Program ESPON Programový manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program ESPON 2013. Programový manuál"

Transkript

1 Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro regionální rozvoj INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2

3 Obsah 1. Operační program ESPON Všeobecný úvod Priority a operace programu ESPON Priorita 1: Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: Důkazy evropských územních trendů, perspektiv a dopadů politik Projekty aplikovaného výzkumu: mezitematická a tematická analýza a územní dopad politik EU Systém znalostní podpory Priorita 2: Cílená analýza na základě poptávky Základní údaje o cílených analýzách a jejich realizaci Účel cílené analýzy Typy akcí Mapování poptávky zainteresovaných subjektů Příprava analýzy Priorita 3: Vědecká platforma a nástroje Databáze ESPON a vývoj dat Územní ukazatele/indexy a nástroje Systém územního monitorování a podávání zpráv Aktualizace ukazatelů a map Operační ustanovení Priorita 4: Kapitalizace, vlastnictví a účast: vytváření kapacit, dialog a networking Média a publikace Evropské semináře a workshopy Nadnárodní síťové aktivity Postupy podávání žádostí a výběrové řízení používané u výzev k podávání návrhů Průběžné hodnocení v rámci programu ESPON Monitorování a hodnocení programů a projektů Plán hodnocení Řízení a transparentnost Řízení programu Žádost o souhlas s projektem, řízení a realizace projektu Žádost a výběr projektu Smlouvy 88 3

4 8.3 Partnerství v rámci nadnárodní projektové skupiny Rozpočet projektu Předkládání zpráv Finanční kontrola prvního stupně (FLC) Monitorování Změny projektu Uzávěrka projektu Jiné kontroly Nesprávnosti a následná opatření Odvolací řízení 130 4

5 Úvod má poskytnout snadno srozumitelné informace o realizaci programu ESPON 2013 a sloužit jako průvodce pro všechny zúčastněné činitele, řídící a certifikační orgány, Monitorovací výbor, Koordinační jednotku a konečné příjemce. Obsahuje veškeré informace, které byly v předchozích obdobích Strukturálních fondů uvedeny v Programovém dodatku (Programme Complement). Tento dokument již není nezbytný, ale pro efektivní realizaci jsou prospěšné praktické informace a pokyny o provádění různých operací a rovněž o řízení programu. je koncipován jako příručka pro orgány programu a také jako zdroj podrobných informací pro potenciální příjemce, často jako součást balíku žádosti (Application Packs) a pro poskytovatele služeb v souvislosti s vyhlašováním veřejných soutěží, protože uvádí podrobnosti o cílech a ustanoveních týkajících se realizace pro různé operace předpokládané Operačním programem ESPON Základní struktura Programového manuálu odpovídá prioritám Operačního programu, aby tak byl flexibilním dokumentem, jehož části lze využít samostatně, dále rozvíjet a snadno aktualizovat na základě zkušeností z realizace programu. Manuál se snaží uplatnit způsob, který je snadno srozumitelný potenciálním příjemcům i poskytovatelům služeb. Předpokládá se, že tento dokument bude dále rozvíjen a zdokonalován na základě zkušeností získaných v průběhu realizace programu a v důsledku veškerých změn, o nichž rozhodne Operační program samotný. 5

6 1. Operační program ESPON Všeobecný úvod Celkovým cílem programu ESPON 2013 je: Podporovat rozvoj politik vztahujících se k cíli územní soudržnosti a harmonický rozvoj evropského území (1) zajištěním srovnatelných informací, důkazů, analýz a scénářů k územní dynamice a (2) odhalováním územního kapitálu a potenciálů pro rozvoj regionů a větších území přispívajících k evropské konkurenceschopnosti, územní spolupráci a udržitelnému a vyváženému rozvoji. Při prosazování celkového cíle budou mít všeobecné snahy následující zaměření: Účelem programu ESPON 2013 bude získání dalších evropských důkazních materiálů, znalostí, údajů a ukazatelů týkajících se územní soudržnosti a rozvoje, které mohou operativně sloužit k vytváření politik. V tomto ohledu bude program přihlížet k tomu, čeho bylo/bude dosaženo programem ESPON Politická poptávka bude určovat témata a politiky EU, kterými je třeba se zabývat v akcích aplikovaného výzkumu a zajistí zaměření na politický proces. Pokrok, jehož bude dosaženo v programu ESPON 2006, bude dále prohlubován a rozšiřován podle poptávky vyjádřené zúčastněnými tvůrci politik. Průzkumné snahy a perspektivní studie podpoří budoucí témata související s politikami. Aplikovaný výzkum vytyčí cestu integrované analytické aktivitě v konkrétních územních kontextech. Přístup orientovaný na uživatele zajistí kapitalizaci programu ESPON Stávající znalostní základna ESPON již je schopna nabídnout operativní podporu strategickým procesům v menších nebo větších územních rámcích a v mezích doposud zkoumaných témat. Program ESPON 2013 poskytne prostřednictvím výrazného zapojení zainteresovaných subjektů a vytvářením povědomí cílené analytické výsledky na základě poptávky a v reakci na stávající potřeby. Aby bylo dosaženo všeobecných cílů, budou plněny následující specifické úkoly pro zajištění cílené a operativní realizace programu: Tematické orientace aplikovaného výzkumu budou vycházet ze strategických úvah a budou inspirovány politickými prioritami Komise a členských států EU tak, aby plnily politickou poptávku, která se vztahuje na evropské politické procesy, zejména pokrok v oblasti politiky územní soudržnosti a také z témat obsažených v nařízeních Strukturálních fondů a jiných evropských dokumentech. Přístup z hlediska politické poptávky, který zapojuje tvůrce politik a praktické činitele, bude nadále stimulován a podporován prostřednictvím cíleného vytváření povědomí a zapojení a vytváření vnímání evropského rozměru regionální politiky a územního rozvoje u zainteresovaných subjektů v celém Společenství na evropské, národní a regionální úrovni. Politická poptávka po aplikovaném územním výzkumu a cílených analytických výsledcích bude rovněž zjišťována transparentními konzultacemi/screeningy zájmu, které jsou zaměřeny na klíčové zainteresované subjekty na evropské a národní úrovni působící v oblasti úkolů týkajících se územního rozvoje a v kontextu evropských programů souvisejících se Strukturálními fondy (jde zde zejména o jiné programy interregionální spolupráce). Analytická podpora inicializace územní spolupráce v klastrech a sítích, zapojení regionů, městských a venkovských území a rovněž území se specifickými charakteristikami bude 6

7 zajištěna prostřednictvím doložení relativních regionálních předností z evropské perspektivy a společných strategií ve prospěch územního rozvoje, což by mohlo mít demonstrativní účinek na ostatní oblasti. Geografické podrobnosti akcí, které mohou zajistit předběžný zájem a dialog, především prostřednictvím cílené analýzy zahrnující podrobnější informace o regionálních/místních oblastech, budou zajištěny hlavně intenzivnějším využíváním případových studií. Kontrola kvality a validace aplikovaného výzkumu a dat a jejich použitelnosti bude významnou součástí procesu ESPON 2013 a bude jí dosahováno prostřednictvím (1) podpory z hlediska programu externích znalostí a dovedností pro akce aplikovaného výzkumu týkajícího se územního rozvoje, (2) stálého procesu zpětné vazby co do jejich skutečné prospěšnosti v kontextu cílené analýzy, seminářů a aktivit v oblasti síťování, do nichž jsou zapojeni tvůrci politik a praktičtí činitelé a (3) posíleného programu podpory interních znalostí. Podpora znalostí a schopností v souvislosti s územním rozvojem a soudržností bude zajištěna a využívána pro validaci výsledků aplikovaného výzkumu prostřednictvím úkolových skupin (task forces)/diskusních fór ( sounding boards ) v interaktivním procesu s nadnárodními projektovými skupinami realizujícími projekty. Pro výstupy cílené analýzy založené na výsledcích ESPON je validace a kontrola použitelnosti součástí procesu a zapojení praktiků. Síť kontaktních míst ESPON, operativní ve všech členských státech EU, podpoří vytváření povědomí a zapojení národních a regionálních tvůrců politik a praktiků z celé Evropy a zajistí celoevropskou správnost informací v akcích aplikovaného výzkumu formou kontroly chyb. Vědecká a intelektuální podpora, krátkodobá i dlouhodobá, bude při provádění aplikovaného výzkumu v oblasti územního rozvoje a soudržnosti stimulována spoluprací s vědeckými organizacemi, jež patří k multidisciplinárnímu evropskému společenství zabývajícím se územním výzkumem. Vědecká platforma ESPON bude zdokonalována a udržována včetně databáze ESPON, ukazatelů, nezbytných analytických nástrojů a metodik. Regionalizovaný evropský soubor (včetně časových řad) bude celkově zlepšován s využitím dostupných zdrojů na evropské a národní úrovni a zajištěním důkladné validace kvality výsledků znalostní podporou v rámci programu a srovnatelnosti dat statistickou podporou. Bude vytvořen systém monitorování pro evropské územní trendy a dopady politik, který zajistí příslušné informace o územním rozvoji pro cílové skupiny ve vztahu k politickým orientacím pro harmonické a vyvážené území EU a územní soudržnost. Tuto akci podpoří síťování s národními územními observatořemi (spatial observatiries). Bude konsolidována veřejná dostupnost výsledků ESPON, zejména transparentní přístup v rámci celé EU ke srovnatelným a regionalizovaným informacím a analýzám týkajícím se regionální konkurenceschopnosti a územních potenciálů, včetně nedostatečně využívaných potenciálů regionů a větších území a rovněž faktorů zlepšení atraktivity, zaměření na příležitosti rozvoje nových aktiv a na udržitelný rozvoj, kvality života a životní prostředí. Podmínky pro nadnárodní projektové skupiny (Transnational Project Groups TPG) a postupy uplatnění pro akce ESPON budou stimulovat mnohé nabídky a rozpočtová opatření, jež mohou zajistit zapojení vysoce kvalifikovaných projektových skupin. Bude zajištěna efektivní a kompetentní koordinace a jednoduché řídící struktury a mechanismy finančního řízení a rovněž dostatečná analytická kapacita dostupná pro zajištění syntézy výsledků pro rozvoj politik. 7

8 1.2 Priority a operace programu ESPON 2013 Situační analýza ukázala různé silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby vztahující se na program ESPON Tyto prvky se projevily v hierarchii cílů. Pro splnění těchto cílů bude realizována řada priorit a akcí. Program ESPON 2013 bude provádět aktivity v rámci pěti priorit na úrovni programu, které odrážejí strategii programu a všeobecné stanovené cíle. Mezi 5 programových priorit patří následující: Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: důkazy územních trendů, perspektiv a dopadů politik Cílená analýza založená na poptávce uživatelů: evropská perspektiva v oblasti rozvoje různých typů území Vědecká platforma a nástroje: územní ukazatele a data, analytické nástroje a vědecká podpora Kapitalizace, vlastnictví a účast: vytváření kapacit, dialog a síťové propojení Technická pomoc, analytická podpora a komunikace. Programové priority budou stanoveny Monitorovacím výborem ESPON jako konkrétní akce a nedílná součást realizace programu ESPON Avšak operační cíle, hlavní typy akcí, operační ustanovení, cílové skupiny a koneční příjemci a také předběžná kvantifikace očekávaných výstupů, výsledků a dopadů, jsou součástí každé priority. Operační program ESPON 2013 schválený Evropskou komisí uvádí více informací o akcích plánovaných v rámci každého programu a každé programové priority a je k dispozici na 8

9 2. Priorita 1: Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: důkazy evropských územních trendů, perspektiv a dopadů politik Analýza SWOT programu ESPON 2006, provedená během vytváření programu ESPON 2013, jasně ukazuje, že je pro evropský politický rozvoj třeba více akcí aplikovaného výzkumu a že v předchozím programu existovala tematická zaujatost ve prospěch socioekonomických poznatků. Akce plánované v rámci první programové priority mají mimo jiné nadále vytvářet nové důkazy založené na srovnatelných informacích týkajících se hlavních územních otázek a priorit. Dále by tyto akce měly přispívat ke zlepšení stávajících informací v rámci celé EU a k posílení znalostí a schopností potřebných pro zajištění vědecky ověřených výsledků. Těchto cílů bude dosaženo pomocí tří hlavních typů akcí: a) Mezitematická a tematická analýza (definující územní potenciály a problémy), včetně studií územních trendů a prospektivních studií b) Studie územního dopadu politik EU c) Systém znalostní podpory Knowledge Support System (KSS) 9

10 2.1 Projekty aplikovaného výzkumu: mezitematická a tematická analýza a územní dopad politik EU Aplikovaný výzkum v rámci programu ESPON 2013 bude volit informace a důkazy o územních potenciálech a úkolech se zaměřením na příležitosti k úspěchu v rozvoji regionů a měst. Mezitematický aplikovaný výzkum bude hlavní aktivitou zahrnující stávající tematickou analýzu a doplňující budoucí analýzu nových témat. Další důležitou oblastí analýzy bude dopad politik EU. Na podporu akcí aplikovaného výzkumu bude vytvořen Systém znalostní podpory pro zajištění vysoké kvality výsledků (viz kapitola 2.2). Projekty aplikovaného výzkumu, které budou prováděny v rámci Priority 1, budou orientovány na poptávku tvůrců politik a schvalovány Monitorovacím výborem (Monitoring Committee MC) ESPON Cíle První typ akcí aplikovaného výzkumu povede k většímu pochopení složitosti územního rozvoje v Evropě. Poskytování regionalizovaných, aktualizovaných informací pomůže identifikovat potenciální součinnosti a/nebo střety různých politik a územních aktiv a potenciálů. Začlenění analýzy na různá témata pro různá území dodá prospektivním studiím časový rozměr orientovaný na budoucnost, což představuje klíčový prvek pro připravenost zainteresovaných subjektů k reakci na problémy a k využití nových a/nebo nedostatečně využívaných příležitostí k rozvoji. Studie územního dopadu poskytnou informace na podporu monitorování výsledků politik expost a tak umožní lepší porozumění příčinně důsledkovým vztahům na různých územních úrovních. Rozvoj dostatečně propracované metodiky pro hodnocení dopadu ex-ante může navíc podpořit územní povědomí v sektorových politikách. Důkaz územních dopadů sektorových politik, jak ex-ante tak ex-post, přispěje ke zlepšení koordinace a vzájemné součinnosti mezi sektorovými politikami a vytvoří přidanou hodnotu pro regionální politiku a územní rozvoj Tematické osy Pokrok, jehož bylo dosaženo programem ESPON 2006, bude dále prohlubován a rozšiřován v závislosti na poptávce vyjádřené tvůrci politik zapojenými do ESPON Průzkumné úsilí a prospektivní studie podpoří budoucí témata vztahující se k politikám. Projekty aplikovaného výzkumu v rámci Priority vytyčí cestu integrované analytické aktivitě v konkrétních územních kontextech. Rámec pro aplikovaný výzkum je organizován ve třech tematických osách: (1) Územní rozvoj a konkurenceschopnost regionů, městských a venkovských území (2) Územní spolupráce (3) Územní dopad politik EU Prostor pro analýzu a shromažďování dat bude normálně zahrnovat všechny země podílející se na programu ESPON S ohledem na možné rozšíření geografického pokrytí projektů ESPON mohou být zapojeny kandidátské země EU (tj. Chorvatsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko) a/nebo jiné země západního Balkánu (tj. Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Albánie, Kosovo pod správou OSN podle rezoluce Rady 10

11 bezpečnosti č. 1244), pokud to umožní situace v těchto zemích v oblasti dat pro konkrétní výzkumné úkoly. Rozšíření geografického pokrytí projektu aplikovaného výzkumu však bude předmětem rozhodování Monitorovacího výboru ESPON. Rámec pro potenciální výzkumná témata zahrnuje politické orientace a priority týkající se Politiky soudržnosti a mezivládní spolupráce stanovené politickými dokumenty, jako jsou Evropská perspektiva územního rozvoje (European Spatial Development Perspective) a Územní agenda EU (Territorial Agenda of the EU). Tematická orientace aplikovaného výzkumu bude rovněž ovlivněna hodnocením pokrytí a mezer v rámci programu ESPON 2006 a může čerpat inspiraci z možností poskytovaných Monitorovacím výborem v rámci přípravných studií včetně studií malých a středně velkých měst, sociální dimenze územního rozvoje a územních dopadů environmentálních politik. Dále mohou být pro další aplikovaný výzkum posuzována také jiná témata inspirovaná poptávkou uživatelů. V některých případech mohou být projekty aplikovaného výzkumu podpořeny případovými studiemi na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru ESPON Mapování poptávky Poptávka týkající se politického rozvoje ze strany členů Monitorovacího výboru ESPON bude klíčovým kritériem výběru pro tematické orientace projektů aplikovaného výzkumu. Témata podporující územní soudržnost a spolupráci budou mít vysokou prioritu mezi tématy vztahujícími se k Lisabonské strategii a udržitelnému hospodářskému rozvoji. Pro aplikovaný výzkum v rámci programu ESPON 2013 bude v každém případě prioritou integrovaná analýza s přihlédnutím k několika sektorům, tématům a/nebo různým územním dimenzím. Rozhodování o akcích aplikovaného výzkumu bude prováděno v několika momentech v průběhu realizace programu. Tematické orientace v rámci programu ESPON 2013 by neměly a nemohou být plně určovány předem na programové období v trvání sedmi let. Musí převažovat flexibilita, aby mohl mít MC příležitost tematických voleb v průběhu vývoje politiky. Vyjednávací výbor (Concertation Committee CC) bude tento proces usnadňovat navrhováním strategických témat, která mohou být analyzována v rámci projektů aplikovaného výzkumu podle Priority 1. Rovněž může poskytovat poradenství programu ESPON 2013 v souvislosti s evropskou politickou agendou a tak zajišťovat, aby byly územní důkazy k dispozici ve správný okamžik na podporu rozvoje politik. S ohledem na mapování poptávky po příslušných tematických úkolech budou v programovém období organizovány konzultace zainteresovaných subjektů. Ty se budou konat formou dotazníků šířených mezi zainteresovanými subjekty na evropské, národní a regionální úrovni působícími v oblasti témat týkajících se územního rozvoje a v kontextu evropských programů souvisejících se Strukturálními fondy (zejména ostatními programy nadnárodní spolupráce). Aby byla umožněna transparentnost tohoto screeningového procesu, bude dotazník umístěn na webové stránky ESPON a zpřístupněn tak zainteresovaným subjektům, které by se nemusely podílet na zasílací iniciativě. Bulletin ESPON Newsletter bude uvádět údaje o průběhu konzultací, aby bylo zajištěno, že bude informován co nejširší okruh zainteresovaných subjektů. Dále by mohly být k projednání poptávky zainteresovaných subjektů využity semináře ESPON a/nebo jiné velké akce v kontextu evropského územního rozvoje a politiky soudržnosti (např. zasedání generálního ředitelství (DG)). 11

12 Výsledky těchto konzultací budou zpracovány a zhuštěny Koordinační jednotkou (CU), rozděleny do tematických orientací, které budou poté předmětem intenzivního dialogu s Monitorovacím výborem (MC). CC může poskytnout doplňující vedení tohoto procesu vytvořením vazby na příslušnou stávající evropskou politickou agendu. Pro zajištění efektivního působení se plánují nejméně tři hlavní kola výběru akcí Monitorovacím výborem. Kromě toho může být rovněž rozhodnuto o samostatných akcích Očekávané výsledky a výstupy Analytické aktivity projektů financovaných v rámci Priority 1 se budou zabývat územními prvky, typy a fenomény v daném socio-ekonomickém kontextu. Projekty budou řešit otázky obsažené v projektové specifikaci vypracované pro každý projekt se zajištěním důkladné analýzy prokazující jasné pochopení územních struktur, trendů, perspektiv a dopadů v souvislosti se socio-ekonomickou realitou. Výsledky projektů budou odrážet stávající vědecké poznatky a metodické standardy by měly být prezentovány tak, aby bylo zajištěno jejich praktické využití. Projektové týmy budou žádány, aby přísně dodržovaly daný časový rozvrh pro realizaci projektu co do koordinace a přizpůsobení příslušné politické agendě. Geografické pokrytí projektů bude obvykle zahrnovat všechny regiony a země, které se podílejí na programu ESPON 2013 s co největším možným množstvím podrobností, v závislosti na dostupnosti srovnatelných dat. MC však by mohl rozhodnout o zahájení omezeného počtu analýz a studií zaměřených na menší geografické subjekty. Také by mohly být iniciovány projekty v měřítku rozšířeném z územního hlediska pro získání informací v širším kontextu a/nebo o regionech a sousedících zemích nebo kontinentech, které se nepodílejí na programu ESPON Pokud jde o začlenění kandidátských zemí EU (tj. Chorvatsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko) a/nebo jiné země západního Balkánu (tj. Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Albánie, Kosovo pod správou OSN podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244) do projektů aplikovaného výzkumu, budou požádány Nadnárodní projektové skupiny (Transnational Project Groups TPG), aby vyhodnotily příslušnou situaci v oblasti dat pro specifické otázky výzkumu, na nichž pracují a podaly o ní zprávu ve své úvodní zprávě (inception report). Pokud to situace dovolí, budou tyto země rovněž zapojeny. Od projektových týmů realizujících projekty aplikovaného výzkumu se očekávají následující výstupy: - Prezentace statu-quo aplikovaného výzkumu na seminářích ESPON, které budou organizovány dvakrát ročně 1. - Data a mapy vytvořené v rámci výzkumných projektů budou předány ve formátu, který umožní jejich začlenění do Vědecké platformy ESPON (u map by to měl být vektorový formát uložený jako soubory.eps,.pdf nebo.ai, zatímco pro databázi to může být ve formátu kompatibilním s MS Access). Mapy by měly být vytvořeny ve dvou samostatných vrstvách, aby bylo možné je lépe dále využívat. První vrstva by měla sestávat ze samotné mapy, tj. geografických hranic, barev, symbolů používaných na mapě atd. Druhá vrstva je určena pro legendu a popisky mapy, které by mohly být překládány 1 Pokud se to jeví jako přiměřené, bude podle časového období projekt probíhat v době prvního semináře ESPON v období realizace projektu (alespoň 5 6 měsíců). Podle povahy semináře ESPON interního nebo otevřeného pro všechny, kdo se zajímají o program a jeho výsledky se bude prezentace zabývat různými aspekty projektu. (Zatímco na interním semináři budou pro posluchače zajímavé jednotlivé kroky vývoje projektu a jeho průběh, v rámci externího semináře by měla být prezentace zaměřena na případná zjištění.) 12

13 v členských a partnerských státech do jejich vlastních jazyků pro zajištění lepšího předávání regionálním a/nebo místním zainteresovaným subjektům. Mapy je třeba dodávat ve formátu rozlišení, který je vhodný pro prezentace, webové služby atd., a také ve formátu vysokého rozlišení (minimálně 300 dpi), který lze snadno použít pro tisk. Pokud jde o vývoj nových dat a map a/nebo využití stávajících dat, TPG, které pracují na projektech v rámci Priority 1, by měly v každém případě úzce spolupracovat s TPG pověřenými vývojem databáze ESPON Dodání modelů vypracovaných v rámci výzkumného projektu, které budou začleněny do souboru nástrojů (tool box) ESPON a zpřístupněny ostatním. - Předávání výsledků projektů v rámci mezinárodních konferencí a seminářů, např. nadnárodních aktivit Sítě kontaktních míst ESPON (ECP) a akcí organizovaných Koordinační jednotkou. Aktivity předávání výsledků je třeba plánovat v návrhu projektu a začlenit do specifického pracovního balíku číslo 3 Diseminace (Dissemination) a jejich realizace by měla probíhat alespoň šest měsíců po předání závěrečné zprávy projektu. Projektové týmy by však měly uvážit, že jejich základní činností je aplikovaný výzkum. Přidělování prostředků pro všechny pracovní balíky by mělo následně tento aspekt odrážet. Pro zajištění konzistentnosti aktivit v rámci šíření výsledků projektu s příslušnými aktivitami organizovanými na úrovni Programu by měl projektový tým vzít v úvahu cíle a akce Priority 4 programu ESPON 2013 Kapitalizace, vlastnictví a účast: vytváření kapacit, dialog a síťové propojení, využít tyto prostředky a snažit se o komplementaritu. Kromě výše uvedeného jsou povinné následující série výstupů: - Úvodní zpráva, sestávající maximálně z 20 stran (plus případné přílohy), založená na přístupu popsaném v návrhu projektu a předložená dvanáct týdnů po zahajovacím zasedání (Kick-off Meeting). Úvodní zpráva (Inception report) sestává z dvou částí. V obsahové části by měla uvádět podrobnější přehled výzkumného postupu, který má být uplatněn, metodiku a předpoklad pro další zkoumání a rovněž hlavní literaturu, zdroje údajů atd. Kromě toho by měla uvádět rozdělení pracovních balíků mezi partnery. Dále by Úvodní zpráva ve své finanční části s vyplněním šablony dodané Programem měla rovněž podrobně uvádět rozdělení rozpočtu projektu mezi jednotlivé partnery podle rozpočtové linie. TPG by měla ukazovat, jak mají být syntetizovány jednotlivé pracovní balíky, aby vytvořily sourodou projektovou zprávu. Úvodní zpráva by měla po celou dobu trvání projektu sloužit jako základ pro hodnocení vývoje projektu. Kdykoli jsou předkládány zprávy o průběhu projektu nebo průběžné zprávy (Interim reports), měly by být kontrovány ve vztahu k Úvodní zprávě, aby se ukázalo, zda bylo dosaženo pokroku, pokud jde o obsah, v předpokládaném časovém rámci. - Jedna nebo dvě průběžné zprávy v závislosti na trvání projektu, sestávající z maximálně 50 stran (plus případné přílohy) a obsahující stručné shrnutí, popis metodiky, prezentaci hlavních dosud dosažených výsledků a popis dalšího postupu. - Návrh závěrečné zprávy sestávající z maximálně 50 stran (plus stručné shrnutí o maximálně 10 stranách) hlavních výsledků, analýzy výsledků včetně popisu trendů územního rozvoje a výsledných dopadů, krátkodobých i dlouhodobých, interpretace nově vytvořených map a v případě, že se výzkum zaměřuje na témata, která řeší ESPON 2006 a poskytuje rozporné výsledky objasnění těchto rozdílů a předložení návrhů na další evropský aplikovaný výzkum, případové studie atd. - Závěrečná zpráva jako revidovaná a zdokonalená verze návrhu závěrečné zprávy na základě připomínek dodaných Monitorovacím výborem, poradní skupinou Sounding 13

14 board 2 a Koordinační jednotkou. Pamatujte, že Závěrečná zpráva v rozsahu maximálně 50 stran je považována za hlavní výstup projektu aplikovaného výzkumu. Všechny výše uvedené zprávy budou zaslány jak v tištěné verzi poštou na poštovní adresu Koordinační jednotky ESPON, tak elektronicky Koordinační jednotce ESPON (v případě, že velikost souboru neumožňuje zaslání elektronickou poštou, mohou být zprávy předány nahráním do vyhrazeného intranetového prostoru programu). Ve snaze o naprostou transparentnost Koordinační jednotka umístí obdržené zprávy na webové stránky ESPON. Termíny pro předložení výše uvedených zpráv budou uvedeny v projektových specifikacích a ve smlouvě o poskytnutí finančních prostředků a budou se shodovat s termíny pro předložení zpráv o průběhu činnosti (progress reports), jejichž schválení umožní uvolnění platby vzniklých nákladů Postup při podání žádosti Všechny projekty aplikovaného výzkumu financované v rámci této priority budou předmětem výběrového řízení. Pro každý tematický úkol budou vypracovány projektové specifikace odpovídající výše popsanému rámci výzkumu. Jakmile bude Monitorovacím výborem rozhodnuto o zahájení výběrového řízení, bude vydáno předběžné oznámení výběrového řízení s uvedením informací k tématům, která budou součástí výběrového řízení. Předběžné oznámení bude široce zveřejněno uvedením na webových stránkách ESPON, v bulletinu ESPON a také v Úředním věstníku Evropské komise, sérii C. Zároveň budou členské a partnerské státy účastnící se programu ESPON 2013 informovány o plánované výzvě, aby mohly být informace celonárodně šířeny k potenciálním vedoucím a projektovým partnerům (Lead, Project Partners). Předběžné oznámení bude normálně vyhlášeno osm týdnů před zveřejněním výzvy k podávání návrhů. Postup předběžného oznámení má usnadnit předložení návrhu v pozdějším stádiu tím, že příjemci, kteří mají zájem, dostanou možnost se předem připravit. Předběžné oznámení dává příležitost k rovnému začlenění myšlenek všech partnerů a tak k zajištění vysoké úrovně zájmu o projekt. Doplňující předností je, že si partneři mohou během této přípravné fáze vyzkoušet, jak funguje spolupráce před zahájením realizace vlastních projektových aktivit. Po zveřejnění výzvy k podávání návrhů prostřednictvím stejných kanálů jako u předběžného oznámení budou zpřístupněny příslušné projektové specifikace na webových stránkách Koordinační jednotky ESPON (www.espon.eu) s uvedením tematického záběru projektu, jeho všeobecných cílů a předpokládaných úkolů primárního výzkumu a rovněž očekávaných výsledků a časového rozvržení pro výstupy. Výzvy k podávání návrhů budou obvykle otevřeny po dobu dvou měsíců (40 45 pracovních dnů). Návrhy by měly být předkládány podle požadavků na žádosti uvedených a specifikovaných v balících žádostí (application packs). Standardizované formuláře žádostí poskytne program ESPON Bude zajištěna automatická registrace návrhů Výběrová procedura Výběrová procedura začíná bezprostředně po konečném termínu pro předkládání projektových návrhů. Sestává z dvou samostatných částí posuzování kontroly způsobilosti 2 Pro každý projekt aplikovaného výzkumu bude sestavena poradní skupina - Sounding Board, provázející projekt po celou dobu jeho existence a poskytující poradenství TPG ve vědeckých otázkách a rovněž významná pro tvůrce politik. Poradní skupiny Sounding Boards budou obvykle sestávat z jednoho vědce a jednoho praktika. Jejich úkoly budou spočívat v hodnocení projektových návrhů, poskytování stálé zpětné vazby pro TPG a komentování jejich zpráv. 14

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Tento metodický pokyn předkládá pokyny pro průběžné hodnocení programů pro rozvoj venkova na období 2007 2013, včetně společných otázek týkajících se hodnocení. Účelem

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více