TVORBA IMAGE DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE KLATOVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVORBA IMAGE DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE KLATOVY"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1.ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE TVORBA IMAGE DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE KLATOVY Autor: Tomáš Kovanda Klatovy, prosinec 2011

2 Prohlášení autora P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracoval zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použil

3 OBSAH 1. Úvod Charakteristika organizace Analýza DDM Klatovy Image Teoretický úvod Analýza současného stavu image v DDM Klatovy Analýza DDM současnost a budoucnost Design Logo DDM Klatovy Design manuál Propagace Seznam propagačních prostředků DDM v novém designu Formy propagace Slogany, hlavní sdělení komunikace...23 Seznam použité literatury...26 Seznam tabulek...27 Seznam obrázků...28 Seznam grafů...29 Příloha A. Analýza současného stavu image (přepočtené hodnoty)...30 Příloha B. Varianty loga DDM...31 Příloha C. Barevné použití loga...32 Příloha D. Plakát na akci DDM...33 Příloha E. Tisková zpráva o akci DDM

4 1. Úvod Tématem této práce je tvorba image Domu dětí a mládeže Klatovy. Tuto oblast jsme v posledních letech v DDM nijak zásadně neřešili. Jednotlivé prvky image jsme používali více méně intuitivně, ale neměli jsme vytvořen žádný manuál pro jejich používání. V této práci se věnuji dvěma složkám image: designu organizace a propagační činnosti organizace. V první části se zaměřuji na analýzu DDM formou zpracování SWOT analýzy a charakteristiky zákazníků. Na tuto část navazuje analýza současného stavu image v DDM Klatovy. Cílem analýzy je zhodnocení současného stavu image a také snaha společně se zamyslet nad tím, jak by Dům dětí a mládeže měla vnímat veřejnost. V další části navrhuji konkrétní kroky ke zlepší stavu image DDM se zaměřením na design organizace, používání design manuálu a přípravu nových propagačních materiálů a předmětů a jednotlivých forem propagace. 4

5 2. Charakteristika organizace Dům dětí a mládeže je příspěvková organizace, která se věnuje práci s dětmi a mládeží. Náplní naší práce je poskytování zájmového vzdělávání pro děti, mládež, jejich rodiče i další dospělé zájemce v jejich volném čase. Nabízíme téměř sto zájmových útvarů nejrůznějšího zaměření. Pořádáme zimní, letní a příměstské tábory. Organizujeme předmětové soutěže a olympiády, vyhlašované Krajským úřadem a MŠMT. Každoročně připravíme a realizujeme přes čtyřicet příležitostných akcí pro širokou veřejnost. Realizujeme vzdělávací programy pro školy. Statistická charakteristika Pravidelná zájmová činnost (stav k ) Celkový počet účastníků zájmového vzdělávání 1208 (z toho počet žáků a studentů 1023) Počet zájmových útvarů 94 Příležitostná a spontánní činnost (školní rok 2010/2011) účastníků na 44 akcích a v Klubu otevřených dveří Táborová činnost (školní rok 2010/2011) Počet pobytových akcí 12 Počet účastníků 474 Soutěže MŠMT (školní rok 2010/2011) Počet soutěží v DDM 17 Počet účastníků 796 Evidenční počet pracovníků (k ) Interní pracovníci 12,1 úvazku 15 pracovníků Externí pracovníci 0,7 úvazku 8 pracovníků 5

6 3. Analýza DDM Klatovy Analýza DDM Klatovy se skládá z charakteristiky zákazníků a jejich očekávání od DDM a ze zpracované SWOT analýzy. Zákazníci DDM Klatovy V následující tabulce uvádím hlavní zákazníky DDM Klatovy a jejich očekávání, s kterými přichází do domu dětí. Tabulka 1 Zákazníci DDM Klatovy Zákazník Zřizovatel - KÚ Jeho očekávání od DDM Zajištění volnočasových aktivit Správa svěřeného majetku Vyrovnané hospodaření Organizace předmětových soutěží a olympiád Tvorba pracovních míst Děti Pestrá nabídka kroužků Atraktivní mimořádné akce, výlety, apod. Široká nabídka táborů Možnost najít si nové přátele a kamarády Přátelská atmosféra Mládež Klub otevřených dveří Florbalové turnaje Spolupráce při tvorbě projektů např. Mládež v akci Přátelská atmosféra Táborové brigády 6

7 Rodiče Nabídka pravidelného zájmového vzdělávání pro děti Táborová činnost Realizace mimořádných akcí Bezpečné prostředí Aktivity pro rodiče s dětmi MŠ, ZŠ Výukové programy Spolupráce při mimořádných akcích Rubikon, Paragraf 11/55 Spolupráce při organizování předmětových soutěží a olympiád Pronájem turistické základny (lyžařské pobyty) Místní úřady Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež Spolupráce v oblasti mimořádných akcí konaných ve městě Tvorba pracovních míst Účast ve vypisovaných grantových řízeních Analýza SWOT SWOT analýza je jednoduchou technikou pro úspěšný a trvalý rozvoj organizace. Je zkratkou anglických slov Strenghs (přednosti silné stránky), Weaknessses (nedostatky slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby), přičemž se jedná o přednosti a nedostatky organizačních interních kapacit a o příležitosti a hrozby v organizačním vnějším prostředí. (F. Bělohlávek, 2001, s. 214). Při tvorbě analýzy SWOT vycházíme z předpokladu, že dosáhneme strategického úspěchu maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. 7

8 Tabulka 2 Analýza SWOT Silné stránky Fungující kolektiv pracovníků DDM Vlastní areál Zákaznický přístup ke klientům Vlastní táborové základny Pestrá nabídka ZÚ Spolupráce s dalšími organizacemi (Měks, Pionýr, ) Vyrovnané hospodaření Levné (dostupné) služby Slabé stránky Slabá propagační činnost Nevýrazná image organizace na veřejnosti Nedostatek atrakcí a odpočinkových zón v areálu Málo funkční fundraising Nedostatečná kapacita prostor pro Klub otevřených dveří Zastaralé webové stránky SWOT Příležitosti Hrozby Nové trendy Víkendové akce Grantové výzvy Tematické akce (např. Den země) Nové kategorie klientů (např. matky s dětmi) Přednášky, besedy Dobrovolnictví Enviromentální výchova a osvěta Změny v normativech Kroužky na ZŠ Zdražující materiály, vstupy Nedostatek finančních prostředků na opravy 8 budov Růst administrativy 8

9 V této práci se zaměřím především na slabou propagační činnost a nevýraznou image organizace, které se jeví jako slabé stránky naší organizace. Zlepšením propagační činností a image organizace nejen eliminujeme tyto slabé stránky, ale zároveň s jejich pomocí upozorníme na naše silné stránky (pestrá nabídka zájmových útvarů, zákaznický přístup ke klientům, pronájem vlastních táborových základen, levné (dostupné služby). 9

10 4. Image Teoretický úvod O "image" se v odborné literatuře uvádí, že představuje souhrn představ o organizaci, jež převládají v relevantní části veřejnosti. Image můžeme definovat jako "souhrn představ, postojů, názorů a zkušeností lidí ve vztahu k určitému objektu, např. podniku, výrobku, značce, politické straně, osobnosti atd. pro image je také důležité to, že přes určité rysy stability a trvalosti ji lze ovlivnit." (Přibová a kol, 1996) "Image organizace je vytvářena především trvalým, pozitivním a vysoce profesionálním přístupem pracovníků, zdravým klimatem, dobrou prací managementu, demonstrováním významných odlišností organizace a pravidelnou komunikací se všemi klienty i se širokou veřejností." (Světlík, 1996) Public relations jako marketingovou komunikační politikou je možné ovlivňovat image pozitivním směrem. Organizace v tom případě ve své komunikaci musí vyjadřovat jasný pohled o sobě, své představě, zdrojích kterými disponuje pro svůj účel a jasně ukazovat svoji strategii. (Eger, 2001) Při přípravě a realizaci komunikace musíme dát ovšem pozor na chybu, na kterou nás v této souvislosti upozorňuje Evans: Největší chybou v komunikaci je, když organizace neví co chce komunita. Potom může vynakládat úsilí a zdroje na propagaci něčeho, co komunita nechce. Odpovídá propagovaná image organizaci? Propagované image musí být realistické!" (Eger, 2001) 10

11 4.2. Analýza současného stavu image v DDM Klatovy Dotazníkové šetření mezi zaměstnanci DDM Klatovy Do dotazníku jsou zařazeny faktory, které následně hodnotíme na pětibodové stupnici. Hodnocení: 1 nevyhovuje vůbec, 2 většinou nevyhovuje, 3 občas vyhovuje, 4 vyhovuje, 5 je na vysoké úrovni Tabulka 3 Analýza současného stavu image v DDM Klatovy Povědomost organizace na veřejnosti 2x 6x 4x Kvalita výchovně vzdělávacího procesu 2x 7x 3x Péče o příchozí návštěvníky 1x 5x 6x Celkové vystupování pracovníků 4x 5x 3x Oblečení a upravenost pracovníků 3x 7x 2x Odborná úroveň pracovníků 3x 7x 2x Propagační strategie organizace 9x 3x 1x Úroveň a vhodnost propagačních předmětů 2x 2x 3x 5x Štábní úroveň písemností 4x 5x 3x Používání, využívání loga 2x 3x 3x 4x Vhodné firemní heslo, slogan 1x 1x 4x 6x Odlišnost od konkurence 1x 3x 8x Včasnost vyřizovaných požadavků klientů 1x 7x 4x Vhodná firemní kultura 5x 3x 4x Sdílené hodnoty organizace 1x 5x 3x 3x Využívání společných rituálů a akcí 6x 3x 3x Celkový design organizace 1x 2x 5x 4x 11

12 Pravidla pro podnikový vzor 3x 2x 3x 4x Důvěra hlavních cílových skupin 3x 5x 4x Důvěra státních institucí 2x 5x 5x Dotazníkového šetření se zúčastnilo 12 zaměstnanců DDM. Jako nejvíce nevyhovující vyšli z tohoto šetření následující faktory: Úroveň a vhodnost propagačních předmětů Používání, využívání loga Celkový design organizace Graf 1 Analýza současného stavu image v DDM Klatovy 12

13 4. 3. Analýza DDM současnost a budoucnost Tabulka 4 Analýza DDM - současnost a budoucnost Jak si představujeme, aby veřejnost vnímala DDM? Jak si myslíme, že nás skutečně vnímá? V čem jsme dobří? Čím se můžeme ve své činnosti pochlubit? Co potřebuje ve své činnosti zlepšit? V čem jsme lepší než ostatní volnočasové organizace? (MěKS, Sokol, ZUŠ, Pionýr, Skaut, ) Alespoň jeden důvod, proč se zákazník (klient) obrátí právě na nás? Alespoň jeden důvod, proč se na naši organizaci neobrátí? Kde jsou (nebo mohou být) naše nevýhody? Jako organizaci, která nabízí atraktivní aktivity pro klienty všech věkových kategorií a kde pracují kvalifikovaní zaměstnanci, které jejich práce baví. Jako organizaci, která nabízí atraktivní aktivity a kde pracují kvalifikovaní zaměstnanci, které jejich práce baví. Profesionální přístup ke klientům, dobře připravené a realizované akce pro veřejnost, pestrá nabídka kroužků pro všechny věkové kategorie. Početná a zajímavá nabídka kroužků, aktivní zapojení do akcí pro veřejnost v regionu, kvalitní vzdělávací programy pro školy, klienti, kteří se k nám rok co rok vracejí. Více informovat veřejnost o naší činnosti, propagaci, změnit zastaralé webové stránky. Pestrost nabídky, kvalitně vybavené prostory klubu, učeben, tělocvičen, kvalifikovaní pedagogové. Široká nabídka aktivit, kladné reference od stávajících klientů, kvalifikovaní pedagogové, dostupné ceny. Nevědí o nás, neznají naši nabídku aktivit, značná vzdálenost od některých základních škol. Špatná informovanost veřejnosti o našich aktivitách 13

14 5. Design Design je velmi důležitá složka image. Mezi prvky designu patří architektura budov organizace, vnitřní vybavení, zařízení kanceláří, logo, firemní barvy DDM, dopisní papíry, vizitky, formuláře, a propagační materiály. V této oblasti máme značné rezervy a zároveň už pracujeme na jejich odstranění: zastaralé logo, nedostatečně využívané propagační materiály, příliš studené firemní barvy našeho DDM (modrá a bílá) Logo DDM Klatovy Logo, které jsme používali do prosince 2011 již dostatečně nevystihovalo naše působení v oblasti volného času. Obrázek 1 Původní logo DDM Klatovy Chceme se profilovat jako organizace, která pracuje nejen s dětmi, ale také s mládeží, dospělými, rodinami s dětmi. Návrh nového loga jsme zadali ke zpracování studentkám Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni. 14

15 Z obdržených návrhů jsme uspořádali anketu mezi pracovníky DDM, dětmi, rodiči, návštěvníky klubu. V této anketě jednoznačně uspěl návrh Lucie Slavíkové. Po několika úpravách a konzultacích jsme dospěli k finálnímu návrhu nového loga pro DDM Klatovy. Obrázek 2 Nové logo DDM Klatovy Pro logo je zvolena pestrá barevnost tmavě modré, která byla používána i na původním logu. Doplněno bylo o kontrastní oranžovou. Logo je dělené do tvarů, které by měli připomínat dětskou stavebnici. Oválná část písmen D, z nichž jedno je převrácené a nad kterými se nachází tečka, pak mají připomínat lidskou postavu. Právě kontrast převrácených písmen D a z nich vytvořená postava je ta část loga, která se osloveným dětem, rodičům i pracovníkům DDM nejvíce líbila. Nově přidaná oranžová barva má evokovat energii a aktivitu naší činnosti 15

16 5.2. Design manuál Design manuál je tvořen třemi variantami loga (viz. Příloha B), popisem jeho použití a popisem používaných barevných variant (viz. Příloha C). Dále obsahuje vzory používaných merkantilií: hlavičkový papír, šablona tiskové zprávy, vzory obálek, šablonu letáku včetně zásad pro tvorbu pozvánek a letáků. Grafické zpracování vizitek a návrhy propagačních předmětů. Obrázek 3 Náhled hlavičkového papíru Obrázek 4 Náhled obálky Obrázek 5 Vizitka 16

17 6. Propagace Propagace je předávání informací mezi organizací a veřejností takovým způsobem, aby ovlivnily jejich názory a chování. Hlavním úkolem propagace je informovat veřejnost o tom, že DDM Klatovy je nejlepší volnočasovou organizací v kraji, pracují zde ti nejlepší pedagogové, nabízí bezkonkurenční zájmovou činnost pro všechny věkové kategorie za přijatelné ceny. V současné konkurenční době se význam kvalitní propagace zvyšuje. Pro organizaci je důležité, aby naši klienti (stávající i potenciální) měli dostatečné množství informací o naší činnost. Kvalitní propagační činností můžeme napomoci účasti veřejnosti na akcích, dostatečné naplněnosti pravidelných zájmových útvarů a táborů, zlepšení dobrého jména domu dětí na veřejnosti, u zřizovatele, místních úřadů, tedy všech, kteří jsou našimi zákazníky. Cíle propagace: Pozvat k činnosti DDM, informovat, budovat image DDM. Co chceme propagovat: Nabídku pravidelné činnosti na zájmových útvarech, mimořádné akce, tábory, úspěchy v činnosti DDM Seznam propagačních prostředků DDM v novém designu Letáky, pozvánky, brožury Zásady tvorby letáků, pozvánek, brožur: používat bezpatkové písmo Tahoma, pro nadpisy používat písmo Cargo DOT regular, využívat firemních barev, tzn. tmavě modrá, oranžová. Záhlaví se vzorem vizuálního stylu: Obrázek 6 Leták - náhled záhlaví 17

18 Nepoužívat více než 2 druhy písma, text zvýrazňovat tučně, kurzívou nebo změnou velikosti písma, nekombinovat příliš velké množství barev, stínů a barevných přechodů, uváženě volit barvu písma na barevném pozadí. Tiskové zprávy Hlavní zásady tvorby tiskové zprávy. Tisková zpráva musí být zajímavá, stručná. Měla by obsahovat fakta, názory, vysvětlení, přímou řeč. Struktura tiskové zprávy: Titulek - Nejdůležitější část. Musí být dostatečně popisný, aby reprezentoval obsah zprávy, ale současně krátký a úderný, aby rychle zaujal. Perex - Krátký výtah zprávy, její anotace. Jedná se o první odstavec, který obsahuje základní informace ze zprávy. Shrnuje to nejdůležitější, co chceme říci. Graficky je odlišen kurzívou. Text zprávy - rozumně dlouhý text (celá tisková zpráva by se měla vejít na jednu stránku A4), Používejte mezi nadpisy, vizuálně (např. kurzívou) odlišujte citace. Využijte odrážek, ztučnění a jiných formálních úprav, které napomáhají přehlednosti. Doplňující informace - Na konci zprávy uvádět odstavec o naší organizaci. Novinář tento text většinou nezveřejní, ale je možné, že jej použije, pokud bude chtít zprávu trochu natáhnout, nebo si z něj vezme to nejpodstatnější pro uvedení čtenáře do souvislostí (viz. Kapitola 6.3 Slogany, hlavní sdělení komunikace). Kontaktní údaje - Na úplném konci uvést jméno zodpovědné osoby, na kterou je možné se obrátit v případě doplňujících dotazů. Obrázek 7 Tisková zpráva - náhled záhlaví 18

19 Webové stránky Současné webové stránky DDM jsou naprosto nevyhovující, zejména zastaralým designem a složitostí pro uživatele. Je nutná jejich celková obměna. Design webových stránek bude korespondovat s novým vizuálním stylem DDM. Při tvorbě bude kladen důraz na jejich atraktivitu, jednoduchost a přehlednost pro uživatele. Profil na facebooku Profil na facebooku využíváme již více než rok. I přes tuto skutečnost má profil jen 118 fanoušků. Je to dáno tím, že facebook je využíván jen určitou věkovou skupinou uživatelů a našimi klienty jsou i děti, kteří facebook nevyužívají. Zásady správy facebookového profilu: dodržovat zásadu minimálně 1 příspěvku za dva dny, zveřejňování pozvánek na akce týden před akcí, k akci vytvořit událost a pozvat všechny fanoušky profilu, fotografie z akcí zveřejňovat v den akce, popř. druhý den po akci. K propagaci kroužků využívat krátké video-upoutávky (zpracované programem animoto.com). Pro zvýšení počtu uživatelů počítáme s propojením profilu s nově vytvořenými webovými stránkami a dále častějším využíváním facebookových aplikací (např. tvorba anket). Nové formy propagace Sociální síť google+. Tuto novou sociální síť chceme sledovat a v případě, že ji bude využívat stále více našich klientů bude účelné vytvořit a aktivně spravovat i zde profil DDM Klatovy. Propagační předměty Tuto oblast propagace jsme dosud dostatečně nevyužívali. Používáme pouze informační leták o DDM, samolepky s logem, propisky. Nově se chceme zaměřit na atraktivní propagační předměty, které jsou mezi dětmi a mládeží IN (např. gumové náramky, odznaky). 19

20 Návrhy nových propagačních předmětů Obrázek 8 Samolepka Obrázek 9 Odznak Obrázek 10 Přívěsek na klíče Obrázek 11 Gumový náramek 20

21 Firemní oblečení pracovníků Polotrička s límečkem ve firemních barvách s logem, trička ve firemních barvách s logem, fleesová vesta ve firemních barvách s logem, čepice s kšiltem. Firemní oblečení je určeno k nošení na mimořádných akcích pořádaných DDM (výjimku tvoří kulturní akce, kde se předpokládá společenské oblečení). Obrázek 12 Náhled loga na modré a oranžové barvě oblečení 6.2. Formy propagace Vývěsky a nástěnky V současné době využíváme 4 vývěsky v centru města a na sídlištích, 1 vývěsky na Městském úřadě a 4 nástěnek na základních školách. Tato kapacita se jeví jako dostatečná. Pro název organizace na vývěskách a nástěnkách bude použito logotypu č. 3. Plakáty na akce se vyvěšují měsíc před akcí. Obrázek 13 Logotyp č. 3 Přímá propagace pomocí u Rozesílání měsíční nabídky akcí na y klientů (s jejich předchozím souhlasem), které uvedly do přihlášek. Měsíční nabídka se rozesílá na začátku daného měsíce. 21

22 Tiskové zprávy Rozesílání pozvánek na akce vždy 14 dní před akcí. Tiskové zprávy po úspěšně ukončené akci se odesílají ihned po akci, popř. druhý den po akci. Využíváme následujících médií: Tabulka 5 Seznam médií Název média Tištěná média Klatovský deník Regionální MF Dnes Měsíčník Rozhled Měsíčník Nové Klatovsko Měsíčník Klatovan Regionální rádia Rádio Blaník Rádio FM Plus Rádio Šumava Kiss Proton Český rozhlas Plzeň Informační centra IC Klatovy IC Nýrsko IC Horažďovice IC Kdyně IC Plánice Ostatní média ČTK Regionální televize ZAK TV Česká televize Kontakt Jitka Englová

23 Kulturní zpravodaj města Klatovy Zasílání měsíční nabídky akcí vždy do 15. dne v měsíci. Nabídka je zveřejňována v kulturním zpravodaji, který vychází s měsíční periodicitou. Rozdávání letáků V budovách DDM Klatovy (pokladna v budově D, recepce v budově E ). Dny otevřených dveří Na začátku školní roku v prvních 14-ti dnech v září. Představení činnosti DDM spojené se zápisy do pravidelné zájmové činnosti. Velké akce pro veřejnost Akce s dlouholetou tradicí, pozitivním ohlasem a velkou účastí veřejnosti: Klatovský volňásek, Čertovská show na ledě, Florbalová amatérská liga, burza zimního oblečení. Akce s výborným mediálním nábojem: 24-hodinový maraton ve florbalu, Závody v běhu do schodů na Černou věž 1, spolupráce se společností Člověk v tísni při organizování Běhů pro Afriku Slogany, hlavní sdělení komunikace Hlavní sdělení by se měla objevovat v našich tiskových zprávách, v rozhovorech s novináři, v informacích pro veřejnost, novinových článcích, brožurách. Všude tam, kde o sobě budeme informovat, mluvit a psát. 1 Černá věž hlavní dominanta Klatov. Pětipatrová věž je vysoká 81,6 metrů byla postavena v letech mistrem Antoniem de Salla za účelem signalizace nebezpečí - požárů a nepřátelských vojsk. Vlivem mnoha požárů získala věž tmavočerné zbarvení, proto dostala název Černá věž. Legenda praví, že z míst pod Vodojemem byl postaven dřevěný most vedoucí nad střechami domů až ke stavbě věže. V roce 1855 byla věž osazena hodinami, které zhotovil klatovský mechanik Jan Bošek. Velká ručička těchto hodin měří 2 metry, ručičky a číslice jsou pozlaceny. K ochozu vede 226 schodů. Odsud je krásný pohled nejen na město, ale i na překrásné panorama Šumavy. Pokud je velmi dobrá viditelnost je možno vidět i vrcholky Alp. Skokem z věže skončilo svůj život doposud 6 sebevrahů, jako první student Antonín Dobízl v roce

24 Dům dětí a mládeže Klatovy pořádá a svým klientům nabízí: pravidelnou zájmovou činnost pro děti a mládež a také pro dospělé v 95 zájmových kroužcích, velké množství akcí pro veřejnost divadelní a taneční vystoupení, výstavy, sportovní soutěže, zajištění soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, výukové a vzdělávací programy a kurzy, v Klubu otevřených dveří zázemí pro činnost neorganizované mládeže, letní a zimní prázdninové tábory, víkendové akce a příměstské tábory, celoročně provozovaná ubytovací zařízení - táborové základny: v Kunkovicích, na Hojsově Stráži. Poslání domu dětí a mládeže Klatovy Posláním DDM Klatovy je vytváření podmínek pro aktivní naplnění volného času dětí, mládeže i dalších klientů formou zájmových, vzdělávacích, rekreačních a spontánních činností. Slogan UŽIJ SI VOLNÝ ČAS U NÁS 24

25 7. závěr Téma tvorby image DDM Klatovy, které jsem si vybral pro tuto ročníkovou práci je značně obsáhlé. Podrobně jsem se věnoval pouze dvěma aspektům; designu organizace a propagaci. Bylo to především z toho důvodu, že se tato témata objevila ve SWOT analýze jako slabé stránky organizace a jako nevyhovující faktory při analýze současného image DDM. Změna designu, nové logo, nové propagační předměty, nové firemní barvy jsou navíc na první pohled viditelné změny, které zaujali jak klienty tak kolegy. Vyhnul jsme se tak negativním reakcím, které občas se změnami v organizaci přicházejí. Naopak pozitivní ohlasy, které jsme po vizuální změně designu zaznamenali, naznačují, že jsme se vydali po správné cestě. Je to však jen první krok změny image DDM Klatovy. Další složky image organizace, na které se hodlám v dalším roce zaměřit jsou podniková kultura a komunikace. Podniková kultura je důležitý faktor při vnímání organizace veřejností. Budeme si muset společně definovat pravidla podnikové kultury, kterými se následně budeme řídit. Při analýze a tvorbě vnitřní a vnější komunikace se zaměříme na způsob, jakým organizace komunikuje s veřejností a jak komunikujeme v organizaci mezi sebou navzájem. 25

26 Seznam použité literatury BĚLOHLÁVEK, F. a kol Management. Olomouc: Rubico. 642 s. ISBN PŘIBOVÁ a kol Marketingový výzkum v praxi. Praha: Grada Publishing. ISBN NĚMEC, P Public Relations. Praha: Management Press. ISBN SVĚTLÍK, J Marketing školy. Zlín: EKKA. ISBN EGER, L Management školy - Image školy. Plzeň: Západočeská univerzita. APPELTAUEROVÁ, L., HUTNÍKOVÁ, E., KADLECOVÁ M., ZBIEJCZUK, A. Studie Česko v sociálních sítích [online]. Dostupný z WWW: <http://www.h1.cz/files/h1cz-cesko-socialni-site-2011.pdf>. ŠPINAR, D. Jak správně napsat tiskovou zprávu. [online]. Dostupný z WWW: < JINDRA, J. Abeceda managementu. [online]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2766/abeceda-managementu--- PUBLIC-RELATIONS.html/ >. 26

27 Seznam tabulek Tabulka 1 Zákazníci DDM Klatovy... 6 Tabulka 2 Analýza SWOT... 8 Tabulka 3 Analýza současného stavu image v DDM Klatovy Tabulka 4 Analýza DDM - současnost a budoucnost Tabulka 5 Seznam médií

28 Seznam obrázků Obrázek 1 Původní logo DDM Klatovy Obrázek 2 Nové logo DDM Klatovy Obrázek 3 Náhled hlavičkového papíru Obrázek 4 Náhled obálky Obrázek 5 Vizitka Obrázek 6 Leták - náhled záhlaví Obrázek 7 Tisková zpráva - náhled záhlaví Obrázek 8 Samolepka Obrázek 9 Odznak Obrázek 10 Přívěsek na klíče Obrázek 11 Gumový náramek Obrázek 12 Náhled loga na modré a oranžové barvě oblečení Obrázek 13 Logotyp č

29 Seznam grafů Graf 1 Analýza současného stavu image v DDM Klatovy

30 Příloha A. Analýza současného stavu image (přepočtené hodnoty) Povědomost organizace na veřejnosti 50 Kvalita výchovně vzdělávacího procesu 49 Péče o příchozí návštěvníky 51 Celkové vystupování pracovníků 47 Oblečení a upravenost pracovníků 47 Odborná úroveň pracovníků 47 Propagační strategie organizace 44 Úroveň a vhodnost propagačních předmětů 35 Štábní úroveň písemností 47 Používání, využívání loga 37 Vhodné firemní heslo, slogan 39 Odlišnost od konkurence 43 Včasnost vyřizovaných požadavků klientů 51 Vhodná firemní kultura 48 Sdílené hodnoty organizace 44 Využívání společných rituálů a akcí 45 Celkový design organizace 36 Pravidla pro podnikový vzor 44 Důvěra hlavních cílových skupin 49 Důvěra státních institucí 51 30

31 Příloha B. Varianty loga DDM Logotyp 1 Logotyp 1 s pozadím Logotyp 2 Logotyp 3 31

32 Příloha C. Barevné použití loga 32

33 Příloha D. Plakát na akci DDM 33

34 Příloha E. Tisková zpráva o akci DDM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KLATOVY oznamuje pořádání 1. ročníku 24 hodinového maratonu ve florbale. Klatovy, 6. ledna 2012: pro velký zájem o florbal mezi klatovskou mládeží, připravil Dům dětí a mládeže Klatovy na začátek února novinku; 1. ročník 24 hodinového maratonu ve florbale. Turnaj proběhne ve dnech 3. a 4. února v tělocvičně Masarykovy ZŠ Klatovy. Zahájení turnaje je naplánováno na 9.00 v pátek. Konec o 24 hodin později, v sobotu v 9.00 ráno. Turnaj je připraven pro 18 týmů, které mezi sebou sehrají celkem 72 zápasů (2x10 min.). Pro zájemce jsme připravili 2. kategorie: I. kategorie pro hráče ve věku 14 20, II. kategorie pro 21-leté a starší. S pořádáním florbalových turnajů máme dlouholeté zkušenosti a tak jsme chtěli florbalisty překvapit zajímavou novinkou. Navíc máme díky výborné spolupráci s Masarykovou ZŠ k dispozici kvalitní zázemí pro pořádání takového turnaje. uvedl k turnaji Tomáš Kovanda, ředitel DDM Klatovy. Zájemci o nevšední florbalový zážitek se mohou přihlašovat do 21. ledna na tel. číslech: , (Pavla Vlčková) nebo prostřednictvím u: Startovné pro 10-ti členný tým činní 1.000,- Kč. Kontakt: Dům dětí a mládeže Klatovy Pavla Vlčková Ul. 5. Května 109, Klatovy tel.: , mob.:

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

PR KAMPAŇ. René Kuntoš, VŠO, magisterské studium

PR KAMPAŇ. René Kuntoš, VŠO, magisterské studium PR KAMPAŇ René Kuntoš, VŠO, magisterské studium PŘEDSTAVENÍ FIRMY Prodej špičkového tenisového vybavení vlastní značky (zejména tenisových raket) PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Ultra lehký rám Snadná ovladatelnost

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e K l a t o v y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Domu dětí a mládeže v Klatovech

D ů m d ě t í a m l á d e ž e K l a t o v y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Domu dětí a mládeže v Klatovech D ů m d ě t í a m l á d e ž e K l a t o v y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Domu dětí a mládeže v Klatovech za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Přehled pracovníků...

Více

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě 1/7 Téma C. - Komunikace 1. Soutěž sami o sobě Svou činnost propagujeme a do soutěže se zapojujeme Svou činnost propagujeme, ale nezapojujeme se 27 41 Svou činnost nepropagujeme 14 Soutěž Sami o sobě nás

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

Panský dvůr Telč Design manual

Panský dvůr Telč Design manual Panský dvůr Telč Design manual 0.0 Obsah manuálu logotypu Panský dvůr Telč 1.0 Slovo úvodem 4.0 Písmo - představení jednotného stylu - základní font - interní doplňkové písmo 2.0 Logotyp - webobé písmo

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Základní pravidla pro tvorbu prezentací

Základní pravidla pro tvorbu prezentací Základní pravidla pro tvorbu prezentací (pro potřeby GJO zpracoval Lukáš Kačer) Název prezentace krátký věcný výstižný Rozsah prezentace kratší prezentace méně znamená více přiměřenost názornost přehlednost

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Brněnské komunikace Design Manual 2015

Brněnské komunikace Design Manual 2015 Brněnské komunikace Design Manual 2015 0.0 OBSAH DESIGN MANUÁLU 1.0 Úvod - představení jednotného stylu 2.0 Logotyp - základní provedení - negativní provedení - černobílé provedení - ochranná zóna značky

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Run-Up 2010: Dokument pro partnery

Run-Up 2010: Dokument pro partnery Run-Up 2010: Dokument pro partnery Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

MANUÁL PRO DÁRCE A SPONZORY

MANUÁL PRO DÁRCE A SPONZORY MANUÁL PRO DÁRCE A SPONZORY Sportovní klub EWSC Jaguars Praha vznikl v roce 2003. Jeho posláním je především umožnit i těžce handicapovaným lidem aktivně se zapojit do sportovního dění. Klub se zabývá

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Dům dětí a mládeže Klatovy Směrnice č. 3 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Vypracoval : Mgr. Tomáš Kovanda ředitel Platnost ode dne: 1. 9. 2014 Účinnost ode dne: 1. 9. 2014

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Marketing 2 Autor: Markéta

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Obsah Juniorský maraton Běžíme pro Evropu

Obsah Juniorský maraton Běžíme pro Evropu Obsah Juniorský maraton Běžíme pro Evropu» Obsah 2» Epidemie obezity u české mládeže 3» Co je Juniorský maraton 4» Juniorský marathon 2014 7» Zajímavá čísla 9» Finále Juniorského maratonu 10» Statistiky

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 V Liberci 30.4.2014 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Plán rozvoje rodinné politiky (dále jen Plán rozvoje) je stanoven do roku 2014 a vychází z Analýzy prorodinné politiky v Třinci 2012 (dále jen Analýza)

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více