Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR"

Transkript

1 Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne od 10:00 hodin,, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František Winter, PhDr. Jitka Doubnerová, Jan Florian, Mgr. Galina Čermáková, Ing. Jiří Krist, Ing. Miloslava Machová, Ing.Jan Bittner, Mgr.Vít Hrdoušek, Ostatní náhradníci: Mgr. Petr Kulíšek Kontrolní komise: Mgr. Petr Kulíšek Hosté: Mgr. Marie Kršková, Ing. Milan Svoboda Program jednání: 1) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání výboru (Winter) 2) Inventarizace sestavení inventarizační komise 3) Zpráva z jednání v Týnci nad Sázavou (Florian) 4) Zpráva MV NS MAS ČR (Florian) 5) Způsob financování MAS v roce 2009 vyjednávání na jednotlivých krajích (Sušanka, Bittner, Florian) 6) Zprávy jednotlivých zástupců krajů o jejich činnosti (všichni) 7) Příprava Valné hromady NS MAS ČR v Zábřehu n.m. (Winter) 7.1 Zabezpečení Valné hromady 7.2 Program Valné hromady 7.3 Rozdělení úkolů 8) Příprava dalšího čísla LEADER fóra 01/09 9) Různé 9.1 Vzdělávání členů výboru Přítomných s hlasovacím právem je 9 osob. Zahájení předsedy NS MAS a přivítání místopředsedou Chocně Pavlem Brokešem. Výbor je usnášeníschopný Zapisovatelkou byla jmenována: Marie Kršková Ověřovateli byli jmenováni: Jitka Doubnerová, Galina Čermáková 1.Kontrola plnění úkolů z minulého jednání ÚKOLY Schůzka s ministrem MZe téma spolupráce MAS s krajskou sítí ZA, doposud nebyl nalezen termín schůzky. Dohoda s ředitelkou Odboru venkovských podpor (Z.Dvořáková) sjedná schůzku s ministrem. Téma schůzky: monitorovací výbor EAFRD, Celostátní síť venkova a začlenění NS MAS ČR do Celostátní sítě venkova, podvýbor Leader s aktivní účastí NS MAS - úkol trvá (F.Winter) 1

2 - plnění: průběžně, komplikace se změnou vlády - cílem je zařazení do MV (s možností využít připravovaných změn v MV) K harmonogramu putovní výstavy přidat přehled financování pověřen: P.Sušanka termín: úkol trvá Výstava bude využita na jednáních v jednotlivých krajích Aktuálně - Nutné ověřit data MAS z jednotlivých krajů pro prezentaci na posterech Informace budou rozeslány na ověření jednotlivým zástupcům MAS pověřen: P.Sušanka termín: do konce ledna Plnění: Sušanka nepřítomen, Bittner ho upomene Zadat právní rozbor nároku zastoupení NS MAS v MV EAFRD Pověřen: F.Winter + J.Krist úkol trvá Plnění: Pověřen J. Krist získáním právního rozboru Nastavení vnitřního monitorovacího procesu k PRV - nutné chodit na Monitorovací výbor a prosazovat zkušenosti a potřeby MAS - vlastní monitorovací výbor se bude účastnit jednání na SZIF, pokud se zde nepovede prosadit potřebné změny, bude informován Monitorovací výbor - ustanovení pracovní skupiny ( Monitorovacího výboru ) na Valné Hromadě NS MAS, dojde k rozdělení provozních problémů z realizací LEADERu a prosazování zájmů MAS. - jednací řád pracovní skupiny podvýboru LEADER dodá p. Doubnerová - Plnění: viz. bod 3 a 4 - splněno Podpisy partnerských smluv NS MAS a SPOV pověřen: F.Winter podepsáno dne: MZe pověřena: G.Čermáková MMR pověřen: J.Bittner úkol splněn částečně Plnění: Splnění úkolu podmíněno příští schůzí Obnovit jednání na krajích směrem k financování MAS. Úkol: jednotliví zástupci krajů vstoupí v jednání se zástupci krajů o podpoře MAS. p. Sušanka jedná na území NUTS II Severozápad. Ostatní krajští zástupci lobují sami, v případě potřeby mohou přizvat p. Sušanku. Vhodné vystupovat jednotně, podle jednotné metodiky, možné využit materiál J.Floriana matice financování. Na každém kraji se bude nabízet jednotné menu, dle vzoru Karlovarského, Ústeckého bude přeposláno na MAS Horní Pomoraví a poté distribuováno všem (přiložena bude matice financování). -plnění:- J. Bittner byl pověřen vytvořením vzoru každý pak bude postupovat samostatně, - Sušanka navštívil krajské radní v Karlovarském kraji - úspěšné jednání 2

3 - v únoru přislíbeno jednání s hejtmanem - s Asociací krajů jednat jednotně nejlépe jednat s předsedou p.maškem - vyjednána podpora krajského Leaderu cca Kč - je otázka, zda by krajský program Leader měl mít investiční nebo neinvestiční charakter (v tomto bodu nedošlo ke shodě) - noví radní nemají o programu Leader povědomí - Winter Měli jste dodat vzor. - Bittner je připraven, bude dodán. Vzor bude doplněn pro úpravy nutné v roce Kulíšek Obecně to už existuje. KHK už nás dotuje, má vlastní smlouvy. - Bittner Dodá akceptovatelnou smlouvu. - Winter forma není důležitá, důležité je sjednotit postup na stejné částce Kč - Florian sjednotit by jsme se měli na tom, na co chceme podporu využít - přesunuto na bod Financování MAS - termín: úkol trvá Příprava tiskových propagačních materiálů v jazykových mutacích V souvislosti s předsedáním ČR. Angl, Fr. Němčina Pověřen: J.Florian, J. Doubnerová splněno částečně Plnění: už je stávající materiál v AJ, další jazyky zatím nejsou připraveny (NJ, FJ), je třeba zadat zakázku překladatelské agentuře Winter upravit seznam MAS, mohlo by se prezentovat na stánku SPOV na Regiontour v Brně Florian má za úkol dodat aktuální verzi Jednání na Ministerstvu zahraničí zajištění výstavy Maďarsko. Cizojazyčné postery Pověřen: F.Winter úkol zrušen Plnění: možné zdroje financí na zhotovení prezentace Ministerstvo zahraničních věcí - k ministerstvu je těžké se dostat Ministerstvo zemědělství řeší prioritně osu V (využije k financování školení hodnotitelů a organizaci vlastních akcí), je nutno mít nejdříve stanovy Celostátní sítě pro rozvoj venkova Ministerstvo pro místní rozvoj (ředitel Buček) dotace za předpokladu existence partnerské smlouvy z MMR není problém, jediným zdrojem financí je tedy MMR o je potřeba mít nachystanou partnerskou smlouvu a konzultovat s panem Bučkem o použít smlouvu SPOV jako vzor Účast na jednáních k Celostátní sítě pro rozvoj venkova. Pověřen: F.Winter úkol trvá plněn průběžně Plnění: průběžně (jednání neproběhlo, pouze info) - Winter: podle zpráv od p. Dvořákové je připravena Celostátní sítě venkova k podpisu u ministerstvo, první finance mají být použity ke školení hodnotitelů, chystá se setkání celoevropské sítě, chystá se společný pavilon na Země živitelce pavilon R1- pavilon venkova 3

4 16.5. Zavedení elektronického občasníku Pověřen: J.Florian Splněno třeba dojednat obsah dalšího čísla Zaslání informací za 2letou činnost na jednotlivých krajích pro výroční zprávu Pověřen: jednotliví zástupci krajů úkol trvá Plnění: kromě 4 krajů nikdo nezareagoval, je třeba co nejdříve dodat výroční zprávy od jednotlivých zástupců Příprava nových webových stránek Pověřen: F.Winter Splněno Plnění: Prezentován návrh webových stránek (Winter), v budoucnu i odkazy na krajské sítě doporučován vznik, prezentace ovládání vkládání aktualit a dokumentů, přístup do ovládání pro všechny pověřené, Florian převedení databáze MAS? Winter je třeba dohodnout se na postupu (podrobnější diskuse odložena k dalšímu bodu), adresa bude nebo změnit na předpokládaná cena za vytvoření a 2 roky zprávy za Kč, Florian je možné používat obě adresy současně není srozumitelnější Winter je třeba provoz co nejrychleji rozjet, rozešle přístupové kódy Florian vkládání zápisů? Winter ano podsložka u dokumentů, stránky se budou nadále upravovat, je možné i omezit přístup, záleží na domluvě Volební krajská jednání Všichni zástupci z krajů uspořádají do 20.2 volební krajská jednání - na jednáních musí být dle Stanov zástupci z jiných krajů jako pozorovatelé - do konce roku si předají zástupci Výboru kalendáři s termíny konání Pověřen: členové výboru, zástupci krajů do úkol trvá Plnění: první volební jednání proběhlo v Olomouci založena krajská organizace NS o využit vzor sdružení Probio registrační listy krajské sítě na tomto základě jim bude přiděleno IČO, právní subjektivita je nutná pokud má síť být akceschopná o na krajském setkání by měl být zvolen 3-členný výbor a MV o jednání za účasti členů NS MAS o Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s. v Olomouckém kraji o Winter předložit VH návrh změn ve stanovách (krajské sdružení místo krajské sítě), o Kulíšek není třeba, již je formulací stanov umožněno o Florian a Bittner- již se dohodněme a vydejme první vzorový reg. list Ol kraji o Winter ano, vydáme první a pro ostatní krajské sítě vzorový registrační list o Winter předseda KS NS MAS nemusí být zároveň zástupcem kraje v NS MAS, závisí to na krajích o Machová musí být člen KS členem NS o Winter co jim brání být členem NS?, je třeba max. počet členů kvůli financování činnosti a reprezentativnosti NS MAS, 4

5 o Bittner je třeba se sjednotit, mít jednotný postup o Winter za NS jednají pouze předseda a místopředsedové nebo někdo s pověřením (týká se zejména jednání na MZe) o Kulíšek je třeba číst stanovy, popř. se dotázat na výklad u předsedy Sestavení inventarizační komise Pověřen: Doubnerová, Čermáková, Hamplová dle domluvy nahlásí Svolání schůze Kontrolní komise Pověřen: Kulíšek dle domluvy (do VH) - nahlásí Příprava VH pozvání krajských radních Pověřen: krajští zástupci Krajští zástupci dodají F. Winterovi jméno a kontakt na krajského radního odpovědného za regionální rozvoj nebo zemědělství nebo obou. Winter jim pošle pozvánku LEADER fórum 01/09 Pověřen: Florian Předběžně domluven obsah spolupráce a mezinárodní vztahy (příspěvky Doubnerová) Vzdělávání členů výboru jako součást schůze NS Pověřen: Doubnerová Je vhodné, aby součástí jednání výboru bylo vždy: Výměna zkušeností zástupců MAS s administrací projektů a režií MAS při implementaci SPL, popř. prezentace (zkušenosti, případová studie MAS) Anketa zda MAS připravují projekty spolupráce do jarní výzvy Pověřen: Florian vytvoří, Winter vyvěsí na web Na základě ankety přijmout usnesení Připomínky k projektům spolupráce Pověřen: Florian Pracovní skupina upozorní na to, SZIF v rámci administrace projektů spolupráce překračují své pravomoci, porušují pravidla a vyžadují náležitosti nad rámec povinností Dlužné členské příspěvky výzva k zaplacení 5

6 Pověřen: Winter Databáze MAS - převzít Pověřen: Winter + Florian 2. Inventarizace sestavení inventarizační komise Předseda NS jmenuje předsedu inventarizační komise Jitku Doubnerovou, a členy inventarizační komise Galinu Čermákovou a Evu Hamplovou. Předseda NS MAS pověřuje p. Kulíška předáním zprávy členům Kontrolní komise o nutnosti svolání schůze s úkolem provést kontrolu inventury a hospodaření NS MAS zodpovídá p. Kulíšek. Jiné: 10.března schůze před VH, 16 hod pension Zámeček 3. Zpráva z jednání v Týnci nad Sázavou (Florian) Florian: Předán souhrn připomínek dojednána schůzka s ministerstvem 19. ledna, materiály předány paní Dvořákové i paní Mazalové. Zda předat materiál jednotlivým MAS nebo poslat až po jednání i s odpověďmi? Čermáková: lepší počkat na odpovědi. Florian: Je možné dodat ještě před jednáním připomínky. Kulíšek: Je pracovní skupina otevřená nebo uzavřená? Florian: Pracovní skupina vznikla z dobrovolných členů. Na krajském setkání by měl být zvolen zástupce kraje v NS, jeho zástupce a člen pracovní skupiny. Florian: I setkání 19. ledna je otevřené, je třeba se nahlásit včas. Na setkání budou zástupci ministerstva a SZIF. (15. ledna mají přípravné setkání na ministerstvu) Bittner: Je třeba ujednotit název pracovní skupiny: Pracovní skupina pro realizaci programu LEADER. Je členem MV automaticky předseda NS? Winter: Nemusí být, měl by být ale náhradník. Bittner: Automaticky by to měl být předseda, může to ale předat někomu jinému. Není dobré to rozmělňovat. Kulíšek: např. SPOV organizace vyzývá ke jmenování člena a náhradníka Winter: Je to předčasné řešit. Pokud místo v MV dostaneme, o členovi a náhradníkovi rozhodneme všichni. Florian: Shrnutí setkání v Týnci pro nepřítomné: tři pracovní skupiny, jednání o zjednodušení financování se SZIF Winter: Pokud budou připomínky, má člověka, který je předá ministrovi 4. Zpráva MV NS MAS ČR (Florian) - projednáno v rámci bodu 3 5. Způsob financování MAS v roce viz. přiložený materiál 6

7 Florian: Je třeba vědět za kým jít, zda na kraj či ministerstvo. Je to třeba rozdělit podle fáze činnosti MAS. - Vznik strategie není nutné, protože kdo dělal už má, kdo strategii nemá už ji v podstatě nepotřebuje a finanční pomoc by stejně nepomohla - Činnost MAS není možné financovat (není uznatelný náklad), lze řešit z technické pomoci ROPů Čermáková ve středočeském kraji to z ROPů Území MAS bylo využito jako rozdělení působnosti euromanagerů, po personální obměně na podzim 2008 tento princip není uplatněnflorián má smysl plošné pokrytí celorepublikově nebo LEADER nemá zajišťovat plošnou podporu, snažit se o další LEADER ČR nebo financování z krajů? Kulíšek Má být v LEADER ČR být plošný? Je třeba jednotné stanovisko a to hájit. Bittner sjednotit se na postupu s kraji podpora pro všechny (MAS která si nepodala žádnou žádost podporu vracela) - LEADER i dobré MAS neuspějí, budou tlačit k existenci jiné podpory, NS bude donucena tlačit na ministerstva - LEADER a jiné programy by měl být nadále investiční - Jednat v jednotném rámci se řediteli krajských zemědělských agentur, tlačit na podporu Čermáková: pokud se přijme plošný princip, musí se mluvit o zdrojích fonancování Krist zastánce celoplošných programů, něco jako u ROPů ( zde kraje taky nesoutěží, dostanou to všechny podle potřeby), - je třeba aby projekty byly investiční i neinvestiční - i po roce 2014 bude podpora venkova (jako např. v Německu) - neměly by se kraje vynechat? nejsou do regionální rozvoje moc zapojeni ( má to na starosti spíše Mze) - v rámci reformy politiky SZP omezení dotací farmám kam tyto ušetřené peníze půjdou?, mohou jít nám je třeba si ale o to říct a vytvářet protiváhu Agrární komoře Florian je třeba se vrátit k jednotlivým bodům, jsou další varianty? Winter POV některým starostům vadí, že může žádat i MAS, rozšíření POV vzbudí nevolí u starostů budou se bát, že na ně zbude méně peněz Florian pouze pokud dojde k navýšení financi, jinak ne Kulišek třetí možnost: vytvořit jiný dotační titul mimo POV Čermáková u nás to byla dotace za provedenou práci Bittner podporuje p. Kulíška v samostatném programu na krajské úrovni mimo POV. Lze také dodávky pro KU jako StC kraj a jiné služby, pro mikroregiony není v tabulce zařazeno. JCk + Bittner: Přímé zakázky půjdou i od ZA Mze. Winter pokud je v SPL napsáno, že máme zajištěno financování, nelze kraje o financování žádat Doubnerová je to vždy nejisté, půjčka od kraje je vždy vítaná Florián problém s neuznatelnými náklady dobré by bylo aby se na to dala použít půjčka od kraje, další návrhy? Bittner půjčit si od DSO nebo silných obcí, neuznatelné náklady financujeme z vlastních zdrojů Doubnerová dotace od jiných subjektů Florián - další financování MAS jako servisní organizace mikroregionů a DSO - je třeba se shodnout na pozici jednáním s MZe Kulíšek Leader bude i po roce 2014 jakou součást SZP, otázkou je ale jak bude vypadat - už teď se jedná o budoucí podobě NS by se v tom měla angažovat - NS by měla hlavně tlačit na zlepšení podmínek v programech typu leader a zde soustředit svou činnost 7

8 - má být leader plošný? Florian tři možné odpovědi a)všichni, b) kdo je opravdu MAS, c) nebo ti nejlepší Machová - mělo by to být plošně - vypsat další kolo leaderu - není důležité zda je to neinvestiční nebo investiční - cílem je maximalizovat finance - dotace od kraje plošně pro všechny Bittner dotace od kraje pouze na provoz - silné MAS by měly pomáhat slabším MAS v rámci budování partnerství Krist leader by měl být plošný pro ty, co splní kritéria - zvýšit min. počet obyvatel na obyvatel - leader bude i v budoucnu a bude i silnější Čermáková spíše pro výběr než plošně - alternativa národního programu Hrdoušek šířit hlavně metodu plošně - snažit se o všechny zdroje financování - dělat to s jinýma metodami než přes Mze, to neaplikuje metodu LEADER - Jihomoravský kraj bude jednání s p. Maškem (hejtman) Kršková jak definovat podmínky, kdo je skutečně MAS Krist státní správa se obhajuje tím, že MAS nejsou všude - MAS jsou nejvíce potřeba tam, kde MAS zatím není Doubnerová fungování MAS podle metody LEADER lze prokázat 7 kritérii metody LEADER Florián shrnutí plošná podpora pro ty, kdo pracují metodou LEADER - kolik ještě nových cca 50 MAS - národní program jako alternativu neinvestiční Kulíšek národní by měl být investiční a neinvestiční (neměl by být svázán se SZIFem) - národní program pro nové MAS, aby se měli šanci zaučit Machová zda inveti. i neinvest. není důležité, - lobovat za národní program a pak se bavit jak bude vypadat Krist aby nebyla překryv s EFARD, do venkovských obcí jdou finance z řady ministerstev, přemluvit je, aby tyto finance byly rozdělovány přes MASky Winter je třeba přijmout usnesení, je třeba to rozdělit na tři úrovně - NS snaha o národní LEADER a získat finance pro NS z Celostátní sítě venkova - dotace na chod - zdroje i z jiných ministerstev, které mají co dočinění s venkovem - krajská úroveň snaha o plošnou dotaci na základě partnerské smlouvy - úroveň jednotlivých MAS příspěvek na občana od obcí (10 Kč/obyv.) - správa mikroregionu Florián: shrnutí (dodá) přijato usnesení Výbor NS MAS se shodl na společném postoji v oblasti financování MAS. Krist: návrh rozdělit financování do a po roce 2013 Florián: zapracuje Splněno 6. Zprávy jednotlivých zástupců krajů o jejich činnosti Winter připravit na příští schůzi 8

9 7. Příprava Valné hromady NS MAD ČR v Zábřehu n.m. Winter v Zábřehu na Moravě, přijde ministr zemedělství (je zabukován) Úkol krajští zástupci dodají jméno a kontakt na krajského odpovědného za regionální rozvoj nebo zemědělství nebo obou Vložné 300 Kč, převod na č.ú. MAS Horní Pomoraví (zajistí organizaci) Program náplň únorové schůze povinnost účasti všech zástupců a možná i náhradníků - změna stanov změna sídla podle předsedy 8. Příprava dalšího čísla LEADER fóra 01/09 Florián nemusí se to dělat měsíčně, když se sejdou příspěvky na 1. str, bude se to publikovat Doubnerová je potřeba zveřejnit témata mezinárodní spolupráce (dotazník Contact Pointu, informace o veletrhu v Budapešti spěchá) Florián bude se publikovat v nejbližší době Winter za jak dlouho Florián v průběhu příštího týdne, další po krajských setkáních 9. Různé 9.1. Vzdělávání členů výboru předávání zkušeností Doubnerová - v rámci programu stabilní bod výměna zkušeností, cestovné lze pak uznat jako způsobilý výdaj Výměna zkušeností zástupců MAS s administrací projektů a režií MAS při implementaci SPL, popř. prezentace (zkušenosti, případová studie MAS) 9.2. Zlatý pruh Polabí Čermáková tváří se jako MAS, ale jedná se o klastr cestovního ruchu, p. Hlaváč, má zájem o členství v NS, co s tím? Winter přihlásil se do NS, jednou zaplatil i členský poplatek, bylo mu ale sděleno, že člen není, protože není MAS - jde mu o informace - nejednoduší je uzavřít partnerství, za informace zaplatí ve výši členského příspěvku Florián takových členů je možná více, měly bychom se jich zbavit - dát kraji doporučení, co považujeme za MAS (jasná kritéria) - dodával bych informace, ale není to pro nás partner Machová pokud není MAS, neuzavírat partnerství - pak by partner mohl být každý Krist ať je partnerem na krajské úrovni, partnerem krajské organizace - partnerem pro NS může být nadkrajská organizace, krajské subjekty ať uzavírají partnerství na krajské úrovni - - přijato toto usnesení: Výbor NS MAS se shodl, že partnerem pro NS může být pouze nadkrajská organizace a že krajské subjekty mají možnost uzavřít partnerství na krajské úrovni s KS NS MAS Webové stránky 9

10 - Přístupová hesla k webu končí k Regiontour Dodat materiály, kdo se chce prezentovat Informace z 2. kola LEADER 92 zaregistrováno, všichni prošli administrativní kontrolou 3 vypadli, 89 soutěží Teď se neděje nic čeká až Mze osloví organizace, které budou delegovat hodnotitele. Výsledky asi až koncem března, pokud se vyřazené MAS odvolají termín se posune o měsíc. Winter některé MAS mají společné obce Florián jedná se o kritérium přijatelnosti, proti kterému není odvolání 9.6. Rada vlády pro neziskové organizace Winter je možnost získat jedno místo 9.7. Projekty spolupráce Kulíšek SZIF překračují své pravomoci, porušují pravidla, vyžadují náležitosti nad rámec povinností Winter připomínku zapracuje Pracovní skupina Čermáková kdy bude školení? Florián požadavek aby školení bylo nahlášeno dopředu a dvě místa a časy konání, školení bude koncem ledna Čermáková na jaře bude změna pravidel, podle toho se musí změnit i fiše Florián požadavek, že se NS proti přístupu SZIF ohrazuje Kulíšek lobovat, aby byla výzva Projektů spolupráce i v jarní výzvě proč nebude, když byla avizována Florián anketa na web, zda MAS připravují projekt spolupráce na jaro, připraví a předá Wintrovi přijmout usnesení na základě ankety 9.8. Noví členové NS Winter přihlásilo MAS Uničovsko, splňuje všechny náležitosti - odsouhlaseno, že se stávají členem - usnesení: Výbor NS MAS schvaluje žádost MAS Uničovsko o členství v NS MAS. 9.9.Členské příspěvky Winter členské příspěvky, které nebyly zaplaceny - usnesení: Výbor NS MAS se shodl, členským MAS, které nezaplatily členský příspěvek za rok 2008, bude poslán dopis s výzvou k zaplacení do jednoho měsíce Databáze MAS Dopis převzít databázi MAS z - Mze zaplatilo aktualizaci stránek - stránky spravuje Národní observatoř venkova - do budoucnu to bude na ISU Florián stránky přenechat NOV - NS by měla zaštítit databázi a aktualizovat ji Winter nepraktické mít dva weby Krist měl by se zmenšovat počet webů 10

11 Florián bude to pouze na jiném serveru ale bude se tvářit jako jeden celek Winter databáze nebude nikdy naše, zaplatilo ji ministerstvo Machová kdo to bude spravovat, kolik to bude stát Winter pouze pokud může být NS majitelem Florián oficiálně to není nikoho Winter dohodnout, že to oficiálně převezmeme, pouze pokud NS bude vlastník Kulíšek převzít za údržbu Dotazníky od ContactPointu Doubnerová dotazník od ContactPointu zkušenosti MAS s projekty mezinárodní spolupráce. MZe (R.Odja) žádá o vyplnění podle podmínek CP pokrytí 10% MAS, rovnoměrně z území ČR, Bude rozesláno členům výboru s prosbou o další šíření Návrh Konference NS MAS v MSK kraji Krist: Návrh že by na věci pracovala pracovní přípravná skupina, dala dohromady kontakty na okolní země, NS by měla pozvat i ELARD, ministry, Téma: rozvoj venkova ve vztahu k životnímu prostředí, financování z prostředků MZP. Akce by se konala v rámci předsednictví. MSK kraj by mohl mít jednu významnou akci předsednictví. Stálo by za to dostat ji i do kalendáře celostátní sítě- Členové výboru projevili zájem o spolupráci, možnost využít ke konání programové konference s pozváním zahraničních hostů (P.Patras, J.Tvrdoňová apod.) J.Krist pověřen prověřením možností. Termín dalšího jednání: pátek , Jemnice od 11 hod. - do pozvánky připomenout, že každý má náhradníka, vždy musí někdo dojet Zapisovatel: M. Kršková Ověřovatelé: J. Doubnerová a G. Čermáková 11

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Zápis z 18.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Zápis z 18.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Zápis z 18.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 13.12. 2009 od 10:00 hodin, Telč (zasedací místnost MěÚ Telč) Program 1. Kontrola plnění úkolů, zpráva o činnosti předsedy 2. Zpráva z jednání Pracovní

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s.

ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s. ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s. Termín: 8.2.2008 Čas: 10:00 hod. Místo: Praha 2 Vinohrady, Slezská 7, Budova ÚZPI Přítomni: Adam, Sušanka, Doubnerová, Hamplová, Winter, Florian, Oliva, Nekvasilová,

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Hosté: Ing. Zuzana Dvořáková, Mze Ing. Václav Votava, Poslanec PČR, člen rozpočtového

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Záznam z 14. jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Záznam z 14. jednání výboru Národní sítě MAS ČR Záznam z 14. jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 25.8. 2008 od 13:30 hodin, České Budějovice (výstaviště) Přítomných s hlasovacím právem je 6 osob Zahájení předsedy NS MAS Setkání probíhá při příležitosti

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Pracovní skupina pro realizaci programu LEADER při Výboru Národní sítě MAS ČR, o.s. zpráva o činnosti

Pracovní skupina pro realizaci programu LEADER při Výboru Národní sítě MAS ČR, o.s. zpráva o činnosti Pracovní skupina pro realizaci programu LEADER při Výboru Národní sítě MAS ČR, o.s. zpráva o činnosti Jan Florian jr. místopředseda Národní sítě MAS ČR o.s. vedoucí Pracovní skupiny pro realizaci programu

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 14. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Říčany, 8.6.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Bělinová, Mze Ing. Bejčková, Mze Ing. Adamcová, SZIF JUDr. Večerka, NOV PhDr.

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Školení hodnotících komisí a průvodců

Školení hodnotících komisí a průvodců Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Organizační rámec

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 12. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zlín, 23.4.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: zástupce KZAV Zlínského kraje Ověřovatelé zápisu: Kulíšek, Haš Zápis: Eva Hamplová

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 11. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Mělník, 15.3.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Doubnerová, Karasová Zápis: Eva Hamplová Jednání: Zahájení jednání

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Omluven: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku (budova pošty) 8. 11. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Registrace provedena dne 12.4.2007 Pod č.j. VS / 1-1/ 67 265 / 07-R IČO 285 54 272 čl. I. Činnost, poslání a sídlo NS MAS ČR 1. Národní

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 26. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 443 v budově KÚ Přítomni: Bc. P. Luska,

Více

(Přijato všemi hlasy.)

(Přijato všemi hlasy.) Zápis z jednání 11. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo ve čtvrtek 1. 3. 2012 od 13,00 hodin ve Wintrově síni Městského úřadu Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník Přítomni členové rady

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov

Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov Úvodní ustanovení Článek I.. Tento Statut a Jednací řád upravuje podobu a jednání Řídícího výboru v rámci projektu MAP ORP Sokolov 2. Řídící

Více

Zápis z 11. jednání výboru Národní sítě MAS ČR. dne 11.4.2008 od 10:00 hodin, Praha (ÚZPI)

Zápis z 11. jednání výboru Národní sítě MAS ČR. dne 11.4.2008 od 10:00 hodin, Praha (ÚZPI) Stránka 1 z 5 Zápis z 11. jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 11.4.2008 od 10:00 hodin, Praha (ÚZPI) Přítomni (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: Galina Čermáková,

Více

Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov

Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov I. Úvodní ustanovení Tento jednací řád upravuje jednání Řídícího výboru v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP

Více

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program:

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO V BRUNTÁLE SÍDLO MASHJ DNE 24.11. 2016 ve 12: 00 HOD. Místo: MASHJ, náměstí Míru Bruntál Přítomni: Květa Kubíčková, Libor Unverdorben, Jan Božovský Hosté: Petra Elblová

Více

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner Zápis z Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme, realizovaného v rámci PRV, IV.2.1. b) Datum konání: 13.1.2011 Místo konání: Vzdělávací

Více

Omluveni: Eva Janotová. Kontrolní komise: Martin Dvořák. Kancelář svazku: Iveta Štěpánková, Renata Valerová. Hosté: Radomír Dvořák, Jan Švácha

Omluveni: Eva Janotová. Kontrolní komise: Martin Dvořák. Kancelář svazku: Iveta Štěpánková, Renata Valerová. Hosté: Radomír Dvořák, Jan Švácha Zápis z jednání 25. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo ve středu 18. 2. 2009 od 13,00 hodin v kanceláři Rakovnicko o.p.s., Husovo nám. 255, Rakovník Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk

Více

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září Zápis z 6. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, 31.8..2009 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Lucie Krumpholcová, Mze Ing. F.

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Úroveň: Proces administrace projektů - LEADER MAS Výzva Příjem žádostí Administrativní

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

MAS v 1. kole (OK) MAS podle krajů. MAS v 1. kole (ZK) Leader ČR 2007. Obsah: 22.12.2008

MAS v 1. kole (OK) MAS podle krajů. MAS v 1. kole (ZK) Leader ČR 2007. Obsah: 22.12.2008 KS NS MAS ČR v OK Jednání Krajského sdružení Národní sítě MAS v Olomouckém kraji Prezentace, 18. 12. 2008, Olomouc Obsah: 1) Informace z jednání výboru NS MAS, ustavení Monitorovacího výboru NS MAS a jednání

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, občanské sdružení.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, občanské sdružení. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, občanské sdružení. 2012 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Žlutice, 14.3.2013 kraj počet MAS kraj počet MAS Středočeský

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Řepín

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Řepín Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Špytko, Ing. Pánek ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Řepín 22. 4. 2008 Ověřovatelé zápisu: Vl. Šesták, J. Urbánek Návrhová komise: Ing. Procházka, Ing. Kučera Zápis :

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 10. 11. 2008 9,00 12,00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. Etapa (1.1. 2014 30. 4. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místní akční skupina Vinařská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2013 Jsme dobrovolný zájmový spolek založený na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi.

Více

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Josef Bumba, Ing. Jiří Svoboda CSc., Martin Dvořák, Hana Hajná

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Josef Bumba, Ing. Jiří Svoboda CSc., Martin Dvořák, Hana Hajná Zápis z jednání 8. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo v úterý 20. 9. 2011 od 12,00 hodin ve Wintrově síni Městského úřadu Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník Přítomni členové rady Svazku:

Více

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Datum konání: 13. ledna 2016 Čas zahájení: 14 hodin Místo: zasedací místnost MěU Příbram, Tyršova 108, 261 19 Přítomni: 12 členů

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Výzva MAS pro příjem projektů konečných žadatelů - text každé výzvy zasílá MAS před vyhlášením k odsouhlasení na CP SZIF

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Dana Bechynská, Ing. Josef Bumba, Hana Hajná

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Dana Bechynská, Ing. Josef Bumba, Hana Hajná Zápis z jednání 16. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo ve středu 28.11.2012 od 10,00 hodin v kanceláři Svazku měst a obcí Rakovnicka, Husovo náměstí 255, Rakovník Přítomni členové rady

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

Alternativa B. I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP

Alternativa B. I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP Materiál obsahuje přehled plnění usnesení z posledního jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) dne 8. března 2012.

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Zápis z Valné hromady KS NS MAS Jihočeského kraje Místo konání: České Budějovice

Zápis z Valné hromady KS NS MAS Jihočeského kraje Místo konání: České Budějovice Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Jihočeského kraje 1. Úvod, přivítání Zápis z Valné hromady KS NS MAS Jihočeského kraje Místo konání: České Budějovice kruhový sál zastupitelstva

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 17. 10. 2013 v 14 00 hodin Restaurace Obecní Dům v obci Sepekov Přítomni: Hroch Pavel, Tollinger Jindřich, Ing. Čunát Miroslav, Ing. Málek Bohumil, Souhrada

Více

Úkol 1/9: tajemnice kontaktuje navržené členy komisí a předá kontakty vedoucím pracovních skupin. Termín leden 2010 Úkol byl splněn.

Úkol 1/9: tajemnice kontaktuje navržené členy komisí a předá kontakty vedoucím pracovních skupin. Termín leden 2010 Úkol byl splněn. Zápis z 10. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Karlovy Vary, 9.2.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: J. Jančo, J. Bittner Zápis: Eva Hamplová Jednání: Zahájení

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 19. ledna 2013 21. května 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

9. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (20. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

9. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (20. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

Zápis z 61. zasedání Rady mikroregionu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Labské skály. Petrovice, 12. září 2013

Zápis z 61. zasedání Rady mikroregionu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Labské skály. Petrovice, 12. září 2013 Zápis z 61. zasedání Rady mikroregionu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Labské skály Petrovice, 12. září 2013 Přítomno: Zápis: 8 členských obcí Mikroregionu (zástupci viz prezenční listina) Miroslav

Více

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 12. 7. 2016 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 18.00 hodin Konec schůze: 19.30 hodin Přítomni: Omluveni: L. Kodešová, M. Kadeřávková,

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích

Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích Program jednání: 1. Zahájení 2. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2015 3. Výroční

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK )

Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK ) Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK ) Termín jednání: 12. prosince 2014, čas 10:05 11:45 Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY 28. 11. 2012 Program jednání 1. Zahájení, technický bod 2. Přijetí nových členů MAS 3. Zpráva o činnosti MAS za období od poslední valné hromady 4. Rozšíření územní

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 28. 11. 2013, 9:00 12:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Aktuální potřeby venkova. Bouře mozků

Aktuální potřeby venkova. Bouře mozků Aktuální potřeby venkova Bouře mozků Pavla Marková Jan Balcar Venkovská konference 21. 22. leden 2010 Červený Kostelec Malý neznamená slabý. V Královéhradeckém kraji žije 552 212 obyvatel. Přes 60%, přesně

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

Z Á P I S z jednání VH MAS LAG Centrální Šumava, o. s.

Z Á P I S z jednání VH MAS LAG Centrální Šumava, o. s. Z Á P I S z jednání VH MAS LAG Centrální Šumava, o. s. Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 7. 12. 2007, 9:00 11:30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise pro

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 22. 11. 2011, 9:00 12:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s.

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s. Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s. Zpráva

Více

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV)

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV) MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz IČO: 270 15 777 www.masvychodnislovacko.eu Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV) Termín Úkon Provádí

Více

Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM

Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM Valná hromada byla řádně svolána, předseda konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zástupců obcí, je tedy

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 09-12/2014 Název MAS: MAS Rokytná, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):robert Kubala, ředitel a manažer MAS kontakt: e-mail: kubala@masrokytna.cz

Více

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0 Z Á P I S z 24. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 7. října 2008 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Hlína Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Metodický manuál. k administraci a výběru projektů v rámci 8. výzvy. MAS Hornolidečska, o.s. Lidečko Lidečko IČ:

Metodický manuál. k administraci a výběru projektů v rámci 8. výzvy. MAS Hornolidečska, o.s. Lidečko Lidečko IČ: Metodický manuál k administraci a výběru projektů v rámci 8. výzvy MAS Hornolidečska, o.s. Lidečko 467 756 14 Lidečko IČ: 266 76 109 Časový plán vyhlášení 8. Výzvy Termín Činnost Odpovědný orgán MAS 12/2011

Více

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin Praha, 8. března 2016 Zápis z 17 Termín hodin Místo Praha, - Smíchov 150 00 ( ) Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů výboru, 1 náhradník (RNDr. Roman Kašpar Luhačovské Zálesí, o.p.s.), 1 zastoupení

Více

PRV v novém plánovacím období

PRV v novém plánovacím období PRV v novém plánovacím období a vyjednávání NS MAS ČR František Winter Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Venkov současnosti a Venkov v roce 2020 Únovce - Kaskády 27.11.2012 1 Návrh PRV EU priority

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod 17.3.2016 členské příspěvky: 1 067 000,00 Kč 1 727 809,00 Kč členské příspěvky ve výši 10 000 Kč - 170 členů (stav k VH) dary na vyjednávání/ konzultace: 10 000,00 Kč 38 000,00 Kč dary 2

Více

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada Zápis z 2. zasedání správní rady konaného dne 19. 2. 2013, od 08:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka, Jiří

Více