Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání"

Transkript

1 Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského úvěru pro spotřebitele celkovou výší spotřebitelského úvěru souhrn všech částek, jež jsou dány spotřebiteli k dispozici, celkovými náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele veškeré náklady, včetně úroků, provizí, daní a veškerých dalších poplatků, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti se spotřebitelským úvěrem a které jsou věřiteli známy; do celkových nákladů se započítávají i náklady související s doplňkovými službami spotřebitelského úvěru, zejména pojistné, pokud je uzavření smlouvy o poskytnutí doplňkové služby povinné pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek 1

2 Vybrané položky ve smlouvě úroky a poplatky Úrok peněžní částka, kterou platí dlužník věřiteli za poskytnutí úvěru. Jinými slovy je to cena, za kterou jsou půjčovány peníze. Pokud nejde o bezúročnou půjčku, je pro řádné splacení dluhu třeba uhradit půjčenou částku i s úrokem. Stanovuje se obvykle jako úroková sazba. Poplatek za vyřízení půjčky některé společností jej přímo uvedou jako poplatek za vyřízení či zpracování žádosti o úvěr jiné uvádějí nulový poplatek, který se ovšem často rozdělí do měsíčních splátek Vybrané položky ve smlouvě RPSN Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr se rovná současné hodnotě všech nákladů spotřebitele sjednaných mezi věřitelem a spotřebitelem ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, počítá se na roční období m m' Ck l 1 k 1 l 1 t k s 1 X D X l 2

3 Vybrané položky ve smlouvě RPSN RPSN musí být uvedeno : v reklamě v předsmluvních podmínkách smlouvy ve smlouvě Vybrané položky ve smlouvě další náklady Poplatky související s úvěrem se opět dají rozdělit do dvou kategorií, a to: Jednorázové poplatky jedná se obvykle o částky, které zaplatíme při uzavírání úvěru, může jít třeba o poplatky za posouzení, zprostředkování, uzavření či zpracování smlouvy. Opakující se poplatky jsou to obvykle částky, které hradíme každý měsíc k jistině a úrokům. Může jít třeba o vedení účtu, správu pohledávky, pojištění apod. 3

4 Vybrané položky ve smlouvě úroky z prodlení nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení dle občanského zákoníku: Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. V praxi se častěji setkáváme s tím, že úroky a poplatky z prodlení jsou stanoveny přímo ve smlouvě a jsou vyšší než ty uvedené v zákoně. Smlouvou je možno dohodnout i jiné podmínky, než uvádí toto nařízení. Pokud ve smlouvě není ujednání o poplatku z prodlení či úrocích z prodlení, automaticky platí výše zmíněné nařízení vlády. Vybrané položky ve smlouvě revolving Opakování úvěru, kdy se po zaplacení jedné dlužné částky aktivuje další úvěr. Na českém trhu se můžete setkat s revolvingem, který se aktivuje: Automaticky po vyplacení celé cílové částky úvěru obdrží dlužník na svůj bankovní účet automaticky další finanční prostředky. Může se jednat o bezúčelové úvěry. Jednáním dlužníka po vyplacení celé cílové částky úvěru musí dlužník svým jednáním dát společnosti najevo, že chce čerpat další úvěr. Většinou se jedná o aktivaci karty, či výběr hotovosti. Jedná se často o kreditní karty či kontokorenty. 4

5 Zajištění úvěru - o zajištění úvěru hovoří občanský zákoník, oddíl pátý. Smluvní pokuta -musí být ujednána písemně, případně musí smlouva obsahovat způsob stanovení výše pokuty. Zajištění úvěru Ručitel nebo spoludlužník? 5

6 Zajištění úvěru Ručení - dohodou účastníků lze zajistit pohledávku ručením. Ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel na sebe bere povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. Spoludlužník - občanský zákoník upravuje v 511 i společné závazky. Pokud je více dlužníků, každý má splnit dluh společně a nerozdílně a věřitel je oprávněn požadovat plnění na kterémkoli z nich. Jestliže jeden uhradí závazek, u ostatních dlužníků tato povinnost zaniká. Společné jmění manželů SJM, které může vzniknout pouze mezi manželi, je rovněž upraveno občanským zákoníkem. Podle 143 SJM tvoří A- majetek: Nabytý některým z manželů nebo jimi společně za trvání manželství s výjimkou: majetku získaného dědictvím nebo darem majetku, který jeden z manželů nabyl transformací za majetek náležející do jeho výlučného vlastnictví věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho manžela věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka 6

7 Společné jmění manželů SJM, které může vzniknout pouze mezi manželi, je rovněž upraveno občanským zákoníkem. Podle 143 SJM tvoří B -závazky: Jsou to závazky, které některému z manželů nebo oběma manželů společně vznikly za trvání manželství. I zde existují výjimky: závazky, které se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z nich závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů / závazek, který převzal jeden z nich bez souhlasu druhého (závazek z půjčky, závazek ručitelský) závazky týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich závazky tvořící předmět společného jmění jsou ty, které některému z manželů, nebo oběma, společně vznikly za trvání manželství / závazek ze smlouvy o půjčce, ze smlouvy o úvěru.../ Společné jmění manželů Na základě soudního rozhodnutí může dojít ke zúžení SJM ve dvou případech: K výroku, kterým se SJM zužuje, může dojít jen na návrh některého z manželů, a to ze závažných důvodů Zákon umožňuje, aby na návrh některého z manželů soud zúžil SJM až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti: v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. 7

8 Společné jmění manželů Na základě soudního rozhodnutí může dojít ke zúžení SJM ve dvou případech: K výroku, kterým se SJM zužuje, může dojít jen na návrh některého z manželů, a to ze závažných důvodů Zákon umožňuje, aby na návrh některého z manželů soud zúžil SJM až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti: v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. Zajištění úvěru zástavní smlouva a zajištění závazků převodem práva Pohledávku lze zajistit i zástavní smlouvou k dané věci, která musí být vždy písemně. Slouží jako zajištění dluhu, který nebude včas splněn. Věřitel bude v tomto případě uspokojen z výtěžku peněžní zástavy. splátkový prodej - při nákupu zboží na splátky je daná věc zároveň i zástavou ve smlouvě o úvěru. neúčelový úvěr u některých nebankovních subjektů se můžete setkat s požadavkem na zástavu u věcí, které jsou ve vlastnictví dlužníka. Vinkulace pojistného plnění 8

9 Zajištění úvěru Pojištění úvěru Je nástroj, který má eliminovat dopady nějaké nepředvídatelné životní události na dlužníka a pomoci mu překonat situaci, kdy není schopen splácet své závazky. Pojištění schopnosti splácet se vztahuje nejčastěji na tyto události: ztráta zaměstnání dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita smrt Směnky Směnka je cenný papír a může být cizí a vlastní Aby byla směnka platná, musí splňovat přesně dané náležitosti: označení, že jde o směnku pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyce, ve kterém je tato listina sepsána bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu jméno toho, kdo má platit (směnečník) údaj splatnosti údaj místa, kde má být placeno jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (remitent) datum a místo vystavení směnky podpis výstavcův 9

10 Směnky Využití směnky jako zajišťovacího instrumentu je výhodné především v tom, že je její vymáhání v našich podmínkách velmi jednoduché. Majitel směnky má dvě možnosti, jak díky směnce jednoduchým způsobem získat zpět své finanční prostředky: prodej směnky Pokud majitel směnky nechce pohledávku vymáhat, pak má možnost prodat směnku jinému subjektu. návrh na vydání směnečného platebního rozkazu Majitel směnky se domáhá svého práva prostřednictvím soudu. U směnky nemusí dojít k dokazování, že závazek skutečně existuje, a soudy vydávají platební rozkazy rychle. Směnky Základní práva a povinnosti majitele směnky Základní práva: držba originálu směnky, eventuálně uložení směnky do banky možnost nabídnout směnku k odkupu možnost použít směnku k placení jiných závazků, k obchodování Základní povinnosti: předložení směnky přímému dlužníkovi k proplacení pořízení protestu, kde je k výkonu některých práv ze směnky třeba přijetí částečného plnění na směnku 10

11 Směnky Základní práva a povinnosti dlužníka směnky Základní práva: aby mu směnka byla fakticky v místě platebním předložena v originále (v případě, že mu není předložen originál, nemusí platit) oproti úplnému zaplacení směnky požadovat vrácení originálu směnky Základní povinnosti: při předložení originálu směnky oprávněným majitelem směnku uhradit Směnky Placení směnek Směnku splatnou v určitý konkrétní den nebo v určitý čas po datu vystavení musí majitel předložit k placení v den platební nebo v jeden ze dvou následujících pracovních dní, a to buď výstavci vlastní směnky nebo směnečníkovi u směnky cizí. Majitel směnky přitom není povinen přijmout placení před splatností a rovněž majitel směnky nemůže požadovat proplacení směnky před datem splatnosti. 11

12 Směnky Směnečný protest Odepření přijetí nebo neplacení směnky musí být zajištěno veřejnou listinou, tzv. směnečným protestem, který musí být učiněn buď soudem nebo notářem nebo obecním úřadem. V případě, že je na směnkách doložka "bez útrat" nebo "bez protestu", odpadá taková povinnost zajišťovat směnečný protest pro zachování postihových práv, a proto doporučujeme na směnku vždy takovou doložku připojit a nechat ji podepsat výstavcem a eventuálně dalšími osobami. Směnky Směnečný platební rozkaz V případě, že směnka není v termínu proplacena, a předloží-li žalobce originál směnky, o jejíž pravosti není důvod pochybovat, a další listiny k uplatnění práva vydá na jeho návrh soud směnečný platební rozkaz, v němž žalovanému uloží, aby do tří dnů zaplatil požadovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky, v nichž musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá. Věcně příslušnými soudy k projednání návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu jsou krajské soudy, místně příslušnými soudy jsou obecné soudy žalovaného 12

13 Blankosměnka (Biankosměnka) O blankosměnce hovoří zákon pouze v jediném ustanovení a to ještě nepřímo. Z tohoto ustanovení se výkladem dovozují její náležitosti tj. náležitosti směnky záměrně neúplně vyplněné. Znaky: dlužníkem podepsaná listina, její nehotovost je záměrná a dohoda o vyplňovacím právu (nemusí být písemná a má se za to, že tato dohoda je uzavřena současně s předáním listiny). Blankosměnka je tedy obecně definována jako listina, která je určena za směnku a je podpisatelem úmyslně vydána v nehotovém stavu s tím, že nabyvateli je zřízeno dohodou tzv. směnečné vyplňovací právo k doplnění zatím chybějících náležitostí. Nehotovost však nesmí způsobovat neplatnost směnky. Smlouvy, rozdíl mezi půjčkou a úvěrem Spotřebitelská směrnice 13

14 Typy smluv: 1. Smlouva o půjčce 2. Smlouva o úvěru 3. Smlouva o spotřebitelském úvěru Smlouva o půjčce Je definována zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, který v 657 říká, že smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Dále se zde hovoří o tom, že při půjčce peněžité lze dohodnout úroky. 14

15 Smlouva o úvěru Úvěr je upraven obchodním zákoníkem, tedy zákonem č. 513/1991 Sb. V oddíle V. Smlouva o úvěru, 497, je napsáno: Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky Dva hlavní rozdíly mezi úvěrem a Stanovení úroku - u půjčkou: půjčky mohou být úroky stanoveny, kdežto u úvěru musí být úroky dohodnuty. Pokud se tak nestalo ve smlouvě, je povinen dlužník platit obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě sídla dlužníka v době uzavření smlouvy. Doba promlčení u půjčky je doba promlčení stanovena jako tříletá, u úvěru jako čtyřletá. V občanském zákoníku, 101, je promlčení počítáno ode dne, kdy právo mohlo být vykonatelné poprvé. Dovolá li se dlužník promlčení, nelze promlčené právo věřiteli přiznat. 15

16 Spotřebitelský úvěr který je definován novým zákonem o spotřebitelském úvěru, č. 145/2010 Sb., a o změně některých zákonů, který je platný od Jde o implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách a spotřebitelském úvěru. Cílem směrnice: sjednocení spotřebitelského trhu v rámci EU posílení jistoty spotřebitelů a poskytovatelů úroku stanovené povinné informace, které mají být spotřebiteli poskytnuty ještě před uzavřením smlouvy ukládá poskytovatelům povinnost zjišťovat bonitu spotřebitele Nová spotřebitelská směrnice další cíle Ochrana před nadměrným zadlužením Možnost požádat kdekoliv v EU Poskytnout dostatek informací Standardní formulář Možnost získat jej domů totožnost s tím co podepíšu Upravuje pouze úvěry Eur (ne hypotéky) Možnost předčasného splacení a výpočet kompenzace Možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů 16

17 Spotřebitelský úvěr upravuje poskytování spotřebitelského úvěru v rozmezí od Kč do Kč Částka Kč se považuje za dosaženou též tehdy, je-li mezi týmž věřitelem a spotřebitelem uzavřeno v průběhu dvanácti měsíců více smluv se stejným nebo obdobným účelem a souhrn přesáhne výše uvedenou částku. patří sem úvěry od bank i nebankovních subjektů, kreditní karty, kontokorent či splátkový prodej Nový zákon přinesl určité povinnosti poskytovatelů úvěru, které se dají rozdělit do tří kategorií Reklama Předsmluvní informace Smlouva a její plnění Reklama Dle nového zákona o spotřebitelském úvěru musí reklama obsahovat jasným, výstižným a zřetelným způsobem, formou reprezentativního příkladu informace definované tímto zákonem. 17

18 Předsmluvní informace povinností věřitele poskytnout spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat informace uvedené v zákoně s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy všechny informace musí být stejně výrazné poskytnout náležité vysvětlení a posílit tak schopnost dlužníka posoudit zda-li to odpovídá jeho možnostem. Předsmluvní podmínky Zprostředkovatel má stejnou povinnost jako věřitel. Věřitel před uzavřením smlouvy je povinen s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. 18

19 Smlouva a její plnění by měla být uzavřena písemně vyhotovení smlouvy musí obdržet spotřebitel v listinné podobně nebo na jiném trvalém nosiči dat od smlouvy lze odstoupit do 14 dnů lze zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru věřitel má právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů Co musí obsahovat formulář druh úvěru, celkovou výši úvěru a podmínky jeho čerpání, dobu trvání úvěrové smlouvy, výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, celkovou částku splatnou spotřebitelem, ilustrovanou reprezentativním příkladem s uvedením veškerých předpokladů použitých pro výpočet této sazby, náklady úvěru, 19

20 Co musí obsahovat formulář výpůjční úrokovou sazbu, roční procentní sazbu nákladů (RPSN) případnou povinnost uzavřít pojištění úvěru nebo smlouvu o jiné doplňkové službě, úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb a veškeré poplatky z prodlení, upozornění na důsledky opomenutí plateb, případné požadované záruky, existenci nebo neexistenci práva na odstoupení od smlouvy, informace o právu na předčasné splacení, aj. Co nikdy nepodepsat! prázdné místo před podpisem (prázdný papír, formulář) směnku smlouvu bez číslování stran smlouvu, kterou mi nechtějí dát k podpisu smlouvu, ve které chybí něco, co tam chci mít upraveno pokud chybí ve smlouvě něco na čem jsme se domluvili smlouvu, které nerozumím 20

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb.

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO 28626389, společnost zapsaná do obchodního

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMŮ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMŮ Produktové podmínky ebanky, a.s., pro poskytování nepodnikatelských hypotečních a s nimi souvisejících dalších úvěrů fyzickým osobám, platné od 1. června 2009 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1. Tyto Produktové

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/3937/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBSAH 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH311 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více