PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT A ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2 8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 9. OBCHODNÍ PODMÍNKY 10. ČLENĚNÍ NABÍDKY 11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 12. ZADÁVACÍ LHŮTA 13. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 14. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele : LIBERECKÝ KRAJ Sídlo : U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ : Telefon : Fax : Web : Kontaktní osoby 1. Jméno : Ing. Iveta Moravcová Funkce : vedoucí oddělení cestovního ruchu Telefon : Jméno : Mgr. Lukáš Mocek Funkce : vedoucí oddělení veřejných zakázek Telefon : PŘEDMĚT A ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu zahrnuje zpracování dvou témat: Téma 1: Letáková kampaň Téma 2: Katalog turistické nabídky Libereckého kraje (reprezentační desky) Základní informace Téma 1) LETÁKOVÁ KAMPAŇ Letáková kampaň má za cíl zajistit propagaci turistických podoblastí Libereckého kraje pro návštěvníky, kteří již v území pobývají a zlepšit úroveň propagačních tiskovin z hlediska struktury informací. Z charakterového hlediska se jedná o spotřební tiskovinu s vysokým nákladem, přičemž obsah je zpracován do roviny informativní (informace o nabídce v konkrétním místě, inspirace k poznání daného místa) a motivační (motivace k návštěvě dalších turistických oblastí Libereckého kraje, k opakované návštěvě Libereckého kraje. Leták není určen pro výstavy, workshopy 2/11

3 cestovního ruchu, ale pro distribuci na turisticky spádových místech Libereckého kraje. Podmínkou je i zajištění distribuce velkého počtu letáků. Zadavatel požaduje plnění předmětu díla tzv. na klíč. Plnění díla zahrnuje: a) texty a fotografie b) grafické zpracování a překlady textů c) tisk d) distribuci Dílo bude zahrnovat následující turistické podoblasti nacházející se v Libereckém kraji včetně části území Královéhradeckého kraje a Středočeského kraje, kam sahají turistické regiony Krkonoše a Český ráj - Frýdlantsko, Liberecko, Ještěd a Podještědí, Ralsko, Jizerské hory (Bedřichov-Janov, Tanvaldsko), Pojizeří, Hrádecko a Chrastavko, Rokytnicko, Český ráj (Turnovsko, Maloskalsko), Česká Lípa, Máchovo jezero, Novoborsko, Jilemnicko, Harrachovsko, Holany, Kokořínsko, Špindlerovsko a Vrchlabsko. (viz MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY). Letáková kampaň povinná dokumentace Zájemce předloží návrh grafického zpracování letáku a) grafickou maketu letáku b) maketu koncepce vnitřního obsahu letáku c) návrh v jakých jazykových mutacích budou realizovány d) návrh na aktualizaci jednotlivých edicí návrh na způsob distribuce letáků a návrh distribučních míst (distribuce celkového nákladu 800 tis kusů bude probíhat po dobu 28 kalendářních měsíců). personální zajištění a normo-plán realizace díla (návrh struktury personálního zajištění a - podrobného plánu práce včetně normování jednotlivých činností v rámci realizace díla). Další technické požadavky Tématické okruhy (podoblastí) Témata jednotlivých letáků: Frýdlantsko, Liberecko, Ještěd a Podještědí, Ralsko, Jizerské hory (Bedřichov - Janov, Tanvalsko), Pojizeří, Hrádecko a Chrastavko, Rokytnicko, Český ráj (Turnovsko, Maloskalsko), Česká Lípa, Máchovo jezero, Novoborsko, Jilemnicko, Harrachovsko, Holany, Kokořínsko, Špindlerovsko a Vrchlabsko. Technická specifikace: - roční náklad 20 tis. ks/1 druh tiskoviny (celkem 20 druhů) - za celý projekt 800 tis. kusů tiskovin - formát 198x210 mm (1 zlom), barevnost 4/4, papír 135 KL - minimálně 2 jazykové mutace + čeština - průběžná distribuce letáků - minimálně 100 distribučních míst Průběžné zprávy o plnění díla v intervalech 3 měsíců Závěrečná zpráva Závěrečná zpráva bude obsahovat informace o průběhu zpracování a distribuce letáků, přesný adresář distribučních míst. 3/11

4 Téma 2) KATALOG TURISTICKÉ NABÍDKY LIBERECKÉHO KRAJE (REPREZENTAČNÍ DESKY) Cílem Katalogu bude vytvoření nového formátu propagace turistické nabídky. Prioritním úkolem Katalogu turistické nabídky bude zkvalitnění informovanosti návštěvníků, podnícení návštěvnosti turistických cílů Libereckého kraje, zajistit informace co nejblíže zákazníkovi, navázat pravidelnou spolupráci s podnikatelským sektorem a dalšími aktéry cestovního ruchu a zajistit možnost, jak oslovit návštěvníky s aktuální nabídkou včetně nabídky časově omezené. Dílo zahrnuje turistické regiony Libereckého kraje, tzn. Krkonoše a Český ráj Českolipsko, Jizerské hory vč. části území Královehradeckého a Středočeského kraje, kam sahají turistické regiony Krkonoše a Český ráj. (viz MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY). Základem nabídky by mělo být: a) tipy na výlety b) nabídka turistické karty Benefit program viz Základním principem aktualizace by měla být možnost aktualizovat obsah prostřednictvím u, nebo stažením souboru či dokumentu ze stránek Katalog turistické nabídky Libereckého kraje (reprezentační desky) povinná dokumentace Zájemce předloží návrh grafického zpracování katalogu turistické nabídky a) grafickou maketu desek katalogu b) návrh uspořádání vnitřních listů katalogu (stránkování) c) grafickou maketu vnitřních listů d) návrh jazykových mutací předběžný návrh okruhu distribučních míst, způsob distribuce a odhad doby, po kterou bude distribuce probíhat návrh aktualizace katalogu s ohledem na výše uvedený požadavek (aktualizace elektronickou poštou nebo on-line prostřednictvím webových stránek cestovního ruchu Libereckého kraje personální zajištění a normo-plán realizace díla (návrh struktury personálního zajištění a - podrobného plánu práce včetně normování jednotlivých činností v rámci realizace díla). Další technické požadavky Katalogové desky - pevné desky s kroužkovou vazbou a vyměnitelnými katalogovými listy chráněné euroobalem, počet kusů: 1000ks desek - katalogové listy počet katalogových listů v deskách: minimálně 10 ks - minimálně 2 jazykové mutace + čeština Průběžné zprávy o plnění díla v intervalech 3 měsíců Závěrečná zpráva Závěrečná zpráva bude obsahovat informace o průběhu distribuce representačních desek, adresář míst, na které byly desky distribuovány včetně u, telefonu a jména osoby, která desky převzala.. 4/11

5 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Projekt bude kromě Libereckého kraje částečně realizován na území kraje Královéhradeckého a Středočeského. Důvodem je to, že projekt a jeho aktivity jsou zaměřeny na turistické regiony Libereckého kraje (Českolipsko, Jizerské hory, Krkonoše a Český ráj). Tyto regiony se dále člení na dílčí turistické oblasti a podoblasti, přičemž plně pokrývají, částečně i území Královéhradeckého a Středočeského kraje. Dopady projektu již budou v podstatě rovnoměrně rozloženy na definovaném území turistických regionů LK, neboť výstupy projektu budou zohledňovat jak území turistických regionů, tak území Libereckého kraje. Celkový počet obcí dotčených řešeným projektem: 215 obcí Libereckého kraje 98 obcí Královéhradeckého kraje 57 obcí Středočeského kraje Celkem 370 obcí Obr.1 Mapa turistických regionů (oblast dotčená projektem) 4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 5/11

6 Předpokládaný termín zahájení plnění : do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy (11/2008) Předpokládaný termín ukončení plnění : smlouvy(předpoklad 08/2011 Zadavatel má zájem o následující časový harmonogram jednotlivých témat Téma 1. Letáková kampaň: Zpracování a tisk 11/ /2009 Aktualizace a dotisk 05/ /2010 Distribuce 05/ /2011 Téma 2. Katalog turistické nabídky Libereckého kraje (reprezentační desky): Zpracování, tisk, distribuce 11/ / POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 5.1. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč podle 53 odst. 1 písm.: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 6/11

7 insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; tento předpoklad se vztahuje jak k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; tento předpoklad se vztahuje jak k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle 54 písm. d); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží podle 54 písm.: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v originále či v úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být ke dni doručení nabídek starší 90 kalendářních dnů. 6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1) Stanovení celkové nabídkové ceny za provedení veřejné zakázky, včetně etapizace řešení jednotlivých aktivit a rozložení plateb: Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení jednotlivých témat veřejné zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě k podání nabídky. Celkové cena za realizaci zakázky nepřesáhne ,- Kč bez DPH. 2) Členění nabídkové ceny: Nabídková cena bude uvedena v členění: Nabídková cena za téma 1. bez DPH DPH 19% Nabídková cena za téma 1. vč. DPH Nabídková cena za téma 2. bez DPH DPH 19% Nabídková cena za téma 2. vč. DPH 3) Náležitosti nabídkové ceny: 7/11

8 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky. 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY Zálohy zadavatel neposkytuje. Splatnost daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů od data jejich doručení zadavateli. Fakturace budou prováděny na základě jednotlivých faktur, předkládaných dle plnění díla a dle harmonogramu rozložení plateb ve smlouvě, po předání výstupů jednotlivých témat předmětu zakázky, závěrečné zprávy a podpisu předávacího protokolu. 8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení 78 odst. 1 písm. a) ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritéria včetně vah v této specifikaci: KRITÉRIUM Č. 1 Kvalita a úroveň zpracování návrhu technického a obsahového řešení předložených dokumentací váha 70% Technická část Zadavatel bude hodnotit, jakým způsobem přistupuje žadatel k řešení úkolů plynoucích z jednotlivých etap díla. Bude hodnotit jeho vlastní návrhy v rámci plnění díla s ohledem na orientaci žadatele v oblasti cestovního ruchu, reálnost navrženého plánu realizace díla včetně návrhu na způsob distribuce letáků a katalogů společně s návrhem distribučních míst. Obsahová část Zadavatel bude hodnotit úroveň grafických návrhů, kreativitu při řešení obsahové části a návrh vhodnosti textů z hlediska propagace cestovního ruchu. KRITÉRIUM Č. 2 Nabídková cena bez DPH váha 30% Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami uveřejněnými v této výzvě. Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná, a to absolutní částkou v českých korunách. Předložená nabídková cena bude předmětem hodnocení tohoto kritéria postupem pro číselně vyjádřitelná kritéria. 8/11

9 9. OBCHODNÍ PODMÍNKY Součástí nabídky musí být návrh smlouvy, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. NÁVRH SMLOUVY MUSÍ OBSAHOVAT ZEJMÉNA : a) označení smluvních stran b) vymezení předmětu plnění dle bodu 2. této dokumentace c) termín plnění dle bodu 4. této dokumentace d) cenu v členění dle bodu 6. této dokumentace e) platební podmínky dle bodu 7. této dokumentace f) smluvní pokuty sankce za neplnění smluvních termínů vztažené k jednomu dni prodlení g) prohlášení o převodu autorských práv podle zákona č. 121/2000 Sb. k dílu h) další ujednání 10. ČLENĚNÍ NABÍDKY 1) Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou této výzvy a zadávací dokumentace) 2) Druhý list nabídky - obsah nabídky s uvedením čísel a počtu listů a počtu příloh 3) Doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů 4) Vlastní nabídka uchazeče 5) Návrh smlouvy dle bodu 9. této dokumentace 6) Přílohy (nepovinné) 11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE, PODATELNA SÍDLO : U Jezu 642/2a, Liberec 2 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK : do 09:00 hod. 12. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 3 měsíce. 13. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 9/11

10 Označení nabídky: Nabídka bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 a jedné kopii jako výtisk č. 2. Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Č. VZMR/17/ORREP/2008 PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE NEOTEVÍRAT!!! Součástí předložené nabídky musí být návrh smlouvy v elektronické podobě. Požadavky na zpracování nabídky: Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této výzvě. Úprava nabídky: Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Bude-li nabídka obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. 14. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu návrhu smlouvy a provést případné změny, které jsou v souladu s výzvou k podání nabídky zakázky. Zadavatel může zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy. V Liberci dne Petr Skokan hejtman Libereckého kraje PŘÍLOHA : 1. Vzor krycího listu nabídky 10/11

11 Příloha č. 1 VZOR KRYCÍ LIST NABÍDKY podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE Název zadavatele : LIBERECKÝ KRAJ Sídlo : U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ : UCHAZEČ : IČ : DIČ : SÍDLO : STATUTÁRNÍ ORGÁN : OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ : TELEFON, FAX, BANKOVNÍ SPOJENÍ : CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH DPH V KČ CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě výzvy k podání nabídky a v souladu se zadávací dokumentací. V dne... podpis oprávněné osoby uchazeče 11/11

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více