Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od Obsah přílohy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:"

Transkript

1 Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty c) 12 Odbor tajemníka d) 13 Odbor finanční e) 14 Odbor majetkový f) 15 Odbor regionálního rozvoje a investic g) 16 Odbor životního prostředí h) 17 Odbor stavební úřad i) 18 Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad j) 19 Odbor komunálních věcí k) 20 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1/1

2 Úsek krizového řízení Je v organizační struktuře Města Rumburk zařazen do přímého řízení starosty a je vyčleněno k zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Úsek krizového řízení plní veškeré úkoly a povinnosti úřadu spadající do působnosti úseku a vyplývající z aktuálních znění zákonů č.133/1985/ Sb., č. 18/1997 Sb., č. 110/1998 Sb., č. 222/1999 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 240/2000 Sb., č. 241/2000 Sb., č. 585/2004 Sb., č. 412/2005 Sb. Náplň činnosti oddělení v samostatné působnosti: - zajišťuje ochranu utajovaných informací a ochranu zvláštních skutečností, vedení, ukládání a skartaci těchto písemností, kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi, - plní úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele při ochraně utajovaných informací. Náplň činnosti oddělení v přenesené působnosti: - podílí se na zajišťování bezpečnosti České republiky, - připravuje koncepci a zajišťuje připravenost ORP na řešení vojenských i nevojenských ohrožení a krizových situací (dále jen krizových situací), včetně provádění metodické a kontrolní činnosti v této oblasti, - zajišťuje koordinaci činností při řešení krizových situací, podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území ORP, - zajišťuje úkoly spojené s mobilizací ozbrojených sil, brannou povinnost občanů včetně zabezpečení potřeb států NATO, - zpracovává potřebnou dokumentaci pro přípravu a řešení vojenských i nevojenských krizových situací, - posuzuje možná rizika vzniku krizové situace na území ORP, zpracovává podklady do krizového plánu, - zpracovává a aktualizuje Plán nezbytných dodávek, - podílí se na přípravě a realizaci regulačních opatření, - zajišťuje činnost bezpečnostní rady ORP Rumburk, její součinnost s Bezpečnostní radou kraje a bezpečnostními radami obcí, organizuje činnosti krizového štábu a pracoviště krizového řízení ORP, - zvyšuje odbornou připravenost účastí na seminářích, kurzech a dalších aktivitách spojených s činností úseku, - zajišťuje podle pokynů starosty další výkon činností a působností daných zákony o zajišťování obrany, o rozsahu branné povinnosti, o krizovém řízení, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, o hasičském záchranném sboru, o integrovaném záchranném systému a souvisejícími vyhláškami a prováděcími předpisy. - rozpracovává havarijní plán kraje a krizový plán na podmínky obce s rozšířenou působností - odborně zabezpečuje činnost krizového štábu a jeho součinnost s krizovým štábem kraje, krizovými štáby obcí s rozšířenou působností a krizovými štáby obcí v územní působnosti obce s rozšířenou působností - zajišťuje krizovou komunikaci mezi orgány krizového řízení - vede evidenci úkrytů civilní ochrany 1/2

3 - podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systém na ochraně obyvatelstva formou varování, evakuace, ukrytí a organizace činnosti v podmínkách nouzového přežití - s právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami zabezpečuje uzavírání smluv ke splnění úkolů vyplývajících z krizových plánů podle 29. odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění - seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení a s připravenými krizovými opatřeními včetně způsobu jejich provedení - vede evidenci věcných prostředků pro vojenské krizové stavy - navrhuje poskytnutí věcných prostředků při krizové situaci - navrhuje povolání fyzických osob k pracovním povinnostem a k pracovním výpomocím - plánuje a zabezpečuje finanční prostředky pro krizové řízení, krizové havarijní plánování - plní úkoly hospodářských opatření pro krizové stavy uložené krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek využíváním IS ARGIS a IS KRIZDATA - na základě výsledků analýzy rizik stanoví potřeby nezbytných dodávek - podle pokynů krajského úřadu zajišťuje podklady do systému ropné bezpečnosti k fungování státní správy ve svém správním území - vyžaduje věcné zdroje od právnických osob nebo podnikajících fyzických osob - požaduje vydání zásob pro humanitární pomoc a zajišťuje jejich výdej fyzickým osobám postiženým krizovou situací - připravuje regulační opatření formou metodiky a zpracováním dokumentace - podílí se na zpracování Dílčího plánu obrany - navrhuje zprošťování mimořádné služby pro zaměstnance městského úřadu vojáky v záloze - vede dokumentaci věcných prostředků pro obranu státu - navrhuje povolání fyzických osob k pracovním povinnostem a k pracovním výpomocím pro účely obrany státu - podílí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu zabezpečované krajským úřadem - plní úkoly k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatelstva, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil 1/3

4 10. ODBOR STAROSTY Odbor se organizačně člení na: úsek vztahů k veřejnosti úsek redakce Rumburských novin úsek sekretariát úsek kontroly úsek informatiky úsek vztahů k veřejnosti - získávání a vyhodnocování názorů veřejnosti a navrhování opatření k ovlivňování veřejného mínění - informování o kompetencích a způsobech vyřizování a o dalších věcech, které jsou v působnosti úřadu (m.j. zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na internetu, - prezentaci činností úřadu a města ve vztahu k veřejnosti, přípravu podkladů pro publikaci v médiích - vytváření koncepcí programů a projektů vztahů úřadu a města k veřejnosti - součinnost k propagačním a informačním aktivitám města a jeho orgánů - vedení centrální evidence stížností a petic doručených městu, městskému úřadu či jiným orgánům města a dle pokynů tajemníka jejich předání k vyřízení VO či jiným pověřeným subjektům ve věcném a časovém určení - zpracování roční zprávy o vyřizování přijatých petic a stížností s rozborem jejich obsahu - shromažďování podkladů pro vypracování souhrnné zprávy k zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - přípravu podkladů pro vydání rozhodnutí o odvolání dle 5 a 6 zák. č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) úsek redakce Rumburských novin (RN) Zajišťuje zejména - spolupráci s orgány města, veřejností a s vnějšími informačními subjekty při získávání a zveřejňování informačních výstupů prostřednictvím RN - redakční přípravu a organizaci vydávání RN m. j. přípravu podkladů, redigování tiskovin,jazykovou a stylistickou úpravu,uspořádání textů tiskopisů (korektury terminologie), ověřování faktografické správnosti,vytváření elektronické verze tisků, atd. - dodržování obchodních a prezentačních zásad (legislativa) a plnění ekonomických a provozních nároků při vydávání RN úsek sekretariát - administrativní práce a úkony související s činností starosty a místostarostů města a tajemníka úřadu (vedení města) - administrativní práce související s plněním úkolů odborů městského úřadu v oblasti jeho samostatné působnosti 1/4

5 - přípravu a průběh zasedání zastupitelstva města (ZM), schůzí rady města (RM), jednání vedení města a porad vedoucích odborů (VO) v oblasti organizační, administrativní podkladové - zpracování dokumentace o průběhu a výslednosti zasedání ZM, schůzí RM, jednání vedení města a porad VO a jejich archivaci - vedení evidence usnesení ze zasedání ZM a schůzí RM a úkolů stanovených jednáním vedení města a z porad VO - shromažďování a vedení evidence návrhů, připomínek a dotazů zastupitelů města a občanů města zúčastněných na zasedání ZM a jejich zpracování pro projednávání vedením města - spolupráci se členy zastupitelstva města a s ostatními subjekty ve městě k tématům projednávaným na zasedáních ZM a schůzích RM - přípravu základních informací o průběhu a výslednosti zasedání ZM a schůzí RM pro zaměstnance úřadu předání úkolů ze zasedání ZM, schůzí RM a jednání vedení města vedoucím odborů či jiným určeným subjektům k termínovanému plnění - vyžadování a shromažďování údajů a podkladů k plnění úkolů ze zasedání ZM, schůzí RM, jednání vedení města a porad VO od určených subjektů a předávání informací vedení města - vedení evidence zastupitelů města, členů RM, členů výborů ZM a členů komisí RM, a evidence dokladů z jednání výborů a komisí - vedení evidence dokumentace zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí města a městského úřadu a všech příkazů, směrnic, rozhodnutí a pověření vydaných starostou a tajemníkem - přípravu základních informací o přijatých usneseních a průběhu jednání zasedání ZM a schůzích RM určených veřejnosti - přípravu základních informací o činnostech městského úřadu, právních předpisech a dalších dokumentech určených veřejnosti - prostřednictvím VO či jiných pověřených subjektů a dle pokynů tajemníka zpracování zpráv, stanovisek a informací k tiskovým sdělením, dotazům a požadavkům veřejnosti a jejich evidenci - prostřednictvím VO či jiných pověřených subjektů a dle pokynů tajemníka přenesení usnesení vlády ČR do činnosti úřadu - účast zaměstnanců úřadu města či jiných subjektů na zasedání ZM, schůzích RM, veřejných shromážděních či jiných akcích organizovaných městem - vedení evidence občanů a kolektivů, kterým bylo uděleno ocenění či čestné občanství města - vedení evidence subjektů, kterým bylo povoleno používat znak města sledování kroniky událostí a návštěv města - vedení evidence došlé a vyřizované pošty a její předání na místo určení či odeslání a shromažďování a evidenci: všech platných předpisů města úředních listů města informativních oběžníků města věstníků vlády pro orgány krajů a obcí věstníků právních předpisů Ústeckého kraje Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodních smluv ustanovení vlády ČR - používání zasedací místnosti, nebo jiných prostor ve vlastnictví města pro pracovní jednání, slavnostní setkání a přijetí dle požadavků orgánů města a tajemníka městského úřadu 1/5

6 - provádění řádné archivace všech písemností starosty, místostarostů města a tajemníka městského úřadu úsek kontroly - kontrolu postupu VO či jiných pověřených subjektů při plnění usnesení a úkolů ze zasedání ZM, schůzí RM, jednání vedení města a porad VO a předávání informací o průběžném či konečném plnění vedení města - kontrolu postupu VO či jiných pověřených subjektů úkolovaných na přípravě a zpracování nových či doplňovaných norem pro řízení a provoz městského úřadu a předávání informací o průběžném či konečném plnění tajemníkovi MěÚ - kontrolu vnitřních činností městského úřadu, včetně výkonu přenesené působnosti dle pověření tajemníkem úřadu - kontrolu dodržování vnitřních organizačních a provozních nařízení a předpisů - kontrolu rozsahu a oprávněnosti užívání dopravních prostředků a spojových služeb - kontrolu a vyhodnocování účinnosti inzertních podání úsek informatiky - plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy - plnění úkolů vyplývajících z nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu - analyzování toků informací, informačních vazeb ve spolupráci s věcně příslušnými odbory městského úřadu a na jejich základě navrhuje koncepci rozvoje informačního systému - vedení evidencí licencí používaného software v souladu s nařízením vlády č. 624/2001 Sb. - vedení evidencí softwarového a hardwarového vybavení - vytváření informačního systému a doporučuje vhodnou techniku a programové vybavení k jeho provozování - vyhodnocování zavádění a využívá informačních systémů a navrhuje odpovídající opatření - organizování poradenství a zavádění nových pracovních technik a postupů - provádění zaškolení zaměstnanců do práce s výpočetní technikou, konzultace, poradenskou činnost a organizuje odborná školení zaměstnanců v oblasti výpočetní techniky - seznámení uživatele se změnami v systému lokálních stanic i počítačové sítě potřebnými k zajištění činnosti každého uživatele - navrhování a spolupracuje při vytváření vnitřní počítačové sítě MěÚ a její propojení na vybrané vnější organizace - propojení informačního systému a koordinaci se státním informačním systémem - podílení se na studiích a analýzách informačního systému s celorepublikovou působností - chod a odladění jednotlivých lokálních stanic počítačové sítě podle potřeby uživatelů a nadřazeného výpočetního systému - vytváření a odlaďování algoritmy pro automatizaci častých uživatelských procesů - upgrade systémů jak po stránce hardware, tak i software s ohledem na zpětnou kompatibilitu systémů i na předpokládané budoucí nároky 1/6

7 - řízení chodu lokální počítačové sítě, spravuje systémovou databázi síťových objektů a zajišťuje její aktualizaci se skutečným stavem lokální počítačové sítě MěÚ - navrhování systémové zabezpečení elektronických dat MěÚ a řízení činnosti jednotlivých uživatelů při jeho dodržování - ve spolupráci s vedoucími věcně příslušných odborů určuje přístupová a uživatelská práva v lokální počítačové síti s ohledem na bezpečnost dat a licenční politiku podle autorského zákona a licenčního ujednání autora software - vytváření bezpečnostní politiky informačního systému - provádění pravidelného zálohování sdílených dat podle předepsaných algoritmů a zajišťuje jejich utajení - vypracovávání algoritmů a řídí zálohování lokálních stanic prostřednictvím počítačové sítě - v případě selhání výpočetní techniky provádí obnovu a návaznost dat jak na lokálních stanicích, tak i na serverech lokální počítačové sítě - pravidelnou archivaci hlavního řídícího systému lokální počítačové sítě - řízení spolupráce s vnějšími objekty napojenými na lokální počítačovou síť a informační systém MěÚ a koordinuje zavádění nových technik a postupů s ohledem na zabezpečení elektronických dat MěÚ - v součinnosti s úsekem spotřební materiál pro provoz tiskáren (tonery, cartridge, pásky) - obchodní jednání týkající se problematiky informačního systému úřadu - soustředění a uplatňuje finanční požadavky na krytí systému - spolupráci s redakční radou při vytváření objektivních dat - koordinace prezentace městského úřadu na webu z pozice provozně technického zpracování a procesu zveřejňování - provoz datových schránek na MěÚ a úkoly s tím spojené 1/7

8 11. ODBOR II. MÍSTOSTAROSTY Odbor se organizačně člení na: úsek školství, kultury a tělovýchovy Ve správním obvodu zabezpečuje činnosti, spojené s rozpočtováním, účetnictvím a kontrolou na úseku školství, včetně účasti na zpracovávání koncepce školství. Usměrňuje činnost mateřských škol a základních škol, zřizovaných městem Rumburk a shromažďuje a zpracovává návrhy rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu, rozbory hospodaření s finančními prostředky, podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu, statistická data z dokumentace škol a školských zařízení, všech základních a mateřských škol a školských zařízení v obvodu působnosti města Rumburk jako obce s rozšířenou působností. - plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /dále jen zákon /, v platném znění a dalších právních předpisů, týkajících se oblasti školství - zpracování návrhu rozpisu rozpočtu v rozsahu 161 odst. 7. písm.a) zákona pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle 14 odst 2 a 6 zákona a předává jej krajskému úřadu - zpracování a předkládání rozboru hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle 179 odst. 1 zákona podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) podle 161 odst. 7 písm. b) zákona krajskému úřadu - přípravu podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem závazným postupem a podle společných pokynů MŠMT a Ministerstva financí k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky zúčtování krajskému úřadu - podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle 179 odst. 1 zákona pro krajský úřad v souladu se závazným postupem stanoveným Ministerstvem financí - shromažďování a zpracování dat z dokumentace a evidence za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle 179 odst. 1 zákona v termínech stanovených MŠMT a předává je krajskému úřadu a MŠMT popřípadě jím pověřené organizaci - vedení školní matriky v souladu se zákonem a v rozsahu obce s rozšířenou působností - uplatňování zájmů města, zájmů rodičů nebo jiných zákonných zástupců dětí, žáků a pedagogických zaměstnanců na rozvoji výchovy a vzdělávání vůči předškolním zařízením, školám a školským zařízením ve městě - vypracování koncepce rozvoje školství ve městě - projednávání koncepce rozvoje, rozpočtu a materiálních podmínek s řediteli škol a školských zařízení pro jejich činnost - projednávání požadavků města na zkvalitnění péče, poskytované zřízenými právními subjekty - projednávání inspekčních zpráv České školní inspekce s řediteli právních subjektů - dohled na účelné a hospodárné využití finančních prostředků zřízených právních subjektů - provádění kontroly právních subjektů přípravu podkladů ke stanovení spádových obvodů pro právní subjekty, jejichž zřizovatelem je město Rumburk 1/8

9 - spolupráce při vyhlašování zápisů do prvních tříd základních škol - zastupování zřizovatele ve školských radách základních škol zřízených Městem Rumburk dle 167 zákona - zpracování a vedení agendy o úhradě neinvestičních nákladů základních škol za žáky jiných obcí - rozhodování o přijetí dětí do předškolního zařízení, školních družin a školních jídelen, v případě, kdy počet dětí přesáhne kapacitu zařízení - zajištění školního stravování na základě smluvních vztahů mezi zřizovatelem a soukromými subjekty - návrhy zřízení právních subjektů orgánům města - návrhy na zrušení právních subjektů orgánům města, - spolupráci s úsekem krizového řízení na organizaci přípravy občanů k obraně státu ve školách a škol. zařízeních v obci - návrhy výše dotace pro jednotlivé sportovní subjekty na základě projektů orgánům města, - pomoc propagaci tělovýchovy a sportu ve městě - spolupráci na přípravě a realizaci významných kulturních, sportovních a tělovýchovných akcí, - spolupráci na vytváření sportovně rekreačních koncepcí a jejich realizaci, - podporu rozvoje sportování mládeže, - koordinaci sportovní činnosti a akce sportovních subjektů ve městě a koordinuje využití tělocvičen a hřišť v majetku města, - řízení a kontrolu právních subjektů, - navrhování zřízení či zrušení právních subjektů orgánům města, - příprava konkurzních řízení na obsazení místa ředitele právních subjektů - spolupráce při vedení kroniky města, - vybírá poplatky ze vstupného na základě schválené obecně závazné vyhlášky města, - sledování potřeby finančního zabezpečení amatérské kultury, jejich zařízení a rozvoje, tomu napomáhá v rámci rozpočtových pravidel, - spolupráci s představiteli kulturních institucí a církví, - provádí kontrolu v souladu s 9a zákona č.273/1993 Sb. o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů ve znění zákona č. 249/2006 Sb. - řízení a kontrolu právních subjektů - navrhování zřízení či zrušení právních subjektů orgánům města - příprava výběrových řízení na obsazení místa ředitele právních subjektů - spolupráce při přípravě koncepce rozvoje, rozpočtu a materiálních podmínek s řediteli právních subjektů - projednávání požadavků města na zkvalitnění služeb poskytovaných zřízenými právními subjekty - dohled na účelné a hospodárné využití finančních prostředků zřízených právních subjektů - zpracování závazných metodických pokynů pro rozbor hospodaření příspěvkových organizací v souladu s požadavky zřizovatele - pracování návrhů rozpočtových opatření dle požadavků ředitelů příspěvkových organizací - spolupráce na přípravě rozpočtů a závazných ukazatelů příspěvkových organizací - zpracování podkladů pro závěrečný účet obce za příspěvkové organizace - zajištění poskytování záloh příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkových organizací v souladu se schváleným rozpočtem města a závaznými ukazateli 1/9

10 - zajištění sběru a sumarizace dat pro ISP MF ČR. úsekem jsou metodicky řízeny a kontrolovány příspěvkové organizace: - Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, - Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, - Mateřská škola Rumburk, V. Kováře 398, - Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, - Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463/8, - Základní škola Rumburk, Tyršova 1066/2, - Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, - Základní škola Rumburk, V. Kováře 85/31, - Dům kultury Střelnice, SNP 484/29, Rumburk - Městská knihovna, tř. 9. května 150/29, Rumburk - Správa rumburských areálů sportu - SRAS, U Nemocnice 2/90, Rumburk 1/10

11 12. ODBOR TAJEMNÍKA Mimo povinnosti a postavení tajemníka stanovené zákonem zabezpečuje tajemník plnění usnesení zastupitelstva a rady města, koordinuje a kontroluje činnost pracovníků městského úřadu a působí ve funkci jejich zaměstnavatele. Odbor se organizačně člení na : úsek personalistiky a mezd úsek správa a provoz úřadu úsek personalistiky a mezd - záležitosti z oblasti pracovněprávních vztahů, rozvoje lidských zdrojů, péče o lidské zdroje - optimalizaci profesní a kvalifikační skladby úřadu - systém personálního plánování - systém vzdělávacího programu - systém odměňování zastupitelů města a zaměstnanců úřadu - v souvisejících činnostech metodickou spolupráci s vedoucími odborů a Městskou policií Rumburk a SDH Rumburk - přípravu a organizaci veřejné výzvy a výběrového řízení k uzavření pracovní smlouvy, resp. jmenování - činnosti související s administrativními potřebami přijímání zaměstnanců (pracovní smlouva, dotazníky, atd.) - činnosti související s ukončením zaměstnaneckého poměru (výpověď, dohoda, atd.) - přípravu a zpracování podkladů a návrhů týkajících se oblasti personální, mzdové a pracovních náplní v působnosti tajemníka úřadu, - zpracování statistických a jiných výkazů za úsek personální a mzdový - vedení evidence a výkazů pracovní účasti v zaměstnání (dovolené, pracovní neschopnost, atd.) - sledování limitů přesčasové práce, pracovní pohotovosti, vydávání služebních průkazů - ve vymezené kompetenci zastupování města při jednáních se vzdělávacími institucemi, úřadem práce, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, peněžními ústavy, dodavateli právních služeb, atd. - organizaci, realizaci a evidenci školení, školících kurzů a zkoušek odborné způsobilosti - odborné praxe pro studenty škol v rámci studijního programu - projednávání podmínek pro zaměstnání osob pro tzv VPP, OPP a Veřejné služby - vyřizování žádosti o starobní nebo invalidní důchod - nástupní a periodické preventivní lékařské prohlídky - realizaci, kontrolu a evidenci uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygienických norem a žádoucích pracovních podmínek - účast na kolektivním vyjednávání - součinnost s dodavatelem právní pomoci při: zpracování smluv a dohod a odborných komentářů a stanovisek zastupování města Rumburk při soudních sporech s jinými subjekty poskytování poradenské činnosti pro odbory městského úřadu poskytování poradenské činnosti v právních záležitostech zaměstnanců - zpracování platů zaměstnanců úřadu 1/11

12 - přípravu podkladů pro odvody sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmů a veškeré srážky z platu zaměstnanců, - zpracování přehledů o výši pojistného a vyplacených nemocenských dávkách, půjček, spoření, pojistek atd.. - evidenci čerpání dovolených, čerpání mzdových prostředků a počtu zaměstnanců, - zpracování průměrových hodnot pro výpočet plateb v době nemoci, dovolené apod. a výpis příjmů pro účely dávek státní soc. podpory, - zpracování výkazů pro statický úřad, úřad práce atd., roční uzávěrku příjmů, daní a evidenčních listů důchodového zabezpečení - řádnou archivaci písemností úseku úsek správa a provoz úřadu - správu a provoz všech objektů městského úřadu, jejich věcnou a technickou funkčnost - provádění služeb sloužících k výkonu činností odborů městského úřadu a potřebám veřejnosti v objektech městského úřadu - provoz podatelny, včetně informačních, poštovních a pokladních služeb - provoz telefonní ústředny a poskytování spojové služby zaměstnancům prostřednictvím pevných linek, elektronické pošty a mobilních telefonů - organizaci, provoz, administraci a údržbu dopravních prostředků úřadu - přepravu zaměstnanců bez řidičského oprávnění - přepravu věcí a dokumentů v rozsahu působnosti pověřené obce - provoz úřední desky - technické zabezpečení voleb do zastupitelských orgánů a provádění referenda - popisný informační systém městského úřadu - ostrahu objektu pomocí EZS - úklid v objektech městského úřadu - zhotovování a evidenci razítek a klíčů - smluvní stravování zaměstnanců a kontrola smluvních ujednání k dodávkám služeb, materiálu, zařízení a vybavení pro zabezpečení chodu objektů městského úřadu - nákup, opravy a údržbu kancelářské výpočetní techniky a jiných provozních potřeb (DHM, DDHM, DNM, DDNM) - revize a kontrola zařízení podle příslušných norem a předpisů v objektech městského úřadu - vypracování návrhu rozpočtu města na úseku správy a provozu úřadu - odpovědné hospodaření s finančními prostředky přidělené kapitoly - likvidaci příslušných faktur a jejich řádné vyúčtování - řádné nakládání s majetkem v a na objektech městského úřadu, včetně objektů samých - přijmutí, skladování a evidence ztrát a nálezů, včetně jejich případného navrácení - metodické řízení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, hygienických norem a dodržování provozního řádu a jiných souvisejících nařízení a kontrolu jejich dodržování - oběh informativních oběžníků městského úřadu a případné dodání sbírek zákonů, sbírek mezinárodních smluv či jiných požadovaných tisků - ve spolupráci s úsekem sekretariát shromáždění a ukládání: všech platných předpisů města úředních listů města informativních oběžníků města věstníků vlády pro orgány krajů a obcí Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodních smluv 1/12

13 ustanovení vlády ČR a v souladu se zákonným určením umožnění nahlédnutí do jejich obsahu - spolupráci při provádění řádné archivace všech písemností z úseku správa a provoz úřadu a při provádění archivace jiných odborů a seků městského úřadu - v případě vyhlášení krizové situace plnění úkolů nařízených starostou města nebo tajemníkem úřadu v oblasti provozu a ochrany objektů, zařízení a vybavení městského úřadu v oblasti poskytování služeb zúčastněným subjektům a zaměstnancům úřadu v oblasti informovanosti právnických a fyzických osob - zpracování podkladů pro úhradu nákladů vynaložených na provedení krizových opatření, které uhrazuje město z městského rozpočtu ve správě a provozu úřadu 1/13

14 13. ODBOR FINANČNÍ Odpovídá za správu a nakládání s financemi města, finančně zabezpečuje vnitřní správu a pečuje o základní fondy, spravované městským úřadem. Odbor se organizačně člení na: úsek financování a rozpočtu úsek účetnictví úsek daní a poplatků úsek inventarizace a pojistných náhrad úsek vymáhání pohledávek úsek financování a rozpočtu - vykonávání veškerých činností na úseku hospodaření s finančními prostředky města, - prostřednictvím více zdrojů financování rozpočtových a mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod., - zabezpečení veškerého platebního styku s peněžními ústavy a dohlíží na dodržování finanční kázně jednotlivých správců, - připravení směrnic řízených na úseku finančního odboru, - připravení návrhu rozpočtu obce, zdrojů příjmů a zaměření výdajů, zajišťuje sestavování rozpočtu pro jednotlivé celky organizace, vč. metodického řízení, projednává čerpání a usměrňování finančních prostředků jednotlivých celků v rámci rozpočtu podle jednotlivých příjmových a výdajových celků organizace, - zpracovávání agendy dotací a eviduje veškerá rozpočtová a mimorozpočtová opatření organizace, - sledování účelové vázané dotace prostředků, kontroluje čerpání a užití dotací, nebo jiných účelových vázaných rozpočtových prostředků, - zpracovávání schválení limitů a závazných ukazatelů na jednotlivé příspěvkové organizace, - evidenci veškerých rozpočtových a mimorozpočtových opatření organizace a PO, - zpracovávání souhrnu rozpočtu a závěrečného účtu obce z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a v návaznosti na rozpočtová opatření včetně příspěvkových organizací obce, - vytváření metodického pokynu pro rozpočtování prostředků státního rozpočtu a finanční vypořádání se státním rozpočtem, - spolupráci při přezkoumání hospodaření města, - zpracovávání podkladů pro daňové přiznání k dani příjmů PO placené obcí úsek účetnictví - komplexní vedení účetnictví v oblasti státní správy a samosprávy, - koordinaci účtování o stavu, pohybu a rozdílů majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření vč. sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih, - provádění kontroly provozních záloh, zajišťuje veškerou předkontaci prvotních dokladů, kontrolu na bankovní účty a vazby analytických účtů se syntetickou evidencí, - provádění proúčtování pohledávek a závazků v oblasti státní správy a samosprávy vč. podrozvahového účtu a kontroluje na syntetickou evidenci, - komplexní zpracování účetních výkazů, provádí jejich kontrolu a odesílá na KÚ, 1/14

15 - komplexní zpracování a evidenci odeslaných a odběratelských faktur, - likvidaci tuzemských a zahraničních cest v souladu se zákonem, - zabezpečení komplexní účetní evidence závazků a pohledávek organizace, - archivaci dokladů, sestav a písemností v souladu se Směrnicí o archivaci úsek daní a poplatků - evidenci pokut uložených MP, - evidence pokut vydaných odbory a orgány města, - zabezpečení styku s FÚ ve věci daní a poplatků, - zabezpečení evidence smluv PCO vč. předpisu úhrady, - účetní předkontaci vedení poplatkové agendy vč. kontroly zůstatku účtu - zpracovávání agendy poplatků - poplatky ze psů (vedení celkové evidence agendy poplatků psů) - místní poplatky - vedení celkové evidence poplatníků za užívání VP, - vydávání povolení, kontrola a vedení evidence k provozování VHP - vydávání povolení k provozování tombol úsek inventarizace a pojistných náhrad - zpracovávání inventarizací majetku, eviduje veškeré pohyby, nákup, vyřazení a komplexně zpracovává výsledek jednotlivých celků inventarizace majetku města, - spolupráci se smluvním partnerem pojistné smlouvy, - úhrady pojistného plnění v souladu se smlouvou a zabezpečuje hlášení pojistných událostí na majetku města vč. likvidace hlášených pojistných událostí, - revize a kontroly nakládání s majetkem města (MěÚ, MP, PO, KC, VPP) vč. nápravných opatření, vyplývajících z provedené revize, kontroly, - inventarizaci pokladny vč. nápravných opatření vyplývajících z provedené revize, kontroly úsek vymáhání pohledávek Zajišťuje vymáhání pohledávek dle příslušných právních norem v rámci MěÚ. 1/15

16 14. ODBOR MAJETKOVÝ Vykonává činnosti spojené se správou, ochranou a nakládáním s nemovitým majetkem města. Odbor se organizačně člení na: úsek majetkoprávní úsek agenda nemovitého majetku města úsek správy bytového a nebytového fondu v majetku města úsek smluvních vztahů a účtování úsek majetkoprávní: - zpracování agendy na úseku převodů nemovitých věcí z majetku města a zpracování příslušných smluv v souladu s platnou legislativou a Zásadami města, - uzavírání smluv o zřízení věcných práv k nemovitým věcem ve vlastnictví města a smluv o zániku těchto práv občanskoprávní cestou a v souladu s platnou legislativou, - zpracování a realizaci agendy pro nabývání nemovitých věcí do vlastnictví města včetně narovnání majetkoprávních nepořádků včetně jednání s příslušnými úřady a orgány státu a dotčenými právnickými a fyzickými osobami, - spolupráci s příslušnými úřady a orgány státu ve věcech restitučního řízení, - podklady pro převody nemovitých věcí podle zákona č. 172/1991 Sb. ve spolupráci s příslušnými úřady a orgány státu, - realizaci veškerých majetkoprávních úkonů podle zákona č. 172/1991 Sb. včetně návrhů pro zápis do katastru nemovitostí, - agendu na úseku daně z převodu nemovitostí a daně darovací, - zřizování věcných práv ve prospěch města občanskoprávní cestou, - vymáhání pohledávek soudní cestou návrhy na vydání platebních rozkazů, - podklady pro žaloby na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu, návrhy na vyklizení bytu a výpovědi nájemních smluv byty, budovy, nebytové prostory, pozemky včetně návrhů na vyklizení, - zpracování návrhů Zásad, Interních směrnic, Vyhlášek a Nařízení v souladu s platnou legislativou, - vyřizování stížností úseku nemovitého majetku, - podávání informací podle zákona 116/1999 Sb. a 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. činnosti spadající po působnosti odboru, - archivaci písemností úseku úsek agenda nemovitého majetku - přípravu podkladů pro jednání orgánů města ve věcech nakládání s nemovitým majetkem města prodej budov a pozemků, nájem nebytových prostor a pozemků, výpůjčky nemovitých věcí, nabývání nemovitých věcí do vlastnictví města, směny nemovitých věcí a zřizování věcných břemen, - vedení evidence nemovitého majetku města v návaznosti na katastr nemovitostí, - zpracování dokladů o pohybu majetku úseku, - přípravu podkladů pro uzavírání kupních smluv, nájemních smluv nebytové prostory, pozemky, smluv o výpůjčce, darovacích smluv, směnných smluv, smluv o zřízení věcných práv a smluv o budoucích smlouvách, 1/16

17 - objednávky geometrických plánů pro rozdělení pozemků, zaměření pozemků a staveb, vyznačení věcných práv a znaleckých posudků potřebných k zajištění činností v působnosti odboru, - evidenci smluv úseku, - zpracování návrhu rozpočtu odboru (mimo nemovité věci, které spadají pod správu odboru tajemníka nebo jsou předmětem výpůjčky), pozemky, - kontrolu hospodaření s finančními prostředky odboru a kontrola faktur, - podklady pro vymáhání pohledávek, - efektivní hospodaření s byty v majetku města, - přípravu podkladů pro jednání orgánů města ke stanovení vývoje cen nájemného, - přípravu podkladů pro rozhodování rady města o nájmu bytu v souladu s Postupem odboru majetkového při uzavírání nájmu bytu ve vlastnictví města Rumburk, - náhradní ubytování pro nájemce bytů ve vlastnictví města - v případě živelné pohromy, havárie apod., - posuzování splnění podmínek přechodu nájmu bytu podle občanského zákoníku, - kontrolu hospodaření s byty, - kontrolu užívání a stavu pozemků ve vlastnictví města - péči a údržbu pozemků ve vlastnictví města vyjma pozemků veřejného prostranství vymezených v příloze obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ( 34, zák. č. 128/2002 Sb.), prostřednictvím součinnosti s příslušnými odbory, nebo smluvními vztahy, - předávání stanovisek, připomínek a podkladů z oblasti nemovitého majetku města příslušným odborům, - vyřizování písemností odboru a vedení deníku došlé a odeslané pošty, úsek správy bytového a nebytového fondu v majetku města - zpracování návrhů plánu běžné údržby a oprav spravovaných budov (mimo budovy, které spadají pod správu odboru tajemníka nebo jsou předmětem výpůjčky), - organizaci běžné údržby a oprav, přejímá provedené práce, - kontrolu a likvidaci faktur úseku, - zpracování návrhu plánu investičních akcí úseku a v souladu s platnými Směrnicemi města připravuje nebo realizuje jednotlivé investice menšího rozsahu, - provádění průběžných kontrol užívání bytů a nebytových prostor, - podklady pro návrh rozpočtu úseku, - přejímání a předávání bytů a nebytových prostor včetně vypracování přejímacích a předávacích protokolů, - zpracování plánu revizí vyhrazených zařízení, jejich provádění a vedení evidence, - podklady pro vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů a nebytových prostor a spolupracuje při jejich zpracování, - vyřizování reklamací oddělení, - zpracování a aktualizaci pasportů spravovaných domů, bytů a nebytových prostor, - kontrolu udržování pořádku na uzavřených pozemcích ve vlastnictví města tvořících jeden funkční celek se spravovanými objekty zpracovává podklady pro řízení k odstranění zjištěných nedostatků, - řízení činnosti domovníků, - vede evidenci volných bytů a nebytových prostor. 1/17

18 14.04 úsek smluvních vztahů a účtování - vedení agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor, evidenci nájemních smluv a výpočtových listů úseku, - uzavírání nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům, - vedení evidence nájemních smluv na dobu určitou a jejich průběžné sledování, - zpracování výše předpisu nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytů, - zpracování výše záloh na služby spojené s nájmem nebytových prostor, - vedení evidence příjmů a výdajů odboru podle jednotlivých úseků, - podklady pro bezhotovostní platby (SIPO, sporožiro), - zpracování přehledů o příjmech a výdajích na jednotlivé spravované budovy, - vyřizování reklamací na úseku nájemného a služeb, - vyřizování stížností, - vedení evidence pohledávek a jejich vymáhání včetně návrhů na vydání platebních rozkazů, - přípravu podkladů pro uzavírání dohod o splátkách, jejich uzavírání v souladu s rozhodnutím orgánů města, - evidenci a kontrolu dodržování uzavřených dohod o splátkách, - zpracování návrhu rozpočtu úseku, - kontrolu hospodaření s finančními prostředky odboru podle jednotlivých úseků příjem hotovostních plateb nájemného a záloh na služby, - spolupráci s OF při vymáhání náhrad za škody způsobené třetí osobou, - vyřizování písemností úseku a vedení deníku odeslané pošty, - archivaci písemností úseku. 1/18

19 15. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A INVESTIC - v souladu s úkoly a cíli územního plánování vytváří soustavnou koncepční činností podmínky pro komplexní řešení územního a prostorového rozvoje města a pro jeho uspořádání tak, aby se vytvářel vzájemný soulad všech funkčních složek územní s obecně technickými zájmy, - ve správním obvodu obce s rozšířenou působností zajišťuje dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména poskytuje na žádosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Krajského úřadu Ústeckého kraje nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje a programu rozvoje územního obvodu kraje zákon č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, - zajišťuje vytváření a řádné fungování vnitřního kontrolního systému na odboru v souladu se zákonem o finanční kontrole č.320/2001 Sb., - zajišťuje výkon ucelených odborných specializovaných činností v rámci města v investiční výstavbě, - vydává stanoviska, připomínky a námitky ve věcech řízení vedených stavebním úřadem MěÚ Rumburk, odborem životního prostředí MěÚ Rumburk a odborem OKV MěÚ Rumburk dotýkajících se nemovitého majetku města Rumburku, - zajišťuje zpracování dokumentace Zadání staveb investičního charakteru v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a vnitřními předpisy Města Rumburk o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, - vydává stanoviska, připomínky, vyjádření na záměry ve věcech samostatné působnosti města Rumburk územního a stavebního řízení (na území města Rumburk) - vydává vyjádření dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění za město Rumburk - zveřejňuje záměry dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění za dotčenou obec (město Rumburk) - koncepce priorit v oblasti cestovního ruchu a propagace města v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje a Strategie rozvoje cestovního ruchu města Rumburku a řešení hlavních územních problémů v této oblasti. Odbor se organizačně člení na: úsek úřad územního plánování úsek regionálního rozvoje úsek cestovního ruchu a propagace města úsek městského informačního centra (MIC) úsek investic úsek úřad územního plánování Zajišťuje zejména : - pořizuje jako orgán územního plánování obce s rozšířenou působností územní plán a regulační plán pro území obce, na žádost obce územní plán obce, územní studii, regulační plán, vymezení zastavěného a územně plánovací podklady ( 6, odst.1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.,v platném znění) ve svém správním obvodu - je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměru územního plánování - poskytuje v rámci své působnosti územně plánovací informace dle 21 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění - pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod dle 27 a 28 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění 1/19

20 - připravuje podklady pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (dále jen ÚPD a ÚPP) - zpracování, projednání a předkládání ke schválení zadání ÚPD a ÚPP v součinnosti s pověřeným zastupitelem - projednávání konceptu řešení ÚPD a ÚPP s dotčenými orgány, dotčenými organizacemi a veřejností a řeší případné rozpory - zpracování zprávy o projednání ÚP pro dokončení územně plánovací dokumentace - projednání návrhu ÚPD a ÚPP s dotčenými orgány, obcí, dotčenými organizacemi a veřejností, na základě námitek a připomínek zajišťuje vydání ÚPD - zpracování schvalovacích materiálů, zajišťuje stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování a předkládá ÚPD obce ke schválení v zastupitelstvu obce a následnému vydání formou opatření obecné povahy (OOP) dle 172 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, - průběžné sledování postupu prací na ÚPD a ÚPP - spolupráci s příslušnými odbory (přip.starostou) dotčené obce ve všech stupních zpracování ÚPD a ÚPP - poskytuje vyjádření k využití území, návrhům, záměrům a studiím stavby, předkládaných k územnímu, nebo stavebnímu řízení - vyjadřování se z hlediska zájmů sledovaných ÚPD, ke změnám vlastnických poměrů souvisejících s majetkem obce - projednání výjimky ze stavebních uzávěr, vydaných veřejnou vyhláškou - plnění dalších úkolů dle zvláštních předpisů (zejména o výrobě a rozvodu plynu a elektřiny, o telekomunikacích, o drahách, vodohospodářských předpisů, vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích a ochraně zemědělského a lesního půdního fondu, o ochraně ovzduší a ochraně přírody a krajiny v souvislosti s ÚPD) - evidenci, ukládání a archivaci územně-plánovací dokumentace, či územně plánovacích podkladů, územní studie a programů obnovy vesnice v souladu se stavebním zákonem ve správním území ORP Rumburk - evidenci a archivaci schválené ÚPD a ÚPP - předání ÚPD, ověřené kopie usnesení zastupitelstva obce o vydání ÚPD a jejího registračního listu Krajskému úřadu - předání vydané ÚPD obci a místně příslušným stavebním úřadům - vedení evidence o směrnicích, vyhláškách a usneseních, týkajících se pořizování ÚPD a zajišťuje jejich aplikaci v praxi - úzkou spolupráci se spolupůsobícími orgány státní správy při zajišťování územní přípravy - podklady a předávání informací pro ÚPD pořizovanou Krajským úřadem - spolupráci s Krajským úřadem při přípravě ÚPD zásad územního rozvoje a ÚPP, vydává stanoviska k těmto dokumentacím a zajišťuje se jejich projednávání, na základě pověření (město Rumburk) - vydává sdělení pro Pozemkový fond ČR - spolupráce při plnění úkolů dle zákona č.248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění na úseku podpory regionálního rozvoje - úzkou spolupráci s příslušnými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje na úseku regionálního rozvoje a územního plánování - výkon poradenské a metodické činnosti pro obce, podnikatelské subjekty a NNO (ve správním obvodu obce s rozšířenou působností) při využívání státních programů podpory regionálního rozvoje, nebo fondů EU 1/20

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRAHA 2009 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb., 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 73/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 222/1999

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více