Zápis 3. schůze výboru. Místo konání: Wapiti bar Datum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis 3. schůze výboru. Místo konání: Wapiti bar Datum: 12.12.05"

Transkript

1 Zápis 3. schůze výboru Místo konání: Wapiti bar Datum: Přítomní: Členové výkonného výboru SMS: Marek Tomažič Milan Šleichert Alena Černická Hanka Vágnerová Marcela Svěráková Přísedící výkonného výboru SMS: Majka Chvátalová Hanka Sibřinová Anna Podhrázská Program: 1. Stanovy 2. Ucházení o nebytové prostory na městských částech Prahy 3. Zpracování přihlášek 4. Příští zasedání výboru 1. Stanovy Výkonný výbor SMS se dohodl se již na 1. zasedání dohodl, že současné platné stanovy zabraňují pružnému chodu sdružení, především ve finančních otázkách a rozhodování Podrobné přečtení současných stanov SMS Pečlivě jsme prošli celé současné stanovy a schválili několik změn, které budou navrženy valné hromadě ke zvážení. Nové stanovy jsou součástí přílohy, příloha č Zpracování návrhu stanov Výbor se dohodl na předložení stanov právníkovi. Navrhované změny, jak výborem tak právníkem, budou navrženy valné hromadě ke schválení. Po schválení navrhovaných úprav, budou registrovány nové stanovy na MV ČR. Úkoly: 1. Marek kontaktuje právníka, po té dostane elektronicky přepsané navrhované změny. Datum splnění: (4. zasedání výboru)

2 zápis z 1. jednání výboru str Ucházení o nebytové prostory na městských částech Prahy Výkonný výbor SMS chce zažádat obvodní úřady Prahy o pronájem nebytových prostor. V potaz připadají dvě varianty prostor, kancelářské prostory nebo i klubové prostory. První, kancelářské prostory by byly vhodné přímo na obvodním úřadu, kdežto klubové prostory byly vhodné mimo úřad. Úkoly: Zjistit, který obvodní úřad Prahy je ochotní jít do společenství s občanským sdružením a také který je ochotný nám poskytnout nejvhodnější prostory. 3. Přihláška Výkonný výbor SMS se shodl na nutnosti vytvoření přihlášky v elektronické podobě, vzhledem ke snaze o jednoduchou dostupnost všech členů z celé republiky a ke skutečnosti, že se snažíme být moderním sdružením. V přihláškách budou požadovány zaprvé základní informace: jméno, příjmení; za druhé potřebné informace k vytvoření statistické dat: datum narození, bydliště, povolání; a za třetí informace pro další potřeby klubu: koníčky a záliby, užívané léky, a datum diagnózy. 1. Příští zasedání výboru Výkonný výbor SMS se dohodl na dalším zasedání výboru v 19h ve Wapiti baru

3 zápis z 1. jednání výboru str. 3 Příloha zápisu č.1 S e z n a m ú k o l ů V= výbor, VH= valná hromada + číslo jednání/ číslo úkolu číslo Popis odpovídá termín Status V1/1 Finanční úřad - Milan Šleichert Splněno V1/2 Účetnictví dohodnutí s realizační firmou Marek Tomažič Splněno V1/3 Stanovy Všichni členové výboru Splněno V1/4 Vizuál Marek Tomažič neurčito Splněno V1/5 Členské příspěvky Všichni členové výboru neurčito Splněno V1/6 Organizace výkonného výboru Všichni členové výboru Splněno V3/1 Stanovy předložení právníkovi Marek Tomažič Neurčito V3/2 Stanovy předložení valné hromadě Neurčeno Neurčito V3/3 Přihlášky návrh Anna Podhrázská

4 zápis z 1. jednání výboru str. 4 Příloha zápisu č.2 : stran 4 Navrhované stanovy: Stanovy Občanského sdružení SMS (Zkvalitnění života postižených RS) ( 6 odst. 2 zák. č. 83/1990 Sb.) Č l. I Úvodní ustanovení Občanské sdružení SMS (dále jen sdružení) se sídlem v Praze, Na Dračkách 773/10A, , Praha 6, Střešovice, (Právník: bude se brzo měnit, je potřeba mít adresu ve stanovách?) je nevládní, nepolitickým, nezávislým, dobrovolným občanským sdružením občanů, kteří mají zájem se aktivně zapojit do činností souvisejících se zkvalitněním života lidí postižených s diagnózou "Roztroušená skleróza". Sdružení vzniká schválením a odsouhlasením stanov zakládajícími členy na ustavující valné hromadě. Ustavující valnou hromadu svolává přípravný výbor sdružení. Sdružení je právnickou osobou, která jedná a vystupuje svým jménem, vstupuje do právních vztahů a nese odpovědnost z nich vyplývající. Má vlastní hospodaření a právo disponovat se svými prostředky. Čl. II Členství ve sdružení 1) Členem sdružení SMS se může stát každý občan České republiky, který má zájem se aktivně zapojit do činností souvisejících se zkvalitněním života lidí postižených s diagnózou "Roztroušená skleróza". 2) Členy mohou být jak fyzické, tak právnické osoby, které se ztotožní s posláním sdružení a jeho stanovami. 3) Zánik členství je po písemném vystoupení člena, které bere výkonný výbor na svém jednání na vědomí, úmrtí člena, zrušení členství na základě rozhodnutí výkonného výboru, pří zániku sdružení.. Čl. III Práva a povinnosti členů sdružení Člen sdružení má právo podílet se na řízení sdružení, zejména je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat na ní, volit a být volen do výboru, nahlížet do dokladů sdružení a být informován o všech záležitostech sdružení na valné hromadě.

5 zápis z 1. jednání výboru str. 5 Člen sdružení má povinnost zejména dodržovat stanovy sdružení, aktivně se podílet na činnosti, svědomitě vykonávat činnosti ve výboru sdružení. Čl. IV. Činnost sdružení Činnost sdružení je zaměřena zejména na: 1) Sdružování pacientů s RS i jinak postižených RS za účelem předávání ověřených informací o "RS" mezi širokou členskou základnu sdružení 2) Úzká spolupráce s lékařskými MS centry 3) Pořádání společenských a vzdělávacích akcí pro postižené RS 4) Organizování setkání postižených RS na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni. Valná hromada Výkonný výbor Revizní komise Čl. V. Orgány sdružení Čl. VI. Valná hromada 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. K výhradním oprávněním valné hromady patří: schvalování změn stanov volba ostatních orgánů sdružení a řešení sporů mezi nimi rozhodování o zrušení nebo sloučení sdružení rozhodování o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují stanovy 2) Valná hromada je svolávána předsedou sdružení nejméně jednou za rok nebo na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů. V případě, že valnou hromadu nesvolá předseda do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání valné hromady podanou jednou třetinou členů, mohou svolat valnou hromadu tito členové sami. 3) Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové sdružení. Valné hromady se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu valné hromady. 4) Valná hromada je usnášení schopná, s ohledem na zdravotní stav členů a celorepublikovou působnost, již je-li přítomno nejméně 10 % členů.

6 zápis z 1. jednání výboru str. 6 Čl. VII. Výkonný výbor sdružení 1) Členové výkonného výboru sdružení jsou voleni valnou hromadou 2) Výkonný výbor sdružení rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou svěřeny výhradně do působnosti valné hromady. 3) V čele výkonného výboru stojí předseda, který je statutárním orgánem sdružení zastupující sdružení vůči třetím osobám. 4) Předseda sdružení je povinen poskytovat informace členům sdružení na valné hromadě o otázkách činnosti a hospodaření sdružení. Zodpovídá za vypracování zprávy o stavu hospodaření, kterou předloží ke schválení valné hromadě. Čl. VIII. Revizní komise 1) Členové revizní komise nebo revizor jsou voleni valnou hromadou 2) revizní komise nebo samostatný revizor je kontrolním orgánem sdružení 3) revizní komise nebo samostatný revizor kontroluje činnost sdružení a hospodaření Čl. IX. Zásady hospodaření Sdružení je právnickou osobou, která je oprávněna ke všem úkonům. Příjmy sdružení tvoří dotace, dobrovolné příspěvky, odkazy a dary, které mohou být poskytovány fyzickými i právnickými osobami z tuzemska i zahraničí, členské příspěvky, účastnické úhrady konkrétních akcí a výnosy z vlastní činnosti. Za rozdělení finančních prostředků odpovídá výkonný výbor. (Právník) Při hospodaření s prostředky a majetkem se v rámci sdružení postupuje na všech úrovních v souladu s obecně platnými předpisy. Sdružení neodpovídá za závazky členů a členové neodpovídají za závazky sdružení. X. Zánik sdružení Sdružení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění. V případě zániku

7 zápis z 1. jednání výboru str. 7 sdružení se provede likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností. (Právník: Platí pro nás zákon o obchodních společnostech?) Čl. XI. Z m ě n y a d o p l ň k y V případě změny zejména právních podmínek za kterých bylo sdružení zřízeno, výkonný výbor usnesením dvoutřetinové většiny svých členů statut upraví. V případě potřebných doplňků se postupuje obdobně. Změny a doplňky mohou být provedeny také na základě usnesení dvoutřetinové většiny členů valné hromady. Přijímané změny nebo doplňky nesmí ohrozit poslání sdružení. Jestliže se tomu z jakékoli přičiny stane, jsou tyto změny a doplňky automaticky neplatné. Přijaté změny a doplňky ohlásí výkonný výbor bezodkladně příslušné státní správě. (právník:?) Čl. XII. Závěrečná ustanovení Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne XXXXXX ve Praze.

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Stránka 2 METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Metodika transformace NNO vznikla za laskavé podpory Karlovarského kraje. Autorem Metodiky transformace je JUDr. Lenka Deverová a ANNA KK, o. s.

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ kterými se mění Stanovy pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ schválené dne 6. 12. 2012 Část prvá : Obecná ustanovení

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 2. března 2013 Politické hnutí ANO 2011 usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který zajistí lepší kvalitu

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více