Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015"

Transkript

1 Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne Informace o plnění Plánu kontrolních činností za II. pololetí 2014 Kontrolní činnost OKPIA v II. pololetí 2014 vycházela z Plánu kontrolních činností na rok 2014, který byl schválen usnesením Rady MČ Prahy 15 č. R-1533 ze dne Při jeho plnění byly zajišťovány kontrolní činnosti vyplývající z kontrolních funkcí územního samosprávného celku upravených zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zákonem č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše ve znění pozdějších předpisů. Ve II. pololetí byly odborem kontrolně právním a interního auditu uskutečněny čtyři řídící kontroly a jedna veřejnosprávní kontrola. Součástí uskutečněných kontrol byly i kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků z kontrol dříve provedených. Dále byla provedena kontrola plnění mandátní smlouvy o správě majetku MČ Praha 15 ve firmě PMC Facility a.s. Odborem školství, kultury a zdravotnictví byla provedena jedna tématická kontrola, která se týkala pronájmů tělocvičen v základních školách MČ Praha 15 za období od do (5 subjektů). Výsledky jednotlivých kontrol: I. řídící kontrola I.3 Kontrola vybraných úseků hospodaření MČ Prahy a) nákup kancelářských potřeb a jejich evidence Od byl v souvislosti s optimalizací skladových a kancelářských prostor zrušen příruční sklad kancelářských potřeb rozhodnutím tajemníka ÚMČ Praha 15. Pořizované kancelářské potřeby jsou účetně zařazeny do přímé spotřeby. Nedílnou součástí faktur za kancelářské potřeby by měla být příloha s rozpisem, komu byly tyto potřeby jmenovitě přiděleny s podpisy příjemců tak, aby byl zajištěn přehled o nakládání s veřejnými prostředky. Doporučujeme tuto skutečnost promítnout do příslušných vnitřních předpisů týkajících se hospodaření s majetkem. V kontrolovaném období fungoval sklad spotřebního materiálu pro výpočetní techniku v oddělení informatiky a sklad čisticích prostředků v oddělení hospodářské správy. Výběrovým způsobem bylo zkontrolováno nakládání s kancelářskými prostředky od objednávky přes účtování až po výdej těchto prostředků do spotřeby. Ve větším množství byly objednávány převážně tyto kancelářské potřeby: obálky, kancelářský papír, tonery, etikety, pořadače, desky, které spotřebovávaly všechny odbory. Kontrolou bylo zjištěno, že všechny faktury byly podloženy podepsanými objednávkami. V jednom případě byla vystavena objednávka (OBJ/2014/10328) na 50 tis. Kč bez DPH, která nebyla podložena konkrétním rozpisem kancelářských potřeb. Na některých fakturách chyběl podpis toho, kdo zboží převzal (faktury za materiál pro IT a faktury za nákup papíru byly v pořádku). Některé kancelářské potřeby byly objednávány oddělením kanceláře tajemníka prostřednictvím firmy Lyreco. Z kontrolovaného vzorku nebylo u těchto faktur (např. č , , , ) zřejmé, kolik zakoupeného zboží si ponechal odbor KÚT a jaké množství bylo předáno k další spotřebě na jiné odbory. Vznikla potřeba vést evidenci kolik, čeho každý odbor spotřebovává, aby hospodaření s veřejným majetkem bylo přehledné.

2 Závěr: Z kontroly vyplynul úkol zapracovat nový způsob nákupu, rozdělování, skladování kancelářských potřeb a provádění inventarizace do vnitřní směrnice Evidence a oceňování majetku a zrušit dosud platný pokyn tajemníka ÚMČ Praha 15 č. 3/2001 ze dne s názvem Vedení skladové evidence a v tomto smyslu opravit i procesy uvedené v ISO dokumentaci. Dbát na to, aby dodavatelské faktury byly doloženy podpisy zaměstnanců, kterým byly konkrétní kancelářské potřeby předány do užívání. I.3.b) kontrola čerpání rozpočtu OŽP V odboru životního prostředí bylo zkontrolováno čerpání rozpočtu dle jednotlivých paragrafů za období od do K uvedenému datu bylo čerpáno 64,97 % z plánovaných celoročních výdajů. Odbor životního prostředí předložil ke kontrole kopie faktur, které byly doloženy objednávkami, smlouvami a v některých případech i fotografickou dokumentací. Kontrolní skupina porovnávala tyto doklady se záznamy v účetním programu Gordic s cílem zjistit stav čerpání rozpočtu. Čerpání rozpočtu se týkalo především těchto paragrafů: 3412 sportovní zařízení v majetku obce 3722 sběr a odvoz komunálních odpadů 3729 ostatní nakládání s odpady 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Z celkového objemu faktur byly dvě faktury zařazeny pod paragraf č činnost místní správy a dvě faktury pod paragraf č silnice, což není pro vykazování činnosti OŽP typické, avšak týká se sloučeného výběrového řízení na zeleň a komunikace a náklady na zajištění provozu čistícího vozu. V celkovém rozpočtu OŽP nedošlo do uvedeného data k překročení přidělených prostředků. Zbývá přiměřený prostor k jeho čerpání do konce roku. Část volných prostředků je vázána smluvně. Nepřesné označení odběratele se vyskytlo na všech fakturách firmy Centra a.s., na fakturách od firmy Lesy hl. m. Prahy a Unikont Group s.r.o. Na všech fakturách byl podpis příkazce operace. Na průvodních listech byl uveden i podpis osoby odpovídající za formální a věcnou správnost. Faktury byly proplaceny řádně v rámci doby splatnosti. Dále byl porovnán obsah faktur s uzavřenými objednávkami. V této oblasti nebyly shledány žádné nedostatky. Závěr: Drobným nedostatkem byly nesprávné doručovací adresy, a proto je třeba dbát na to, aby byla u všech dokladů uváděna správná doručovací adresa. Vzhledem ke kontrolnímu zjištění nebyla žádná jiná opatření k nápravě navrhována. I.4 Kontrola zadávání veřejných zakázek v OD V odboru dopravy byly od do data konání kontroly uskutečněny pouze tři zakázky malého rozsahu, které se týkaly opravy a údržby komunikací a komunikační zeleně. Jednalo se o tyto zakázky: 1. Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15, předpokládaná výše ceny Kč, číslo zakázky P14V , veřejná zakázka schválená usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-1786 ze dne

3 2. Letní údržba komunikací a komunikační zeleně na území MČ Praha 15 (k.ú. Horní Měcholupy a k.ú. Hostivař) pro období , předpokládaná výše ceny Kč, číslo zakázky P14V , veřejná zakázka schválená usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-1651 ze dne Zimní údržba komunikací na území MČ Praha 15 (k.ú. Horní Měcholupy, Hostivař) v období až , předpokládaná výše ceny Kč, číslo zakázky P14V , veřejná zakázka schválená usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-1899 ze dne Závěr: Ve všech třech kontrolovaných případech se jednalo o zakázky malého rozsahu. Při jejich zadávání byla dodržena ustanovení 6 zákona o veřejných zakázkách. Zároveň byla splněna uveřejňovací povinnost dle 146 zákona o veřejných zakázkách. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky, a proto nejsou navrhována žádná opatření k nápravě. III.1 Plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol v odboru majetkovém Výše uvedená kontrola se zabývala pouze kontrolou plnění opatření k nápravě v oblasti evidence majetku a správy pohledávek. III.1 a) Evidence majetku Při kontrole byly porovnávány údaje z katastru nemovitostí s údaji v počítačovém programu ENO ve kterém je evidován nemovitý majetek MČ Praha 15. Většina nedostatků byla odstraněna. Zbývá ještě dořešit některé případy. - Dotáhnout do konce evidenci budov a pozemků v areálu RZ tak, aby údaje z katastru nemovitostí odpovídaly evidenčním kartám v počítačovém programu ENO. - Některé garáže, které byly v katastru nemovitostí, nebyly uvedeny v počítačovém programu ENO. Stavby garáží jsou v soukromém vlastnictví, avšak vlastníkem pozemku je MČ Praha 15. V důsledku účinnosti nového občanského zákoníku od začal řešit narovnání vlatnických vztahů právník. - Některé jiné stavby a technické vybavení, které byly zaznamenány v katastru nemovitostí pod parcelními čísly, nebyly však zvlášť uvedeny na evidenčních kartách programu ENO. Na evidenčních kartách ENO splývaly tyto objekty s většími celky. Jednalo se převážně o školní objekty, které byly v minulosti takto zaevidovány a nelze je bez znaleckého posudku od celku oddělit a tak sjednotit evidenci v programu ENO s evidencí v katastru nemovitostí - Na jedné evidenční kartě je třeba upravit vlastnický podíl. - Některé drobné rozdíly ploch v m 2 byly způsobeny digitalizací, rovněž je třeba upravit. - Dvě parcely uvedené v katastru nemovitostí nebyly vůbec zaznamenány v programu ENO. - Upomínat MHMP, aby překlopil data do programu ENO z pozemků, které byly svěřeny MČ Praha 15 Statutem hl.m. Prahy. Dílčí závěr: V oddělení majetku byla věnována značná pozornost odstraňování chyb z minulých období. Bylo věnováno maximální úsilí, aby evidence majetku

4 korespondovala s údaji v katastru nemovitostí. Je nutno dopracovat novou směrnici o nakládání s majetkem. Do novelizované směrnice by měly být zahrnuty nové požadavky na inventarizaci dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, dále ČÚS č odpisování dlouhodobého majetku, ČÚS č dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek a ČÚS č transfery. III.1 b) Správa pohledávek Kontrolní skupina provedla porovnání materiálu Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 k s údaji v počítačovém programu DES a kontrolu další související agendy. Vzhledem k probíhajícímu ukončování smluvního vztahu s firmou Centra a.s. nebyli dlužníci spravovaní touto firmou do materiálu Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 zahrnuty. Lze konstatovat, že dlužné částky uvedené v materiálu Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 odpovídaly číselným údajům v počítačovém programu DES. Oproti minulému období došlo k nárůstu dlužníků v oblasti nájmu bytů a nebytových prostor a zároveň k nárůstu výše stávajících dluhů z důvodů navýšení nájemného. V důsledku účinnosti nového občanského zákoníku a změnou subjektu poskytovatele právních služeb bylo zahájeno účetní odepisování nedobytných pohledávek a důsledné vystěhovávání dlouhodobých neplatičů. Byla provedena kontrola vybraného vzorku spisů. Vzorek zahrnoval jednak spisy již kontrolované v roce 2012, 2013 a dále ještě nekontrolované spisy dlužníků. Bylo zjištěno, že v programu DES se nacházely nevypořádané přeplatky staršího data z nájmů od již nebydlících nájemníků, respektivě nájemců nebytových prostor z důvodu nemožnosti jejich kontaktování. Mělo by být provedeno alespoň jejich účetní vypořádání. Dílčí závěr: Bylo zjištěno, že se spisy bylo průběžně pracováno. Lze konstatovat, že proti předcházejícím obdobím došlo k zintenzivnění činnosti v oblasti správy pohledávek. Plnění opatření k nápravě z minulé kontroly - Vypořádat přeplatky z nájmů bytů a nebytových prostor - úkol trvá. - Zajistit důsledné a systematické vedení agendy pohledávek v rámci oddělení správy nemovitostí trvalý úkol. II. veřejnosprávní kontrola II.2 Kontrola vybraných úseků hospodaření příspěvkové organizace CSOP Praha 15 V obobí od do proběhla finanční kontrola vybraných úseků hospodaření této příspěvkové organizace. Byly kontrolovány tyto oblasti: II.2.1 Nákladové faktury II.2.2 Pokladna, příjmové a výdajové pokladní doklady II.2.3 Doplňková činnost

5 II.2.4 Cestovné II.2.5 Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol Kontrolní zjištění: II.2.1 Nákladové faktury Výběrovým způsobem byly zkontrolovány nákladové faktury od do data konání kontroly. Na některých fakturách za zboží a služby byla nesprávně uváděna doručovací adresa organizace. V několika málo případech bylo účtováno na nesprávné účty. Jednalo se zejména o faktury, které byly zaúčtovány na účet 518 služby místo na účet 511 opravy a udržování. Dále byly faktury za nákup software nesprávně účtovány jako dlouhodobý nehmotný majetek i když hodnota jednoho software nepřesáhla 60 tis. Kč. Všechny tyto faktury byly uhrazeny z investičního fondu a nikoliv z provozních prostředků. II.2.2 Pokladna, příjmové a výdajové pokladní doklady Konečné stavy peněžních prostředků, které byly uvedeny v pokladních knihách souhlasily s pokladní hotovostí. Příjmové a výdajové pokladní doklady v převážné většině obsahovaly předepsané náležitosti. Pokladní limit byl dodržován. V jednom případě u příjmového pokladního dokladu nebyl žádný podklad nebo odkaz na seznam účastníků. U dvou výdajových pokladních dokladů byly podkladem faktury, které neobsahovaly rozpisy nákladů nebo rozsah plnění. II.2.3 Doplňková činnost Předmětem kontroly v doplňkové činnosti bylo porovnání oprávnění uvedených ve zřizovací listině se skutečností. Doplňková činnost byla vedena odděleně od hlavní činnosti v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Činnosti, na které bylo třeba živnostenské oprávnění, byly doloženy živnostenskými listy. Do výnosů z pronájmu nebyl zaúčtován výnos za pronájem DC Paprsek a tím došlo ke snížení výsledku hospodaření v doplňkové činnosti za I. pololetí roku II.2.4 Cestovné V jednom případě bylo ubytování na služební cestě nesprávně zaúčtováno nesprávně na účet 518 služby. II.2.5 Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol Výsledek kontroly opatření k nápravě zjištěných nedostatků byl následující: uvádění správné doručovací adresy organizace: částečně splněno, úkol i nadále přetrvává pokladní knihy používané v domě s pečovatelskou službou byly doplněny na titulních stranách o předepsané náležitosti a jejich listy byly předem očíslovány. vydat zaktualizovanou směrnici O finanční kontrole, úkol trvá byla zajištěna trvanlivost dokladů zpracovaných tepelným tiskem stvrzenky od příjemců služeb u plateb provedených v hotovosti byly potvrzeny

6 provázanost pokladních dokladů na podklady byla zajištěna včetně podpisů příslušných odpovědných osob správnost opravy nákladů v oblasti stravování byla potvrzena auditní zprávou nezávislého auditora dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřžených zaměstnanci k vyúčtování byly zaktualizovány zajištění souladu výkazu počtu vyrobených porcí s výkazem počtu rozvezených obědů v terénu bylo splněno částečně, v jednom případě se jednalo o záměnu pásem dovozu a s tím souvisejícím nesprávným vyúčtováním dovozu stravy, dále v jednom případě byla provedena záměna diet v D3 a D4, což mělo za následek rovněž nesprávné vyúčtování Závěr: Při finanční kontrole plnění opatření k nápravě v příspěvkové organizaci CSOP Praha 15, Parmská 390, Praha 10 - Horní Měcholupy, byly ověřovány vybrané údaje vykázané v účetnictví a v účetních výkazech, týkající se plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol. Při zjišťování stavu plnění opatření k nápravě a kontrolou vybraných úseků hospodaření organizace byla použita výběrová metoda. Kontrolou byly zjištěny výše uvedené nedostatky. Projevilo se maximální úsilí o nápravu chyb z minulých kontrol a nové chyby byly iniciativně již v průběhu kontroly odstraňovány. Celková úroveň výkaznictví v oblasti pečovatelské služby dosáhla podstatného zlepšení proti předcházejícím letům. Bylo doporučeno se zaměřit na splnění nových úkolů a dopracovat úkoly, které byly splněny jen částečně. IV. Kontrola plnění mandátní smlouvy firmy PMC Facility a.s. Od byly svěřeny MČ P15 Statutem hl. m. Prahy nemovitosti, nacházející se v katastrálním území Horní Měcholupy - Veronské náměstí. Jednalo se celkem o 354 bytových jednotek a 548 parkovacích stání v podzemních garážích, jejichž správu zajišťuje firma PMC Facility a.s. na základě mandátní smlouvy. PMC Facility a.s. ve své činnosti plní úkoly obsažené v mandátní smlouvě o správě nemovitostí č. C/23/000132/96 ze dne uzavřenou s hlavním městem Prahou. Tato smlouva byla v průběhu let upravována dodatky. Dodatek č. 21 ze dne byl uzavřen již s Městskou částí Praha 15. MČ Praha 15 zřídila u České spořitelny a.s. účet č /0800, jako účet pro správu nemovitostí firmou PMC Facility a.s. se zvláštním režimem, kde je svěřeno právo disponování s finančními prostředky tohoto účtu výlučně PMC Facility a.s. I. Kontrola plnění rozpočtu Předmětem kontroly bylo čerpání rozpočtu, který byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 15 č. Z-130 ze dne Nad rámec původního rozpočtu byly plněny některé další požadavky MČ Praha 15 (projekt pro Paprsek a projekt na zařízení lékařské ordinace). Kontrolní skupina se rovněž zaměřila na kontrolu provádění správy bytových a nebytových objektů včetně evidence pohledávek. Podstatnou částí příjmů byly výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor. Tyto výnosy byly evidovány v počítačovém programu DES. V platnosti zůstávaly smlouvy s nájemníky, které s nimi uzavřel MHMP. Nové smlouvy s nájemníky byly uzavřeny již MČ Praha 15.

7 S výší plnění rozpočtovaných příjmů souvisela hlavně obsazenost bytových a nebytových prostor. Z celkového počtu 560 nebytových prostor bylo 538 garážových stání. Zbylých 22 nebytových prostor sloužilo pro obchodní účely (restaurace, obchody, kanceláře). Neobsazenost bytů se v měsíci červnu snížila na 19 bytů a neobsazenost garážových stání se snížila na 115 garážových stání. Podle usnesení Rady MČ Praha 15 č. R-1584 ze dne byla provedena valorizace nájemného z bytů s účinností od , nebytových prostor a garážových stání s účinností od U nájemníků, s nimiž byla uzavřena smlouva na dobu neurčitou, byla výše nájemného stanovena na 77 Kč za m 2 měsíčně. U nájmů uzavřených na dobu určitou byl nájem valorizován o 1,4 %. Nájemníkům byl rozeslán nový rozpis úhrad a výpočtový list nájmu, ve kterém bylo uvedeno, že valorizace je uskutečněna na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 15. Kontrolní skupina výběrovým způsobem ověřila konkrétní realizaci valorizace, byly jí předloženy rozpisy úhrad a platné výpočtové listy nájmu nebytových prostor a evidenční listy pro výpočet úhrady za užívání bytu. Byla rovněž provedena úprava stanovených záloh na služby s ohledem na inflaci. V kontrolovaném vzorku nebyly nalezeny žádné nedostatky. Rozpis nájmu vycházel ze smluv uzavřených s jednotlivými nájemníky. Všechny další úpravy nájmů byly podloženy usneseními Rady MČ Praha 15. Převážná část finančních prostředků byla čerpána úměrně ke kontrolovanému období. Účetnictví bylo vedeno v počítačovém programu DES odděleně pro MČ Praha 15. Faktury byly podloženy objednávkami nebo odkazy na smlouvy, případně dalšími doklady. Kontrola týkající se čerpání rozpočtu byla prováděna výběrovým způsobem. Všechny nákladové faktury byly odsouhlaseny příslušnými pracovníky uvedenými ve vnitřním předpisu organizace. Objednávky k fakturám nad 30 tis. Kč byly odsouhlaseny vedoucím odboru majetkového na ÚMČ Praha 15. Vyšší procento čerpání nákladů na ostatní služby externí bylo způsobeno zařazením dalšího požadavku MČ Praha 15 - projekt na nebytové prostory pro Paprsek ve výši Kč a realizací vzniklé potřeby statického posouzení věžového domu č. p. 596 ve výši Kč. Nerovnoměrné čerpání položky poštovného bylo způsobeno rozesláním ročního vyúčtování v měsíci dubnu. Vyšší čerpání položky revize a zkoušky vzniklo důsledkem vyšší obměny nájemníků v bytových objektech, kdy bylo nutné udělat revizi rozvodů před předáním bytu. Dále byla navíc oproti rozpočtu do nákladů zahrnuta tvorba zákonných opravných položek, odpis nedobytných pohledávek a náklady z odepsaných pohledávek. Tento odpis pohledávky byl schválen usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-1639 ze dne Plánované opravy investičním oddělením odboru majetkového MČ nebyly ve sledovaném období uskutečněny. V kontrolovaném období probíhala plánovaná akce Opravy sklepních kójí v suterénech objektu č. p. 598 a 597. Dále probíhalo výběrové řízení na výměnu kalorimetrů v jednotkách dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a opravu trhlin omítek vnitřních prostor objektů. Do nákladů na služby byla zahrnuta úplata za služby prováděné firmou PMC Facility a.s. pro MČ Praha 15, která se řídila způsobem dohodnutým v mandátní smlouvě a jejích dodatcích. V dodatku č. 21 mandátní smlouvy se vyskytla písařská chyba ve stanovení sazby za byt. Kontrolní skupina ověřila, že účtované sazby za správu odpovídaly stanoveným smluvním cenám. Součástí nákladů na služby byly i měsíční náklady na provoz technického dispečinku.

8 V ročních nákladech je třeba počítat i s částkou Kč za spotřebu energií (teplo) v neobsazeném nebytovém prostoru, jehož využití bylo plánováno pro restauraci. Dílčí závěr: Kontrolou byly zjištěny pouze drobné nedostatky (chybějící čísla účtů na likvidačních lístcích), které byly v průběhu kontroly beze zbytku odstraněny. II. Pohledávky Pohledávky vzniklé před rokem 2013 zůstaly k vymáhání na MHMP. Městskou částí jsou vymáhány pouze pohledávky vzniklé od Při neplacení nájmu byly uplatňovány obvyklé způsoby vymáhání: Na dlouhodobé dlužníky zasílala PMC Facility a.s. Návrh na přivolení k výpovědi z nájmu bytu na MČ Praha 15. Jednotlivé případy neplacení nájemného byly náležitě doloženy. K bylo evidováno celkem 130 dlužníků. Dluh v celkové částce činil Kč. Z toho bylo 56 dlužníků v bytech a jejich dluh činil Kč. Seznam s těmito údaji o neplatičích se zasílal každého pátého v měsíci na MČ Praha 15. Stav dlužníků po datu se za stejné období snížil o úhradu nájemníků prostřednictvím poštovních poukázek, kdy platba na účet byla připisována poštou později. Stav dlužníků z bytů se tímto způsobem snížil na 44 bytů a na částku Kč, což představuje snížení stavu vykázaných pohledávek pro MČ Praha 15 k datu o 8,33 %. Bylo by vhodné posunout termín zasílání hlášení na MČ Praha 15 tak, aby byl zobrazen skutečný stav dlužníků za sledovaný měsíc. Ke kontrole bylo vybráno u bytů 14 největších dlužníků s dluhem nad 50 tis. Kč a u nebytových prostor 9 dlužníků s dluhem nad 10 tis. Kč. Veškerá agenda je dokladována ve 3 šanonech: Dohoda o splátkách Výzva k úhradě Návrh výpovědi. Při nezaplacení nájmu byly dlužníkovi zaslány upomínky, případně byl dlužník k zaplacení vyzýván telefonicky. Pokud nezaplatil, byla mu zaslána výzva k úhradě dlužné částky prostřednictvím advokátky JUDr. Renaty Scholzové a v poslední době se předávaly podklady pro právní vymáhání vedoucímu odboru majetkového na ÚMČ Praha 15. U dlouhodobých neplatičů byl na ÚMČ Praha 15 zasílán návrh na přivolení k výpovědi z nájmu bytu. S vybraným vzorkem dlužníků bylo pracováno. Dílčí závěr: Dořešit právní vztahy u vymáhání pohledávek. Ve spolupráci s MHMP koordinovat vymáhání dluhů u dlužníků před s vymáháním jejich dluhů po tomto datu vzniklých u MČ Praha 15. Závěr,doporučení k nápravě: Firma PMC Facility a.s. plnila všechny úkoly vyplývající z mandátní smlouvy o správě nemovitostí. V zájmu MČ Praha 15 je, aby zajišťovala plnou obsazenost bytových i nebytových prostor včetně prostoru plánovaného pro restaurační provoz a důsledně uplatňovala veškeré právní kroky u dlouhodobě neplatících nájemníků. Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky,

9 které byly v průběhu kontroly odstraněny. Dále navrhujeme dořešit vzájemnou spolupráci na vymáhání pohledávek. V. kontrolní činnost odboru OŠKZ OŠKZ provedl v II. pololetí 2014 kontrolu pronájmu tělocvičen v základních školách MČ Praha 15. Byly provedeny kontroly na těchto základních školách: ZŠ Křimická, ZŠ Nad Přehradou, ZŠ Veronské náměstí, ZŠ Hostivař a ZŠ Hornoměcholupská. Byla kontrolována vytíženost volné kapacity tělocvičen, která se zahrnuje do doplňkové činnosti. Ve všech školách byla zavedena přehledná evidence smluv pronájmů. V základních školách MČ Praha 15 bylo ve sledovaném období uzavřeno celkem 179 smluv. Závěr kontroly: Všechny základní školy se snažily využívat v maximální možné míře volnou kapacitu. V kontrolované oblasti nebyly zjištěny žádné závady. Opatření k nápravě nebyla navrhována.

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost GRINEX AUDIT s.r.o., IČ: 24277827, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 537 (dále auditor ). Dílčí

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 154 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj

Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/12/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.9.2012 a 23.1.2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení.

vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení. Kniha došlých faktur vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení. Dále byla provedena inventarizace i na účtech: 403 "Transfery na pořízení dl. majetku" ve výši 23 541 071,00 Kč Předmětem inventarizace

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany IČ: 00572811 za

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

2. Okruh kontrolovaných osob: Žadatelé a příjemci veřejné finanční podpory.

2. Okruh kontrolovaných osob: Žadatelé a příjemci veřejné finanční podpory. OBECNÁ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (kontroly finanční a kontroly dle odvětvově specifických zákonů) realizovaných v roce 2014 ODBOR: KANCELÁŘ HEJTMANA (KH) Počet

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti Věstník NKÚ, kontrolní závěry 337 10/05 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč) PŘÍLOHA č. 1 1. 5. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ k 31. 12. 2007 1. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU Lhůta splatnosti pohledávek byla vnitřní směrnicí pro odběratele stanovena 15-ti denní, u pohledávek v zahraničí

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková ajský úřaql!~ereckého Odbor kontroly kraje \\\liberec~ý ~ kraj Č.j: LK/238/08/NOV/obce ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008, v obce ZLATA OLESNICE Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; 1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 509 06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Svatava IČ: 00573141

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více