Pražské nábřeží. Manuál užívání Pražských Náplavek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražské nábřeží. Manuál užívání Pražských Náplavek"

Transkript

1 Pražské nábřeží Manuál užívání Pražských Náplavek

2 2 Pražské břehy Obsah Obsah 2 Úvod 3 1. Popis stávající situace Existující nájemci Přehled stávajících kulturních a jiných akcí ARCHITEKTONICKÉ PROJEKTY PRO VLTAVU A PRAHU V POSLEDNÍCH LETECH Příklady zdařilého a funkčního využití nábřeží v Evropě Základní podmínky pro lepší využití a rozvoj společné pro všechny tři sledované nábřeží návrhy řešení Technický stav, čistota, bezpečnost PR a marketingová podpora Regulace provozu na Vltavě, kotvení lodí a pontonů Regulace dopravy a parkování Cyklistická stezka Projekt vodní tramvaje Rozdělení sezónního provozu Navrhované změny využití ploch, pronájem nebytových prostor a pořádání akcí Levostranná část Hořejší nábřeží Pravostranná část František, Dvořák, Alšovo Pravostranná část Rašínovo nábřeží 48 Závěr 53 Příloha 1 Ideová studie Olgoj Chorchoj Příloha 2 Projekt vodní tramvaje Příloha 3 PR a marketingový plan

3 3 Pražské břehy Pražské nábřeží Prezentace využití Pražských Náplavek pro MHMP Úvod Cílem této prezentace je popsat stávající stav a možnosti revitalizace a plnohodnotného využití naprosto unikátní části území hlavního města Prahy všeobecně známé jako Pražské Náplavky. Jedná se o území s obrovským potenciálem, které leží v samém středu města. Bohužel tento potenciál zůstává nevyužit a Praha se tak připravuje o jedinečný veřejný prostor. Ve většině ostatních evropských metropolích, které protíná řeka, je nábřeží jednou z nejatraktivnějších a nejnavštěvovanějších lokalit. Praha by samozřejmě neměla být výjimkou, a jak dokazuje současná praxe, nábřeží jsou zejména v létě čím dál tím víc navštěvována, čímž se potvrzuje potenciál místa. Bohužel aktivity na náplavkách mají více či méně živelný charakter, nejsou podporovány a navzájem koordinovány vlastníkem, a tak se celkový potenciál v současnosti nemůže dařit naplnit. V souladu se zadáním si tato práce neklade za cíl rozhodnout a ani navrhnout urbanistický a architektonický koncept prostoru nábřeží a přilehlých území města. Z našeho pohledu by se měli rozlišovat dvě roviny, úrovně revitalizace prostoru pražských náplavek. Pro naši potřebu je můžeme nazývat Velkou a Malou revitalizací. Velkou Revitalizaci chápeme jako nedílnou součást Metropolitního plánu. Tato koncepce by ve výsledku měla určit celkové směřování náplavek a řešit dané území v rámci celého komplexu Metropole. Pro získání co nejlepších výsledků doporučujeme buď v rámci řešení Metropolitního plánu, nebo následně, vypsání architektonicko-urbanistických soutěží, které budou sloužit jako podklad pro další fáze velké revitalizace. Naopak Malá Revitalizace je postavená na principu zesilování stávajících pozitivních prvků, potlačování negativních a posílení synergické funkce s přilehlým městským prostorem. Současný živelný provoz náplavek přirozeně určil jejich jednotlivé funkční využití, které je ekonomicky životaschopné a je nutné jej dle našeho mínění pouze kultivovat. Úkolem této práce je tedy identifikovat jednotlivé silné a slabé stránky provozu náplavek, navrhnout možnosti jejich posílení respektive potlačení a následně sledovat a vyhodnocovat ekonomický a provozní dopad těchto změn. V rámci uchopení celého rozsahu problematiky jsme nechali vypracovat rešerši stávajícího stavu designovým a architektonickým studiem Olgoj Chorchoj a výslednou práci Ideovou Studii Pražských Náplavek přikládáme v plném znění. Nejzajímavější závěry z této studie citujeme dále v textu. Výsledná práce předkládá MHMP možnosti jak v krátkém časovém výhledu výrazně vylepšit fungování náplavek jako veřejného prostoru, a to už od jara Zlepšením podmínek pro podnikání a větším zapojením veřejného sektoru se pokusíme přivést k Vltavě víc lidí a přetvořit tak tento poněkud opomíjený kout našeho hlavního města v atraktivní místo.

4 4 Pražské břehy 1.Popis stávající situace Předmětem této prezentace je návrh posílení využití nábřeží v třech ucelených částech. Levostranná část Hořejší nábřeží, Pravostranná část od Ministerstva dopravy po Mánesův most a pravostranná část Rašínovo nábřeží. Pražská nábřeží jsou součástí regulace toku Vltavy, která vznikla převážně na přelomu 19. a 20. století. V současnosti jsou součástí Pražské památkové rezervace a po provedených rekonstrukcích (TSK Praha) jsou ve velmi dobrém technickém stavu. Náplavky leží v aktivní zóně záplavového území a jejich využití musí být v souladu s 67 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Veškerá nově budovaná zařízení musí splňovat především podmínky v kapitole 5.tohoto povodňového plánu a umožňovat včasné přerušení provozu v případě povodně. Obecně lze konstatovat, že stavebně technický stav náplavek je dobrý a paradoxně k němu přispěla povodeň v roce 2002, kdy byly následně provedeny rekonstrukce poškozených prvků náplavek. Pro vlastní rozvoj náplavek je nutné dobudovat napojení na technickou infrastrukturu města v místech, kde chybí a provést rekonstrukci a renovaci prostorů kobek a nábřežních zdí v souladu s požadavky na napojení navrhovaných provozů na jednotlivých náplavkách. Stávající dopravní napojení pro dopravní obsluhu je plně vyhovující, pouze je nutné regulovat vjezd do prostoru náplavek a parkování na ploše náplavek, nejlépe výsuvnými zábranami. Naopak je nutné vytvořit napojení na uliční síť pro chodce v místech, kde chybí a zároveň posílit bezpečnost u stávajících přístupových míst. V celé délce pravostranných náplavek vede cyklostezka, která je integrována do městského systému cyklostezek. Je nutné řešit kolizi stezky s chodci a požadavkem užívání náplavky. Na Františku, Dvořákovo a Alšovo nábřeží Rašínovo nábřeží Hořejší nábřeží

5 5 Pražské břehy Levostranná část Smíchovská Hořejší nábřeží Na Hořejším nábřeží je zakotven botel Admirál. Část Hořejšího nábřeží je využívaná jako parkoviště (provozovatel do Pragoparking) Hořejší nábřeží nájemci a provozovatelé Rašínovo náb. Pragoparking Admirál restaurace a botel

6 6 Pražské břehy Hořejší část nábřeží od botelu Admiral směrem k železničnímu je v současnosti zcela nevyužitá. V předchozích letech zde byla vybudována městská pláž a kotviště divadelní lodi Tajemství. Chybějí prvky městského mobiliáře koše, lavičky, pouliční osvětlení a zároveň jakákoli aktivita, která by přivedla návštěvníky. Dolní část od botelu Admirál až k loděnici Slavie slouží pouze jako průjezdná propojovací komunikace s parkováním.

7 7 Pražské břehy Pravostranná část Nábřeží Ludvíka Svobody (km 50,90 51,48) Na nábřeží je trvale zakotven botel Albatros a nábřeží je využíváno jako parkoviště osobních a užitkových vozidel. Je zde rovněž kotviště osobních lodí. Na nábřeží jsou trvale umístěny velkoobjemové kontejnery na odpad. Dále proti proudu je trvale ukotven Bar u Bukanýra umístěný na pontonu. EVD s.r.o. Czech Boats, s.r.o. Přístav Praha s.r.o. Labská plavební Bukanýr Přístav Praha s.r.o. Albatros botel U Bukanýra music bar Labe Mělník Classic River Czech Boat Moravia, Czechie, Taurus, Orca, Gladius, Baťa, Europe, Klára Bohemia, Poseidon, Šumava, Kotva, Andante, Calypso, Danubius, Praha, Porto, Natal, Šárka, Libuše, Valencie, Florentina Na Františku, Dvořákovo a Alšovo nábřeží nájemci a provozovatelé

8 8 Pražské břehy V současném stavu je tato část nábřeží zcela nevhodná k využití, což je škoda protože tvoří přirozené propojení směrem na ostrov Štvanice a dále na Karlín. Rampa vedoucí k nadchodu při ústí do Těšnovského tunelu. Kolize cyklostezky s pěší trasou propojující náplavku s hřištěm Lanová a možnou trasou směřující na Rohanský ostrov. Celý prostor náplavky zabírá parkoviště hostů a personálu botelu Albatros včetně kontejnerů s odpadky. Chybějící bezpečné pěší napojení na Revoluční třídu chodci jsou nuceni přebíhat čtyřproudou komunikaci. Úzké hrdlo v místě mostního pilíře tvořící bariéru pro průchod chodců a průjezd cyklistů.

9 9 Pražské břehy Pravostranná část Na Františku a Dvořákovo nábřeží (km 51,48 52,75) Toto nábřeží slouží jako kotviště lodí osobní lodní dopravy několika lodních společností. Nábřeží je po provedené rekonstrukci zvýšeno, jsou zde provedeny nové vázací prvky pro lodě a jsou zde nové integrované sloupy s napojením na sítě (voda, elektro, kanalizace). Částečně také slouží jako parkoviště osobních aut. Přibližně v polovině nábřeží mezi mosty Štefánikův a Mánesův je sjezd do vody, vhodný pro spuštění menších člunů na vodu. EVD s.r.o. Czech Boats, s.r.o. Přístav Praha s.r.o. Labská plavební Bukanýr Přístav Praha s.r.o. Albatros botel U Bukanýra music bar Labe Mělník Classic River Czech Boat Moravia, Czechie, Taurus, Orca, Gladius, Baťa, Europe, Klára Bohemia, Poseidon, Šumava, Kotva, Andante, Calypso, Danubius, Praha, Porto, Natal, Šárka, Libuše, Valencie, Florentina Na Františku, Dvořákovo a Alšovo nábřeží nájemci a provozovatelé

10 10 Pražské břehy Chybějící bezpečné pěší napojení na Revoluční třídu chodci jsou nuceni přebíhat čtyřproudou komunikaci. Potenciálně uzlový bod Pražského turistického Okruhu (viz kapitola 3.2). Náplavka je plně využívána pro lodní dopravu jako kotviště, nástupní mola a parkovací plochy pro personál. Jedna z nejatraktivnějších částí pražských náplavek z hlediska panoramatu a napojení na městské centrum (Pařížská ulice) je využita jako parkoviště a nástupní plocha pro lodní dopravu.

11 11 Pražské břehy Pravostranná část Alšovo nábřeží (km 52,75 52,85) Tato část nábřeží je tvořena vysokou nábřežní zdí. Nad mostem je umístěno vysokovodní kotevní stání s plovoucím zařízením s restaurací a se dvěma výstupy na horní hranu nábřeží a jako kotviště osobní vyhlídkové lodě. V pilíři Mánesova mostu jsou placené toalety a restaurace. EVD s.r.o. Czech Boats, s.r.o. Přístav Praha s.r.o. Labská plavební Bukanýr Přístav Praha s.r.o. Albatros botel U Bukanýra music bar Labe Mělník Classic River Czech Boat Moravia, Czechie, Taurus, Orca, Gladius, Baťa, Europe, Klára Bohemia, Poseidon, Šumava, Kotva, Andante, Calypso, Danubius, Praha, Porto, Natal, Šárka, Libuše, Valencie, Florentina Na Františku, Dvořákovo a Alšovo nábřeží nájemci a provozovatelé

12 12 Pražské břehy Opět se jedná o nevyužití jedné z nejatraktivnější části náplavek. V současnosti funguje jako přístupová rampa propojující Palachovo náměstí s řekou. Potenciálně uzlový bod Pražského turistického Okruhu (viz kapitola 3.2.).

13 13 Pražské břehy Pravostranná část Rašínovo nábřeží (km 54,38 55,75) Nábřeží od Mánesa až po Železniční most je využíváno především jako stání osobní lodní dopravy různých společností. Přímo pod Jiráskovým mostem kotví dvě lodě. Jedna (Klotylda) slouží pro hotelové ubytování, druhá (Matylda) jako restaurace. Ve vnitřních prostorách schodiště na Jiráskův most je umístěno zázemí restaurace včetně veřejnosti přístupného bezbariérového WC nicméně nedostatečně označeného a uzamčeného. Cca 100 m pod Palackého mostem přímo na náplavce je objekt památkově chráněné restaurace Vltava. Restaurace má vlastní povodňový plán. Na nábřeží parkují osobní automobily a užitkové automobily pro lodní dopravu. Je zde také drobná stavba sloužící jako zázemí lodní dopravy. Na nábřeží jsou nové integrované sloupy s napojením na sítě (voda, elektro, kanalizace), takzvané přípojné body. V zimních měsících slouží náplavka pro shoz sněhu do Vltavy. V jednotlivých zdech nábřeží jsou v současnosti nebytové prostory, které jsou v některých případech pronajímány a slouží k různým účelům anebo tvoří technické zázemí pro instalované inženýrské sítě. V horní části při železničním mostu kotví divadelní loď Tajemství a loď (A)Void Gallery Hořejší náb. Lodní spol. Bohemia Sabina est. s.r.o. Stanoviště P.P.S. DBF Rašínovo nábřeží nájemci a provozovatelé Klotylda botel Matylda restaurace a botel Labe, Lužnice, Odra, Vyšehrad, Vltava, Hamburk, Visla, Kontra Kristián Marco restaurace Party Grill pronájem člunů Tyrš hudební parník Tajemství Divadlo bratří Formanů LEGENDA KOBEK kobka číslo popis prázdná, technické zázemí sklad, nyní prázdná, velikost cca 15 m2, plán na vybudování WC, nejsou dovedeny sítě technická místnost, nedá se využít zasíťována - nájemce společnost Party Gril zasíťována - nájemce společnost BajkAzyl zasíťována, vybudovány WC, 3x dámské, 2x pánské + 2 pisoáry - v pronájmu 09 zasíťována, galerie - p. Slavík Reklamní klinika přívoz Gastro group /13 zasíťována, sklad PPS zasíťována, restaurace Černá Hora - p. Slavík zasíťována, bezbarierové WC a vinotéka - pronajato provozovateli botelu Matylda

14 14 Pražské břehy Část náplavky od Mánesa k Jiráskovu mostu. Parkování personálu a hostů, Kolize cyklostezky s chodci. Část mezi Jiráskovým a Palackého mostem. Cyklostezka rozdělující náplavku na dvě části a tvořící provozní barieru. Odpadové kontejnery pro jednotlivé provozy naopak nedostatek odpadkových košů. Stánek s rychlým občerstvením. Živelně vzniklé restaurace bez příslušného zázemí.

15 15 Pražské břehy Restaurace Vltava. Kolize cyklostezky s chodci. Snaha řešit tuto kolizi zpomalovacími pruhy. Jediné pevné funkční WC pro tuto část náplavek s nedostatečným označením a prodejnou zmrzliny. Část Palackého most železniční most. Cyklostezka rozdělující náplavku na dvě části a tvořící provozní barieru. Nedostatečná kapacita toalet řešena mobilními WC. Chybějící mobiliář lavičky, odpadkové koše. Živelně vzniklé restaurace bez příslušného zázemí. Část železniční most rampa směrem k Vyšehradu. Nevyužívaná, mimo mobilní stánek občerstvení probíhající cyklostezku. O víkendech v tomto prostoru probíhají farmářské a bleší trhy. Výjimečně jiná produkce.

16 16 Pražské břehy 1.1 Existující nájemci (podnájemní smlouvy vypovězeny k ) Pravý břeh: č podnájemce Klub potápěčů AQIS BAKAL a.s. 1. Všeobecná člunovací s.r.o. Splávek s.r.o. Jakub Dostál* Přístav Praha s.r.o. IUVENIS s.r.o. EVD / Prague Boats II Lodní společnost Bohemia s.r.o. EVD / Prague Boats III CITY MOORINGS a.s. CZECH BOATS s.r.o. + Česká lodní doprava - charter s.r.o. Bojka s.r.o. Antonette CARLOS - Carlo Styl ARCHETYP o.s. Motor Car - Centrum s.r.o. Pražské Benátky s.r.o. AQIS - klub potápěčů Party Grill Boat s.r.o. PPS + dodatek č. 1 EVD / Prague Boats EVD / Prague Boats Labská plavební společnost IMMO Development s.r.o. U KOTVY BB FLASH FOOD SERVICE BB FLASH FOOD SERVICE Divadlo bří Formanů BAJKAZYL PRAŽSKÉ TRHY DVOJKA SOBĚ VITTUS GROUP s.r.o. CATERINGARDEN s.r.o. číslo smlovy 005/ / / / / / / /08 008/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2012 poznámka restaurace Čechův most botel Albatros obch. firma nyní Pražské Benátky s.r.o. lodní restaurace Rašínovo n. občerstvení Hollar lodní doprava WC Národní divadlo prodej vstupenek dle dodatku č. 3 je nájem sjednán na dobu nájemního vztahu nájemce DALBY DALBY lodní doprava botel Rašínovo n. občerstvení Mánesův most farmářské trhy Rašínovo n. občerstvení Rašínovo n. bývalá 1. Všobecná člunovací s.r.o. zahrádka Čechův most NP č.5 Rašínovo n. lodní doprava lodní doprava WC Čechův most dodatek č. 1 - doba neurčitá jedná se o pronájem nebytového prostoru V01401 a dále pronájem dvou daleb WC Rašínovo n. mobilní stánek občerstvení (So), Rašínovo n. občerstvení Rašínovo n. divadelní loď, Občanské sdružení cykloservis + občerstvení bleší trhy 2x NP Rašínovo n., kultura + občerstvení půjčovna loděk Hollar občerstvení Rašínovo n./vyšehrad sídlo firmy Dvořákovo nábřeží, Praha 1, Nábř. L. Svobody, Botel Albatros Platnéřská 191/4, Praha 1 Melantrichova 970/17, Praha 1 Petýrkova 1966/25, Praha 4 Na Pěšině 808/3, Praha 8 Valentinská 4/98, Praha 1 Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8 Koněvova 1686/112, Praha 3 Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8 Záběhlická 1658/48, Praha 10 Záběhlická 1658/48, Praha 10 Melantrichova 970/17, Praha 1 Husinecká 903/10, Praha 3, Šumavská 69/17, Praha 2 Ke Klíčovu 8, Praha 9 Platnéřská 191/4, Praha 1 Dvořákovo nábřeží, Praha 1 Na Průhonu 159, Vestec Hořejší nábřeží 17/N, Praha 5 Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8 Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8 Kamenická 692/199, Děčín II Evropská 1729/49, Praha 6 Vlastina 850/36, Praha 6 Na Vaňhově 194, Praha 9 Na Vaňhově 194, Praha 9 Stržná 33, Praha 6 Petřínské sady 342, Praha 1 Žitomírská 38, Praha 10 Na Bojišti 12, Praha 2 Světová 523/1, Praha 8 Libeň Borského 668/9, Praha

17 17 Pražské břehy Levý břeh: č. podnájemce číslo smlovy poznámka kontakt Streigel Madroň Alvatours Alvatours Alvatours Pragoaqunatout KSO AlLIA Universita Karlova Tomáš Šín VŠCHT Calm Down production Calm Down production Delight Delight Pražská paroplavební společnost Botel Admirál Občanské sdružení pan Popule p. Houfková Lékařská Fakulta Katedra tělesné výchovy Zde se jedná pouze o skladovací prostory v kobkách. Tyto nejsou zasíťovány. Na Hořejším nábřeží není provozována žádná aktivita.

18 18 Pražské břehy 1.2 Přehled stávajících kulturních a jiných akcí (probíhají výhradně na Rašínově nábřeží) V současnosti se na pořádání kulturních akcí podílí převážně, Archetyp, (A)Void Gallery, (A)Void floating, Bajkazyl, Dvojka sobě, Divadelní Loď Tajemství, loď Kristián Marco. Náplavka je nárazově využívána ke konání různých koncertů a festivalů. Farmářské trhy na Náplavce (soboty v ) se staly součástí života lidí v této centrální části Prahy. Již třetí sezónu přivádí na Náplavku tisíce místních lidí všech věkových kategorií, od těch nejmenších v kočárcích v doprovodu rodičů, až po starší generaci. Rádi sem chodí cyklisté i pejskaři Je příjemné setkat se tu s přáteli, dát si zdravé občerstvení, domácí ledový čaj nebo fair trade kávu, prohodit slovo i s prodejci i farmáři, kteří jsou hrdí na plody své práce a jsou rádi, když se jich na cokoliv zeptáte. Na FT Náplavka panuje pohoda a přívětivá atmosféra i přes davy návštěvníků. Hned za nimi přicházejí zvědaví turisté, kteří dychtí právě po takovém autentickém skutečně pražském místě, kam chodí místní lidé. Mezigenerační dílny představují zábavu pro všechny věkové kategorie. Společně se svými blízkými můžete strávit čas pří zábavných či pracovních činnostech. Lodě na vodě - Výstava je v České republice i ve střední Evropě svým pojetím a ve svém oboru jedinečná. Výjimečnost projektu spočívá především v možnosti vystavovat lodě jak na výstavní ploše na nábřeží, tak i na vodní hladině řeky Vltavy. Asociace lodního průmyslu (APL) připravila již čtvrtý ročník výstavy lodí, vodních sportů a lodního příslušenství. Bleší trhy - V metropolích Evropy a světa jsou nádherné bleší trhy, které se tam konají pravidelně každou sobotu a to již někde i více než 100 let. Jsou navštěvovány intelektuály, politiky i obyčejnými lidmi a jsou místem zajímavých rozhovorů. I Praha se snaží, aby byl bleší trh symbolem zajímavé zábavy. Divadelní loď Tajemství - divadelní loď Tajemství divadla bratří Formanů vyplula se světovou premiérou představení nachové plachty 23. července 2000 v Praze na Vltavě. Od roku 2006 je sezónním plovoucím jevištěm, které hostí divadlo, hudbu i film. Soustředí se také na dětský a rodinný program spoustou pohádek a příběhů, které doplňují mezigenerační dílny, kde se vyrábí, vaří, zpívá a hraje. Loď Kristián Marco - říční lodní Restaurace nabízí v unikátním retro interiéru kompletní gastro služby a kulturní program například šansonové večery a muzikály. Loď (A)Void gallery Vltavské pivobranní, Run Prague 2012, Avon pochod

19 19 Pražské břehy 1.3 Architektonické projekty pro Vltavu a Prahu v posledních letech: IUCH, architektonické studio, 2011, Vláda opačně - změna vstupu / orientace Strakovy akademie a otevření parku směrem k Vltavě, inspirace i pro ostatní budovy institucí velkoryse vystavěných před 100 lety podél obou nábřeží. U náplavky Cihelná je zpracován projekt na revitalizaci parku a parkování lodí, MXM architekti, lodě Prague Boats, Gant Městské zásahy Praha 2010: Jan Kadlas, Pontonová cyklostezka Veronika Jiroušková, Plovoucí květinářství Petr Janda, architekt. studio Doomgroup/Brainwork, projekt využití / prosvětlení kobek na nízkých náplavkách (plastovým / skleněným kruhem) architektonická kancelář Rossler+Rybář Rossler+Rybář, Návrh cyklostezky v úseku Mánes- Rudolfinum, Praha Rossler+Rybář, Město a řeka, návrh urbanistické koncepce 2009 Rossler+Rybář, Město a řeka Centrum, urbanistická studie 2009 Rossler+Rybář, Město a řeka Centrum a sever, urbanistická studie 2010 Rossler+Rybář, Vodní tramvaj Praha, studie 2010 Rossler+Rybář, Holešovické nábřeží, Praha 7, studie 2011 Rossler+Rybář, Náplavka Holešovice, Praha 7, studie Plovárny (plovoucí objekty) 2011, studie plovárny - jako ostrov, Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Michal Volf (v zimě, kluziště, v mezisezóně kulturní akce, tržiště) SOUTĚŽE /WORKSHOPY PRAHA: Ostrov Štvanice připravuje se soutěž Městská část Praha 5 zadala návrh na Smíchovskou pláž - studentský workshop na úpravu Hořejšího nábřeží, (+ návrh hotelu vedle u železničního mostu) 2012 Workshop Archip, náplavka Hollar 2012 Skanska: Bridging Prague, Internation Design Competition, (REsite, Archip) soutěž byla otevřená architektům, designérům, studentům, umělcům s cílem najít koncepční vizi a konkrétní inovativní zásahy do bezprostředního okolí řeky Vltavy 1. místo - Pete North, North Design Office (Toronto, Canada) 2. místo - Juras Lasovsky, Koen Hezemans (Den Haag, the Netherlands) 3. místo - Martin Špičák, Nikola Dočekal, Jiří Deyl (Prague, CZ) 2011 Young Architect Award, kategorie ideové studie a školní práce, téma Město a voda, Jakub Jílek, vítězný projekt Vltava a Praha OBČANSKÁ / SOUKROMÁ INICITIVA / KOMUNITY: Dvojka sobě o.s., příklady akcí a projektů: 2011 festival Ahoj, Design!, 2011 výstava klauzurních prací studentů ateliéru Socha II VŠUP v Praze, Vltava 2010, (A)VOID Gallery, 2007 instalace Instalace na chodníku Mariána Straky, v rámci projektu výstavního projektu Nic na odiv? Komunita Náplavka na Facebooku REsite, CollColl, Urban Act - instatní park na náplavkách 2012 (předcházel workshop na Archip) ČLÁNKY / VÝZKUMY: Karolína Jirkalová: Nábřeží jako výzva, Art + Antiques, Andrea Kubná, Vltava jako veřejný prostor, disertační práce, ateliér Petra Hájka, FA ČVUT, CTS (Centrum pro teoretická studia), výzkum Metabolity města, Cyril Říha, 2012

20 20 Pražské břehy 1.4 Příklady zdařilého a funkčního využití nábřeží ve Střední Evropě Za vzor opravdu plnohodnotného využití nábřeží bychom rádi na tomto místě uvedli příklad nábřeží Dunaje ve Vídni a Bratislavě a nábřeží Labe v Drážďanech. Příkladů by se samozřejmě našlo mnoho v různých částech světa, nicméně právě historicko-kulturní kontext a celková příbuznost těchto míst s Prahou ukazuje jak je situace v naší metropoli špatná. Ukazuje také i potenciál a cestu jak je možné k revitalizaci dospět. Bratislava K celkové revitalizaci dvou částí nábřeží došlo v tomto případě silným propojením soukromých investic a spolupráce města. Nové plnohodnotné nábřeží s promenádou, restauracemi, sportem a oddychem vzniklo kolem nového nákupně administrativního centra Eurovea (realizováno společností Ballymore) a v části kolem administrativního centra a hotelu Kempinski společnosti J&T) Celé nábřeží je propojeno funkční cyklostezkou a hojně využívanou běžeckou tratí. Je obsazeno velkým počtem restaurací, přičemž mnohé jsou s celoročním provozem. Velmi často se na nábřeží organizují kulturní a sportovní akce. Město a soukromé společnosti tento proces řídí společně prostřednictvím sdružení.

21 21 Pražské břehy Drážďany Labe v Drážďanech je na jednom břehu téměř neregulováno a je mu nechán přirozený ráz. Lidé mají téměř v celé jeho délce přístup až k vodě. Nábřeží je využíváno ve velké míře ke sportu. Je zde mnoho venkovních restaurací (pivních zahrad). Velmi uspořádaně je řešeno kotviště lodí a lodní doprava na protějším břehu těsně sousedícím s historickým centrem města. Samozřejmosti jsou toalety, lavičky, směrové tabule pro turisty a propojení s rušnými ulicemi vedoucími do centra starého města. Domníváme se, že jak projekt Lodního nádraží (viz. kapitola 3.2) tak i turisticky okruh, i navzdory tomu, že nábřeží a centrum města odděluje silnice, fungují v Drážďanech ukázkově. Vídeň Dunaj protéká Vídní v několika ramenech. Je zde velice akcentována zejména sportovní funkce. Ve slepých ramenech jsou provozována přírodní koupaliště. Samozřejmostí jsou přímé přístupy k řece cyklostezky, prostor na procházky. V centru města jsou potom na řece hojně využívány pontony a nefunkční nákladní lodě kde jsou instalovány bazény a restaurace.

22 22 Pražské břehy 2. Základní podmínky pro lepší využití a rozvoj společné pro všechny tři sledované nábřeží návrhy řešení Základní premisou pro rozvoj daného území je jeho atraktivita. Zejména pravostranná část má všechny předpoklady pro to, aby se stala výkladnou skříní Prahy. V krátkodobém horizontu kdy není možné měnit současný stav nábřeží stavebními zásahy popřípadě celkovou změnou prostoru v závislosti na zvoleném urbanistickém konceptu navrhujeme tyto základní kroky na podporu prezentace nábřeží. 2.1 Technický stav, čistota, bezpečnost Je nezbytné v první řadě zlepšit vizuální stránku nábřeží. S odkazem na analýzu stávajícího stavu popsaného v kapitole 1 navrhujeme tyto změny a vylepšení: Aktivní správa nemovitosti (Property Management) profesionální správou automaticky dojde k potlačení mnoha negativních jevů popsaných dříve. Za základní úkoly považujeme nutnost zabezpečovat kompletní produkci jednotlivých akcí, koordinaci akcí po stránce marketingové a technické, jejich vzájemná návaznost propojenost v průběhu roku. Je nezbytné aktivně vyhledávat vhodné nájemce pro nebytové prostory a plochy náplavek. Dále správa všech stávajících i nově uzavřených nájemních smluv (které budou uzavřené přímo s majitelem tedy MHMP), organizace kolekce nájemného a souvisejících poplatků, v případě potřeby vymáhat dlužné nájemné, vést komunikaci a řešit právní spory a podobně. Nezbytná je kontrolní funkce v oblasti úklidu, bezpečnosti a technického stavu. Úklid a čistota prostor ve spolupráci s technickým správcem TCP navrhujeme zvýšit frekvenci strojového čištění vodorovných částí náplavek, odstranění grafit nápisů na svislých konstrukcích a zdech. Stávající stav zejména na Hořejším nábřeží, kde je omezený provoz je zcela nedostatečný. Mobiliář Rádi bychom oslovili některé z architektů, kteří se úspěšně účastnili nedávných soutěží a připravili jednotný vizuální koncept laviček, košů, toalet (včetně použitých piktogramů), stínících prvků, informačních totemů, směrových ukazatelů a dalších. V přechodné době (od sezony roku 2013) navrhujeme provést analýzu jaký mobiliář má město k dispozici a začít s instalací na přechodnou dobu. Odpadové hospodářství odpad z restaurací a provozoven řešit každodenním odvozem odpadků. Tuto povinnost podchytit v nových nájemních smlouvách. Jedná se o zcela běžný požadavek a patřičnou úpravou nájemních smluv se odstraní velký problém bez nutnosti investic ze strany města. Veřejný prostor se tak nebude zabírat velkokapacitními kontejnery na odpad. Toalety nutnost vybudovat v kobkách veřejné toalety. Neexistence toalet považujeme v současnosti za jednu z největších slabin. Stávající provoz mobilních zařízení Toi Toi je placen jednotlivými restauracemi. Záchody jsou přetížené, a jelikož neexistuji záchody veřejné (s výjimkou WC v pilíři Čechova mostu a velmi nedostatečně označeného WC vybudovaného v kobce na Rašínově nábřeží vedle restaurace Vltava), restaurace se přirozeně brání nadužívání tím, že jsou toalety uzamčeny. Důležitá bude úvaha o ekonomice provozu veřejných toalet. V současnosti jsou toalety pronajímány a provozovatel není nucen (například nájemní smlouvou) zajišťovat veřejnou službu v plném rozsahu. Celkovou dotaci na provoz WC na Rašínově nábřeží odhadujeme na 25tis Kč měsíčně. Bezpečnost provozu navrhujeme posílit bezpečnost náplavek v místech s přístupem k řece instalací záchranných kruhů popřípadě výstražnými tabulemi s informacemi o poskytnutí první pomoci v případě nebezpečí utonutí. Osvětlení, policie osvětlení náplavek je nedostatečné pro pocit bezpečí. Navrhujeme navýšení počtu městských strážníků vykonávajících službu na náplavkách například na kolech a instalaci mobilní úřadovny Městské Policie v kombinaci s informačním střediskem. Instalace kamerového bezpečnostního systému. Doprava Regulace dopravní obslužnosti a parkování na nábřežích. Zklidnění chaotické dopravy zákazem vjezdu mimo odstavné parkoviště (na Hořejším nábřeží) a zásobování. Princip pro auta zásobování jako na Praze 1 v zónách. Instalace hydraulických zábran pro úplné zamezení vjezdu. Regulace provozu Navrhujeme vytvořit systém regulace provozu zejména v částech v blízkosti obytných domů, hudebních produkcí a hluku vytvořením všeobecných podmínek pronájmu, které budou jednotlivý nájemci podepisovat spolu s nájemními smlouvami, a které budou muset pod sankcemi dodržovat. Provoz cyklostezky Navrhujeme regulaci pomocí dopravního značení například Značka cyklisto veď kolo, značka Zpomal. Samostatně se věnujeme v kapitole 2.5

23 23 Pražské břehy Informační funkce Navrhujeme vytvoření a instalaci informačních totemů (doplnění fotky navigační tabule-grafická vizualizace) přímo v prostoru náplavek anebo na svislých konstrukcích, které budou využívat jednotnou grafickou formu. Panely můžou být i interaktivní v závislosti na existencí sítí. Kromě informací o programu na nábřežích, informacích jednotlivých městských částí anebo Magistrátu můžou nést v určité míře i reklamní sdělení čímž by se zajistilo financování jejich pořízení. Propojení s vytvořením Pražského Turistického Okruhu, viz. Kapitola 3.2 Koordinace Navrhujeme aktivní správou odstranit nekoordinované a nedostatečné využití skladů, kobek v nábřežních zdech, nekoordinované a nedostatečné využití přístavních mol na levém břehu neexistující koordinace kulturních, sportovních a dalších akcí probíhajících na nábřežích. Je nutné vytvořit jednu společnou platformu na internetových stránkách. Provoz na řece projekt Lodní Nádraží, kterému se věnujeme v kapitole 2.3 Dobudování chybějícího napojení na uliční síť je nutné doplnit přechody pro pěší, schodiště (most Revoluční) v místech kde chybí a posílit bezpečnost a stávajících tak, aby se návštěvníci pohodlně a bezpečně dostali k řece a zpět do města. Prioritní by měli být uzly v rámci konceptu Pražského Turistického Okruhu (viz kapitola 3.2). Ekonomika provozu V současné době dosahují náklady na roční správu pravostranné části vymezené v této práci na částku 11,5M Kč. Celkové roční výnosy činí přibližně 14M Kč. Započteme-li Hořejší nábřeží, budeme se pohybovat kolem částky 15M Kč výnosů, které město obratem téměř celé zpět vynaloží na provoz nábřeží. Téměř 70% příjmů je nicméně tvořeno z pronájmů provozovatelů lodní dopravy. Domníváme se, že by se aktivní správou dalo docílit zvýšit kvalitu bez nutnosti dodatečných nákladů. Zatraktivněním prostředí podnikání by se dalo docílit zvýšení výnosů z pronájmu na náplavkách, tak aby pokryli případný výpadek vzniklý lepší regulací kotvení zejména v části Na Františku. Přesný dopad musí být nicméně dále analyzován v závislosti na podmínkách nově připravovaných nájemních smluv. Kompletní přepracování nájemních smluv Navrhujeme provést kompletní analýzu stávajících nájemních smluv. Tyto do budoucna uzavírat přímo s majitelem tj. MHMP. Vymezit pod sankcemi podmínky podnikání v dotčených oblastech. Přesunout odpovědnost ve větší míře na jednotlivé provozovatele, a to zejména v oblasti nakládání s odpady, parkováním, kotvením lodí. Skutečný stav potom monitorovat a používat smluvní sankce. 2.2 PR a marketingová podpora Jako jeden z prvních kroků navrhujeme posílit povědomí o prostoru Pražských nábřeží. Sjednotit veškerou externí komunikaci a propagaci pod jednotným názvem podpořeným logem, které zvolené jméno graficky vyjádří v jednoduché a zapamatovatelné formě. Logo bude podporováno a komunikováno MHMP a městskými částmi aby vešlo co nejvíc v povědomí stejně jako se to povedlo s logem Prahy. Navrhujeme používat jméno Pražské Břehy (Pražské Nábřeží) Navrhujeme logo (včetně prostorového vymezení o kterou náplavku se jedná)

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Podklad k diskusi vytvořený v rámci plnění Rámcové smlouvy, uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a OHGS s.r.o. dne 12.8.2008 Zpracovatel: RNDr.

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU STUDIE VÝCHOZÍ SITUACE OBJEDNAVATEL Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování Milan Greineder DODAVATEL NABÍDKY M AM ALOCA, o.s. Havelská

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU HRUBÉHO JESENÍKU A ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více