MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová

2 Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy školy Aktivity pro žáky organizované školou Metodické učební materiály, videokazety a další pomůcky Spolupráce s rodiči a školní družinou Aktivity zaměřené pro rodiče Spolupráce s institucemi, organizacemi a odborníky Nabídka aktivit pro žáky pořádané institucemi, organizacemi a odborníky Krizový plán - řešení přestupků Policie ve škole Záškoláctví Cigarety a jiné drogy ve škole První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem Postup školy a vyučujících v případě výskytu užívání návykových látek ve škole Jak postupovat při vzniku škody na školním majetku Obecný postup školy a vyučujících v případě výskytu šikany ve škole Krizový scénář pro počáteční stádia šikanování Přílohy Příloha č. 1: Jak poznám, že moje dítě požívá alkohol nebo bere drogy?...33 Příloha č. 2: Doporučení rodičům, jejichž dítě má problémy se závislostí?...34 Příloha č. 3: Proč a jak odmítat alkohol a drogy.. 37 Příloha č. 4: Plán práce

3 Úvod Období školního vzdělávání má velmi významnou funkci v oblasti formování osobnosti mladých lidí a vše, co se v tomto nepodaří, se jen velmi obtížně napravuje v období dospělosti. Má velký význam, který je dán celkovým počtem žáků na naší škole, ale také celkovým působením školního prostředí na ně. Cíle minimálního preventivního programu (MPP) Zdravý životní styl, osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj sociálně komunikativních dovedností žáků je hlavním cílem MPP. Je v našem zájmu chránit děti před hrozícím nebezpečím a pomáhat jim žít správným způsobem života. Toho chceme dosáhnout kvalitní výukou založenou na pestrosti forem preventivní práce se žáky ve spolupráci s ředitelkou školy, s pedagogickým sborem školy, s třídními učiteli žáků, se zákonnými zástupci žáků, s družinou, s výchovným poradcem a s jinými organizacemi (Policie ČR, sociální instituce, nemocnice,...) Cílem této činnosti je schopnost žáků stanovit si správný hodnotový žebříček, zlepšovat mezilidské vztahy, umět řešit konfliktní situace, znát svá práva a povinnosti, smysluplně využívat volný čas, nepodlehnout závislosti na návykových a psychotronních látkách. Ve škole doposud nebyl vypracován program prevence užívání drog. Informace o účincích užívání drog jsou obsaženy v metodických učebních materiálech, DVD a dalčích pomůckách (viz. kapitola 1.2). V současné době škola uvažuje nad navrácení předmětu rodinná výchova do osnov ŠVP, který je vhodný pro realizaci pravidelné protidrogové prevence a prevence ostatních sociálně patologických jevů. Co se týče postupů řešení sociálně patologických jevů v praxi, postupuje škola dle pokynů krizového plánu, který je součástí MPP (viz. kapitola 4). Krizový plán je výsledkem práce celého pedagogického sboru za podpory vedení školy. Problémy spojené se sociálně patologickými jevy řeší vždy třídní učitel za podpory výchovné komise (výchovný poradce, metodik prevence, ředitelka školy)

4 Četnost výskytu sociálně patologických jevů je pravidelně (čtvrtletně) zjišťována formou dotazníkového šetření, které je se stejnou pravidelností vyhodnocováno a výsledky umisťovány na veřejné školní nástěnce. Na základě výsledků dotazníkových šetření jsou pořádány projektové dny, besedy či třídnické hodiny. Mezi krátkodobé cíle školní prevence patří vytvoření programu prevence užívání drog. Dalším důležitým krokem je zapracovat na www stránkách, které by měly informovat rodiče i širokou veřejnost o dění v této oblasti. Jeden z hlavních cílů je, který si v současnosti klademe, je zajistit školního psychologa, který by napomáhal s řešením problémů. Je třeba zvýšit spolupráci s organizacemi zabývajícími se prevencí sociálně patologických jevů za účelem zlepšení kvality primární prevence u nás. Jednou z hlavních aktivit naší školy je dodržování stanovených zásad preventivního programu, které zlepšují působnost v následujících oblastech zaměřených na minimalizaci sociálně patologických jevů: kriminalita a delikvence patologické hráčství extremismus záškoláctví šikana drogová závislost alkoholismus a kouření domácí násilí syndrom týraných a zneužívaných dětí syndrom zavrženého rodiče obchodování s lidmi rizikové chování vandalismus xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus - 4 -

5 Minimální preventivní program vychází z těchto materiálů: Metodický pokyn MŠMT ČR Č. j.: / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn MŠMT ČR Č. j.: 28275/ k prevenci a řešení šikanování Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na období Metodický pokyn MŠMT ČR Č. j.: 10194/ k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Školní řád ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk - 5 -

6 I. Realizace MPP na naší škole Způsob realizace MPP na prvním stupni ZŠ ročník Dětem je nutné po vstupu do školy nabízet nejen konkrétní dovednosti ale zejména vytvářet modelové situace, se kterými se mohou setkat ve škole i mimo školu. Pro vytvoření optimálního sociálního klimatu je důležité vzájemné poznání žáků a pedagogů. Program by měl být zaměřen na: společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli zvyšování zdravého sebevědomí žáků zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty ( například formou komunitního kruhu) rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci ne ročník Optimální jsou programy k pozitivnímu ovlivnění zdraví žáků, které je chápáno jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, při současné změně postojů k sobě, k prožívání sebe jako individuality, ale v kontextu s druhými lidmi, se školní komunitou a okolním světem, k pozitivnímu citovému naladění a myšlení, k osvojení si dovednosti řešit stres a k dodržování životosprávy. Programy orientované na hlubší poznání dovedností osvojených při vstupu do školy, na schopnost pracovat v kolektivu a uvědomění si co tělu prospívá je vhodné realizovat formou pobytových programů spojených se sportovní činností a aktivním trávením volného času. Je zde osvojována i vzájemná pomoc, podřízení se možnostem skupiny, zvládnutí fyzicky náročných situací

7 Způsob realizace MPP na druhém stupni ZŠ 6. ročník Program je vhodné založit na aktivní práci skupiny i každého jednotlivce. V rámci tohoto programu je třeba stanovit pravidla soužití ve skupině aktivní naslouchání, pravdivost, důvěryhodnost, tolerance, maximální osobní nasazení. Pravidla je optimální stanovit na základě prožitku aktivní formou tak, aby je žáci přijali za svá. Program je vhodné doplnit hrami s nácvikem verbální a nonverbální komunikace, hrou na sebepoznání, simulačními hrami a relaxačními aktivitami. Cílem je vytvořit dobře fungující tým žáků a učitelů. Obsah programu: vzájemné poznávání účastníků vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem stanovení pravidel soužití třídní komunity formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se rizikovému společensky nežádoucímu chování šikanování, užívání alkoholu a drog, vzniku různých typů závislostí apod. začlenění nových žáků do komunity třídy 7. ročník Program musí reagovat na celou řadu změn, přinášejících zátěžové situace v tomto věkovém období. Rozvoj pubertálního období s celou řadou fyzických a psychických proměn je obdobím rizikovým pro nástup sociálně patologických jevů. Je proto nutno pokračovat v budování kvalitního vrstevnického týmu, ve kterém se žáci cítí bezpečně a jistě.opět je vhodné využít několikadenní intenzivní pobytové soustředění se zaměřením na hlubší vzájemné poznávání účastníků prohlubování vztahů důvěry upevňování kolektivních vztahů se včasným podchycením nežádoucích projevů chování trénink obrany před manipulací, s uměním říci ne trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí - 7 -

8 zvládání náročných fyzických duševních situací umění vyrovnat se s neúspěchem 8. ročník Program je vhodné realizovat výrazně aktivní formou. Osvědčenými metodami jsou brainstorming, diskuse, hraní rolí, rozhovor, empatie, kreslení a další. Posiluje se činnost jednotlivců, spolupráce ve skupině, volba vhodné komunikace, prosazování návrhů. Součástí programu by měly být hry na nácvik verbální a nonverbální komunikace, simulační hry a relaxační techniky, využití metody kritického myšlení. Pomocí projektů je vhodné ověřit kvalitu vytvořených postojů ke zdravému životnímu stylu a sociálně patologických jevům u dětí. Program by měl být zaměřen na : upevňování vztahů v komunitě vrstevníků rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků nácvik řešení zátěžových situací zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím (včetně odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování) přehled životních rizik společenské vztahy ( včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.,) modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů Vhodnou součástí programu jsou kompenzační a relaxační aktivity sportovní a turistické. 9. ročník Program by měl mapovat dosažené výsledky osobnostního a sociálního rozvoje, fixovat tyto dovednosti a postoje a využívat prvků předchozích programů. Převažovat by měly zážitkové aktivity a formy práce podporující příznivé klima ve třídě. Do všech uvedených programů je vhodné integrovat i aktivity související s výukovými předměty ( zdravověda, ekologie, přírodověda..). A naopak. Mnohé z aktivit se nabízí k širšímu využití v hodinách humanitního i přírodovědného zaměření. Doplňkové aktivity, - 8 -

9 jejichž cílem je seznámit žáky s pohybovými aktivitami a sportem a jejich funkcí zdravotní, relaxační, socializační a preventivní by měly být nedílnou součástí programů. Nezastupitelnou roli v celém programu má kvalitní práce třídního učitele, který v roli manažera řídí a připravuje spolu s žáky jednotlivé programy. K tomu může napomoci i úprava rozvrhu tak, aby byl třídní učitel v pravidelném kontaktu se žáky a pomáhal jim společně s dalšími pedagogy řešit jejich školní i osobní problémy. Pozitivní formování třídního kolektivu není ani pro zkušeného pedagoga úkol vždy snadný. Velmi efektivní pro komunikaci s žáky je komunitní kruh. Komunitní kruh je stěžejní metoda budování bezpečí, důvěry, soudržnosti a osobnostního rozvoje dětí ve třídě. Komunitní kruh lze využít ve všech vyučovacích předmětech, nejen ve výchovných. Atmosféra ve třídě je otevřená, s prvky důvěry a ochoty si porozumět. Děti se učí pomáhat si, tolerovat se a respektovat se ve svých názorech a projevech. 1 Spolupráce s ředitelkou školy, výchovným poradcem a pedagogy školy S ředitelkou školy a výchovnou poradkyní byl projednán Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů a obě byly seznámeny s náplní MPP. Dále byla dohodnuta základní pravidla realizace programu. Rovněž všichni pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s programem a zaangažováni do jeho realizace. Ve všech vyučovacích předmětech je třeba zařazovat vhodná témata z oblasti primární prevence, zvláště pak v hodinách občanské a rodinné výchovy, přírodopisu a chemie. Je také důležité zařazovat otázky prevence cíleně do třídnických hodin. Smysl třídnických hodin TH poskytují možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy, zejména řešení aktuálních problémů třídy. Tento způsob práce se třídou je prevencí sociálně nežádoucích jevů. Necháme-li žáky pravidelně sdělovat, co se jim ve třídě líbí a co ne, vede to k tomu, že se podaří podchytit a často i vyřešit řadu problémů, které jinak často přerostou do takřka - 9 -

10 neřešitelných problémů. V rámci TH nejde o hraní si se žáky, ale o to, aby žáci sami aktivně řešili věci, které se jich týkají. Přínos třídnických hodin Žáci jsou většinou motivování způsobem práce, při kterém jsou aktivní. Žáci zažijí to, že mohou konstruktivně ovlivňovat své okolí (třídu, školu). Žáci si zvykají samostatně řešit problémy, které se jich týkají, a přijímat za ně odpovědnost. Žáci si osvojí některé techniky a principy, které jsou efektivní např. při plánování společných činností, řešení konfliktů v rámci skupiny (třídy), řešení problémů, které se jich týkají Žáci si vytvářejí společné normy chování a jsou ochotnější se jimi řídit. 1.1 Aktivity pro žáky organizované školou Na tvorbě a realizaci MPP se podílejí všichni vyučující a tematické bloky jsou začleněny do plánů učiva v průběhu roku. Preventivní témata jsou obsažena v předmětech: - občanská výchova, výchova k občanství - přírodopis, přírodověda, prvouka - dějepis, vlastivěda - chemie - zeměpis - výtvarná výchova - tělesná výchova a výchova ke zdraví Ročník Téma Předmět ročník Lidé kolem nás Člověk a jeho zdraví Rodina Lidské tělo Prvouka Přírodověda

11 Péče o zdraví, zdravá výživa Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy Návykové látky ročník Lidské soužití Pozitivní vzory hrdinů z četby Mezilidské vztahy Úvahy o životě Pozitivní vzory osobností Zákony a lidé Výskyt a pěstování drog Lidské rasy Národnostní konflikty Lidské tělo Sexuální výchova Zdravé životní návyky Účinky návykových látek na lidský organismus Vznik, výroba a účinky návykových látek na lidský organismus Tematické práce k drogám, estetickému prostředí a k lidským vztahům Zdravý způsob života Relaxace Duševní hygiena Vlastivěda Český jazyk Dějepis Zeměpis Přírodopis Chemie Výtvarná výchova Tělesná výchova a výchova ke zdraví

12 Aktivity ve výuce pro ročník Na prvním stupni základní školy se snažíme rozvíjet schopnost diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty prostřednictvím komunitního kruhu, relaxačních technik,, diskusí, projektů, hraní rolí (hraní jiných rolí než jsem já ), empatie, kreslení, nácviku verbální a nonverbální komunikace a dalších metod. společné stanovení pravidel soužití mezi žáky a učiteli zvyšování zdravého sebevědomí žáků zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty (např. formou komunitního kruhu) rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umět říci ne navozování příznivého klimatu ve třídě osvojování a upevňování základních návyků v rámci zdravého životního stylu základy etické výchovy Aktivity ve výuce pro ročník: Přechod na II.stupeň základní školy přináší řadu změn a z nich vyplývajících zátěžových situací změna třídního učitele, střídání vyučujících v jednotlivých předmětech, odchod některých spolužáků a příchod nových, zvýšené nároky na objem a strukturu učiva. Na druhém stupni základní školy lze využít simulačních her ( jak bych se já choval ve fiktivních situacích), relaxačních technik, brainstorming a stejně jako na prvním stupni patří mezi velmi efektivní aktivity, projekty, diskuse, hraní rolí (hraní jiných rolí než jsem já ), empatie, kreslení, nácviku verbální a nonverbální komunikace a dalších metod. vzájemné poznávání žáků vytváření vztahů důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem stanovení pravidel soužití třídní komunity formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se rizikovému chování šikanování, užívání alkoholu a drog, vzniku různých typů závislostí začlenění nových žáků do třídy

13 trénink obrany před manipulací, umění říci ne umění vyrovnat se s neúspěchem nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků nácvik řešení zátěžových situací zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím (odmítat alkohol, drogy, ), krizím, stresu společenské vztahy modelové situace poskytující návody k řešení problémů Školní kroužky výtvarné činnosti německý jazyk anglický jazyk lehká atletika volejbal florbal informatika aerobik keramika odbíjená střih filmu Akce pořádané školou dny otevřených dveří pro rodiče a veřejnost organizování soutěží a účast v okresních kolech - matematika, český jazyk, zeměpis, přírodopis, hudební výchova matematická soutěž Klokan účast na IV. sportovním setkání mládeže partnerských měst ve Šternberku víkendové pobyty - soustředění odbíjené žákyň a v lehké atletice žáků souvislá pedagogická praxe studentů Pedagogické fakulty UP v Olomouci třídní besídky pro maminky ke Dni matek" recitační soutěž, pěvecká soutěž Slavíček schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. tříd

14 schůzka pro rodiče vycházejících žáků 9. tříd společné předmětové komise a metodická sdružení učitelů příspěvky do regionálního a městského tisku výstavy výtvarných prací v galeriích ve Šternberku prezentační výstava učebních a studijních oborů pro žáky a rodiče SCHOLARIS 2010" organizace reedukace a logopedie pro žáky kursy plavání pro žáky 3. a 4. tříd lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd pravidelné výchovné koncerty pro 1. a 2. stupeň školní výlety ročník zapojení do ekologického programu - KEV Noc s Andersenem školní ples ve spolupráci se SRPŠ tradiční setkání ke Dni učitelů organizace atletického čtyřboje základních škol okresní kolo v přespolním běhu ZŠ Město v pohybu Kinderiáda atletické závody Výlety a exkurze exkurze do Olomouce (6. ročník) exkurze do firmy Remit exkurze do Prahy (9. ročník) pravidelné exkurze (Planetárium Brno, Slavkov - Mohyla Míru, Dlouhé Stráně - elektrárna, Velké Losiny - papírna, ZOO na Sv. Kopečku - pokračování ve sponzorování lamy), návštěvy výstav, divadel a kina Projekty celoroční projekt Sedm barev duhy

15 Den Země Sportovní den (1. stupeň) zapojení školy do projektu Zdravé zuby" Dotazníkové šetření Kyberšikana u žáků Šikana ve třídě Postavení žáků v třídním kolektivu Závislosti Užívání návykových látek Schránka důvěry Schránka důvěry je umístěna při vstupu do školy a je určena pro všechny žáky školy, pedagogy i rodiče. Obsah schránky je jednou týdně kontrolován a vyhodnocován. Školní parlament Školní parlament tvoří zástupci tříd (dva z každé třídy ročníku), kteří se schází jednou za měsíc za přítomnosti zástupkyně ředitelky. (Některých setkání se účastní i ředitelka škol) Děti mají možnost vyjádřit, co se jim ve škole líbí, co se jim nelíbí, co by chtěli změnit, o tom, co vyslechli na parlamentu, pak informují své spolužáky na třídnických hodinách. 1.2 Metodické učební materiály, videokazety a další pomůcky Jednotlivé materiály se nacházejí ve sborovně 2. stupně a jsou k dispozici všem pedagogickým pracovníkům a žákům školy. Literatura Velká kniha o konopí; Rowan Robinson Řekni drogám ne Desatero protidrogové prevence; MUDr. Jiří Presl Konopí pro zdraví; Chris Corrad Drogová závislost; J.Presl

16 Výchova dětí v oblasti požární ochrany; B. Mikulka, Š. Mikulka, Mgr. J. Richter Kouření a alkohol; MUDr. J. Richter Vyber si zdraví; MUDr. Josef Richter, CSc. Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí; Centrum pro bezpečný stát, o.s. My, droga a Evropa; MUDr. Jiří Presl DVD Informační DVD pro metodiky prevence a další pedagogy ZŠ a SŠ Řekni drogám ne Duha bezpečí Výchovné foto-seriály pro děti a mládež těhotenství, hráč, nemocnice, rasismus, alkohol, násilník Štěstí přeje připraveným Videokazety Výchova dětí v oblasti požární ochrany 1. cyklus Výchova dětí v oblasti požární ochrany 2. cyklus Prevence obchodu se ženami Očima hadů Vzdělávací program o dospívání 2 Spolupráce s rodiči a školní družinou Rodiče jsou seznámeni se záměry a způsoby uskutečnění programu. Jsou jim pravidelně poskytovány informace o nebezpečí výskytu drog a dalších sociálně patologických jevů na naší škole. V případě výskytu problému budou rodiče pozváni do školy, kde se budeme snažit spolu s třídním učitelem, vedením školy a výchovným poradcem působit na dítě tak, aby pochopilo hrozící nebezpečí. Pokud to bude nutné, zprostředkujeme odbornou pomoc lékařů, pracovníků PPP, seznámíme rodiče s institucemi, na které se mohou obrátit

17 Velmi důležitá je spolupráce se školní družinou, v níž jsou rozvíjeny zájmy dětí. Děti jsou pod neustálým pedagogickým dohledem, tráví svůj volný čas efektivně, učí se samostatnosti, rozšiřují si své školní znalosti hravou formou a účastní se řady soutěží organizovaných školní družinou či jinými institucemi. 2.1 Aktivity zaměřené pro rodiče Seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek Nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence Nabídka propagačních materiálů Na schůzkách hovořit o nebezpečí drog, cigaret, alkoholu zejména u starších žáků Informovanost rodičů prostřednictvím webových stránek školy, informační nástěnkou či dnem otevřených dveří 3 Spolupráce s institucemi, organizacemi a odborníky V rámci MPP využíváme nabídky akcí pořádaných organizacemi ve městě dle zájmů a zaměření dětí. Do programu jsou zařazeny přednášky a pořady k dané problematice ve spolupráci s: Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci (PPP) Městem Šternberk Policií ČR a Městskou policií ve Šternberku P-centrem v Olomouci DDM ve Šternberku Sportovními a zájmovými organizacemi

18 3.1 Nabídka aktivit pro žáky pořádané institucemi, organizacemi a odborníky Návštěva domu s pečovatelskou službou Beseda s terénním pracovníkem oddělení Walhalla SPR (workstreeter) Přednáška na téma canisterapie pořádaná Canisterapeutickým sdružením AURA CANIS Program LIDÉ LIDEM Jiný kraj, jiný mrav Agentura rozvojové a humanitární pomoci Projekt P-centrum Návštěva romské školky a dílny JIROLO Návštěva stanice Městské policie kamerový systém Přednášky na téma Kriminalita dětí a mladistvých pořádané strážníkem městské policie Spolupráce s geriatrickým oddělením Nemocnice Šternberk Besedy s Městskou policií Šternberk Beseda s pracovnicí PIS Policie ČR (pí Hanzlovou) 4. ročník Dopravní kurs pro žáky 4. tříd spojený s besedou s Policií ČR Besedy s hasiči pro žáky 2. a 6. ročník + prohlídka pracoviště hasičů Besedy pro žáky v Městské knihovně ve Šternberku 4 Krizový plán 4.1 Policie ve škole Vstup policie do školy Policista se po vstupu do budovy ohlásí u ŘŠ, představí se a jasně sdělí, proč přišel, co potřebuje a na základě čeho. Svou příslušnost k policii prokazuje stejnokrojem s identifikačním číslem (kriminalista stejnokroj mít nebude), služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie

19 Škola mu poskytne vhodnou místnost. Policista požádá ŘŠ o přítomnost další osoby, což musí být pedagogický pracovník. Po celou dobu přítomnosti dítěte ve škole jsme nad ním povinováni dohledem. Škola musí o výslechu žáka předem vyrozumět zákonného zástupce dítěte, pokud tak již neučinila PČR. To neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce nelze zajistit. Jestliže rodič vydá pokyn, abychom akci zadrželi do chvíle, než přijde, je nutné mu sdělit, že to ze zákona nelze. Odvedení žáka ze školy Policistovu totožnost lze telefonicky ověřit na pracovišti, které uvedl a služebním průkazem doložil. Jestliže odvádí dítě mladší 15 let, potom nepřijede v uniformě bude to specialista na problematiku mládeže. Po celou dobu tohoto úkonu odvedení, naložení do auta, převozu na služebnu, výslechu na služebně musí být přítomna další osoba. Je na policistovi zajistit třetí osobu třeba pedagoga nebo zástupce OSPOD. Důležité je domluvit se, kam policista dítě zase vrátí jestli zpět do školy nebo zákonným zástupcům a také kdy. O přítomnosti policisty ve škole vyhotoví ŘŠ zápis. 4.2 Záškoláctví Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem dle jeho zvážení třídní učitel buď formou telefonického rozhovoru anebo osobním pohovorem, kdy je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem do školy. Obsahem rozhovoru by mělo být projednání důvodu nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozornění na povinnost stanovenou zákonem. Seznámení zákonného zástupce s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Třídní učitel dále provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. V případě osobního rozhovoru zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená

20 Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence. Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení zákona, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude zaslána příslušnému okresnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu Výchovná opatření 1 2h: NTU 3-4h: DTU 5h: DŘŠ 6 10h: 2 z chování 11h a více: 3 z chování 25h a více: oznámit sociálnímu odboru falešná omluvenka: DTU

21 4.3 Cigarety a jiné drogy ve škole Jestliže byly u žáka nalezeny cigarety nebo jiné dovolené drogy, tak jsou žákovi odebrány a uloženy společně se zápisem do trezoru, ŘŠ informuje rodiče. Jestliže byly u žáka nalezeny nedovolené drogy, tak s ní učitel/ka nijak nemanipuluje ani ji nerozbaluje, pokud je zabalená. ŘŠ sepíše zápis (jak látka vypadá, kdo, kde, za jakých okolností a u koho byla nalezena). Zápis podepíše ŘŠ, ten u koho byla látka nalezena a třetí osoba. ŘŠ zápis společně s látkou, která je zapečetěná ve velké obálce, vloží do trezoru a informuje rodiče. Tomu u koho byla látka nalezena sdělí, že celou dobu pracovala s pro ni neznámou látkou, neboť o tom, co to je, může rozhodnout jen laboratoř. ŘŠ nahlásí tuto skutečnost PČR. Jestliže je žák přistižen při prodeji drog, tak jsou žákovi odebrány a uloženy v trezoru společně se zápisem o případu, ŘŠ nahlásí tuto skutečnost PČR a informuje rodiče. Jestliže jsou ve škole nalezeny drogy nebo vybavení pro jejich užívání, tak je ŘŠ uloží do trezoru a po té předá PČR. ŘŠ provede záznam o případu. Jestliže se žák svěří, že bere drogy, tak mu učitel nabídne radu a podporu. Učitel informuje ŠMP a ŘŠ, ti dále vhodnou formou informují rodiče. Jestliže rodiče žáka vykazují problémy se zakázanými drogami nebo alkoholem, tak ŘŠ poskytne přiměřené informace příslušným pracovníkům nebo organizacím v oblasti sociální péče. Jestliže rodič hledá ve škole radu, jak řešit u svého dítěte problémy s drogami, poradíme mu, aby se obrátil na poradenské služby a dáme mu potřebné kontakty. Jestliže je ve škole nalezen žák pod vlivem alkoholu prioritou číslo jedna je zajistit žákovi i ostatním žákům bezpečnost. Žáka se snažíme dostat na vzduch, aby alkohol rozchodil, případně vyzvracel. Je důležité vědět co a kolik toho vypil, a jestli alkohol nekombinoval ještě s jinou látkou. Jestli je jen rozjařený nebo naopak utlumený, ještě komunikuje a udrží rovnováhu, necháme ho vyspat ve vhodném prostoru, ale pravidelně kontrolujeme jeho stav. Učiteli není dovoleno provádět šetření. ŘŠ sepíše zápis a informuje rodiče. Rozhovor se žákem necháme až na druhý den

22 Neprodleně vyhledat lékaře pokud: je žák bezvládný, nedá se probudit, upadá do bezvědomí, chová se výrazně nepřiměřeně, hrozí těžká otrava, došlo k úrazu hlavy, vdechnutí zvratků nebo jiným komplikacím, účinek alkoholu odezněl, ale přetrvávají psychické problémy, žák vyhrožuje. Výchovná opatřní konzumace: snížená známka z chování (bez ohledu na množství) distribuce: trestný čin uchovávání: snížená známka z chování 4.4 První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog Návykové látky, zejména pervitin a halucinogeny (tripy), zvyšují riziko agresivního jednání. Je třeba zachovávat následující pravidla: logické argumenty a slovní obsah nemívají u intoxikovaných valný význam, při otravě návykovými látkami a alkoholem nelze příliš spoléhat na komunikaci s poškozeným, intoxikovaní zejména drogami často prudce reagují na neverbální komunikaci; je vhodné pokud možno vyhnout se prudkým pohybům, mluvit klidně, tišeji, pomaleji a v hlubší hlasové poloze, odklad přivolání lékařské pomoci může člověka vážně ohrozit na zdraví nebo životě; důvodem k okamžitému odbornému zákroku je i pouhé podezření z otravy. První pomoc při otravě návykovými látkami Zajistěte dostatek čerstvého vzduchu, nepodávejte alkohol, černou kávu ani mléko. Maximální dostatek čerstvého vzduch je třeba zajistit zejména, když k otravě došlo vdechováním škodlivých látek. Pokud možno je třeba opatřit informace o látce, která byla požita. Informace předejte přivolanému lékaři. Usnadní to další léčbu, u řady látek jsou známy účinné protijedy

23 Než přijde lékař Důležité je odlišit jakou cestou došlo k intoxikaci a odlišit, zda je intoxikovaný při vědomí nebo v bezvědomí. Při vědomí k otravě došlo ústy podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím, je-li po ruce) vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení zabránit prochladnutí zajistit nepřetržitý dohled ošetřit případná zranění opatřit pokud možno informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři Při vědomí k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu zabránit prochladnutí zajistit nepřetržitý dohled ošetřit případná zranění opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři Zvracení nemá smysl vyvolávat, látka neprošla zažívacím ústrojím. Při bezvědomí položit postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk sledovat dýchání při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty (záklonem hlavy a odstraněním zvratků nebo cizího tělesa tím, že sáhnete do úst a vyčistíte je) a zahájit dýchání z úst do úst zabránit prochladnutí zajistit nepřetržitý dohled ošetřit případná zranění opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři Nikdy nepodávat nic ústy! Nesnažit se vyvolávat zvracení!

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento program proti šikanování byl vytvořen na základě metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Minimální preventivní program 2013/ 2014

Minimální preventivní program 2013/ 2014 ZŠ v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88 Minimální preventivní program 2013/ 2014 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.:14514/2000-51, který do prevence sociálněpatologických

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole 5 Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole Metodika Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Volný čas a prevence u dětí a mládeže

Volný čas a prevence u dětí a mládeže Volný čas a prevence u dětí a mládeže 1 A co má dítě dělat, když nemá co dělat? 2 Obsah 1. Úvod... 2. Formy aktivit volného času... 2.1. Aktivní využívání volného času a odpočinku... 2.2. Pasivní využívání

Více