ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu s metodickými pokyny Regionální rady soudržnosti Moravskoslezsko, jako veřejné zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem: KRAJINA BŘIDLICE - VÝBĚR DODAVATELE INVENTÁŘE, EXPOZIC A GRAFIKY Název zadavatele: Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: ČSA 325, Budišov nad Budišovkou IČ zadavatele: Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Bc. Josef Poljak Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/stredisko-volneho-casu-budisov-nadbudisovkou-prispevkova-organizace Společnost pověřená organizačním zajištěním výběrového řízení: SELLER MORAVIA, s.r.o. Sídlem: Česká 1108/18, Ostrava Zábřeh Sídlo kanceláře: Netušilova 7, Prostějov Jednatel společnosti: Roman Tyl Kontaktní osoba: Blanka Dosedělová Tel./Fax.: ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Předpokládaná hodnota: ,- Kč bez DPH VEŘEJNÁ ZAKÁZKA JE SPOLUFINANCOVÁNA V RÁMCI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II MORAVSKOSLEZSKO (DÁLE JEN ROP ) KRAJINA BŘIDLICE VEDENÉM POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM CZ.1.10/2.2.00/ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky Výběr dodavatele inventáře, expozic a grafiky je výběr dodavatele inventáře muzea a naučných panelů zahrady a Břidlicové stezky (zakázka zahrnuje výrobu, dodávku a instalaci expozice) včetně grafického ztvárnění, vytvoření webových stránek projektu a informačních materiálů, 1

2 v rozsahu zadávací dokumentace a návrhu Smlouvy, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace (dále jen návrh Smlouvy ). Dodávkou VZ se rozumí úplné a bezvadné zajištění dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné provedení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zajištění zvláštního užívání komunikace, zajištění dalších úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou apod.). Uchazeč je povinen připravenou dodávku konzultovat s koordinátorem zadavatele před uskutečněním dodávky a musí respektovat připomínky zadavatele na designovou stránku expozice. Pozdější požadavky věcné ani finanční nebudou zadavatelem akceptovány. 3. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Uchazeč stanoví nabídkovou cenu: Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky, v souladu se zadávací dokumentací, celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr. Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky uvedené ve výkazu výměr. Neocenění jakékoliv položky, stejně tak jako její zařazení či rozpuštění do jiné než k tomu určené položky oceněného výkazu výměr, či uvedení nulové hodnoty, bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Oceněný položkový rozpočet podepsaný osobou oprávněnou jménem či za uchazeče jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu Smlouvy. 5. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK, PŘÍPADNĚ TÉŽ OBJEKTIVNÍCH PODMÍNEK, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY Zadavatel stanovil obchodní podmínky v souladu s prováděcím právním předpisem. Zadavatel stanovil v obchodních podmínkách, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel. 5.1 LATEBNÍ PODMÍNKY Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy. 5.2 ODACÍ PODMÍNKY Předpokládané zahájení výstavby: Konec výstavby: Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení a podepsáním smlouvy s vybraným uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky ve vazbě na termín ukončení zadávacího řízení. 5.3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Závazné záruční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy. 5.4 SANKČNÍ PODMÍNKY 2

3 Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy. 5.5 ALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši 1 mil Kč je uveden ve vzoru Smlouvy Požadavek na uvedení subdodavatelů Požadavek zadavatele na uvedení subdodavatelů je uveden ve vzoru Smlouvy. 5.6 INÉ PODMÍNKY ZADAVATELE Zadavatel si absolutně vymezuje níže uvedené požadavky, které je uchazeč povinen dodržet a požadované dokumenty doložit v níže uvedené formě a rozsahu ve své nabídce. Nedoložení požadovaných dokumentů, či nesplnění požadovaného rozsahu bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení Grafické předlohy Uchazeč jako součást nabídky předloží grafické předlohy pro realizaci grafických prací a dodávek, zpracované v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci. Uchazeči jsou povinni při zpracování těchto návrhů respektovat veškeré požadavky stanovené projektovou a zadávací dokumentací, zejména požadavky na odbornou a vizuální kvalitu. Z výše uvedeného důvodu požaduje zadavatel předložení ukázky autorské grafické předlohy realizované uchazečem v následné sestavě: 1x grafická předloha uchazečem realizované naučné tabule nebo panelu, 1x grafická předloha uchazečem realizovaných webových stránek, 1x grafická předloha uchazečem realizovaného tiskového propagačního materiálu. Zadavatel uchazeče upozorňuje, že kvalita, jakož i kreativita uchazečem předložených grafických předloh bude předmětem posouzení souladu nabídky uchazeče se zadávací dokumentací. Všechny 3 grafické předlohy budou předloženy ve formě listů formátů A Zadavatel upozorňuje, že předmět plnění veřejné zakázky bude probíhat současně s předmětem plnění veřejné zakázky KRAJINA BŘIDLICE - VÝBĚR DODAVATELE STAVBY. Dodavatel musí brát toto na zřetel a jeho povinností bude zajistit koordinaci prací i plateb za provedené práce. 6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem je předpokladem uzavření smlouvy. Kvalifikační dokumentace je součástí této zadávací dokumentace. 7. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek: Datum: Hodina: 10:00 Místo pro podání nabídek: SELLER MORAVIA, s.r.o., Netušilova 7, Prostějov Pr o vo zní d o ba: pondělí 9:00-12:00 13:00 15:00 3

4 úterý 9:00-12:00 středa 9:00-12:00 čtvrtek 9:00-12:00 13:00 15:00 pátek 9:00 12:00 Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být zřetelně uvedeno NABÍDKA NEOTEVÍRAT a adresa uchazeče. 8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Jako nejvhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 9. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 1) Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě ( z důvodu následné kontroly dotčenými orgány uvítá zadavatel též předložení v 1 prosté kopii) a v jednom kompletním provedení v elektronické formě na datovém nosiči (CD - ROM), obojí v českém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito dokumenty je prioritním dokumentem tištěná forma. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 2) Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení pečeti nebylo možno žádný list volně vyjmout. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh. 3) Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky: 3.1 Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol) a uvedení celkového počtu stran viz Příloha č.9 Obsah (vzor) 3.2 Uchazeč v nabídce doloží návrh Smlouvy, který je přílohou č. 2 zadávacích podmínek. Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a musí obsahově odpovídat nabídce uchazeče. Uchazeč pouze doplní požadované údaje. V opačném případě bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Dodavatel je povinen doložit k návrhu Smlouvy jednotlivé přílohy dle instrukcí uvedených v zadávací dokumentaci. Takto doplněný a podepsaný návrh Smlouvy včetně příloh je pro uchazeče závazný. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Předložení neúplně doplněného, jinak upraveného nebo nepodepsaného textu Smlouvy je důvodem k vyloučení nabídky uchazeče. 3.3 Doklady a dokumenty k prokázání kvalifikace. Uchazeč doloží doklady a dokumenty, kterými prokazuje v souladu se zákonem kvalifikaci dle požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 3.4 Doklady podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče: 4

5 10. DODATEČNÉ INFORMACE seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávací dokumentaci, nejpozději však 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídky. Žádosti o dodatečné informace budou zasílány písemně, a to na ovou adresu: nebo poštou na adresu: SELLER MORAVIA, s.r.o., Netušilova 7, Prostějov Kontaktní osoba: Blanka Dosedělová, tel Žádost o dodatečné informace musí obsahovat jméno fyzické osoby či název společnosti uchazeče, jméno kontaktní osoby uchazeče, adresu uchazeče, ovou adresu, telefonní spojení a formulaci dotazu uchazeče. Do d atečné i nfo r m ace včetně p ř esnéh o znění žád o sti o ně, bu d o u zveř ej něny na Profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/stredisko-volneho-casu-budisov-nad-budisovkouprispevkova-organizace a str ánkách R R Moravskoslezsko. 11. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Prohlídka místa plnění se bude konat dne v 11:00 hodin. Sraz účastníků před Kulturním domem, Horská 184, Budišov nad Budišovkou, v kanceláři sekretářky ředitele SVČ. 12. VYHRAZENÍ POSTUPU ZADAVATELE UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ NA PROFILU ZADAVATELE Dodavatel podáním své nabídky bere na vědomí, že uzavřená smlouva o dílo bude se všemi zákonem požadovanými přílohami zveřejněna na profilu zadavatele. 13. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY Základní údaje zadávací dokumentace, včetně těchto příloh: Příloha č. 1 - Kvalifikační dokumentace Příloha č. 2 Smlouva o dílo (návrh) Příloha č. 3 Projektová dokumentace, libreto, popis položek a Výkaz výměr Příloha č. 4 Subdodavatelé - schéma (příloha smlouvy č.2) Příloha č. 5 Krycí list nabídky (vzor) Příloha č. 6 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor) Příloha č. 7 - Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek (vzor) Příloha č. 8 Čestné prohlášení týkající se statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele a seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu a prohlášení o neuzavření zakázané dohody viz čl. 8 odst (vzor) Příloha č. 9 - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Příloha č. 10 Obsah (vzor) 5

6 Příloha č.1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů vymezených níže: 1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Dodavatel v nabídce k prokázání základních kvalifikačních předpokladů předloží čestné prohlášení, o tom že: nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. není v likvidaci. 6

7 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Dodavatel v nabídce k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů předloží: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, zahrnující min. jedno oprávnění z níže uvedeného: - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, nebo - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, nebo - Návrhářská designérská činnost a modeling, či jiné, obsahující výše uvedené. 3. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Dodavatel v nabídce k prokázání technických kvalifikačních předpokladů předloží: seznam významných dodávek obdobného charakteru ve formě čestného prohlášení realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. V seznamu bude uvedeno místo a datum kdy byly dodávky zrealizovány, včetně jména a kontaktu na objednatele. Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 významné dodávky obdobného charakteru a rozsahu. Významnými dodávkami obdobného charakteru a rozsahu se rozumí alespoň 2 dodávky na grafické práce, obsahující dodávku informačních panelů a výstavních expozic ve finančním rozsahu min. 200 tis. Kč včetně DPH, (164 tis. Kč bez DPH) za každou uvedenou. 4. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek zadavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii viz. Příloha č. 9. V Budišově nad Budišovkou dne Bc. Josef Poljak 7

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více