Pražské nábřeží. Manuál užívání Pražských Náplavek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražské nábřeží. Manuál užívání Pražských Náplavek"

Transkript

1 Pražské nábřeží Manuál užívání Pražských Náplavek

2 2 Pražské břehy Obsah Obsah 2 Úvod 3 1. Popis stávající situace Existující nájemci Přehled stávajících kulturních a jiných akcí ARCHITEKTONICKÉ PROJEKTY PRO VLTAVU A PRAHU V POSLEDNÍCH LETECH Příklady zdařilého a funkčního využití nábřeží v Evropě Základní podmínky pro lepší využití a rozvoj společné pro všechny tři sledované nábřeží návrhy řešení Technický stav, čistota, bezpečnost PR a marketingová podpora Regulace provozu na Vltavě, kotvení lodí a pontonů Regulace dopravy a parkování Cyklistická stezka Projekt vodní tramvaje Rozdělení sezónního provozu Navrhované změny využití ploch, pronájem nebytových prostor a pořádání akcí Levostranná část Hořejší nábřeží Pravostranná část František, Dvořák, Alšovo Pravostranná část Rašínovo nábřeží 48 Závěr 53 Příloha 1 Ideová studie Olgoj Chorchoj Příloha 2 Projekt vodní tramvaje Příloha 3 PR a marketingový plan

3 3 Pražské břehy Pražské nábřeží Prezentace využití Pražských Náplavek pro MHMP Úvod Cílem této prezentace je popsat stávající stav a možnosti revitalizace a plnohodnotného využití naprosto unikátní části území hlavního města Prahy všeobecně známé jako Pražské Náplavky. Jedná se o území s obrovským potenciálem, které leží v samém středu města. Bohužel tento potenciál zůstává nevyužit a Praha se tak připravuje o jedinečný veřejný prostor. Ve většině ostatních evropských metropolích, které protíná řeka, je nábřeží jednou z nejatraktivnějších a nejnavštěvovanějších lokalit. Praha by samozřejmě neměla být výjimkou, a jak dokazuje současná praxe, nábřeží jsou zejména v létě čím dál tím víc navštěvována, čímž se potvrzuje potenciál místa. Bohužel aktivity na náplavkách mají více či méně živelný charakter, nejsou podporovány a navzájem koordinovány vlastníkem, a tak se celkový potenciál v současnosti nemůže dařit naplnit. V souladu se zadáním si tato práce neklade za cíl rozhodnout a ani navrhnout urbanistický a architektonický koncept prostoru nábřeží a přilehlých území města. Z našeho pohledu by se měli rozlišovat dvě roviny, úrovně revitalizace prostoru pražských náplavek. Pro naši potřebu je můžeme nazývat Velkou a Malou revitalizací. Velkou Revitalizaci chápeme jako nedílnou součást Metropolitního plánu. Tato koncepce by ve výsledku měla určit celkové směřování náplavek a řešit dané území v rámci celého komplexu Metropole. Pro získání co nejlepších výsledků doporučujeme buď v rámci řešení Metropolitního plánu, nebo následně, vypsání architektonicko-urbanistických soutěží, které budou sloužit jako podklad pro další fáze velké revitalizace. Naopak Malá Revitalizace je postavená na principu zesilování stávajících pozitivních prvků, potlačování negativních a posílení synergické funkce s přilehlým městským prostorem. Současný živelný provoz náplavek přirozeně určil jejich jednotlivé funkční využití, které je ekonomicky životaschopné a je nutné jej dle našeho mínění pouze kultivovat. Úkolem této práce je tedy identifikovat jednotlivé silné a slabé stránky provozu náplavek, navrhnout možnosti jejich posílení respektive potlačení a následně sledovat a vyhodnocovat ekonomický a provozní dopad těchto změn. V rámci uchopení celého rozsahu problematiky jsme nechali vypracovat rešerši stávajícího stavu designovým a architektonickým studiem Olgoj Chorchoj a výslednou práci Ideovou Studii Pražských Náplavek přikládáme v plném znění. Nejzajímavější závěry z této studie citujeme dále v textu. Výsledná práce předkládá MHMP možnosti jak v krátkém časovém výhledu výrazně vylepšit fungování náplavek jako veřejného prostoru, a to už od jara Zlepšením podmínek pro podnikání a větším zapojením veřejného sektoru se pokusíme přivést k Vltavě víc lidí a přetvořit tak tento poněkud opomíjený kout našeho hlavního města v atraktivní místo.

4 4 Pražské břehy 1.Popis stávající situace Předmětem této prezentace je návrh posílení využití nábřeží v třech ucelených částech. Levostranná část Hořejší nábřeží, Pravostranná část od Ministerstva dopravy po Mánesův most a pravostranná část Rašínovo nábřeží. Pražská nábřeží jsou součástí regulace toku Vltavy, která vznikla převážně na přelomu 19. a 20. století. V současnosti jsou součástí Pražské památkové rezervace a po provedených rekonstrukcích (TSK Praha) jsou ve velmi dobrém technickém stavu. Náplavky leží v aktivní zóně záplavového území a jejich využití musí být v souladu s 67 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Veškerá nově budovaná zařízení musí splňovat především podmínky v kapitole 5.tohoto povodňového plánu a umožňovat včasné přerušení provozu v případě povodně. Obecně lze konstatovat, že stavebně technický stav náplavek je dobrý a paradoxně k němu přispěla povodeň v roce 2002, kdy byly následně provedeny rekonstrukce poškozených prvků náplavek. Pro vlastní rozvoj náplavek je nutné dobudovat napojení na technickou infrastrukturu města v místech, kde chybí a provést rekonstrukci a renovaci prostorů kobek a nábřežních zdí v souladu s požadavky na napojení navrhovaných provozů na jednotlivých náplavkách. Stávající dopravní napojení pro dopravní obsluhu je plně vyhovující, pouze je nutné regulovat vjezd do prostoru náplavek a parkování na ploše náplavek, nejlépe výsuvnými zábranami. Naopak je nutné vytvořit napojení na uliční síť pro chodce v místech, kde chybí a zároveň posílit bezpečnost u stávajících přístupových míst. V celé délce pravostranných náplavek vede cyklostezka, která je integrována do městského systému cyklostezek. Je nutné řešit kolizi stezky s chodci a požadavkem užívání náplavky. Na Františku, Dvořákovo a Alšovo nábřeží Rašínovo nábřeží Hořejší nábřeží

5 5 Pražské břehy Levostranná část Smíchovská Hořejší nábřeží Na Hořejším nábřeží je zakotven botel Admirál. Část Hořejšího nábřeží je využívaná jako parkoviště (provozovatel do Pragoparking) Hořejší nábřeží nájemci a provozovatelé Rašínovo náb. Pragoparking Admirál restaurace a botel

6 6 Pražské břehy Hořejší část nábřeží od botelu Admiral směrem k železničnímu je v současnosti zcela nevyužitá. V předchozích letech zde byla vybudována městská pláž a kotviště divadelní lodi Tajemství. Chybějí prvky městského mobiliáře koše, lavičky, pouliční osvětlení a zároveň jakákoli aktivita, která by přivedla návštěvníky. Dolní část od botelu Admirál až k loděnici Slavie slouží pouze jako průjezdná propojovací komunikace s parkováním.

7 7 Pražské břehy Pravostranná část Nábřeží Ludvíka Svobody (km 50,90 51,48) Na nábřeží je trvale zakotven botel Albatros a nábřeží je využíváno jako parkoviště osobních a užitkových vozidel. Je zde rovněž kotviště osobních lodí. Na nábřeží jsou trvale umístěny velkoobjemové kontejnery na odpad. Dále proti proudu je trvale ukotven Bar u Bukanýra umístěný na pontonu. EVD s.r.o. Czech Boats, s.r.o. Přístav Praha s.r.o. Labská plavební Bukanýr Přístav Praha s.r.o. Albatros botel U Bukanýra music bar Labe Mělník Classic River Czech Boat Moravia, Czechie, Taurus, Orca, Gladius, Baťa, Europe, Klára Bohemia, Poseidon, Šumava, Kotva, Andante, Calypso, Danubius, Praha, Porto, Natal, Šárka, Libuše, Valencie, Florentina Na Františku, Dvořákovo a Alšovo nábřeží nájemci a provozovatelé

8 8 Pražské břehy V současném stavu je tato část nábřeží zcela nevhodná k využití, což je škoda protože tvoří přirozené propojení směrem na ostrov Štvanice a dále na Karlín. Rampa vedoucí k nadchodu při ústí do Těšnovského tunelu. Kolize cyklostezky s pěší trasou propojující náplavku s hřištěm Lanová a možnou trasou směřující na Rohanský ostrov. Celý prostor náplavky zabírá parkoviště hostů a personálu botelu Albatros včetně kontejnerů s odpadky. Chybějící bezpečné pěší napojení na Revoluční třídu chodci jsou nuceni přebíhat čtyřproudou komunikaci. Úzké hrdlo v místě mostního pilíře tvořící bariéru pro průchod chodců a průjezd cyklistů.

9 9 Pražské břehy Pravostranná část Na Františku a Dvořákovo nábřeží (km 51,48 52,75) Toto nábřeží slouží jako kotviště lodí osobní lodní dopravy několika lodních společností. Nábřeží je po provedené rekonstrukci zvýšeno, jsou zde provedeny nové vázací prvky pro lodě a jsou zde nové integrované sloupy s napojením na sítě (voda, elektro, kanalizace). Částečně také slouží jako parkoviště osobních aut. Přibližně v polovině nábřeží mezi mosty Štefánikův a Mánesův je sjezd do vody, vhodný pro spuštění menších člunů na vodu. EVD s.r.o. Czech Boats, s.r.o. Přístav Praha s.r.o. Labská plavební Bukanýr Přístav Praha s.r.o. Albatros botel U Bukanýra music bar Labe Mělník Classic River Czech Boat Moravia, Czechie, Taurus, Orca, Gladius, Baťa, Europe, Klára Bohemia, Poseidon, Šumava, Kotva, Andante, Calypso, Danubius, Praha, Porto, Natal, Šárka, Libuše, Valencie, Florentina Na Františku, Dvořákovo a Alšovo nábřeží nájemci a provozovatelé

10 10 Pražské břehy Chybějící bezpečné pěší napojení na Revoluční třídu chodci jsou nuceni přebíhat čtyřproudou komunikaci. Potenciálně uzlový bod Pražského turistického Okruhu (viz kapitola 3.2). Náplavka je plně využívána pro lodní dopravu jako kotviště, nástupní mola a parkovací plochy pro personál. Jedna z nejatraktivnějších částí pražských náplavek z hlediska panoramatu a napojení na městské centrum (Pařížská ulice) je využita jako parkoviště a nástupní plocha pro lodní dopravu.

11 11 Pražské břehy Pravostranná část Alšovo nábřeží (km 52,75 52,85) Tato část nábřeží je tvořena vysokou nábřežní zdí. Nad mostem je umístěno vysokovodní kotevní stání s plovoucím zařízením s restaurací a se dvěma výstupy na horní hranu nábřeží a jako kotviště osobní vyhlídkové lodě. V pilíři Mánesova mostu jsou placené toalety a restaurace. EVD s.r.o. Czech Boats, s.r.o. Přístav Praha s.r.o. Labská plavební Bukanýr Přístav Praha s.r.o. Albatros botel U Bukanýra music bar Labe Mělník Classic River Czech Boat Moravia, Czechie, Taurus, Orca, Gladius, Baťa, Europe, Klára Bohemia, Poseidon, Šumava, Kotva, Andante, Calypso, Danubius, Praha, Porto, Natal, Šárka, Libuše, Valencie, Florentina Na Františku, Dvořákovo a Alšovo nábřeží nájemci a provozovatelé

12 12 Pražské břehy Opět se jedná o nevyužití jedné z nejatraktivnější části náplavek. V současnosti funguje jako přístupová rampa propojující Palachovo náměstí s řekou. Potenciálně uzlový bod Pražského turistického Okruhu (viz kapitola 3.2.).

13 13 Pražské břehy Pravostranná část Rašínovo nábřeží (km 54,38 55,75) Nábřeží od Mánesa až po Železniční most je využíváno především jako stání osobní lodní dopravy různých společností. Přímo pod Jiráskovým mostem kotví dvě lodě. Jedna (Klotylda) slouží pro hotelové ubytování, druhá (Matylda) jako restaurace. Ve vnitřních prostorách schodiště na Jiráskův most je umístěno zázemí restaurace včetně veřejnosti přístupného bezbariérového WC nicméně nedostatečně označeného a uzamčeného. Cca 100 m pod Palackého mostem přímo na náplavce je objekt památkově chráněné restaurace Vltava. Restaurace má vlastní povodňový plán. Na nábřeží parkují osobní automobily a užitkové automobily pro lodní dopravu. Je zde také drobná stavba sloužící jako zázemí lodní dopravy. Na nábřeží jsou nové integrované sloupy s napojením na sítě (voda, elektro, kanalizace), takzvané přípojné body. V zimních měsících slouží náplavka pro shoz sněhu do Vltavy. V jednotlivých zdech nábřeží jsou v současnosti nebytové prostory, které jsou v některých případech pronajímány a slouží k různým účelům anebo tvoří technické zázemí pro instalované inženýrské sítě. V horní části při železničním mostu kotví divadelní loď Tajemství a loď (A)Void Gallery Hořejší náb. Lodní spol. Bohemia Sabina est. s.r.o. Stanoviště P.P.S. DBF Rašínovo nábřeží nájemci a provozovatelé Klotylda botel Matylda restaurace a botel Labe, Lužnice, Odra, Vyšehrad, Vltava, Hamburk, Visla, Kontra Kristián Marco restaurace Party Grill pronájem člunů Tyrš hudební parník Tajemství Divadlo bratří Formanů LEGENDA KOBEK kobka číslo popis prázdná, technické zázemí sklad, nyní prázdná, velikost cca 15 m2, plán na vybudování WC, nejsou dovedeny sítě technická místnost, nedá se využít zasíťována - nájemce společnost Party Gril zasíťována - nájemce společnost BajkAzyl zasíťována, vybudovány WC, 3x dámské, 2x pánské + 2 pisoáry - v pronájmu 09 zasíťována, galerie - p. Slavík Reklamní klinika přívoz Gastro group /13 zasíťována, sklad PPS zasíťována, restaurace Černá Hora - p. Slavík zasíťována, bezbarierové WC a vinotéka - pronajato provozovateli botelu Matylda

14 14 Pražské břehy Část náplavky od Mánesa k Jiráskovu mostu. Parkování personálu a hostů, Kolize cyklostezky s chodci. Část mezi Jiráskovým a Palackého mostem. Cyklostezka rozdělující náplavku na dvě části a tvořící provozní barieru. Odpadové kontejnery pro jednotlivé provozy naopak nedostatek odpadkových košů. Stánek s rychlým občerstvením. Živelně vzniklé restaurace bez příslušného zázemí.

15 15 Pražské břehy Restaurace Vltava. Kolize cyklostezky s chodci. Snaha řešit tuto kolizi zpomalovacími pruhy. Jediné pevné funkční WC pro tuto část náplavek s nedostatečným označením a prodejnou zmrzliny. Část Palackého most železniční most. Cyklostezka rozdělující náplavku na dvě části a tvořící provozní barieru. Nedostatečná kapacita toalet řešena mobilními WC. Chybějící mobiliář lavičky, odpadkové koše. Živelně vzniklé restaurace bez příslušného zázemí. Část železniční most rampa směrem k Vyšehradu. Nevyužívaná, mimo mobilní stánek občerstvení probíhající cyklostezku. O víkendech v tomto prostoru probíhají farmářské a bleší trhy. Výjimečně jiná produkce.

16 16 Pražské břehy 1.1 Existující nájemci (podnájemní smlouvy vypovězeny k ) Pravý břeh: č podnájemce Klub potápěčů AQIS BAKAL a.s. 1. Všeobecná člunovací s.r.o. Splávek s.r.o. Jakub Dostál* Přístav Praha s.r.o. IUVENIS s.r.o. EVD / Prague Boats II Lodní společnost Bohemia s.r.o. EVD / Prague Boats III CITY MOORINGS a.s. CZECH BOATS s.r.o. + Česká lodní doprava - charter s.r.o. Bojka s.r.o. Antonette CARLOS - Carlo Styl ARCHETYP o.s. Motor Car - Centrum s.r.o. Pražské Benátky s.r.o. AQIS - klub potápěčů Party Grill Boat s.r.o. PPS + dodatek č. 1 EVD / Prague Boats EVD / Prague Boats Labská plavební společnost IMMO Development s.r.o. U KOTVY BB FLASH FOOD SERVICE BB FLASH FOOD SERVICE Divadlo bří Formanů BAJKAZYL PRAŽSKÉ TRHY DVOJKA SOBĚ VITTUS GROUP s.r.o. CATERINGARDEN s.r.o. číslo smlovy 005/ / / / / / / /08 008/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2012 poznámka restaurace Čechův most botel Albatros obch. firma nyní Pražské Benátky s.r.o. lodní restaurace Rašínovo n. občerstvení Hollar lodní doprava WC Národní divadlo prodej vstupenek dle dodatku č. 3 je nájem sjednán na dobu nájemního vztahu nájemce DALBY DALBY lodní doprava botel Rašínovo n. občerstvení Mánesův most farmářské trhy Rašínovo n. občerstvení Rašínovo n. bývalá 1. Všobecná člunovací s.r.o. zahrádka Čechův most NP č.5 Rašínovo n. lodní doprava lodní doprava WC Čechův most dodatek č. 1 - doba neurčitá jedná se o pronájem nebytového prostoru V01401 a dále pronájem dvou daleb WC Rašínovo n. mobilní stánek občerstvení (So), Rašínovo n. občerstvení Rašínovo n. divadelní loď, Občanské sdružení cykloservis + občerstvení bleší trhy 2x NP Rašínovo n., kultura + občerstvení půjčovna loděk Hollar občerstvení Rašínovo n./vyšehrad sídlo firmy Dvořákovo nábřeží, Praha 1, Nábř. L. Svobody, Botel Albatros Platnéřská 191/4, Praha 1 Melantrichova 970/17, Praha 1 Petýrkova 1966/25, Praha 4 Na Pěšině 808/3, Praha 8 Valentinská 4/98, Praha 1 Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8 Koněvova 1686/112, Praha 3 Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8 Záběhlická 1658/48, Praha 10 Záběhlická 1658/48, Praha 10 Melantrichova 970/17, Praha 1 Husinecká 903/10, Praha 3, Šumavská 69/17, Praha 2 Ke Klíčovu 8, Praha 9 Platnéřská 191/4, Praha 1 Dvořákovo nábřeží, Praha 1 Na Průhonu 159, Vestec Hořejší nábřeží 17/N, Praha 5 Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8 Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8 Kamenická 692/199, Děčín II Evropská 1729/49, Praha 6 Vlastina 850/36, Praha 6 Na Vaňhově 194, Praha 9 Na Vaňhově 194, Praha 9 Stržná 33, Praha 6 Petřínské sady 342, Praha 1 Žitomírská 38, Praha 10 Na Bojišti 12, Praha 2 Světová 523/1, Praha 8 Libeň Borského 668/9, Praha

17 17 Pražské břehy Levý břeh: č. podnájemce číslo smlovy poznámka kontakt Streigel Madroň Alvatours Alvatours Alvatours Pragoaqunatout KSO AlLIA Universita Karlova Tomáš Šín VŠCHT Calm Down production Calm Down production Delight Delight Pražská paroplavební společnost Botel Admirál Občanské sdružení pan Popule p. Houfková Lékařská Fakulta Katedra tělesné výchovy Zde se jedná pouze o skladovací prostory v kobkách. Tyto nejsou zasíťovány. Na Hořejším nábřeží není provozována žádná aktivita.

18 18 Pražské břehy 1.2 Přehled stávajících kulturních a jiných akcí (probíhají výhradně na Rašínově nábřeží) V současnosti se na pořádání kulturních akcí podílí převážně, Archetyp, (A)Void Gallery, (A)Void floating, Bajkazyl, Dvojka sobě, Divadelní Loď Tajemství, loď Kristián Marco. Náplavka je nárazově využívána ke konání různých koncertů a festivalů. Farmářské trhy na Náplavce (soboty v ) se staly součástí života lidí v této centrální části Prahy. Již třetí sezónu přivádí na Náplavku tisíce místních lidí všech věkových kategorií, od těch nejmenších v kočárcích v doprovodu rodičů, až po starší generaci. Rádi sem chodí cyklisté i pejskaři Je příjemné setkat se tu s přáteli, dát si zdravé občerstvení, domácí ledový čaj nebo fair trade kávu, prohodit slovo i s prodejci i farmáři, kteří jsou hrdí na plody své práce a jsou rádi, když se jich na cokoliv zeptáte. Na FT Náplavka panuje pohoda a přívětivá atmosféra i přes davy návštěvníků. Hned za nimi přicházejí zvědaví turisté, kteří dychtí právě po takovém autentickém skutečně pražském místě, kam chodí místní lidé. Mezigenerační dílny představují zábavu pro všechny věkové kategorie. Společně se svými blízkými můžete strávit čas pří zábavných či pracovních činnostech. Lodě na vodě - Výstava je v České republice i ve střední Evropě svým pojetím a ve svém oboru jedinečná. Výjimečnost projektu spočívá především v možnosti vystavovat lodě jak na výstavní ploše na nábřeží, tak i na vodní hladině řeky Vltavy. Asociace lodního průmyslu (APL) připravila již čtvrtý ročník výstavy lodí, vodních sportů a lodního příslušenství. Bleší trhy - V metropolích Evropy a světa jsou nádherné bleší trhy, které se tam konají pravidelně každou sobotu a to již někde i více než 100 let. Jsou navštěvovány intelektuály, politiky i obyčejnými lidmi a jsou místem zajímavých rozhovorů. I Praha se snaží, aby byl bleší trh symbolem zajímavé zábavy. Divadelní loď Tajemství - divadelní loď Tajemství divadla bratří Formanů vyplula se světovou premiérou představení nachové plachty 23. července 2000 v Praze na Vltavě. Od roku 2006 je sezónním plovoucím jevištěm, které hostí divadlo, hudbu i film. Soustředí se také na dětský a rodinný program spoustou pohádek a příběhů, které doplňují mezigenerační dílny, kde se vyrábí, vaří, zpívá a hraje. Loď Kristián Marco - říční lodní Restaurace nabízí v unikátním retro interiéru kompletní gastro služby a kulturní program například šansonové večery a muzikály. Loď (A)Void gallery Vltavské pivobranní, Run Prague 2012, Avon pochod

19 19 Pražské břehy 1.3 Architektonické projekty pro Vltavu a Prahu v posledních letech: IUCH, architektonické studio, 2011, Vláda opačně - změna vstupu / orientace Strakovy akademie a otevření parku směrem k Vltavě, inspirace i pro ostatní budovy institucí velkoryse vystavěných před 100 lety podél obou nábřeží. U náplavky Cihelná je zpracován projekt na revitalizaci parku a parkování lodí, MXM architekti, lodě Prague Boats, Gant Městské zásahy Praha 2010: Jan Kadlas, Pontonová cyklostezka Veronika Jiroušková, Plovoucí květinářství Petr Janda, architekt. studio Doomgroup/Brainwork, projekt využití / prosvětlení kobek na nízkých náplavkách (plastovým / skleněným kruhem) architektonická kancelář Rossler+Rybář Rossler+Rybář, Návrh cyklostezky v úseku Mánes- Rudolfinum, Praha Rossler+Rybář, Město a řeka, návrh urbanistické koncepce 2009 Rossler+Rybář, Město a řeka Centrum, urbanistická studie 2009 Rossler+Rybář, Město a řeka Centrum a sever, urbanistická studie 2010 Rossler+Rybář, Vodní tramvaj Praha, studie 2010 Rossler+Rybář, Holešovické nábřeží, Praha 7, studie 2011 Rossler+Rybář, Náplavka Holešovice, Praha 7, studie Plovárny (plovoucí objekty) 2011, studie plovárny - jako ostrov, Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Michal Volf (v zimě, kluziště, v mezisezóně kulturní akce, tržiště) SOUTĚŽE /WORKSHOPY PRAHA: Ostrov Štvanice připravuje se soutěž Městská část Praha 5 zadala návrh na Smíchovskou pláž - studentský workshop na úpravu Hořejšího nábřeží, (+ návrh hotelu vedle u železničního mostu) 2012 Workshop Archip, náplavka Hollar 2012 Skanska: Bridging Prague, Internation Design Competition, (REsite, Archip) soutěž byla otevřená architektům, designérům, studentům, umělcům s cílem najít koncepční vizi a konkrétní inovativní zásahy do bezprostředního okolí řeky Vltavy 1. místo - Pete North, North Design Office (Toronto, Canada) 2. místo - Juras Lasovsky, Koen Hezemans (Den Haag, the Netherlands) 3. místo - Martin Špičák, Nikola Dočekal, Jiří Deyl (Prague, CZ) 2011 Young Architect Award, kategorie ideové studie a školní práce, téma Město a voda, Jakub Jílek, vítězný projekt Vltava a Praha OBČANSKÁ / SOUKROMÁ INICITIVA / KOMUNITY: Dvojka sobě o.s., příklady akcí a projektů: 2011 festival Ahoj, Design!, 2011 výstava klauzurních prací studentů ateliéru Socha II VŠUP v Praze, Vltava 2010, (A)VOID Gallery, 2007 instalace Instalace na chodníku Mariána Straky, v rámci projektu výstavního projektu Nic na odiv? Komunita Náplavka na Facebooku REsite, CollColl, Urban Act - instatní park na náplavkách 2012 (předcházel workshop na Archip) ČLÁNKY / VÝZKUMY: Karolína Jirkalová: Nábřeží jako výzva, Art + Antiques, Andrea Kubná, Vltava jako veřejný prostor, disertační práce, ateliér Petra Hájka, FA ČVUT, CTS (Centrum pro teoretická studia), výzkum Metabolity města, Cyril Říha, 2012

20 20 Pražské břehy 1.4 Příklady zdařilého a funkčního využití nábřeží ve Střední Evropě Za vzor opravdu plnohodnotného využití nábřeží bychom rádi na tomto místě uvedli příklad nábřeží Dunaje ve Vídni a Bratislavě a nábřeží Labe v Drážďanech. Příkladů by se samozřejmě našlo mnoho v různých částech světa, nicméně právě historicko-kulturní kontext a celková příbuznost těchto míst s Prahou ukazuje jak je situace v naší metropoli špatná. Ukazuje také i potenciál a cestu jak je možné k revitalizaci dospět. Bratislava K celkové revitalizaci dvou částí nábřeží došlo v tomto případě silným propojením soukromých investic a spolupráce města. Nové plnohodnotné nábřeží s promenádou, restauracemi, sportem a oddychem vzniklo kolem nového nákupně administrativního centra Eurovea (realizováno společností Ballymore) a v části kolem administrativního centra a hotelu Kempinski společnosti J&T) Celé nábřeží je propojeno funkční cyklostezkou a hojně využívanou běžeckou tratí. Je obsazeno velkým počtem restaurací, přičemž mnohé jsou s celoročním provozem. Velmi často se na nábřeží organizují kulturní a sportovní akce. Město a soukromé společnosti tento proces řídí společně prostřednictvím sdružení.

21 21 Pražské břehy Drážďany Labe v Drážďanech je na jednom břehu téměř neregulováno a je mu nechán přirozený ráz. Lidé mají téměř v celé jeho délce přístup až k vodě. Nábřeží je využíváno ve velké míře ke sportu. Je zde mnoho venkovních restaurací (pivních zahrad). Velmi uspořádaně je řešeno kotviště lodí a lodní doprava na protějším břehu těsně sousedícím s historickým centrem města. Samozřejmosti jsou toalety, lavičky, směrové tabule pro turisty a propojení s rušnými ulicemi vedoucími do centra starého města. Domníváme se, že jak projekt Lodního nádraží (viz. kapitola 3.2) tak i turisticky okruh, i navzdory tomu, že nábřeží a centrum města odděluje silnice, fungují v Drážďanech ukázkově. Vídeň Dunaj protéká Vídní v několika ramenech. Je zde velice akcentována zejména sportovní funkce. Ve slepých ramenech jsou provozována přírodní koupaliště. Samozřejmostí jsou přímé přístupy k řece cyklostezky, prostor na procházky. V centru města jsou potom na řece hojně využívány pontony a nefunkční nákladní lodě kde jsou instalovány bazény a restaurace.

22 22 Pražské břehy 2. Základní podmínky pro lepší využití a rozvoj společné pro všechny tři sledované nábřeží návrhy řešení Základní premisou pro rozvoj daného území je jeho atraktivita. Zejména pravostranná část má všechny předpoklady pro to, aby se stala výkladnou skříní Prahy. V krátkodobém horizontu kdy není možné měnit současný stav nábřeží stavebními zásahy popřípadě celkovou změnou prostoru v závislosti na zvoleném urbanistickém konceptu navrhujeme tyto základní kroky na podporu prezentace nábřeží. 2.1 Technický stav, čistota, bezpečnost Je nezbytné v první řadě zlepšit vizuální stránku nábřeží. S odkazem na analýzu stávajícího stavu popsaného v kapitole 1 navrhujeme tyto změny a vylepšení: Aktivní správa nemovitosti (Property Management) profesionální správou automaticky dojde k potlačení mnoha negativních jevů popsaných dříve. Za základní úkoly považujeme nutnost zabezpečovat kompletní produkci jednotlivých akcí, koordinaci akcí po stránce marketingové a technické, jejich vzájemná návaznost propojenost v průběhu roku. Je nezbytné aktivně vyhledávat vhodné nájemce pro nebytové prostory a plochy náplavek. Dále správa všech stávajících i nově uzavřených nájemních smluv (které budou uzavřené přímo s majitelem tedy MHMP), organizace kolekce nájemného a souvisejících poplatků, v případě potřeby vymáhat dlužné nájemné, vést komunikaci a řešit právní spory a podobně. Nezbytná je kontrolní funkce v oblasti úklidu, bezpečnosti a technického stavu. Úklid a čistota prostor ve spolupráci s technickým správcem TCP navrhujeme zvýšit frekvenci strojového čištění vodorovných částí náplavek, odstranění grafit nápisů na svislých konstrukcích a zdech. Stávající stav zejména na Hořejším nábřeží, kde je omezený provoz je zcela nedostatečný. Mobiliář Rádi bychom oslovili některé z architektů, kteří se úspěšně účastnili nedávných soutěží a připravili jednotný vizuální koncept laviček, košů, toalet (včetně použitých piktogramů), stínících prvků, informačních totemů, směrových ukazatelů a dalších. V přechodné době (od sezony roku 2013) navrhujeme provést analýzu jaký mobiliář má město k dispozici a začít s instalací na přechodnou dobu. Odpadové hospodářství odpad z restaurací a provozoven řešit každodenním odvozem odpadků. Tuto povinnost podchytit v nových nájemních smlouvách. Jedná se o zcela běžný požadavek a patřičnou úpravou nájemních smluv se odstraní velký problém bez nutnosti investic ze strany města. Veřejný prostor se tak nebude zabírat velkokapacitními kontejnery na odpad. Toalety nutnost vybudovat v kobkách veřejné toalety. Neexistence toalet považujeme v současnosti za jednu z největších slabin. Stávající provoz mobilních zařízení Toi Toi je placen jednotlivými restauracemi. Záchody jsou přetížené, a jelikož neexistuji záchody veřejné (s výjimkou WC v pilíři Čechova mostu a velmi nedostatečně označeného WC vybudovaného v kobce na Rašínově nábřeží vedle restaurace Vltava), restaurace se přirozeně brání nadužívání tím, že jsou toalety uzamčeny. Důležitá bude úvaha o ekonomice provozu veřejných toalet. V současnosti jsou toalety pronajímány a provozovatel není nucen (například nájemní smlouvou) zajišťovat veřejnou službu v plném rozsahu. Celkovou dotaci na provoz WC na Rašínově nábřeží odhadujeme na 25tis Kč měsíčně. Bezpečnost provozu navrhujeme posílit bezpečnost náplavek v místech s přístupem k řece instalací záchranných kruhů popřípadě výstražnými tabulemi s informacemi o poskytnutí první pomoci v případě nebezpečí utonutí. Osvětlení, policie osvětlení náplavek je nedostatečné pro pocit bezpečí. Navrhujeme navýšení počtu městských strážníků vykonávajících službu na náplavkách například na kolech a instalaci mobilní úřadovny Městské Policie v kombinaci s informačním střediskem. Instalace kamerového bezpečnostního systému. Doprava Regulace dopravní obslužnosti a parkování na nábřežích. Zklidnění chaotické dopravy zákazem vjezdu mimo odstavné parkoviště (na Hořejším nábřeží) a zásobování. Princip pro auta zásobování jako na Praze 1 v zónách. Instalace hydraulických zábran pro úplné zamezení vjezdu. Regulace provozu Navrhujeme vytvořit systém regulace provozu zejména v částech v blízkosti obytných domů, hudebních produkcí a hluku vytvořením všeobecných podmínek pronájmu, které budou jednotlivý nájemci podepisovat spolu s nájemními smlouvami, a které budou muset pod sankcemi dodržovat. Provoz cyklostezky Navrhujeme regulaci pomocí dopravního značení například Značka cyklisto veď kolo, značka Zpomal. Samostatně se věnujeme v kapitole 2.5

23 23 Pražské břehy Informační funkce Navrhujeme vytvoření a instalaci informačních totemů (doplnění fotky navigační tabule-grafická vizualizace) přímo v prostoru náplavek anebo na svislých konstrukcích, které budou využívat jednotnou grafickou formu. Panely můžou být i interaktivní v závislosti na existencí sítí. Kromě informací o programu na nábřežích, informacích jednotlivých městských částí anebo Magistrátu můžou nést v určité míře i reklamní sdělení čímž by se zajistilo financování jejich pořízení. Propojení s vytvořením Pražského Turistického Okruhu, viz. Kapitola 3.2 Koordinace Navrhujeme aktivní správou odstranit nekoordinované a nedostatečné využití skladů, kobek v nábřežních zdech, nekoordinované a nedostatečné využití přístavních mol na levém břehu neexistující koordinace kulturních, sportovních a dalších akcí probíhajících na nábřežích. Je nutné vytvořit jednu společnou platformu na internetových stránkách. Provoz na řece projekt Lodní Nádraží, kterému se věnujeme v kapitole 2.3 Dobudování chybějícího napojení na uliční síť je nutné doplnit přechody pro pěší, schodiště (most Revoluční) v místech kde chybí a posílit bezpečnost a stávajících tak, aby se návštěvníci pohodlně a bezpečně dostali k řece a zpět do města. Prioritní by měli být uzly v rámci konceptu Pražského Turistického Okruhu (viz kapitola 3.2). Ekonomika provozu V současné době dosahují náklady na roční správu pravostranné části vymezené v této práci na částku 11,5M Kč. Celkové roční výnosy činí přibližně 14M Kč. Započteme-li Hořejší nábřeží, budeme se pohybovat kolem částky 15M Kč výnosů, které město obratem téměř celé zpět vynaloží na provoz nábřeží. Téměř 70% příjmů je nicméně tvořeno z pronájmů provozovatelů lodní dopravy. Domníváme se, že by se aktivní správou dalo docílit zvýšit kvalitu bez nutnosti dodatečných nákladů. Zatraktivněním prostředí podnikání by se dalo docílit zvýšení výnosů z pronájmu na náplavkách, tak aby pokryli případný výpadek vzniklý lepší regulací kotvení zejména v části Na Františku. Přesný dopad musí být nicméně dále analyzován v závislosti na podmínkách nově připravovaných nájemních smluv. Kompletní přepracování nájemních smluv Navrhujeme provést kompletní analýzu stávajících nájemních smluv. Tyto do budoucna uzavírat přímo s majitelem tj. MHMP. Vymezit pod sankcemi podmínky podnikání v dotčených oblastech. Přesunout odpovědnost ve větší míře na jednotlivé provozovatele, a to zejména v oblasti nakládání s odpady, parkováním, kotvením lodí. Skutečný stav potom monitorovat a používat smluvní sankce. 2.2 PR a marketingová podpora Jako jeden z prvních kroků navrhujeme posílit povědomí o prostoru Pražských nábřeží. Sjednotit veškerou externí komunikaci a propagaci pod jednotným názvem podpořeným logem, které zvolené jméno graficky vyjádří v jednoduché a zapamatovatelné formě. Logo bude podporováno a komunikováno MHMP a městskými částmi aby vešlo co nejvíc v povědomí stejně jako se to povedlo s logem Prahy. Navrhujeme používat jméno Pražské Břehy (Pražské Nábřeží) Navrhujeme logo (včetně prostorového vymezení o kterou náplavku se jedná)

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 5 Investiční záměry

Lanškrounské rybníky studie možností rozvoje území Příloha č. 5 Investiční záměry jsou zpracovány v rozsahu následující osnovy: Základní údaje: Stručný popis akce Investor (předpokládaný) Konkrétní a jednoznačné věcné a funkční vymezení akce Zdůvodnění nezbytnosti akce a údaje o stávající

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora.

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Projekt Barbora Obsah : 1/ Pozemky 2/ Barbora 3/ Parkování 4/ Ekonomická rozvaha 5/ Závěr Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Ad1/b)

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

HYBERNSKÁ. Investiční memorandum. Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město. Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy

HYBERNSKÁ. Investiční memorandum. Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město. Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy Investiční memorandum Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy Na Perštýně 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail:

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Vybrané reference AS Parking s.r.o.:

Vybrané reference AS Parking s.r.o.: Vybrané reference AS Parking s.r.o.: Česká Třebová Nádraží, parkovací systém dopravního terminálu Českých drah Parkovací systém pro cestující v podzemí přednádražního prostoru terminálu ČD s technologií

Více

356/2009 Sb. Ministerstva dopravy

356/2009 Sb. Ministerstva dopravy 356/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 6. října 2009 o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách Ministerstvo dopravy stanoví podle 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 6: DOPRAVA, INFRASTRULTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Materiál k návrhu koncepce budoucího využití VÝSTAVIŠTĚ PRAHA

Materiál k návrhu koncepce budoucího využití VÝSTAVIŠTĚ PRAHA Materiál k návrhu koncepce budoucího využití VÝSTAVIŠTĚ PRAHA Současný stav IZOLOVANÉ ÚZEMÍ NEPROSTUPNÝ NEKONCEPČNÍ HAVARIJNÍ STAV HISTORICKÉ DĚDICTVÍ od struktury města areál provoz objektů na hranici

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Trail running / Singltrek CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ

Trail running / Singltrek CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ 1. Záměr Trail running / Singltrek centrum v Chuchelském háji je určeno pro sportovce všech věkových kategorií se zaměřením na běh, cyklistiku a běh na lyžích. Cílem tohoto centra

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ City-HUB Project Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ CÍLE A VÝSTUPY Cíl: přispět k optimálnímu designu a bezproblémovému provozu intermodální veřejné dopravy Hlavní výstup:

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Marketingová opatření

Marketingová opatření IDS - Marketing Marketingová opatření Ing. Filip Drápal, ROPID Fakulta dopravní ČVUT v Praze Prosinec 2011 Marketing integrovaných dopravních systémů Hlavní úloha marketingu v IDS Jak je důležité míti

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více