TVORBA IMAGE DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE KLATOVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVORBA IMAGE DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE KLATOVY"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1.ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE TVORBA IMAGE DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE KLATOVY Autor: Tomáš Kovanda Klatovy, prosinec 2011

2 Prohlášení autora P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracoval zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použil

3 OBSAH 1. Úvod Charakteristika organizace Analýza DDM Klatovy Image Teoretický úvod Analýza současného stavu image v DDM Klatovy Analýza DDM současnost a budoucnost Design Logo DDM Klatovy Design manuál Propagace Seznam propagačních prostředků DDM v novém designu Formy propagace Slogany, hlavní sdělení komunikace...23 Seznam použité literatury...26 Seznam tabulek...27 Seznam obrázků...28 Seznam grafů...29 Příloha A. Analýza současného stavu image (přepočtené hodnoty)...30 Příloha B. Varianty loga DDM...31 Příloha C. Barevné použití loga...32 Příloha D. Plakát na akci DDM...33 Příloha E. Tisková zpráva o akci DDM

4 1. Úvod Tématem této práce je tvorba image Domu dětí a mládeže Klatovy. Tuto oblast jsme v posledních letech v DDM nijak zásadně neřešili. Jednotlivé prvky image jsme používali více méně intuitivně, ale neměli jsme vytvořen žádný manuál pro jejich používání. V této práci se věnuji dvěma složkám image: designu organizace a propagační činnosti organizace. V první části se zaměřuji na analýzu DDM formou zpracování SWOT analýzy a charakteristiky zákazníků. Na tuto část navazuje analýza současného stavu image v DDM Klatovy. Cílem analýzy je zhodnocení současného stavu image a také snaha společně se zamyslet nad tím, jak by Dům dětí a mládeže měla vnímat veřejnost. V další části navrhuji konkrétní kroky ke zlepší stavu image DDM se zaměřením na design organizace, používání design manuálu a přípravu nových propagačních materiálů a předmětů a jednotlivých forem propagace. 4

5 2. Charakteristika organizace Dům dětí a mládeže je příspěvková organizace, která se věnuje práci s dětmi a mládeží. Náplní naší práce je poskytování zájmového vzdělávání pro děti, mládež, jejich rodiče i další dospělé zájemce v jejich volném čase. Nabízíme téměř sto zájmových útvarů nejrůznějšího zaměření. Pořádáme zimní, letní a příměstské tábory. Organizujeme předmětové soutěže a olympiády, vyhlašované Krajským úřadem a MŠMT. Každoročně připravíme a realizujeme přes čtyřicet příležitostných akcí pro širokou veřejnost. Realizujeme vzdělávací programy pro školy. Statistická charakteristika Pravidelná zájmová činnost (stav k ) Celkový počet účastníků zájmového vzdělávání 1208 (z toho počet žáků a studentů 1023) Počet zájmových útvarů 94 Příležitostná a spontánní činnost (školní rok 2010/2011) účastníků na 44 akcích a v Klubu otevřených dveří Táborová činnost (školní rok 2010/2011) Počet pobytových akcí 12 Počet účastníků 474 Soutěže MŠMT (školní rok 2010/2011) Počet soutěží v DDM 17 Počet účastníků 796 Evidenční počet pracovníků (k ) Interní pracovníci 12,1 úvazku 15 pracovníků Externí pracovníci 0,7 úvazku 8 pracovníků 5

6 3. Analýza DDM Klatovy Analýza DDM Klatovy se skládá z charakteristiky zákazníků a jejich očekávání od DDM a ze zpracované SWOT analýzy. Zákazníci DDM Klatovy V následující tabulce uvádím hlavní zákazníky DDM Klatovy a jejich očekávání, s kterými přichází do domu dětí. Tabulka 1 Zákazníci DDM Klatovy Zákazník Zřizovatel - KÚ Jeho očekávání od DDM Zajištění volnočasových aktivit Správa svěřeného majetku Vyrovnané hospodaření Organizace předmětových soutěží a olympiád Tvorba pracovních míst Děti Pestrá nabídka kroužků Atraktivní mimořádné akce, výlety, apod. Široká nabídka táborů Možnost najít si nové přátele a kamarády Přátelská atmosféra Mládež Klub otevřených dveří Florbalové turnaje Spolupráce při tvorbě projektů např. Mládež v akci Přátelská atmosféra Táborové brigády 6

7 Rodiče Nabídka pravidelného zájmového vzdělávání pro děti Táborová činnost Realizace mimořádných akcí Bezpečné prostředí Aktivity pro rodiče s dětmi MŠ, ZŠ Výukové programy Spolupráce při mimořádných akcích Rubikon, Paragraf 11/55 Spolupráce při organizování předmětových soutěží a olympiád Pronájem turistické základny (lyžařské pobyty) Místní úřady Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež Spolupráce v oblasti mimořádných akcí konaných ve městě Tvorba pracovních míst Účast ve vypisovaných grantových řízeních Analýza SWOT SWOT analýza je jednoduchou technikou pro úspěšný a trvalý rozvoj organizace. Je zkratkou anglických slov Strenghs (přednosti silné stránky), Weaknessses (nedostatky slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby), přičemž se jedná o přednosti a nedostatky organizačních interních kapacit a o příležitosti a hrozby v organizačním vnějším prostředí. (F. Bělohlávek, 2001, s. 214). Při tvorbě analýzy SWOT vycházíme z předpokladu, že dosáhneme strategického úspěchu maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. 7

8 Tabulka 2 Analýza SWOT Silné stránky Fungující kolektiv pracovníků DDM Vlastní areál Zákaznický přístup ke klientům Vlastní táborové základny Pestrá nabídka ZÚ Spolupráce s dalšími organizacemi (Měks, Pionýr, ) Vyrovnané hospodaření Levné (dostupné) služby Slabé stránky Slabá propagační činnost Nevýrazná image organizace na veřejnosti Nedostatek atrakcí a odpočinkových zón v areálu Málo funkční fundraising Nedostatečná kapacita prostor pro Klub otevřených dveří Zastaralé webové stránky SWOT Příležitosti Hrozby Nové trendy Víkendové akce Grantové výzvy Tematické akce (např. Den země) Nové kategorie klientů (např. matky s dětmi) Přednášky, besedy Dobrovolnictví Enviromentální výchova a osvěta Změny v normativech Kroužky na ZŠ Zdražující materiály, vstupy Nedostatek finančních prostředků na opravy 8 budov Růst administrativy 8

9 V této práci se zaměřím především na slabou propagační činnost a nevýraznou image organizace, které se jeví jako slabé stránky naší organizace. Zlepšením propagační činností a image organizace nejen eliminujeme tyto slabé stránky, ale zároveň s jejich pomocí upozorníme na naše silné stránky (pestrá nabídka zájmových útvarů, zákaznický přístup ke klientům, pronájem vlastních táborových základen, levné (dostupné služby). 9

10 4. Image Teoretický úvod O "image" se v odborné literatuře uvádí, že představuje souhrn představ o organizaci, jež převládají v relevantní části veřejnosti. Image můžeme definovat jako "souhrn představ, postojů, názorů a zkušeností lidí ve vztahu k určitému objektu, např. podniku, výrobku, značce, politické straně, osobnosti atd. pro image je také důležité to, že přes určité rysy stability a trvalosti ji lze ovlivnit." (Přibová a kol, 1996) "Image organizace je vytvářena především trvalým, pozitivním a vysoce profesionálním přístupem pracovníků, zdravým klimatem, dobrou prací managementu, demonstrováním významných odlišností organizace a pravidelnou komunikací se všemi klienty i se širokou veřejností." (Světlík, 1996) Public relations jako marketingovou komunikační politikou je možné ovlivňovat image pozitivním směrem. Organizace v tom případě ve své komunikaci musí vyjadřovat jasný pohled o sobě, své představě, zdrojích kterými disponuje pro svůj účel a jasně ukazovat svoji strategii. (Eger, 2001) Při přípravě a realizaci komunikace musíme dát ovšem pozor na chybu, na kterou nás v této souvislosti upozorňuje Evans: Největší chybou v komunikaci je, když organizace neví co chce komunita. Potom může vynakládat úsilí a zdroje na propagaci něčeho, co komunita nechce. Odpovídá propagovaná image organizaci? Propagované image musí být realistické!" (Eger, 2001) 10

11 4.2. Analýza současného stavu image v DDM Klatovy Dotazníkové šetření mezi zaměstnanci DDM Klatovy Do dotazníku jsou zařazeny faktory, které následně hodnotíme na pětibodové stupnici. Hodnocení: 1 nevyhovuje vůbec, 2 většinou nevyhovuje, 3 občas vyhovuje, 4 vyhovuje, 5 je na vysoké úrovni Tabulka 3 Analýza současného stavu image v DDM Klatovy Povědomost organizace na veřejnosti 2x 6x 4x Kvalita výchovně vzdělávacího procesu 2x 7x 3x Péče o příchozí návštěvníky 1x 5x 6x Celkové vystupování pracovníků 4x 5x 3x Oblečení a upravenost pracovníků 3x 7x 2x Odborná úroveň pracovníků 3x 7x 2x Propagační strategie organizace 9x 3x 1x Úroveň a vhodnost propagačních předmětů 2x 2x 3x 5x Štábní úroveň písemností 4x 5x 3x Používání, využívání loga 2x 3x 3x 4x Vhodné firemní heslo, slogan 1x 1x 4x 6x Odlišnost od konkurence 1x 3x 8x Včasnost vyřizovaných požadavků klientů 1x 7x 4x Vhodná firemní kultura 5x 3x 4x Sdílené hodnoty organizace 1x 5x 3x 3x Využívání společných rituálů a akcí 6x 3x 3x Celkový design organizace 1x 2x 5x 4x 11

12 Pravidla pro podnikový vzor 3x 2x 3x 4x Důvěra hlavních cílových skupin 3x 5x 4x Důvěra státních institucí 2x 5x 5x Dotazníkového šetření se zúčastnilo 12 zaměstnanců DDM. Jako nejvíce nevyhovující vyšli z tohoto šetření následující faktory: Úroveň a vhodnost propagačních předmětů Používání, využívání loga Celkový design organizace Graf 1 Analýza současného stavu image v DDM Klatovy 12

13 4. 3. Analýza DDM současnost a budoucnost Tabulka 4 Analýza DDM - současnost a budoucnost Jak si představujeme, aby veřejnost vnímala DDM? Jak si myslíme, že nás skutečně vnímá? V čem jsme dobří? Čím se můžeme ve své činnosti pochlubit? Co potřebuje ve své činnosti zlepšit? V čem jsme lepší než ostatní volnočasové organizace? (MěKS, Sokol, ZUŠ, Pionýr, Skaut, ) Alespoň jeden důvod, proč se zákazník (klient) obrátí právě na nás? Alespoň jeden důvod, proč se na naši organizaci neobrátí? Kde jsou (nebo mohou být) naše nevýhody? Jako organizaci, která nabízí atraktivní aktivity pro klienty všech věkových kategorií a kde pracují kvalifikovaní zaměstnanci, které jejich práce baví. Jako organizaci, která nabízí atraktivní aktivity a kde pracují kvalifikovaní zaměstnanci, které jejich práce baví. Profesionální přístup ke klientům, dobře připravené a realizované akce pro veřejnost, pestrá nabídka kroužků pro všechny věkové kategorie. Početná a zajímavá nabídka kroužků, aktivní zapojení do akcí pro veřejnost v regionu, kvalitní vzdělávací programy pro školy, klienti, kteří se k nám rok co rok vracejí. Více informovat veřejnost o naší činnosti, propagaci, změnit zastaralé webové stránky. Pestrost nabídky, kvalitně vybavené prostory klubu, učeben, tělocvičen, kvalifikovaní pedagogové. Široká nabídka aktivit, kladné reference od stávajících klientů, kvalifikovaní pedagogové, dostupné ceny. Nevědí o nás, neznají naši nabídku aktivit, značná vzdálenost od některých základních škol. Špatná informovanost veřejnosti o našich aktivitách 13

14 5. Design Design je velmi důležitá složka image. Mezi prvky designu patří architektura budov organizace, vnitřní vybavení, zařízení kanceláří, logo, firemní barvy DDM, dopisní papíry, vizitky, formuláře, a propagační materiály. V této oblasti máme značné rezervy a zároveň už pracujeme na jejich odstranění: zastaralé logo, nedostatečně využívané propagační materiály, příliš studené firemní barvy našeho DDM (modrá a bílá) Logo DDM Klatovy Logo, které jsme používali do prosince 2011 již dostatečně nevystihovalo naše působení v oblasti volného času. Obrázek 1 Původní logo DDM Klatovy Chceme se profilovat jako organizace, která pracuje nejen s dětmi, ale také s mládeží, dospělými, rodinami s dětmi. Návrh nového loga jsme zadali ke zpracování studentkám Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni. 14

15 Z obdržených návrhů jsme uspořádali anketu mezi pracovníky DDM, dětmi, rodiči, návštěvníky klubu. V této anketě jednoznačně uspěl návrh Lucie Slavíkové. Po několika úpravách a konzultacích jsme dospěli k finálnímu návrhu nového loga pro DDM Klatovy. Obrázek 2 Nové logo DDM Klatovy Pro logo je zvolena pestrá barevnost tmavě modré, která byla používána i na původním logu. Doplněno bylo o kontrastní oranžovou. Logo je dělené do tvarů, které by měli připomínat dětskou stavebnici. Oválná část písmen D, z nichž jedno je převrácené a nad kterými se nachází tečka, pak mají připomínat lidskou postavu. Právě kontrast převrácených písmen D a z nich vytvořená postava je ta část loga, která se osloveným dětem, rodičům i pracovníkům DDM nejvíce líbila. Nově přidaná oranžová barva má evokovat energii a aktivitu naší činnosti 15

16 5.2. Design manuál Design manuál je tvořen třemi variantami loga (viz. Příloha B), popisem jeho použití a popisem používaných barevných variant (viz. Příloha C). Dále obsahuje vzory používaných merkantilií: hlavičkový papír, šablona tiskové zprávy, vzory obálek, šablonu letáku včetně zásad pro tvorbu pozvánek a letáků. Grafické zpracování vizitek a návrhy propagačních předmětů. Obrázek 3 Náhled hlavičkového papíru Obrázek 4 Náhled obálky Obrázek 5 Vizitka 16

17 6. Propagace Propagace je předávání informací mezi organizací a veřejností takovým způsobem, aby ovlivnily jejich názory a chování. Hlavním úkolem propagace je informovat veřejnost o tom, že DDM Klatovy je nejlepší volnočasovou organizací v kraji, pracují zde ti nejlepší pedagogové, nabízí bezkonkurenční zájmovou činnost pro všechny věkové kategorie za přijatelné ceny. V současné konkurenční době se význam kvalitní propagace zvyšuje. Pro organizaci je důležité, aby naši klienti (stávající i potenciální) měli dostatečné množství informací o naší činnost. Kvalitní propagační činností můžeme napomoci účasti veřejnosti na akcích, dostatečné naplněnosti pravidelných zájmových útvarů a táborů, zlepšení dobrého jména domu dětí na veřejnosti, u zřizovatele, místních úřadů, tedy všech, kteří jsou našimi zákazníky. Cíle propagace: Pozvat k činnosti DDM, informovat, budovat image DDM. Co chceme propagovat: Nabídku pravidelné činnosti na zájmových útvarech, mimořádné akce, tábory, úspěchy v činnosti DDM Seznam propagačních prostředků DDM v novém designu Letáky, pozvánky, brožury Zásady tvorby letáků, pozvánek, brožur: používat bezpatkové písmo Tahoma, pro nadpisy používat písmo Cargo DOT regular, využívat firemních barev, tzn. tmavě modrá, oranžová. Záhlaví se vzorem vizuálního stylu: Obrázek 6 Leták - náhled záhlaví 17

18 Nepoužívat více než 2 druhy písma, text zvýrazňovat tučně, kurzívou nebo změnou velikosti písma, nekombinovat příliš velké množství barev, stínů a barevných přechodů, uváženě volit barvu písma na barevném pozadí. Tiskové zprávy Hlavní zásady tvorby tiskové zprávy. Tisková zpráva musí být zajímavá, stručná. Měla by obsahovat fakta, názory, vysvětlení, přímou řeč. Struktura tiskové zprávy: Titulek - Nejdůležitější část. Musí být dostatečně popisný, aby reprezentoval obsah zprávy, ale současně krátký a úderný, aby rychle zaujal. Perex - Krátký výtah zprávy, její anotace. Jedná se o první odstavec, který obsahuje základní informace ze zprávy. Shrnuje to nejdůležitější, co chceme říci. Graficky je odlišen kurzívou. Text zprávy - rozumně dlouhý text (celá tisková zpráva by se měla vejít na jednu stránku A4), Používejte mezi nadpisy, vizuálně (např. kurzívou) odlišujte citace. Využijte odrážek, ztučnění a jiných formálních úprav, které napomáhají přehlednosti. Doplňující informace - Na konci zprávy uvádět odstavec o naší organizaci. Novinář tento text většinou nezveřejní, ale je možné, že jej použije, pokud bude chtít zprávu trochu natáhnout, nebo si z něj vezme to nejpodstatnější pro uvedení čtenáře do souvislostí (viz. Kapitola 6.3 Slogany, hlavní sdělení komunikace). Kontaktní údaje - Na úplném konci uvést jméno zodpovědné osoby, na kterou je možné se obrátit v případě doplňujících dotazů. Obrázek 7 Tisková zpráva - náhled záhlaví 18

19 Webové stránky Současné webové stránky DDM jsou naprosto nevyhovující, zejména zastaralým designem a složitostí pro uživatele. Je nutná jejich celková obměna. Design webových stránek bude korespondovat s novým vizuálním stylem DDM. Při tvorbě bude kladen důraz na jejich atraktivitu, jednoduchost a přehlednost pro uživatele. Profil na facebooku Profil na facebooku využíváme již více než rok. I přes tuto skutečnost má profil jen 118 fanoušků. Je to dáno tím, že facebook je využíván jen určitou věkovou skupinou uživatelů a našimi klienty jsou i děti, kteří facebook nevyužívají. Zásady správy facebookového profilu: dodržovat zásadu minimálně 1 příspěvku za dva dny, zveřejňování pozvánek na akce týden před akcí, k akci vytvořit událost a pozvat všechny fanoušky profilu, fotografie z akcí zveřejňovat v den akce, popř. druhý den po akci. K propagaci kroužků využívat krátké video-upoutávky (zpracované programem animoto.com). Pro zvýšení počtu uživatelů počítáme s propojením profilu s nově vytvořenými webovými stránkami a dále častějším využíváním facebookových aplikací (např. tvorba anket). Nové formy propagace Sociální síť google+. Tuto novou sociální síť chceme sledovat a v případě, že ji bude využívat stále více našich klientů bude účelné vytvořit a aktivně spravovat i zde profil DDM Klatovy. Propagační předměty Tuto oblast propagace jsme dosud dostatečně nevyužívali. Používáme pouze informační leták o DDM, samolepky s logem, propisky. Nově se chceme zaměřit na atraktivní propagační předměty, které jsou mezi dětmi a mládeží IN (např. gumové náramky, odznaky). 19

20 Návrhy nových propagačních předmětů Obrázek 8 Samolepka Obrázek 9 Odznak Obrázek 10 Přívěsek na klíče Obrázek 11 Gumový náramek 20

21 Firemní oblečení pracovníků Polotrička s límečkem ve firemních barvách s logem, trička ve firemních barvách s logem, fleesová vesta ve firemních barvách s logem, čepice s kšiltem. Firemní oblečení je určeno k nošení na mimořádných akcích pořádaných DDM (výjimku tvoří kulturní akce, kde se předpokládá společenské oblečení). Obrázek 12 Náhled loga na modré a oranžové barvě oblečení 6.2. Formy propagace Vývěsky a nástěnky V současné době využíváme 4 vývěsky v centru města a na sídlištích, 1 vývěsky na Městském úřadě a 4 nástěnek na základních školách. Tato kapacita se jeví jako dostatečná. Pro název organizace na vývěskách a nástěnkách bude použito logotypu č. 3. Plakáty na akce se vyvěšují měsíc před akcí. Obrázek 13 Logotyp č. 3 Přímá propagace pomocí u Rozesílání měsíční nabídky akcí na y klientů (s jejich předchozím souhlasem), které uvedly do přihlášek. Měsíční nabídka se rozesílá na začátku daného měsíce. 21

22 Tiskové zprávy Rozesílání pozvánek na akce vždy 14 dní před akcí. Tiskové zprávy po úspěšně ukončené akci se odesílají ihned po akci, popř. druhý den po akci. Využíváme následujících médií: Tabulka 5 Seznam médií Název média Tištěná média Klatovský deník Regionální MF Dnes Měsíčník Rozhled Měsíčník Nové Klatovsko Měsíčník Klatovan Regionální rádia Rádio Blaník Rádio FM Plus Rádio Šumava Kiss Proton Český rozhlas Plzeň Informační centra IC Klatovy IC Nýrsko IC Horažďovice IC Kdyně IC Plánice Ostatní média ČTK Regionální televize ZAK TV Česká televize Kontakt Jitka Englová

23 Kulturní zpravodaj města Klatovy Zasílání měsíční nabídky akcí vždy do 15. dne v měsíci. Nabídka je zveřejňována v kulturním zpravodaji, který vychází s měsíční periodicitou. Rozdávání letáků V budovách DDM Klatovy (pokladna v budově D, recepce v budově E ). Dny otevřených dveří Na začátku školní roku v prvních 14-ti dnech v září. Představení činnosti DDM spojené se zápisy do pravidelné zájmové činnosti. Velké akce pro veřejnost Akce s dlouholetou tradicí, pozitivním ohlasem a velkou účastí veřejnosti: Klatovský volňásek, Čertovská show na ledě, Florbalová amatérská liga, burza zimního oblečení. Akce s výborným mediálním nábojem: 24-hodinový maraton ve florbalu, Závody v běhu do schodů na Černou věž 1, spolupráce se společností Člověk v tísni při organizování Běhů pro Afriku Slogany, hlavní sdělení komunikace Hlavní sdělení by se měla objevovat v našich tiskových zprávách, v rozhovorech s novináři, v informacích pro veřejnost, novinových článcích, brožurách. Všude tam, kde o sobě budeme informovat, mluvit a psát. 1 Černá věž hlavní dominanta Klatov. Pětipatrová věž je vysoká 81,6 metrů byla postavena v letech mistrem Antoniem de Salla za účelem signalizace nebezpečí - požárů a nepřátelských vojsk. Vlivem mnoha požárů získala věž tmavočerné zbarvení, proto dostala název Černá věž. Legenda praví, že z míst pod Vodojemem byl postaven dřevěný most vedoucí nad střechami domů až ke stavbě věže. V roce 1855 byla věž osazena hodinami, které zhotovil klatovský mechanik Jan Bošek. Velká ručička těchto hodin měří 2 metry, ručičky a číslice jsou pozlaceny. K ochozu vede 226 schodů. Odsud je krásný pohled nejen na město, ale i na překrásné panorama Šumavy. Pokud je velmi dobrá viditelnost je možno vidět i vrcholky Alp. Skokem z věže skončilo svůj život doposud 6 sebevrahů, jako první student Antonín Dobízl v roce

24 Dům dětí a mládeže Klatovy pořádá a svým klientům nabízí: pravidelnou zájmovou činnost pro děti a mládež a také pro dospělé v 95 zájmových kroužcích, velké množství akcí pro veřejnost divadelní a taneční vystoupení, výstavy, sportovní soutěže, zajištění soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, výukové a vzdělávací programy a kurzy, v Klubu otevřených dveří zázemí pro činnost neorganizované mládeže, letní a zimní prázdninové tábory, víkendové akce a příměstské tábory, celoročně provozovaná ubytovací zařízení - táborové základny: v Kunkovicích, na Hojsově Stráži. Poslání domu dětí a mládeže Klatovy Posláním DDM Klatovy je vytváření podmínek pro aktivní naplnění volného času dětí, mládeže i dalších klientů formou zájmových, vzdělávacích, rekreačních a spontánních činností. Slogan UŽIJ SI VOLNÝ ČAS U NÁS 24

25 7. závěr Téma tvorby image DDM Klatovy, které jsem si vybral pro tuto ročníkovou práci je značně obsáhlé. Podrobně jsem se věnoval pouze dvěma aspektům; designu organizace a propagaci. Bylo to především z toho důvodu, že se tato témata objevila ve SWOT analýze jako slabé stránky organizace a jako nevyhovující faktory při analýze současného image DDM. Změna designu, nové logo, nové propagační předměty, nové firemní barvy jsou navíc na první pohled viditelné změny, které zaujali jak klienty tak kolegy. Vyhnul jsme se tak negativním reakcím, které občas se změnami v organizaci přicházejí. Naopak pozitivní ohlasy, které jsme po vizuální změně designu zaznamenali, naznačují, že jsme se vydali po správné cestě. Je to však jen první krok změny image DDM Klatovy. Další složky image organizace, na které se hodlám v dalším roce zaměřit jsou podniková kultura a komunikace. Podniková kultura je důležitý faktor při vnímání organizace veřejností. Budeme si muset společně definovat pravidla podnikové kultury, kterými se následně budeme řídit. Při analýze a tvorbě vnitřní a vnější komunikace se zaměříme na způsob, jakým organizace komunikuje s veřejností a jak komunikujeme v organizaci mezi sebou navzájem. 25

26 Seznam použité literatury BĚLOHLÁVEK, F. a kol Management. Olomouc: Rubico. 642 s. ISBN PŘIBOVÁ a kol Marketingový výzkum v praxi. Praha: Grada Publishing. ISBN NĚMEC, P Public Relations. Praha: Management Press. ISBN SVĚTLÍK, J Marketing školy. Zlín: EKKA. ISBN EGER, L Management školy - Image školy. Plzeň: Západočeská univerzita. APPELTAUEROVÁ, L., HUTNÍKOVÁ, E., KADLECOVÁ M., ZBIEJCZUK, A. Studie Česko v sociálních sítích [online]. Dostupný z WWW: <http://www.h1.cz/files/h1cz-cesko-socialni-site-2011.pdf>. ŠPINAR, D. Jak správně napsat tiskovou zprávu. [online]. Dostupný z WWW: < JINDRA, J. Abeceda managementu. [online]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2766/abeceda-managementu--- PUBLIC-RELATIONS.html/ >. 26

27 Seznam tabulek Tabulka 1 Zákazníci DDM Klatovy... 6 Tabulka 2 Analýza SWOT... 8 Tabulka 3 Analýza současného stavu image v DDM Klatovy Tabulka 4 Analýza DDM - současnost a budoucnost Tabulka 5 Seznam médií

28 Seznam obrázků Obrázek 1 Původní logo DDM Klatovy Obrázek 2 Nové logo DDM Klatovy Obrázek 3 Náhled hlavičkového papíru Obrázek 4 Náhled obálky Obrázek 5 Vizitka Obrázek 6 Leták - náhled záhlaví Obrázek 7 Tisková zpráva - náhled záhlaví Obrázek 8 Samolepka Obrázek 9 Odznak Obrázek 10 Přívěsek na klíče Obrázek 11 Gumový náramek Obrázek 12 Náhled loga na modré a oranžové barvě oblečení Obrázek 13 Logotyp č

29 Seznam grafů Graf 1 Analýza současného stavu image v DDM Klatovy

30 Příloha A. Analýza současného stavu image (přepočtené hodnoty) Povědomost organizace na veřejnosti 50 Kvalita výchovně vzdělávacího procesu 49 Péče o příchozí návštěvníky 51 Celkové vystupování pracovníků 47 Oblečení a upravenost pracovníků 47 Odborná úroveň pracovníků 47 Propagační strategie organizace 44 Úroveň a vhodnost propagačních předmětů 35 Štábní úroveň písemností 47 Používání, využívání loga 37 Vhodné firemní heslo, slogan 39 Odlišnost od konkurence 43 Včasnost vyřizovaných požadavků klientů 51 Vhodná firemní kultura 48 Sdílené hodnoty organizace 44 Využívání společných rituálů a akcí 45 Celkový design organizace 36 Pravidla pro podnikový vzor 44 Důvěra hlavních cílových skupin 49 Důvěra státních institucí 51 30

31 Příloha B. Varianty loga DDM Logotyp 1 Logotyp 1 s pozadím Logotyp 2 Logotyp 3 31

32 Příloha C. Barevné použití loga 32

33 Příloha D. Plakát na akci DDM 33

34 Příloha E. Tisková zpráva o akci DDM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KLATOVY oznamuje pořádání 1. ročníku 24 hodinového maratonu ve florbale. Klatovy, 6. ledna 2012: pro velký zájem o florbal mezi klatovskou mládeží, připravil Dům dětí a mládeže Klatovy na začátek února novinku; 1. ročník 24 hodinového maratonu ve florbale. Turnaj proběhne ve dnech 3. a 4. února v tělocvičně Masarykovy ZŠ Klatovy. Zahájení turnaje je naplánováno na 9.00 v pátek. Konec o 24 hodin později, v sobotu v 9.00 ráno. Turnaj je připraven pro 18 týmů, které mezi sebou sehrají celkem 72 zápasů (2x10 min.). Pro zájemce jsme připravili 2. kategorie: I. kategorie pro hráče ve věku 14 20, II. kategorie pro 21-leté a starší. S pořádáním florbalových turnajů máme dlouholeté zkušenosti a tak jsme chtěli florbalisty překvapit zajímavou novinkou. Navíc máme díky výborné spolupráci s Masarykovou ZŠ k dispozici kvalitní zázemí pro pořádání takového turnaje. uvedl k turnaji Tomáš Kovanda, ředitel DDM Klatovy. Zájemci o nevšední florbalový zážitek se mohou přihlašovat do 21. ledna na tel. číslech: , (Pavla Vlčková) nebo prostřednictvím u: Startovné pro 10-ti členný tým činní 1.000,- Kč. Kontakt: Dům dětí a mládeže Klatovy Pavla Vlčková Ul. 5. Května 109, Klatovy tel.: , mob.:

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

SK KELTI 2008 NÁBOROVÁ ČINNOST SK KELTI Roman Novák

SK KELTI 2008 NÁBOROVÁ ČINNOST SK KELTI Roman Novák NÁBOROVÁ ČINNOST SK KELTI 2008 Roman Novák 30.1.2016 Obsah 1. Výchozí stav 2. Projekt STAŇ SE KELTEM 2 1. Výchozí stav 3 Výchozí stav - Příznivý demografický vývoj v oblasti - Příliv dětí z vlastních řad

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Publicita projektu. Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová

Publicita projektu. Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014 Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Obecná pravidla publicity projektu Povinná publicita projektu je zakotvena ve Smlouvě o realizaci

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky.

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Publicita projektu. Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová

Publicita projektu. Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010 Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Povinná publicita projektu je zakotvena ve Smlouvě o realizaci grantového projektu a v Nařízení Komise

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PR KAMPAŇ. René Kuntoš, VŠO, magisterské studium

PR KAMPAŇ. René Kuntoš, VŠO, magisterské studium PR KAMPAŇ René Kuntoš, VŠO, magisterské studium PŘEDSTAVENÍ FIRMY Prodej špičkového tenisového vybavení vlastní značky (zejména tenisových raket) PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Ultra lehký rám Snadná ovladatelnost

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

Výsledky dotazníkového šetření PR a propagace

Výsledky dotazníkového šetření PR a propagace Výsledky dotazníkového šetření PR a propagace Dotazníkové šetření Dotazník připravila společně sekce PR a propagace a zástupci brněnských pionýrských skupin. Distribuce proběhla v listopadu 2013 přílož

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování DOKUMENTAČNÍ PROCES Šetření Vyhledávání Aktualizace Zpracování Průběžná kontrola Předávání Šetření informačních potřeb: viz předchozí modul Vyhledávání informací: Je třeba využívat více zdrojů: Internet

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB

Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB Aktualizováno: srpen 2016 1 Obsah Vizuální styl Úvodní slovo... 3 OVB Logo... 4 Naše barvy... 8 Naše písmo... 9 2 O významu jednotného vizuálního stylu Jednotný

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

PR a ICT podpora v projektu

PR a ICT podpora v projektu PR a ICT podpora v projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání CSŘ SVČ Kroměříž, 21.11.2008 Radek Maca INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, funkcí přímého marektingu a účinky publicity jako nástrojů komunikačního mixu.

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, funkcí přímého marektingu a účinky publicity jako nástrojů komunikačního mixu. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Mistrovství Evropy v softballu žen 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Hlavní pořadatel Pořadatelé: Nejprestižnější evropský turnaj opět v ČR Nejprestižnější

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21

Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21 Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21 Druhy medializace a propagace Tištěná forma : Propagační materiály, plakáty, letáky, bannery Pravidelné okénko v radničním Chrudimském zpravodaji Evaluační dotazníky

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů

Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů Program Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 verze platná od 1.11.2011 Obsah Co je to publicita

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá?

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá? Proč je publicita tolik důležitá? Publicita Petra Vodičková, Společný technický sekretariát zvýšení povědomí o evropských projektech zlepšení image Evropské unie kvalitní přeshraniční projekty dobrovolná

Více

Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch. 17. března 2016

Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch. 17. března 2016 Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch 17. března 2016 Marketing města obecně: proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníků město: maximum co nejkvalitnějších služeb za co nejnižší

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Pro informaci členům Monitorovacího výboru OPŽP konaného dne 10. listopadu 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz www. e

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě 1/7 Téma C. - Komunikace 1. Soutěž sami o sobě Svou činnost propagujeme a do soutěže se zapojujeme Svou činnost propagujeme, ale nezapojujeme se 27 41 Svou činnost nepropagujeme 14 Soutěž Sami o sobě nás

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

Základní pravidla pro tvorbu prezentací

Základní pravidla pro tvorbu prezentací Základní pravidla pro tvorbu prezentací (pro potřeby GJO zpracoval Lukáš Kačer) Název prezentace krátký věcný výstižný Rozsah prezentace kratší prezentace méně znamená více přiměřenost názornost přehlednost

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

vyhodnocení dotazníků Stávající stav firemní vizuální identity a komunikace

vyhodnocení dotazníků Stávající stav firemní vizuální identity a komunikace vyhodnocení dotazníků Stávající stav firemní vizuální identity a komunikace DotaznÍky byly vytvořeny v souvislosti s přípravou výběrového řízení pro tvorbu značky statutárního města Frýdek-Místek. Odhalily

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

Pohár vítězů poháru žen 2015

Pohár vítězů poháru žen 2015 Pohár vítězů poháru žen 2015 17. 22. srpna 2015 areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika www.softballcup.com Hlavní pořadatel Pořadatelé: Prestižní evropský turnaj Na Osmičce uvidíme špičkové

Více

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii pondělí 20. října 2014 Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Jak dostat do tisku, co chcete

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Města Český Brod. odbor tajemníka PR a kultura

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Města Český Brod. odbor tajemníka PR a kultura KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Města Český Brod odbor tajemníka PR a kultura Cíle komunikace vzájemné sdělování poskytování a předávání informací veřejnosti předávání informací uvnitř MěÚ propagace města a městského

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. Grafický manuál Státního pozemkového úřadu

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. Grafický manuál Státního pozemkového úřadu 2017 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU Grafický manuál Státního pozemkového úřadu ÚVOD Manuál vizuálního stylu Státního pozemkového úřadu definuje pokyny pro jednotné používání logotypu, typografie a základních

Více