TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU A OBSAHUJE:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE:"

Transkript

1 TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU A OBSAHUJE: INFORMAČNÍ MEMORANDUM A PŘÍLOHY: (ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, VZOR ZÁVAZNÉ SMLOUVY A SOUPIS DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ COBY PŘEDMĚTU V.Ř.) VZOR ZÁVAZNÉ SMLOUVY JE TŘEBA JAKO PODKLAD PRO ŘÁDNÉ PODÁNÍ NABÍDKY VYTISKNOUT A VYPLNIT V SOULADU S ŘÁDEM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ!!

2 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správce konkursní podstaty CZB a.s., o nejvhodnější návrh na uzavření Smlouvy o převodu nehmotného majetku Soubor nehmotného majetku úpadce Vyhlašovatel výběrového řízení: Správce konkursní podstaty CZB, a.s., se sídlemvrchlického 844/22, Krnov, IČ: Realizátor výběrového řízení: VP real, a.s. se sídlem Hradecká 3, Praha 3, IČ:

3 OBSAH: 1. VÝZVA SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY 3 2. KONTAKTY 4 PŘÍLOHA - PODKLADY PRO VÝZVU SPRÁVCE 5 ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZÁVAZNÁ SMLOUVA O PŘEVODU NEHMOTNÉHO MAJETKU SOUPIS DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ZAŘAZENÉHO DO PŘEDMĚTU PRODEJE

4 1. Výzva správce konkursní podstaty Správce konkursní podstaty úpadce CZB, a.s., n a b í z í k p r o d e j i Soubor nehmotného majetku úpadce: a) ochranná známka slovní MOLLISA č.z b) ochranná známka slovní FAMOSA č.z c) soubor duševního vlastnictví viz. příloha č.1 Smlouvy o úplatném převodu nehmotného majetku Minimální cena není stanovena Kauce není stanovena Prohlídka dokumentace: na adrese Vrchlického 844/ mezi 10:00 hod. a 16:00 hod. Kriterium pro vyhodnocení návrhů: výše nabízené ceny Soutěžní návrhy budou doručeny osobně nebo poštou do kanceláře realizátora na adresu Hradecká 3, Praha 3 nejpozději do termínu uzávěrky, tj. do do hod. Podklady o podmínkách prodeje a způsobu podání nabídek tedy zejména informační memorandum obsahující řád výběrového řízení, závazný návrh smlouvy budou k vyzvednutí v sídle realizátora Výběrového řízení na dále uvedené adrese nebo jsou ke stažení na webových stránkách realizátora Správce konkursní podstaty si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu. Realizátor výběrového řízení: VP real, a.s., Hradecká 3, Praha 3, IČ , Kontakt: tel.: , (Ing. Tomáš Sláma),

5 2. Kontakty Informace o předmětu a průběhu veřejného výběrového řízení budou k dispozici v sídle realizátora Výběrového řízení: Hradecká 3, Praha 3 Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Sláma, tel.: , Podklady pro podání nabídky ke stažení na

6 PŘÍLOHA Podklady pro výzvu správce konkursní podstaty úpadce CZB, a.s. o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o převodu nehmotného majetku Řád výběrového řízení Závazný návrh Smlouvy o úplatném převodu nehmotného majetku Seznam duševního vlastnictví zařazeného do předmětu Výběrového řízení neoddělitelná PŘÍLOHA SMLOUVY

7 ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ veřejná výzva - nehmotný majetek zapsaný do konkursní podstaty CZB, a.s. čl. I. Předmět Výběrového řízení 1. Řád Výběrového řízení (dále jen Řád ) upravuje postup účastníků Výběrového řízení na převod nehmotného majetku, který je v dispozičním právu správce konkursní podstaty JUDr. Jana Zetochy (dále jen SKP ) a je součástí konkurzní podstaty úpadce - společnosti CZB, a.s. se sídlem Vrchlického 844/22, Krnov, IČ: Oznámení o konání Výběrového řízení bylo zveřejněno inzercí v konkursních novinách dne Předmětem Výběrového řízení jsou ochranné známky a duševní vlastnictví zapsané v konkursní podstatě úpadce CZB, a.s. Specifikace je součástí vzoru Smlouvy o převodu. 4. Vítězi Výběrového řízení vzniká, při splnění podmínek uvedených v Řádu a v případě, že vydražitel části podniku úpadce CZB, a.s. v dražbě dne OKTOPUS, spol. s r.o., IČ: , se sídlem: Plzeňská 155/113, Praha 5, či jeho NÁSTUPCI (dále jen osoba s předkupním právem) nevyužije právo na přednostní nabytí předmětu Výběrového řízení, jak je uvedeno v čl. IV, odst. 1. a 2. tohoto Řádu, právo na uzavření Smlouvy o úplatném převodu předmětu VŘ. čl. II. Účastníci výběrového řízení 1. Účastníkem Výběrového řízení nemohou být osoby uvedené v 67b zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění. 2. Účast ve Výběrovém řízení je podmíněna přijetím podmínek uvedených v Řádu. čl. III. Organizace výběrového řízení 1. Hlavním kritériem Výběrového řízení je výše nabídnuté ceny při splnění všech předpokladů a podmínek uvedených v Řádu. Nabídka (tvořená vzorem Smlouvy) musí být doručena v zapečetěné obálce s nápisem výběrové řízení nehmotný majetek do sídla realizátora výběrového řízení do uzávěrky stanovené na , 12:00hod. 2. Zájemcům je od k dispozici Informační Memorandum Výběrového řízení buď v sídle realizátora nebo jej lze stáhnout z webových stránek realizátora s podklady pro podání nabídky, tj. vzorem Smlouvy. Vzor Smlouvy doplněný o cenu vč. DPH v zákonné výši a identifikaci podavatele nabídky, jiné zásahy do vzoru Smlouvy jsou nepřípustné, tvoří Smlouvu o převodu předmětu Výběrového řízení, jež bude podepsána bez zbytečného odkladu stranami smlouvy po doplacení ceny. čl. IV. Předkupní právo, zaplacení ceny a uzavření smlouvy 1. Osobě s předkupním právem na předmět výběrového řízení vzniká právo na jeho přednostní nabytí.

8 2. Ve smyslu odst. 1. tohoto článku učiní SKP nabídku osobě s předkupním právem za podmínek nabídnutých vítězem výběrového řízení, a to bez zbytečného odkladu. Pakliže tato osoba akceptuje nabídku, je povinna do 1 měsíce ode dne doručení nabídky doplatit cenu nabídnutou ve výběrovém řízení, jinak její právo na přednostní nabytí zaniká. 3. Využije-li osoba s předkupním právem svého práva, oznámí SKP tuto skutečnost Vítězi Výběrového řízení do 3 dnů. Vítězi výběrového řízení nevznikne právo na uzavření předmětné Smlouvy. 4. Nevyužije-li osoba s předkupním právem svého práva, oznámí SKP tuto skutečnost Vítězi Výběrového řízení do 3 dnů. Vítěz je povinen do 15 dnů ode dne doručení oznámení uhradit nabídnutou cenu na účet /0300 (jako variabilní symbol uvést IČ právnické osoby nebo rodné číslo fyzické osoby, konstantní symbol 0558). 5. Příslušná Smlouva bude sepsána v potřebném počtu stejnopisů a podepsána bez zbytečného odkladu po doplacení ceny. Dnem doplacení ceny se rozumí den připsání příslušné částky na stanovený účet. 6. Návrh na registraci ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví vyhotoví a podá kupující, a to bez zbytečného odkladu po podpisu příslušné Smlouvy. čl. V. Závěrečná ustanovení 1. Správce konkursní podstaty má právo toto Výběrové řízení kdykoliv zrušit, jakož i měnit podmínky Výběrového řízení. 2. Všechny údaje zájemce, nezbytné pro označení nabyvatele, budou použity výhradně pro účely sepsání Smlouvy. Tyto údaje považuje realizátor Výběrového řízení za citlivé a bude s nimi nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy. 3. Účastníci nemohou z předložené nabídky uplatňovat vůči správci konkursní podstaty ani realizátorovi žádné nároky, včetně nároků na náhradu nákladů spojených s účastí ve Výběrovém řízení. 4. Realizátorem Výběrového řízení je společnost VP real, a.s., se sídlem Hradecká 3, Praha 3, IČ: dne Ing. Josef Veselý v.r. Předseda představentstva VP real, a.s.

9 SMLOUVA o úplatném převodu nehmotného majetku JUDr. Jan Zetocha, správce konkursní podstaty úpadce CZB a.s., se sídlem Vrchlického 844/22, Krnov, IČ: , bankovní spojení č.ú /0300, jako převodce (dále jen převodce) na straně jedné a právnická (fyzická osoba):., IČ(RČ):. sídlo (bydliště):. (dále jen nabyvatel (-lé)) na straně druhé prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto SMLOUVU o úplatném převodu nehmotného majetku: I. Předmět smlouvy Převodce sepsal do konkursní podstaty úpadce CZB a.s., se sídlem Vrchlického 844/22, Krnov, IČ: ochranné známky a soubor duševního vlastnictví uvedený v čl. II. této smlouvy. Společnost S.T.G.-STROJOSVIT, s.r.o., se sídlem Krnov, Vrchlického 22, IČ: podala dne žalobu na vyloučení ochranných známek a souboru duševního vlastnictví z konkursní podstaty úpadce CZB a.s.. Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 9Cm 50/ ze dne , který nabyl právní moci dne , byla zamítnuta žaloba společnosti S.T.G.-STROJOSVIT, s.r.o. na vyloučení předmětných ochranných známek a souboru duševního vlastnictví z konkursní podstaty úpadce CZB a.s.. Tím nastala nevyvratitelná právní domněnka, že předmětné ochranné známky a soubor duševního vlastnictví je po právu sepsán v konkursní podstatě CZB a.s.. Převodce je jediným subjektem oprávněným nakládat s uvedeným majetkem. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne č.j. 13K29/2004 byl udělen správci konkursní podstaty, tedy převodci, souhlas s převodem ochranných známek a souboru duševního vlastnictví. II. Vymezení předmětu převodu Předmětem převodu dle této smlouvy jsou: a) ochranná známka slovní MOLLISA č.z b) ochranná známka slovní FAMOSA č.z c) soubor duševního vlastnictví uvedený v příloze č.1, jež je nedílnou součástí této Smlouvy

10 III. Dohodnutá cena převodu Převodce touto smlouvou převádí nabyvatelům předmět převodu za dohodnutou cenu.. Kč, slovy:.. korun českých a nabyvatel předmět převodu za tuto cenu do svého vlastnictví v daném stavu bez výhrad přijímá. IV. Platební podmínky Celou dohodnutou cenu za převod nabyvatel uhradil převodci před podpisem této smlouvy. V. Zvláštní ujednání Správní poplatek za registraci ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví uhradí nabyvatel. Nabyvatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se dostatečně seznámil s předmětem převodu a souhlasí s podmínkami Výběrového řízení stanovenými v Řádu výběrového řízení VI. Závěrečná ustanovení Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z jejích účastníků. Účastníci smlouvy prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. V..dne.. JUDr. Jan Zetocha správce konkursní podstaty CZB a.s. nabyvatel

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách 6053/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5958/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Nabídka malířských

Více