- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011"

Transkript

1 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti 2466/ ) nebytového prostoru. 444/8 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti 2257/10000, zapsáno na LV. 2557, LV. 372 u Katastrálního ú adu pro hlavní m sto Prahu, KP Praha Objednatel posudku: el posudku: JUDr. Jan Fendrych Exeku ní ú ad Praha 2 Ve Studeném 117/5a Praha 4. j. 132 EX 35122/09-10/Fe Podle stavu ke dni posudek vypracovala: Ing. Marcela ebíková Pod Lesem Mníšek pod Brdy tel.: , Posudek obsahuje v etn p íloh 17 stran. Objednateli se p edává ve 3 vyhotoveních. V Mníšku pod Brdy

2 - 2 - Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Nebytové prostory. 444/7,. 444/7 Adresa nemovitosti: Vejvodova 444/ Praha 1 Kraj: Hlavní m sto Praha Okres: Praha 1 Obec: Praha Katastrální území: Staré M sto Po et obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. a) : 2 250,- K /m 2 Prohlídka a zam ení nemovitosti Bylo provedeno pouze ohledání zvenku, prohlídka nemovitostí nebyla znalkyni ze strany povinného umožn na. Popisy budovy a oce ovaných jednotek jsou uvád ny podle ohledání zvenku a podle získaných písemných podklad. Podklady pro vypracování posudku 1) Výpis z katastru nemovitostí pro LV ze dne , k.ú. Staré M sto 2) Snímek katastrální mapy, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Staré M sto 3) Usnesení. j. 132 EX 35122/09-10/Fe 4) Informace získané p i místním šet ení dne ) Informace získané na Katastrálním pracovišti Praha, sbírka listin Prohlášení vlastníka budovy ze dne , V-19544/2001 Obsah posudku Ur ení obvyklé ceny 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti 2466/ ) nebytového prostoru. 444/8 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti 2257/10000, zapsáno na LV. 2557, LV. 372 u Katastrálního ú adu pro hlavní m sto Prahu, KP Praha PIXIES, a.s. Vejvodova 444/6, vlastník jednotek: Praha 1 - Staré m sto prohlídka dne: katastrální ú ad: pro hlavní m sto Prahu, KP Praha katastrální území: Staré M sto LV.: 2557, 372 obec: Praha Po et obyvatel: 1,2 mil. ulice: Vejvodova.p. 444/6 Nebytové jednotky. 444/7 spoluvl. podíl 2466/ /8 na budov a pozemku 2257/10000 na pozemku. parc. 377 druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í další pozemky: - druh pozemku: - stá í objektu: více než 100 zp sob využití byt. d m

3 - 3 - Oce ované nemovitosti jsou v Praze, m stská ást Staré M sto, ulice Vejvodova. Jedná se o historické centrum hlavního m sta se zástavbou bytových adových dom situovaných na uli ní e. Ulice Vejvodova je historická úzká uli ka s jednosm rným provozem. V docházkové vzdálenosti je stanice metra i tramvají MD. Problémem lokality je parkování osobních aut, v ulici Vejvodova není možné. Popis budovy a jednotky Druh konstrukce zd ná, áste smíšené zdivo Po et podlaží nadzemních 4. obytného podkroví - podzemních 1 Podsklepeno [%] cca 50 % Po et bytových jednotek 1 nebytových jednotek 7 garážových stání 0 Popis budovy Popis jednotek Budova.p. 444/6 je vnit ní adový d m, je z ásti podsklepený, má 3 NP a upravené podkroví. Budova je po rekonstrukci její stav je podle ohledání zvenku dobrý. Budova je situována na uli ní e, p ístup je p ímo z ulice Vejvodova. V okolí budovy není možné parkování. Podle Prohlášení vlastníka budovy z byla v r provedena rekonstrukce budovy, nap. z ízení café baru v Pp a 1. NP (povolení zm ny užívání z r. 1998), v r byl vybudován osobní výtah. Podle evidence KN budova obsahuje celkem 8 jednotek, 1 bytovou jednotku a 7 nebytových jednotek. Nebytová jednotka. 444/7 je situována ve 2 NP, jedná se nebytový prostor, kancelá e. Celková UP je 143,49 m2. Dispozi ní ešení: kancelá...48,21 m2 kancelá...19,13 m2 kancelá...35,31 m2 kancelá...26,81 m2 WC... 1,86 m2 edsí WC..3,07 m2 WC...0,99 m2 edsí WC..1,60 m2 kuchy ka...6,51 m2. Vedlejší stavby a p íslušenství Nebytová jednotka. 444/8 je situována ve 3 NP, jedná se nebytový prostor, kancelá e. Celková UP je 131,33 m2. Dispozi ní ešení: kancelá...23,77 m2 kancelá...35,44 m2 kancelá...20,81 m2 kancelá...29,40 m2 Chodba....10,74 m2 WC ,29 m2 edsí WC..1,62 m2 WC, sprcha...4,08 m2 kuchy ka...4,18 m2. Stavebn technický stav a za ízení jednotek nebylo možno zjisti, znalkyni nebyla ze strany povinného umožn na prohlídka jednotek. Popis spoluvlastnický podílu na spole ných ástech budovy.p. 444 a pozemku. parc. 377, k.ú. Staré M sto: 1) k jednotce. 444/7 o velikosti 2466/ ) k jednotce. 444/8 o velikosti 2257/10000

4 - 4 - Vyhodnocení Záplavové území Jiná rizika Prov ení p ístupu k nemovitosti Podle registru Aquarius není stavba v ohrožení zaplavením. Nebyla zjišt na ístup je po zpevn né komunikaci ulice Vévodova. parc ostatní komunikace, vlastník Hlavní m sto Praha. bez rizika. Stav hlavní budovy, udržování, rekonstrukce Budova je po rekonstrukci, podle ohledání zvenku je v dobrém Technický stav stavby stavu. Stav oce ovaných jednotek nezjišt n. centrum hlavního m sta, užití pro kancelá e velmi dobré dobrá Poloha vzhledem k užívání dostupnost MD. Nevýhodou je problematické parkování osobních aut v lokalit. Podle získaných podklad ur eno jako komer ní plochy Užívání nemovitosti kancelá e. Skute né užívání nezjišt no. Vlastnická práva 1) Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu zapsané v ásti C LV. 2557, k.ú. Staré M sto Omezení vlastnických práv 2) Exeku ní tituly zapsané v ásti C LV. 2557, k.ú. Staré M sto Zahrnuta v cen obvyklé Stav zápisu katastru nemovitostí a skute nosti 1), 2) Nejsou zohledn na v cen obvyklé Budova je zapsaná jako bytový d m, podle získaných podklad v budov p evažuje vým ra komer ních ploch nad vým rou ploch užívaných k bydlení.

5 - 5 - POROVNÁVACÍ HODNOTA Porovnatelná jednotka. 1: Praha, Staré M sto Krocínova ul. kancelá e 122 m2 Kancelá e nebo obchod v p ízemí inžovního domu. Výloha sm rem do ulice. D m bude po rekonstrukci: oprava fasády, repasovaná d ev ná okna, dopln ní obklad ve spole ných prostorách, repase zábradlí, výmalba, nový výtah, provedení p ípojek rozvod. Nabídková cena: K, tj K /m2 Vyhodnocení: - lepší lokalita, vstup p ímo z ulice Porovnatelná jednotka. 2: Praha, Staré M sto Týnská uli ka kancelá e 73,70 m2 Kancelá ské v atraktivní lokalit hned u Starom stského nám stí Tyto reprezentativní kancelá ské prostory jsou kompletn po rekonstrukci a nacházejí se ve sníženém p ízemí - ve dvorním traktu - taktéž zrekonstruované budovy. Dispozi se jedná o dv prostorné místnosti (34,05 m2, 23,62 m2), kuchy ku (7,79 m2), sociální za ízení (3,95 m2) a chodbu (4.27 m2). Jedna z místností má prosklený strop, kterým vniká do kancelá í denní sv tlo. Na podlahách je dlažba Nabídková cena: K, tj K /m2 Vyhodnocení: - srovnatelná lokalita, horší dispozice ( ást místností bez p ímého sv tla), možnost vstupu ze dvora VÝSLEDEK POROVNÁVACÍ HODNOTY K tj K /m2

6 - 6 - VÝNOSOVÁ HODNOTA plocha - ú el podlaží podlahová plocha v m 2 istý nájem /m síc/m2 nájem /rok/m 2 nájem K /rok nebytový prostor, jednotka. 444/7 2.NP 143, K nebytový prostor, jednotka. 444/8 3. NP 131, K K údaje v K ztráta nájemného 10% K hrubý výnos celkem K ro ní výdaje na: da z nemovitostí K pojišt ní K odpisy vyjad ující st ádací funkci K žná údržba a správa K ostatní 0 K ro ní výdaje celkem: istý výnos za rok celkem: K K uvažovaná míra kapitalizace 7% VÝNOSOVÁ HODNOTA CELKEM K

7 - 7 - UR ENÍ OBVYKLÉ CENY ehled hodnot za celek (274 m2) tj. K /m2 srovnávací hodnota výnosová hodnota Slabé stránky Silné stránky Zd vodn ní ceny obvyklé Nemovitosti nejsou p ímo p ístupné z ulice, v 1. NP domu je provozovna restaurace. Špatné parkovací možnosti v okolí nemovitosti. V realitní nabídce je velké množství podobných prostor, jejich nabídkové ceny jsou asto nadsazeny. Velmi dobrá lokalita na umíst ní kancelá í tkzv. dobrá adresa, velmi dobrá dostupností MD, v dom je výtah, d m je rozd len na jednotky. Podle ohledání zvenku je d m udržovaný. Výhodou je možnost zm ny užívání na bytovou jednotku s p im enými náklady. Cena obvyklá je stanovena na základ porovnání s obdobnými nemovitostmi v dané lokalit s p ihlédnutím k výnosové hodnot, umíst ní a technickému stavu nemovitosti ke dni ocen ní se zohledn ním silných a slabých stránek nemovitosti. Zohledn na je skute nost, že znalkyni nebyla umožn na prohlídka nemovitosti, proto je obvyklá cena stanovena cenovým intervalem. Horní hranice cenového intervalu p edpokládá standardní vybavení stavby podle ú elu jejího užívání. OBVYKLÁ CENA 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti 2466/10000 zapsáno na LV. 2557, LV. 372 u Katastrálního adu pro hlavní m sto Prahu, KP Praha 2) nebytového prostoru. 444/8 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti 2257/10000, zapsáno na LV. 2557, LV. 372 u Katastrálního adu pro hlavní m sto Prahu, KP Praha K K tj K /m K /m K K tj K /m K /m2

8 - 8 - V Mníšku pod Brdy Ing. Marcela ebíková Pod Lesem Mníšek pod Brdy tel.: , Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne j. Spr. 4010/2006 pro základní obor ekonomika, odv tví ceny a odhady se specializací nemovitosti. Znalecký posudek byl zapsán pod po.. 570/044/2011 znaleckého deníku. Znale né a náhradu náklad ú tuji dokladem. Z044/2011. ílohy: 1. Situace, kopie katastrální mapy, fotodokumentace 2. Výpis z KN, LV z , k.ú. Staré M sto 3. Prohlášení vlastníka budovy ze dne , V-19544/2001 ást, 6 stran v. plánku podlaží 2. NP a 3 NP budovy.p. 444

9 - 9 - Situace, kopie katastrální mapy, fotodokumentace

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny 6 Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny NEMOVITOST: Nebytová jednotka, Nebyt - Prodejna č.729/24 Adresa nemovitosti: Tatarkova 727,728,729,730 / 10, Praha - Háje Katastrální údaje : Kraj Hl.m.

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ Nemovitostí- nebytového prostoru č. 1780/214 v bytovém domě č.p. 1780 stojícím na pozemku parc.č. 2218/38 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku v ulici

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Hlavná 19, Žampach, 564 01 Znalecký posudek číslo 3165/10/2013 ODHAD ceny obvyklé Katastrální údaje: CZ0534 okres Ústí nad Orlicí, 794 465 k.ú.žampach, část

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14 Ing. František Lukáš, znalec z oboru ekonomika, odhady nemovitostí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- V Pelhřimově dne 17.04.2014 K čj. : 056

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více