TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR"

Transkript

1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

2

3 VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci mezi vysokými školami či výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. Vznikne tak prostředí pro aplikovaný výzkum a vývoj v blízké dostupnosti Prahy v Roztokách u Prahy. Our objective is to create a favourable environment for innovative companies and to provide them with services and premises that will enable cooperation between universities or research institutes and the business sphere. The resulting environment will support applied research and development in the proximity of Prague - in Roztoky u Prahy.

4

5 OBSAH / CONTENTS Úvod Lokalita Park vědy Realizujte své nápady u nás Závěr Kontakty Introduction Location Science Park Implement your ideas with us Conclusion Contacts Park vědy Roztoky - Obsah / Contents 05

6 ÚVOD / INTRODUCTION Park Vědy v Roztokách vzniká jako v pořadí již druhý projekt technologického parku v Roztokách. Jeho výstavba je odpovědí na poptávku po průmyslových vědeckých pracovištích s dostatečným materiálním a technickým vybavením. Park vědy přímo navazuje na projekt Vědeckotechnického parku Roztoky a měl by jej synergicky doplňovat. Počet vědeckých pracovišť v Čechách je stále nedostatečný a jejich vybavení často ani neodpovídá požadavkům na kvalifikovanou vědeckou práci. Proto se holding Trigema rozhodl vystavět moderní vědecké pracoviště, které by koncentrovalo odborníky z oblasti strojírenství a poskytlo jim maximální možné technické a administrativní zázemí. Úspěšný projekt společnosti VTP Roztoky a.s. vytvořil 50 nových pracovních míst pro kvalifikované pracovníky. Navazující Park vědy společnosti PV Roztoky s.r.o. by jich měl vytvořit až dvojnásobek. Park vědy však nebude jen prostorem pro vědecké aktivity, ale sám o sobě představuje moderní budovou využívající technologických poznatků ke zlepšení pracovních podmínek i prostředí v okolí Parku. Celý projekt je navržen jako energeticky soběstačný bude využívat energii získanou z tepelných vrtů a čerpadel a používat energeticky úsporné technologie. Dešťová voda je akumulována v retenčních nádržích a dále využívána na splachování toalet. Jednotlivá výzkumná pracoviště jsou navržena tak, aby bylo maximálně zamezeno šíření hluku a vibrací a zároveň bylo možné jednoduše demontovat stěny a zajistit tak variabilitu laboratoří. Výzkum v Parku vědy bude zaměřen na alternativní pohony pro automobilový průmysl, jako jsou elektromotory, motory na vodíkový pohon a další ekologické technologie. Projekt je navržen tak, aby nabídl prostor pro aplikovaný výzkum a poskytl odborníkům z oblasti strojírenství příjemné podmínky pro práci a příležitost věnovat se svému oboru naplno. 06 Park vědy Roztoky - Úvod / Introduction

7 The Science Park in Roztoky is already the second technology park project in Roztoky. Its development responds to the demand for industrial scientific facilities with sufficient material and technology equipment. The science park therefore directly follows up the Science and Technology Park in Roztoky (Vědeckotechnický park) and it should bring about additional synergic effects. The number of scientific workplaces in the Czech republic is still insufficient and their equipment often fails to meet the requirements for qualified scientific work. Therefore the Trigema holding decided to build a modern scientific workplace to concentrate engineering professionals and provide them with maximum technical and administrative support. The successful project of the Science and Technology Park (VTP Roztoky a.s.) has created 50 new jobs for qualified individuals. The related Science Park (PV Roztoky s.r.o. ) is expected to create up to a double of that number of jobs. The Science Park will be not only a place for scientific activities but it will also represent a modern building using latest technology findings to improve the working conditions and environment in the park surroundings. The project has been designed as self-sufficient in terms of energy supply it will use energy from thermal drills and pumps, while taking advantage of energy-saving technologies. Rain water will accumulate in retention tanks and will be used for toilet flushing. Individual research centres have been designed to prevent to the maximum extent any noise and vibrations and the walls have been designed from materials that can be easily dismounted to ensure variability of the laboratories. The research activities in the Science Park will focus on alternative drives for the automotive industry, such as electric motors, hydrogen motors and other environment-friendly technologies. The project has been designed to offer premises for applied research and to offer to engineering experts agreeable conditions for work and the opportunity to fully commit themselves to their specialization. Park vědy Roztoky - Úvod / Introduction 07

8 LOKALITA / LOCATION Park vědy se nachází v Roztokách u Prahy, které jsou svou blízkostí k hlavnímu městu předurčeny k dynamickému rozvoji. Kombinace klidného prostředí, blízkosti velkoměsta, výstavby nových bytových projektů a snadné dostupnosti, dělá z této lokality atraktivní a příjemné místo. Dopravní dostupnost je velice dobrá, pravidelné autobusové linky 340 a 350 končí na stanici metra Dejvická (linka metra A) a spojují Roztoky s pražskou podzemní dráhou. Dále lze využít železniční trať, která je součástí rychlostního koridoru Praha - Drážďany. Tímto spojením se návštěvník dostane během 15 minut do centra města, na Masarykovo nádraží, nebo do Holešovic a není omezován dopravními zácpami v ranních a večerních hodinách. Pro zahraniční investory či partnery může být zajímavá skutečnost, že mezinárodní letiště Václava Havla je vzdálené jen 15 minut autem. Park vědy je postaven v těsné blízkosti Vědeckotechnického parku Roztoky, který nabízí služby čerpací stanice PHM včetně CNG. V okolí najdete široké možnosti sportovního vyžití, relaxace a na své si přijdou i milovníci kultury a historie. V bezprostřední blízkosti najdete například kryté tenisové kurty a Roztokami také probíhá řada cyklostezek. Okolní krajina přímo vybízí k procházkám po okolí. Vltava, protékající obcí Roztoky nabízí krom vodohospodářských staveb také lodní přívoz. V obci se nachází Středočeské muzeum situované do objektu renesančního zámku s bohatou historií. Kromě stálé expozice se zde také pořádá množství výstav a kulturních akcí. Z dalších kulturních památek určitě stojí za zmínku bývalé přemyslovské hradiště Levý Hradec. Roztoky nabízí i možnost pohodlných nákupů, základní školu a několik škol mateřských. Ve městě také najdete restaurace všech cenových kategorií. Hlavnímu náměstí dominuje kongresový hotel ACADEMIC, který je ideálním místem pro konání vědeckých konferencí či seminářů. V nabídce je velký konferenční sál pro 160 osob s moderním technickým zázemím, 3 salonky pro soukromá jednání s AV technikou a 50 komfortně vybavených pokojů. K relaxaci nabízí hotel saunu, masáže a bowling. Dále je možné využít restaurace, bowlingový bar nebo sky bar na střeše hotelu, který je vhodný pro pořádání firemních oslav. Vědeckotechnický park Science and Technology Park Park vědy Science Park Hotel & Congress Centre Academic Praha / Prague letiště / airport - 15 min. Vltava The Science Park is situated in Roztoky Prahy, the municipality very close to the country s capital and predetermined for dynamic development. A combination of quiet environment, proximity of the large city, development of new residential projects and good accessibility makes this location an attractive and enjoyable place. 08 Park vědy Roztoky - Lokalita / Location

9 The traffic accessibility of the location is very good: there are regular bus lines 340 and 350 that connect Roztoky with the Prague subway station Dejvická ( line A). There is also a railway track which is part of the high-speed corridor Prague - Dresden. It takes 15 minutes by train to get to the city centre (Masarykovo nádraží) or to Holešovice, without being bothered by morning and evening traffic jams. Another attractive feature for foreign investors or partners may the proximity of the Václav Havel International Airport which can be reached by car in only 15 minutes. The Science Park is situated in a close proximity of the Science and Technology Park Roztoky that provides services of a gas and CNG filling station. ROZTOKY B ČVUT C A PRAHA In the surroundings there are numerous opportunities for sports and relaxation, as well as cultural facilities and historical monuments. Very close to the park there are e. g. indoor tennis courts and also many cycling trails. The local landscape is ideal for hiking. The Vltava river passing through Roztoky offers, apart from water management structures, also a ferry. In the municipality of Roztoky there is the Museum of central Bohemia situated in a Renaissance chateau with eventful history. It hosts a permanent exhibition, as well as numerous temporary shows and cultural events. Other places of interest include e.g. Levý Hradec, the former fortified settlement of the Přemyslovci family. Roztoky offer convenient shopping opportunities, a basic school and several nursery schools. There are also restaurants of all categories in the town. The main square is dominated by the congress hotel ACADEMIC, an ideal venue for scientific conferences or workshops. It has a large conference hall for 160 persons with modern technical facilities, 3 lounges with AV technology for private meetings and 50 comfortable rooms. The hotel services include sauna, massage and bowling. There is a hotel restaurant, bowling bar and sky bar on the hotel s roof, particularly suitable for company parties. Park vědy Roztoky - Lokalita / Location 09

10 PARK VĚDY / SCIENCE PARK Připravovaný projekt Park vědy navazuje na již vybudovaný Vědeckotechnický park, který je v jeho těsné blízkosti, bude se orientovat na výzkum a vývoj elektromotorů pro automobily s alternativními motory. Blízkost obou vědeckých pracovišť, která mají stejný cíl vývoj ekologických, energeticky účinných a bezpečnějších motorů, povede zajisté k vzájemné úzké kooperaci a nejlepšímu možnému využití bohatého technologického vybavení obou parků. Park vědy bude koncipován jako víceoborový areál složený z kanceláří, výzkumných pracovišť a laboratoří v oblasti lehkého průmyslu, založený na spolupráci s Českým vysokým učením technickým a Matematicko-fyzikální Fakultou UK v Praze. Bude se zabývat hledáním nových možností v těchto průmyslových odvětvích: vývoj a testování pohonů elektromobilů softwarový a hardwarový vývoj elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody automatizace a optimalizace výrobních procesů počítačovými metodami řešení logistických zadání počítačovými metodami vývoj telekomunikací a souvisejících oborů elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody vývoj elektroniky a mikroelektroniky, internetu a zabezpečovací techniky elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody Projekt se úspěšně ucházel o získání dotace z Operačního programu podnikání a inovace - program Prosperita, který je financovaný ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. Realizace Parku vědy odstartovala. Park vědy je ve fázi výstavby a realizace byla započata v červenci The prepared Science Park flows up the already completed Science and Technology Park in its close proximity but the new project will focus on research and development of electric motors for cars with alternative drives. The proximity of both the workplaces with the same objective i.e. development of environment-friendly and energy-saving, more effective and safer engines will certainly lead to mutual close cooperation and the best potential use of the extensive technological equipment of both the parks. 10 Park vědy Roztoky - Park vědy / Science park

11 The Science Park will be designed as a multi-sector complex, made up of offices and research workplaces, light industry laboratories, based on cooperation with the Czech Technical University in Prague (ČVUT) and faculty of mathematics and physics of the Charles University in Prague. It will search for new opportunities in the following industrial fields: development and testing of electric car drives software and hardware development electrotechnical weak current laboratories and computer methods automation and a optimization of production processes with computer methods solving of logistic tasks with computer methods development of telecommunications and related fields electrotechnical weak current laboratories and computer methods development of electronics and microelectronics, internet and security technology electrotechnical weak current laboratories and computer methods The project has successfully applied for funding from the Operational Programme Enterprise and Innovation Prosperity programme, funded from EU structural funds and from the state budget of the Czech Republic. The Science Park implementation started in July 2013 and it is in the stage of construction. Specifikace a vybavení / Specifications and equipment: V objektu bude zajištěna vysoká úroveň služeb a technického zázemí, které mohou příchozí společnosti očekávat. Níže naleznete seznam standardů a vybavení: OBECNÉ PODMÍNKY: optimální uspořádání kanceláří (otevřený prostor či menší jednotky) 4 moderní výtahy 3 osobní výtahy pro 8 osob a 1 nákladní výtah s nosností 1600 kg sanitární zařízení a kuchyňka na každém patře celkem 88 parkovacích stání 65 uvnitř objektu, 23 venkovních střešní zahrada využitelná k odpočinku celý objekt je bezbariérový KANCELÁŘE: kompletní vybavení nábytkem (stoly, židle, skříně, kontejnery atd.) světlá výška kancelářské prostory 3,0 m, laboratoře 3,2 resp. 3,67 m podhledy se zabudovaným osvětlením venkovní elektricky ovládané žaluzie sluncem exponované fasády, mimo severní fasády podlahová zátěž klasické kanceláře 500 kg/m 2, laboratoře 1500 kg/m 2 TECHNOLOGIE: čerstvý vzduch přiváděn pomocí ventilátorů nebo okny datové rozvody umístěny v podlahových krabicích přímo u pracovních stolů možnost připojení na záložní zdroj The object will provide a high standard of services and technical facilities to the tenants. The list of standards and equipment is provided below: Park vědy / Science park - Park vědy Roztoky 11

12 GENERAL CONDITIONS: optimum layout of the offices (open space or small units) 4 modern lifts - 3 passenger lifts for 8 persons and 1 freight lift with the capacity 1600kg sanitary facilities and kitchenette on each floor 88 parking places in total - 65 inside the building and 23 outside roof garden for relaxation purposes the entire object is no-barrier OFFICES : fully furnished (desks, chairs, cabinets, containers etc.) office headway 3. 0 m, laboratories headway 3.2 or 3.67 m soffits with integrated lighting outside louvers, electrically controlled, on the facades exposed to sunshine (except on the northern side) floor loading capacity in offices 500 kg/m 2, in laboratories 1500 kg/m 2 TECHNOLOGIES: fresh air will be supplied with ventilators or through windows data distribution systems will be in floor boxes directly at the office desks UPS is available Plochy k pronájmu / Areas for rent: V rámci projektu bude vybudován nový objekt o celkové pronajímatelné ploše m 2, přičemž m 2 budou vědecká pracoviště, kanceláře a společné prostory. Součástí projektu bude také 5 zkušeben disponujících nejmodernějším vybavením pro výzkumné účely, podnikatelský inkubátor o výměře 77 m 2 a centrum pro transfer technologií o výměře 25 m 2. The project will include development of a new building with the total rentable area of m 2, while m 2 will be scientific workplaces, offices and common premises. The project will also include 5 testing rooms with the latest equipment for research purposes, a business incubator with the area of 77 m 2 and a technology transfer centre with the area of 25 m 2. přízemí / ground floor: výzkumné laboratoře / research laboratories zasedací místnosti / conference room kuchyně / kitchen koupelna a WC / bathroom and WC recepce a velín / reception and control room 12 Park vědy Roztoky - Park vědy / Science park

13 1. patro / 1st floor: výzkumné laboratoře / research laboratories kanceláře a zasedací místnosti / offices and conference room kuchyně / kitchen koupelna a WC / bathroom and WC technická místnost / technical room 2. patro / 3nd floor: kanceláře a zasedací místnosti / offices and conference room kuchyně a kantýna / kitchen and canteen koupelna a WC / bathroom and WC 3. patro / 3rd floor: kanceláře a zasedací místnosti / offices and conference room kuchyně / kitchen koupelna a WC / bathroom and WC Park vědy / Science park - Park vědy Roztoky 13

14 REALIZUJTE SVÉ NÁPADY U NÁS / IMPLEMENT YOUR IDEAS WITH US Máte nápad a víte, čeho chcete dosáhnout? Startovat business v garáži je sice punk, ale v podnikatelském inkubátoru Parku vědy v Roztokách je to opravdový koncert. Získáte od nás zázemí, administrativní podporu, poradenství, marketingové služby, a tak dále. Ale co je hlavní zapojíte se do mezinárodních vědecko-výzkumných sítí. Prostřednictvím Centra vozidel udržitelné mobility Josefa Božka získáte kontakt na EARPA (sdružení automobilových organizací), zapojíte se do sítě European business network. Díky podnikatelskému inkubátoru si můžete vyzkoušet tzv. Softlanding výměnnou stáž u zkušených podnikatelů v zahraničí, kde získáte inspiraci a přehled jak funguje business ve velkém světě. K ruce budete mít konzultanty, kteří Vám poradí s podnikatelským plánem, se získáním národních i evropských dotací se sledováním trhu a získáváním nových partnerů. Získáte informace o možnostech spolupráce s vysokými školami i mezinárodními subjekty, daňové a účetní poradenství, veškerou kancelářskou techniku a vybavení, marketingové a PR služby a další služby, které firma k rozjezdu potřebuje. Jako podnikatel ušetříte v inkubátoru (více než polovinu) ceny nájmu, interiérové vybavení a počítačovou techniku zdarma. Navíc získáte poradenské služby a školení včetně vyhodnocení efektivity firmy také zdarma. Rozjeďte své podnikání v podnikatelském inkubátoru, napojte se na světová vědecká pracoviště a začnete podnikat naplno. Vy máte vizi, nápad a odhodlání. My dodáme ten zbytek. Do you have a good idea and do you know what you want to achieve? Although it sounds punk to start your own business in a garage the business incubator in the Science Park in Roztoky may be a better place for real concert. The Science Park offers facilities, administrative support, consulting, marketing services etc. But what is most important, you will become a part of international science- research networks. Through the Josef Božek Vehicle Centre of Sustainable Mobility you will get in touch with EARPA (association of automotive organizations) and you will be involved in the European business network. The business incubator will make it possible for you to test the so-called Softlanding exchange internships with experienced entrepreneurs abroad where you will be able to find inspiration and insight into the world of big business. 14 Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us

15 You will be able to talk to consultants who will help you to win national and European grants, to monitor markets and to find new partners. You will get information about potential cooperation with universities and international organizations, tax and accounting consulting, office technology and equipment and marketing and PR services, as well as other services your company may need to take off. As an entrepreneur you will save ( over one half of ) the rent price in the incubator, and you will have the interior furnishing and IT technology available free of charge. Moreover, you will get consulting services and training, including evaluation of your business efficiency, also free of charge. Start up your company in the business incubator, connect with the world s leading scientific workplaces and get your business to full speed. You have a vision, idea and commitment. We will give you the rest. Služby nájemcům / Services for tenants: Nájemci mohou využívat celou škálu služeb, které jsou jim v budově k dispozici a zpříjemní tak pobyt v budově. Služby zahrnují: INFORMAČNÍ SLUŽBY odborné rešerše (databáze, literatura, technology watch) technologický transfer sběr informací o nabídkách a poptávkách zdroje odborných informací, analýzy, rešerše spolupráce s vysokými školami VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY celoživotní vzdělávání konference, semináře MARKETINGOVÉ SLUŽBY informace o nabídkách a poptávkách vyhledávání partnerů mezinárodní spolupráce networking, propojování firem i odborníků burzy, kooperační burzy, workshopy, výstavy tiskové, publikační, PR služby internetové služby PORADENSKÉ SLUŽBY právní a patentové služby, ochrana duševního vlastnictví získávání dotací z tuzemských i zahraničních zdrojů pro výzkum i provoz poradenství související se získáváním dotací (7. rámcový program, SF, EUREKA atd.) daňové a účetní poradenství Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us 15

16 TECHNICKÝ A KANCELÁŘSKÝ SERVIS školení vyhlášky č. 50/1978 (certifikace) provádění revizí elektro-zařízení a rozvodů kancelářské potřeby poštovní oddělení příjem a odesílání poštovní korespondence telefonní a internetový servis catering, úklid, ostraha, údržba pronájem parkovacích stání Dále bude podporována spolupráce s firmami zasídlenými ve VTP i PV. The tenants will be able to take advantage of a whole range of services available in-house and making the tenancy more attractive: INFORMATION SERVICES professional searches (databases, literature, technology watch) technology transfer collection of information about offers and inquires sources and professional information, analyses, information search cooperation with universities EDUCATION AND TRAINING SERVICES lifelong education conferences, seminars MARKETING SERVICES information about offers and inquiries partner search international cooperation 16 Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us

17 networking - between companies and professionals exchange, cooperation exchange, workshops, exhibitions printing, publishing, PR services internet services CONSULTING SERVICES legal and patent services, intellectual property protection winning of subsidies and grants from domestic and foreign sources, both for research and operation grant consulting (7th Framework Programme, SF, EUREKA etc..) Tax and accounting consulting TECHNICAL AND OFFICE SERVICES training under the Decree No.50/1978 (certification) inspections of electric installations and distribution systems office supplies mail services receiving and sending of mail correspondence telephone and Internet services catering, cleaning, security and maintenance services lease of parking places Support will be provided to cooperation with companies based in the Science and Technology Park and the Science Park. Spolupráce s jinými firmami / Cooperation with other companies: Zájemcům můžeme zprostředkovat spolupráci s firmami zasídlenými ve Vědeckotechnickém parku Roztoky a později také v Parku vědy Roztoky. ČVUT V sousedním objektu Vědeckotechnický park Roztoky se nachází Strojní fakulty ČVUT, která zde realizuje projekt pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility (reg. č. CZ.1.05/2.1.00/ ) v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT ČR, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Z těchto důvodů jsou otevřené dveře spolupráci všem možným subjektům v odvětvích jako jsou dopravní technika, paliva, motory, podvozky, vývoj a ověřování funkčnosti a další podobných odvětví týkajících se udržení mobility. Po vzájemné smluvní domluvě a nastavení přesných pravidel je možné spolupracovat na probíhajících výzkumech a využívat laboratoře pro vývoj a ověřování funkčnosti. Inovacentrum ČVUT je univerzitní centrum pro spolupráci s průmyslem, které vzniklo v roce 2010 sloučením dvou svých předchůdců, Centra pro spolupráci s průmyslem Fakulty elektrotechnické a Technologického a inovačního centra ČVUT. V rámci plánované spolupráce bude využito zkušeností Inovacentra ČVUT zejména v těchto oblastech: Spolupráce při transferu technologií: společné průzkumy mezi podniky s cílem podchytit jejich inovační aktivity, pořádání kooperačních burz a seminářů, využití patentového střediska ČVUT při poradenství firmám v Parku vědy Roztoky, napojení do mezinárodních sítí, poradenství při získávání dotací z národních programů a programů EU další druhy spolupráce. Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us 17

18 If interested, we can act as mediators of your cooperation with other companies based in the Science and Technology Park in Roztoky and later also in the Science Park in Roztoky. Czech Technical University (ČVUT) In the building adjoining on the Science and Technology Park Roztoky there is a workplace of the mechanical engineering faculty of the Czech Technical University in Prague (ČVUT) which is implementing a project to procure technology for the Vehicle Centre of Sustainable Mobility ( Reg. No. CZ.1.05/2.1.00/ ) within the Operational Programme Research a development for innovation of the Czech Ministry of Schools and Physical Education, funded form the European Fund for regional development and from the state budget of the Czech Republic. For this reason the door is open for cooperation with various entities dealing with transport technology, fuels, engines, car frames, development and verification of function and other similar sectors relating to maintenance of mobility. Based on contracts and accurately defined conditions it is possible to cooperate on the ongoing research and to use the laboratories for development and verification of functions. Inovacentrum ČVUT is a university centre for cooperation with the industrial sector, founded in 2010 by a merger of its two predecessors : Centre for cooperation with the industry of the electrical engineering faculty and ČVUT Technology and Innovation Centre. The planned cooperation will use the experience of Inovacentrum ČVUT, particularly in the following fields: Cooperation on technology transfers: joint surveys among businesses with the objective to explore their innovation activities, organization of cooperative exchange events and workshops, utilization of ČVUT patent centre in consulting services to companies in the Science Park Roztoky, joining of international networks, consulting for winning of grants from national programs and EU funds, other types of cooperation. 18 Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us

19 ZÁVĚR / CONCLUSION Park vědy Roztoky si klade za cíl podpořit své nájemníky maximálním možným způsobem v jejich činnostech zaměřených na aplikovaný výzkum, v jejich inovativních přístupech i při vzájemné spolupráci. Již nyní ve Vědeckotechnickém parku Roztoky probíhají vědeckovýzkumné práce, uskutečňují se školení, vznikají nová pracovní místa zejména pro vysoce kvalifikované zaměstnance, dochází k úsporám energií, navazuje se spolupráce mezi vysokoškolskými pracovišti a firmami se zájmem o inovace. Park vědy Roztoky bude svým zaměřením již existujícímu Vědeckotechnickému parku blízký, což rozšíří možnosti spolupráce nejen mezi parky, ale zejména mezi jejich nájemníky, a poskytne prostor pro další rozšíření stávající nabídky služeb. Pokud cítíte, že máte rádi pokrokové a inovativní prostředí, je Park vědy Roztoky tím pravým místem pro vaše budoucí podnikání. The Science Park Roztoky seeks to support the tenants to the maximum extent in their activities focusing on applied research, in their innovative approach and in mutual cooperation. Even now scientific research has been under way in the Science and Technology Park Roztoky, as well as trainings. New jobs are being created, particularly for highly skilled employees, energy is being saved and cooperation is established between university workplaces and companies interested in innovations. The Science Park Roztoky will be very close to the existing Science and Technology Park Roztoky and thus it will expand the potential of cooperation, not only between the parks but particularly between their tenants and it will provide opportunities for further expansion of the currently offered services. If you feel interested in progressive and innovative environment the Science Park Roztoky is the right place for your future business. Park vědy Roztoky - Závěr / Conclusion 19

20 KONTAKTY / CONTACTS Ing. Adam Šachl project manager Zajišťuje obchodní jednání s potenciálními zákazníky, odpovídá na dotazy týkající se pronájmu vědeckých prostor a podílí se na úpravě prostor podle požadavků jednotlivých klientů. Manages deals with potential tenants, replies to questions connected with science spaces lease and is also concerned in fitting-out, in order to individual clients requests. m/ e/ RECEPCE / RECEPTION: Přílepská Roztoky t/ e/ 20 Park vědy Roztoky - Kontakty / Contacts

21

22 Tato tiskovina má pouze informativní charakter a společnost PV Roztoky s.r.o. neodpovídá za její věcnou správnost uvedených údajů. Všechny uvedené informace jsou platné ke dni a případné škody způsobené nesprávností těchto dat nejsou právně vymahatelné. This brochuer is only marketing materials with informative purposes. All informations are valid to date 3th September 2013.

23

24 PV Roztoky s.r.o. / adresa: Přílepská 1920, Roztoky u Prahy / tel , / /

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VIZE / VISION Snažíme se vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytnout jim služby a prostory

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Rezidence Rooseveltova

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

offices to let / kanceláře k pronájmu Evropská, downtown Dejvice, Praha 6

offices to let / kanceláře k pronájmu Evropská, downtown Dejvice, Praha 6 offices to let / kanceláře k pronájmu Evropská, downtown Dejvice, Praha 6 developer: CERTIFICATION AIMED: outstanding typické podlaží / typical floor kanceláře office obchody retail restaurace canteen

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9 POPIS PROJEKTU Harfa Office Park je projekt skládající z kancelářské budovy o výměře cca 20.000m2 a nákupního centra o výměře 49.000m2 (přes 160 obchodů). Kancelářská byla kolaudována v Q1/2011 a nákupní

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent

Byty k pronájmu Apartments for rent Byty k pronájmu Apartments for rent Masarykovo nábřeží, Praha 1 #406494 Jedinečný, světlý byt (205 m 2 ) v prvním patře historické budovy ve vyhledávané lokalitě Prahy 1 Nové Město. V roce 2013 byl kompletně

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

VGP PARK OLOMOUC developed by

VGP PARK OLOMOUC developed by NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK OLOMOUC developed by VGP PARK OLOMOUC LOCATION SPECIFICATIONS Class A semi-industrial buildings in a prime industrial zone at the southern border of

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE PRAHA 5

OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE PRAHA 5 PRAHA 5 KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET Bucharova POPIS PROJEKTU Tento objekt se skládá ze 4 budov Umístěn v jedné z hlavních administrativních oblastech Prahy 5 Služby v docházkové vzdáleností (nákupní

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1 Secondary School Campus from September 2013 Valdštejnská 151, Praha 1 Park Lane International School Secondary School Campus We are delighted to announce that our secondary school, which officially opens

Více

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Charles square center Karlovo náměstí 10, Praha 2 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Prvotřídní kvalita, variabilní řešení prostor a jejich maximální využitelnost jsou další výhody, které budova nabízí.

Prvotřídní kvalita, variabilní řešení prostor a jejich maximální využitelnost jsou další výhody, které budova nabízí. www.meteorcentre.cz www.meteorcentre.cz IDEÁLNÍ MÍSTO PRO VAŠI FIRMU THE IDEAL PLACE FOR YOUR COMPANY Moderní design Modern design KANCELÁŘE V SRDCI KARLÍNA Meteor Centre Office Park C je třetí fází úspěšného

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

TA CR support energy field

TA CR support energy field 1 TA CR support energy field Vladimír Kebo Member of the Presidium 10th September 2015 round table ENERGY IS MONEY Management of R&D System in the CR TA CR Founding Organizational unit of the state and

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

O PROJEKTU TANDEM Projekt TANDEM je další součástí přeměny původního areálu čokoládovny

O PROJEKTU TANDEM Projekt TANDEM je další součástí přeměny původního areálu čokoládovny O PROJEKTU TANDEM Projekt TANDEM je další součástí přeměny původního areálu čokoládovny v Modřanech. Navazuje na centrálu společnosti Nestlé Česko pro ČR a SR, která přeměnu areálu zahájila. Dvojice moderních

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ 10, PRAHA 6

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ 10, PRAHA 6 INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Vítězné náměstí 10, Praha 6 je komerční objekt v městské zástavbě nacházející

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Šťastného, Praha 4 - Kunratice #401701 Reprezentativní, prostorná vila, situovaná v příjemné lokalitě Prahy 4 - Kunratic. Vila o rozloze 200 m 2 je nabízena

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více