DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič"

Transkript

1 Bytové družstvo Botič, Adamovská 1061/11, Praha 4 - Michle Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, oddíl Dr.,Vložka 942 DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání obytného domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Adamovská 1061/11 včetně společných technologických zařízení. Domovní řád navazuje na ustanovení Stanov BD a Občanského zákoníku a je závazný pro všechny osoby v domě trvale nebo přechodně bydlící. 2. Bytem se rozumí bytová jednotka tj. soubor místností, pod jedním uzavřením, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu OÚ určeny k bydlení. Příslušenstvím bytu je i přidělená sklepní kóje. 3. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména například základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, chodby, schodiště, prádelna, sušárna-mandlovna, kancelář, archiv družstva, kočárkárna, osobní výtah, výměníková stanice, komíny, větrací šachty, společné rozvody teplé a studené vody, společné rozvody tepla, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, kanalizace, společný slaboproudý rozvod, přístěnek na popelnice a pod., i když jsou některá zařízení umístěna mimo dům. 4. Prostory pro služební potřebu jsou výměníková stanice, strojovna a šachty výtahu a střecha. Přístup do těchto prostor je dovolen pouze obsluze a osobám k tomu určeným vedením družstva. 5. Nebytové prostory jsou místnosti (příruční sklady), které jsou se souhlasem stavebního úřadu vyjmuty ze společných prostor nebo bytového fondu a jsou určeny k podnikatelské činnosti. 1

2 Čl. 2 Povinnosti družstva k uživatelům bytu 6. Družstvo je povinno pečovat o společné části domu a zabezpečovat služby související s bydlením tak, aby umožnilo uživatelům bytů a nebytových prostor nerušený výkon práv spojených s užíváním bytových, nebytových a společných prostor. V tom družstvo pečuje o pravidelnou údržbu domu a jeho technologického vybavení, zajišťuje revize energetických a technických zařízení domu. 7. Družstvo pečuje o pořádek a čistotu v domě, zabezpečuje pravidelnou funkci služeb zajišťujících plynulý a bezporuchový provoz domu. 8. Družstvo vede technickou dokumentaci domu, všech bytů, nebytových prostor a společných částí domu. 9. Družstvo zabezpečuje administrativní a účetní práce, spojené se správou a provozem domu. Eviduje a zajišťuje pravidelné vybírání měsíčních záloh, popřípadě dalších poplatků a splátek (členských podílů) na hrazení nákladů spojených s bydlením, např. platí daň a pojištění nemovitostí. 10. Pověřený pracovník družstva má po předchozím oznámení právo vstoupit do bytu (nebytového prostoru). Uživatel nemůže vstup odmítnout, jestliže to nutně vyžaduje úprava, provoz a opravy ostatních bytů, společných prostor nebo technického vybavení domu. Dále opatření směřující k omezení škod z havárie nebo živelné události popř. hygienického charakteru. Ve výjimečných případech, bezprostředně hrozící škody na majetku, ohrožení života nebo zdraví, zajistí družstvo zpřístupnění bytu i bez souhlasu nájemce. V tomto případě však otevře byt za účasti svědků a o zásahu pořídí písemný záznam a o celém průběhu zpraví neprodleně nájemce bytu. 11. K úhradě prací spojených se správou domu, má družstvo nárok na pravidelný měsíční příspěvek od všech smluvních obyvatel domu. Výši příspěvku stanoví členská schůze družstva. Čl. 3 Práva a povinnosti uživatele bytu (nebytových prostor) 12. Uživatelem bytu (nebytových prostor) se rozumí fyzická nebo právnická osoba, s níž je sjednána nájemní smlouva člena družstva o užívání bytu a jeho příslušenství, jakož i společných prostor a zařízení v souladu se Stanovami BD a Domovním řádem BD. Uživatel nese odpovědnost za to, aby Stanovy a Domovní řád BD byly dodržovány všemi osobami v daném bytě (nebytových prostorách) bydlícími nebo přebývajícím. 2

3 13. Uživatel bytu je povinen udržovat byt a jeho vybavení (TZB) v dobrém technickém stavu.(rozvody elektrické, plynové, vodovodní a na vytápění bytu,) 14. Opravy a úpravy může provádět každý uživatel ve svém bytě podle vlastního uvážení, jestliže se jedná o úpravy vnitřní části bytu malého rozsahu, které nesnižují funkčnost sítí a společných zařízení domu. Před zahájením těchto prací projedná s představenstvem družstva: - plán (projekt) s rozsahem zamýšlených prací, - opatření, aby neomezil výkon uživatelského práva ostatních bytů, - prováděné práce nenarušily nosné stavební prvky a konstrukce, - ohlásí předem všem uživatelům, přerušení dodávky vody, plynu, elektřiny apod. s přibližnou dobou trvání, - zajistí úklid společných prostor jak v průběhu, tak po dokončení celé akce, - po skončení všech prací předloží představenstvu atesty a záruky za kvalitu provedené práce stavebními firmami. Poznámka: Každá úprava na tlakových (topných) rozvodech musí být projednána s vedením družstva, dále zásuvky televizního rozvodu jsou impedančně nastaveny pro každý byt, nesmí se proto na nich provádět žádné úpravy. 15. Opravy, rekonstrukce většího rozsahu nebo úpravy zasahující do fasády, barevné řešení stavebních prvků, vnější nátěry oken a dveří nebo jejich výměna podléhají schvalovacímu řízení stavebního úřadu OÚ Praha 4, městská část a Magistrátu hl.m. Prahy, odbor PÚPP a OPP MHMP (odbor památkové péče při magistrátu hl.m. Prahy). V rámci běžného postupu, předloží uživatel projekt rekonstrukce a další doklady družstvu, které předkládá celou akci s vlastním vyjádřením ke schvalovacímu řízení. Při nedodržení tohoto předepsaného postupu může MHMP vyměřit pokutu až do výše Kč. Případné postihy nebo škody způsobené družstvu nedodržením tohoto postupu přenese družstvo na dotyčného uživatele. 16. Uživatelé bytů jsou povinni umožnit přístup k měřičům spotřeby tepla, plynu, vody a k uzávěrům, které jsou umístěny v bytech nebo sklepních kójích. 17. Firemní, reklamní nápisy, satelitní antény a jiná zařízení lze osadit na budově jen se souhlasem představenstva. 18. Člen družstva má právo nahlédnout do evidence plateb, rozúčtování nákladů spojených s provozem BD, účetních dokladů a další dokumentace vedené v družstvu. 3

4 19. Uživatel je povinen hlásit počty osob žijících v bytě a změny počtů osob, pokud doba změny pobytu je delší jak 90 dnů. Počty osob a jejich změny se promítají do výpočtů při rozúčtování nákladů za poskytnuté služby v rámci bydlení. Čl. 4 Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu 20. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů v domě. Pro kola a kočárky je určena kočárkárna. 21. Komunikační prostory v celém domě (schodiště, podesty pater, chodby atd.) vedoucí k východům z objektu na volné prostranství jsou únikovými cestami v případě požáru, kde nesmí být umístěn žádný materiál nebo zařízení bránící úniku osob. 22. Pokud je používání společných zařízení spojeno se spotřebou vody a el. energie (prádelna a sušárna),zapíše uživatel spotřebu do příslušného sešitu a uhradí ji způsobem stanoveným družstvem. 23. Přetěžování výtahu je zakázáno. Jeho případné znečistění je uživatel - původce znečistění povinen ihned odstranit. 24. Ve sklepních kójích, společných a služebních prostorách není dovoleno skladování snadno vznětlivých či jinak nebezpečných látek i věcí, které mohou být zdrojem šíření hmyzu a hlodavců. Zakazuje se užívání otevřeného ohně a kouření. 25. Způsobil-li uživatel škodu ve společných prostorách a na zařízeních domu, je povinen poškození na svůj náklad neprodleně odstranit. Neučiní-li tak, zajistí odstranění škody družstvo na náklad uživatele. Čl. 5 Držení domácích zvířat 26. Uživatel bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psy, kočky, morčata atd.).může vlastnit jen přiměřený počet domácích zvířat, pokud chce chovat větší počet zvířat jako dvě, je povinen požádat o souhlas družstvo. Je povinen dbát, aby nedocházelo k narušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota a klid v domě a okolí. Je povinen odstranit nečistoty způsobené chovaným zvířetem v domě i v jeho okolí. Chovatel zvířete musí dodržovat a respektovat platné hygienické předpisy a zásady, jakož i vyhlášky OÚ Praha 4 a Magistrátu HMP upravující podmínky chovu zvířat, zejména psů a koček. Chování nebezpečných zvířat je nutno hlásit na veterinární stanici. 4

5 Čl. 6 Zajištění pořádku, čistoty a bezpečnosti v domě 27. Uživatelé bytů (nebytových prostor) jsou povinni podílet se na zajišťování pořádku a čistoty v domě a to podle zásad a v rozsahu schválených na členské schůzi. 28. Čistění věcí na chodbách a v jiných společných prostorách není dovoleno. Pro tyto práce je vyhrazen dvorek domu. 29. Květiny a jiné rostliny na oknech a terasách musí být zajištěny proti pádu. Při zalévání je nutno dbát, aby voda netekla po fasádě nebo na spodní okna. Čl. 7 Otevírání a zavírání domu 30. Z rozhodnutí členské schůze je dům uzamčen celodenně, toto rozhodnutí musí být respektováno všemi obyvateli domu. Pro zajištění bezpečnosti v domě, neotevírejte vchodové dveře neznámým osobám. Zavírejte vstupní dveře řádně, aby zámek zapadl, založení pootevřených dveří nebo nedovření dveří dává možnost vstupu nepovolaných osob do budovy. Klíče od společných prostor prádelny a sušárny si vyzvedne každý uživatel u osoby odpovědné za provoz. Společné prostory tj. sklepy a služební prostory se zásadně zamykají. Klíče od nich jsou uloženy u obsluhy zařízení a náhradní klíče u předsedy. 31. Hlavní uzávěr vody je umístěn ve sklepě v samostatné kóji, hlavní bytové jističe v přízemí v rozvaděčích, hlavní bytové uzávěry plynu v bytovém jádru každého bytu. Hlavní kohouty topného rozvodu jsou umístěny v kotelně, kohouty stoupaček teplovodního rozvodu v suterénu, ve sklepních kójích, v sušárně a v prádelně. Čl. 8 Sousedské spolužití v domě 32. Členové družstva - spoluvlastníci se ve vzájemných vztazích řídí pravidly řádného občanského soužití. V době od ho do hod dodržují noční klid a dbají na to, aby nadměrným hlukem neobtěžovali sousedy. Pokud se tomu nelze vyhnout (např. při opravách v bytě) oznámí to včas sousedům a dobu obtěžování zkrátí na minimum. 33. Uživatelé bytů dbají, aby jejich zvonky a schránky na dopisy byly v dobrém stavu a označeny jmenovkami. 5

6 34. Dojde-li ke sporům mezi sousedy související se způsobem užívání bytu, obrátí se sporné strany na orgány družstva, pokud spor nepřísluší jiným orgánům. Čl. 9 Závěrečná ustanovení 35. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných obecně platných předpisů. Domovní řád obdrží každý uživatel bytu. Kromě toho bude trvale vyvěšen na místě přístupném všem osobám v domě bydlícím. Domovní řád bytového družstva Botič byl projednán s přijat představenstvem družstva dne 4. června 1997 a nabyl účinnosti dnem 1. července Aktualizace byla projednána představenstvem BD 25.července Ing. Rudolf Hanák v.r. předseda BD Botič Ing. Karel Buřič v.r. mpř. BD Botič 6

1 Domovní řád společenství vlastníků

1 Domovní řád společenství vlastníků 1 Domovní řád společenství vlastníků který byl přijat shromážděním Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno se sídlem Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno dne 20.05.2015, a který stanoví pravidla

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů 1. Postup při provádění stav. úprav členy - nájemci

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA 1 2 2 FINEP BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA Právě se stáváte majitelem nové bytové

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Obsah Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. Článek V. Článek VI. Článek VII. Článek VIII. Článek IX. Článek X. Článek XI. Základní ustanovení

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI)

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) 1 Kaskády Barrandov II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV II Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové)

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 UBYTOVACÍ ŘÁD Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 STUDENTI Ubytování 1. U ubytovacího zařízení je možnost parkování na vyhrazeném místě, za poplatek. 2. Při příchodu si studenti vyplní ubytovací lístek

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Pojistné podmínky Raiffeisen Asistenční služby pro podnikatele (PP-RBASCZ-1210)

Pojistné podmínky Raiffeisen Asistenční služby pro podnikatele (PP-RBASCZ-1210) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP-RBASCZ-1210) Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro toto skupinové pojištění asistenčních služeb platí zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě (dále jen zákon ), občanský zákoník

Více