Úvod 5. O Spoleãnosti 6. Produkty a sluïby 8. Wholesale 16. Strategie pro hospodáfisk rok Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod 5. O Spoleãnosti 6. Produkty a sluïby 8. Wholesale 16. Strategie pro hospodáfisk rok 2005 17. Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka 18"

Transkript

1 Toyota Financial Services Czech s.r.o.

2

3 Toyota Financial Services Czech s.r.o.

4 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Kapitola Úvod 5 O Spoleãnosti 6 Vznik Spoleãnosti a její historie 6 Produkty a sluïby 8 Wholesale 16 Strategie pro hospodáfisk rok Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka 18 Rozvaha 20 V kaz zisku a ztráty 22 Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu 23 Pfiehled o penûïních tocích 24 V eobecné informace 26 Úãetní postupy 27 Hmotn a nehmotn dlouhodob majetek 32 Pohledávky 36 Vlastní kapitál 37 Rezervy 37 Závazky 38 Úvûry 38 Finanãní deriváty 39 DaÀ z pfiíjmû 40 âlenûní v nosû podle odvûtví 41 Anal za zamûstnancû 42 Transakce se spfiíznûn mi stranami 43 V znamné investiãní pfiísliby a jiné budoucí závazky 44 Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami 45

5

6

7 Úvod Toyota Financial Services Czech s.r.o. VáÏené dámy, váïení pánové, kdyï jsme pfiipravovali plány pro hospodáfisk rok 2004, uvûdomovali jsme si, Ïe nás ãeká rok, kter jsme si sami nazvali rokem konsolidace a vcelku optimisticky jsme i navíc stanovovali ná obchodní cíl. Pí i-li tento úvod a zam lím-li se nad tím, jak vlastnû na e snaïení dopadlo, musím zcela a py nû konstatovat nad oãekávání! Co mne k tomuto pomûrnû sebevûdomému v roku vede? Je to nejen finanãní v sledek na í spoleãnosti, kdy ziskovost byla pfiekroãena v fiádu set procent oproti pûvodnímu plánu, ani spokojenost nad postupnou konsolidací vnitropodnikov ch rutin, ale pfiedev ím se ukázalo, Ïe na e základní strategické uvaïování bylo a je správné. V ãem je správné? JiÏ na poãátku roku 2002 jsme vytvofiili základní strategick materiál, jehoï úãelem byl popis skuteãností, kam na e spoleãnost smûfiuje a mûla by smûfiovat. Tento materiál obsahoval informace t kající se zejména produktové strategie a pfii pohledu zpût je nutno fiíci, Ïe je dle mého soudu aplikovateln takfika napfiíã spektrem v ech leasingov ch spoleãností. Nechci, aby pfiedchozí vûta byla chápána jako bezúãelné vychloubání se, pouze mne tû í, Ïe cesta, kterou jsme si nar sovali", je cesta, která je postupnû následována v emi na imi konkurenty a stále více se ukazuje jako cesta správná, cesta na jejímï konci je spokojen zákazník, kter volí ze irokého spektra nabídky finanãních sluïeb. Kalendáfiní rok 2003, kdy stále více a více spoleãností do své nabídky zahrnovalo financování formou úvûrû, ãi splátkov ch prodejû, nebo formou operativního leasingu, bude jednou jistû vnímán jako rok pfiedûlov, rok, kdy docházelo k transformaci rozvinutého leasingového trhu v âeské republice v jeho je tû vy í kvalitativní formu. Pfiem lím-li dál nad uplynul m rokem a mûl-li bych vzpomenout nûjaké dal í zásadní momenty, které jej budou charakterizovat, nesmím opomenout i pfievod dat (konverzi dat) z pûvodního systému do systému nového a zahájení práce v rámci denní rutiny s vyuïitím tohoto nového nástroje pro správu dat. Z tohoto pohledu byl hospodáfisk rok 2004 skuteãnû rokem konsolidace, tak jak jsme si jej i pracovnû nazvali, neboè pfiechod na zcela novou platformu STEP_SQL byl a je natolik zásadní zmûnou v kvalitativní správû dat, Ïe i tento moment je momentem vpravdû historick m. Co fiíci na závûr hodnocení uplynulého roku? Pfiedev ím myslím, Ïe je nutno velmi podûkovat v em na im obchodním partnerûm za zachování pfiíznû a to i v situaci, kdy docházelo k nûkter m zásadním zmûnám majícím vliv na kvalitu na í spolupráce. Zmûny v oblasti nasazení nov ch prostfiedkû v poãetní techniky a zmûny v reïimu spolupráce na bázi uvedení nové dealerské podpory patfiily k tûm nejzásadnûj ím. Toto v e by v ak nebylo moïné bez jednoho klíãového elementu a tím jsou zamûstnanci na í spoleãnosti. Tûm bych proto rád opût touto formou podûkoval a vyzdvihl tak jejich úsilí, bez kterého by nebylo v Ïádném pfiípadû moïné nastoupen trend udr- Ïovat. Co ãekat od nového hospodáfiského roku? Rád bych, abychom tento rok mohli nazvat rokem expanse na í spoleãnosti. âeká nás zaloïení spoleãnosti na Slovensku a tím pádem i dal ího ovûfiení si správnosti na eho strategického uvaïování a organizaãnû technického zaji tûní spoleãnosti v mnohem ir ích, mezinárodních souvislostech. Pevnû vûfiím, Ïe se nám to podafií. V Praze 11. dubna 2004 S úctou Ing. Ale Kamar t editel spoleãnosti 5

8 Toyota Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva za hospodáfiské období konãící 31. bfiezna 2004 Spoleãnost Spoleãnost Toyota Financial Services Czech s.r.o. Základní údaje: Název TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. IâO Sídlo Rubín Office Center, Sokolovská 192/79, Praha 8 Datum vzniku 30. dubna 1996 Právní forma spoleãnost s ruãením omezen m Majetková úãast TOYOTA Financial Services (UK) PLC 100% Základní kapitál Statutární orgán Kã, splaceno Ing. Ale Kamar t jednatel Spoleãnost TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. je ãlenem Asociace leasingov ch spoleãností. Vznik Spoleãnosti a její historie Spoleãnost TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. vznikla roku 2000 jako nástupce pûvodní BB-Leasing s.r.o. (zaloïena v roce 1996) a to na základû pfievzetí 100% obchodního podílu pûvodní spoleãnosti BB-Leasing s.r.o. nov m vlastníkem spoleãností TOYOTA Financial Services (UK) PLC z Velké Británie duben 2000 BB-Leasing, s.r.o., univerzální leasingová spoleãnost. Kvûten 2000 Vznik TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. ( TFSCZ") pfievzetím 100% obchodního podílu BB-Leasing s.r.o., nov vlastník TOYOTA Financial Services (UK) PLC z Velké Británie. âerven 2000 Uzavfiena první leasingová smlouva pod hlaviãkou TFSCZ (produkt TOYOTA Leasing) Bfiezen 2001 Uzavfiena dohoda o spolupráci mezi TFSCZ a dovozcem vozû Toyota spoleãností Toyota Motor Czech, spol. s r.o. ( TMCZ"). Bfiezen 2001 První setkání se v emi autorizovan mi dealery Toyota z âeské republiky, oficiální uvedení produktu TOYOTA Vario na trh, uvedení nového kalkulaãního programu. Duben ãerven 2001 První spoleãná kampaà ( Jarní kampaà") ve spolupráci s TMCZ, urãená na podporu prodeje modelû Yaris, Corolla a Avensis, bûhem této kampanû byl dosaïen první prodejní rekord. Záfií 2001 Zahájeny práce na implementaci a uzpûsobení systému STEP SQL (kmenov software slouïící pro správu smluv a jejich úãetní vedení). íjen 2001 Zahájena spolupráce se spoleãností Kromexim, a.s. KromûfiíÏ dovozcem manipulaãní techniky Toyota do âeské republiky, uveden na trh leasingov produkt TOYOTA Forklift Leasing. 6

9 Vznik Spoleãnosti a její historie Toyota Financial Services Czech s.r.o Bfiezen 2002 Prezentace prvního produktu na úvûrové bázi (TOYOTA Kredit) síti autorizovan ch prodejcû Toyota a jeho následné uvedení na trh. Duben 2002 Zahájeny práce na novém schématu dealerské podpory. âerven 2002 DosaÏen historick prodejní rekord (dosud nepfiekonán). Srpen 2002 Sídlo spoleãnosti zasaïeno povodnûmi, kanceláfie TFSCZ pfiestûhovány do náhradních prostor poskytnut ch TMCZ. íjen 2002 Úspû n návrat do sídla spoleãnosti Leden 2003 Vznik prvních vlastních webov ch stránek. Únor 2003 Spoleãnost ocenûna za 2. nejlep í v sledek mezi spoleãnostmi ze skupiny Toyota Financial Services v Evropû a Africe. Únor 2003 Zahájena testovací fáze nového schématu dealerské podpory s pilotními partnery. Duben 2003 Uveden na trh první produkt na bázi operativního leasingu (TOYOTA Rent). Kvûten 2003 Zbytek autorizovan ch prodejcû Toyota zahrnut do schématu nové dealerské podpory. Srpen 2003 Vyhlá ena nová motivaãní soutûï pro prodejce Toyota. Záfií 2003 Systém STEP SQL uveden do ostrého provozu. Prosinec 2003 On-line kalkulátor pro autorizované prodejce uveden do provozu Leden 2004 Uzavfiena dohoda o spolupráci s poji Èovnou Uniqa, zahájeny práce na náplni produktové fiady TOYOTA Direct. Únor 2004 Roz ífiena spolupráce s Kromexim, a.s. KromûfiíÏ o nabídku produktu na bázi operativního leasingu (TOYOTA Forklift Rent). Únor 2004 TFSCZ hostitelem 6. TFS Marketingové konference, souãasnû obdrïela cenu za 1. místo (nejlep í v sledek) mezi spoleãnostmi ze skupiny Toyota Financial Services v rámci Evropy a Afriky. 7

10 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Produkty a sluïby Obchodní ãinnost spoleãnosti TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. je realizována v souãasnosti ve dvou základních produktov ch rovinách. První z oblastí je poskytování finanãních sluïeb koncov m zákazníkûm, ktefií mají zámûr pofiídit si (profinancovat) vozy Toyota, Lexus, nebo vysokozdviïné vozíky Toyota. Tato oblast sluïeb je naz vána pojmem retail". Druhá ãást produktového portfolia TFSCZ, která je bûïnû naz vána wholesale", je urãena na podporu sítû autorizovan ch prodejcû Toyota. Retail V hospodáfiském roce 2004 jsme definitivnû stabilizovali celé portfolio produktû urãen ch pro koncové zákazníky. Toto portfolio je nyní tvofieno následujícími produkty (popis produktû v sobû jiï zahrnuje zmûny zpûsobené vlivem nového zákona o DPH, platného od ): TOYOTA Leasing Produktov pilífi TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. nabízen jiï od poãátku pûsobení na trhu v âeské republice je zaloïen na finanãním leasingu s plnou amortizací, neboli finanãním pronájmu s následnou koupí najaté vûci. Nájemcem mûïe b t podnikatel i nepodnikatel. Konkrétní podmínky leasingové smlouvy jsou sestaveny na základû kombinace následujících standardních parametrû: mimofiádná splátka 10 % - 60 % z pofiizovací ceny vozidla délka smlouvy 36, 42, 48 nebo 60 mûsícû fixní poji tûní odpovûdnosti (limit 50 mil. / 50 mil.) po celou dobu leasingu je souãástí pravideln ch splátek havarijní poji tûní se spoluúãastí 5% (min ,- Kã) nebo 10 % (min ,- Kã) je fixní po celou dobu leasingu a mûïe b t souãástí pravideln ch splátek lze uzavfiít na jak koliv model znaãky Toyota ãi Lexus smlouva je ukonãena zaplacením odkupní ceny v symbolické v i 1 190,- Kã vã. DPH TOYOTA Kredit Pro zákazníky, ktefií chtûjí vozidlo okamïitû vlastnit, ale nechtûjí ãi nemohou pouïít k jeho koupi své vlastní finanãní zdroje, je urãen ná produkt, nabízen od roku 2002, kter je zaloïen na principu úvûrového financování. TOYOTA Kredit je vhodn nejen pro podnikatele ãi nepodnikatele, ale i pro pfiíspûvkové organizace územních samosprávn ch celkû, mûst (vãetnû Hlavního mûsta Prahy), obcí i krajû. Nastavení smlouvy je velmi flexibilní: standardní financovaná ãástka se pohybuje v rozmezí 40 % - 75 % z pofiizovací ceny (tzn., Ïe minimální v e vlastních prostfiedkû ke krytí koupû je 25 %) délka úvûrové smlouvy je 12, 24, 36, 48 mûsícû fixní poji tûní odpovûdnosti (limit 50 mil. / 50 mil.) mûïe b t souãástí pravideln ch splátek po celou dobu úvûrové smlouvy 8

11 Produkty a sluïby Toyota Financial Services Czech s.r.o. havarijní poji tûní se spoluúãastí 5 % (min ,- Kã) nebo 10 % (min ,- Kã) je fixní po celou dobu úvûrové smlouvy a mûïe b t souãástí pravideln ch splátek produkt lze standardnû pouïít na financování vozidel znaãky Toyota a Lexus smlouva zaniká splacením celé jistiny (úvûru); úvûrovou smlouvu lze po dohodû s na í spoleãností prodlouïit nebo naopak zkrátit, nebo ji i pfiedãasnû splatit TOYOTA Vario Principem modifikovaného úvûrového produktu, kter je na í spoleãností nabízen jiï od roku 2001 (do byl tento produkt nabízen na bázi finanãního leasingu s ãásteãnou amortizací zûstatkovou hodnotou), je volba vy í zûstatkové hodnoty. To umoïàuje dluïníkovi dosáhnout velmi pfiíznivé v e pravidelné mûsíãní splátky. Produkt je urãen zejména pro nepodnikatele. Pro produkt TOYOTA Vario platí: v e vlastních prostfiedkû 20 % - 60 % z pofiizovací ceny vozidla délka smlouvy 36 nebo 48 mûsícû fixní poji tûní odpovûdnosti (limit 50 mil. / 50 mil.) po celou dobu úvûrové smlouvy je souãástí pravideln ch splátek havarijní poji tûní se spoluúãastí 5 % (min ,- Kã) nebo 10 % (min ,- Kã) je fixní po celou dobu úvûrové smlouvy a je souãástí pravideln ch splátek poslední zv ená splátka úvûru lze volit v rozsahu od 10 % do 30 %, respektive 25 % z celkové hodnoty vozidla, a to v závislosti na délce smlouvy a modelu financovaného vozidla smlouvu lze uzavfiít na modely Yaris, Corolla, Avensis (kromû Avensis Verso), RAV4 na konci smluvního období je nutné zvolit jednu z následujících variant: - splacení poslední zv ené splátky - pokraãovat ve financování poslední zv ené splátky (prodlouïení úvûrové smlouvy do koneãného splacení) - odkup vozidla v trïní hodnotû (minimálnû v hodnotû poslední zv ené splátky) dealerem a vyuïití nabídky na velmi v hodnou koupi vozidla nového, vãetnû neménû v hodn ch podmínek financování TOYOTA Rent Novinka v portfoliu od poãátku hospodáfiského roku 2004, urãená pfiedev ím pro firemní klientelu. Jedná se o operativní leasing (nájem), kter je zaloïen na ãásteãné amortizaci vozidla dle stanoveného jízdního reïimu (délka pouïívání a celkov poãet ujet ch km). Zákazníci u tohoto produktu ocení zejména velmi pfiíznivou splátku, 9

12 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Produkty a sluïby pozitivnû ovlivàující finanãní v daje, a téï velmi nízkou administrativu spojenou s provozem vozidla. Celkové nájemné vychází z následujících parametrû: financování 100 % pofiizovací ceny vozidla délka smlouvy mûsícû maximální poãet ujet ch km v rámci leasingové smlouvy je fixní poji tûní odpovûdnosti (limit 50 mil. / 50 mil.) po celou dobu leasingu je vïdy souãástí pravideln ch splátek havarijní poji tûní se spoluúãastí 5 % (min ,- Kã) nebo 10 % (min ,- Kã) je fixní po celou dobu leasingu a je vïdy souãástí pravideln ch splátek v cenû nájmu je dále registrace vozidla, platba silniãní danû a koncesionáfiského poplatku za rozhlasov pfiijímaã po ukonãení smlouvy se vozidlo vrací zpût na í spoleãnosti, odpovídá-li opotfiebení vozidla smluvním podmínkám, nejsou klientovi vyúãtovány Ïádné dodateãné náklady TOYOTA Forklift Leasing Komplexní finanãní podpora znaãky Toyota se odráïí i v oblasti prodeje manipulaãní techniky a vysokozdviïn ch vozíkû Toyota, jejichï v hradní distribuci na ãeském trhu zaji Èuje TOYOTA MATERIAL HANDLING âeská REPUBLIKA a.s. (dfiíve Kromexim a.s. KromûfiíÏ). Ve spolupráci se zmínûn m distributorem je moïné uzavfiít finanãní leasing s plnou amortizací a dal ími následujícími standardními parametry: mimofiádná splátka ve v i 10 % - 60 % z pofiizovací ceny vozíku délka splácení 36 nebo 48 mûsícû strojní poji tûní je fixní a je souãástí splátek po celou dobu leasingové smlouvy s maximální spoluúãastí ,- Kã poji tûní odpovûdnosti za kody (limit 50 mil. / 50 mil.) je souãástí pravideln ch splátek po celou dobu leasingové smlouvy zûstatková hodnota 0 % (eventuálnû 10 %) z pofiizovací ceny vozíku smlouva je ukonãena zaplacením odkupní ceny v symbolické v i 1 190,- Kã vã. DPH 10

13 Produkty a sluïby Toyota Financial Services Czech s.r.o. TOYOTA Forklift Rent Spoleãnû s v hradním distributorem vysokozdviïn ch vozíkû a manipulaãní techniky znaãky Toyota, spoleãností TOYOTA MATERIAL HANDLING âeská REPUBLIKA a.s., pfiiná íme od února roku 2004 zákazníkûm unikátní produkt, v rámci kterého je komplexnû postaráno o provoz a péãi vozíkû. TOYOTA Forklift Rent je operativní leasing (nájem) s pln m servisem. Podmínky nájemní smlouvy, která je uzavírána s distributorem, jsou dány kombinací následujících parametrû: délka smlouvy mûsícû financování 100 % pofiizovací ceny vozíku strojní poji tûní je fixní a je souãástí nájemní splátky po celou dobu leasingu, maximální spoluúãast je ,- Kã poji tûní odpovûdnosti za kody (limit 50 mil. / 50 mil.) je fixní a je souãástí pravidelné nájemní splátky v cenû nájmu jsou bûïné servisní úkony spojené s provozem vozíkû a úmûrné probûhu motohodin nad rámec bûïn ch servisních úkonû je moïné sjednat i v mûnu pneumatik a vidlice vozíku TOYOTA Direct TOYOTA Direct je nové oznaãení produktové fiady, která je zamûfiená na jakéhokoliv uïivatele vozidla Toyota, zejména pak na ty zákazníky, ktefií fiádnû ukonãují úvûrovou nebo leasingovou smlouvu s TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. na vozidlo, které jim dále zûstává, nebo na vlastníky vozidla znaãky Toyota, ktefií v minulosti nerealizovali koupi prostfiednictvím znaãkov ch finanãních sluïeb, nebo o nich ani neuvaïují. JelikoÏ je TOYOTA Direct tvofien na základû zákaznick ch oãekávání, pfiedpokládáme i prûbûïnou promûnu a roz ifiování tohoto produktu, u nûhoï lze v souãasné dobû sjednat: kompletní havarijní poji tûní ve spolupráci s Allianz poji Èovnou a.s., spoleãnû s doplàkov m poji tûním (poji tûní ãelního skla, náhradního vozidla, poji tûní zavazadel, úrazové poji tûní pasaïérû) garantujeme poskytnutí nejlep ích sazeb na trhu poji tûní odpovûdnosti za kodu zpûsobenou provozem motorového vozidla ve spolupráci s Allianz poji Èovnou a.s. 11

14 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Produkty a sluïby Z v e uvedeného je vidût, Ïe na e spoleãnost se snaïí pokr t celkové spektrum zákaznick ch potfieb a to, Ïe se nám v e uvedené produkty podafiilo v celku úspû nû uvést na trh, povaïujeme za svûj velk úspûch. Jednotlivé produktové fiady vykazují rûzné zastoupení v celkovém portfoliu a asi nebude pfiíli troufalé fiíci, Ïe jejich podíly se do budoucna jistû budou mûnit (a to nejen z dûvodu, Ïe nûkteré produkty jsou historicky mladé", ale i zmûnou zákaznického pfiístupu). NíÏe uvedená tabulka podává ucelen pohled na zastoupení jednotliv ch produktov ch fiad a to dle rûzn ch kritérií. Pfiedev ím je to financovaná hodnota, coï je parametr zjednodu enû popisující, kolik prostfiedkû v rámci daného produktu bylo zákazníkûm pûjãeno. Poãet smluv zase cosi fiíká o tom, jaká byla na e produktivita práce a kolik nov ch leasingov ch, ãi úvûrov ch kontraktû bylo v rámci daného období skuteãnû uzavfieno. Parametr pofiizovací cena hovofií o tom, jak byl obrat na í spoleãnosti v rámci tohoto ukazatele, kdy tento ukazatel b vá v âeské republice pouïíván jako jeden ze základních pro porovnání velikosti dané leasingové spoleãnosti (co se obratu t ká). Tab.1 Smlouvy pfiedané v hospodáfiském roce 2004 (v tis.kã) Produkt Financovaná Podíl Poãet Podíl Pofiizovací ceny Podíl hodnota smluv (bez DPH) TOYOTA Leasing ,80 Kã 60,08 % ,25 % ,30 Kã 63,53 % TOYOTA Kredit ,95 Kã 27,59 % ,99 % ,60 Kã 26,59 % TOYOTA Rent ,50 Kã 7,23 % 59 3,81 % ,50 Kã 4,19 % TOYOTA Vario ,00 Kã 5,10 % 154 9,95 % ,50 Kã 5,69 % TOYOTA Forklift Leasing ,00 Kã 5,03 % 41 2,65 % ,00 Kã 3,00 % Celkem ,25 Kã 100,00 % ,00 % ,90 Kã 100,00 % Dle uvedené tabulky je zfiejmé, Ïe z pohledu v ech parametrû si stále udrïoval svûj nejv znamnûj í podíl produkt TOYOTA Leasing, pfiiãteme-li pak k nûmu podíly produktû TOYOTA Vario (v hospodáfiském roce 2004 byl nabízen na bázi finanãního leasingu), TOYOTA Rent a produktû nabízen ch pro podporu financování vysokozdviïn ch vozíkû (TOYOTA Forklift Leasing a Rent) tak zjistíme, Ïe stále a to velmi v raznû bylo portfolio tvofieno leasingov mi produkty (z pohledu financované hodnoty: 77,4 %, z pohledu poãtu smluv dokonce: 85,66 %, z pohledu pofiizovacích cen: 76,41 %). Úvûrov TOYOTA Kredit tvofiil zbytek v rozsahu od 14,4 % (podle poãtu smluv) do 23,59 % (podle pofiizovací ceny), ale jiï ne onen zanedbateln zbytek tak jako v pfiedchozím roce (v hospodáfiském roce 2003 tvofiil napfi. podíl tohoto produktu na celkovém portfoliu novû uzavfien ch smluv 7,7 %). Jednalo se tedy o takfika dvojnásobn nárûst, oãekávaná tendence pro tento produkt je jeho dal í rûst. RovnûÏ tak narostlo i vyuïívání produktu TOYOTA Rent (v hospodáfiském roce 2004 se jednalo v podstatû o jedin produkt na bázi operativního leasingu, kter byl aktivnû nabízen), ten v hospodáfiském roce 2003 vykazoval podíl na novû uzavfien ch smlouvách men í neï 1 %, nyní je jeho podíl okolo 4 % a opût zde oãekáváme dal í nárûst podílu tohoto produktu. Obdobná situace se odehrávala v rámci produktû na podporu prodeje vysokozdviïn ch vozíkû, zde by mûl b t zfiejm trend smûrem k vût ímu vyuïívání zcela nového produktu na bázi operativního leasingu TOYOTA Forklift Rent. VyuÏití tohoto produktu samozfiejmû ovlivní podíl operativního leasingu na portfoliu sluïeb nabízen ch na í spoleãností jako takového. 12

15 Produkty a sluïby Toyota Financial Services Czech s.r.o. Graf 1 Zastoupení produktû dle poãtu smluv TOYOTA Rent TOYOTA Forklift (Leasing a Rent) TOYOTA Vario TOYOTA Leasing TOYOTA Kredit Graf 2 Zastoupení produktû dle financované hodnoty TOYOTA Rent TOYOTA Forklift (Leasing a Rent) TOYOTA Vario TOYOTA Leasing TOYOTA Kredit 13

16 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Produkty a sluïby Hospodáfisk rok 2004 byl i rokem dal ího upevàování na í pozice na ãeském trhu. To lze nejlépe dokumentovat dosa- Ïenou penetrací, tj. podílu financovan ch nov ch vozû z celkovû prodan ch nov ch vozû. Pro srovnání uvádíme hodnoty penetrace dosaïené od vstupu spoleãnosti TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. na trh, tzn. poãínaje ãervnem 2000, pfies patnáctimûsíãní hospodáfiské období 2002 a v uplynulém hospodáfiském roce. Tab.2 Podíl spoleãnosti na trhu prodan ch nov ch vozû Toyota a Lexus Parametr/hospodáfisk rok Prodej vozû v âr (ks) Prodej znaãek Toyota a Lexus (ks) Podíl Toyota na ãeském trhu 2,58 % 2,50 % 2,32 % 2,58 % Poãet vozû financovan ch TFSCZ (ks) DosaÏená penetrace TFSCZ 11,00 % 23,37 % 31,12 % 32,93 % Na základû v e uvedené tabulky lze vysledovat, Ïe podíl na í spoleãnosti (vyjádfien formou penetrace, coï je podíl financovan ch vozû na í spoleãnosti (TFSCZ) vûãi celkov m prodejûm Toyota) má stále stoupající tendenci, byè ne natolik razantní jako v minul ch letech a lze zfiejmû usuzovat, Ïe dochází k postupné saturaci na eho maximálního trïního podílu (maximální trïní podíl = podíl na celkovém moïném financování vozidel Toyota, nebo Lexus). Tento podíl ãiní více jak 50 %, pakliïe na základû rûzn ch v zkumû víme, Ïe 58 aï 60 % v ech vozidel zn. Toyota, resp. jejich pofiízení je nûjak m zpûsobem financováno formou leasingu, ãi úvûru. Graf 3 V voj poãtu financovan ch vozidel (novû kontrahované obchodní pfiípady) a dosaïené penetrace Poãet financovan ch vozidel (ks) ,12% 32,93% ,00% 30,00% 23,37% ,00% 20,00% 15,00% 11,00% 10,00% 221 5,00% 0,00% Hospodáfisk rok Poãet financovan ch vozidel DosaÏená penetrace DosaÏená penetrace (%) 14

17 Produkty a sluïby Toyota Financial Services Czech s.r.o. K 31. bfieznu 2004 na e spoleãnost spolu s portfoliem uzavfien m za pûsobnosti pûvodní spoleãnosti BB-Leasing s.r.o. spravovala aktivních smluv, z toho leasingov ch a 322 úvûrov ch smluv (pomûr 91,55 % k 8,45 %). Meziroãní nárûst smluv byl celkem 41,73 %, pfiiãemï nejmarkantnûj í zv ení bylo v rámci úvûrového TOYOTA Kredit (nárûst o 235,42 %) a operativního leasingu TOYOTA Rent (o %). Naopak pokraãoval trend vyvedení pfievzatého portfolia smluv pûvodnû uzavfien ch pod hlaviãkou BB Leasing s.r.o. (meziroãní pokles o 55 %). Detaily t kající se ostatních produktû zobrazuje tabulka ã. 3. Tab.3 Poãet aktivních smluv za produkt Produkty/k datu Meziroãní zmûna TOYOTA Leasing ,15 % TOYOTA Vario ,52 % TOYOTA Kredit ,42 % TOYOTA Forklift Leasing ,00 % TOYOTA Forklift Rent TOYOTA Rent ,00 % Jiné *) ,57 % Pfievzaté portfolio BB-Leasing s.r.o ,17 % Celkem aktivních obchodních pfiípadû ,73 % *) jedná se o pfiípady financování jin ch vozidel neï Toyota ãi Lexus a to formou TOYOTA Leasing, nebo TOYOTA Kredit Celková hodnota zûstatkov ch cen (po proveden ch odpisech) hmotného dlouhodobého majetku financovaného formou finanãního a operativního leasingu pfiedstavovala k datu 31. bfiezna 2004 ãástku ve v i 862 mil. Kã (nárûst o takfika 24 % oproti pfiedchozímu roku). Celková hodnota zûstatku financovan ch hodnot pfiedstavuje k témuï datu ãástku ve v i 499 mil. Kã (nárûst o necel ch 30 %). ZÛstatek pohledávek z titulu poskytnut ch spotfiebitelsk ch úvûrû (jistiny a nezaplacené úroky) ãinil ãástku 120 mil. Kã (nárûst o zhruba 230 %). Celkov financovan objem pak dosáhl v e 619 mil. Kã a meziroãnû vzrostl o necel ch 47 % - viz. tabulka ã. 4. Tab.4 Objemy financování (hodnoty vyjádfieny v Kã) Objemy zûstatkû/k datu Meziroãní zmûna ZÛstatkové ceny pfiedmûtû leasingu ,86 % ZÛstatky financovan ch hodnot ,48 % ZÛstatek hodnoty pohledávek jistiny úvûrû ZÛstatek hodnoty pohledávek úvûry celkem ,94 % ,95 % Celkov financovan objem 1) ,80 % 1) celkov financovan objem je vyjádfien jako souãet zûstatkû financovan ch hodnot (leasing) a hodnot pohledávek (úvûry) 15

18 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Wholesale Na e spoleãnost jiï od roku 2000, kdy zahájila svou ãinnost na ãeském trhu, podporuje prodej vozû znaãek Toyota a Lexus také poskytováním finanãní pomoci autorizovan m prodejcûm tûchto znaãek pfii pofiízení skladov ch zásob nov ch i ojet ch vozû, pfiedvádûcích vozidel a poskytováním úãelov ch finanãních úvûrû. V únoru 2003 jsme nabídli dealerûm v reakci na jejich potfieby nové schéma podpory, které pfiineslo roz ífiené moïnosti a pro na i spoleãnost také efektivnûj í zaji tûní a sledování portfolia produktû podpory. Námi nabízené produkty obdrïely pro snaz í komunikaci i svá jména: TOYOTA New SF financování skladû nov ch vozidel, TOYOTA Used SF financování skladû ojet ch vozidel, TOYOTA Demo financování skladû ojet ch vozidel, TOYOTA Financing I/C financování investiãních zámûrû, TOYOTA Financing W/C financování provozního kapitálu. Navíc nabízíme i financování v rámci finanãního, ãi operativního leasingu, kdy parametry tûchto produktû jsou velmi podobné produktûm retailov m (TOYOTA Leasing a TOYOTA Rent), li í se pouze nûkter mi detaily. Souãástí schématu dealerské podpory je i zámûr spolupodílení se na í spoleãnosti na reklamních aktivitách jednotliv ch prodejcû a provizní schéma. Pro v echny v e uvedené produkty jsou pak nastavovány produktové limity, ty se li í podle bonity jednotliv ch partnerû, jejich poïadavkû a dal ích parametrû je ovlivàujících. Nové schéma bylo jako produktov balík uvedeno v Ïivot postupnû: v únoru bylo zapojeno 10 pilotních dealerû, ktefií jej mûli otestovat, zbytek dealerû byl do schématu zahrnut v kvûtnu Zmûny nebyly provedeny pouze v rozsahu nabídky, ale dotkly se i administrativnû-technické ãásti schématu. Celá podpora je nabízena jako stavebnice, kdy kaïd dealer se mûïe rozhodnout, kterou ãást chce vyuïívat, rovnûï je celé schéma postaveno na naprosto bezprecedentní softwarové podpofie. Díky tomu jsme schopni na im partnerûm podávat v echny informace, které potfiebují. Mûsíãnû jsou tak odesílány V zvy k úhradû (na základû tûch dochází k úhradám ãástek z podpory), dále pak Rekapitulace dílãích uzavfien ch smluv (zde je rekapitulováno, jaké smlouvy za jak ch podmínek byly v daném mûsíci novû uzavfieny) a V pis z úãtu dealera (tento dokument zachycuje v voj stavû jednotliv ch produktov ch limitû od celkového rámce, pfies rámec ãerpan aï po rámec disponibilní, rekapitulace úhrad proveden ch v pfiedchozím mûsíci atd.). RovnûÏ tak jsme docílili pokroku i v evidenci technick ch prûkazû a inventufie financovan ch pfiedmûtû (zápis o proveden ch inventurách rovnûï zachycuje aktuální informace, vãetnû informací z pfiedchozích proveden ch inventur). Zájem dealerû o finanãní podporu poskytovanou na í Spoleãností meziroãnû stoupá. Zatímco v rámci hospodáfiského roku 2000 jsme profinancovali 22,5 mil. Kã, v hospodáfiském roce 2002 jiï tato ãástka odpovídala hodnotû 366 mil. Kã (nárûst o %!). Tento trend dále pokraãoval a tak v roce 2003 jsme profinancovali 542,5 mil. Kã (nárûst oproti pfiedchozímu roku o 48,2 %) a v hospodáfiském roce 2004 jsme poskytli prostfiedky v hodnotû neskuteãn ch 1 002,5 mil. Kã (nárûst o 84,8 %) Financované hodnoty Hospodáfisk rok Na v e uveden ch ãíslech se zcela markantním zpûsobem podílelo zejména financování v rámci produktu TOYOTA New SF (financování skladû nov ch vozidel), díky kterému jsme i nepfiímo urychlovali dodávku vozidel pro koncové zákazníky mezi sklady distributora vozidel Toyota v âeské republice spoleãností Toyota Motor Czech spol. s r.o. a jednotliv mi dealery. 16

19 Strategie pro hospodáfisk rok 2005 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Spoleãnost bude v roce 2005 pokraãovat v trendu nastoupeném jiï v uplynul ch letech a bude se pfiipravovat na expansi smûrem na Slovensko. Základní strategie se podle jednotliv ch oblastí v rámci pûsobnosti spoleãnosti na území âeské republiky dá shrnout do následujících bodû: 1. konsolidace produktové nabídky a vnitropodnikov ch procesû po vstupu âeské republiky do Evropské unie 2. implementace procesû slouïících k dal ímu zvy ování zákaznického komfortu (poprodejní servis) a roz ífiení o dal í finanãní sluïby s cílem dal ího doplnûní produktového portfolia a modifikace sluïeb stávajících (zejména v reakci na v voj daàové legislativy a s tím související moïnou zmûnu ve struktufie poptávky) 3. revize struktury provozních nákladû a pfiijetí opatfiení na jejich optimalizaci pfii vyuïití procesû na bázi Kaizen (Kaizen aktivity jsou vyuïívány k zefektivàování rûzn ch procesû za souãasného uvûdomûní si souvislostí, pfii pfiedchozí anal ze). 17

20 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Zpráva nezávisl ch auditorû PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Katefiinská Praha 2 âeská republika Telefon Fax ZPRÁVA NEZÁVISL CH AUDITORÒ SPOLEâNÍKOVI SPOLEâNOSTI Toyota Financial Services Czech s.r.o. Provedli jsme audit pfiiloïené rozvahy spoleãnosti TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. k 31. bfieznu 2004, souvisejícího v kazu zisku a ztráty, pfiehledu o zmûnách vlastního kapitálu, pfiehledu o penûïních tocích a pfiílohy za rok konãící 31. bfiezna 2004 uveden ch ve v roãní zprávû na stranách (dále úãetní závûrka ). Za sestavení úãetní závûrky a za vedení úãetnictví odpovídá jednatel spoleãnosti. Na í úlohou je vydat na základû auditu v rok k této úãetní závûrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorsk mi smûrnicemi Komory auditorû âeské republiky. Tyto normy poïadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v bûrov m zpûsobem provedená ovûfiení prûkaznosti ãástek a informací uveden ch v úãetní závûrce. Audit rovnûï zahrnuje posouzení pouïit ch úãetních postupû a v znamn ch odhadû uãinûn ch vedením spoleãnosti a zhodnocení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden audit poskytuje pfiimûfien podklad pro vydání v roku. Podle na eho názoru pfiiloïená úãetní závûrka podává ve v ech v znamn ch ohledech vûrn a poctiv obraz aktiv, závazkû a vlastního kapitálu spoleãnosti TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. k 31. bfieznu 2004, v sledku jejího hospodafiení, zmûn jejího vlastního kapitálu a jejích penûïních tokû za rok konãící 31. bfiezna 2004 v souladu se zákonem o úãetnictví a ostatními pfiíslu n mi pfiedpisy âeské republiky. Ovûfiili jsme soulad úãetních informací, uveden ch na stranách 5-17 této v roãní zprávy, které nejsou souãástí úãetní závûrky k 31. bfieznu 2004, s ovûfiovanou úãetní závûrkou spoleãnosti. Podle na eho názoru jsou tyto informace ve v ech v znamn ch ohledech v souladu s touto úãetní závûrkou. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Katefiinská 40/466, Praha 2, IâO: , zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk m soudem v Praze, oddíl C, vloïka 3637, a v seznamu auditorsk ch spoleãností Komory auditorû âeské republiky pod osvûdãením ã

21 Zpráva nezávisl ch auditorû Toyota Financial Services Czech s.r.o. ZPRÁVA NEZÁVISL CH AUDITORÒ SPOLEâNÍKOVI SPOLEâNOSTI Toyota Financial Services Czech s.r.o. Dále jsme provedli provûrku pfiiloïené zprávy o vztazích mezi spoleãností a její ovládající osobou TOYOTA Financial Services (UK) PLC a mezi spoleãností a ostatními spoleãnostmi ovládan mi TOYOTA Financial Services (UK) PLC ( Zpráva ), uvedené na stranách této v roãní zprávy. Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá jednatel spoleãnosti. Na í úlohou je ovûfiit správnost údajû uveden ch ve Zprávû. Na i provûrku jsme provedli v souladu s auditorsk mi smûrnicemi Komory auditorû âeské republiky, vztahujícími se k provûrkám zpráv o vztazích mezi propojen mi osobami. Tyto smûrnice poïadují, aby byla provûrka naplánována a provedena tak, abychom získali stfiední úroveà jistoty, Ïe Zpráva neobsahuje v znamné nesprávnosti. Pfii provûrce jsme nezaznamenali Ïádné skuteãnosti, které by nás vedly k domnûnce, Ïe pfiiloïená Zpráva nebyla ve v ech v znamn ch ohledech fiádnû pfiipravena. 6. kvûtna 2004 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. zastoupen Paul Cunningham Ing. Marek Richter partner auditor, osvûdãení ã

22 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Hospodáfisk rok 2004 Rozvaha AKTIVA 31. bfiezna 31. bfiezna 31. bfiezna Brutto Korekce Netto Netto Netto tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã B. Dlouhodob majetek B.I. Dlouhodob nehmotn majetek B.I. 3. Software Jin dlouhodob nehmotn majetek B.II. Dlouhodob hmotn majetek B.II. 3. Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí Poskytnuté zálohy na dlouhodob hmotn majetek B.III. Dlouhodob finanãní majetek C. ObûÏná aktiva C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahû Jiné pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahû Stát daàové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné úãty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodob finanãní majetek C. IV. 1. Peníze Úãty v bankách D. I. âasové rozli ení D. I. 1. Náklady pfií tích období Pfiíjmy pfií tích období AKTIVA CELKEM

23 Hospodáfisk rok 2004 Rozvaha Toyota Financial Services Czech s.r.o. Období konãící 31. bfiezna PASIVA Netto Netto Netto tis. Kã tis. Kã tis. Kã A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A.II. 2. Ostatní kapitálové fondy OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkû A. III. V sledek hospodafiení minul ch let A. III. 2. Neuhrazená ztráta minul ch let A. IV. V sledek hospodafiení bûïného úãetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B.I. 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B.II. 5. Dlouhodobé pfiijaté zálohy B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahû Závazky k zamûstnancûm Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji tûní Stát daàové závazky a dotace Krátkodobé pfiijaté zálohy Dohadné úãty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvûry a v pomoci B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvûry Krátkodobé finanãní v pomoci C. I. âasové rozli ení C. I. 1. V daje pfií tích období V nosy pfií tích období PASIVA CELKEM

24 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Hospodáfisk rok 2004 V kaz zisku a ztráty Období konãící 31. bfiezna V KAZ ZISKU A ZTRÁTY tis. Kã tis. Kã tis. Kã I. TrÏby za prodej zboïí A. Náklady vynaloïené na prodané zboïí Obchodní marïe II. V kony II. 1. TrÏby za prodej vlastních v robkû a sluïeb B. V konová spotfieba B. 1. Spotfieba materiálu a energie SluÏby Pfiidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpeãení a zdravotní poji tûní Sociální náklady D. Danû a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku TrÏby z prodeje materiálu F. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Zv ení (+) / sníïení (-) rezerv a opravn ch poloïek v provozní oblasti a komplexních nákladû pfií tích období IV. Ostatní provozní v nosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní v sledek hospodafiení X. V nosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanãní v nosy O. Ostatní finanãní náklady * Finanãní v sledek hospodafiení Q. DaÀ z pfiíjmû za bûïnou ãinnost ** V sledek hospodafiení za bûïnou ãinnost *** V sledek hospodafiení za úãetní období

25 Hospodáfisk rok 2004 Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu Toyota Financial Services Czech s.r.o. Poznámka Základní Kapitálové Neuhrazená Vlast. kapitál P EHLED O ZMùNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU pfiílohy kapitál fondy ztráta a zisk celkem tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã ZÛstatek k 1. lednu Hospodáfisk v sledek za bûïné období ZÛstatek k 31. bfieznu Hospodáfisk v sledek za bûïné období OceÀovací rozdíly z pfiecenûní finanãních derivátû na reálnou hodnotu ZÛstatek k 31. bfieznu Hospodáfisk v sledek za bûïné období Vklad do ostatních kapitálov ch fondû OceÀovací rozdíly z pfiecenûní finanãních derivátû na reálnou hodnotu ZÛstatek k 31. bfieznu

26 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Hospodáfisk rok 2004 Pfiehled o penûïních tocích P EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH tis. Kã tis. Kã tis. Kã PenûÏní toky z provozní ãinnosti ÚâETNÍ ZISK/ZTRÁTA Z BùÎNÉ âinnosti P ED ZDANùNÍM A.1 Úpravy o nepenûïní operace A.1.1 Odpisy stál ch aktiv A.1.2 Zmûna stavu opravn ch poloïek a rezerv A.1.3 Zisk/ztráta z prodeje stál ch aktiv A.1.5 Vyúãtované nákladové a v nosové úroky A.1.6 Úpravy o ostatní nepenûïní operace A.* âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami obûïn ch prostfiedkû a mimofiádn mi poloïkami A.2 Zmûny stavu nepenûïních sloïek pracovního kapitálu A.2.1 Zmûna stavu pohledávek a pfiechodn ch úãtû aktiv A.2.2 Zmûna stavu krátkodob ch závazkû a pfiechodn ch úãtû pasiv A.** âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn mi poloïkami A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky pfiijaté A.5 Zaplacená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost A *** âist penûïní tok z provozní ãinnosti

27 Hospodáfisk rok 2004 Pfiehled o penûïních tocích Toyota Financial Services Czech s.r.o. P EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH tis. Kã tis. Kã tis. Kã PenûÏní toky z investiãní ãinnosti B.1 V daje spojené s nabytím stál ch aktiv B.2 Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv B*** âist penûïní tok z investiãní ãinnosti PenûÏní toky z finanãní ãinnosti C.1 Zmûna stavu dlouhodob ch a krátkodob ch závazkû C.2 Zmûna stavu vlastního kapitálu C.2.3 Dal í vklady spoleãníkû do vlastního kapitálu C*** âisté penûïní toky z finanãní ãinnosti âisté zv ení/sníïení penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na poãátku roku Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na konci roku

28 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Pfiíloha úãetní závûrky V eobecné informace 1 V eobecné informace TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. (dále Spoleãnost") byla zapsána do obchodního rejstfiíku dne 30. dubna Spoleãnost sídlí v budovû Rubín Office Center, ulice Sokolovská 192/79, Praha 8 Karlín. Pfiedmûtem podnikání Spoleãnosti jsou: - leasing - koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej - pronájem prûmyslového zboïí - poradenská ãinnost v oblasti obchodu a sluïeb - zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti obchodu a sluïeb - poskytování pûjãek Jedin m spoleãníkem ve Spoleãnosti je: TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) PLC Yew Tree Bottom Road, Great Burgh, Burgh Heath Epsom, Surrey KT18 5UZ Spojené království Velké Británie a Severního Irska PÛvodní název a sídlo matefiské spoleãnosti do kvûtna 2001: TOYOTA MOTOR FINANCE (UK) PLC 9 Clifford Street, London W1X 2LD Spojené království Velké Británie a Severního Irska Vklad v celkové v i tis. Kã (100% základního kapitálu) byl splacen v plné v i. Jednatelem spoleãnosti je Ing. Ale Kamar t. Hospodáfisk rok Spoleãnosti zaãíná od roku 2002 vïdy 1. dubna a konãí 31. bfiezna následujícího kalendáfiního roku. Tato úãetní závûrka k 31. bfieznu 2004 tedy zahrnuje období dvanácti mûsícû, tj. od 1. dubna 2003 do 31. bfiezna

29 Pfiíloha úãetní závûrky Úãetní postupy Toyota Financial Services Czech s.r.o. 2 Úãetní postupy (a) Základní zásady vedení úãetnictví Úãetní závûrka je sestavena v souladu s úãetními pfiedpisy platn mi v âeské republice. Úãetnictví je vedeno v historick ch cenách. Deriváty jsou vykázány v reálné hodnotû. âástky v úãetní závûrce a v pfiíloze jsou zaokrouhleny na tisíce ãesk ch korun, není-li uvedeno jinak. V roce 2002/3 Spoleãnost pfiijala nové úãetní zásady a postupy v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu n mi právními pfiedpisy âeské republiky platn mi od 1. ledna Dopad tûchto nov ch zásad a postupû je shrnut v poznámce 2 (m) Zmûny úãetních postupû. (b) Nehmotn dlouhodob majetek Nakoupen nehmotn majetek je vykázán v pofiizovacích cenách. Dlouhodob nehmotn majetek vãetnû majetku je odpisován metodou rovnomûrn ch odpisû na základû jeho pfiedpokládané Ïivotnosti. Spoleãnost uplatàuje tyto roãní odpisové sazby: v prvním roce odepisování v následujících letech pro zv enou vstupní cenu Software 14,2 % 28,6 % 25 % Dlouhodob nehmotn majetek, jehoï doba pouïitelnosti je del í neï 1 rok a pofiizovací cena nepfievy uje 60 tis. Kã za poloïku, je povaïován za náklady na sluïby a je plnû odepsán do nákladû pfii jeho pofiízení. Pokud zûstatková hodnota aktiva pfiesahuje jeho odhadovanou zpûtnû získatelnou hodnotu, je zûstatková hodnota aktiva sníïena o opravnou poloïku na tuto zpûtnû získatelnou hodnotu. (c) Hmotn dlouhodob majetek Nakoupen dlouhodob hmotn majetek je vykázán v pofiizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pofiízen, a náklady s jeho pofiízením související. Dlouhodob hmotn majetek je odpisován metodou rovnomûrn ch odpisû na základû jeho pfiedpokládané Ïivotnosti. Spoleãnost uplatàuje tyto roãní odpisové sazby: v prvním roce odepisování v následujících letech pro zv enou vstupní cenu Inventáfi 8,5 % 18,3 % 16,7 % Motorová vozidla 14,2 % 28,6 % 25 % 27

30 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Pfiíloha úãetní závûrky Úãetní postupy 2 Úãetní postupy (pokraãování) Náklady na opravy a údrïbu dlouhodobého hmotného majetku se úãtují pfiímo do nákladû. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku pfiesahující Kã za rok je aktivováno. Hmotn majetek, jehoï pofiizovací cena nepfievy uje Kã za poloïku, je úãtován do nákladû pfii spotfiebû. Dlouhodob majetek pronajíman formou finanãního leasingu odepisuje úãetní jednotka s pfiesností na celé mûsíce, poãínaje následujícím mûsícem po dni, v nûmï byly splnûny podmínky pro odepisování, tzn. majetek byl zaevidován v majetku úãetní jednotky a pronajatá vûc byla pfiedána nájemci v souladu se smlouvou o finanãním pronájmu s následnou koupí najaté vûci nebo ve stavu zpûsobilém smluvenému nebo obvyklému uïívání. Úãetní odpisy dlouhodobého majetku pofiízeného za úãelem pronájmu se stanoví rovnomûrnû podle doby trvání smlouvy o operativním leasingu s pfiesností na celé mûsíce. Poãátek odepisování pfiipadá na mûsíc, v nûmï byly splnûny podmínky pro odepisování, tzn. majetek byl zaevidován v majetku úãetní jednotky a pronajatá vûc byla pfiedána nájemci v souladu se smlouvou o operativním leasingu ve stavu zpûsobilém smluvenému nebo obvyklému uïívání. Pokud zûstatková hodnota aktiva pfiesahuje jeho odhadovanou zpûtnû získatelnou hodnotu, je zûstatková hodnota aktiva sníïena o opravnou poloïku na tuto zpûtnû získatelnou hodnotu. (d) Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotû sníïené o opravnou poloïku k pochybn m pohledávkám. Nedobytné pohledávky se obvykle odepisují aï po skonãení konkurzního fiízení dluïníka nebo správního ãi soudního fiízení. Tvorbu opravn ch poloïek a jejich v i Spoleãnost stanoví na základû anal zy splatnosti, platební schopnosti odbûratelû, dobytnosti pohledávek a v sledkû právního vymáhání. (e) Pfiepoãet cizích mûn Pro pfiepoãet cizích mûn na ãeskou mûnu pouïívá úãetní jednotka pevn roãní kurz stanoven na základû devizového kurzu vyhlá eného âeskou národní bankou první pracovní den úãetního období. V echna penûïní aktiva a pasiva vedená v cizích mûnách byla pfiepoãtena devizov m kurzem zvefiejnûn m âeskou národní bankou k datu úãetní závûrky. Od 1. dubna 2002 jsou v echny kurzové zisky a ztráty z pfiepoãtu hotovosti, pohledávek a závazkû úãtovány do v kazu zisku a ztráty. (f) Finanãní deriváty Derivátové finanãní nástroje, zahrnující úrokové swapy, jsou pfii pofiízení zachyceny v rozvaze v pofiizovací cenû a následnû pfieceàovány na jejich reálnou hodnotu. Spoleãnost pofiizuje tyto deriváty za úãelem krytí svého úrokového rizika, nicménû nesplàují podmínky pro zaji Èovací úãetnictví, a proto jsou povaïovány za deriváty k obchodování. Zmûny reálné hodnoty tûchto derivátû se vykazují ve vlastním kapitálu. Reálná hodnota swapû je vypoãtena jako souãasná hodnota oãekávan ch budoucích penûïních tokû z tûchto smluv. 28

31 Pfiíloha úãetní závûrky Úãetní postupy Toyota Financial Services Czech s.r.o. 2 Úãetní postupy (pokraãování) (g) V nosy TrÏby jsou zaúãtovány k datu uskuteãnûní sluïeb a jsou vykázány vãetnû slev a bez danû z pfiidané hodnoty. (h) Leasing Pfiedmûty t kající se odbûratelského leasingu jsou úãtovány do nákladû a v nosû rovnomûrnû po celou dobu trvání leasingu s pfiesností na celé mûsíce. Ve keré leasingové splátky dodavatelského finanãního a operativního leasingu jsou vzhledem k jejich rovnomûrnosti úãtovány do nákladû v okamïiku jejich vzniku. U novû uzavfien ch leasingov ch smluv jsou k rozvahovému dni náklady upraveny s pfiesností na dny. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k datu úãetní závûrky splatné, jsou vykázány v pfiíloze k úãetní závûrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. V souladu s platnou úãetní metodikou nejsou pfiedmûty leasingu vykázány v rozvaze jako aktiva. (i) Rezervy Spoleãnost tvofií rezervy, pokud má souãasn závazek a je pravdûpodobné, Ïe bude na vypofiádání tohoto závazku tfieba vynaloïit vlastní zdroje a existuje spolehliv odhad v e závazku. (j) Penzijní pfiipoji tûní Spoleãnost v souãasné dobû neposkytuje sv m zamûstnancûm Ïádná penzijní pfiipoji tûní. K financování státního dûchodového poji tûní hradí Spoleãnost pravidelné odvody do státního rozpoãtu. (k) OdloÏená daà OdloÏen daàov závazek se vykazuje u v ech doãasn ch rozdílû mezi zûstatkovou hodnotou aktiva nebo pasiva v rozvaze a jejich daàovou hodnotou. OdloÏená daàová pohledávka je zaúãtována, pokud neexistují pochybnosti o jejím moïném daàovém uplatnûní v následujících úãetních obdobích. (l) Spfiíznûné strany Spfiíznûnou stranou Spoleãnosti se rozumí: podniky, které se Spoleãností tvofií skupinu podnikû, spoleãníci a akcionáfii, ktefií pfiímo nebo nepfiímo mohou uplatàovat podstatn nebo rozhodující vliv u Spoleãnosti a podniky, kde tito spoleãníci a akcionáfii mají podstatn nebo rozhodující vliv, ãlenové statutárních, dozorãích a fiídících orgánû a osoby blízké tûmto osobám, vãetnû podnikû, kde tito ãlenové a osoby mají podstatn nebo rozhodující vliv, podniky, které mají spoleãného ãlena vedení se Spoleãností. 29

32 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Pfiíloha úãetní závûrky Úãetní postupy 2 Úãetní postupy (pokraãování) (m) Zmûny úãetních postupû Spoleãnost provedla následující zmûny úãetních postupû, jak vypl valy z poïadavkû novelizovaného zákona o úãetnictví s úãinností od 1. dubna 2003: Od 1. dubna 2003 je tvorba i rozpou tûní rezerv a opravn ch poloïek úãtována pouze na pfiíslu n ch nákladov ch úãtech. Pfied 1. dubnem 2003 byla tvorba rezerv a opravn ch poloïek úãtována na vrub nákladov ch úãtû a rozpu tûní ve prospûch v nosov ch úãtû. Spoleãnost dále provedla následující zmûny úãetních postupû, jak vypl valy z poïadavkû novelizovaného zákona o úãetnictví s úãinností od 1. dubna 2002: Od 1. dubna 2002 jsou v echny kurzové zisky a ztráty z pfiepoãtu pohledávek a závazkû úãtovány do v kazu zisku a ztráty (poznámka 2(e)). Pfied 1. dubnem 2002 byly nerealizované kurzové zisky a ztráty vykazovány v rozvaze, a to na samostatn ch fiádcích mezi ostatními aktivy, resp. ostatními pasivy. Srovnatelné údaje v úãetní závûrce k 31. bfieznu 2002 byly pfieklasifikovány do nákladû pfií tích období, v nosû pfií tích období a ostatních rezerv. Nerealizované kurzové ztráty ve v i 348 tis. Kã k 31. bfieznu 2002 byly vykázány v nákladech pfií tích období a nerealizované kurzové zisky ve v i tis. Kã k 31. bfieznu 2002 ve v nosech pfií tích období. Nûkteré v nosy a náklady, které byly v úãetní závûrce za hospodáfisk rok 2001/2 vykázány jako mimofiádné poloïky, jsou za období 2002/3 vykázány v rámci provozní ãinnosti jako ostatní provozní náklady a ostatní provozní v nosy. Tato klasifikace platí i pro srovnatelné údaje. Od 1. dubna 2002 Spoleãnost úãtuje o reáln ch hodnotách finanãních derivátû (poznámka 9). Shrnutí zmûn v pfiehledu o penûïních tocích. Srovnatelné údaje byly pfieklasifikovány tak, aby odpovídaly poïadavkûm pro rok 2003: Odpis pohledávek je v pfiehledu o penûïních tocích za rok konãící 31. bfiezna 2003 zahrnut v fiádku Zmûny stavu pohledávek a pfiechodn ch úãtû aktiv", zatímco v pfiehledu o penûïních tocích za rok konãící 31. bfiezna 2002 byl zahrnut do fiádku Odpisy stál ch aktiv a pohledávek". Zmûna stavu ostatních aktiv je v pfiehledu o penûïních tocích za rok konãící 31. bfiezna 2003 zahrnuta v fiádku Zmûny stavu pohledávek a pfiechodn ch úãtû aktiv", zatímco v pfiehledu o penûïních tocích za rok konãící 31. bfiezna 2002 byla zahrnuta do fiádku Zmûna stavu opravn ch poloïek a pfiechodn ch úãtû aktiv a pasiv". Zmûna stavu ostatních závazkû je v pfiehledu o penûïních tocích za rok konãící 31. bfiezna 2003 zahrnuta v fiádku Zmûna stavu krátkodob ch závazkû a pfiechodn ch úãtû pasiv", zatímco v pfiehledu o penûïních tocích za rok konãící 31. bfiezna 2002 byla zahrnuta do fiádku Zmûna stavu opravn ch poloïek a pfiechodn ch úãtû aktiv a pasiv". 30

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Výroční zpráva 2007. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2007. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2007 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 4 Výroční zpráva 2007 Obsah Úvod 6 Společnost 8 Vznik Společnosti a její historie 8 Produkty a služby 10 Produkty a služby pro koncové zákazníky

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Výroční zpráva 2008. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2008. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2008 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 4 Výroční zpráva 2008 Obsah Úvod 6 Společnost 8 Vznik Společnosti a její historie 8 Produkty a služby 10 Produkty a služby pro koncové zákazníky

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Výroční zpráva 2009. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2009. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2009 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. 2 Výroční zpráva 2009 3 4 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2009 Obsah Úvod 6 Společnost

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky

3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky Při účtování o nákupu a prodeji restauračních poukázek vycházíme z těchto předpokladů: a) stravovací poukázka na jedno hlavní jídlo denně je v hodnotě 80 Kč, b) účetní jednotka poskytuje zaměstnanci příspěvek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené odpisy můžeme provádět pomocí již zmíněných degresivních metod, dále zvyšováním odpisových sazeb při zachování lineárního způsobu

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

hospodářský rok 2010 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o.

hospodářský rok 2010 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o. hospodářský rok 2010 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Obsah Úvod 5 Společnost 6 Vznik společnosti a její historie 6 Produkty a služby 8 Produkty

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2015 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2015 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 10 Wholesale 18 Pojištění 20 Technologie a internet 24 Řízení rizik 28 Strategie

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 2 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 Obsah úvod 5 6 8 10 12 14 16 17 19 29 30 32 34 48 49 50

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více