Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic"

Transkript

1 Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund.

2 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění všech partnerů projektu FREE. Česká verze byla zpracována společností Karlovarský rozvojový institut, o.p.s., která velmi úzce spolupracuje s českým partnerem projektu, společností Klimentovská a.s. Účelem vzniku tohoto průvodce bylo zmapování inovačních služeb na úrovni EU a partnerských regionů (CR, Maďarska Itálie, Slovinska). Tento materiál bude využíván převážně proškolenými odborníky transferu technologií a v neposlední řadě také studenty, výzkumnými ústavy, zástupci malých a středních podniků apod. Jeho cílem je rozšiřovat povědomí o možnostech šíření znalostí, inovací a technologií, seznámit odborníky s osvědčenými evropskými postupy (best practise) a napomoci jejich uplatnění v České republice. This Guide to Innovative Services has been created utilizing contributions from all FREE project partners. Czech version of the document has been prepared by Karlovarský rozvojový institut, o.p.s., an organisation in close cooperation with Czech FREE project partner Klimentovská a.s. The main purpose of this document was to map the innovation services at EU and cooperating regions level (Czech Republic, Hungary, Italy, Slovenia). The outcomes of the study will find a direct application among trained professionals working in the field of technology transfer, as well as indirectly amongst students, researchers, SME representatives etc. The key objective is to spread awareness about the opportunities for knowledge, innovation and technology dissemination, concurrently with introduction of experts to European Best Practices and promotion of their application in the Czech Republic.

3 OBSAH LIST OF CONTENTS 4 5 Obsah List of contents Úvod Projekt FREE Průvodce Kritéria pro rychlé posouzení každé služby Inovační služby Enterprise Europe Network, EU Monitoring patentů, Itálie e-vem, Slovinsko Baross Gábor Program, Maďarsko Inovační vouchery, Česká republika PRO INNO Europe, EU Regionální inovační agentury, Maďarsko Mladí ekonomičtí výzkumníci, Slovinsko Technologické burzy, Česká republika Výzkum dle komerčních, technologických a vědeckých partnerů, Itálie Enterprise e-services Portal, EU Soutěž Nejlepší výzkumník, Slovinsko Pázmány Péter Program: Regionální znalostní centra při univerzitách, Maďarsko Dny transferu technologií, Itálie Klastry, Česká republika Innovation Europe, EU Inovační vouchery (Innocsekk Plusz), Maďarsko.. 48 Start:up Slovinsko We Tech Off, Itálie Podnikatelské inkubátory, Česká republika Evropský investiční fond, EU Vzdělanostní centrum transferu technologií při Univerzitě v Debrecenu, Maďarsko Podnikatelský plán 1.4, Slovinsko F1RST Financování/Fondy pro inovace, výzkum a technologický rozvoj, Itálie Úvod Project FREE Guidelines Criteria for Quick Assessment of Each Service Innovation Services The Enterprise Europe Network,EU Patent Monitoring, Italy e-vem, Slovenia Baross Gábor Programme, Hungary Innovation vouchers, Czech Republic PRO INNO Europe, EU Regional Innovation Agencies, Hungary Young Researchers in the Economy, Slovenia Brokerage Events, Czech Republic Research by Commercial, Technological and Scientific Partners, Italy The Enterprise e-services Portal, EU The Best Researcher Competition, Slovenia The Pázmány Péter Program: Regional Knowledge Centres at Universities, Hungary Technology Transfer Day, Italy Clusters, Czech Republic Innovation Europe, EU Innovation Voucher (Innocsekk Plusz), Hungary Start:up Slovenia We Tech Off, Italy Business Incubators, Czech Republic The European Investment Fund, EU The Knowledge and Technology Transfer Office at the University of Debrecen, Hungary Business plan 1.4, Slovenia F1RST Financing/Funds for Innovation, Research and Technology Development, Italy CZ The R & D Information System, Czech Republic The Innovating Regions in Europe (IRE) network, EU Patlib Centre Debrecen, Hungary I Have an Idea!, Slovenia R2B Days: International Expoforum on Industrial Innovation, Italy Europe s Network of Patent Databases, EU Technology Watch, Czech Republic Bioincubator Centre at the Universityof Debrecen, Hungary A business plan that attracts investors!, Slovenia Technology Foresight Study in the Emilia-Romagna Region, Italy CORDIS, EU Partners Short cuts EU CZ Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Česká republika Síť Inovační regiony Evropy (IRE), EU Patlib Centre Debrecen, Maďarsko Mám nápad!, Slovinsko R2B Days: Mezinárodní Expofórum průmyslových inovací, Itálie Evropská síť patentních databází, EU Technology Watch, Česká republika Bioincubátor Centrum při Univerzitě v Debrecenu, Maďarsko Obchodní plán, který přivede investory!, Slovinsko Studie technologické prognostiky regionu Emilia-Romagna, Itálie CORDIS, EU Partneři Seznam zkratek EU EU IT IT SLO EU SLO HU HU HU HU SLO CZ SLO CZ IT EU IT EU HU HU EU SLO EU SLO CZ CZ CZ IT CZ IT HU HU EU EU SLO SLO SLO SLO HU HU IT IT IT IT EU CZ EU CZ EU EU HU HU SLO SLO IT IT CZ CZ EU EU HU HU SLO SLO IT IT

4 PROJEKT FREE PROJECT FREE 6 7 Projekt FREE PROJEKT FREE Project FREE PROJEKT FREE Záměrem projektu FREE je přispívat k regionálnímu rozvoji Střední Evropy zavedením inovačních systémů, metodologií a služeb schopných vytvořit most mezi technickými specialisty, výzkumníky, podnikateli a administrativními činiteli. Je velmi důležité umět využít kapacitu regionálních aktérů, jejich znalosti a dovednosti jak přeměnit udržitelnou konkurenční výhodu, jež má rozhodující význam pro hospodářskou výkonnost jednotlivých oblastí, neboť řešení inovace je nejúčinější na regionální úrovni, kde fyzická blízkost podporuje partnerství mezi jednotlivci. Obecnými cíly projektu je: stimulovat transfer technologií a mechanismů za účelem výměny znalostí, podpora přístupu k vědeckým poznatkům a využívání již existujících znalostí, vytvoření a posílení aplikací operativní spolupráce mezi vědou, výzkumem, technologickým rozvojem a průmyslem. Průvodce inovativními službami shromažďuje osvědčené postupy, které jsou zaměřeny na akademickou sféru, malé a střední podniky nebo obojí, a to nejen v zemích partnerů projektu, ale také na úrovni celé EU. Převážně slouží jako referenční materiál k pilotnímu projektu tréninkových kurzů Zprostředkovatelé v oblasti inovací. Analyzované převoditelné aspekty a inovační rysy lze považovat za vhodné k přijetí osvědčených postupů a zlepšení stávajících služeb. Ostatní činosti doplňující projektovou misi jsou: vytvoření Průvodce inovačními systémy; vytvoření Zlatých stránek s daty o vědě, výzkumu a technologickém rozvoji v jednotlivých partnerských regionech; vytvoření sítě zprostředkovatelů v oblasti inovací tj. síť osob se souborem interdisciplinárních kompetencí, jež budou podporovat transfer znalostí; vypracování tréninkového modulu a organizace tréninků v regionech jednotlivých partnerů projektu s cílem zvýšit podporu inovací; vydávání Patent & Technology Newslettrů a organizace Dní transferu technologií v jednotlivých regionech. Projektové aktivity budou ukončeny v červnu 2011, s výstupy připravenými k přijetí a jejich dalšímu rozvoji. Projektový partneři: Univerzita Debrecen, Centrum transferu technologií (Maďarsko), Město Velenje (Slovinsko), TechnoCentrum při Univerzitě v Mariboru (Slovinsko), Centuria RIT (Itálie), Amitié (Itálie), Klimentovská a.s. (Česká republika), Víceúčelové sdružení Kecskemét a jeho region (Maďarsko). FREE intends to contribute to regional development in Central Europe by setting up innovation systems capable of bridging between technical experts, researchers, entrepreneurs and regional and national authorities. The capacity of regional actors to turn knowledge and skills into sustainable competitive advantage is crucial to regions economic performance, as innovation is most effectively addressed at regional level, where physical proximity fosters the partnership between actors. The project s general objectives are: to stimulate technology transfer and knowledge exchange mechanisms; to foster access to scientific knowledge and the use of already existing knowledge; to set up and intensify the applicationoriented cooperation between RTD and industry. gathers good practices, which are aimed at academia, SMEs or both, in project partners countries and also on the EU level. Principally, it serves as a reference material to innovators of mediation during training sessions and чpilot projects. With analyzed transferable aspects and innovation features one can consider adopting good practices or improving already existing services. Other activities, which complete the project s mission, are: creating Innovation Systems Guidebook; setting up RTD Yellow Pages with data on RTD results in the partners regions; establishing a network of mediators of innovation, i.e. individuals with a set of interdisciplinary competences able to support the transfer of knowledge; elaborating training modules and organizing training in each project partner s region regarding innovation support; issuing the Patent and Technology Newsletter; organizing the Technology Transfer Day. Project activities will end in June 2011, with outputs ready for adoption and further development. Project partners: The University of Debrecen, Technology Transfer Office (Hungary), Municipality of Velenje (Slovenia), TechnoCenter at the University of Maribor (Slovenia), Centuria RIT (Italy), Amitié (Italy), Klimentovska PLC (Czech Republic), Multipurpose Union of Kecskemét and its Region, Region Dél-Alföld (Hungary).

5 SMĚRNICE GUIDELINES 8 9 Směrnice Guidelines V této analýze budou identifikovány klíčové faktory, k nimž je třeba přihlížet při zřizování inovativní služby, či ke zlepšení stávajících služeb podniku. Tyto klíčové faktory představují pokyny institucím, které jsou schopné poskytovat specializované služby užitečné pro malé a střední podniky či veřejné výzkumné ústavy s účelem přiblížení je k sobě a usnadnění jejich výměnu poznatků. Analýza byla vytvořena za účelem pochopení různých mechanismů a souvislostí, které umožňují výsledky vědy, výzkumu a technologického vývoje transformovat do nových produktů, služeb či inovativních řešení. Po počátečním seznámení s pokyny vám budou v následující části představeny nejúspěšnější služby v oblasti inovací na územích partnerů spolu s prezentací řady evropských služeb. KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚŠNOSTI INOVAČNÍCH SLUŽEB Soulad s inovační strategií. Silná strategie skupiny akcí by měla vést k součinnosti a zvýšení jejich vlivu na regionální rozvoj. Poskytované inovační služby musí být v souladu s národními a regionálními inovačními politikami a strategií inovačního systému. Zaměření na konkrétní cíl Nejefektivnější služby usilují o dosažení určitého pozitivního výsledku, a proto je důležité úzké zaměření na řešení jednoho z konkrétních cílů inovační strategie. Zaměření na specifickou skupinu uživatelů Služba se stává efektivnější, je-li zaměřena pouze na jednu skupinu uživatelů. Silně podporovaný tým Tým poskytující službu musí být profesionální, kompetentní, snadno dosažitelný v případě, je-li třeba dodatečná podpora a asistence. Nabízející vysokou kvalitu znalostí Investice do znalostí, nové cesty k vytváření přidané hodnoty, tréninky a konzultace jako velice důležité elementy úspěšnosti služeb. Zobrazující přímý benefit a hodnotu pro uživatele Uživatelé hledají úsporu času v provozu, větší efektivnost, vytváření znalostních sítí a finanční zhodnocení. Bezpečnostní opatření V procesu realizace služby jsou poskytovateli služeb velmi často zobrazovány důvěrné informace. Nezbytně tedy musí být přijata bezpečnostní opatření za účelem ochrany informací uživatelů, získání jejich důvěry a zajištění spolehlivosti. Poskytování více služeb jednomu uživateli Služby nabízející uživateli mnoho výhod najednou se ukazují být efektivnější a lépe přijímány. Dosažení spolupráce a / nebo konkurenceschopnost mezi uživateli Úspěšná služba může podporovat spolupráci mezi uživateli, stejně tak jako v některých bodech i jejich konkurenceschopnost. Spolupráce s ostatními partnery Organizace poskytující služby spolupracuje s vládou, s dobře zavedenými firmami, institucemi, individuálními odborníky a dalšími organizacemi ve všech potřebných oblastech. Neustále zlepšování a učení Služba sama o sobě se mění a inovuje. Nezbytné je neustálé shromažďování zpětné vazby, monitorování a hodnocení. In the present analysis key factors have been identified which must be considered while setting up an innovation service or undertaking the improvement of an existing service. These key factors represent guidelines to institutions, capable of setting up specialized services that can be useful for SMEs and public research institutes in the context of bringing them closer to each other and facilitating the exchange of knowledge. The analysis has been carried out to understand the different mechanisms and contexts which allow knowledge and RTD results to be transformed into new products, services and innovative solutions. Following the initial introduction of the guidelines, the following sections introduce the most successful innovation services in partners territories along with a presentation of Europe- wide services. KEY FACTORS OF SUCCESSFUL INNOVATION SERVICES Coherence with the innovation strategy. A strong strategy behind a group of actions induces synergy and increases their impact on regional development. The innovation services provided must be in line with national and regional innovation policy and strategy and with the innovation system. Focusing on a specific goal The most effective services aim to achieve a certain positive result and thus narrow the focus down to address one of the objectives within the innovation strategy. Focusing on a specific group of users By specializing the service for just one group of users, the service becomes more effective. A strong supportive team The team behind the service must be professional, competent and easily accessible if additional support and assistance is required. Offering a high level of knowledge Investments in knowledge, new ways of creating added value, and training and consulting are very important elements in successful services. Displaying direct benefit and value for the user Users seek time-saving operations, better efficiency, knowledge, networking and financial reward. Security measures In the process of implementing the service, users confidential information is in many cases displayed to the service provider. Security measures must thus be undertaken to protect users information and to gain trust and guarantee reliability. Providing multiple benefits for the user Services offering many benefits for the user at once prove to be more effective and better accepted. Achieving cooperation and/or competitiveness among users Successful services promote cooperation between users, as well as competitiveness at some points. Cooperating with other partners The organization providing the service cooperates with the government, well established companies, institutes, individual experts and other organizations in all necessary areas. Constantly improving and learning The service itself is changing and innovating. Gathering feedback, monitoring and evaluation are therefore indispensable.

6 KRITÉRIA PRO RYCHLÉ POSOUZENÍ KAŽDÉ SLUŽBY CRITERIA FOR QUICK ASSESSMENT OF EACH SERVICE Kritéria pro rychlé posouzení každé služby Criteria for Quick Assessment of Each Service Pokud služba nemohla být posuzována přímo těmito kritérii, byly body uděleny smysluplně ve vztahu k nim. If the service couldn t be assessed directly by these criteria, the points were meaningfully awarded in relation to them. Výnosnost Profitability 5 bodů Vysoký zisk (více než 20% nákladů). 4 body Mírný zisk (méně než 20 % nákladů). 3 body Malý zisk (méně než 5% nákladů). 1 bod 0 bodů Velmi spojené s programem a financováno s jinými organizacemi. Kompletně spojené s programem a financováno s jinými organizacemi bez kterých by implementace služby nebyla možná. 5 POINTS High profit (more than 20% of the costs). 4 POINTS Moderate profit (under 20 % of the costs). 3 POINTS Minor profit (under 5% of the costs). 1 POINT 0 POINTS Greatly connected in programme and financing with other organizations. Completely connected in programme and financing with other organizations, without which the service will not be possible. 2 body 1 bod Nepřímá ziskovost (na příklad: prostřednictvím vrácených daní, sponzorů atd.). Dostatečný příjem na pokrytí nákladů nulový zisk. Měkké faktory 2 POINTS Indirect profitability (for example: through returned taxes, sponsors). 1 POINT Enough income to cover the costs zero profit. Soft factors 0 bodů Služby jsou poskytovány bezplatně žádný zisk. Počáteční zdroje 5 bodů Velice vysoké finanční zdroje (převyšující 1 mil. ). 4 body Vysoké finanční zdroje (pod 1 mil. ). 3 body Nižší finanční zdroje (pod ). 2 body Malé finanční zdroje (pod ). 1 bod Velice nízké finanční zdroje v rámci instituce poskytující služby (pod ). 0 bodů Počáteční zdroje nejsou potřeba. 5 bodů 4 body Plný servis obsahující poradenství, tréninky, studie proveditelnosti. Personální služby jako jsou konzultace, tréninky, studie proveditelnosti. 3 body Interaktivní skupinové tréninky a konzultace. 2 body Semináře, konference, hledání partnerů. 1 bod 0 bodů Tvrdé faktory Pouze nabízející informace (průvodci, manuály, databáze). Žádné. 5 bodů Vysoké finanční zdroje (převyšující ). 0 POINTS Services are provided free of charge no profit. Initial resources 5 POINTS Very high financial resources (increasing 1 mio ). 4 POINTS High financial resources (under 1 mio ). 3 POINTS Moderate financial resources (under ). 2 POINTS Minor financial resources (under ). Very low financial resources within 1 POINT the institution implementing the service (under ). 0 POINTS Services are provided free of charge no profit. 5 POINTS 4 POINTS Full set of personalized services such as consultancy, training, feasibility studies. Personalized service such as consultancy, training, feasibility studies. 3 POINTS Interactive group trainings and consultancy. 2 POINTS Seminars, conferences, partner search. 1 POINT Just offering information (guidelines, manuals, databases). 0 POINTS No. Hard factors 5 POINTS High financial resources (increasing ). Nezávislost 5 bodů Kompletně nezávislé, zahrnující pouze vnitřní zaměstnance a členy, financování z vlastních zdrojů. 4 body Nezávislé na programu, závislé na financování. 3 body Málo propojené s programem a financováno jinými institucemi. 4 body Nižší finanční zdroje (pod ). 3 body Nízké finanční zdroje (pod ). 2 body 1 bod Potenciální přístup k vyšší finančním prostředkům (převyšující eur, pokud jsou splněna určitá kritéria). Potenciální přístup k nižším či malým finančním prostředkům (nižší než , pokud jsou splněna určitá kritéria). Independence 5 POINTS 4 POINTS 3 POINTS Completely independent, including only internal staff and members, financing from own funds. Independent in programme, dependent in financing. Weakly connected in programme and financing with other organizations. 4 POINTS Moderate financial resources (under ). 3 POINTS Minor financial resources (under ) 2 POINTS 1 POINT Potential access to higher funds (increasing ; if certain criteria are fulfilled). Potential access to minor or moderate funds (under ; if certain criteria are fulfilled). 2 body Mírně spojené s programem a financováno s jinými organizacemi. 0 bodů Žádné finanční prostředky nebo potenciální přístup k finančním prostředkům. 2 POINTS Moderately connected in programme and financing with other organizations. 0 POINTS No funds or potential access to funds.

7 12 13 Enterprise Europe Network, EU Enterprise Europe Network, EU Enterprise Europe Network (EEN) je největší síť kontaktů a dat poskytující informace a poradenství v evropských záležitostech společnostem působícím na území EU, zejména malým a středním podnikům (SME). EEN poskytuje praktické odpovědi na konkrétní otázky v rodném jazyce. Nabízí širokou škálu služeb jako one-stop shop pro podniky ve více než 40 zemích. Síť nabízí konkrétní a efektivní řešení pro podnikatele a firmy ve více než 40 zemích, včetně 27 členských států EU, tří kandidátských zemí (Chorvatska, Makedonie a Turecka), členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) a dalších zúčastněných třetích zemí. výnosnost nezávislost Enterprise Europe Network je jedinečná jak z hlediska svého širokého geografického dosahu, tak i širokým rozsahem integrovaných služeb, které poskytuje malým a středním podnikům a jiným podnikatelským subjektům. To je možné díky koordinované práci téměř 600 místních partnerských organizací, které zaměstnávají přibližně zkušených zaměstnanců, kteří mají za cíl podporovat konkurenceschopnost podniků EU. Nové integrované sítě nabízí one-stop shop (vše na jednom místě) k uspokojení všech informačních potřeb malých a středních podniků a společností v Evropě. Nástroje zahrnují hledání obchodních partnerů díky rychlému přístupu do technologických databází vyhledávajících vhodné obchodní příležitosti. Individuální návštěvy společností mají za cíl vyhodnotit jejich potřeby a díky nim mohou pracovníci sítě nabídnout vytvoření široké škály propagačních a informačních materiálů. Zástupci sítě mohou také pomoci podnikům pochopit právní předpisy EU, poradí jim jak je aplikovat na jejich podnikání a jak co nejlépe využít vnitřní trh a programy EU. Síť Enterprise Europe Network plně využívá součinnosti mezi všemi podpůrnými službami a asistenčními službami zaměřenými na evropské podniky. One-stop shop služba je doprovázena politikou není špatných dveří a podnikatel nebo obchodní společnost může oslovit zástupce sítě prostřednictvím jakéhokoli kontaktního místa a bude mu poskytnuta asistence při osobním řízení služby nebo dalších organizačních kroků. Enterprise Europe Network nabízí snadný přístup a dostupnost místních služeb pro malé a střední podniky, čímž si vytváří regionální obchodní brány. Regionální sdružení spolupracují s cílem vytvořit souvislé podpůrné struktury pro místní společnosti, podporovat profil regionu a jeho konkurenceschopnost. Podnikatelské subjekty jsou vyzývány ke sdílení, definování a šíření osvědčených postupů v oblastech, jako jsou inovace, expanze na nové trhy, rozšíření klientské základny, zlepšení postavení na trhu, atd. V důsledku toho Enterprise Europe Network pomáhá malým a středním podnikům realizovat jejich potenciál v oblasti nárůstu regionálních pracovních míst. Síť se také snaží zlepšovat vztah mezi Evropskou komisí a podnikáním. Síť zástupců Komisi poskytuje pravidelné zpětné vazby týkající se politiky EU, problémů malých a středních podniků působících v EU a účinnosti programů EU. Toto vše může pomoci upravovat vztahy EU, které budou více obchodně-přátelské a budou stimulovat růst a konkurenceschopnost celé EU. Síť je podporována Evropskou komisí a napomáhá při podpoře podnikání. Síť nabízí celou řadu služeb Poskytování informací a poradenství týkajících se obchodních a tržních příležitostí, evropské legislativy a politiky týkající se přímo podniku či odvětví, pomoc SME najít vhodného obchodního partnera pomocí databáze nabízející obchodní a technologickou spolupráci, rozvoj vědecko-výzkumných kapacit malých a středních podniků, pomoc malým a středním podnikům při sdílení výsledků výzkumu vývoje, podílení se na výzkumných programech a se žádostmi o financování, zapojení malých a středních podniků a podnikatelských subjektů do tvorby obchodní politiky. Webové stránky Použijte webový formulář na internetové stránce: European Commission Directorate-General for Enterprise and Industry: The Enterprise Europe Network is the largest network of contact points providing information and advice to EU companies on EU matters, in particular small and medium-sized enterprises (SMEs). EEN provides practical answers to specific questions in the native language. It offers a wide range of services as A one-stop shop for businesses in over 40 countries. The Network offers concrete and effective solutions to entrepreneurs and companies in more than 40 countries, including the 27 EU member states, three EU candidate countries (Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey), members of the European Economic Area (EEA) and other participating third countries. profitability for setting up the service independence The Enterprise Europe Network is unique both in terms of its wide geographic reach and of the wide range of integrated services it provides to SMEs and other business actors. This is made possible thanks to the coordinated action of nearly 600 local partner organizations, employing around experienced staff working to support the competitiveness of EU businesses. The new integrated Network offers a one-stop shop to meet all the information needs of SMEs and companies in Europe. Instruments include business partner search within technology and business cooperation databases and fast access to information on funding opportunities. Individual on-site visits to companies to assess their needs and a broad range of promotional and informational material can be organised. Representatives of the Network can also help businesses understand EU law, how it applies to their business and how to make the most of the internal market and EU programmes. The Enterprise Europe Network fully exploits the synergies between all support services and helpdesks aimed at European businesses. The one-stop shop service is accompanied by a no wrong door policy: an entrepreneur or business actor can enter the Network through any con- tact point, and will then be assisted and personally directed to the relevant service or organization. The Enterprise Europe Network offers easy access and proximity to local services for SMEs, thus creating regional business gateways. Regional consortia cooperate to create a coherent support structure for local companies, boosting the region s profile and its competitiveness. Business actors are encouraged to share, define and disseminate best practices in fields such as innovation, expansion to new markets, enlargement of the client base, improvement of market position, etc. As a result, the Enterprise Europe Network helps SMEs realize their potential in terms of growth and regional job creation. The Network will also improve the relationship between the European Commission and business. Network representatives will provide the Commission with regular feedback on EU policy, the difficulties SMEs face operating in the EU and the effectiveness of the EU s programmes. All this will help shape EU law that is more business-friendly and will stimulate growth and competitiveness across the EU. The Network is there to support the European Commission and help it to help business. The Network offers a whole host of services: Providing information and practical advice on market opportunities, European legislation and policies relevant to a company or sector. Helping SMEs to find suitable business partners using its business and technology cooperation database. Developing the research and innovation capacities of SMEs. Helping SMEs to share research results, participate in research programs and apply for funding, Involving SMEs and business actors in the policy-making process. Website Use the online form at: European Commission Directorate-General for Enterprise and Industry:

8 14 15 Monitoring patentů (Patent Monitoring), Itálie Patent Monitoring, Italy Služba monitoringu patentů je založena na sledování specializovaných mezinárodních databází s cílem identifikace patentů potenciálního zájmu pro podniky. Tato služba je poskytována společností Centuria RIT, Vědeckotechnického parku regionu Emilia-Romagna. Závěr Patent monitoring umožňuje uživateli soustředit se na výzkum a vývoj v konkrétních zájmových oblastech, seznamuje ho s nově vydanými patenty a patentovými přihláškami v určitých odvětvích, pomáhá získat poznatky o trhu a plánech jeho konkurentů. Patent Monitoring consists of a monitoring of specialized international databases, with the aim of identifying patents of potential interest for enterprises. The service is provided by Centuria RIT, a Science and Technology Park in the Emilia- Romagna Region. tors. It is often necessary to monitor the status and on-going activity of pending patent applications or the patents themselves, and to protect and defend patents as new information becomes available. The service supports enterprises by saving them time and money. výnosnost nezávislost Monitoring pracuje v souladu s různými způsoby: vyhledávání podle klíčových slov; vyhledávání podle jména zájemce / jména nabyvatele - v tomto případě, kdy se vyhledávání zaměřuje na individuální subjekt či subjekt vlastnící určitý patent existuje specifický způsob vyhledávání, týkající se zjištění aktuálního stavu v určitém specifickém sektoru či technologii. Činnost Patent Monitoru byla zahájena v roce 2002 a jedná se o službu určenou především přidruženým partnerům společnosti Centuria RIT v regionu Emilia- Romagna. Služba Patent monitoringu je partnerům poskytována zdarma, přičemž náklady na ni jsou již zahrnuté do ročního členského poplatku. Externí společnosti mají přístup do databáze financované regionálním projektem. Poplatek může být někdy vyžadován v závislosti na požadovaném vyhledávání např. při specializovaném výzkumu či dlouhodobějším sledování určitého patentu. Podniky využívající služby Patent monitoringu pocházejí z 2 hlavních odvětví, z výroby a zemědělskopotravinářského průmyslu a získáváním informací o patentech mohou zjistit současný stav v daném sektoru či provádět strategický výzkumu v oblasti možné spolupráce. Tato služba zlepšuje přístup k inovacím a konkurenceschopnost podniků na národní i mezinárodní úrovni. Často je nutné sledovat stav probíhající činnosti od patentových přihlášek až po patenty samotné, v tomto období, než jsou dispozici nové informace, je nutná ochrana patentu. Služba podporuje podniky převážně tím, že jim šetří čas a peníze. Silné stránky služby služba ad hoc/osobní, hlavní aspekty činnosti jsou šity na míru jednotlivým podnikům, bezplatná, nepřetržitě fungující služba (vyhledávání pomocí klíčových slov), odpověď podnikům na jejich potřeby a změny, služba poskytující podnikům velkou úsporu času (často nemají čas ani prostředky na tento druh činnosti), specifické, ad hoc informace: Centuria RIT prověřuje, vybírá a sumarizuje výsledky dle požadavků podniků či odvětví, Centuria RIT poskytuje podporu v identifikaci výzkumu a v analýze výstupů; služba má progresívní strukturu: první částí je výtah hlavních informací, poté rozšíření dle vlastní volby a konečná kompletace textu patentu (zdarma), zdroje dat využívané službou: volné mezinárodní specializované databáze (Espacenet, USPTO, UIBM, Depatisnet, atd.) jsou dostupné všem, tato služba je zcela převoditelná (mezinárodní databáze zůstávají k dispozici, taktéž služba metodologie a různé druhy vyhledávání v různých sektorech). Centuria RIT Romagna Innovazione Tecnologia Patrizia Bernardelli profitability independence The monitoring is conducted according to different modalities: search by keywords; search by applicant/assignee name - in this case the investigation focuses on the individual or body applying for the patent; and specific monitoring, related to the state of the art in a specific sector/technology. The Patent Monitor started in 2002, and is a continuous service intended mainly for Associates of Centuria RIT in the Emilia-Romagna Region. Patent monitoring on a continuous basis is free, the cost being included in the Associate s annual fee. For external enterprises, it is financed by a regional project. Specific researches or patent surveillance, depending on the search requested, may require payment of a fee. The enterprises involved in the patent monitoring services come from 2 main sectors: manufacturing and agrofood, and they can obtain information about patents of interest, identify the state of the art of a sector, and carry out strategic research and possible collaborations. The service improves the innovation and competitiveness of enterprises at a national and international level. RESULTS Patent monitoring allows the user to focus R&D on specific areas of interest; to be aware of newly issued patents and patent applications in a specific sector, and to gain insights into the market plans of various competi- Strengths of the service Ad hoc service/ personalized, The main aspects of the activity are tailored to the individual enterprise, Service on a continuous basis (search by keywords), free service, Answers to enterprises need for information and updating, Time-saving service for enterprises (which often have no time or resources for this kind of activity), Specific, ad hoc information: Centuria RIT sifts, selects and summarizes the results according to the enterprise sector/requests, Centuria RIT s provides support in the definition of research and in the analysis of outputs; the service has a progressive structure: first an abstract with the main information, then optional widening, finally the complete text (free of charge) of the patent, Data sources used by the service: free specialized international databases (Espacenet, USPTO, UIBM, Depatisnet, etc.) available to all, The service is completely transferable (international database available, service methodology, different types of search subjects in different sectors). Centuria RIT Romagna Innovazione Tecnologia Patrizia Bernardelli

9 16 17 e-vem, Slovinsko e-vem, Slovenia e-vem (Vse na Enem Mestu Vše na jednom místě) je webový portál určený podnikatelským subjektům, který umožňuje jednoduchou a bezplatnou registraci společností (společnosti s ručením omezeným, OSVČ atd.) během pár dní. Portál je podporován sítí lidí a organizací, kteří zpracovávají žádosti a informují uživatele. The e-vem (Vse na Enem Mestu All in One Place) for companies is a web-based portal, which enables the free and simple registration of companies (simple limited company and private entrepreneur) within a few days. The portal is supported by a network of people and organizations which process applications and advise users. výnosnost nezávislost e-vem, projekt určený firmám (dostupný na evem. gov. si) byl realizován pod záštitou Ministerstva veřejné správy a představen veřejnosti v únoru V období od 1. ledna 2007 do 1. února 2008 bylo do dalšího rozvoje a údržby e- VEM systému investováno více než 2,5 mil. EUR, investice zahrnovaly i školení pracovníků VEM pointů, notářů, soudních znalců a kompletní reklamní kampaň. Další finanční prostředky byly investovány do nové fáze vývoje vycházející z potřeby vyjádřené orgány a VEM úředníky. Bylo vyvinuto rozhraní informačního systému pro šest institucí Agentura Slovinské republiky pro veřejnoprávní záznamy a související služby, kam e-vem zasílá žádosti o zápis do obchodního rejstříku; Daňový úřad, kde e-vem generuje identifikační daňové číslo nově založeným společnostem; Zdravotní pojišťovna, kam e-vem zasílá žádosti týkající se povinného zdravotního a penzijního pojištění; Úřad práce, kam e-vem zasílá žádosti týkající se pracovních povolení; Slovinská komora živnostníků a malého podnikání, kam e-vem zasílá data potřebná k získání živnostenského oprávnění; Ústav důchodového a zdravotního pojištění, kam e-vem zasílá aplikace pro povinné zdravotní a důchodové pojištění; Zároveň systém e-vem získává data z Centrálního registru obyvatel, z Registru územních jednotek a z Registru daňových plátců. Systém e-vem sloužící společnostem přináší pozitivní výsledky jak podnikatelským subjektům, tak i institucím veřejné správy. Ve více než 90% případů jsou žádosti kompletní, což umožňuje příslušný institucím vydávat rychleji rozhodnutí. Za rok byly zaznamenány úspory podnikatelů ve výši 10,2 milionů EUR. Tyto úspory jsou především odvozeny od zrušení různých poplatků a díky optimalizaci postupů. Od zavedení e-vem systému došlo také k 20% nárůstu společností s ručením omezeným a jeho uživatelé jsou velmi spokojeni (VEM pointy si drží celkové průměrné hodnocení 4,7 z 5,0 což je maximální možný rating). V roce 2009 projekt obdržel následující ocenění Nejlepší IKT projekt roku 2009, ocenění Slovinského sdružení informačních technologií. Organizace spojených národů udělila projektu cenu Public Service Award UNPSA 2009 v kategorii Zlepšení poskytování služeb ve veřejném sektoru. Best Practise Label - Evropský egovernment Awards 2009, cena obdržena od Evropské komise. Ministerstvo vnitra profitability independence The e-vem for companies (available on evem.gov.si) project was realized under the auspices of the Ministry of Public Administration and presented to the public in February In the period from 1st January 2007 to 1 st February 2008 more than 2.5 million EUR were invested in the development and maintenance of the e-vem system, the training of VEM points referees, notaries and court referees, and on a comprehensive promotional campaign. Further funds were invested in the new development phase based on the needs expressed by institutions and VEM officers. Interfaces for information systems for six institutions were developed The Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services, where e-vem sends applications for registration in the court register; The Tax Administration, where e-vem obtains a tax number for a newly created company; The Health Insurance Institute, where e-vem sends applications for mandatory health and pension insurance; The Employment Service, where e-vem sends applications related to labour demands; The Chamber of Craft and Small Business of Slovenia, where e-vem sends the data needed to obtain a trade license; The Institute for Pension and Disability Insurance, where e-vem sends applications for mandatory health and pension insurance; At the same time the e-vem system obtains data from the Central Population Register, the Register of Spatial Units, the Register of Taxpayers. The e-vem for companies system brings positive results to business entities and public administration institutions. In more than 90% of cases, applications are complete, which enables the relevant institutions to make rapid decisions million EUR of savings for businesses per year have been recorded. These savings are primarily derived from the abolishment of various fees and the optimization of procedures. There has been a 20% increase in limited companies since the introduction of the e-vem system and users are highly satisfied (VEM points receive an overall average rating of 4.7; 5.0 is the maximum rating). In 2009 the project received the following awards The best 2009 IKT project, awarded by the Slovenian Society of Information Technology. The United Nations Public Service Award - UNPSA 2009 in the category Improving the delivery of services in the public sector. Good practice Label - European egovernment Awards 2009, from the European Commission. Ministry of Public Administration

10 18 19 Baross Gábor Program, Maďarsko Baross Gábor Programme, Hungary Gábor Baross program byl připraven a vytvořen Národní úřadem pro výzkum a technologie. Program stanovuje rámec a nástroje podpory vědecko výzkumných a inovativních projektů v regionech. Každý rok je v zemi vyhlášeno sedm individuálních Gábor Baross programů, jeden připadající na každý region. Regiony mají právo navrhnout, jaký druh činnosti vědy, výzkumu či inovací chtějí v jejich vlastním regionu z fondů podpořit. The Gábor Baross programme was prepared and created by the National Office for Research and Technology. The programme provides the framework and tools to support RDI projects in the regions. Every year, there are seven individual Gábor Baross programmes in the country, one in each region. The regions have the right to propose what kind of RDI activity they want to support from the funds in their own region. výnosnost nezávislost Tento program byl poprvé představen v roce 2005 a od té doby - s výjimkou roku 2008, kdy byla zveřejněna poslední výzva k předkládání návrhů - to byl velký úspěch ve všech regionech, zejména v oblasti Észak-Alföld. V regionu Észak-Alföld byly v posledních letech k dispozici tyto částky: v roce 2005 byly v tomto regionu použity na podporu aktivit VaVaI 4 miliony a v roce ,8 milionu. V roce 2008 to byla částka 7,25 milionu (spolu s rozpočtem pro rok 2007) a pro rok 2009 to bylo 4,3 milionu. Každý rok byl kladen důraz na jiné priority, jako jsou např. intenzivní akademicko - průmyslová spolupráce v regionech zaměřená na projekty výzkumu a vývoje, zlepšení inovačních schopností, významné investiční projekty či účinná a rychlá komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. Roční plán programu Gábor Baross je navrhován Regionální inovační agenturou na základě Regionální inovační strategie. Regionální inovační agentura provádí přípravné práce a Rada pro regionální rozvoj je povinna uznat výzvu k předkládání návrhů. I když se zdá, že se jedná o decentralizované iniciativy, není to tak a vše je skutečně centrálně řízené. Po územním naplánování, schválení a přijetí Národním úřadem pro výzkum a technologie jsou výzvy spuštěny zvlášť pro každý z regionů a provádí se uzavírání smluv a financování projektu. Hodnocení návrhů a sledování projektů je prováděno na regionální úrovni za podpory Národního úřadu pro výzkum a technologie. Program je určen všem právním subjektům, soukromým podnikatelům, neziskovým společnostem, sekundárním nebo terciárním vzdělávacím centrům, vládním nebo soukromým neziskovým výzkumným centrům a nadacím působícím na území regionu Észak-Alföld. Způsobilé k financování jsou všechny společnosti (zejména SME), výzkumné instituce vysokoškolského vzdělávání, jednotky/centra a výzkumné instituce vysokoškolského vzdělávání (ne přímo vysoké školy), technologická a inovační centra (nezisková). Zdroje financování programu Gábora Barosse: program je financován z Fondu výzkumu, technologií a inovací, který poskytuje stabilní a spolehlivé financování činností výzkumu a technologického rozvoje. Nezávislý vládní fond představil podporu poptávky řízených inovací a znalostní konkurenceschopnosti podniků. Fond je financován z povinných příspěvků od všech společností registrovaných v Maďarsku, doplněn o stejné množství finančních prostředků ročně ze státního rozpočtu. Závěr Za 4 roky své činnosti bylo v regionu Észak-Alföld financováno celkem 178 projektů s celkovým rozpočtem ve výši přibližně 20 milionů. Regionální rozvojová agentura Észak-Alföld profitability independence This measure was first introduced in 2005 and since then - except in 2008 when the most recent call for proposals was published - it has been a great success in all regions, especially in Észak-Alföld. In the Észak-Alföld region the following sums have been available over recent years: in 2005, 4 million and in 2006, 2.8 million were used to support RDI activities in this region. In 2008 the sum was 7.25 million (together with the budget for 2007) and for 2009 it was 4.3 million. Each year emphasis was placed on different priorities, such as intense academia-industry co-operation in the regions, focused R&D projects, improved innovation capabilities, significant investment projects, and the efficient and rapid commercialization of R&D results. The planning of the annual Gábor Baross programme is designed by the Regional Innovation Agencies based on their Regional Innovation Strategy. The Regional Innovation Agency carries out the preparatory work and the Regional Development Council is required to accept the call for proposals. Even though it seems to be a decentralized initiative, it is effectively centrally controlled. After the regional planning and acceptance, the National Office for Research and Technology has to accept the call for proposals as well, and then launches the calls for each of the regions and carries out the contracting and financing of the project. The evaluation of the proposals and the monitoring of the projects are undertaken in the regions, supported by the National Office for Research and Technology. The programme is intended for all legal entities, private entrepreneurs, non-profit companies, secondary or tertiary education centres, governmental or private non-profit research centres and foundations operating in the territory of Észak-Alföld region. Those eligible for funding include all companies, (mainly SMEs), higher education institutions research units/centres, and higher education institutions research (not HEI), technology and innovation centres (non-profit). Sources of financing for the Gábor Baross Programme: the programme is financed from the Research and Technological Innovation Fund, which provides stable and reliable financing for RTDI activities. The independent government Fund is envisioned to promote both demand driven innovation and the knowledge based competitiveness of companies. The Fund is financed by mandatory contributions from all companies registered in Hungary, matched with the same amount annually from the government budget. Results In the 4 years of its activity a total of 178 projects have been financed in the Észak-Alföld region, with an overall budget of approximately 20 million. Észak-Alföld Regional Development Agency

11 20 21 Inovační vouchery, Česká republika Innovation vouchers,czech Republic Inovační vouchery představují jednorázový grant podnikatelům určený na nákup služeb či znalostí od jejich poskytovatelů - univerzit. Získané poznatky by měly být pro podnikatele nové a měly by jim usnadnit inovaci vlastního produktu, procesu nebo služby. Předpokladem je, že strany navážou dlouhodobý vztah a budou společně realizovat náročnější projekty. výnosnost nezávislost Projekt, který byl již úspěšně vyzkoušen zejména v západní Evropě, byl v České republice představen premiérově v březnu roku Inovační vouchery pomáhají podnikatele přesvědčit, že poskytovalé znalostí z akademické sféry umějí efektivně a bez rizik vyřešit jejich vědecko-výzkumné problémy. Jedná se spíše o stimulační nástroj než o nástroj dotační hodnota voucheru pro jednu společnost může činit max Kč (6.000 ), což je nepředurčuje k pokrytí větších projektů. Nicméně to může pomoci motivovat podnikatele, aby navázaly kontakty s výzkumnými pracovníky, což by se za standartních okolností možná ani nepodařilo. Inovační vou-chery dávají příležitost projektům, které by jinak bez těchto dotací nevznikly. Ty pak budou hlavním komunikačním kanálem a zprostředkovatelem kontaktů na výzkumníky. Finančním garantem je statutární město Brno, organizátorem projektu je Jihomoravské inovační centrum a poskytovateli znalostí jsou tyto univerzity Vysoké učení technické v Brně; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno; Masarykova univerzita; Mendelova univerzita v Brně. Best practise Společnost INVEA-TECH se stala prvním českým podnikem, který dosáhl na dotaci díky inovačnímu voucheru. Spolu s Vysokým učením technickým v Brně firma inovovala produkt FlowMon - sondu pro monitorování vysokorychlostních sítí. Sondy nyní dokážou efektivněji monitorovat provoz až na 10 Gb sítích s garancí zpracování každého paketu. Firma se tak technologicky zařadila mezi tři nejúspěšnější firmy na světě pracující s touto technologií. Díky inovačnímu voucheru mohla firma také participovat na zakázce pro významného zahraničního klienta a navázat spolupráci s univerzitou Stanford. Jihomoravské inovační centrum Mgr. Jindřich Weiss Vouchers represent a one-time grant to an entrepreneur intended for the purchase of services or knowledge from their providers universities. The knowledge obtained should be new to the entrepreneur and should facilitate innovation of their product, process or service. The assumption is that through these pilot projects the parties will establish long-term relationships and will then cooperate on more demanding projects in the future. profitability independence The project, which has already been successfully tested, particularly in Western Europe, was introduced in the Czech Republic for the first time in March Innovation vouchers help convince entrepreneurs that knowledge providers from the academic sphere are able to solve their scientific and research problems effectively and without risk. It is more a stimulation tool than a subsidy tool a voucher for one firm with a value of CZK 150,000 (6,000 EUR), cannot cover large projects. However, it can help motivate entrepreneurs to established contacts with a researcher, which would not normally be possible otherwise. Innovation vouchers give an opportunity, even to a project that would otherwise not come about without these subsidies. An important assumed side-effect is the strengthening of the role of resultant technology transfer centres at the universities. These will be the main channel for communication and a contact agent for carrying out specific researches. The financial guarantor is the statutory city of Brno, the organisational project is provided by the South Moravian Innovation Centre and the knowledge providers are these universities: Brno University of Technology; University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno; Masaryk University, Czech Republic; Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. Best practise The INVEA-TECH Company became the first Czech company to receive a subsidy through an innovation voucher. Together with the University of Technology in Brno, the company refreshed its product, the FlowMon probe for monitoring high speed networks. Probes are now able to more effectively monitor traffic on 10Gbps networks with guaranteed processing of each packet. The company featured among the three most successful companies in the world working with this technology. Thanks to an innovation voucher the firm was also able to participate in the contract for a major international client and establish cooperation with Stanford University South Moravian Innovation Centre Mgr. Jindřich Weiss

12 22 23 PRO INNO Europe, EU PRO INNO Europe, EU PRO INNO Europe je součástí celkové koordinační politiky členských států v oblasti inovací, která je také podporována skupinou vyšších úředníků v oblasti inovační politiky. Kromě toho stanovuje bližší vztahy mezi PRO INNO Europe a Sítí evropských inovačních regionů (IRE). Vzhledem k tomu, že PRO INNO Europe se soustředí na celkové analýzy inovační výkonnosti, inovačních politik a poskytuje vzdělávací platformu pro mezinárodní spolupráci, Síť IRE bude využívána jako hlavní komunikační kanál mezi evropskými regiony v otázkách inovační politiky. výnosnost nezávislost PRO INNO Europe je inovační metodickou iniciativou Generálního ředitelství podniků a průmyslu, které plánuje, že se PRO INNO EUROPE stane ústředním bodem analýzy inovačních postupů a rozvoje celé Evropy. Iniciativa sdružuje dříve samostatné iniciativy PAXIS, TrendChart inovací v Evropě zahrnující European Innovation Scoreboard, a také řadu studií inovačních metodik společného rámce. Existující metody analýz a benchmarkingové aktivity jsou integrovány spolu s novými podněty pro mezinárodní spolupráci, inovační činnost, politiku a učební metody. Kromě toho je také zajištěno úzké propojení mezi PRO INNO Europe a Evropskou iniciativou INNOVA například prostřednictvím Europe Innova Forum, které sdružuje virtuálním způsobem inovační projekty dle odvětví a politické iniciativy, jakož i prostřednictvím Evropské INNOVA konference, která se koná každého půl roku. Předpokládá se, že zkušenosti z evropského projektu INNOVA budou použity jako další vstup do vývoje nových inovačních metod a strategií, za podpory výukového programu INNO-Learning Platform. PRO INNO Europe byl realizován ve dvou etapách s počátkem v červenci V první fázi, v polovině roku 2006, byly spuštěny první 4 moduly: INNO-learningová platforma, INNO-NET, INNO-Akce a INNO-GRIPS. Moduly INNO-Metrics, INNO-Policy TrendChart, INNO- Appraisal a INNO-Views byly vyvinuty v druhé fázi implementace PRO INNO Europe; iniciativa začala plně fungovat na začátku roku Iniciativa čerpala hlavně z finančních prostředků 6. Rámcového programu a od roku 2007 z rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace. Realizace většiny modulů je založena na předkládání návrhů do výzev vyhlášených prostřednictvím zvláštních podpůrných akcí FP6. Dozorčí rada INNO - Metrics INNO - Policy TrendChart INNO - Hodnocení INNO GRIPS INNO - Názory INNO-Learning Platform, INNO-Nets, INNO-Actions and INNO-GRIPS jsou založeny na podání žádostí do 9. výzvy INNOV. PRO-INNO Europe je založena na dvou pilířích vyhovujících celkem osmi modulům. Každá z nich naplňuje konkrétní cíl této iniciativy, jak je znázorněno v grafu výše. Ačkoli jsou tyto akce rozdílné povahy, jsou součástí širšího integrovaného metodického přístupu, určeného pro vývoj nových a lepších inovačních metod na základě neklamných analýz a spolehlivých statistik. To připraví půdu pro inovační činnosti zahrnující celou škálu metodických hledisek a rozdílných aktérů. Webové stránky INN výuková řídící skupina INNO - Sítě INNO - Akce INNO - Výuková platforma (zdroj: použijte online formulář na contact PRO INNO Europe is part of the overall policy coordination with the Member States in the field of innovation, which is also facilitated by the Group of Senior Officials on innovation policy. Furthermore, close relations between PRO INNO Europe and the Innovating Regions in Europe (IRE) network will be established. Whereas PRO INNO Europe will concentrate on the overall analysis of innovation performance and innovation policies and provide a learning platform for trans-national co-operation, the IRE network will be used as the main communication channel with European regions on innovation policy matters. profitability independence PRO INNO Europe is an innovation policy initiative of the Directorate-General for Enterprise and Industry that intends to become the focal point of innovation policy analysis and development throughout Europe. The initiative unites the previously separate PAXIS initiative, the Trend- Chart on Innovation in Europe, including the European Innovation Scoreboard, and the series of innovation policy studies in a common framework. Existing policy analysis and benchmarking activities are integrated with new incentives for trans-national cooperation, innovation actions and policy learning methods. Furthermore, a close liaison between PRO INNO Europe and the Europe INNOVA initiative is ensured, for example through the Europe INNOVA Forum, which brings together in a virtual manner relevant sectoral innovation projects and policy initiatives, as well as through the bi-annual Europe INNOVA Conference. The idea is that the lessons learned from the Europe INNOVA projects shall be used as further input into the development of new innovation policies and strategies, as promoted by the INNO-Learning Platform. PRO INNO Europe was implemented in two stages, beginning in July In the first stage in mid-2006 four modules: INNO-Learning Platform, INNO-Nets, INNO-Actions and INNO-GRIPS were launched. The INNO-Metrics, INNO-Policy TrendChart, INNO-Appraisal and INNO-Views modules were launched during the second stage of the implementation of PRO INNO Europe; over time the initiative became fully operational in early The initiative primarily drew on funds from FP6 and, as of 2007, from the Competitiveness and Innovation Framework Programme. The implementation of most (source: modules is based on a call for proposals launched through a Specific Support Action of FP6. The INNO-Learning Platform, INNO-Nets, INNO-Actions and INNO-GRIPS are based on the INNOV-9 call for proposals. PRO-INNO Europe is based on two pillars accommodating a total of eight modules. Each of these follows a specific key aim of the initiative, as shown in the chart below. Although these actions are different in nature, they form part of a wider integrated policy approach intended to develop new and better innovation policies based on sound policy analysis and reliable statistics. This will prepare the ground for innovation actions covering the whole range of policy aspects and involving a multitude of different actors. Website use the online form at

13 24 25 Regionální inovační agentury, Maďarsko Regional Innovation Agencies, Hungary Iniciativa zřizování Regionálních inovačních agentur byla zahájena v roce 2003 s cílem vytvořit regionální struktury usnadňující a posilující regionální podporu vědy, výzkumu a inovací ve všech 7 statistických regionech NUTS2. výnosnost nezávislost Hlavními cíly tohoto programu bylo usnadnit regionální soudržnost; posílit konkurenceschopnost regionů, podporovat výzkum, vývoj a inovační projekty, posílit konkurenceschopnost podniků, a to zejména malých a středních podniků působících v regionech, rozvíjet inovační prostředí v regionech, posílit regionální inovační klastry a zřizováním regionálních inovačních agentur poskytovat služby v oblasti inovací v regionech. Od regionálních inovačních agentur se očekává usnadnění regionálních inovačních procesů, koordinace technologických inovačních sítí, poskytování služeb v oblasti inovací a integrace všech těchto snah a aktivit. Tento program poskytuje dotace po dobu prvních tří let provozu, i když pozitivní dopady se mohou projevit až ve středně dlouhém období. První období financování regionálních inovačních agentur proběhlo v letech a druhé období probíhá v rozmezí let K financování 7 regionálních agentur v 7 maďarských regionech již byl v období vyčerpán celkový rozpočet EUR. Jednou z regionálních inovačních agentur je také Regionální inovační agentura INNOVA Észak-Alföld. Agentura INNOVA hraje klíčovou roli v naplňování inovační strategie regionu Észak-Alföld. Agentura byla založena 6 klíčovými hráči regionu Észak-Alföld v oblasti inovací: Rada regionálního rozvoje Észak-Alföld (www.eszakalfold.hu) Univerzita Debrecen (www.unideb.hu) Vysoká škola Nyíregyháza (www.nyf.hu) Vysoká škola Szolnok (www.szolf.hu) Severo-maďarská rozvojová s.r.o. (www.erf.hu) Maďarská inovativní asociace (www.innovacio.hu) Mise agentury INNOVA je vyjma naplňování regionální inovační strategie stát se jediným inovačním centrem oblasti Észak-Alföld působícím v rámci propojených sítí a dosahující výsledků, které budou uznávány nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni. Přesněji řečeno, INNOVA formulovala následující přímé cíle, jichž by mělo být v regionu dosaženo: podpora inovativních schopností oživení trhu orientované na spolupráci v oblasti VaVaI rozvíjení inovativní podpory životního prostředí inovativní rozvoj lidských zdrojů dotační management S cílem dosažení této mise a vytyčených cílů poskytuje agentura následující inovativní služby: inovativní, řídící, tréninkové a marketinkové poradenství strategické plánování, koordinace finančních zdrojů a správa decentralizovaných fondů zvyšování povědomí, inovační průzkumy, prognózy a analýzy koordinace mezinárodních projektů, vytváření projektů a hledání partnerů Závěr Dopady bude možno hodnotit až v roce Regionální rozvojová agentura INNOVA Észak-Alföld The initiative of setting up Regional Innovation Agencies was launched in 2003, aiming to create regional structures facilitating and enhancing regional RDI performance in all the 7 NUTS2 statistical regions. profitability independence The main aims of this scheme was to facilitate regional cohesion; strengthen regions competitiveness by supporting R&D and innovation projects; strengthen firms competitiveness, especially that of SMEs operating in regions; develop an innovation-friendly environment in regions; strengthen regional innovation clusters, and provide innovation services in regions, by establishing Regional Innovation Agencies. Regional Innovation Agencies are expected to facilitate regional innovation processes, co-ordinate technological innovation networks, provide innovation services and integrate all these efforts and activities. This scheme provides subsidies for the first 3 years of operation, although positive impacts can only be felt in the medium- and long-term. The first period of financing regional innovation agencies was and the second period is The overall budget (for the period ) was 8,400,000 EUR for 7 regions in Hungary this funding was used to set up the 7 regional agencies. INNOVA Észak-Alföld Regional Innovation Agency is one of the regional innovation agencies. INNOVA plays a key role in the implementation of Észak-Alföld s Regional Innovation Strategy. The agency was established by 6 key innovation players in the Észak-Alföld region: Észak-Alföld Regional Development Council (www. eszakalfold.hu) University of Debrecen (www.unideb.hu) College of Nyíregyháza (www.nyf.hu) College of Szolnok (www.szolf.hu) Northeast-Hungary Regional Development Plc. (www. erf. hu) Hungarian Association for Innovation (www.innovacio. hu) The mission of INNOVA - besides the implementation of the Regional Innovation Strategy - is to become the sole innovation centre in the Észak-Alföld region operating in a networking model and to achieve results which are recognised at a national and international level. More specifically, INNOVA formulated the following direct objectives to be achieved in the region: to enhance innovation ability to spur market-oriented RDI cooperation to develop an innovation supportive environment innovative human resource development project management To achieve its mission and objectives the agency provides the following innovation services: innovation, management and marketing consultancy and training programmes strategic planning, resource coordination and management of decentralised funds awareness raising, innovation surveys, foresight and analysis coordination of international projects, project generation and partner search Results Impacts will be measured in 2010 INNOVA Észak-Alföld Regional Innovation Agency

14 26 27 Mladí ekonomičtí výzkumníci, Slovinsko Young Researchers in the Economy, Slovenia Iniciativou projektu Mladí ekonomičtí výzkumníci je přivést více vysoce kvalifikovaných zaměstnanců do soukromých společností a stimulovat firmy k přijímání mladých absolventů vysokých škol za účelem zvýšení jejich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a tím překonat stávající propast mezi výzkumnými organizacemi a průmyslem. výnosnost nezávislost Tato služba je orientována především finančně, poskytuje spolufinancování nákladů na mzdy a některé materiální náklady na mladé vědce, kteří jsou zaměstnáni ve firmě a současně studují doktoranské studium na univerzitě. Díky této podpoře mladých výzkumných pracovníků se výzkumnou činností zabývají partnersky oba subjekty, společnosti i univerzity. Dříve byl program řízen Ministerstvem školství, v současném programovém období program spadá pod Veřejnou technologickou agenturu Slovinska (TIA) a je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Příjemci jsou podniky a technologická centra, jako zaměstnavatelé mladých výzkumných pracovníků, výzkumné organizace a vysoké školy jako poskytovatelé formálního vzdělání. Oni společně tvoří výzkumný program Mladý výzkumník. Projektové návrhy jsou hodnoceny podle následujících kritérií: způsobilost uchazeče, způsobilost mentora, způsobilost navrhovatele (společnosti), způsobilost výzkumné skupiny (pokud ji má společnost ustanovenou má-li jen jednu či využívá externí pracovníky); vzdělávací program. Kritériem způsobilosti pro studenty je hotové postgraduální studium a dosažení maximálního věku 35 let, (pro studenty s magisterským titulem 38 let). V období let 2001 a 2006, kdy Ministerstvo zaštiťovalo akci Mladý ekonomický výzkumník, bylo podpořeno a oceněno 233 mladých výzkumníků. Zatím již 144 mladých výzkumných pracovníků získalo doktorský nebo magisterský titul. 90 z nich pokračovalo v zaměstnání v ekonomickém sektoru (78 z nich ve stejné společnosti, ve které působili jako mladí výzkumníci), 8 z nich našlo práci ve veřejné správě a ostatní jsou zapojeni v dalším studiu, nebo o nich nejsou k dispozici žádné informace. Zkušenosti z této doby také naznačují, že existuje konkurenční boj mezi podniky o dobré absolventy. Vazby mezi zúčastněnými podniky a výzkumnými organizacemi byly nastaveny tak, aby nabízely více příležitostí pro transfer technologií a poznatků. Počet mladých ekonomických výzkumníků (schválené projektové návrhy) v členění dle vědních oborů ( ) Vědní obor / Rok Přírodní vědy a matematika Inženýrství Medicína 2 2 / / 3 3 Biotechnologie Společenské vědy Humanitní vědy 1 / / / 1 1 Multidisciplinární a interdisciplinární výzkum / 1 2 / 1 2 Celkem: dr. Janez Marko Slabe Veřejná technologická agentura Slovinska Tel: Mateja Nemanič Ministerstvo školství, vědy a techniky Tel: 01/ Young researchers in the economy is an initiative to introduce more highly-educated staff in private companies and to stimulate companies to hire young graduates to enhance their R&D and innovation activities and thus to overcome the existing gap between research organizations and industry. profitability independence The service is mainly financially-oriented, providing co-financing for salaries and some materials costs, for a young researcher, who is employed in a company while pursuing a PhD at the university. Through this support the young researcher engages in research work with mentorship both by the company and university. Previously managed by the Ministry of Higher Education, Science and Technology, the program is now run by the Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia (TIA) in the financial cycle, and is co-financed by the European Social Fund. Beneficiaries are enterprises and technology centres - as employers of young researchers - and research organizations and universities as providers of formal education. Together they agree on a young researcher s research programme. Project proposals are ranked according to the following criteria: suitability of a young researcher; suitability of the mentors; suitability of a proposer (company); suitability of a research group (whether the company s own - if it has one - or an outsourced group); the training programme. The criteria for eligibility for students are that they must have finished under-graduate study and be 35 years or under (for students with a master s degree, 38 years). In the period between 2001 and 2006, when the Ministry was managing the Young Researchers in the Economy, support was awarded to 233 young researchers. So far 144 young researchers have already obtained a PhD or master s degree. 90 of them have continued their employment in the economic sector (78 in the same company as when they were young researchers), 8 of them have found a job in a public institute, and the others are engaged in further studies or there are no data available. The experience from this period also suggests that there is competition among the companies for good graduates. Links between participating enterprises and research organisations have been established, offering more opportunities for technology and knowledge transfer. Number of young researchers in the economy (approved project proposals) according to scientific field ( ) Science field / Year Natural Sciences and Mathematics Engineering Medicine 2 2 / / 3 3 Biotechnology Social Sciences Humanities 1 / / / 1 1 Multidisciplinary and interdisciplinary / 1 2 / 1 2 research Total: dr. Janez Marko Slabe Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia Tel: Mateja Nemanič Ministry of Higher Education, Science and Technology Tel: 01/

15 28 29 Technologické burzy, Česká republika Brokerage Events, Czech Republic Technologické burzy jsou pokročilým nástrojem určeným k zakládání nových partnerství a zahájení spolupráce na nových společných návrzích projektů. Je to způsob, jak posílit spolupráci mezi průmyslem a výzkumnými jednotkami a poskytuje organizacím jednoduchý, přímý a dostupný způsob, jak najít partnery nejenom v České republice, ale i v celé Evropě. A brokerage event is an advanced tool dedicated to setting up new partnerships and launching new collaborative project proposals. It is a way of strengthening the cooperation between industries and research units and giving organizations a simple, direct and accessible way to find partners all around Czech Republic and Europe. výnosnost nezávislost profitability independence Účelem těchto akcí je zprostředkování příležitostí společnostem, jež hledají partnery pro spolupráci. Dalším cílem je pomoci podnikům, univerzitám a výzkumným institucím při hledání partnerů pro vývoj produktů, jejich výrobu, licenční dohody, společné podniky či jiné formy partnerství. K dispozici je široká škála příležitostí, jsou nabízeny téměř všechny druhy; (věda & výzkum, technická spolupráce, dohody o společných podnicích, výrobní dohody, licenční smlouvy, obchodní smlouvy, atd.). Tyto burzy rovněž vytváří příležitosti k transferu zanlostí, odborných zkušeností a kontaktů mezi úspěšnými českými a evropskými projektovými koordinátory a potenciálními partnery, kteří tím získají příležitost realizovat jejich nápady a vědecký potenciál. Příprava každé technologické burzy zabere několik měsíců, ale burza samotná pouhé 2 dny, které zahrnují plenární setkání, paralelní workshopy zaměřené na konkrétní tématické oblasti a prostor pro bilaterální diskuze. Technologická burza je vhodným místem, kde se mohou účastníci reprezentovat, vzájemně si vyměnit zkušenosti a znalosti, či sdílet své projektové záměry. Jak jsou technologické burzy organizovány? na internetových stránkách se musíte zaregistrovat a pak vložit váš profil, ve kterém stručně popíšete co vaše společnost/institut dělá, čím se zabýváte a co nabízíte/ hledáte, po ukončení registrace bude vydán katalog obsahující nabídky a poptávky registrovaných, po uzavření přihlášek vám doporučujeme prostudovat katalog, vybrat si nabídky/poptávky, které vás zaujaly a vytvořit si aktuální plán schůzek, každá tato událost je zaměřena na jeden podnikatelský sektor a většinou je organizována jako 2-denní událost na níž mají zúčastněné podniky v průběhu dne naplánováné 30-ti minuté schůzky, během nichž se snaží navázat kontakty, získat informace o pro ně vhodných trzích, dojednávají obchody a mnohem více. Společnosti a výzkumné laboratoře mají možnost účastnit se technologické burzy způsobem založeným na principu přímé schůzky mezi technologickými vývojáři a uživateli, s cílem podpořit technickou spolupráci. Technologická burza je také příležitost k prohloubení kontaktů během konferencí, workshopů a sezení u kulatého stolu. Technologické burzy, a to i včetně těch, které jsou organizovány sítí Enterprise Europe Network, jsou dobře hodnoceny evropskými společnosti. Je to dobrý způsob, jak najít několik potenciálních partnerů v krátké době. Enterprise Europe Network CR Daniela Váchová The purpose of the brokerage event is to enhance opportunities for companies to explore and find cooperation. Another aim is to assist enterprises, universities and research institutions in finding partners for product development, manufacturing, licensing agreements, joint ventures or other types of partnership. A wide range of opportunities is available as all types of collaboration sought are offered; (Research & Development, Technical Co-operation, Joint Venture Agreements, Manufacturing Agreements, Licence Agreements, Commercial Agreements, etc.). The events also create the opportunity to transfer the experience, expertise and contacts between successful Project coordinators from the Czech Republic and the EU to potential partners, who will have the chance to realize their ideas and scientific potential. The preparation of each event takes several months, but the event itself lasts two days, including plenary sessions, parallel workshops on specific areas and facilities for bilateral discussions. The brokerage event is an appropriate place for the participants to present themselves, to show each other their expertise and their collaborative project ideas. How are the brokerage events organized? On a website you have to register and then insert a profile - in which you describe, briefly, what your company/ institute is doing and what you are offering/looking for After the deadline for registration a catalogue will be generated, containing offers and requests from registered subjects After the deadline you are encouraged to visit the catalogue and select offers/requests you are interested in. The same will be done by other participants. In this way you will actually create a meetings schedule Each event has a focus on one or more business sectors, and usually over a 2 day period the participating businesses meet during pre-arranged 30 minute appointments to establish contacts, gain information on their respective, market places, negotiate deals and much more. Companies and research laboratories are given the opportunity to participate in a brokerage event based on one-to-one confidential meetings between technology developers and users in order to foster technical cooperation. The brokerage event is also a chance to deepen the contacts made during conferences, workshops and round tables. Brokerage events, including those organized by Enterprise Europe Network, are well appreciated by European companies. It is a good way to meet several potential partners in a short time. Enterprise Europe Network CR Daniela Váchová

16 30 31 Výzkum dle komerčních, technologických a vědeckých partnerů, Itálie Research by Commercial, Technological and Scientific Partners, Italy Tato služba je zprostředkovávána pomocí SIMPLERU Podpůrné služby zlepšující inovace a konkurenceschopnost podniků v Lombardii a regionu Emilia-Romagna: jedná se o konsorcium, které působí v rámci sítě Enterprise Europe Network od 1. ledna výnosnost nezávislost PARTNERSTVÍ: pomoc klientům identifikovat obchodní, technologické či vědecko- výzkumné partnery nejenom v Itálii, ale také napříč celou Evropou. Jedná se zejména o partnery: Obchodní partnery: identifikovat vhodné partnery (jednatelé, distributoři, dodavatelé) v ostatních evropských zemích; Výrobní partnery: za účelem podpory inovativních produktů klientů a technologií pro budoucí partnery, licencí a zákazníků. Klient může: prosazovat a nabídnout své vlastní technologie: bude mu vypracován technologický profil, který bude poté zveřejněn v databázi sítě Enterprise Europe Network a šířen po celé Evropě. Může také vyhledávat technologie: díky rozsáhlé síti kontaktů pomůžeme klientovit najít zdroj pro konkrétní výrobky, technologie, odborné postupy. Technologická žádost bude puštěna do oběhu po celé Evropě. Jak nabídkové, tak i poptávkové profily jsou zveřejňovány anonymně a identifikační údaje s kontaktními detaily nejsou třetím stranám k dispozici bez předchozího souhlasu klienta. Vědecko-výzkumní partneři: najít partnery pro vědeckovýzkumné projekty, a to buď zveřejněním informace o procesu hledání partnera či pomoc při jejich přímém zapojení do již existujícího projektového konsorcia. Evropské informace Slouží jako první kontaktní místo pro podniky poskytující informace o evropských právních předpisech, politice, financování a tržních příležitostch. SIMPLER může pomoci organizacím stát se konkurenceschopnějšími díky udržování jejich informovanosti o: veřejných zakázkách a nabídkách evropských trzích politice EU a jejím vlivu na různé sektory EU legislativě a právnímu rámci inovace & věda & výzkum (R&D), zahrnující 7. Rámcový program (FP7) ochrana duševního vlastnictví v Evropě evropské možnosti financování a podpory podnikání EU V&V příležitosti Pomoc společnostem a výzkumníkům využít možnosti financování vědy a výzkumu z Rámcového programu a ostatních Evropkých programů. Díky velkému rozsahu informací a poskytovaných partnerských služeb může SIMPLER podporovat regionální organizace, převážně SME, využít příležitostí, které přináší v oblasti spolupráce VaV financování EU. SIMPLER může organizacím pomoci porozumět jaký typ financování je k dispozici a jak se k prostředkům z něj dostat a stejně tak jim pomáhá hledat partnery potřebné k rozvoji jejich projektového konsorcia. Tyto služby jsou poskytovány bezplatně v souladu s potřebami podniku či výzkumným systém a jsou specifické pro různá odvětví hospodářství. Cílem hledání výzkumných partnerů je rozvoj obchodu, podnikání nebo technologická spolupráce mezi SME a výzkumnými institucemi v celé Evropě. Aster - Science Technology Business Staff SIMPLER The service is supplied by SIMPLER - Support Services to Improve the innovation and competitiveness of businesses in the Lombardia and Emilia-Romagna Regions: a consortium that has been operating within the Enterprise Europe Network since 1st January profitability independence PARTNERING: helping clients to identify commercial, technology or research and development partners across Italy and Europe. In particular: Commercial Partners: to identify suitable partners (agents, distributors, suppliers) in other European countries; Technology Partners: to promote clients innovative products and technologies to prospective partners, licensees and customers. The client can: promote his/her own technology: a Technology Offer profile will be drafted which will be published on the Enterprise Europe Network database and disseminated across Europe; search for technology: to help clients to source specific products, technologies or expertise through an extensive network of contacts. A Technology Request will be drafted for circulation around Europe. For both Offers and Requests, the profiles are published anonymously and the identity and contact details are not released to third parties without the client s prior approval. R&D Partners: to find partners for research and development projects, either by publicising their own partner search or helping them to join an existing project consortium. European Information Acting as a first point of enquiry for businesses to provide information on European legislation, policies, funding and market opportunities. SIMPLER can help organisations become more competitive by keeping them up-to-date with information on: Public contracts and tenders European markets EU policy affecting different sectors EU legislation and the regulatory framework Innovation and research & development (R&D), including the EU Framework Programme (FP7) Protecting intellectual property in Europe European funding opportunities and business support EU R&D Opportunities Assisting the company and the researcher to tap into EU funding for research and development, particularly the Framework Programme and other European programmes. Through a range of information and partnering services SIMPLER can support regional organisations, particularly SMEs, to take advantage of the opportunities that EU funded collaborative R&D can bring. SIMPLER can help organisations to understand what type of funding is available and how to access it, as well as assisting them in finding the partners they need to develop their project consortium. The services are free and are supplied in accordance with the needs of the enterprise and the research system, and are specific for different economic sectors. The purpose of the partner research is to develop trade, business or technological co-operation between SMEs and research organisations across Europe. Aster - Science Technology Business Staff SIMPLER

17 32 33 Enterprise e-services Portal, EU The Enterprise e-services Portal, EU Enterprise e-services Portal je interaktivní webová stránka poskytující zúčastněným osobám (stakeholdrům) bezpečný centrální přístupový bod ke všem podnikatelským a průmyslovým elektronickým službám, zahrnujícím (v současné době): Cílem je poskytnout evropským podnikatelům a dalším zainteresovaným návštěvníkům (nebo stranám) informace, které hledají ve svém jazyce nebo v jazyce, kterému rozumějí. The Enterprise e-services Portal is an interactive website intended to provide stakeholders with a secure central point of access to all Enterprise and Industry-related e-services, including (currently): The aim is to provide European entrepreneurs and other interested visitors (or parties) with the information they are looking for in their own language or in a language they can understand. Speciální webové aplikace, žádosti; přehled akcí, seminářů a konferencí; přehled publikací (např. magazínů, newslettrů, atd.). výnosnost nezávislost Stakeholdři představují státní a regionální orgány státní správy a jejich zastoupení v Bruselu, další instituce EU, obchodní organizace jednající na evropské, národní a regionální úrovni, jednotlivé společnosti, výzkumné asociace, univerzity, nevládní organizace, tiskové agentury apod. Přístup na portál je zabezpečen registrací, na jejímž základě je žadatelům poskytnuto osobní heslo. Pomocí tohoto hesla si registrovaní návštěvníci mohou zažádat o přístup do konkrétních aplikací, které potřebují k používání portálu a ke správě svých profilů. Tyto webové stránky jsou vyvíjeny a spravovány Generálním ředitelstvím Evropské komise pro podnikání a průmysl. Jejich cílem je šířit informace o všech politikách EU, akcích a iniciativách podporujících hospodářský růst a rozvoj, s cílem posílit konkurenceschopnost podniků EU. Tato služba/stránky nabízejí: každodenní pokrytí EU podnikatelských politik specifické stránky pokrývající průmyslový sektor zprávy, události, rozhovory elektronické publikace EU obchodní statistiky a benchmarking (zjištění pozice společnosti na trhu a její zlepšení na základě srovnání s konkurencí) otevřené konzultace a fóra multimediální obsah: videa a záznamy akcí přenášené přes internet Úřední dokumenty jsou k dispozici alespoň v jazycích, ve kterých byly vydány ke dni zveřejnění. Ostatní dokumenty, které nemají právně závazný charakter, jsou často zveřejňovány v angličtině, francouzštině a němčině. Obecné informace na domovské stránce a většina oddílů, jenž je přímo přístupná z domovské stránky, je k dispozici ve všech úředních jazycích. Dostupné informace z oblasti průmyslu a politiky, přístupné taktéž na domovské stránce, jsou běžně dostupné alespoň ve třech jazycích: angličtině, francouzštině a němčině. Zvláštní informační kampaně, zaměřené na všechny podnikatele EU, zejména na malé a střední podniky, jsou vyhlašovány ve všech úředních jazycích EU. Specializované informace ve vyšších úrovních webových stránek jsou obvykle k dispozici pouze v angličtině. Využívání portálu je bezplatné, nicméně chtějí-li uživatelé získat přístup k informacím, musí být registrováni. Aplikace, které jsou prostřednictvím portálu dostupné nabízejí tyto služby: NOISE (prohlášení o shodě): pomocí této aplikace mohou výrobci nebo jejich zástupci posílat svá prohlášení o shodě se směrnicí NOISE elektronicky. NOISE (zařízení měřící zvukové limity): Veřejná databáze, kde je možno ověřit zvukové limity některých zařízení. OSN: jednorázové oznámení (OSN One Stop Notification) je internetový nástroj, který umožňuje výrobcům rádiových zařízení oznámit, prostřednictvím bezpečného spojení a jednotnému postupu, svůj záměr uvést výrobky na trh členských států. Zdroj informací/webové stránky https://webgate.ec.europa.eu/enterprise-portal/ Evropská komise Průmysl a podnikání DG Komunikace a informatika Unit R4 BREY 13/092 B Brussels (Belgium) specific web applications; subscription to events, seminars and conferences; subscription to publications (i.e. magazines, newsletters, etc.). profitability independence Stakeholders include national and regional authorities and their representations in Brussels, other EU institutions, business organisations at European, national and regional levels, individual companies, research associations, universities, non-governmental organisations, press agencies., etc. Access to the portal is controlled by a registration procedure whereby visitors are granted a personal password. Using this password, registered visitors are then able to request access to the specific applications that they need to use on the portal, and to manage their profiles. This website is developed and managed by the European Commission s Directorate General for Enterprise and Industry. It aims to disseminate information on all EU policies, actions and initiatives promoting economic growth and development, with a view to strengthening the competitiveness of EU enterprises. The service/site offers: an up-to-date coverage of EU enterprise policies specific pages covering the industry sectors news, events, speeches electronic publications EU business statistics and benchmarking open consultations and forums. multimedia content : videos as well as recordings of web streamed events Official documents are available in at least the languages which were official at the date of publication. Other documents, of a non-legally binding nature, are frequently published in English, French and German. General information on the homepage, and in most sections immediately accessible from the homepage, is available in all official languages. Information immediately accessible from the industry sector and policy home pages is generally available in at least three languages: English, French and German. Specific information campaigns, targeted to all EU entrepreneurs and particularly to SMEs, are launched in all EU official languages. Specialised information in the deep levels of the website is generally available only in English. The use of the portal is free of charge; however users have to register to get access to information. Applications available via the portal include the following services: NOISE (conformity submission): Using this application, manufacturers or their representatives can send their Declarations of Conformity with the NOISE directive electronically. NOISE (equipment subject to noise limits): A public database for consultation of equipment subject to noise limits. OSN: One Stop Notification (OSN) is a web based tool, allowing manufacturers of radio equipment to notify, via a secure link and through a single procedure, their intention to place products on the market of Member States. Source of information/website https://webgate.ec.europa.eu/enterprise-portal/ European Commission Enterprise and Industry DG Communication and Information Unit R4 BREY 13/092 B Brussels (Belgium)

18 34 35 Soutěž Nejlepší výzkumník, Slovinsko The Best Researcher Competition, Slovenia Účelem této soutěže je podpora a stimulace bližší spolupráce výzkumníků Mariborské univerzity a podniků. Unikátní vlastností této soutěže je, že nejlepší výzkumný pracovník je vybrán pouze společnostmi, které na vědě a výzkumu spolupracují s univerzitou v Mariboru. The purpose of the competition is to support and stimulate researchers at the University of Maribor to cooperate closely with companies. The unique characteristic of the competition is that the best researcher is chosen only by companies which collaborate with the University on R&D. výnosnost nezávislost profitability independence Technocentrum - centrum transferu technologií při univerzitě v Mariboru, představilo soutěž v roce 2006 a od té doby je pořádána pravidelně. Proces je následující: všem společnostem, které spolupracují s univerzitou v oblasti výzkumu a vývoje, je rozeslána veřejné výzva k udělení bodů univerzitním výzkumným pracovníkům či výzkumníkům se kterými spolupracují. Výzkumníci jsou hodnoceni na základě různých kritérií, která se však rok od roku liší. Například: způsobilost výzkumného pracovníka, kvalita řešení problémů: inovativnost řešení, respektování duševního vlastnictví a obchodního tajemství; výzkumné iniciativy, kvalita komunikace, nárust zisku společnosti, integrace výzkumného pracovníka do obchodní společnosti, příležitosti pro budoucí spolupráci, celkový dojem zanechaný výzkumným pracovníkem. Finanční prostředky v prvních třech letech soutěže narůstaly, a to z až na 8.000, což je značným finančním stimulem pro výzkumné pracovníky a jejich práci, ale nejdůležitější je motivovat výzkumné pracovníky prostřednictvím soutěže k širší a silnější spolupráci s hospodářským sektorem a usilovat o větší zapojení univerzitní strategie do regionálního rozvoje. TechnoCenter, the technology transfer office at the University of Maribor, introduced the competition in 2006 and has been implementing it ever since. The procedure is the following: a public call is issued to all companies which collaborate with the University on R&D to award points to the researcher or researchers whom they work with. Researchers are graded, based on various criteria, which differ from year to year. For example: the availability of the researcher; the quality of problem solving: the innovativeness of solutions; respect for intellectual property and business secrecy; the researcher s initiative; the quality of communication; the company s increased profitability; the integration of the researcher in the company s business; opportunities for future collaboration; the general impression created by the researcher. Funds raised in the first three years of the competition vary from 3,700 to 8,000, which is a considerable financial stimulus for the researcher and his/her work, but the most important aspect is to motivate researchers through competition to strengthen collaboration with the economic sector and to pursue the university s strategy to become more involved in regional development. Každý bod má hodnotu určitého finančního obnosu a cenový fond, kterým je poté oceněn výzkumník s nejvyšším počtem dosažených bodů, je tvořen z darů společností ( donátorů ). Vítěz je vyhlášen na Zasedání výzkumných pracovníků a podnikatelů a taktéž je prezentován médiím. Současně s nejlepším vědeckým pracovníkem jsou oceněny společnosti, které ho podporovali. Unikátním a inovativním rysem této soutěže je, že je bráno v potaz pouze stanovisko společnosti. Výzkumné úspěchy hodnocené dle habilitačních kritérií univerzity mají v tomto případě jen malou váhu a přihlíží se k nim pouze tehdy, pokud se o první místo dělí dva či více výzkumníků. Na druhou stranu, účastí v soutěži a převáděním výzkumných pracovníků do společností je propagována jejich připravenost na společné projekty a schopnost předávat si znalosti s univerzitami. Kromě toho jsou společnosti propagovány v různých publikacích a e-materiálech jako dobří partneři univerzity. Anton Habjanič, Ph.D TechnoCentrum při univerzitě v Mariboru Tel: Each point is worth a certain amount of money and a prize fund is created from companies donations, and is then awarded to the researcher with the most points. The winner is announced at the Meeting of Researchers and Entrepreneurs and presented to the media. Along with the best researcher, companies which grade researchers are promoted. The unique and innovative feature of the competition is that only the opinion of the companies counts. Research achievements as evaluated by the University s habilitation criteria carry a small weight only when two or more researchers share first place. On the other hand, by taking part in the competition and grading the researchers the companies promote their readiness for joint projects and knowledge transfer with the University. In addition, the companies are promoted in various publications and e-materials as good partners of the University. Anton Habjanič, Ph.D TechnoCenter at the University of Maribor Tel:

19 36 37 Pázmány Péter Program: Regionální znalostní centra při univerzitách, Maďarsko The Pázmány Péter Program: Regional Knowledge Centres at Universities, Hungary Regionální znalostní centra podporují vznik výzkumných a technologických inovačních center na vysokých školách. Znalostní střediska jsou určena k úzké spolupráci s podniky, urychlení technologického a hospodářského rozvoje daného regionu a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti nejen na regionální, ale i na národní úrovni. výnosnost nezávislost Projekt Regionálních znalostních center je finančně podporován Národním úřadem pro výzkum a technologie (grantová řídící organizace maďarské vlády) a realizovaný prostřednictvím konsorcia. Státem financované univerzity, neziskové či jiné výzkumné organizace a podniky nacházející se do 60 km od univerzity mohou žádat společně. Konsorcium stojí v čele univerzity a do projektu musí být zapojeni také průmysloví partneři. Neexistují zde žádné limity pro počet zřízených center. Činnost znalostních center je založena na výzkumu a vývoji, a to včetně základního výzkumu, experimentálního vývoje a aplikovaného výzkumu s přesně vytyčeným profesionálním zaměřením. Cíle udržovat mezinárodní konkurenceschopnost, přesně vytyčit a směřovat aplikace výzkumu a rozvoje v konsorciu usnadnit komercionalizaci vynálezů, patentů a ostatních výsledků výzkumu vybudovat moderní VaV infrastruktury poskytující služby v oblasti VaV zapojení doktorandských studentů a mladých vědců do VaV aktivit rozšířit mezinárodní spolupráci v oblasti VaV podporovat spolupráci mezi výzkumnými institucemi, podniky a průmyslovou sférou zvýšit počet nových start-up a spin-off společností a inkubačních center umožnit aktualizace inovačních schopností a šířit nové technologie mezi podniky zajistit aby se nové možnosti potkali s inovačními potřebami podniků a usnadnit jim přístup ke kvalifikovaným a profesionálním výzkumným pracovníkům Závěr V posledních pěti letech bylo v Maďarsku založeno celkem 19 regionálních znalostních center, jež byly provedeny prostředím mezinárodní konkurence problémově orientovaných výzkumných projektů. Významné inovační aktivity a spolupráce s průmyslovými partnery umožnily využití vědeckých a ekonomických výhod všem účastníkům, zejména regionu. Zaměstnanost se zvýšila a univerzitní doktorandi byli zapojeni do výzkumu a vývoje. Odvětví automobilový průmysl, info-bionika, genomie, neurobiologie, mechatronika, informační technologie, nanotechnologie, farmaceutický průmysl, bezpečnost potravin, energetický průmysl, e-věda. Regional Knowledge Centres foster the creation of research and technological innovation centres at universities. The Knowledge Centres are intended to co-operate closely with businesses and accelerate the given region s technological and economic development, thus enhancing competitiveness both at a regional and national level. profitability independence The Regional Knowledge Centre projects are supported financially by the National Office for Research and Technology (the Hungarian government s grant management organization) and implemented through a consortium. Universities and state-financed, non-profit or other research organizations, and companies located within 60 kms of the university can apply jointly. The consortium is headed by a university, and industrial partners must be involved in the project. There is no limit on the number of centres established. The activity of the Knowledge Centres is based on research and development including basic research, experimental development and applied research with a welldefined professional focus. Objectives to carry on internationally competitive, well-focused and application oriented research and development in a consortium to facilitate the commercialization of inventions, patents and other research results to build a modern R&D infrastructure and provide companies with R&D services to involve PhD students and young scientists in R&D activity to extend international R&D cooperation to foster collaboration between research institutes, enterprises and industrial actors o increase the number of new start-up and spin-off companies and incubation centres to upgrade innovation related skills and diffuse new technologies among enterprises to ensure that future skills meet the innovation needs of enterprises and facilitate the access of enterprises to skilled and professional research personnel Results Altogether 19 Regional Knowledge Centres have been established in Hungary in the last five years, and these have been conducting internationally competitive, applicationoriented research projects. The significant innovation activities and collaboration with industrial partners have caused scientific and economic benefits for all participants, especially for the region. Employment has increased, and university and PhD students have been involved in research and development. An innovation-led, business-oriented approach has developed in higher education. Sectors automotive industry, info-bionics, genomics, neurobiology, mechatronics, information technology, nanotechnology, the pharmaceutical industry, food safety, energy industry, e-science.

20 38 39 Příklad Genomnanotech regionální znalostní středisko (GND RKC) GND RKC projekt byl zahájen v roce 2004 a ukončen v roce Univerzita v Debredcenu a 16 zapojených průmyslových partnerů vypracovalo v rámci konsorcia, díky dotaci ve výši 6 milionů s příspěvkem ve výši 3,5 milionů z vlastních finančních zdrojů, komplexní výzkumný program. GND RKC mělo čtyři vědecké podprogramy a jeden program zaměřený na transfer technologií. Výše zmíněné 4 vědecké programy řešily následující: 1. Nové přístupy k diagnostice a terapii metabolického syndromu pokrývající nejvyšší stupně onemocnění: od genomiky až ke klinickým aplikacím. 2. Základna konkurenčního agro-biotechnologického průmyslu v okolí Univerzity Debrecen: partnerství táhnoucí se od genomiky k výrobě. 3. Průmyslová fáze vývoje léků, funkčních potravin a služeb farmakologické bezpečnosti. 4. Biomedicínské metody měření a nanotechnologií. Projekt usiluje o dosažení dvou hlavních cílů: byly započaty mezinárodní vědecko-výzkumné aktivity zaměřené na rozvoj, kterému je v prostředí Univerzity v Debrecenu přikládán zásadní význam a využívání velkého vlivu na regionální a národní úrovni k vytvoření základu pro transfer technologií v tomto regionu. Výsledkem VaV aktivit tohoto projektu bylo podání 22 patentových žádostí a identifikace více než stovky nových technologií. V souvislosti s přírodními vědami a souvisejícím mezioborovým výzkumem se Univerzita Debrecen stala klíčovým hráčem v regionu, díky ní byla vytvořena nová průmyslová kultura a významný počet nových pracovních míst. Průmysloví partneři Univerzity Debrecen prošli v průběhu projektu dynamickým rozvojem: růst průměrného čistého příjmu společnosti byl 22 % před zahájením projektu a v letech 2005 a 2008 se vyšplhal na 55 %. Počet zaměstnanců se každoročně zvyšuje v průměru o 15 % na jednu společnost. Genomnanotech Regional Knowledge Centre Website: Example Genomnanotech Regional Knowledge Centre (GND RKC) The GND RKC project was launched in 2004 and ended in The University of Debrecen and 16 contributing industrial partners executed a complex research program through a consortium, using a subsidy of 6 million with a contribution of 3.5 million of their own financial resources. The GND RKC had four scientific subprograms and one technology transfer program. The four scientific programs dealt with the following: 1. New approaches to the diagnosis and therapy of metabolic syndromes covering the highest morbidity diseases: from genomics to clinical applications. 2. Foundation of a competitive agro-biotechnology industry in the environs of the University of Debrecen: a partnership stretching from genomics to production. 3. Industrial level development of drug candidates and functional foods and safety pharmacology services. 4. Biomedical measurement methods and nanotechnology. The project achieved its two main goals: it launched translational R&D activities focusing on developments that are considered to have major significance in the environment of the University of Debrecen and exercise a major influence at the regional and national level, and it set up the basis for technology transfer in the region. The R&D activity in this project resulted in 22 patent applications being filed, and the identification of more than 100 new technologies. A new industrial culture and a significant number of jobs have been created and the University of Debrecen has become a key player in the region with respect to life sciences and related interdisciplinary research. The industrial partners of the University of Debrecen underwent a dynamic development during the project: the average net income growth per company had been 22 % before starting the project, and climbed to 55 % between 2005 and The number of employees increased annually by an average of 15 % per company. Genomnanotech Regional Knowledge Centre Website:

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR Technologické centrum Akademie věd ČR Ve Struhách 27, Praha 6 www.tc.cz www.h2020.cz www.een.cz www.strast.cz www.czelo.cz známe cenu myšlenky Struktura Technologického centra AV ČR Národní informační

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013)

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013) CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP (2007 2013) Zkušenosti českých podniků v programu (podnikání a inovace, financování) Ing. Tomáš Skuček 31. října 2012 Podpora politik

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov

Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov Přehled akcí a výstupů Nejlepším místem pro život je domov PROJEKT INNOVAGE INNOVAge (Podpora regionálních politik zaměřených na zkvalitnění péče o seniory a jejich bydlení v domácím prostředí) je mezinárodním

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

ROZAM The Opportunity for Educational Intitutions. Mgr. Adéla Douchová

ROZAM The Opportunity for Educational Intitutions. Mgr. Adéla Douchová 0BROZAM PŘILEŽITOST PRO VZDĚLÁVÁCÍ INSTITUCE ROZAM The Opportunity for Educational Intitutions Mgr. Adéla Douchová Sodexho Pass Česká republika, a.s. (člen Sdružení ROZAM) E-mail: HUAdela.Douchova@sodexhopass.czU

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008 Newstin Real-time Web Content Categorization Presentation to WebExpo 2008 October 18, 2008 Company Background Newstin a.s. founded in 1998 as I2S in Prague Team of 30 employees 26 engineers 14 nations

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Horizon 2020. Projektová příprava

Horizon 2020. Projektová příprava Horizon 2020 Projektová příprava Pár slov na úvod Bohužel nezbytných Europa 2020 Inovační unie a Evropský výzkumný prostor - Reakce na ekonomickou krizi - Nové pracovní příležitosti a růst - Zlepšení kvality

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více