Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015"

Transkript

1 Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne Informace o plnění Plánu kontrolních činností za II. pololetí 2014 Kontrolní činnost OKPIA v II. pololetí 2014 vycházela z Plánu kontrolních činností na rok 2014, který byl schválen usnesením Rady MČ Prahy 15 č. R-1533 ze dne Při jeho plnění byly zajišťovány kontrolní činnosti vyplývající z kontrolních funkcí územního samosprávného celku upravených zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zákonem č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše ve znění pozdějších předpisů. Ve II. pololetí byly odborem kontrolně právním a interního auditu uskutečněny čtyři řídící kontroly a jedna veřejnosprávní kontrola. Součástí uskutečněných kontrol byly i kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků z kontrol dříve provedených. Dále byla provedena kontrola plnění mandátní smlouvy o správě majetku MČ Praha 15 ve firmě PMC Facility a.s. Odborem školství, kultury a zdravotnictví byla provedena jedna tématická kontrola, která se týkala pronájmů tělocvičen v základních školách MČ Praha 15 za období od do (5 subjektů). Výsledky jednotlivých kontrol: I. řídící kontrola I.3 Kontrola vybraných úseků hospodaření MČ Prahy a) nákup kancelářských potřeb a jejich evidence Od byl v souvislosti s optimalizací skladových a kancelářských prostor zrušen příruční sklad kancelářských potřeb rozhodnutím tajemníka ÚMČ Praha 15. Pořizované kancelářské potřeby jsou účetně zařazeny do přímé spotřeby. Nedílnou součástí faktur za kancelářské potřeby by měla být příloha s rozpisem, komu byly tyto potřeby jmenovitě přiděleny s podpisy příjemců tak, aby byl zajištěn přehled o nakládání s veřejnými prostředky. Doporučujeme tuto skutečnost promítnout do příslušných vnitřních předpisů týkajících se hospodaření s majetkem. V kontrolovaném období fungoval sklad spotřebního materiálu pro výpočetní techniku v oddělení informatiky a sklad čisticích prostředků v oddělení hospodářské správy. Výběrovým způsobem bylo zkontrolováno nakládání s kancelářskými prostředky od objednávky přes účtování až po výdej těchto prostředků do spotřeby. Ve větším množství byly objednávány převážně tyto kancelářské potřeby: obálky, kancelářský papír, tonery, etikety, pořadače, desky, které spotřebovávaly všechny odbory. Kontrolou bylo zjištěno, že všechny faktury byly podloženy podepsanými objednávkami. V jednom případě byla vystavena objednávka (OBJ/2014/10328) na 50 tis. Kč bez DPH, která nebyla podložena konkrétním rozpisem kancelářských potřeb. Na některých fakturách chyběl podpis toho, kdo zboží převzal (faktury za materiál pro IT a faktury za nákup papíru byly v pořádku). Některé kancelářské potřeby byly objednávány oddělením kanceláře tajemníka prostřednictvím firmy Lyreco. Z kontrolovaného vzorku nebylo u těchto faktur (např. č , , , ) zřejmé, kolik zakoupeného zboží si ponechal odbor KÚT a jaké množství bylo předáno k další spotřebě na jiné odbory. Vznikla potřeba vést evidenci kolik, čeho každý odbor spotřebovává, aby hospodaření s veřejným majetkem bylo přehledné.

2 Závěr: Z kontroly vyplynul úkol zapracovat nový způsob nákupu, rozdělování, skladování kancelářských potřeb a provádění inventarizace do vnitřní směrnice Evidence a oceňování majetku a zrušit dosud platný pokyn tajemníka ÚMČ Praha 15 č. 3/2001 ze dne s názvem Vedení skladové evidence a v tomto smyslu opravit i procesy uvedené v ISO dokumentaci. Dbát na to, aby dodavatelské faktury byly doloženy podpisy zaměstnanců, kterým byly konkrétní kancelářské potřeby předány do užívání. I.3.b) kontrola čerpání rozpočtu OŽP V odboru životního prostředí bylo zkontrolováno čerpání rozpočtu dle jednotlivých paragrafů za období od do K uvedenému datu bylo čerpáno 64,97 % z plánovaných celoročních výdajů. Odbor životního prostředí předložil ke kontrole kopie faktur, které byly doloženy objednávkami, smlouvami a v některých případech i fotografickou dokumentací. Kontrolní skupina porovnávala tyto doklady se záznamy v účetním programu Gordic s cílem zjistit stav čerpání rozpočtu. Čerpání rozpočtu se týkalo především těchto paragrafů: 3412 sportovní zařízení v majetku obce 3722 sběr a odvoz komunálních odpadů 3729 ostatní nakládání s odpady 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Z celkového objemu faktur byly dvě faktury zařazeny pod paragraf č činnost místní správy a dvě faktury pod paragraf č silnice, což není pro vykazování činnosti OŽP typické, avšak týká se sloučeného výběrového řízení na zeleň a komunikace a náklady na zajištění provozu čistícího vozu. V celkovém rozpočtu OŽP nedošlo do uvedeného data k překročení přidělených prostředků. Zbývá přiměřený prostor k jeho čerpání do konce roku. Část volných prostředků je vázána smluvně. Nepřesné označení odběratele se vyskytlo na všech fakturách firmy Centra a.s., na fakturách od firmy Lesy hl. m. Prahy a Unikont Group s.r.o. Na všech fakturách byl podpis příkazce operace. Na průvodních listech byl uveden i podpis osoby odpovídající za formální a věcnou správnost. Faktury byly proplaceny řádně v rámci doby splatnosti. Dále byl porovnán obsah faktur s uzavřenými objednávkami. V této oblasti nebyly shledány žádné nedostatky. Závěr: Drobným nedostatkem byly nesprávné doručovací adresy, a proto je třeba dbát na to, aby byla u všech dokladů uváděna správná doručovací adresa. Vzhledem ke kontrolnímu zjištění nebyla žádná jiná opatření k nápravě navrhována. I.4 Kontrola zadávání veřejných zakázek v OD V odboru dopravy byly od do data konání kontroly uskutečněny pouze tři zakázky malého rozsahu, které se týkaly opravy a údržby komunikací a komunikační zeleně. Jednalo se o tyto zakázky: 1. Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15, předpokládaná výše ceny Kč, číslo zakázky P14V , veřejná zakázka schválená usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-1786 ze dne

3 2. Letní údržba komunikací a komunikační zeleně na území MČ Praha 15 (k.ú. Horní Měcholupy a k.ú. Hostivař) pro období , předpokládaná výše ceny Kč, číslo zakázky P14V , veřejná zakázka schválená usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-1651 ze dne Zimní údržba komunikací na území MČ Praha 15 (k.ú. Horní Měcholupy, Hostivař) v období až , předpokládaná výše ceny Kč, číslo zakázky P14V , veřejná zakázka schválená usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-1899 ze dne Závěr: Ve všech třech kontrolovaných případech se jednalo o zakázky malého rozsahu. Při jejich zadávání byla dodržena ustanovení 6 zákona o veřejných zakázkách. Zároveň byla splněna uveřejňovací povinnost dle 146 zákona o veřejných zakázkách. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky, a proto nejsou navrhována žádná opatření k nápravě. III.1 Plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol v odboru majetkovém Výše uvedená kontrola se zabývala pouze kontrolou plnění opatření k nápravě v oblasti evidence majetku a správy pohledávek. III.1 a) Evidence majetku Při kontrole byly porovnávány údaje z katastru nemovitostí s údaji v počítačovém programu ENO ve kterém je evidován nemovitý majetek MČ Praha 15. Většina nedostatků byla odstraněna. Zbývá ještě dořešit některé případy. - Dotáhnout do konce evidenci budov a pozemků v areálu RZ tak, aby údaje z katastru nemovitostí odpovídaly evidenčním kartám v počítačovém programu ENO. - Některé garáže, které byly v katastru nemovitostí, nebyly uvedeny v počítačovém programu ENO. Stavby garáží jsou v soukromém vlastnictví, avšak vlastníkem pozemku je MČ Praha 15. V důsledku účinnosti nového občanského zákoníku od začal řešit narovnání vlatnických vztahů právník. - Některé jiné stavby a technické vybavení, které byly zaznamenány v katastru nemovitostí pod parcelními čísly, nebyly však zvlášť uvedeny na evidenčních kartách programu ENO. Na evidenčních kartách ENO splývaly tyto objekty s většími celky. Jednalo se převážně o školní objekty, které byly v minulosti takto zaevidovány a nelze je bez znaleckého posudku od celku oddělit a tak sjednotit evidenci v programu ENO s evidencí v katastru nemovitostí - Na jedné evidenční kartě je třeba upravit vlastnický podíl. - Některé drobné rozdíly ploch v m 2 byly způsobeny digitalizací, rovněž je třeba upravit. - Dvě parcely uvedené v katastru nemovitostí nebyly vůbec zaznamenány v programu ENO. - Upomínat MHMP, aby překlopil data do programu ENO z pozemků, které byly svěřeny MČ Praha 15 Statutem hl.m. Prahy. Dílčí závěr: V oddělení majetku byla věnována značná pozornost odstraňování chyb z minulých období. Bylo věnováno maximální úsilí, aby evidence majetku

4 korespondovala s údaji v katastru nemovitostí. Je nutno dopracovat novou směrnici o nakládání s majetkem. Do novelizované směrnice by měly být zahrnuty nové požadavky na inventarizaci dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, dále ČÚS č odpisování dlouhodobého majetku, ČÚS č dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek a ČÚS č transfery. III.1 b) Správa pohledávek Kontrolní skupina provedla porovnání materiálu Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 k s údaji v počítačovém programu DES a kontrolu další související agendy. Vzhledem k probíhajícímu ukončování smluvního vztahu s firmou Centra a.s. nebyli dlužníci spravovaní touto firmou do materiálu Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 zahrnuty. Lze konstatovat, že dlužné částky uvedené v materiálu Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 odpovídaly číselným údajům v počítačovém programu DES. Oproti minulému období došlo k nárůstu dlužníků v oblasti nájmu bytů a nebytových prostor a zároveň k nárůstu výše stávajících dluhů z důvodů navýšení nájemného. V důsledku účinnosti nového občanského zákoníku a změnou subjektu poskytovatele právních služeb bylo zahájeno účetní odepisování nedobytných pohledávek a důsledné vystěhovávání dlouhodobých neplatičů. Byla provedena kontrola vybraného vzorku spisů. Vzorek zahrnoval jednak spisy již kontrolované v roce 2012, 2013 a dále ještě nekontrolované spisy dlužníků. Bylo zjištěno, že v programu DES se nacházely nevypořádané přeplatky staršího data z nájmů od již nebydlících nájemníků, respektivě nájemců nebytových prostor z důvodu nemožnosti jejich kontaktování. Mělo by být provedeno alespoň jejich účetní vypořádání. Dílčí závěr: Bylo zjištěno, že se spisy bylo průběžně pracováno. Lze konstatovat, že proti předcházejícím obdobím došlo k zintenzivnění činnosti v oblasti správy pohledávek. Plnění opatření k nápravě z minulé kontroly - Vypořádat přeplatky z nájmů bytů a nebytových prostor - úkol trvá. - Zajistit důsledné a systematické vedení agendy pohledávek v rámci oddělení správy nemovitostí trvalý úkol. II. veřejnosprávní kontrola II.2 Kontrola vybraných úseků hospodaření příspěvkové organizace CSOP Praha 15 V obobí od do proběhla finanční kontrola vybraných úseků hospodaření této příspěvkové organizace. Byly kontrolovány tyto oblasti: II.2.1 Nákladové faktury II.2.2 Pokladna, příjmové a výdajové pokladní doklady II.2.3 Doplňková činnost

5 II.2.4 Cestovné II.2.5 Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol Kontrolní zjištění: II.2.1 Nákladové faktury Výběrovým způsobem byly zkontrolovány nákladové faktury od do data konání kontroly. Na některých fakturách za zboží a služby byla nesprávně uváděna doručovací adresa organizace. V několika málo případech bylo účtováno na nesprávné účty. Jednalo se zejména o faktury, které byly zaúčtovány na účet 518 služby místo na účet 511 opravy a udržování. Dále byly faktury za nákup software nesprávně účtovány jako dlouhodobý nehmotný majetek i když hodnota jednoho software nepřesáhla 60 tis. Kč. Všechny tyto faktury byly uhrazeny z investičního fondu a nikoliv z provozních prostředků. II.2.2 Pokladna, příjmové a výdajové pokladní doklady Konečné stavy peněžních prostředků, které byly uvedeny v pokladních knihách souhlasily s pokladní hotovostí. Příjmové a výdajové pokladní doklady v převážné většině obsahovaly předepsané náležitosti. Pokladní limit byl dodržován. V jednom případě u příjmového pokladního dokladu nebyl žádný podklad nebo odkaz na seznam účastníků. U dvou výdajových pokladních dokladů byly podkladem faktury, které neobsahovaly rozpisy nákladů nebo rozsah plnění. II.2.3 Doplňková činnost Předmětem kontroly v doplňkové činnosti bylo porovnání oprávnění uvedených ve zřizovací listině se skutečností. Doplňková činnost byla vedena odděleně od hlavní činnosti v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Činnosti, na které bylo třeba živnostenské oprávnění, byly doloženy živnostenskými listy. Do výnosů z pronájmu nebyl zaúčtován výnos za pronájem DC Paprsek a tím došlo ke snížení výsledku hospodaření v doplňkové činnosti za I. pololetí roku II.2.4 Cestovné V jednom případě bylo ubytování na služební cestě nesprávně zaúčtováno nesprávně na účet 518 služby. II.2.5 Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol Výsledek kontroly opatření k nápravě zjištěných nedostatků byl následující: uvádění správné doručovací adresy organizace: částečně splněno, úkol i nadále přetrvává pokladní knihy používané v domě s pečovatelskou službou byly doplněny na titulních stranách o předepsané náležitosti a jejich listy byly předem očíslovány. vydat zaktualizovanou směrnici O finanční kontrole, úkol trvá byla zajištěna trvanlivost dokladů zpracovaných tepelným tiskem stvrzenky od příjemců služeb u plateb provedených v hotovosti byly potvrzeny

6 provázanost pokladních dokladů na podklady byla zajištěna včetně podpisů příslušných odpovědných osob správnost opravy nákladů v oblasti stravování byla potvrzena auditní zprávou nezávislého auditora dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřžených zaměstnanci k vyúčtování byly zaktualizovány zajištění souladu výkazu počtu vyrobených porcí s výkazem počtu rozvezených obědů v terénu bylo splněno částečně, v jednom případě se jednalo o záměnu pásem dovozu a s tím souvisejícím nesprávným vyúčtováním dovozu stravy, dále v jednom případě byla provedena záměna diet v D3 a D4, což mělo za následek rovněž nesprávné vyúčtování Závěr: Při finanční kontrole plnění opatření k nápravě v příspěvkové organizaci CSOP Praha 15, Parmská 390, Praha 10 - Horní Měcholupy, byly ověřovány vybrané údaje vykázané v účetnictví a v účetních výkazech, týkající se plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol. Při zjišťování stavu plnění opatření k nápravě a kontrolou vybraných úseků hospodaření organizace byla použita výběrová metoda. Kontrolou byly zjištěny výše uvedené nedostatky. Projevilo se maximální úsilí o nápravu chyb z minulých kontrol a nové chyby byly iniciativně již v průběhu kontroly odstraňovány. Celková úroveň výkaznictví v oblasti pečovatelské služby dosáhla podstatného zlepšení proti předcházejícím letům. Bylo doporučeno se zaměřit na splnění nových úkolů a dopracovat úkoly, které byly splněny jen částečně. IV. Kontrola plnění mandátní smlouvy firmy PMC Facility a.s. Od byly svěřeny MČ P15 Statutem hl. m. Prahy nemovitosti, nacházející se v katastrálním území Horní Měcholupy - Veronské náměstí. Jednalo se celkem o 354 bytových jednotek a 548 parkovacích stání v podzemních garážích, jejichž správu zajišťuje firma PMC Facility a.s. na základě mandátní smlouvy. PMC Facility a.s. ve své činnosti plní úkoly obsažené v mandátní smlouvě o správě nemovitostí č. C/23/000132/96 ze dne uzavřenou s hlavním městem Prahou. Tato smlouva byla v průběhu let upravována dodatky. Dodatek č. 21 ze dne byl uzavřen již s Městskou částí Praha 15. MČ Praha 15 zřídila u České spořitelny a.s. účet č /0800, jako účet pro správu nemovitostí firmou PMC Facility a.s. se zvláštním režimem, kde je svěřeno právo disponování s finančními prostředky tohoto účtu výlučně PMC Facility a.s. I. Kontrola plnění rozpočtu Předmětem kontroly bylo čerpání rozpočtu, který byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 15 č. Z-130 ze dne Nad rámec původního rozpočtu byly plněny některé další požadavky MČ Praha 15 (projekt pro Paprsek a projekt na zařízení lékařské ordinace). Kontrolní skupina se rovněž zaměřila na kontrolu provádění správy bytových a nebytových objektů včetně evidence pohledávek. Podstatnou částí příjmů byly výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor. Tyto výnosy byly evidovány v počítačovém programu DES. V platnosti zůstávaly smlouvy s nájemníky, které s nimi uzavřel MHMP. Nové smlouvy s nájemníky byly uzavřeny již MČ Praha 15.

7 S výší plnění rozpočtovaných příjmů souvisela hlavně obsazenost bytových a nebytových prostor. Z celkového počtu 560 nebytových prostor bylo 538 garážových stání. Zbylých 22 nebytových prostor sloužilo pro obchodní účely (restaurace, obchody, kanceláře). Neobsazenost bytů se v měsíci červnu snížila na 19 bytů a neobsazenost garážových stání se snížila na 115 garážových stání. Podle usnesení Rady MČ Praha 15 č. R-1584 ze dne byla provedena valorizace nájemného z bytů s účinností od , nebytových prostor a garážových stání s účinností od U nájemníků, s nimiž byla uzavřena smlouva na dobu neurčitou, byla výše nájemného stanovena na 77 Kč za m 2 měsíčně. U nájmů uzavřených na dobu určitou byl nájem valorizován o 1,4 %. Nájemníkům byl rozeslán nový rozpis úhrad a výpočtový list nájmu, ve kterém bylo uvedeno, že valorizace je uskutečněna na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 15. Kontrolní skupina výběrovým způsobem ověřila konkrétní realizaci valorizace, byly jí předloženy rozpisy úhrad a platné výpočtové listy nájmu nebytových prostor a evidenční listy pro výpočet úhrady za užívání bytu. Byla rovněž provedena úprava stanovených záloh na služby s ohledem na inflaci. V kontrolovaném vzorku nebyly nalezeny žádné nedostatky. Rozpis nájmu vycházel ze smluv uzavřených s jednotlivými nájemníky. Všechny další úpravy nájmů byly podloženy usneseními Rady MČ Praha 15. Převážná část finančních prostředků byla čerpána úměrně ke kontrolovanému období. Účetnictví bylo vedeno v počítačovém programu DES odděleně pro MČ Praha 15. Faktury byly podloženy objednávkami nebo odkazy na smlouvy, případně dalšími doklady. Kontrola týkající se čerpání rozpočtu byla prováděna výběrovým způsobem. Všechny nákladové faktury byly odsouhlaseny příslušnými pracovníky uvedenými ve vnitřním předpisu organizace. Objednávky k fakturám nad 30 tis. Kč byly odsouhlaseny vedoucím odboru majetkového na ÚMČ Praha 15. Vyšší procento čerpání nákladů na ostatní služby externí bylo způsobeno zařazením dalšího požadavku MČ Praha 15 - projekt na nebytové prostory pro Paprsek ve výši Kč a realizací vzniklé potřeby statického posouzení věžového domu č. p. 596 ve výši Kč. Nerovnoměrné čerpání položky poštovného bylo způsobeno rozesláním ročního vyúčtování v měsíci dubnu. Vyšší čerpání položky revize a zkoušky vzniklo důsledkem vyšší obměny nájemníků v bytových objektech, kdy bylo nutné udělat revizi rozvodů před předáním bytu. Dále byla navíc oproti rozpočtu do nákladů zahrnuta tvorba zákonných opravných položek, odpis nedobytných pohledávek a náklady z odepsaných pohledávek. Tento odpis pohledávky byl schválen usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-1639 ze dne Plánované opravy investičním oddělením odboru majetkového MČ nebyly ve sledovaném období uskutečněny. V kontrolovaném období probíhala plánovaná akce Opravy sklepních kójí v suterénech objektu č. p. 598 a 597. Dále probíhalo výběrové řízení na výměnu kalorimetrů v jednotkách dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a opravu trhlin omítek vnitřních prostor objektů. Do nákladů na služby byla zahrnuta úplata za služby prováděné firmou PMC Facility a.s. pro MČ Praha 15, která se řídila způsobem dohodnutým v mandátní smlouvě a jejích dodatcích. V dodatku č. 21 mandátní smlouvy se vyskytla písařská chyba ve stanovení sazby za byt. Kontrolní skupina ověřila, že účtované sazby za správu odpovídaly stanoveným smluvním cenám. Součástí nákladů na služby byly i měsíční náklady na provoz technického dispečinku.

8 V ročních nákladech je třeba počítat i s částkou Kč za spotřebu energií (teplo) v neobsazeném nebytovém prostoru, jehož využití bylo plánováno pro restauraci. Dílčí závěr: Kontrolou byly zjištěny pouze drobné nedostatky (chybějící čísla účtů na likvidačních lístcích), které byly v průběhu kontroly beze zbytku odstraněny. II. Pohledávky Pohledávky vzniklé před rokem 2013 zůstaly k vymáhání na MHMP. Městskou částí jsou vymáhány pouze pohledávky vzniklé od Při neplacení nájmu byly uplatňovány obvyklé způsoby vymáhání: Na dlouhodobé dlužníky zasílala PMC Facility a.s. Návrh na přivolení k výpovědi z nájmu bytu na MČ Praha 15. Jednotlivé případy neplacení nájemného byly náležitě doloženy. K bylo evidováno celkem 130 dlužníků. Dluh v celkové částce činil Kč. Z toho bylo 56 dlužníků v bytech a jejich dluh činil Kč. Seznam s těmito údaji o neplatičích se zasílal každého pátého v měsíci na MČ Praha 15. Stav dlužníků po datu se za stejné období snížil o úhradu nájemníků prostřednictvím poštovních poukázek, kdy platba na účet byla připisována poštou později. Stav dlužníků z bytů se tímto způsobem snížil na 44 bytů a na částku Kč, což představuje snížení stavu vykázaných pohledávek pro MČ Praha 15 k datu o 8,33 %. Bylo by vhodné posunout termín zasílání hlášení na MČ Praha 15 tak, aby byl zobrazen skutečný stav dlužníků za sledovaný měsíc. Ke kontrole bylo vybráno u bytů 14 největších dlužníků s dluhem nad 50 tis. Kč a u nebytových prostor 9 dlužníků s dluhem nad 10 tis. Kč. Veškerá agenda je dokladována ve 3 šanonech: Dohoda o splátkách Výzva k úhradě Návrh výpovědi. Při nezaplacení nájmu byly dlužníkovi zaslány upomínky, případně byl dlužník k zaplacení vyzýván telefonicky. Pokud nezaplatil, byla mu zaslána výzva k úhradě dlužné částky prostřednictvím advokátky JUDr. Renaty Scholzové a v poslední době se předávaly podklady pro právní vymáhání vedoucímu odboru majetkového na ÚMČ Praha 15. U dlouhodobých neplatičů byl na ÚMČ Praha 15 zasílán návrh na přivolení k výpovědi z nájmu bytu. S vybraným vzorkem dlužníků bylo pracováno. Dílčí závěr: Dořešit právní vztahy u vymáhání pohledávek. Ve spolupráci s MHMP koordinovat vymáhání dluhů u dlužníků před s vymáháním jejich dluhů po tomto datu vzniklých u MČ Praha 15. Závěr,doporučení k nápravě: Firma PMC Facility a.s. plnila všechny úkoly vyplývající z mandátní smlouvy o správě nemovitostí. V zájmu MČ Praha 15 je, aby zajišťovala plnou obsazenost bytových i nebytových prostor včetně prostoru plánovaného pro restaurační provoz a důsledně uplatňovala veškeré právní kroky u dlouhodobě neplatících nájemníků. Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky,

9 které byly v průběhu kontroly odstraněny. Dále navrhujeme dořešit vzájemnou spolupráci na vymáhání pohledávek. V. kontrolní činnost odboru OŠKZ OŠKZ provedl v II. pololetí 2014 kontrolu pronájmu tělocvičen v základních školách MČ Praha 15. Byly provedeny kontroly na těchto základních školách: ZŠ Křimická, ZŠ Nad Přehradou, ZŠ Veronské náměstí, ZŠ Hostivař a ZŠ Hornoměcholupská. Byla kontrolována vytíženost volné kapacity tělocvičen, která se zahrnuje do doplňkové činnosti. Ve všech školách byla zavedena přehledná evidence smluv pronájmů. V základních školách MČ Praha 15 bylo ve sledovaném období uzavřeno celkem 179 smluv. Závěr kontroly: Všechny základní školy se snažily využívat v maximální možné míře volnou kapacitu. V kontrolované oblasti nebyly zjištěny žádné závady. Opatření k nápravě nebyla navrhována.

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; 1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 1. Předmět přezkoumání Přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace (dále

Více

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03 Strana 1 / 5 ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 Kontroloval: ekonomka Anna Hnízdilová 3.3.2009

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0137/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3.10.2011 a 6.2.2012

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj

Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 286/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 260 ze dne 2.5.2012 k protokolu z provedené kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola, náměstí Jiřího z Lobkovic 23, Praha

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost GRINEX AUDIT s.r.o., IČ: 24277827, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 537 (dále auditor ). Dílčí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 533/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 392 ze dne 29.6.2011 k protokolu z provedené kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola Pražačka, Nad Ohradou 25/1700, Praha

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 MĚSTO NOVÝ JIČÍN DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 vydaný usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 7/24Z/2014 ze dne 4. 9. 2014 na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. za rok 2005

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. za rok 2005 Č.j. : KUJCK 7398/2005/OEKO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 Název ÚC: Obec Loučovice IČ: 00245984 Přezkoumání se uskutečnilo dne 6. 10. 2005 jako dílčí přezkoumání a dne 8. 3. 2006

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč) PŘÍLOHA č. 1 1. 5. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ k 31. 12. 2007 1. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU Lhůta splatnosti pohledávek byla vnitřní směrnicí pro odběratele stanovena 15-ti denní, u pohledávek v zahraničí

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 154 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 280/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 155 ze dne 23.3.2011 k protokolu z provedené kontroly v příspěvkové organizaci Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240a, Praha

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi Oběh dokladů účetní agendy Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Faktury vydané 3 menza, kolej, vyúčtování respektive pohledávky a Provozní, k zaúčtování ve FÚ, dále k odvodu DPH

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Inventarizační zpráva za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014 Inventarizační zpráva za rok 2014 Účetní jednotka: Obec: Skřípov IČ: 00600083 Datum zpracování: 26.1. 2015 Den zahájení inventarizace: 5. 1. 2015 Den ukončení inventarizace: 26. 1. 2015 Den, ke kterému

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA 06/16/15 ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru, Magistrát města Prostějova Petr Vysloužil, GORDIC spol. s r.o. Informace o Statutárním

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz "v ",. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz SpZn:.ČJ: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2011 se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více