Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea MB-D125

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125"

Transkript

1 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea MB-D125

2 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU ÍVAT. NEZODPOVÍDÁME ZA JAKÉKOLI KODY VZNIKLÉ Z D VODU VA EHO NEPOCHOPENÍ TÉTO INFORMACE A NESPRÁVNÉHO POU ÍVÁNÍ. Usilujeme o zlep ení na ich v robk a slu eb a vyhrazujeme si v echna práva k revizi a zm n popisu tohoto v robku a jeho softwaru, stejn jako tohoto návodu pro u ivatele bez povinnosti informovat kohokoli o t chto revizích a zm nách. Tento návod k pou ití slou í k lep ímu vyu ití telefonu, ne ke schválení jakéhokoli p íslu enství. Ve keré fotografie/obrázky v tomto návodu jsou pouze orienta ní. Mezi vzhledem telefonu a kláves a obsahu se m e objevit men í rozdíl mezi t mi v tomto manuálu a t mi v telefonu. Skute né zobrazení prosím viz telefon. N které funkce uvedené v tomto manuálu jsou funkce sít nebo funkce závislé na p edplaceném tarifu. Obra te se na svého poskytovatele slu eb. 2

3 Obsah 1. Bezpe nostní informace Pou ití a Pé e Základní Vlo ení SIM karty Pou ití a instalace baterie Pam ová karta Zapnout/Vypnout Telefonování P ijmutí nebo odmítnutí hovoru Obsluha b hem hovoru Zadat mezinárodní sm rové íslo Vytá ení klapky nebo volání na záznamník Tís ová volání Základ Displej Zámek klávesnice Heslo Funkce Telefonní seznam Vyhledávání P idat nov záznam Kopírovat v e Vymazat Skupiny volajících Extra íslo Nastavení Protokol hovor Historie volání Obecné nastavení hovoru Zprávy SMS MMS Chat Hlasové zprávy P íjem zpráv rozesílan ch operátorem Multimédia Fotoaparát Prohlí e fotografií Video p ehráva Audio p ehráva Záznam zvuku FM rádio Správce soubor Nastavení Nastavení duální SIM U ivatelské profily Nastavení telefonu Nastavení sít Nastavení zabezpe ení Obnovit p vodní nastavení Organizátor Kalendá

4 12.2 Úkoly Budík Kalkula ka P evodník jednotek P evodník m n Stopky Bluetooth Zábava a hry Hry Slu by WAP Vkládání Vkládan jazyk - angli tina Vkládání ísel...44 Poruchy a opat ení...45 Specifické údaje o nasákavosti...47 Baterie...48 Údr ba v robku

5 1. Bezpe nostní informace P ed pou itím mobilního za ízení si p e t te tuto informaci, v opa ném p ípad to m e vést ke zran ní nebo va e za ízení není v souladu s místními zákony. Baterie: Pokud se koncového za ízení dot ká vodiv materiál, následn zkrat m e mít za následek po kození majetku, zran ní nebo popálení. Aby se p ede lo nebezpe í úniku elekt iny p i zacházení s nabitou baterií si po ínejte opatrn,, zejména kdy ji vkládáte do své kapsy, kabelky, nebo jiného pouzdra s kovov mi p edm ty. Udr ujte sv j mobilní p ístroj v suchu: Udr ujte sv j mobilní p ístroj v suchu. Pou ití p i ízení V dy dodr ujte zákony a p edpisy pro pou ívání mobilních za ízení v zemi, ve které jste. ízení a silnicím v nujte plnou pozornost a je-li hovor nezbytn, pou ijte hand-free sadu nebo sluchátka. Letadlo Mobilní za ízení m e p sobit kodlivé poruchy, proto p ed nástupem na palubu letadla vypn te své mobilní za ízení. Místa, na kter ch se pou ívají trhaviny V dy dodr ujte p íslu né limity a sv j telefon v místech, kde se pou ívají trhaviny nepou ívejte. V oblastech ozna en ch vypnout elektronická za ízení sv j mobilní telefon vypn te. Mo né nebezpe í v buchu Sv j mobilní telefon vypn te na benzínové stanici a v místech u palivov ch nádr í a nádr í s chemick mi látkami. V oblastech ozna en ch vypnout elektronická za ízení sv j mobilní telefon vypn te. Zdravotnická technika Sv j mobilní telefon vypn te kdykoli jste k tomu vyzváni zna kami u n kter ch zdravotnick ch za ízení. Mobilní telefon m e ru it kardiostimulátory, naslouchadla a n která dal í 5

6 zdravotnická za ízení. Sv j mobilní telefon nedávejte do blízkosti kardiostimulátor ani ho nenoste v náprsní kapse. P íslu enství a baterie Pou ívejte p íslu enství, baterie a nabíje ky schválené v robcem. Pou ití v robcem neschválen ch baterií m e zp sobit zran ní. Tís ová volání Zapn te telefon, vyto te ísla tís ového volání a pro uskute n ní hovoru stiskn te tla ítko odeslat. Kdy sv j telefon ztratíte Kdy ztratíte sv j telefon, informujte telekomunika ní spole nost nebo agentury, aby va i SIM kartu zablokovali a nemohlo tak dojít k ádné kod. Kdy ádáte telekomunika ní spole nost nebo agentury o zablokování své SIM karty, musí znát íslo IMEI va eho telefonu, které naleznete vyti t né na títku v zadní ásti va eho telefonu p i vyjímání baterie. Toto íslo si, prosím, zapi te pro budoucí pot ebu. Krom toho m ete provést preventivní opat ení, nap. pro svou SIM kartu nastavit PIN kód, abyste tak zabránili jin m osobám va i SIM kartu pou ívat bez va eho svolení. Uchovávejte mimo dosah d tí Telefon, baterii a nabíje ku uchovávejte mimo dosah d tí, aby se tak zabránilo jejich zran ní. 6

7 2. Pou ití a Pé e P i pé i o tento mobilní telefon ho dr te z dosahu: Jak koli druh kapaliny Za ízení chra te p ed vodou, de t m, vlhkostí, potem nebo jinou vlhkostí. Extrémní teplo nebo chlad Vyhn te se teplotám pod -10 C nebo nad 45 C. Mikrovlnná trouba Telefon nesu te v mikrovlnné troub. Prach a pína Telefon nevystavujte prachu, pín, písku, jídlu nebo jin nevhodn m materiál m. istící roztoky P i i t ní svého telefonu pou ijte pouze such m kk had ík. Nepou ívejte alkohol nebo jiné istící roztoky. Náraz Telefon neupus te. 7

8 3. Základní 3.1 Vlo ení SIM karty Svoji SIM kartu uchovávejte mimo dosah d tí. Pora te se se sv m poskytovatelem SIM karty o slu bách a pou ití. Poskytovatel SIM karty m e b t poskytovatel slu eb, sí ov poskytovatel nebo jin poskytovatel. P ed vyjmutím baterie sv j mobilní telefon vypn te a odpojte ho od nabíje ky. Poznámka: p ed sejmutím krytu baterie sv j mobilní telefon vypn te a odpojte ho od nabíje ky nebo jakéhokoli jiného za ízení. P ed pou itím svého mobilního telefonu vlo te kryt na telefon. 1. Sejmutí krytu baterie Kryt baterie stiskn te a posu te ho do horní ásti telefonu, potom kryt sejm te. 2. Vlo te SIM kartu: Vedle sebe uvidíte dva sloty pro karty, SIM kartu zasu te ve správném sm ru. 3.2 Pou ití a instalace baterie Tipy ivotnost baterie závisí na síti, síle signálu, teplot a pou ívaném p íslu enství. V dy pou ívejte originální baterie a nabíje ky. Záruka nepokr vá po kození zp sobení neoriginálními bateriemi, nabíje kou a/nebo p íslu enstvím. Nabíjení nov ch baterií nebo baterií dlouho ulo en ch m e trvat déle. Baterii p i nabíjení udr ujte v pokojové teplot. Baterie p i skladování ulo te nenabité na chladné, tmavé a suché místo. Baterie nikdy nevystavujte teplotám ni ím ne -10 C (14 F) nebo vy ím ne 45 C (113 F). Kdy opou títe sv j v z, v dy si berte telefon sebou. Je normální, e se baterie postupn opot ebovávají a pot ebují del í dobu nabíjení. Jestli e si v imnete zm ny ivotnosti své baterie, je pravd podobn as zakoupit novou baterii. Baterie nikdy nevhazujte do ohn, proto e mohou explodovat. Instalace baterie 1. Kryt baterie zatla te nahoru a potom ho sejm te. 2. P ilo te kovové svorky baterie k t m v prostoru pro baterie a potom na baterii zatla te a vtla te ji dovnit. Nabíjení baterie: Nové baterie nejsou pln nabité. Otev ete ochrann kryt portu na va em telefonu, potom do 8

9 portu na bo ní stran telefonu zasu te nabíje ku a zasu te druh konec do elektrické zásuvky. Vá telefon se m e pln dobít za n kolik hodin. Kdy je telefon vybit, m e trvat n kolik sekund ne se na displeji zobrazí ikona dobíjení. Kdy je telefon zapnut, p i zahájení nabíjení zabliká ikona baterie a kdy je pln dobit, zobrazí se plná ikona baterie. 3.3 Pam ová karta Pro ukládání informací do svého telefonu m ete pou ít vym nitelnou pam ovou kartu. Upozorn ní: pam ovou kartu neoh bejte ani nepo krábejte. Chra te ji p ed statickou elekt inou, vodou a ne istotou. Pam ovou kartu vlo te do zásobníku, jak je zobrazeno ní e: 3.4 Zapnout/Vypnout Upozorn ní: telefon vás p i zapnutí vyzve k zadání kódu PIN va í SIM karty, a to z d vodu odemknutí této SIM karty. Pokud se na va em telefonu zobrazí Vlo te kód PUK, znamená to, e je va e SIM karta zam ená, zkontaktujte svého poskytovatele slu eb. Chcete-li zapnout telefon, stiskn te a po dobu dvou sekund dr te tla ítko on/off. Pokud budete vyzváni, zadejte ty a osmi místn PIN kód SIM karty a/nebo ty místn kód pro odblokování. Jestli e SIM kartu nevlo íte, na displeji telefonu se zobrazí Vlo te SIM. V takovém p ípad nelze pou ívat ádnou z funkcí souvisejících se SIM kartou a m ete vyto it pouze íslo tís ového volání. Chcete-li telefon vypnout, stiskn te a po dobu dvou sekund dr te tla ítko on/off. 3.5 Telefonování 1. V rámci re imu spánku zadejte telefonní íslo p ímo. 2. Kroky se budou li it v závislosti na mo nostech nastavení volání a nastavení duální SIM: Duální SIM: Po stisknutí tla ítka odeslat si m ete vybrat uskute n ní hovor ze SIM 1/SIM 2 Pouze SIM 1/ pouze SIM 2: Pokud nastavíte pouze SIM1 nebo pouze SIM2, m ete po stisknutí tla ítka telefonovat. 3. Pro ukon ení hovoru stiskn te tla ítko on/off nebo tla ítko ukon it. 9

10 3.6 P ijmutí nebo odmítnutí hovoru V p ípad p íchozího hovoru telefon vyzvání a/nebo vibruje a zobrazí se íslo nebo odpovídající jméno. V tomto okam iku telefon nabízí t i re imy: ádné libovolné tla ítko (nastavit v profilech): Stiskn te tla ítko p ijmout nebo zadejte volbu a poté vyberte p ijmout pro p ijmutí hovoru. Jestli e nechcete hovor p ijmout, stiskn te tla ítko on/off nebo pravé programové tla ítko. Libovolné tla ítko: Krom tla ítka on/off a pravého programového tla ítka, hovor p ijmete stisknutím libovolného tla ítka. Re im sluchátka/bluetooth: pokud zapojíte sluchátka (v etn sluchátek bluetooth), m ete hovor p ijmout stisknutím klávesy na sluchátkách; kdy vám stisknutí tla ítka nevyhovuje, m ete zapnout re im automatického p ijetí (pouze v re imu sluchátka), zkontrolovat, e jsou sluchátka zapojena, vá telefon hovor automaticky p ijme po 5 sekundách od chvíle kdy za ne vyzván t a/nebo vibrovat. 3.7 Obsluha b hem hovoru Stisknutím tla ítka Mo nosti provedete b hem hovoru následující: P idr et: Ukon it: Nov hovor*: Telefonní seznam: Zprávy: Ztlumit: P epojit*: Konference*: Hovor p idr et Zav sit a hovor ukon it Zadat novou volbu zobrazení a vyto it nov hovor Otev ít telefonní seznam Zobrazit zprávy Ztlumení zapnout nebo vypnout. P i ztlumení nebude mo né vás hlas v telefonu sly et. P epojit mezi aktuálním hovorem a p idr en m hovorem. K rozhovoru m ete p ipojit dal í strany. Poznámka: va e SIM karta musí podporovat nabídku ozna enou *. Pro více informací se obra te na svého poskytovatele slu eb. 3.8 Zadat mezinárodní sm rové íslo P i vytá ení mezinárodního hovoru stiskn te tla ítko * dokud se nezobrazí mezinárodní p ed íslí + a zadejte íslo v následujícím po adí: + P ed íslí zem úplné íslo klávesa odeslat 10

11 3.9 Vytá ení klapky nebo volání na záznamník P i vytá ení klapky musíte zadat P (pauza) nebo W ( ekat), pro p epínání mezi P a W stiskn te tla ítko *. ísla zadejte v následujícím po adí: Kód oblasti íslo telefonu P nebo W íslo klapky volat 3.10 Tís ová volání Tís ová volání m ete pou ívat dokud je va e aktuální poloha pokrytá signálem, co poznáte kontrolou síly signálu v levém horním rohu obrazovky. Poznámka: ísla tís ov ch linek se v jednotliv ch zemích li í. íslo tís ového volání ve va em telefonu nemusí fungovat ve v ech oblastech a n kdy nelze tís ové volání provést z d vod problém se sítí, prost edím nebo interferencí. 11

12 4. Základ 4.1 Displej Kdy telefon zapnete zobrazí se: Rohová ikonka Oblast formátu Oblast pou ití Zpravidla se zobrazí oblast rohové ikonky, oblast na psaní a oblast pou ití. Oblast rohové ikonky Síla signálu Vodorovn sloupec ukazuje sílu p ipojení k síti. Signál SIM 1, SIM 2 se nepou ívá; SIM 1 se nepou ívá, signál SIM 2; Signály SIM 1 a 2. Nové zprávy Tato ikona se zobrazí, kdy dostanete novou zprávu. Nep e tená zpráva na kart 1. Nep e tená zpráva na kart 2. Schránka p íchozích zpráv je plná. Tato ikona se rozbliká kdy je schránka p íchozích zpráv plná. Abyste mohli p ijmout nové zprávy, musíte n které zprávy ve schránce vymazat. 12

13 Nová multimediální zpráva Tato ikona se zobrazí, kdy dostanete novou multimediální zprávu. Na kart 1 je nep e tená multimediální zpráva.; Na kart 2 je nep e tená multimediální zpráva. Chat Tato ikona se zobrazí, kdy je chat aktivní. Chat 1 se pou ívá. Chat 2 se pou ívá. Sluchátka Tato ikona se zobrazí kdy do telefonu zasunete sluchátka. Hlas bude sly et ze sluchátek. Typ upozorn ní Vá aktuální typ upozorn ní: Vyzván ní Pouze vibrace Vibrace a vyzván ní Vibrace a potom vyzván ní Tato ikona se zobrazí bez v jimky p i p esm rování v ech hovor. Zme kané hovory Tato ikona se zobrazí jak upozorn ní na zme kan hovor. Zme kan hovor na kart 1; Zme kan hovor na kart 2. P esm rování hovor Tato ikona s zobrazí bez v jimky p i p esm rování v ech hovor. Lze natavit p esm rování hovor z karty1/karty 2. Zámek klávesnice Aktuální stav va í klávesnice popisují rozdílné ikony. Odem ená klávesnice klávesnice není v tuto chvíli zam ená, lze ji pou ívat. Klávesnice zam ena klávesnice je v tuto chvíli zam ená,nelze ji pou ívat. Zapnut alarm Tato ikona se zobrazí kdy zapnete alarm. 13

14 Roaming Tato ikona ukazuje kdy vá telefon vyu ívá roaming. Karta 1 - roaming; Karta 2 - roaming. Bluetooth Tato ikona se zobrazí kdy je Bluetooth aktivní. Stopky Tato ikona se zobrazí p i pou ívání stopek. Kapacita baterie Barva této ikony ukazuje stav kapacity baterie. Oblast formátu V této oblasti se zobrazí tento obsah: Jméno Zobrazí stav 2 SIM karet, zejména jméno operátora a aktuální stav SIM operátora karty, atd. Název písn Zobrazí název p ehrávané písn. íslo majitele Zobrazí íslo SIM karty as a datum Zobrazí as a datum nastaven na va em telefonu Tipy: Podle svého uvá ení si m ete vybrat, zda necháte datum a íslo majitele zobrazit, nastavení provedete ve svém telefonu. Funk ní klí ové oblasti V této oblasti se zobrazí odpovídající innost levého a pravého funk ního tla ítka. Nap íklad, v pohotovostním re imu se zobrazí: Menu, co znamená, e pro vstup do hlavního menu pro v b r rozhraní máte stisknout levou klávesu; Jméno, co znamená, e pro v b r ze seznamu kontakt máte stisknout pravou funk ní klávesu. Tipy: Pokud vstoupíte do hlavního menu, zkontrolujte názvy odpovídající pravému a levému tla ítku a poté prove te související operace. 4.2 Zámek klávesnice Klávesnici a obrazovku m ete po dobu dlouhého nevyu ití zamknout pomocí nastavení telefonu. V horní ásti se zobrazí ikona zamknuté klávesnice. Kdy je t eba klávesnici 14

15 odemknout, postupujte dle návodu a stiskn te jakoukoli klávesu, zobrazí se návod pro odem ení klávesnice a sv j telefon m ete pou ívat b n m zp sobem. 4.3 Heslo Ve va em telefonu je nastaveno heslo M ete ho zm nit kdykoli budete chtít. Rovn m ete zm nit heslo své SIM karty nebo heslo pro p esm rování, ale abyste je mohli zm nit, musíte kontaktovat svého poskytovatele slu eb. Poznámka: pro podrobnosti se obra te na svého poskytovatele slu eb. 15

16 5. Funkce Tento telefon vám nabízí mnoho funkcí. 1 Zprávy 1-1 SMS P íchozí Odchozí Napsat zprávu Koncepty Nastavení zpráv 1-2 MMS Vytvo it zprávu P íchozí Odchozí Draft Vzor Nastavení zpráv 1-3 Chat 1-4 Hlasová zpráva 1-5 Zprávy zasílané operátorem 2 Telefonní seznam 2-1 Rychlé hledání 2-2 Hledat polo ku 2-3 P idat novou polo ku 2-4 Kopírovat v e 2-5 Smazat 2-6 Skupiny volajících 2-7 Extra íslo 2-8 Nastavení 3 Protokol hovor 3-1 Historie volání SIM1 historie volání SIM2 historie volání 3-2 Obecná nastavení volání 16

17 3-2-1 SIM1 nastavení volání SIM2 nastavení volání erná listina Zrychlené volby IP adresa Vybrat kartu Dal í 4 Nastavení 4-1 Nastavení duální SIM 4-2 U ivatelské profily 4-3 Nastavení telefonu 4-4 Nastavení sít 4-5 Nastavení zabezpe ení 4-6 Obnovit tovární nastavení 5 Správce soubor 6 Multimédia 6-1 Kamera 6-2 Prohlí e fotografií 6-3 Video p ehráva 6-4 Audio p ehráva 6-5 Záznam zvuku 6-6 FM rádio 7 Organizér 7-1 Kalendá 7-2 Úkoly 7-3 Budík 7-4 Kalkula ka 7-5 Konvertor jednotek 7-6 Konvertor m n 7-7 Stopky 7-8 Bluetooth 17

18 8 Zábava a hry. 8-1 Hry 9 Slu by 9-1 STK 9-2 WAP Dom Zálo ky Historie Zadat adresu P ijaté slu by Nastavení 9-3 Ú et Poznámka: STK ukazuje jin obsah v závislosti na r zn ch poskytovatelích slu eb. Kdy se ve stejn okam ik pou ívají dv SIM karty, mohou se zobrazit dv STK nabídky v závislosti na typu SIM karty. 18

19 6. Telefonní seznam Chcete-li otev ít telefonní seznam, vyberte z hlavního menu Telefonní adresá. Telefonní seznam tvo í data ulo ená v telefonu a data na SIM kart a m ete pou ívat oba zp soby Pam v telefonu: Se jménem, v chozím íslem, rodinn m íslem, názvem spole nosti, ovou adresou, telefonem do zam stnání, faxov m íslem a vyzván ním pro ka dou polo ku. Pam na SIM kart : Kapacita závisí na typu va í SIM karty ke ka dému jménu lze p i adit pouze jedno íslo. Pro podrobnosti kontaktujte svého poskytovatele slu eb. 6.1 Vyhledávání V telefonním seznamu vyberte Vyhledat, zadejte jméno, které chcete vyhledat v telefonním seznamu. a potom pomocí Mo nost-vyhledat vyhledejte v telefonním seznamu po adovanou polo ku. Stisknutím klávesy odeslat v telefonním seznamu m ete p ímo volat na jedno íslo a také m ete vybrat Mo nosti a provést následující operace: Vyto it Pro vyto ení kontaktu pou ít SIM. SIM1 Pro vyto ení kontaktu pou ít SIM1. Vyto it Pro vyto ení kontaktu pou ít SIM2. SIM2 Poslat SMS Poslat zprávy. Zobrazit Zobrazit v echny informace o jmén. Upravit Upravit informace o jmén. Smazat Smazat záznam. Kopírovat Kopírovat jména ulo ená v pam ti telefonu/sim karty do pam ti SIM karty/telefonu (kopírovat mezi dv mi pam mi). P esunout P esunout jména ulo ená v pam ti telefonu/sim karty do pam ti SIM karty/telefonu (p esunout mezi dv mi pam mi). 6.2 P idat nov záznam Díky této funkci m ete do svého telefonního seznamu p idávat nová jména a ulo it je do telefonu nebo na SIM 1 a SIM 2. Kdy p idáváte nov kontakt na SIM kartu, m ete p idat pouze telefonní ísla. 19

20 Zvolíte-li si ulo ení do seznamu v telefonu, m ete p idávat krom jmen, ísel, ísel do zam stnání, ísel fax, názvu spole nosti, , odpovídající obrázek a nastavit také zvon ní pro p íchozí hovor. 6.3 Kopírovat v e V echna jména ulo ená na SIM 1/SIM 2 m ete kopírovat do telefonu nebo z telefonu na SIM 1/SIM 2, a také m ete provád t kopírování mezi dv ma SIM kartami. Poznámka: P i kopírování jmen ulo en ch v telefonu na SIM kartu lze ukládat pouze jména a v chozí ísla. 6.4 Vymazat M ete provést následující: Ze SIM 1 Vymazat v echna jména ulo ená na SIM 1. Ze SIM 2 Vymazat v echna jména ulo ená na SIM 2. Z telefonu Vymazat v echna jména ulo ená v telefonu. Po jednom Vymazat vybraná jména jedno po druhém. 6.5 Skupiny volajících Ve va em telefonu je 5 skupin volajících a sami si m ete nastavit název skupiny, vyzván ní p íchozího hovoru dané skupiny a leny skupiny. 6.6 Extra íslo V tomto menu lze nastavit samostatn na SIM 1 a SIM 2 íslo majitele telefonu, adresá ové íslo slu by, íslo SOS atd. Poznámka: tuto funkci musí podporovat va e SIM karta. Pro podrobnosti kontaktujte svého poskytovatele slu eb. 6.7 Nastavení V telefonním seznamu m ete provést následující: Stav pam ti Zkontrolovat kapacitu telefonního seznamu, v etn pam ti obou SIM karet a telefonu. Preferované ukládání Pole Jako v chozí natavení oblasti ukládání p i p idávání nového jména vyberte pam SIM karty nebo telefonu. Vyberte údaje, které se zobrazí ve vizitce. Tip: Kdy p idáváte nové jméno, m ete si vybrat jiné umíst ní pro ulo ení. 20

21 7. Protokol hovor V hlavním menu otev ete Protokol hovor. V tomto menu m ete provést na obou SIM kartách následující operace. 7.1 Historie volání M ete zobrazit záznam, související informace a odpovídající operace. Po vstoupení do tohoto menu vyberte informace ze SIM karty, které pot ebujete záznam SIM1/SIM2, potom se zobrazí podrobnosti. Ve va em telefonu jsou zaznamenány seznamy p íchozích a odchozích hovor, v etn t ch, které se nepoda ilo spojit. Poslední hovory jsou uvedeny jako první. Tip: v telefonu je zaznamenán pouze poslední hovor na stejné íslo. 1. Najd te seznamy Odchozí hovory, P ijaté hovory, Ztracené hovory. 2. Pro zobrazení podrobností o datu, asu volání stiskn te tla ítko OK. 3. Pro provedení následujících operací stiskn te tla ítko Mo nost: Smazat: Smazat tento záznam. Ulo do telefonního íslo ulo it do telefonního seznamu. seznamu Vyto it: Vyto it íslo ze záznamu. Upravit: íslo m ete upravit, ulo it nebo vyto it. Odeslat SMS Na dané íslo odeslat zprávu. Odeslat MMS Na dané íslo odeslat MMS. Smazat seznam volání M ete smazat v echny záznamy ztracen ch hovor, odchozích hovor a p íchozích hovor, rovn m ete najednou smazat záznamy ve v ech t ech skupinách. asom i hovoru M ete si prohlédnout záznam o délce hovoru v celém menu. Poslední hovor Zobrazit as posledního hovoru. Odchozí hovory Zobrazit as odchozích hovor. P íchozí hovory Zobrazit as p íchozích hovor. Vymazat v e Smazat as posledního hovoru, celkov as odchozích hovor a celkov as p íchozích hovor. Cena hovoru M ete si prohlédnout záznam o cen hovoru. Cena posledního Prohlédnout si cenu posledního hovoru. hovoru 21

22 Cena celkem Prohlédnout si celkovou cenu. Vynulovat Zadejte kód PIN2 a potom m ete vynulovat v echny náklady. Maximální cena Zobrazit omezení aktuálních náklad, 0 znamená ádn limit. Cena za jednotku Stisknutím nastavte cenu za jednotku asu. Poznámka: Funkci cena hovoru musí podporovat poskytovatel slu by. Chcete-li vynulovat náklady, nastavit maximální náklady a cenu za jednotku, pro co musíte zadat kód PIN2, spojte se se sv m operátorem, abyste toto heslo získali. Po ítadlo SMS M ete si prohlédnout po et aktuáln odeslan ch a p ijat ch SMS; záznamy m ete smazat v b rem Vynulovat. Po ítadlo GPRS Pokud pou íváte slu bu GPRS web, m ete si zde prohlédnout mno ství p enesen ch dat, v etn toku dat naposledy odeslan ch, naposledy p ijat ch a v ech p ijat ch. Záznamy i zde m ete vynulovat prost ednictvím nabídky Vynulovat po ítadlo. 7.2 Obecné nastavení hovoru Zde m ete provést následující operace, n které by m ly b t odd leny od nastavení SIM karty nebo nastavení jin ch hovor. M li byste vybrat nastavení hovoru pro SIM 1 nebo SIM 2. Odeslat ID volajícího Vlo it nebo nastavit íslo majitele telefonu. ekající volání Nastaví funkce pro ekající volání. P esm rování hovoru Nastaví funkci p esm rování hovoru. Blokování hovoru Nastaví funkce blokování hovoru. P epojování P epojí va i aktuální linku, k dispozici jsou je t 2 dal í. erná listina Je-li tato funkce aktivována, budou p íchozí hovory z erné listiny automaticky odmítnuty. Re im Zapnutá/Vypnutá funkce. íslo na erné listin Zadejte íslo na ernou listinu. Zrychlená volba íslo nastavte k odpovídající numerické klávesy od 2 do 8, je-li tato funkce aktivována, numerickou klávesu dlouze stiskn te a na displeji se zobrazí pod ním ulo ené íslo. Povolit zrychlenou Zapnout/Vypnout funkci. volbu Nastavit íslo Numerick m klávesám 2 a 8 p i a te íslo, ísla musí b t ulo ená v telefonním seznamu.. 22

23 8. Zprávy M ete p ijímat a odesílat zprávy a MMS v etn multimediálních informací, fotografií, obrázk, hudby a textu. A rovn m ete pou ít vysílané zprávy a hlasovou schránku. V echny slu by jsou webové slu by a je t eba, abyste m li prohlí e webov ch stránek. P ed pou itím kontaktujte poskytovatele, prosím. Díky zprávám si m ete vym ovat zprávy s ostatními u ivateli bezdrátov ch telefon. Zobrazte hlavní menu a pro provedení operace zvolte Zprávy. 8.1 SMS Ve Zprávy m ete otev ít menu SMS. Psaní zpráv Do zprávy, kterou odesíláte, m ete napsat nov text, nebo m ete pou ít vzor. Po dokon ení vyberte k provedení následujících operací SIM 1 nebo SIM 2: Mo nosti po úprav textové zprávy: Pouze odeslat Odeslat zprávu Ulo it a odeslat B hem odesílání zprávu ulo it Ulo it Ulo it zprávu Odeslat více Odeslat zprávu více p íjemc m p íjemc m Odeslat skupin Odeslat zprávu v em z vybrané skupiny P íchozí zprávy Poté co otev ete slo ku p íchozích zpráv, musíte vybrat SIM kartu p íchozí zprávy na SIM 1/SIM 2 a potom m ete provést následující operace. Do slo ky P íchozí zprávy se ukládají p ijaté zprávy. P i p ijetí nové zprávy se v závislosti na zvoleném re imu telefon rozvibruje nebo zazvoní, na displeji se zobrazí ikona nové zprávy a rozbliká se kontrolka. Po návratu do ne inného stavu se v horní li t na displeji zobrazí / a to a do chvíle, kdy si novou zprávu p e tete. P i tení zprávy m ete provést následující operace: Odpov d t: Zaslat zprávu odesílateli Smazat: Smazat tuto zprávu Smazat zprávu ze Smazat zprávy ze stejného ísla stejného ísla Upravit: Upravit tuto zprávu P eposlat: Poslat tuto zprávu n komu jinému Zkopírovat do Zprávu zkopírovat ze SIM karty do pam ti telefonu telefonu*: Zkopírovat na SIM *: Zkopírovat právu z pam ti telefonu do pam ti SIM karty P esunout do Zprávu p esunout ze SIM karty do pam ti telefonu 23

24 telefonu*: P esunout na SIM*: Smazat v e: Kopírovat v e: P esunout v e: Pou ít íslo: Pou ít URL: Zprávu p esunout z pam ti telefonu na SIM kartu Smazat v echny p íchozí zprávy Kopírovat v echny zprávy ze SIM karty nebo pam ti telefonu do pam ti telefonu nebo na SIM kartu P esunout v echny zprávy ze SIM karty nebo pam ti telefonu do pam ti telefonu nebo SIM karty Pou ít íslo z této zprávy a zavolat na n j Pou ít odkaz ze zprávy a p ejít na n j Tip: nabídky ozna ené * se nemusí v závislosti na místu ulo ení objevit. Poznámka: nebo na displeji bliká kdy je schránka p íchozích zpráv plná. Sma te n které zprávy, abyste mohli p ijímat nové zprávy. Odchozí zprávy Po otev ení ochozích zpráv musíte vybrat SIM kartu odchozí zprávy na kart 1/kart 2, a poté m ete provést následující operace. Odchozí zprávy otev ete pro zobrazení odeslan ch zpráv, které jste ulo ili a m ete provést následující operace: Odeslat ze SIM1: Tuto zprávu odeslat ze SIM1 jedné kontaktní osob Odeslat ze SIM2 Tuto zprávu odeslat ze SIM2 jedné kontaktní osob Upravit: Upravit zprávu Smazat: Smazat zprávu Smazat zprávy Smazat zprávy se stejn m íslem se stejn m íslem: Kopírovat do Kopírovat zprávu ze SIM karty do pam ti telefonu telefonu*: Kopírovat na Kopírovat zprávu z pam ti telefonu na SIM kartu SIM*: P esunout do P esunout zprávu ze SIM karty do pam ti telefonu telefonu *: P esunout na P esunout zprávu z pam ti telefonu na SIM kartu SIM *: Smazat v e: Smazat v echny odchozí zprávy Kopírovat v e: Kopírovat v echny zprávy ze SIM karty nebo pam ti telefonu do pam ti telefonu nebo na SIM kartu P esunout v e: P esunout v echny zprávy ze SIM karty nebo z pam ti telefonu do pam ti telefonu nebo na SIM kartu Pou ít íslo: Pou ít íslo z této zprávy a zavolat na n j 24

25 Vzor Telefon nabízí 10 skupin vzor, v etn textov ch zpráv a multimediálních zpráv, atd., které m ete dle pot eby pou ít jako vzor. Nastavení zpráv Po otev ení tohoto menu musíte vybrat pro nastavení zpráv SIM kartu - kartu 1/kartu 2, potom m ete provád t následující operace. Zprávu z menu m ete nastavit t mito zp soby: Nastavení profilu: Nabízíme vám ty i profily, jejich názvy m ete upravit, nastavit íslo servisního st ediska a platné období atd. Obecné nastavení: Zprávu o doru ení vypnout nebo zapnout Stav pam ti: Zkontrolujte kapacitu pam ti Preferované Nastavit úlo i t v chozích zpráv, v etn telefonu a SIM karty. umíst ní: Poznámka: abyste mohli p ijímat zprávy o doru ení, budete pot ebovat podporu ze strany poskytovatele slu eb. 8.2 MMS Vytvo it zprávu Mo nost po upravení MMS: Hotovo Potvrzení dokon en ch úprav. Zp sob vstupu Zp sob vstupu pou ívan p i úprav textové zprávy. P i úprav multimediální zprávy m ete vid t následující mo nosti: p íjemce, kopie, skrytá kopie, téma, obsah, atd. Zadejte odpovídající adresu do pole p íjemce, kopie nebo skryté kopie, potom k provedení následujících operací stiskn te Hotovo: Pouze odeslat Odeslat aktuáln upravenou multimediální zprávu a vybrat SIM kartu Ulo it a odeslat Ulo it aktuáln upravenou a odeslanou zprávu. Ulo it do Ulo it upravovanou multimediální zprávu do koncept. koncept Mo nosti Nastavit obsah pro úpravu multimediální zprávy. Ukon it Úpravu ukon it a neukládat. V poli p íjemce m ete stisknout klávesu mo nost pro provedení následujících operací: P idat íslo P idat íslo p íjemce multimediální zprávy. 25

26 P idat Upravit Smazat Smazat v e P idat p íjemce multimediální zprávy. Upravit vybraného p íjemce. Smazat íslo ze seznamu p íjemc. Smazat v echna ísla na seznamu p íjemc. V poli multimediální zprávy stiskn te mo nost k provedení následujících operací: Hotovo Potvrdit úpravu obsahu. Zp sob vkládání Vybrat pou ívan zp sob vkládání, rovn m ete pro zm nu rozhraní stisknout klávesu #. P ipojit obrázek P ipojit vybrané fotografie. P ipojit zvukov P ipojit vybrané hudební soubory. soubor P ipojit p ílohu P ipojit vybranou p ílohu. Poznámka: Jestli e není va e MMS úsp n odeslaná, vynulujte odpovídající nastavení MMS. P esn postup je: Nastavení Nastavení MMS Nastavení server, zm te on-line vzor na WAP. P íchozí zprávy P íchozí zprávy slou í pro ukládání p íchozích MMS. V závislosti na vybraném re imu telefon p i p ijetí nové MMS vibruje nebo zazvoní, zobrazí se ikona nové zprávy a rozbliká se kontrolka. Po návratu na v chozí displej se v pravé horní li t rozblikají ikonky /, které budou blikat, dokud si novou MMS nep e tete. Oproti MMS v p íchozích zprávách m ete provést následující operace: Zobrazit Zobrazit MMS Odpov d t Odpov d t odesílateli Odpov d t SMS Odesílateli zaslat SMS Odpov d t Upravit MMS pro odpov odesílateli nebo v em. V EM P eposlat Upravit odpovídající informace v etn p íjemce, MMS poté p eposlat n komu dal ímu. Smazat Smazat MMS Smazat v e Smazat v echny p íchozí MMS Vlastnosti Prohlédnout si podrobnosti vzoru. Pou ít podrobnosti Pou ít íslo nebo odkaz ze zprávy. íslo m ete vyto it, ulo it, odkaz m ete otev ít nebo p idat k zálo kám. 26

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Nastavení telefonu LG GD510 Pop

Nastavení telefonu LG GD510 Pop Nastavení telefonu LG GD510 Pop Telefon LG GD510 Pop, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Dovozce: C.P.A. CZECH spol. s r.o. U Panasonicu 376 530 06 Pardubice www.cpa.cz Návod k obsluze CPA_oba lka_cpa Halo3.indd 1-2 20.1.

Dovozce: C.P.A. CZECH spol. s r.o. U Panasonicu 376 530 06 Pardubice www.cpa.cz Návod k obsluze CPA_oba lka_cpa Halo3.indd 1-2 20.1. Návod k obsluze OBSAH Obsah...1 Popis ovládacích prvků telefonu...4 Bezpečnostní pokyny...5 ZAČÍNÁME Vložení baterie...8 Vyjmutí baterie...9 Vložení / vyjmutí SIM karty...10 Nabíjení baterie...11 Stav

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Program Power Cinema 3

Program Power Cinema 3 Program Power Cinema 3 Nastavení tuneru 1. OBECNÉ V hlavním menu programu klikn te na NASTAVENÍ a vyberte Pr vodce nastavením v menu typ obrazovky zvolte odpovídající typ podle monitoru jaký pou íváte.

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

GT-E2152. Uživatelská příručka

GT-E2152. Uživatelská příručka GT-E2152 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

* Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb.

* Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-09002A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-09002A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

SGH-Z230 Uživatelská příručka

SGH-Z230 Uživatelská příručka SGH-Z230 Uživatelská příručka Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení. Nejdříve zaparkujte vozidlo. Důležitá bezpečnostní upozornění Nedodržení následujících opatření může být nebezpečné

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Příručka Mobilní telefon GSM Maxcom MM910

Příručka Mobilní telefon GSM Maxcom MM910 Příručka Mobilní telefon GSM Maxcom MM910 Pokud potřebujete technickou pomoc, obraťte se na linku na číslo (+48) 32 325 07 00 nebo na e-mail serwis@maxcom.pl Naše internetové stránky: http://www.maxcom.pl/

Více

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Telefon Samsung I9195 Galaxy S4 mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

Vasco Traveler Premium 5

Vasco Traveler Premium 5 Vasco Traveler Premium 5 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 5 1.2. Nabíjení baterie 6 1.3. Paměťová

Více

Doro PhoneEasy 506. Čeština

Doro PhoneEasy 506. Čeština Doro PhoneEasy 506 Čeština 1 13 14 2 3 4 5 12 11 10 9 8 6 7 15 16 17 Česky 1. Sluchátko 2. Levé funkční tlačítko 3. Tlačítko Volat 4. Rychlá volba 5. Hlasová schránka 6. Zámek tlačítek 7. Ticho / Způsob

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2

Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2 Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2 Telefon Samsung S6500 Galaxy Mini 2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0

Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0 Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0 Telefon PRADA phone by LG 3.0, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S3 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce (kromě

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Doro PhoneEasy 509. Čeština

Doro PhoneEasy 509. Čeština Doro PhoneEasy 509 Čeština 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Položky dodávané s vaším telefonem se od vyobrazení mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupných ve vaší

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

SGH-J770. Uživatelská příručka

SGH-J770. Uživatelská příručka SGH-J770 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

Squeezebox Radio průvodce funkcemi 14.10.2009. Průvodce funkcemi

Squeezebox Radio průvodce funkcemi 14.10.2009. Průvodce funkcemi Průvodce funkcemi 0 Obsah Poděkování... 4 Uživatelské příručky... 4 Získání nápovědy... 4 Nápověda online... 4 Kontakt... 4 Squeezebox Radio stručný přehled... 5 Tlačítka a funkce... 6 Displej... 7 Záhlaví...

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

PRIV. Verze:: 6.0. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 6.0. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2016-05-19 SWD-20160519163749325 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Miix 2 8 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním produktu si musíte přečíst Příručka s bezpečnostními

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

TELEFON GPRS SGH-E800

TELEFON GPRS SGH-E800 * Obsah tohoto manuálu se m že lišit od vašeho telefonu v závislosti na instalovaném softwaru, nebo poskytovateli služeb. TELEFON GPRS SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Více

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Květen 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 a novější je k dispozici pro podporovaná mobilní zařízení ios, Android BlackBerry. Protože k systému

Více

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000 1. Oblast použití 2. Obsah balení 3. Montážní nářadí 4. Montáž 5. Obsluha 6. Upozornění Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/17 Obsah: 1. Všeobecné informace... 3 2. Způsoby přihlášení do Internetbankingu

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Mobilní verze. 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon. 110 Jak používat Facebook pro dotykové telefony

Mobilní verze. 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon. 110 Jak používat Facebook pro dotykové telefony 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon Facebook vyvinul pro některé telefony aplikace, které jsou přizpůsobeny pro rozhraní konkrétních telefonů, a usnadňují tak uživateli práci s Facebookem.

Více

mivvy dual Mobilní telefon Verze: 1.04 Před používáním mobilního telefonu si podrobně přečtěte tento manuál.

mivvy dual Mobilní telefon Verze: 1.04 Před používáním mobilního telefonu si podrobně přečtěte tento manuál. mivvy dual Mobilní telefon Verze: 1.04 Před používáním mobilního telefonu si podrobně přečtěte tento manuál. Obsah Kapitola 1: Představení 15 1.1 Vlastnosti 15 1.2 Vzhled 16 1.3 Popis tlačítek 18 1.4

Více

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

SA-40. Zesilovač pro mobilní telefon

SA-40. Zesilovač pro mobilní telefon SA-40 Zesilovač pro mobilní telefon Stručný přehled 1) Tlačítko Ticho 2) LED indikátor zapnutí volby MUTE (Ticho) 3) Tlačítko pro přijetí hovoru 4) LED indikátor zapnutí 5) Reproduktor 6) Indikátor stavu

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Návod k telefonu myphone 6680

Návod k telefonu myphone 6680 Návod k telefonu myphone 6680 Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myphone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon podporuje mobilní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Obsah... Provozní pokyny...4 Všeobecné informace...8 1. Popis telefonu...10 1.1 Tlačítka...11 1.2 Stavové ikony a indikátory na displeji...

Obsah... Provozní pokyny...4 Všeobecné informace...8 1. Popis telefonu...10 1.1 Tlačítka...11 1.2 Stavové ikony a indikátory na displeji... OH2_UM_CZ 11/01/05 15:27 Page 1 OH2_UM_CZ 11/01/05 15:27 Page 1 Obsah... Provozní pokyny...4 Všeobecné informace...8 1. Popis telefonu...10 1.1 Tlačítka...11 1.2 Stavové ikony a indikátory na displeji...12

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. TELCO PH-895 1112 - telefonní přístroj TELCO systems, s. r. o. SLOVAK REPUBLIC www.telco.sk 04/2010 FSK a DTMF 66-ti místná paměť

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Použití přístroje 4 1.1 Funkční tlačítka 4 1.2 Nabíjení baterie 5 1.3 Paměťová karta 6 1.4

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F)

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) Úvod Tento termostat je digitální programovatelnou jednotkou napájenou bateriemi pro řízení teploty při vytápění a ochlazování. Je možno jej použít u většiny

Více

Nastavení telefonu LG KG130

Nastavení telefonu LG KG130 Nastavení telefonu LG KG130 Telefon LG KG130, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry.

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. DISCO 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. Můžete bezdrátově přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu, tabletu,

Více

Návod k použití Ob.j.č. 76 27 74

Návod k použití Ob.j.č. 76 27 74 1 Návod k použití Ob.j.č. 76 27 74 Přístroj Supertooth II využívá radiových vln o frekvenci 2,4 GHz pro spojení s mobilními telefony (které jsou vybaveny funkcí BlueTooth ) do vzdálenosti cca 10 m pro

Více

Návod aktivace služby Mobito

Návod aktivace služby Mobito Návod aktivace služby Mobito 1. Aktivace služby Mobito začíná v internetovém bankovnictví SERVIS 24. 2. Pak pokračujte v aktivaci na stránkách Mobito, kde si nastavíte službu na svém telefonu. 3. Uskutečněte

Více

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu Stažení Z našich stránek nebo z www.mhdvmobilu.cz si stáhněte do počítače kompletní soubory aplikace v archivu ZIP. V počítači ho rozbalte a dva

Více

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka 1 Pohled zepředu: Světelný senzor Pohled zboku: MicroSD karta Napájení Host USB Port OTG USB Port Mini Sluchátka HDMI port USB host se používá především k připojení

Více

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem FM vysílač DNT MusicFly Select Obj. č.: 37 22 23 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM vysílače DNT. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více