Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici Účinnost od ředitel školy Schválil: Mgr. Václav Šilhan, ŘŠ ŠKOLNÍ ŘÁD Součástí tohoto řádu jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Změny v organizační směrnici: Číslo datum strana účinnost provedl podpis poznámka

2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 1. Žáci mají právo 1. Na vzdělání a školské služby dle Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 3. Na svobodu myšlení, projevu a náboženství. 4. Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí. Škola bude postihovat veškeré projevy rasismu, xenofobie a netolerance, dále i jednání směřující k šikaně, k ponižování osobnosti jedince a omezování jeho osobní svobody. 5. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen. 6. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 7. Na informace a poradenskou pomoc školy v náležitostech týkajících se vzdělávání podle Zákona 561/2004 Sb.. 8. Žáci mají právo se o všech přestávkách pohybovat mimo třídu (o malých přestávkách jen v nejnutnější možné míře), vždy však pouze na svém poschodí. O hlavní přestávce a za vhodného počasí je možný pobyt i na čerstvém vzduchu v určeném prostoru žáci přecházejí ven i dovnitř sami, nepobíhají zbytečně po budově, zachovávají zásady slušného chování a pravidla bezpečnosti, udržují pořádek a zachovávají nezbytnou kázeň. WC používají výhradně ve svém poschodí. 9. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti ve všech prostorách, které jsou využívány k jejich výuce, jsou však také povinni chovat se tak, aby neohrozili zdraví své, svých spolužáků ani jiných osob. V případě, že si žák svou nekázní způsobí úraz nebo způsobí úraz jinému žákovi či dospělé osobě, má škola právo požadovat od jeho rodičů uhrazení částky spoluúčasti školy na pojištění. 10. Žáci mají právo svým vyučujícím, svým třídním učitelům nebo přímo řediteli školy slušným způsobem vznášet připomínky k provozu školy i k dalším problémům, které považují za podstatné. 11. Žáci nesmějí být tělesně ani duševně trestáni, nesmějí být ani uráženi či zesměšňováni, a to zejména před kolektivem třídy. Totéž však platí i obráceně žákům je zakázána jakákoli forma urážení či zesměšňování všech pracovníků školy. 12. Žáci mají právo na to, aby kázeň ve škole byla zajišťována vhodným způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte, sami však musí respektovat pravidla stanovená školním řádem a zásadami slušného chování. 13. Žáci mají právo se v průběhu vyučovacích hodin napít, jíst je však v této době zakázáno. 2. Zákonní zástupci mají právo 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. 2. Volit a být voleni do školské rady. 3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání svých dětí. 4. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle Zákona 561/2004 Sb..

3 3. Žáci jsou povinni 1. Žáci jsou povinni přicházet do školy čistě a vhodně oblečeni a upraveni. 2. Žáci zdraví všechny dospělé osoby ve školní budově, k dospělým se chovají zdvořile. Při příchodu vyučujícího do třídy i odchodu ze třídy žáci vždy pozdraví povstáním. 3. Ve vyučovacích hodinách žáci zachovávají klid a kázeň, nevykřikují, chovají se slušně ke spolužákům i k vyučujícím. Bez svolení vyučujícího nepřecházejí po třídě ani ji neopouštějí. Uvolnění na toaletu v době vyučování zváží vyučující, žáci však nesmějí tohoto uvolnění zneužívat a nesou v této době odpovědnost za svou bezpečnost. 4. Žáci nenosí do školy cenné věci nebo věci nesouvisející s výukou. Hodinky, šperky atd. mají stále u sebe a nenechávají je ani v šatnách, při Tv rozhodnou o uložení věcí vyučující. Při přecházení do jiných učeben si žáci své věci berou s sebou. Dbají na dostatečné zajištění svých věcí, případné ztráty ihned hlásí učiteli dané hodiny, pedagogickému dozoru nebo svému třídnímu učiteli. Za ztráty nezajištěných věcí nenese škola odpovědnost, za ztráty z neuzamčených šaten nese odpovědnost služba stanovená třídními učiteli. Zvláštní důraz je nutno klást na dostatečné zajištění peněz, které si žáci z různých důvodů do školy přinášejí je nutno je mít neustále u sebe, případně požádat o uložení v trezoru školy. 5. Používání mobilních telefonů žáky školy upravuje Stanovisko č.j / Žáci je mohou používat v době přestávek, při vyučování jsou zásadně vypnuty a uloženy ve školních taškách. Při nedodržení tohoto nařízení budou zabaveny, uloženy ve školním trezoru a předány proti podpisu pouze zákonným zástupcům žáků. Telefonů i dalších zařízení (kamera, fotoaparát) je zakázáno používat k pořizování zvukových či obrazových záznamů. 6. Během vyučování je zakázáno používat přehrávače hudby se sluchátky. V případě porušení tohoto nařízení budou zabaveny, uloženy ve školním trezoru a předány proti podpisu pouze zákonným zástupcům žáků. 7. Žáci se v době mimo vyučování nesmějí zdržovat v prostorách školy bez dozoru učitele. 8. Po ukončení vyučování jsou žáci doprovázeni k šatnám vyučujícími posledních hodin. Na schodištích je nutno dodržovat kázeň, samostatný přesun jiným schodištěm je považován za porušení povinností žáka školy. 9. Vstup žáků do kanceláří, kabinetů a místností provozních pracovníků bez svolení je zakázán. Pro vstup do sboroven platí přísný zákaz pro žáky bez výjimek. 10. Přecházení žáků o přestávkách do šaten či jiných poschodí povoluje pedagogický dozor dle svého zvážení pouze v odůvodněných případech. Vstup žáka do jiné třídy v průběhu přestávky je u všech tříd školy zakázán!! 11. Každý žák chrání školní majetek jeho svévolné poškození, jakož i poškození majetku spolužáků hradí zákonní zástupci žáka, který škodu způsobil. V případě, že žáci viníka kryjí, hradí škodu celá třída. 12. Používání hrubých a vulgárních slov a ponižování či tělesné nebo psychické ubližování spolužákům je přísně zakázáno. K závažným přestupkům má škola právo přizvat Policii ČR. 13. Za chování žáků mimo školu odpovídají zákonní zástupci žáka. Pokud se na řešení vážného mimoškolního přestupku podílí i škola, lze po projednání v pedagogické radě uložit výchovné opatření. 14. Ve školní jídelně se žáci chovají slušně, šetří vybavení, dodržují zásady kulturního stolování. V odůvodněných případech mají nárok na přednostní výdej jídla. Cenné věci a peníze mají stále u sebe, bundy věší na věšáky, aktovky ukládají na police pod věšáky. 15. Žáci mají právo na informace o ochraně před nezákonným užíváním narkotických a psychotropních látek. Zároveň musí dodržovat zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek ve školní budově a v areálu školy za ten je považován prostor u Hradecké ulice, cesta kolem školní tělocvičny a sportovní haly až ke školní jídelně, chodník v pěší zóně až k odbočce ke schodům a dále schody a cesta k Hradecké ulici.

4 16. V případě nálezu těchto látek, ale také zapalovačů, zápalek atd. (a to i mimo školu) je nutno je ihned předat třídnímu učiteli či jiné dospělé osobě ve škole, jinak bude informace žáka o nálezu považována za pouhou výmluvu a věci budou považovány za majetek žáka se všemi následky, které z jejich vlastnictví vyplývají. 17. Škola má právo po předchozím souhlasu zákonných zástupců žáka provést kontrolu přítomnosti alkoholu či jiných látek v těle žáka. V případě kladného výsledku budou informováni zákonní zástupci a Policie ČR, případně i odbor sociální péče při MěÚ v Jindřichově Hradci. 18. Žák je povinen aktivně absolvovat ve školním roce minimálně 70% vyučovacích hodin daného předmětu (s výjimkou dlouhodobé či časté nemoci). Pokud žák nesplní tuto povinnost, bude mu odložena klasifikace, případně vykoná v daném pololetí z tohoto předmětu opravnou zkoušku. V hodinách tělesné výchovy se přezkoušení skládá ze sedmi disciplín (sprint, vytrvalostní běh, hod nebo vrh, skok, sedy-lehy, švihadlo, přeskoky lavičky). 19. Žákovská knížka je úřední dokument její ztráta je považována za přestupek, který je posuzován v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Novou žákovskou knížku objednává škola a hradí zákonní zástupci žáka. 20. Pokud žák odmítne v hodině pracovat, budou do školy pozváni jeho zákonní zástupci, kteří si dítě odvedou domů. Zameškané učivo si žák samostatně doplní, nepřítomnost bude považována za neomluvenou. 4. Zákonní zástupci jsou povinni 1. Zajistit, aby žák řádně docházel do školy. 2. Na vyzvání ředitele školy nebo třídního učitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 3. Neprodleně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka na vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem. 5. Oznamovat škole osobní údaje pro školní matriku podle 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

5 B. Práva a povinnosti zaměstnanců školy 1. Závazné jsou pokyny dané předpisy a zákony platnými pro oblast školství, zejména Zákonem 561/2004 Sb., Zákonem 563/2004 Sb., Vyhláškou 48/2005 Sb. a Nařízením vlády 75/2005 Sb., včetně všech jejich dodatků a novel. Další závazné pokyny vyplývají z ustanovení Zákoníku práce. Znalost těchto pokynů je povinností všech pedagogických pracovníků školy bez jakýchkoliv výjimek. K dispozici jsou u ředitele školy, ve sborovnách a u zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 2. Všichni jsou povinni dodržovat předpisy a zajištění bezpečnosti práce a požární předpisy. 3. Pracovníci sledují rozpis a přehled zastupování, pohotovost je připravena po celou vyučovací hodinu. 4. Pracovníci sledují všechny informace vyvěšené na nástěnkách, sdělované prostřednictvím školního rozhlasu či předávané jiným způsobem (oběžník atd.) a řídí se jimi. Na případnou neznalost těchto informací a pokynů nebude brán zřetel a bude považována za porušení pracovní kázně. 5. Pedagogičtí pracovníci všech součástí školy přicházejí na pracoviště nejpozději 15 minut před zahájením pracovního výkonu, výjimky povolují vedoucí jednotlivých zařízení (zejména u dojíždějících zaměstnanců). 6. Po ukončení vyučování překontrolují učitelé ZŠ pořádek ve třídě, uzavření oken a kohoutku vodovodu, poté odvádějí žáky k šatně a počkají, až žáci šatnu opustí. Výjimku mají pouze dozory na chodbách nebo v jídelně. Dle možností s dozorem vypomáhají provozní zaměstnanci. Třídní knihu ukládají učitelé ve sborovně. Kontrola pořádku ve třídách je prováděna i v případě, kdy žáci opouštějí svou třídu (Tv,Vv,F,Ch) a již se do ní nevracejí. Postup v MŠ se řídí pokyny zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 7. Odchod na akci žáků ZŠ mimo budovu školy hlásí vyučující předem vedení školy. 8. Není dovoleno posílat žáky samotné mimo budovy jednotlivých součástí školy, a to z jakéhokoliv důvodů. Mimořádné situace je nutno konzultovat s vedoucími pracovníky. 9. Nemůže-li se pracovník dostavit do zaměstnání, je povinen neprodleně informovat vedoucí pracovníky. Zastupování organizují ZŘŠ a zástupkyně ŘŠ pro MŠ. Mimořádné případy - osobní překážky v práci je nutno řešit samostatně s ředitelem školy. 10. K vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze varné konvice, kouření není povoleno. 11. Učitelé jsou povinni se seznámit s rozpisem dozorů, při dozoru kontrolují dodržování všech ustanovení školního řádu. 12. Za řádný výkon dozoru nad žáky se považuje fyzická přítomnost vyučujícího v místě, které mu bylo rozpisem určeno, a postupné procházení tohoto prostoru. Každý z dvojice učitelů v přízemí a ve druhém poschodí kontroluje jednu polovinu daného prostoru. Výjimkou jsou dny, kdy žáci tráví vekou přestávku venku v tomto případě má jeden z dvojice v druhém poschodí dozor na chodbě a druhý venku. Při dozoru je zakázána jakákoliv další činnost četba, opravy atd. Ve školní jídelně je nutno kontrolovat i prostor šatny, dozor obědvá a odchází jako poslední. Výkon dozorů v MŠ se řídí pokyny zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 13. Pedagogičtí pracovníci věnují individuální péči dětem z málo podnětného prostředí, dětem se zdravotními problémy, berou ohled na výsledky lékařských vyšetření a zpráv pedagogickopsychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra i na sdělení rodičů o dítěti. Učitelé ZŠ jsou povinni se seznámit s přehledem těchto žáků vypracovaným výchovným poradcem. Třídní učitelé seznamují ostatní učitele se všemi problémy žáků svých tříd. 14. Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav žáků, v případě náhlých problémů informují vedoucí pracovníky a rodiče. Žák ZŠ může být uvolněn k lékařskému vyšetření jen za doprovodu dospělé osoby, případně i na základě písemného oznámení zákonných zástupců. Žáka MŠ si vždy přebírají jeho zákonní zástupci.

6 K těmto účelům zajistí TU žáků ZŠ řádné vyplnění úvodní strany žákovské knížky. 15. Opuštění školní budovy v době polední přestávky, případně ve volných hodinách (laboratorní práce apod.) je řešeno na základě písemného prohlášení podepsaného zákonnými zástupci žáka. Tato prohlášení jsou založena u třídních učitelů. 16. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni okamžitě informovat zákonné zástupce žáka o chování, učitelé také o prospěchu jejich dětí (samostatně, prostřednictvím třídních učitelů), a to zejména v případě výrazného zhoršení či hrozící nedostatečné na vysvědčení. Se zákonnými zástupci jednají zásadně v době mimo vyučování. 17. V závěru klasifikačního období a před schůzkami Sdružení rodičů (Rady školy) jsou učitelé povinni zapsat do seznamů vypracovaných třídními učiteli nebo do katalogových listů návrh klasifikace za dané období. V případě klasifikace za druhé pololetí se na výsledek hodnocení prvního pololetí nebere zřetel. 18. Učitelé mohou použít širší slovní hodnocení. Podmínky, za kterých lze toto hodnocení použít, stanovují Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 19. Žákům, kteří jsou vedeni jako integrovaní, jsou vypracovávány individuální vzdělávací plány. Tyto plány sestavují třídní učitelé a jsou doplněny o program další práce v individuální výuce (dyslexie ). 20. Všichni učitelé mají plány stanovující celoroční rozvržení učiva v daném ročníku a třídě. Plány jsou v průběhu roku doplňovány poznámkami o jejich plnění. Forma není stanovena. Vychovatelky ŠD se řídí plánem akcí ŠD, rozdělením úkolů vychovatelkám ŠD a týdenními plány, učitelky MŠ se řídí plány zpracovanými dle pokynů zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 21. Organizací práce provozních zaměstnanců a kontrolou dodržování pracovní doby jsou pověřeni v ZŠ školník, v MŠ zástupkyně ŘŠ pro MŠ a ve ŠJ vedoucí ŠJ. 22. Žáci školy jsou povinni respektovat pokyny provozních zaměstnanců zejména v oblasti kázně, bezpečnosti a dodržování hygienických zásad. Vzájemný vztah vychází z oboustranného respektování pravidel slušného jednání slučitelného s dalšími pravidly tohoto školního řádu. C. Třídní učitelé mají dále za povinnost: - vést na potřebné administrativní úrovni pedagogickou dokumentaci třídní knihu, třídní výkaz, katalogové listy, podklady pro jednání pedagogických rad a schůzek zákonných zástupců žáka. - kontrolovat úplnost a stav zápisů v třídní knize, dle potřeb zjednávat nápravu. - evidovat a kontrolovat absenci žáků, vyžadovat od zákonných zástupců žáka omluvu nepřítomnosti do 72 h., po návratu žáka do školy zkontrolovat omluvenku v žákovské knížce nejdéle do týdne, v případě neomluvené absence přijímat odpovídající opatření. - TU mají právo uvolnit žáka z vyučování max. na jeden týden (5 prac. dnů) na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka ta se zakládá do katalogové složky (katalogového listu). - vést žáky ke znalosti školního řádu a k jeho respektování, sledovat chování žáků, věnovat zvýšenou pozornost problémům a včas přijímat potřebná výchovná opatření. - dle pokynů ředitele školy organizovat na 2. stupni třídnické hodiny zásadně v době mimo vyučování (hodinu lze 2x měsíčně půlit ), termín(y) konání zaznamenávat do třídní knihy, vést stručný záznam o jejich obsahu.

7 - organizovat činnost žákovských služeb, tuto činnost kontrolovat, dbát na estetickou úroveň tříd svých žáků, kontrolovat vybavení a inventář svých tříd, v případě škody na majetku zahájit šetření a s vedením školy dohodnout způsob náhrady. - ve svém jednání a pedagogické práci dodržovat ustanovení Úmluvy o právech dítěte. -informovat prokazatelně a včas zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování žáků, reagovat na případné zhoršení, dle pokynů ředitele školy kontrolovat podpisy zákonných zástupců v žákovské knížce. - informovat kolegy o problémech žáků svých tříd, zajišťovat rovnoměrnost v zatížení žáků (počet domácích úkolů, písemných prověrek atd.), v případě potřeby tyto problémy projednávat s odpovídajícími učiteli. - sledovat zájmovou činnost žáků svých tříd. - znát podmínky, v nichž žák žije, jeho možnosti pro domácí přípravu, další vlivy rodinného prostředí na prospěch a chování. - věnovat pozornost zdravotnímu stavu žáků svých tříd, dle potřeby informovat kolegy. - TU budoucích prvních tříd rozhodují o zařazení dětí do tříd s ohledem na počty chlapců a dívek, s ohledem na provozní podmínky, s ohledem na doporučení učitelek MŠ, případně s ohledem na přání rodičů. D. Docházka do školy 1. Žáci jsou povinni účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. 2. Do třídy přicházejí nejpozději 5 minut před zahájením vyučování, aby se mohli včas na výuku připravit. 3. Bez dovolení nesmí žáci během vyučování opustit školu. 4. Nepřítomnost žáka ve škole jeho zákonní zástupci omluví pokud možno v první den jeho nepřítomnosti, nejpozději však do tří kalendářních dnů, a to písemně nebo telefonicky. Bezprostředně po návratu do školy omluví žáka písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Při podezření na neomluvené nebo problematicky omluvené absence si třídní učitel může vyžádat potvrzení lékaře. 5. Pokud zákonní zástupci potřebují uvolnit žáka během vyučování, učiní tak předem, buď osobně, nebo na základě písemné žádosti. Z jedné vyučovací hodiny může žáka uvolnit příslušný vyučující, na jeden den až týden pak třídní učitel. Na delší dobu může žáka uvolnit ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka s uvedením důvodu. 6. Docházka do volitelných předmětů, zájmových kroužků a do školní družiny je pro přihlášené a přijaté žáky povinná. 7. V době školního vyučování žák navštěvuje lékaře pouze v nutných případech.

8 E. Vnitřní režim školy ZŠ a ŠJ 1. Školní budova se otvírá: pro ŠD v 5.55 hodin, pro kroužky v 6.55 hodin, pro dojíždějící žáky dle příjezdu autobusů, pro normální provoz v 7.40 hodin. Školu odemyká a zamyká školník nebo jím pověřená uklízečka, školní družinu vedoucí vychovatelka nebo jí pověřená vychovatelka. 2. Žáci si ukládají věci v šatnách a ihned odcházejí do tříd. Po odchodu služby musí být šatna uzamčena kontrolu provádí provozní pracovník konající dozor v šatně. Bezdůvodný vstup do šatny v průběhu dne je zakázán. 3. Vyučování začíná v 8.00 hodin, přestávky trvají 10 min., hlavní přestávka trvá 15 min., polední přestávka trvá minimálně 30 min., pro odpolední vyučování škola umožní vstup 20 minut před jeho zahájením (s ohledem na povětrnostní podmínky i dříve). Na základě zájmu zákonných zástupců žáka škola zajišťuje v době polední přestávky dozor nad žáky. 4. Žáci 1. i 2.stupně mají dopoledne maximálně 6 hodin. 5. Ráno před vyučováním, během vyučování i při odchodu ze školy se žáci v prostoru před hlavním vchodem do školy chovají klidně, neprovozují míčové hry, nejezdí na kole a podobně. Svým chováním nesmí narušit provoz školy. 6. Nepřítomnost dítěte ve škole jsou povinni zástupci žáka omluvit do 72 hodin písemně, nebo telefonicky, po návratu žáka do školy písemně v žákovské knížce. V odůvodněných případech si škola může vyžádat potvrzení lékaře. 7. Škola může na žádost zákonných zástupců uvolnit žáka z jedné hodiny příslušný vyučující, na jeden den až týden třídní učitel, na dobu delší ředitel školy. V obou případech podávají zákonní zástupci žáka písemnou žádost, pouze při uvolnění z jedné hodiny stačí i osobní návštěva zákonného zástupce žáka. V případě zdravotních problémů žáka v průběhu vyučování jej nelze pustit domů samotného. 8. Provoz školní družiny je od 6.00 hodin do hodiny. Žáci jsou domů propuštěni osobním vyzvednutím zákonných zástupců či osob jimi písemně pověřenými nebo na základě písemného sdělení zákonných zástupců žáků. Oddělení školní družiny jsou naplňována do počtu 30 žáků. Zvýšení počtu či možnost docházení přespolních žáků schvaluje ředitel školy a není na něj žádný nárok, zvláště u žáků vyšších tříd. 9. Přechod žáků do jiných učeben se uskutečňuje vždy těsně před koncem přestávky to platí pro všechny hodiny bez výjimky. O přestávkách žáci zbytečně nepřecházejí do jiných poschodí. 10.Pokud se vyučující do třídy na hodinu nedostaví, oznámí služba tuto skutečnost v kanceláři školy nejpozději do 5 minut po začátku hodiny. 11. Zákonní zástupci žáků i další návštěvníci školy se hlásí službě provozních zaměstnanců u vchodu do šaten nebo telefonem školníkovi. Tato služba doprovodí návštěvu podle jejího požadavku. Při skončení vyučování čekají zákonní zástupci na své děti v šatně školy nebo venku, nikoliv před třídou. 12. K příchodu do školy a odchodu domů slouží žákům i případným návštěvám výhradně hlavní vchod. Výjimku mají pouze vyučující a školní družina, a to po projednání s ŘŠ. 13. Vzhledem k odjezdu autobusů lze dojíždějícím žákům zkrátit odpolední vyučování. Zákonní zástupci podávají písemnou žádost, vyučující zajistí doplnění učiva. Zkrácení nesmí být delší než 10 minut maximálně třikrát týdně. 14. Po skončení odpoledního vyučování odcházejí žáci za dozoru učitele do šaten a opouštějí školu. 15. Provoz školní jídelny je od 6.30 hodin, budovu odemyká vedoucí ŠJ nebo ved. kuchařka. Jídelna se zamyká v hodin, odpovědnost mají tytéž pracovnice. 16. Provoz pro všechny strávníky začíná v 6.30 hodin (přihlášky, placení, změny ) a končí

9 ve hodin ukončením vydávání obědů. Odhlášení obědů je nutno provést nejpozději do hodin předchozího dne. 17. Obědy jsou vydávány následovně: - pro cizí strávníky a důchodce od hodin (před příchodem žáků!), - výdej do jídlonosičů ve stejném čase u okénka pro oddělený výdej, - pro žáky a pracovníky školy v době od hodin do hodin. 18. Zákonní zástupci žáků, kteří si do jídelny přicházejí pro své děti, s nimi nesedí u stolu, ale čekají v šatně. F. Vnitřní režim školy MŠ 1. Provoz MŠ začíná v 6.00 hodin a končí v hodin. Vstupní branky do areálu a budovu MŠ odemykají učitelky konající ranní službu nebo údržbář. Školní kuchyni odemyká pověřená kuchařka. Budova se uzamyká i v době pobytu dětí venku a odpočinku dětí za uzamčení zodpovídají všechny učitelky a uklízečka. Po ukončení provozu zamyká budovu, kuchyni i vstupní branky vedoucí kuchařka výdejny MŠ nebo jí pověřená uklízečka. 2. Provoz MŠ bývá omezen nebo přerušen v době vánočních, jarních a hlavních prázdninách dle nařízení zástupkyně ŘŠ pro MŠ. Ředitel školy vždy informuje zřizovatele. 3. Zákonní zástupci či jimi pověřené osoby předávají učitelce dítě zdravé, jejich povinností je upozornit učitelku na případné zdravotní potíže dítěte. 4. Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu (od převzetí po předání) příslušné učitelky. 5. Pokud nebudou odvádět z MŠ dítě jeho zákonní zástupci, pověří písemně jinou osobu. Písemné pověření předají zákonní zástupci učitelce dané třídy. 6. Zákonní zástupci jsou povinni včas oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, učiní tak neprodleně (osobně, telefonicky). 7. Pokud si zákonní zástupci potřebují dítě odvést neplánovaně (lékařské vyšetření ), oznámí tuto skutečnost při ranním předání dítěte učitelce. 8. Dítě, které je v MŠ přítomno v době podávání oběda, se stravuje vždy. 9. Zástupkyně ŘŠ pro MŠ může ukončit školní docházku dítěte po předchozím písemném upozornění, pokud : - dítě bez omluvy zákonných zástupců či jimi pověřených osob nejméně jeden měsíc do MŠ nedochází, - zákonní zástupci či jimi pověřené osoby dítěte vážným způsobem narušují provoz MŠ, - v době, kdy bylo dítě přijato do MŠ na zkušební dobu. 10. Jednání o výchovných a jiných problémech dítěte musí probíhat zásadně v době, kdy učitelka nevykonává přímou výchovnou práci s dětmi.

10 G. Chování ve škole a při činnostech pořádaných školou 1. Žák zachází šetrně s učebnicemi a školními potřebami, udržuje své místo, třídu a ostatní školní prostory v čistotě a pořádku. 2. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob hradí zákonní zástupci žáka, který poškození prokazatelně způsobil. 3. Ztráty nebo poškození věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Ztráty z neuzamčených a volně přístupných prostor pojišťovna nehradí. 4. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce. Nenosí cenné věci, dále předměty, které by mohly ohrožovat mravní výchovu žáků. Žáci nesmí do školy nosit střelné zbraně, nože a další předměty, které by mohly jako zbraně sloužit k ohrožení života, bezpečnosti a zdraví žáků a zaměstnanců školy. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe. Pokud je musí odložit (např. při tělesné výchově), svěřují je do úschovy vyučujícímu. 5. O přestávkách se žáci chovají klidně, neběhají po třídách a chodbách, svým chováním respektují právo na odpočinek druhých. O malých přestávkách se zdržují ve třídách nebo v přilehlých společných prostorách, nevstupují do cizích tříd. Pokud to počasí dovolí, velkou přestávku tráví mimo budovu školy, přitom neopouštějí areál školy, zvláště nevstupují na přilehlou komunikaci. 6. Do ředitelny a kabinetů vstupují žáci pouze v odůvodněních případech, a to na vyzvání učitele. Bez přítomnosti učitele mají žáci přístup do těchto prostor zakázaný. 7. Žáci zdraví ve škole všechny učitele, zaměstnance i jiné dospělé osoby přítomné ve škole. 8. Před zahájením vyučovací hodiny si žák připraví všechny potřebné věci a po zazvonění je ve třídě na svém místě. 9. Žákům je zakázáno v areálu školy nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky. Užívání drog, pití alkoholu a kouření je pro žáky základní školy nepřípustné. 10. Nalezené věci předá nálezce dospělému pracovníkovi školy. 11. Mimo školu, včetně volných dnů a prázdnin, se žák chová a jedná tak, jak je běžné mezi slušnými lidmi. Žák tímto školu reprezentuje i na veřejnosti.

11 H. Prevence rizikového chování 1. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného postupu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. 2. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka. 3. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky. 4. Distribuce dle 187 trestního zákona a šíření OPL dle 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 5. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku nalezenou v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu Prevenci šikanování stanovuje Program proti šikanování ve škole, který je součástí Minimálního preventivního programu. Všichni pracovníci školy jsou povinni sledovat takové chování žáků, které by mohlo zastrašovat, ohrožovat či ubližovat jiným, a v případě zjištění šikany postupovat podle výše uvedených programů. I. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a pracovníků 1. Žáci ZŠ a MŠ jsou povinni se přezouvat, chodí do školy slušně a čistě oblečeni a upraveni 2. Žáci hlásí každý úraz vyučujícímu nebo dozoru. Každý úraz je nutno zapsat do knihy úrazů a dle závažnosti se vyplňuje i záznam o úrazu. 3. Žákům je zakázána manipulace s elektrickými přístroji bez dozoru učitele. 4. Při výuce v tělocvičně, dílně, na pozemku, v odborných učebnách i při stravování ve školní jídelně žáci dodržují předpisy dané řádem učebny (jídelny) a požárním řádem. Vyučující žáky poučí a provede záznam do třídní knihy a žákovských knížek. Za poučení a dodržování bezpečnostních zásad dětí ŠD a MŠ zodpovídají vedoucí vychovatelka a zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 5. Žáci jsou vždy poučeni o bezpečnosti o prázdninách. Vyučující provedou záznam do třídní knihy, do níž založí i osnovu poučení. 6. Vedení školy zajistí 1x ročně komplexní prověrku bezpečnosti. O výsledku provede zápis. 7. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Všichni jsou povinni se chovat tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob. 8. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz užívání alkoholu. V žádném zařízení se nesmí používat ponorné vařiče. Kouření není povoleno. 9. Všichni pracovníci školy chrání své osobní věci. Cennosti, peníze atd. nenechávají volně na stolech ve sborovnách či kabinetech. Při opuštění sboroven je nutno důkladně zkontrolovat uzavření dveří, u nichž jsou venkovní kliky nahrazeny koulí. 10. Kontrolu osob přicházejících do zařízení provádí služba z řad provozních zaměstnanců. 11. Šatny musí být v průběhu vyučování stále zamčeny, totéž platí i při přechodu žáků mimo budovu (Tv, pozemek, exkurze, atd ). V MŠ se v tuto dobu zamyká hlavní vchod do budovy. Kontrolu provádějí pověření provozní zaměstnanci, v případě MŠ zodpovídají i učitelky MŠ. Ve ŠJ kontroluje šatnu stanovený dozor. 12. Při všech akcích mimo školu musí být dodržovány dopravní, příp. jiné předpisy. Žáci ZŠ musí být poučeni o zásadách bezpečnosti na pořádané akci. Maximální počet žáků na jednoho učitele je 25.

12 13. Ve všech třídách je k dispozici mýdlo, žáci mají ve třídách vlastní ručníky. Kontrolu provádějí třídní učitelé. Ve školní jídelně jsou k dispozici umyvadla a osoušeče rukou. V MŠ žáci využívají umýváren. Hygiena je zajištěna i ve všech odděleních ŠD. Hygienické vybavení pro pracovníky ve všech součástech školy zajišťují pověření provozní zaměstnanci. 14. Při přechodu žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budou školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Pro školní výlety a lyžařské kurzy platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají pokynů pracovníků tohoto zařízení. J. Žákovské služby 1. Činnost žákovských služeb organizuje a kontroluje třídní učitel. 2. Služba dohlíží na pořádek ve třídě. Zvláště dbá, aby byly řádně smazané tabule, aby byla k dispozici křída, aby zbytečně nesvítila světla a aby po skončení vyučování byly zvednuté židle a ve třídě byl pořádek. 3. Případné závady na vybavení třídy hlásí třídnímu učiteli. 4. Pokud do pěti minut po zvonění nepřijde vyučující na hodinu, hlásí tuto skutečnost v kanceláři školy, nebo některému z vyučujících. K. Chování ve školní jídelně 1. V jídelně se žáci staví do řady čekajících žáků tak, jak postupně přišli. 2. Ve školní jídelně se žáci chovají ukázněně, dodržují hygienická a společenská pravidla, řídí se vnitrním řádem školní jídelny a pokyny dozírajících učitelů a pracovníků školní jídelny, uklízí po sobě nečistoty a šetří zařízení a vybavení jídelny. 3. Žáci jsou povinni se prokazovat stravovacími čipy. 4. Jakmile se žák naobědvá, v jídelně se zbytečně nezdržuje. 5. Za opakované přestupky závažnějšího rázu či nekulturní chování může být žák vyloučen ze školního stravování. V Nové Bystřici, dne

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole Každý žák

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

ŘÁD ŠKOLY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŘÁD ŠKOLY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici Číslo směrnice : 3 Č.j. 3/2012 ------------------------------------------------- ZŠ :28.8.2012 Projednáno: MŠ:16.12.2002 PZ :17.12.2002 -------------------------------------------------

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní řád Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2012 Obsah: A. Práva žáků a zákonných zástupců dětí... 3 B. Povinnosti žáků...

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 162/2006 Vypracovala: Schválila: PhDr. Zdena Müllerová, ředitelka školy PhDr. Zdena

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád. 1. Docházka do školy

Školní řád. 1. Docházka do školy Školní řád Zákon č. 561/2004 Sb. 21, 22, 30 ve znění pozdějších předpisů Základní škola Žamberk, 28. října 581, se sídlem ul. 28. října 581, Žamberk 564 01 1. Docházka do školy 1. Žáci jsou povinni účastnit

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád

Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012 projednán a schválen školskou radou dne 10. 10. 2012 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004

Více

Vnitřní řád školy 2011/2012

Vnitřní řád školy 2011/2012 Vnitřní řád školy 2011/2012 I. Práva studentů Student má právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 3. Na přiměřený

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Úvodní ustanovení Ředitel Základní a Mateřské školy, Slapy na základě ustanovení 165 odst.1 písm. A) zákona č 561/2004 sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

I. Povinnosti a práva žáků

I. Povinnosti a práva žáků Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Hana Kolářová, vedoucí vychovatelka Mgr. Miroslava

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb tel. 354 599 840 E mail: zs.nk@tiscali.cz Vnitřní řád školní družiny Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2015 Libuše Návarová ředitelka školy

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 1/2006

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 1/2006 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 1/2006 Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Aktualizováno: 29.8.2006 S platností od: 4.9.2006 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 1.1. Ustanovení o školním řádu... 3 1.2.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 188/2013 Vypracovala: Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka ŠD Schválila: PaedDr. Ivana

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 A. Obecná ustanovení Školní řád je vydáván v souladu se zněním ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Č.j. : 527/14 Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 OBSAH I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA ČINNOSTI ŠD 1) Základní práva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1/14 Vypracoval: Pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Blanka Chramostová Pedagogická rada projednala dne: 27.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ Přerov, Svisle 13 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Schváleno dne 11. 6. 2015 Mgr.Miroslav Fryštacký, ředitel školy Zdeňka Duliškovičová, vedoucí ŠD Obsah I. Obecná ustanovení II. Práva

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci 2. stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 252 08 Slapy 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: SM 2 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. I. Společná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. I. Společná ustanovení Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD I. Společná ustanovení 1. Školní budova se otevírá v 6:00 hodin. 2. Vyučování začíná v 7:50 hodin, končí nejpozději v 15:55

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN, okres BEROUN VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 51/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Změny ve směrnici

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Hýskov, příspěvková organizace se sídlem Školní 112,Hýskov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 09 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Štětková, ředitelka školy Mgr. Lenka Štětková, ředitelka

Více