TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR"

Transkript

1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

2

3 VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci mezi vysokými školami či výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. Vznikne tak prostředí pro aplikovaný výzkum a vývoj v blízké dostupnosti Prahy v Roztokách u Prahy. Our objective is to create a favourable environment for innovative companies and to provide them with services and premises that will enable cooperation between universities or research institutes and the business sphere. The resulting environment will support applied research and development in the proximity of Prague - in Roztoky u Prahy.

4

5 OBSAH / CONTENTS Úvod Lokalita Park vědy Realizujte své nápady u nás Závěr Kontakty Introduction Location Science Park Implement your ideas with us Conclusion Contacts Park vědy Roztoky - Obsah / Contents 05

6 ÚVOD / INTRODUCTION Park Vědy v Roztokách vzniká jako v pořadí již druhý projekt technologického parku v Roztokách. Jeho výstavba je odpovědí na poptávku po průmyslových vědeckých pracovištích s dostatečným materiálním a technickým vybavením. Park vědy přímo navazuje na projekt Vědeckotechnického parku Roztoky a měl by jej synergicky doplňovat. Počet vědeckých pracovišť v Čechách je stále nedostatečný a jejich vybavení často ani neodpovídá požadavkům na kvalifikovanou vědeckou práci. Proto se holding Trigema rozhodl vystavět moderní vědecké pracoviště, které by koncentrovalo odborníky z oblasti strojírenství a poskytlo jim maximální možné technické a administrativní zázemí. Úspěšný projekt společnosti VTP Roztoky a.s. vytvořil 50 nových pracovních míst pro kvalifikované pracovníky. Navazující Park vědy společnosti PV Roztoky s.r.o. by jich měl vytvořit až dvojnásobek. Park vědy však nebude jen prostorem pro vědecké aktivity, ale sám o sobě představuje moderní budovou využívající technologických poznatků ke zlepšení pracovních podmínek i prostředí v okolí Parku. Celý projekt je navržen jako energeticky soběstačný bude využívat energii získanou z tepelných vrtů a čerpadel a používat energeticky úsporné technologie. Dešťová voda je akumulována v retenčních nádržích a dále využívána na splachování toalet. Jednotlivá výzkumná pracoviště jsou navržena tak, aby bylo maximálně zamezeno šíření hluku a vibrací a zároveň bylo možné jednoduše demontovat stěny a zajistit tak variabilitu laboratoří. Výzkum v Parku vědy bude zaměřen na alternativní pohony pro automobilový průmysl, jako jsou elektromotory, motory na vodíkový pohon a další ekologické technologie. Projekt je navržen tak, aby nabídl prostor pro aplikovaný výzkum a poskytl odborníkům z oblasti strojírenství příjemné podmínky pro práci a příležitost věnovat se svému oboru naplno. 06 Park vědy Roztoky - Úvod / Introduction

7 The Science Park in Roztoky is already the second technology park project in Roztoky. Its development responds to the demand for industrial scientific facilities with sufficient material and technology equipment. The science park therefore directly follows up the Science and Technology Park in Roztoky (Vědeckotechnický park) and it should bring about additional synergic effects. The number of scientific workplaces in the Czech republic is still insufficient and their equipment often fails to meet the requirements for qualified scientific work. Therefore the Trigema holding decided to build a modern scientific workplace to concentrate engineering professionals and provide them with maximum technical and administrative support. The successful project of the Science and Technology Park (VTP Roztoky a.s.) has created 50 new jobs for qualified individuals. The related Science Park (PV Roztoky s.r.o. ) is expected to create up to a double of that number of jobs. The Science Park will be not only a place for scientific activities but it will also represent a modern building using latest technology findings to improve the working conditions and environment in the park surroundings. The project has been designed as self-sufficient in terms of energy supply it will use energy from thermal drills and pumps, while taking advantage of energy-saving technologies. Rain water will accumulate in retention tanks and will be used for toilet flushing. Individual research centres have been designed to prevent to the maximum extent any noise and vibrations and the walls have been designed from materials that can be easily dismounted to ensure variability of the laboratories. The research activities in the Science Park will focus on alternative drives for the automotive industry, such as electric motors, hydrogen motors and other environment-friendly technologies. The project has been designed to offer premises for applied research and to offer to engineering experts agreeable conditions for work and the opportunity to fully commit themselves to their specialization. Park vědy Roztoky - Úvod / Introduction 07

8 LOKALITA / LOCATION Park vědy se nachází v Roztokách u Prahy, které jsou svou blízkostí k hlavnímu městu předurčeny k dynamickému rozvoji. Kombinace klidného prostředí, blízkosti velkoměsta, výstavby nových bytových projektů a snadné dostupnosti, dělá z této lokality atraktivní a příjemné místo. Dopravní dostupnost je velice dobrá, pravidelné autobusové linky 340 a 350 končí na stanici metra Dejvická (linka metra A) a spojují Roztoky s pražskou podzemní dráhou. Dále lze využít železniční trať, která je součástí rychlostního koridoru Praha - Drážďany. Tímto spojením se návštěvník dostane během 15 minut do centra města, na Masarykovo nádraží, nebo do Holešovic a není omezován dopravními zácpami v ranních a večerních hodinách. Pro zahraniční investory či partnery může být zajímavá skutečnost, že mezinárodní letiště Václava Havla je vzdálené jen 15 minut autem. Park vědy je postaven v těsné blízkosti Vědeckotechnického parku Roztoky, který nabízí služby čerpací stanice PHM včetně CNG. V okolí najdete široké možnosti sportovního vyžití, relaxace a na své si přijdou i milovníci kultury a historie. V bezprostřední blízkosti najdete například kryté tenisové kurty a Roztokami také probíhá řada cyklostezek. Okolní krajina přímo vybízí k procházkám po okolí. Vltava, protékající obcí Roztoky nabízí krom vodohospodářských staveb také lodní přívoz. V obci se nachází Středočeské muzeum situované do objektu renesančního zámku s bohatou historií. Kromě stálé expozice se zde také pořádá množství výstav a kulturních akcí. Z dalších kulturních památek určitě stojí za zmínku bývalé přemyslovské hradiště Levý Hradec. Roztoky nabízí i možnost pohodlných nákupů, základní školu a několik škol mateřských. Ve městě také najdete restaurace všech cenových kategorií. Hlavnímu náměstí dominuje kongresový hotel ACADEMIC, který je ideálním místem pro konání vědeckých konferencí či seminářů. V nabídce je velký konferenční sál pro 160 osob s moderním technickým zázemím, 3 salonky pro soukromá jednání s AV technikou a 50 komfortně vybavených pokojů. K relaxaci nabízí hotel saunu, masáže a bowling. Dále je možné využít restaurace, bowlingový bar nebo sky bar na střeše hotelu, který je vhodný pro pořádání firemních oslav. Vědeckotechnický park Science and Technology Park Park vědy Science Park Hotel & Congress Centre Academic Praha / Prague letiště / airport - 15 min. Vltava The Science Park is situated in Roztoky Prahy, the municipality very close to the country s capital and predetermined for dynamic development. A combination of quiet environment, proximity of the large city, development of new residential projects and good accessibility makes this location an attractive and enjoyable place. 08 Park vědy Roztoky - Lokalita / Location

9 The traffic accessibility of the location is very good: there are regular bus lines 340 and 350 that connect Roztoky with the Prague subway station Dejvická ( line A). There is also a railway track which is part of the high-speed corridor Prague - Dresden. It takes 15 minutes by train to get to the city centre (Masarykovo nádraží) or to Holešovice, without being bothered by morning and evening traffic jams. Another attractive feature for foreign investors or partners may the proximity of the Václav Havel International Airport which can be reached by car in only 15 minutes. The Science Park is situated in a close proximity of the Science and Technology Park Roztoky that provides services of a gas and CNG filling station. ROZTOKY B ČVUT C A PRAHA In the surroundings there are numerous opportunities for sports and relaxation, as well as cultural facilities and historical monuments. Very close to the park there are e. g. indoor tennis courts and also many cycling trails. The local landscape is ideal for hiking. The Vltava river passing through Roztoky offers, apart from water management structures, also a ferry. In the municipality of Roztoky there is the Museum of central Bohemia situated in a Renaissance chateau with eventful history. It hosts a permanent exhibition, as well as numerous temporary shows and cultural events. Other places of interest include e.g. Levý Hradec, the former fortified settlement of the Přemyslovci family. Roztoky offer convenient shopping opportunities, a basic school and several nursery schools. There are also restaurants of all categories in the town. The main square is dominated by the congress hotel ACADEMIC, an ideal venue for scientific conferences or workshops. It has a large conference hall for 160 persons with modern technical facilities, 3 lounges with AV technology for private meetings and 50 comfortable rooms. The hotel services include sauna, massage and bowling. There is a hotel restaurant, bowling bar and sky bar on the hotel s roof, particularly suitable for company parties. Park vědy Roztoky - Lokalita / Location 09

10 PARK VĚDY / SCIENCE PARK Připravovaný projekt Park vědy navazuje na již vybudovaný Vědeckotechnický park, který je v jeho těsné blízkosti, bude se orientovat na výzkum a vývoj elektromotorů pro automobily s alternativními motory. Blízkost obou vědeckých pracovišť, která mají stejný cíl vývoj ekologických, energeticky účinných a bezpečnějších motorů, povede zajisté k vzájemné úzké kooperaci a nejlepšímu možnému využití bohatého technologického vybavení obou parků. Park vědy bude koncipován jako víceoborový areál složený z kanceláří, výzkumných pracovišť a laboratoří v oblasti lehkého průmyslu, založený na spolupráci s Českým vysokým učením technickým a Matematicko-fyzikální Fakultou UK v Praze. Bude se zabývat hledáním nových možností v těchto průmyslových odvětvích: vývoj a testování pohonů elektromobilů softwarový a hardwarový vývoj elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody automatizace a optimalizace výrobních procesů počítačovými metodami řešení logistických zadání počítačovými metodami vývoj telekomunikací a souvisejících oborů elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody vývoj elektroniky a mikroelektroniky, internetu a zabezpečovací techniky elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody Projekt se úspěšně ucházel o získání dotace z Operačního programu podnikání a inovace - program Prosperita, který je financovaný ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. Realizace Parku vědy odstartovala. Park vědy je ve fázi výstavby a realizace byla započata v červenci The prepared Science Park flows up the already completed Science and Technology Park in its close proximity but the new project will focus on research and development of electric motors for cars with alternative drives. The proximity of both the workplaces with the same objective i.e. development of environment-friendly and energy-saving, more effective and safer engines will certainly lead to mutual close cooperation and the best potential use of the extensive technological equipment of both the parks. 10 Park vědy Roztoky - Park vědy / Science park

11 The Science Park will be designed as a multi-sector complex, made up of offices and research workplaces, light industry laboratories, based on cooperation with the Czech Technical University in Prague (ČVUT) and faculty of mathematics and physics of the Charles University in Prague. It will search for new opportunities in the following industrial fields: development and testing of electric car drives software and hardware development electrotechnical weak current laboratories and computer methods automation and a optimization of production processes with computer methods solving of logistic tasks with computer methods development of telecommunications and related fields electrotechnical weak current laboratories and computer methods development of electronics and microelectronics, internet and security technology electrotechnical weak current laboratories and computer methods The project has successfully applied for funding from the Operational Programme Enterprise and Innovation Prosperity programme, funded from EU structural funds and from the state budget of the Czech Republic. The Science Park implementation started in July 2013 and it is in the stage of construction. Specifikace a vybavení / Specifications and equipment: V objektu bude zajištěna vysoká úroveň služeb a technického zázemí, které mohou příchozí společnosti očekávat. Níže naleznete seznam standardů a vybavení: OBECNÉ PODMÍNKY: optimální uspořádání kanceláří (otevřený prostor či menší jednotky) 4 moderní výtahy 3 osobní výtahy pro 8 osob a 1 nákladní výtah s nosností 1600 kg sanitární zařízení a kuchyňka na každém patře celkem 88 parkovacích stání 65 uvnitř objektu, 23 venkovních střešní zahrada využitelná k odpočinku celý objekt je bezbariérový KANCELÁŘE: kompletní vybavení nábytkem (stoly, židle, skříně, kontejnery atd.) světlá výška kancelářské prostory 3,0 m, laboratoře 3,2 resp. 3,67 m podhledy se zabudovaným osvětlením venkovní elektricky ovládané žaluzie sluncem exponované fasády, mimo severní fasády podlahová zátěž klasické kanceláře 500 kg/m 2, laboratoře 1500 kg/m 2 TECHNOLOGIE: čerstvý vzduch přiváděn pomocí ventilátorů nebo okny datové rozvody umístěny v podlahových krabicích přímo u pracovních stolů možnost připojení na záložní zdroj The object will provide a high standard of services and technical facilities to the tenants. The list of standards and equipment is provided below: Park vědy / Science park - Park vědy Roztoky 11

12 GENERAL CONDITIONS: optimum layout of the offices (open space or small units) 4 modern lifts - 3 passenger lifts for 8 persons and 1 freight lift with the capacity 1600kg sanitary facilities and kitchenette on each floor 88 parking places in total - 65 inside the building and 23 outside roof garden for relaxation purposes the entire object is no-barrier OFFICES : fully furnished (desks, chairs, cabinets, containers etc.) office headway 3. 0 m, laboratories headway 3.2 or 3.67 m soffits with integrated lighting outside louvers, electrically controlled, on the facades exposed to sunshine (except on the northern side) floor loading capacity in offices 500 kg/m 2, in laboratories 1500 kg/m 2 TECHNOLOGIES: fresh air will be supplied with ventilators or through windows data distribution systems will be in floor boxes directly at the office desks UPS is available Plochy k pronájmu / Areas for rent: V rámci projektu bude vybudován nový objekt o celkové pronajímatelné ploše m 2, přičemž m 2 budou vědecká pracoviště, kanceláře a společné prostory. Součástí projektu bude také 5 zkušeben disponujících nejmodernějším vybavením pro výzkumné účely, podnikatelský inkubátor o výměře 77 m 2 a centrum pro transfer technologií o výměře 25 m 2. The project will include development of a new building with the total rentable area of m 2, while m 2 will be scientific workplaces, offices and common premises. The project will also include 5 testing rooms with the latest equipment for research purposes, a business incubator with the area of 77 m 2 and a technology transfer centre with the area of 25 m 2. přízemí / ground floor: výzkumné laboratoře / research laboratories zasedací místnosti / conference room kuchyně / kitchen koupelna a WC / bathroom and WC recepce a velín / reception and control room 12 Park vědy Roztoky - Park vědy / Science park

13 1. patro / 1st floor: výzkumné laboratoře / research laboratories kanceláře a zasedací místnosti / offices and conference room kuchyně / kitchen koupelna a WC / bathroom and WC technická místnost / technical room 2. patro / 3nd floor: kanceláře a zasedací místnosti / offices and conference room kuchyně a kantýna / kitchen and canteen koupelna a WC / bathroom and WC 3. patro / 3rd floor: kanceláře a zasedací místnosti / offices and conference room kuchyně / kitchen koupelna a WC / bathroom and WC Park vědy / Science park - Park vědy Roztoky 13

14 REALIZUJTE SVÉ NÁPADY U NÁS / IMPLEMENT YOUR IDEAS WITH US Máte nápad a víte, čeho chcete dosáhnout? Startovat business v garáži je sice punk, ale v podnikatelském inkubátoru Parku vědy v Roztokách je to opravdový koncert. Získáte od nás zázemí, administrativní podporu, poradenství, marketingové služby, a tak dále. Ale co je hlavní zapojíte se do mezinárodních vědecko-výzkumných sítí. Prostřednictvím Centra vozidel udržitelné mobility Josefa Božka získáte kontakt na EARPA (sdružení automobilových organizací), zapojíte se do sítě European business network. Díky podnikatelskému inkubátoru si můžete vyzkoušet tzv. Softlanding výměnnou stáž u zkušených podnikatelů v zahraničí, kde získáte inspiraci a přehled jak funguje business ve velkém světě. K ruce budete mít konzultanty, kteří Vám poradí s podnikatelským plánem, se získáním národních i evropských dotací se sledováním trhu a získáváním nových partnerů. Získáte informace o možnostech spolupráce s vysokými školami i mezinárodními subjekty, daňové a účetní poradenství, veškerou kancelářskou techniku a vybavení, marketingové a PR služby a další služby, které firma k rozjezdu potřebuje. Jako podnikatel ušetříte v inkubátoru (více než polovinu) ceny nájmu, interiérové vybavení a počítačovou techniku zdarma. Navíc získáte poradenské služby a školení včetně vyhodnocení efektivity firmy také zdarma. Rozjeďte své podnikání v podnikatelském inkubátoru, napojte se na světová vědecká pracoviště a začnete podnikat naplno. Vy máte vizi, nápad a odhodlání. My dodáme ten zbytek. Do you have a good idea and do you know what you want to achieve? Although it sounds punk to start your own business in a garage the business incubator in the Science Park in Roztoky may be a better place for real concert. The Science Park offers facilities, administrative support, consulting, marketing services etc. But what is most important, you will become a part of international science- research networks. Through the Josef Božek Vehicle Centre of Sustainable Mobility you will get in touch with EARPA (association of automotive organizations) and you will be involved in the European business network. The business incubator will make it possible for you to test the so-called Softlanding exchange internships with experienced entrepreneurs abroad where you will be able to find inspiration and insight into the world of big business. 14 Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us

15 You will be able to talk to consultants who will help you to win national and European grants, to monitor markets and to find new partners. You will get information about potential cooperation with universities and international organizations, tax and accounting consulting, office technology and equipment and marketing and PR services, as well as other services your company may need to take off. As an entrepreneur you will save ( over one half of ) the rent price in the incubator, and you will have the interior furnishing and IT technology available free of charge. Moreover, you will get consulting services and training, including evaluation of your business efficiency, also free of charge. Start up your company in the business incubator, connect with the world s leading scientific workplaces and get your business to full speed. You have a vision, idea and commitment. We will give you the rest. Služby nájemcům / Services for tenants: Nájemci mohou využívat celou škálu služeb, které jsou jim v budově k dispozici a zpříjemní tak pobyt v budově. Služby zahrnují: INFORMAČNÍ SLUŽBY odborné rešerše (databáze, literatura, technology watch) technologický transfer sběr informací o nabídkách a poptávkách zdroje odborných informací, analýzy, rešerše spolupráce s vysokými školami VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY celoživotní vzdělávání konference, semináře MARKETINGOVÉ SLUŽBY informace o nabídkách a poptávkách vyhledávání partnerů mezinárodní spolupráce networking, propojování firem i odborníků burzy, kooperační burzy, workshopy, výstavy tiskové, publikační, PR služby internetové služby PORADENSKÉ SLUŽBY právní a patentové služby, ochrana duševního vlastnictví získávání dotací z tuzemských i zahraničních zdrojů pro výzkum i provoz poradenství související se získáváním dotací (7. rámcový program, SF, EUREKA atd.) daňové a účetní poradenství Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us 15

16 TECHNICKÝ A KANCELÁŘSKÝ SERVIS školení vyhlášky č. 50/1978 (certifikace) provádění revizí elektro-zařízení a rozvodů kancelářské potřeby poštovní oddělení příjem a odesílání poštovní korespondence telefonní a internetový servis catering, úklid, ostraha, údržba pronájem parkovacích stání Dále bude podporována spolupráce s firmami zasídlenými ve VTP i PV. The tenants will be able to take advantage of a whole range of services available in-house and making the tenancy more attractive: INFORMATION SERVICES professional searches (databases, literature, technology watch) technology transfer collection of information about offers and inquires sources and professional information, analyses, information search cooperation with universities EDUCATION AND TRAINING SERVICES lifelong education conferences, seminars MARKETING SERVICES information about offers and inquiries partner search international cooperation 16 Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us

17 networking - between companies and professionals exchange, cooperation exchange, workshops, exhibitions printing, publishing, PR services internet services CONSULTING SERVICES legal and patent services, intellectual property protection winning of subsidies and grants from domestic and foreign sources, both for research and operation grant consulting (7th Framework Programme, SF, EUREKA etc..) Tax and accounting consulting TECHNICAL AND OFFICE SERVICES training under the Decree No.50/1978 (certification) inspections of electric installations and distribution systems office supplies mail services receiving and sending of mail correspondence telephone and Internet services catering, cleaning, security and maintenance services lease of parking places Support will be provided to cooperation with companies based in the Science and Technology Park and the Science Park. Spolupráce s jinými firmami / Cooperation with other companies: Zájemcům můžeme zprostředkovat spolupráci s firmami zasídlenými ve Vědeckotechnickém parku Roztoky a později také v Parku vědy Roztoky. ČVUT V sousedním objektu Vědeckotechnický park Roztoky se nachází Strojní fakulty ČVUT, která zde realizuje projekt pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility (reg. č. CZ.1.05/2.1.00/ ) v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT ČR, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Z těchto důvodů jsou otevřené dveře spolupráci všem možným subjektům v odvětvích jako jsou dopravní technika, paliva, motory, podvozky, vývoj a ověřování funkčnosti a další podobných odvětví týkajících se udržení mobility. Po vzájemné smluvní domluvě a nastavení přesných pravidel je možné spolupracovat na probíhajících výzkumech a využívat laboratoře pro vývoj a ověřování funkčnosti. Inovacentrum ČVUT je univerzitní centrum pro spolupráci s průmyslem, které vzniklo v roce 2010 sloučením dvou svých předchůdců, Centra pro spolupráci s průmyslem Fakulty elektrotechnické a Technologického a inovačního centra ČVUT. V rámci plánované spolupráce bude využito zkušeností Inovacentra ČVUT zejména v těchto oblastech: Spolupráce při transferu technologií: společné průzkumy mezi podniky s cílem podchytit jejich inovační aktivity, pořádání kooperačních burz a seminářů, využití patentového střediska ČVUT při poradenství firmám v Parku vědy Roztoky, napojení do mezinárodních sítí, poradenství při získávání dotací z národních programů a programů EU další druhy spolupráce. Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us 17

18 If interested, we can act as mediators of your cooperation with other companies based in the Science and Technology Park in Roztoky and later also in the Science Park in Roztoky. Czech Technical University (ČVUT) In the building adjoining on the Science and Technology Park Roztoky there is a workplace of the mechanical engineering faculty of the Czech Technical University in Prague (ČVUT) which is implementing a project to procure technology for the Vehicle Centre of Sustainable Mobility ( Reg. No. CZ.1.05/2.1.00/ ) within the Operational Programme Research a development for innovation of the Czech Ministry of Schools and Physical Education, funded form the European Fund for regional development and from the state budget of the Czech Republic. For this reason the door is open for cooperation with various entities dealing with transport technology, fuels, engines, car frames, development and verification of function and other similar sectors relating to maintenance of mobility. Based on contracts and accurately defined conditions it is possible to cooperate on the ongoing research and to use the laboratories for development and verification of functions. Inovacentrum ČVUT is a university centre for cooperation with the industrial sector, founded in 2010 by a merger of its two predecessors : Centre for cooperation with the industry of the electrical engineering faculty and ČVUT Technology and Innovation Centre. The planned cooperation will use the experience of Inovacentrum ČVUT, particularly in the following fields: Cooperation on technology transfers: joint surveys among businesses with the objective to explore their innovation activities, organization of cooperative exchange events and workshops, utilization of ČVUT patent centre in consulting services to companies in the Science Park Roztoky, joining of international networks, consulting for winning of grants from national programs and EU funds, other types of cooperation. 18 Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us

19 ZÁVĚR / CONCLUSION Park vědy Roztoky si klade za cíl podpořit své nájemníky maximálním možným způsobem v jejich činnostech zaměřených na aplikovaný výzkum, v jejich inovativních přístupech i při vzájemné spolupráci. Již nyní ve Vědeckotechnickém parku Roztoky probíhají vědeckovýzkumné práce, uskutečňují se školení, vznikají nová pracovní místa zejména pro vysoce kvalifikované zaměstnance, dochází k úsporám energií, navazuje se spolupráce mezi vysokoškolskými pracovišti a firmami se zájmem o inovace. Park vědy Roztoky bude svým zaměřením již existujícímu Vědeckotechnickému parku blízký, což rozšíří možnosti spolupráce nejen mezi parky, ale zejména mezi jejich nájemníky, a poskytne prostor pro další rozšíření stávající nabídky služeb. Pokud cítíte, že máte rádi pokrokové a inovativní prostředí, je Park vědy Roztoky tím pravým místem pro vaše budoucí podnikání. The Science Park Roztoky seeks to support the tenants to the maximum extent in their activities focusing on applied research, in their innovative approach and in mutual cooperation. Even now scientific research has been under way in the Science and Technology Park Roztoky, as well as trainings. New jobs are being created, particularly for highly skilled employees, energy is being saved and cooperation is established between university workplaces and companies interested in innovations. The Science Park Roztoky will be very close to the existing Science and Technology Park Roztoky and thus it will expand the potential of cooperation, not only between the parks but particularly between their tenants and it will provide opportunities for further expansion of the currently offered services. If you feel interested in progressive and innovative environment the Science Park Roztoky is the right place for your future business. Park vědy Roztoky - Závěr / Conclusion 19

20 KONTAKTY / CONTACTS Ing. Adam Šachl project manager Zajišťuje obchodní jednání s potenciálními zákazníky, odpovídá na dotazy týkající se pronájmu vědeckých prostor a podílí se na úpravě prostor podle požadavků jednotlivých klientů. Manages deals with potential tenants, replies to questions connected with science spaces lease and is also concerned in fitting-out, in order to individual clients requests. m/ e/ RECEPCE / RECEPTION: Přílepská Roztoky t/ e/ 20 Park vědy Roztoky - Kontakty / Contacts

21

22 Tato tiskovina má pouze informativní charakter a společnost PV Roztoky s.r.o. neodpovídá za její věcnou správnost uvedených údajů. Všechny uvedené informace jsou platné ke dni a případné škody způsobené nesprávností těchto dat nejsou právně vymahatelné. This brochuer is only marketing materials with informative purposes. All informations are valid to date 3th September 2013.

23

24 PV Roztoky s.r.o. / adresa: Přílepská 1920, Roztoky u Prahy / tel , / /

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

Kanceláře a nebytové prostory k pronájmu Offices and Commercial Space for Lease

Kanceláře a nebytové prostory k pronájmu Offices and Commercial Space for Lease Kanceláře a nebytové prostory k pronájmu Offices and Commercial Space for Lease Nový administrativní objekt v Ostravě 24 600 m2 pronajímatelných kancelářských ploch v 6 nadzemních podlaží a 2 900 m2 obchodních

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE AVENIR BUSINESS PARK Radlická 714/113A, 158 00 PRAGUE 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r. o., Diamant Building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu Plzeň 30. března 2016 Business and Innovation Centre služby na podporu inovačního

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center Varenská Office Center nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí. Díky

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VIZE / VISION Snažíme se vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytnout jim služby a prostory

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Clarion Congress Hotel České Budějovice Conference brochure for 2017

Clarion Congress Hotel České Budějovice Conference brochure for 2017 Clarion Congress Hotel České Budějovice Conference brochure for 2017 Category: The Clarion Congress Hotel České Budějovice is a modern business hotel that offers its guests maximum comfort and the wide

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Evropské školicí centrum. Europe Training Centre

Evropské školicí centrum. Europe Training Centre Evropské školicí centrum Litomyšl YMCA Europe Training Centre * Konferenční centrum Konference Semináře Školení Letní školy Kurzy * Conference Centre Congresses Conferences Seminars Training Summer Schools

Více

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC akciová společnost Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti Provádění staveb Olomouc s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku

Více

Travel information. 1. from Prague to Ostrava

Travel information. 1. from Prague to Ostrava 1. from Prague to Ostrava Travel information Ostrava, as a city with more than 330 thousands inhabitants, has a regular flight connection with Prague, usually arranged by the Czech Airlines, which is a

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Rezidence Rooseveltova

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Buderus System Logatherm Wps K

Buderus System Logatherm Wps K Buderus System Logatherm Wps K XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Buderus System Logatherm Wps K Corporation, is expressly

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Výstavba a podpora vědeckotechnických parků Development and support of science and technology parks

Výstavba a podpora vědeckotechnických parků Development and support of science and technology parks Výstavba a podpora vědeckotechnických parků Development and support of science and technology parks Obsah / Contents Úvod / Introduction... 6 Vědeckotechnický park Buštěhrad / Buštěhrad Science and Technology

Více

OSTRAVA Kancelářské prostory k pronájmu Office Space for Lease

OSTRAVA Kancelářské prostory k pronájmu Office Space for Lease OSTRAVA Kancelářské prostory k pronájmu Office Space for Lease Nový administrativní objekt v srdci Ostravy 24.700 m 2 pronajímatelných kancelářských ploch v 5 nadzemních podlažích a 3.800 m 2 obchodních

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Popis. Description. Rozlet pro Váš business! Let your business fly!

Popis. Description. Rozlet pro Váš business! Let your business fly! Složíme všechny rohy k sobě. Fold all the corners together. 02 Přeložit a rozložit podle naznačených hran. Bend over and unfold by implied edges. 0 Popis Moderní administrativní komplex BBP OFFICES tvoří

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

FUTURAMA BUSINESS PARK

FUTURAMA BUSINESS PARK Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease FUTURAMA BUSINESS PARK Sokolovská, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail:

Více

Orea Resort Santon*** Brno

Orea Resort Santon*** Brno Orea Resort Santon*** Brno Locality Orea Resort Santon*** is located in the immediate vicinity of Brno Dam Lake and is easily accessible from the centre of town and the D1 Motorway EXIT 182. The hotel

Více