Text pro pokroèilé. Text

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Text pro pokroèilé. Text"

Transkript

1 Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Digitální fotografie...práce s blokem, odstavcem, tabulátory, odrá ky a èíslování, tabulky, styl, obrázky, WordArt, vzorce, organizaèní diagram, šablony, hromadná korespondence...

2 SPŠ SOU Pilotní projekt v rámci I. etapy realizace Státní informaèní politiky ve vzdìlávání (SIPVZ) zpracovala Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì, Trutnov, Školní Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì,trutnov, Školní 101. Všechna práva vyhrazena.

3 Pro zpracování textu na poèítaèi se pou ívají textové editory, nejpou ívanìjší z nich je dnes program Microsoft Word (dále jen Word). Další popis proto platí pro tento program, ale vìtšina funkcí je stejná nebo velice podobná i v ostatních textových editorech. Pøi práci s tìmito programy je potøeba dodr- ovat nìkteré zásady práce: Neukonèovat jednotlivé øádky textu klávesou ENTER Klávesu ENTER pou ívat pouze pro ukonèení odstavce Pro posun levého nebo pravého okraje textu pou ívat okraje odstavce a zarovnání Pro vyrovnání údajù na urèité pozici v øádcích nad sebou pou ívat tabulátory Pro vypsání bodù pou ívat funkci odrá ky nebo èíslování Za teèkou, èárkou a dalšími interpunkèními znaménky v textu v dy dìlat mezery Pou ívat konec stránky, záhlaví a zápatí Potom je mo né nechat na programu starost o grafickou úpravu dokumentu, jen mu správnì zadávat po adavky. Práce se soubory Po spuštìní programu se automaticky otevøe nový prázdný dokument. Do nového dokumentu mù ete rovnou zaèít psát text a potom dokument ulo it. Vytvoøení dalšího nového dokumentu je mo né ikonou Nový prázdný dokument na panelu nástrojù. Mù ete také pou ít pøíkaz Nový v nabídce Soubor. Otevøe se vám nabídka, kde si mù ete pøípadnì vybrat šablonu. Šablona je v podstatì pøipravený vzor dokumentu, který má pøednastavené nìkteré vlastnosti, pøípadnì ji vyplnìné nìjaké èásti textu. To vám usnadní práci na konkrétním typu dokumentu. Pod polo kou Obecné šablony jsou vzory bì nì pou ívaných dokumentù z rùzných oblastí obecné, dopisy, hromadná korespondence, publikace, zprávy, zápisy, webové stránky a jiné. Výbìrem konkrétní šablony se vytvoøí nový dokument, který bude kopií vybrané šablony. Nìkteré šablony obsahují prùvodce, to znamená, e pøed vlastním vytvoøením nového dokumentu budete ještì dotázáni na nìkteré údaje a podle nich se upraví nový dokument. Pro úpravu nìjakého ji vytvoøeného dokumentu mù ete pou ít pøíkaz Otevøít (buï z nabídky Soubor, nebo ikonu na panelu nástrojù). Po výbìru pøíkazu se otevøe okno pro výbìr souboru. V horní èásti okna v poli Oblast hledání se vybere disk, jeho obsah se poté zobrazí v prostoru pod ním. Zde je mo né vybrat slo ku a soubor podobnì jako v oknì Tento poèítaè. Po poklepání na ikonu vybraného dokumentu se otevøe v oknì Wordu a je mo né s ním pracovat. V oknì otevøení dokumentu je ve spodní èásti okna pole s názvem Soubory typu. Standardnì je zde vybrána polo ka Dokumenty Word, tak e v oknì se zobrazují pouze tyto soubory (mají pøíponu DOC). Mù ete však vybrat i jiný typ souboru ne jen Dokument Wordu (to znamená dokument vytvoøený v jiném textovém editoru). Potom se zobrazují soubory pøíslušného typu (s pøíslušnou pøíponou). Pokud nìkterý z nich vyberete, provede se jeho import (pøevedení do tvaru, zobrazitelného ve Wordu). Existující dokument je také mo né otevøít jiným zpùsobem. Pokud byl pou itý v poslední dobì, je pravdìpodobnì jeho název uveden v nabídce Soubor, kde je seznam nìkolika naposledy otevøených dokumentù. Kliknutím na vybraný název se dokument otevøe. Z nabídky Nástroje Mo nosti na kartì Obecné, mù ete nastavit nabízení a 9 naposledy otevøených souborù. 1

4 Podobnì je mo né vyu ít v nabídce Start (na Hlavním panelu) polo ku Dokumenty. Pokud procházíte obsah diskù nebo slo ek pomocí ikony Tento poèítaè, Prùzkumník Windows nebo jiným mana erem, staèí poklepat na ikonu dokumentu Wordu, tím se program spustí a v nìm se dokument otevøe. Pokud chcete vytvoøit podobný dokument, jako nìkterý ji hotový text, tak je vhodné po jeho otevøení vybrat pøíkaz Ulo it jako v nabídce Soubor. V zobrazeném oknì (podobném jako pøi otevøení dokumentu) zadáte nové jméno (nebo vyberete jinou slo ku) a vytvoøí se nová kopie právì otevøeného dokumentu. Kopii dokumentu mù ete ihned upravovat a po dokonèení práce jej ulo it ani byste pøitom pùvodní dokument zmìnili. Pohyb v textu V textu se lze pohybovat pomocí kurzorových šipek a kláves HOME (zaèátek øádku), END (konec øádku), PAGEDOWN (o obrazovku dolù) nebo PAGEUP (o obrazovku nahoru). Pro rychlejší pohyb lze vyu ít klávesu CTRL, která má pøidávající úèinek a pøi pohybu v textu pøidává na jeho rychlosti. Pomocí myši se lze také rychle pøejít na konkrétní místo textu tím, e zde kliknete levým tlaèítkem myši. Tím na toto místo nastavíte textový kurzor. Pro posun do èásti textu, která není právì zobrazená, se pou ívá posuvník na okraji okna. Kliknutím na šipku v pøíslušném smìru (pøípadnì opakovanì nebo podr et) nebo ta ením ukazatele (obdélníku v posuvníku) se zobrazuje další èást textu. Pokud máte myš s koleèkem, pak lze posouvat text jeho otáèením. Práce s blokem Vybranou èást textu (blok) je mo né zmìnit. Výbìr se provádí z klávesnice kurzorovými klávesami pøi stisknuté klávese SHIFT. Pøípadnì ta ením myší (najet na zaèátek, stisknout a dr et levé tlaèítko myši a táhnout pøes text). Vybraný blok je mo né smazat stiskem klávesy DELETE nebo blok pøepsat psaním nového textu. Pokud chcete zrušit výbìr, staèí kliknout myší mimo oznaèený blok nebo pou ít na klávesnici nìkterou z kurzorových kláves. Pro zmìnu základních vlastností textu je mo né pou ít ikony na panelu nástrojù, kde je mo né zmìnit typ písma, velikost nebo jeho øez (tuèné, sklonìné nebo podtr ené). Podrobnìjší mo nosti nastavení jsou dostupné pøíkazem Písmo v nabídce Formát (zpùsob podtr ení, barva, efekty, mezery nebo styl). Pro pøesun bloku je potøeba najet na nìj myší (kurzor je ve tvaru šipky) a ta ením myši blok pøetáhnout na jiné místo (u šipky je symbol obdélníku a svislá èárkovaná èára). Blok je mo né pøesunout pouze na jiné místo v textu a nelze ho umístit na libovolné místo (napøíklad za konec øádku). Pokud chcete blok zkopírovat, staèí pøi pøetahování stisknout a dr et klávesu CTRL (u kurzoru je navíc symbol +) nebo pou ít pro pøeta ení pravé tlaèítko myši a po jeho uvolnìní ze zobrazené nabídky vybrat potøebnou mo nost. Pøesun nebo kopii je mo né provést také pomocí schránky. Oznaèený blok lze pøesunout do schránky pøíkazem Vyjmout nebo zkopírovat pøíkazem Kopírovat z nabídky Úpravy. Je také mo né pou ít ikony na panelu nástrojù, pøípadnì pou ít na oznaèeném bloku pravé tlaèítko myši. Pokud je nìjaký obsah ve schránce, je mo né ho umístit na místo textového kurzoru pøíkazem Vlo it. Práce s odstavcem Odstavec je èást textu mezi dvìmi stisky klávesy ENTER. Vlastnosti odstavce se nastavují pro aktuální odstavec, to je odstavec, ve kterém je nastaven textový kurzor. Pokud chcete nastavovat najednou vlastnosti více odstavcù za sebou, je mo né je oznaèit jako blok. Pro nìj je mo né nastavovat zpùsob zarovnání pomocí ikon na panelu nástrojù. Pro bì ný text se pou ívá zarovnání vlevo nebo do bloku. Zarovnání na støed nebo vpravo je vhodné pro nadpisy. Èasto je potøeba zmìnit pro odstavec jeho okraje (posunout zaèátek nebo konec øádkù). K tomu slou í symboly na pravítku nad textem. Vlevo jsou dva trojúhelníky a obdélník. Horní trojúhelník nastavuje levý okraj prvního øádku odstavce, spodní trojúhelník levý okraj ostatních øádkù. Po jejich posunu myší, se zmìní okraj pøíslušného 2

5 odstavce. Pokud posunete obdélník pod nimi, posunou se zároveò oba trojúhelníky. Další, podrobnìjší vlastnosti (øádkování, mezery, zpùsob stránkování ) je mo né nastavit pøíkazem Odstavec v nabídce Formát. Vìtšinu vlastností je mo né nastavit najednou výbìrem stylu odstavce (kolonka na panelu nástrojù). Po vybrání pøíkazu Odstavec v nabídce Formát je mo né v zálo ce Tok textu nastavit zpùsob chování odstavce v pøípadì, e je na rozhraní stránek. Standardnì je zapnuta kontrola osamocených øádkù (pokud by na další stránce byl jen poslední øádek, tak program k nìmu automaticky pøesune ještì pøedchozí øádek). Dále je mo né zapnout volbu svázat øádky (ty potom budou v dy spoleènì na jedné stránce) nebo svázat odstavce a další. Tabulátory Pro zarovnání údajù pod sebe v jednotlivých øádcích do sloupcù slou í tabulátory. Nejprve je nutné nastavit kurzor do øádku, kde chcete zaèít pou ívat tabulátory a nastavit zpùsob zarovnání v jednotlivých sloupcích (zará ka levá, pravá, støedová nebo desetinná) výbìrem symbolu v levé èásti horního pravítka a umístit je do pravítka (kliknutím myši). Pro pøesun na nejbli ší další zará ku slou í klávesa TABULÁTOR. Na konci øádku se pøejde klávesou ENTER na další øádek. Vytvoøí se nový odstavec a pøenese se nastavení zará- ek podle pøedchozího øádku. V pøípadì potøeby je mo né i dodateènì zmìnit polohu jednotlivých zará ek. Staèí oznaèit øádky (odstavce), kde jsou pou ité a posunout myší na pravítku symbol pøíslušné zará ky. Je ale nutné, aby v oznaèených øádcích byly tabulátory stejnì nastavené. Pokud zará ku posunete mimo pravítko, tak se vyma e. Další vlastnosti je mo né nastavit pøíkazem Tabulátory v nabídce Formát. Zde je mo né zmìnit typ zará ky (levá, pravá, støedová, desetinná) nebo vodící znak (zpùsob vyplnìní mezery, která vznikla stiskem klávesy TABULÁTOR). Odrá ky a èíslování Pro zapsání nìkolika èíslovaných bodù je vhodné pou ít funkci Èíslování. Staèí v pøíslušném øádku, kde chcete zaèít tyto body psát, zapnout tuto funkci ikonou na panelu nástrojù. Tím se automaticky nastaví formát odstavce a poøadové èíslo. Po zapsání obsahu a stisku klávesy ENTER se na novém øádku objeví další poøadové èíslo. Program automaticky udr uje návaznost èísel i pøi zmìnách jednotlivých bodù (pøidání, vymazání nebo pøesunu). Podobnì je mo né vypisovat neèíslované body (uvozené nìjakým symbolem) pomocí funkce odrá ky. Základní vlastnosti tìchto bodù je mo né nastavit pøíkazem Odrá ky a èíslování v nabídce Formát, pøípadnì podrobnìji tlaèítkem Vlastní. Zde mù ete nastavit symbol odrá ky nebo zpùsob èíslování, odstup textu a další. Je mo né také pou ít víceúrovòové èíslování výbìrem po adovaného zpùsobu v zálo ce Víceúrovòové. Po zapnutí víceúrovòového èíslování je mo né pøecházet mezi jednotlivými úrovnìmi pomocí ikon na panelu nástrojù, Zmenšit nebo Zvìtšit odsazení. Tabulky Pro vytvoøení tabulek v textu jsou k dispozici pøíkazy v nabídce Tabulka. Pøíkazem Vlo it Tabulka a specifikací poètu sloupcù a øádkù je vlo ena základní tabulka. Jiný zpùsob je pomocí pøíkazu Navrhnout tabulku. Po jeho výbìru se zobrazí zvláštní panel nástrojù s funkcemi pro úpravy tabulek a je mo né rovnou zaèít tvoøit tabulku. Kurzor myši se zmìní na symbol tu ky. Tímto kurzorem se nastavíte na místo, kde bude jeden roh tabulky. Potom ta ením (posunem myši pøi stisknutém levém tlaèítku) nakreslíte obrys tabulky. Pokud je v tìchto místech text, automaticky se rozestoupí. Dále je také mo né nakreslit hranice jednotlivých øádkù a sloupcù. 3

6 Staèí táhnout myší pøibli nì ve smìru èáry a program sám naznaèí èárkovanou èarou pøesnou hranici. Pokud je to tak, jak potøebujete, uvolnìte tlaèítko myši a èára je umístìna. Pokud potøebujete nìjakou èáru vymazat, je mo né zapnout funkci Guma na panelu nástrojù (symbol vedle ikony Tu ka). Kurzor myši se zmìní na tvar gumy s jedním zvýraznìným rohem. Tímto rohem je mo né zvýraznit nìkterou z èar ta ením (pohybem myši po èáøe pøi stisknutém levém tlaèítku). Po zvýraznìní vybrané èáry je smazána uvolnìním tlaèítka myši. Pokud nesouhlasíte s výbìrem, tak je nutný pohyb myši mimo èáru, aby nebyla èára zvýraznìna a teprve potom uvolnit tlaèítko myši. V pøípadì potøeby je mo né i zmìnit polohu dìlících èar tabulky nebo jejího obrysu. Staèí najet myší na pøíslušnou èáru (kurzor ve tvaru oboustranné šipky) a ta ením myší ji posunout. Vymazáním èáry mezi jednotlivými buòkami dojde k jejich slouèení. Slouèit buòky mù ete také jejich vybráním a stisknutím pøíkazu Slouèit buòky z nabídky Tabulka. Do vytvoøené tabulky je mo né vepisovat údaje. Ka dé políèko (buòku) tabulky je mo né nezávisle formátovat jakoby bylo samostatným dokumentem. Tak e je mo né nastavovat vlastnosti písma, odstavce, odrá ky a další. Je mo né nastavovat najednou vlastnosti pro celé vybrané øádky nebo sloupce tabulky. Øádek tabulky je mo né oznaèit stejnì jako øádek bì ného textu, sloupec se oznaèí najetím myši tìsnì nad pøíslušný sloupec (kurzor ve tvaru šipky smìrem dolù) a kliknutím na levé tlaèítko myši. Pomocí jednotlivých ikon na panelu nástrojù je mo né upravit vlastnosti tabulky typ, tlouš ku a bar- vu èar, barvu výplnì, zarovnání a další. myší) nebo zkopírovat (ta ením myší pøi stisknuté klávese CTRL). Velikost obrázku se nastaví pomocí jeho úchopových bodù (ètvereèky v rozích a støedech stran). Po najetí na tyto body se zmìní kurzor na tvar oboustranné šipky a ta ením lze nastavit po adovanou velikost. Pokud je obrázek vybraný, je automaticky zobrazen i panel nástrojù Obrázek. Pokud není vidìt, je mo né jej zapnout výbìrem polo ky Panely nástrojù v nabídce Zobrazit. Zapnuté panely nástrojù jsou zaškrtnuté a výbìrem pøíslušné polo ky se zruší její zaškrtnutí a naopak. V panelu nástrojù jsou nástroje pro nastavení vlastností obrázku, nastavení barvy, jasu a kontrastu nebo oøíznutí a otoèení. Další funkcí je nastavení obtékání (vzájemného vztahu obrázku a okolního textu). Obrázek mù e být pøímo zaèlenìn do øádky textu, nebo text mù e být nad obrázkem a pod obrázkem. Dále mù e být rozestoupen kolem obrázku v obdélníkové oblasti nebo se rozestupovat podle tvaru obrázku (tìsné obté- Obrázky Pøímo do textu je mo né vkládat obrázky pomocí pøíkazu v nabídce Vlo it Obrázek. Zde je mo né si buï vybrat z pøipravené nabídky jednoduchých obrázkù klipartù nebo libovolný obrázek ulo ený v souboru na disku. Po jeho výbìru je vlo en na místo kurzoru. Pokud chcete s obrázkem pracovat, musí být vybraný (kolem nìj jsou naznaèeny ètvereèky, úchopové body). Pokud nejsou zobrazeny, staèí do obrázku kliknout levým tlaèítkem myši. Vybraný obrázek je mo né smazat (klávesou DELETE), pøesunout (ta ením 4

7 kání). Obrázek také mù e pøekrývat text (pøed textem) nebo naopak (za textem). Nìkteré další mo nosti jsou dostupné pøíkazem Formát obrázku. WordArt Pro vytváøení nìkterých dokumentù (napøíklad plakátkù) je mo né pou ít funkci WordArt (ozdobný text) z nabídky Vlo it Obrázek. WordArt slou í k vkládání krátkých, rùznì upravených a zdeformovaných textù, pøevá nì nìjakých nadpisù. Po výbìru funkce se zobrazí okno Galerie WordArtu, kde je mo né vybrat základní styl. V dalším kroku jste vyzváni k zadání textu a po potvrzení je WordArt vlo en do textu na pozici kurzoru. S tímto objektem je mo né dále pracovat podobnì jako s vlo eným obrázkem. Navíc kromì úchopových bodù je zde alespoò jeden lutý ètverec. Po najetí na tento ètverec (kurzor myši se mìní na šipku odlišného tvaru) je mo né ta ením mìnit velikost deformace nadpisu. Pomocí ikon na panelu nástrojù WordArt je mo né nastavovat specifické vlastnosti (tvar, zarovnání, obtékání, mìnit text a další). Vzorce objeví v textu na místì kurzoru šrafovaný rámeèek s kurzorem a speciální panel nástrojù. Do tohoto rámeèku je mo né zapisovat vzorce s vyu itím funkcí pro vkládání zlomkù, odmocnin, indexù, operátorù a dalších prvkù. Po ukonèení zápisu vzorce se funkce ukonèí kliknutím myši mimo rámeèek. Ten je vlo en v textu podobnì jako obrázek nebo WordArt a je s ním mo né obdobnì pracovat. Pokud potøebujete upravit ji zapsaný vzorec, staèí na nìj poklepat a kurzorem najet na potøebné místo a opravit. Organizaèní diagram Program Word má i nástroje pro mnoho dalších oblastí. Jednou z nich je Organizaèní diagram (schéma struktury firmy, pavouk ). Tuto funkci je mo né najít v nabídce Vlo it (ve starších verzích je v nabídce Vlo it Objekt). Po jejím spuštìní se zobrazí šrafovaný rámeèek s nìkolika základními prvky diagramu. Do jednotlivých polí je mo né vepisovat text podle nápovìdné výzvy. Takto je mo né vyplnit jméno konkrétního pracovníka a jeho funkci. Pomìrnì jednoduše je mo né pøidávat další políèka (pozice ve firmì) pomocí pøíkazù v zobrazeném panelu nástrojù. V programu Word je také funkce pro zápis matematických nebo technických vzorcù. Funkci lze vyvolat z nabídky Vlo it Objekt. V seznamu nabízených typù objektù je tøeba vybrat objekt s názvem Editor rovnic (ve starších verzích pod názvem Microsoft Equation). Pokud zde tento objekt není, je nutné tuto funkci doinstalovat. Po spuštìní se Staèí vybrat konkrétní pole (musí být zvýraznìno) a pak vybrat pøíkaz Vlo it a vybrat zda chcete podøízeného, spolupracovníka nebo asistenta. Pomocí dalších nástrojù je mo né snadno mìnit vzhled (rozlo ení a styl) diagramu. Po ukonèení tvorby diagramu staèí kliknout myší mimo rámec. S vytvoøeným objektem je mo né dále pracovat a po jeho výbìru je zvýraznìn jeho obrys. Potom je mo né Organizaèní diagram vymazat, zmìnit jeho pozici nebo velikost (ta ením myší) nebo pracovat s jednotlivými prvky diagramu. 5

8 Vzhled stránky Aby byl text dokumentu správnì rozvr en na jednotlivých stránkách, je nutné nastavit základní vlastnosti stránky. Tato nastavení jsou soustøedìna v nabídce Soubor Vzhled stránky. V zobrazeném oknì je mo né nastavit okraje a velikost papíru. Èasto je potøeba také nastavit orientaci, to znamená, nastavení orientace papíru na výšku nebo na šíøku. Okraje stránky je mo né také nastavit pøímo v dokumentu. Na pravítku jsou jednotlivé okraje vyznaèeny šedou barvou. Pokud najedete myší do pravítka na rozhraní šedé a bílé èásti, objeví se kurzor ve tvaru oboustranné šipky. Potom je mo né ta ením myši zmìnit velikost pøíslušného okraje. Ohranièení a stínování Pro zvýraznìní nìkterých pasá í textu je mo né pou ít funkci Ohranièení a stínování. Tato funkce je dostupná z nabídky Formát. Pøed spuštìním funkce je nutné nastavit kurzor do pøíslušného odstavce (pokud má být pou ito pro celý odstavec) nebo oznaèit jen nìjakou èást textu jako blok. V oknì zobrazeném po spuštìní funkce je v zálo ce Ohranièení mo né nastavit typ, barvu a tlouš ku ohranièující èáry. Po jejím výbìru lze nastavit zpùsob orámování výbìrem nìkterého stylu ( ádné, okolo, stínování nebo prostorové). Pøi výbìru vlastního stylu lze zapnout (pøípadnì vypnout) konkrétní èáru (vlevo, vpravo, nahoøe nebo dole) pomocí pøíslušných tlaèítek v èásti náhled. Pomocí tlaèítka mo nosti lze nastavit i vzdálenost od textu. V zálo ce Stínování je mo né nastavit pro vybraný text barevnou výplò nebo styl vzorku výplnì. V zálo ce Ohranièení stránky je mo né nastavit orámování celé stránky. Jsou zde podobná nastavení jako v zálo ce Ohranièení a navíc je zde mo né pou ít pro hranièní èáru efekty (nìjaký vzor èáry). Styl odstavce Pro jednotlivé èásti textu je mo né nastavovat vlastnosti výbìrem stylu odstavce. Po jeho výbìru (políèko vlevo na panelu nástrojù) se ihned podle jeho nadefinovaných vlastností nastaví aktuální odstavec (písmo, odstavec, zarovnání, tabulátory, ohranièení a další). Toho je mo né vyu ít pro jednotné formátování dokumentu. Napøíklad pøi psaní nadpisu je vhodné nastavit jeho vlastnosti výbìrem vhodného stylu. Potom pøi psaní dalšího nadpisu stejné úrovnì staèí vybrat znovu stejný 6

9 styl a všechna nastavení jsou shodná s pøedchozím nadpisem. Úpravou pøíslušného stylu se zmìní všechny èásti textu, které mají tento styl pøiøazený. Nìkolik základních stylù je u ivateli k dispozici v ka dém dokumentu. Je mo né vybrat si i z dalších stylù výbìrem Další styly v seznamu. V zobrazeném oknì je mo né si vytvoøit nový styl nebo zmìnit vlastnosti stylu (pravým tlaèítkem myši a volbou zmìnit). Automatický text a opravy Pøi psaní textu dokumentu nám program v nìkterých pøípadech nabízí pøeddefinované polo ky automatického textu. Tento text se objeví u kurzoru ve lutém poli a pokud ho chcete pou ít, staèí potvrdit jeho vlo ení do textu klávesou ENTER. Takto jsou napøíklad pøipravená oslovení nebo další prvky dopisové korespondence. Seznam tìchto polo ek je v nabídce Vlo it Automatický text. Je mo né si vytvoøit i vlastní polo ky (napøíklad hlavièku firmy). Postaèí ji napsaný text oznaèit a v nabídce Vlo it Automatický text volbou Nový bude pøidána nová polo ka. Novou polo ku je také mo né pøidat pøíkazem Mo nosti automatických oprav z nabídky Nástroje. Nìkteré chyby pøi psaní textu program sám automaticky opravuje. Jakmile dopíšete slovo, je programem ihned zkontrolováno (není-li nastaveno jinak). Pokud program nenalezne kontrolované slovo ve svém slovníku, tak ho podtrhne èervenou vlnovkou. Tím dává u ivateli najevo, e v tomto slovì je pravdìpodobnì chyba. Samozøejmì ne všechna slova jsou ve slovníku (napøíklad jména, odborné termíny, výrazy pøevzaté z jiných jazykù ), proto je na vás rozhodnout, zda je slovo napsané správnì. Pro anglický jazyk je k dispozici kontrola pravopisu na vyšší úrovni a kontrolují se nejen jednotlivá slova, ale i vìtné vazby. Pokud se naleznou pravdìpodobné chyby ve vìtné skladbì, budou podtr eny zelenou vlnovkou. Chcete-li tyto funkce vyu- ít, staèí pøed psaním anglického textu zapnout anglický jazyk (buï v nabídce Nástroje Jazyk Nastavit jazyk nebo pomocí indikátoru klávesnice vpravo na hlavním panelu). Pak jsou pøi psaní textu vaše chyby oznaèovány. V pøípadì, e Word najde nìkteré slovo v seznamu automatických oprav (dalo by se øíci v seznamu èastých chyb), tak ho rovnou opraví. Tento seznam si mù ete prohlédnout pøíkazem Mo nosti automatických oprav v nabídce Nástroje. Zde je v horní èásti mo né zapnout nebo vypnout nìkteré obecné opravy. Pokud je zapnuto pole Velká písmena na zaèátku vìt, tak program pøi psaní textu v dy pøevede malé písmeno na zaèátku vìty na velké. Proto e Word rozlišuje konec vìty jen podle teèky v textu, mù e se napøíklad stát, e za nìjakou zkratkou slova (samozøejmì ukonèenou teèkou) opraví první písmeno dalšího slova na velké. Toto nastavení je mo né vypnout nebo je mo né do Wordu zadat, v kterých pøípadech nemá provádìt opravu, proto e se jedná o vaše pou ívané zkratky. Pomocí tlaèítka Výjimky je mo né k bì nì pou ívaným zkratkám (ji zadaným) pøidat i zkratky nadefinované u ivatelem. Obdobnì funguje mo nost Oprava dvou poèáteèních velkých písmen. Ve spodní èásti okna Mo nosti automatických oprav je seznam èastých pøeklepù nebo chyb, které jsou v textu programem automaticky opravovány. Zde je mo né zadat i slova, v nich èasto chybujete aby byla automaticky opravována. Napøíklad dìláte chybu ve slovì Trutnov, kdy èasto omylem napíšete Truntov. Potom zde staèí do políèka Nahrazovat zadat chybnì psaný 7

10 výraz ( Truntov ) a do políèka Za zadat toto slovo správnì ( Trutnov ). Šablony Pøi vytváøení nových dokumentù je mo né pou ít pøipravené šablony (vzory dokumentù). Po výbìru pøíkazu Nový z nabídky Soubor se objeví okno, kde je mo né vybrat pøímo konkrétní šablonu. Mù ete si vytvoøit také vlastní šablony (tøeba hlavièkový papír firmy, objednávku ). Staèí jen upravit existující šablonu (pøi výbìru šablony vybrat pole Vytvoøit novou šablonu) a po úpravì ji ulo it pod vhodným jménem. Šablonu je také mo né vytvoøit na základì ji existujícího dokumentu. Staèí po jeho otevøení vybrat pøíkaz Ulo it jako z nabídky Soubor a v dolní èásti okna vybrat v poli Typ souboru polo ku Šablona dokumentu a zadat jméno šablony. Pokud otevøete nový dokument pomocí ikony Nový dokument na panelu nástrojù, pou ije se automaticky bez dalších dotazù základní šablona s názvem Normal. Všechny šablony programu Word mají pøíponu DOT. Symboly Do textu je mo né vkládat i nìkteré speciální znaky, které na klávesnici nenajdete. Všechny znaky, které mù ete pou ít najdete v tabulce, která se zobrazí pomocí pøíkazu Symbol nabídky Vlo it. V horní èásti okna je mo né vybrat Písmo (znakovou sadu) její jednotlivé znaky potom jsou nabízeny. Pro zadávání bì ných znakù je vhodné vybrat volbu normální text. Pro speciální symboly jsou vìtšinou k dispozici písma Webdings a Wingdigs. Pokud najdete symbol, který potøebujete, staèí na nìj poklepat a vlo í se do dokumentu na místo kurzoru. V zálo ce Speciální znaky jsou k dispozici další dùle ité prvky textu.asi nejpou ívanìjší z nich je pevná mezera (nedìlitelná mezera). Ta se vkládá mezi slovy, která se nemají oddìlovat. To znamená, e potom dohromady tvoøí jeden celek, který bude v dy na jednom øádku a neoddìlí se pøi automatickém pøechodu textu na nový øádek. Chcete-li zobrazit pevnou mezeru a další øídící znaky v textu, zapnìte jejich zobrazení pomocí ikony Zobrazit nebo skrýt v panelu nástrojù Pole Do textu dokumentu je také mo né vkládat rùzná promìnná pole pomocí pøíkazu Pole z nabídky Vlo it. Hodnoty tìchto polí se podle situace mìní. V dialogovém oknì pole je mo né vybrat konkrétní typ pole napø. v kategorii Datum a èas pole Print date. Jeho výbìrem se vlo í na pozici kurzoru v dy aktuální datum pøi tisku tohoto dokumentu. Pole lze dobøe vyu ívat hlavnì v šablonách dokumentù. Hromadná korespondence Je nástroj pro rozesílání dopisù. Nejprve je potøeba vytvoøit vlastní dokument (hlavní dokument) s celým textem. Potom si zvláš vybrat (nebo vytvoøit) seznam adres (zdroj dat), který obsahuje polo ky pro jednotlivé adresy a pøípadnì další údaje. Dále je nutné upravit Hlavní dokument a vyznaèit místa, kde budou tyto údaje ze zdroje dat umístìny (pomocí ikony vlo it sluèovací pole). Jako poslední krok se provede slouèení dokumentu se zdrojem dat. Tím se vytvoøí pro ka dý záznam ve zdroji dat samostatný dopis s vyplnìnými poli podle jeho jednotlivých polo ek. Tímto zpùsobem rychle vytvoøíte celou sadu originálních dopisù. Výhodou je, e ji jednou vytvoøený seznam adres lze pou ít opakovanì pro rùzné dopisy, ale také pro tisk adres na obálky, tisk štítkù nebo prezenèní listiny atd. 8

11 Nabídka kurzù v rámci projektu SIPVZ Windows pro zaèáteèníky Základní vlastnosti a obsluha, okno, práce se soubory a slo kami. Text pro zaèáteèníky Principy textových editorù, pohyb v textu, práce s blokem, odstavcem, tabulátory. Tabulka pro zaèáteèníky Principy tabulkových kalkulátorù, buòka, oblast, formátování, vzorce a grafy. Internet Principy Internetu, domény a adresy, ovládání prohlí eèe, portály a vyhledávání dat. Grafika pro zaèáteèníky Principy grafických editorù, jednoduché objekty a jejich editace, výplnì, efekty. Windows pro pokroèilé Nastavení vlastností systému, pøíslušenství, vyhledávání a práce s daty. Text pro pokroèilé Tabulky a obrázky, práce s objekty, pravopis, styly a šablony, hromadná korespondence. Tabulka pro pokroèilé Øady, adresace bunìk, úpravy tabulek a grafù, listy, práce se seznamy. Internetová komunikace Elektronická pošta, práce se zprávami, viry, fre , chat a konference. Digitální fotografie Z digitálního fotoaparátu do poèítaèe, úprava fotografií, formáty dat, archivace.

12 SPŠ SOU Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Vzdìlávací nabídka Ètyøleté studijní obory s maturitou vhodné pro chlapce i dìvèata Slaboproudá elektrotechnika (26-43-M/004) Strojírenství (23-41-M/001) zamìøení na poèítaèovou grafiku Elektronické poèítaèové systémy (26-47-M/002) Technické lyceum (78-42-M/001) Tøíleté uèební obory Elektrikáø(ka) - slaboproud (26-51-H/002) (vhodné i pro dìvèata) Elektrikáø - silnoproud (26-51-H/003) Nástrojaø (23-52-H/001) Zámeèník - zámeènice (23-51-H/001) Nástavbové studium Podnikání v technických povoláních (64-41-L/516) (dvouleté denní studium pro absolventy uèebních oborù) Školní 101, Trutnov tel.: , fax: URL:

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 4 z 12.12.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 3 z 30.8.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.2

Jak na styly v OpenOffice.org 3.2 Jak na styly v OpenOffice.org 3.2 Revize č. 2 z 23.5.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír Vojta, podléhá licenci Creative

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Import dokumentů DOC ve formátu Word 6.x, Word 95 (7.x), Word 97 (8.x), Word 2000 (9.x) a Word 2002, XP (10.x) a vybraná omezení importu dokumentů ve

Import dokumentů DOC ve formátu Word 6.x, Word 95 (7.x), Word 97 (8.x), Word 2000 (9.x) a Word 2002, XP (10.x) a vybraná omezení importu dokumentů ve Import dokumentů DOC ve formátu Word 6.x, Word 95 (7.x), Word 97 (8.x), Word 2000 (9.x) a Word 2002, XP (10.x) a vybraná omezení importu dokumentů ve formátu RTF do textového editoru 602Text ve verzi 2001

Více