Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea MB-D125

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125"

Transkript

1 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea MB-D125

2 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU ÍVAT. NEZODPOVÍDÁME ZA JAKÉKOLI KODY VZNIKLÉ Z D VODU VA EHO NEPOCHOPENÍ TÉTO INFORMACE A NESPRÁVNÉHO POU ÍVÁNÍ. Usilujeme o zlep ení na ich v robk a slu eb a vyhrazujeme si v echna práva k revizi a zm n popisu tohoto v robku a jeho softwaru, stejn jako tohoto návodu pro u ivatele bez povinnosti informovat kohokoli o t chto revizích a zm nách. Tento návod k pou ití slou í k lep ímu vyu ití telefonu, ne ke schválení jakéhokoli p íslu enství. Ve keré fotografie/obrázky v tomto návodu jsou pouze orienta ní. Mezi vzhledem telefonu a kláves a obsahu se m e objevit men í rozdíl mezi t mi v tomto manuálu a t mi v telefonu. Skute né zobrazení prosím viz telefon. N které funkce uvedené v tomto manuálu jsou funkce sít nebo funkce závislé na p edplaceném tarifu. Obra te se na svého poskytovatele slu eb. 2

3 Obsah 1. Bezpe nostní informace Pou ití a Pé e Základní Vlo ení SIM karty Pou ití a instalace baterie Pam ová karta Zapnout/Vypnout Telefonování P ijmutí nebo odmítnutí hovoru Obsluha b hem hovoru Zadat mezinárodní sm rové íslo Vytá ení klapky nebo volání na záznamník Tís ová volání Základ Displej Zámek klávesnice Heslo Funkce Telefonní seznam Vyhledávání P idat nov záznam Kopírovat v e Vymazat Skupiny volajících Extra íslo Nastavení Protokol hovor Historie volání Obecné nastavení hovoru Zprávy SMS MMS Chat Hlasové zprávy P íjem zpráv rozesílan ch operátorem Multimédia Fotoaparát Prohlí e fotografií Video p ehráva Audio p ehráva Záznam zvuku FM rádio Správce soubor Nastavení Nastavení duální SIM U ivatelské profily Nastavení telefonu Nastavení sít Nastavení zabezpe ení Obnovit p vodní nastavení Organizátor Kalendá

4 12.2 Úkoly Budík Kalkula ka P evodník jednotek P evodník m n Stopky Bluetooth Zábava a hry Hry Slu by WAP Vkládání Vkládan jazyk - angli tina Vkládání ísel...44 Poruchy a opat ení...45 Specifické údaje o nasákavosti...47 Baterie...48 Údr ba v robku

5 1. Bezpe nostní informace P ed pou itím mobilního za ízení si p e t te tuto informaci, v opa ném p ípad to m e vést ke zran ní nebo va e za ízení není v souladu s místními zákony. Baterie: Pokud se koncového za ízení dot ká vodiv materiál, následn zkrat m e mít za následek po kození majetku, zran ní nebo popálení. Aby se p ede lo nebezpe í úniku elekt iny p i zacházení s nabitou baterií si po ínejte opatrn,, zejména kdy ji vkládáte do své kapsy, kabelky, nebo jiného pouzdra s kovov mi p edm ty. Udr ujte sv j mobilní p ístroj v suchu: Udr ujte sv j mobilní p ístroj v suchu. Pou ití p i ízení V dy dodr ujte zákony a p edpisy pro pou ívání mobilních za ízení v zemi, ve které jste. ízení a silnicím v nujte plnou pozornost a je-li hovor nezbytn, pou ijte hand-free sadu nebo sluchátka. Letadlo Mobilní za ízení m e p sobit kodlivé poruchy, proto p ed nástupem na palubu letadla vypn te své mobilní za ízení. Místa, na kter ch se pou ívají trhaviny V dy dodr ujte p íslu né limity a sv j telefon v místech, kde se pou ívají trhaviny nepou ívejte. V oblastech ozna en ch vypnout elektronická za ízení sv j mobilní telefon vypn te. Mo né nebezpe í v buchu Sv j mobilní telefon vypn te na benzínové stanici a v místech u palivov ch nádr í a nádr í s chemick mi látkami. V oblastech ozna en ch vypnout elektronická za ízení sv j mobilní telefon vypn te. Zdravotnická technika Sv j mobilní telefon vypn te kdykoli jste k tomu vyzváni zna kami u n kter ch zdravotnick ch za ízení. Mobilní telefon m e ru it kardiostimulátory, naslouchadla a n která dal í 5

6 zdravotnická za ízení. Sv j mobilní telefon nedávejte do blízkosti kardiostimulátor ani ho nenoste v náprsní kapse. P íslu enství a baterie Pou ívejte p íslu enství, baterie a nabíje ky schválené v robcem. Pou ití v robcem neschválen ch baterií m e zp sobit zran ní. Tís ová volání Zapn te telefon, vyto te ísla tís ového volání a pro uskute n ní hovoru stiskn te tla ítko odeslat. Kdy sv j telefon ztratíte Kdy ztratíte sv j telefon, informujte telekomunika ní spole nost nebo agentury, aby va i SIM kartu zablokovali a nemohlo tak dojít k ádné kod. Kdy ádáte telekomunika ní spole nost nebo agentury o zablokování své SIM karty, musí znát íslo IMEI va eho telefonu, které naleznete vyti t né na títku v zadní ásti va eho telefonu p i vyjímání baterie. Toto íslo si, prosím, zapi te pro budoucí pot ebu. Krom toho m ete provést preventivní opat ení, nap. pro svou SIM kartu nastavit PIN kód, abyste tak zabránili jin m osobám va i SIM kartu pou ívat bez va eho svolení. Uchovávejte mimo dosah d tí Telefon, baterii a nabíje ku uchovávejte mimo dosah d tí, aby se tak zabránilo jejich zran ní. 6

7 2. Pou ití a Pé e P i pé i o tento mobilní telefon ho dr te z dosahu: Jak koli druh kapaliny Za ízení chra te p ed vodou, de t m, vlhkostí, potem nebo jinou vlhkostí. Extrémní teplo nebo chlad Vyhn te se teplotám pod -10 C nebo nad 45 C. Mikrovlnná trouba Telefon nesu te v mikrovlnné troub. Prach a pína Telefon nevystavujte prachu, pín, písku, jídlu nebo jin nevhodn m materiál m. istící roztoky P i i t ní svého telefonu pou ijte pouze such m kk had ík. Nepou ívejte alkohol nebo jiné istící roztoky. Náraz Telefon neupus te. 7

8 3. Základní 3.1 Vlo ení SIM karty Svoji SIM kartu uchovávejte mimo dosah d tí. Pora te se se sv m poskytovatelem SIM karty o slu bách a pou ití. Poskytovatel SIM karty m e b t poskytovatel slu eb, sí ov poskytovatel nebo jin poskytovatel. P ed vyjmutím baterie sv j mobilní telefon vypn te a odpojte ho od nabíje ky. Poznámka: p ed sejmutím krytu baterie sv j mobilní telefon vypn te a odpojte ho od nabíje ky nebo jakéhokoli jiného za ízení. P ed pou itím svého mobilního telefonu vlo te kryt na telefon. 1. Sejmutí krytu baterie Kryt baterie stiskn te a posu te ho do horní ásti telefonu, potom kryt sejm te. 2. Vlo te SIM kartu: Vedle sebe uvidíte dva sloty pro karty, SIM kartu zasu te ve správném sm ru. 3.2 Pou ití a instalace baterie Tipy ivotnost baterie závisí na síti, síle signálu, teplot a pou ívaném p íslu enství. V dy pou ívejte originální baterie a nabíje ky. Záruka nepokr vá po kození zp sobení neoriginálními bateriemi, nabíje kou a/nebo p íslu enstvím. Nabíjení nov ch baterií nebo baterií dlouho ulo en ch m e trvat déle. Baterii p i nabíjení udr ujte v pokojové teplot. Baterie p i skladování ulo te nenabité na chladné, tmavé a suché místo. Baterie nikdy nevystavujte teplotám ni ím ne -10 C (14 F) nebo vy ím ne 45 C (113 F). Kdy opou títe sv j v z, v dy si berte telefon sebou. Je normální, e se baterie postupn opot ebovávají a pot ebují del í dobu nabíjení. Jestli e si v imnete zm ny ivotnosti své baterie, je pravd podobn as zakoupit novou baterii. Baterie nikdy nevhazujte do ohn, proto e mohou explodovat. Instalace baterie 1. Kryt baterie zatla te nahoru a potom ho sejm te. 2. P ilo te kovové svorky baterie k t m v prostoru pro baterie a potom na baterii zatla te a vtla te ji dovnit. Nabíjení baterie: Nové baterie nejsou pln nabité. Otev ete ochrann kryt portu na va em telefonu, potom do 8

9 portu na bo ní stran telefonu zasu te nabíje ku a zasu te druh konec do elektrické zásuvky. Vá telefon se m e pln dobít za n kolik hodin. Kdy je telefon vybit, m e trvat n kolik sekund ne se na displeji zobrazí ikona dobíjení. Kdy je telefon zapnut, p i zahájení nabíjení zabliká ikona baterie a kdy je pln dobit, zobrazí se plná ikona baterie. 3.3 Pam ová karta Pro ukládání informací do svého telefonu m ete pou ít vym nitelnou pam ovou kartu. Upozorn ní: pam ovou kartu neoh bejte ani nepo krábejte. Chra te ji p ed statickou elekt inou, vodou a ne istotou. Pam ovou kartu vlo te do zásobníku, jak je zobrazeno ní e: 3.4 Zapnout/Vypnout Upozorn ní: telefon vás p i zapnutí vyzve k zadání kódu PIN va í SIM karty, a to z d vodu odemknutí této SIM karty. Pokud se na va em telefonu zobrazí Vlo te kód PUK, znamená to, e je va e SIM karta zam ená, zkontaktujte svého poskytovatele slu eb. Chcete-li zapnout telefon, stiskn te a po dobu dvou sekund dr te tla ítko on/off. Pokud budete vyzváni, zadejte ty a osmi místn PIN kód SIM karty a/nebo ty místn kód pro odblokování. Jestli e SIM kartu nevlo íte, na displeji telefonu se zobrazí Vlo te SIM. V takovém p ípad nelze pou ívat ádnou z funkcí souvisejících se SIM kartou a m ete vyto it pouze íslo tís ového volání. Chcete-li telefon vypnout, stiskn te a po dobu dvou sekund dr te tla ítko on/off. 3.5 Telefonování 1. V rámci re imu spánku zadejte telefonní íslo p ímo. 2. Kroky se budou li it v závislosti na mo nostech nastavení volání a nastavení duální SIM: Duální SIM: Po stisknutí tla ítka odeslat si m ete vybrat uskute n ní hovor ze SIM 1/SIM 2 Pouze SIM 1/ pouze SIM 2: Pokud nastavíte pouze SIM1 nebo pouze SIM2, m ete po stisknutí tla ítka telefonovat. 3. Pro ukon ení hovoru stiskn te tla ítko on/off nebo tla ítko ukon it. 9

10 3.6 P ijmutí nebo odmítnutí hovoru V p ípad p íchozího hovoru telefon vyzvání a/nebo vibruje a zobrazí se íslo nebo odpovídající jméno. V tomto okam iku telefon nabízí t i re imy: ádné libovolné tla ítko (nastavit v profilech): Stiskn te tla ítko p ijmout nebo zadejte volbu a poté vyberte p ijmout pro p ijmutí hovoru. Jestli e nechcete hovor p ijmout, stiskn te tla ítko on/off nebo pravé programové tla ítko. Libovolné tla ítko: Krom tla ítka on/off a pravého programového tla ítka, hovor p ijmete stisknutím libovolného tla ítka. Re im sluchátka/bluetooth: pokud zapojíte sluchátka (v etn sluchátek bluetooth), m ete hovor p ijmout stisknutím klávesy na sluchátkách; kdy vám stisknutí tla ítka nevyhovuje, m ete zapnout re im automatického p ijetí (pouze v re imu sluchátka), zkontrolovat, e jsou sluchátka zapojena, vá telefon hovor automaticky p ijme po 5 sekundách od chvíle kdy za ne vyzván t a/nebo vibrovat. 3.7 Obsluha b hem hovoru Stisknutím tla ítka Mo nosti provedete b hem hovoru následující: P idr et: Ukon it: Nov hovor*: Telefonní seznam: Zprávy: Ztlumit: P epojit*: Konference*: Hovor p idr et Zav sit a hovor ukon it Zadat novou volbu zobrazení a vyto it nov hovor Otev ít telefonní seznam Zobrazit zprávy Ztlumení zapnout nebo vypnout. P i ztlumení nebude mo né vás hlas v telefonu sly et. P epojit mezi aktuálním hovorem a p idr en m hovorem. K rozhovoru m ete p ipojit dal í strany. Poznámka: va e SIM karta musí podporovat nabídku ozna enou *. Pro více informací se obra te na svého poskytovatele slu eb. 3.8 Zadat mezinárodní sm rové íslo P i vytá ení mezinárodního hovoru stiskn te tla ítko * dokud se nezobrazí mezinárodní p ed íslí + a zadejte íslo v následujícím po adí: + P ed íslí zem úplné íslo klávesa odeslat 10

11 3.9 Vytá ení klapky nebo volání na záznamník P i vytá ení klapky musíte zadat P (pauza) nebo W ( ekat), pro p epínání mezi P a W stiskn te tla ítko *. ísla zadejte v následujícím po adí: Kód oblasti íslo telefonu P nebo W íslo klapky volat 3.10 Tís ová volání Tís ová volání m ete pou ívat dokud je va e aktuální poloha pokrytá signálem, co poznáte kontrolou síly signálu v levém horním rohu obrazovky. Poznámka: ísla tís ov ch linek se v jednotliv ch zemích li í. íslo tís ového volání ve va em telefonu nemusí fungovat ve v ech oblastech a n kdy nelze tís ové volání provést z d vod problém se sítí, prost edím nebo interferencí. 11

12 4. Základ 4.1 Displej Kdy telefon zapnete zobrazí se: Rohová ikonka Oblast formátu Oblast pou ití Zpravidla se zobrazí oblast rohové ikonky, oblast na psaní a oblast pou ití. Oblast rohové ikonky Síla signálu Vodorovn sloupec ukazuje sílu p ipojení k síti. Signál SIM 1, SIM 2 se nepou ívá; SIM 1 se nepou ívá, signál SIM 2; Signály SIM 1 a 2. Nové zprávy Tato ikona se zobrazí, kdy dostanete novou zprávu. Nep e tená zpráva na kart 1. Nep e tená zpráva na kart 2. Schránka p íchozích zpráv je plná. Tato ikona se rozbliká kdy je schránka p íchozích zpráv plná. Abyste mohli p ijmout nové zprávy, musíte n které zprávy ve schránce vymazat. 12

13 Nová multimediální zpráva Tato ikona se zobrazí, kdy dostanete novou multimediální zprávu. Na kart 1 je nep e tená multimediální zpráva.; Na kart 2 je nep e tená multimediální zpráva. Chat Tato ikona se zobrazí, kdy je chat aktivní. Chat 1 se pou ívá. Chat 2 se pou ívá. Sluchátka Tato ikona se zobrazí kdy do telefonu zasunete sluchátka. Hlas bude sly et ze sluchátek. Typ upozorn ní Vá aktuální typ upozorn ní: Vyzván ní Pouze vibrace Vibrace a vyzván ní Vibrace a potom vyzván ní Tato ikona se zobrazí bez v jimky p i p esm rování v ech hovor. Zme kané hovory Tato ikona se zobrazí jak upozorn ní na zme kan hovor. Zme kan hovor na kart 1; Zme kan hovor na kart 2. P esm rování hovor Tato ikona s zobrazí bez v jimky p i p esm rování v ech hovor. Lze natavit p esm rování hovor z karty1/karty 2. Zámek klávesnice Aktuální stav va í klávesnice popisují rozdílné ikony. Odem ená klávesnice klávesnice není v tuto chvíli zam ená, lze ji pou ívat. Klávesnice zam ena klávesnice je v tuto chvíli zam ená,nelze ji pou ívat. Zapnut alarm Tato ikona se zobrazí kdy zapnete alarm. 13

14 Roaming Tato ikona ukazuje kdy vá telefon vyu ívá roaming. Karta 1 - roaming; Karta 2 - roaming. Bluetooth Tato ikona se zobrazí kdy je Bluetooth aktivní. Stopky Tato ikona se zobrazí p i pou ívání stopek. Kapacita baterie Barva této ikony ukazuje stav kapacity baterie. Oblast formátu V této oblasti se zobrazí tento obsah: Jméno Zobrazí stav 2 SIM karet, zejména jméno operátora a aktuální stav SIM operátora karty, atd. Název písn Zobrazí název p ehrávané písn. íslo majitele Zobrazí íslo SIM karty as a datum Zobrazí as a datum nastaven na va em telefonu Tipy: Podle svého uvá ení si m ete vybrat, zda necháte datum a íslo majitele zobrazit, nastavení provedete ve svém telefonu. Funk ní klí ové oblasti V této oblasti se zobrazí odpovídající innost levého a pravého funk ního tla ítka. Nap íklad, v pohotovostním re imu se zobrazí: Menu, co znamená, e pro vstup do hlavního menu pro v b r rozhraní máte stisknout levou klávesu; Jméno, co znamená, e pro v b r ze seznamu kontakt máte stisknout pravou funk ní klávesu. Tipy: Pokud vstoupíte do hlavního menu, zkontrolujte názvy odpovídající pravému a levému tla ítku a poté prove te související operace. 4.2 Zámek klávesnice Klávesnici a obrazovku m ete po dobu dlouhého nevyu ití zamknout pomocí nastavení telefonu. V horní ásti se zobrazí ikona zamknuté klávesnice. Kdy je t eba klávesnici 14

15 odemknout, postupujte dle návodu a stiskn te jakoukoli klávesu, zobrazí se návod pro odem ení klávesnice a sv j telefon m ete pou ívat b n m zp sobem. 4.3 Heslo Ve va em telefonu je nastaveno heslo M ete ho zm nit kdykoli budete chtít. Rovn m ete zm nit heslo své SIM karty nebo heslo pro p esm rování, ale abyste je mohli zm nit, musíte kontaktovat svého poskytovatele slu eb. Poznámka: pro podrobnosti se obra te na svého poskytovatele slu eb. 15

16 5. Funkce Tento telefon vám nabízí mnoho funkcí. 1 Zprávy 1-1 SMS P íchozí Odchozí Napsat zprávu Koncepty Nastavení zpráv 1-2 MMS Vytvo it zprávu P íchozí Odchozí Draft Vzor Nastavení zpráv 1-3 Chat 1-4 Hlasová zpráva 1-5 Zprávy zasílané operátorem 2 Telefonní seznam 2-1 Rychlé hledání 2-2 Hledat polo ku 2-3 P idat novou polo ku 2-4 Kopírovat v e 2-5 Smazat 2-6 Skupiny volajících 2-7 Extra íslo 2-8 Nastavení 3 Protokol hovor 3-1 Historie volání SIM1 historie volání SIM2 historie volání 3-2 Obecná nastavení volání 16

17 3-2-1 SIM1 nastavení volání SIM2 nastavení volání erná listina Zrychlené volby IP adresa Vybrat kartu Dal í 4 Nastavení 4-1 Nastavení duální SIM 4-2 U ivatelské profily 4-3 Nastavení telefonu 4-4 Nastavení sít 4-5 Nastavení zabezpe ení 4-6 Obnovit tovární nastavení 5 Správce soubor 6 Multimédia 6-1 Kamera 6-2 Prohlí e fotografií 6-3 Video p ehráva 6-4 Audio p ehráva 6-5 Záznam zvuku 6-6 FM rádio 7 Organizér 7-1 Kalendá 7-2 Úkoly 7-3 Budík 7-4 Kalkula ka 7-5 Konvertor jednotek 7-6 Konvertor m n 7-7 Stopky 7-8 Bluetooth 17

18 8 Zábava a hry. 8-1 Hry 9 Slu by 9-1 STK 9-2 WAP Dom Zálo ky Historie Zadat adresu P ijaté slu by Nastavení 9-3 Ú et Poznámka: STK ukazuje jin obsah v závislosti na r zn ch poskytovatelích slu eb. Kdy se ve stejn okam ik pou ívají dv SIM karty, mohou se zobrazit dv STK nabídky v závislosti na typu SIM karty. 18

19 6. Telefonní seznam Chcete-li otev ít telefonní seznam, vyberte z hlavního menu Telefonní adresá. Telefonní seznam tvo í data ulo ená v telefonu a data na SIM kart a m ete pou ívat oba zp soby Pam v telefonu: Se jménem, v chozím íslem, rodinn m íslem, názvem spole nosti, ovou adresou, telefonem do zam stnání, faxov m íslem a vyzván ním pro ka dou polo ku. Pam na SIM kart : Kapacita závisí na typu va í SIM karty ke ka dému jménu lze p i adit pouze jedno íslo. Pro podrobnosti kontaktujte svého poskytovatele slu eb. 6.1 Vyhledávání V telefonním seznamu vyberte Vyhledat, zadejte jméno, které chcete vyhledat v telefonním seznamu. a potom pomocí Mo nost-vyhledat vyhledejte v telefonním seznamu po adovanou polo ku. Stisknutím klávesy odeslat v telefonním seznamu m ete p ímo volat na jedno íslo a také m ete vybrat Mo nosti a provést následující operace: Vyto it Pro vyto ení kontaktu pou ít SIM. SIM1 Pro vyto ení kontaktu pou ít SIM1. Vyto it Pro vyto ení kontaktu pou ít SIM2. SIM2 Poslat SMS Poslat zprávy. Zobrazit Zobrazit v echny informace o jmén. Upravit Upravit informace o jmén. Smazat Smazat záznam. Kopírovat Kopírovat jména ulo ená v pam ti telefonu/sim karty do pam ti SIM karty/telefonu (kopírovat mezi dv mi pam mi). P esunout P esunout jména ulo ená v pam ti telefonu/sim karty do pam ti SIM karty/telefonu (p esunout mezi dv mi pam mi). 6.2 P idat nov záznam Díky této funkci m ete do svého telefonního seznamu p idávat nová jména a ulo it je do telefonu nebo na SIM 1 a SIM 2. Kdy p idáváte nov kontakt na SIM kartu, m ete p idat pouze telefonní ísla. 19

20 Zvolíte-li si ulo ení do seznamu v telefonu, m ete p idávat krom jmen, ísel, ísel do zam stnání, ísel fax, názvu spole nosti, , odpovídající obrázek a nastavit také zvon ní pro p íchozí hovor. 6.3 Kopírovat v e V echna jména ulo ená na SIM 1/SIM 2 m ete kopírovat do telefonu nebo z telefonu na SIM 1/SIM 2, a také m ete provád t kopírování mezi dv ma SIM kartami. Poznámka: P i kopírování jmen ulo en ch v telefonu na SIM kartu lze ukládat pouze jména a v chozí ísla. 6.4 Vymazat M ete provést následující: Ze SIM 1 Vymazat v echna jména ulo ená na SIM 1. Ze SIM 2 Vymazat v echna jména ulo ená na SIM 2. Z telefonu Vymazat v echna jména ulo ená v telefonu. Po jednom Vymazat vybraná jména jedno po druhém. 6.5 Skupiny volajících Ve va em telefonu je 5 skupin volajících a sami si m ete nastavit název skupiny, vyzván ní p íchozího hovoru dané skupiny a leny skupiny. 6.6 Extra íslo V tomto menu lze nastavit samostatn na SIM 1 a SIM 2 íslo majitele telefonu, adresá ové íslo slu by, íslo SOS atd. Poznámka: tuto funkci musí podporovat va e SIM karta. Pro podrobnosti kontaktujte svého poskytovatele slu eb. 6.7 Nastavení V telefonním seznamu m ete provést následující: Stav pam ti Zkontrolovat kapacitu telefonního seznamu, v etn pam ti obou SIM karet a telefonu. Preferované ukládání Pole Jako v chozí natavení oblasti ukládání p i p idávání nového jména vyberte pam SIM karty nebo telefonu. Vyberte údaje, které se zobrazí ve vizitce. Tip: Kdy p idáváte nové jméno, m ete si vybrat jiné umíst ní pro ulo ení. 20

21 7. Protokol hovor V hlavním menu otev ete Protokol hovor. V tomto menu m ete provést na obou SIM kartách následující operace. 7.1 Historie volání M ete zobrazit záznam, související informace a odpovídající operace. Po vstoupení do tohoto menu vyberte informace ze SIM karty, které pot ebujete záznam SIM1/SIM2, potom se zobrazí podrobnosti. Ve va em telefonu jsou zaznamenány seznamy p íchozích a odchozích hovor, v etn t ch, které se nepoda ilo spojit. Poslední hovory jsou uvedeny jako první. Tip: v telefonu je zaznamenán pouze poslední hovor na stejné íslo. 1. Najd te seznamy Odchozí hovory, P ijaté hovory, Ztracené hovory. 2. Pro zobrazení podrobností o datu, asu volání stiskn te tla ítko OK. 3. Pro provedení následujících operací stiskn te tla ítko Mo nost: Smazat: Smazat tento záznam. Ulo do telefonního íslo ulo it do telefonního seznamu. seznamu Vyto it: Vyto it íslo ze záznamu. Upravit: íslo m ete upravit, ulo it nebo vyto it. Odeslat SMS Na dané íslo odeslat zprávu. Odeslat MMS Na dané íslo odeslat MMS. Smazat seznam volání M ete smazat v echny záznamy ztracen ch hovor, odchozích hovor a p íchozích hovor, rovn m ete najednou smazat záznamy ve v ech t ech skupinách. asom i hovoru M ete si prohlédnout záznam o délce hovoru v celém menu. Poslední hovor Zobrazit as posledního hovoru. Odchozí hovory Zobrazit as odchozích hovor. P íchozí hovory Zobrazit as p íchozích hovor. Vymazat v e Smazat as posledního hovoru, celkov as odchozích hovor a celkov as p íchozích hovor. Cena hovoru M ete si prohlédnout záznam o cen hovoru. Cena posledního Prohlédnout si cenu posledního hovoru. hovoru 21

22 Cena celkem Prohlédnout si celkovou cenu. Vynulovat Zadejte kód PIN2 a potom m ete vynulovat v echny náklady. Maximální cena Zobrazit omezení aktuálních náklad, 0 znamená ádn limit. Cena za jednotku Stisknutím nastavte cenu za jednotku asu. Poznámka: Funkci cena hovoru musí podporovat poskytovatel slu by. Chcete-li vynulovat náklady, nastavit maximální náklady a cenu za jednotku, pro co musíte zadat kód PIN2, spojte se se sv m operátorem, abyste toto heslo získali. Po ítadlo SMS M ete si prohlédnout po et aktuáln odeslan ch a p ijat ch SMS; záznamy m ete smazat v b rem Vynulovat. Po ítadlo GPRS Pokud pou íváte slu bu GPRS web, m ete si zde prohlédnout mno ství p enesen ch dat, v etn toku dat naposledy odeslan ch, naposledy p ijat ch a v ech p ijat ch. Záznamy i zde m ete vynulovat prost ednictvím nabídky Vynulovat po ítadlo. 7.2 Obecné nastavení hovoru Zde m ete provést následující operace, n které by m ly b t odd leny od nastavení SIM karty nebo nastavení jin ch hovor. M li byste vybrat nastavení hovoru pro SIM 1 nebo SIM 2. Odeslat ID volajícího Vlo it nebo nastavit íslo majitele telefonu. ekající volání Nastaví funkce pro ekající volání. P esm rování hovoru Nastaví funkci p esm rování hovoru. Blokování hovoru Nastaví funkce blokování hovoru. P epojování P epojí va i aktuální linku, k dispozici jsou je t 2 dal í. erná listina Je-li tato funkce aktivována, budou p íchozí hovory z erné listiny automaticky odmítnuty. Re im Zapnutá/Vypnutá funkce. íslo na erné listin Zadejte íslo na ernou listinu. Zrychlená volba íslo nastavte k odpovídající numerické klávesy od 2 do 8, je-li tato funkce aktivována, numerickou klávesu dlouze stiskn te a na displeji se zobrazí pod ním ulo ené íslo. Povolit zrychlenou Zapnout/Vypnout funkci. volbu Nastavit íslo Numerick m klávesám 2 a 8 p i a te íslo, ísla musí b t ulo ená v telefonním seznamu.. 22

23 8. Zprávy M ete p ijímat a odesílat zprávy a MMS v etn multimediálních informací, fotografií, obrázk, hudby a textu. A rovn m ete pou ít vysílané zprávy a hlasovou schránku. V echny slu by jsou webové slu by a je t eba, abyste m li prohlí e webov ch stránek. P ed pou itím kontaktujte poskytovatele, prosím. Díky zprávám si m ete vym ovat zprávy s ostatními u ivateli bezdrátov ch telefon. Zobrazte hlavní menu a pro provedení operace zvolte Zprávy. 8.1 SMS Ve Zprávy m ete otev ít menu SMS. Psaní zpráv Do zprávy, kterou odesíláte, m ete napsat nov text, nebo m ete pou ít vzor. Po dokon ení vyberte k provedení následujících operací SIM 1 nebo SIM 2: Mo nosti po úprav textové zprávy: Pouze odeslat Odeslat zprávu Ulo it a odeslat B hem odesílání zprávu ulo it Ulo it Ulo it zprávu Odeslat více Odeslat zprávu více p íjemc m p íjemc m Odeslat skupin Odeslat zprávu v em z vybrané skupiny P íchozí zprávy Poté co otev ete slo ku p íchozích zpráv, musíte vybrat SIM kartu p íchozí zprávy na SIM 1/SIM 2 a potom m ete provést následující operace. Do slo ky P íchozí zprávy se ukládají p ijaté zprávy. P i p ijetí nové zprávy se v závislosti na zvoleném re imu telefon rozvibruje nebo zazvoní, na displeji se zobrazí ikona nové zprávy a rozbliká se kontrolka. Po návratu do ne inného stavu se v horní li t na displeji zobrazí / a to a do chvíle, kdy si novou zprávu p e tete. P i tení zprávy m ete provést následující operace: Odpov d t: Zaslat zprávu odesílateli Smazat: Smazat tuto zprávu Smazat zprávu ze Smazat zprávy ze stejného ísla stejného ísla Upravit: Upravit tuto zprávu P eposlat: Poslat tuto zprávu n komu jinému Zkopírovat do Zprávu zkopírovat ze SIM karty do pam ti telefonu telefonu*: Zkopírovat na SIM *: Zkopírovat právu z pam ti telefonu do pam ti SIM karty P esunout do Zprávu p esunout ze SIM karty do pam ti telefonu 23

24 telefonu*: P esunout na SIM*: Smazat v e: Kopírovat v e: P esunout v e: Pou ít íslo: Pou ít URL: Zprávu p esunout z pam ti telefonu na SIM kartu Smazat v echny p íchozí zprávy Kopírovat v echny zprávy ze SIM karty nebo pam ti telefonu do pam ti telefonu nebo na SIM kartu P esunout v echny zprávy ze SIM karty nebo pam ti telefonu do pam ti telefonu nebo SIM karty Pou ít íslo z této zprávy a zavolat na n j Pou ít odkaz ze zprávy a p ejít na n j Tip: nabídky ozna ené * se nemusí v závislosti na místu ulo ení objevit. Poznámka: nebo na displeji bliká kdy je schránka p íchozích zpráv plná. Sma te n které zprávy, abyste mohli p ijímat nové zprávy. Odchozí zprávy Po otev ení ochozích zpráv musíte vybrat SIM kartu odchozí zprávy na kart 1/kart 2, a poté m ete provést následující operace. Odchozí zprávy otev ete pro zobrazení odeslan ch zpráv, které jste ulo ili a m ete provést následující operace: Odeslat ze SIM1: Tuto zprávu odeslat ze SIM1 jedné kontaktní osob Odeslat ze SIM2 Tuto zprávu odeslat ze SIM2 jedné kontaktní osob Upravit: Upravit zprávu Smazat: Smazat zprávu Smazat zprávy Smazat zprávy se stejn m íslem se stejn m íslem: Kopírovat do Kopírovat zprávu ze SIM karty do pam ti telefonu telefonu*: Kopírovat na Kopírovat zprávu z pam ti telefonu na SIM kartu SIM*: P esunout do P esunout zprávu ze SIM karty do pam ti telefonu telefonu *: P esunout na P esunout zprávu z pam ti telefonu na SIM kartu SIM *: Smazat v e: Smazat v echny odchozí zprávy Kopírovat v e: Kopírovat v echny zprávy ze SIM karty nebo pam ti telefonu do pam ti telefonu nebo na SIM kartu P esunout v e: P esunout v echny zprávy ze SIM karty nebo z pam ti telefonu do pam ti telefonu nebo na SIM kartu Pou ít íslo: Pou ít íslo z této zprávy a zavolat na n j 24

25 Vzor Telefon nabízí 10 skupin vzor, v etn textov ch zpráv a multimediálních zpráv, atd., které m ete dle pot eby pou ít jako vzor. Nastavení zpráv Po otev ení tohoto menu musíte vybrat pro nastavení zpráv SIM kartu - kartu 1/kartu 2, potom m ete provád t následující operace. Zprávu z menu m ete nastavit t mito zp soby: Nastavení profilu: Nabízíme vám ty i profily, jejich názvy m ete upravit, nastavit íslo servisního st ediska a platné období atd. Obecné nastavení: Zprávu o doru ení vypnout nebo zapnout Stav pam ti: Zkontrolujte kapacitu pam ti Preferované Nastavit úlo i t v chozích zpráv, v etn telefonu a SIM karty. umíst ní: Poznámka: abyste mohli p ijímat zprávy o doru ení, budete pot ebovat podporu ze strany poskytovatele slu eb. 8.2 MMS Vytvo it zprávu Mo nost po upravení MMS: Hotovo Potvrzení dokon en ch úprav. Zp sob vstupu Zp sob vstupu pou ívan p i úprav textové zprávy. P i úprav multimediální zprávy m ete vid t následující mo nosti: p íjemce, kopie, skrytá kopie, téma, obsah, atd. Zadejte odpovídající adresu do pole p íjemce, kopie nebo skryté kopie, potom k provedení následujících operací stiskn te Hotovo: Pouze odeslat Odeslat aktuáln upravenou multimediální zprávu a vybrat SIM kartu Ulo it a odeslat Ulo it aktuáln upravenou a odeslanou zprávu. Ulo it do Ulo it upravovanou multimediální zprávu do koncept. koncept Mo nosti Nastavit obsah pro úpravu multimediální zprávy. Ukon it Úpravu ukon it a neukládat. V poli p íjemce m ete stisknout klávesu mo nost pro provedení následujících operací: P idat íslo P idat íslo p íjemce multimediální zprávy. 25

26 P idat Upravit Smazat Smazat v e P idat p íjemce multimediální zprávy. Upravit vybraného p íjemce. Smazat íslo ze seznamu p íjemc. Smazat v echna ísla na seznamu p íjemc. V poli multimediální zprávy stiskn te mo nost k provedení následujících operací: Hotovo Potvrdit úpravu obsahu. Zp sob vkládání Vybrat pou ívan zp sob vkládání, rovn m ete pro zm nu rozhraní stisknout klávesu #. P ipojit obrázek P ipojit vybrané fotografie. P ipojit zvukov P ipojit vybrané hudební soubory. soubor P ipojit p ílohu P ipojit vybranou p ílohu. Poznámka: Jestli e není va e MMS úsp n odeslaná, vynulujte odpovídající nastavení MMS. P esn postup je: Nastavení Nastavení MMS Nastavení server, zm te on-line vzor na WAP. P íchozí zprávy P íchozí zprávy slou í pro ukládání p íchozích MMS. V závislosti na vybraném re imu telefon p i p ijetí nové MMS vibruje nebo zazvoní, zobrazí se ikona nové zprávy a rozbliká se kontrolka. Po návratu na v chozí displej se v pravé horní li t rozblikají ikonky /, které budou blikat, dokud si novou MMS nep e tete. Oproti MMS v p íchozích zprávách m ete provést následující operace: Zobrazit Zobrazit MMS Odpov d t Odpov d t odesílateli Odpov d t SMS Odesílateli zaslat SMS Odpov d t Upravit MMS pro odpov odesílateli nebo v em. V EM P eposlat Upravit odpovídající informace v etn p íjemce, MMS poté p eposlat n komu dal ímu. Smazat Smazat MMS Smazat v e Smazat v echny p íchozí MMS Vlastnosti Prohlédnout si podrobnosti vzoru. Pou ít podrobnosti Pou ít íslo nebo odkaz ze zprávy. íslo m ete vyto it, ulo it, odkaz m ete otev ít nebo p idat k zálo kám. 26

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku.

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více