Pokyny pro vypracování maturitní práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro vypracování maturitní práce"

Transkript

1 Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých částí práce a řazení listů práce Titulní strana (1.list) - (nečísluje se a do číslování stran se nezapočítává) viz VZOR v příloze Zadání práce (2.list) - zadání práce, vedoucí maturitní práce (nečísluje se a do číslování stran se nezapočítává) Prohlášení autora (3. list) - (strana 1 číslo se neuvádí) - je umístěno v dolní části další stránky: Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval(a) samostatně a použil(a) jen literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací. V Moravské Třebové dne.. podpis Anotace (4. list) - (strana 2 číslo se neuvádí) - Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové poznatky a hlavní závěry. Je stručná (obvykle nepřesahuje 200 slov). Píše se ve třetí osobě trpného rodu. Neobsahuje vysoce odborné výrazy ani odkazy na literaturu. Obsah práce (5. list) - (strana 3 od tohoto místa se již číslo strany uvádí) - Musí být úplný, včetně příloh, vytvořený nástroji textového editoru. VZOR: OBSAH ÚVOD NADPIS PRVNÍ ÚROVNĚ NADPIS DRUHÉ ÚROVNĚ Nadpis třetí úrovně... 8 ZÁVĚR SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK POUŽITÁ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURA LITERATURY... A ZDROJŮ INFORMACÍ 14 SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY -1-

2 Obsah práce podrobněji: Úvod - Autor vymezí problém, kterým se práce zabývá, charakterizuje problematiku, představí cíle Vlastní práce - Podrobně charakterizujte sledovanou problematiku, uveďte postup a výsledky vlastní zkušenosti a navrhněte řešení problémů. - Práci logicky rozčleňte do kapitol. Každá kapitola nejvyšší úrovně začíná na nové stránce. - Jednotlivé kapitoly číslujte, použijte víceúrovňové číslování arabskými číslicemi. Na konci značení číslicemi se nedělá tečka (např ) Pokyny pro formátování textu Nadpisy: nečíslujte nadpisy - Obsah, Úvod, Závěr, Seznam obrázků a tabulek, Seznam použité literatury a zdrojů informací, Seznam příloh, Přílohy pro zvýraznění nadpisů se používá nejčastěji tučný řez téhož písma, které je použito pro základní text, nebo i jiné písmo, které pak musí být výrazně odlišné, například bezpatkové velikost písma se volí obvykle větší než velikost písma základního, přičemž vyšším úrovním titulků přísluší větší velikost písma. Maximální velikosti nadpisu volte 18 bodů název kapitoly se graficky zvýrazňuje pouze jednou, tedy buď tučným písmem nebo kurzívou, nikoliv kombinací těchto způsobů do názvu kapitoly se nevkládají odkazy na poznámky pod čarou pro nadpisy všech úrovní se obvykle používá jednotný způsob vodorovného zarovnání, nejčastěji k levému okraji Základní text: Nejpotřebnější vlastností základního textu maturitní práce je dobrá čitelnost, která závisí především na použitém druhu, řezu a velikosti písma. Písmo se volí nejčastěji patkové - Times New Roman, řez obyčejný a velikost nejlépe 12 bodů, pro nadpisy kapitol maximálně 18 bodů (bezpatková písma se hodí pro titulky) Zarovnání: do bloku (je vhodné použít dělení slov), výjimkou mohou být např. matematické výrazy Odsazení: žádné Mezery mezi odstavci: 6 pt (bodů). Text odstavce vždy píšeme bezprostředně od levého okraje, a to včetně odrážek (s možnou výjimkou u víceúrovňových odrážek tam, kde to poslouží přehlednosti). Pro zvýraznění začátku odstavce se může 1. řádek odsadit od levého okraje (1,25 cm). Jednotlivé řádky základního textu se navzájem odsazují zhruba dvoubodovým prokladem (tj. při velikosti písma 12 = řádkování 1,5 řádku). Tip: V nabídce Tok textu bývá vhodné zapnout tzv. kontrolu osamocených řádků, čímž zabezpečíme, aby žádná stránka nezačínala ani nekončila odtrženým samotným řádkem odstavce z předchozí či následující strany. Vyznačování Účelem vyznačování je odlišně naformátovat takové části základního textu, které mají být vůči svému okolí opticky zvýrazněny - různé klíčové pojmy a důležité fráze. K vyznačování se nejčastěji používá jiný řez téhož písma - nejlépe kurzíva, nebo tučné písmo. Zcela nevhodným způsobem vyznačování je podtržení. -2-

3 Popisky a legendy Různé tabulky, grafy a obrázky můžeme vkládat i přímo za konkrétní text. Je-li tabulek, grafů, obrázků v textu více, číslujeme je průběžně. Popisek obsahuje: stručný popis prvku a případně i číslování. Například: Tabulka 7: Indexy lomu křehkých materiálù Obrázek 14: Dělení buňky ostrým nožem Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací je podle abecedy (viz příloha tohoto dokumentu). - Shrnuje obsah a výsledky práce. Napište, jak se podařilo naplnit cíle. - Seznam literatury se uvádí na konci práce. Jednotlivé položky zapište a očíslujte a seřaďte Seznam použitého SW - Přednostně je třeba používat SW, kterým je škola vybavena. V případě užití SW, na který nemá škola licenci, je třeba tuto skutečnost konzultovat s vedoucím práce. V takovém případě bude žák prezentovat svoji práci na PC, na němž je příslušný SW legálně nainstalován. Rejstřík - Při velkém rozsahu práce by měl být její součástí i seznam použitých odborných výrazů (rejstřík), který podstatně usnadňuje vyhledávání. Začíná titulkem, který je následován abecedně seřazeným seznamem hesel. - Titulek (nadpis) je vhodné naformátovat stejně jako nadpisy kapitol (ovšem bez čísla) a pro hesla použít stejné písmo jako pro základní text, obvykle menšího stupně. Kvůli úspoře místa se rejstřík sází do dvou i více paralelních sloupců. Seznam příloh - Uveďte seznam příloh, nejprve napište číslo přílohy, po dvojtečce uveďte její název a do závorky napište, o jaký druh přílohy se jedná - obrázek, tabulka, graf, atd. Například: Příloha č. 1: Okolí Moravské Třebové (obrázek) Tato strana je poslední číslovaná, stránky se samotnými přílohami se nečíslují nebo se číslují římskými číslicemi. Do počtu znaků se nepočítají. Přílohy - Tabulky, obrázky, grafy a jiné grafické objekty lze vkládat přímo do textu. Někdy je však vhodnější vložit je na konec práce do přílohy (např. kvůli rozměrům). Pokud máte více příloh, číslujte je. Každou přílohu uveďte samostatně na stránce a označte ji číslem, po dvojtečce uveďte její název a na další řádek vložte vlastní obsah přílohy. Stránky s přílohami nemusíte číslovat. -3-

4 Další pokyny k práci Rozsah maturitní práce je stran hlavního textu, počítáno od úvodu po závěr; nepočítají se přílohy ani úvodní stránky. Práci vypracujte pomocí programu MS Word, případně po dohodě s vedoucím práce v jiném textovém procesoru. Okraje stránky: nahoře 2,5 cm, dole 2,5 cm, vpravo 1,5 cm, vlevo 3,5 cm. Použijte formát papíru A4, pište jednostranně. Pro text v tabulkách (v přílohách i v textu) se doporučuje typ písma Arial, velikost 8. Číslování stran - arabskými číslicemi v zápatí stránky. Barevné obrázky lze použít, barevné písmo ne. Je třeba správně používat odborné termíny. V poslední fázi zpracování maturitní práce proveďte jazykovou korekturu (kontrolu pravopisu). Jazyková stránka je součástí hodnocení maturitní práce, stejně tak dodržování zásad práce s textovým editorem. Hrubé porušení zásad práce s textovým editorem nebo hrubé pravopisné či stylistické chyby sníží úroveň práce bez ohledu na obsah a mohou být také důvodem k vrácení práce a jejímu přepracování. Stejně tak je hodnocena formální úprava daná touto Metodickou pomůckou ke zpracování maturitních prací. ODEVZDÁNÍ PRÁCE: 1) ve 2 svázaných vyhotoveních (např. v kroužkové vazbě) svému vedoucímu práce 2) elektronickou verzi zašlete em svému vedoucímu práce Elektronickou verzi uložte pod názvem označení třídy_příjmení a jméno_mp (např.: C4A_Novák Jaroslav_MP). V případě vložení přílohy do práce (výkresová dokumentace, CD, atd.) bude uvnitř zadní části desek vytvořena kapsa a příloha do ní vložena. -4-

5 Příloha: Vzor zpracování maturitní práce -5-

6 VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Moravská Třebová, Jevíčská 7 URL: tel.: MATURITNÍ PRÁCE název práce Studijní obor: Třída: M/01 Technické lyceum C4A Školní rok: 2013/2014 jméno a příjmení autora

7 VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ , Moravská Třebová, Jevíčská 7 URL: tel.: Studijní obor: 78-42M/01 Technické lyceum škol. rok: 2013/2014 ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Příjmení a jméno žáka, třída:

8 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval(a) samostatně a použil(a) jsem literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací. V Moravské Třebové dne. Podpis

9 Anotace

10 Obsah Úvod Archetypy výchovy Platónská paideia Platon a jeho doba Ideální stát a výchova Ideální člověk a výchova atd Vzdělávání 2.1 Systém vzdělávání Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Seznam příloh Přílohy

11 Úvod Rád bych prostřednictvím své práce vytvořil čtenáři ucelený přehled o problematice výchovy a vzdělávání. V první kapitole se zabývám -4-

12 1 Archeotypy výchovy 1.1 Platónská paidea Historie je velmi bohatá a dlouhá. Cestování a poznávání vzdálenějšího okolí doprovázelo rozvoj starověkých civilizací a svým způsobem bylo podmínkou jejich úspěšného rozvoje Platon a jeho doba

13 Závěr Výchova je významný -6-

14 Seznam použité literatury a zdrojů informací: Kniha: [1] CANTÚ, MARCO: Mistrovství v Delphi 2 pro Windows 95/NT. První vydání, Praha, Computer Press, Autorizovaný překlad z originálního anglického vydání Mastering Delphi 2 for Windows 95/NT.. ISBN Seriálová publikace, která je tvořena více svazky, které jsou vydávány se záměrem trvalého pokračování (noviny, časopisy, edice sborníkù konferencí atd.): [2] KOUBSKÝ, PETR: Od DTP k pre-pressu. Softwarové noviny, ročník VI/1995, číslo 5, strany ISSN Elektronické publikace přiložené na fyzickém nosném médiu (například CD), lze doporučit obdobnou strukturu údajù, jako pro citace publikací tištěných. V citacích webových stránek je navíc nutno uvést síťovou adresu (URL): [3] POLÁCH, EDUARD: Pravidla sazby diplomových prací. České Budějovice, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1998 (aktualizováno ) URL: (online ) Pozn. Pro elektronický dokument je nutné uvést kompletní adresu. Pouze v případě, že jste čerpali více informací z celého webu, stačí uvést adresu úvodní stránky. Pozor: v případě, že máte ve Wordu nastaveno automatické formátování, odkaz se podtrhne a zabarví, to je nutno zrušit odebráním hypertextového odkazu. -7-

15 Seznam příloh Příloha č.1: Příjezdy zahraničních osob čerpáno z Českého statistického úřadu (tabulka) Příloha č.2: Okolí Moravské Třebové (obrázek) -8-

16 Přílohy (Může se jednat např. o diskety, výpisy zdrojových textů programů, samostatně tištěné listy s barevnou grafikou, soubory fotografií apod. Papírové přílohy, jejichž listy mají stejné rozměry, jako běžné listy dokumentu mohou být vloženy na jeho konec. Jiné přílohy se umisťují odděleně, musí však být nějakým způsobem fixovány, aby při manipulaci s dokumentem nemohlo dojít k jejich poškození či ztrátě a označeny (popsány). Výčet všech příloh je součástí obsahu dokumentu maturitní práce, uvádí se na jeho konci. Také v úvodní kapitole je nutno veškeré přílohy vyjmenovat a popsat jejich funkci.) Např. Příloha č. 1: Příjezdy zahraničních osob čerpáno z Českého statistického úřadu Pramen: Policie České republiky v osobách Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ukazatel Příjezdy celkem podle druhu dopravy v tom: silniční železniční letecká podle států v tom: ze sousedních států v tom: Německo Rakousko Polsko Slovensko letiště x x ze států s vízovou povinností z ostatních států bez vízové povinnosti

17 Příloha č. 2: Okolí Moravské Třebové -10-

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS POKYNY PRO AUTORY Časopis uveřejňuje přehledné práce, původní práce, metodická sdělení, kazuistiky a krátká sdělení: dopisy redakci, diskusní příspěvky, recenze literatury,

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Vzory grafické úpravy desek, titulní strany a úvodních stránek práce SOČ 2010/2011 OBSAH Obrázky, vzory úpravy: Obrázek 1: Vzor úpravy desek práce SOČ (vnější desky, přebal)

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 4 z 12.12.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STUDENTSKÝCH TEXTŮ NA KATEDŘE POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ ZČU V PLZNI verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni Tento dokument obsahuje základní

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 3 z 30.8.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

Poznámky k diplomovým a bakalářským pracím

Poznámky k diplomovým a bakalářským pracím Poznámky k diplomovým a bakalářským pracím Obecná struktura diplomové nebo bakalářské práce Úvod, Vlastní práce, Závěr, Seznam literatury, Přílohy Úvod: Stručně vymezí, čím se práce zabývá, a představí

Více