Program ESPON Programový manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program ESPON 2013. Programový manuál"

Transkript

1 Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro regionální rozvoj INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2

3 Obsah 1. Operační program ESPON Všeobecný úvod Priority a operace programu ESPON Priorita 1: Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: Důkazy evropských územních trendů, perspektiv a dopadů politik Projekty aplikovaného výzkumu: mezitematická a tematická analýza a územní dopad politik EU Systém znalostní podpory Priorita 2: Cílená analýza na základě poptávky Základní údaje o cílených analýzách a jejich realizaci Účel cílené analýzy Typy akcí Mapování poptávky zainteresovaných subjektů Příprava analýzy Priorita 3: Vědecká platforma a nástroje Databáze ESPON a vývoj dat Územní ukazatele/indexy a nástroje Systém územního monitorování a podávání zpráv Aktualizace ukazatelů a map Operační ustanovení Priorita 4: Kapitalizace, vlastnictví a účast: vytváření kapacit, dialog a networking Média a publikace Evropské semináře a workshopy Nadnárodní síťové aktivity Postupy podávání žádostí a výběrové řízení používané u výzev k podávání návrhů Průběžné hodnocení v rámci programu ESPON Monitorování a hodnocení programů a projektů Plán hodnocení Řízení a transparentnost Řízení programu Žádost o souhlas s projektem, řízení a realizace projektu Žádost a výběr projektu Smlouvy 88 3

4 8.3 Partnerství v rámci nadnárodní projektové skupiny Rozpočet projektu Předkládání zpráv Finanční kontrola prvního stupně (FLC) Monitorování Změny projektu Uzávěrka projektu Jiné kontroly Nesprávnosti a následná opatření Odvolací řízení 130 4

5 Úvod má poskytnout snadno srozumitelné informace o realizaci programu ESPON 2013 a sloužit jako průvodce pro všechny zúčastněné činitele, řídící a certifikační orgány, Monitorovací výbor, Koordinační jednotku a konečné příjemce. Obsahuje veškeré informace, které byly v předchozích obdobích Strukturálních fondů uvedeny v Programovém dodatku (Programme Complement). Tento dokument již není nezbytný, ale pro efektivní realizaci jsou prospěšné praktické informace a pokyny o provádění různých operací a rovněž o řízení programu. je koncipován jako příručka pro orgány programu a také jako zdroj podrobných informací pro potenciální příjemce, často jako součást balíku žádosti (Application Packs) a pro poskytovatele služeb v souvislosti s vyhlašováním veřejných soutěží, protože uvádí podrobnosti o cílech a ustanoveních týkajících se realizace pro různé operace předpokládané Operačním programem ESPON Základní struktura Programového manuálu odpovídá prioritám Operačního programu, aby tak byl flexibilním dokumentem, jehož části lze využít samostatně, dále rozvíjet a snadno aktualizovat na základě zkušeností z realizace programu. Manuál se snaží uplatnit způsob, který je snadno srozumitelný potenciálním příjemcům i poskytovatelům služeb. Předpokládá se, že tento dokument bude dále rozvíjen a zdokonalován na základě zkušeností získaných v průběhu realizace programu a v důsledku veškerých změn, o nichž rozhodne Operační program samotný. 5

6 1. Operační program ESPON Všeobecný úvod Celkovým cílem programu ESPON 2013 je: Podporovat rozvoj politik vztahujících se k cíli územní soudržnosti a harmonický rozvoj evropského území (1) zajištěním srovnatelných informací, důkazů, analýz a scénářů k územní dynamice a (2) odhalováním územního kapitálu a potenciálů pro rozvoj regionů a větších území přispívajících k evropské konkurenceschopnosti, územní spolupráci a udržitelnému a vyváženému rozvoji. Při prosazování celkového cíle budou mít všeobecné snahy následující zaměření: Účelem programu ESPON 2013 bude získání dalších evropských důkazních materiálů, znalostí, údajů a ukazatelů týkajících se územní soudržnosti a rozvoje, které mohou operativně sloužit k vytváření politik. V tomto ohledu bude program přihlížet k tomu, čeho bylo/bude dosaženo programem ESPON Politická poptávka bude určovat témata a politiky EU, kterými je třeba se zabývat v akcích aplikovaného výzkumu a zajistí zaměření na politický proces. Pokrok, jehož bude dosaženo v programu ESPON 2006, bude dále prohlubován a rozšiřován podle poptávky vyjádřené zúčastněnými tvůrci politik. Průzkumné snahy a perspektivní studie podpoří budoucí témata související s politikami. Aplikovaný výzkum vytyčí cestu integrované analytické aktivitě v konkrétních územních kontextech. Přístup orientovaný na uživatele zajistí kapitalizaci programu ESPON Stávající znalostní základna ESPON již je schopna nabídnout operativní podporu strategickým procesům v menších nebo větších územních rámcích a v mezích doposud zkoumaných témat. Program ESPON 2013 poskytne prostřednictvím výrazného zapojení zainteresovaných subjektů a vytvářením povědomí cílené analytické výsledky na základě poptávky a v reakci na stávající potřeby. Aby bylo dosaženo všeobecných cílů, budou plněny následující specifické úkoly pro zajištění cílené a operativní realizace programu: Tematické orientace aplikovaného výzkumu budou vycházet ze strategických úvah a budou inspirovány politickými prioritami Komise a členských států EU tak, aby plnily politickou poptávku, která se vztahuje na evropské politické procesy, zejména pokrok v oblasti politiky územní soudržnosti a také z témat obsažených v nařízeních Strukturálních fondů a jiných evropských dokumentech. Přístup z hlediska politické poptávky, který zapojuje tvůrce politik a praktické činitele, bude nadále stimulován a podporován prostřednictvím cíleného vytváření povědomí a zapojení a vytváření vnímání evropského rozměru regionální politiky a územního rozvoje u zainteresovaných subjektů v celém Společenství na evropské, národní a regionální úrovni. Politická poptávka po aplikovaném územním výzkumu a cílených analytických výsledcích bude rovněž zjišťována transparentními konzultacemi/screeningy zájmu, které jsou zaměřeny na klíčové zainteresované subjekty na evropské a národní úrovni působící v oblasti úkolů týkajících se územního rozvoje a v kontextu evropských programů souvisejících se Strukturálními fondy (jde zde zejména o jiné programy interregionální spolupráce). Analytická podpora inicializace územní spolupráce v klastrech a sítích, zapojení regionů, městských a venkovských území a rovněž území se specifickými charakteristikami bude 6

7 zajištěna prostřednictvím doložení relativních regionálních předností z evropské perspektivy a společných strategií ve prospěch územního rozvoje, což by mohlo mít demonstrativní účinek na ostatní oblasti. Geografické podrobnosti akcí, které mohou zajistit předběžný zájem a dialog, především prostřednictvím cílené analýzy zahrnující podrobnější informace o regionálních/místních oblastech, budou zajištěny hlavně intenzivnějším využíváním případových studií. Kontrola kvality a validace aplikovaného výzkumu a dat a jejich použitelnosti bude významnou součástí procesu ESPON 2013 a bude jí dosahováno prostřednictvím (1) podpory z hlediska programu externích znalostí a dovedností pro akce aplikovaného výzkumu týkajícího se územního rozvoje, (2) stálého procesu zpětné vazby co do jejich skutečné prospěšnosti v kontextu cílené analýzy, seminářů a aktivit v oblasti síťování, do nichž jsou zapojeni tvůrci politik a praktičtí činitelé a (3) posíleného programu podpory interních znalostí. Podpora znalostí a schopností v souvislosti s územním rozvojem a soudržností bude zajištěna a využívána pro validaci výsledků aplikovaného výzkumu prostřednictvím úkolových skupin (task forces)/diskusních fór ( sounding boards ) v interaktivním procesu s nadnárodními projektovými skupinami realizujícími projekty. Pro výstupy cílené analýzy založené na výsledcích ESPON je validace a kontrola použitelnosti součástí procesu a zapojení praktiků. Síť kontaktních míst ESPON, operativní ve všech členských státech EU, podpoří vytváření povědomí a zapojení národních a regionálních tvůrců politik a praktiků z celé Evropy a zajistí celoevropskou správnost informací v akcích aplikovaného výzkumu formou kontroly chyb. Vědecká a intelektuální podpora, krátkodobá i dlouhodobá, bude při provádění aplikovaného výzkumu v oblasti územního rozvoje a soudržnosti stimulována spoluprací s vědeckými organizacemi, jež patří k multidisciplinárnímu evropskému společenství zabývajícím se územním výzkumem. Vědecká platforma ESPON bude zdokonalována a udržována včetně databáze ESPON, ukazatelů, nezbytných analytických nástrojů a metodik. Regionalizovaný evropský soubor (včetně časových řad) bude celkově zlepšován s využitím dostupných zdrojů na evropské a národní úrovni a zajištěním důkladné validace kvality výsledků znalostní podporou v rámci programu a srovnatelnosti dat statistickou podporou. Bude vytvořen systém monitorování pro evropské územní trendy a dopady politik, který zajistí příslušné informace o územním rozvoji pro cílové skupiny ve vztahu k politickým orientacím pro harmonické a vyvážené území EU a územní soudržnost. Tuto akci podpoří síťování s národními územními observatořemi (spatial observatiries). Bude konsolidována veřejná dostupnost výsledků ESPON, zejména transparentní přístup v rámci celé EU ke srovnatelným a regionalizovaným informacím a analýzám týkajícím se regionální konkurenceschopnosti a územních potenciálů, včetně nedostatečně využívaných potenciálů regionů a větších území a rovněž faktorů zlepšení atraktivity, zaměření na příležitosti rozvoje nových aktiv a na udržitelný rozvoj, kvality života a životní prostředí. Podmínky pro nadnárodní projektové skupiny (Transnational Project Groups TPG) a postupy uplatnění pro akce ESPON budou stimulovat mnohé nabídky a rozpočtová opatření, jež mohou zajistit zapojení vysoce kvalifikovaných projektových skupin. Bude zajištěna efektivní a kompetentní koordinace a jednoduché řídící struktury a mechanismy finančního řízení a rovněž dostatečná analytická kapacita dostupná pro zajištění syntézy výsledků pro rozvoj politik. 7

8 1.2 Priority a operace programu ESPON 2013 Situační analýza ukázala různé silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby vztahující se na program ESPON Tyto prvky se projevily v hierarchii cílů. Pro splnění těchto cílů bude realizována řada priorit a akcí. Program ESPON 2013 bude provádět aktivity v rámci pěti priorit na úrovni programu, které odrážejí strategii programu a všeobecné stanovené cíle. Mezi 5 programových priorit patří následující: Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: důkazy územních trendů, perspektiv a dopadů politik Cílená analýza založená na poptávce uživatelů: evropská perspektiva v oblasti rozvoje různých typů území Vědecká platforma a nástroje: územní ukazatele a data, analytické nástroje a vědecká podpora Kapitalizace, vlastnictví a účast: vytváření kapacit, dialog a síťové propojení Technická pomoc, analytická podpora a komunikace. Programové priority budou stanoveny Monitorovacím výborem ESPON jako konkrétní akce a nedílná součást realizace programu ESPON Avšak operační cíle, hlavní typy akcí, operační ustanovení, cílové skupiny a koneční příjemci a také předběžná kvantifikace očekávaných výstupů, výsledků a dopadů, jsou součástí každé priority. Operační program ESPON 2013 schválený Evropskou komisí uvádí více informací o akcích plánovaných v rámci každého programu a každé programové priority a je k dispozici na 8

9 2. Priorita 1: Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: důkazy evropských územních trendů, perspektiv a dopadů politik Analýza SWOT programu ESPON 2006, provedená během vytváření programu ESPON 2013, jasně ukazuje, že je pro evropský politický rozvoj třeba více akcí aplikovaného výzkumu a že v předchozím programu existovala tematická zaujatost ve prospěch socioekonomických poznatků. Akce plánované v rámci první programové priority mají mimo jiné nadále vytvářet nové důkazy založené na srovnatelných informacích týkajících se hlavních územních otázek a priorit. Dále by tyto akce měly přispívat ke zlepšení stávajících informací v rámci celé EU a k posílení znalostí a schopností potřebných pro zajištění vědecky ověřených výsledků. Těchto cílů bude dosaženo pomocí tří hlavních typů akcí: a) Mezitematická a tematická analýza (definující územní potenciály a problémy), včetně studií územních trendů a prospektivních studií b) Studie územního dopadu politik EU c) Systém znalostní podpory Knowledge Support System (KSS) 9

10 2.1 Projekty aplikovaného výzkumu: mezitematická a tematická analýza a územní dopad politik EU Aplikovaný výzkum v rámci programu ESPON 2013 bude volit informace a důkazy o územních potenciálech a úkolech se zaměřením na příležitosti k úspěchu v rozvoji regionů a měst. Mezitematický aplikovaný výzkum bude hlavní aktivitou zahrnující stávající tematickou analýzu a doplňující budoucí analýzu nových témat. Další důležitou oblastí analýzy bude dopad politik EU. Na podporu akcí aplikovaného výzkumu bude vytvořen Systém znalostní podpory pro zajištění vysoké kvality výsledků (viz kapitola 2.2). Projekty aplikovaného výzkumu, které budou prováděny v rámci Priority 1, budou orientovány na poptávku tvůrců politik a schvalovány Monitorovacím výborem (Monitoring Committee MC) ESPON Cíle První typ akcí aplikovaného výzkumu povede k většímu pochopení složitosti územního rozvoje v Evropě. Poskytování regionalizovaných, aktualizovaných informací pomůže identifikovat potenciální součinnosti a/nebo střety různých politik a územních aktiv a potenciálů. Začlenění analýzy na různá témata pro různá území dodá prospektivním studiím časový rozměr orientovaný na budoucnost, což představuje klíčový prvek pro připravenost zainteresovaných subjektů k reakci na problémy a k využití nových a/nebo nedostatečně využívaných příležitostí k rozvoji. Studie územního dopadu poskytnou informace na podporu monitorování výsledků politik expost a tak umožní lepší porozumění příčinně důsledkovým vztahům na různých územních úrovních. Rozvoj dostatečně propracované metodiky pro hodnocení dopadu ex-ante může navíc podpořit územní povědomí v sektorových politikách. Důkaz územních dopadů sektorových politik, jak ex-ante tak ex-post, přispěje ke zlepšení koordinace a vzájemné součinnosti mezi sektorovými politikami a vytvoří přidanou hodnotu pro regionální politiku a územní rozvoj Tematické osy Pokrok, jehož bylo dosaženo programem ESPON 2006, bude dále prohlubován a rozšiřován v závislosti na poptávce vyjádřené tvůrci politik zapojenými do ESPON Průzkumné úsilí a prospektivní studie podpoří budoucí témata vztahující se k politikám. Projekty aplikovaného výzkumu v rámci Priority vytyčí cestu integrované analytické aktivitě v konkrétních územních kontextech. Rámec pro aplikovaný výzkum je organizován ve třech tematických osách: (1) Územní rozvoj a konkurenceschopnost regionů, městských a venkovských území (2) Územní spolupráce (3) Územní dopad politik EU Prostor pro analýzu a shromažďování dat bude normálně zahrnovat všechny země podílející se na programu ESPON S ohledem na možné rozšíření geografického pokrytí projektů ESPON mohou být zapojeny kandidátské země EU (tj. Chorvatsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko) a/nebo jiné země západního Balkánu (tj. Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Albánie, Kosovo pod správou OSN podle rezoluce Rady 10

11 bezpečnosti č. 1244), pokud to umožní situace v těchto zemích v oblasti dat pro konkrétní výzkumné úkoly. Rozšíření geografického pokrytí projektu aplikovaného výzkumu však bude předmětem rozhodování Monitorovacího výboru ESPON. Rámec pro potenciální výzkumná témata zahrnuje politické orientace a priority týkající se Politiky soudržnosti a mezivládní spolupráce stanovené politickými dokumenty, jako jsou Evropská perspektiva územního rozvoje (European Spatial Development Perspective) a Územní agenda EU (Territorial Agenda of the EU). Tematická orientace aplikovaného výzkumu bude rovněž ovlivněna hodnocením pokrytí a mezer v rámci programu ESPON 2006 a může čerpat inspiraci z možností poskytovaných Monitorovacím výborem v rámci přípravných studií včetně studií malých a středně velkých měst, sociální dimenze územního rozvoje a územních dopadů environmentálních politik. Dále mohou být pro další aplikovaný výzkum posuzována také jiná témata inspirovaná poptávkou uživatelů. V některých případech mohou být projekty aplikovaného výzkumu podpořeny případovými studiemi na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru ESPON Mapování poptávky Poptávka týkající se politického rozvoje ze strany členů Monitorovacího výboru ESPON bude klíčovým kritériem výběru pro tematické orientace projektů aplikovaného výzkumu. Témata podporující územní soudržnost a spolupráci budou mít vysokou prioritu mezi tématy vztahujícími se k Lisabonské strategii a udržitelnému hospodářskému rozvoji. Pro aplikovaný výzkum v rámci programu ESPON 2013 bude v každém případě prioritou integrovaná analýza s přihlédnutím k několika sektorům, tématům a/nebo různým územním dimenzím. Rozhodování o akcích aplikovaného výzkumu bude prováděno v několika momentech v průběhu realizace programu. Tematické orientace v rámci programu ESPON 2013 by neměly a nemohou být plně určovány předem na programové období v trvání sedmi let. Musí převažovat flexibilita, aby mohl mít MC příležitost tematických voleb v průběhu vývoje politiky. Vyjednávací výbor (Concertation Committee CC) bude tento proces usnadňovat navrhováním strategických témat, která mohou být analyzována v rámci projektů aplikovaného výzkumu podle Priority 1. Rovněž může poskytovat poradenství programu ESPON 2013 v souvislosti s evropskou politickou agendou a tak zajišťovat, aby byly územní důkazy k dispozici ve správný okamžik na podporu rozvoje politik. S ohledem na mapování poptávky po příslušných tematických úkolech budou v programovém období organizovány konzultace zainteresovaných subjektů. Ty se budou konat formou dotazníků šířených mezi zainteresovanými subjekty na evropské, národní a regionální úrovni působícími v oblasti témat týkajících se územního rozvoje a v kontextu evropských programů souvisejících se Strukturálními fondy (zejména ostatními programy nadnárodní spolupráce). Aby byla umožněna transparentnost tohoto screeningového procesu, bude dotazník umístěn na webové stránky ESPON a zpřístupněn tak zainteresovaným subjektům, které by se nemusely podílet na zasílací iniciativě. Bulletin ESPON Newsletter bude uvádět údaje o průběhu konzultací, aby bylo zajištěno, že bude informován co nejširší okruh zainteresovaných subjektů. Dále by mohly být k projednání poptávky zainteresovaných subjektů využity semináře ESPON a/nebo jiné velké akce v kontextu evropského územního rozvoje a politiky soudržnosti (např. zasedání generálního ředitelství (DG)). 11

12 Výsledky těchto konzultací budou zpracovány a zhuštěny Koordinační jednotkou (CU), rozděleny do tematických orientací, které budou poté předmětem intenzivního dialogu s Monitorovacím výborem (MC). CC může poskytnout doplňující vedení tohoto procesu vytvořením vazby na příslušnou stávající evropskou politickou agendu. Pro zajištění efektivního působení se plánují nejméně tři hlavní kola výběru akcí Monitorovacím výborem. Kromě toho může být rovněž rozhodnuto o samostatných akcích Očekávané výsledky a výstupy Analytické aktivity projektů financovaných v rámci Priority 1 se budou zabývat územními prvky, typy a fenomény v daném socio-ekonomickém kontextu. Projekty budou řešit otázky obsažené v projektové specifikaci vypracované pro každý projekt se zajištěním důkladné analýzy prokazující jasné pochopení územních struktur, trendů, perspektiv a dopadů v souvislosti se socio-ekonomickou realitou. Výsledky projektů budou odrážet stávající vědecké poznatky a metodické standardy by měly být prezentovány tak, aby bylo zajištěno jejich praktické využití. Projektové týmy budou žádány, aby přísně dodržovaly daný časový rozvrh pro realizaci projektu co do koordinace a přizpůsobení příslušné politické agendě. Geografické pokrytí projektů bude obvykle zahrnovat všechny regiony a země, které se podílejí na programu ESPON 2013 s co největším možným množstvím podrobností, v závislosti na dostupnosti srovnatelných dat. MC však by mohl rozhodnout o zahájení omezeného počtu analýz a studií zaměřených na menší geografické subjekty. Také by mohly být iniciovány projekty v měřítku rozšířeném z územního hlediska pro získání informací v širším kontextu a/nebo o regionech a sousedících zemích nebo kontinentech, které se nepodílejí na programu ESPON Pokud jde o začlenění kandidátských zemí EU (tj. Chorvatsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko) a/nebo jiné země západního Balkánu (tj. Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Albánie, Kosovo pod správou OSN podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244) do projektů aplikovaného výzkumu, budou požádány Nadnárodní projektové skupiny (Transnational Project Groups TPG), aby vyhodnotily příslušnou situaci v oblasti dat pro specifické otázky výzkumu, na nichž pracují a podaly o ní zprávu ve své úvodní zprávě (inception report). Pokud to situace dovolí, budou tyto země rovněž zapojeny. Od projektových týmů realizujících projekty aplikovaného výzkumu se očekávají následující výstupy: - Prezentace statu-quo aplikovaného výzkumu na seminářích ESPON, které budou organizovány dvakrát ročně 1. - Data a mapy vytvořené v rámci výzkumných projektů budou předány ve formátu, který umožní jejich začlenění do Vědecké platformy ESPON (u map by to měl být vektorový formát uložený jako soubory.eps,.pdf nebo.ai, zatímco pro databázi to může být ve formátu kompatibilním s MS Access). Mapy by měly být vytvořeny ve dvou samostatných vrstvách, aby bylo možné je lépe dále využívat. První vrstva by měla sestávat ze samotné mapy, tj. geografických hranic, barev, symbolů používaných na mapě atd. Druhá vrstva je určena pro legendu a popisky mapy, které by mohly být překládány 1 Pokud se to jeví jako přiměřené, bude podle časového období projekt probíhat v době prvního semináře ESPON v období realizace projektu (alespoň 5 6 měsíců). Podle povahy semináře ESPON interního nebo otevřeného pro všechny, kdo se zajímají o program a jeho výsledky se bude prezentace zabývat různými aspekty projektu. (Zatímco na interním semináři budou pro posluchače zajímavé jednotlivé kroky vývoje projektu a jeho průběh, v rámci externího semináře by měla být prezentace zaměřena na případná zjištění.) 12

13 v členských a partnerských státech do jejich vlastních jazyků pro zajištění lepšího předávání regionálním a/nebo místním zainteresovaným subjektům. Mapy je třeba dodávat ve formátu rozlišení, který je vhodný pro prezentace, webové služby atd., a také ve formátu vysokého rozlišení (minimálně 300 dpi), který lze snadno použít pro tisk. Pokud jde o vývoj nových dat a map a/nebo využití stávajících dat, TPG, které pracují na projektech v rámci Priority 1, by měly v každém případě úzce spolupracovat s TPG pověřenými vývojem databáze ESPON Dodání modelů vypracovaných v rámci výzkumného projektu, které budou začleněny do souboru nástrojů (tool box) ESPON a zpřístupněny ostatním. - Předávání výsledků projektů v rámci mezinárodních konferencí a seminářů, např. nadnárodních aktivit Sítě kontaktních míst ESPON (ECP) a akcí organizovaných Koordinační jednotkou. Aktivity předávání výsledků je třeba plánovat v návrhu projektu a začlenit do specifického pracovního balíku číslo 3 Diseminace (Dissemination) a jejich realizace by měla probíhat alespoň šest měsíců po předání závěrečné zprávy projektu. Projektové týmy by však měly uvážit, že jejich základní činností je aplikovaný výzkum. Přidělování prostředků pro všechny pracovní balíky by mělo následně tento aspekt odrážet. Pro zajištění konzistentnosti aktivit v rámci šíření výsledků projektu s příslušnými aktivitami organizovanými na úrovni Programu by měl projektový tým vzít v úvahu cíle a akce Priority 4 programu ESPON 2013 Kapitalizace, vlastnictví a účast: vytváření kapacit, dialog a síťové propojení, využít tyto prostředky a snažit se o komplementaritu. Kromě výše uvedeného jsou povinné následující série výstupů: - Úvodní zpráva, sestávající maximálně z 20 stran (plus případné přílohy), založená na přístupu popsaném v návrhu projektu a předložená dvanáct týdnů po zahajovacím zasedání (Kick-off Meeting). Úvodní zpráva (Inception report) sestává z dvou částí. V obsahové části by měla uvádět podrobnější přehled výzkumného postupu, který má být uplatněn, metodiku a předpoklad pro další zkoumání a rovněž hlavní literaturu, zdroje údajů atd. Kromě toho by měla uvádět rozdělení pracovních balíků mezi partnery. Dále by Úvodní zpráva ve své finanční části s vyplněním šablony dodané Programem měla rovněž podrobně uvádět rozdělení rozpočtu projektu mezi jednotlivé partnery podle rozpočtové linie. TPG by měla ukazovat, jak mají být syntetizovány jednotlivé pracovní balíky, aby vytvořily sourodou projektovou zprávu. Úvodní zpráva by měla po celou dobu trvání projektu sloužit jako základ pro hodnocení vývoje projektu. Kdykoli jsou předkládány zprávy o průběhu projektu nebo průběžné zprávy (Interim reports), měly by být kontrovány ve vztahu k Úvodní zprávě, aby se ukázalo, zda bylo dosaženo pokroku, pokud jde o obsah, v předpokládaném časovém rámci. - Jedna nebo dvě průběžné zprávy v závislosti na trvání projektu, sestávající z maximálně 50 stran (plus případné přílohy) a obsahující stručné shrnutí, popis metodiky, prezentaci hlavních dosud dosažených výsledků a popis dalšího postupu. - Návrh závěrečné zprávy sestávající z maximálně 50 stran (plus stručné shrnutí o maximálně 10 stranách) hlavních výsledků, analýzy výsledků včetně popisu trendů územního rozvoje a výsledných dopadů, krátkodobých i dlouhodobých, interpretace nově vytvořených map a v případě, že se výzkum zaměřuje na témata, která řeší ESPON 2006 a poskytuje rozporné výsledky objasnění těchto rozdílů a předložení návrhů na další evropský aplikovaný výzkum, případové studie atd. - Závěrečná zpráva jako revidovaná a zdokonalená verze návrhu závěrečné zprávy na základě připomínek dodaných Monitorovacím výborem, poradní skupinou Sounding 13

14 board 2 a Koordinační jednotkou. Pamatujte, že Závěrečná zpráva v rozsahu maximálně 50 stran je považována za hlavní výstup projektu aplikovaného výzkumu. Všechny výše uvedené zprávy budou zaslány jak v tištěné verzi poštou na poštovní adresu Koordinační jednotky ESPON, tak elektronicky Koordinační jednotce ESPON (v případě, že velikost souboru neumožňuje zaslání elektronickou poštou, mohou být zprávy předány nahráním do vyhrazeného intranetového prostoru programu). Ve snaze o naprostou transparentnost Koordinační jednotka umístí obdržené zprávy na webové stránky ESPON. Termíny pro předložení výše uvedených zpráv budou uvedeny v projektových specifikacích a ve smlouvě o poskytnutí finančních prostředků a budou se shodovat s termíny pro předložení zpráv o průběhu činnosti (progress reports), jejichž schválení umožní uvolnění platby vzniklých nákladů Postup při podání žádosti Všechny projekty aplikovaného výzkumu financované v rámci této priority budou předmětem výběrového řízení. Pro každý tematický úkol budou vypracovány projektové specifikace odpovídající výše popsanému rámci výzkumu. Jakmile bude Monitorovacím výborem rozhodnuto o zahájení výběrového řízení, bude vydáno předběžné oznámení výběrového řízení s uvedením informací k tématům, která budou součástí výběrového řízení. Předběžné oznámení bude široce zveřejněno uvedením na webových stránkách ESPON, v bulletinu ESPON a také v Úředním věstníku Evropské komise, sérii C. Zároveň budou členské a partnerské státy účastnící se programu ESPON 2013 informovány o plánované výzvě, aby mohly být informace celonárodně šířeny k potenciálním vedoucím a projektovým partnerům (Lead, Project Partners). Předběžné oznámení bude normálně vyhlášeno osm týdnů před zveřejněním výzvy k podávání návrhů. Postup předběžného oznámení má usnadnit předložení návrhu v pozdějším stádiu tím, že příjemci, kteří mají zájem, dostanou možnost se předem připravit. Předběžné oznámení dává příležitost k rovnému začlenění myšlenek všech partnerů a tak k zajištění vysoké úrovně zájmu o projekt. Doplňující předností je, že si partneři mohou během této přípravné fáze vyzkoušet, jak funguje spolupráce před zahájením realizace vlastních projektových aktivit. Po zveřejnění výzvy k podávání návrhů prostřednictvím stejných kanálů jako u předběžného oznámení budou zpřístupněny příslušné projektové specifikace na webových stránkách Koordinační jednotky ESPON (www.espon.eu) s uvedením tematického záběru projektu, jeho všeobecných cílů a předpokládaných úkolů primárního výzkumu a rovněž očekávaných výsledků a časového rozvržení pro výstupy. Výzvy k podávání návrhů budou obvykle otevřeny po dobu dvou měsíců (40 45 pracovních dnů). Návrhy by měly být předkládány podle požadavků na žádosti uvedených a specifikovaných v balících žádostí (application packs). Standardizované formuláře žádostí poskytne program ESPON Bude zajištěna automatická registrace návrhů Výběrová procedura Výběrová procedura začíná bezprostředně po konečném termínu pro předkládání projektových návrhů. Sestává z dvou samostatných částí posuzování kontroly způsobilosti 2 Pro každý projekt aplikovaného výzkumu bude sestavena poradní skupina - Sounding Board, provázející projekt po celou dobu jeho existence a poskytující poradenství TPG ve vědeckých otázkách a rovněž významná pro tvůrce politik. Poradní skupiny Sounding Boards budou obvykle sestávat z jednoho vědce a jednoho praktika. Jejich úkoly budou spočívat v hodnocení projektových návrhů, poskytování stálé zpětné vazby pro TPG a komentování jejich zpráv. 14

Program ESPON 2013 Programový manuál

Program ESPON 2013 Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009, 20. dubna 2010, 15. 16. listopadu 2010 a 23. 24. června

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Program ESPON 2013. EVROPSKÁ UNIE Částečně financováno Evropským fondem pro regionální rozvoj INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program ESPON 2013. EVROPSKÁ UNIE Částečně financováno Evropským fondem pro regionální rozvoj INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program ESPON 2013 EVROPSKÁ UNIE Částečně financováno Evropským fondem pro regionální rozvoj INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Verze říjen 2009 2 Obsah Charakteristika programu... 5 Historie programu ESPON...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH Město Kopřivnice vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH 1. Identifikace výzvy Opatření 2.1. Regenerace bytového

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska Společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s

Více

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Veronika Chudlarská Obsah prezentace informace o programu vyhlášení 2. veřejné soutěže elektronická přihláška Centra kompetence informační

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Závěrečná technická monitorovací zpráva

Závěrečná technická monitorovací zpráva Číslo projektu: Závěrečná technická monitorovací zpráva Program Iniciativy Společenství EQUAL Akce 3 1. Základní identifikační údaje: Název příjemce: Název projektu: Název rozvojového partnerství: Zahájení

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

3. výzva Ministerstva životního prostředí

3. výzva Ministerstva životního prostředí 3. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

2. zasedání 27. března 2015, Praha

2. zasedání 27. března 2015, Praha 2. zasedání 27. března 2015, Praha Program zasedání Komory ITI a IPRÚ Čas 10:00 10:30 Bod programu Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií ITI a IPRÚ 10:30 10:50 Jednání

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí podle Příloh V Směrnice Ministerstva životního

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová Zasedání dozorčí rady 10.10.2013 www.metodika.reformy-msmt.cz Obsah Podstatné změny v projektu Veřejná

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

VÝZKUMNÝ POTENCIÁL: CÍLE PROGRAMU, AKTUÁLNÍ VÝZVA Brno, 29. září 2009 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz KONTEXT PROGRAMU V ROCE 2010 posílení potenciálu výzkumných institucí z méně

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV)

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV) MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz IČO: 270 15 777 www.masvychodnislovacko.eu Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV) Termín Úkon Provádí

Více

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA

Více

Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012)

Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012) STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-13 MAS Vizovicko a Slušovicko, o.s. Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012) Váţení ţadatelé,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. PROJEKT Propagace a publicita Zprostředkujícího subjektu 1. část

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ PRACOVNÍ PŘEKLAD Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 1 OBSAH 1. OBECNĚ. 3 2. CO JE TO.. 3 3. VÝŠE GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...3 4. POSTUPY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více