Znalecký posudek č. 23/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 23/2015"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: Vlastník: KERAMIZOL s.r.o. Kořenovská /1397* Kojetín * Adresa dle Obchodního rejstříku Objednatel: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimická 780/ Praha 8 - Čimice Vypracoval: A-Consult plus, spol. s r.o. znalecký ústav Palladium Na Poříčí 3a Praha 1 Správnost znaleckého posudku stvrzují zpracovatelé: Mgr. David Smejkal Ing. Vladislav Valenta Bc. Jan Mlčák V Praze dne Toto ocenění obsahuje 36 stran (z toho 25 stran textu a 11 stran příloh), předává se ve dvou vyhotoveních.

2 Obsah 1. Znalecký úkol Prohlášení znaleckého ústavu Předmět ocenění Prohlídka věcí nemovitých Podklady pro vypracování znaleckého posudku Nález Identifikační údaje Místopis a vstupní údaje Metody zjištění hodnoty Oceňované věci nemovité Posudek Nákladové ohodnocení budov, inženýrských sítí a venkovních úprav Výnosové ocenění Stanovení hodnoty věcí nemovitých metodou porovnávací PODMÍNKY PLATNOSTI CENY - RIZIKA Závěr Znalecká doložka Přílohy Fotodokumentace Výpis z katastru nemovitostí LV 2347, k.ú. Letohrad Snímek z katastrální mapy předmětného území Rozhodnutí změna užívání 2

3 1. Znalecký úkol Znalecký ústav A-Consult plus, spol. s r.o. (IČO: ), se sídlem Na Poříčí 3a, Palladium, Praha 1, byl pověřen vypracováním odhadu: Tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV 2347, k.ú. Letohrad, vše ve vlastnictví KERAMIZOL s.r.o., Kořenovská /1397, Kojetín 1, IČ: Ocenění je provedeno ke dni místního šetření, tj Účelem ocenění je stanovení tržní hodnoty pro potřeby insolvenčního řízení. Toto ocenění nemůže být použito k jinému účelu, než je uvedeno v této zprávě. Jakékoli jiné použití či převzetí údajů pro jiný účel objednatelem či třetí stranou je neplatné. Platnost tohoto ocenění je dále omezena faktory, které mohou nastat po datu ocenění a mohou mít vliv na odhad tržní hodnoty. 1 Adresa je převzata z Obchodního rejstříku. Na LV č ze dne je uvedena adresa odlišná: Šedivská 739, Letohrad. 3

4 1.1. Prohlášení znaleckého ústavu Znalecký ústav prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch, majetkovou účast nebo jiný zájem související s předmětem ocenění, ani není majetkově či personálně propojen s objednatelem, dlužníkem, insolvenčním správcem (jeho zástupcem) nebo jinými osobami účastnícími se insolvenčního řízení. Neexistují žádné důvody, které by mohly zpochybnit nezávislost nebo objektivitu znaleckého ústavu a zpracovatelů tohoto znaleckého posudku. Toto ocenění je časově omezeno horizontem nejvýše šesti měsíců od data zpracování, po uplynutí této doby je nutné provést jeho aktualizaci. Znalecký ústav předpokládá, že mu objednatel, zástupci dlužníka a zástupci insolvenčního správce předali úplné, věrohodné a pravdivé podklady a informace pro ocenění, aniž by prováděl jejich detailní ověření. Znalecký ústav tak nenese jakoukoliv odpovědnost, vyjde-li následně najevo, že tomu tak není, ani za to, pokud v době zpracování tohoto znaleckého posudku případně existovaly či existují (nebo naopak) jakékoliv závazky či práva nebo jiné skutečnosti a okolnosti, ke kterým znaleckému ústavu nebyly objednatelem předány příslušné podklady či informace a které by mohly zakládat důvod k přezkoumání tohoto ocenění. Znalecký ústav nepřejímá žádnou odpovědnost za případné následné změny v právních podmínkách, ani za případné změny v tržních a celospolečenských podmínkách, které by mohly následně zakládat důvod k přezkoumání tohoto znaleckého posudku. Znalecký ústav nepředpokládá, že by nějaká povinnost byla důvodem k přezkoumání tohoto posudku, kde by se zohlednily události a podmínky, které se mohou vyskytnout po datu vypracování tohoto znaleckého posudku. Analýzy, názory a závěry uvedené v tomto znaleckém posudku jsou platné jen za omezených podmínek a předpokladů, které jsou uvedeny v tomto znaleckém posudku, a jsou zpracovány nezaujatě a profesionálně. 4

5 1.2. Předmět ocenění Předmětem ocenění jsou věci nemovité zapsané na LV č. 2347, k.ú. Letohrad, které jsou ke dni ocenění ve vlastnictví: KERAMIZOL s.r.o., včetně veškerého příslušenství, inženýrských sítí a všech součástí. Věci nemovité zapsané na LV č. 2347, k.ú. Letohrad Parc. č. Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Stavba st. 1077/1 433 zastavěná plocha a nádvoří č.p. 739 RD 374/ ostatní plocha jiná plocha Celkem 1303 Zdroj: výpis z KN, LV 2347 k.ú. Letohrad Využití dle LV 2. Prohlídka věcí nemovitých Místní šetření se uskutečnilo dne za účasti JUDr. Jarmily Cindrové, insolvenční správkyně a Ing. Vladislava Valenty za znalecký ústav A-Consult plus, spol. s r.o. 3. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 1. Základní podklady - kopie výpisu z katastru nemovitostí k.ú. Letohrad, obec Letohrad, list vlastnictví č. 2347; vyhotoveno dálkovým přístupem dne Situační podklady - kopie katastrální mapy předmětného území platná pro k.ú. Letohrad, vyhotovená z Publikace dat ISKN nahlížení do KN dne Projektové podklady - půdorysy objektu, nafocené na odboru výstavby a ŽP MěÚ Letohrad 4. Ostatní podklady - fotodokumentace a informace zjištěné při místním šetření - rozhodnutí k povolení změny užívání I. NP objektu č.p. 739 na kancelářské prostory - informace z dálkového přístupu do KN - ortofotomapa 5

6 - informace získané z internetu: zejména na https://isir.justice.cz/isir, a další Věci nemovité jsou oceňovány v současném stavu na základě předaných podkladů a provedeného místního šetření. 6

7 4. Nález 4.1. Identifikační údaje Identifikace insolvenčního správce: AK - JUDr. Jarmila Cindrová Mistra Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí Identifikace úpadce: Údaje z obchodního rejstříku (dlužník) : KERAMIZOL s.r.o., Kořenovská /1397, Kojetín; IČ: Místopis a vstupní údaje Všeobecné místopisné údaje Město Letohrad se nachází v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Leží v podhůří Orlických hor při soutoku Tiché Orlice a Lukavického potoka, asi 7 km jihovýchodně od města Žamberk, se kterým vytváří konurbaci. Do roku 1950 mělo město název Kyšperk podle stejnojmenného hradu. Město (včetně připojených obcí) čítá přes 6 tisíc obyvatel. Historické jádro tvoří městskou památkovou zónu. Letohrad je regionální železniční uzel. Vede tudy elektrifikovaná železniční trať Ústí nad Orlicí - Letohrad - Lichkov, kde se větví ve směru do Polska a do Dolní Lipky. Druhou tratí je trať do Týniště n. O. a Hradce Králové. Nejfrekventovanější je trať do okresního Ústí n. O., kde jsou přípoje na dálkové vlaky. Město leží mimo hlavní silniční tahy (nejbližší je silnice I/11). Autobusová doprava má význam pro dopravu do blízkého okolí, zejména do Žamberka, dále do Klášterce n. O. a dalších okolních obcí. Město Letohrad má odpovídající infrastrukturu, školy mateřské, základní i střední, včetně uměleckých. Údaje o oceňovaných věcech nemovitých Předmětem ocenění je pozemek parc.č. st. 1077/1, jehož součástí je stavba: Letohrad, č.p. 739, rod. dům (dle LV č ze dne ) a pozemek parc.č. 374/16, ostatní plocha, ve vlastnictví společnosti KERAMIZOL s.r.o. Oceňované věci nemovité se nachází v zóně ploch občanského vybavení, v ulici Šedivská. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený (administrativní část), s přízemní částí (garáže a sklady). Objekt je zděný, s plochou střechou s krytinou živičnou. 7

8 Dispoziční řešení V 1. NP administrativní části jsou prostory zaniklého baru s malou kuchyňkou a kancelářské prostory se soc. zázemím (část byla v minulosti využívána jako garsonka s vlastním WC a sprch. koutem). Na tyto prostory navazují na severovýchodě prostory přízemní části garáží a skladů. K objektu patří velké parkoviště (parc.č. 374/16). Ortofotomapa Omezení vlastnických práv Na předloženém výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví č. 2347, ze dne , k.ú. Letohrad, jsou vyznačena následující omezení (viz LV 2347 v Přílohách): Zástavní právo exekutorské Zástavní právo soudcovské Zástavní právo smluvní Zahájení exekuce Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařízení exekuce Podrobně viz LV 2347 Zástavní práva nejsou ve znaleckém posudku zohledněna. Údaje o vlivech na obvyklou cenu Oceňovaný objekt je dobře dostupný z veřejné komunikace, je situován u letního stadionu FK OEZ Letohrad (na severozápadě) a u sídliště (jihovýchodně za ul. Šedivská). K objektu náleží velké zpevněné parkoviště, opatřené závorou. 8

9 Přístup k nemovitostem Přístup k objektu č.p. 739 je z veřejné komunikace, ul. Šedivská (parc.č. 710/2, vlastník Pardubický kraj, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa a údržba silnic Pardubického kraje), dále přes parc.č. 710/24 ostatní plocha, jiná plocha, vlastník Město Letohrad a parc.č. 374/25 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, vlastník Město Letohrad, na vlastní pozemek parc.č. 374/16. Vztah k územnímu plánu Podle platného územního plánu města Letohrad, se oceňované věci nemovité s pozemky nachází v zóně: OS - plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení. Nebezpečí povodně Podle zprávy o nebezpečí povodně z České asociace pojišťoven, se oceňované věci nemovité s pozemky nachází v zóně 1 - zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně / záplavy. 9

10 4.3. Metody zjištění hodnoty Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Stručná charakteristika těchto metod: - metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). - metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. - metoda porovnávací (tržní, statistická) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných věcí nemovitých. Pro stanovení obvyklé ceny bude použito kombinace metod: nákladové, výnosové a porovnávací. Nemovitosti jsou oceňovány na základě předaných podkladů a na základě provedené prohlídky nemovitosti. 10

11 4.4. Oceňované věci nemovité Pozemky Dle výpisu z katastru nemovitostí LV 2347 Obec: Letohrad Katastrální území: Letohrad Parc. č. Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Stavba Využití dle LV st. 1077/1 433 zastavěná plocha a nádvoří č.p. 739 rod. dům 374/ ostatní plocha jiná plocha Celkem Výčet místností: Plochy místností a prostor jsou převzaty ze získaných půdorysů objektu a korigovány vlastním měřením. podlaží prostory m 2 1. NP - administrativa vstup, schodiště 16,10 chodba 11,38 sklad 6,23 kancelář 15,35 kancelář 15,35 šatna + sprcha + WC (bývalá garsonka) 18,70 soc. zázemí ženy a muži 16,65 chodba 11,00 bar - sezení 19,31 bar 39,50 zázemí baru 19,15 kancelář 19,15 kotelna 10,85 sklad 13,85 1. NP garáže a sklady garáž 40,00 sklad 78,34 součet 1. NP 350,91 UP 1. NP 284,93 2. NP vstupní chodba 27,22 kancelář 16,15 kancelář 16,15 kancelář 16,15 kancelář 16,15 kancelář 15,70 kancelář 16,04 kancelář 15,99 11

12 soc. zázemí ženy a muži 15,15 kancelář 15,65 kancelář 22,30 úklidová komora 2,60 chodba 20,83 součet 2. NP 216,08 UP 2. NP 150,28 CELKEM 566,99 CELKEM UP 435,21 V tabulce jsou barevně vyznačeny komunikační prostory (chodby, schodiště), kotelna a společné sociální zázemí. Užitná plocha (UP) je plocha bez těchto prostor. Celkem UP (zaokrouhleno) : 435 m 2 12

13 5. Posudek Nákladové ohodnocení budov, inženýrských sítí a venkovních úprav Administrativní objekt č.p.739 Na pozemcích č.parc.: st. 1077/1 2x fotografie budovy Zastavěná plocha: Počet podzemních podlaží: Podkroví: 280 Celková užitná plocha: 453,9 0 Počet nadzemních podlaží: 2 0 Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: z prostého betonu Základy: Izolace proti zemní vlhkosti: Krov: Střešní krytina: Svislé nosné konstrukce: Obvodové stěny: Vnější úpravy povrchů: Stropy: Schodiště: Vnitřní úpravy stěn: Okna: Dveře vstupní: Vrata: Podlahy obytných místností: Podlahy nebytových místností: Plyn: Vytápění: Elektro: Rozvod vody: Kanalizace: s izolací vodorovnou plochá střecha povlaková (PVC, živičná) zděné cihelného zdiva omítka jednoduchá s rovným podhledem (beton/dřevo) dřevené omítka plastová s izolačním sklem/dřevěná dřevěná Dveře vnitřní: plné nejsou PVC dlažba laminátov é textilní Kanaliz.: veřejná přípojka Plyn: ano Elektro: ano ano ústřední s plyn. Kotlem světelný i motorový rozvod studené/teplé ano Sociální vybavení: klozet umyvadlo 13

14 Dispoziční řešení: 1NP schodišťové prostory chodby kanceláře sociální zázemí sklady 2NP chodby kanceláře sklady sociální zázemí Technický stav: Prohlídkou nebyly zjištěny PODSTATNÉ závady. Rekonstrukce a modernizace: zásadnější rekonstrukce prvků hlavní stavební neproběhly výroby. Vady a poruchy staveb: Vnější omítky jsou ve spodní části budovy (sokl) opadané, některé zařizovací předměty chybí. Stáří budovy: 23 let Nákladová metoda: Obestavěný prostor: Výchozí cena CÚ 2015: Odhadované opotřebení: ,00 Kč 30 % Cena za m3: Kč Cena k roku 2015: Zaokrouhlená cena: ,00 Kč ,00 Kč 14

15 Objekt garáží č.p.739 Na pozemcích st. 1077/1 2x fotografie budovy Zastavěná plocha: Počet podzemních podlaží: Podkroví: 150 Celková užitná plocha: Počet nadzemních podlaží: 1 0 Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: Základy: z prostého betonu Izolace proti zemní s izolací vodorovnou Krov: plochá střecha Střešní krytina: povlaková (PVC, živičná) Svislé nosné zděné Obvodové stěny: cihelného zdiva Vnější úpravy obklad keramický Stropy: s rovným podhledem (beton/dřevo) Schodiště: není Vnitřní úpravy stěn: omítka Okna: nejsou Dveře vstupní: nejsou Dveře vnitřní: plné Vrata: z plastu Podlahy obytných beton dlažba Plyn: ne Vytápění: ústřední s plyn. Kotlem z hl. budovy Elektro: světelný i motorový rozvod Rozvod vody: není Kanalizace: ne 15

16 Dispoziční řešení: 1NP sklady Technický stav: Prohlídkou nebyly zjištěny PODSTATNÉ závady. Rekonstrukce a modernizace: neproběhly zásadnější rekonstrukce prvků hlavní stavební výroby. Stáří budovy: cca 10 let Nákladová metoda: Obestavěný prostor: 525 Cena za m3: Výchozí cena CÚ 2015: ,00 Kč Odhadované opotřebení: 15 % Kč Cena k roku 2015: Zaokrouhlená cena: ,00 Kč ,00 Kč Rekapitulace budov: 1. Administrativní objekt č.p Kč 2. Objekt garáží č.p.739 Celkem: Kč Kč Inženýrské sítě a venkovní úpravy: Inženýrské sítě a venk. úpravy tvoří Opotřebení: Inženýrské sítě a venkovní úpravy: Rekapitulace staveb: Budovy: Inženýrské sítě a venkovní úpravy: Celkem stavby: 15 % z nákladové ceny staveb. 20 % Kč Kč Kč Kč Parcelní číslo Výměra v m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně st. zastavěná plocha a 1077/1 433 nádvoří 374/ ostatní plocha jiná plocha ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně Výměra pozemků celkem: 1224 m2 16

17 Výpočet ceny: Výměra pozemků: Směrná cena pozemků: Výchozí cena pozemků: 1224 m2 300 Kč/m Kč Směrná cena pozemků byla stanovena odborným odhadem. REKAPITULACE: 1. Stavby: Pozemky: CELKEM: Hodnotu pozemku parc.č. st. 1077/1 včetně objektu na něm stojícího a pozemku parc.č. 374/16, stanovenou nákladovou metodou odhadujeme ve výši: ,- Kč 17

18 Výnosové ocenění VÝPOČET VÝNOSOVÉ HODNOTY Je uvažováno s obvyklým nájemným v dané lokalitě s přihlédnutím k využití a kvalitě jednotlivých ploch. Zdrojem výnosů jsou plochy bývalého baru, administrativní plochy se zázemím a plochy garáží a skladu v 1. NP a administrativní plochy ve 2. podlaží. Celkem ploch : 435 m 2 Typy užitných ploch Užitná Nájemné Nájemné/rok plocha m2 Kč/m2/měsíc Kč prostory baru v 1. NP administrativní plochy v 1. NP garáže a sklady v 1. NP administrativní plochy ve 2. NP CELKEM parkovací plocha CELKEM s parkováním Nájemné celkem ročně Kč Ztráta (např. při změně nájemců) % 10 Nájemné za objekt celkem po odečtení ztrát Kč Roční výdaje (náklady): vynaložené z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání budovy (objednavatelem nebyly poskytnuty přesnější informace, proto jsou náklady stanoveny odborným odhadem), ve výši cca 20%: Výpočet ročních výnosů: Příjmy z nájemného Kč Výdaje (náklady) Kč Roční výnos Kč Výnosová hodnota věci nemovité: t.j. budovy, dosažitelná kapitalizováním tohoto odčerpatelného ročního výnosu, činí při úrokové míře kapitalizace 9 % : 100 % výnosová hodnota = * = ,- Kč 9 % 18

19 Z uvedeného vyplývá, že hodnotu věcí nemovitých stanovenou výnosovou metodou odhadujeme ve výši: ,- Kč 19

20 Stanovení hodnoty věcí nemovitých metodou porovnávací V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů věcí nemovitých srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, s ohledem na stávající trh s věcmi nemovitými a pohyb cen jednotlivých jejich typů, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto porovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu s věcmi nemovitými, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci věcí nemovitých. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na šestiměsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro porovnatelné věci nemovité. S přihlédnutím k umístění oceňovaných věcí nemovitých, jejich technickému stavu, vybavení a způsobu využití, jsme názoru, že oceňované věci nemovité jsou obchodovatelné. U věcí nemovitých, jež jsou inzerovány realitními kancelářemi v nabídkových cenách a které jsou velmi často oproti cenám nakonec realizovaným nadhodnocené, počítáme s cenami upravenými adekvátně k jejich nadhodnocení. Z našich zkušeností vyplývá, že nadhodnocení požadovaných cen se nejčastěji pohybuje u tohoto druhu věcí nemovitých okolo 15% hodnoty z požadované ceny nad možnou cenou realizovatelnou a tedy i obvyklou. Údaje o cenách pro porovnávací metodu čerpáme z nabídek realitních novin, časopisů a serverů. 20

21 Z aktuální nabídky vybíráme: Kanceláře, Nádražní, Hlinsko, užitná plocha 165 m² Prodej komerčního objektu - vrátnice a kanceláře, Hlinsko, Pardubický kraj. Objekt je z roku 1988, jednopodlažní, zděný, kolaudovaný jako administrativní budova, používaný na vrátnici a kanceláře. Dispozice: vstupní hala, vlevo 3 místnosti, vpravo 2 místnosti a sociální zázemí. Budova v původním udržovaném stavu, pozemek oplocen. Cena stanovena znaleckým posudkem z 2/2014. Nabídková cena: Kč, tj. cca Kč/m 2 užitné plochy Cena redukovaná (x 0,9): 8 200,- Kč/m 2 užitné pl. Restaurace, Staré Město, okr. Svitavy, užitná plocha 220 m² / #img=0&fullscreen=false Prodej restauračního zařízení - hospoda se sálem, vlastní kuchyní a zázemím. Objekt je v současnou chvíli rekonstruován. Dispoziční řešení je následující: vstupní chodba, místnost s výčepem, sál - vhodný pro pořádání společenských akcí, kuchyň, sociální zařízení (toalety, sprchy), skladový a užitkový prostor, nákladová rampa, sklepy pro uložení zásob. K nemovitosti patří prostorný pozemek o velikosti 763 m2. Nabídková cena: Kč, tj. cca Kč/m 2 užitné plochy Cena redukovaná (x 0,9): 4 100,- Kč/m 2 užitné pl. 21

22 Kancelářské prostory, Třešňová, Jemnice, užitná plocha 535 m² Prodej budovy občanské vybavenosti v Jemnici. Nyní se jedná o kancelářské prostory. Budova je dvoupodlažní, v každém podlaží jsou kanceláře, kuchyně, WC pro personál a WC pro veřejnost. V roce 2000 byla provedena kompletní rekonstrukce topení. Objekt je vhodné přestavět na bytový dům s až 12 - ti byty nebo na ubytovnu s až 18 - ti pokoji. Volný ihned. Nabídková cena: Kč, tj. cca Kč/m 2 užitné plochy Cena redukovaná (x 0,9): 3 700,- Kč/m 2 užitné pl. Kanceláře, Potoční, Žulová, užitná plocha 630 m² Dvoupodlažní, rekonstruovaný, komerční objekt využívaný pro kancelářské účely a sídlo společnosti o celkové rozloze 630 m2, 15 km od okresního města Jeseník. Vstupními automatickými dveřmi se dostanete do vstupní haly s recepcí. Dále potom dispozice každého podlaží tvoří schodišťový prostor se středovou chodbou, s které se po obou stranách vchází do jednotlivých kancelářských prostor a zasedacích místností. Celkem v objektu 21 kanceláří o rozloze m2, dvě zasedací místnosti m2. Dále na každém podlaží je sociální zařízení, kuchyňka, v každé kanceláři kompletní kabelové rozvody. Zasedací místnosti jsou klimatizovány. V kancelářích v druhém podlaží je rozvod klimatizace bez klimat. jednotek. Parkování před a vedle objektu a další parkování ve třech samostatných garážích, ihned vedle budovy, které jsou taky předmětem prodeje. Vytápění objektu je zajištěno přímotopnými elektrickými konvektory ECOFLEX. Nabídková cena: Kč, tj. cca Kč/m 2 užitné plochy Cena redukovaná (x 0,9): 5 000,- Kč/m 2 užitné pl. 22

23 Vyhodnocení získaných informací: Z vyhodnocení tohoto segmentu trhu, tj. víceúčelový objekt (administrativní nebo obchodní plochy), lze vyvodit závěr, že s obdobnými věcmi nemovitými se v dané lokalitě neobchoduje. Nabídka sestává buď ze samotných restaurací nebo z obchodních ploch nebo z kanceláří. Při stanovení hodnoty vycházíme proto z jednotlivých typů objektů i v jiných lokalitách. Jsme si pochopitelně vědomi skutečnosti rozdílnosti výše uvedených objektů, avšak výše uvedené věci nemovité (vybrané pro porovnání) nám poskytují informaci o možném rozpětí jednotkových cen tohoto typu prostor. Nabídková cena m 2 užitné plochy se ve výše uvedených inzerátech pohybuje, v závislosti na velikosti, charakteru, umístění v mikrolokalitě, kvalitě ploch a vybavení v širokém rozpětí od cca do Kč/m 2 užitné plochy. Po zkrácení nabídkových cen se cena za 1 m 2 užitné plochy pohybuje v rozpětí od cca do Kč/m 2 Oceňovaný objekt není po dobu dvou let využívaný, prostory jsou mírně zanedbané. V tomto konkrétním případě stanovujeme směrnou cenu za 1 m 2 užitné plochy objektu diferencovaně za administrativní část a garáže a sklady. Pro administrativní objekt ve výši: 6 000,- Kč, pro objekt garáží a skladů ve výši 3 000,- Kč. K hodnotě této budovy je třeba ještě připočítat hodnotu zpevněné plochy parkoviště (větší část parc.č. 374/16). Jedná se o plochu cca 500 m 2, kterou lze využívat samostatně. Typy užitných ploch Užitná Celkem plocha m2 Kč/m2 Kč administrativní plochy garáže a sklady v 1. NP CELKEM parkovací plocha CELKEM s parkováním Z uvedeného vyplývá, že hodnotu věcí nemovitých stanovenou porovnávací metodou odhadujeme ve výši (zaokrouhleno): ,- Kč 23

24 PODMÍNKY PLATNOSTI CENY - RIZIKA 1. Podle rozhodnutí č.j. 928/98/výst.-N., vydaného Městským úřadem v Letohradě - odbor výstavby a ŽP dne , se povoluje změna užívání I. NP objektu č.p. 739 na kancelářské prostory. Na LV č ze dne je stavba zapsána jako rodinný dům. V tomto hledu není budova v souladu s právním stavem ve vztahu k zápisu v KN. 2. Cena je platná za dodržení výše uvedených předpokladů a skutečností. Platnost ceny je omezena časovým horizontem šesti měsíců. Závěr Rekapitulace jednotlivých metod při zjištění odhadu tržní hodnoty věcí nemovitých: Nákladová hodnota budovy Kč Výnosová hodnota budovy Kč Porovnávací hodnota budovy Kč Každá z metod hodnotí nemovitost z určitého hlediska, má určitou vypovídací schopnost a je podkladem pro stanovení odhadu tržní hodnoty. V tomto případě je nejvíce vypovídající cena stanovená na základě porovnání. Hodnotu pozemku parc.č. st. 1077/1 se stavbou: Letohrad č.p. 739 a pozemku parc.č. 374/16, uvedených na LV č. 2347, k.ú. Letohrad, odhadujeme ve výši: tis. Kč Ocenění je v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy, které vydal mezinárodní výbor pro oceňovací standardy (IVSC). Je rovněž v souladu s 2, zákona č. 151 o oceňování majetku, který definuje obvyklou cenu. Prohlašujeme, že při provedení ocenění jsme osobou nezávislou. 24

25 Znalecká doložka Znalecký posudek byl proveden: znaleckým ústavem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR a zapsaným podle ustanovení 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí, nerostných surovin, movitého majetku včetně dopravních prostředků, strojů, technologických zařízení, cenných papírů, kapitálových účastí a podniků, oceňování nepeněžitých vkladů hmotných i nehmotných při zakládání společností, popř. zvyšování základního jmění ve smyslu obchodního zákoníku, posuzování v oblasti účetnictví, ekonomiky podniků, financování a řízení peněžního toku, kapitálových účastí v jiných společnostech. Znalecký posudek byl zapsán do znaleckého deníku pod pořadovým číslem 1176/23/2015. V Praze dne A-Consult plus, spol. s r.o. znalecký ústav Palladium Na Poříčí 3a Praha 1 25

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny 6 Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny NEMOVITOST: Nebytová jednotka, Nebyt - Prodejna č.729/24 Adresa nemovitosti: Tatarkova 727,728,729,730 / 10, Praha - Háje Katastrální údaje : Kraj Hl.m.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14 Ing. František Lukáš, znalec z oboru ekonomika, odhady nemovitostí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- V Pelhřimově dne 17.04.2014 K čj. : 056

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Hlavná 19, Žampach, 564 01 Znalecký posudek číslo 3165/10/2013 ODHAD ceny obvyklé Katastrální údaje: CZ0534 okres Ústí nad Orlicí, 794 465 k.ú.žampach, část

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI ANALYSIS

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ Nemovitostí- nebytového prostoru č. 1780/214 v bytovém domě č.p. 1780 stojícím na pozemku parc.č. 2218/38 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku v ulici

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV REVITALIZACE

Více