Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Autor: Jakub Seibert Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben, 2014

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Jakub Seibert 2

4 Anotace Bakalářská práce se zabývá komparací nebankovních subjektů s bankami a družstevními záložnami. Zaměřuje se na porovnání v oblasti úvěrových produktů nabízených výhradně nepodnikajícím fyzickým osobám a studentům. Komparace je provedena na základě analýzy úvěrových produktů u vybraných institucí působících na českém úvěrovém trhu a je členěna z hlediska srovnání účelovosti a délky, výše čerpání úvěru, zajištění a roční procentuální sazby nákladů. Klíčová slova: Úvěr, spotřebitelský úvěr, banka, družstevní záložna, nebankovní úvěrová společnost, RPSN, účelovost, zajištění, analýza, komparace Annotation The bachelor thesis deals with the comparison of non-banks with banks and credit unions. It focuses on the comparison of loan products offered only to non-enterprising individuals and students. The comparison is made on the basis of an analysis of credit products at selected institutions operating in the Czech credit market is segmented and compared in terms of efficiency and length, the credit, collateral and annual percentage rate of charge. Key words: Credit, consumer lending, bank, cooperative bank, non-banking credit company, the APR, purpose, surety, analysis, comparison 3

5 Obsah Úvod... 6 Zvolené metody zpracování Legislativa nebankovních institucí Bankovní poskytovatelé úvěru Nebankovní poskytovatelé úvěru Bankovní půjčka Nebankovní půjčka Spotřebitelský úvěr RPSN Nebankovní instituce Leasingové společnosti Operativní leasing Finanční leasing Zpětný leasing Půjčky leasingových společností Faktoringové a forfaitingové společnosti Faktoring Forfaiting Společnosti ostatního úvěrování Trendy v nebankovním sektoru Charakteristika spotřebitelských úvěrů z nabídky vybraných institucí Nebankovní instituce Home Credit a.s Cetelem a.s Provident Financial Bankovní instituce Československá obchodní banka a.s Komerční banka Česká spořitelna Družstevní záložny Creditas Peněžní dům Komparace úvěrů nebankovních institucí s úvěry bank a družstevních záložen

6 4.1 Srovnání dle účelovosti a délky Srovnání dle výše čerpání úvěru Srovnání dle zajištění Srovnání dle RPSN Nekorektní jednání nebankovních institucí ve vztahu ke klientům Finanční gramotnost Lichva Závěr Seznam použité literatury Internetové zdroje Osobní konzultace Seznam zákonů Přílohy

7 Úvod Poskytování úvěrů nebankovními subjekty je na českém trhu dnes takřka běžnou záležitostí a mnohdy jedinou cestou k rychlému a relativně jednoduchému získání financí pro české domácnosti. Bohužel ne vždy je nebankovní úvěr tou správnou cestou pro vyřešení aktuálního finančního deficitu. V dnešní době, kdy trh práce není v nejlepší kondici a nezaměstnanost se nedaří snižovat, v době, kdy dochází k častému zdražování, snižování platů se lidé dostávají daleko častěji do finančních problémů. V okamžiku, kdy se člověk dostane do jedné z těchto finančních tísní, jsou tu instituce, které nám dokážou ono finanční strádání vyřešit za určitých poplatků. Možnosti pro vyřešení finančního deficitu půjčkou jsou dvě. Půjčku nám může zajistit bankovní, nebo nebankovní instituce. U bankovních institucí ovšem musíme počítat s určitými překážkami ve formě kritérií, které je pro úspěšné získání úvěru nutné splnit. Těmito kritérii může být například žádost o předložení obecných dokumentů, dokladů o příjmech a majetkových poměrech, doklady o závazcích a pohledávkách a další doklady. Po předložení těchto dokladů dochází k jejich posouzení a může dojít k neschválení úvěru z důvodu velkého rizika, že vzhledem k současné finanční situaci by klient nemusel být schopen úvěr splácet. Pro mnohé lidi tak zbývá druhá varianta. Touto variantou je půjčka od nebankovní instituce. Nebankovní instituce a jejich půjčky jsou pro české domácnosti známé. V oblasti medií, reklamních ploch a na internetu je můžeme vidět téměř neustále a v lidech pak tato zmíněná a marketingově dobře zvládnutá reklama vyvolává důvěru a vzhledem k téměř žádným překážkám, se kterými se setkávají u bankovních úvěrů a rychlosti vyřízení jedinou možnost pro získání půjčky. Z hlediska úroku se tyto půjčky mohou na první pohled zdát dokonce daleko výhodnější než půjčky bankovních institucí avšak ona nevýhodnost těchto půjček tkví v podobě nejrůznějších poplatků. Článků, reportáží, zpráv a knih o tom, že by lidé měli být obezřetní a na tyto nepříliš výhodné půjčky si měli dát pozor, existuje nespočetné množství, avšak dennodenně se setkávám s tím, že lidé jsou v tomto ohledu nepoučitelní. Není pochyb o tom, že v zoufalých okamžicích lidé dělají zoufalá rozhodnutí, ale i v těchto chvílích je potřeba se 6

8 zamyslet a reálně zhodnotit svoji situaci a následné důsledky. V dnešní době jsem však zarmoucen z chování některých nebankovních institucí, které se ve svých praktikách nabízení a mnohdy až vnucování svých půjček neštítí ničeho. Cílem mé bakalářské práce bude zaměřit se na legislativu nebankovních subjektů, protože z praxe a z důvodu velkého počtu lidí, kteří se stali obětí praktik těchto institucí, se mi zdá být špatně ošetřena. Dále bych se chtěl blíže zaměřit a charakterizovat spotřebitelské úvěry z nabídky vybraných institucí. Prozkoumat, jaké pravidla mají nastaveny jednotlivé instituce, čím lákají své klienty a v jaké oblasti jsou jejich úvěry nevýhodné popřípadě výhodné. V praktické části této práce budu provádět komparaci úvěrů od vybraných nebankovních institucí s úvěry vybraných bank a družstevních záložen. Komparaci provedu podle účelovosti a délky úvěru, výše, zajištění a ukazatele RPSN. V závěru práce se zaměřím na nekorektní jednání nebankovních institucí ve vztahu ke klientům, ke kterým v minulosti došlo. Tyto jednotlivé případy rozeberu a pozastavím se nad tím, jak jím nejlépe přecházet. 7

9 Zvolené metody zpracování Při zpracování mé bakalářské práce jsem použil obecné vědecké metody, které se běžně používají ve všech vědeckých oborech, jedná se především o analýzu, syntézu a komparaci. Hlavní část bakalářské práce je tvořena metodou analýzy, kterou jsem použil při zpracování dat a informací o vybraných institucích a jejich nabídek spotřebitelských úvěrů. Syntézu jsem použil při tvorbě tabulkových přehledů a grafu u vybraných produktů, u kterých jsem sledoval různá kritéria a vlastnosti těchto produktů. Metodu komparace jsem využil v části vzájemného srovnávání nebankovních institucí s bankami a družstevními záložnami v rámci nabídky spotřebitelských úvěrů. 8

10 1 Legislativa nebankovních institucí Na českém bankovním a nebankovním trhu v současné době vedle sebe působí bankovní a nebankovní finanční instituce. Bankovní finanční instituce poskytují spotřebiteli mnoho bankovních produktů, jako je platební styk, zahraniční platební styk, vedení běžných účtů, termínované vklady, úvěry atd. Na přípravě zákonných úprav v oblasti platebního styku a zúčtování bank, poboček, zahraničních bank, spořitelních a úvěrních družstev se podílí Česká národní banka, která pečuje o plynulý a hospodárný chod platebního styku a zajišťuje bezpečnost, spolehlivost a efektivnost v rámci platebních systémů a jejich rozvoji. Systém mezibankovního platebního styku je provozován systémem CERTIS Českou národní bankou, ve kterém jsou vedeny účty bankám, spořitelním a úvěrním družstvům a pobočkám zahraničních bank a skrze něj je zajišťován jejich vzájemný platební styk. Platební styk a vedení účtů u České národní banky využívají organizační složky státu, jejich příspěvkové organizace, státní fondy, územně samosprávní celky a další subjekty v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech. Kromě svých zaměstnanců nemohou služeb platebního styku České národní banky využívat fyzické osoby. Tabulka 1-Služby platebního styku společnosti CETELEM Činnost podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem služba umožňující výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem převod peněžních prostředků provedení převodu peněžních prostředků, které jsou poskytnuty jako úvěr uživateli poskytovatelem vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků, nejedná-li se o platební transakci provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce ne ano ne ano ano ne provedení platební transakce poskytovatelem služeb elektronických komunikací, jestliže je souhlas plátce s provedením platební transakce dáván prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení ne Zdroj:https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJE KTU=P&p_SEQ_ID=36455&p_VER_ID=1003&p_SVR_SEQ_ID= &p_SVR_VER_ID=1000&p_R OL_KOD=75&p_DATUM= &p_CZE_ID=CZ [cit ]. 9

11 Využít služeb platebního styku je dnes možné i u nebankovních institucí, které jsou vedeny v seznamu ČNB. Pro zajímavost uvádím společnost CETELEM a.s., kterou se budu později dále zabývat. 1 Z výše uvedené tabulky je patrné, že společnost CETELEM nabízí službu umožňující výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem, provedení převodu peněžních prostředků, které jsou poskytnuty jako úvěr uživateli poskytovatelem, vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků. 1.1 Bankovní poskytovatelé úvěru Za bankovní poskytovatele úvěru považujeme instituce, kterým jsou banky, spořitelní a úvěrní družstva. Jejich specifické postavení na trhu plyne ze skutečnosti, že mají jako jediné oprávnění k přijímání vkladů od veřejnosti, popřípadě od členů uvažujeme-li o spořitelních a úvěrních družstvech. Postavení tohoto sektoru na poli poskytování úvěrů je klíčové, bilanční suma bankovního sektoru vč. stavebních spořitelen ke konci roku 2012 dosáhl mld. Kč 2 Tyto instituce neprovozují živnostenskou činnost. Právo provozovat činnosti banky vzniká na základě udělení licence, kterou udílí Česká národní banka. V této licenci je vymezen rozsah povolených činností a jednou z těchto činností je poskytování úvěrů a půjček veřejnosti. Podobně svoji činnost provozují spořitelní a úvěrní družstva na základě povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva, které rovněž uděluje Česká národní banka. Česká národní banka je kromě udělování licencí rovněž tzv. regulátorem. Regulace se týká bank včetně stavebních spořitelen, poboček zahraničních bank, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru a v omezeném rozsahu poboček zahraničních bank ze zemí Evropského hospodářského prostoru, které podléhají dohledu v zemi, kde je jejich centrála. Úvěrové instituce se řídí zákonem o bankách č. 21/1992 Sb. 3 1 Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/ [cit ]. 2 Zdroj: [cit ]. 3 ČESKO. Zákon č. 21/1992 ze dne 1. února 1992 o bankách. In: Sbírka zákonů České republiky. 1992, částka 5/1992. Dostupný také z: 10

12 a zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech č. 87/1995 Sb. 4 vyhláškami a nařízeními České národní banky. a dále ostatními Povinností České národní banky je zveřejňovat na svých stránkách aktuální seznamy subjektů, které podléhají jejímu dohledu, které registruje nebo zapisuje do seznamu podle relevantních sektorových zákonů, a tak je snadné sledovat aktuální stav úvěrových institucí v České republice. 5 V roce 2014 působí na českém bankovním trhu 12 družstevních záložen a 44 bank, včetně organizačních složek zahraničních bank, jejich seznam přikládám jako přílohu č Nebankovní poskytovatelé úvěru Nebankovní poskytovatelé financování jsou alternativou k úvěrovým institucím. Jejich bilanční suma je 349,7 mld. Kč. V současné době tedy nedosahuje ani 10% objemu bankovního sektoru a v posledních letech jejich podíl postupně klesá. Jak uvádí Ministerstvo financí ve zprávě o vývoji finančního trhu, tento sektor rozdělujeme do tří segmentů: leasingové společnosti, společnosti ostatního úvěrování a faktoringové a forfaitingové společnosti. Z hlediska podílu na celkové bilanční sumě dominují leasingové společnosti s podílem 74,1%, podíl 21,2% je tvořen společnostmi ostatního úvěrování a forfaiting a faktoring tvoří zbylých 4,7%. 7 4 ČESKO. Zákon č. 87/1995 Sb. ze dne 1. ledna 1996 o spořitelních a úvěrních družstvech. In: Sbírka zákonů České republiky. 1995, částka 18/1995. Dostupný také z: 5 Zdroj: [cit ]. 6 Zdroj: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/jerrs.web24.subjects_counts_2 [cit ]. 7 Zdroj: Zdroj: [cit ]. 11

13 Graf 1- podíl nebankovních institucí v nebankovním sektoru 4.70% 21.20% leasingové společnosti 74.10% společnosti ostatního úvěrování forfaiting a faktoring Zdroj:http://www.mfcr.cz/cs/soukromy nancniho-trhu/2012/zprava-o-vyvoji- financniho-trhu-rok [cit ]. Vzhledem k tématu mé bakalářské práce se budu dále věnovat společnostem ostatního úvěrování, které legálně poskytují úvěry v České republice a podnikají na základě živnostenského oprávnění. Řídí se zákonem o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb. 8, který nově stanovuje, že od je poskytování spotřebitelského úvěru živností vázanou. Podnikatel z nebankovního sektoru, který ke dni 1. ledna 2011 poskytoval spotřebitelský úvěr z hlediska volné živnosti výroby, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, mohl v této činnosti pokračovat po dobu jednoho roku, tedy do 31. prosince Do té doby byl poskytovatel povinen ohlásit příslušnou živnost vázanou, nebo ukončit poskytování spotřebitelského úvěru. Pro zdárné ohlášení této živnosti musí podnikatel prokázat kromě splnění všeobecných podmínek o provozování živnosti, také splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, kterými je v případě vázaných živností odborná způsobilost. Odbornou způsobilost vyžaduje střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do 8 ČESKO. Zákon č. 145/2010 Sb. ze dne 20. května 2010 o spotřebitelském úvěru. In: Sbírka zákonů České republiky. 2010, částka 52/2010. Dostupný také z: 12

14 jehož kompetencí patří odvětví, v němž je živnost provozována, popřípadě tři roky praxe v oboru. Zároveň se tyto subjekty řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 9 Na rozdíl od bankovního sektoru kde dozor vykonává od 1. ledna 2011 Česká národní banka, nad věřiteli ze sektoru nebankovního vykonává dozor Česká obchodní inspekce. Česká národní banka postupuje podle zákona č. 6/1993 Sb. 10, o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů oproti tomu Česká obchodní inspekce dle zákona č. 64/1986 Sb. 11, o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. Povinností České národní banky je zveřejňovat na svých webových stránkách aktuální seznamy subjektů, které podléhají jejímu dohledu. Česká obchodní inspekce tuto povinnost ze zákona nemá, a tak se o stavu nebankovních subjektů v České republice můžeme pouze domnívat. Jediný zdaleka neúplný seznam poskytovatelů nebankovních spotřebitelských úvěrů zveřejňuje na svých webových stránkách Česká leasingová a finanční asociace, a to jako seznam pouze členů této asociace. Tento seznam uvádím jako přílohu č Z hlediska regulace si troufám říci, že Česká republika ani žádný její orgán nemá kontrolu nad všemi nebankovními subjekty a jejich činnostmi. Česká obchodní inspekce na svých webových stránkách každoročně uvádí pouze výsledky kontrol spotřebitelských úvěrů u vybraných společností na území české republiky. Níže uvedená tabulka vykazuje ve sloupci A dané inspektoráty krajů, ve kterých byly kontroly prováděny, sloupec B ukazuje celkový počet kontrol, ve sloupci C jsou zobrazeny kontroly se zjištěním porušení zákona, sloupec D poukazuje na kontroly se zjištěním porušení zákona o spotřebitelském úvěru, sloupce E a F ukazují procentuelní hodnoty sloupců C a D. 9 ČESKO. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. Února 2012 občanský zákoník In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 33/2012. Dostupný také z: 10 ČESKO. Zákon č. 6/1993 ze dne 1. Ledna 1993 o České národní bance. In: Sbírka zákonů České republiky. 1993, částka 3. Dostupný také z 11 ČESKO. Zákon č. 64/1986 ze dne 20. října 1986 o České obchodní inspekci. In: Sbírka zákonů České republiky. 1986, částka 22/1986. Dostupný také z: 12 Zdroj: [cit ]. 13

15 Tabulka 2- výsledky kontrol spotřebitelských úvěrů Výsledky kontrol spotřebitelských úvěrů (rok 2013) A B C D E F kontroly se zjištěná porušení v zjištěním % Inspektorát počet kontrol celkem 145/2010 celkem 145/2010 Středočeský a Hl. město Praha ,1 38,5 Jihočeský a Vysočina ,6 65,2 Plzeňský a Karlovarský ,4 48,8 Ústecký a Liberecký ,9 20,9 Královéhradecký a Pardubický ,4 37,7 Jihomoravský a Zlínský ,3 Moravskoslezský a Olomoucký ,9 79,5 Celkem ,9 48 Zdroj: [cit ]. Z těchto výsledků lze vyčíst pouze tolik, že na území České republiky je v současné době více než 319 nebankovních institucí, a že téměř polovina z nich porušuje zákon o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb. Skutečnost, že nebankovní instituce porušují zákon, si lze prohlédnout na reklamním letáku společnosti, který přikládám jako přílohu č. 3. Nebankovní instituce na tomto reklamním letáku uvádí možnost získání půjčky, avšak neuvádí zde RPSN, čímž porušuje zákon o spotřebitelském úvěru. 13 Za porušování vybraných ustanovení ukládá zákon řadu správních deliktů. Subjektem správních deliktů je věřitel, zprostředkovatel a osoba oprávněná zpracovávat údaje o spotřebitelích za účelem posouzení úvěruschopnosti. Za tyto správní delikty lze uložit pokuty až do výše Kč Zdroj: [cit ]. 14 Zdroj: [cit ]. 14

16 1.3 Bankovní půjčka Jelikož jsou banky dozorovány Českou národní bankou prostřednictvím řady finančních ukazatelů (například kapitálová přiměřenost), je tím pro klienta vytvořena určitá garance standardního procesu při poskytování produktů. Při žádosti o úvěr v bance je obvykle vyžadováno velké množství dokladů, protože banky musejí mít jistotu, komu budou popřípadě peníze půjčovat, na jaký účel a zda je klient schopen potenciální půjčku splatit. Bance je tedy nutné předložit občanský průkaz, druhý průkaz totožnosti, doklad o výši příjmů, výpis z bankovního účtu, kopie pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatele a další náležitosti, které se u bank různí. Veškeré tyto údaje musí osoba žádající bance předložit ještě před tím, než se vůbec žádostí o půjčku bude zabývat. Banka také nahlíží do registrů dlužníků, kterými jsou například SOLUS, nebankovní registr klientských informací nebo bankovní registr klientských informací, kde jsou evidováni lidé, kteří měli v minulosti problém s řádným splácením svých dluhů. Pakliže se žádající o úvěr v registru vyskytuje se zápisem o nesolventnosti, banka obvykle půjčku zamítá. Rozhodne-li banka o schválení klientovi žádosti o půjčku, předloží zástupce banky žadateli smlouvu o půjčce, která je striktně právně ošetřena. V případě, že žadatel se smlouvou souhlasí, tak svým podpisem stvrzuje veškeré sjednané podmínky a banka bez zbytečných odkladů převede peněžní prostředky na účet klienta, popřípadě je vyplatí v hotovosti na přepážce banky. Bankovní půjčka představuje velmi bezpečnou a jistou formu půjčky, která je zároveň úročena nižší úrokovou sazbou, než srovnatelné půjčky z nebankovního sektoru. Administrativa spojená s vyřízením úvěru zabere více času, ale banky klientům garantují seriozní jednání, férový přístup a dodržování smluvních podmínek bez skrytých dodatků, které u nebankovních subjektů tak často klienty poškozují. Půjčka u bankovního sektoru tedy představuje složitou, zdlouhavou, avšak bezpečnou a výhodnější cestu Zdroj: Informace získané na základě dialogu od regionální ředitelky ČSOB Štěpánky Bartošové [cit ]. 15

17 1.4 Nebankovní půjčka Nebankovní sektor oproti bankovnímu není kontrolován Českou národní bankou, ale pouze Českou obchodní inspekcí, která jak již bylo uvedeno, není schopna dozorovat nebankovní instituce, když o nich nemá celkový přehled, takže prakticky kdokoliv může nabízet peněžní prostředky na půjčení. Jedná se tedy o široký, značně nepřehledný a rizikový trh. Pro potenciálního klienta je tak velice složité vybrat si správného poskytovatele půjčky. Je ale nutné konstatovat, že nebankovní trh přináší i kvalitní, stabilní a seriozní poskytovatele půjček, kteří poskytují peněžní prostředky obdobným způsobem jako bankovní instituce, avšak snadno se setkáme s poskytovateli, kteří se chovají velice nesolidně a jejich jediným cílem je vydělat co možná nejvíce na malém počtu lidí. Jejich praktiky překračují meze zákona například nekompletními údaji v obchodních podmínkách, uvádějí klamavou reklamu, nezákonně zpoplatňují své telefonní linky nebo neuvádějí roční procentuální sazbu nákladů. Na druhou stranu je poskytnutí půjčky v nebankovním sektoru podstatně jednodušší a rychlejší než v sektoru bankovním, protože žádost a vyřízení je okamžité a klient tak může disponovat penězi ihned. K uzavření půjčky vám obvykle stačí jen dva doklady totožnosti. Některé instituce nechtějí zbylé informace, které banky při žádosti o půjčku vyžadují, nenahlížejí do registru dlužníků, a tak může půjčku získat i osoba, která měla v minulosti problém nějaký úvěr splatit. Oproti tomu je však nutné počítat s vyšším úrokem, který je jakousi daní za to, že nebankovní instituce nevyžadují tolik informací od klienta a podstupují tak vyšší riziko. Toto riziko má však nebankovní sektor velmi často ošetřen ve smlouvě tím, že v případě neplacení se nečeká na výrok soudu, ale vše podstupuje domluvený rozhodce, který záležitost okamžitě předává exekutorovi. Je tedy velice důležité půjčky od nebankovních institucí řádně splácet, aby se dlužník nevystavil problémům spojeným s exekucí na svůj majetek. Exekutor si k dlužné částce připočítá vlastní náklady spojené s exekucí, které nejsou malé. Je tedy důležité věnovat velkou pozornost podmínkám smlouvy, než dojde k jejímu samotnému uzavření Zdroj: Informace získané na základě dialogu od investigativního novináře Josefa Klímy [cit ]. 16

18 1.5 Spotřebitelský úvěr Jednou z forem půjčky, která je nabízena nebankovními společnostmi, je spotřebitelský úvěr. Tento produkt se řídí podle zákona o spotřebitelském úvěru, který v 1 upravuje práva a povinnosti spojená s odložením platby, půjčkou, úvěrem nebo jinou obdobnou finanční službou, kterou věřitel nebo zprostředkovatel nabízí spotřebiteli. Zákon o spotřebitelském úvěru není kompletní právní úpravou a slouží spíše jako součást k daným ustanovením občanského zákoníku. Konkrétní smlouva se pak může zároveň řídit např. ustanovením zákona o spotřebitelském úvěru, ustanovením občanského zákoníku o smlouvě o úvěr, obecná ustanovení občanského zákoníku o smluvních závazkových vztazích. Za spotřebitelský úvěr není považována služba, jejíž hodnota je stanovena nižší částkou než 5000 Kč nebo více než Kč, avšak aby nedocházelo k obcházení zákona, považuje se spodní hranice za překročenou, jestliže mezi týmž dlužníkem a týmž věřitelem v období dvanácti měsíců, je uzavřeno více obdobných smluv jejichž plnění v součtu přesahuje hodnotu Kč. Obsahem tohoto zákona je dále mimo jiné úprava některých práv a povinností, zejména informační povinnost věřitele a důsledky jejího porušení, povinnost věřitele posoudit úvěruschopnost dlužníka, možnost odstoupení od smlouvy, předčasné splacení spotřebitelského úvěru, práva a povinnosti zprostředkovatelů a platby směnkou. 1.6 RPSN Zkratka RPSN je jednou z nejdůležitějších informací pro spotřebitele a značí roční procentuelní sazbu nákladů. Jde o procentuelní vyjádřenou částku, kterou dlužník za danou finanční půjčku skutečně zaplatí za rok navíc. Z důvodů její důležitosti uvádím vzorec pro její přesný výpočet: m m. ck ( 1+ x) tk = D1 ( 1+ x) k= 1 l= 1 S1 17

19 X je RPSN, m je číslo posledního čerpání, k je číslo čerpání, proto 1 =< k =< m, C k je částka čerpání k, tk je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0, m' je číslo poslední splátky nebo platby poplatků, l je číslo splátky nebo platby poplatků, D1 je výše splátky nebo platby poplatků, S1 je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků RPSN se skládá zejména z úroků a poplatků. Jedná se o veškeré poplatky, které jsou spjaty s danou půjčkou. Zahrnuje poplatky za vedení účtu půjčky, za vyřízení, za splacení, poplatek za ostatní služby, které banka či nebankovní instituce k půjčce poskytuje. Celkově RPSN značí v procentech vyjádřenou sumu, o kolik je daná půjčka ročně přeplacena. Porovnávání půjček na trhu je tedy nejlepší právě skrze RPSN ukazatel. Ze zákona je RPSN povinen uvádět každý, kdo nabízí půjčku v každé reklamě na úvěrový produkt, kde je uváděna úroková míra, a to zřetelně a čitelně RADOVÁ, J. DVOŘÁK, P., MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. 6. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN str

20 2 Nebankovní instituce Jak jsem již zmiňoval, nebankovní instituce lze rozdělit do tří segmentů, kterými jsou: leasingové společnosti, faktoringové a forfaitingové společnosti společnosti ostatního úvěrování. 2.1 Leasingové společnosti Toto odvětví nebankovních subjektů poskytuje leasingovým nájemcům jimi vybraný předmět do užívání. Za jakým účelem a za jakých podmínek je předmět poskytnut, se může různit. Dočasné používání předmětu bez přenosu většiny rizika a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu, nebo bez jakéhokoliv smluvního nároku na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na nájemce. Tento typ leasingu nazýváme leasingem operativním. Dlouhodobé užívání předmětu leasingu, u něhož dochází k přenosu rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu, nebo dlouhodobé užívání předmětu leasingu s právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce za cenu obvykle podstatně nižší než tržní nebo s právem uzavření další leasingové smlouvy za podstatně výhodnějších podmínek. Tento typ leasingu nazýváme finanční leasing. Účelem je řízení toku hotovosti nebo financování, nájemce za předpokladu, že dodavatelem předmětu leasingu je nájemce, který předmět leasingu již užívá, veškerá rizika zůstávají na nájemci a na konci leasingu přechází předmět zpět na nájemce. Tento typ leasingu nazýváme zpětný leasing. 19

21 Přínosem leasingu je snižování režijních nákladů nájemce, možnost financování projektů, které mohou být pro úvěr neschůdné, řízení toku hotovosti a uvolňování vázaného kapitálu. V neposlední řadě je zde přínos uspokojení spotřebitelských zájmů občanů. 18 Operativní leasing Operativní leasing umožňuje klientovi nehradit v postupných splátkách celou cenu předmětu leasingu, ale pouze rozdíl mezi jeho hodnotou pořizovací a zůstatkovou. Předmět operativního leasingu je využíván po smluvně dohodnutou dobu, klient nenese rizika spojená s vlastnictvím předmětu a hradí pouze amortizaci předmětu odpovídající době nájmu. Leasingová společnost má povinnost splnit zákonné požadavky spojené s předmětem leasingu. Operativní leasing tedy lze chápat jako dlouhodobý pronájem. Vyšší úrovní operativního leasingu je full service leasing. Budeme-li uvažovat, že předmětem leasingu je automobil, tak full service leasing nabízí klientům to, co operativní leasing s doplněním o služby, které jsou nezbytné k provozování vozidla, jedná se tedy o outsourcing v oblasti správy vozového parku. Služby, které doplňuje full service leasing jsou poměrně obsáhlé, od záručního a pozáručního servisu, údržby, výměny a uskladnění pneumatik přes veškeré zákonné povinnosti, jako je silniční daň, poplatek za rádio, zákonné pojištění, havarijní pojištění až po vedení veškeré administrativy. Leasingová společnost dále zajišťuje mnoho dalších služeb, které jsou pro vedení firemního autoparku klíčové. Full service leasing je tedy produktem, který je vhodný nejen pro velké nadnárodní korporace, ale také pro malé tuzemské firmy nebo podnikatelé a živnostníky. Finanční leasing U finančního leasingu je předmět leasingu celou dobu majetkem leasingové společnosti a až po splacení leasingu přecházejí vlastnická práva na klienta. Rizika odcizení nebo poškození předmětu leasingu v případě automobilu jsou kryty havarijním pojištěním. Nájemce užívá předmět a za tuto službu pronajimatele hradí splátky, které zahrnují hodnotu předmětu včetně nákladů pronajimatele spojených s pronajímaným předmětem leasingu. Finanční leasing tedy zajišťuje klientovi nákup majetku na splátky. Hlavní 18 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi: praktický průvodce. 5. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, str.116 ISBN s

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Spotřebitelské úvěry, leasing a RPSN

Spotřebitelské úvěry, leasing a RPSN Spotřebitelské úvěry, leasing a RPSN Consumer`s loan, leasing and RPSN Karban Martin Čestné prohlášení: Čestně prohlašuji, že jsem tento semestrální projekt vypracoval samostatně s použitím zdrojů vypsaných

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více