Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Autor: Jakub Seibert Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben, 2014

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Jakub Seibert 2

4 Anotace Bakalářská práce se zabývá komparací nebankovních subjektů s bankami a družstevními záložnami. Zaměřuje se na porovnání v oblasti úvěrových produktů nabízených výhradně nepodnikajícím fyzickým osobám a studentům. Komparace je provedena na základě analýzy úvěrových produktů u vybraných institucí působících na českém úvěrovém trhu a je členěna z hlediska srovnání účelovosti a délky, výše čerpání úvěru, zajištění a roční procentuální sazby nákladů. Klíčová slova: Úvěr, spotřebitelský úvěr, banka, družstevní záložna, nebankovní úvěrová společnost, RPSN, účelovost, zajištění, analýza, komparace Annotation The bachelor thesis deals with the comparison of non-banks with banks and credit unions. It focuses on the comparison of loan products offered only to non-enterprising individuals and students. The comparison is made on the basis of an analysis of credit products at selected institutions operating in the Czech credit market is segmented and compared in terms of efficiency and length, the credit, collateral and annual percentage rate of charge. Key words: Credit, consumer lending, bank, cooperative bank, non-banking credit company, the APR, purpose, surety, analysis, comparison 3

5 Obsah Úvod... 6 Zvolené metody zpracování Legislativa nebankovních institucí Bankovní poskytovatelé úvěru Nebankovní poskytovatelé úvěru Bankovní půjčka Nebankovní půjčka Spotřebitelský úvěr RPSN Nebankovní instituce Leasingové společnosti Operativní leasing Finanční leasing Zpětný leasing Půjčky leasingových společností Faktoringové a forfaitingové společnosti Faktoring Forfaiting Společnosti ostatního úvěrování Trendy v nebankovním sektoru Charakteristika spotřebitelských úvěrů z nabídky vybraných institucí Nebankovní instituce Home Credit a.s Cetelem a.s Provident Financial Bankovní instituce Československá obchodní banka a.s Komerční banka Česká spořitelna Družstevní záložny Creditas Peněžní dům Komparace úvěrů nebankovních institucí s úvěry bank a družstevních záložen

6 4.1 Srovnání dle účelovosti a délky Srovnání dle výše čerpání úvěru Srovnání dle zajištění Srovnání dle RPSN Nekorektní jednání nebankovních institucí ve vztahu ke klientům Finanční gramotnost Lichva Závěr Seznam použité literatury Internetové zdroje Osobní konzultace Seznam zákonů Přílohy

7 Úvod Poskytování úvěrů nebankovními subjekty je na českém trhu dnes takřka běžnou záležitostí a mnohdy jedinou cestou k rychlému a relativně jednoduchému získání financí pro české domácnosti. Bohužel ne vždy je nebankovní úvěr tou správnou cestou pro vyřešení aktuálního finančního deficitu. V dnešní době, kdy trh práce není v nejlepší kondici a nezaměstnanost se nedaří snižovat, v době, kdy dochází k častému zdražování, snižování platů se lidé dostávají daleko častěji do finančních problémů. V okamžiku, kdy se člověk dostane do jedné z těchto finančních tísní, jsou tu instituce, které nám dokážou ono finanční strádání vyřešit za určitých poplatků. Možnosti pro vyřešení finančního deficitu půjčkou jsou dvě. Půjčku nám může zajistit bankovní, nebo nebankovní instituce. U bankovních institucí ovšem musíme počítat s určitými překážkami ve formě kritérií, které je pro úspěšné získání úvěru nutné splnit. Těmito kritérii může být například žádost o předložení obecných dokumentů, dokladů o příjmech a majetkových poměrech, doklady o závazcích a pohledávkách a další doklady. Po předložení těchto dokladů dochází k jejich posouzení a může dojít k neschválení úvěru z důvodu velkého rizika, že vzhledem k současné finanční situaci by klient nemusel být schopen úvěr splácet. Pro mnohé lidi tak zbývá druhá varianta. Touto variantou je půjčka od nebankovní instituce. Nebankovní instituce a jejich půjčky jsou pro české domácnosti známé. V oblasti medií, reklamních ploch a na internetu je můžeme vidět téměř neustále a v lidech pak tato zmíněná a marketingově dobře zvládnutá reklama vyvolává důvěru a vzhledem k téměř žádným překážkám, se kterými se setkávají u bankovních úvěrů a rychlosti vyřízení jedinou možnost pro získání půjčky. Z hlediska úroku se tyto půjčky mohou na první pohled zdát dokonce daleko výhodnější než půjčky bankovních institucí avšak ona nevýhodnost těchto půjček tkví v podobě nejrůznějších poplatků. Článků, reportáží, zpráv a knih o tom, že by lidé měli být obezřetní a na tyto nepříliš výhodné půjčky si měli dát pozor, existuje nespočetné množství, avšak dennodenně se setkávám s tím, že lidé jsou v tomto ohledu nepoučitelní. Není pochyb o tom, že v zoufalých okamžicích lidé dělají zoufalá rozhodnutí, ale i v těchto chvílích je potřeba se 6

8 zamyslet a reálně zhodnotit svoji situaci a následné důsledky. V dnešní době jsem však zarmoucen z chování některých nebankovních institucí, které se ve svých praktikách nabízení a mnohdy až vnucování svých půjček neštítí ničeho. Cílem mé bakalářské práce bude zaměřit se na legislativu nebankovních subjektů, protože z praxe a z důvodu velkého počtu lidí, kteří se stali obětí praktik těchto institucí, se mi zdá být špatně ošetřena. Dále bych se chtěl blíže zaměřit a charakterizovat spotřebitelské úvěry z nabídky vybraných institucí. Prozkoumat, jaké pravidla mají nastaveny jednotlivé instituce, čím lákají své klienty a v jaké oblasti jsou jejich úvěry nevýhodné popřípadě výhodné. V praktické části této práce budu provádět komparaci úvěrů od vybraných nebankovních institucí s úvěry vybraných bank a družstevních záložen. Komparaci provedu podle účelovosti a délky úvěru, výše, zajištění a ukazatele RPSN. V závěru práce se zaměřím na nekorektní jednání nebankovních institucí ve vztahu ke klientům, ke kterým v minulosti došlo. Tyto jednotlivé případy rozeberu a pozastavím se nad tím, jak jím nejlépe přecházet. 7

9 Zvolené metody zpracování Při zpracování mé bakalářské práce jsem použil obecné vědecké metody, které se běžně používají ve všech vědeckých oborech, jedná se především o analýzu, syntézu a komparaci. Hlavní část bakalářské práce je tvořena metodou analýzy, kterou jsem použil při zpracování dat a informací o vybraných institucích a jejich nabídek spotřebitelských úvěrů. Syntézu jsem použil při tvorbě tabulkových přehledů a grafu u vybraných produktů, u kterých jsem sledoval různá kritéria a vlastnosti těchto produktů. Metodu komparace jsem využil v části vzájemného srovnávání nebankovních institucí s bankami a družstevními záložnami v rámci nabídky spotřebitelských úvěrů. 8

10 1 Legislativa nebankovních institucí Na českém bankovním a nebankovním trhu v současné době vedle sebe působí bankovní a nebankovní finanční instituce. Bankovní finanční instituce poskytují spotřebiteli mnoho bankovních produktů, jako je platební styk, zahraniční platební styk, vedení běžných účtů, termínované vklady, úvěry atd. Na přípravě zákonných úprav v oblasti platebního styku a zúčtování bank, poboček, zahraničních bank, spořitelních a úvěrních družstev se podílí Česká národní banka, která pečuje o plynulý a hospodárný chod platebního styku a zajišťuje bezpečnost, spolehlivost a efektivnost v rámci platebních systémů a jejich rozvoji. Systém mezibankovního platebního styku je provozován systémem CERTIS Českou národní bankou, ve kterém jsou vedeny účty bankám, spořitelním a úvěrním družstvům a pobočkám zahraničních bank a skrze něj je zajišťován jejich vzájemný platební styk. Platební styk a vedení účtů u České národní banky využívají organizační složky státu, jejich příspěvkové organizace, státní fondy, územně samosprávní celky a další subjekty v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech. Kromě svých zaměstnanců nemohou služeb platebního styku České národní banky využívat fyzické osoby. Tabulka 1-Služby platebního styku společnosti CETELEM Činnost podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem služba umožňující výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem převod peněžních prostředků provedení převodu peněžních prostředků, které jsou poskytnuty jako úvěr uživateli poskytovatelem vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků, nejedná-li se o platební transakci provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce ne ano ne ano ano ne provedení platební transakce poskytovatelem služeb elektronických komunikací, jestliže je souhlas plátce s provedením platební transakce dáván prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení ne Zdroj:https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJE KTU=P&p_SEQ_ID=36455&p_VER_ID=1003&p_SVR_SEQ_ID= &p_SVR_VER_ID=1000&p_R OL_KOD=75&p_DATUM= &p_CZE_ID=CZ [cit ]. 9

11 Využít služeb platebního styku je dnes možné i u nebankovních institucí, které jsou vedeny v seznamu ČNB. Pro zajímavost uvádím společnost CETELEM a.s., kterou se budu později dále zabývat. 1 Z výše uvedené tabulky je patrné, že společnost CETELEM nabízí službu umožňující výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem, provedení převodu peněžních prostředků, které jsou poskytnuty jako úvěr uživateli poskytovatelem, vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků. 1.1 Bankovní poskytovatelé úvěru Za bankovní poskytovatele úvěru považujeme instituce, kterým jsou banky, spořitelní a úvěrní družstva. Jejich specifické postavení na trhu plyne ze skutečnosti, že mají jako jediné oprávnění k přijímání vkladů od veřejnosti, popřípadě od členů uvažujeme-li o spořitelních a úvěrních družstvech. Postavení tohoto sektoru na poli poskytování úvěrů je klíčové, bilanční suma bankovního sektoru vč. stavebních spořitelen ke konci roku 2012 dosáhl mld. Kč 2 Tyto instituce neprovozují živnostenskou činnost. Právo provozovat činnosti banky vzniká na základě udělení licence, kterou udílí Česká národní banka. V této licenci je vymezen rozsah povolených činností a jednou z těchto činností je poskytování úvěrů a půjček veřejnosti. Podobně svoji činnost provozují spořitelní a úvěrní družstva na základě povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva, které rovněž uděluje Česká národní banka. Česká národní banka je kromě udělování licencí rovněž tzv. regulátorem. Regulace se týká bank včetně stavebních spořitelen, poboček zahraničních bank, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru a v omezeném rozsahu poboček zahraničních bank ze zemí Evropského hospodářského prostoru, které podléhají dohledu v zemi, kde je jejich centrála. Úvěrové instituce se řídí zákonem o bankách č. 21/1992 Sb. 3 1 Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/ [cit ]. 2 Zdroj: [cit ]. 3 ČESKO. Zákon č. 21/1992 ze dne 1. února 1992 o bankách. In: Sbírka zákonů České republiky. 1992, částka 5/1992. Dostupný také z: 10

12 a zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech č. 87/1995 Sb. 4 vyhláškami a nařízeními České národní banky. a dále ostatními Povinností České národní banky je zveřejňovat na svých stránkách aktuální seznamy subjektů, které podléhají jejímu dohledu, které registruje nebo zapisuje do seznamu podle relevantních sektorových zákonů, a tak je snadné sledovat aktuální stav úvěrových institucí v České republice. 5 V roce 2014 působí na českém bankovním trhu 12 družstevních záložen a 44 bank, včetně organizačních složek zahraničních bank, jejich seznam přikládám jako přílohu č Nebankovní poskytovatelé úvěru Nebankovní poskytovatelé financování jsou alternativou k úvěrovým institucím. Jejich bilanční suma je 349,7 mld. Kč. V současné době tedy nedosahuje ani 10% objemu bankovního sektoru a v posledních letech jejich podíl postupně klesá. Jak uvádí Ministerstvo financí ve zprávě o vývoji finančního trhu, tento sektor rozdělujeme do tří segmentů: leasingové společnosti, společnosti ostatního úvěrování a faktoringové a forfaitingové společnosti. Z hlediska podílu na celkové bilanční sumě dominují leasingové společnosti s podílem 74,1%, podíl 21,2% je tvořen společnostmi ostatního úvěrování a forfaiting a faktoring tvoří zbylých 4,7%. 7 4 ČESKO. Zákon č. 87/1995 Sb. ze dne 1. ledna 1996 o spořitelních a úvěrních družstvech. In: Sbírka zákonů České republiky. 1995, částka 18/1995. Dostupný také z: 5 Zdroj: [cit ]. 6 Zdroj: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/jerrs.web24.subjects_counts_2 [cit ]. 7 Zdroj: Zdroj: [cit ]. 11

13 Graf 1- podíl nebankovních institucí v nebankovním sektoru 4.70% 21.20% leasingové společnosti 74.10% společnosti ostatního úvěrování forfaiting a faktoring Zdroj:http://www.mfcr.cz/cs/soukromy nancniho-trhu/2012/zprava-o-vyvoji- financniho-trhu-rok [cit ]. Vzhledem k tématu mé bakalářské práce se budu dále věnovat společnostem ostatního úvěrování, které legálně poskytují úvěry v České republice a podnikají na základě živnostenského oprávnění. Řídí se zákonem o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb. 8, který nově stanovuje, že od je poskytování spotřebitelského úvěru živností vázanou. Podnikatel z nebankovního sektoru, který ke dni 1. ledna 2011 poskytoval spotřebitelský úvěr z hlediska volné živnosti výroby, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, mohl v této činnosti pokračovat po dobu jednoho roku, tedy do 31. prosince Do té doby byl poskytovatel povinen ohlásit příslušnou živnost vázanou, nebo ukončit poskytování spotřebitelského úvěru. Pro zdárné ohlášení této živnosti musí podnikatel prokázat kromě splnění všeobecných podmínek o provozování živnosti, také splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, kterými je v případě vázaných živností odborná způsobilost. Odbornou způsobilost vyžaduje střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do 8 ČESKO. Zákon č. 145/2010 Sb. ze dne 20. května 2010 o spotřebitelském úvěru. In: Sbírka zákonů České republiky. 2010, částka 52/2010. Dostupný také z: 12

14 jehož kompetencí patří odvětví, v němž je živnost provozována, popřípadě tři roky praxe v oboru. Zároveň se tyto subjekty řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 9 Na rozdíl od bankovního sektoru kde dozor vykonává od 1. ledna 2011 Česká národní banka, nad věřiteli ze sektoru nebankovního vykonává dozor Česká obchodní inspekce. Česká národní banka postupuje podle zákona č. 6/1993 Sb. 10, o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů oproti tomu Česká obchodní inspekce dle zákona č. 64/1986 Sb. 11, o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. Povinností České národní banky je zveřejňovat na svých webových stránkách aktuální seznamy subjektů, které podléhají jejímu dohledu. Česká obchodní inspekce tuto povinnost ze zákona nemá, a tak se o stavu nebankovních subjektů v České republice můžeme pouze domnívat. Jediný zdaleka neúplný seznam poskytovatelů nebankovních spotřebitelských úvěrů zveřejňuje na svých webových stránkách Česká leasingová a finanční asociace, a to jako seznam pouze členů této asociace. Tento seznam uvádím jako přílohu č Z hlediska regulace si troufám říci, že Česká republika ani žádný její orgán nemá kontrolu nad všemi nebankovními subjekty a jejich činnostmi. Česká obchodní inspekce na svých webových stránkách každoročně uvádí pouze výsledky kontrol spotřebitelských úvěrů u vybraných společností na území české republiky. Níže uvedená tabulka vykazuje ve sloupci A dané inspektoráty krajů, ve kterých byly kontroly prováděny, sloupec B ukazuje celkový počet kontrol, ve sloupci C jsou zobrazeny kontroly se zjištěním porušení zákona, sloupec D poukazuje na kontroly se zjištěním porušení zákona o spotřebitelském úvěru, sloupce E a F ukazují procentuelní hodnoty sloupců C a D. 9 ČESKO. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. Února 2012 občanský zákoník In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 33/2012. Dostupný také z: 10 ČESKO. Zákon č. 6/1993 ze dne 1. Ledna 1993 o České národní bance. In: Sbírka zákonů České republiky. 1993, částka 3. Dostupný také z 11 ČESKO. Zákon č. 64/1986 ze dne 20. října 1986 o České obchodní inspekci. In: Sbírka zákonů České republiky. 1986, částka 22/1986. Dostupný také z: 12 Zdroj: [cit ]. 13

15 Tabulka 2- výsledky kontrol spotřebitelských úvěrů Výsledky kontrol spotřebitelských úvěrů (rok 2013) A B C D E F kontroly se zjištěná porušení v zjištěním % Inspektorát počet kontrol celkem 145/2010 celkem 145/2010 Středočeský a Hl. město Praha ,1 38,5 Jihočeský a Vysočina ,6 65,2 Plzeňský a Karlovarský ,4 48,8 Ústecký a Liberecký ,9 20,9 Královéhradecký a Pardubický ,4 37,7 Jihomoravský a Zlínský ,3 Moravskoslezský a Olomoucký ,9 79,5 Celkem ,9 48 Zdroj: [cit ]. Z těchto výsledků lze vyčíst pouze tolik, že na území České republiky je v současné době více než 319 nebankovních institucí, a že téměř polovina z nich porušuje zákon o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb. Skutečnost, že nebankovní instituce porušují zákon, si lze prohlédnout na reklamním letáku společnosti, který přikládám jako přílohu č. 3. Nebankovní instituce na tomto reklamním letáku uvádí možnost získání půjčky, avšak neuvádí zde RPSN, čímž porušuje zákon o spotřebitelském úvěru. 13 Za porušování vybraných ustanovení ukládá zákon řadu správních deliktů. Subjektem správních deliktů je věřitel, zprostředkovatel a osoba oprávněná zpracovávat údaje o spotřebitelích za účelem posouzení úvěruschopnosti. Za tyto správní delikty lze uložit pokuty až do výše Kč Zdroj: [cit ]. 14 Zdroj: [cit ]. 14

16 1.3 Bankovní půjčka Jelikož jsou banky dozorovány Českou národní bankou prostřednictvím řady finančních ukazatelů (například kapitálová přiměřenost), je tím pro klienta vytvořena určitá garance standardního procesu při poskytování produktů. Při žádosti o úvěr v bance je obvykle vyžadováno velké množství dokladů, protože banky musejí mít jistotu, komu budou popřípadě peníze půjčovat, na jaký účel a zda je klient schopen potenciální půjčku splatit. Bance je tedy nutné předložit občanský průkaz, druhý průkaz totožnosti, doklad o výši příjmů, výpis z bankovního účtu, kopie pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatele a další náležitosti, které se u bank různí. Veškeré tyto údaje musí osoba žádající bance předložit ještě před tím, než se vůbec žádostí o půjčku bude zabývat. Banka také nahlíží do registrů dlužníků, kterými jsou například SOLUS, nebankovní registr klientských informací nebo bankovní registr klientských informací, kde jsou evidováni lidé, kteří měli v minulosti problém s řádným splácením svých dluhů. Pakliže se žádající o úvěr v registru vyskytuje se zápisem o nesolventnosti, banka obvykle půjčku zamítá. Rozhodne-li banka o schválení klientovi žádosti o půjčku, předloží zástupce banky žadateli smlouvu o půjčce, která je striktně právně ošetřena. V případě, že žadatel se smlouvou souhlasí, tak svým podpisem stvrzuje veškeré sjednané podmínky a banka bez zbytečných odkladů převede peněžní prostředky na účet klienta, popřípadě je vyplatí v hotovosti na přepážce banky. Bankovní půjčka představuje velmi bezpečnou a jistou formu půjčky, která je zároveň úročena nižší úrokovou sazbou, než srovnatelné půjčky z nebankovního sektoru. Administrativa spojená s vyřízením úvěru zabere více času, ale banky klientům garantují seriozní jednání, férový přístup a dodržování smluvních podmínek bez skrytých dodatků, které u nebankovních subjektů tak často klienty poškozují. Půjčka u bankovního sektoru tedy představuje složitou, zdlouhavou, avšak bezpečnou a výhodnější cestu Zdroj: Informace získané na základě dialogu od regionální ředitelky ČSOB Štěpánky Bartošové [cit ]. 15

17 1.4 Nebankovní půjčka Nebankovní sektor oproti bankovnímu není kontrolován Českou národní bankou, ale pouze Českou obchodní inspekcí, která jak již bylo uvedeno, není schopna dozorovat nebankovní instituce, když o nich nemá celkový přehled, takže prakticky kdokoliv může nabízet peněžní prostředky na půjčení. Jedná se tedy o široký, značně nepřehledný a rizikový trh. Pro potenciálního klienta je tak velice složité vybrat si správného poskytovatele půjčky. Je ale nutné konstatovat, že nebankovní trh přináší i kvalitní, stabilní a seriozní poskytovatele půjček, kteří poskytují peněžní prostředky obdobným způsobem jako bankovní instituce, avšak snadno se setkáme s poskytovateli, kteří se chovají velice nesolidně a jejich jediným cílem je vydělat co možná nejvíce na malém počtu lidí. Jejich praktiky překračují meze zákona například nekompletními údaji v obchodních podmínkách, uvádějí klamavou reklamu, nezákonně zpoplatňují své telefonní linky nebo neuvádějí roční procentuální sazbu nákladů. Na druhou stranu je poskytnutí půjčky v nebankovním sektoru podstatně jednodušší a rychlejší než v sektoru bankovním, protože žádost a vyřízení je okamžité a klient tak může disponovat penězi ihned. K uzavření půjčky vám obvykle stačí jen dva doklady totožnosti. Některé instituce nechtějí zbylé informace, které banky při žádosti o půjčku vyžadují, nenahlížejí do registru dlužníků, a tak může půjčku získat i osoba, která měla v minulosti problém nějaký úvěr splatit. Oproti tomu je však nutné počítat s vyšším úrokem, který je jakousi daní za to, že nebankovní instituce nevyžadují tolik informací od klienta a podstupují tak vyšší riziko. Toto riziko má však nebankovní sektor velmi často ošetřen ve smlouvě tím, že v případě neplacení se nečeká na výrok soudu, ale vše podstupuje domluvený rozhodce, který záležitost okamžitě předává exekutorovi. Je tedy velice důležité půjčky od nebankovních institucí řádně splácet, aby se dlužník nevystavil problémům spojeným s exekucí na svůj majetek. Exekutor si k dlužné částce připočítá vlastní náklady spojené s exekucí, které nejsou malé. Je tedy důležité věnovat velkou pozornost podmínkám smlouvy, než dojde k jejímu samotnému uzavření Zdroj: Informace získané na základě dialogu od investigativního novináře Josefa Klímy [cit ]. 16

18 1.5 Spotřebitelský úvěr Jednou z forem půjčky, která je nabízena nebankovními společnostmi, je spotřebitelský úvěr. Tento produkt se řídí podle zákona o spotřebitelském úvěru, který v 1 upravuje práva a povinnosti spojená s odložením platby, půjčkou, úvěrem nebo jinou obdobnou finanční službou, kterou věřitel nebo zprostředkovatel nabízí spotřebiteli. Zákon o spotřebitelském úvěru není kompletní právní úpravou a slouží spíše jako součást k daným ustanovením občanského zákoníku. Konkrétní smlouva se pak může zároveň řídit např. ustanovením zákona o spotřebitelském úvěru, ustanovením občanského zákoníku o smlouvě o úvěr, obecná ustanovení občanského zákoníku o smluvních závazkových vztazích. Za spotřebitelský úvěr není považována služba, jejíž hodnota je stanovena nižší částkou než 5000 Kč nebo více než Kč, avšak aby nedocházelo k obcházení zákona, považuje se spodní hranice za překročenou, jestliže mezi týmž dlužníkem a týmž věřitelem v období dvanácti měsíců, je uzavřeno více obdobných smluv jejichž plnění v součtu přesahuje hodnotu Kč. Obsahem tohoto zákona je dále mimo jiné úprava některých práv a povinností, zejména informační povinnost věřitele a důsledky jejího porušení, povinnost věřitele posoudit úvěruschopnost dlužníka, možnost odstoupení od smlouvy, předčasné splacení spotřebitelského úvěru, práva a povinnosti zprostředkovatelů a platby směnkou. 1.6 RPSN Zkratka RPSN je jednou z nejdůležitějších informací pro spotřebitele a značí roční procentuelní sazbu nákladů. Jde o procentuelní vyjádřenou částku, kterou dlužník za danou finanční půjčku skutečně zaplatí za rok navíc. Z důvodů její důležitosti uvádím vzorec pro její přesný výpočet: m m. ck ( 1+ x) tk = D1 ( 1+ x) k= 1 l= 1 S1 17

19 X je RPSN, m je číslo posledního čerpání, k je číslo čerpání, proto 1 =< k =< m, C k je částka čerpání k, tk je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0, m' je číslo poslední splátky nebo platby poplatků, l je číslo splátky nebo platby poplatků, D1 je výše splátky nebo platby poplatků, S1 je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků RPSN se skládá zejména z úroků a poplatků. Jedná se o veškeré poplatky, které jsou spjaty s danou půjčkou. Zahrnuje poplatky za vedení účtu půjčky, za vyřízení, za splacení, poplatek za ostatní služby, které banka či nebankovní instituce k půjčce poskytuje. Celkově RPSN značí v procentech vyjádřenou sumu, o kolik je daná půjčka ročně přeplacena. Porovnávání půjček na trhu je tedy nejlepší právě skrze RPSN ukazatel. Ze zákona je RPSN povinen uvádět každý, kdo nabízí půjčku v každé reklamě na úvěrový produkt, kde je uváděna úroková míra, a to zřetelně a čitelně RADOVÁ, J. DVOŘÁK, P., MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. 6. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN str

20 2 Nebankovní instituce Jak jsem již zmiňoval, nebankovní instituce lze rozdělit do tří segmentů, kterými jsou: leasingové společnosti, faktoringové a forfaitingové společnosti společnosti ostatního úvěrování. 2.1 Leasingové společnosti Toto odvětví nebankovních subjektů poskytuje leasingovým nájemcům jimi vybraný předmět do užívání. Za jakým účelem a za jakých podmínek je předmět poskytnut, se může různit. Dočasné používání předmětu bez přenosu většiny rizika a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu, nebo bez jakéhokoliv smluvního nároku na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na nájemce. Tento typ leasingu nazýváme leasingem operativním. Dlouhodobé užívání předmětu leasingu, u něhož dochází k přenosu rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu, nebo dlouhodobé užívání předmětu leasingu s právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce za cenu obvykle podstatně nižší než tržní nebo s právem uzavření další leasingové smlouvy za podstatně výhodnějších podmínek. Tento typ leasingu nazýváme finanční leasing. Účelem je řízení toku hotovosti nebo financování, nájemce za předpokladu, že dodavatelem předmětu leasingu je nájemce, který předmět leasingu již užívá, veškerá rizika zůstávají na nájemci a na konci leasingu přechází předmět zpět na nájemce. Tento typ leasingu nazýváme zpětný leasing. 19

21 Přínosem leasingu je snižování režijních nákladů nájemce, možnost financování projektů, které mohou být pro úvěr neschůdné, řízení toku hotovosti a uvolňování vázaného kapitálu. V neposlední řadě je zde přínos uspokojení spotřebitelských zájmů občanů. 18 Operativní leasing Operativní leasing umožňuje klientovi nehradit v postupných splátkách celou cenu předmětu leasingu, ale pouze rozdíl mezi jeho hodnotou pořizovací a zůstatkovou. Předmět operativního leasingu je využíván po smluvně dohodnutou dobu, klient nenese rizika spojená s vlastnictvím předmětu a hradí pouze amortizaci předmětu odpovídající době nájmu. Leasingová společnost má povinnost splnit zákonné požadavky spojené s předmětem leasingu. Operativní leasing tedy lze chápat jako dlouhodobý pronájem. Vyšší úrovní operativního leasingu je full service leasing. Budeme-li uvažovat, že předmětem leasingu je automobil, tak full service leasing nabízí klientům to, co operativní leasing s doplněním o služby, které jsou nezbytné k provozování vozidla, jedná se tedy o outsourcing v oblasti správy vozového parku. Služby, které doplňuje full service leasing jsou poměrně obsáhlé, od záručního a pozáručního servisu, údržby, výměny a uskladnění pneumatik přes veškeré zákonné povinnosti, jako je silniční daň, poplatek za rádio, zákonné pojištění, havarijní pojištění až po vedení veškeré administrativy. Leasingová společnost dále zajišťuje mnoho dalších služeb, které jsou pro vedení firemního autoparku klíčové. Full service leasing je tedy produktem, který je vhodný nejen pro velké nadnárodní korporace, ale také pro malé tuzemské firmy nebo podnikatelé a živnostníky. Finanční leasing U finančního leasingu je předmět leasingu celou dobu majetkem leasingové společnosti a až po splacení leasingu přecházejí vlastnická práva na klienta. Rizika odcizení nebo poškození předmětu leasingu v případě automobilu jsou kryty havarijním pojištěním. Nájemce užívá předmět a za tuto službu pronajimatele hradí splátky, které zahrnují hodnotu předmětu včetně nákladů pronajimatele spojených s pronajímaným předmětem leasingu. Finanční leasing tedy zajišťuje klientovi nákup majetku na splátky. Hlavní 18 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi: praktický průvodce. 5. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, str.116 ISBN s

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 15.3.2011 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám Položka Výše

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 12. 2014 I.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne.. 2016 o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, k provedení

Více

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Tomáš Reytt ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny 27. ledna 2011 Přes 200 tisíc firemních klientů Produkty

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 1. 2011 I.

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon )

Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon ) Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon ) IDCC EUROPE Finance, a.s. (dále také IDCE ) tímto zpřístupňuje na svých internetových

Více