VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ"

Transkript

1 VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické podobě 3. Výkaz výměr v elektronické podobě 4. Obchodní podmínky Návrh SOD 5. Čestná prohlášení

2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ČÁST 1. SOUPIS ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle ustanovení 12 odst. 3, 18 odst. 3 a 6 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") Název veřejné zakázky malého rozsahu: Název zadavatele: Statutární zástupce zadavatele: Kontaktní adresa zadavatele: IČ zadavatele: VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Vítězslav Koukal CSc. Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm Tel./fax.: , Fax: Osoba pověřená organizačním zajištěním zadávacího žízení: Jan Husák, Těšany 347 Telefon, fax: , I. Požadavky na prokázání kvalifikace Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu: 1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů: Uchazeč prokáže kvalifikaci čestnými prohlášeními s následujícím obsahem. Kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisůkterý není v likvidaci, e) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, f) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, h) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mi nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením čestných prohlášení dle jednotlivých písmen a) až i). Tato čestná prohlášení budou podepsána osobou nebo osobami, které jsou uvedeny v obchodním rejstříku jako osoby pověřené za uchazeče jednat. Tyto osoby a jejich počet určuje obchodní rejstřík ve způsobu jednání společnosti navenek. Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace Část 5 Čestná prohlášení

3 2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů: a) výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán b) živnostenského oprávnění na činnosti, které jsou předmětem zakázky Splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením prostých kopií příslušných dokladů.

4 II. Zadávací podmínky zadavatele 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu a jeho technické specifikace: 1.1. Předmětem plnění je realizace zakázky VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru, dle přiložené projektové dokumentace příloha č Předmětem díla je zpracování dokumentace skutečného provedení 1x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. 2. Předpokládaná doba a místo plnění zakázky malého rozsahu: Termín zahájení realizace 11/2010 Termín předání dokončeného díla: Místo plnění Areál VMP v Rožnově pod Radhoštěm 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny : a. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH b. Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky. c. Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových položkových rozpočtů v listinné podobě d. Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových položkových rozpočtů v elektronické podobě ve formátu MS Excel. Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a z výkazů výměr. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy Nabídkové ceny v této skladbě budou uvedeny na krycím listu nabídky Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek : a. Uchazeč na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. b. Po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně subdodavatelů a pod.).

5 c. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby. d. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací uchazeč. e. Uchazeč je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu. f. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce minimálně 60 měsíců, na celý předmět plnění. g. Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 1x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči. 4. Platební podmínky: 4.1. Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími fakturami na základě objednatelem (TDI investora) odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období Splatnost dílčích faktur bude 30 dní Po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli a po odstranění všech vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH Splatnost konečné faktury bude 30 dní Uchazeč v nabídce doloží návrh platebního kalendáře Smlouva o dílo bude obsahovat ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení s těmito podmínkami: a. Smluvní pokuta v případě prodlení ukončení a předání díla činí min. 0,05% z nabídkové ceny díla za každý započatý den zpoždění. b. Smluvní pokuta za každý den prodlení s odstraněním každé oprávněně reklamované vady v dohodnutém termínu činí min. 1000,-Kč. c. Smluvní pokuta za každý den prodlení s odstraněním každé vady a nedodělku zjištěného při předání a převzetí dokončeného díla v dohodnutém termínu činí min. 1000,- Kč. d. Smluvní pokuta za každý den prodlení s vyklizením staveniště ve sjednaném termínu činí min. 1000,-Kč. e. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktur zadavatelem může činit za den prodlení s úhradou max. 0,05% z výše účtované platby. 5. Obchodní podmínky návrh SOD Kompletní rozsah obchodních podmínek zadavatele v rámci předmětné zakázky malého rozsahu stanovuje Zadávací dokumentace část 4 Návrh SOD. Jedná se o konečný dokument, do kterého uchazeč vyplní pouze příslušné chybějící údaje a podepsaný předloží v nabídce.

6 6. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny: Nabídková cena může být překročena pouze v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace zakázky malého rozsahu ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla. Jiné podmínky pro překročení nabídnuté ceny přípustné nejsou. 7. Variantnost nabídek: Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Variantní nabídkou je použití naprosto odlišné koncepce technického řešení než v projektové dokumentaci, či stanovení variantní ceny. Variantní nabídkou není použití alternativních pracovních postupů. 8. Další podmínky zadavatele: a) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, že doložený položkový rozpočet je kompletní, tzn. v přesném souladu se zadávacími podklady ZD část 3 - Výkaz výměr v elektronické podobě. Na chyby položkového rozpočtu, či úplnou absenci položek v položkovém rozpočtu uchazeče zadavatel nebude brát zřetel. b) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, že souhlasí se zrušením uzavřené smlouvy o dílo v případě, že zadavateli nebude poskytnuta podpora z MK ČR. c) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, že se seznámil se všemi skutečnostmi a podklady potřebnými ke zpracování nabídky a že z titulu případného nedostatku podkladů nebude uplatňovat nároky na úhradu víceprací. d) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, dle kterého je uchazeč plně odpovědný za škody způsobené svou činností třetím osobám a zadavateli. Případné škody neprodleně odstraní, případně uhradí v plném rozsahu uchazeč. e) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, kterým se zaváže k oceňování sjednaných víceprací (méněprací) metodou použitou při zpracování nabídky. Uchazeč se rovněž zaváže používat při oceňování víceprací (vzniklých v průběhu realizace díla) cenových úrovní použitých při zpracování nabídky. f) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, dle kterého se splněním dodávky díla rozumí dokončení díla dle zadávacích podkladů a podmínek zadávacího řízení bez vad a nedodělků bránících jeho předání a převzetí, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů (např. certifikáty a prohlášení o shodě použitých systémů a materiálů, kopie zápisů ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů, doklady o provedených zkouškách a revizích) a předání projektové dokumentace skutečného provedení 1x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči. g) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisu. Vzory čestných prohlášení jsou součástí zadávací dokumentace Část 5 Čestná prohlášení

7 III. Závěrečná ustanovení 1. Způsob hodnocení nabídek: Zadavatel zvolil jediným hodnotícím kritériem nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH. 2. Potvrzení účasti v zadávacím řízení: Uchazeč je povinen oznámit svou účast v zadávacím řízení zadavateli. Toto oznámení bude učiněno prostřednictvím ové zprávy, která bude zaslána osobě pověřené k výkonu zadavatelských činností pan Jan Husák, e- mailová adresa V oznámení bude uvedeno: a. název uchazeče b. adresa sídla/místa podnikání uchazeče c. IČ uchazeče d. telefonní a ové spojení e. název zakázky f. úmysl zúčastnit se zadávacího řízení na předmětnou zakázku 3. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: Veškeré dotazy k předmětné zakázce budou přijímány u osoby pověřené zadavatelskou činností. Žádost o dodatečné informace je možné podat listinnou formou na adresu Jan Husák, Svatopluka Čecha 5, Hustopeče, nebo elektronickou formou na ovou adresu Žádosti o dodatečné informace je možné zasílat ve lhůtě do 10:00 dne Po uplynutí této lhůty nebudou akceptovány žádné další dotazy k předmětné zakázce malého rozsahu. Znění dotazů a odpovědí bude uchazečům zasíláno elektronicky na ové adresy, které zadavateli uvedou v potvrzení účasti na zadávacím řízení dle čl. 2, oddílu III. Soupisu zadávacích podmínek, Zadávací dokumentace - část Podání nabídky: Nabídky lze podat, doporučeně - poštou na adresu zadavatele: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm. Osobně lze nabídky podávat v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hod. POZOR: v poslední den lhůty pro podání nabídek lze nabídku podat pouze do 9:00!!!!. V případě osobního předání nabídky uchazeč telefonicky upozorní osobu pověřenou převzetím nabídky den před plánovaným předáním. Kontaktní osoba: paní Jana Dohnalová, sekretariát ředitele, tel.: Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označených Veřejná zakázka malého rozsahu: VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru neotevírat nabídka. Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče. Nabídky musí být doručeny zadavateli do do 9:00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky výše uvedenou osobou a sepsání protokolu o převzetí nabídky. Zadavatel nezodpovídá za pozdní doručení nabídek způsobené poštou.

8 5. Informace o výsledku zadávacího řízení: Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni písemně. 6. Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo: požadavky obsažené v ZD před podáním nabídek změnit, upravit a doplnit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit do uzavření smlouvy nevracet uchazečům podané nabídky neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení 7. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky: Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude seřazena do těchto oddílů : Krycí list nabídky dle vzoru v ZD Obsah nabídky Prokázání kvalifikace dle oddílu I. Oceněný výkaz výměr v listinné podobě Oceněný výkaz výměr v elektronické podobě na CD nosiči Harmonogram stavebních prací Návrh platebního kalendáře Podepsaný návrh SOD Případné další přílohy a doplnění nabídky V Rožnově pod Radhoštěm dne

9 Krycí list nabídky 1. Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle ustanovení 12 odst. 3, 18 odst. 3 a 6 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") Název: 2.1. Zadavatel Název zadavatele: Statutární zástupce zadavatele: Sídlo zadavatele: IČ: VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru 2. Základní identifikační údaje Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Vítězslav Koukal CSc. Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm telefon, fax: , Fax: Osoba pověřená organizačním zajištěním zadávacího řízení: Jan Husák, Těšany 347 Telefon, fax: , Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: DIČ: Spisová značka v obch. rejstříku: Osoba zastupující uchazeče: Kontaktní osoba: Tel./fax: 3. Nabídková cena v Kč Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (20%) Cena celkem včetně DPH: Titul, jméno, příjmení: 4. Osoba zastupující uchazeče Funkce: Podpis oprávněné osoby:

10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ČÁST 2. Projektová dokumentace v elektronické podobě VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru Zadávací dokumentace část 2 na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu je volně ke stažení z webových stránek zadavatele - pod položkou "Aktuality" a následně podpoložka Výběrové řízení" - složka "Výzva k účasti na zadávacím řízení - VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru ". V Rožnově pod Radhoštěm dne

11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ČÁST 3. Slepý rozpočet v elektronické podobě VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru Zadávací dokumentace část 3 na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu je volně ke stažení z webových stránek zadavatele - pod položkou "Aktuality" a následně podpoložka Výběrové řízení" - složka "Výzva k účasti na zadávacím řízení - VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru ". V Rožnově pod Radhoštěm dne

12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ČÁST 4. Obchodní podmínky Návrh SOD VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru SMLOUVA O DÍLO č... uzavřená podle ust. 262 odst. 1 a 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb. 1. Smluvní strany 1. Objednatel: statutární zástupce: sídlem: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Vítězslav Koukal CSc. Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm IČ: tel./ fax/ bankovní spojení: , , (bude doplněno při podpisu smlouvy) jako objednatel (dále jen jako objednatel) 1.2. Zhotovitel: sídlem: IČ: bankovní spojení: tel./fax/ statutární zástupce/zástupci: Jako zhotovitel (dále jen jako zhotovitel) 2. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran, kterou se zhotovitel zavazuje provést za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo popsané v ust. čl. 3 této smlouvy a objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou v ust. čl. 5 této smlouvy.

13 3. Dílo 3.1. Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo, kterým je zhotovení stavební zakázky VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla jsou: a) Projektová dokumentace (zpracovatel: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, odpovědný projektant Ing. Milan Gesierich, archivní číslo S 1045) 3.2. Dílo zhotovitele je podrobně specifikováno v jeho nabídce ze dne., která je jako příloha č. 1 součástí této smlouvy. Dílo bude provedeno v tomto rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací a platnými obecně závaznými předpisy Nabídka zhotovitele dle čl této smlouvy bude uložena v archivu objednatele a v případě potřeby bude k této smlouvě doložena Předmětem díla je zpracování dokumentace skutečného provedení 1x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi skutečnostmi a podklady potřebnými ke zhotovení díla a že z titulu případného nedostatku podkladů nebude uplatňovat nároky na úhradu víceprací. Zhotovitel je plně odpovědný za škody způsobené svou činností třetím osobám a objednateli. Případné škody neprodleně odstraní, případně uhradí v plném rozsahu zhotovitel. 4. Doba plnění 4.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu realizace díla: Zahájení realizace: 11/2010 Ukončení realizace: Zhotovitel se zavazuje postupovat dle časového harmonogramu stavebních prací, který je součástí této smlouvy jako Příloha č Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla po podpisu smlouvy, k termínu, který je uveden v čl této smlouvy. K prodloužení termínu z jiného důvodu než je vis maior je možné pouze na základě dodatku k této smlouvě. Objednatel má právo bez udání důvodu zastavit provádění díla, avšak nejdéle na dobu 1 měsíce. O dobu, po kterou bude na příkaz objednatele zastaveno provádění díla se prodlužuje lhůta k plnění. Objednatel může zastavit provádění prací i o delší lhůtu. O tom však musí být uzavřen na jeho návrh dodatek Pokud nebude možné pokračovat na díle z důvodu na straně objednatele, nebude zhotovitel s prováděním dotčené části díla v prodlení Termín provedení díla se posouvá o ty dny, kdy zhotovitel nebude moci z objektivních příčin provádět práce na díle a taková skutečnost bude mít přímý vliv na termín provedení díla. Na nemožnosti provádění díla se musí smluvní strany oboustranně shodnout.

14 5. Cena díla 5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla sjednaného touto smlouvou se sjednává ve výši: Cena v Kč bez DPH: Samostatně v Kč 20 % DPH: Cena celkem v Kč včetně DPH: Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých, ucelených částech dodávky tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha této smlouvy č Smluvní cena uvedená v ust. čl je cenou maximální za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů. Sjednanou cenu lze zvýšit pouze formou dodatku ke smlouvě o dílo Cena uvedená v bodě 5.1. byla zhotovitelem zpracována na základě Zadávací dokumentace část 3 - Výkaz výměr v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu VMvP, Jaroňkova galerie - stavební úpravy interiéru. Zhotovitel garantuje objednateli kompletnost ceny díla v souladu s výše uvedenou částí zadávací dokumentace. Na chyby položkového rozpočtu, či úplnou absenci položek v Příloze č. 2 Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých, ucelených částech dodávky nebude stranou objednatele brán zřetel Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se nebudou provádět na základě souhlasu nebo dispozice objednatele některé práce uvedené v nabídce, která je součástí jako příloha č. 1 této smlouvy, bude o hodnotu těchto neprováděných prací snížena cena díla formou dodatku k této smlouvě V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn navrhnout případnou změnu díla, popřípadě doplnění díla o další práce a dodávky. O tom bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje k oceňování sjednaných víceprací (méněprací) metodou použitou při zpracování nabídky. Zhotovitel se rovněž zavazuje používat při oceňování víceprací (vzniklých v průběhu realizace díla) cenových úrovní použitých při zpracování nabídky Zhotovitel je rovněž oprávněn navrhnout případnou změnu díla, která je dle jeho odborných a technických znalostí nezbytná a které nemohl při své odborné způsobilosti předvídat. Smluvní strany se zavazují výše uvedené návrhy projednat a uznají-li to za vhodné, je vzájemně akceptovat. Změna nebo doplnění díla bude oboustranně odsouhlaseno ve formě dodatku k této smlouvě Smluvní strany se dohodly, že změny rozsahu díla podle ust. čl a 5.5. a 5.6 této smlouvy budou probíhat tak, že na základě požadavku nebo návrhu některé ze stran formou zápisu ve stavebním deníku dojde k oboustrannému odsouhlasení změnového listu (jehož obsahem bude věcný popis změny díla a její vliv na čas a cenu). Na základě takto písemně odsouhlaseného změnového listu bude mezi stranami uzavřen dodatek k této smlouvě. Ke změně v rozsahu díla podle čl a 5.5. a 5.6 dojde teprve podpisem dodatku smlouvy Smluvní cena může být překročena pouze v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace zakázky malého rozsahu ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla. Jiné podmínky pro překročení nabídnuté ceny přípustné nejsou.

15 6. Platební podmínky 6.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za celé řádně provedené dílo zaplatit cenu dle této smlouvy Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími fakturami na základě objednatelem (TDI investora) odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období Splatnost dílčích faktur bude 30 dní Po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli a po odstranění všech vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH Splatnost konečné faktury bude 30 dní Faktura zhotovitele bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle ust. 12 zák. č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 7. Smluvní pokuty a. Smluvní pokuta v případě prodlení ukončení a předání díla činí 0,05 % z ceny díla včetně DPH tj...kč, slovy za každý započatý den zpoždění. b. Smluvní pokuta za každý den prodlení s odstraněním každé oprávněně reklamované vady v dohodnutém termínu činí 1000 KČ, za každý započatý den zpoždění. c. Smluvní pokuta za každý den prodlení s odstraněním každé vady a nedodělku zjištěného při předání a převzetí dokončeného díla v dohodnutém termínu činí 1000 KČ, za každý započatý den zpoždění. d. Smluvní pokuta za každý den prodlení s vyklizením staveniště ve sjednaném termínu činí 1000 KČ, za každý započatý den zpoždění. e. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktur objednatelem, činí za den prodlení s úhradou 0,05 % z výše účtované platby. f. Ujednání o smluvních pokutách nebrání uplatnění nároku na náhradu škody v rozsahu přesahujícím sjednanou smluvní pokutu. 8. Součinnost objednatele 8.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pro provedení díla příslušné staveniště bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pozemky v obvodu staveniště dle projektové dokumentace Objednatel poskytne zhotoviteli dostatečnou součinnost při provádění díla. 9. Další závazky zhotovitele 9.1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

16 9.2. Po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně subdodavatelů a pod.) Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu V případě, že zhotovitel použije pro realizaci díla jiných výrobků než požadoval objednatel v zadávací dokumentaci, musí zhotovitel prokázat, že nedojde ke zhoršení užitných, technických i estetických vlastností, životnosti a kvality díla Zhotovitel akceptuje skutečnost, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. 10. Staveniště Příslušné staveniště objednatel předá a zhotovitel převezme zápisem ve stavebním deníku podle ust. čl Zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení díla si zabezpečí na své náklady zhotovitel. Vyklizené staveniště zhotovitel protokolárně předá objednateli do 14 dnů od předání a převzetí celého díla. Součástí likvidace staveniště je i uvedení staveništěm dotčených pozemků a veřejných prostranství dotčených prováděním díla do stavu v jakém tyto byly při předání staveniště objednatelem zhotoviteli před zahájením realizace díla Zhotovitel se zavazuje průběžně a nezávadně odstraňovat na své náklady a na svou odpovědnost veškerý odpad a nečistoty, které při provádění stavby jeho činností vzniknou, a to včetně veřejného prostranství v okolí provádění díla. 11. Stavební deník Zhotovitel je povinen zapisovat veškeré skutečnosti mající vliv na provádění díla ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí celého díla do stavebního deníku, který je bezpečně uložen na stavbě a který je přístupný všem osobám oprávněným dle této smlouvy do něho zapisovat. Pro tento účel se za osoby oprávněné považuje zástupce objednatele, zástupce zhotovitele a také zástupci dalších osob, které na základě smluvního ujednání s objednatelem budou provádět jakékoliv dílo související s dílem podle této smlouvy Stavební deník obsahuje úvodní listy, na které se zapisují zejména identifikační údaje stavby, objednatele, zhotovitelů a dále pak seznam dokumentace stavby včetně změn a doplňků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby a údaje o všech provedených zkouškách jakosti, očíslované listy pro denní záznamy, každý s dvěmi kopiemi, na které se denně zaznamenávají všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisují a podepisují oprávněné osoby, včetně zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechávána volná místa. Nedostupnost stavebního deníku pro objednatele nebo jím určené osoby po dobu delší jak 24 hodin je podstatným porušením této smlouvy.

17 11.4. Objednatel je oprávněn vyjímat ze stavebního deníku a ponechávat si pro svou potřebu prvou kopii každého listu denních záznamů, je-li takový list v originále opatřen jeho podpisem Objednatel na základě výzvy zhotovitele zápisem do stavebního deníku schvaluje nebo neschvaluje provedení těch předem určených konstrukcí díla, které budou dalšími konstrukcemi (pracemi) zakryty, nebo které budou znepřístupněny Na zápis zhotovitele do stavebního deníku, je objednatel povinen písemně do stavebního deníku reagovat do tří pracovních dnů ode dne zápisu, jinak se má za to, že objednatel nemá k zápisu zhotovitele výhrady Na zápis objednatele do stavebního deníku, je zhotovitel povinen písemně do stavebního deníku reagovat do tří pracovních dnů ode dne zápisu, jinak se má za to, že platí zápis objednatele a že s tímto zápisem zhotovitel souhlasí Zápisem ve stavebním deníku nelze změnit tuto smlouvu, ale zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit jako podklad pro takovou změnu. 12. Kontroly a zkoušky Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provést veškerá měření, testy, zkoušky a kontroly, v souladu s obecně závaznými předpisy a normami a je povinen zajistit jejich osvědčení protokoly o všech zkouškách, měřeních, testech a kontrolách Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku a alespoň doručenou faxovou či ovou zprávou vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem ke kontrole a přejímce provedení těch předem určených konstrukcí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Stejným způsobem je zhotovitel povinen přizvat objednatele ke kontrole všech prováděných zkoušek instalací a zařízení. Kontrola objednatele konstrukcí před zakrytím a prováděných zkoušek nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla ani odpovědnosti ze záruky za jakost Nedostaví-li se objednatel na výzvu zhotovitele ke kontrole dle předchozího odstavce do 24 hodin od termínu uvedeného ve výzvě dle předchozího odstavce, může zhotovitel v pracích pokračovat a předmětné konstrukce zakrýt nebo předmětné zkoušky provést. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí předmětných konstrukcí nebo nové provedení zkoušek a bude-li zjištěno, že zakryté konstrukce byly zhotovitelem provedeny řádně, nebo že zkoušky byly úspěšné, bude takové odkrytí a opětovné zakrytí konstrukcí nebo provedení zkoušek na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že zakryté konstrukce nebyly zhotovitelem provedeny řádně nebo bude-li požadovaná zkouška neúspěšná, bude takové odkrytí a opětovné zakrytí nebo provedení zkoušky na náklady zhotovitele Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provádění díla bez jakéhokoliv omezení Zhotovitel je povinen svolávat kontrolní dny na stavbě, dle harmonogramu sjednaného při zahájení stavby, za účasti zástupce objednatele a zhotovitele a vést řádné zápisy z těchto jednání. 13. Předání a převzetí díla Splněním dodávky díla se rozumí dokončení díla dle zadávacích podkladů a podmínek zadávacího řízení bez vad a nedodělků bránících jeho předání a převzetí, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů (např. certifikáty a prohlášení o shodě použitých systémů a materiálů, kopie zápisů ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů, doklady o provedených zkouškách a revizích), a dokumentace skutečného provedení 1x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči Objednatel se zavazuje celé řádně provedené dílo od zhotovitele převzít. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez zjevných vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje na základě výzvy zhotovitele zahájit předávací řízení v předstihu tak, aby ke konečnému termínu mohlo být dílo zhotovitelem dokončeno bez vad a nedodělků.

18 13.3. Předání a převzetí díla nastane okamžikem podpisu příslušného protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami Zhotovitel je povinen nejpozději pět pracovních dnů před dnem předání a převzetí díla písemně vyzvat objednatele k převzetí díla Při zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit a následně předat objednateli tyto doklady : - stavební technická osvědčení materiálů a výrobků prokazující jejich vhodnost, nezávadnost a kvalitu, - protokoly o provedených a předepsaných zkouškách, kontrolách, testech a měřeních, - dokumentaci skutečného provedení 1 x v písemné a 1 x v digitální podobě, - předepsané revizní zprávy instalací a zařízení, Originály stavebních deníků si ponechá zhotovitel, kopie předá objednateli O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který musí obsahovat zejména: - identifikaci objednatele, zhotovitele a díla, - data zahájení a ukončení přejímacího řízení, - seznam příloh protokolu a předávaných dokumentů, - - další dohody a vyjádření smluvních stran, - výslovné vyjádření objednatele, zda předávané dílo přejímá či nikoliv, s přesným uvedením důvodů případného nepřevzetí díla, - podpisy objednatele a zhotovitele a dalších osob účastnících se přejímacího řízení. 14. Záruka za provedené dílo Zhotovitel poskytne objednateli na realizované dílo záruku po dobu 60 měsíců. U dodaných technologických zařízení, kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí díla. 15. Odpovědnost za vady díla v záruční době Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je oprávněn a povinen tuto bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být taková vada popsána, případně musí být uvedeno jak se projevuje Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 5 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi stranami sepsán zápis ohledně posouzení vady a termínu jejího odstranění (dále v textu jen zápis ) Pokud by charakter závady vyžadoval neodkladný zásah, nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do 1 dne od písemného nahlášení Vady budou hlášeny telefonicky nebo em na čísla uvedená v záhlaví této smlouvy. Veškeré dokumenty související s nahlášením a odstraněním vad, závad, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo havárií musí být vyhotoveny v listinné podobě a obě smluvní strany k nim musí mít patřičný přístup. Lhůta počíná běžet od písemného nahlášení zhotoviteli Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla uvedený v předchozím odstavci nebo termín odstranění smluvený dle odst. 3 tohoto článku, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu dle příslušného odstavce článku 7 této smlouvy.

19 16. Vyšší moc Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují události, které nejsou závislé ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami a to: živelné pohromy, katastrofy, občanské nepokoje, stávky, mobilizace válka. Za vyšší moc se nepovažují předvídatelné klimatické podmínky. 17. Ostatní ujednání Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí tuto smlouvu jiné osobě. Tímto ujednáním není dotčeno právo zhotovitele uzavřít smlouvy o dílo s případnými subdodavateli. Za veškerou činnost všech svých subdodavatelů díla ručí zhotovitel objednateli tak, jako za činnost vlastní Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy týkající se zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví a životů osob, požární ochrany, hygieny, ochrany životního prostředí, dopravy po pozemních komunikacích a veřejného pořádku V případě, že z předávacího řízení díla vyplyne potřeba provedení prací a dodávek nad rámec vymezený závaznými podklady pro provedení díla, zhotovitel se zavazuje takové práce a dodávky provést a objednatel se zavazuje je zhotoviteli zaplatit, a to na základě zvláštní smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami smlouvy této, pokud tyto práce a dodávky nemohl zhotovitel na základě závazných podkladů při své odborné způsobilosti předpokládat Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku ani její část vůči objednateli na jakoukoliv třetí osobu a ani k ní zřídit právo třetí osoby. Stejně tak není zhotovitel oprávněn započítat oproti závazku či pohledávce vůči objednateli Osoby oprávněné za smluvní strany jednat: Za zhotovitele jsou oprávněni k jednání podle této smlouvy: ve věcech smluvních: ve věcech technických: Za objednatele jsou oprávněni k jednání podle této smlouvy: ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Koukal CSc. ve věcech technických: Ing. Milan Gesierich

20 18. Odstoupení od smlouvy Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě neposkytnutí podpory z MK ČR Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně poruší tuto smlouvu. Za podstatné porušení smlouvy se pokládá zejména: - prodlení zhotovitele s plněním sjednaných termínů plnění dle čl. 4.1, včetně termínů uvedených v harmonogramu stavebních prací (příloha č. 3 k této smlouvě), které přesáhne 10 dnů. Tento harmonogram může být dodatkem ke smlouvě změněn na základě písemné dohody stran s přihlédnutím k objektivním, zejména klimatickým, podmínkám provádění díla Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel podstatně poruší tuto smlouvu. 19. Závěrečná ujednání Ujednání této smlouvy lze měnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran Smluvní strany si s odkazem na ustanovení 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění dohodly, že tato smlouva a vztahy jí založené a zní vyplývající se řídí obchodním zákoníkem Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvu prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž každá smluvní strana obdržela dvě vyhotovení Tato smlouva nabyla platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vážné a určité vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Příloha č.1 Nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení (viz čl této smlouvy) Příloha č.2 Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých, ucelených částech dodávky Příloha č.3 Harmonogram stavebních prací V Rožnově pod Radhoštěm dne statutární zástupce zhotovitele Ing. Vítězslav Koukal CSc. statutární zástupce objednatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více