TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR"

Transkript

1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

2

3 VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci mezi vysokými školami či výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. Vznikne tak prostředí pro aplikovaný výzkum a vývoj v blízké dostupnosti Prahy v Roztokách u Prahy. Our objective is to create a favourable environment for innovative companies and to provide them with services and premises that will enable cooperation between universities or research institutes and the business sphere. The resulting environment will support applied research and development in the proximity of Prague - in Roztoky u Prahy.

4

5 OBSAH / CONTENTS Úvod Lokalita Park vědy Realizujte své nápady u nás Závěr Kontakty Introduction Location Science Park Implement your ideas with us Conclusion Contacts Park vědy Roztoky - Obsah / Contents 05

6 ÚVOD / INTRODUCTION Park Vědy v Roztokách vzniká jako v pořadí již druhý projekt technologického parku v Roztokách. Jeho výstavba je odpovědí na poptávku po průmyslových vědeckých pracovištích s dostatečným materiálním a technickým vybavením. Park vědy přímo navazuje na projekt Vědeckotechnického parku Roztoky a měl by jej synergicky doplňovat. Počet vědeckých pracovišť v Čechách je stále nedostatečný a jejich vybavení často ani neodpovídá požadavkům na kvalifikovanou vědeckou práci. Proto se holding Trigema rozhodl vystavět moderní vědecké pracoviště, které by koncentrovalo odborníky z oblasti strojírenství a poskytlo jim maximální možné technické a administrativní zázemí. Úspěšný projekt společnosti VTP Roztoky a.s. vytvořil 50 nových pracovních míst pro kvalifikované pracovníky. Navazující Park vědy společnosti PV Roztoky s.r.o. by jich měl vytvořit až dvojnásobek. Park vědy však nebude jen prostorem pro vědecké aktivity, ale sám o sobě představuje moderní budovou využívající technologických poznatků ke zlepšení pracovních podmínek i prostředí v okolí Parku. Celý projekt je navržen jako energeticky soběstačný bude využívat energii získanou z tepelných vrtů a čerpadel a používat energeticky úsporné technologie. Dešťová voda je akumulována v retenčních nádržích a dále využívána na splachování toalet. Jednotlivá výzkumná pracoviště jsou navržena tak, aby bylo maximálně zamezeno šíření hluku a vibrací a zároveň bylo možné jednoduše demontovat stěny a zajistit tak variabilitu laboratoří. Výzkum v Parku vědy bude zaměřen na alternativní pohony pro automobilový průmysl, jako jsou elektromotory, motory na vodíkový pohon a další ekologické technologie. Projekt je navržen tak, aby nabídl prostor pro aplikovaný výzkum a poskytl odborníkům z oblasti strojírenství příjemné podmínky pro práci a příležitost věnovat se svému oboru naplno. 06 Park vědy Roztoky - Úvod / Introduction

7 The Science Park in Roztoky is already the second technology park project in Roztoky. Its development responds to the demand for industrial scientific facilities with sufficient material and technology equipment. The science park therefore directly follows up the Science and Technology Park in Roztoky (Vědeckotechnický park) and it should bring about additional synergic effects. The number of scientific workplaces in the Czech republic is still insufficient and their equipment often fails to meet the requirements for qualified scientific work. Therefore the Trigema holding decided to build a modern scientific workplace to concentrate engineering professionals and provide them with maximum technical and administrative support. The successful project of the Science and Technology Park (VTP Roztoky a.s.) has created 50 new jobs for qualified individuals. The related Science Park (PV Roztoky s.r.o. ) is expected to create up to a double of that number of jobs. The Science Park will be not only a place for scientific activities but it will also represent a modern building using latest technology findings to improve the working conditions and environment in the park surroundings. The project has been designed as self-sufficient in terms of energy supply it will use energy from thermal drills and pumps, while taking advantage of energy-saving technologies. Rain water will accumulate in retention tanks and will be used for toilet flushing. Individual research centres have been designed to prevent to the maximum extent any noise and vibrations and the walls have been designed from materials that can be easily dismounted to ensure variability of the laboratories. The research activities in the Science Park will focus on alternative drives for the automotive industry, such as electric motors, hydrogen motors and other environment-friendly technologies. The project has been designed to offer premises for applied research and to offer to engineering experts agreeable conditions for work and the opportunity to fully commit themselves to their specialization. Park vědy Roztoky - Úvod / Introduction 07

8 LOKALITA / LOCATION Park vědy se nachází v Roztokách u Prahy, které jsou svou blízkostí k hlavnímu městu předurčeny k dynamickému rozvoji. Kombinace klidného prostředí, blízkosti velkoměsta, výstavby nových bytových projektů a snadné dostupnosti, dělá z této lokality atraktivní a příjemné místo. Dopravní dostupnost je velice dobrá, pravidelné autobusové linky 340 a 350 končí na stanici metra Dejvická (linka metra A) a spojují Roztoky s pražskou podzemní dráhou. Dále lze využít železniční trať, která je součástí rychlostního koridoru Praha - Drážďany. Tímto spojením se návštěvník dostane během 15 minut do centra města, na Masarykovo nádraží, nebo do Holešovic a není omezován dopravními zácpami v ranních a večerních hodinách. Pro zahraniční investory či partnery může být zajímavá skutečnost, že mezinárodní letiště Václava Havla je vzdálené jen 15 minut autem. Park vědy je postaven v těsné blízkosti Vědeckotechnického parku Roztoky, který nabízí služby čerpací stanice PHM včetně CNG. V okolí najdete široké možnosti sportovního vyžití, relaxace a na své si přijdou i milovníci kultury a historie. V bezprostřední blízkosti najdete například kryté tenisové kurty a Roztokami také probíhá řada cyklostezek. Okolní krajina přímo vybízí k procházkám po okolí. Vltava, protékající obcí Roztoky nabízí krom vodohospodářských staveb také lodní přívoz. V obci se nachází Středočeské muzeum situované do objektu renesančního zámku s bohatou historií. Kromě stálé expozice se zde také pořádá množství výstav a kulturních akcí. Z dalších kulturních památek určitě stojí za zmínku bývalé přemyslovské hradiště Levý Hradec. Roztoky nabízí i možnost pohodlných nákupů, základní školu a několik škol mateřských. Ve městě také najdete restaurace všech cenových kategorií. Hlavnímu náměstí dominuje kongresový hotel ACADEMIC, který je ideálním místem pro konání vědeckých konferencí či seminářů. V nabídce je velký konferenční sál pro 160 osob s moderním technickým zázemím, 3 salonky pro soukromá jednání s AV technikou a 50 komfortně vybavených pokojů. K relaxaci nabízí hotel saunu, masáže a bowling. Dále je možné využít restaurace, bowlingový bar nebo sky bar na střeše hotelu, který je vhodný pro pořádání firemních oslav. Vědeckotechnický park Science and Technology Park Park vědy Science Park Hotel & Congress Centre Academic Praha / Prague letiště / airport - 15 min. Vltava The Science Park is situated in Roztoky Prahy, the municipality very close to the country s capital and predetermined for dynamic development. A combination of quiet environment, proximity of the large city, development of new residential projects and good accessibility makes this location an attractive and enjoyable place. 08 Park vědy Roztoky - Lokalita / Location

9 The traffic accessibility of the location is very good: there are regular bus lines 340 and 350 that connect Roztoky with the Prague subway station Dejvická ( line A). There is also a railway track which is part of the high-speed corridor Prague - Dresden. It takes 15 minutes by train to get to the city centre (Masarykovo nádraží) or to Holešovice, without being bothered by morning and evening traffic jams. Another attractive feature for foreign investors or partners may the proximity of the Václav Havel International Airport which can be reached by car in only 15 minutes. The Science Park is situated in a close proximity of the Science and Technology Park Roztoky that provides services of a gas and CNG filling station. ROZTOKY B ČVUT C A PRAHA In the surroundings there are numerous opportunities for sports and relaxation, as well as cultural facilities and historical monuments. Very close to the park there are e. g. indoor tennis courts and also many cycling trails. The local landscape is ideal for hiking. The Vltava river passing through Roztoky offers, apart from water management structures, also a ferry. In the municipality of Roztoky there is the Museum of central Bohemia situated in a Renaissance chateau with eventful history. It hosts a permanent exhibition, as well as numerous temporary shows and cultural events. Other places of interest include e.g. Levý Hradec, the former fortified settlement of the Přemyslovci family. Roztoky offer convenient shopping opportunities, a basic school and several nursery schools. There are also restaurants of all categories in the town. The main square is dominated by the congress hotel ACADEMIC, an ideal venue for scientific conferences or workshops. It has a large conference hall for 160 persons with modern technical facilities, 3 lounges with AV technology for private meetings and 50 comfortable rooms. The hotel services include sauna, massage and bowling. There is a hotel restaurant, bowling bar and sky bar on the hotel s roof, particularly suitable for company parties. Park vědy Roztoky - Lokalita / Location 09

10 PARK VĚDY / SCIENCE PARK Připravovaný projekt Park vědy navazuje na již vybudovaný Vědeckotechnický park, který je v jeho těsné blízkosti, bude se orientovat na výzkum a vývoj elektromotorů pro automobily s alternativními motory. Blízkost obou vědeckých pracovišť, která mají stejný cíl vývoj ekologických, energeticky účinných a bezpečnějších motorů, povede zajisté k vzájemné úzké kooperaci a nejlepšímu možnému využití bohatého technologického vybavení obou parků. Park vědy bude koncipován jako víceoborový areál složený z kanceláří, výzkumných pracovišť a laboratoří v oblasti lehkého průmyslu, založený na spolupráci s Českým vysokým učením technickým a Matematicko-fyzikální Fakultou UK v Praze. Bude se zabývat hledáním nových možností v těchto průmyslových odvětvích: vývoj a testování pohonů elektromobilů softwarový a hardwarový vývoj elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody automatizace a optimalizace výrobních procesů počítačovými metodami řešení logistických zadání počítačovými metodami vývoj telekomunikací a souvisejících oborů elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody vývoj elektroniky a mikroelektroniky, internetu a zabezpečovací techniky elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody Projekt se úspěšně ucházel o získání dotace z Operačního programu podnikání a inovace - program Prosperita, který je financovaný ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. Realizace Parku vědy odstartovala. Park vědy je ve fázi výstavby a realizace byla započata v červenci The prepared Science Park flows up the already completed Science and Technology Park in its close proximity but the new project will focus on research and development of electric motors for cars with alternative drives. The proximity of both the workplaces with the same objective i.e. development of environment-friendly and energy-saving, more effective and safer engines will certainly lead to mutual close cooperation and the best potential use of the extensive technological equipment of both the parks. 10 Park vědy Roztoky - Park vědy / Science park

11 The Science Park will be designed as a multi-sector complex, made up of offices and research workplaces, light industry laboratories, based on cooperation with the Czech Technical University in Prague (ČVUT) and faculty of mathematics and physics of the Charles University in Prague. It will search for new opportunities in the following industrial fields: development and testing of electric car drives software and hardware development electrotechnical weak current laboratories and computer methods automation and a optimization of production processes with computer methods solving of logistic tasks with computer methods development of telecommunications and related fields electrotechnical weak current laboratories and computer methods development of electronics and microelectronics, internet and security technology electrotechnical weak current laboratories and computer methods The project has successfully applied for funding from the Operational Programme Enterprise and Innovation Prosperity programme, funded from EU structural funds and from the state budget of the Czech Republic. The Science Park implementation started in July 2013 and it is in the stage of construction. Specifikace a vybavení / Specifications and equipment: V objektu bude zajištěna vysoká úroveň služeb a technického zázemí, které mohou příchozí společnosti očekávat. Níže naleznete seznam standardů a vybavení: OBECNÉ PODMÍNKY: optimální uspořádání kanceláří (otevřený prostor či menší jednotky) 4 moderní výtahy 3 osobní výtahy pro 8 osob a 1 nákladní výtah s nosností 1600 kg sanitární zařízení a kuchyňka na každém patře celkem 88 parkovacích stání 65 uvnitř objektu, 23 venkovních střešní zahrada využitelná k odpočinku celý objekt je bezbariérový KANCELÁŘE: kompletní vybavení nábytkem (stoly, židle, skříně, kontejnery atd.) světlá výška kancelářské prostory 3,0 m, laboratoře 3,2 resp. 3,67 m podhledy se zabudovaným osvětlením venkovní elektricky ovládané žaluzie sluncem exponované fasády, mimo severní fasády podlahová zátěž klasické kanceláře 500 kg/m 2, laboratoře 1500 kg/m 2 TECHNOLOGIE: čerstvý vzduch přiváděn pomocí ventilátorů nebo okny datové rozvody umístěny v podlahových krabicích přímo u pracovních stolů možnost připojení na záložní zdroj The object will provide a high standard of services and technical facilities to the tenants. The list of standards and equipment is provided below: Park vědy / Science park - Park vědy Roztoky 11

12 GENERAL CONDITIONS: optimum layout of the offices (open space or small units) 4 modern lifts - 3 passenger lifts for 8 persons and 1 freight lift with the capacity 1600kg sanitary facilities and kitchenette on each floor 88 parking places in total - 65 inside the building and 23 outside roof garden for relaxation purposes the entire object is no-barrier OFFICES : fully furnished (desks, chairs, cabinets, containers etc.) office headway 3. 0 m, laboratories headway 3.2 or 3.67 m soffits with integrated lighting outside louvers, electrically controlled, on the facades exposed to sunshine (except on the northern side) floor loading capacity in offices 500 kg/m 2, in laboratories 1500 kg/m 2 TECHNOLOGIES: fresh air will be supplied with ventilators or through windows data distribution systems will be in floor boxes directly at the office desks UPS is available Plochy k pronájmu / Areas for rent: V rámci projektu bude vybudován nový objekt o celkové pronajímatelné ploše m 2, přičemž m 2 budou vědecká pracoviště, kanceláře a společné prostory. Součástí projektu bude také 5 zkušeben disponujících nejmodernějším vybavením pro výzkumné účely, podnikatelský inkubátor o výměře 77 m 2 a centrum pro transfer technologií o výměře 25 m 2. The project will include development of a new building with the total rentable area of m 2, while m 2 will be scientific workplaces, offices and common premises. The project will also include 5 testing rooms with the latest equipment for research purposes, a business incubator with the area of 77 m 2 and a technology transfer centre with the area of 25 m 2. přízemí / ground floor: výzkumné laboratoře / research laboratories zasedací místnosti / conference room kuchyně / kitchen koupelna a WC / bathroom and WC recepce a velín / reception and control room 12 Park vědy Roztoky - Park vědy / Science park

13 1. patro / 1st floor: výzkumné laboratoře / research laboratories kanceláře a zasedací místnosti / offices and conference room kuchyně / kitchen koupelna a WC / bathroom and WC technická místnost / technical room 2. patro / 3nd floor: kanceláře a zasedací místnosti / offices and conference room kuchyně a kantýna / kitchen and canteen koupelna a WC / bathroom and WC 3. patro / 3rd floor: kanceláře a zasedací místnosti / offices and conference room kuchyně / kitchen koupelna a WC / bathroom and WC Park vědy / Science park - Park vědy Roztoky 13

14 REALIZUJTE SVÉ NÁPADY U NÁS / IMPLEMENT YOUR IDEAS WITH US Máte nápad a víte, čeho chcete dosáhnout? Startovat business v garáži je sice punk, ale v podnikatelském inkubátoru Parku vědy v Roztokách je to opravdový koncert. Získáte od nás zázemí, administrativní podporu, poradenství, marketingové služby, a tak dále. Ale co je hlavní zapojíte se do mezinárodních vědecko-výzkumných sítí. Prostřednictvím Centra vozidel udržitelné mobility Josefa Božka získáte kontakt na EARPA (sdružení automobilových organizací), zapojíte se do sítě European business network. Díky podnikatelskému inkubátoru si můžete vyzkoušet tzv. Softlanding výměnnou stáž u zkušených podnikatelů v zahraničí, kde získáte inspiraci a přehled jak funguje business ve velkém světě. K ruce budete mít konzultanty, kteří Vám poradí s podnikatelským plánem, se získáním národních i evropských dotací se sledováním trhu a získáváním nových partnerů. Získáte informace o možnostech spolupráce s vysokými školami i mezinárodními subjekty, daňové a účetní poradenství, veškerou kancelářskou techniku a vybavení, marketingové a PR služby a další služby, které firma k rozjezdu potřebuje. Jako podnikatel ušetříte v inkubátoru (více než polovinu) ceny nájmu, interiérové vybavení a počítačovou techniku zdarma. Navíc získáte poradenské služby a školení včetně vyhodnocení efektivity firmy také zdarma. Rozjeďte své podnikání v podnikatelském inkubátoru, napojte se na světová vědecká pracoviště a začnete podnikat naplno. Vy máte vizi, nápad a odhodlání. My dodáme ten zbytek. Do you have a good idea and do you know what you want to achieve? Although it sounds punk to start your own business in a garage the business incubator in the Science Park in Roztoky may be a better place for real concert. The Science Park offers facilities, administrative support, consulting, marketing services etc. But what is most important, you will become a part of international science- research networks. Through the Josef Božek Vehicle Centre of Sustainable Mobility you will get in touch with EARPA (association of automotive organizations) and you will be involved in the European business network. The business incubator will make it possible for you to test the so-called Softlanding exchange internships with experienced entrepreneurs abroad where you will be able to find inspiration and insight into the world of big business. 14 Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us

15 You will be able to talk to consultants who will help you to win national and European grants, to monitor markets and to find new partners. You will get information about potential cooperation with universities and international organizations, tax and accounting consulting, office technology and equipment and marketing and PR services, as well as other services your company may need to take off. As an entrepreneur you will save ( over one half of ) the rent price in the incubator, and you will have the interior furnishing and IT technology available free of charge. Moreover, you will get consulting services and training, including evaluation of your business efficiency, also free of charge. Start up your company in the business incubator, connect with the world s leading scientific workplaces and get your business to full speed. You have a vision, idea and commitment. We will give you the rest. Služby nájemcům / Services for tenants: Nájemci mohou využívat celou škálu služeb, které jsou jim v budově k dispozici a zpříjemní tak pobyt v budově. Služby zahrnují: INFORMAČNÍ SLUŽBY odborné rešerše (databáze, literatura, technology watch) technologický transfer sběr informací o nabídkách a poptávkách zdroje odborných informací, analýzy, rešerše spolupráce s vysokými školami VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY celoživotní vzdělávání konference, semináře MARKETINGOVÉ SLUŽBY informace o nabídkách a poptávkách vyhledávání partnerů mezinárodní spolupráce networking, propojování firem i odborníků burzy, kooperační burzy, workshopy, výstavy tiskové, publikační, PR služby internetové služby PORADENSKÉ SLUŽBY právní a patentové služby, ochrana duševního vlastnictví získávání dotací z tuzemských i zahraničních zdrojů pro výzkum i provoz poradenství související se získáváním dotací (7. rámcový program, SF, EUREKA atd.) daňové a účetní poradenství Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us 15

16 TECHNICKÝ A KANCELÁŘSKÝ SERVIS školení vyhlášky č. 50/1978 (certifikace) provádění revizí elektro-zařízení a rozvodů kancelářské potřeby poštovní oddělení příjem a odesílání poštovní korespondence telefonní a internetový servis catering, úklid, ostraha, údržba pronájem parkovacích stání Dále bude podporována spolupráce s firmami zasídlenými ve VTP i PV. The tenants will be able to take advantage of a whole range of services available in-house and making the tenancy more attractive: INFORMATION SERVICES professional searches (databases, literature, technology watch) technology transfer collection of information about offers and inquires sources and professional information, analyses, information search cooperation with universities EDUCATION AND TRAINING SERVICES lifelong education conferences, seminars MARKETING SERVICES information about offers and inquiries partner search international cooperation 16 Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us

17 networking - between companies and professionals exchange, cooperation exchange, workshops, exhibitions printing, publishing, PR services internet services CONSULTING SERVICES legal and patent services, intellectual property protection winning of subsidies and grants from domestic and foreign sources, both for research and operation grant consulting (7th Framework Programme, SF, EUREKA etc..) Tax and accounting consulting TECHNICAL AND OFFICE SERVICES training under the Decree No.50/1978 (certification) inspections of electric installations and distribution systems office supplies mail services receiving and sending of mail correspondence telephone and Internet services catering, cleaning, security and maintenance services lease of parking places Support will be provided to cooperation with companies based in the Science and Technology Park and the Science Park. Spolupráce s jinými firmami / Cooperation with other companies: Zájemcům můžeme zprostředkovat spolupráci s firmami zasídlenými ve Vědeckotechnickém parku Roztoky a později také v Parku vědy Roztoky. ČVUT V sousedním objektu Vědeckotechnický park Roztoky se nachází Strojní fakulty ČVUT, která zde realizuje projekt pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility (reg. č. CZ.1.05/2.1.00/ ) v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT ČR, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Z těchto důvodů jsou otevřené dveře spolupráci všem možným subjektům v odvětvích jako jsou dopravní technika, paliva, motory, podvozky, vývoj a ověřování funkčnosti a další podobných odvětví týkajících se udržení mobility. Po vzájemné smluvní domluvě a nastavení přesných pravidel je možné spolupracovat na probíhajících výzkumech a využívat laboratoře pro vývoj a ověřování funkčnosti. Inovacentrum ČVUT je univerzitní centrum pro spolupráci s průmyslem, které vzniklo v roce 2010 sloučením dvou svých předchůdců, Centra pro spolupráci s průmyslem Fakulty elektrotechnické a Technologického a inovačního centra ČVUT. V rámci plánované spolupráce bude využito zkušeností Inovacentra ČVUT zejména v těchto oblastech: Spolupráce při transferu technologií: společné průzkumy mezi podniky s cílem podchytit jejich inovační aktivity, pořádání kooperačních burz a seminářů, využití patentového střediska ČVUT při poradenství firmám v Parku vědy Roztoky, napojení do mezinárodních sítí, poradenství při získávání dotací z národních programů a programů EU další druhy spolupráce. Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us 17

18 If interested, we can act as mediators of your cooperation with other companies based in the Science and Technology Park in Roztoky and later also in the Science Park in Roztoky. Czech Technical University (ČVUT) In the building adjoining on the Science and Technology Park Roztoky there is a workplace of the mechanical engineering faculty of the Czech Technical University in Prague (ČVUT) which is implementing a project to procure technology for the Vehicle Centre of Sustainable Mobility ( Reg. No. CZ.1.05/2.1.00/ ) within the Operational Programme Research a development for innovation of the Czech Ministry of Schools and Physical Education, funded form the European Fund for regional development and from the state budget of the Czech Republic. For this reason the door is open for cooperation with various entities dealing with transport technology, fuels, engines, car frames, development and verification of function and other similar sectors relating to maintenance of mobility. Based on contracts and accurately defined conditions it is possible to cooperate on the ongoing research and to use the laboratories for development and verification of functions. Inovacentrum ČVUT is a university centre for cooperation with the industrial sector, founded in 2010 by a merger of its two predecessors : Centre for cooperation with the industry of the electrical engineering faculty and ČVUT Technology and Innovation Centre. The planned cooperation will use the experience of Inovacentrum ČVUT, particularly in the following fields: Cooperation on technology transfers: joint surveys among businesses with the objective to explore their innovation activities, organization of cooperative exchange events and workshops, utilization of ČVUT patent centre in consulting services to companies in the Science Park Roztoky, joining of international networks, consulting for winning of grants from national programs and EU funds, other types of cooperation. 18 Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us

19 ZÁVĚR / CONCLUSION Park vědy Roztoky si klade za cíl podpořit své nájemníky maximálním možným způsobem v jejich činnostech zaměřených na aplikovaný výzkum, v jejich inovativních přístupech i při vzájemné spolupráci. Již nyní ve Vědeckotechnickém parku Roztoky probíhají vědeckovýzkumné práce, uskutečňují se školení, vznikají nová pracovní místa zejména pro vysoce kvalifikované zaměstnance, dochází k úsporám energií, navazuje se spolupráce mezi vysokoškolskými pracovišti a firmami se zájmem o inovace. Park vědy Roztoky bude svým zaměřením již existujícímu Vědeckotechnickému parku blízký, což rozšíří možnosti spolupráce nejen mezi parky, ale zejména mezi jejich nájemníky, a poskytne prostor pro další rozšíření stávající nabídky služeb. Pokud cítíte, že máte rádi pokrokové a inovativní prostředí, je Park vědy Roztoky tím pravým místem pro vaše budoucí podnikání. The Science Park Roztoky seeks to support the tenants to the maximum extent in their activities focusing on applied research, in their innovative approach and in mutual cooperation. Even now scientific research has been under way in the Science and Technology Park Roztoky, as well as trainings. New jobs are being created, particularly for highly skilled employees, energy is being saved and cooperation is established between university workplaces and companies interested in innovations. The Science Park Roztoky will be very close to the existing Science and Technology Park Roztoky and thus it will expand the potential of cooperation, not only between the parks but particularly between their tenants and it will provide opportunities for further expansion of the currently offered services. If you feel interested in progressive and innovative environment the Science Park Roztoky is the right place for your future business. Park vědy Roztoky - Závěr / Conclusion 19

20 KONTAKTY / CONTACTS Ing. Adam Šachl project manager Zajišťuje obchodní jednání s potenciálními zákazníky, odpovídá na dotazy týkající se pronájmu vědeckých prostor a podílí se na úpravě prostor podle požadavků jednotlivých klientů. Manages deals with potential tenants, replies to questions connected with science spaces lease and is also concerned in fitting-out, in order to individual clients requests. m/ e/ RECEPCE / RECEPTION: Přílepská Roztoky t/ e/ 20 Park vědy Roztoky - Kontakty / Contacts

21

22 Tato tiskovina má pouze informativní charakter a společnost PV Roztoky s.r.o. neodpovídá za její věcnou správnost uvedených údajů. Všechny uvedené informace jsou platné ke dni a případné škody způsobené nesprávností těchto dat nejsou právně vymahatelné. This brochuer is only marketing materials with informative purposes. All informations are valid to date 3th September 2013.

23

24 PV Roztoky s.r.o. / adresa: Přílepská 1920, Roztoky u Prahy / tel , / /

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

CPICityCenter. Ústí nad Labem

CPICityCenter. Ústí nad Labem CPICityCenter Ústí nad Labem Ústecký kraj disponuje výhodnou polohou u hranic s Německem a současně dobrou vzdáleností od hlavního města Prahy. Region s průmyslovou tradicí, pestrou a zachovalou krajinou,

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic 2013 Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic Národní divadlo, Praha The National Theatre, Prague Katalog

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago.

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago. MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTI URBANISTÉ DESIGNÉŘI Česká republika International Architects Masterplanners Designers czech republic Contacts Jsme mezinárodní architektonická kancelář založená před 50 lety. Zabýváme

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic Minutes of the Interim Workshop Czech Republic D6.8 of WP6 from Entranze Project 25 th June 2013, Prague Written by: Jiří Karásek, Petr Zahradník (SEVEn) The Energy Efficiency Center Minutes of the Interim

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

REZIDENCE SACRE COEUR

REZIDENCE SACRE COEUR RZIDC ACR COUR xkluzivita lokality I bezpečnost I design & kvalita I pohodlí I dětská hřiště I služby I BZPČOTÍ kamerový systém I výhledy o projektu about the project mimořádné místo pro život V lokalitě

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

Reference References 1/1

Reference References 1/1 Reference References 1/1 2/3 Perspektivní topná technika, která splňuje všechny požadavky Futureproof heating technology for all requirements Celosvětová spotřeba energie se od roku 1970 zdvojnásobila

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA architects 20072013 1 architecture Naším cílem je navrhovat architekturu, která naplní představy klienta a odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Zásadní

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami Odborné školy a firmy Pospolu Projekt Pospolu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Více