Program ESPON Programový manuál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program ESPON 2013. Programový manuál"

Transkript

1 Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro regionální rozvoj INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2

3 Obsah 1. Operační program ESPON Všeobecný úvod Priority a operace programu ESPON Priorita 1: Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: Důkazy evropských územních trendů, perspektiv a dopadů politik Projekty aplikovaného výzkumu: mezitematická a tematická analýza a územní dopad politik EU Systém znalostní podpory Priorita 2: Cílená analýza na základě poptávky Základní údaje o cílených analýzách a jejich realizaci Účel cílené analýzy Typy akcí Mapování poptávky zainteresovaných subjektů Příprava analýzy Priorita 3: Vědecká platforma a nástroje Databáze ESPON a vývoj dat Územní ukazatele/indexy a nástroje Systém územního monitorování a podávání zpráv Aktualizace ukazatelů a map Operační ustanovení Priorita 4: Kapitalizace, vlastnictví a účast: vytváření kapacit, dialog a networking Média a publikace Evropské semináře a workshopy Nadnárodní síťové aktivity Postupy podávání žádostí a výběrové řízení používané u výzev k podávání návrhů Průběžné hodnocení v rámci programu ESPON Monitorování a hodnocení programů a projektů Plán hodnocení Řízení a transparentnost Řízení programu Žádost o souhlas s projektem, řízení a realizace projektu Žádost a výběr projektu Smlouvy 88 3

4 8.3 Partnerství v rámci nadnárodní projektové skupiny Rozpočet projektu Předkládání zpráv Finanční kontrola prvního stupně (FLC) Monitorování Změny projektu Uzávěrka projektu Jiné kontroly Nesprávnosti a následná opatření Odvolací řízení 130 4

5 Úvod má poskytnout snadno srozumitelné informace o realizaci programu ESPON 2013 a sloužit jako průvodce pro všechny zúčastněné činitele, řídící a certifikační orgány, Monitorovací výbor, Koordinační jednotku a konečné příjemce. Obsahuje veškeré informace, které byly v předchozích obdobích Strukturálních fondů uvedeny v Programovém dodatku (Programme Complement). Tento dokument již není nezbytný, ale pro efektivní realizaci jsou prospěšné praktické informace a pokyny o provádění různých operací a rovněž o řízení programu. je koncipován jako příručka pro orgány programu a také jako zdroj podrobných informací pro potenciální příjemce, často jako součást balíku žádosti (Application Packs) a pro poskytovatele služeb v souvislosti s vyhlašováním veřejných soutěží, protože uvádí podrobnosti o cílech a ustanoveních týkajících se realizace pro různé operace předpokládané Operačním programem ESPON Základní struktura Programového manuálu odpovídá prioritám Operačního programu, aby tak byl flexibilním dokumentem, jehož části lze využít samostatně, dále rozvíjet a snadno aktualizovat na základě zkušeností z realizace programu. Manuál se snaží uplatnit způsob, který je snadno srozumitelný potenciálním příjemcům i poskytovatelům služeb. Předpokládá se, že tento dokument bude dále rozvíjen a zdokonalován na základě zkušeností získaných v průběhu realizace programu a v důsledku veškerých změn, o nichž rozhodne Operační program samotný. 5

6 1. Operační program ESPON Všeobecný úvod Celkovým cílem programu ESPON 2013 je: Podporovat rozvoj politik vztahujících se k cíli územní soudržnosti a harmonický rozvoj evropského území (1) zajištěním srovnatelných informací, důkazů, analýz a scénářů k územní dynamice a (2) odhalováním územního kapitálu a potenciálů pro rozvoj regionů a větších území přispívajících k evropské konkurenceschopnosti, územní spolupráci a udržitelnému a vyváženému rozvoji. Při prosazování celkového cíle budou mít všeobecné snahy následující zaměření: Účelem programu ESPON 2013 bude získání dalších evropských důkazních materiálů, znalostí, údajů a ukazatelů týkajících se územní soudržnosti a rozvoje, které mohou operativně sloužit k vytváření politik. V tomto ohledu bude program přihlížet k tomu, čeho bylo/bude dosaženo programem ESPON Politická poptávka bude určovat témata a politiky EU, kterými je třeba se zabývat v akcích aplikovaného výzkumu a zajistí zaměření na politický proces. Pokrok, jehož bude dosaženo v programu ESPON 2006, bude dále prohlubován a rozšiřován podle poptávky vyjádřené zúčastněnými tvůrci politik. Průzkumné snahy a perspektivní studie podpoří budoucí témata související s politikami. Aplikovaný výzkum vytyčí cestu integrované analytické aktivitě v konkrétních územních kontextech. Přístup orientovaný na uživatele zajistí kapitalizaci programu ESPON Stávající znalostní základna ESPON již je schopna nabídnout operativní podporu strategickým procesům v menších nebo větších územních rámcích a v mezích doposud zkoumaných témat. Program ESPON 2013 poskytne prostřednictvím výrazného zapojení zainteresovaných subjektů a vytvářením povědomí cílené analytické výsledky na základě poptávky a v reakci na stávající potřeby. Aby bylo dosaženo všeobecných cílů, budou plněny následující specifické úkoly pro zajištění cílené a operativní realizace programu: Tematické orientace aplikovaného výzkumu budou vycházet ze strategických úvah a budou inspirovány politickými prioritami Komise a členských států EU tak, aby plnily politickou poptávku, která se vztahuje na evropské politické procesy, zejména pokrok v oblasti politiky územní soudržnosti a také z témat obsažených v nařízeních Strukturálních fondů a jiných evropských dokumentech. Přístup z hlediska politické poptávky, který zapojuje tvůrce politik a praktické činitele, bude nadále stimulován a podporován prostřednictvím cíleného vytváření povědomí a zapojení a vytváření vnímání evropského rozměru regionální politiky a územního rozvoje u zainteresovaných subjektů v celém Společenství na evropské, národní a regionální úrovni. Politická poptávka po aplikovaném územním výzkumu a cílených analytických výsledcích bude rovněž zjišťována transparentními konzultacemi/screeningy zájmu, které jsou zaměřeny na klíčové zainteresované subjekty na evropské a národní úrovni působící v oblasti úkolů týkajících se územního rozvoje a v kontextu evropských programů souvisejících se Strukturálními fondy (jde zde zejména o jiné programy interregionální spolupráce). Analytická podpora inicializace územní spolupráce v klastrech a sítích, zapojení regionů, městských a venkovských území a rovněž území se specifickými charakteristikami bude 6

7 zajištěna prostřednictvím doložení relativních regionálních předností z evropské perspektivy a společných strategií ve prospěch územního rozvoje, což by mohlo mít demonstrativní účinek na ostatní oblasti. Geografické podrobnosti akcí, které mohou zajistit předběžný zájem a dialog, především prostřednictvím cílené analýzy zahrnující podrobnější informace o regionálních/místních oblastech, budou zajištěny hlavně intenzivnějším využíváním případových studií. Kontrola kvality a validace aplikovaného výzkumu a dat a jejich použitelnosti bude významnou součástí procesu ESPON 2013 a bude jí dosahováno prostřednictvím (1) podpory z hlediska programu externích znalostí a dovedností pro akce aplikovaného výzkumu týkajícího se územního rozvoje, (2) stálého procesu zpětné vazby co do jejich skutečné prospěšnosti v kontextu cílené analýzy, seminářů a aktivit v oblasti síťování, do nichž jsou zapojeni tvůrci politik a praktičtí činitelé a (3) posíleného programu podpory interních znalostí. Podpora znalostí a schopností v souvislosti s územním rozvojem a soudržností bude zajištěna a využívána pro validaci výsledků aplikovaného výzkumu prostřednictvím úkolových skupin (task forces)/diskusních fór ( sounding boards ) v interaktivním procesu s nadnárodními projektovými skupinami realizujícími projekty. Pro výstupy cílené analýzy založené na výsledcích ESPON je validace a kontrola použitelnosti součástí procesu a zapojení praktiků. Síť kontaktních míst ESPON, operativní ve všech členských státech EU, podpoří vytváření povědomí a zapojení národních a regionálních tvůrců politik a praktiků z celé Evropy a zajistí celoevropskou správnost informací v akcích aplikovaného výzkumu formou kontroly chyb. Vědecká a intelektuální podpora, krátkodobá i dlouhodobá, bude při provádění aplikovaného výzkumu v oblasti územního rozvoje a soudržnosti stimulována spoluprací s vědeckými organizacemi, jež patří k multidisciplinárnímu evropskému společenství zabývajícím se územním výzkumem. Vědecká platforma ESPON bude zdokonalována a udržována včetně databáze ESPON, ukazatelů, nezbytných analytických nástrojů a metodik. Regionalizovaný evropský soubor (včetně časových řad) bude celkově zlepšován s využitím dostupných zdrojů na evropské a národní úrovni a zajištěním důkladné validace kvality výsledků znalostní podporou v rámci programu a srovnatelnosti dat statistickou podporou. Bude vytvořen systém monitorování pro evropské územní trendy a dopady politik, který zajistí příslušné informace o územním rozvoji pro cílové skupiny ve vztahu k politickým orientacím pro harmonické a vyvážené území EU a územní soudržnost. Tuto akci podpoří síťování s národními územními observatořemi (spatial observatiries). Bude konsolidována veřejná dostupnost výsledků ESPON, zejména transparentní přístup v rámci celé EU ke srovnatelným a regionalizovaným informacím a analýzám týkajícím se regionální konkurenceschopnosti a územních potenciálů, včetně nedostatečně využívaných potenciálů regionů a větších území a rovněž faktorů zlepšení atraktivity, zaměření na příležitosti rozvoje nových aktiv a na udržitelný rozvoj, kvality života a životní prostředí. Podmínky pro nadnárodní projektové skupiny (Transnational Project Groups TPG) a postupy uplatnění pro akce ESPON budou stimulovat mnohé nabídky a rozpočtová opatření, jež mohou zajistit zapojení vysoce kvalifikovaných projektových skupin. Bude zajištěna efektivní a kompetentní koordinace a jednoduché řídící struktury a mechanismy finančního řízení a rovněž dostatečná analytická kapacita dostupná pro zajištění syntézy výsledků pro rozvoj politik. 7

8 1.2 Priority a operace programu ESPON 2013 Situační analýza ukázala různé silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby vztahující se na program ESPON Tyto prvky se projevily v hierarchii cílů. Pro splnění těchto cílů bude realizována řada priorit a akcí. Program ESPON 2013 bude provádět aktivity v rámci pěti priorit na úrovni programu, které odrážejí strategii programu a všeobecné stanovené cíle. Mezi 5 programových priorit patří následující: Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: důkazy územních trendů, perspektiv a dopadů politik Cílená analýza založená na poptávce uživatelů: evropská perspektiva v oblasti rozvoje různých typů území Vědecká platforma a nástroje: územní ukazatele a data, analytické nástroje a vědecká podpora Kapitalizace, vlastnictví a účast: vytváření kapacit, dialog a síťové propojení Technická pomoc, analytická podpora a komunikace. Programové priority budou stanoveny Monitorovacím výborem ESPON jako konkrétní akce a nedílná součást realizace programu ESPON Avšak operační cíle, hlavní typy akcí, operační ustanovení, cílové skupiny a koneční příjemci a také předběžná kvantifikace očekávaných výstupů, výsledků a dopadů, jsou součástí každé priority. Operační program ESPON 2013 schválený Evropskou komisí uvádí více informací o akcích plánovaných v rámci každého programu a každé programové priority a je k dispozici na 8

9 2. Priorita 1: Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: důkazy evropských územních trendů, perspektiv a dopadů politik Analýza SWOT programu ESPON 2006, provedená během vytváření programu ESPON 2013, jasně ukazuje, že je pro evropský politický rozvoj třeba více akcí aplikovaného výzkumu a že v předchozím programu existovala tematická zaujatost ve prospěch socioekonomických poznatků. Akce plánované v rámci první programové priority mají mimo jiné nadále vytvářet nové důkazy založené na srovnatelných informacích týkajících se hlavních územních otázek a priorit. Dále by tyto akce měly přispívat ke zlepšení stávajících informací v rámci celé EU a k posílení znalostí a schopností potřebných pro zajištění vědecky ověřených výsledků. Těchto cílů bude dosaženo pomocí tří hlavních typů akcí: a) Mezitematická a tematická analýza (definující územní potenciály a problémy), včetně studií územních trendů a prospektivních studií b) Studie územního dopadu politik EU c) Systém znalostní podpory Knowledge Support System (KSS) 9

10 2.1 Projekty aplikovaného výzkumu: mezitematická a tematická analýza a územní dopad politik EU Aplikovaný výzkum v rámci programu ESPON 2013 bude volit informace a důkazy o územních potenciálech a úkolech se zaměřením na příležitosti k úspěchu v rozvoji regionů a měst. Mezitematický aplikovaný výzkum bude hlavní aktivitou zahrnující stávající tematickou analýzu a doplňující budoucí analýzu nových témat. Další důležitou oblastí analýzy bude dopad politik EU. Na podporu akcí aplikovaného výzkumu bude vytvořen Systém znalostní podpory pro zajištění vysoké kvality výsledků (viz kapitola 2.2). Projekty aplikovaného výzkumu, které budou prováděny v rámci Priority 1, budou orientovány na poptávku tvůrců politik a schvalovány Monitorovacím výborem (Monitoring Committee MC) ESPON Cíle První typ akcí aplikovaného výzkumu povede k většímu pochopení složitosti územního rozvoje v Evropě. Poskytování regionalizovaných, aktualizovaných informací pomůže identifikovat potenciální součinnosti a/nebo střety různých politik a územních aktiv a potenciálů. Začlenění analýzy na různá témata pro různá území dodá prospektivním studiím časový rozměr orientovaný na budoucnost, což představuje klíčový prvek pro připravenost zainteresovaných subjektů k reakci na problémy a k využití nových a/nebo nedostatečně využívaných příležitostí k rozvoji. Studie územního dopadu poskytnou informace na podporu monitorování výsledků politik expost a tak umožní lepší porozumění příčinně důsledkovým vztahům na různých územních úrovních. Rozvoj dostatečně propracované metodiky pro hodnocení dopadu ex-ante může navíc podpořit územní povědomí v sektorových politikách. Důkaz územních dopadů sektorových politik, jak ex-ante tak ex-post, přispěje ke zlepšení koordinace a vzájemné součinnosti mezi sektorovými politikami a vytvoří přidanou hodnotu pro regionální politiku a územní rozvoj Tematické osy Pokrok, jehož bylo dosaženo programem ESPON 2006, bude dále prohlubován a rozšiřován v závislosti na poptávce vyjádřené tvůrci politik zapojenými do ESPON Průzkumné úsilí a prospektivní studie podpoří budoucí témata vztahující se k politikám. Projekty aplikovaného výzkumu v rámci Priority vytyčí cestu integrované analytické aktivitě v konkrétních územních kontextech. Rámec pro aplikovaný výzkum je organizován ve třech tematických osách: (1) Územní rozvoj a konkurenceschopnost regionů, městských a venkovských území (2) Územní spolupráce (3) Územní dopad politik EU Prostor pro analýzu a shromažďování dat bude normálně zahrnovat všechny země podílející se na programu ESPON S ohledem na možné rozšíření geografického pokrytí projektů ESPON mohou být zapojeny kandidátské země EU (tj. Chorvatsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko) a/nebo jiné země západního Balkánu (tj. Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Albánie, Kosovo pod správou OSN podle rezoluce Rady 10

11 bezpečnosti č. 1244), pokud to umožní situace v těchto zemích v oblasti dat pro konkrétní výzkumné úkoly. Rozšíření geografického pokrytí projektu aplikovaného výzkumu však bude předmětem rozhodování Monitorovacího výboru ESPON. Rámec pro potenciální výzkumná témata zahrnuje politické orientace a priority týkající se Politiky soudržnosti a mezivládní spolupráce stanovené politickými dokumenty, jako jsou Evropská perspektiva územního rozvoje (European Spatial Development Perspective) a Územní agenda EU (Territorial Agenda of the EU). Tematická orientace aplikovaného výzkumu bude rovněž ovlivněna hodnocením pokrytí a mezer v rámci programu ESPON 2006 a může čerpat inspiraci z možností poskytovaných Monitorovacím výborem v rámci přípravných studií včetně studií malých a středně velkých měst, sociální dimenze územního rozvoje a územních dopadů environmentálních politik. Dále mohou být pro další aplikovaný výzkum posuzována také jiná témata inspirovaná poptávkou uživatelů. V některých případech mohou být projekty aplikovaného výzkumu podpořeny případovými studiemi na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru ESPON Mapování poptávky Poptávka týkající se politického rozvoje ze strany členů Monitorovacího výboru ESPON bude klíčovým kritériem výběru pro tematické orientace projektů aplikovaného výzkumu. Témata podporující územní soudržnost a spolupráci budou mít vysokou prioritu mezi tématy vztahujícími se k Lisabonské strategii a udržitelnému hospodářskému rozvoji. Pro aplikovaný výzkum v rámci programu ESPON 2013 bude v každém případě prioritou integrovaná analýza s přihlédnutím k několika sektorům, tématům a/nebo různým územním dimenzím. Rozhodování o akcích aplikovaného výzkumu bude prováděno v několika momentech v průběhu realizace programu. Tematické orientace v rámci programu ESPON 2013 by neměly a nemohou být plně určovány předem na programové období v trvání sedmi let. Musí převažovat flexibilita, aby mohl mít MC příležitost tematických voleb v průběhu vývoje politiky. Vyjednávací výbor (Concertation Committee CC) bude tento proces usnadňovat navrhováním strategických témat, která mohou být analyzována v rámci projektů aplikovaného výzkumu podle Priority 1. Rovněž může poskytovat poradenství programu ESPON 2013 v souvislosti s evropskou politickou agendou a tak zajišťovat, aby byly územní důkazy k dispozici ve správný okamžik na podporu rozvoje politik. S ohledem na mapování poptávky po příslušných tematických úkolech budou v programovém období organizovány konzultace zainteresovaných subjektů. Ty se budou konat formou dotazníků šířených mezi zainteresovanými subjekty na evropské, národní a regionální úrovni působícími v oblasti témat týkajících se územního rozvoje a v kontextu evropských programů souvisejících se Strukturálními fondy (zejména ostatními programy nadnárodní spolupráce). Aby byla umožněna transparentnost tohoto screeningového procesu, bude dotazník umístěn na webové stránky ESPON a zpřístupněn tak zainteresovaným subjektům, které by se nemusely podílet na zasílací iniciativě. Bulletin ESPON Newsletter bude uvádět údaje o průběhu konzultací, aby bylo zajištěno, že bude informován co nejširší okruh zainteresovaných subjektů. Dále by mohly být k projednání poptávky zainteresovaných subjektů využity semináře ESPON a/nebo jiné velké akce v kontextu evropského územního rozvoje a politiky soudržnosti (např. zasedání generálního ředitelství (DG)). 11

12 Výsledky těchto konzultací budou zpracovány a zhuštěny Koordinační jednotkou (CU), rozděleny do tematických orientací, které budou poté předmětem intenzivního dialogu s Monitorovacím výborem (MC). CC může poskytnout doplňující vedení tohoto procesu vytvořením vazby na příslušnou stávající evropskou politickou agendu. Pro zajištění efektivního působení se plánují nejméně tři hlavní kola výběru akcí Monitorovacím výborem. Kromě toho může být rovněž rozhodnuto o samostatných akcích Očekávané výsledky a výstupy Analytické aktivity projektů financovaných v rámci Priority 1 se budou zabývat územními prvky, typy a fenomény v daném socio-ekonomickém kontextu. Projekty budou řešit otázky obsažené v projektové specifikaci vypracované pro každý projekt se zajištěním důkladné analýzy prokazující jasné pochopení územních struktur, trendů, perspektiv a dopadů v souvislosti se socio-ekonomickou realitou. Výsledky projektů budou odrážet stávající vědecké poznatky a metodické standardy by měly být prezentovány tak, aby bylo zajištěno jejich praktické využití. Projektové týmy budou žádány, aby přísně dodržovaly daný časový rozvrh pro realizaci projektu co do koordinace a přizpůsobení příslušné politické agendě. Geografické pokrytí projektů bude obvykle zahrnovat všechny regiony a země, které se podílejí na programu ESPON 2013 s co největším možným množstvím podrobností, v závislosti na dostupnosti srovnatelných dat. MC však by mohl rozhodnout o zahájení omezeného počtu analýz a studií zaměřených na menší geografické subjekty. Také by mohly být iniciovány projekty v měřítku rozšířeném z územního hlediska pro získání informací v širším kontextu a/nebo o regionech a sousedících zemích nebo kontinentech, které se nepodílejí na programu ESPON Pokud jde o začlenění kandidátských zemí EU (tj. Chorvatsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko) a/nebo jiné země západního Balkánu (tj. Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Albánie, Kosovo pod správou OSN podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244) do projektů aplikovaného výzkumu, budou požádány Nadnárodní projektové skupiny (Transnational Project Groups TPG), aby vyhodnotily příslušnou situaci v oblasti dat pro specifické otázky výzkumu, na nichž pracují a podaly o ní zprávu ve své úvodní zprávě (inception report). Pokud to situace dovolí, budou tyto země rovněž zapojeny. Od projektových týmů realizujících projekty aplikovaného výzkumu se očekávají následující výstupy: - Prezentace statu-quo aplikovaného výzkumu na seminářích ESPON, které budou organizovány dvakrát ročně 1. - Data a mapy vytvořené v rámci výzkumných projektů budou předány ve formátu, který umožní jejich začlenění do Vědecké platformy ESPON (u map by to měl být vektorový formát uložený jako soubory.eps,.pdf nebo.ai, zatímco pro databázi to může být ve formátu kompatibilním s MS Access). Mapy by měly být vytvořeny ve dvou samostatných vrstvách, aby bylo možné je lépe dále využívat. První vrstva by měla sestávat ze samotné mapy, tj. geografických hranic, barev, symbolů používaných na mapě atd. Druhá vrstva je určena pro legendu a popisky mapy, které by mohly být překládány 1 Pokud se to jeví jako přiměřené, bude podle časového období projekt probíhat v době prvního semináře ESPON v období realizace projektu (alespoň 5 6 měsíců). Podle povahy semináře ESPON interního nebo otevřeného pro všechny, kdo se zajímají o program a jeho výsledky se bude prezentace zabývat různými aspekty projektu. (Zatímco na interním semináři budou pro posluchače zajímavé jednotlivé kroky vývoje projektu a jeho průběh, v rámci externího semináře by měla být prezentace zaměřena na případná zjištění.) 12

13 v členských a partnerských státech do jejich vlastních jazyků pro zajištění lepšího předávání regionálním a/nebo místním zainteresovaným subjektům. Mapy je třeba dodávat ve formátu rozlišení, který je vhodný pro prezentace, webové služby atd., a také ve formátu vysokého rozlišení (minimálně 300 dpi), který lze snadno použít pro tisk. Pokud jde o vývoj nových dat a map a/nebo využití stávajících dat, TPG, které pracují na projektech v rámci Priority 1, by měly v každém případě úzce spolupracovat s TPG pověřenými vývojem databáze ESPON Dodání modelů vypracovaných v rámci výzkumného projektu, které budou začleněny do souboru nástrojů (tool box) ESPON a zpřístupněny ostatním. - Předávání výsledků projektů v rámci mezinárodních konferencí a seminářů, např. nadnárodních aktivit Sítě kontaktních míst ESPON (ECP) a akcí organizovaných Koordinační jednotkou. Aktivity předávání výsledků je třeba plánovat v návrhu projektu a začlenit do specifického pracovního balíku číslo 3 Diseminace (Dissemination) a jejich realizace by měla probíhat alespoň šest měsíců po předání závěrečné zprávy projektu. Projektové týmy by však měly uvážit, že jejich základní činností je aplikovaný výzkum. Přidělování prostředků pro všechny pracovní balíky by mělo následně tento aspekt odrážet. Pro zajištění konzistentnosti aktivit v rámci šíření výsledků projektu s příslušnými aktivitami organizovanými na úrovni Programu by měl projektový tým vzít v úvahu cíle a akce Priority 4 programu ESPON 2013 Kapitalizace, vlastnictví a účast: vytváření kapacit, dialog a síťové propojení, využít tyto prostředky a snažit se o komplementaritu. Kromě výše uvedeného jsou povinné následující série výstupů: - Úvodní zpráva, sestávající maximálně z 20 stran (plus případné přílohy), založená na přístupu popsaném v návrhu projektu a předložená dvanáct týdnů po zahajovacím zasedání (Kick-off Meeting). Úvodní zpráva (Inception report) sestává z dvou částí. V obsahové části by měla uvádět podrobnější přehled výzkumného postupu, který má být uplatněn, metodiku a předpoklad pro další zkoumání a rovněž hlavní literaturu, zdroje údajů atd. Kromě toho by měla uvádět rozdělení pracovních balíků mezi partnery. Dále by Úvodní zpráva ve své finanční části s vyplněním šablony dodané Programem měla rovněž podrobně uvádět rozdělení rozpočtu projektu mezi jednotlivé partnery podle rozpočtové linie. TPG by měla ukazovat, jak mají být syntetizovány jednotlivé pracovní balíky, aby vytvořily sourodou projektovou zprávu. Úvodní zpráva by měla po celou dobu trvání projektu sloužit jako základ pro hodnocení vývoje projektu. Kdykoli jsou předkládány zprávy o průběhu projektu nebo průběžné zprávy (Interim reports), měly by být kontrovány ve vztahu k Úvodní zprávě, aby se ukázalo, zda bylo dosaženo pokroku, pokud jde o obsah, v předpokládaném časovém rámci. - Jedna nebo dvě průběžné zprávy v závislosti na trvání projektu, sestávající z maximálně 50 stran (plus případné přílohy) a obsahující stručné shrnutí, popis metodiky, prezentaci hlavních dosud dosažených výsledků a popis dalšího postupu. - Návrh závěrečné zprávy sestávající z maximálně 50 stran (plus stručné shrnutí o maximálně 10 stranách) hlavních výsledků, analýzy výsledků včetně popisu trendů územního rozvoje a výsledných dopadů, krátkodobých i dlouhodobých, interpretace nově vytvořených map a v případě, že se výzkum zaměřuje na témata, která řeší ESPON 2006 a poskytuje rozporné výsledky objasnění těchto rozdílů a předložení návrhů na další evropský aplikovaný výzkum, případové studie atd. - Závěrečná zpráva jako revidovaná a zdokonalená verze návrhu závěrečné zprávy na základě připomínek dodaných Monitorovacím výborem, poradní skupinou Sounding 13

14 board 2 a Koordinační jednotkou. Pamatujte, že Závěrečná zpráva v rozsahu maximálně 50 stran je považována za hlavní výstup projektu aplikovaného výzkumu. Všechny výše uvedené zprávy budou zaslány jak v tištěné verzi poštou na poštovní adresu Koordinační jednotky ESPON, tak elektronicky Koordinační jednotce ESPON (v případě, že velikost souboru neumožňuje zaslání elektronickou poštou, mohou být zprávy předány nahráním do vyhrazeného intranetového prostoru programu). Ve snaze o naprostou transparentnost Koordinační jednotka umístí obdržené zprávy na webové stránky ESPON. Termíny pro předložení výše uvedených zpráv budou uvedeny v projektových specifikacích a ve smlouvě o poskytnutí finančních prostředků a budou se shodovat s termíny pro předložení zpráv o průběhu činnosti (progress reports), jejichž schválení umožní uvolnění platby vzniklých nákladů Postup při podání žádosti Všechny projekty aplikovaného výzkumu financované v rámci této priority budou předmětem výběrového řízení. Pro každý tematický úkol budou vypracovány projektové specifikace odpovídající výše popsanému rámci výzkumu. Jakmile bude Monitorovacím výborem rozhodnuto o zahájení výběrového řízení, bude vydáno předběžné oznámení výběrového řízení s uvedením informací k tématům, která budou součástí výběrového řízení. Předběžné oznámení bude široce zveřejněno uvedením na webových stránkách ESPON, v bulletinu ESPON a také v Úředním věstníku Evropské komise, sérii C. Zároveň budou členské a partnerské státy účastnící se programu ESPON 2013 informovány o plánované výzvě, aby mohly být informace celonárodně šířeny k potenciálním vedoucím a projektovým partnerům (Lead, Project Partners). Předběžné oznámení bude normálně vyhlášeno osm týdnů před zveřejněním výzvy k podávání návrhů. Postup předběžného oznámení má usnadnit předložení návrhu v pozdějším stádiu tím, že příjemci, kteří mají zájem, dostanou možnost se předem připravit. Předběžné oznámení dává příležitost k rovnému začlenění myšlenek všech partnerů a tak k zajištění vysoké úrovně zájmu o projekt. Doplňující předností je, že si partneři mohou během této přípravné fáze vyzkoušet, jak funguje spolupráce před zahájením realizace vlastních projektových aktivit. Po zveřejnění výzvy k podávání návrhů prostřednictvím stejných kanálů jako u předběžného oznámení budou zpřístupněny příslušné projektové specifikace na webových stránkách Koordinační jednotky ESPON (www.espon.eu) s uvedením tematického záběru projektu, jeho všeobecných cílů a předpokládaných úkolů primárního výzkumu a rovněž očekávaných výsledků a časového rozvržení pro výstupy. Výzvy k podávání návrhů budou obvykle otevřeny po dobu dvou měsíců (40 45 pracovních dnů). Návrhy by měly být předkládány podle požadavků na žádosti uvedených a specifikovaných v balících žádostí (application packs). Standardizované formuláře žádostí poskytne program ESPON Bude zajištěna automatická registrace návrhů Výběrová procedura Výběrová procedura začíná bezprostředně po konečném termínu pro předkládání projektových návrhů. Sestává z dvou samostatných částí posuzování kontroly způsobilosti 2 Pro každý projekt aplikovaného výzkumu bude sestavena poradní skupina - Sounding Board, provázející projekt po celou dobu jeho existence a poskytující poradenství TPG ve vědeckých otázkách a rovněž významná pro tvůrce politik. Poradní skupiny Sounding Boards budou obvykle sestávat z jednoho vědce a jednoho praktika. Jejich úkoly budou spočívat v hodnocení projektových návrhů, poskytování stálé zpětné vazby pro TPG a komentování jejich zpráv. 14

Program ESPON 2013 Programový manuál

Program ESPON 2013 Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009, 20. dubna 2010, 15. 16. listopadu 2010 a 23. 24. června

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

OP ESPON Odborný seminář k EÚS. PS ESPON 2020 vs. OP ESPON 2013

OP ESPON Odborný seminář k EÚS. PS ESPON 2020 vs. OP ESPON 2013 OP ESPON Odborný seminář k EÚS PS ESPON 2020 vs. OP ESPON 2013 Program ESPON ESPON 2020 European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (Evropská monitorovací síť pro územní plánování

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2015 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační

Více

Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Příloha A) Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Proces hodnocení projektů v rámci výzvy 5.3 oblasti podpory 3.2 prioritní osy 3 OP VaVpI sestává ze dvou částí.

Více

P R O G R A M Y (skupiny projektů)

P R O G R A M Y (skupiny projektů) PRACOVNI PŘKLAD P R O G R A M Y (skupiny projektů) Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1 CO JE TO PROGRAM?... 3 1.3 PODÍL GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Program ESPON 2013. EVROPSKÁ UNIE Částečně financováno Evropským fondem pro regionální rozvoj INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program ESPON 2013. EVROPSKÁ UNIE Částečně financováno Evropským fondem pro regionální rozvoj INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program ESPON 2013 EVROPSKÁ UNIE Částečně financováno Evropským fondem pro regionální rozvoj INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Verze říjen 2009 2 Obsah Charakteristika programu... 5 Historie programu ESPON...

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska PRACOVNI PŘKLAD BLOKOVÉ GRANTY ( Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska 2004-2009 Obsah 1. OBECNÉ... 3 1.1 CO JE TO BLOKOVÝ GRANT?... 3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ... 3 1.3

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Partnerství znalostního transferu

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Partnerství znalostního transferu Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Partnerství znalostního transferu Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A Binární (vylučovací)

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok Obecná pravidla

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok Obecná pravidla Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017 Obecná pravidla Obsah 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2017 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro žadatele o poskytnutí dotace 5. Organizační zajištění

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Výběrová kritéria pro výzvu 6.3 Pre-seed aktivity

Výběrová kritéria pro výzvu 6.3 Pre-seed aktivity Příloha A) Výběrová kritéria pro výzvu 6.3 Pre-seed aktivity Proces hodnocení projektů v rámci výzvy 6.3 oblasti podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 58. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 12. schůze konané dne 10. listopadu 2004 k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY PRACOVNI PŘEKLAD Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 (1.revize- 26.ledna 2006) Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1 CO JE TO INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT?...3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ...3 1.3 PODÍL

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu pro výzvy č. 27 52 a č. 91 a 92 Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, III a V

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/2010 - podoblast podpory 3.1.2 V 20 VK 1.0_3.1.2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 1 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno

Více

Finanční zdroje euroregionů v období

Finanční zdroje euroregionů v období Finanční zdroje euroregionů v období 2007-2013 Cíle regionální politiky 2007-2013 V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci

Více

PODPORA PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACI

PODPORA PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACI Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního Programu Zaměstnanost PODPORA PROSTUPNÉHO

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem

Více

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR číslo 27 ze dne 1. prosince 2016 ke kritériím pro výběr operací Operačního programu Praha pól růstu ČR v případě finančních

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podklady pro projednání 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího, v kraji Vysočina.

Více

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Program Horizontální témata ve strukturálních fondech 2007

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH Město Kopřivnice vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH 1. Identifikace výzvy Opatření 2.1. Regenerace bytového

Více

PODPORA PROGRAMU ASISTENCE PREVENCE KRIMINALITY

PODPORA PROGRAMU ASISTENCE PREVENCE KRIMINALITY Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního Programu Zaměstnanost PODPORA PROGRAMU

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 1. Základní údaje o žádosti Název projektu: 2. Údaje o žadateli 2.1.1. Základní údaje Obchodní firma: Právní forma: IČ: Počet zaměstnanců: DIČ: 2.1.2.

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (DÁLE OP VaVpI ) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení OP VaVpI vyhlašuje

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 01 kontinuální Celková částka

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Vzdělávání pro kvalitní logistiku. Nákup služeb. Frost Logistics spol. s r.o.

Vzdělávání pro kvalitní logistiku. Nákup služeb. Frost Logistics spol. s r.o. Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace k podlimitní zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování. 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014

Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování. 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014 République Hellénique Hellenic Republic 16CEMAT(2014)6Fin Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014 REZOLUCE Č. 2 O PŘÍNOSU CEMAT

Více

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ PŘÍLOHA 7 I. SUB-PROJEKTY A. POSOUZENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ kontrolní seznam Ano Ne Žádost je dodána v elektronické podobě v předepsaném formátu Žádost je

Více

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2017

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2017 Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2017 1 Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č... ze dne. vyhlašuje město Litoměřice výzvu pro poskytovatele sociálních služeb na předkládání

Více

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM KRITERIUM 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI DOKUMENTY, PARTNERSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ IPRM. 1.1 Soulad s nadřazenými dokumenty 1.1.1 Jak IPRM vychází ze strategií a programových

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

VÝZKUMNÝ POTENCIÁL: CÍLE PROGRAMU, AKTUÁLNÍ VÝZVA Brno, 29. září 2009 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz KONTEXT PROGRAMU V ROCE 2010 posílení potenciálu výzkumných institucí z méně

Více

MĚSTO KUTNÁ HORA Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017

MĚSTO KUTNÁ HORA Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 MĚSTO KUTNÁ HORA Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 Jedná se o program neinvestičního charakteru. Schváleno: Usnesením zastupitelstva města Kutná Hora

Více

FORMÁLNÍ KRITÉRIA PLATNÁ PRO JEDNOTLIVÉ AKCE PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI V ČESKÉ REPUBLICE, PLATNÁ OD ROKU 2012

FORMÁLNÍ KRITÉRIA PLATNÁ PRO JEDNOTLIVÉ AKCE PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI V ČESKÉ REPUBLICE, PLATNÁ OD ROKU 2012 FORMÁLNÍ KRITÉRIA PLATNÁ PRO JEDNOTLIVÉ AKCE PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI V ČESKÉ REPUBLICE, PLATNÁ OD ROKU 2012 A) FORMÁLNÍ KRITÉRIA PLATNÁ PRO VÝMĚNY MLÁDEŽE, AKCE 1.1. Žádost o grant Akce 1.1 programu Mládež

Více

Roční evaluační plán. Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok návrh verze 1.0

Roční evaluační plán. Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok návrh verze 1.0 Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2007 návrh verze 1.0 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2007-2013 VYDÁNÍ

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více