VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ"

Transkript

1 VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické podobě 3. Výkaz výměr v elektronické podobě 4. Obchodní podmínky Návrh SOD 5. Čestná prohlášení

2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ČÁST 1. SOUPIS ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle ustanovení 12 odst. 3, 18 odst. 3 a 6 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") Název veřejné zakázky malého rozsahu: Název zadavatele: Statutární zástupce zadavatele: Kontaktní adresa zadavatele: IČ zadavatele: VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Vítězslav Koukal CSc. Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm Tel./fax.: , Fax: Osoba pověřená organizačním zajištěním zadávacího žízení: Jan Husák, Těšany 347 Telefon, fax: , I. Požadavky na prokázání kvalifikace Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu: 1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů: Uchazeč prokáže kvalifikaci čestnými prohlášeními s následujícím obsahem. Kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisůkterý není v likvidaci, e) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, f) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, h) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mi nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením čestných prohlášení dle jednotlivých písmen a) až i). Tato čestná prohlášení budou podepsána osobou nebo osobami, které jsou uvedeny v obchodním rejstříku jako osoby pověřené za uchazeče jednat. Tyto osoby a jejich počet určuje obchodní rejstřík ve způsobu jednání společnosti navenek. Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace Část 5 Čestná prohlášení

3 2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů: a) výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán b) živnostenského oprávnění na činnosti, které jsou předmětem zakázky Splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením prostých kopií příslušných dokladů.

4 II. Zadávací podmínky zadavatele 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu a jeho technické specifikace: 1.1. Předmětem plnění je realizace zakázky VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru, dle přiložené projektové dokumentace příloha č Předmětem díla je zpracování dokumentace skutečného provedení 1x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. 2. Předpokládaná doba a místo plnění zakázky malého rozsahu: Termín zahájení realizace 11/2010 Termín předání dokončeného díla: Místo plnění Areál VMP v Rožnově pod Radhoštěm 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny : a. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH b. Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky. c. Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových položkových rozpočtů v listinné podobě d. Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových položkových rozpočtů v elektronické podobě ve formátu MS Excel. Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a z výkazů výměr. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy Nabídkové ceny v této skladbě budou uvedeny na krycím listu nabídky Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek : a. Uchazeč na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. b. Po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně subdodavatelů a pod.).

5 c. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby. d. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací uchazeč. e. Uchazeč je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu. f. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce minimálně 60 měsíců, na celý předmět plnění. g. Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 1x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči. 4. Platební podmínky: 4.1. Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími fakturami na základě objednatelem (TDI investora) odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období Splatnost dílčích faktur bude 30 dní Po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli a po odstranění všech vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH Splatnost konečné faktury bude 30 dní Uchazeč v nabídce doloží návrh platebního kalendáře Smlouva o dílo bude obsahovat ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení s těmito podmínkami: a. Smluvní pokuta v případě prodlení ukončení a předání díla činí min. 0,05% z nabídkové ceny díla za každý započatý den zpoždění. b. Smluvní pokuta za každý den prodlení s odstraněním každé oprávněně reklamované vady v dohodnutém termínu činí min. 1000,-Kč. c. Smluvní pokuta za každý den prodlení s odstraněním každé vady a nedodělku zjištěného při předání a převzetí dokončeného díla v dohodnutém termínu činí min. 1000,- Kč. d. Smluvní pokuta za každý den prodlení s vyklizením staveniště ve sjednaném termínu činí min. 1000,-Kč. e. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktur zadavatelem může činit za den prodlení s úhradou max. 0,05% z výše účtované platby. 5. Obchodní podmínky návrh SOD Kompletní rozsah obchodních podmínek zadavatele v rámci předmětné zakázky malého rozsahu stanovuje Zadávací dokumentace část 4 Návrh SOD. Jedná se o konečný dokument, do kterého uchazeč vyplní pouze příslušné chybějící údaje a podepsaný předloží v nabídce.

6 6. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny: Nabídková cena může být překročena pouze v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace zakázky malého rozsahu ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla. Jiné podmínky pro překročení nabídnuté ceny přípustné nejsou. 7. Variantnost nabídek: Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Variantní nabídkou je použití naprosto odlišné koncepce technického řešení než v projektové dokumentaci, či stanovení variantní ceny. Variantní nabídkou není použití alternativních pracovních postupů. 8. Další podmínky zadavatele: a) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, že doložený položkový rozpočet je kompletní, tzn. v přesném souladu se zadávacími podklady ZD část 3 - Výkaz výměr v elektronické podobě. Na chyby položkového rozpočtu, či úplnou absenci položek v položkovém rozpočtu uchazeče zadavatel nebude brát zřetel. b) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, že souhlasí se zrušením uzavřené smlouvy o dílo v případě, že zadavateli nebude poskytnuta podpora z MK ČR. c) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, že se seznámil se všemi skutečnostmi a podklady potřebnými ke zpracování nabídky a že z titulu případného nedostatku podkladů nebude uplatňovat nároky na úhradu víceprací. d) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, dle kterého je uchazeč plně odpovědný za škody způsobené svou činností třetím osobám a zadavateli. Případné škody neprodleně odstraní, případně uhradí v plném rozsahu uchazeč. e) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, kterým se zaváže k oceňování sjednaných víceprací (méněprací) metodou použitou při zpracování nabídky. Uchazeč se rovněž zaváže používat při oceňování víceprací (vzniklých v průběhu realizace díla) cenových úrovní použitých při zpracování nabídky. f) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, dle kterého se splněním dodávky díla rozumí dokončení díla dle zadávacích podkladů a podmínek zadávacího řízení bez vad a nedodělků bránících jeho předání a převzetí, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů (např. certifikáty a prohlášení o shodě použitých systémů a materiálů, kopie zápisů ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů, doklady o provedených zkouškách a revizích) a předání projektové dokumentace skutečného provedení 1x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči. g) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisu. Vzory čestných prohlášení jsou součástí zadávací dokumentace Část 5 Čestná prohlášení

7 III. Závěrečná ustanovení 1. Způsob hodnocení nabídek: Zadavatel zvolil jediným hodnotícím kritériem nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH. 2. Potvrzení účasti v zadávacím řízení: Uchazeč je povinen oznámit svou účast v zadávacím řízení zadavateli. Toto oznámení bude učiněno prostřednictvím ové zprávy, která bude zaslána osobě pověřené k výkonu zadavatelských činností pan Jan Husák, e- mailová adresa V oznámení bude uvedeno: a. název uchazeče b. adresa sídla/místa podnikání uchazeče c. IČ uchazeče d. telefonní a ové spojení e. název zakázky f. úmysl zúčastnit se zadávacího řízení na předmětnou zakázku 3. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: Veškeré dotazy k předmětné zakázce budou přijímány u osoby pověřené zadavatelskou činností. Žádost o dodatečné informace je možné podat listinnou formou na adresu Jan Husák, Svatopluka Čecha 5, Hustopeče, nebo elektronickou formou na ovou adresu Žádosti o dodatečné informace je možné zasílat ve lhůtě do 10:00 dne Po uplynutí této lhůty nebudou akceptovány žádné další dotazy k předmětné zakázce malého rozsahu. Znění dotazů a odpovědí bude uchazečům zasíláno elektronicky na ové adresy, které zadavateli uvedou v potvrzení účasti na zadávacím řízení dle čl. 2, oddílu III. Soupisu zadávacích podmínek, Zadávací dokumentace - část Podání nabídky: Nabídky lze podat, doporučeně - poštou na adresu zadavatele: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm. Osobně lze nabídky podávat v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hod. POZOR: v poslední den lhůty pro podání nabídek lze nabídku podat pouze do 9:00!!!!. V případě osobního předání nabídky uchazeč telefonicky upozorní osobu pověřenou převzetím nabídky den před plánovaným předáním. Kontaktní osoba: paní Jana Dohnalová, sekretariát ředitele, tel.: Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označených Veřejná zakázka malého rozsahu: VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru neotevírat nabídka. Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče. Nabídky musí být doručeny zadavateli do do 9:00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky výše uvedenou osobou a sepsání protokolu o převzetí nabídky. Zadavatel nezodpovídá za pozdní doručení nabídek způsobené poštou.

8 5. Informace o výsledku zadávacího řízení: Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni písemně. 6. Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo: požadavky obsažené v ZD před podáním nabídek změnit, upravit a doplnit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit do uzavření smlouvy nevracet uchazečům podané nabídky neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení 7. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky: Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude seřazena do těchto oddílů : Krycí list nabídky dle vzoru v ZD Obsah nabídky Prokázání kvalifikace dle oddílu I. Oceněný výkaz výměr v listinné podobě Oceněný výkaz výměr v elektronické podobě na CD nosiči Harmonogram stavebních prací Návrh platebního kalendáře Podepsaný návrh SOD Případné další přílohy a doplnění nabídky V Rožnově pod Radhoštěm dne

9 Krycí list nabídky 1. Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle ustanovení 12 odst. 3, 18 odst. 3 a 6 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") Název: 2.1. Zadavatel Název zadavatele: Statutární zástupce zadavatele: Sídlo zadavatele: IČ: VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru 2. Základní identifikační údaje Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Vítězslav Koukal CSc. Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm telefon, fax: , Fax: Osoba pověřená organizačním zajištěním zadávacího řízení: Jan Husák, Těšany 347 Telefon, fax: , Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: DIČ: Spisová značka v obch. rejstříku: Osoba zastupující uchazeče: Kontaktní osoba: Tel./fax: 3. Nabídková cena v Kč Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (20%) Cena celkem včetně DPH: Titul, jméno, příjmení: 4. Osoba zastupující uchazeče Funkce: Podpis oprávněné osoby:

10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ČÁST 2. Projektová dokumentace v elektronické podobě VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru Zadávací dokumentace část 2 na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu je volně ke stažení z webových stránek zadavatele - pod položkou "Aktuality" a následně podpoložka Výběrové řízení" - složka "Výzva k účasti na zadávacím řízení - VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru ". V Rožnově pod Radhoštěm dne

11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ČÁST 3. Slepý rozpočet v elektronické podobě VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru Zadávací dokumentace část 3 na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu je volně ke stažení z webových stránek zadavatele - pod položkou "Aktuality" a následně podpoložka Výběrové řízení" - složka "Výzva k účasti na zadávacím řízení - VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru ". V Rožnově pod Radhoštěm dne

12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ČÁST 4. Obchodní podmínky Návrh SOD VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru SMLOUVA O DÍLO č... uzavřená podle ust. 262 odst. 1 a 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb. 1. Smluvní strany 1. Objednatel: statutární zástupce: sídlem: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Vítězslav Koukal CSc. Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm IČ: tel./ fax/ bankovní spojení: , , (bude doplněno při podpisu smlouvy) jako objednatel (dále jen jako objednatel) 1.2. Zhotovitel: sídlem: IČ: bankovní spojení: tel./fax/ statutární zástupce/zástupci: Jako zhotovitel (dále jen jako zhotovitel) 2. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran, kterou se zhotovitel zavazuje provést za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo popsané v ust. čl. 3 této smlouvy a objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou v ust. čl. 5 této smlouvy.

13 3. Dílo 3.1. Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo, kterým je zhotovení stavební zakázky VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla jsou: a) Projektová dokumentace (zpracovatel: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, odpovědný projektant Ing. Milan Gesierich, archivní číslo S 1045) 3.2. Dílo zhotovitele je podrobně specifikováno v jeho nabídce ze dne., která je jako příloha č. 1 součástí této smlouvy. Dílo bude provedeno v tomto rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací a platnými obecně závaznými předpisy Nabídka zhotovitele dle čl této smlouvy bude uložena v archivu objednatele a v případě potřeby bude k této smlouvě doložena Předmětem díla je zpracování dokumentace skutečného provedení 1x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi skutečnostmi a podklady potřebnými ke zhotovení díla a že z titulu případného nedostatku podkladů nebude uplatňovat nároky na úhradu víceprací. Zhotovitel je plně odpovědný za škody způsobené svou činností třetím osobám a objednateli. Případné škody neprodleně odstraní, případně uhradí v plném rozsahu zhotovitel. 4. Doba plnění 4.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu realizace díla: Zahájení realizace: 11/2010 Ukončení realizace: Zhotovitel se zavazuje postupovat dle časového harmonogramu stavebních prací, který je součástí této smlouvy jako Příloha č Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla po podpisu smlouvy, k termínu, který je uveden v čl této smlouvy. K prodloužení termínu z jiného důvodu než je vis maior je možné pouze na základě dodatku k této smlouvě. Objednatel má právo bez udání důvodu zastavit provádění díla, avšak nejdéle na dobu 1 měsíce. O dobu, po kterou bude na příkaz objednatele zastaveno provádění díla se prodlužuje lhůta k plnění. Objednatel může zastavit provádění prací i o delší lhůtu. O tom však musí být uzavřen na jeho návrh dodatek Pokud nebude možné pokračovat na díle z důvodu na straně objednatele, nebude zhotovitel s prováděním dotčené části díla v prodlení Termín provedení díla se posouvá o ty dny, kdy zhotovitel nebude moci z objektivních příčin provádět práce na díle a taková skutečnost bude mít přímý vliv na termín provedení díla. Na nemožnosti provádění díla se musí smluvní strany oboustranně shodnout.

14 5. Cena díla 5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla sjednaného touto smlouvou se sjednává ve výši: Cena v Kč bez DPH: Samostatně v Kč 20 % DPH: Cena celkem v Kč včetně DPH: Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých, ucelených částech dodávky tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha této smlouvy č Smluvní cena uvedená v ust. čl je cenou maximální za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů. Sjednanou cenu lze zvýšit pouze formou dodatku ke smlouvě o dílo Cena uvedená v bodě 5.1. byla zhotovitelem zpracována na základě Zadávací dokumentace část 3 - Výkaz výměr v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru. Zhotovitel garantuje objednateli kompletnost ceny díla v souladu s výše uvedenou částí zadávací dokumentace. Na chyby položkového rozpočtu, či úplnou absenci položek v Příloze č. 2 Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých, ucelených částech dodávky nebude stranou objednatele brán zřetel Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se nebudou provádět na základě souhlasu nebo dispozice objednatele některé práce uvedené v nabídce, která je součástí jako příloha č. 1 této smlouvy, bude o hodnotu těchto neprováděných prací snížena cena díla formou dodatku k této smlouvě V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn navrhnout případnou změnu díla, popřípadě doplnění díla o další práce a dodávky. O tom bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje k oceňování sjednaných víceprací (méněprací) metodou použitou při zpracování nabídky. Zhotovitel se rovněž zavazuje používat při oceňování víceprací (vzniklých v průběhu realizace díla) cenových úrovní použitých při zpracování nabídky Zhotovitel je rovněž oprávněn navrhnout případnou změnu díla, která je dle jeho odborných a technických znalostí nezbytná a které nemohl při své odborné způsobilosti předvídat. Smluvní strany se zavazují výše uvedené návrhy projednat a uznají-li to za vhodné, je vzájemně akceptovat. Změna nebo doplnění díla bude oboustranně odsouhlaseno ve formě dodatku k této smlouvě Smluvní strany se dohodly, že změny rozsahu díla podle ust. čl a 5.5. a 5.6 této smlouvy budou probíhat tak, že na základě požadavku nebo návrhu některé ze stran formou zápisu ve stavebním deníku dojde k oboustrannému odsouhlasení změnového listu (jehož obsahem bude věcný popis změny díla a její vliv na čas a cenu). Na základě takto písemně odsouhlaseného změnového listu bude mezi stranami uzavřen dodatek k této smlouvě. Ke změně v rozsahu díla podle čl a 5.5. a 5.6 dojde teprve podpisem dodatku smlouvy Smluvní cena může být překročena pouze v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace zakázky malého rozsahu ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla. Jiné podmínky pro překročení nabídnuté ceny přípustné nejsou.

15 6. Platební podmínky 6.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za celé řádně provedené dílo zaplatit cenu dle této smlouvy Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími fakturami na základě objednatelem (TDI investora) odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období Splatnost dílčích faktur bude 30 dní Po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli a po odstranění všech vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH Splatnost konečné faktury bude 30 dní Faktura zhotovitele bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle ust. 12 zák. č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 7. Smluvní pokuty a. Smluvní pokuta v případě prodlení ukončení a předání díla činí 0,05 % z ceny díla včetně DPH tj...kč, slovy za každý započatý den zpoždění. b. Smluvní pokuta za každý den prodlení s odstraněním každé oprávněně reklamované vady v dohodnutém termínu činí 1000 KČ, za každý započatý den zpoždění. c. Smluvní pokuta za každý den prodlení s odstraněním každé vady a nedodělku zjištěného při předání a převzetí dokončeného díla v dohodnutém termínu činí 1000 KČ, za každý započatý den zpoždění. d. Smluvní pokuta za každý den prodlení s vyklizením staveniště ve sjednaném termínu činí 1000 KČ, za každý započatý den zpoždění. e. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktur objednatelem, činí za den prodlení s úhradou 0,05 % z výše účtované platby. f. Ujednání o smluvních pokutách nebrání uplatnění nároku na náhradu škody v rozsahu přesahujícím sjednanou smluvní pokutu. 8. Součinnost objednatele 8.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pro provedení díla příslušné staveniště bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pozemky v obvodu staveniště dle projektové dokumentace Objednatel poskytne zhotoviteli dostatečnou součinnost při provádění díla. 9. Další závazky zhotovitele 9.1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

16 9.2. Po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně subdodavatelů a pod.) Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu V případě, že zhotovitel použije pro realizaci díla jiných výrobků než požadoval objednatel v zadávací dokumentaci, musí zhotovitel prokázat, že nedojde ke zhoršení užitných, technických i estetických vlastností, životnosti a kvality díla Zhotovitel akceptuje skutečnost, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. 10. Staveniště Příslušné staveniště objednatel předá a zhotovitel převezme zápisem ve stavebním deníku podle ust. čl Zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení díla si zabezpečí na své náklady zhotovitel. Vyklizené staveniště zhotovitel protokolárně předá objednateli do 14 dnů od předání a převzetí celého díla. Součástí likvidace staveniště je i uvedení staveništěm dotčených pozemků a veřejných prostranství dotčených prováděním díla do stavu v jakém tyto byly při předání staveniště objednatelem zhotoviteli před zahájením realizace díla Zhotovitel se zavazuje průběžně a nezávadně odstraňovat na své náklady a na svou odpovědnost veškerý odpad a nečistoty, které při provádění stavby jeho činností vzniknou, a to včetně veřejného prostranství v okolí provádění díla. 11. Stavební deník Zhotovitel je povinen zapisovat veškeré skutečnosti mající vliv na provádění díla ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí celého díla do stavebního deníku, který je bezpečně uložen na stavbě a který je přístupný všem osobám oprávněným dle této smlouvy do něho zapisovat. Pro tento účel se za osoby oprávněné považuje zástupce objednatele, zástupce zhotovitele a také zástupci dalších osob, které na základě smluvního ujednání s objednatelem budou provádět jakékoliv dílo související s dílem podle této smlouvy Stavební deník obsahuje úvodní listy, na které se zapisují zejména identifikační údaje stavby, objednatele, zhotovitelů a dále pak seznam dokumentace stavby včetně změn a doplňků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby a údaje o všech provedených zkouškách jakosti, očíslované listy pro denní záznamy, každý s dvěmi kopiemi, na které se denně zaznamenávají všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisují a podepisují oprávněné osoby, včetně zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechávána volná místa. Nedostupnost stavebního deníku pro objednatele nebo jím určené osoby po dobu delší jak 24 hodin je podstatným porušením této smlouvy.

17 11.4. Objednatel je oprávněn vyjímat ze stavebního deníku a ponechávat si pro svou potřebu prvou kopii každého listu denních záznamů, je-li takový list v originále opatřen jeho podpisem Objednatel na základě výzvy zhotovitele zápisem do stavebního deníku schvaluje nebo neschvaluje provedení těch předem určených konstrukcí díla, které budou dalšími konstrukcemi (pracemi) zakryty, nebo které budou znepřístupněny Na zápis zhotovitele do stavebního deníku, je objednatel povinen písemně do stavebního deníku reagovat do tří pracovních dnů ode dne zápisu, jinak se má za to, že objednatel nemá k zápisu zhotovitele výhrady Na zápis objednatele do stavebního deníku, je zhotovitel povinen písemně do stavebního deníku reagovat do tří pracovních dnů ode dne zápisu, jinak se má za to, že platí zápis objednatele a že s tímto zápisem zhotovitel souhlasí Zápisem ve stavebním deníku nelze změnit tuto smlouvu, ale zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit jako podklad pro takovou změnu. 12. Kontroly a zkoušky Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provést veškerá měření, testy, zkoušky a kontroly, v souladu s obecně závaznými předpisy a normami a je povinen zajistit jejich osvědčení protokoly o všech zkouškách, měřeních, testech a kontrolách Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku a alespoň doručenou faxovou či ovou zprávou vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem ke kontrole a přejímce provedení těch předem určených konstrukcí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Stejným způsobem je zhotovitel povinen přizvat objednatele ke kontrole všech prováděných zkoušek instalací a zařízení. Kontrola objednatele konstrukcí před zakrytím a prováděných zkoušek nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla ani odpovědnosti ze záruky za jakost Nedostaví-li se objednatel na výzvu zhotovitele ke kontrole dle předchozího odstavce do 24 hodin od termínu uvedeného ve výzvě dle předchozího odstavce, může zhotovitel v pracích pokračovat a předmětné konstrukce zakrýt nebo předmětné zkoušky provést. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí předmětných konstrukcí nebo nové provedení zkoušek a bude-li zjištěno, že zakryté konstrukce byly zhotovitelem provedeny řádně, nebo že zkoušky byly úspěšné, bude takové odkrytí a opětovné zakrytí konstrukcí nebo provedení zkoušek na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že zakryté konstrukce nebyly zhotovitelem provedeny řádně nebo bude-li požadovaná zkouška neúspěšná, bude takové odkrytí a opětovné zakrytí nebo provedení zkoušky na náklady zhotovitele Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provádění díla bez jakéhokoliv omezení Zhotovitel je povinen svolávat kontrolní dny na stavbě, dle harmonogramu sjednaného při zahájení stavby, za účasti zástupce objednatele a zhotovitele a vést řádné zápisy z těchto jednání. 13. Předání a převzetí díla Splněním dodávky díla se rozumí dokončení díla dle zadávacích podkladů a podmínek zadávacího řízení bez vad a nedodělků bránících jeho předání a převzetí, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů (např. certifikáty a prohlášení o shodě použitých systémů a materiálů, kopie zápisů ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů, doklady o provedených zkouškách a revizích), a dokumentace skutečného provedení 1x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči Objednatel se zavazuje celé řádně provedené dílo od zhotovitele převzít. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez zjevných vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje na základě výzvy zhotovitele zahájit předávací řízení v předstihu tak, aby ke konečnému termínu mohlo být dílo zhotovitelem dokončeno bez vad a nedodělků.

18 13.3. Předání a převzetí díla nastane okamžikem podpisu příslušného protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami Zhotovitel je povinen nejpozději pět pracovních dnů před dnem předání a převzetí díla písemně vyzvat objednatele k převzetí díla Při zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit a následně předat objednateli tyto doklady : - stavební technická osvědčení materiálů a výrobků prokazující jejich vhodnost, nezávadnost a kvalitu, - protokoly o provedených a předepsaných zkouškách, kontrolách, testech a měřeních, - dokumentaci skutečného provedení 1 x v písemné a 1 x v digitální podobě, - předepsané revizní zprávy instalací a zařízení, Originály stavebních deníků si ponechá zhotovitel, kopie předá objednateli O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který musí obsahovat zejména: - identifikaci objednatele, zhotovitele a díla, - data zahájení a ukončení přejímacího řízení, - seznam příloh protokolu a předávaných dokumentů, - - další dohody a vyjádření smluvních stran, - výslovné vyjádření objednatele, zda předávané dílo přejímá či nikoliv, s přesným uvedením důvodů případného nepřevzetí díla, - podpisy objednatele a zhotovitele a dalších osob účastnících se přejímacího řízení. 14. Záruka za provedené dílo Zhotovitel poskytne objednateli na realizované dílo záruku po dobu 60 měsíců. U dodaných technologických zařízení, kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí díla. 15. Odpovědnost za vady díla v záruční době Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je oprávněn a povinen tuto bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být taková vada popsána, případně musí být uvedeno jak se projevuje Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 5 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi stranami sepsán zápis ohledně posouzení vady a termínu jejího odstranění (dále v textu jen zápis ) Pokud by charakter závady vyžadoval neodkladný zásah, nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do 1 dne od písemného nahlášení Vady budou hlášeny telefonicky nebo em na čísla uvedená v záhlaví této smlouvy. Veškeré dokumenty související s nahlášením a odstraněním vad, závad, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo havárií musí být vyhotoveny v listinné podobě a obě smluvní strany k nim musí mít patřičný přístup. Lhůta počíná běžet od písemného nahlášení zhotoviteli Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla uvedený v předchozím odstavci nebo termín odstranění smluvený dle odst. 3 tohoto článku, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu dle příslušného odstavce článku 7 této smlouvy.

19 16. Vyšší moc Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují události, které nejsou závislé ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami a to: živelné pohromy, katastrofy, občanské nepokoje, stávky, mobilizace válka. Za vyšší moc se nepovažují předvídatelné klimatické podmínky. 17. Ostatní ujednání Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí tuto smlouvu jiné osobě. Tímto ujednáním není dotčeno právo zhotovitele uzavřít smlouvy o dílo s případnými subdodavateli. Za veškerou činnost všech svých subdodavatelů díla ručí zhotovitel objednateli tak, jako za činnost vlastní Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy týkající se zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví a životů osob, požární ochrany, hygieny, ochrany životního prostředí, dopravy po pozemních komunikacích a veřejného pořádku V případě, že z předávacího řízení díla vyplyne potřeba provedení prací a dodávek nad rámec vymezený závaznými podklady pro provedení díla, zhotovitel se zavazuje takové práce a dodávky provést a objednatel se zavazuje je zhotoviteli zaplatit, a to na základě zvláštní smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami smlouvy této, pokud tyto práce a dodávky nemohl zhotovitel na základě závazných podkladů při své odborné způsobilosti předpokládat Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku ani její část vůči objednateli na jakoukoliv třetí osobu a ani k ní zřídit právo třetí osoby. Stejně tak není zhotovitel oprávněn započítat oproti závazku či pohledávce vůči objednateli Osoby oprávněné za smluvní strany jednat: Za zhotovitele jsou oprávněni k jednání podle této smlouvy: ve věcech smluvních: ve věcech technických: Za objednatele jsou oprávněni k jednání podle této smlouvy: ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Koukal CSc. ve věcech technických: Ing. Milan Gesierich

20 18. Odstoupení od smlouvy Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě neposkytnutí podpory z MK ČR Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně poruší tuto smlouvu. Za podstatné porušení smlouvy se pokládá zejména: - prodlení zhotovitele s plněním sjednaných termínů plnění dle čl. 4.1, včetně termínů uvedených v harmonogramu stavebních prací (příloha č. 3 k této smlouvě), které přesáhne 10 dnů. Tento harmonogram může být dodatkem ke smlouvě změněn na základě písemné dohody stran s přihlédnutím k objektivním, zejména klimatickým, podmínkám provádění díla Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel podstatně poruší tuto smlouvu. 19. Závěrečná ujednání Ujednání této smlouvy lze měnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran Smluvní strany si s odkazem na ustanovení 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění dohodly, že tato smlouva a vztahy jí založené a zní vyplývající se řídí obchodním zákoníkem Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvu prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž každá smluvní strana obdržela dvě vyhotovení Tato smlouva nabyla platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vážné a určité vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Příloha č.1 Nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení (viz čl této smlouvy) Příloha č.2 Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých, ucelených částech dodávky Příloha č.3 Harmonogram stavebních prací V Rožnově pod Radhoštěm dne statutární zástupce zhotovitele Ing. Vítězslav Koukal CSc. statutární zástupce objednatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ROK 2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ROK 2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ROK 2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VMP - dodávka elektrické energie pro rok 2011 Zadavatel ve smyslu 2, odst. 2, písm.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ZEMNÍHO PLYNU PRO ROK 2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ZEMNÍHO PLYNU PRO ROK 2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ZEMNÍHO PLYNU PRO ROK 2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VMP - dodávka zemního plynu pro rok 2011 Zadavatel ve smyslu 2, odst. 2, písm. b) zákona

Více

1) Název zakázky. Město Rousínov, odkanalizování m.č. Vítovice realizační projektová dokumentace

1) Název zakázky. Město Rousínov, odkanalizování m.č. Vítovice realizační projektová dokumentace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na služby Ve smyslu 6 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zateplení fasády, Turpišova

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Veliš Veliš 1 257 06 Louňovice pod Blaníkem IČ 00 232 921 statutární zástupce: Petr Mach, starosta tel.: 603

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Mnichovice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Mnichovice

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci : Rekonstrukce atletické dráhy a zpevněných ploch, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 53 zákona č.134/2016 Sb.,

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - oprava opěrné zdi - Sportovní ulice IČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor školství, kultury a sportu Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště:

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY Č.j.: 948/2013/ ID DS: mbbbxhp Pardubice: 19. 3. 2013 MĚSTSKÝ OBVOD - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice VÝZVA K PODÁNÍ

Více

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně Zadávací dokumentace (zakázka na služby malého rozsahu ZMR 2. kategorie) I. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Studená,

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Stavební úpravy sálu brachyterapie

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce Rekonstrukce veřejného

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Dílenské centrum Na hrázi 1. zpracování projektové dokumentace

Dílenské centrum Na hrázi 1. zpracování projektové dokumentace M PROJEKT, sdružení fyzických osob Nám.Krále Jiřího z Poděbrad 5 350 02 CHEB Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Jandík Cheb 28.07.2011 VĚC: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Revitalizace dětského hřiště MŠ Křinec

Revitalizace dětského hřiště MŠ Křinec Městys Křinec IČ: 00239364, Náměstí 25, 289 33 Křinec zastoupený starostou městyse Milanem Mocem (dále jen zadávající) vypisuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, 513 01 Semily IČ: 00085839 * tel.: 481 622 528 * email: muzeum@muzeumsemily.eu Č.j.: MZ-01-2011/02 Semily, 20. června 2011 Počet listů: 6 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Obec Koválovice - Osíčany

Obec Koválovice - Osíčany Obec Koválovice - Osíčany Koválovice 67 798 29 Tištín IČ: 00600024 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Dokumentace bouracích prací - dům kultury Chrastava

Více

"Energetické úspory budovy základní školy - Dobřany"

Energetické úspory budovy základní školy - Dobřany VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 18.3.2013 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Vy zva k poda nı nabı dek

Vy zva k poda nı nabı dek Vy zva k poda nı nabı dek Na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Název zakázky: Zateplení Obecního úřadu v obci Sadov 1. Zadavatel identifikační

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 257 249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na akci Výměna oken a doplnění izolace domu

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na zpracovatele ÚZEMNÍHO PLÁNU BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY Číísl lo zakázky::vz//2012//2//01 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb.

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje zakázku Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje zadavatele: Obec Mladý

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Obec Koválovice - Osíčany

Obec Koválovice - Osíčany Obec Koválovice - Osíčany Koválovice 67 798 29 Tištín IČ: 00600024 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC ZLATÁ KORUNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 25.11.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více