Pražské nábřeží. Manuál užívání Pražských Náplavek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražské nábřeží. Manuál užívání Pražských Náplavek"

Transkript

1 Pražské nábřeží Manuál užívání Pražských Náplavek

2 2 Pražské břehy Obsah Obsah 2 Úvod 3 1. Popis stávající situace Existující nájemci Přehled stávajících kulturních a jiných akcí ARCHITEKTONICKÉ PROJEKTY PRO VLTAVU A PRAHU V POSLEDNÍCH LETECH Příklady zdařilého a funkčního využití nábřeží v Evropě Základní podmínky pro lepší využití a rozvoj společné pro všechny tři sledované nábřeží návrhy řešení Technický stav, čistota, bezpečnost PR a marketingová podpora Regulace provozu na Vltavě, kotvení lodí a pontonů Regulace dopravy a parkování Cyklistická stezka Projekt vodní tramvaje Rozdělení sezónního provozu Navrhované změny využití ploch, pronájem nebytových prostor a pořádání akcí Levostranná část Hořejší nábřeží Pravostranná část František, Dvořák, Alšovo Pravostranná část Rašínovo nábřeží 48 Závěr 53 Příloha 1 Ideová studie Olgoj Chorchoj Příloha 2 Projekt vodní tramvaje Příloha 3 PR a marketingový plan

3 3 Pražské břehy Pražské nábřeží Prezentace využití Pražských Náplavek pro MHMP Úvod Cílem této prezentace je popsat stávající stav a možnosti revitalizace a plnohodnotného využití naprosto unikátní části území hlavního města Prahy všeobecně známé jako Pražské Náplavky. Jedná se o území s obrovským potenciálem, které leží v samém středu města. Bohužel tento potenciál zůstává nevyužit a Praha se tak připravuje o jedinečný veřejný prostor. Ve většině ostatních evropských metropolích, které protíná řeka, je nábřeží jednou z nejatraktivnějších a nejnavštěvovanějších lokalit. Praha by samozřejmě neměla být výjimkou, a jak dokazuje současná praxe, nábřeží jsou zejména v létě čím dál tím víc navštěvována, čímž se potvrzuje potenciál místa. Bohužel aktivity na náplavkách mají více či méně živelný charakter, nejsou podporovány a navzájem koordinovány vlastníkem, a tak se celkový potenciál v současnosti nemůže dařit naplnit. V souladu se zadáním si tato práce neklade za cíl rozhodnout a ani navrhnout urbanistický a architektonický koncept prostoru nábřeží a přilehlých území města. Z našeho pohledu by se měli rozlišovat dvě roviny, úrovně revitalizace prostoru pražských náplavek. Pro naši potřebu je můžeme nazývat Velkou a Malou revitalizací. Velkou Revitalizaci chápeme jako nedílnou součást Metropolitního plánu. Tato koncepce by ve výsledku měla určit celkové směřování náplavek a řešit dané území v rámci celého komplexu Metropole. Pro získání co nejlepších výsledků doporučujeme buď v rámci řešení Metropolitního plánu, nebo následně, vypsání architektonicko-urbanistických soutěží, které budou sloužit jako podklad pro další fáze velké revitalizace. Naopak Malá Revitalizace je postavená na principu zesilování stávajících pozitivních prvků, potlačování negativních a posílení synergické funkce s přilehlým městským prostorem. Současný živelný provoz náplavek přirozeně určil jejich jednotlivé funkční využití, které je ekonomicky životaschopné a je nutné jej dle našeho mínění pouze kultivovat. Úkolem této práce je tedy identifikovat jednotlivé silné a slabé stránky provozu náplavek, navrhnout možnosti jejich posílení respektive potlačení a následně sledovat a vyhodnocovat ekonomický a provozní dopad těchto změn. V rámci uchopení celého rozsahu problematiky jsme nechali vypracovat rešerši stávajícího stavu designovým a architektonickým studiem Olgoj Chorchoj a výslednou práci Ideovou Studii Pražských Náplavek přikládáme v plném znění. Nejzajímavější závěry z této studie citujeme dále v textu. Výsledná práce předkládá MHMP možnosti jak v krátkém časovém výhledu výrazně vylepšit fungování náplavek jako veřejného prostoru, a to už od jara Zlepšením podmínek pro podnikání a větším zapojením veřejného sektoru se pokusíme přivést k Vltavě víc lidí a přetvořit tak tento poněkud opomíjený kout našeho hlavního města v atraktivní místo.

4 4 Pražské břehy 1.Popis stávající situace Předmětem této prezentace je návrh posílení využití nábřeží v třech ucelených částech. Levostranná část Hořejší nábřeží, Pravostranná část od Ministerstva dopravy po Mánesův most a pravostranná část Rašínovo nábřeží. Pražská nábřeží jsou součástí regulace toku Vltavy, která vznikla převážně na přelomu 19. a 20. století. V současnosti jsou součástí Pražské památkové rezervace a po provedených rekonstrukcích (TSK Praha) jsou ve velmi dobrém technickém stavu. Náplavky leží v aktivní zóně záplavového území a jejich využití musí být v souladu s 67 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Veškerá nově budovaná zařízení musí splňovat především podmínky v kapitole 5.tohoto povodňového plánu a umožňovat včasné přerušení provozu v případě povodně. Obecně lze konstatovat, že stavebně technický stav náplavek je dobrý a paradoxně k němu přispěla povodeň v roce 2002, kdy byly následně provedeny rekonstrukce poškozených prvků náplavek. Pro vlastní rozvoj náplavek je nutné dobudovat napojení na technickou infrastrukturu města v místech, kde chybí a provést rekonstrukci a renovaci prostorů kobek a nábřežních zdí v souladu s požadavky na napojení navrhovaných provozů na jednotlivých náplavkách. Stávající dopravní napojení pro dopravní obsluhu je plně vyhovující, pouze je nutné regulovat vjezd do prostoru náplavek a parkování na ploše náplavek, nejlépe výsuvnými zábranami. Naopak je nutné vytvořit napojení na uliční síť pro chodce v místech, kde chybí a zároveň posílit bezpečnost u stávajících přístupových míst. V celé délce pravostranných náplavek vede cyklostezka, která je integrována do městského systému cyklostezek. Je nutné řešit kolizi stezky s chodci a požadavkem užívání náplavky. Na Františku, Dvořákovo a Alšovo nábřeží Rašínovo nábřeží Hořejší nábřeží

5 5 Pražské břehy Levostranná část Smíchovská Hořejší nábřeží Na Hořejším nábřeží je zakotven botel Admirál. Část Hořejšího nábřeží je využívaná jako parkoviště (provozovatel do Pragoparking) Hořejší nábřeží nájemci a provozovatelé Rašínovo náb. Pragoparking Admirál restaurace a botel

6 6 Pražské břehy Hořejší část nábřeží od botelu Admiral směrem k železničnímu je v současnosti zcela nevyužitá. V předchozích letech zde byla vybudována městská pláž a kotviště divadelní lodi Tajemství. Chybějí prvky městského mobiliáře koše, lavičky, pouliční osvětlení a zároveň jakákoli aktivita, která by přivedla návštěvníky. Dolní část od botelu Admirál až k loděnici Slavie slouží pouze jako průjezdná propojovací komunikace s parkováním.

7 7 Pražské břehy Pravostranná část Nábřeží Ludvíka Svobody (km 50,90 51,48) Na nábřeží je trvale zakotven botel Albatros a nábřeží je využíváno jako parkoviště osobních a užitkových vozidel. Je zde rovněž kotviště osobních lodí. Na nábřeží jsou trvale umístěny velkoobjemové kontejnery na odpad. Dále proti proudu je trvale ukotven Bar u Bukanýra umístěný na pontonu. EVD s.r.o. Czech Boats, s.r.o. Přístav Praha s.r.o. Labská plavební Bukanýr Přístav Praha s.r.o. Albatros botel U Bukanýra music bar Labe Mělník Classic River Czech Boat Moravia, Czechie, Taurus, Orca, Gladius, Baťa, Europe, Klára Bohemia, Poseidon, Šumava, Kotva, Andante, Calypso, Danubius, Praha, Porto, Natal, Šárka, Libuše, Valencie, Florentina Na Františku, Dvořákovo a Alšovo nábřeží nájemci a provozovatelé

8 8 Pražské břehy V současném stavu je tato část nábřeží zcela nevhodná k využití, což je škoda protože tvoří přirozené propojení směrem na ostrov Štvanice a dále na Karlín. Rampa vedoucí k nadchodu při ústí do Těšnovského tunelu. Kolize cyklostezky s pěší trasou propojující náplavku s hřištěm Lanová a možnou trasou směřující na Rohanský ostrov. Celý prostor náplavky zabírá parkoviště hostů a personálu botelu Albatros včetně kontejnerů s odpadky. Chybějící bezpečné pěší napojení na Revoluční třídu chodci jsou nuceni přebíhat čtyřproudou komunikaci. Úzké hrdlo v místě mostního pilíře tvořící bariéru pro průchod chodců a průjezd cyklistů.

9 9 Pražské břehy Pravostranná část Na Františku a Dvořákovo nábřeží (km 51,48 52,75) Toto nábřeží slouží jako kotviště lodí osobní lodní dopravy několika lodních společností. Nábřeží je po provedené rekonstrukci zvýšeno, jsou zde provedeny nové vázací prvky pro lodě a jsou zde nové integrované sloupy s napojením na sítě (voda, elektro, kanalizace). Částečně také slouží jako parkoviště osobních aut. Přibližně v polovině nábřeží mezi mosty Štefánikův a Mánesův je sjezd do vody, vhodný pro spuštění menších člunů na vodu. EVD s.r.o. Czech Boats, s.r.o. Přístav Praha s.r.o. Labská plavební Bukanýr Přístav Praha s.r.o. Albatros botel U Bukanýra music bar Labe Mělník Classic River Czech Boat Moravia, Czechie, Taurus, Orca, Gladius, Baťa, Europe, Klára Bohemia, Poseidon, Šumava, Kotva, Andante, Calypso, Danubius, Praha, Porto, Natal, Šárka, Libuše, Valencie, Florentina Na Františku, Dvořákovo a Alšovo nábřeží nájemci a provozovatelé

10 10 Pražské břehy Chybějící bezpečné pěší napojení na Revoluční třídu chodci jsou nuceni přebíhat čtyřproudou komunikaci. Potenciálně uzlový bod Pražského turistického Okruhu (viz kapitola 3.2). Náplavka je plně využívána pro lodní dopravu jako kotviště, nástupní mola a parkovací plochy pro personál. Jedna z nejatraktivnějších částí pražských náplavek z hlediska panoramatu a napojení na městské centrum (Pařížská ulice) je využita jako parkoviště a nástupní plocha pro lodní dopravu.

11 11 Pražské břehy Pravostranná část Alšovo nábřeží (km 52,75 52,85) Tato část nábřeží je tvořena vysokou nábřežní zdí. Nad mostem je umístěno vysokovodní kotevní stání s plovoucím zařízením s restaurací a se dvěma výstupy na horní hranu nábřeží a jako kotviště osobní vyhlídkové lodě. V pilíři Mánesova mostu jsou placené toalety a restaurace. EVD s.r.o. Czech Boats, s.r.o. Přístav Praha s.r.o. Labská plavební Bukanýr Přístav Praha s.r.o. Albatros botel U Bukanýra music bar Labe Mělník Classic River Czech Boat Moravia, Czechie, Taurus, Orca, Gladius, Baťa, Europe, Klára Bohemia, Poseidon, Šumava, Kotva, Andante, Calypso, Danubius, Praha, Porto, Natal, Šárka, Libuše, Valencie, Florentina Na Františku, Dvořákovo a Alšovo nábřeží nájemci a provozovatelé

12 12 Pražské břehy Opět se jedná o nevyužití jedné z nejatraktivnější části náplavek. V současnosti funguje jako přístupová rampa propojující Palachovo náměstí s řekou. Potenciálně uzlový bod Pražského turistického Okruhu (viz kapitola 3.2.).

13 13 Pražské břehy Pravostranná část Rašínovo nábřeží (km 54,38 55,75) Nábřeží od Mánesa až po Železniční most je využíváno především jako stání osobní lodní dopravy různých společností. Přímo pod Jiráskovým mostem kotví dvě lodě. Jedna (Klotylda) slouží pro hotelové ubytování, druhá (Matylda) jako restaurace. Ve vnitřních prostorách schodiště na Jiráskův most je umístěno zázemí restaurace včetně veřejnosti přístupného bezbariérového WC nicméně nedostatečně označeného a uzamčeného. Cca 100 m pod Palackého mostem přímo na náplavce je objekt památkově chráněné restaurace Vltava. Restaurace má vlastní povodňový plán. Na nábřeží parkují osobní automobily a užitkové automobily pro lodní dopravu. Je zde také drobná stavba sloužící jako zázemí lodní dopravy. Na nábřeží jsou nové integrované sloupy s napojením na sítě (voda, elektro, kanalizace), takzvané přípojné body. V zimních měsících slouží náplavka pro shoz sněhu do Vltavy. V jednotlivých zdech nábřeží jsou v současnosti nebytové prostory, které jsou v některých případech pronajímány a slouží k různým účelům anebo tvoří technické zázemí pro instalované inženýrské sítě. V horní části při železničním mostu kotví divadelní loď Tajemství a loď (A)Void Gallery Hořejší náb. Lodní spol. Bohemia Sabina est. s.r.o. Stanoviště P.P.S. DBF Rašínovo nábřeží nájemci a provozovatelé Klotylda botel Matylda restaurace a botel Labe, Lužnice, Odra, Vyšehrad, Vltava, Hamburk, Visla, Kontra Kristián Marco restaurace Party Grill pronájem člunů Tyrš hudební parník Tajemství Divadlo bratří Formanů LEGENDA KOBEK kobka číslo popis prázdná, technické zázemí sklad, nyní prázdná, velikost cca 15 m2, plán na vybudování WC, nejsou dovedeny sítě technická místnost, nedá se využít zasíťována - nájemce společnost Party Gril zasíťována - nájemce společnost BajkAzyl zasíťována, vybudovány WC, 3x dámské, 2x pánské + 2 pisoáry - v pronájmu 09 zasíťována, galerie - p. Slavík Reklamní klinika přívoz Gastro group /13 zasíťována, sklad PPS zasíťována, restaurace Černá Hora - p. Slavík zasíťována, bezbarierové WC a vinotéka - pronajato provozovateli botelu Matylda

14 14 Pražské břehy Část náplavky od Mánesa k Jiráskovu mostu. Parkování personálu a hostů, Kolize cyklostezky s chodci. Část mezi Jiráskovým a Palackého mostem. Cyklostezka rozdělující náplavku na dvě části a tvořící provozní barieru. Odpadové kontejnery pro jednotlivé provozy naopak nedostatek odpadkových košů. Stánek s rychlým občerstvením. Živelně vzniklé restaurace bez příslušného zázemí.

15 15 Pražské břehy Restaurace Vltava. Kolize cyklostezky s chodci. Snaha řešit tuto kolizi zpomalovacími pruhy. Jediné pevné funkční WC pro tuto část náplavek s nedostatečným označením a prodejnou zmrzliny. Část Palackého most železniční most. Cyklostezka rozdělující náplavku na dvě části a tvořící provozní barieru. Nedostatečná kapacita toalet řešena mobilními WC. Chybějící mobiliář lavičky, odpadkové koše. Živelně vzniklé restaurace bez příslušného zázemí. Část železniční most rampa směrem k Vyšehradu. Nevyužívaná, mimo mobilní stánek občerstvení probíhající cyklostezku. O víkendech v tomto prostoru probíhají farmářské a bleší trhy. Výjimečně jiná produkce.

16 16 Pražské břehy 1.1 Existující nájemci (podnájemní smlouvy vypovězeny k ) Pravý břeh: č podnájemce Klub potápěčů AQIS BAKAL a.s. 1. Všeobecná člunovací s.r.o. Splávek s.r.o. Jakub Dostál* Přístav Praha s.r.o. IUVENIS s.r.o. EVD / Prague Boats II Lodní společnost Bohemia s.r.o. EVD / Prague Boats III CITY MOORINGS a.s. CZECH BOATS s.r.o. + Česká lodní doprava - charter s.r.o. Bojka s.r.o. Antonette CARLOS - Carlo Styl ARCHETYP o.s. Motor Car - Centrum s.r.o. Pražské Benátky s.r.o. AQIS - klub potápěčů Party Grill Boat s.r.o. PPS + dodatek č. 1 EVD / Prague Boats EVD / Prague Boats Labská plavební společnost IMMO Development s.r.o. U KOTVY BB FLASH FOOD SERVICE BB FLASH FOOD SERVICE Divadlo bří Formanů BAJKAZYL PRAŽSKÉ TRHY DVOJKA SOBĚ VITTUS GROUP s.r.o. CATERINGARDEN s.r.o. číslo smlovy 005/ / / / / / / /08 008/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2012 poznámka restaurace Čechův most botel Albatros obch. firma nyní Pražské Benátky s.r.o. lodní restaurace Rašínovo n. občerstvení Hollar lodní doprava WC Národní divadlo prodej vstupenek dle dodatku č. 3 je nájem sjednán na dobu nájemního vztahu nájemce DALBY DALBY lodní doprava botel Rašínovo n. občerstvení Mánesův most farmářské trhy Rašínovo n. občerstvení Rašínovo n. bývalá 1. Všobecná člunovací s.r.o. zahrádka Čechův most NP č.5 Rašínovo n. lodní doprava lodní doprava WC Čechův most dodatek č. 1 - doba neurčitá jedná se o pronájem nebytového prostoru V01401 a dále pronájem dvou daleb WC Rašínovo n. mobilní stánek občerstvení (So), Rašínovo n. občerstvení Rašínovo n. divadelní loď, Občanské sdružení cykloservis + občerstvení bleší trhy 2x NP Rašínovo n., kultura + občerstvení půjčovna loděk Hollar občerstvení Rašínovo n./vyšehrad sídlo firmy Dvořákovo nábřeží, Praha 1, Nábř. L. Svobody, Botel Albatros Platnéřská 191/4, Praha 1 Melantrichova 970/17, Praha 1 Petýrkova 1966/25, Praha 4 Na Pěšině 808/3, Praha 8 Valentinská 4/98, Praha 1 Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8 Koněvova 1686/112, Praha 3 Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8 Záběhlická 1658/48, Praha 10 Záběhlická 1658/48, Praha 10 Melantrichova 970/17, Praha 1 Husinecká 903/10, Praha 3, Šumavská 69/17, Praha 2 Ke Klíčovu 8, Praha 9 Platnéřská 191/4, Praha 1 Dvořákovo nábřeží, Praha 1 Na Průhonu 159, Vestec Hořejší nábřeží 17/N, Praha 5 Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8 Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8 Kamenická 692/199, Děčín II Evropská 1729/49, Praha 6 Vlastina 850/36, Praha 6 Na Vaňhově 194, Praha 9 Na Vaňhově 194, Praha 9 Stržná 33, Praha 6 Petřínské sady 342, Praha 1 Žitomírská 38, Praha 10 Na Bojišti 12, Praha 2 Světová 523/1, Praha 8 Libeň Borského 668/9, Praha

17 17 Pražské břehy Levý břeh: č. podnájemce číslo smlovy poznámka kontakt Streigel Madroň Alvatours Alvatours Alvatours Pragoaqunatout KSO AlLIA Universita Karlova Tomáš Šín VŠCHT Calm Down production Calm Down production Delight Delight Pražská paroplavební společnost Botel Admirál Občanské sdružení pan Popule p. Houfková Lékařská Fakulta Katedra tělesné výchovy Zde se jedná pouze o skladovací prostory v kobkách. Tyto nejsou zasíťovány. Na Hořejším nábřeží není provozována žádná aktivita.

18 18 Pražské břehy 1.2 Přehled stávajících kulturních a jiných akcí (probíhají výhradně na Rašínově nábřeží) V současnosti se na pořádání kulturních akcí podílí převážně, Archetyp, (A)Void Gallery, (A)Void floating, Bajkazyl, Dvojka sobě, Divadelní Loď Tajemství, loď Kristián Marco. Náplavka je nárazově využívána ke konání různých koncertů a festivalů. Farmářské trhy na Náplavce (soboty v ) se staly součástí života lidí v této centrální části Prahy. Již třetí sezónu přivádí na Náplavku tisíce místních lidí všech věkových kategorií, od těch nejmenších v kočárcích v doprovodu rodičů, až po starší generaci. Rádi sem chodí cyklisté i pejskaři Je příjemné setkat se tu s přáteli, dát si zdravé občerstvení, domácí ledový čaj nebo fair trade kávu, prohodit slovo i s prodejci i farmáři, kteří jsou hrdí na plody své práce a jsou rádi, když se jich na cokoliv zeptáte. Na FT Náplavka panuje pohoda a přívětivá atmosféra i přes davy návštěvníků. Hned za nimi přicházejí zvědaví turisté, kteří dychtí právě po takovém autentickém skutečně pražském místě, kam chodí místní lidé. Mezigenerační dílny představují zábavu pro všechny věkové kategorie. Společně se svými blízkými můžete strávit čas pří zábavných či pracovních činnostech. Lodě na vodě - Výstava je v České republice i ve střední Evropě svým pojetím a ve svém oboru jedinečná. Výjimečnost projektu spočívá především v možnosti vystavovat lodě jak na výstavní ploše na nábřeží, tak i na vodní hladině řeky Vltavy. Asociace lodního průmyslu (APL) připravila již čtvrtý ročník výstavy lodí, vodních sportů a lodního příslušenství. Bleší trhy - V metropolích Evropy a světa jsou nádherné bleší trhy, které se tam konají pravidelně každou sobotu a to již někde i více než 100 let. Jsou navštěvovány intelektuály, politiky i obyčejnými lidmi a jsou místem zajímavých rozhovorů. I Praha se snaží, aby byl bleší trh symbolem zajímavé zábavy. Divadelní loď Tajemství - divadelní loď Tajemství divadla bratří Formanů vyplula se světovou premiérou představení nachové plachty 23. července 2000 v Praze na Vltavě. Od roku 2006 je sezónním plovoucím jevištěm, které hostí divadlo, hudbu i film. Soustředí se také na dětský a rodinný program spoustou pohádek a příběhů, které doplňují mezigenerační dílny, kde se vyrábí, vaří, zpívá a hraje. Loď Kristián Marco - říční lodní Restaurace nabízí v unikátním retro interiéru kompletní gastro služby a kulturní program například šansonové večery a muzikály. Loď (A)Void gallery Vltavské pivobranní, Run Prague 2012, Avon pochod

19 19 Pražské břehy 1.3 Architektonické projekty pro Vltavu a Prahu v posledních letech: IUCH, architektonické studio, 2011, Vláda opačně - změna vstupu / orientace Strakovy akademie a otevření parku směrem k Vltavě, inspirace i pro ostatní budovy institucí velkoryse vystavěných před 100 lety podél obou nábřeží. U náplavky Cihelná je zpracován projekt na revitalizaci parku a parkování lodí, MXM architekti, lodě Prague Boats, Gant Městské zásahy Praha 2010: Jan Kadlas, Pontonová cyklostezka Veronika Jiroušková, Plovoucí květinářství Petr Janda, architekt. studio Doomgroup/Brainwork, projekt využití / prosvětlení kobek na nízkých náplavkách (plastovým / skleněným kruhem) architektonická kancelář Rossler+Rybář Rossler+Rybář, Návrh cyklostezky v úseku Mánes- Rudolfinum, Praha Rossler+Rybář, Město a řeka, návrh urbanistické koncepce 2009 Rossler+Rybář, Město a řeka Centrum, urbanistická studie 2009 Rossler+Rybář, Město a řeka Centrum a sever, urbanistická studie 2010 Rossler+Rybář, Vodní tramvaj Praha, studie 2010 Rossler+Rybář, Holešovické nábřeží, Praha 7, studie 2011 Rossler+Rybář, Náplavka Holešovice, Praha 7, studie Plovárny (plovoucí objekty) 2011, studie plovárny - jako ostrov, Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Michal Volf (v zimě, kluziště, v mezisezóně kulturní akce, tržiště) SOUTĚŽE /WORKSHOPY PRAHA: Ostrov Štvanice připravuje se soutěž Městská část Praha 5 zadala návrh na Smíchovskou pláž - studentský workshop na úpravu Hořejšího nábřeží, (+ návrh hotelu vedle u železničního mostu) 2012 Workshop Archip, náplavka Hollar 2012 Skanska: Bridging Prague, Internation Design Competition, (REsite, Archip) soutěž byla otevřená architektům, designérům, studentům, umělcům s cílem najít koncepční vizi a konkrétní inovativní zásahy do bezprostředního okolí řeky Vltavy 1. místo - Pete North, North Design Office (Toronto, Canada) 2. místo - Juras Lasovsky, Koen Hezemans (Den Haag, the Netherlands) 3. místo - Martin Špičák, Nikola Dočekal, Jiří Deyl (Prague, CZ) 2011 Young Architect Award, kategorie ideové studie a školní práce, téma Město a voda, Jakub Jílek, vítězný projekt Vltava a Praha OBČANSKÁ / SOUKROMÁ INICITIVA / KOMUNITY: Dvojka sobě o.s., příklady akcí a projektů: 2011 festival Ahoj, Design!, 2011 výstava klauzurních prací studentů ateliéru Socha II VŠUP v Praze, Vltava 2010, (A)VOID Gallery, 2007 instalace Instalace na chodníku Mariána Straky, v rámci projektu výstavního projektu Nic na odiv? Komunita Náplavka na Facebooku REsite, CollColl, Urban Act - instatní park na náplavkách 2012 (předcházel workshop na Archip) ČLÁNKY / VÝZKUMY: Karolína Jirkalová: Nábřeží jako výzva, Art + Antiques, Andrea Kubná, Vltava jako veřejný prostor, disertační práce, ateliér Petra Hájka, FA ČVUT, CTS (Centrum pro teoretická studia), výzkum Metabolity města, Cyril Říha, 2012

20 20 Pražské břehy 1.4 Příklady zdařilého a funkčního využití nábřeží ve Střední Evropě Za vzor opravdu plnohodnotného využití nábřeží bychom rádi na tomto místě uvedli příklad nábřeží Dunaje ve Vídni a Bratislavě a nábřeží Labe v Drážďanech. Příkladů by se samozřejmě našlo mnoho v různých částech světa, nicméně právě historicko-kulturní kontext a celková příbuznost těchto míst s Prahou ukazuje jak je situace v naší metropoli špatná. Ukazuje také i potenciál a cestu jak je možné k revitalizaci dospět. Bratislava K celkové revitalizaci dvou částí nábřeží došlo v tomto případě silným propojením soukromých investic a spolupráce města. Nové plnohodnotné nábřeží s promenádou, restauracemi, sportem a oddychem vzniklo kolem nového nákupně administrativního centra Eurovea (realizováno společností Ballymore) a v části kolem administrativního centra a hotelu Kempinski společnosti J&T) Celé nábřeží je propojeno funkční cyklostezkou a hojně využívanou běžeckou tratí. Je obsazeno velkým počtem restaurací, přičemž mnohé jsou s celoročním provozem. Velmi často se na nábřeží organizují kulturní a sportovní akce. Město a soukromé společnosti tento proces řídí společně prostřednictvím sdružení.

21 21 Pražské břehy Drážďany Labe v Drážďanech je na jednom břehu téměř neregulováno a je mu nechán přirozený ráz. Lidé mají téměř v celé jeho délce přístup až k vodě. Nábřeží je využíváno ve velké míře ke sportu. Je zde mnoho venkovních restaurací (pivních zahrad). Velmi uspořádaně je řešeno kotviště lodí a lodní doprava na protějším břehu těsně sousedícím s historickým centrem města. Samozřejmosti jsou toalety, lavičky, směrové tabule pro turisty a propojení s rušnými ulicemi vedoucími do centra starého města. Domníváme se, že jak projekt Lodního nádraží (viz. kapitola 3.2) tak i turisticky okruh, i navzdory tomu, že nábřeží a centrum města odděluje silnice, fungují v Drážďanech ukázkově. Vídeň Dunaj protéká Vídní v několika ramenech. Je zde velice akcentována zejména sportovní funkce. Ve slepých ramenech jsou provozována přírodní koupaliště. Samozřejmostí jsou přímé přístupy k řece cyklostezky, prostor na procházky. V centru města jsou potom na řece hojně využívány pontony a nefunkční nákladní lodě kde jsou instalovány bazény a restaurace.

22 22 Pražské břehy 2. Základní podmínky pro lepší využití a rozvoj společné pro všechny tři sledované nábřeží návrhy řešení Základní premisou pro rozvoj daného území je jeho atraktivita. Zejména pravostranná část má všechny předpoklady pro to, aby se stala výkladnou skříní Prahy. V krátkodobém horizontu kdy není možné měnit současný stav nábřeží stavebními zásahy popřípadě celkovou změnou prostoru v závislosti na zvoleném urbanistickém konceptu navrhujeme tyto základní kroky na podporu prezentace nábřeží. 2.1 Technický stav, čistota, bezpečnost Je nezbytné v první řadě zlepšit vizuální stránku nábřeží. S odkazem na analýzu stávajícího stavu popsaného v kapitole 1 navrhujeme tyto změny a vylepšení: Aktivní správa nemovitosti (Property Management) profesionální správou automaticky dojde k potlačení mnoha negativních jevů popsaných dříve. Za základní úkoly považujeme nutnost zabezpečovat kompletní produkci jednotlivých akcí, koordinaci akcí po stránce marketingové a technické, jejich vzájemná návaznost propojenost v průběhu roku. Je nezbytné aktivně vyhledávat vhodné nájemce pro nebytové prostory a plochy náplavek. Dále správa všech stávajících i nově uzavřených nájemních smluv (které budou uzavřené přímo s majitelem tedy MHMP), organizace kolekce nájemného a souvisejících poplatků, v případě potřeby vymáhat dlužné nájemné, vést komunikaci a řešit právní spory a podobně. Nezbytná je kontrolní funkce v oblasti úklidu, bezpečnosti a technického stavu. Úklid a čistota prostor ve spolupráci s technickým správcem TCP navrhujeme zvýšit frekvenci strojového čištění vodorovných částí náplavek, odstranění grafit nápisů na svislých konstrukcích a zdech. Stávající stav zejména na Hořejším nábřeží, kde je omezený provoz je zcela nedostatečný. Mobiliář Rádi bychom oslovili některé z architektů, kteří se úspěšně účastnili nedávných soutěží a připravili jednotný vizuální koncept laviček, košů, toalet (včetně použitých piktogramů), stínících prvků, informačních totemů, směrových ukazatelů a dalších. V přechodné době (od sezony roku 2013) navrhujeme provést analýzu jaký mobiliář má město k dispozici a začít s instalací na přechodnou dobu. Odpadové hospodářství odpad z restaurací a provozoven řešit každodenním odvozem odpadků. Tuto povinnost podchytit v nových nájemních smlouvách. Jedná se o zcela běžný požadavek a patřičnou úpravou nájemních smluv se odstraní velký problém bez nutnosti investic ze strany města. Veřejný prostor se tak nebude zabírat velkokapacitními kontejnery na odpad. Toalety nutnost vybudovat v kobkách veřejné toalety. Neexistence toalet považujeme v současnosti za jednu z největších slabin. Stávající provoz mobilních zařízení Toi Toi je placen jednotlivými restauracemi. Záchody jsou přetížené, a jelikož neexistuji záchody veřejné (s výjimkou WC v pilíři Čechova mostu a velmi nedostatečně označeného WC vybudovaného v kobce na Rašínově nábřeží vedle restaurace Vltava), restaurace se přirozeně brání nadužívání tím, že jsou toalety uzamčeny. Důležitá bude úvaha o ekonomice provozu veřejných toalet. V současnosti jsou toalety pronajímány a provozovatel není nucen (například nájemní smlouvou) zajišťovat veřejnou službu v plném rozsahu. Celkovou dotaci na provoz WC na Rašínově nábřeží odhadujeme na 25tis Kč měsíčně. Bezpečnost provozu navrhujeme posílit bezpečnost náplavek v místech s přístupem k řece instalací záchranných kruhů popřípadě výstražnými tabulemi s informacemi o poskytnutí první pomoci v případě nebezpečí utonutí. Osvětlení, policie osvětlení náplavek je nedostatečné pro pocit bezpečí. Navrhujeme navýšení počtu městských strážníků vykonávajících službu na náplavkách například na kolech a instalaci mobilní úřadovny Městské Policie v kombinaci s informačním střediskem. Instalace kamerového bezpečnostního systému. Doprava Regulace dopravní obslužnosti a parkování na nábřežích. Zklidnění chaotické dopravy zákazem vjezdu mimo odstavné parkoviště (na Hořejším nábřeží) a zásobování. Princip pro auta zásobování jako na Praze 1 v zónách. Instalace hydraulických zábran pro úplné zamezení vjezdu. Regulace provozu Navrhujeme vytvořit systém regulace provozu zejména v částech v blízkosti obytných domů, hudebních produkcí a hluku vytvořením všeobecných podmínek pronájmu, které budou jednotlivý nájemci podepisovat spolu s nájemními smlouvami, a které budou muset pod sankcemi dodržovat. Provoz cyklostezky Navrhujeme regulaci pomocí dopravního značení například Značka cyklisto veď kolo, značka Zpomal. Samostatně se věnujeme v kapitole 2.5

23 23 Pražské břehy Informační funkce Navrhujeme vytvoření a instalaci informačních totemů (doplnění fotky navigační tabule-grafická vizualizace) přímo v prostoru náplavek anebo na svislých konstrukcích, které budou využívat jednotnou grafickou formu. Panely můžou být i interaktivní v závislosti na existencí sítí. Kromě informací o programu na nábřežích, informacích jednotlivých městských částí anebo Magistrátu můžou nést v určité míře i reklamní sdělení čímž by se zajistilo financování jejich pořízení. Propojení s vytvořením Pražského Turistického Okruhu, viz. Kapitola 3.2 Koordinace Navrhujeme aktivní správou odstranit nekoordinované a nedostatečné využití skladů, kobek v nábřežních zdech, nekoordinované a nedostatečné využití přístavních mol na levém břehu neexistující koordinace kulturních, sportovních a dalších akcí probíhajících na nábřežích. Je nutné vytvořit jednu společnou platformu na internetových stránkách. Provoz na řece projekt Lodní Nádraží, kterému se věnujeme v kapitole 2.3 Dobudování chybějícího napojení na uliční síť je nutné doplnit přechody pro pěší, schodiště (most Revoluční) v místech kde chybí a posílit bezpečnost a stávajících tak, aby se návštěvníci pohodlně a bezpečně dostali k řece a zpět do města. Prioritní by měli být uzly v rámci konceptu Pražského Turistického Okruhu (viz kapitola 3.2). Ekonomika provozu V současné době dosahují náklady na roční správu pravostranné části vymezené v této práci na částku 11,5M Kč. Celkové roční výnosy činí přibližně 14M Kč. Započteme-li Hořejší nábřeží, budeme se pohybovat kolem částky 15M Kč výnosů, které město obratem téměř celé zpět vynaloží na provoz nábřeží. Téměř 70% příjmů je nicméně tvořeno z pronájmů provozovatelů lodní dopravy. Domníváme se, že by se aktivní správou dalo docílit zvýšit kvalitu bez nutnosti dodatečných nákladů. Zatraktivněním prostředí podnikání by se dalo docílit zvýšení výnosů z pronájmu na náplavkách, tak aby pokryli případný výpadek vzniklý lepší regulací kotvení zejména v části Na Františku. Přesný dopad musí být nicméně dále analyzován v závislosti na podmínkách nově připravovaných nájemních smluv. Kompletní přepracování nájemních smluv Navrhujeme provést kompletní analýzu stávajících nájemních smluv. Tyto do budoucna uzavírat přímo s majitelem tj. MHMP. Vymezit pod sankcemi podmínky podnikání v dotčených oblastech. Přesunout odpovědnost ve větší míře na jednotlivé provozovatele, a to zejména v oblasti nakládání s odpady, parkováním, kotvením lodí. Skutečný stav potom monitorovat a používat smluvní sankce. 2.2 PR a marketingová podpora Jako jeden z prvních kroků navrhujeme posílit povědomí o prostoru Pražských nábřeží. Sjednotit veškerou externí komunikaci a propagaci pod jednotným názvem podpořeným logem, které zvolené jméno graficky vyjádří v jednoduché a zapamatovatelné formě. Logo bude podporováno a komunikováno MHMP a městskými částmi aby vešlo co nejvíc v povědomí stejně jako se to povedlo s logem Prahy. Navrhujeme používat jméno Pražské Břehy (Pražské Nábřeží) Navrhujeme logo (včetně prostorového vymezení o kterou náplavku se jedná)

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Potenciál a rozvoj vodní dopravy v Praze Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak i geograficky! Chceme

Více

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy Název akce: Délka trasy: ZADÁVACÍ KARTA CYKLOOPATŘENÍ Projektový stupeň: Evidenční číslo TSK: A 2 (Myslíkova Na Rejdišti) 1,5 km DZ, příp. DSP Datum vyhotovení: 12.12.2010 Zpracování: KCD (cyklo.praha-mesto.cz,

Více

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění Anotace Návrh se věnuje zátopové oblasti, proto ho z větší části tvoří stavby dočasného charakteru seskládané z nákladních kontejnerů. Odkazujeme tím k Labi jako důležité dopravní cestě. Návrh se zabývá

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH

ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH 1) Identifikační údaje Objednavatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10.

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ název a adresa předkladatele Město Telč náměstí

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV AUTORSKÁ ZPRÁVA A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE akce: Revitalizace autobusového nádraží Soběslav charakter stavby: Revitalizace území stupeň zpracování: Ideová urbanistická místo stavby: Autobusové nádraží Soběslav

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí

Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí TEXTOVÁ ČÁST KRYCÍ LIST Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí Obchodní jméno účastníka: Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler, Právní forma účastníka:

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek Urbanismus 1 Římalová Eliška Doubravský Marek 26.4.2011 Josefov, Malá Strana, Letná Alšovo Nábřeží Katastr: Staré Město Číslo mapového listu: Zadaná lokalita Centrum Prahy- severovýchodní část Části čtvrtí:

Více

VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM

VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM 1) Identifikační údaje Objednavatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, sídlo : Libníkovice 3, 503 46 Třebechovice p. O., kancelář : Velké náměstí 147, Hradec Králové 500 03, IČ : 02827727, e - mail : office @ mecnerova.cz, telefon : + 420 775 289 984

Více

Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění?

Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění? Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění? 1 Obsah 1. ÚVOD.. 3 2. Vlastnická struktura.. 4 3. Pozitivní a negativní stránky poloostrova Krásné Březno.

Více

Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu

Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu Volkswagen Maraton v ulicích vaší čtvrti V neděli 13. května zaplní ulice Prahy běžci z

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Zadání konceptukoncept klidové zóny na okraji břehu řeky Labe u Lysé nad Labem: pozemky p.č. 12/8, 323/25 a 12/9 u obce Lysá nad Labem Litol

Zadání konceptukoncept klidové zóny na okraji břehu řeky Labe u Lysé nad Labem: pozemky p.č. 12/8, 323/25 a 12/9 u obce Lysá nad Labem Litol Zadání konceptukoncept klidové zóny na okraji břehu řeky Labe u Lysé nad Labem: pozemky p.č. 12/8, 323/25 a 12/9 u obce Lysá nad Labem Litol p.č. 12/8 2.157 m2 (druh pozemku orná půda), p.č. 323/25 842

Více

1. výzva měrná jednotka (parametr) zdroj ověření. Příjemci dotace. Počet. Příjemci dotace. Počet. Příjemci dotace. Příjemci dotace.

1. výzva měrná jednotka (parametr) zdroj ověření. Příjemci dotace. Počet. Příjemci dotace. Počet. Příjemci dotace. Příjemci dotace. NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Parametry / indikátory podprogramu na úrovni projektů Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D72100) Národní program podpory

Více

MÍSTA DBK PLAZA PŘED ČS OLBRACHTOVA PASÁŽ PODCHOD NAD NÁKUPNÍM CENTREM BUDĚJOVICKÁ ULICE BUDĚJOVICKÁ

MÍSTA DBK PLAZA PŘED ČS OLBRACHTOVA PASÁŽ PODCHOD NAD NÁKUPNÍM CENTREM BUDĚJOVICKÁ ULICE BUDĚJOVICKÁ MÍSTA Členitá prostranství Budějovické lze rozdělit na několik míst více či méně vymezených. Nyní pouhé prostory, které zbyly mezi budovami, mají potenciál stát se místy s konkrétním obsahem. Analýza problémů

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj SLEDOVÁNÍ ZAHÁJENÍ

Více

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Urbanistický koncept Koncepce rozšíření městského centra. Kultivace vstupních bodů do města. Řeka jako fenomén, spojující různá místa

Více

Hervis 1/2Maraton Praha 31. března 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu

Hervis 1/2Maraton Praha 31. března 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu Hervis 1/2Maraton Praha 31. března 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu Hervis 1/2Maraton v ulicích vaší čtvrti V sobotu 31. března zaplní ulice Prahy běžci z celého

Více

Veřejná prostranství a legislativa

Veřejná prostranství a legislativa ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2014 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Konference MĚSTO POD POKLIČKOU Metodiky a nástroje pro systémový přístup k veřejným prostranstvím Brno 9. 12. 2014 Veřejná prostranství

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město Investiční memorandum Rašínovo nábřeží 66 Praha 2 Nové Město Představení Klasická budova z přelomu století, která je jednou z dominant pravého břehu Vltavy, stojí na rohu Rašínova nábřeží a Trojanovy ulice.

Více

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne Suchdolské náměstí Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne 9.6.2008 Účastníci: Prvního veřejného setkání se zúčastnilo asi 25 obyvatel z lokalit nejbližších i trochu vzdálenějších vzhledem

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Obytné zóny 3. cvičení příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Základní pojmy

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Prodej rekreačních apartmánů v areálu. Marina Lipno. - Lipno nad Vltavou -

Prodej rekreačních apartmánů v areálu. Marina Lipno. - Lipno nad Vltavou - Prodej rekreačních apartmánů v areálu Marina Lipno - Lipno nad Vltavou - Již více než 30 apartmánů si pořídili čeští občané I Vy zde můžete najít svůj vysněný apartmán Všeobecný popis Rekreační areál Marina

Více

HYBERNSKÁ. Investiční memorandum. Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město. Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy

HYBERNSKÁ. Investiční memorandum. Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město. Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy Investiční memorandum Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy Na Perštýně 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail:

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. 1. Výstražné dopravní značky 2. Značky upravující přednost 3. Zákazové dopravní značky 4. Příkazové dopravní značky C 1 Kruhový objezd C

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17 ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17 Vypracoval: Ing. Miroslav Grossmann srpen 2008 Opatření 1: úprava SSZ 4.628b Modřanská

Více

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK CIMEX GROUP PROPERTY BOOK Profil společnosti CIMEX GROUP Celková plocha pronajímatelných kancelářských prostor: 100 000 m 2 Hodnota portfolia administrativních budov CZK 4,2 miliardy Hodnota portfolia

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2165 ze dne 19.11.2013 k návrhu akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1734 ze dne k Revitalizaci Karlova náměstí

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1734 ze dne k Revitalizaci Karlova náměstí Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1734 ze dne 1.10.2013 k Revitalizaci Karlova náměstí Rada hlavního města Prahy I. bere na vědomí stav naplňování Memoranda

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU LOKALIZACE AKTUALIZAČNÍCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ KRÁTKODOBÉ OVĚŘOVACÍ KŘIŽOVATKOVÉ SČÍTÁNÍ V DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM OBDOBÍ SČÍTÁNÍ STATICKÉ DOPRAVY

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI AREÁL VESEC Areál vybudovaný pro pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách Unikátní plocha na okraji Liberce pro trávení volného

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI AREÁL VESEC Areál vybudovaný pro pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách Unikátní plocha na okraji Liberce pro trávení volného

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ URBANISMUS I ROZBOR ÚZEMÍ : PRAHA 1 STARÉ MĚSTO, NOVÉ MĚSTO Kateřina Stiehlová FA ČVUT, LS 2010/2011, 29.4.2011 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Hranice Starého a Nového Města, část Malé Strany Pro celou oblast je

Více

dopravně-urbanistických úprav pro období

dopravně-urbanistických úprav pro období Akční plán dopravně-urbanistických úprav na území MČ Praha 7 pro období 2016 2018 verze 2016/02/29 zóny 30 vše mimo hlavní trasy (50 km/h) koordinace projektů ZPS: jejich modifikace, popř. až následně

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR Rychlá spojení aktualizovaná koncepce VRT pro ČR Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR zóna 1 : hustá síť VRT a rychlých konvenčních tratí vysoký stupeň mobility

Více

Územní studie. akce: Revitalizace parku Na špici projektová dokumentace. Zadavatel: Statutární město Pardubice Pernštýnské nám. 1 530 21 Pardubice

Územní studie. akce: Revitalizace parku Na špici projektová dokumentace. Zadavatel: Statutární město Pardubice Pernštýnské nám. 1 530 21 Pardubice akce: Revitalizace parku Na špici projektová dokumentace Územní studie Zadavatel: Statutární město Pardubice Pernštýnské nám. 1 530 21 Pardubice Zpracovatel: Atelier M1 architekti s.r.o. Heyrovského nám.

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Fotografický pasport cyklistické trasy A23. Příloha A.2

Fotografický pasport cyklistické trasy A23. Příloha A.2 Fotografický pasport cyklistické trasy A23 Příloha A.2 Fotografický pasport úseku Napojení na A2 - vjezd na ul. Křesomilova včetně Cyklotrasa se nejprve odpojuje na nábřeží od cyklotrasy A2 a pokračuje

Více

D.7 Objekty k usnadnění pohybu a přístupu

D.7 Objekty k usnadnění pohybu a přístupu Prvky Schodiště, lávky a vstupy do podzemí 1 25...1 Schodiště, lávky a vstupy do podzemí Městská struktura by měla být primárně navrhována tak, aby nevytvářela požadavek na mimoúrovňová propojení na veřejných

Více

ZMĚNOVÝ LIST Střekovské nábřeží

ZMĚNOVÝ LIST Střekovské nábřeží ZMĚNOVÝ LIST Střekovské nábřeží 1/ Kamenné objekty SO 104 (kameny do vody): 936.260,- SO 109 (pobřežní kameny): 989.807,- : 1.926.067,- 2/ Tribuny SO 108 : 832.211,- SO 111 : 614.136,- SO 114 : 531.833,-

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem Seminář pro žadatele 8. ledna 2014 Národní program podpory cestovního

Více