Text pro pokroèilé. Text

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Text pro pokroèilé. Text"

Transkript

1 Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Digitální fotografie...práce s blokem, odstavcem, tabulátory, odrá ky a èíslování, tabulky, styl, obrázky, WordArt, vzorce, organizaèní diagram, šablony, hromadná korespondence...

2 SPŠ SOU Pilotní projekt v rámci I. etapy realizace Státní informaèní politiky ve vzdìlávání (SIPVZ) zpracovala Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì, Trutnov, Školní Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì,trutnov, Školní 101. Všechna práva vyhrazena.

3 Pro zpracování textu na poèítaèi se pou ívají textové editory, nejpou ívanìjší z nich je dnes program Microsoft Word (dále jen Word). Další popis proto platí pro tento program, ale vìtšina funkcí je stejná nebo velice podobná i v ostatních textových editorech. Pøi práci s tìmito programy je potøeba dodr- ovat nìkteré zásady práce: Neukonèovat jednotlivé øádky textu klávesou ENTER Klávesu ENTER pou ívat pouze pro ukonèení odstavce Pro posun levého nebo pravého okraje textu pou ívat okraje odstavce a zarovnání Pro vyrovnání údajù na urèité pozici v øádcích nad sebou pou ívat tabulátory Pro vypsání bodù pou ívat funkci odrá ky nebo èíslování Za teèkou, èárkou a dalšími interpunkèními znaménky v textu v dy dìlat mezery Pou ívat konec stránky, záhlaví a zápatí Potom je mo né nechat na programu starost o grafickou úpravu dokumentu, jen mu správnì zadávat po adavky. Práce se soubory Po spuštìní programu se automaticky otevøe nový prázdný dokument. Do nového dokumentu mù ete rovnou zaèít psát text a potom dokument ulo it. Vytvoøení dalšího nového dokumentu je mo né ikonou Nový prázdný dokument na panelu nástrojù. Mù ete také pou ít pøíkaz Nový v nabídce Soubor. Otevøe se vám nabídka, kde si mù ete pøípadnì vybrat šablonu. Šablona je v podstatì pøipravený vzor dokumentu, který má pøednastavené nìkteré vlastnosti, pøípadnì ji vyplnìné nìjaké èásti textu. To vám usnadní práci na konkrétním typu dokumentu. Pod polo kou Obecné šablony jsou vzory bì nì pou ívaných dokumentù z rùzných oblastí obecné, dopisy, hromadná korespondence, publikace, zprávy, zápisy, webové stránky a jiné. Výbìrem konkrétní šablony se vytvoøí nový dokument, který bude kopií vybrané šablony. Nìkteré šablony obsahují prùvodce, to znamená, e pøed vlastním vytvoøením nového dokumentu budete ještì dotázáni na nìkteré údaje a podle nich se upraví nový dokument. Pro úpravu nìjakého ji vytvoøeného dokumentu mù ete pou ít pøíkaz Otevøít (buï z nabídky Soubor, nebo ikonu na panelu nástrojù). Po výbìru pøíkazu se otevøe okno pro výbìr souboru. V horní èásti okna v poli Oblast hledání se vybere disk, jeho obsah se poté zobrazí v prostoru pod ním. Zde je mo né vybrat slo ku a soubor podobnì jako v oknì Tento poèítaè. Po poklepání na ikonu vybraného dokumentu se otevøe v oknì Wordu a je mo né s ním pracovat. V oknì otevøení dokumentu je ve spodní èásti okna pole s názvem Soubory typu. Standardnì je zde vybrána polo ka Dokumenty Word, tak e v oknì se zobrazují pouze tyto soubory (mají pøíponu DOC). Mù ete však vybrat i jiný typ souboru ne jen Dokument Wordu (to znamená dokument vytvoøený v jiném textovém editoru). Potom se zobrazují soubory pøíslušného typu (s pøíslušnou pøíponou). Pokud nìkterý z nich vyberete, provede se jeho import (pøevedení do tvaru, zobrazitelného ve Wordu). Existující dokument je také mo né otevøít jiným zpùsobem. Pokud byl pou itý v poslední dobì, je pravdìpodobnì jeho název uveden v nabídce Soubor, kde je seznam nìkolika naposledy otevøených dokumentù. Kliknutím na vybraný název se dokument otevøe. Z nabídky Nástroje Mo nosti na kartì Obecné, mù ete nastavit nabízení a 9 naposledy otevøených souborù. 1

4 Podobnì je mo né vyu ít v nabídce Start (na Hlavním panelu) polo ku Dokumenty. Pokud procházíte obsah diskù nebo slo ek pomocí ikony Tento poèítaè, Prùzkumník Windows nebo jiným mana erem, staèí poklepat na ikonu dokumentu Wordu, tím se program spustí a v nìm se dokument otevøe. Pokud chcete vytvoøit podobný dokument, jako nìkterý ji hotový text, tak je vhodné po jeho otevøení vybrat pøíkaz Ulo it jako v nabídce Soubor. V zobrazeném oknì (podobném jako pøi otevøení dokumentu) zadáte nové jméno (nebo vyberete jinou slo ku) a vytvoøí se nová kopie právì otevøeného dokumentu. Kopii dokumentu mù ete ihned upravovat a po dokonèení práce jej ulo it ani byste pøitom pùvodní dokument zmìnili. Pohyb v textu V textu se lze pohybovat pomocí kurzorových šipek a kláves HOME (zaèátek øádku), END (konec øádku), PAGEDOWN (o obrazovku dolù) nebo PAGEUP (o obrazovku nahoru). Pro rychlejší pohyb lze vyu ít klávesu CTRL, která má pøidávající úèinek a pøi pohybu v textu pøidává na jeho rychlosti. Pomocí myši se lze také rychle pøejít na konkrétní místo textu tím, e zde kliknete levým tlaèítkem myši. Tím na toto místo nastavíte textový kurzor. Pro posun do èásti textu, která není právì zobrazená, se pou ívá posuvník na okraji okna. Kliknutím na šipku v pøíslušném smìru (pøípadnì opakovanì nebo podr et) nebo ta ením ukazatele (obdélníku v posuvníku) se zobrazuje další èást textu. Pokud máte myš s koleèkem, pak lze posouvat text jeho otáèením. Práce s blokem Vybranou èást textu (blok) je mo né zmìnit. Výbìr se provádí z klávesnice kurzorovými klávesami pøi stisknuté klávese SHIFT. Pøípadnì ta ením myší (najet na zaèátek, stisknout a dr et levé tlaèítko myši a táhnout pøes text). Vybraný blok je mo né smazat stiskem klávesy DELETE nebo blok pøepsat psaním nového textu. Pokud chcete zrušit výbìr, staèí kliknout myší mimo oznaèený blok nebo pou ít na klávesnici nìkterou z kurzorových kláves. Pro zmìnu základních vlastností textu je mo né pou ít ikony na panelu nástrojù, kde je mo né zmìnit typ písma, velikost nebo jeho øez (tuèné, sklonìné nebo podtr ené). Podrobnìjší mo nosti nastavení jsou dostupné pøíkazem Písmo v nabídce Formát (zpùsob podtr ení, barva, efekty, mezery nebo styl). Pro pøesun bloku je potøeba najet na nìj myší (kurzor je ve tvaru šipky) a ta ením myši blok pøetáhnout na jiné místo (u šipky je symbol obdélníku a svislá èárkovaná èára). Blok je mo né pøesunout pouze na jiné místo v textu a nelze ho umístit na libovolné místo (napøíklad za konec øádku). Pokud chcete blok zkopírovat, staèí pøi pøetahování stisknout a dr et klávesu CTRL (u kurzoru je navíc symbol +) nebo pou ít pro pøeta ení pravé tlaèítko myši a po jeho uvolnìní ze zobrazené nabídky vybrat potøebnou mo nost. Pøesun nebo kopii je mo né provést také pomocí schránky. Oznaèený blok lze pøesunout do schránky pøíkazem Vyjmout nebo zkopírovat pøíkazem Kopírovat z nabídky Úpravy. Je také mo né pou ít ikony na panelu nástrojù, pøípadnì pou ít na oznaèeném bloku pravé tlaèítko myši. Pokud je nìjaký obsah ve schránce, je mo né ho umístit na místo textového kurzoru pøíkazem Vlo it. Práce s odstavcem Odstavec je èást textu mezi dvìmi stisky klávesy ENTER. Vlastnosti odstavce se nastavují pro aktuální odstavec, to je odstavec, ve kterém je nastaven textový kurzor. Pokud chcete nastavovat najednou vlastnosti více odstavcù za sebou, je mo né je oznaèit jako blok. Pro nìj je mo né nastavovat zpùsob zarovnání pomocí ikon na panelu nástrojù. Pro bì ný text se pou ívá zarovnání vlevo nebo do bloku. Zarovnání na støed nebo vpravo je vhodné pro nadpisy. Èasto je potøeba zmìnit pro odstavec jeho okraje (posunout zaèátek nebo konec øádkù). K tomu slou í symboly na pravítku nad textem. Vlevo jsou dva trojúhelníky a obdélník. Horní trojúhelník nastavuje levý okraj prvního øádku odstavce, spodní trojúhelník levý okraj ostatních øádkù. Po jejich posunu myší, se zmìní okraj pøíslušného 2

5 odstavce. Pokud posunete obdélník pod nimi, posunou se zároveò oba trojúhelníky. Další, podrobnìjší vlastnosti (øádkování, mezery, zpùsob stránkování ) je mo né nastavit pøíkazem Odstavec v nabídce Formát. Vìtšinu vlastností je mo né nastavit najednou výbìrem stylu odstavce (kolonka na panelu nástrojù). Po vybrání pøíkazu Odstavec v nabídce Formát je mo né v zálo ce Tok textu nastavit zpùsob chování odstavce v pøípadì, e je na rozhraní stránek. Standardnì je zapnuta kontrola osamocených øádkù (pokud by na další stránce byl jen poslední øádek, tak program k nìmu automaticky pøesune ještì pøedchozí øádek). Dále je mo né zapnout volbu svázat øádky (ty potom budou v dy spoleènì na jedné stránce) nebo svázat odstavce a další. Tabulátory Pro zarovnání údajù pod sebe v jednotlivých øádcích do sloupcù slou í tabulátory. Nejprve je nutné nastavit kurzor do øádku, kde chcete zaèít pou ívat tabulátory a nastavit zpùsob zarovnání v jednotlivých sloupcích (zará ka levá, pravá, støedová nebo desetinná) výbìrem symbolu v levé èásti horního pravítka a umístit je do pravítka (kliknutím myši). Pro pøesun na nejbli ší další zará ku slou í klávesa TABULÁTOR. Na konci øádku se pøejde klávesou ENTER na další øádek. Vytvoøí se nový odstavec a pøenese se nastavení zará- ek podle pøedchozího øádku. V pøípadì potøeby je mo né i dodateènì zmìnit polohu jednotlivých zará ek. Staèí oznaèit øádky (odstavce), kde jsou pou ité a posunout myší na pravítku symbol pøíslušné zará ky. Je ale nutné, aby v oznaèených øádcích byly tabulátory stejnì nastavené. Pokud zará ku posunete mimo pravítko, tak se vyma e. Další vlastnosti je mo né nastavit pøíkazem Tabulátory v nabídce Formát. Zde je mo né zmìnit typ zará ky (levá, pravá, støedová, desetinná) nebo vodící znak (zpùsob vyplnìní mezery, která vznikla stiskem klávesy TABULÁTOR). Odrá ky a èíslování Pro zapsání nìkolika èíslovaných bodù je vhodné pou ít funkci Èíslování. Staèí v pøíslušném øádku, kde chcete zaèít tyto body psát, zapnout tuto funkci ikonou na panelu nástrojù. Tím se automaticky nastaví formát odstavce a poøadové èíslo. Po zapsání obsahu a stisku klávesy ENTER se na novém øádku objeví další poøadové èíslo. Program automaticky udr uje návaznost èísel i pøi zmìnách jednotlivých bodù (pøidání, vymazání nebo pøesunu). Podobnì je mo né vypisovat neèíslované body (uvozené nìjakým symbolem) pomocí funkce odrá ky. Základní vlastnosti tìchto bodù je mo né nastavit pøíkazem Odrá ky a èíslování v nabídce Formát, pøípadnì podrobnìji tlaèítkem Vlastní. Zde mù ete nastavit symbol odrá ky nebo zpùsob èíslování, odstup textu a další. Je mo né také pou ít víceúrovòové èíslování výbìrem po adovaného zpùsobu v zálo ce Víceúrovòové. Po zapnutí víceúrovòového èíslování je mo né pøecházet mezi jednotlivými úrovnìmi pomocí ikon na panelu nástrojù, Zmenšit nebo Zvìtšit odsazení. Tabulky Pro vytvoøení tabulek v textu jsou k dispozici pøíkazy v nabídce Tabulka. Pøíkazem Vlo it Tabulka a specifikací poètu sloupcù a øádkù je vlo ena základní tabulka. Jiný zpùsob je pomocí pøíkazu Navrhnout tabulku. Po jeho výbìru se zobrazí zvláštní panel nástrojù s funkcemi pro úpravy tabulek a je mo né rovnou zaèít tvoøit tabulku. Kurzor myši se zmìní na symbol tu ky. Tímto kurzorem se nastavíte na místo, kde bude jeden roh tabulky. Potom ta ením (posunem myši pøi stisknutém levém tlaèítku) nakreslíte obrys tabulky. Pokud je v tìchto místech text, automaticky se rozestoupí. Dále je také mo né nakreslit hranice jednotlivých øádkù a sloupcù. 3

6 Staèí táhnout myší pøibli nì ve smìru èáry a program sám naznaèí èárkovanou èarou pøesnou hranici. Pokud je to tak, jak potøebujete, uvolnìte tlaèítko myši a èára je umístìna. Pokud potøebujete nìjakou èáru vymazat, je mo né zapnout funkci Guma na panelu nástrojù (symbol vedle ikony Tu ka). Kurzor myši se zmìní na tvar gumy s jedním zvýraznìným rohem. Tímto rohem je mo né zvýraznit nìkterou z èar ta ením (pohybem myši po èáøe pøi stisknutém levém tlaèítku). Po zvýraznìní vybrané èáry je smazána uvolnìním tlaèítka myši. Pokud nesouhlasíte s výbìrem, tak je nutný pohyb myši mimo èáru, aby nebyla èára zvýraznìna a teprve potom uvolnit tlaèítko myši. V pøípadì potøeby je mo né i zmìnit polohu dìlících èar tabulky nebo jejího obrysu. Staèí najet myší na pøíslušnou èáru (kurzor ve tvaru oboustranné šipky) a ta ením myší ji posunout. Vymazáním èáry mezi jednotlivými buòkami dojde k jejich slouèení. Slouèit buòky mù ete také jejich vybráním a stisknutím pøíkazu Slouèit buòky z nabídky Tabulka. Do vytvoøené tabulky je mo né vepisovat údaje. Ka dé políèko (buòku) tabulky je mo né nezávisle formátovat jakoby bylo samostatným dokumentem. Tak e je mo né nastavovat vlastnosti písma, odstavce, odrá ky a další. Je mo né nastavovat najednou vlastnosti pro celé vybrané øádky nebo sloupce tabulky. Øádek tabulky je mo né oznaèit stejnì jako øádek bì ného textu, sloupec se oznaèí najetím myši tìsnì nad pøíslušný sloupec (kurzor ve tvaru šipky smìrem dolù) a kliknutím na levé tlaèítko myši. Pomocí jednotlivých ikon na panelu nástrojù je mo né upravit vlastnosti tabulky typ, tlouš ku a bar- vu èar, barvu výplnì, zarovnání a další. myší) nebo zkopírovat (ta ením myší pøi stisknuté klávese CTRL). Velikost obrázku se nastaví pomocí jeho úchopových bodù (ètvereèky v rozích a støedech stran). Po najetí na tyto body se zmìní kurzor na tvar oboustranné šipky a ta ením lze nastavit po adovanou velikost. Pokud je obrázek vybraný, je automaticky zobrazen i panel nástrojù Obrázek. Pokud není vidìt, je mo né jej zapnout výbìrem polo ky Panely nástrojù v nabídce Zobrazit. Zapnuté panely nástrojù jsou zaškrtnuté a výbìrem pøíslušné polo ky se zruší její zaškrtnutí a naopak. V panelu nástrojù jsou nástroje pro nastavení vlastností obrázku, nastavení barvy, jasu a kontrastu nebo oøíznutí a otoèení. Další funkcí je nastavení obtékání (vzájemného vztahu obrázku a okolního textu). Obrázek mù e být pøímo zaèlenìn do øádky textu, nebo text mù e být nad obrázkem a pod obrázkem. Dále mù e být rozestoupen kolem obrázku v obdélníkové oblasti nebo se rozestupovat podle tvaru obrázku (tìsné obté- Obrázky Pøímo do textu je mo né vkládat obrázky pomocí pøíkazu v nabídce Vlo it Obrázek. Zde je mo né si buï vybrat z pøipravené nabídky jednoduchých obrázkù klipartù nebo libovolný obrázek ulo ený v souboru na disku. Po jeho výbìru je vlo en na místo kurzoru. Pokud chcete s obrázkem pracovat, musí být vybraný (kolem nìj jsou naznaèeny ètvereèky, úchopové body). Pokud nejsou zobrazeny, staèí do obrázku kliknout levým tlaèítkem myši. Vybraný obrázek je mo né smazat (klávesou DELETE), pøesunout (ta ením 4

7 kání). Obrázek také mù e pøekrývat text (pøed textem) nebo naopak (za textem). Nìkteré další mo nosti jsou dostupné pøíkazem Formát obrázku. WordArt Pro vytváøení nìkterých dokumentù (napøíklad plakátkù) je mo né pou ít funkci WordArt (ozdobný text) z nabídky Vlo it Obrázek. WordArt slou í k vkládání krátkých, rùznì upravených a zdeformovaných textù, pøevá nì nìjakých nadpisù. Po výbìru funkce se zobrazí okno Galerie WordArtu, kde je mo né vybrat základní styl. V dalším kroku jste vyzváni k zadání textu a po potvrzení je WordArt vlo en do textu na pozici kurzoru. S tímto objektem je mo né dále pracovat podobnì jako s vlo eným obrázkem. Navíc kromì úchopových bodù je zde alespoò jeden lutý ètverec. Po najetí na tento ètverec (kurzor myši se mìní na šipku odlišného tvaru) je mo né ta ením mìnit velikost deformace nadpisu. Pomocí ikon na panelu nástrojù WordArt je mo né nastavovat specifické vlastnosti (tvar, zarovnání, obtékání, mìnit text a další). Vzorce objeví v textu na místì kurzoru šrafovaný rámeèek s kurzorem a speciální panel nástrojù. Do tohoto rámeèku je mo né zapisovat vzorce s vyu itím funkcí pro vkládání zlomkù, odmocnin, indexù, operátorù a dalších prvkù. Po ukonèení zápisu vzorce se funkce ukonèí kliknutím myši mimo rámeèek. Ten je vlo en v textu podobnì jako obrázek nebo WordArt a je s ním mo né obdobnì pracovat. Pokud potøebujete upravit ji zapsaný vzorec, staèí na nìj poklepat a kurzorem najet na potøebné místo a opravit. Organizaèní diagram Program Word má i nástroje pro mnoho dalších oblastí. Jednou z nich je Organizaèní diagram (schéma struktury firmy, pavouk ). Tuto funkci je mo né najít v nabídce Vlo it (ve starších verzích je v nabídce Vlo it Objekt). Po jejím spuštìní se zobrazí šrafovaný rámeèek s nìkolika základními prvky diagramu. Do jednotlivých polí je mo né vepisovat text podle nápovìdné výzvy. Takto je mo né vyplnit jméno konkrétního pracovníka a jeho funkci. Pomìrnì jednoduše je mo né pøidávat další políèka (pozice ve firmì) pomocí pøíkazù v zobrazeném panelu nástrojù. V programu Word je také funkce pro zápis matematických nebo technických vzorcù. Funkci lze vyvolat z nabídky Vlo it Objekt. V seznamu nabízených typù objektù je tøeba vybrat objekt s názvem Editor rovnic (ve starších verzích pod názvem Microsoft Equation). Pokud zde tento objekt není, je nutné tuto funkci doinstalovat. Po spuštìní se Staèí vybrat konkrétní pole (musí být zvýraznìno) a pak vybrat pøíkaz Vlo it a vybrat zda chcete podøízeného, spolupracovníka nebo asistenta. Pomocí dalších nástrojù je mo né snadno mìnit vzhled (rozlo ení a styl) diagramu. Po ukonèení tvorby diagramu staèí kliknout myší mimo rámec. S vytvoøeným objektem je mo né dále pracovat a po jeho výbìru je zvýraznìn jeho obrys. Potom je mo né Organizaèní diagram vymazat, zmìnit jeho pozici nebo velikost (ta ením myší) nebo pracovat s jednotlivými prvky diagramu. 5

8 Vzhled stránky Aby byl text dokumentu správnì rozvr en na jednotlivých stránkách, je nutné nastavit základní vlastnosti stránky. Tato nastavení jsou soustøedìna v nabídce Soubor Vzhled stránky. V zobrazeném oknì je mo né nastavit okraje a velikost papíru. Èasto je potøeba také nastavit orientaci, to znamená, nastavení orientace papíru na výšku nebo na šíøku. Okraje stránky je mo né také nastavit pøímo v dokumentu. Na pravítku jsou jednotlivé okraje vyznaèeny šedou barvou. Pokud najedete myší do pravítka na rozhraní šedé a bílé èásti, objeví se kurzor ve tvaru oboustranné šipky. Potom je mo né ta ením myši zmìnit velikost pøíslušného okraje. Ohranièení a stínování Pro zvýraznìní nìkterých pasá í textu je mo né pou ít funkci Ohranièení a stínování. Tato funkce je dostupná z nabídky Formát. Pøed spuštìním funkce je nutné nastavit kurzor do pøíslušného odstavce (pokud má být pou ito pro celý odstavec) nebo oznaèit jen nìjakou èást textu jako blok. V oknì zobrazeném po spuštìní funkce je v zálo ce Ohranièení mo né nastavit typ, barvu a tlouš ku ohranièující èáry. Po jejím výbìru lze nastavit zpùsob orámování výbìrem nìkterého stylu ( ádné, okolo, stínování nebo prostorové). Pøi výbìru vlastního stylu lze zapnout (pøípadnì vypnout) konkrétní èáru (vlevo, vpravo, nahoøe nebo dole) pomocí pøíslušných tlaèítek v èásti náhled. Pomocí tlaèítka mo nosti lze nastavit i vzdálenost od textu. V zálo ce Stínování je mo né nastavit pro vybraný text barevnou výplò nebo styl vzorku výplnì. V zálo ce Ohranièení stránky je mo né nastavit orámování celé stránky. Jsou zde podobná nastavení jako v zálo ce Ohranièení a navíc je zde mo né pou ít pro hranièní èáru efekty (nìjaký vzor èáry). Styl odstavce Pro jednotlivé èásti textu je mo né nastavovat vlastnosti výbìrem stylu odstavce. Po jeho výbìru (políèko vlevo na panelu nástrojù) se ihned podle jeho nadefinovaných vlastností nastaví aktuální odstavec (písmo, odstavec, zarovnání, tabulátory, ohranièení a další). Toho je mo né vyu ít pro jednotné formátování dokumentu. Napøíklad pøi psaní nadpisu je vhodné nastavit jeho vlastnosti výbìrem vhodného stylu. Potom pøi psaní dalšího nadpisu stejné úrovnì staèí vybrat znovu stejný 6

9 styl a všechna nastavení jsou shodná s pøedchozím nadpisem. Úpravou pøíslušného stylu se zmìní všechny èásti textu, které mají tento styl pøiøazený. Nìkolik základních stylù je u ivateli k dispozici v ka dém dokumentu. Je mo né vybrat si i z dalších stylù výbìrem Další styly v seznamu. V zobrazeném oknì je mo né si vytvoøit nový styl nebo zmìnit vlastnosti stylu (pravým tlaèítkem myši a volbou zmìnit). Automatický text a opravy Pøi psaní textu dokumentu nám program v nìkterých pøípadech nabízí pøeddefinované polo ky automatického textu. Tento text se objeví u kurzoru ve lutém poli a pokud ho chcete pou ít, staèí potvrdit jeho vlo ení do textu klávesou ENTER. Takto jsou napøíklad pøipravená oslovení nebo další prvky dopisové korespondence. Seznam tìchto polo ek je v nabídce Vlo it Automatický text. Je mo né si vytvoøit i vlastní polo ky (napøíklad hlavièku firmy). Postaèí ji napsaný text oznaèit a v nabídce Vlo it Automatický text volbou Nový bude pøidána nová polo ka. Novou polo ku je také mo né pøidat pøíkazem Mo nosti automatických oprav z nabídky Nástroje. Nìkteré chyby pøi psaní textu program sám automaticky opravuje. Jakmile dopíšete slovo, je programem ihned zkontrolováno (není-li nastaveno jinak). Pokud program nenalezne kontrolované slovo ve svém slovníku, tak ho podtrhne èervenou vlnovkou. Tím dává u ivateli najevo, e v tomto slovì je pravdìpodobnì chyba. Samozøejmì ne všechna slova jsou ve slovníku (napøíklad jména, odborné termíny, výrazy pøevzaté z jiných jazykù ), proto je na vás rozhodnout, zda je slovo napsané správnì. Pro anglický jazyk je k dispozici kontrola pravopisu na vyšší úrovni a kontrolují se nejen jednotlivá slova, ale i vìtné vazby. Pokud se naleznou pravdìpodobné chyby ve vìtné skladbì, budou podtr eny zelenou vlnovkou. Chcete-li tyto funkce vyu- ít, staèí pøed psaním anglického textu zapnout anglický jazyk (buï v nabídce Nástroje Jazyk Nastavit jazyk nebo pomocí indikátoru klávesnice vpravo na hlavním panelu). Pak jsou pøi psaní textu vaše chyby oznaèovány. V pøípadì, e Word najde nìkteré slovo v seznamu automatických oprav (dalo by se øíci v seznamu èastých chyb), tak ho rovnou opraví. Tento seznam si mù ete prohlédnout pøíkazem Mo nosti automatických oprav v nabídce Nástroje. Zde je v horní èásti mo né zapnout nebo vypnout nìkteré obecné opravy. Pokud je zapnuto pole Velká písmena na zaèátku vìt, tak program pøi psaní textu v dy pøevede malé písmeno na zaèátku vìty na velké. Proto e Word rozlišuje konec vìty jen podle teèky v textu, mù e se napøíklad stát, e za nìjakou zkratkou slova (samozøejmì ukonèenou teèkou) opraví první písmeno dalšího slova na velké. Toto nastavení je mo né vypnout nebo je mo né do Wordu zadat, v kterých pøípadech nemá provádìt opravu, proto e se jedná o vaše pou ívané zkratky. Pomocí tlaèítka Výjimky je mo né k bì nì pou ívaným zkratkám (ji zadaným) pøidat i zkratky nadefinované u ivatelem. Obdobnì funguje mo nost Oprava dvou poèáteèních velkých písmen. Ve spodní èásti okna Mo nosti automatických oprav je seznam èastých pøeklepù nebo chyb, které jsou v textu programem automaticky opravovány. Zde je mo né zadat i slova, v nich èasto chybujete aby byla automaticky opravována. Napøíklad dìláte chybu ve slovì Trutnov, kdy èasto omylem napíšete Truntov. Potom zde staèí do políèka Nahrazovat zadat chybnì psaný 7

10 výraz ( Truntov ) a do políèka Za zadat toto slovo správnì ( Trutnov ). Šablony Pøi vytváøení nových dokumentù je mo né pou ít pøipravené šablony (vzory dokumentù). Po výbìru pøíkazu Nový z nabídky Soubor se objeví okno, kde je mo né vybrat pøímo konkrétní šablonu. Mù ete si vytvoøit také vlastní šablony (tøeba hlavièkový papír firmy, objednávku ). Staèí jen upravit existující šablonu (pøi výbìru šablony vybrat pole Vytvoøit novou šablonu) a po úpravì ji ulo it pod vhodným jménem. Šablonu je také mo né vytvoøit na základì ji existujícího dokumentu. Staèí po jeho otevøení vybrat pøíkaz Ulo it jako z nabídky Soubor a v dolní èásti okna vybrat v poli Typ souboru polo ku Šablona dokumentu a zadat jméno šablony. Pokud otevøete nový dokument pomocí ikony Nový dokument na panelu nástrojù, pou ije se automaticky bez dalších dotazù základní šablona s názvem Normal. Všechny šablony programu Word mají pøíponu DOT. Symboly Do textu je mo né vkládat i nìkteré speciální znaky, které na klávesnici nenajdete. Všechny znaky, které mù ete pou ít najdete v tabulce, která se zobrazí pomocí pøíkazu Symbol nabídky Vlo it. V horní èásti okna je mo né vybrat Písmo (znakovou sadu) její jednotlivé znaky potom jsou nabízeny. Pro zadávání bì ných znakù je vhodné vybrat volbu normální text. Pro speciální symboly jsou vìtšinou k dispozici písma Webdings a Wingdigs. Pokud najdete symbol, který potøebujete, staèí na nìj poklepat a vlo í se do dokumentu na místo kurzoru. V zálo ce Speciální znaky jsou k dispozici další dùle ité prvky textu.asi nejpou ívanìjší z nich je pevná mezera (nedìlitelná mezera). Ta se vkládá mezi slovy, která se nemají oddìlovat. To znamená, e potom dohromady tvoøí jeden celek, který bude v dy na jednom øádku a neoddìlí se pøi automatickém pøechodu textu na nový øádek. Chcete-li zobrazit pevnou mezeru a další øídící znaky v textu, zapnìte jejich zobrazení pomocí ikony Zobrazit nebo skrýt v panelu nástrojù Pole Do textu dokumentu je také mo né vkládat rùzná promìnná pole pomocí pøíkazu Pole z nabídky Vlo it. Hodnoty tìchto polí se podle situace mìní. V dialogovém oknì pole je mo né vybrat konkrétní typ pole napø. v kategorii Datum a èas pole Print date. Jeho výbìrem se vlo í na pozici kurzoru v dy aktuální datum pøi tisku tohoto dokumentu. Pole lze dobøe vyu ívat hlavnì v šablonách dokumentù. Hromadná korespondence Je nástroj pro rozesílání dopisù. Nejprve je potøeba vytvoøit vlastní dokument (hlavní dokument) s celým textem. Potom si zvláš vybrat (nebo vytvoøit) seznam adres (zdroj dat), který obsahuje polo ky pro jednotlivé adresy a pøípadnì další údaje. Dále je nutné upravit Hlavní dokument a vyznaèit místa, kde budou tyto údaje ze zdroje dat umístìny (pomocí ikony vlo it sluèovací pole). Jako poslední krok se provede slouèení dokumentu se zdrojem dat. Tím se vytvoøí pro ka dý záznam ve zdroji dat samostatný dopis s vyplnìnými poli podle jeho jednotlivých polo ek. Tímto zpùsobem rychle vytvoøíte celou sadu originálních dopisù. Výhodou je, e ji jednou vytvoøený seznam adres lze pou ít opakovanì pro rùzné dopisy, ale také pro tisk adres na obálky, tisk štítkù nebo prezenèní listiny atd. 8

11 Nabídka kurzù v rámci projektu SIPVZ Windows pro zaèáteèníky Základní vlastnosti a obsluha, okno, práce se soubory a slo kami. Text pro zaèáteèníky Principy textových editorù, pohyb v textu, práce s blokem, odstavcem, tabulátory. Tabulka pro zaèáteèníky Principy tabulkových kalkulátorù, buòka, oblast, formátování, vzorce a grafy. Internet Principy Internetu, domény a adresy, ovládání prohlí eèe, portály a vyhledávání dat. Grafika pro zaèáteèníky Principy grafických editorù, jednoduché objekty a jejich editace, výplnì, efekty. Windows pro pokroèilé Nastavení vlastností systému, pøíslušenství, vyhledávání a práce s daty. Text pro pokroèilé Tabulky a obrázky, práce s objekty, pravopis, styly a šablony, hromadná korespondence. Tabulka pro pokroèilé Øady, adresace bunìk, úpravy tabulek a grafù, listy, práce se seznamy. Internetová komunikace Elektronická pošta, práce se zprávami, viry, fre , chat a konference. Digitální fotografie Z digitálního fotoaparátu do poèítaèe, úprava fotografií, formáty dat, archivace.

12 SPŠ SOU Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Vzdìlávací nabídka Ètyøleté studijní obory s maturitou vhodné pro chlapce i dìvèata Slaboproudá elektrotechnika (26-43-M/004) Strojírenství (23-41-M/001) zamìøení na poèítaèovou grafiku Elektronické poèítaèové systémy (26-47-M/002) Technické lyceum (78-42-M/001) Tøíleté uèební obory Elektrikáø(ka) - slaboproud (26-51-H/002) (vhodné i pro dìvèata) Elektrikáø - silnoproud (26-51-H/003) Nástrojaø (23-52-H/001) Zámeèník - zámeènice (23-51-H/001) Nástavbové studium Podnikání v technických povoláních (64-41-L/516) (dvouleté denní studium pro absolventy uèebních oborù) Školní 101, Trutnov tel.: , fax: URL:

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Grafika pro zaèáteèníky Internetová komunikace

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0 Školní knihovna pro Windows Verze 2.0 Uživatelská pøíruèka 1999 1 Copyright 1999 Ing. Radomír Kadlec 2 Školní knihovna pro Windows Obsah Úvod... 5 Instalace a spuštìní programu... 7 Požadavky na technické

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH12_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu 1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti Možnosti spuštění Wordu: 4 způsoby Psaní: ukončení řádku, ukončení odstavce, prázdný řádek, velká písmena, trvalé psaní velkými písmeny, psaní diakritiky,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

OpenOffice Writer, zkratkové klávesy (výběr) Vytvořil: Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. Datum: 9. ledna 2013. www.isspolygr.

OpenOffice Writer, zkratkové klávesy (výběr) Vytvořil: Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. Datum: 9. ledna 2013. www.isspolygr. OpenOffice Writer, zkratkové klávesy (výběr) www.isspolygr.cz Vytvořil: Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. Datum: 9. ledna 2013 Strana 1 Škola Ročník Název projektu 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní metody

Více

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku Stránka č. 1 z 7 Zobrazit vše Používání klávesnice V tomto článku Jak jsou klávesy uspořádány? Psaní textu Použití klávesových zkratek Používání navigačních kláves Použití numerické klávesnice Tři zvláštní

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Mgr. Jan Straka Nejčastěji používaný program pro tvorbu multimediálních prezentací je PowerPoint. V naší škole v současné době užíváme verzi 2010, budeme se tedy věnovat

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Jan Málek 11.6.2010 Formát stránky Před psaním textu bychom se měli rozmyslet, na jaký formát papíru případně

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Textové editory a procesory

Textové editory a procesory Textové editory a procesory Textové editory a procesory... Chyba! Záložka není definována. 1. Úvod... 3 1.1 Textové procesory... 3 1.2 Způsob psaní dokumentu... 3 1.3 Označování... 4 1.4 Lupa... 4 1.5

Více

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97)

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) V následujícím textu jsou zapsány nabídky, příslušné podnabídky a záložky, které je nutné volit a hodnoty nastavení, které je třeba nastavit.

Více

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace Práce v PowerPointu 2007 PowerPoint je program z balíčku programů MS Office, který slouží pro tvorbu tzv. prezentací. Prezentace je určená k promítání při různých konferencí, veletrzích, přednáškách apod.

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM 8. a. kvìtna Booklet 8. a. kvìtna sudoku kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: minut A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku 9x9...7 bodù B. Diagonální sudoku

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Mazání obsahu Vymazat obsah buòky Vymazat formát buòky Smazání komentáøù a hypertextových odkazù Vymazat vše

Mazání obsahu Vymazat obsah buòky Vymazat formát buòky Smazání komentáøù a hypertextových odkazù Vymazat vše MS OFFICE 2013 PODROBNÉ OSNOVY MS Excel základy První spuštìní Spuštìní aplikace Minipanel nástrojù Skrývání pásu karet Úvod do MS Excel Vytvoøení nového sešitu Vytvoøení dokumentu Vlastnosti souboru Uložení

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 8.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 8. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN8DV_05_02_17

Více

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12 Obsah Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12 KAPITOLA 1 Windows a práce v síti 15 Význam počítačových sítí v kancelářské praxi 16 Základ pracoviště lokální počítačová síť 16 Informace

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

ZoomText 11 - Klávesové zkratky

ZoomText 11 - Klávesové zkratky ZoomText 11 - Klávesové zkratky Pro používání ZoomTextu v aplikacích je užitečné naučit se a používat základní klávesové zkratky ZoomTextu. Tyto klávesové zkratky vám umožní upravovat a ovládat nejčastěji

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel OPERAČNÍ SYSTÉM základní ovládání Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Pár otázek na začátek popište k čemu se používá počítač v jakých oborech lidské činnosti se využívá počítačů?

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Obsah. Úvod Jak začít Pište a upravujte různé texty bez obav... 21

Obsah. Úvod Jak začít Pište a upravujte různé texty bez obav... 21 Obsah Úvod... 13 1. Jak začít... 15 1.1 Setkali jste se již někdy se šablonami?...17 1.2 Nápověda a práce s ní...17 1.2.1 Jak se informace vyhledají?... 18 1.2.2 Jak se hledá v obsahu?... 18 1.2.3 Hledání

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více