Telefon: Zakázka: Položka: Dílec:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Položka: Dílec:"

Transkript

1 RIB Software AG Funda V15.0 Build-Nr Typ: Základ s botkou Soubor: Prefabrikovaný základ.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Systémové informace Schéma systému Normy Zakládání: ČSN EN Návrh: ČSN EN :2015 Návrhová situace: trvalá Geometrie a materiál b x, b y Šířka ve směru x/y γ S, γ S,vnější Součinitel spolehlivosti výztuže stálá/mimořád. h Výška f yk Mez kluzu výztuže b sx, b sy Šířka sloupu ve směru x/y f tk Tahová pevnost výztuže a x, a y Excentricita sloupu ve směru x/y φ Úhel tření zeminy h e Zásyp zeminou c Koheze t Hloubka vetknutí tan δ s,f Úhel tření v základové spáře γ 1 Specifická tíha zeminy nad základovou spárou γ 2 Specifická tíha zeminy pod základovou spárou t w Hladina podzemní vody, vzdálenost od HH γ c, γ c,vnější Součinitel spolehlivosti betonu stálá/mimořád. γ B Specifická tíha betonu σ Rd Odolnost základové spáry f ck Tlaková válcová pevnost betonu, charakteristická f cd Tlaková válcová pevnost betonu, návrhová hodnota f yd Mez kluzu výztuže, návrhová hodnota α cc Součinitel životnosti betonu Základ a sloup Typ bx by h Typ sloupu bsx bsy αx αy Základ s botkou Obdélník Geometrie kalichu Hloubka v hp: m Výška kalichu hs: m Šířka kalichu horní ve směru X bxh: m Šířka kalichu horní ve směru Y byh: m Šířka kalichu dolní ve směru X bxd: m Šířka kalichu dolní ve směru Y byd: m Tloušťka stěny x kalichu horní dx: m Tloušťka stěny y dolní dy: m strana:1/8

2 Charakteristiky železobetonu (C30/37, B500S) Beton γc γc,vnější αcc γb [kn/m³] fck [MN/m²] fcd [MN/m²] C30/ Měkká výztuž γs γs,vnější fyd [MN/m²] fyk [MN/m²] ftk [MN/m²] B500S Podloží, geometrie a materiál he tw φ [ ] c [ ] tan δs,f [ ] γ1 [kn/m³] γ2 [kn/m³] σ Rd= kn/m², uživatelsky Zatížení P z p z [kn/m] q z [kn/m²] H x,y ΔM II [knm] x 1/y 1 x 2/y 2 res.m x [knm] res.m y [knm] I ZS I A L Svislé osamělé zatížení Liniové zatížení Plošné zatížení Vodorovná síla Přídavný moment z teorie II. řádu Poloha osamělého zatížení (ohraničení vlevo u spojitých a plošných zatížení) Ohraničení vpravo u spojitých a plošných zatížení Výsledný moment.x vlivem zatížení Výsledný moment.y vlivem zatížení Importované zatížení ze sloupu Číslo zať. stavu z importovaného zatížení ze sloupu Výška pro výpočet vlastní tíhy Schematický výkres Kombinační součinitele Typ účinku γsup γinf ψ0 ψ1 ψ2 Stálé zatížení Kancelářské prostory (Proměnné B) Zatěžovací stavy ZS I ZSI Zdroj Typ účinku Název 0 Vlastní tíha 1 Stálé zatížení 2 Kancelářské prostory (Proměnné B) Vlastní tíha Poloha x/y; Výslednice Pz. Dílec Pz x y Deska Součet vlastní tíhy ZS 0 ZS Pz Importovaná zatížení ze sloupu Typ: S=zatížení ze sloupu; I=importované zatížení; c=charakteristické; d=návrhové ZS Typ Pz Hx Hy Mx [knm] My [knm] ΔMxII [knm] ΔMyII [knm] ex ey 1 S.c S.c strana:2/8

3 Kombinace zatěžovacích stavů Ed Kombinace zatěžovacích stavů Krit. Kombinační kriterium: ZK=základní, M=mimořádná, SP=stabilita polohy, NÁ=náraz Typ: G Ed jen ze stálých zatížení, pro posudek polohy výslednice (OJ) Typ: G+Q Ed ze stálých a proměnných zatížení, pro posudek polohy výslednice (OJ) rozh.='ano'... kombinace je u některého z posudků rozhodující. Ed rozh. Typ Krit. Kombinace 1 ANO G ZK 1.35*ZS1 2 ANO G+Q ZK 1.35*ZS1+1.50*ZS2 Vnitřní účinky Vnitřní účinky v základové spáře, teorie I.řádu Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d Vnitřní účinky v základové spáře, teorie II.řádu Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d Vnitřní účinky v návrhových řezech (podrobně) Č. řezu 1, poloha ve směru y: y=0.20 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 2, poloha ve směru x: x=0.20 m Ed Md [knm] Vd Geotechnické posudky Posudek stability polohy (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Mdst,d Mstb,d Ačkoliv lze očekávat osu rotace ležící uvnitř, může být posudek veden porovnáním stabilizujících a destabilizujících momentů k fiktivní hraně. M x,stb M x,dst M y,stb M y,dst Zatěžovací stavy Stabilizující moment (osa x) vztažený k hraně Destabilizující moment (osa x) vztažený k hraně Stabilizující moment (osa y) vztažený k hraně Destabilizující moment (osa y) vztažený k hraně γ G,stb γ G,dst γ Q,stb γ Q,dst Součinitel spolehlivosti stálá=0.9 zohledněn Součinitel spolehlivosti stálá=1.1 zohledněn Součinitel spolehlivosti proměnná=0.0 zohledněn Součinitel spolehlivosti proměnná=1.5 zohledněn ZS Import Typ účinku Účinky EQU γstb (import) γdstb (import) 1 Stálé zatížení působí kombinovaně 2 Kancelářské prostory (Proměnné působí kombinovaně B) Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed Mx,stb [knm] Mx,dst [knm] My,stb [knm] My,dst [knm] dst/stb Rozhodující návrhová kombinace: Ed 2, η=0.01 strana:3/8

4 Posudky na mezních stavech únosnosti (MSÚ) Posouzení zatížení základové spáry (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: σd σrd Dle normy lze alternativně namísto posudků na mezních stavech GEO-2 a posudku mezního stavu použitelnosti vzájemně porovnat návrhové hodnoty napětí v základové spáře s návrhovou hodnotou odolnosti základové spáry. e x,c Excentricita ve směru x charakteristická P res Výslednice (P) e y,c Excentricita ve směru y charakteristická A red,c Zmenšená, zcela přetlačená plocha A red,c = (b x - 2e x) * (b y - 2e y) σ d Tlak v základové spáře vztažený na A red,c (návrhová hodnota) Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné σ Rd Dovolený tlak v základové spáře (dle DIN nebo uživatelsky) Ed Pres,c Pres,d ex ey Ared,c [m²] σd [kn/m²] σrd [kn/m²] σd/σrd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 2, η=1.34 Posudek nevyhovuje! Posudek usmyknutí (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Td/Rtd 1.0 Rtd = V tan δs,f / γgl V Normálová síla, charakteristická R td Odolnost na usmyknutí, návrhová hodnota R tk / γ Gl H x Vodorovná síla X, charakteristická T d Celková vodorovná síla (návrhová hodnota) (H x² + H y²) H y Vodorovná síla Y, charakteristická η Stupeň využití, musí být 1.0 R tk Odolnost na usmyknutí, charakteristická γ Gl Součinitel spolehlivosti pro usmyknutí = 1.1 Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed V Hx Hy Rtk Rtd Td Td/Rtd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 1, η=0.00 Stabilita podloží (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Vd Rnd Metodika DIN 4017, Rnd = (bx' by' γ2 b' Nb + γ1 d Nd + c Nc) 1/ γgr b x' Zmenšená výpočetní šířka excentricky zatíženého b y' Zmenšená výpočetní délka excentricky zatíženého d Hloubka založení c Koheze N b Součinitel únosnosti k vlivu šířky založení E p,c,50 Odolnost zeminy vybuzená vnějšími silami (max. 50%) N d Součinitel únosnosti k vlivu bočního nárazu R n,c Char. odolnost základové spáry kolmo k její ploše N c Součinitel únosnosti k vlivu koheze R n,d Návrhová odolnost stability podloží kolmo k základové spáře(γ Gr = 1.4) γ 1 Specifická tíha zeminy nad základovou spárou V d Návrhová hodnota působící normálové síly γ 2 Specifická tíha zeminy pod základovou spárou Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed bx' by' Nb Nd Nc Epc,50 Rn,c Rn,d Vd Vd / Rnd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 2, η=0.79 Posudky na mezních stavech použitelnosti (MSP) strana:4/8

5 Rozevíraná spára R1/2: Rozh. výslednice oblastí jádra; R3: Rozh. výslednice stability polohy Natočení a omezení rozevírané spáry (teorie II. řádu, charakteristická) Formát posudku: ex/bx 1/6; ey/by 1/6; (ex/bx)²+(ey/by)² 1/9 Ověřuje se, zda výslednice od stálých zatížení leží uvnitř 1. oblasti jádra a výslednice od stálých a proměnných zatížení uvnitř 2. oblasti jádra. ex / bx 1/6 1. oblast jádra ve směru x ey / by 1/6 1. oblast jádra ve směru y (ex / bx)² + (ey / by)² 1/9 2. oblast jádra b x Šířka ve směru x OJ1 x Korespondující excentricita = e x,g / b x b y Šířka ve směru y OJ1 y Korespondující excentricita = e y,g / b y e x,y,g Excentricita ve směru x/y vlivem stálých zatížení OJ2 Korespondující excentricita = (e x,p / b x)² + (e y,p / b y)² e x,y,p Excentricita ve směru x/y vlivem stálých + 1. OJ Stupeň využití 1.oblast jádra OJ 1 1/6 proměnných zatížení P res,g,c Výslednice od stálých zatížení 2. OJ Stupeň využití 2.oblast jádra OJ 2 1/9 P res,p,c Výslednice od stálých + proměnných zatížení ** Bez posouzení OJ1, neboť atribut Ed je 'proměnná' Posudek - návrhové hodnoty na základě Teorie I. řádu, charakteristická Ed Pres,G,c ex,g ey,g Pres,P,c ex,p ey,p OJ1x OJ1y OJ2 1.OJx 1.OJy 1.OJ 2.OJ ** ** 0.00 ** ** ** oblast jádra: Rozhodující Ed 1, η= oblast jádra: Rozhodující Ed 2, η=0.00 Informativní posudky Výslednice a nulová čára při rozevírané spáře Formát posudku Poloha nulové čáry se počítá iterativně a protokoluje se jako úsečka procházející průsečíky s hranami. Podíl rozevírané spáry se pro porovnání zadává jako poměr k rozevírané ploše Ak celkové plochy A. Ak/A = 0 tedy odpovídá plně přetlačené základové spáře, při Ak/A = 0.5 je dosaženo 50% maximálního dovoleného rozevření základové spáry. Ak/A = 0 pro stálá zatížení Ak/A 0.5 pro stálá a proměnná zatížení P res Celková normálová síla x 1 1. bod nulové čáry napětí e x Excentricita ve směru x y 1 1. bod nulové čáry napětí e y Excentricita ve směru y x 2 2. bod nulové čáry napětí σ M Kontaktní napětí v těžišti tlačené plochy y 2 2. bod nulové čáry napětí A k/a Poměr rozevíraná plocha / celková plocha strana:5/8

6 Posudek polohy nulové čára na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed Pres,G ex Podloží σm x1 y1 x2 y2 Ak/A [kn/m²] Kontaktní napětí ve vrcholech Vrcholy Pouze informativně, bez posouzení. Lze určit lokální maxima, resp. minima napětí ve vrcholech. Ed σ1 [kn/m²] σ2 [kn/m²] σ3 [kn/m²] σ4 [kn/m²] Návrh železobetonu Rozdělení dolní výztuže Návrhové řezy Řez Směr As Návrhový řez Návrh na Poloha Šířka Výška 1 y Ohyb+smyk 2 x Ohyb+smyk Návrh na ohyb Legenda M max Max. návrhový moment A s,d Nutná podélná výztuž dolní M min Min. návrhový moment A s,h Nutná podélná výztuž horní h Výška dílce v návrhovém řezu ε b Stlačení betonu b Šířka dílce v návrhovém řezu ε s Přetvoření výztuže z i,b Vnitřní rameno pro návrh na ohyb d Rozhoduje výztuž na celistvost d 1 Osové krytí výztuže horní(h) a dolní(d) c vl Krytí betonem pro výpočet zi S Poloha výztuže [cm] d1,d,x d1,d,y d1,h,x d1,h,y cvl,d,x cvl,d,y cvl,h,x cvl,h,y strana:6/8

7 Návrh na ohyb rozhod.ed Mmax Mmin h b εb εs zi,b As,d As,h `Rez As,d As,h [knm] [knm] [ ] [ ] [cm2] [cm2] Dolní výztuž ve směru X rozdělit následovně (ya= m) sb y A sd [cm²] Dolní výztuž ve směru Y rozdělit následovně (xa= m) sb x A sd [cm²] Návrh vnitřního kalichu s drsnou spárou dle Schlaich/Schäfer Schematický výkres Legenda l 0 Nutná stykovací délka t dopo Doporučená hloubka vetknutí sloupu = 1,50 b s a n Světlá vzdálenost výztuže sloup / kalich - min(4*d s,50mm) t nut Nutná hloubka vetknutí sloupu = l 0+a n l bd Nutná kotevní délka t stáv Stávající hloubka vetknutí sloupu A sh Vodorovná výztuž kalichu (celkem) A sv Svislá výztuž sloupu / kalichu (po stranách) T v,t h Tahová síla v přenosu zatížení sloup-základ a Výz Vzdálenost výztuže sloup / kalich Podmínky soudržnosti fck [N/mm²] fbd [N/mm²] fyd [N/mm²] Soudržnost Sloup Podmínky soudržnosti dobré Kalich Dobrá soudržnost Zadání pro návrh kalichu Bednění: profilovaný Tloušťka zálivky d t: m A sx,stáv svislé výztuže: 0.00 cm2 A sy,stáv svislé výztuže: 0.00 cm2 Svislá výztuž kalichu d s: 16 mm Svislá výztuž sloupu d s: 20 mm Návrh Směr As Ed Mx,d [knm] My,d [knm] Pz,d Hx,d Hy,d x A sv y A sv x A sh y A sh Sloup tstáv tnut tdopo avýz,x avýz,y Směr As ds[mm] T1v Asv1,nut[cm²] Asv1,stáv[cm²] an lbd l0 x y Kalich Směr As ds[mm] T1v Asv1,nut[cm²] Asv1,stáv[cm²] an lbd l0 T2h Ash2 [cm²] x y strana:7/8

8 Návrh na smyk Posudek propíchnutí v montážním stavu Legenda V Ed Působící posouvající síla V Ed,red Zmenšená posouvající síla σ 0,d Tlak v základové spáře uvnitř A crit ß Součinitel navýšení pro excentrická zatížení A crit Odpočtové plochy uvnitř kritického řezu a crit Vzdálenost kritického řezu od hrany sloupu U crit Efektivní obvod kritického řezu U out Obvod oblasti s výztuží na propíchnutí U 0 Efektivní obvod zatěžované plochy d m Průměrná statická účinná výška a crit/d m Sklon propichujícího kužele a crit/d m=cot θ v Ed Korespondující posouvající síla (ß V Ed/(U crit) d m) v Rd,c Odolnost na propíchnutí bez výztuže na v Rd,max Maximální odolnost na propíchnutí propíchnutí L w Vzdálenost poslední vnější řady výztuže od as x/as y Stáv./nut. podélná výztuž dolní/horní hrany sloupu ρ l Průměrný stupeň vyztužení As w,j Součty výztuže na propíchnutí po řadách a j Vzdálenost řady výztuže od hrany sloupu Uu j Efektivní obvod řady výztuže Posudek propíchnutí - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed ρl VEd Acrit [m²] σ0d [kn/m²] Ucrit Není nutná výztuž na propíchnutí. VEd,Red Uout β U acrit Lw dm acrit/dm asx,h asx,d Posudek propíchnutí Posudek propíchnutí - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed ρl VEd Acrit [m²] σ0d [kn/m²] Ucrit Není nutná výztuž na propíchnutí. Přehled posudků VEd,Red Uout β U acrit Lw dm acrit/dm asx,h asx,d asy,h asy,d asy,h asy,d ved [MN/m²] vrd,c ved [MN/m²] vrd,c vrd,max [MN/m²] ved/vrd,c vrd,max [MN/m²] ved/vrd,c Posudek Stav Ed Využití Stabilita polohy vyhovuje Tlak v zákl.spáře (TeoIIř) nevyhovuje! Posudek usmyknutí (TeoIIř) vyhovuje Stabilita podloží (TeoIIř) vyhovuje oblast jádra (TeoIIř) vyhovuje oblast jádra (TeoIIř) vyhovuje strana:8/8

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Položka: Dílec:

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Položka: Dílec: RIB Software AG Funda V15.0 Build-Nr. 06062015 Typ: Kalich Soubor: Základ s kalichem.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Systémové informace Schéma systému Normy Zakládání: ČSN EN 1997-1

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21.

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21. RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) PrimyNosnikSozubemAprostupem.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 0.00 1.08 0.00 1.08 0.50 20.00 Typ nosníku = N.konstatní výšky Délka nosníku = 21.00 m Sklon

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN 1992-1-1 2014 RIB Software AG Dílec: Typový prefabrikovaný vazník Soubor: Prefabrikovaný vazník.

Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN 1992-1-1 2014 RIB Software AG Dílec: Typový prefabrikovaný vazník Soubor: Prefabrikovaný vazník. Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN 1992-1-1 214 RIB Software AG Soubor: Prefabrikovaný vazník.rtbal Zat žov ací stav 1 - technologie Sníh max Dodate ná zatížení A - 1-2.8 2.8 B $ % 7.4 7.4

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter RIBtec BEST výpočet a zadání zatížení sloupu korespondující s průběhem jeho vnitřních sil v globálním výpočetním modelu (FEM) nosné konstrukce Běžným pracovním postupem, zejména u prefabrikovaných betonových

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

STATICKÝ VÝPOČET původní most

STATICKÝ VÝPOČET původní most Akce: Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(17) D. Dokumentace objektů 1. Dokumentace inženýrského objektu 1.2. Stavebně

Více

Monolitiská stropní deska

Monolitiská stropní deska RIB RIBTEC RTslab Program 2013 RIB Software AG V1 20092013 Monolitiská stropní deska Projektinfo Autor: Sv Soubor: U:\Attribut\AGENDA\Ribtec\RTslab2013\Data\Zakladova deska.xpl Definice Souřadný systém

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková Připraveno v rámci projektu Fondu uhlí a oceli Evropské unie Řešené příklady Šárka Bečková Připojení ocelových konstrukcí na betonové pomocí kotevní desky s trny Obsah Šárka Bečková František Wald Kloubový

Více

Z praktického hlediska mohou vzhledem ke skladbě konečného průřezu a poloze smykové spáry nastat následující situace.

Z praktického hlediska mohou vzhledem ke skladbě konečného průřezu a poloze smykové spáry nastat následující situace. Únosnost a návrh výztuže smykové spáry v softwarech RIBfem TRIMAS a RIBtec RTcdesign, RTbalken, RTfermo, RTslab Statické programy RIBfem TRIMAS a RIBtec RTcdesign, RTbalken, RTfermo a RTslab navrhují,

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem

4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem 4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem 4.1 Ohybová výztuž Obvykle navrhujeme jednostranně vyztužený průřez, zcela mimořádně oboustranně vyztužený průřez. Návrh výztuže lze provést buď přímým výpočtem, nebo

Více

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9.1 Příčka na poddajném stropu vyztužená v ložných spárách Zadání Řešená příčka z lícových plných betonových cihel klasického (českého) ormátu od DRUŽSTVA CEMENTÁŘŮ

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST... 6 3 PŘÍLOHY... 26

Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST... 6 3 PŘÍLOHY... 26 Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 1.1 Evidenční údaje...2 1.2 Podklady pro výpočet...2 1.3 Použitá literatura...2 1.4 Mechanická odolnost a stabilita, bezpečnost práce...2 1.5 Předmět statického výpočtu...3

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavebních konstrukcí 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET Statický výpočet je podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace Obsahuje dimenzování veškerých prvků konstrukcí, které jsou obsahem

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

B C D

B C D Zelený pruh 56/99 tel.: +4 4 44 78 Praha 4 fax: +4 4 44 85 RIB Posudek pro stojatou stolici 3 RIB Software AG Krov A s 3..5 g,q B C 4. w A D.6 4.5 5.5.6.5.68.45 3.438 Návrhová norma : ČSN EN 995 Druh dřeva

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila 11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 Zásobníky - na sypké materiály bunkry sila Nádrže Plynojemy - na tekuté materiály - na plyny nízkotlaké (

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ČSN EN 1996 Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ 28.3.2012 1 ing. Zuzana Hejlová NORMY V ČR Soustava národních norem (ČR - ČSNI) Původní soustava ČSN - ČSN 73 1201 (pro Slovensko

Více

Železobeton/železobeton. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. železobeton/železobeton. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben

Železobeton/železobeton. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. železobeton/železobeton. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben Železobeton/železobeton Základní údaje k prvkům Schöck Isokorb Železobeton/železobeton Stavební fyzika 39 Schöck Isokorb typ K Schöck Isokorb typ K K Schöck Isokorb typ K (konzola) Používá se u volně

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

HALFEN SYSTÉM SMYKOVÝCH TRNŮ HSD 07.1 BETON. Podle nové DIN 1045-1. Povolení stavebním dozorem č. Z-15.7-253

HALFEN SYSTÉM SMYKOVÝCH TRNŮ HSD 07.1 BETON. Podle nové DIN 1045-1. Povolení stavebním dozorem č. Z-15.7-253 HALFEN SYSTÉM SMYKOVÝCH TRNŮ HSD 07.1 BETON Podle nové DIN 1045-1 Povolení stavebním dozorem č. Z-15.7-253 Úvod Dilatační spáry pro zabránění vázaného namáhání Účinky nezávislé na zatížení, které je nutno

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

STATICKÝ VÝPOČET. PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9. Kabelová komora Zekan XXL. pro stavební povolení

STATICKÝ VÝPOČET. PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9. Kabelová komora Zekan XXL. pro stavební povolení 2012 STAVBA STUPEŇ Kabelová komora Zekan XXL pro stavební povolení STATICKÝ VÝPOČET březen 2012 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 15 PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190

Více

EuroCADcrete. Studijní příručka. Verze 1.2, 18. Srpen 2005. German Society for Concrete and Construction Technology

EuroCADcrete. Studijní příručka. Verze 1.2, 18. Srpen 2005. German Society for Concrete and Construction Technology EuroCADcrete Studijní příručka Verze 1.2, 18. Srpen 2005 German Society for Concrete and Construction Technology Předmluva Pozn. překladatele: Při překladu byla snaha se co nejvíce přiblížit terminologii,

Více

Stěny z tvarovek používaných. Výroba tvarovek ztraceného bednění. Výrobky, hmoty, materiály

Stěny z tvarovek používaných. Výroba tvarovek ztraceného bednění. Výrobky, hmoty, materiály 24 Tvarovky Stěny z tvarovek používaných pro ztracené bednění V současné době je na trhu řada výrobců a dodavatelů tzv. tvárnic. Tento článek je zaměřen na nedostatky při návrhu a použití těchto tvárnic

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4 IDEA StatiCa novinky verze 5.4 IDEA StatiCa Prestressing Spřažený spojitý nosník Postupná výstavba spojité konstrukce Hlavním vylepšením ve verzi 5 v části beton a předpjatý beton je modul pro analýzu

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

T A B U L K Y do cvičení betonových konstrukcí

T A B U L K Y do cvičení betonových konstrukcí T A B U L K Y do cvičení betonových konstrukcí OBSAH: DÍLČÍ SOUČINITELÉ 3 SOUČINITELÉ PRO VÝPOČET NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ (MS ROVNOVÁHY - EQU) 3 SOUČINITELÉ PRO VÝPOČET NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ (MS ÚNOSNOSTI -

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ KONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF A MULTIFUNCTION BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ KONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF A MULTIFUNCTION BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. Obsah prezentace Návrh konstrukce Podklady pro návrh Návrhové přístupy Chování primárního ostění Numerické modelování

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Schöck Isokorb typ ABXT

Schöck Isokorb typ ABXT Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u atik, předsazených ů a krátkých konzol. Prvek přenáší ohybové momenty, posouvající síly a normálové síly. 133 Schöck Isokorb typ Uspořádání

Více

[-] C35/45 35,00 43,00 3,21 34077,15 0,20 2500 Ecm = 34077,15 MPa ε c2 = 20,0 1e-4 ε cu2 = 35,0 1e-4 ε c3 = 17,5 1e-4 ε cu3 = 35,0 1e-4.

[-] C35/45 35,00 43,00 3,21 34077,15 0,20 2500 Ecm = 34077,15 MPa ε c2 = 20,0 1e-4 ε cu2 = 35,0 1e-4 ε c3 = 17,5 1e-4 ε cu3 = 35,0 1e-4. Obsah 1 Data projektu 2 y 3 Průřezy 4 Geometrie 5 Výztuž 6 Položky zatížení 7 Výsledky 1 Data projektu Jméno projektu Číslo projektu Národní norma EN Autor Popis Datum 3. března 2013 2 y Beton Název C35/45

Více

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

B6 Protlačení desky. Příručka pro uživatele programů pro statické výpočty Frilo. Friedrich + Lochner GmbH 2009

B6 Protlačení desky. Příručka pro uživatele programů pro statické výpočty Frilo. Friedrich + Lochner GmbH 2009 B6 Protlačení desky Příručka pro uživatele programů pro statické výpočty Frilo Friedrich + Lochner GmbH 2009 Web společnosti Frilo v síti Internet www.frilo.de E-mailová adresa: info@frilo.de Příručka

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 OBOR: MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ TEST A.1 MATEMATIKA 1) Jeli F distribuční funkce spojité náhodné veličiny

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

BL01. Prvky betonových konstrukcí

BL01. Prvky betonových konstrukcí VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ BL01 Prvky betonových konstrukcí Výukové texty, příklady a pomůcky Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství CZ.1.07/2.2.00/15.0426

Více

studentská kopie PATKY A KOTVENÍ SLOUPŮ Kotvení přenos tahových sil

studentská kopie PATKY A KOTVENÍ SLOUPŮ Kotvení přenos tahových sil PATKY A KOTENÍ SLOUPŮ Patka sloupu tvoří přechod mezi sloupem a základem a přenáší namáhání z ocelového sloupu na betonový základ. Stk oceli a betonu zajišťuje podlití cementovou maltou. Podlití se volí

Více

Inženýrskémanuály. Díl2

Inženýrskémanuály. Díl2 Inženýrskémanuály Díl2 Inženýrské manuály pro programy GEO5 Díl 2 Kapitoly 1-12 naleznete v Inženýrském manuálu - Díl 1 Kapitola 13. Pilotové základy úvod... 2 Kapitola 14. Výpočet svislé únosnosti osamělé

Více