Telefon: Zakázka: Položka: Dílec:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Položka: Dílec:"

Transkript

1 RIB Software AG Funda V15.0 Build-Nr Typ: Základ s botkou Soubor: Prefabrikovaný základ.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Systémové informace Schéma systému Normy Zakládání: ČSN EN Návrh: ČSN EN :2015 Návrhová situace: trvalá Geometrie a materiál b x, b y Šířka ve směru x/y γ S, γ S,vnější Součinitel spolehlivosti výztuže stálá/mimořád. h Výška f yk Mez kluzu výztuže b sx, b sy Šířka sloupu ve směru x/y f tk Tahová pevnost výztuže a x, a y Excentricita sloupu ve směru x/y φ Úhel tření zeminy h e Zásyp zeminou c Koheze t Hloubka vetknutí tan δ s,f Úhel tření v základové spáře γ 1 Specifická tíha zeminy nad základovou spárou γ 2 Specifická tíha zeminy pod základovou spárou t w Hladina podzemní vody, vzdálenost od HH γ c, γ c,vnější Součinitel spolehlivosti betonu stálá/mimořád. γ B Specifická tíha betonu σ Rd Odolnost základové spáry f ck Tlaková válcová pevnost betonu, charakteristická f cd Tlaková válcová pevnost betonu, návrhová hodnota f yd Mez kluzu výztuže, návrhová hodnota α cc Součinitel životnosti betonu Základ a sloup Typ bx by h Typ sloupu bsx bsy αx αy Základ s botkou Obdélník Geometrie kalichu Hloubka v hp: m Výška kalichu hs: m Šířka kalichu horní ve směru X bxh: m Šířka kalichu horní ve směru Y byh: m Šířka kalichu dolní ve směru X bxd: m Šířka kalichu dolní ve směru Y byd: m Tloušťka stěny x kalichu horní dx: m Tloušťka stěny y dolní dy: m strana:1/8

2 Charakteristiky železobetonu (C30/37, B500S) Beton γc γc,vnější αcc γb [kn/m³] fck [MN/m²] fcd [MN/m²] C30/ Měkká výztuž γs γs,vnější fyd [MN/m²] fyk [MN/m²] ftk [MN/m²] B500S Podloží, geometrie a materiál he tw φ [ ] c [ ] tan δs,f [ ] γ1 [kn/m³] γ2 [kn/m³] σ Rd= kn/m², uživatelsky Zatížení P z p z [kn/m] q z [kn/m²] H x,y ΔM II [knm] x 1/y 1 x 2/y 2 res.m x [knm] res.m y [knm] I ZS I A L Svislé osamělé zatížení Liniové zatížení Plošné zatížení Vodorovná síla Přídavný moment z teorie II. řádu Poloha osamělého zatížení (ohraničení vlevo u spojitých a plošných zatížení) Ohraničení vpravo u spojitých a plošných zatížení Výsledný moment.x vlivem zatížení Výsledný moment.y vlivem zatížení Importované zatížení ze sloupu Číslo zať. stavu z importovaného zatížení ze sloupu Výška pro výpočet vlastní tíhy Schematický výkres Kombinační součinitele Typ účinku γsup γinf ψ0 ψ1 ψ2 Stálé zatížení Kancelářské prostory (Proměnné B) Zatěžovací stavy ZS I ZSI Zdroj Typ účinku Název 0 Vlastní tíha 1 Stálé zatížení 2 Kancelářské prostory (Proměnné B) Vlastní tíha Poloha x/y; Výslednice Pz. Dílec Pz x y Deska Součet vlastní tíhy ZS 0 ZS Pz Importovaná zatížení ze sloupu Typ: S=zatížení ze sloupu; I=importované zatížení; c=charakteristické; d=návrhové ZS Typ Pz Hx Hy Mx [knm] My [knm] ΔMxII [knm] ΔMyII [knm] ex ey 1 S.c S.c strana:2/8

3 Kombinace zatěžovacích stavů Ed Kombinace zatěžovacích stavů Krit. Kombinační kriterium: ZK=základní, M=mimořádná, SP=stabilita polohy, NÁ=náraz Typ: G Ed jen ze stálých zatížení, pro posudek polohy výslednice (OJ) Typ: G+Q Ed ze stálých a proměnných zatížení, pro posudek polohy výslednice (OJ) rozh.='ano'... kombinace je u některého z posudků rozhodující. Ed rozh. Typ Krit. Kombinace 1 ANO G ZK 1.35*ZS1 2 ANO G+Q ZK 1.35*ZS1+1.50*ZS2 Vnitřní účinky Vnitřní účinky v základové spáře, teorie I.řádu Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d Vnitřní účinky v základové spáře, teorie II.řádu Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d Vnitřní účinky v návrhových řezech (podrobně) Č. řezu 1, poloha ve směru y: y=0.20 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 2, poloha ve směru x: x=0.20 m Ed Md [knm] Vd Geotechnické posudky Posudek stability polohy (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Mdst,d Mstb,d Ačkoliv lze očekávat osu rotace ležící uvnitř, může být posudek veden porovnáním stabilizujících a destabilizujících momentů k fiktivní hraně. M x,stb M x,dst M y,stb M y,dst Zatěžovací stavy Stabilizující moment (osa x) vztažený k hraně Destabilizující moment (osa x) vztažený k hraně Stabilizující moment (osa y) vztažený k hraně Destabilizující moment (osa y) vztažený k hraně γ G,stb γ G,dst γ Q,stb γ Q,dst Součinitel spolehlivosti stálá=0.9 zohledněn Součinitel spolehlivosti stálá=1.1 zohledněn Součinitel spolehlivosti proměnná=0.0 zohledněn Součinitel spolehlivosti proměnná=1.5 zohledněn ZS Import Typ účinku Účinky EQU γstb (import) γdstb (import) 1 Stálé zatížení působí kombinovaně 2 Kancelářské prostory (Proměnné působí kombinovaně B) Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed Mx,stb [knm] Mx,dst [knm] My,stb [knm] My,dst [knm] dst/stb Rozhodující návrhová kombinace: Ed 2, η=0.01 strana:3/8

4 Posudky na mezních stavech únosnosti (MSÚ) Posouzení zatížení základové spáry (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: σd σrd Dle normy lze alternativně namísto posudků na mezních stavech GEO-2 a posudku mezního stavu použitelnosti vzájemně porovnat návrhové hodnoty napětí v základové spáře s návrhovou hodnotou odolnosti základové spáry. e x,c Excentricita ve směru x charakteristická P res Výslednice (P) e y,c Excentricita ve směru y charakteristická A red,c Zmenšená, zcela přetlačená plocha A red,c = (b x - 2e x) * (b y - 2e y) σ d Tlak v základové spáře vztažený na A red,c (návrhová hodnota) Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné σ Rd Dovolený tlak v základové spáře (dle DIN nebo uživatelsky) Ed Pres,c Pres,d ex ey Ared,c [m²] σd [kn/m²] σrd [kn/m²] σd/σrd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 2, η=1.34 Posudek nevyhovuje! Posudek usmyknutí (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Td/Rtd 1.0 Rtd = V tan δs,f / γgl V Normálová síla, charakteristická R td Odolnost na usmyknutí, návrhová hodnota R tk / γ Gl H x Vodorovná síla X, charakteristická T d Celková vodorovná síla (návrhová hodnota) (H x² + H y²) H y Vodorovná síla Y, charakteristická η Stupeň využití, musí být 1.0 R tk Odolnost na usmyknutí, charakteristická γ Gl Součinitel spolehlivosti pro usmyknutí = 1.1 Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed V Hx Hy Rtk Rtd Td Td/Rtd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 1, η=0.00 Stabilita podloží (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Vd Rnd Metodika DIN 4017, Rnd = (bx' by' γ2 b' Nb + γ1 d Nd + c Nc) 1/ γgr b x' Zmenšená výpočetní šířka excentricky zatíženého b y' Zmenšená výpočetní délka excentricky zatíženého d Hloubka založení c Koheze N b Součinitel únosnosti k vlivu šířky založení E p,c,50 Odolnost zeminy vybuzená vnějšími silami (max. 50%) N d Součinitel únosnosti k vlivu bočního nárazu R n,c Char. odolnost základové spáry kolmo k její ploše N c Součinitel únosnosti k vlivu koheze R n,d Návrhová odolnost stability podloží kolmo k základové spáře(γ Gr = 1.4) γ 1 Specifická tíha zeminy nad základovou spárou V d Návrhová hodnota působící normálové síly γ 2 Specifická tíha zeminy pod základovou spárou Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed bx' by' Nb Nd Nc Epc,50 Rn,c Rn,d Vd Vd / Rnd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 2, η=0.79 Posudky na mezních stavech použitelnosti (MSP) strana:4/8

5 Rozevíraná spára R1/2: Rozh. výslednice oblastí jádra; R3: Rozh. výslednice stability polohy Natočení a omezení rozevírané spáry (teorie II. řádu, charakteristická) Formát posudku: ex/bx 1/6; ey/by 1/6; (ex/bx)²+(ey/by)² 1/9 Ověřuje se, zda výslednice od stálých zatížení leží uvnitř 1. oblasti jádra a výslednice od stálých a proměnných zatížení uvnitř 2. oblasti jádra. ex / bx 1/6 1. oblast jádra ve směru x ey / by 1/6 1. oblast jádra ve směru y (ex / bx)² + (ey / by)² 1/9 2. oblast jádra b x Šířka ve směru x OJ1 x Korespondující excentricita = e x,g / b x b y Šířka ve směru y OJ1 y Korespondující excentricita = e y,g / b y e x,y,g Excentricita ve směru x/y vlivem stálých zatížení OJ2 Korespondující excentricita = (e x,p / b x)² + (e y,p / b y)² e x,y,p Excentricita ve směru x/y vlivem stálých + 1. OJ Stupeň využití 1.oblast jádra OJ 1 1/6 proměnných zatížení P res,g,c Výslednice od stálých zatížení 2. OJ Stupeň využití 2.oblast jádra OJ 2 1/9 P res,p,c Výslednice od stálých + proměnných zatížení ** Bez posouzení OJ1, neboť atribut Ed je 'proměnná' Posudek - návrhové hodnoty na základě Teorie I. řádu, charakteristická Ed Pres,G,c ex,g ey,g Pres,P,c ex,p ey,p OJ1x OJ1y OJ2 1.OJx 1.OJy 1.OJ 2.OJ ** ** 0.00 ** ** ** oblast jádra: Rozhodující Ed 1, η= oblast jádra: Rozhodující Ed 2, η=0.00 Informativní posudky Výslednice a nulová čára při rozevírané spáře Formát posudku Poloha nulové čáry se počítá iterativně a protokoluje se jako úsečka procházející průsečíky s hranami. Podíl rozevírané spáry se pro porovnání zadává jako poměr k rozevírané ploše Ak celkové plochy A. Ak/A = 0 tedy odpovídá plně přetlačené základové spáře, při Ak/A = 0.5 je dosaženo 50% maximálního dovoleného rozevření základové spáry. Ak/A = 0 pro stálá zatížení Ak/A 0.5 pro stálá a proměnná zatížení P res Celková normálová síla x 1 1. bod nulové čáry napětí e x Excentricita ve směru x y 1 1. bod nulové čáry napětí e y Excentricita ve směru y x 2 2. bod nulové čáry napětí σ M Kontaktní napětí v těžišti tlačené plochy y 2 2. bod nulové čáry napětí A k/a Poměr rozevíraná plocha / celková plocha strana:5/8

6 Posudek polohy nulové čára na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed Pres,G ex Podloží σm x1 y1 x2 y2 Ak/A [kn/m²] Kontaktní napětí ve vrcholech Vrcholy Pouze informativně, bez posouzení. Lze určit lokální maxima, resp. minima napětí ve vrcholech. Ed σ1 [kn/m²] σ2 [kn/m²] σ3 [kn/m²] σ4 [kn/m²] Návrh železobetonu Rozdělení dolní výztuže Návrhové řezy Řez Směr As Návrhový řez Návrh na Poloha Šířka Výška 1 y Ohyb+smyk 2 x Ohyb+smyk Návrh na ohyb Legenda M max Max. návrhový moment A s,d Nutná podélná výztuž dolní M min Min. návrhový moment A s,h Nutná podélná výztuž horní h Výška dílce v návrhovém řezu ε b Stlačení betonu b Šířka dílce v návrhovém řezu ε s Přetvoření výztuže z i,b Vnitřní rameno pro návrh na ohyb d Rozhoduje výztuž na celistvost d 1 Osové krytí výztuže horní(h) a dolní(d) c vl Krytí betonem pro výpočet zi S Poloha výztuže [cm] d1,d,x d1,d,y d1,h,x d1,h,y cvl,d,x cvl,d,y cvl,h,x cvl,h,y strana:6/8

7 Návrh na ohyb rozhod.ed Mmax Mmin h b εb εs zi,b As,d As,h `Rez As,d As,h [knm] [knm] [ ] [ ] [cm2] [cm2] Dolní výztuž ve směru X rozdělit následovně (ya= m) sb y A sd [cm²] Dolní výztuž ve směru Y rozdělit následovně (xa= m) sb x A sd [cm²] Návrh vnitřního kalichu s drsnou spárou dle Schlaich/Schäfer Schematický výkres Legenda l 0 Nutná stykovací délka t dopo Doporučená hloubka vetknutí sloupu = 1,50 b s a n Světlá vzdálenost výztuže sloup / kalich - min(4*d s,50mm) t nut Nutná hloubka vetknutí sloupu = l 0+a n l bd Nutná kotevní délka t stáv Stávající hloubka vetknutí sloupu A sh Vodorovná výztuž kalichu (celkem) A sv Svislá výztuž sloupu / kalichu (po stranách) T v,t h Tahová síla v přenosu zatížení sloup-základ a Výz Vzdálenost výztuže sloup / kalich Podmínky soudržnosti fck [N/mm²] fbd [N/mm²] fyd [N/mm²] Soudržnost Sloup Podmínky soudržnosti dobré Kalich Dobrá soudržnost Zadání pro návrh kalichu Bednění: profilovaný Tloušťka zálivky d t: m A sx,stáv svislé výztuže: 0.00 cm2 A sy,stáv svislé výztuže: 0.00 cm2 Svislá výztuž kalichu d s: 16 mm Svislá výztuž sloupu d s: 20 mm Návrh Směr As Ed Mx,d [knm] My,d [knm] Pz,d Hx,d Hy,d x A sv y A sv x A sh y A sh Sloup tstáv tnut tdopo avýz,x avýz,y Směr As ds[mm] T1v Asv1,nut[cm²] Asv1,stáv[cm²] an lbd l0 x y Kalich Směr As ds[mm] T1v Asv1,nut[cm²] Asv1,stáv[cm²] an lbd l0 T2h Ash2 [cm²] x y strana:7/8

8 Návrh na smyk Posudek propíchnutí v montážním stavu Legenda V Ed Působící posouvající síla V Ed,red Zmenšená posouvající síla σ 0,d Tlak v základové spáře uvnitř A crit ß Součinitel navýšení pro excentrická zatížení A crit Odpočtové plochy uvnitř kritického řezu a crit Vzdálenost kritického řezu od hrany sloupu U crit Efektivní obvod kritického řezu U out Obvod oblasti s výztuží na propíchnutí U 0 Efektivní obvod zatěžované plochy d m Průměrná statická účinná výška a crit/d m Sklon propichujícího kužele a crit/d m=cot θ v Ed Korespondující posouvající síla (ß V Ed/(U crit) d m) v Rd,c Odolnost na propíchnutí bez výztuže na v Rd,max Maximální odolnost na propíchnutí propíchnutí L w Vzdálenost poslední vnější řady výztuže od as x/as y Stáv./nut. podélná výztuž dolní/horní hrany sloupu ρ l Průměrný stupeň vyztužení As w,j Součty výztuže na propíchnutí po řadách a j Vzdálenost řady výztuže od hrany sloupu Uu j Efektivní obvod řady výztuže Posudek propíchnutí - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed ρl VEd Acrit [m²] σ0d [kn/m²] Ucrit Není nutná výztuž na propíchnutí. VEd,Red Uout β U acrit Lw dm acrit/dm asx,h asx,d Posudek propíchnutí Posudek propíchnutí - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed ρl VEd Acrit [m²] σ0d [kn/m²] Ucrit Není nutná výztuž na propíchnutí. Přehled posudků VEd,Red Uout β U acrit Lw dm acrit/dm asx,h asx,d asy,h asy,d asy,h asy,d ved [MN/m²] vrd,c ved [MN/m²] vrd,c vrd,max [MN/m²] ved/vrd,c vrd,max [MN/m²] ved/vrd,c Posudek Stav Ed Využití Stabilita polohy vyhovuje Tlak v zákl.spáře (TeoIIř) nevyhovuje! Posudek usmyknutí (TeoIIř) vyhovuje Stabilita podloží (TeoIIř) vyhovuje oblast jádra (TeoIIř) vyhovuje oblast jádra (TeoIIř) vyhovuje strana:8/8

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Položka: Dílec:

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Položka: Dílec: RIB Software AG Funda V15.0 Build-Nr. 06062015 Typ: Kalich Soubor: Základ s kalichem.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Systémové informace Schéma systému Normy Zakládání: ČSN EN 1997-1

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

Smykové trny Schöck typ SLD

Smykové trny Schöck typ SLD Smykové trny Schöck typ Smykový trn Schöck typ Obsah strana Popis výrobku 10 Varianty napojení 11 Rozměry 12-13 Dimenzování dilatačních spar 14 Únosnost oceli 15 Minimální rozměry stavebních konstrukcí

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21.

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21. RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) PrimyNosnikSozubemAprostupem.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 0.00 1.08 0.00 1.08 0.50 20.00 Typ nosníku = N.konstatní výšky Délka nosníku = 21.00 m Sklon

Více

Telefon: Zakázka: Konverze užívání Položka: A11 Dílec: Trám 07

Telefon: Zakázka: Konverze užívání Položka: A11 Dílec: Trám 07 RIB Software AG BALKEN V16.0 Build-Nr. 13062016 Typ: Železobeton Soubor: Přepočet stávajícího stavu.balx Informace o projektu Zakázka Konverze užívání Popis Přepočet únosnosti Položka A11 Dílec Trám 07

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

BW3-CZ - ht_2 RIB PONTIbetonverbund CSN EN RIB Software AG

BW3-CZ - ht_2 RIB PONTIbetonverbund CSN EN RIB Software AG Zelený pruh 156/99 tel.: +42 241 442 78 Praha 4 fax: +42 241 442 85 BW3-CZ - ht_2 RIB PONTIbetonverbund CSN EN 1992 212 RIB Software AG Soubor: BW3-CZ.bvtr 26. 26. 1 2 12 11 4 3 Y 15. Z 891 567 258. Průřez:

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN 1992-1-1 2014 RIB Software AG Dílec: Typový prefabrikovaný vazník Soubor: Prefabrikovaný vazník.

Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN 1992-1-1 2014 RIB Software AG Dílec: Typový prefabrikovaný vazník Soubor: Prefabrikovaný vazník. Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN 1992-1-1 214 RIB Software AG Soubor: Prefabrikovaný vazník.rtbal Zat žov ací stav 1 - technologie Sníh max Dodate ná zatížení A - 1-2.8 2.8 B $ % 7.4 7.4

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ STATICKÉ POSOUZENÍ VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ OBJEDNATEL: FORMÁT A4: MÍSTO STAVBY: STAVBA - OBJEKT: AVEK s.r.o., PROSECKÁ 683/15, 190 00 PRAHA 9 p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE

Více

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter RIBtec BEST výpočet a zadání zatížení sloupu korespondující s průběhem jeho vnitřních sil v globálním výpočetním modelu (FEM) nosné konstrukce Běžným pracovním postupem, zejména u prefabrikovaných betonových

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Inženýrský manuál č. 17 Aktualizace: 04/2016 Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Proram: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_17.sp Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.00 0.60 0.0 0.6 0.0.80 0.0.0 6-0.79.0 7-0.79.80 8-0.70 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ČISTIČKA ODPADNÍCH

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

STATICKÝ VÝPOČET původní most

STATICKÝ VÝPOČET původní most Akce: Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(17) D. Dokumentace objektů 1. Dokumentace inženýrského objektu 1.2. Stavebně

Více

Monolitiská stropní deska

Monolitiská stropní deska RIB RIBTEC RTslab Program 2013 RIB Software AG V1 20092013 Monolitiská stropní deska Projektinfo Autor: Sv Soubor: U:\Attribut\AGENDA\Ribtec\RTslab2013\Data\Zakladova deska.xpl Definice Souřadný systém

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků Desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Silové působení kabelu na beton Ekvivalentní zatížení Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel, Lineární

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková Připraveno v rámci projektu Fondu uhlí a oceli Evropské unie Řešené příklady Šárka Bečková Připojení ocelových konstrukcí na betonové pomocí kotevní desky s trny Obsah Šárka Bečková František Wald Kloubový

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Z praktického hlediska mohou vzhledem ke skladbě konečného průřezu a poloze smykové spáry nastat následující situace.

Z praktického hlediska mohou vzhledem ke skladbě konečného průřezu a poloze smykové spáry nastat následující situace. Únosnost a návrh výztuže smykové spáry v softwarech RIBfem TRIMAS a RIBtec RTcdesign, RTbalken, RTfermo, RTslab Statické programy RIBfem TRIMAS a RIBtec RTcdesign, RTbalken, RTfermo a RTslab navrhují,

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT - 1 - Pokyny k vyplnění testu: Na každé stránce vyplňte v záhlaví kód své přihlášky Ke každé otázce jsou vždy čtyři odpovědi, z nichž pouze právě jedna je správná o Za správnou odpověď jsou 4 body o Za

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9.1 Příčka na poddajném stropu vyztužená v ložných spárách Zadání Řešená příčka z lícových plných betonových cihel klasického (českého) ormátu od DRUŽSTVA CEMENTÁŘŮ

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

Stručná anotace článku - abstrakt (resumé) v angličtině - max. 6 řádků

Stručná anotace článku - abstrakt (resumé) v angličtině - max. 6 řádků VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Michal Drahorád, Ph. D. ČVUT v Praze, FSv / MMD CZ Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., Ing. Petr Ševčík IDEA RS s.r.o. Determination of load-bearing capacity

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Desky Trámy Průvlaky Sloupy Desky Trámy Průvlaky Sloupy Deska působící: v jednom směru ve dvou směrech Rozpětí l až 8 m h ~ l / 26, až 0,30 m M ~ w l 2 /8 Přednosti: -větší tuhost než u bezhřibové desky - nižší než bezhřibová deska

Více

INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2

INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2 Libor Michalčík 1 Jaroslav Navrátil

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 OSNOVA 1. Co je to mezní stav použitelnosti (MSP)?

Více

4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem

4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem 4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem 4.1 Ohybová výztuž Obvykle navrhujeme jednostranně vyztužený průřez, zcela mimořádně oboustranně vyztužený průřez. Návrh výztuže lze provést buď přímým výpočtem, nebo

Více

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Typ výpočtu. soudržná. soudržná Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Datu : 2.11.2005 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek ϕ ef [ ] c ef [] γ [/ 3 ] γ su [/ 3 ] δ [ ] 1 Třída S4 3 17.50 7.50 2 Třída R4, přetváření křehké

Více

Přídavný modul RF-PUNCH. Posouzení desek na protlačení podle EN

Přídavný modul RF-PUNCH. Posouzení desek na protlačení podle EN Vydání leden 2014 Přídavný modul RF-PUNCH Posouzení desek na protlačení podle EN 1992-1-1 Popis programu Všechna práva včetně práv k překladu vyhrazena. Bez výslovného souhlasu společnosti DLUBAL SOFTWARE

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST... 6 3 PŘÍLOHY... 26

Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST... 6 3 PŘÍLOHY... 26 Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 1.1 Evidenční údaje...2 1.2 Podklady pro výpočet...2 1.3 Použitá literatura...2 1.4 Mechanická odolnost a stabilita, bezpečnost práce...2 1.5 Předmět statického výpočtu...3

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavebních konstrukcí 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyková odolnost nevyztužené desky τ c je smyková pevnost desky [MPa] Smyková pevnost desky závislá na stupni

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

Schöck Isokorb typ K-Eck

Schöck Isokorb typ K-Eck Schöck Isokorb typ 1. Lage Schöck Isokorb typ (skládá se ze dvou dílů; 1. Lage a ) Obsah Strana Uspořádání prvků/upozornění 60 Dimenzační tabulky 61-62 Uspořádání výztuže Schöck Isokorb typ K20-Eck-CV35

Více

B C D

B C D Zelený pruh 56/99 tel.: +4 4 44 78 Praha 4 fax: +4 4 44 85 RIB Posudek pro stojatou stolici 3 RIB Software AG Krov A s 3..5 g,q B C 4. w A D.6 4.5 5.5.6.5.68.45 3.438 Návrhová norma : ČSN EN 995 Druh dřeva

Více

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET Statický výpočet je podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace Obsahuje dimenzování veškerých prvků konstrukcí, které jsou obsahem

Více

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

Předpjatý beton Přednáška 7

Předpjatý beton Přednáška 7 Předpjatý beton Přednáška 7 Obsah Omezení normálových napětí od provozních účinků zatížení Odolnost proti vzniku trhlin Návrh předpětí Realizovatelná plocha předpětí Přípustná zóna poloha kabelu a tlakové

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila 11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 Zásobníky - na sypké materiály bunkry sila Nádrže Plynojemy - na tekuté materiály - na plyny nízkotlaké (

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

Smyková odolnost na protlačení

Smyková odolnost na protlačení Smyková odolnost na protlačení Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyk protlačením myková odolnost evyztužené desky τ c je smyková pevnost desky

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5.1 Terminologie stavebních konstrukcí nosné konstrukce

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

Železobeton/železobeton. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. železobeton/železobeton. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben

Železobeton/železobeton. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. železobeton/železobeton. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben Železobeton/železobeton Základní údaje k prvkům Schöck Isokorb Železobeton/železobeton Stavební fyzika 39 Schöck Isokorb typ K Schöck Isokorb typ K K Schöck Isokorb typ K (konzola) Používá se u volně

Více