Telefon: Zakázka: Položka: Dílec:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Položka: Dílec:"

Transkript

1 RIB Software AG Funda V15.0 Build-Nr Typ: Základ s botkou Soubor: Prefabrikovaný základ.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Systémové informace Schéma systému Normy Zakládání: ČSN EN Návrh: ČSN EN :2015 Návrhová situace: trvalá Geometrie a materiál b x, b y Šířka ve směru x/y γ S, γ S,vnější Součinitel spolehlivosti výztuže stálá/mimořád. h Výška f yk Mez kluzu výztuže b sx, b sy Šířka sloupu ve směru x/y f tk Tahová pevnost výztuže a x, a y Excentricita sloupu ve směru x/y φ Úhel tření zeminy h e Zásyp zeminou c Koheze t Hloubka vetknutí tan δ s,f Úhel tření v základové spáře γ 1 Specifická tíha zeminy nad základovou spárou γ 2 Specifická tíha zeminy pod základovou spárou t w Hladina podzemní vody, vzdálenost od HH γ c, γ c,vnější Součinitel spolehlivosti betonu stálá/mimořád. γ B Specifická tíha betonu σ Rd Odolnost základové spáry f ck Tlaková válcová pevnost betonu, charakteristická f cd Tlaková válcová pevnost betonu, návrhová hodnota f yd Mez kluzu výztuže, návrhová hodnota α cc Součinitel životnosti betonu Základ a sloup Typ bx by h Typ sloupu bsx bsy αx αy Základ s botkou Obdélník Geometrie kalichu Hloubka v hp: m Výška kalichu hs: m Šířka kalichu horní ve směru X bxh: m Šířka kalichu horní ve směru Y byh: m Šířka kalichu dolní ve směru X bxd: m Šířka kalichu dolní ve směru Y byd: m Tloušťka stěny x kalichu horní dx: m Tloušťka stěny y dolní dy: m strana:1/8

2 Charakteristiky železobetonu (C30/37, B500S) Beton γc γc,vnější αcc γb [kn/m³] fck [MN/m²] fcd [MN/m²] C30/ Měkká výztuž γs γs,vnější fyd [MN/m²] fyk [MN/m²] ftk [MN/m²] B500S Podloží, geometrie a materiál he tw φ [ ] c [ ] tan δs,f [ ] γ1 [kn/m³] γ2 [kn/m³] σ Rd= kn/m², uživatelsky Zatížení P z p z [kn/m] q z [kn/m²] H x,y ΔM II [knm] x 1/y 1 x 2/y 2 res.m x [knm] res.m y [knm] I ZS I A L Svislé osamělé zatížení Liniové zatížení Plošné zatížení Vodorovná síla Přídavný moment z teorie II. řádu Poloha osamělého zatížení (ohraničení vlevo u spojitých a plošných zatížení) Ohraničení vpravo u spojitých a plošných zatížení Výsledný moment.x vlivem zatížení Výsledný moment.y vlivem zatížení Importované zatížení ze sloupu Číslo zať. stavu z importovaného zatížení ze sloupu Výška pro výpočet vlastní tíhy Schematický výkres Kombinační součinitele Typ účinku γsup γinf ψ0 ψ1 ψ2 Stálé zatížení Kancelářské prostory (Proměnné B) Zatěžovací stavy ZS I ZSI Zdroj Typ účinku Název 0 Vlastní tíha 1 Stálé zatížení 2 Kancelářské prostory (Proměnné B) Vlastní tíha Poloha x/y; Výslednice Pz. Dílec Pz x y Deska Součet vlastní tíhy ZS 0 ZS Pz Importovaná zatížení ze sloupu Typ: S=zatížení ze sloupu; I=importované zatížení; c=charakteristické; d=návrhové ZS Typ Pz Hx Hy Mx [knm] My [knm] ΔMxII [knm] ΔMyII [knm] ex ey 1 S.c S.c strana:2/8

3 Kombinace zatěžovacích stavů Ed Kombinace zatěžovacích stavů Krit. Kombinační kriterium: ZK=základní, M=mimořádná, SP=stabilita polohy, NÁ=náraz Typ: G Ed jen ze stálých zatížení, pro posudek polohy výslednice (OJ) Typ: G+Q Ed ze stálých a proměnných zatížení, pro posudek polohy výslednice (OJ) rozh.='ano'... kombinace je u některého z posudků rozhodující. Ed rozh. Typ Krit. Kombinace 1 ANO G ZK 1.35*ZS1 2 ANO G+Q ZK 1.35*ZS1+1.50*ZS2 Vnitřní účinky Vnitřní účinky v základové spáře, teorie I.řádu Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d Vnitřní účinky v základové spáře, teorie II.řádu Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d Vnitřní účinky v návrhových řezech (podrobně) Č. řezu 1, poloha ve směru y: y=0.20 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 2, poloha ve směru x: x=0.20 m Ed Md [knm] Vd Geotechnické posudky Posudek stability polohy (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Mdst,d Mstb,d Ačkoliv lze očekávat osu rotace ležící uvnitř, může být posudek veden porovnáním stabilizujících a destabilizujících momentů k fiktivní hraně. M x,stb M x,dst M y,stb M y,dst Zatěžovací stavy Stabilizující moment (osa x) vztažený k hraně Destabilizující moment (osa x) vztažený k hraně Stabilizující moment (osa y) vztažený k hraně Destabilizující moment (osa y) vztažený k hraně γ G,stb γ G,dst γ Q,stb γ Q,dst Součinitel spolehlivosti stálá=0.9 zohledněn Součinitel spolehlivosti stálá=1.1 zohledněn Součinitel spolehlivosti proměnná=0.0 zohledněn Součinitel spolehlivosti proměnná=1.5 zohledněn ZS Import Typ účinku Účinky EQU γstb (import) γdstb (import) 1 Stálé zatížení působí kombinovaně 2 Kancelářské prostory (Proměnné působí kombinovaně B) Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed Mx,stb [knm] Mx,dst [knm] My,stb [knm] My,dst [knm] dst/stb Rozhodující návrhová kombinace: Ed 2, η=0.01 strana:3/8

4 Posudky na mezních stavech únosnosti (MSÚ) Posouzení zatížení základové spáry (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: σd σrd Dle normy lze alternativně namísto posudků na mezních stavech GEO-2 a posudku mezního stavu použitelnosti vzájemně porovnat návrhové hodnoty napětí v základové spáře s návrhovou hodnotou odolnosti základové spáry. e x,c Excentricita ve směru x charakteristická P res Výslednice (P) e y,c Excentricita ve směru y charakteristická A red,c Zmenšená, zcela přetlačená plocha A red,c = (b x - 2e x) * (b y - 2e y) σ d Tlak v základové spáře vztažený na A red,c (návrhová hodnota) Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné σ Rd Dovolený tlak v základové spáře (dle DIN nebo uživatelsky) Ed Pres,c Pres,d ex ey Ared,c [m²] σd [kn/m²] σrd [kn/m²] σd/σrd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 2, η=1.34 Posudek nevyhovuje! Posudek usmyknutí (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Td/Rtd 1.0 Rtd = V tan δs,f / γgl V Normálová síla, charakteristická R td Odolnost na usmyknutí, návrhová hodnota R tk / γ Gl H x Vodorovná síla X, charakteristická T d Celková vodorovná síla (návrhová hodnota) (H x² + H y²) H y Vodorovná síla Y, charakteristická η Stupeň využití, musí být 1.0 R tk Odolnost na usmyknutí, charakteristická γ Gl Součinitel spolehlivosti pro usmyknutí = 1.1 Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed V Hx Hy Rtk Rtd Td Td/Rtd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 1, η=0.00 Stabilita podloží (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Vd Rnd Metodika DIN 4017, Rnd = (bx' by' γ2 b' Nb + γ1 d Nd + c Nc) 1/ γgr b x' Zmenšená výpočetní šířka excentricky zatíženého b y' Zmenšená výpočetní délka excentricky zatíženého d Hloubka založení c Koheze N b Součinitel únosnosti k vlivu šířky založení E p,c,50 Odolnost zeminy vybuzená vnějšími silami (max. 50%) N d Součinitel únosnosti k vlivu bočního nárazu R n,c Char. odolnost základové spáry kolmo k její ploše N c Součinitel únosnosti k vlivu koheze R n,d Návrhová odolnost stability podloží kolmo k základové spáře(γ Gr = 1.4) γ 1 Specifická tíha zeminy nad základovou spárou V d Návrhová hodnota působící normálové síly γ 2 Specifická tíha zeminy pod základovou spárou Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed bx' by' Nb Nd Nc Epc,50 Rn,c Rn,d Vd Vd / Rnd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 2, η=0.79 Posudky na mezních stavech použitelnosti (MSP) strana:4/8

5 Rozevíraná spára R1/2: Rozh. výslednice oblastí jádra; R3: Rozh. výslednice stability polohy Natočení a omezení rozevírané spáry (teorie II. řádu, charakteristická) Formát posudku: ex/bx 1/6; ey/by 1/6; (ex/bx)²+(ey/by)² 1/9 Ověřuje se, zda výslednice od stálých zatížení leží uvnitř 1. oblasti jádra a výslednice od stálých a proměnných zatížení uvnitř 2. oblasti jádra. ex / bx 1/6 1. oblast jádra ve směru x ey / by 1/6 1. oblast jádra ve směru y (ex / bx)² + (ey / by)² 1/9 2. oblast jádra b x Šířka ve směru x OJ1 x Korespondující excentricita = e x,g / b x b y Šířka ve směru y OJ1 y Korespondující excentricita = e y,g / b y e x,y,g Excentricita ve směru x/y vlivem stálých zatížení OJ2 Korespondující excentricita = (e x,p / b x)² + (e y,p / b y)² e x,y,p Excentricita ve směru x/y vlivem stálých + 1. OJ Stupeň využití 1.oblast jádra OJ 1 1/6 proměnných zatížení P res,g,c Výslednice od stálých zatížení 2. OJ Stupeň využití 2.oblast jádra OJ 2 1/9 P res,p,c Výslednice od stálých + proměnných zatížení ** Bez posouzení OJ1, neboť atribut Ed je 'proměnná' Posudek - návrhové hodnoty na základě Teorie I. řádu, charakteristická Ed Pres,G,c ex,g ey,g Pres,P,c ex,p ey,p OJ1x OJ1y OJ2 1.OJx 1.OJy 1.OJ 2.OJ ** ** 0.00 ** ** ** oblast jádra: Rozhodující Ed 1, η= oblast jádra: Rozhodující Ed 2, η=0.00 Informativní posudky Výslednice a nulová čára při rozevírané spáře Formát posudku Poloha nulové čáry se počítá iterativně a protokoluje se jako úsečka procházející průsečíky s hranami. Podíl rozevírané spáry se pro porovnání zadává jako poměr k rozevírané ploše Ak celkové plochy A. Ak/A = 0 tedy odpovídá plně přetlačené základové spáře, při Ak/A = 0.5 je dosaženo 50% maximálního dovoleného rozevření základové spáry. Ak/A = 0 pro stálá zatížení Ak/A 0.5 pro stálá a proměnná zatížení P res Celková normálová síla x 1 1. bod nulové čáry napětí e x Excentricita ve směru x y 1 1. bod nulové čáry napětí e y Excentricita ve směru y x 2 2. bod nulové čáry napětí σ M Kontaktní napětí v těžišti tlačené plochy y 2 2. bod nulové čáry napětí A k/a Poměr rozevíraná plocha / celková plocha strana:5/8

6 Posudek polohy nulové čára na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed Pres,G ex Podloží σm x1 y1 x2 y2 Ak/A [kn/m²] Kontaktní napětí ve vrcholech Vrcholy Pouze informativně, bez posouzení. Lze určit lokální maxima, resp. minima napětí ve vrcholech. Ed σ1 [kn/m²] σ2 [kn/m²] σ3 [kn/m²] σ4 [kn/m²] Návrh železobetonu Rozdělení dolní výztuže Návrhové řezy Řez Směr As Návrhový řez Návrh na Poloha Šířka Výška 1 y Ohyb+smyk 2 x Ohyb+smyk Návrh na ohyb Legenda M max Max. návrhový moment A s,d Nutná podélná výztuž dolní M min Min. návrhový moment A s,h Nutná podélná výztuž horní h Výška dílce v návrhovém řezu ε b Stlačení betonu b Šířka dílce v návrhovém řezu ε s Přetvoření výztuže z i,b Vnitřní rameno pro návrh na ohyb d Rozhoduje výztuž na celistvost d 1 Osové krytí výztuže horní(h) a dolní(d) c vl Krytí betonem pro výpočet zi S Poloha výztuže [cm] d1,d,x d1,d,y d1,h,x d1,h,y cvl,d,x cvl,d,y cvl,h,x cvl,h,y strana:6/8

7 Návrh na ohyb rozhod.ed Mmax Mmin h b εb εs zi,b As,d As,h `Rez As,d As,h [knm] [knm] [ ] [ ] [cm2] [cm2] Dolní výztuž ve směru X rozdělit následovně (ya= m) sb y A sd [cm²] Dolní výztuž ve směru Y rozdělit následovně (xa= m) sb x A sd [cm²] Návrh vnitřního kalichu s drsnou spárou dle Schlaich/Schäfer Schematický výkres Legenda l 0 Nutná stykovací délka t dopo Doporučená hloubka vetknutí sloupu = 1,50 b s a n Světlá vzdálenost výztuže sloup / kalich - min(4*d s,50mm) t nut Nutná hloubka vetknutí sloupu = l 0+a n l bd Nutná kotevní délka t stáv Stávající hloubka vetknutí sloupu A sh Vodorovná výztuž kalichu (celkem) A sv Svislá výztuž sloupu / kalichu (po stranách) T v,t h Tahová síla v přenosu zatížení sloup-základ a Výz Vzdálenost výztuže sloup / kalich Podmínky soudržnosti fck [N/mm²] fbd [N/mm²] fyd [N/mm²] Soudržnost Sloup Podmínky soudržnosti dobré Kalich Dobrá soudržnost Zadání pro návrh kalichu Bednění: profilovaný Tloušťka zálivky d t: m A sx,stáv svislé výztuže: 0.00 cm2 A sy,stáv svislé výztuže: 0.00 cm2 Svislá výztuž kalichu d s: 16 mm Svislá výztuž sloupu d s: 20 mm Návrh Směr As Ed Mx,d [knm] My,d [knm] Pz,d Hx,d Hy,d x A sv y A sv x A sh y A sh Sloup tstáv tnut tdopo avýz,x avýz,y Směr As ds[mm] T1v Asv1,nut[cm²] Asv1,stáv[cm²] an lbd l0 x y Kalich Směr As ds[mm] T1v Asv1,nut[cm²] Asv1,stáv[cm²] an lbd l0 T2h Ash2 [cm²] x y strana:7/8

8 Návrh na smyk Posudek propíchnutí v montážním stavu Legenda V Ed Působící posouvající síla V Ed,red Zmenšená posouvající síla σ 0,d Tlak v základové spáře uvnitř A crit ß Součinitel navýšení pro excentrická zatížení A crit Odpočtové plochy uvnitř kritického řezu a crit Vzdálenost kritického řezu od hrany sloupu U crit Efektivní obvod kritického řezu U out Obvod oblasti s výztuží na propíchnutí U 0 Efektivní obvod zatěžované plochy d m Průměrná statická účinná výška a crit/d m Sklon propichujícího kužele a crit/d m=cot θ v Ed Korespondující posouvající síla (ß V Ed/(U crit) d m) v Rd,c Odolnost na propíchnutí bez výztuže na v Rd,max Maximální odolnost na propíchnutí propíchnutí L w Vzdálenost poslední vnější řady výztuže od as x/as y Stáv./nut. podélná výztuž dolní/horní hrany sloupu ρ l Průměrný stupeň vyztužení As w,j Součty výztuže na propíchnutí po řadách a j Vzdálenost řady výztuže od hrany sloupu Uu j Efektivní obvod řady výztuže Posudek propíchnutí - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed ρl VEd Acrit [m²] σ0d [kn/m²] Ucrit Není nutná výztuž na propíchnutí. VEd,Red Uout β U acrit Lw dm acrit/dm asx,h asx,d Posudek propíchnutí Posudek propíchnutí - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed ρl VEd Acrit [m²] σ0d [kn/m²] Ucrit Není nutná výztuž na propíchnutí. Přehled posudků VEd,Red Uout β U acrit Lw dm acrit/dm asx,h asx,d asy,h asy,d asy,h asy,d ved [MN/m²] vrd,c ved [MN/m²] vrd,c vrd,max [MN/m²] ved/vrd,c vrd,max [MN/m²] ved/vrd,c Posudek Stav Ed Využití Stabilita polohy vyhovuje Tlak v zákl.spáře (TeoIIř) nevyhovuje! Posudek usmyknutí (TeoIIř) vyhovuje Stabilita podloží (TeoIIř) vyhovuje oblast jádra (TeoIIř) vyhovuje oblast jádra (TeoIIř) vyhovuje strana:8/8

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.010.30 Leden 2011 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 73 0035 Corrigendum ČSN EN 1991-4 (73 0035) Zatížení konstrukcí

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Mechanika zemin II 6 Plošné základy Mechanika zemin II 6 Plošné základy 1. Definice 2. Vliv vody na stabilitu a sedání 3. Únosnost 4. Sedání Výpočet okamžitého, konsolidačního a konečného sedání Výpočet podle teorie pružnosti Výpočet podle

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011 ULTRA-RIB 2 Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476 květen 2011 Katalog výrobků a montážní předpis Obsah I. POUŽITÍ 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE Ultra-Rib 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 III. MONTÁŽ

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Neautorizoaný překlad originál angličtině je k dispozici. Zesiloání a rekonstrukce pomocí nabetonoaných rste pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Konstrukční zásady a narhoání pro staticky neurčité

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více