Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR"

Transkript

1 Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne od 10:00 hodin,, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František Winter, PhDr. Jitka Doubnerová, Jan Florian, Mgr. Galina Čermáková, Ing. Jiří Krist, Ing. Miloslava Machová, Ing.Jan Bittner, Mgr.Vít Hrdoušek, Ostatní náhradníci: Mgr. Petr Kulíšek Kontrolní komise: Mgr. Petr Kulíšek Hosté: Mgr. Marie Kršková, Ing. Milan Svoboda Program jednání: 1) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání výboru (Winter) 2) Inventarizace sestavení inventarizační komise 3) Zpráva z jednání v Týnci nad Sázavou (Florian) 4) Zpráva MV NS MAS ČR (Florian) 5) Způsob financování MAS v roce 2009 vyjednávání na jednotlivých krajích (Sušanka, Bittner, Florian) 6) Zprávy jednotlivých zástupců krajů o jejich činnosti (všichni) 7) Příprava Valné hromady NS MAS ČR v Zábřehu n.m. (Winter) 7.1 Zabezpečení Valné hromady 7.2 Program Valné hromady 7.3 Rozdělení úkolů 8) Příprava dalšího čísla LEADER fóra 01/09 9) Různé 9.1 Vzdělávání členů výboru Přítomných s hlasovacím právem je 9 osob. Zahájení předsedy NS MAS a přivítání místopředsedou Chocně Pavlem Brokešem. Výbor je usnášeníschopný Zapisovatelkou byla jmenována: Marie Kršková Ověřovateli byli jmenováni: Jitka Doubnerová, Galina Čermáková 1.Kontrola plnění úkolů z minulého jednání ÚKOLY Schůzka s ministrem MZe téma spolupráce MAS s krajskou sítí ZA, doposud nebyl nalezen termín schůzky. Dohoda s ředitelkou Odboru venkovských podpor (Z.Dvořáková) sjedná schůzku s ministrem. Téma schůzky: monitorovací výbor EAFRD, Celostátní síť venkova a začlenění NS MAS ČR do Celostátní sítě venkova, podvýbor Leader s aktivní účastí NS MAS - úkol trvá (F.Winter) 1

2 - plnění: průběžně, komplikace se změnou vlády - cílem je zařazení do MV (s možností využít připravovaných změn v MV) K harmonogramu putovní výstavy přidat přehled financování pověřen: P.Sušanka termín: úkol trvá Výstava bude využita na jednáních v jednotlivých krajích Aktuálně - Nutné ověřit data MAS z jednotlivých krajů pro prezentaci na posterech Informace budou rozeslány na ověření jednotlivým zástupcům MAS pověřen: P.Sušanka termín: do konce ledna Plnění: Sušanka nepřítomen, Bittner ho upomene Zadat právní rozbor nároku zastoupení NS MAS v MV EAFRD Pověřen: F.Winter + J.Krist úkol trvá Plnění: Pověřen J. Krist získáním právního rozboru Nastavení vnitřního monitorovacího procesu k PRV - nutné chodit na Monitorovací výbor a prosazovat zkušenosti a potřeby MAS - vlastní monitorovací výbor se bude účastnit jednání na SZIF, pokud se zde nepovede prosadit potřebné změny, bude informován Monitorovací výbor - ustanovení pracovní skupiny ( Monitorovacího výboru ) na Valné Hromadě NS MAS, dojde k rozdělení provozních problémů z realizací LEADERu a prosazování zájmů MAS. - jednací řád pracovní skupiny podvýboru LEADER dodá p. Doubnerová - Plnění: viz. bod 3 a 4 - splněno Podpisy partnerských smluv NS MAS a SPOV pověřen: F.Winter podepsáno dne: MZe pověřena: G.Čermáková MMR pověřen: J.Bittner úkol splněn částečně Plnění: Splnění úkolu podmíněno příští schůzí Obnovit jednání na krajích směrem k financování MAS. Úkol: jednotliví zástupci krajů vstoupí v jednání se zástupci krajů o podpoře MAS. p. Sušanka jedná na území NUTS II Severozápad. Ostatní krajští zástupci lobují sami, v případě potřeby mohou přizvat p. Sušanku. Vhodné vystupovat jednotně, podle jednotné metodiky, možné využit materiál J.Floriana matice financování. Na každém kraji se bude nabízet jednotné menu, dle vzoru Karlovarského, Ústeckého bude přeposláno na MAS Horní Pomoraví a poté distribuováno všem (přiložena bude matice financování). -plnění:- J. Bittner byl pověřen vytvořením vzoru každý pak bude postupovat samostatně, - Sušanka navštívil krajské radní v Karlovarském kraji - úspěšné jednání 2

3 - v únoru přislíbeno jednání s hejtmanem - s Asociací krajů jednat jednotně nejlépe jednat s předsedou p.maškem - vyjednána podpora krajského Leaderu cca Kč - je otázka, zda by krajský program Leader měl mít investiční nebo neinvestiční charakter (v tomto bodu nedošlo ke shodě) - noví radní nemají o programu Leader povědomí - Winter Měli jste dodat vzor. - Bittner je připraven, bude dodán. Vzor bude doplněn pro úpravy nutné v roce Kulíšek Obecně to už existuje. KHK už nás dotuje, má vlastní smlouvy. - Bittner Dodá akceptovatelnou smlouvu. - Winter forma není důležitá, důležité je sjednotit postup na stejné částce Kč - Florian sjednotit by jsme se měli na tom, na co chceme podporu využít - přesunuto na bod Financování MAS - termín: úkol trvá Příprava tiskových propagačních materiálů v jazykových mutacích V souvislosti s předsedáním ČR. Angl, Fr. Němčina Pověřen: J.Florian, J. Doubnerová splněno částečně Plnění: už je stávající materiál v AJ, další jazyky zatím nejsou připraveny (NJ, FJ), je třeba zadat zakázku překladatelské agentuře Winter upravit seznam MAS, mohlo by se prezentovat na stánku SPOV na Regiontour v Brně Florian má za úkol dodat aktuální verzi Jednání na Ministerstvu zahraničí zajištění výstavy Maďarsko. Cizojazyčné postery Pověřen: F.Winter úkol zrušen Plnění: možné zdroje financí na zhotovení prezentace Ministerstvo zahraničních věcí - k ministerstvu je těžké se dostat Ministerstvo zemědělství řeší prioritně osu V (využije k financování školení hodnotitelů a organizaci vlastních akcí), je nutno mít nejdříve stanovy Celostátní sítě pro rozvoj venkova Ministerstvo pro místní rozvoj (ředitel Buček) dotace za předpokladu existence partnerské smlouvy z MMR není problém, jediným zdrojem financí je tedy MMR o je potřeba mít nachystanou partnerskou smlouvu a konzultovat s panem Bučkem o použít smlouvu SPOV jako vzor Účast na jednáních k Celostátní sítě pro rozvoj venkova. Pověřen: F.Winter úkol trvá plněn průběžně Plnění: průběžně (jednání neproběhlo, pouze info) - Winter: podle zpráv od p. Dvořákové je připravena Celostátní sítě venkova k podpisu u ministerstvo, první finance mají být použity ke školení hodnotitelů, chystá se setkání celoevropské sítě, chystá se společný pavilon na Země živitelce pavilon R1- pavilon venkova 3

4 16.5. Zavedení elektronického občasníku Pověřen: J.Florian Splněno třeba dojednat obsah dalšího čísla Zaslání informací za 2letou činnost na jednotlivých krajích pro výroční zprávu Pověřen: jednotliví zástupci krajů úkol trvá Plnění: kromě 4 krajů nikdo nezareagoval, je třeba co nejdříve dodat výroční zprávy od jednotlivých zástupců Příprava nových webových stránek Pověřen: F.Winter Splněno Plnění: Prezentován návrh webových stránek (Winter), v budoucnu i odkazy na krajské sítě doporučován vznik, prezentace ovládání vkládání aktualit a dokumentů, přístup do ovládání pro všechny pověřené, Florian převedení databáze MAS? Winter je třeba dohodnout se na postupu (podrobnější diskuse odložena k dalšímu bodu), adresa bude nebo změnit na předpokládaná cena za vytvoření a 2 roky zprávy za Kč, Florian je možné používat obě adresy současně není srozumitelnější Winter je třeba provoz co nejrychleji rozjet, rozešle přístupové kódy Florian vkládání zápisů? Winter ano podsložka u dokumentů, stránky se budou nadále upravovat, je možné i omezit přístup, záleží na domluvě Volební krajská jednání Všichni zástupci z krajů uspořádají do 20.2 volební krajská jednání - na jednáních musí být dle Stanov zástupci z jiných krajů jako pozorovatelé - do konce roku si předají zástupci Výboru kalendáři s termíny konání Pověřen: členové výboru, zástupci krajů do úkol trvá Plnění: první volební jednání proběhlo v Olomouci založena krajská organizace NS o využit vzor sdružení Probio registrační listy krajské sítě na tomto základě jim bude přiděleno IČO, právní subjektivita je nutná pokud má síť být akceschopná o na krajském setkání by měl být zvolen 3-členný výbor a MV o jednání za účasti členů NS MAS o Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s. v Olomouckém kraji o Winter předložit VH návrh změn ve stanovách (krajské sdružení místo krajské sítě), o Kulíšek není třeba, již je formulací stanov umožněno o Florian a Bittner- již se dohodněme a vydejme první vzorový reg. list Ol kraji o Winter ano, vydáme první a pro ostatní krajské sítě vzorový registrační list o Winter předseda KS NS MAS nemusí být zároveň zástupcem kraje v NS MAS, závisí to na krajích o Machová musí být člen KS členem NS o Winter co jim brání být členem NS?, je třeba max. počet členů kvůli financování činnosti a reprezentativnosti NS MAS, 4

5 o Bittner je třeba se sjednotit, mít jednotný postup o Winter za NS jednají pouze předseda a místopředsedové nebo někdo s pověřením (týká se zejména jednání na MZe) o Kulíšek je třeba číst stanovy, popř. se dotázat na výklad u předsedy Sestavení inventarizační komise Pověřen: Doubnerová, Čermáková, Hamplová dle domluvy nahlásí Svolání schůze Kontrolní komise Pověřen: Kulíšek dle domluvy (do VH) - nahlásí Příprava VH pozvání krajských radních Pověřen: krajští zástupci Krajští zástupci dodají F. Winterovi jméno a kontakt na krajského radního odpovědného za regionální rozvoj nebo zemědělství nebo obou. Winter jim pošle pozvánku LEADER fórum 01/09 Pověřen: Florian Předběžně domluven obsah spolupráce a mezinárodní vztahy (příspěvky Doubnerová) Vzdělávání členů výboru jako součást schůze NS Pověřen: Doubnerová Je vhodné, aby součástí jednání výboru bylo vždy: Výměna zkušeností zástupců MAS s administrací projektů a režií MAS při implementaci SPL, popř. prezentace (zkušenosti, případová studie MAS) Anketa zda MAS připravují projekty spolupráce do jarní výzvy Pověřen: Florian vytvoří, Winter vyvěsí na web Na základě ankety přijmout usnesení Připomínky k projektům spolupráce Pověřen: Florian Pracovní skupina upozorní na to, SZIF v rámci administrace projektů spolupráce překračují své pravomoci, porušují pravidla a vyžadují náležitosti nad rámec povinností Dlužné členské příspěvky výzva k zaplacení 5

6 Pověřen: Winter Databáze MAS - převzít Pověřen: Winter + Florian 2. Inventarizace sestavení inventarizační komise Předseda NS jmenuje předsedu inventarizační komise Jitku Doubnerovou, a členy inventarizační komise Galinu Čermákovou a Evu Hamplovou. Předseda NS MAS pověřuje p. Kulíška předáním zprávy členům Kontrolní komise o nutnosti svolání schůze s úkolem provést kontrolu inventury a hospodaření NS MAS zodpovídá p. Kulíšek. Jiné: 10.března schůze před VH, 16 hod pension Zámeček 3. Zpráva z jednání v Týnci nad Sázavou (Florian) Florian: Předán souhrn připomínek dojednána schůzka s ministerstvem 19. ledna, materiály předány paní Dvořákové i paní Mazalové. Zda předat materiál jednotlivým MAS nebo poslat až po jednání i s odpověďmi? Čermáková: lepší počkat na odpovědi. Florian: Je možné dodat ještě před jednáním připomínky. Kulíšek: Je pracovní skupina otevřená nebo uzavřená? Florian: Pracovní skupina vznikla z dobrovolných členů. Na krajském setkání by měl být zvolen zástupce kraje v NS, jeho zástupce a člen pracovní skupiny. Florian: I setkání 19. ledna je otevřené, je třeba se nahlásit včas. Na setkání budou zástupci ministerstva a SZIF. (15. ledna mají přípravné setkání na ministerstvu) Bittner: Je třeba ujednotit název pracovní skupiny: Pracovní skupina pro realizaci programu LEADER. Je členem MV automaticky předseda NS? Winter: Nemusí být, měl by být ale náhradník. Bittner: Automaticky by to měl být předseda, může to ale předat někomu jinému. Není dobré to rozmělňovat. Kulíšek: např. SPOV organizace vyzývá ke jmenování člena a náhradníka Winter: Je to předčasné řešit. Pokud místo v MV dostaneme, o členovi a náhradníkovi rozhodneme všichni. Florian: Shrnutí setkání v Týnci pro nepřítomné: tři pracovní skupiny, jednání o zjednodušení financování se SZIF Winter: Pokud budou připomínky, má člověka, který je předá ministrovi 4. Zpráva MV NS MAS ČR (Florian) - projednáno v rámci bodu 3 5. Způsob financování MAS v roce viz. přiložený materiál 6

7 Florian: Je třeba vědět za kým jít, zda na kraj či ministerstvo. Je to třeba rozdělit podle fáze činnosti MAS. - Vznik strategie není nutné, protože kdo dělal už má, kdo strategii nemá už ji v podstatě nepotřebuje a finanční pomoc by stejně nepomohla - Činnost MAS není možné financovat (není uznatelný náklad), lze řešit z technické pomoci ROPů Čermáková ve středočeském kraji to z ROPů Území MAS bylo využito jako rozdělení působnosti euromanagerů, po personální obměně na podzim 2008 tento princip není uplatněnflorián má smysl plošné pokrytí celorepublikově nebo LEADER nemá zajišťovat plošnou podporu, snažit se o další LEADER ČR nebo financování z krajů? Kulíšek Má být v LEADER ČR být plošný? Je třeba jednotné stanovisko a to hájit. Bittner sjednotit se na postupu s kraji podpora pro všechny (MAS která si nepodala žádnou žádost podporu vracela) - LEADER i dobré MAS neuspějí, budou tlačit k existenci jiné podpory, NS bude donucena tlačit na ministerstva - LEADER a jiné programy by měl být nadále investiční - Jednat v jednotném rámci se řediteli krajských zemědělských agentur, tlačit na podporu Čermáková: pokud se přijme plošný princip, musí se mluvit o zdrojích fonancování Krist zastánce celoplošných programů, něco jako u ROPů ( zde kraje taky nesoutěží, dostanou to všechny podle potřeby), - je třeba aby projekty byly investiční i neinvestiční - i po roce 2014 bude podpora venkova (jako např. v Německu) - neměly by se kraje vynechat? nejsou do regionální rozvoje moc zapojeni ( má to na starosti spíše Mze) - v rámci reformy politiky SZP omezení dotací farmám kam tyto ušetřené peníze půjdou?, mohou jít nám je třeba si ale o to říct a vytvářet protiváhu Agrární komoře Florian je třeba se vrátit k jednotlivým bodům, jsou další varianty? Winter POV některým starostům vadí, že může žádat i MAS, rozšíření POV vzbudí nevolí u starostů budou se bát, že na ně zbude méně peněz Florian pouze pokud dojde k navýšení financi, jinak ne Kulišek třetí možnost: vytvořit jiný dotační titul mimo POV Čermáková u nás to byla dotace za provedenou práci Bittner podporuje p. Kulíška v samostatném programu na krajské úrovni mimo POV. Lze také dodávky pro KU jako StC kraj a jiné služby, pro mikroregiony není v tabulce zařazeno. JCk + Bittner: Přímé zakázky půjdou i od ZA Mze. Winter pokud je v SPL napsáno, že máme zajištěno financování, nelze kraje o financování žádat Doubnerová je to vždy nejisté, půjčka od kraje je vždy vítaná Florián problém s neuznatelnými náklady dobré by bylo aby se na to dala použít půjčka od kraje, další návrhy? Bittner půjčit si od DSO nebo silných obcí, neuznatelné náklady financujeme z vlastních zdrojů Doubnerová dotace od jiných subjektů Florián - další financování MAS jako servisní organizace mikroregionů a DSO - je třeba se shodnout na pozici jednáním s MZe Kulíšek Leader bude i po roce 2014 jakou součást SZP, otázkou je ale jak bude vypadat - už teď se jedná o budoucí podobě NS by se v tom měla angažovat - NS by měla hlavně tlačit na zlepšení podmínek v programech typu leader a zde soustředit svou činnost 7

8 - má být leader plošný? Florian tři možné odpovědi a)všichni, b) kdo je opravdu MAS, c) nebo ti nejlepší Machová - mělo by to být plošně - vypsat další kolo leaderu - není důležité zda je to neinvestiční nebo investiční - cílem je maximalizovat finance - dotace od kraje plošně pro všechny Bittner dotace od kraje pouze na provoz - silné MAS by měly pomáhat slabším MAS v rámci budování partnerství Krist leader by měl být plošný pro ty, co splní kritéria - zvýšit min. počet obyvatel na obyvatel - leader bude i v budoucnu a bude i silnější Čermáková spíše pro výběr než plošně - alternativa národního programu Hrdoušek šířit hlavně metodu plošně - snažit se o všechny zdroje financování - dělat to s jinýma metodami než přes Mze, to neaplikuje metodu LEADER - Jihomoravský kraj bude jednání s p. Maškem (hejtman) Kršková jak definovat podmínky, kdo je skutečně MAS Krist státní správa se obhajuje tím, že MAS nejsou všude - MAS jsou nejvíce potřeba tam, kde MAS zatím není Doubnerová fungování MAS podle metody LEADER lze prokázat 7 kritérii metody LEADER Florián shrnutí plošná podpora pro ty, kdo pracují metodou LEADER - kolik ještě nových cca 50 MAS - národní program jako alternativu neinvestiční Kulíšek národní by měl být investiční a neinvestiční (neměl by být svázán se SZIFem) - národní program pro nové MAS, aby se měli šanci zaučit Machová zda inveti. i neinvest. není důležité, - lobovat za národní program a pak se bavit jak bude vypadat Krist aby nebyla překryv s EFARD, do venkovských obcí jdou finance z řady ministerstev, přemluvit je, aby tyto finance byly rozdělovány přes MASky Winter je třeba přijmout usnesení, je třeba to rozdělit na tři úrovně - NS snaha o národní LEADER a získat finance pro NS z Celostátní sítě venkova - dotace na chod - zdroje i z jiných ministerstev, které mají co dočinění s venkovem - krajská úroveň snaha o plošnou dotaci na základě partnerské smlouvy - úroveň jednotlivých MAS příspěvek na občana od obcí (10 Kč/obyv.) - správa mikroregionu Florián: shrnutí (dodá) přijato usnesení Výbor NS MAS se shodl na společném postoji v oblasti financování MAS. Krist: návrh rozdělit financování do a po roce 2013 Florián: zapracuje Splněno 6. Zprávy jednotlivých zástupců krajů o jejich činnosti Winter připravit na příští schůzi 8

9 7. Příprava Valné hromady NS MAD ČR v Zábřehu n.m. Winter v Zábřehu na Moravě, přijde ministr zemedělství (je zabukován) Úkol krajští zástupci dodají jméno a kontakt na krajského odpovědného za regionální rozvoj nebo zemědělství nebo obou Vložné 300 Kč, převod na č.ú. MAS Horní Pomoraví (zajistí organizaci) Program náplň únorové schůze povinnost účasti všech zástupců a možná i náhradníků - změna stanov změna sídla podle předsedy 8. Příprava dalšího čísla LEADER fóra 01/09 Florián nemusí se to dělat měsíčně, když se sejdou příspěvky na 1. str, bude se to publikovat Doubnerová je potřeba zveřejnit témata mezinárodní spolupráce (dotazník Contact Pointu, informace o veletrhu v Budapešti spěchá) Florián bude se publikovat v nejbližší době Winter za jak dlouho Florián v průběhu příštího týdne, další po krajských setkáních 9. Různé 9.1. Vzdělávání členů výboru předávání zkušeností Doubnerová - v rámci programu stabilní bod výměna zkušeností, cestovné lze pak uznat jako způsobilý výdaj Výměna zkušeností zástupců MAS s administrací projektů a režií MAS při implementaci SPL, popř. prezentace (zkušenosti, případová studie MAS) 9.2. Zlatý pruh Polabí Čermáková tváří se jako MAS, ale jedná se o klastr cestovního ruchu, p. Hlaváč, má zájem o členství v NS, co s tím? Winter přihlásil se do NS, jednou zaplatil i členský poplatek, bylo mu ale sděleno, že člen není, protože není MAS - jde mu o informace - nejednoduší je uzavřít partnerství, za informace zaplatí ve výši členského příspěvku Florián takových členů je možná více, měly bychom se jich zbavit - dát kraji doporučení, co považujeme za MAS (jasná kritéria) - dodával bych informace, ale není to pro nás partner Machová pokud není MAS, neuzavírat partnerství - pak by partner mohl být každý Krist ať je partnerem na krajské úrovni, partnerem krajské organizace - partnerem pro NS může být nadkrajská organizace, krajské subjekty ať uzavírají partnerství na krajské úrovni - - přijato toto usnesení: Výbor NS MAS se shodl, že partnerem pro NS může být pouze nadkrajská organizace a že krajské subjekty mají možnost uzavřít partnerství na krajské úrovni s KS NS MAS Webové stránky 9

10 - Přístupová hesla k webu končí k Regiontour Dodat materiály, kdo se chce prezentovat Informace z 2. kola LEADER 92 zaregistrováno, všichni prošli administrativní kontrolou 3 vypadli, 89 soutěží Teď se neděje nic čeká až Mze osloví organizace, které budou delegovat hodnotitele. Výsledky asi až koncem března, pokud se vyřazené MAS odvolají termín se posune o měsíc. Winter některé MAS mají společné obce Florián jedná se o kritérium přijatelnosti, proti kterému není odvolání 9.6. Rada vlády pro neziskové organizace Winter je možnost získat jedno místo 9.7. Projekty spolupráce Kulíšek SZIF překračují své pravomoci, porušují pravidla, vyžadují náležitosti nad rámec povinností Winter připomínku zapracuje Pracovní skupina Čermáková kdy bude školení? Florián požadavek aby školení bylo nahlášeno dopředu a dvě místa a časy konání, školení bude koncem ledna Čermáková na jaře bude změna pravidel, podle toho se musí změnit i fiše Florián požadavek, že se NS proti přístupu SZIF ohrazuje Kulíšek lobovat, aby byla výzva Projektů spolupráce i v jarní výzvě proč nebude, když byla avizována Florián anketa na web, zda MAS připravují projekt spolupráce na jaro, připraví a předá Wintrovi přijmout usnesení na základě ankety 9.8. Noví členové NS Winter přihlásilo MAS Uničovsko, splňuje všechny náležitosti - odsouhlaseno, že se stávají členem - usnesení: Výbor NS MAS schvaluje žádost MAS Uničovsko o členství v NS MAS. 9.9.Členské příspěvky Winter členské příspěvky, které nebyly zaplaceny - usnesení: Výbor NS MAS se shodl, členským MAS, které nezaplatily členský příspěvek za rok 2008, bude poslán dopis s výzvou k zaplacení do jednoho měsíce Databáze MAS Dopis převzít databázi MAS z - Mze zaplatilo aktualizaci stránek - stránky spravuje Národní observatoř venkova - do budoucnu to bude na ISU Florián stránky přenechat NOV - NS by měla zaštítit databázi a aktualizovat ji Winter nepraktické mít dva weby Krist měl by se zmenšovat počet webů 10

11 Florián bude to pouze na jiném serveru ale bude se tvářit jako jeden celek Winter databáze nebude nikdy naše, zaplatilo ji ministerstvo Machová kdo to bude spravovat, kolik to bude stát Winter pouze pokud může být NS majitelem Florián oficiálně to není nikoho Winter dohodnout, že to oficiálně převezmeme, pouze pokud NS bude vlastník Kulíšek převzít za údržbu Dotazníky od ContactPointu Doubnerová dotazník od ContactPointu zkušenosti MAS s projekty mezinárodní spolupráce. MZe (R.Odja) žádá o vyplnění podle podmínek CP pokrytí 10% MAS, rovnoměrně z území ČR, Bude rozesláno členům výboru s prosbou o další šíření Návrh Konference NS MAS v MSK kraji Krist: Návrh že by na věci pracovala pracovní přípravná skupina, dala dohromady kontakty na okolní země, NS by měla pozvat i ELARD, ministry, Téma: rozvoj venkova ve vztahu k životnímu prostředí, financování z prostředků MZP. Akce by se konala v rámci předsednictví. MSK kraj by mohl mít jednu významnou akci předsednictví. Stálo by za to dostat ji i do kalendáře celostátní sítě- Členové výboru projevili zájem o spolupráci, možnost využít ke konání programové konference s pozváním zahraničních hostů (P.Patras, J.Tvrdoňová apod.) J.Krist pověřen prověřením možností. Termín dalšího jednání: pátek , Jemnice od 11 hod. - do pozvánky připomenout, že každý má náhradníka, vždy musí někdo dojet Zapisovatel: M. Kršková Ověřovatelé: J. Doubnerová a G. Čermáková 11

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín čtvrtek 5. dubna 2012 v 10:00 h 13:30 h Místo Český Brod, kancelář MAS Region Pošembeří o.p.s., Nám. Arnošta z Pardubic 56, (rohová, zelenkavá) budova

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Obsah 1 Základní pojmy a zkratky... 3 1.1 Definice zkratek... 3 1.2 Pojmy... 3 2 Úvod... 5 3 Proces standardizace... 6

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Uveden pouze text referátu bez úvodu.

Uveden pouze text referátu bez úvodu. Obr. 1 Uveden pouze text referátu bez úvodu. Obr. 2 Jsem potěšen, že se nás na této celostátní konferenci sešel opravdu úctyhodný počet 81 MAS. Z toho 69 členů a 12 nečlenů NS MAS ČR. Národní síť je nestátní

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více