Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu"

Transkript

1 Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu Diplomová práce Bc. Veronika Sokolová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: VŠH MHL Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Zeman Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: červen 2013 Praha 2013

2 Master s Dissertation Mystery Shopping in selected Prague hotel Bc. Veronika Sokolová, DiS. The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Mgr. David Zeman Date of Submission: Date of Thesis Defense: June 2013 Prague 2013

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu zpracovala samostatně. Použitou literaturu a veškeré podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne Bc. Veronika Sokolová, DiS.

4 Abstrakt SOKOLOVÁ, Veronika. Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Mgr. David Zeman. Praha: stran. V mé diplomové práci jsem si stanovila dva cíle. Prvním cílem je seznámit čtenáře s relativně novou výzkumnou metodou, zvanou Mystery Shopping, objasnit její vazbu na marketingový výzkum, který je nedílnou součástí marketingového řízení firem a vyzdvihnout tuto metodu jako velice efektivní marketingový nástroj. Mým druhým cílem je provést efektivní výzkum, který bude přínosem pro hotel Diplomat**** Praha. V první kapitole se věnuji teoretickému úvodu do problematiky Mystery Shopping (vztah mezi strategickým řízením a strategickým marketingem firmy, vztah mezi marketingovým řízením a marketingovým plánováním, včetně jednotlivých cyklů strategického a marketingového plánování) a na to navazuji detailním popisem marketingového výzkumu a samotné výzkumné metody Mystery Shopping. Ve druhé kapitole se zabývám praktickou aplikací této výzkumné metody v hotelu Diplomat**** Praha. Ve třetí kapitole analyzuji výsledky obou dotazníků jak z pohledu jednotlivých oblastí hotelu, tak z pohledu odpovědnosti hotelových oddělení. Klíčová slova: hotel, výzkum, marketing, zákazník, Mystery Shopping, zaměstnanec, služba, trh, analýza, řízení, vedení, plánování, strategie.

5 Abstract There are two main goals in my master s dissertation. The first one is to introduce comperatively new research method, called Mystery Shopping to the readers, clarify its relation with the marketing research, which is integral part of company marketing management and highlight this method as a very effective marketing tool. The second one is to do an effective research, that Diplomat**** hotel Prague will benefit from. The first chapter is strictly theoretical and should familiarize the readers with Mystery Shopping method (relationship between strategic management and company strategic marketing, relationship between marketing management and marketing planning including component cycles of strategic and marketing planning) followed by a detailed description of marketing research and Mystery Shopping method itself. The second chapter is focused on practical application of this method in Diplomat**** hotel Prague. In the third chapter analysis of questionary results is made from different points of view as hotel areas and responsibility of the hotel departments. Keywords: hotel, research, marketing, customer, Mystery Shopping, employee, service, market, analysis, management, leadership, planning, strategy.

6 Obsah ÚVOD MYSTERY SHOPPING V HOTELU DIPLOMAT**** PRAHA TEORETICKÁ ČÁST VAZBA MEZI STRATEGICKÝM ŘÍZENÍM A STRATEGICKÝM MARKETINGEM CYKLUS STRATEGICKÉHO A MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Proces marketingového výzkumu Techniky sběru dat v marketingovém výzkumu MYSTERY SHOPPING Historie Mystery Shoppingu Techniky Mystery Shoppingu Cíle Mystery Shoppingu Profesní sdružení MSPA Základní zásady Mystery Shoppingu Organizační zabezpečení plnění standardu u Mystery Shoppingu Etika Mystery Shoppingu Jednotlivé fáze Mystery Shoppingu ve firmě MYSTERY SHOPPING V HOTELU DIPLOMAT**** PRAHA PRAKTICKÁ ČÁST PŘEDSTAVENÍ HOTELU DIPLOMAT**** PRAHA Organizační struktura zaměstnanců hotelu Diplomat**** Praha a určení jejich oblasti odpovědnosti na základě marketingového mixu JEDNOTLIVÉ FÁZE MYSTERY SHOPPINGU V HOTELU DIPLOMAT**** PRAHA Analýza pracovní náplně zaměstnanců hotelu pomocí nástrojů marketingového mixu Tvorba hodnotícího dotazníku Časový rozvrh Mystery Shoppingu, včetně výchozích parametrů Výběr Mystery Shoppera Analýza nasbíraných dat Hodnocení dotazníku z pohledu jednotlivých oblastí hotelu Hodnocení dotazníku z pohledu odpovědnosti hotelových oddělení Hodnocení dotazníku č. 1 z pohledu jednotlivých oblastí hotelu Hodnocení dotazníku č. 2 z pohledu jednotlivých oblastí hotelu Hodnocení dotazníku č. 1 z pohledu odpovědnosti hotelových oddělení Hodnocení dotazníku č. 2 z pohledu odpovědnosti hotelových oddělení MYSTERY SHOPPING V HOTELU DIPLOMAT**** PRAHA NÁVRHOVÁ ČÁST ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU Č. 1 Z POHLEDU JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ HOTELU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU Č. 2 Z POHLEDU JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ HOTELU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU Č. 1 Z POHLEDU ODPOVĚDNOSTI HOTELOVÝCH ODDĚLENÍ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU Č. 2 Z POHLEDU ODPOVĚDNOSTI HOTELOVÝCH ODDĚLENÍ ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY... 81

7 Seznam obrázků Obrázek Proces strategického řízení Obrázek Proces marketingového výzkumu Obrázek Vybrané charakteristiky kvalitativního a kvantitativního výzkumu Obrázek Kritéria výběru metody dotazování Obrázek Fáze Mystery Shoppingu Obrázek Hotel Diplomat**** Praha Obrázek Organizační struktura hotelu Diplomat**** Praha Obrázek Oblast odpovědnosti zaměstnanců z hlediska Mystery Shoppingu

8 Seznam tabulek Tab Systém hodnocení otázek dotazníku Tab Slovní hodnocení dle dosaženého výsledku Tab Pořadí hotelových oblastí dle dosažitelnosti bodů z otázek vztahujících se k dané oblasti Tab Pořadí hotelových oblastí dle počtu otázek v dané oblasti Tab Procentuální zastoupení otázek dle jejich váhy na celkovém počtu otázek Tab Rozdělení otázek dle jejich vah pro jednotlivá hotelová oddělení Tab Slovní hodnocení dle dosaženého výsledku Tab Výsledné hodnocení z pohledu jednotlivých oblastí hotelu Tab Podíl kladně respektive záporně hodnocených otázek v závislosti na jejich váze Tab Výsledné hodnocení z pohledu jednotlivých oblastí hotelu Tab Podíl kladně respektive záporně hodnocených otázek v závislosti na váze otázky Tab Výsledné hodnocení z pohledu odpovědnosti hotelových oddělení Tab Výsledné hodnocení z pohledu odpovědnosti hotelových oddělení... 65

9 Seznam grafů Graf Výsledné hodnocení z pohledu jednotlivých oblastí hotelu Graf Četnost odpovědí dle váhy otázky a jejího hodnocení Graf Výsledné hodnocení z pohledu jednotlivých oblastí hotelu Graf Četnost odpovědí dle váhy otázky a jejího hodnocení Graf Výsledné hodnocení z pohledu odpovědnosti hotelových oddělení Graf Výsledné hodnocení z pohledu odpovědnosti hotelových oddělení... 65

10 Úvod Základním rysem současnosti je neustálá změna. Chtějí li firmy v dnešní době uspět, musí porozumět trhům a předvídat dopady vývoje prostředí na činnost, kterou vykonávají. Musejí vytvářet produkty, které uspokojí potřeby a přání zákazníků a současně musejí dbát také na své náklady srovnatelné s náklady konkurentů (nebo nižší) a účinně přesvědčovat zákazníky o nákupu svých produktů. Celosvětovým trendem se stává nárůst významu služeb. Firmy opouštějí strategii prodeje zboží doprovázeného nabídkou služeb a stále více se orientují na nabídku služeb doprovázenou prodejem zboží. Příkladem je odvětví telekomunikačních služeb, zábavního průmyslu a cestovního ruchu, jež se v celosvětovém měřítku dynamicky rozvíjí. Management firem i marketingoví odborníci stojí před velice náročnými úkoly, kterými jsou správně stanovené strategické a taktické cíle a výběr efektivních strategií k jejich dosažení. Stále více a více firem se uchyluje k marketingovému řízení svých firem, kdy se veškerá činnost všech zaměstnanců orientuje na zákazníka. Firmy již pochopily, že musejí zákazníka nejen získat, ale co je mnohem důležitější, také si ho udržet. Stále totiž platí, že získání nového zákazníka je podstatně dražší, než si ho udržet. A proto hlavním cílem firem je právě spokojený zákazník. Spokojený zákazník má pro firmu nesporné výhody, je zdrojem kýženého zisku a dál šíří dobré jméno firmy, čímž firmě zajišťuje kladnou, dá se říci, že bezplatnou reklamu. Proto je velice důležité vědět, co si zákazník o firmě myslí a jaké jsou jeho přání, potřeby, požadavky a preference. V poznání zákazníkova přání, potřeb, požadavků a preferencí hraje velice důležitou roli marketingový výzkum. Marketingový výzkum je součástí marketingového řízení podniku a má pevnou vazbu na ostatní marketingové činnosti, prostřednictvím kterých jsou realizovány jeho výsledky. Kvalita marketingového výzkumu závisí především na vzájemné spolupráci a komunikaci zadavatelů a výzkumníků (tazatelů). Marketingový výzkum zahrnuje různé metody, mezi kterými se rozhodujeme na základě toho, jaké informace potřebujeme získat. V mé diplomové práci se budu zabývat metodou výzkumu, která se nazývá Mystery Shopping. 10

11 Celá filozofie této metody vychází z teorie, že má zákazník v dnešní době velice těžkou pozici v orientaci na trhu. V mnoha případech se zákazník z žádných zdrojů nedozví, jakou úroveň služeb může očekávat. Jsou mu k dispozici pouze určité indicie, které jsou navíc poskytovány samotnou firmou (rozsah hlavních a vedlejších služeb, cenová hladina poskytovaných služeb, úroveň prostředí, atd.). [3], [6], [7], [10], [13] Cílem mé diplomové práce je provést efektivní výzkum, který bude přínosem v prvé řadě pro hotel Diplomat**** Praha, a který podá čtenářům této diplomové práce ucelený pohled na relativně novou výzkumnou metodu, zvanou Mystery Shopping. Mým hlavním záměrem je vytvořit hodnotící dotazník, jehož klíčovou úlohou je podat vedení hotelu opravdu objektivní informace o současné kvalitě poskytovaných služeb a poukázat na případné nedostatky. V převedeném slova smyslu bych chtěla analyzovat silné a slabé stránky hotelových zaměstnanců, silné a slabé stránky hotelového prostředí a navrhnout vedení hotelu případná opatření vyvozená z výsledků této analýzy. V první kapitole mé diplomové práce se věnuji teoretickému úvodu do problematiky Mystery Shopping. Velice ráda bych v této kapitole čtenářům objesnila vztah mezi strategickým řízením a strategickým marketingem firmy a dále vztah mezi marketingovým řízením a marketingovým plánováním, včetně jednotlivých cyklů strategického a marketingového plánování. Dále se zde zaměřuji na detailní popis marketingového výzkumu (rozdíl mezi marketingovým výzkumem a výzkumem trhu, nejvýznamnější asociace zabývající se standardizací výzkumu trhu, proces marketingového výzkumu, vybrané charakteristiky kvalitativního a kvantitativního výzkumu či techniky sběru dat v marketingovém výzkumu dotazování, experiment, pozorování). V závěrečné části této kapitoly již popisuji samotný Mystery Shopping, včetně historie, technik, cílů, profesního sdružení MSPA, základních zásad, organizačního zabezpečení plnění standardu, etiky a teoretické aplikace této metody ve firmě. Druhá kapitola mé diplomové práce je zaměřena na praktickou aplikaci této výzkumné metody v hotelu Diplomat**** Praha. Úvodem kapitoly je stručné představení hotelu Diplomat**** Praha, na který navazuje praktická aplikace jednotlivých fází Mystery Shoppingu. Jednotlivými fázemi jsou analýza očekávání a potřeb zákazníka, analýza pracovní náplně zaměstnanců hotelu (pomocí nástrojů marketingového mixu), 11

12 tvorba hodnotícího dotazníku, časový rozvrh Mystery Shoppingu (včetně výchozích parametrů), výběr Mystery Shoppera a samozřejmě analýza nasbíraných dat. Ve třetí kapitole analyzuji výsledky obou dotazníků jak z pohledu jednotlivých oblastí hotelu, tak z pohledu odpovědnosti hotelových oddělení. Hodnotící dotazník čítá 536 otázek, které jsem setřídila dle jednotlivých oblastí hotelu, se kterými věcně souvisejí a těmto otázkám jsem pak přiřadila váhu dle důležitosti dané otázky. Každou z otázek jsem hodnotila binárně, tedy odpovědí ANO respektive NE a pro mé další hodnocení jsem přiřadila odpovědi ANO číslo 1 a odpovědi NE číslo 0. V hodnocení výzkumu pak byla každému oddělení respektive oblasti přiřazena výsledná známka z intervalu <-1, 1>, dle vzorců v podkapitole

13 1 Mystery Shopping v hotelu Diplomat**** Praha teoretická část Základním motivem každé firmy je dosahování zisku. Ve službách závisí výše dosaženého zisku především na kvalitě interních služeb (výběr a školení zaměstnanců, kvalitní pracovní prostředí), na spokojených, loajálních a produktivních zaměstnancích, na zdravém růstu a zisku ze služeb (služby, které pro zákazníky představují větší hodnotu) a samozřejmě na spokojených a loajálních zákaznících. Všeobecné upouštění firem od orientace na výrobek a stále silnější orientace na zákazníka podněcuje více a více firem k přechodu od operativního řízení k řízení strategickému, tedy k plánování. Strategické plánování představuje pro firmu nástroj k vytváření její budoucnosti. Plány napomáhají firmě stanovit cíle a strategie, které povedou k jejich dosažení. Aby bylo plánování úspěšné, musí se stát součástí celé firmy a musí být respektováno všemi řídícími zaměstnanci. [7], [13] 1.1 Vazba mezi strategickým řízením a strategickým marketingem Strategické řízení firmy je dynamický proces tvorby a implementace rozvojových záměrů, které mají zásadní význam pro rozvoj firmy. Zahrnuje aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním firmy, jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji a rovněž mezi firmou a prostředím, v němž firma existuje, a to prostřednictvím vymezení vize, mise, firemních cílů, růstových strategií a portfolia pro celou firmu. (viz Obrázek ), (Jakubíková, 2008) Za strategické řízení firmy nese odpovědnost její majitel nebo vrcholový management. Strategická rozhodnutí, která učiní, mají zásadní vliv na veškerou činnost firmy, včetně oblasti marketingu a tvorby marketingové strategie, která pro firmu představuje zásadní rozhodnutí jak, kde a kdy konkurovat (ukazuje firmě cestu, jak dosáhnout vytyčených cílů). Z tohoto lze usoudit, že vzniklá vazba mezi strategickým řízením a strategickým marketingem je pro úspěch podniku velice důležitá. [7] Osou strategického marketingového řízení je marketingové plánování, což je systematické a racionální prosazování firemních úkolů, odvozených od základních firemních a marketingových cílů a představuje podstatnou část firemního plánování. Cílem 13

14 marketingového plánování je přizpůsobit chování firmy potřebám zákazníků s cílem rozvoje organizace. [7], [13] Obrázek Proces strategického řízení Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008, s. 19 Marketingové plánování obsahuje: situační analýzu, která je doplněna o předpovědi budoucího vývoje prostředí stanovení marketingových cílů 14

15 formulování marketingové strategie, která vede k dosažení stanovených marketingových cílů sestavení marketingových programů a rozpočtů přezkoumání výsledků a revidování cílů, strategií a programů [7] 1.2 Cyklus strategického a marketingového plánování Aby firma zvolila co možná nejvhodnější strategii k dosažení svých cílů (strategie se zpracovává ve formě strategického plánu), musí si projít tzv. strategickým plánovacím cyklem. [7] Strategický plánovací cyklus lze rozdělit do několika částí: Strategická situační analýza, kdy si firma musí nejprve definovat své konkrétní cíle, zajistit si externí a interní analýzu, ze které si následně vyvodí potřebné poznatky. Formulace a tvorba strategie, kdy vzniká prvotní určení vize a dlouhodobých cílů firmy, následná definice jednotlivých strategií a konkretizace nejvhodnější strategie. Realizace strategie, kdy firma vytvoří operační plán a následně tento plán realizuje, kontroluje a vyhodnocuje. [27] Stejně jako se cyklus strategického plánování dělí na několik částí, také cyklus strategického marketingového plánování lze rozdělit do následujících částí: Fáze analýzy a prognózy vývoje prostředí, kterými jsou: o Situační analýza, což je metoda zabývající se zkoumáním složek vnějšího prostředí (mikroprostředí, makroprostředí), ve kterém firma podniká, a které má na její činnost vliv a dále složek vnitřního prostředí, kterými jsou kvalita managementu, kvalita zaměstnanců, strategie firmy, umístění firmy či image firmy. 15

16 o Analýza prostředí firmy, což je vlastně analýza určitého subjektu (člověk, rodina, firma, místo), na jehož chování působí kladné i záporné faktory prostředí. Tyto faktory pak rozhodují o celkovém vývoji podniku. o Predikce vývoje prostředí, která je základem tvorby vizí, cílů a strategií a je jedním z výchozích předpokladů strategického plánování. o Proces strategické analýzy a predikce vývoje, kdy se na základě zjištěných výsledků mohou stanovit marketingové cíle firmy. o Marketingový informační systém, může znamenat pro firmu velkou konkurenční výhodu, jelikož přesné, aktuální a relevantní informace mohou napomoci k získání nových podnikatelských příležitostí, mohou eliminovat riziko obchodu a v neposlední řadě mohou pomoci racionalizovat rozhodování a usměrňovat proces řízení. Cíle a strategie podnikatelských oborů tvoří podstatnou část strategického marketingového plánování. Marketingové cíle lze dále rozdělit na cíle ekonomické (např. tržní podíl) a cíle psychografické (např. image). Určení strategie subjektů trhu, kdy se musí firma rozhodnout pro jednotnou či diferencovanou strategii vůči jednotlivým tržním segmentům a dále pro ofenzivní či defenzivní postoj k těmto segmentům. Zhodnocení a volba strategií, které firmu povedou k naplnění vytyčených cílů, u kterých se testuje jejich konzistence, nároky na kompetence a plnění jejich funkce. Strategické rozpočtování, kdy se kvantifikují zadané úkoly pro jednotlivé strategické organizační jednotky v penězích. Týká se jak nákladů, tak výkonů. U implementace marketingových strategií je nutné, aby firma vytvořila nejen marketingově pojatou organizační strukturu, ale aby také všichni firemní zaměstnanci přijali toto marketingově orientované myšlení za vlastní. Realizace této strategie je spojena s kooperací, koordinací, motivací, odpovědností a komunikací. 16

17 Kontrola marketingové strategie, tedy kontrola konečných výsledků, včetně veškerých postupů. [7] Jak jsem již uvedla výše, k tomu, aby si firma zvolila tu nejoptimálnější strategii, potřebuje opravdu přesné, aktuální a relevantní informace a k získání těchto informací firmě slouží marketingový výzkum. [7] 1.3 Marketingový výzkum Jednou z nejdůležitějších aktivit strategického marketingového řízení je marketingový výzkum. Je to disciplína vycházející z poznatků mnoha vědních oborů, jako je matematika, statistika, ekonometrie, psychologie, sociologie, informatika a mnohé další. Marketingový výzkum se zabývá především analýzou trhu, analýzou výrobku (vývoj poptávky a nabídky, velikost trhu, potenciál trhu, struktura trhu, konkurence, možnosti segmentace, možnosti inovací výrobku), analýzou chování konkurence a především analýzou přání, potřeb, požadavků a preferencí zákazníků. V širším slova smyslu se dá říci, že potřeba marketingového výzkumu je dána potřebou po informacích. Marketingový výzkum se nesmí zaměňovat s výzkumem trhu, který je pouze jednou z jeho částí. [1], [10], [28] Hlavním cílem marketingového výzkumu je odkrývat příležitosti, odvracet hrozby a podávat vyčerpávající informace o přáních, potřebách, požadavcích a preferencích zákazníků (spokojenost s výrobky (službami), informace, podle kterých se zákazníci rozhodují o uskutečnění nákupu, informace, jak vnímají zákazníci cenu výrobků (služeb), změnu ceny výrobků (služeb) či poměr mezi cenou a kvalitou výrobků (služeb)). [1] Na základě tohoto výzkumu se pak firma rozhoduje o své obchodní strategii (druh výrobku (služby), o který je na trhu skutečně zájem, zavedení výrobku (služby) na trh, propagace) a také o své marketingové strategii. [1] Aby byl výzkum efektivní, je nutné znát prostředí, ve kterém firma podniká, znát předmět podnikání, znát trhy na kterých se firma pohybuje, znát své zákazníky a v neposlední řadě znát také svou konkurenci. Marketingový výzkum lze rozdělit do 11 ti oblastí: 17

18 Výzkum trhu firmě poskytuje rámcový přehled o trhu a jeho hlavních činitelích (poptávka, nabídka, konkurence, velikost trhu, struktura trhu). Výzkum by měl firmě odpovědět na otázky, zda na trh vstoupit, zda na trhu zůstat, zda expandovat. Výzkum zákazníka objasňuje skutečné chování, postoje a názory zákazníka na trhu ve vztahu ke zkoumanému výrobku a také vnitřní motivaci tohoto chování. Významnou oblastí je zde proces kupního rozhodování zákazníka, které se skládá z jeho zvyklostí, racionality i iracionálního jednání. Výzkum konkurence je hlubším pohledem na chování konkurence na trhu, na její kvalitu, vlastnosti, strategii a ceny výrobků, které nabízí. U tohoto výzkumu je nutné dodržovat pravidla etiky výzkumu. Výrobkový výzkum se zaměřuje na samotný výrobek a jeho vlastnosti, kvalitu, obal, značku a také cenu ve vztahu ke konkurenčním výrobkům. Obsahem tohoto výzkumu může být také analýza vnímání výrobku zákazníkem. Tento výzkum má velký význam v procesu vývoje výrobku a zavádění tohoto výrobku na trh. Cenový výzkum se zaměřuje na ceny ve vztahu ke konkurenčním výrobkům. Obsahem tohoto výzkumu může být také analýza vnímání ceny zákazníkem. Výzkum propagace je důležitý pro zabezpečení reklamní kampaně a získání zpětné vazby o úspěšnosti této reklamní kampaně ve vztahu k vytyčeným cílům. Výzkum image firmě přináší obraz o tom, co si zákazníci o firmě myslí a jak jsou spokojeni s jednotlivými výrobky (službami). Výzkum prodeje přináší podklady pro plánování prodeje a jeho organizaci. Výzkum na průmyslovém trhu se zaměřuje na chování podniků a organizací a na analýzu jejich kupního rozhodování. 18

19 Prognostický výzkum se zaměřuje na předpovídání poptávky a vývoje trhu. Využívá k tomu analýzu časových řad, statistické analýzy poptávky, metody dotazování a také experimentální metody. Výzkum zahraničních trhů musí poskytnout firmě stejný rámcový přehled o zahraničním trhu jako o trhu domácím, navíc ale musí doplnit zvláštnosti, kterými se zahraniční trhy odlišují. [1], [10] Marketingový výzkum se provádí například v souvislosti se změnou produktového portfolia, při inovaci či zavádění nového výrobku (služby) na trh a podmětem mohou být také klesající tržby. Marketingový výzkum může mít také čistě informativní charakter (pozice hotelu na trhu, přání, potřeby, požadavky a preference zákazníků, reakce trhu na nový výrobek (službu)). [1] Jak jsem se již výše zmínila, v praxi se velmi často zaměňují pojmy marketingový výzkum a výzkum trhu. Výzkumem trhu se rozumí systematické shromažďování, zaznamenávání a analýza dat se zřetelem na určitý trh, kde trhem je míněna specifická skupina zákazníků ve specifické geografické oblasti. (Přibová, 1996) Výzkum trhu je z výše uvedených výzkumů nejvyužívanější a jeho standardizací se zabývají české i světové sdružení a asociace. Jsou jimi: SIMAR Doporučené kvalitativní standardy výzkumu trhu vydává v České republice neziskové sdružení agentur SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění). Jeho hlavním cílem je zvyšování kvality služeb, které jsou poskytovány členskými agenturami a pro které jsou kvalitativní standardy závazné. Současně SIMAR dbá na bezpodmínečné dodržování etických a metodických standardů, vycházejících z pravidel světové asociace ESOMAR, která ve spolupráci s obchodní organizací ICC definovala mezinárodní kodex výzkumu trhu a sociálního výzkumu (International Code on Market and Social Research), který zahrnuje výzkum veřejného mínění. [25] ESOMAR ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) je světová asociace zabývající se výzkumem trhu, výzkumem veřejného mínění a sociálním 19

20 výzkumem. Asociace byla založena v roce 1948 jako evropské regionální sdružení a v současné době sdružuje 4900 členů z více než 130 ti zemí světa. Asociace sdružuje odborníky z oblasti výzkumu, obchodu, médií i marketingu. Hlavním cílem asociace je prosazování nejvyšších standardů výzkumu trhu a to za účelem zdokonalování rozhodovacích procesů ve veřejném i soukromém sektoru. [1], [15] ICC Mezinárodní obchodní komora (Interntional Chamber of Commerce ICC) je nejvyšší a nejreprezentativnější obchodní komora podporující a prosazující celosvětový obchod. Byla založena v roce 1919 a v současné době sdružuje společnosti a asociace z více než 120 ti zemí světa, včetně zemí na G20 (skupina největších ekonomik světa představovaná ministry financí a guvernéry centrálních bank; členskými zeměmi jsou JAR, Argentina, Brazílie, Kanada, Mexiko, Spojené státy americké, Indonésie, Saúdská Arábie, Indie, Čínská lidová republika, Japonsko, Jižní Korea, Rusko, Turecko, Francie, Německo, Itálie, Velká Británie, Austrálie a jednotný vnitřní trh EU). Prostřednictvím komory podnikatelé přenášejí své zájmy na představitele nejvyšších orgánů všech zemí, včetně OSN, WTO a OECD. Hlavním zájmem komory je ekonomický růst, vytváření pracovních příležitostí a prosperita zemí. ICC nese statut stálého pozorovatele při OSN. [1], [16], [23] Proces marketingového výzkumu Proces marketingového výzkumu je pro každý požadovaný výzkum totožný. Jedná se o určitou posloupnost kroků, které jsou seřazeny v níže uvedené tabulce. (viz Obrázek ) Proces marketingového výzkumu vždy začíná určením cíle výzkumu (definováním výzkumného problému), u kterého je klíčovým faktorem přesná komunikace mezi zadavatelem a řešitelem výzkumného projektu. Dalším krokem je rozhodnutí o zdrojích dat, přesněji rozhodnutí, zda se bude čerpat z dat sekundárních (tato data již byla shromážděna k jinému účelu) nebo z dat primárních (tato data jsou shromažďována nově). Pokud se vedení firmy rozhodne pro primární data, přichází na řadu technika sběru dat (dotazování, pozorování, experiment) a s tím související rozhodnutí o kontaktní metodě (dotazování osobní, písemné, telefonické, elektronické). Na to navazuje rozhodnutí o velikosti výběrového souboru a dále sběr dat, který nám ale nepodává ještě žádné 20

21 informace o zjišťovaném problému. Tyto informace nám podá až zpracování a analýza dat, kam se zahrnuje i hodnocení a interpretace výsledků. Posledním krokem je pak zpracování a prezentace závěrečné zprávy zadavateli výzkumu. Po těchto krocích je možné zpracovat plán výzkumu, kam se detailně zanesou veškeré výše uvedené kroky, včetně nákladů na výzkum, termíny zpracování jednotlivých kroků a také odpovědná osoba za jednotlivé kroky výzkumu. [10] Obrázek Proces marketingového výzkumu Zdroj: PŘIBOVÁ, M. Marketingový výzkum v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 1996, s

22 Velice důležitým bodem v rozhodovacím procesu firmy je použití kvalitativní či kvantitativní metody výzkumu. Charakteristiky kvalitativního a kvantitativního výzkumu jsou popsány v následující tabulce. (viz Obrázek ) [10], [18] Obrázek Vybrané charakteristiky kvalitativního a kvantitativního výzkumu Zdroj: PŘIBOVÁ, M. Marketingový výzkum v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 1996, s. 28, Techniky sběru dat v marketingovém výzkumu Marketingový výzkum lze provádět prostřednictvím dotazování, pozorování či experimentu (u těchto metod se jedná o získávání zcela nových dat, tzv. primárních dat, které umožňují evidovat výskyt jevů i chování lidí a zjistit jejich názory, postoje a motivy). [3], [21], [28] 22

23 Dotazování U dotazování je výzkumník (tazatel) v přímém kontaktu s respondenty, kterým pokládá připravené otázky. Podle způsobu oslovení rozlišujeme dotazování osobní, písemné, telefonické a elektronické. Osobní dotazování probíhá formou interview (rozhovor výzkumníka (tazatele) pouze s jedním respondentem) či skupinového rozhovoru (rozhovor výzkumníka (tazatele) s 6 ti až 10 ti respondenty) a lze ho dále rozdělit na dotazování strukturované, polostrukturované a nestrukturované. U tohoto typu dotazování je důležité, aby výzkumník (tazatel) dokázal motivovat respondenta k odpovědi. Písemné dotazování je více oblíbené než osobní dotazování, jelikož umožňuje anonymitu respondentů. Při tvorbě dotazníku se musí zajistit správné složení otázek, jelikož špatné složení otázek může zpochybnit získané informace a výsledky nemusí korespondovat s potřebami a cíli výzkumu. Obsah dotazníku by měl být rozdělen do následujících oblastí: celkový dojem (grafická úprava), formulace otázek, typologie otázek, manipulace s dotazníkem. Otázky u písemného kontaktu lze rozdělit na otázky otevřené (u otázky nejsou žádné varianty odpovědí, respondent se může vyjádřit svými slovy), polootevřené a uzavřené (u otázky je uvedeno několik možných variant odpovědí, ze kterých si musí respondent jednu nebo několik vybrat). Nejvhodnějším nástrojem pro měření názorů respondentů je škálování. Nevýhodou interview oproti dotazníku je jeho dosah, jelikož s dotazníkem lze obsáhnout při poměrně malých nákladech a jednoduché manipulaci velké množství lidí. U interview je získání potřebného množství tazatelů, kteří navštíví dotazované osoby finančně, časově i organizačně náročné. Další výhodou dotazníku je jeho standardnost (byť mají tazatelé přesné instrukce, jak má rozhovor probíhat, stále se jedná o různé osoby, které se ptají různým způsobem a respondenta v dobrém či špatném smyslu ovlivňují). Další výhodou dotazníku oproti interview je zachování anonymity respondenta. Výhodou interview je oproti tomu jeho přizpůsobivost a možnost navázání kontaktu s respondentem. Telefonické dotazování má obdobné vlastnosti jako osobní dotazování. Je to velmi operativní technika a jeho velkou výhodou je jeho rychlost a cena. 23

24 Elektronické dotazování má obdobné vlastnosti jako písemné dotazování, s tím rozdílem, že se při dotazování využívá počítačová technika. [2], [3], [21], [28] Výběr vhodné techniky šetření závisí zejména na povaze zjišťovaných informací a na jejich potřebném rozsahu, na charakteru respondentů, na časových a finančních možnostech. Každá z uvedených technik má své výhody a nevýhody, které je třeba předem pečlivě zvážit. V praktickém využití se jednotlivé techniky navzájem kombinují, obecně nelze o žádné říci, že je nejvhodnější. (Foret, Stávková, 2003) V následující tabulce uvádím celkový přehled kritérií výběru metody dotazování. (viz Obrázek ) Obrázek Kritéria výběru metody dotazování Zdroj: VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008, s

25 Experiment Tato speciální metoda je založena na vytvoření určité situace, která musí mít ovšem měřitelné parametry. Nejčastěji se využívá k výzkumu příčinných vztahů mezi proměnnými (pro zkoumání příčin chování zákazníků). Experiment lze provádět laboratorně či v terénu a z časového hlediska ho lze rozdělit na pretest (experiment předcházející) a posttest (experiment následný). Výhodou experimentu je, že podává nejobjektivnější informace o chování subjektů, a lze ho důkladně připravit a následně zkontrolovat. Nevýhodou jsou velké obtíže při aplikaci výsledků. [3], [21], [28] Při zobecňování poznatků získaných prostřednictvím experimentálních postupů je třeba dbát jisté opatrnosti, protože informace jsou čerpány ze situací v podstatě uměle navozených a přitom ve velmi omezeném rozsahu. (Foret, Stávková, 2003) Pozorování Pozorovatel u tohoto marketingového výzkumu zaznamenává skutečné chování a jednání. Své poznatky zaznamenává buď osobním zápisem či v elektronické formě. Záznam pozorování musí být systematický. U pozorovatele se předpokládá jeho objektivita (pozorovatel a objekt se vzájemně neovlivňují a nepůsobí na sebe). Pozorování lze rozdělit na pozorování strukturované a nestrukturované. U strukturovaného pozorování je předem známo zaměření pozorovatele, který má předem vypracované určité pozorovací kategorie, do kterých bude pozorované skutečnosti zařazovat, dále je také stanoven způsob pozorování, způsob záznamu i chování pozorovatele. U nestrukturovaného pozorování není zaměření pozorovatele přesně stanoveno, je určen pouze cíl pozorování. Dále lze pozorování rozdělit na přímé a nepřímé (pozorování má či nemá místní a časovou návaznost), na nezúčastněné (pozorovatel se nachází mimo sledovaný proces) a zúčastněné (pozorovatel je součástí sledovaného procesu, ale snaží se svou úlohu pozorovatele zatajit), na zjevné (pozorovatel je znám) a skryté (pozorovatel není znám, zjevná přítomnost pozorovatele by narušovala průběh pozorované skutečnosti). Výhodou pozorování je získání přesných a objektivních informací. Nevýhodou je, že pozorovatel nemůže zjistit příčiny pozorovaných jevů. 25

26 Jedním z nejvíce používaných výzkumů tohoto typu je metoda Mystery Shopping, kterou se budu v mé práci dále detailněji zabývat. [2], [3], [21], [28] 1.4 Mystery Shopping Vynikající služby se nerodí, ale budují. (Jakubíková, 2012) Firmu můžeme označit za úspěšnou pouze tehdy, pokud jsou její výrobky či služby konkurenceschopné. Zatímco marketingové výzkumy se zaměřují převážně na ekonomický přínos, který s sebou přináší také zvýšenou produktivitu zaměstnance, Mystery Shopping se zaměřuje především na přínos zaměstnance a jeho posouzení, k čemuž využívá různé sociologické a psychologické metody. Zaměřuje se převážně na strukturované pozorování na místě prodeje či na místě poskytování služeb a dále na zjišťování způsobu prodeje či nabídky prostřednictvím tzv. Mystery Shoppera, který představuje potencionálního zákazníka, jednajícího na základě určitého scénáře. [19], [26], [31] Mystery Shopping může být aplikován v prakticky každém odvětví, ale nejčastěji se využívá v ubytovacích a stravovacích zařízeních, v prodejnách různého typu či ve zdravotnických zařízeních. V ubytovacích zařízeních se zpravidla tímto způsobem zkoumá následující: počet zaměstnanců na směně jak dlouho trvá, než si zaměstnanec fiktivního zákazníka všimne jméno zaměstnance pozdrav, příjemné a vstřícné vystupování zaměstnance otázky kladené zaměstnancem pro identifikaci přání zákazníka zda zaměstnanec navrhuje zákazníkovi prodej nějakého dodatečného produktu (upgrade pokoje, rezervace v hotelové restauraci, prodej doplňkového zboží) zda podal zaměstnanec zákazníkovi veškeré důležité informace o ubytovacím zařízení (dle předepsaných standardů ubytovacího zařízení) 26

27 zda popřál zaměstnanec zákazníkovi příjemný pobyt čistota ubytovacího zařízení a příslušenství rychlost služby dodržování standardů ubytovacího zařízení vztahující se ke službě, vzhledu ubytovacího zařízení, prezentace [9] V zahraničí někdy odborníci mluví o Mystery Shoppingu též jako o metodě Secret Shopping, Phantom Shopping, Mystery Customer, Anonymous Consumer Shoppers, Silent Shopper, Mystery Customer Research, Scheinkäufe, Kontrollkäufe či Testkunden. (Wagnerová, Baarová, 2008) Historie Mystery Shoppingu Jako první začali jistou formu Mystery Shoppingu používat soukromí detektivové ke kontrole poctivosti zaměstnanců (jednalo se především o banky a obchody všeho druhu). V roce 1940, Wilmark zavedl oficiální termín Mystery Shopping a započal užívání této metody pro hodnocení zákaznického servisu. Velký rozmach Mystery Shoppingu nastal v 70. a 80. letech, především díky americkému trhu (Shop n Chek). Další zviditelnění Mystery Shoppingu nastalo v 90. letech a to díky rozmachu internetu. V České republice slavil Mystery Shopping větších úspěchů až s nástupem nového tisíciletí a to především v oblasti financí a telekomunikačních služeb, postupem času se tato metoda rozšířila i do dalších odvětví. [20], [24] Techniky Mystery Shoppingu Mystery Shopping se provádí především u vlastní firmy zadavatele a dále v menší míře u různých spolupracujících prodejců či distributorů a dále u konkurence dané firmy. Techniky Mystery Shopping lze rozčlenit následovně: Mystery Pozorování převážně vizuální výzkum kvality prostředí Mystery Návštěva návštěva prováděná za účelem získání informací o kvalitě poskytovaného zboží či služeb 27

28 Mystery Calling telefonáty na zákaznickou linku (kontrola rychlosti přijetí hovoru, pozdravu, hlasového projevu, vstřícnosti, kvality podaných informací, atd.) Mystery E mail nebo také Fax výzkum kvality zákaznického servisu prostřednictvím elektronického styku Mystery Návštěva Webových Stránek výzkum kvality zákaznického servisu prostřednictvím webových stránek Mystery Flying výzkum kvality zákaznického servisu v letecké dopravě Mystery Delivery výzkum kvality doručovacího procesu objednané zásilky (např. objednávka přes internet) Mystery s reálnými zákazníky výzkum kvality zákaznického servisu ve spolupráci s reálnými zákazníky Mystery Audit kontrola plnění stanovených standardů B2B Mystery výzkum kvality zákaznického servisu ve spolupráci s korporátními zákazníky [4], [26] Cíle Mystery Shoppingu zhodnocení servisu a kvalitativních standardů firmy odhalení slabých stránek firmy, její problematické oblasti a případný rozvojový potenciál možnost benchmarkingu s konkurenty motivace profesního rozvoje zaměstnanců [31] Profesní sdružení MSPA Profesní sdružení Mystery Shopping Providers Association (dále jen MSPA) vzniklo v devadesátých letech a v současné době zastřešuje více jak 300 agentur z celého světa (Severní Amerika, Evropa, asijsko pacifický region, Latinská Amerika), 28

29 specializující se na Mystery Shopping. MSPA kodifikovala etické standardy Mystery Shoppingu a svým klientům se zavazuje neustále zlepšovat servis, který členské agentury poskytují. Minimální standardy Mystery Shoppingu jsou uvedeny také na webových stránkách SIMAR (popis sdružení viz podkapitola 1.3). Členové tohoto sdružení jsou povinni dodržovat základní zásady Mystery Shoppingu a organizační zabezpečení plnění standardu v České republice. [20], [31] Základní zásady Mystery Shoppingu Základem Mystery Shoppingu je, že zkoumaný zaměstnanec není obeznámen s tím, že na jeho pracovišti probíhá Mystery Shopping (obeznámení zaměstnance by mohlo vést k určitému atypickému chování a tím by mohlo dojít ke znehodnocení výsledků výzkumu). Pokud je Mystery Shopping veden profesionálně a jsou dodržována práva zkoumaného zaměstnance, je to metoda platná a legitimní. Mystery Shopper musí vždy zaručit, že byla během výzkumu respektována důvěrnost, a že získané poznatky nezvýhodňují či nepoškozují zkoumaného zaměstnance v jeho práci. Mystery Shopping musí vždy respektovat platnou legislativu na ochranu osobních dat (osobní data nesmí být přístupná pro neoprávněné subjekty). Mystery Shopping nesmí cíleně zvyšovat spotřebitelskou poptávku po výrobcích či službách a být tak využíván pro podporu prodeje či distribuci. Výsledky výzkumu nesmí být použity jako jediný důvod k propuštění nebo potrestání zaměstnance. Použitý scénář musí být v souladu se zákonem a nesmí vyvolávat psychickou obavu o osobní bezpečnost zaměstnance. [11], [17], [26] Organizační zabezpečení plnění standardu u Mystery Shoppingu Mystery Shopper se musí vždy řídit následujícími obecnými požadavky: 29

30 Pokud se provádí Mystery Shopping u vlastní firmy zadavatele, musí o tom zadavatel předem informovat zaměstnance, jichž se výzkum týká. Musí jim sdělit, v jakém období se bude výzkum konat (nemusí přesně specifikovat datum), jaké jsou cíle výzkumu, zda li budou získaná data identifikovatelná či ne, zda li budou v průběhu výzkumu využívány audio či video záznamy. Mystery Shopping u vlastní firmy zadavatele musí být zcela transparentní (zadavatel musí znát přesnou délku trvání výzkumu a úplné náklady, se kterými musí předem souhlasit). Zaměstnanci jiných či konkurenčních firem nesmějí být v průběhu výzkumu v žádném případě omezováni či znevýhodňováni (časové požadavky na provedení výzkumu musejí být minimální). Časové požadavky na provedení výzkumu by měly být ve všech případech racionální s ohledem k povaze trhu a typu dotazu (nemělo by docházet k nepřiměřené ztrátě času a prostředků). V případě pozorování či konečné realizace nákupu výrobků či služeb se na celkovou dobu výzkumu nevztahují žádná omezení. Pokud výzkum vyžaduje i aktivní součinnost firmy (např. opatření prospektu), dochází k tomuto pouze minimálně. Pokud výzkum vyžaduje i rezervaci či objednání nějakého výrobku či služby, musí být tato rezervace či objednání zrušeno co možná nejdříve po skončení rozhovoru. Získaná data musí být zabezpečena proti ztrátě, poškození či zničení. Data nesmějí být držena déle, než je nezbytně nutné pro účely výzkumu. [12], [22], [26] Etika Mystery Shoppingu Samozřejmě i Mystery Shopping se setkává s určitými problémy. Mnoho odborníků se potýká s otázkou, do jaké míry je Mystery Shopping vpádem do soukromí zaměstnance 30

31 a uvádějí čtyři argumenty, kdy je Mystery Shopping při hodnocení zaměstnanců problematický: Mystery Shopper, který výzkum provádí, není členem firmy, ve které výzkum probíhá. V průběhu výzkumu jsou různé podmínky (při hodnocení nelze zaručit stejné podmínky). Výzkum probíhá v některých případech pouze jednorázově a také v relativně krátkém časovém úseku a může tedy zhodnotit jen velmi úzkou část pracovní činnosti. Zaměstnanec o průběhu výzkumu neví (byť byl o jejím konání předem informován). A právě z těchto důvodů se firmy provádějící Mystery Shopping zavazují k dodržování výše uvedených zásad a standardů. [31] Jednotlivé fáze Mystery Shoppingu ve firmě Průběh Mystery Shoppingu můžeme rozdělit následujícím způsobem: (viz Obrázek ) Jak jsem již uvedla výše, základním motivem každé firmy je dosahování zisku, jehož zdrojem jsou spokojení zákazníci. Jednou z možností, jak uspět v konkurenčním boji je plně se zaměřit na dokonalý zákaznický servis a okamžitě reagovat na veškeré požadavky a očekávání zákazníka. Nejprve je tedy třeba provést podrobnou analýzu očekávání a potřeb zákazníka a na to navazující neméně důležitou analýzu pracovní náplně zaměstnanců (jedná se o analýzu kritérií hodnocení), kteří zákazníkovi daný servis poskytují. Cílem analýzy pracovní náplně by měl být profesní rozvoj zaměstnanců a zlepšení jejich pracovního chování. Zaměstnanci by měli být s provedenou analýzou obeznámeni a v lepším případě do ní také zapojeni, jelikož právě hodnocený zaměstnanec dovede velice výstižně popsat požadavky své pracovní náplně. [31] 31

32 Obrázek Fáze Mystery Shoppingu Zdroj: WAGNEROVÁ, I.; BAAROVÁ, E. Hodnocení pracovního výkonu využití metody Mystery Shopping Psychologická řada PSY 020, 2008, s. 10 V okamžiku, kdy si firma stanovila kritéria, podle kterých bude zaměstnance hodnotit, musí se také rozhodnout, jak bude hodnocení prováděno. Je nutné zvážit kontext celé firmy, účel prováděného hodnocení a také pracovní pozice, které budou do výzkumu zahrnuty. [31] Po provedení detailní analýzy pracovních pozic zaměstnanců jsou definována kritéria hodnocení a následně připraven dotazník, který bude Mystery Shopper používat k záznamu hodnocení. V případě více dotazníků je velice důležitý jejich jednotný design, který usnadní vyhodnocování při opakovaném Mystery Shoppingu. Nemusím jistě 32

33 zdůrazňovat, že tento postup je velice náročný jak na čas, tak i na finanční prostředky a odbornou kompetentnost Mystery Shoppera. [31] Dalším velice důležitým krokem je naplánovat časový rozvrh Mystery Shoppingu. Jak jsem se již výše zmínila, zaměstnanci by měli být obeznámeni s tím, že v jejich firmě proběhne výzkum Mystery Shopping (konkrétní datum nemusí být přesně specifikováno). Zaměstnanci by měli být dále ujištěni, že hodnocení jejich pracovní výkonnosti poslouží k odstranění jejich chyb a nedostatků v pracovním chování a klade si za cíl stimulovat rozvoj jejich zaměstnaneckého potenciálu. V opačném případě by mohl strach z hodnocení zaměstnance dočasně demotivovat a v krajních případech by mohlo dojít také k nevraživosti mezi členy týmu nebo dokonce ke zvýšené fluktuaci zaměstnanců. [8], [31] Vytvoření funkčního cyklu hodnocení zpětná vazba rozvoj, vzdělávání hodnocení je podmínkou efektivní aplikace metody. (Wagnerová, Baarová, 2008) Základním nástrojem Mystery Shoppingu je zúčastněné pozorování, výběr Mystery Shopperů je tedy klíčovou otázkou celého výzkumu. Hodnocený zaměstnanec by v žádném případě neměl odhalit, že obsluhovaný zákazník je Mystery Shopper. Z tohoto důvodu si firmy najímají nezávislé externí hodnotitele, kteří mají výborné komunikační schopnosti, pozorovací talent a v neposlední řadě také herecké nadání s určitou mírou kreativity a flexibility. Současně by měl Mystery Shopper odpovídat vzorku běžných uživatelů tohoto servisu. Mystery Shopper by měl projít detailním školením. [31] Po detailní analýze nasbíraných dat je důležité formulovat závěry, které z hodnocení vyplývají. Výsledky bývají nejčastěji podkladem pro stanovení potřeb vzdělávání, k účelům odměňování nebo také například pro identifikaci zaměstnanců vhodných k povýšení. Dále by měly výsledky informovat o nutnosti renovace, rekonstrukce či obnově firemního vybavení. [31] 33

34 2 Mystery Shopping v hotelu Diplomat**** Praha praktická část Jednou z priorit vedení hotelu Diplomat**** Praha je poskytnout svým zákazníkům nadstandardní služby. Aby mohl hotel svým zákazníkům poskytovat nadstandardní služby, musí mít ty nejkvalitnější zaměstnance, kteří podávají ty nejlepší výkony, v prostředí na nejvyšší úrovni. Aby mohli zaměstnanci podávat ty nejlepší výkony, v prostředí na nejvyšší úrovni, musejí být vedení hotelu známy silné a slabé stránky jak zaměstnanců, tak prostředí, ve kterém se služby poskytují. A právě k odhalování silných a slabých stránek Mystery Shopping slouží. [1], [6] 2.1 Představení hotelu Diplomat**** Praha Hotel Diplomat**** Praha patří mezi největší pražské hotely a je známý především svými rozsáhlými konferenčními prostory. Má velice strategickou polohu, jelikož je nejen zhruba 1 minutu chůze od metra, ale přímo před hotelem se nachází autobusová stanice, kam přijíždějí autobusové linky přímo z mezinárodního letiště. Adresou hotelu je Evropská 15, Praha 6, Hotel se může pochlubit celkem 398 pokoji ve složení: 135 pokojů Standard, 250 pokojů Superior, 12 pokojů Suite a 1 pokoj Diplomat Suite. Pokoje Standard jsou vybaveny klimatizací, satelitní TV s plochou obrazovkou (tři HBO kanály zdarma), DVD přehrávačem, minibarem, vysoušečem vlasů, telefonem s přímou volbou, záznamníkem a vysokorychlostním internetem. Pokoje Superior navíc nabízejí trezor, mezinárodní zásuvky na 110 V a 220 V, data portovou přípojku a kávový a čajový servis zdarma. Pokoje Suites navíc nabízí oddělený obývací pokoj a samostatnou ložnici, balkon, prostornou koupelnu s bidetem, stroj na žehlení kalhot a možnost propojení s přilehlými pokoji. Hotel se může dále pochlubit poměrně rozsáhlým restauračním systémem, který zahrnuje restauraci Loretu, která slouží převážně pro skupinovou klientelu a pojme až 270 osob současně. Restaurace slouží jako snídaňová místnost, dále pak jako restaurace pro skupinovou klientelu, která si objednala polopenzi či plnou penzi a v neposlední řadě je také využívaná pro různé společenské akce spojené s rautem, hudbou či tancem. Dále hotel nabízí příjemné posezení v restauraci CD Club, která je určena převážně pro individuální klientelu. Ve volných chvílích mohou hosté navštívit také bar Café Klimt, kde si mohou, stejně jako v restauraci CD Club, vybrat z bohaté à la carte nabídky (nabídka z jídelního lístku) sezónních specialit. Pro milovníky japonské kuchyně je k dispozici restaurace 34

35 Katsura, nabízející sushi a mnoho dalších japonských specialit (tato restaurace je outsoursovaná). V budoucnu by se management hotelu rád zaměřil více i na catering (služby gastronomického charakteru, které je možno realizovat na libovolném místě v libovolném čase). Jak jsem se již zmínila na začátku této podkapitoly, konferenční centrum hotelu je opravdu rozsáhlé. Spolu s restaurací pro skupinovou klientelu Loretou zabírá celé druhé patro, což v číslech znamená, že centrum tvoří celkem 22 zasedacích místností, které se mohou různě zapažovat a rozpažovat (některé s denním světlem, některé nikoliv) až pro osob na celkové ploše m 2. Výstavní areál se rozkládá na ploše m 2 a ve velkých konferenčních sálech může zasedat až 400 osob. K základnímu vybavení prostor patří klimatizace, vysokorychlostní internet a elektronická navigace s plochými obrazovkami. Moderní technické vybavení si hotel pronajímá od společnosti Konfes. V nabídce služeb samozřejmě nechybí možnost objednání coffee breaku (kávová přestávka) či bufetového oběda / večeře. Hotelový Health Club prošel nedávnou úplnou rekonstrukcí a opět je hostům plně k dispozici. Dále je hostům k dispozici hotelový concierge (kompletní doplňková služba pro hotelové hosty), Business centrum (místo pro vyřizování obchodní administrativy), obchod s klenoty a suvenýry Amber point, kadeřnictví, manikúra a půjčovna automobilů Hertz. Vlastníkem hotelu Diplomat je firma Warimpex v čele s Dr. Franzem Jurkowitschem. Dceřinou společností firmy Warimpex je firma Recoop Tour a. s., kde v čele představenstva stojí Dipl. Ing. Vladimír Gjuras. Firma Recoop Tour a. s., která hotel Diplomat zastřešuje, má sepsánu smlouvu o hotelovém řízení se společností Vienna International Hotelmanagement AG (dále jen VI). Z tohoto vyplývá, že všichni zaměstnanci hotelu Diplomat jsou zaměstnanci firmy Recoop Tour a. s., pouze General Manager a Resident Manager jsou zaměstnanci VI a na základě pokynů z centrály společnosti hotel strategicky řídí. Společnost VI byla založena ve Vídni v roce Od prvopočátku je společnost zaměřena na smluvní řízení hotelů. Jako první společnost působící exklusivně ve střední a východní Evropě, VI dnes působí v 10 ti evropských státech s celkovým počtem 39 ti first class (hotel první třídy) hotelů a rezortů (37 hotelů a 2 hotelové projekty) a zeměmi, ve kterých VI působí, jsou Rakousko, Polsko, Řecko, Švýcarsko, Francie, Německo, Rumunsko, Rusko, Slovensko a samozřejmě Česká republika. [29] 35

36 Více info o hotelu na [30] Obrázek Hotel Diplomat**** Praha Zdroj: Vienna International Hotelmanagement AG: Hotel Diplomat**** Praha [online] [cit ]. Dostupné z WWW: Organizační struktura zaměstnanců hotelu Diplomat**** Praha a určení jejich oblasti odpovědnosti na základě marketingového mixu V čele hotelu Diplomat**** Praha stojí již zmiňovaní General Manager a Resident Manager. Oba mají k dispozici společnou osobní asistentku, která jim poskytuje administrativní podporu. General Manager i Resident Manager nesou odpovědnost za celkový výsledek Mystery Shoppingu (jejich osobní asistentka není do tohoto výzkumu zahrnuta). Jejich přímými podřízenými jsou: Front Office Manager (vedoucí recepce), který spolu se svým asistentem, nesou odpovědnost za výsledky Front Office oddělení (příjemnost, komunikativnost a vstřícnost zaměstnanců, schopnost nabídky zaměstnanců, čistota a údržba zaměstnaneckých uniforem, obuvi a jmenovek), Housekeeping Manager (vedoucí úklidového oddělení), který spolu se svými asistenty, nesou odpovědnost za výsledky oddělení Housekeeping (čistota prostředí, dobrá kondice materiálů, čistota a údržba zaměstnaneckých uniforem, obuvi a jmenovek), Technical Manager (vedoucí technického oddělení), který se svými asistenty, nesou odpovědnost za výsledky Technického oddělení (funkčnost a dobrá kondice materiálů, přístup k provozovně, čistota prostředí, čistota a údržba zaměstnaneckých uniforem, obuvi a jmenovek), Store Manager (vedoucí skladu), jehož oddělení není do výzkumu zahrnuto, Laundry Manager (vedoucí prádelny), který nese odpovědnost za čistotu a vzhled veškerého hotelového prádla (uniformy zaměstnanců, ubrusy, postelové přehozy, ložní prádlo, záclony, závěsy, ručníky, osušky), Event Manager (vedoucí banketového oddělení), jehož oddělení není do výzkumu zahrnuto, Reservation Manager (vedoucí rezervačního oddělení), jehož oddělení není do výzkumu zahrnuto, Food and Beverage Manager (vedoucí oddělení zabývající se 36

37 hotelovým stravováním), který společně se svým asistentem, F&B Outlet Managerem a asistentem F&B Outlet Managera, nesou odpovědnost za výsledky F&B oddělení (příjemnost, komunikativnost a vstřícnost zaměstnanců, funkčnost a dobrá kondice materiálů, čistota a údržba zaměstnaneckých uniforem, obuvi a jmenovek) a Human Resources Manager (vedoucí personálního oddělení), jehož oddělení není do výzkumu zahrnuto. (viz Obrázek a Obrázek ) Na základě vypracované analýzy očekávání a potřeb zákazníka a na to navazující analýzy pracovních pozic zaměstnanců, kteří budou do výzkumu zahrnuti, jsem se s vedením hotelu dohodla, že hodnocení bude provedeno metodou Mystery Návštěva. Účelem této metody je informovat vedení hotelu o současné kvalitě poskytovaných služeb a zaměřit jeho pozornost na problematické oblasti. Jinými slovy řečeno, tato metoda poslouží k analýze silných a slabých stránek hotelových zaměstnanců, silných a slabých stránek hotelového prostředí a k provedení odpovídajících opatření reflektujících výsledky této analýzy. 37

38 Obrázek Organizační struktura hotelu Diplomat**** Praha Zdroj: vlastní 38

39 Obrázek Oblast odpovědnosti zaměstnanců z hlediska Mystery Shoppingu 39

40 Zdroj: vlastní Níže uvedený marketingový mix je základním vodítkem k vytvoření hodnotícího dotazníku pro Mystery Shoppera, kterým se detailně zabývám v podkapitole

41 2.2 Jednotlivé fáze Mystery Shoppingu v hotelu Diplomat**** Praha Analýza pracovní náplně zaměstnanců hotelu pomocí nástrojů marketingového mixu Jak jsem již uvedla v podkapitole 1.4.8, první fází Mystery Shoppingu je provedení podrobné analýzy očekávání a potřeb zákazníka. Jelikož již byla tato analýza vypracována marketingovým oddělením hotelu a svým rozsahem i obsahem by odpovídala další diplomové práci, nebudu se touto fází Mystery Shoppingu v mé práci dále zabývat. V této podkapitole bych se ráda věnovala další fázi, kterou je analýza pracovních pozic zaměstnanců, včetně jejich oblasti odpovědnosti v rámci celého hotelu. Orientace zákazníka na trhu služeb je v mnoha případech značně nejistá, jelikož si zákazník požadovanou službu nemůže předem vyzkoušet. K odstranění této nejistoty využívají firmy různých metod a nástrojů jako například vytvoření povědomí o kvalitě nabízené značky či vytvoření povědomí o dobrém obchodním jméně své firmy, v tomto případě pak hovoříme o tzv. zhmotnění služeb. Míra tohoto zhmotnění nehmotných služeb závisí na tzv. marketingovém mixu dané firmy. Marketingový mix tvořily původně 4 prvky, v současné době marketingoví odborníci v oblasti služeb rozšířili tyto prvky o dalších 4 prvky, kterými jsou: Marketingový mix Place (místo) Aby si mohl zákazník zakoupit požadovanou službu, musí mu být tato služba dostupná. Poskytovat službu na pravém místě je ve sféře služeb klíčovým faktorem. Obecně platí, že výše návštěvnosti je přímo úměrná umístění firmy. Z tohoto lze logicky usoudit, že ubytovací zařízení například v centrech měst jsou finančně náročnější, než v turisticky méně atraktivních oblastech a poskytovatel služby musí vyvíjet vyšší či nižší úsilí při propagaci ubytovacího zařízení a při volbě komunikačního mixu. Do tohoto mixu můžeme zařadit následující ukazatele: Atraktivita místa Každý provozovatel hotelu má rozdílné podmínky pro svou podnikatelskou činnost. Tyto podmínky jsou dány především vnějším prostředím. V některých případech byly tyto podmínky dány již před zahájením provozu hotelu, u jiných došlo ke změnám v průběhu 41

42 podnikatelské činnosti. K nejvýznamnějším atraktivitám patří například infrastruktura v daném místě, blízkost turisticky atraktivních cílů či umístění hotelu v průmyslové zóně. Provozní doba U provozní doby se posuzuje její smysluplnost, využitelnost a vstřícnost k zákazníkovi. U provozní doby se dále hodnotí, zda hotel poskytuje svým zákazníkům služby i ve dnech pracovního klidu a o svátcích a zda zákazníci nejsou provozní dobou omezení. Odpovědnost nese vedení hotelu. Přístup k provozovně Toto hodnocení znamená, že zákazník má k hotelu volný a pohodlný přístup (nejsou mu kladeny žádné fyzické překážky a zákazník nemusí vyvinout žádné úsilí, aby se k hotelu dostal). Odpovědnost nese technické oddělení. Důležitým faktorem je také viditelný a dobře označený hlavní, případně vedlejší, vchod do hotelu. Pozitivně se hodnotí také přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu či pro matky s kočárky. Odpovědnost nese vedení hotelu. Parkování U tohoto bodu se hodnotí, zda má zákazník možnost zaparkovat v bezprostřední blízkosti hotelu (parkování může být placené či neplacené). Parkoviště by mělo mít dostatečnou kapacitu s pohodlnými a bezpečnými parkovacími místy (přítomnost hlídače či bezpečnostních kamer). Důležitým faktorem je také vyhrazení míst pro osoby se sníženou schopností pohybu. Odpovědnost nese vedení hotelu. Marketingový mix Price (cena) Typickou vlastností ceny je její variabilita. Poskytovatel služby může s cenou volně nakládat dle vlastních potřeb. Mantinely v jeho činnosti jsou v tomto případě nastaveny pouze trhem. Cena je nejúčinnějším nástrojem ovlivňování chování velké většiny zákazníků. Roli zde hraje také již zmiňované zhmotnění služby, kdy povědomí značky zvyšuje cenu za poskytované zboží či služby. Klíčovou myšlenkou cenové politiky je tvrzení, že správný zákazník musí dostat správnou cenu (o takový vztah se zákazníkem usiluje každá firma). Do tohoto mixu můžeme zařadit následující ukazatele: 42

43 Ceny srovnatelné s konkurencí U tohoto hodnocení by měl být zákazník v cenové výhodě oproti konkurenčním hotelům. Ceny nemusí být výrazně nízké, měly by být obecně přijímány zákazníky jako obvyklé, standardní a nad jejich výší by se zákazník neměl pozastavovat. Odpovědnost nese vedení hotelu. Ceny odpovídající kvalitě služeb Zde hodnotíme, zda cena odpovídá kvalitě služeb, vzhledu hotelu, čistotě hotelu, atd. Zákazník musí mít vždy pocit, že za cenu, kterou za ubytování zaplatil, dostává přiměřenou kvalitu služeb. Odpovědnost nese vedení hotelu. Ceny odpovídající prostředí Cena by měla být vždy ukazatelem kvality. Vzhledem k tomu, že na volném trhu prakticky nemůžeme stanovit cenovou hladinu, bývá často materiální prostředí základní orientací pro zákazníka. Podle úrovně prostředí zákazník odhaduje kvalitu služby a její cenu. Cenu zákazník posuzuje v kontextu s používaným mobiliářem, jeho pořizovací cenou, designem a čistotou. Odpovědnost nese vedení hotelu. Marketingový mix Product (produkt) Produkt znamená vše, co firma nabízí zákazníkovi k uspokojení jeho hmotných i nehmotných potřeb. Skládá se z jádra, obalu a dalších vrstev. V ubytovacích službách je za jádro produktu považováno uspokojení biologických potřeb zákazníka (uspokojení hladu a žízně) a na to navazující uspokojení psychických potřeb zákazníka (společenské potřeby, potřeby uznání, potřeby seberealizace). Obalem je pak vše, co vyjadřuje kvalitu služeb (kvalita servisu, úroveň prostředí, atmosféra, atd.). Další vrstvy představují doplňkové služby (parkování, taxi služba, kadeřnictví, květinářství, atd.). Do tohoto mixu můžeme zařadit následující ukazatele: Vhodnost a atraktivita služeb a vybavení hotelové recepce U tohoto bodu se hodnotí následující poskytované služby a vybavení: informační brožury, mapa centra Prahy, nabídky koncertů a představení, Business corner, bezplatné 43

44 připojení na internet, úschovna zavazadel, vozíky na zavazadla, přístroj na čištění obuvi, veřejný telefonní automat a telefonní seznam. Odpovědnost nese vedení hotelu. Vhodnost a atraktivita vybavení hotelového pokoje U tohoto bodu se hodnotí následující vybavení: systém automatického zavírání vstupních dveří, magnetický zámek, systém zamykání vstupních dveří zevnitř, požární a bezpečností směrnice, visačka Prosím nerušit!, koberec, klimatizace, termostat, otevírací a zavírací mechanismus okna, bezpečnostní pojistka okna, okenní závěs, záclona, stropní osvětlení, noční lampy, stojací lampa, stolní lampa, konferenční stolek, křesla, psací stůl, židle, Bible, koš na odpadky, telefon s přímou volbou a záznamníkem, prodlužovací kabel modemu, vysokorychlostní připojení na internet, elektrická zásuvka a zásuvka pro modem, minibar, šatní skříň, ramínka, kartáč na čištění oblečení, šicí sada, igelitová taška na špinavé prádlo, náhradní protialergický polštář (včetně bavlněného povlečení), zrcadlo, televizní stolek, plochý barevný televizor, satelitní televizní vysílač, DVD přehrávač, dvoulůžková postel, bavlněný přehoz, protialergická přikrývka (včetně bavlněného povlečení), protialergické polštáře (včetně bavlněného povlečení), bavlněné prostěradlo, matrace, chránič matrací a obrazy. Odpovědnost nese vedení hotelu. Vhodnost a atraktivita vybavení hotelové koupelny U tohoto bodu se hodnotí následující: ventilace, stropní osvětlení, odpadkový koš, toaleta, držák toaletního papíru, toaletní papír, WC štětka, vysoušeč vlasů, police na ručníky, ručníky, osuška, věšáky na ručníky, umyvadlo, umyvadlová baterie, umyvadlový špunt, umyvadlový odtok, zrcadlo, elektrická zásuvka, hotelové mýdlo, vlasový šampón, sprchový šampón, plastové sklenice, vana, vanová baterie, vanový špunt, vanový odtok, polohovatelný sprchový držák a sprchový závěs. Odpovědnost nese vedení hotelu. Vhodnost a atraktivita hotelové snídaně U tohoto bodu se hodnotí následující: samoobslužná forma bufetové snídaně, produkty hotelové snídaně (viz Příloha 1), snídaňový inventář (dezertní talířky, příbory, hrníčky, sklenice, ubrousky, párátka), vybavení (stoly, židle, chladící pulty, bufetové stoly, kávovar, melity, chafingy), závěsy, koberce a stropní osvětlení. Odpovědnost nese vedení hotelu. 44

45 Marketingový mix Promotion (propagace, reklama) Komunikace je výměnný proces vědomých i nevědomých informací obsahující vždy určitou záměnnost (tzn. provádění za určitým účelem) a vzájemnost (reciprocitu, bez které by šlo nikoliv o komunikaci, ale o pouhé informování) a využívající symbolů (písma, slov, gestikulace, obrazů apod.). (Burda, Dluhošová, Stuchlíková, Vavrečková, 2011) Tradiční marketing dlouho zastával názor, že zákazník hraje na trhu pouze pasivní roli, že vystupuje pouze jako spotřebitel. V současném moderním marketingu již zákazník vystupuje v roli kontrolora, konzultanta, instruktora či nositele informací o dění na trhu. Aby zákazník uskutečnil svůj nákup, musí od poskytovatele zboží či služeb obdržet informace. K tomuto účelu slouží tzv. marketingová komunikace, která pro jednání s okolím využívá prvky tzv. komunikačního mixu, který se skládá z následujících prvků: o Reklama firma využívá ke sdělení své nabídky všechna placená média, kdy výhodou je hromadný účinek a nevýhodou neosobní jednání, u kterého navíc neexistuje zpětná vazba o Podpora prodeje vytváření atraktivnější nabídky pro zákazníky (zdůraznění produktu), klíčovým faktorem je zde správná volba cílové skupiny zákazníků a také volba správné strategie, výhodou je nízká finanční náročnost a nevýhodou je opět neosobní jednání o Public relations hlavní roli zde hraje vytváření dobrých vztahů mezi podnikem a dalšími účastníky trhu (dodavatelé, zákazníci, konkurenti, distributoři, veřejnost) a s tím související vytvoření pozitivního obrazu firmy o Osobní prodej sdělování nabídky firmy prostřednictvím zaměstnanců prodeje, výhodou je přizpůsobivost potřebám a přáním zákazníka a získání okamžité zpětné vazby Marketingový mix Packaging (balíček služeb) Jedná se o balíček služeb, který umožňuje firmě uskutečňovat plánovaný prodej produktů. Zákazník zde získává větší množství zboží či služeb za zvýhodněnou cenu. 45

46 Marketingový mix Partnership (spolupráce mezi účastníky trhu) Jedná se spolupráci jednotlivých účastníků trhu, jejichž cílem je vytvořit pro zákazníky přátelské prostředí s uvolněnou atmosférou a širokou nabídkou kvalitních služeb. Toto úsilí vychází z přesvědčení, že si zákazník odnáší zážitek jako komplex všech dojmů a zážitků a jeho hodnocení nevychází pouze z konkrétní služby, ale ze souboru služeb, se kterými přišel do kontaktu. Marketingový mix People (lidský potenciál) V ubytovacích službách i přes veškeré vyspělé technologie hraje klíčovou roli stále lidský faktor a je tím nejvýznamnějším prvkem marketingového mixu. Obsluhující zaměstnanci jsou součástí firemního produktu a jejich vystupování, chování a profesionalita je pro firmu zásadní. Proto zaměstnanec pracující ve službách musí splňovat následující podmínky: příjemné vystupování a vzhled, dynamičnost, komunikativnost, ochota, poctivost. Bohužel i ten nejluxusnější hotel s nejlepším designem může být pro zákazníka zklamáním, pokud jsou zaměstnanci poskytující servis neochotní, nepříjemní a neupravení. Ačkoliv předmětem hodnocení Mystery Shoppingu jsou právě zaměstnanci a kvalita servisu, který poskytují, je nutné zdůraznit, že činnost zaměstnanců je zároveň odrazem i toho, jak kvalitní je management hotelu. Do tohoto mixu můžeme zařadit následující ukazatele: Příjemní a komunikativní zaměstnanci U tohoto bodu se hodnotí pozdrav hosta a jeho oslovení, používání zdvořilostních výrazů (prosím, s dovolením, atd.), nenucená a příjemná komunikace, příjemná gestikulace a úsměv. Nevhodný je odstup až chlad, familiárnost, vyřizování soukromých hovorů s kolegy, hlasitý projev, nevhodné vtipy, narušení určité vzdálenosti směrem k hostovi či přehnaná gestikulace. Odpovědnost nese vedení hotelu, Front Office Manager a jeho asistent a F&B Manager a jeho asistent. Vstřícní zaměstnanci Vstřícnost se posuzuje podle toho, jak flexibilně a ochotně je zaměstnanec schopen reagovat na speciální požadavky hosta (ranní buzení, snídaně na pokoj, objednávka 46

47 koncertu, atd.). Odpovědnost nese vedení hotelu, Front Office Manager a jeho asistent a F&B Manager a jeho asistent. Odbornost a schopnost empatie zaměstnanců Odbornost vychází z dosaženého vzdělání zaměstnance, které je následně doplňováno odbornými znalostmi během různých školení a seminářů a dále pak získanými zkušenostmi. Důležitým faktorem je také schopnost empatie. Odpovědnost nese vedení hotelu a Human Resources Manager. Schopnost nabídky zaměstnanců V tomto bodě se hodnotí schopnost zaměstnance prodat zákazníkovi nějaký dodatečný produkt (upgrade pokoje, rezervace v hotelové restauraci, prodej doplňkového zboží). Zaměstnanec musí být spontánní a empaticky odhalovat skrytá přání zákazníka. Odpovědnost nese vedení hotelu a Front Office Manager a jeho asistent. Marketingový mix Physical evidence (materiální prostředí a technické zázemí) Jedná se o rozvoj materiálního prostředí a technického zázemí, v němž jsou služby poskytovány. Sladění těchto prvků může ovlivnit psychiku zákazníka a také jeho spotřebitelské chování, tedy aby se zákazník cítil příjemně a pohodlně, což následně povede k jeho opakujícímu se využívání poskytovaných služeb. Do tohoto mixu můžeme zařadit následující ukazatele: Image výrazná tvář hotelu Konkurenční výhodu získávají ty hotely, které se liší od ostatních originálním vzhledem, výraznými vizuálními prvky, dekoracemi či živou květinovou výzdobou. Image může být umocněna tematickým zaměřením hotelu či interiérovými prvky a dekoracemi, které odpovídají trendům moderního designu (informační tabule, reklamní brožury, časopisy). Odpovědnost nese vedení hotelu. 47

48 Design a soulad interiéru V tomto bodě se zpravidla vychází z principu estetického pojetí a pravidel pro stavbu interiéru. Prostředí nesmí být kýčovité a mělo by být v celkovém barevném i materiálovém souladu. Interiér by měl korespondovat se zaměřením hotelu a s jeho úrovní služeb. V harmonii s interiérem by měl být i oděv zaměstnanců a interiérové doplňky. Odpovědnost nese vedení hotelu. Dobrá kondice materiálů U tohoto bodu se hodnotí funkčnost, opotřebení interiéru, interiérových doplňků a inventáře. Odpovědnost nese vedení hotelu, Technical Manager a jeho asistenti, F&B Manager a jeho asistent a Housekeeping Manager a jeho asistenti. Jednotná pracovní uniforma, obuv a jmenovky zaměstnanců Klíčovými prvky pracovní uniformy (včetně obuvi) zaměstnance jsou: elegance, snadná identifikace nositele, kvalita, originalita, společenská vhodnost, čistota. Uniforma (včetně obuvi) by měla ladit s interiérem hotelu a jeho celkovou atmosférou. Musí mít prvky funkčnosti a zaměstnanec v ní musí působit příjemně a přirozeně. Uniforma může lehce zvýrazňovat sex appeal, nesmí se ovšem jednat o vyzývavost a nevkus. Jmenovky musí být dobře čitelné, čisté a v celkově v dobrém stavu. Odpovědnost nese vedení hotelu, Front Office Manager a jeho asistent, F&B Manager a jeho asistent, Housekeeping Manager a jeho asistenti a Technical Manager a jeho asistenti. [1], [13] Dalšími, neméně důležitými prvky hodnotícího dotazníku jsou: Čistota prostředí Čistý vstup do hotelu většinou určuje první dojem zákazníka. Jedná se o čistotu fasády, hlavního vchodu, vstupních dveří, okenních tabulí, atd. Důležitým faktorem je také údržba zeleně a okolí hotelu. Hotelové lobby, recepce a v neposlední řadě také veřejné pánské a dámské toalety musí být také v absolutním pořádku. Velký důraz na čistotu se klade také u místnosti, kde probíhají hotelové snídaně a samozřejmě se největší důraz klade na hotelové pokoje, včetně hotelových koupelen. Odpovědnost nese Housekeeping Manager a jeho asistenti a Technical Manager a jeho asistenti. 48

49 Management provozu Předmětem hodnocení je neustálá přítomnost Managera on duty v hotelu. Odpovědnost nese vedení hotelu Tvorba hodnotícího dotazníku Další a myslím si, že klíčovou fází mé diplomové práce je tvorba hodnotícího dotazníku pro Mystery Shoppera. Při tvorbě tohoto dotazníku jsem z části vycházela z hodnotícího dotazníku hotelu Ibis Manchester Charles Street (Charles Street / Princess Street, Lancashire, M1 7DG, Manchester, UK, [14]) a z části jsem vycházela z výše uvedeného marketingového mixu. Hodnotící dotazník jsem rozdělila do 18 ti oblastí, kterými jsou: Okolí do hotelu a vstup do hotelu Tato oblast hodnotí turistické památky v blízkosti hotelu, úroveň infrastruktury v blízkosti hotelu, provozní dobu hotelu, stav a čistotu okolí hotelu, stav a čistotu vnější části hotelu a několik otázek je věnováno také stavu, čistotě a funkčnosti hlavního a vedlejšího vchodu do hotelu. Parkování venkovní parkoviště Tato oblast hodnotí polohu, kapacitu, bezpečnost, stav a čistotu venkovního parkoviště hotelu. Parkování podzemní garáže Tato oblast hodnotí polohu, kapacitu, bezpečnost, stav, čistotu a funkčnost vybavení parkování v podzemních garážích hotelu. Výtah do hotelového lobby Tato oblast hodnotí stav, čistotu a funkčnost výtahu do hotelového lobby. 49

50 Hotelová recepce, hotelové lobby Tato oblast hodnotí management provozu (přítomnost Managera on duty na směně), stav a čistotu pracovních uniforem, obuvi a jmenovek zaměstnanců a v neposlední řadě také hotelovou hudbu, slyšitelnou ve všech veřejných prostorách hotelu. Hotelová recepce Tato oblast hodnotí cenovou politiku hotelu, informační tabule a brožury, vystavené v hotelové recepci, bezplatné připojení na internet, živou květinovou výzdobu, možnost využití tzv. Business corner, úschovny zavazadel, vozíku na zavazadla, přístroje na čištění obuvi či veřejného telefonního automatu a stav, čistotu a funkčnost tohoto vybavení. Hotelové lobby Tato oblast hodnotí bezplatné připojení na internet, živou květinovou výzdobu a stav a čistotu veškerého vybavení. Check in Tato oblast hodnotí vstřícnost, odbornost a schopnost empatie zaměstnanců, a dále také schopnost nabídky zaměstnanců. Check out Tato oblast hodnotí vstřícnost, odbornost a schopnost empatie zaměstnanců. Veřejné pánské toalety Tato oblast hodnotí stav, čistotu a funkčnost vybavení veřejných pánských toalet. Veřejné dámské toalety Tato oblast hodnotí stav, čistotu a funkčnost vybavení veřejných dámských toalet. Výtah k hotelovým pokojům Tato oblast hodnotí stav, čistotu a funkčnost výtahu k hotelovým pokojům. 50

51 Hlavní schodiště Tato oblast hodnotí stav, čistotu a funkčnost vybavení hlavního schodiště. Nouzové schodiště Tato oblast hodnotí stav, čistotu a funkčnost vybavení nouzového schodiště. Hotelové chodby Tato oblast hodnotí označení, stav, čistotu a funkčnost vybavení hotelových chodeb. Hotelová snídaně Tato oblast hodnotí provozní dobu hotelových snídaní, přivítání hosta při příchodu na snídani, formu, úroveň a povinné produkty hotelové snídaně, stav, čistotu a funkčnost vybavení v hotelové restauraci, stav a čistotu pracovních uniforem, obuvi a jmenovek zaměstnanců a již zmiňovanou hotelovou hudbu. Hotelový pokoj Tato oblast hodnotí stav, čistotu a funkčnost vybavení hotelového pokoje (systém automatického zavírání vstupních dveří, magnetický zámek, systém zamykání vstupních dveří zevnitř, požární a bezpečnostní směrnice, klimatizace, termostat, otevírací a zavírací mechanismus oken, osvětlení, živá květinová výzdoba, nábytek, telefon s přímou volbou a záznamníkem, vysokorychlostní připojení na internet pomocí modemu, minibar, plochý barevný televizor, satelitní televizní vysílač, DVD přehrávač, atd.) Hotelová koupelna Tato oblast hodnotí stav, čistotu a funkčnost vybavení hotelové koupelny (ventilace, osvětlení, toaleta, vysoušeč vlasů, umyvadlo, umyvadlová baterie, zrcadlo, vana, vanová baterie, polohovatelný sprchový držák, sprchový závěs, atd.) Časový rozvrh Mystery Shoppingu, včetně výchozích parametrů Výzkum proběhl v měsíci březnu a měsíci dubnu 2013, konkrétně v pondělí a v pondělí Příjezd Mystery Shoppera do hotelu byl v obou případech 51

52 přibližně v 18:00 hodin. Abych získala co nejobjektivnější výsledky, pro obě návštěvy jsem stanovila stejné výchozí parametry: Hotel Diplomat**** Praha navštívil v obou případech stejný Mystery Shopper Návštěva proběhla ve stejném dni v týdnu (Pondělí) Návštěva proběhla ve stejném čase (18:00) Mystery Shopper měl v obou případech zarezervovaný stejný typ pokoje (pokoj Superior) Mystery Shopper si v obou případech objednal snídani na pokoj Mystery Shopper vyplnil v obou případech všechny položky uvedené ve formuláři, pokud nebylo možné položku zhodnotit (např. nešlo zhodnotit oblast veřejných pánských toalet, jelikož Mystery Shopper byla žena), uvedl v dané kolonce N/A (není k dispozici) Výběr Mystery Shoppera Předposlední fází Mystery Shoppingu je výběr Mystery Shoppera. Mystery Shopping provedla v hotelu Diplomat**** Praha paní Klára Smetanová. Paní Smetanová je bývalým zaměstnancem firmy AWIS GLOBAL SYSTEMS, který se již několik let specializuje na Mystery Shopping pro restaurace, kavárny, cukrárny a ubytovací zařízení (hotely, motely, penziony, atd.). Její několika leté zkušenosti z této oblasti byly pro můj výzkum velikým přínosem Analýza nasbíraných dat Hodnotící dotazník pro Mystery Shoppera jsem koncipovala následovně: samotný dotazník čítá 536 otázek rozdělených podle oblastí, se kterými otázky věcně souvisejí, respektive kam otázky spadají. Oblastí je celkem

53 Hodnocení dotazníku z pohledu jednotlivých oblastí hotelu Každá z otázek je hodnocena binárně, tedy odpovědí ANO respektive NE. Pro mé další hodnocení jsem přiřadila odpovědi ANO číslo 1 a odpovědi NE číslo 0. Každé otázce jsem dále přiřadila váhu odpovídající její důležitosti v dotazníku. Tato váha se pohybuje diskrétně od hodnoty 1 značící otázku s nejnižší vahou, přes hodnotu 2 značící otázku střední důležitosti, po hodnotu 3 značící otázku závažnou (konkrétní specifikace viz Příloha 2). Každá otázka je pak hodnocena dle Tab Tab Systém hodnocení otázek dotazníku Zdroj: vlastní Z Tab je vidět, že např. u otázky s nejvyšší vahou (3) se v případě kladné odpovědi přidají do celkového hodnocení hotelu tři kladné body, zatímco v případě záporné odpovědi se z celkového hodnocení tři body odečtou. Hotel dosáhne nejlepšího hodnocení při dosažení nejvyššího možného součtu ze všech hodnocených otázek, který je dán vzorcem: 3* Q MAX 3 + 2* QMAX 2 + 1* QMAX1, kde Q MAX3 představuje počet všech otázek s vahou 3, Q MAX2 počet všech otázek s vahou 2 a Q MAX1 počet všech otázek s vahou 1. Naopak hotel dosáhne nejhoršího hodnocení při dosažení nejnižšího možného součtu ze všech hodnocených otázek, který je dán vzorcem: 3* QMAX 3 2* QMAX 2 1* QMAX1, 53

54 kde Q MAX3 představuje počet záporně zodpovězených otázek s vahou 3, Q MAX2 počet záporně zodpovězených otázek s vahou 2 a Q MAX1 počet záporně zodpovězených otázek s vahou 1. Obecně pak hotel dosáhne hodnocení daného součtem přes všechny otázky a současného uvažování jejich vah. Celkové hodnocení je pak dáno vzorcem: Q * N 3 2 * Q N 2 1* Q N1 3* Q A3 2 * Q A2 1* Q A1, kde Q N3, Q N2 a Q N1 představují počet otázek hodnocených odpovědí NE s vahami 3, 2 a 1. Q A3, Q A2 a Q A1 naopak představují počet otázek hodnocených odpovědí ANO s vahami 3, 2 a 1. Celkové hodnocení je tedy dáno sumou uvedenou výše, nicméně pro mé hodnocení budu potřebovat toto číslo normovat. Normalizace bude dána podílem této sumy a součtem vah všech otázek: ( * Q 2* Q 1* Q + 3* Q + 2* Q + 1* Q )/( 3* Q + 2* Q + 1 Q ) 3 N3 N2 N1 A3 A2 A1 MAX3 MAX2 * MAX1 a tímto vzorcem dostanu reálné číslo z intervalu <-1, 1>, kde hodnota -1 představuje nejhorší hodnocení a hodnota 1 nejlepší hodnocení. Výslednou hodnotou 0 se pak rozumí případ, kdy součet hodnocení kladně a záporně zodpovězených otázek, za současného respektování jejich vah, je nulový. Vedení hotelu nastavilo pro hodnocení výsledků škálu v Tab Tab Slovní hodnocení dle dosaženého výsledku Zdroj: vlastní Jak jsem již uvedla výše, hodnotící dotazník je rozdělen do 18 ti oblastí, které jsou vidět v Tab Tabulka je seřazena dle jednotlivých oblastí sestupně dle snižující se hodnoty sumy vah všech otázek pro danou oblast. Jinými slovy nejvýše v tabulce je oblast, která má na výsledné hodnocení největší vliv a nejníže v tabulce je 54

55 naopak oblast, která má na výsledném hodnocení vliv nejmenší. Z toho můžeme usuzovat, že pokud výsledné hodnocení dopadne velmi špatně, bude mít na tom pravděpodobně největší podíl oblast hotelového pokoje, která se podílí svou vahou na celém dotazníku 27.8%. Tab Pořadí hotelových oblastí dle dosažitelnosti bodů z otázek vztahujících se k dané oblasti Zdroj: vlastní V Tab vidíme jednotlivé oblasti seřazené sestupně dle počtu otázek, které se jí přímo týkají. Tab se oproti tabulce Tab liší v pořadí otázek od středu tabulky a dále níže. 55

56 Tab Pořadí hotelových oblastí dle počtu otázek v dané oblasti Zdroj: vlastní Tab Procentuální zastoupení otázek dle jejich váhy na celkovém počtu otázek Zdroj: vlastní Hodnocení dotazníku z pohledu odpovědnosti hotelových oddělení V této části hodnocení použiji stejných dotazníků jako v předešlé části, nicméně se budu na hodnocení dívat z pohledu odpovědnosti konkrétního hotelového oddělení za jednotlivé otázky, spíše než z pohledu celkového hodnocení oblastí v hotelu, které se jich týkají. 56

57 Tab Rozdělení otázek dle jejich vah pro jednotlivá hotelová oddělení Zdroj: vlastní V Tab vidíme četnost otázek, které se týkají jednotlivých oddělení spolu s jejich vahami. Ke každému oddělení se vztahuje různý počet otázek. Hodnocení konkrétního hotelového oddělení bude tím reprezentativnější, čím více otázek se bude daného oddělení týkat. V případě Front Office, F&B oddělení a obzvláště pak prádelny bude hodnocení méně vypovídající oproti oddělení Housekeeping nebo Technického oddělení. Hodnocení hotelového oddělení Bez odpovědnosti můžeme brát čistě jako fakt, jelikož do tohoto okruhu spadají otázky, u kterých vedení hotelu hodnocení ovlivnit nemůže, jako např. existence historických památek či průmyslová zóna v okolí hotelu. Hodnocení hotelových oddělení bude stejné jako v případě hodnocení hotelových oblastí, tedy použijeme škálu dle Tab Tab Slovní hodnocení dle dosaženého výsledku Zdroj: vlastní Výpočet hodnocení bude totožný s výpočtem hodnocení hotelových oblastí, a tedy není nutné vzorce opět rozepisovat a popisovat. 57

58 Hodnocení dotazníku č. 1 z pohledu jednotlivých oblastí hotelu Mystery Shopper byl v hotelu Diplomat**** Praha ubytován v termínu až (1 noc). Hodnocení hotelu započal již před příjezdem do hotelu a to ohodnocením historických památek, technických památek, přírodních památek, průmyslové zóny a úrovně infrastruktury v okolí hotelu. Dne před samotným ubytovacím procesem (check in) Mystery Shopper zkontroloval, zda je k hotelu volný a pohodlný přístup, zkontroloval venkovní parkoviště a nenápadně obešel hotel, aby doplnil potřebné informace o okolí hotelu a vstupu do hotelu (hotelové logo, trávník, keře, fasáda, okenní tabule, vedlejší vchod do hotelu, atd.). Po příchodu do hotelového lobby, ohodnotil otázky týkající se této oblasti a dále otázky z oblasti hotelové recepce (písemný záznam provedl až ve svém hotelovém pokoji). Dále následoval samotný check in a příchod do hotelového pokoje, kde Mystery Shopper pečlivě zkontroloval přidělený pokoj a to včetně koupelny a toalety. Poté následovalo zhodnocení hotelových chodeb, výtahu k hotelovým pokojům, veřejných dámských toalet, hlavního schodiště, nouzového schodiště a samozřejmě také podzemních garáží, včetně výtahu do těchto garáží (i u těchto oblastí byl písemný záznam proveden až v hotelovém pokoji Mystery Shoppera). Dne Mystery Shopper snídal v restauraci Loreta, poté zaznamenal výsledky do hodnotícího dotazníku ve svém hotelovém pokoji a z hotelu se odhlásil (check out). Vlastní hodnotící dotazník, včetně hodnocení (viz Příloha 3). V Tab jsou seřazeny jednotlivé hodnocené oblasti hotelu sestupně dle výsledného hodnocení, tedy sestupně od hodnoty 1 k teoretickému minimu -1, na které ovšem žádná z hodnocených oblastí nedosáhla. Celkem 12 z 18 ti hodnocených oblastí dosáhlo na výsledné hodnocení velmi dobře, kde zbylé hodnocené oblasti zůstaly stále nad pomyslnou čarou, dělící špatné a dobré výsledky, s hodnocením dobře. Nevyskytovaly se zde tedy žádné oblasti s hodnocením špatně a velmi špatně. V oblasti Veřejné pánské toalety, která byla hodnocena nejlépe, tedy hodnotou jedna, bylo nicméně 31 otázek, které nemohly být zodpovězeny, tedy výsledné hodnocení není zcela reprezentativní. Tato oblast nebyla hodnocena, jelikož výzkum prováděla žena. 58

59 Tab Výsledné hodnocení z pohledu jednotlivých oblastí hotelu Zdroj: vlastní Graf Výsledné hodnocení z pohledu jednotlivých oblastí hotelu Zdroj: vlastní 59

60 Podíváme-li se podrobněji na hodnocení hotelu jako celku, vidíme v Graf zobrazené četnosti jednotlivých odpovědí v závislosti na jejich váze otázky a jejího hodnocení (ANO, NE). Graf Četnost odpovědí dle váhy otázky a jejího hodnocení Zdroj: vlastní V tabulce níže je vidět, že otázky s největší vahou, tedy otázky nejdůležitější, jsou z 85% zodpovězeny kladně. Naopak u otázek s nejnižší vahou je hodnocení otázek poměrně vyrovnané. Z toho jasně plyne, že hotel se soustředí, aby byly splněny body, které jsou pro vedení hotelu stěžejní. Na druhou stranu bodům s nižší prioritou není přikládána taková důležitost z pohledu vedení hotelu, což se projevuje tím, že téměř v polovině případů nebyly splněny. Tab Podíl kladně respektive záporně hodnocených otázek v závislosti na jejich váze Zdroj: vlastní 60

61 Hodnocení dotazníku č. 2 z pohledu jednotlivých oblastí hotelu Mystery Shopper byl v hotelu Diplomat**** Praha ubytován v termínu až (1 noc). Scénář návštěvy byl totožný s návštěvou dne (viz podkapitola ). Vlastní hodnotící dotazník, včetně hodnocení (viz Příloha 4). V Tab jsou seřazeny jednotlivé hodnocené oblasti hotelu sestupně dle výsledného hodnocení, tedy stejně jako v případě hodnocení dotazníku č. 1. V tomto případě celkem 5 z 18 ti hodnocených oblastí dosáhlo výsledného hodnocení velmi dobře, dalších 12 oblastí dosáhlo hodnocení dobře a jediná oblast Check in klesla s hodnocením špatně pod naší pomyslnou čáru dělící dobré a špatné výsledky. Nejlepšího hodnocení dosáhly opět Veřejné pánské toalety, kde jsme opět neměli dostatek zodpovězených otázek a hodnocení tedy nebylo dostatečně vypovídající o úrovni daného oddělení. Na druhé straně, hodnocení oblasti Check in vzešlo z devíti otázek nejvyšší priority a bude tedy nutné se na toto hodnocení zaměřit a zjednat nápravná opatření. Druhým nejhorším hodnocením, které ovšem stále spadá do kategorie dobře je Parkování podzemní garáže. Důvodem je hlavně absence ostrahy či bezpečnostních kamer a také nutnost renovace stěn, stropu a podlahy. 61

62 Tab Výsledné hodnocení z pohledu jednotlivých oblastí hotelu Zdroj: vlastní Graf Výsledné hodnocení z pohledu jednotlivých oblastí hotelu Zdroj: vlastní 62

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Marketingový informační systém

Marketingový informační systém Marketingový informační systém Vazba mezi MIS a marketingovým výzkumem. Algoritmus MV. Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Marketingový informační systém MIS zahrnuje pracovníky, zařízení a informační

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Předmluva Milé studenky/ti, dostává se vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový výzkum,který

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

ANALYZOVAT....cestu z drobečků. Konference BISNODE 11. října 2013

ANALYZOVAT....cestu z drobečků. Konference BISNODE 11. října 2013 ANALYZOVAT...cestu z drobečků Konference BISNODE 11. října 2013 Jak rozpoznat výzvy i příležitosti na trhu s cílem maximalizace výsledků? Co je dobré vědět o zákazníkovi, proč a jak to lze zjistit? Strana

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

OBSAH KAPITOLY KONKURENCE KONKURENCE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE 2.2.2011 IDENTIFIKACE KONKURENCE A MARKETINGOVÝ VÝZKUM

OBSAH KAPITOLY KONKURENCE KONKURENCE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE 2.2.2011 IDENTIFIKACE KONKURENCE A MARKETINGOVÝ VÝZKUM OBSAH KAPITOLY IDENTIFIKACE KONKURENCE A Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín konkurence a její význam identifikace konkurence SWOT analýza účel marketingového výzkumu proces marketingového výzkumu druhy marketingového

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 16. května 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA Organizační strategie Při vzniku Úřadu Regionální rady

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více