny již MČ Praha 15.

7 S výší plnění rozpočtovaných příjmů souvisela hlavně obsazenost bytových a nebytových prostor. Z celkového počtu 560 nebytových prostor bylo 538 garážových stání. Zbylých 22 nebytových prostor sloužilo pro obchodní účely (restaurace, obchody, kanceláře). Neobsazenost bytů se v měsíci červnu snížila na 19 bytů a neobsazenost garážových stání se snížila na 115 garážových stání. Podle usnesení Rady MČ Praha 15 č. R-1584 ze dne byla provedena valorizace nájemného z bytů s účinností od , nebytových prostor a garážových stání s účinností od U nájemníků, s nimiž byla uzavřena smlouva na dobu neurčitou, byla výše nájemného stanovena na 77 Kč za m 2 měsíčně. U nájmů uzavřených na dobu určitou byl nájem valorizován o 1,4 %. Nájemníkům byl rozeslán nový rozpis úhrad a výpočtový list nájmu, ve kterém bylo uvedeno, že valorizace je uskutečněna na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 15. Kontrolní skupina výběrovým způsobem ověřila konkrétní realizaci valorizace, byly jí předloženy rozpisy úhrad a platné výpočtové listy nájmu nebytových prostor a evidenční listy pro výpočet úhrady za užívání bytu. Byla rovněž provedena úprava stanovených záloh na služby s ohledem na inflaci. V kontrolovaném vzorku nebyly nalezeny žádné nedostatky. Rozpis nájmu vycházel ze smluv uzavřených s jednotlivými nájemníky. Všechny další úpravy nájmů byly podloženy usneseními Rady MČ Praha 15. Převážná část finančních prostředků byla čerpána úměrně ke kontrolovanému období. Účetnictví bylo vedeno v počítačovém programu DES odděleně pro MČ Praha 15. Faktury byly podloženy objednávkami nebo odkazy na smlouvy, případně dalšími doklady. Kontrola týkající se čerpání rozpočtu byla prováděna výběrovým způsobem. Všechny nákladové faktury byly odsouhlaseny příslušnými pracovníky uvedenými ve vnitřním předpisu organizace. Objednávky k fakturám nad 30 tis. Kč byly odsouhlaseny vedoucím odboru majetkového na ÚMČ Praha 15. Vyšší procento čerpání nákladů na ostatní služby externí bylo způsobeno zařazením dalšího požadavku MČ Praha 15 - projekt na nebytové prostory pro Paprsek ve výši Kč a realizací vzniklé potřeby statického posouzení věžového domu č. p. 596 ve výši Kč. Nerovnoměrné čerpání položky poštovného bylo způsobeno rozesláním ročního vyúčtování v měsíci dubnu. Vyšší čerpání položky revize a zkoušky vzniklo důsledkem vyšší obměny nájemníků v bytových objektech, kdy bylo nutné udělat revizi rozvodů před předáním bytu. Dále byla navíc oproti rozpočtu do nákladů zahrnuta tvorba zákonných opravných položek, odpis nedobytných pohledávek a náklady z odepsaných pohledávek. Tento odpis pohledávky byl schválen usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-1639 ze dne Plánované opravy investičním oddělením odboru majetkového MČ nebyly ve sledovaném období uskutečněny. V kontrolovaném období probíhala plánovaná akce Opravy sklepních kójí v suterénech objektu č. p. 598 a 597. Dále probíhalo výběrové řízení na výměnu kalorimetrů v jednotkách dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a opravu trhlin omítek vnitřních prostor objektů. Do nákladů na služby byla zahrnuta úplata za služby prováděné firmou PMC Facility a.s. pro MČ Praha 15, která se řídila způsobem dohodnutým v mandátní smlouvě a jejích dodatcích. V dodatku č. 21 mandátní smlouvy se vyskytla písařská chyba ve stanovení sazby za byt. Kontrolní skupina ověřila, že účtované sazby za správu odpovídaly stanoveným smluvním cenám. Součástí nákladů na služby byly i měsíční náklady na provoz technického dispečinku.

8 V ročních nákladech je třeba počítat i s částkou Kč za spotřebu energií (teplo) v neobsazeném nebytovém prostoru, jehož využití bylo plánováno pro restauraci. Dílčí závěr: Kontrolou byly zjištěny pouze drobné nedostatky (chybějící čísla účtů na likvidačních lístcích), které byly v průběhu kontroly beze zbytku odstraněny. II. Pohledávky Pohledávky vzniklé před rokem 2013 zůstaly k vymáhání na MHMP. Městskou částí jsou vymáhány pouze pohledávky vzniklé od Při neplacení nájmu byly uplatňovány obvyklé způsoby vymáhání: Na dlouhodobé dlužníky zasílala PMC Facility a.s. Návrh na přivolení k výpovědi z nájmu bytu na MČ Praha 15. Jednotlivé případy neplacení nájemného byly náležitě doloženy. K bylo evidováno celkem 130 dlužníků. Dluh v celkové částce činil Kč. Z toho bylo 56 dlužníků v bytech a jejich dluh činil Kč. Seznam s těmito údaji o neplatičích se zasílal každého pátého v měsíci na MČ Praha 15. Stav dlužníků po datu se za stejné období snížil o úhradu nájemníků prostřednictvím poštovních poukázek, kdy platba na účet byla připisována poštou později. Stav dlužníků z bytů se tímto způsobem snížil na 44 bytů a na částku Kč, což představuje snížení stavu vykázaných pohledávek pro MČ Praha 15 k datu o 8,33 %. Bylo by vhodné posunout termín zasílání hlášení na MČ Praha 15 tak, aby byl zobrazen skutečný stav dlužníků za sledovaný měsíc. Ke kontrole bylo vybráno u bytů 14 největších dlužníků s dluhem nad 50 tis. Kč a u nebytových prostor 9 dlužníků s dluhem nad 10 tis. Kč. Veškerá agenda je dokladována ve 3 šanonech: Dohoda o splátkách Výzva k úhradě Návrh výpovědi. Při nezaplacení nájmu byly dlužníkovi zaslány upomínky, případně byl dlužník k zaplacení vyzýván telefonicky. Pokud nezaplatil, byla mu zaslána výzva k úhradě dlužné částky prostřednictvím advokátky JUDr. Renaty Scholzové a v poslední době se předávaly podklady pro právní vymáhání vedoucímu odboru majetkového na ÚMČ Praha 15. U dlouhodobých neplatičů byl na ÚMČ Praha 15 zasílán návrh na přivolení k výpovědi z nájmu bytu. S vybraným vzorkem dlužníků bylo pracováno. Dílčí závěr: Dořešit právní vztahy u vymáhání pohledávek. Ve spolupráci s MHMP koordinovat vymáhání dluhů u dlužníků před s vymáháním jejich dluhů po tomto datu vzniklých u MČ Praha 15. Závěr,doporučení k nápravě: Firma PMC Facility a.s. plnila všechny úkoly vyplývající z mandátní smlouvy o správě nemovitostí. V zájmu MČ Praha 15 je, aby zajišťovala plnou obsazenost bytových i nebytových prostor včetně prostoru plánovaného pro restaurační provoz a důsledně uplatňovala veškeré právní kroky u dlouhodobě neplatících nájemníků. Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky,

9 které byly v průběhu kontroly odstraněny. Dále navrhujeme dořešit vzájemnou spolupráci na vymáhání pohledávek. V. kontrolní činnost odboru OŠKZ OŠKZ provedl v II. pololetí 2014 kontrolu pronájmu tělocvičen v základních školách MČ Praha 15. Byly provedeny kontroly na těchto základních školách: ZŠ Křimická, ZŠ Nad Přehradou, ZŠ Veronské náměstí, ZŠ Hostivař a ZŠ Hornoměcholupská. Byla kontrolována vytíženost volné kapacity tělocvičen, která se zahrnuje do doplňkové činnosti. Ve všech školách byla zavedena přehledná evidence smluv pronájmů. V základních školách MČ Praha 15 bylo ve sledovaném období uzavřeno celkem 179 smluv. Závěr kontroly: Všechny základní školy se snažily využívat v maximální možné míře volnou kapacitu. V kontrolované oblasti nebyly zjištěny žádné závady. Opatření k nápravě nebyla navrhována.

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

OBEC Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, Miroslav, IČ

OBEC Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, Miroslav, IČ OBEC Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, 671 72 Miroslav, IČ 00637432 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní Oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Miroslavské

Více

PROTOKOL. u Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, Černošice, IČO

PROTOKOL. u Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, Černošice, IČO Město Černošice Městský úřad Černošice útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 Naše č.j./sp. zn.: MUCE 52365/2013, S-MUCE 48286/2013 UIA Výtisk č.: PROTOKOL o výsledku veřejnosprávní kontroly

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 475/04 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004 města Krnov Příjemce zprávy: Josef Hercig, starosta Název a sídlo územního samosprávného celku:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

PROTOKOL. u Mateřské školy Barevný ostrov, příspěvková organizace, Pod Ptáčnicí 2158, Černošice, IČO

PROTOKOL. u Mateřské školy Barevný ostrov, příspěvková organizace, Pod Ptáčnicí 2158, Černošice, IČO Město Černošice Městský úřad Černošice útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 Naše č.j./sp. zn.: MUCE 52355/2013 UIA, S-MUCE 48276/2013 UIA Výtisk č.:.. PROTOKOL o výsledku veřejnosprávní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Verušičky IČ: 00255131

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

Zpráva č. 280/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace obcí Dolní Lhota, IČ: za rok 2011

Zpráva č. 280/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace obcí Dolní Lhota, IČ: za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace obcí Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24.2.2012 Ing. Vít Sušila

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Klatovská 371 261 01 Příbram V Česká republika tel. 0042 318 620 003 zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97022 DIČ CZ 27110753 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření obce. Za hospodaření, které je

Více

OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009

OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009 Příjemce zprávy: starosta RNDr. Martin Macháček, zastupitelstvo obce Název a sídlo ÚSC: Obec Ondřejov, Choceradská

Více

PROTOKOL. u Základní umělecké školy Černošice, okres Praha-západ, se sídlem Střední 403, Černošice, IČO

PROTOKOL. u Základní umělecké školy Černošice, okres Praha-západ, se sídlem Střední 403, Černošice, IČO Město Černošice Městský úřad Černošice útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 Naše č.j./sp. zn.: MUCE 52353/2013 UIA, S-MUCE 52353/2013 UIA Výtisk č.:. PROTOKOL o výsledku veřejnosprávní

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0137/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3.10.2011 a 6.2.2012

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 30.1.2013 na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti:

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly prováděny

Více

R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení

R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení Přehled usnesení 4. RMZ R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno. R-497 Novela Zásad

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 IČO: 00272892 Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2013 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Rosice, IČ:

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Rosice, IČ: PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 25. listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání 14. března 2016 jako

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Čermná, IČ: 00277711 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky

Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Věstník NKÚ, kontrolní závěry 527 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 286/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 260 ze dne 2.5.2012 k protokolu z provedené kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola, náměstí Jiřího z Lobkovic 23, Praha

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Č.j.: 263/KN/12 KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vojtanov

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne 16.01.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2011 Rada města projednala zprávu o vyhodnocení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. veřejné výdaje

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. veřejné výdaje Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly veřejné výdaje OPERACE proces realizovaný k zajištění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti a stanovených cílů orgánů veřejné správy, který má za následek

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; 1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března

Více

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Tento kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves byl vypracován a schválen v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., 320/2001 Sb., a 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost GRINEX AUDIT s.r.o., IČ: 24277827, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 537 (dále auditor ). Dílčí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbice za rok 2006 I. Údaje o obci: Starosta: Účetní: Zdeněk Karbulka

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Český ráj, IČ: za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Český ráj, IČ: za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK-0112/10/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Český ráj, IČ: 69155950 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

PROTOKOL. u Základní školy, Pod Školou 447, Černošice, IČO

PROTOKOL. u Základní školy, Pod Školou 447, Černošice, IČO Město Černošice Městský úřad Černošice útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 Naše č.j./sp. zn.: MUCE 52362/2013 UIA, S-MUCE 48263/2013 UIA Výtisk č.:.. PROTOKOL o výsledku veřejnosprávní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ: 00580821 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ: 00580821 za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK-0092/10/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ: 00580821 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 31. 3. 2011 na základě zákona

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/12/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.9.2012 a 23.1.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Obec Držková Držková č.p KAŠAVA. Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce DRŽKOVÁ č.

Obec Držková Držková č.p KAŠAVA. Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce DRŽKOVÁ č. Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Držková Držková č.p. 106 763 19 KAŠAVA Datum Vyřizuje číslo jednací 28. května 2007 Marie Ostrožíková 43539/2007 KŘ-Ostrožíková Zpráva o přezkoumání hospodaření

Více

Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj

Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2014 MČ Brno-jih Zhodnocení výsledků řídících kontrol V roce 2014 byla finanční kontrola prováděna ve spolupráci se společností AUDIT - DANĚ, spol. s

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání:

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání: Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004 Hospodářský výsledek: 8 042 978,76 Kč Návrh na vypořádání: Na základě usnesení Zastupitelstva

Více