TVORBA IMAGE DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE KLATOVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVORBA IMAGE DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE KLATOVY"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1.ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE TVORBA IMAGE DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE KLATOVY Autor: Tomáš Kovanda Klatovy, prosinec 2011

2 Prohlášení autora P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracoval zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použil

3 OBSAH 1. Úvod Charakteristika organizace Analýza DDM Klatovy Image Teoretický úvod Analýza současného stavu image v DDM Klatovy Analýza DDM současnost a budoucnost Design Logo DDM Klatovy Design manuál Propagace Seznam propagačních prostředků DDM v novém designu Formy propagace Slogany, hlavní sdělení komunikace...23 Seznam použité literatury...26 Seznam tabulek...27 Seznam obrázků...28 Seznam grafů...29 Příloha A. Analýza současného stavu image (přepočtené hodnoty)...30 Příloha B. Varianty loga DDM...31 Příloha C. Barevné použití loga...32 Příloha D. Plakát na akci DDM...33 Příloha E. Tisková zpráva o akci DDM

4 1. Úvod Tématem této práce je tvorba image Domu dětí a mládeže Klatovy. Tuto oblast jsme v posledních letech v DDM nijak zásadně neřešili. Jednotlivé prvky image jsme používali více méně intuitivně, ale neměli jsme vytvořen žádný manuál pro jejich používání. V této práci se věnuji dvěma složkám image: designu organizace a propagační činnosti organizace. V první části se zaměřuji na analýzu DDM formou zpracování SWOT analýzy a charakteristiky zákazníků. Na tuto část navazuje analýza současného stavu image v DDM Klatovy. Cílem analýzy je zhodnocení současného stavu image a také snaha společně se zamyslet nad tím, jak by Dům dětí a mládeže měla vnímat veřejnost. V další části navrhuji konkrétní kroky ke zlepší stavu image DDM se zaměřením na design organizace, používání design manuálu a přípravu nových propagačních materiálů a předmětů a jednotlivých forem propagace. 4

5 2. Charakteristika organizace Dům dětí a mládeže je příspěvková organizace, která se věnuje práci s dětmi a mládeží. Náplní naší práce je poskytování zájmového vzdělávání pro děti, mládež, jejich rodiče i další dospělé zájemce v jejich volném čase. Nabízíme téměř sto zájmových útvarů nejrůznějšího zaměření. Pořádáme zimní, letní a příměstské tábory. Organizujeme předmětové soutěže a olympiády, vyhlašované Krajským úřadem a MŠMT. Každoročně připravíme a realizujeme přes čtyřicet příležitostných akcí pro širokou veřejnost. Realizujeme vzdělávací programy pro školy. Statistická charakteristika Pravidelná zájmová činnost (stav k ) Celkový počet účastníků zájmového vzdělávání 1208 (z toho počet žáků a studentů 1023) Počet zájmových útvarů 94 Příležitostná a spontánní činnost (školní rok 2010/2011) účastníků na 44 akcích a v Klubu otevřených dveří Táborová činnost (školní rok 2010/2011) Počet pobytových akcí 12 Počet účastníků 474 Soutěže MŠMT (školní rok 2010/2011) Počet soutěží v DDM 17 Počet účastníků 796 Evidenční počet pracovníků (k ) Interní pracovníci 12,1 úvazku 15 pracovníků Externí pracovníci 0,7 úvazku 8 pracovníků 5

6 3. Analýza DDM Klatovy Analýza DDM Klatovy se skládá z charakteristiky zákazníků a jejich očekávání od DDM a ze zpracované SWOT analýzy. Zákazníci DDM Klatovy V následující tabulce uvádím hlavní zákazníky DDM Klatovy a jejich očekávání, s kterými přichází do domu dětí. Tabulka 1 Zákazníci DDM Klatovy Zákazník Zřizovatel - KÚ Jeho očekávání od DDM Zajištění volnočasových aktivit Správa svěřeného majetku Vyrovnané hospodaření Organizace předmětových soutěží a olympiád Tvorba pracovních míst Děti Pestrá nabídka kroužků Atraktivní mimořádné akce, výlety, apod. Široká nabídka táborů Možnost najít si nové přátele a kamarády Přátelská atmosféra Mládež Klub otevřených dveří Florbalové turnaje Spolupráce při tvorbě projektů např. Mládež v akci Přátelská atmosféra Táborové brigády 6

7 Rodiče Nabídka pravidelného zájmového vzdělávání pro děti Táborová činnost Realizace mimořádných akcí Bezpečné prostředí Aktivity pro rodiče s dětmi MŠ, ZŠ Výukové programy Spolupráce při mimořádných akcích Rubikon, Paragraf 11/55 Spolupráce při organizování předmětových soutěží a olympiád Pronájem turistické základny (lyžařské pobyty) Místní úřady Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež Spolupráce v oblasti mimořádných akcí konaných ve městě Tvorba pracovních míst Účast ve vypisovaných grantových řízeních Analýza SWOT SWOT analýza je jednoduchou technikou pro úspěšný a trvalý rozvoj organizace. Je zkratkou anglických slov Strenghs (přednosti silné stránky), Weaknessses (nedostatky slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby), přičemž se jedná o přednosti a nedostatky organizačních interních kapacit a o příležitosti a hrozby v organizačním vnějším prostředí. (F. Bělohlávek, 2001, s. 214). Při tvorbě analýzy SWOT vycházíme z předpokladu, že dosáhneme strategického úspěchu maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. 7

8 Tabulka 2 Analýza SWOT Silné stránky Fungující kolektiv pracovníků DDM Vlastní areál Zákaznický přístup ke klientům Vlastní táborové základny Pestrá nabídka ZÚ Spolupráce s dalšími organizacemi (Měks, Pionýr, ) Vyrovnané hospodaření Levné (dostupné) služby Slabé stránky Slabá propagační činnost Nevýrazná image organizace na veřejnosti Nedostatek atrakcí a odpočinkových zón v areálu Málo funkční fundraising Nedostatečná kapacita prostor pro Klub otevřených dveří Zastaralé webové stránky SWOT Příležitosti Hrozby Nové trendy Víkendové akce Grantové výzvy Tematické akce (např. Den země) Nové kategorie klientů (např. matky s dětmi) Přednášky, besedy Dobrovolnictví Enviromentální výchova a osvěta Změny v normativech Kroužky na ZŠ Zdražující materiály, vstupy Nedostatek finančních prostředků na opravy 8 budov Růst administrativy 8

9 V této práci se zaměřím především na slabou propagační činnost a nevýraznou image organizace, které se jeví jako slabé stránky naší organizace. Zlepšením propagační činností a image organizace nejen eliminujeme tyto slabé stránky, ale zároveň s jejich pomocí upozorníme na naše silné stránky (pestrá nabídka zájmových útvarů, zákaznický přístup ke klientům, pronájem vlastních táborových základen, levné (dostupné služby). 9

10 4. Image Teoretický úvod O "image" se v odborné literatuře uvádí, že představuje souhrn představ o organizaci, jež převládají v relevantní části veřejnosti. Image můžeme definovat jako "souhrn představ, postojů, názorů a zkušeností lidí ve vztahu k určitému objektu, např. podniku, výrobku, značce, politické straně, osobnosti atd. pro image je také důležité to, že přes určité rysy stability a trvalosti ji lze ovlivnit." (Přibová a kol, 1996) "Image organizace je vytvářena především trvalým, pozitivním a vysoce profesionálním přístupem pracovníků, zdravým klimatem, dobrou prací managementu, demonstrováním významných odlišností organizace a pravidelnou komunikací se všemi klienty i se širokou veřejností." (Světlík, 1996) Public relations jako marketingovou komunikační politikou je možné ovlivňovat image pozitivním směrem. Organizace v tom případě ve své komunikaci musí vyjadřovat jasný pohled o sobě, své představě, zdrojích kterými disponuje pro svůj účel a jasně ukazovat svoji strategii. (Eger, 2001) Při přípravě a realizaci komunikace musíme dát ovšem pozor na chybu, na kterou nás v této souvislosti upozorňuje Evans: Největší chybou v komunikaci je, když organizace neví co chce komunita. Potom může vynakládat úsilí a zdroje na propagaci něčeho, co komunita nechce. Odpovídá propagovaná image organizaci? Propagované image musí být realistické!" (Eger, 2001) 10

11 4.2. Analýza současného stavu image v DDM Klatovy Dotazníkové šetření mezi zaměstnanci DDM Klatovy Do dotazníku jsou zařazeny faktory, které následně hodnotíme na pětibodové stupnici. Hodnocení: 1 nevyhovuje vůbec, 2 většinou nevyhovuje, 3 občas vyhovuje, 4 vyhovuje, 5 je na vysoké úrovni Tabulka 3 Analýza současného stavu image v DDM Klatovy Povědomost organizace na veřejnosti 2x 6x 4x Kvalita výchovně vzdělávacího procesu 2x 7x 3x Péče o příchozí návštěvníky 1x 5x 6x Celkové vystupování pracovníků 4x 5x 3x Oblečení a upravenost pracovníků 3x 7x 2x Odborná úroveň pracovníků 3x 7x 2x Propagační strategie organizace 9x 3x 1x Úroveň a vhodnost propagačních předmětů 2x 2x 3x 5x Štábní úroveň písemností 4x 5x 3x Používání, využívání loga 2x 3x 3x 4x Vhodné firemní heslo, slogan 1x 1x 4x 6x Odlišnost od konkurence 1x 3x 8x Včasnost vyřizovaných požadavků klientů 1x 7x 4x Vhodná firemní kultura 5x 3x 4x Sdílené hodnoty organizace 1x 5x 3x 3x Využívání společných rituálů a akcí 6x 3x 3x Celkový design organizace 1x 2x 5x 4x 11

12 Pravidla pro podnikový vzor 3x 2x 3x 4x Důvěra hlavních cílových skupin 3x 5x 4x Důvěra státních institucí 2x 5x 5x Dotazníkového šetření se zúčastnilo 12 zaměstnanců DDM. Jako nejvíce nevyhovující vyšli z tohoto šetření následující faktory: Úroveň a vhodnost propagačních předmětů Používání, využívání loga Celkový design organizace Graf 1 Analýza současného stavu image v DDM Klatovy 12

13 4. 3. Analýza DDM současnost a budoucnost Tabulka 4 Analýza DDM - současnost a budoucnost Jak si představujeme, aby veřejnost vnímala DDM? Jak si myslíme, že nás skutečně vnímá? V čem jsme dobří? Čím se můžeme ve své činnosti pochlubit? Co potřebuje ve své činnosti zlepšit? V čem jsme lepší než ostatní volnočasové organizace? (MěKS, Sokol, ZUŠ, Pionýr, Skaut, ) Alespoň jeden důvod, proč se zákazník (klient) obrátí právě na nás? Alespoň jeden důvod, proč se na naši organizaci neobrátí? Kde jsou (nebo mohou být) naše nevýhody? Jako organizaci, která nabízí atraktivní aktivity pro klienty všech věkových kategorií a kde pracují kvalifikovaní zaměstnanci, které jejich práce baví. Jako organizaci, která nabízí atraktivní aktivity a kde pracují kvalifikovaní zaměstnanci, které jejich práce baví. Profesionální přístup ke klientům, dobře připravené a realizované akce pro veřejnost, pestrá nabídka kroužků pro všechny věkové kategorie. Početná a zajímavá nabídka kroužků, aktivní zapojení do akcí pro veřejnost v regionu, kvalitní vzdělávací programy pro školy, klienti, kteří se k nám rok co rok vracejí. Více informovat veřejnost o naší činnosti, propagaci, změnit zastaralé webové stránky. Pestrost nabídky, kvalitně vybavené prostory klubu, učeben, tělocvičen, kvalifikovaní pedagogové. Široká nabídka aktivit, kladné reference od stávajících klientů, kvalifikovaní pedagogové, dostupné ceny. Nevědí o nás, neznají naši nabídku aktivit, značná vzdálenost od některých základních škol. Špatná informovanost veřejnosti o našich aktivitách 13

14 5. Design Design je velmi důležitá složka image. Mezi prvky designu patří architektura budov organizace, vnitřní vybavení, zařízení kanceláří, logo, firemní barvy DDM, dopisní papíry, vizitky, formuláře, a propagační materiály. V této oblasti máme značné rezervy a zároveň už pracujeme na jejich odstranění: zastaralé logo, nedostatečně využívané propagační materiály, příliš studené firemní barvy našeho DDM (modrá a bílá) Logo DDM Klatovy Logo, které jsme používali do prosince 2011 již dostatečně nevystihovalo naše působení v oblasti volného času. Obrázek 1 Původní logo DDM Klatovy Chceme se profilovat jako organizace, která pracuje nejen s dětmi, ale také s mládeží, dospělými, rodinami s dětmi. Návrh nového loga jsme zadali ke zpracování studentkám Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni. 14

15 Z obdržených návrhů jsme uspořádali anketu mezi pracovníky DDM, dětmi, rodiči, návštěvníky klubu. V této anketě jednoznačně uspěl návrh Lucie Slavíkové. Po několika úpravách a konzultacích jsme dospěli k finálnímu návrhu nového loga pro DDM Klatovy. Obrázek 2 Nové logo DDM Klatovy Pro logo je zvolena pestrá barevnost tmavě modré, která byla používána i na původním logu. Doplněno bylo o kontrastní oranžovou. Logo je dělené do tvarů, které by měli připomínat dětskou stavebnici. Oválná část písmen D, z nichž jedno je převrácené a nad kterými se nachází tečka, pak mají připomínat lidskou postavu. Právě kontrast převrácených písmen D a z nich vytvořená postava je ta část loga, která se osloveným dětem, rodičům i pracovníkům DDM nejvíce líbila. Nově přidaná oranžová barva má evokovat energii a aktivitu naší činnosti 15

16 5.2. Design manuál Design manuál je tvořen třemi variantami loga (viz. Příloha B), popisem jeho použití a popisem používaných barevných variant (viz. Příloha C). Dále obsahuje vzory používaných merkantilií: hlavičkový papír, šablona tiskové zprávy, vzory obálek, šablonu letáku včetně zásad pro tvorbu pozvánek a letáků. Grafické zpracování vizitek a návrhy propagačních předmětů. Obrázek 3 Náhled hlavičkového papíru Obrázek 4 Náhled obálky Obrázek 5 Vizitka 16

17 6. Propagace Propagace je předávání informací mezi organizací a veřejností takovým způsobem, aby ovlivnily jejich názory a chování. Hlavním úkolem propagace je informovat veřejnost o tom, že DDM Klatovy je nejlepší volnočasovou organizací v kraji, pracují zde ti nejlepší pedagogové, nabízí bezkonkurenční zájmovou činnost pro všechny věkové kategorie za přijatelné ceny. V současné konkurenční době se význam kvalitní propagace zvyšuje. Pro organizaci je důležité, aby naši klienti (stávající i potenciální) měli dostatečné množství informací o naší činnost. Kvalitní propagační činností můžeme napomoci účasti veřejnosti na akcích, dostatečné naplněnosti pravidelných zájmových útvarů a táborů, zlepšení dobrého jména domu dětí na veřejnosti, u zřizovatele, místních úřadů, tedy všech, kteří jsou našimi zákazníky. Cíle propagace: Pozvat k činnosti DDM, informovat, budovat image DDM. Co chceme propagovat: Nabídku pravidelné činnosti na zájmových útvarech, mimořádné akce, tábory, úspěchy v činnosti DDM Seznam propagačních prostředků DDM v novém designu Letáky, pozvánky, brožury Zásady tvorby letáků, pozvánek, brožur: používat bezpatkové písmo Tahoma, pro nadpisy používat písmo Cargo DOT regular, využívat firemních barev, tzn. tmavě modrá, oranžová. Záhlaví se vzorem vizuálního stylu: Obrázek 6 Leták - náhled záhlaví 17

18 Nepoužívat více než 2 druhy písma, text zvýrazňovat tučně, kurzívou nebo změnou velikosti písma, nekombinovat příliš velké množství barev, stínů a barevných přechodů, uváženě volit barvu písma na barevném pozadí. Tiskové zprávy Hlavní zásady tvorby tiskové zprávy. Tisková zpráva musí být zajímavá, stručná. Měla by obsahovat fakta, názory, vysvětlení, přímou řeč. Struktura tiskové zprávy: Titulek - Nejdůležitější část. Musí být dostatečně popisný, aby reprezentoval obsah zprávy, ale současně krátký a úderný, aby rychle zaujal. Perex - Krátký výtah zprávy, její anotace. Jedná se o první odstavec, který obsahuje základní informace ze zprávy. Shrnuje to nejdůležitější, co chceme říci. Graficky je odlišen kurzívou. Text zprávy - rozumně dlouhý text (celá tisková zpráva by se měla vejít na jednu stránku A4), Používejte mezi nadpisy, vizuálně (např. kurzívou) odlišujte citace. Využijte odrážek, ztučnění a jiných formálních úprav, které napomáhají přehlednosti. Doplňující informace - Na konci zprávy uvádět odstavec o naší organizaci. Novinář tento text většinou nezveřejní, ale je možné, že jej použije, pokud bude chtít zprávu trochu natáhnout, nebo si z něj vezme to nejpodstatnější pro uvedení čtenáře do souvislostí (viz. Kapitola 6.3 Slogany, hlavní sdělení komunikace). Kontaktní údaje - Na úplném konci uvést jméno zodpovědné osoby, na kterou je možné se obrátit v případě doplňujících dotazů. Obrázek 7 Tisková zpráva - náhled záhlaví 18

19 Webové stránky Současné webové stránky DDM jsou naprosto nevyhovující, zejména zastaralým designem a složitostí pro uživatele. Je nutná jejich celková obměna. Design webových stránek bude korespondovat s novým vizuálním stylem DDM. Při tvorbě bude kladen důraz na jejich atraktivitu, jednoduchost a přehlednost pro uživatele. Profil na facebooku Profil na facebooku využíváme již více než rok. I přes tuto skutečnost má profil jen 118 fanoušků. Je to dáno tím, že facebook je využíván jen určitou věkovou skupinou uživatelů a našimi klienty jsou i děti, kteří facebook nevyužívají. Zásady správy facebookového profilu: dodržovat zásadu minimálně 1 příspěvku za dva dny, zveřejňování pozvánek na akce týden před akcí, k akci vytvořit událost a pozvat všechny fanoušky profilu, fotografie z akcí zveřejňovat v den akce, popř. druhý den po akci. K propagaci kroužků využívat krátké video-upoutávky (zpracované programem animoto.com). Pro zvýšení počtu uživatelů počítáme s propojením profilu s nově vytvořenými webovými stránkami a dále častějším využíváním facebookových aplikací (např. tvorba anket). Nové formy propagace Sociální síť google+. Tuto novou sociální síť chceme sledovat a v případě, že ji bude využívat stále více našich klientů bude účelné vytvořit a aktivně spravovat i zde profil DDM Klatovy. Propagační předměty Tuto oblast propagace jsme dosud dostatečně nevyužívali. Používáme pouze informační leták o DDM, samolepky s logem, propisky. Nově se chceme zaměřit na atraktivní propagační předměty, které jsou mezi dětmi a mládeží IN (např. gumové náramky, odznaky). 19

20 Návrhy nových propagačních předmětů Obrázek 8 Samolepka Obrázek 9 Odznak Obrázek 10 Přívěsek na klíče Obrázek 11 Gumový náramek 20

21 Firemní oblečení pracovníků Polotrička s límečkem ve firemních barvách s logem, trička ve firemních barvách s logem, fleesová vesta ve firemních barvách s logem, čepice s kšiltem. Firemní oblečení je určeno k nošení na mimořádných akcích pořádaných DDM (výjimku tvoří kulturní akce, kde se předpokládá společenské oblečení). Obrázek 12 Náhled loga na modré a oranžové barvě oblečení 6.2. Formy propagace Vývěsky a nástěnky V současné době využíváme 4 vývěsky v centru města a na sídlištích, 1 vývěsky na Městském úřadě a 4 nástěnek na základních školách. Tato kapacita se jeví jako dostatečná. Pro název organizace na vývěskách a nástěnkách bude použito logotypu č. 3. Plakáty na akce se vyvěšují měsíc před akcí. Obrázek 13 Logotyp č. 3 Přímá propagace pomocí u Rozesílání měsíční nabídky akcí na y klientů (s jejich předchozím souhlasem), které uvedly do přihlášek. Měsíční nabídka se rozesílá na začátku daného měsíce. 21

22 Tiskové zprávy Rozesílání pozvánek na akce vždy 14 dní před akcí. Tiskové zprávy po úspěšně ukončené akci se odesílají ihned po akci, popř. druhý den po akci. Využíváme následujících médií: Tabulka 5 Seznam médií Název média Tištěná média Klatovský deník Regionální MF Dnes Měsíčník Rozhled Měsíčník Nové Klatovsko Měsíčník Klatovan Regionální rádia Rádio Blaník Rádio FM Plus Rádio Šumava Kiss Proton Český rozhlas Plzeň Informační centra IC Klatovy IC Nýrsko IC Horažďovice IC Kdyně IC Plánice Ostatní média ČTK Regionální televize ZAK TV Česká televize Kontakt Jitka Englová

23 Kulturní zpravodaj města Klatovy Zasílání měsíční nabídky akcí vždy do 15. dne v měsíci. Nabídka je zveřejňována v kulturním zpravodaji, který vychází s měsíční periodicitou. Rozdávání letáků V budovách DDM Klatovy (pokladna v budově D, recepce v budově E ). Dny otevřených dveří Na začátku školní roku v prvních 14-ti dnech v září. Představení činnosti DDM spojené se zápisy do pravidelné zájmové činnosti. Velké akce pro veřejnost Akce s dlouholetou tradicí, pozitivním ohlasem a velkou účastí veřejnosti: Klatovský volňásek, Čertovská show na ledě, Florbalová amatérská liga, burza zimního oblečení. Akce s výborným mediálním nábojem: 24-hodinový maraton ve florbalu, Závody v běhu do schodů na Černou věž 1, spolupráce se společností Člověk v tísni při organizování Běhů pro Afriku Slogany, hlavní sdělení komunikace Hlavní sdělení by se měla objevovat v našich tiskových zprávách, v rozhovorech s novináři, v informacích pro veřejnost, novinových článcích, brožurách. Všude tam, kde o sobě budeme informovat, mluvit a psát. 1 Černá věž hlavní dominanta Klatov. Pětipatrová věž je vysoká 81,6 metrů byla postavena v letech mistrem Antoniem de Salla za účelem signalizace nebezpečí - požárů a nepřátelských vojsk. Vlivem mnoha požárů získala věž tmavočerné zbarvení, proto dostala název Černá věž. Legenda praví, že z míst pod Vodojemem byl postaven dřevěný most vedoucí nad střechami domů až ke stavbě věže. V roce 1855 byla věž osazena hodinami, které zhotovil klatovský mechanik Jan Bošek. Velká ručička těchto hodin měří 2 metry, ručičky a číslice jsou pozlaceny. K ochozu vede 226 schodů. Odsud je krásný pohled nejen na město, ale i na překrásné panorama Šumavy. Pokud je velmi dobrá viditelnost je možno vidět i vrcholky Alp. Skokem z věže skončilo svůj život doposud 6 sebevrahů, jako první student Antonín Dobízl v roce

24 Dům dětí a mládeže Klatovy pořádá a svým klientům nabízí: pravidelnou zájmovou činnost pro děti a mládež a také pro dospělé v 95 zájmových kroužcích, velké množství akcí pro veřejnost divadelní a taneční vystoupení, výstavy, sportovní soutěže, zajištění soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, výukové a vzdělávací programy a kurzy, v Klubu otevřených dveří zázemí pro činnost neorganizované mládeže, letní a zimní prázdninové tábory, víkendové akce a příměstské tábory, celoročně provozovaná ubytovací zařízení - táborové základny: v Kunkovicích, na Hojsově Stráži. Poslání domu dětí a mládeže Klatovy Posláním DDM Klatovy je vytváření podmínek pro aktivní naplnění volného času dětí, mládeže i dalších klientů formou zájmových, vzdělávacích, rekreačních a spontánních činností. Slogan UŽIJ SI VOLNÝ ČAS U NÁS 24

25 7. závěr Téma tvorby image DDM Klatovy, které jsem si vybral pro tuto ročníkovou práci je značně obsáhlé. Podrobně jsem se věnoval pouze dvěma aspektům; designu organizace a propagaci. Bylo to především z toho důvodu, že se tato témata objevila ve SWOT analýze jako slabé stránky organizace a jako nevyhovující faktory při analýze současného image DDM. Změna designu, nové logo, nové propagační předměty, nové firemní barvy jsou navíc na první pohled viditelné změny, které zaujali jak klienty tak kolegy. Vyhnul jsme se tak negativním reakcím, které občas se změnami v organizaci přicházejí. Naopak pozitivní ohlasy, které jsme po vizuální změně designu zaznamenali, naznačují, že jsme se vydali po správné cestě. Je to však jen první krok změny image DDM Klatovy. Další složky image organizace, na které se hodlám v dalším roce zaměřit jsou podniková kultura a komunikace. Podniková kultura je důležitý faktor při vnímání organizace veřejností. Budeme si muset společně definovat pravidla podnikové kultury, kterými se následně budeme řídit. Při analýze a tvorbě vnitřní a vnější komunikace se zaměříme na způsob, jakým organizace komunikuje s veřejností a jak komunikujeme v organizaci mezi sebou navzájem. 25

26 Seznam použité literatury BĚLOHLÁVEK, F. a kol Management. Olomouc: Rubico. 642 s. ISBN PŘIBOVÁ a kol Marketingový výzkum v praxi. Praha: Grada Publishing. ISBN NĚMEC, P Public Relations. Praha: Management Press. ISBN SVĚTLÍK, J Marketing školy. Zlín: EKKA. ISBN EGER, L Management školy - Image školy. Plzeň: Západočeská univerzita. APPELTAUEROVÁ, L., HUTNÍKOVÁ, E., KADLECOVÁ M., ZBIEJCZUK, A. Studie Česko v sociálních sítích [online]. Dostupný z WWW: <http://www.h1.cz/files/h1cz-cesko-socialni-site-2011.pdf>. ŠPINAR, D. Jak správně napsat tiskovou zprávu. [online]. Dostupný z WWW: < JINDRA, J. Abeceda managementu. [online]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2766/abeceda-managementu--- PUBLIC-RELATIONS.html/ >. 26

27 Seznam tabulek Tabulka 1 Zákazníci DDM Klatovy... 6 Tabulka 2 Analýza SWOT... 8 Tabulka 3 Analýza současného stavu image v DDM Klatovy Tabulka 4 Analýza DDM - současnost a budoucnost Tabulka 5 Seznam médií

28 Seznam obrázků Obrázek 1 Původní logo DDM Klatovy Obrázek 2 Nové logo DDM Klatovy Obrázek 3 Náhled hlavičkového papíru Obrázek 4 Náhled obálky Obrázek 5 Vizitka Obrázek 6 Leták - náhled záhlaví Obrázek 7 Tisková zpráva - náhled záhlaví Obrázek 8 Samolepka Obrázek 9 Odznak Obrázek 10 Přívěsek na klíče Obrázek 11 Gumový náramek Obrázek 12 Náhled loga na modré a oranžové barvě oblečení Obrázek 13 Logotyp č

29 Seznam grafů Graf 1 Analýza současného stavu image v DDM Klatovy

30 Příloha A. Analýza současného stavu image (přepočtené hodnoty) Povědomost organizace na veřejnosti 50 Kvalita výchovně vzdělávacího procesu 49 Péče o příchozí návštěvníky 51 Celkové vystupování pracovníků 47 Oblečení a upravenost pracovníků 47 Odborná úroveň pracovníků 47 Propagační strategie organizace 44 Úroveň a vhodnost propagačních předmětů 35 Štábní úroveň písemností 47 Používání, využívání loga 37 Vhodné firemní heslo, slogan 39 Odlišnost od konkurence 43 Včasnost vyřizovaných požadavků klientů 51 Vhodná firemní kultura 48 Sdílené hodnoty organizace 44 Využívání společných rituálů a akcí 45 Celkový design organizace 36 Pravidla pro podnikový vzor 44 Důvěra hlavních cílových skupin 49 Důvěra státních institucí 51 30

31 Příloha B. Varianty loga DDM Logotyp 1 Logotyp 1 s pozadím Logotyp 2 Logotyp 3 31

32 Příloha C. Barevné použití loga 32

33 Příloha D. Plakát na akci DDM 33

34 Příloha E. Tisková zpráva o akci DDM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KLATOVY oznamuje pořádání 1. ročníku 24 hodinového maratonu ve florbale. Klatovy, 6. ledna 2012: pro velký zájem o florbal mezi klatovskou mládeží, připravil Dům dětí a mládeže Klatovy na začátek února novinku; 1. ročník 24 hodinového maratonu ve florbale. Turnaj proběhne ve dnech 3. a 4. února v tělocvičně Masarykovy ZŠ Klatovy. Zahájení turnaje je naplánováno na 9.00 v pátek. Konec o 24 hodin později, v sobotu v 9.00 ráno. Turnaj je připraven pro 18 týmů, které mezi sebou sehrají celkem 72 zápasů (2x10 min.). Pro zájemce jsme připravili 2. kategorie: I. kategorie pro hráče ve věku 14 20, II. kategorie pro 21-leté a starší. S pořádáním florbalových turnajů máme dlouholeté zkušenosti a tak jsme chtěli florbalisty překvapit zajímavou novinkou. Navíc máme díky výborné spolupráci s Masarykovou ZŠ k dispozici kvalitní zázemí pro pořádání takového turnaje. uvedl k turnaji Tomáš Kovanda, ředitel DDM Klatovy. Zájemci o nevšední florbalový zážitek se mohou přihlašovat do 21. ledna na tel. číslech: , (Pavla Vlčková) nebo prostřednictvím u: Startovné pro 10-ti členný tým činní 1.000,- Kč. Kontakt: Dům dětí a mládeže Klatovy Pavla Vlčková Ul. 5. Května 109, Klatovy tel.: , mob.:

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ Autorka: Ing. Lucie Hájková Brno, březen 2011 1 OBSAH 0 ÚVOD... 4 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Změna je život II Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu

Více