Občanské sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v Městské části Praha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v Městské části Praha 2"

Transkript

1 Vážení zastupitelé, Občanské sdružení pro privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v Praze 2 (dále jen OS), vzniklé v souvislosti s informacemi o ukončení prodeje majetku MČ Prahy 2, tzv."privatizace" a v souvislosti s nekontrolovanou správou obecního majetku, Vám předkládá důvody pro pokračování prodeje obecního majetku, včetně návrhu prodejní ceny. Cílem celé aktivity OS není nákup nemovitostí za účelem dalšího prodeje s maximálním ziskem, ale seriozní prodej majetku ve vlastnictví obce do rukou oprávněných nájemců, bydlících na území MČ Prahy 2, kteří o to projeví zájem. Většina z nich, (pokud jim to dovolovaly finanční prostředky), investovala nemalé částky do obecního majetku. Někteří nájemníci tak učinili až po Sametové revoluci a po zahájení první vlny odprodeje majetku zvaného " Privatizace", kdy se domnívali, že to, co bylo zahájeno, bude i spravedlivě dokončeno. Proto nám dovolte, abychom Vám předložili několik pádných důvodů, včetně návrhu kupní ceny. OS je dále ochotno připravit návrhy kupních smluv a další podklady, aby prodej obecního majetku byl v souladu s právem a se zájmy více než petentů a občanů Prahy 2, kterým není lhostejná jejich budoucnost a zároveň i podmínky bydlení na krásném území Prahy 2. Obsah: I. Důvody pro prodej obecního majetku II. Vypracované znalecké posudky III. Kupní cena IV. Shrnutí 1

2 I. Důvody pro prodej obecního majetku Stěžejní důvod pro pokračování prodeje bytového fondu (bytových jednotek) ve správě MČ Praha 2 spatřuje OS v dostupném řešení otázky bydlení stávajících oprávněných nájemců obecních bytů; za současné situace, kdy nájemné neustále roste a kvalita bytů a jejich příslušenství je k tomu neadekvátní. Dalším důvodem je rovněž snaha o nastolení možné míry spravedlnosti za stavu, kdy některým nájemcům již možnost získání bytů/domů do jejich vlastnictví umožněna byla a jiným nikoliv. Princip některému nájemci obecního bytu ano a jinému ne, považuje OS za nadále neudržitelný. OS navrhuje a upřednostňuje prodej po jednotlivých bytových jednotkách dle zák.č.72/1994 Sb. s tím, že nebytové prostory nebo alespoň nebytové prostory veřejného zájmu MČ Prahy 2 by byly ponechány ve vlastnictví či správě MČ (jesle, školky, policejní služebny, kontaktní a informační místa městské části, knihovny ) pokud nebude řešeno jiným způsobem (např. věcné břemeno apod.) Z obecně dostupných informací vyplývá, že zájem o koupi bytu nemají všichni oprávnění nájemníci a lze předpokládat, že cca % z nich by tuto možnost nevyužilo, a tyto byty by i nadále zůstaly ve vlastnictví MČ. Vzhledem k možnosti nastavení definice oprávněný nájemník je možné počítat ještě s dalšími cca 5 % bytů, u nichž nebude splněna podmínka pro prodej, a tyto byty by také zůstaly ve vlastnictví MČ. Za klad námi navrhované koncepce považujeme samozřejmě snížení sociálních dopadů na místní obyvatele a stabilizaci rezidenční funkce MČ Praha 2. Nesporně by došlo i k úspoře finančních prostředků, vkládaných do investic v obecních domech. Je všeobecně známo, že soukromí vlastníci se starají o domy a bytový fond lépe než správní firmy vybrané obcí, snižuje se nutnost dozoru a kontrol správních firem, které v současné době spravují velký objem domovního fondu. V neposlední řadě prodej obecního majetku přinese spokojenost občanů MČ, většinou starousedlíků, s tím, že vyřešili své problémy týkající se bydlení. Výrazně se tím zmenší tlak na úřad, vznikající při řešení problémů nájemníků obecních domů. Námi předkládaný návrh počítá s možností prodeje všem oprávněným nájemníkům, a tedy nutně i s možností vzniku spolupodílového vlastnictví domů, kdy MČ by nadále vlastnila určitou část majetku (nebytové prostory, neprodané byty). S ohledem na odpor MČ Praha 2 ke spoluvlastnictví s jiným subjektem - společenstvím vlastníků bytových jednotek - lze věc účinně řešit stanovením věcného břemene, podle něhož bude MČ P2 za dohodnutých podmínek vlastnit právo nájmu k nebytové jednotce apod. Pokud ale MČ nebude chtít vlastnit určité podíly v domech, například bytové jednotky nájemníků, kteří neprojeví o odkoupení bytu zájem, je možné i toto vyřešit například tak, že na žádost nájemníka může město prodat byt třetí osobě určené nájemníkem, a to za podmínek, kdy nájemník a třetí osoba předem uzavřou dohodu o užívání bytu. Tím, že by MČ zůstaly ve vlastnictví byty rozprostřené napříč celým územím Prahy 2, a tyto byty by MČ mohla využívat pro sociální účely, zabránilo by se vzniku jakýchsi sociálních ghett, tedy jednotlivých celistvých domů obydlených sociálně slabšími obyvateli. 2

3 II. Vypracované znalecké posudky Vypracované znalecké posudky nám i zástupcům MČ Prahy 2 umožnily zorientovat se v cenách nemovitostí na území Prahy 2. Byly vybrány 2 nemovitosti. Jeden dům, v lepším technickém stavu na Vinohradech, ul. Kladská 3 (vybralo OS) a druhý pak v horším technickém stavu na Novém Městě, ul. Podskalská 24 (vybrán MČ). Na každou nemovitost byla vybrán jeden znalec. Ze strany MČ Ing. Mašek a ze strany OS Ing. Hrabec Jak je níže uvedeno, obě nemovitosti nezaznamenaly výrazný rozdíl v ceně, neboť znalci nezjišťují technické znalectví - identifikaci vad a poruch, ale pouze ekonomický potenciál. Aktuální zjištěný stav nezohledňuje skutečnost, kdo a kdy vybavení nebo zařízení do bytu dodal a zajistil jeho instalaci, nebo kdo je právoplatným vlastníkem instalované věci. Nejsou řešeny technické nedostatky nemovitosti, a to jak ze statického hlediska, tak z hlediska nutných oprav ( trhliny, průhyby stropů, stav ZTI -tlakové vody-trubek kanalizace, apod.) Názvosloví: Obvyklá cena: Věcná cena: Výnosová cena: Porovnávací cena: je cena statistická, která byla dosažena při prodeji stejného nebo obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění, pomocí ceny věcné, výnosové a porovnávací, bez vlivu mimořádných okolností trhu. je cena reprodukční s odpočtem opotřebení (71% resp. 68%). Je orientačně stanovena v souvislosti s odhadem opotřebení. příjmy z nemovitosti v závislosti na množství tržních pronájmů. Vychází z regulovaného nájemného. porovnání obdobných nemovitostí, a to prodejem celé nemovitosti resp.jednotlivých bytů. Administrativní cena: je cenou zjištěnou. Je to cena stanovená kombinací nákladového a výnosového způsobu. Zohledňuje obestavěný prostor s cenou nákladů na pořízení v současných cenách (ke dni posudku 2.150,-Kč/m 3 ), snížený o koeficienty konstrukce, opotřebení, vybavení a zvýšený o koeficienty polohy, změny cen. Nejlépe vystihuje cenu nemovitosti bez ohledu na skutečnost, kdo do domu či bytu investoval. Kladská 3 Podskalská 24 ing. Mašek Ing.Hrabec ing. Mašek Ing. Hrabec obvyklá cena věcná cena výnosová cena administrativní cena

4 III. Kupní cena OS, jak již bylo deklarováno, nechce s obecním majetkem spekulovat, či na obecním majetku vydělávat. Nemůžeme však akceptovat, aby nemovitosti v současném neudržovaném stavu a obsazené nájemci byly prodávány za cenu obvyklou, pokud by nedošlo k zohlednění stavu nemovitosti a jiných ovlivňujících faktorů. Proto uvádíme několik čísel: Průměrná cena za 1 m2 při prodeji obecních bytů v předešlých vlnách: Rok Rok Rok ,- Kč/m ,- Kč/m ,-Kč/m2 Dále připomínáme jednání ZMČ Prahy 2 č. Ř/8/B ze dne : Na základě připomínek některých zástupců MČ na příp. záměr některých zájemců bytovou jednotku zakoupit a následně ji se ziskem prodat, by při prodeji bytu bylo možné vycházet z ceny obvyklé. Prodávající by při případném následném prodeji byl povinen doplatit MČ rozdíl mezi cenou kupní a cenou obvyklou. Prodejní cena by pak formou slevy byla snížena na cenu blížící se ceně administrativní, která ukazuje na stav nemovitosti, avšak nezohledňuje investice a vlastnictví zařízení v bytech. Někteří nájemníci, kteří investovali do bytů tak budou poškozeni, neboť tuto investici zaplatí 2x (při pořízení a při koupi). Vzhledem k technickému stavu nemovitostí a obsazenosti bytů stávajícími nájemníky, bychom očekávali od MČ ještě cenu nižší - cca ,-Kč/m2. Cena administrativní Cena administrativní, neboli cena zjištěná, je specifikována zákonem a charakterizuje stav nemovitosti. V této ceně není zohledněn skutečný stav nemovitosti. Není zohledněna statika objektu, konstrukční vady objektu, stav konstrukčních prvků a instalací (dveří, podlah, stoupaček vody, kanalizace, plynu, elektřiny apod.). Rovněž není posuzováno, kdo do nemovitosti či jednotlivých částí (bytů) investoval (rekonstrukce a stavební úpravy koupelen, WC, podlah...) a kdo je majitelem zařizovacích předmětů. V této metodě je zohledněno stáří nemovitosti, posouzení znalcem na základě předložených dokumentů a za použití příslušných koeficientů. Statisticky tedy zohledňuje skutečnost, že některé konstrukční prvky a ZTI jsou za hranicí nebo na hranici životnosti (kanalizace, vnitřní vodovod, plynovod, výtah...). Tím výrazně klesá cena nemovitosti (cca o 60-70%), vycházející z ceny základní, tj. ceny, za kterou je možné nemovitost v době vypracování znaleckého posudku postavit (2150,- Kč/m3). ing. Mašek ing. Hrabec odhad m2 cena/ m2 odhad m2 cena/ m2 Kladská Podskalská Pro informaci uvádíme koeficienty, které zvyšují administrativní cenu: => koeficient polohový: K5 = 1,25 => koeficient změny ceny stavby: Ki = 2,029 => koeficient prodejnosti Kladská: Kp = 2,925 => koeficient prodejnosti Podskalská: Kp = 3,003 4

5 Důvody, pro které OS trvá na ceně blížící se ceně administrativní: 1. Cena administrativní je nejblíže ceně vyjadřující současný stav nemovitosti obsazené nájemníky. Nezohledňuje však, kdo do nemovitosti, resp. do jednotek investoval a kdo je vlastníkem vybavení. 2. Většina jednotek je z pohledu znalců ve standardu. Je však zřejmé, že je nutné do nemovitosti a jednotek investovat. Není posuzován technický stav nemovitosti a bytů. 3. Administrativní cena vychází z ceny za m3 nově postaveného domu (2.150,-Kč/m3), snížená o stáří domu a o nutné investice. 4. Věcná cena (podobná ceně administrativní) - zahrnuje opotřebení až z cca 70%. Tato procenta opět ukazují na stav nemovitosti, v závislosti na stáří objektu. 5. MČ z důvodu dostatku finančních zdrojů nepotřebuje prodávat nemovitosti za tržní ceny. 6. V usnesení ZMČ Prahy 2 č. Ř/8/B ze dne jsou uvedeny zásady postupu při další etapě prodeje bytových domů ve vlastnictví obce. V obecných zásadách v bodě č. 5 je uvedeno, že nabízené nemovitosti budou prodávány za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem podle platných právních předpisů o oceňování majetku k datu zpracování znaleckého posudku tj. za cenu administrativní 7. Administrativní cena se přibližuje k ceně (je vyšší z důvodu investic některých nájemců do bytu), za kterou by mohli nájemníci jednotky odkoupit v návaznosti na sociální hledisko věci (starší nájemníci a sociálně slabší většina). 8. Bude-li roční výnos nemovitostí (bez větších investic) dle znal. posudku ,30 Kč (Kladská) resp ,-kč (Podskalská), dosáhne MČ současné administrativní ceny v horizontu 32, resp.22 let. Cena obvyklá (tržní, statistická) Obvyklou cenou se rozumí cena, která byla dosažena při prodeji stejného, případě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku. Zvažují se všechny okolnosti, které mají na cenu vliv. Nepromítají se vlivy zvláštních okolností trhu. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že cena obvyklá výrazně přesahuje ostatní ceny. Je to způsobeno zájmem investorů o exkluzivní čtvrť v přímé závislosti na každoročně se zvyšující ceny. Obvyklá cena dále zahrnuje prodej po jednotlivých bytových jednotkách, tzn., že investor nakoupí nemovitost jako celek a následně ji rozprodá po jednotlivých jednotkách. Cena pak vzroste na cca Kč 75. tis / m2. ing. Mašek ing. Hrabec odhad m2 cena/ m2 odhad m2 cena/ m2 Kladská Podskalská

6 Důvody, proč OS nepodporuje tuto cenu obvyklou: 1. Nesplňuje podmínku z Usnesení ZMČ Prahy 2 č. Ř/8/B ze dne , kde jsou uvedeny zásady postupu při další etapě prodeje bytových domů ve vlastnictví obce. V obecných zásadách v bodě č. 5 je uvedeno, že nabízené nemovitosti budou prodávány za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem podle platných právních předpisů o oceňování majetku k datu zpracování znaleckého posudku tj. za cenu administrativní 2. Všichni občané Prahy 2 by měli mít v rámci stejných úkonů stanovené stejné podmínky. 3. Cena v místě obvyklá je vzhledem k ostatním zjištěným či odhadnutým cenám uvedeným ve znaleckém posudku neúměrně vysoká. 4. Není ve shodě s cenami dříve privatizovaných nemovitostí. 5. Osoby starší a osoby s průměrným příjmem by měly problém při zajištěné úvěrů a při jejich splácení. 6. Mnoho nájemců investovalo do bytů vlastní finanční prostředky. 7. Převážná většina nájemníků bude nucena i nadále do svých bytů investovat. 8. Většina nemovitostí vyžaduje zajistit ještě další investice,jako jsou rekonstrukce a zřízení výtahů, výměny kanalizačních stoupaček, plynu, rozvody elektřiny apod. Pro argument, že se OS přiklání ke kupní ceně blížící se ceně administrativní hovoří i problematika financování. Půjčky: Vzhledem k tomu, že je nutné do domů a bytů investovat, provedli jsme si stručný výpočet nákladů, spojených s investicí do domů a bytů. Tato cena může být odlišná u různých domů, resp. u různé kvality a kvantity investic a vždy by byla podložena znaleckým posudkem. Vycházíme-li z faktu, že zakoupíme bytovou jednotku o velikosti 60 m2 za cenu ,-Kč/ m2, vypadá kupní cena poměrně nízká v poměru k ceně obvyklé, ale dalšími investicemi do bytu a domu se dostáváme na cenu min ,-Kč. Pokud tuto cenu zohledníme v úvěru na 15 let (nebereme vliv stáří nájemníků), je měsíční splátka ve výši: => při ceně blížící se administrativní ,-Kč/měsíc => při ceně obvyklé pak dokonce ,-Kč/měsíc Cenové rozpětí při prodeji bytového fondu v ostatních MČ: OS nepožadujeme prodej bytů za ceny, za které byly realizovány v minulých vlnách privatizace. Počítáme s tím, že ceny by se pohybovaly na výši kolem 8-12 tis. za m2, což jsou ceny odpovídající stavu nemovitostí, a vycházely by vždy z ceny znaleckých posudků. Jsou to dále ceny, za které se 6

7 v současné době i v jiných MČ byty prodávají a navíc je to i přiměřená cena bytu,ve kterém bydlí nájemník s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a pro majitele je tedy tento byt, bez zajištění náhrady vhodného ubytování, nevyužitelný. Cenové rozpětí při prodeji bytového fondu v ostatních MČ: Praha Kč/m2 - prodej nyní probíhá Praha Kč/m2 - cena r Praha Kč/m2 - ceny r Praha Kč/m2 - ceny r Praha Kč/m2 Praha Kč/m2 IV. Shrnutí Pro přijetí koncepce postupu pro pokračování prodeje bytů ve svěřené správě MČ Prahy 2 je OS ochotno vypracovat návrh zásad pro prodej bytových jednotek. Na základě schválení zásad prodeje bytů do osobního vlastnictví připravíme pro MČ i návrhy příslušných smluv. Závěrem shrnujme naši argumentaci našich požadavků v několika bodech. Vycházíme přitom z petice více jak občanů a více než 720 registrovaných členů občanského sdružení. Požadujeme: 1. Odstranění nespravedlnosti vzniklé prodejem pouze některým vybraným skupinám nájemníků 2. Oslovení všech oprávněných nájemců obecních bytů 3. Prodej dle příslušných zákonů za ceny blížící se cenám administrativním 4. Hlasování zastupitelstva o prodeji bytového fondu nejpozději do Nabízíme: 1. Pomoc při zpracování zásad prodeje bytových jednotek 2. Spolupráci při vypracování podkladů pro kupní ceny 3. Přehlednou správu nemovitostí 5. Efektivnější péči a hospodaření s bytovým fondem 6. Spolupráci v řešení dlouhodobých investic 7. Nabízíme řešení bydlení pro starší a sociálně slabší občany 8. Optimální skladbu trvale bydlících občanů na území MČ Praha 2 9. Stabilizaci rezidenčního bydlení na území MČ Prahy 2 7

8 Zdůvodnění: 1. odstranění nespravedlnosti vzniklé při prodeji obecního majetku pouze vybraným skupinám osob 2. přispění k zefektivnění hospodaření MČ Prahy 2 s bytovým fondem 3. přispění k dosažení optimální struktury majetku vlastněného MČ, který je nezbytný pro plnění úkolů obce 4. nejlepším vlastníkem je soukromý majitel Věříme, že tento podklad bude v okamžiku rozhodování pro MČ přínosem a rozhodne se pro pokračování odprodeje bytového fondu stávajícím oprávněným nájemcům. Zároveň již připravujeme návrhy a prověřujeme jednotlivé možnosti pro prodej obecního majetku a zároveň diskutujeme varianty, které by v souvislosti s prodejem mohly nastat. 8

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím ivana.pirna@odolenavoda.cz Vážená paní Pirná, dovoluji

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV REVITALIZACE

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Majetkové daně, daň silniční a oceňování září 2014 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Nová právní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ

PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ Ing. Leona Bradáčová PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ Ústav soudního inženýrství VUT v Brně E-mail: leona.bradacova@usi.vutbr.cz Přednáška na konferenci znalců ÚSI VUT dne

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ Nemovitostí- nebytového prostoru č. 1780/214 v bytovém domě č.p. 1780 stojícím na pozemku parc.č. 2218/38 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku v ulici

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI ANALYSIS

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více