VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Radmila Odehnalová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Oldřich Šoba

2 Abstrakt Tato práce analyzuje a komparuje dle stanovených kritérií vybrané formy externího financování pořízení spotřebního zboží. Na základě této analýzy a komparace jsou poté stanoveny výhody a nevýhody uvedených forem. Dalším cílem je vytvořit doporučení pro jejich využití a tato doporučení jsou diskutována s alternativními zdroji. Abstract Diese Arbeit analysiert und kompariert nach der festgelegten Kriterien die ausgewählten Formen von Außenfinanzierung der Anschaffung des Bedarfsartikels. Auf der Basis diese Analyse und Koparation werden die Vor-und Nachteile genannten Formen definiert. Nächstes Ziel ist die Empflehlungen für ihren Verwendung zu bilden. Diese Empfelungen sind mit alternativen Quellen diskutiert.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím literatury, která je uvedena v seznamu. Ve Znojmě dne 24. dubna 2009 podpis autora

4 Poděkování Děkuji panu Ing. Oldřichu Šobovi, vedoucímu mé bakalářské práce, za cenné připomínky a rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

5 Obsah Abstrakt...2 Prohlášení...3 Poděkování...4 Obsah...6 Úvod...7 Cíl práce a metodika Teoretická část Analýza dostupnosti Analýza zajištění úvěru Analýza účelovosti úvěru Analýza výše úvěru a doba trvání Analýza nákladovosti Analýza dopadů při nesplácení úvěru Praktická část Komparace sledovaných spotřebitelských úvěrů dle kritérií Vybraný příklad spotřebitelského úvěru...21 Česká spořitelna Komparace nebankovních úvěrů dle kritérií Vybraný příklad nebankovní půjčky Komparace sledovaných prodejů na splátky dle kritérií Vybraný příklad prodeje na splátky Stanovená doporučení Soubor doporučení...38 Závěr...42 Použití zdroje...43

6 Úvod Spotřebitelské úvěry se staly velmi vyhledávaným produktem. Před rokem 1989 fungoval pouze tzv. Multiservis na nákup elektroniky. Většinu půjček na spotřební zboží tvořily státem organizované novomanželské půjčky s úrokem méně než 1%, lidé museli dokladovat nákup zboží a výběr byl omezen na věci, které sloužily celé rodině např. pračky, lednice, TV, nábytek apod. Ostatní, kteří nesplňovali podmínky pro novomanželskou půjčku, běžně šetřili na nové spotřební zboží několik let. Dnes je možné na spotřebitelský úvěr nakoupit téměř vše. Např. nemovitosti, spotřební zboží, dovolené, lázeňské pobyty, auta, úhrady jiných závazků a podobně. Růst spotřebitelských úvěrů, a tím zadluženost rodin od roku 1990 roste téměř exponenciálně. Řada rodin se dostala do vážných finančních problémů díky své finanční negramotnosti a neuvážlivými půjčkami. Život dnešních rodin by však bez možností spotřebitelských úvěrů v naší středoevropské civilizaci nebyl možný. Začínající rodiny nemají prostředky na nákup nezbytného vybavení, proto jsou tyto úvěry stále vyhledávané. Nabídka produktů na zajištění těchto potřeb je poměrně velká. Mnoho lidí je v situaci, kdy neví pro jaký produkt se rozhodnout, jaké kritérium pro výběr zvolit a jakým způsobem jednotlivé nabídky porovnat, aby se případně nedostali do finančních problémů. Zaměřila jsem se na porovnání nabídek od bankovních, nebankovních ústavů a prodeje na splátky. Jaký produkt bude pro zvoleného klienta vhodný a zda bude pro něj dostupný z hlediska finančního i z hlediska podmínek společnosti, která úvěr nebo půjčku nabízí. 7

7 Cíl práce a metodika Cílem práce bude vyhodnocení úvěrů, půjček pro daného klienta nejen z hlediska výše poplatků a přeplacení, ale z pohledu dostupnosti a možných dopadů. V závěru bude shrnuto, na co by se měl klient zaměřit před podepsáním smlouvy. V bakalářské práci bude využíváno metody analýzy: rozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu [13] a komparace: přirovnání, srovnání, porovnání [13] pro srovnání možností externího financování pořízení spotřebního zboží z pohledu zákazníka fyzické osoby. Praktická část bude zaměřena nejen na výhodnost z hlediska finančního dopadu, ale i na ostatní důležitá kritéria a možné dopady při nevhodně zvoleném produktu. V úvodní části bude provedena analýza napříč bankovními spotřebitelskými úvěry, nebankovními půjčkami, možnostmi nákupů na splátky. V části komparativní budou vyhodnoceny produkty dle uvedených kritérií na vzorku zástupců. Podbodem u jednotlivých ústavů bude zvolen konkrétní model, na kterém budou porovnány vybrané produkty s odůvodněním, proč je který pro zvoleného klienta vhodný. Kritéria, na základě kterých bude probíhat analýza, jsou: dostupnost úvěru - jaké jsou podmínky pro uzavření úvěru zajištění úvěru - zde bude zpracováno, jaké jsou možnosti zajištění úvěru účelovost úvěru - zda je možné čerpat úvěr v hotovosti, nebo bude čerpán účelově a jakou formou výše úvěru a doba trvání - jak velké částky je možno si půjčit a jaká bude doba splácení úvěru nákladovost a) porovnání nákladovosti jednotlivých úvěrů na základě RPSN b) úroková sazba (úroková míra) Nominální úroková míra představuje sjednanou úrokovou míru mezi vypůjčovatelem a poskytovatelem kapitálu a jako taková je uvedena v úvěrové smlouvě, vytištěna na plášti dluhopisu či jiným způsobem zobrazena v platném dokumentu, nebo je přinejmenším 8

8 mlčky respektována účastníky dohody. Nejdůležitějšími jejími dvěma znaky jsou délka časového období a četnost skládání úroků [2]. c) koeficient navýšení Poměr částky, kterou klient zaplatí, k částce, kterou si půjčí. Vyhodnocení bude na základě výpočtu RPSN a koeficientu navýšení, protože úroková míra je jen jednou z položek nákladovosti spotřebitelského úvěru. dopady na zákazníka při nesplácení úvěru - sankce, které čekají klienta v případě nesplácení úvěru. 9

9 1 Teoretická část Spotřebitelské úvěry jsou úvěry poskytované fyzickým osobám občanům na nepodnikatelské účely. Od komerčních úvěrů se zásadním způsobem liší z hlediska svého užití: u komerčních úvěrů plyne z úvěrovaného objektu cash flow, ze kterého se úvěr splácí. Naproti tomu spotřebitelské úvěry slouží ke krytí spotřebních výdajů, a tudíž úvěrovaný objekt přímo neprodukuje zdroje ke splácení úvěru [3]. 1.1 Analýza dostupnosti Bankovní ústavy nabízí spotřebitelský úvěr fyzické osobě starší 18 let (některé banky omezují i věkovou hranici shora např. 65 let), která je občanem ČR, cizím příslušníkem s povolením k trvalému pobytu na území ČR nebo s přechodným pobytem v ČR, má trvalý zdroj příjmů a prokáže dostatek disponibilních prostředků na splácení půjčky. V případě, že klientovi není zasílán příjem na účet u dané banky, musí doložit potvrzení o příjmu. Klient, který podniká, musí doložit: daňové přiznání za poslední zdaňovací období, doklad o zaplacení daně, doklad o povolení k podnikání. Většina ústavů požaduje, aby měl klient zřízený běžný účet v dané bance. Požadují dva doklady totožnosti (OP, cestovní pas). Není výjimkou požadovat i telefonní číslo na pevnou linku nebo na mobilní telefon s doložením vyúčtování za telefonní služby z důvodu, aby banka měla co nejvíce zdrojů pro ověření. Bonitu klienta si banky ověřují také v registru dlužníků veřejném i neveřejném. Obecně řečeno, úvěrový registr je databáze všech typů klientů, tedy fyzických osob občanů, fyzických osob podnikatelů i právnických osob, kteří jsou spojeni s poskytnutým úvěrem. Jejich účelem je poskytovat obchodním bankám (ale nejenom jim) údaje o klientech, které potřebují pro poskytování úvěrů a zamezit tak poskytování úvěrů nebonitním klientům [1]. Centrální registr úvěrů je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a je dostupný pro všechny banky a pobočky zahraničních bank působících na území České republiky bez souhlasu klienta. Vedle Centrálního registru je v ČR úvěrový registr CCB Czech Credit Burelu, a.s., který provozuje bankovní a nebankovní registr klientských informací, dále registr Solus (Sdružení na ochranu leasingové nebo splátkové společnosti). V registru CCB a Solus je poskytnutí informací a jejich ověření podmíněno písemným souhlasem klienta, že společnost může vkládat a nahlížet do registrů. 10

10 Smlouva, v níž se sjednává spotřebitelský úvěr, musí dle zákona č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. být uzavřena písemně a musí obsahovat dle 4 tohoto zákona: a) stanovení roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr způsobem uvedeným v příloze tohoto zákona, b) stanovení podmínek, za kterých může být roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr upravena a které nesmí být závislé pouze na vůli věřitele, c) stanovení maximální výše spotřebitelského úvěru, stanovení výše jednotlivých splátek, jejich počtu a přesného časového rozvržení, d) stanovení jednotlivých plateb, včetně těch, které jsou uvedeny v 2 písm. a) bodech 1 až 5. Spotřebitelským úvěrem není, 1. platba, kterou spotřebitel platí za nesplnění závazku vyplývajícího ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, 2. platba, kterou spotřebitel platí mimo kupní cenu, aniž byl na koupi poskytnut spotřebitelský úvěr, 3. platba za převod peněžních prostředků a platba za vedení účtu, který je určen ke splácení spotřebitelského úvěru; to neplatí pro případ, kdy tato platba je nepřiměřeně vysoká a kdy spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení; do celkové výše spotřebitelského úvěru se však započítává cena za přijetí platby, 4. platba související s účastí na dohodách, které se přímo neváží na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a to i tehdy, když tyto dohody mají vliv na podmínky spotřebitelského úvěru, 5. platba za pojištění nebo záruku, pokud se nejedná o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení spotřebitelského úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti, a to maximálně ve stejné výši, jako je celková výše spotřebitelského úvěru, včetně úroku a jiných plateb spojených s poskytnutím spotřebitelského úvěru, budou-li placeny spolu se spotřebitelským úvěrem; pokud jednotlivé platby nelze přesně stanovit, musí být uveden způsob jejich výpočtu e) závazek věřitele informovat spotřebitele v průběhu plnění smlouvy o všech změnách roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr, f) u smluv, ve kterých se sjednává koupě najaté věci, výši spotřebitelského úvěru, g) ustanovení o právu na splacení spotřebitelského úvěru před stanovenou lhůtou ( 11), 11

11 Spotřebitel je oprávněn splatit spotřebitelský úvěr před dobou stanovenou ve smlouvě. V takovém případě má spotřebitel nárok na snížení plateb ze spotřebitelským úvěrem souvisejících o takovou částku, aby splacením spotřebitelského úvěru před dobou splatnosti nezískal žádný z účastníků smlouvy o spotřebitelském úvěru nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků. h) podmínky, za kterých lze předčasně ukončit smluvní vztah, i) způsob placení [22]. Nebankovní úvěry jsou zastoupeny například těmito společnostmi: Cofidis, Provident, Home Credit, Essox, Cetelem a jiné, nepodléhají dozoru centrální banky, mohou si stanovovat vlastní podmínky. Jsou omezeny zákonem např. obchodní zákoník, občanský zákoník, zákonem o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Zaměřují se na rychlé dodání hotovosti až do bytu. Dolní limit půjčky mají např. už od 3 tis. Kč, což by v bankovních institucích nebylo možné (bankovní ústavy vyřizují úvěry od 20 tis. Kč, a to z důvodu nákladovosti na zpracování úvěru). Tento typ služeb využívají většinou klienti, kteří by neměli pro bankovní ústavy dostatečnou bonitu. Obecně o půjčku mohou zažádat fyzické osoby, které jsou občany ČR starší 18 let, které v době splatnosti půjčky nepřesáhnou věk 65 let. Na základě žádosti firmy posoudí klienta, zda není v jejich registru neplatičů. Např. firma Provident má Centrum vymáhání závazků a pohledávek. Zde si prověří, zda klient není evidován jako neplatící, a potom přímo v místě bydliště podepíší smlouvu a klient obdrží požadovanou půjčku. Posléze obdrží splátkovou knížku, do které obchodní zástupce zapisuje umoření dluhu dle splátek přímo při osobním výběru splátky. Minimální příjem pro poskytnutí půjčky není stanoven a záleží na individuálním posouzení. Přesto doporučují minimální výši čistého příjmu alespoň 5 tis. Kč měsíčně (mzda, plat, důchod, rodičovský příspěvek, příspěvek v mateřství, podpora v nezaměstnanosti).tyto produkty jsou vyhledávané zejména klienty, kteří mají zájem o nižší půjčky. V kamenném obchodě lze také nakupovat na spotřebitelský úvěr - tzv. prodej na splátky. Zákazník si vybere v obchodě zboží, a pokud má s sebou požadované doklady, může okamžitě podepsat smlouvu o úvěru. Podmínky k získání úvěru jsou občanství ČR a věk minimálně 18 let. Musí mít trvalý příjem ze zaměstnaneckého poměru, podnikatelský příjem nebo pobírat důchod apod. Požadují telefon do zaměstnání a při půjčce nad 30 tis. Kč i telefon domů /i mobilní/. Dokládají se dva doklady: OP, ŘP, pas, OK karta, bankovní karta nebo zbrojní pas. Dalším povinným dokladem je vyúčtování za telefon. Ve velké míře již nepožadují potvrzení o příjmech při nákupu zboží do 20 tis. Kč. Nebankovní 12

12 instituce již také zpřísnily podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Obecně se řídí heslem: Každému zákazníkovi půjčíme pouze tolik, kolik je schopen bezpečně splácet. Je to ovlivněno zaměstnaností v regionu a obdobím, v němž se nachází ekonomika státu ( současná ekonomická krize). Z výsledků kontrol ČOI (Česká obchodní inspekce) v roce 2008, které se týkaly náležitostí smluv sjednávajících spotřebitelský úvěr, vyplývá, že u 50 % byly shledány nedostatky, neboť uvedené smlouvy neobsahovaly veškeré zákonem stanovené náležitosti. V reklamách či nabídkách spotřebitelského úvěru bylo shledáno porušení zákona v 18 % případů [8]. 1.2 Analýza zajištění úvěru Tab. č. 1 Přehled základních druhů (forem) zajištění úvěrů Druh zajištění OSOBNÍ VĚCNÉ Akcesorické Ručení Akcesorické Abstraktní Depotní směnka Abstraktní zástavní Zdroj: [3] právo Cese pohledávek a práv Pojmem zajištění úvěru v širším slova smyslu rozumíme veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splácení úvěru, včetně úroků [3]. Zajištění spotřebitelských úvěrů u bankovních ústavů má vliv na výši úrokové míry produktu. Většina bank dnes přistupuje ke klientovi individuálně. Nejdříve si provede prověrku úvěrové způsobilosti klienta (bonity). Limituje výši úvěru pro jednotlivé klienty. Pokud klient bude ochoten ručit vhodnou nemovitostí, je pro banku klientem s lepší bonitou než klient bez nemovitého zajištění. Zajištění formou majetku patří mezi věcné zajištění. Další způsob, dnes již méně požadovaný, je zajištění třetí osobou (osobní), která vstupuje v podstatě do stejného rizika jako klient, který žádá o půjčku. Akcesorické zajištění je spojeno s konkrétní pohledávkou. Zanikne-li pohledávka, zaniká zaručení. Abstraktní zajištění je takové, kdy s uspokojením pohledávky zajištění nezaniká, ale dává možnost využívat tohoto zajištění k opakovaně poskytovaným úvěrům. Jednou z možností zajištění je také uzavření životního pojištění, jehož plnění by pokrylo náklady úvěru při nemožnosti klienta splácet. Další možností je zajištění plněním ze stavebního spoření. Některé banky si zajišťují úvěry podepsáním bianco směnky (depotní směnky). Její použití musí být upraveno ve smluvních podmínkách, aby nebyla možnost zneužití. Při uzavření 13

13 smlouvy o spotřebitelském úvěru u bankovních institucí má také klient možnost pojistit si schopnost splácet dluh. Nabízí se dvě možnosti např. u České spořitelny a.s. A) pro případ pracovní neschopnosti, invalidity, smrti 0,0333 % z výše poskytnutého úvěru (při úvěru 100 tis. Kč: 3,33 tis. Kč /rok) B) pro případ pracovní neschopnosti, invalidity, smrti, ztráty zaměstnání 0,0473 % z výše poskytnutého úvěru. Náklady na úvěr jsou vyšší, ale pro klienta je to možnost pro nižší úrokovou míru spotřebitelského úvěru z důvodu splnění zajištění úvěru. Zajištění u nebankovních společností vyplývá z všeobecných podmínek. Nejčastěji se praktikují ručitelé, což patří do formy osobního zajištění. Podstatou ručení je jednostranné písemné prohlášení právnické či fyzické osoby vůči bance, že uspokojí její určitou pohledávku (splatí poskytnutý úvěr) [3]. Budou-li závazky z předmětných smluv součástí společného jmění manželů, je povinen spoludlužník platit závazky společně a nerozdílně s klientem. Jiný spoludlužník (ručitel) má stejné závazky jako žadatel a je povinen společně a nerozdílně je plnit a v případě úmrtí klienta na něj přecházejí veškerá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající. V případě, že se klient dostane do prodlení s placením nejméně dvou splátek, požadují od klienta podepsání dohody o srážkách z příjmu. Rovněž je zde možné sjednat pojištění úvěrových splátek ke krytí následujících rizik: smrt, plná invalidita, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání pojištěného. Při uzavření smlouvy o prodeji na splátky ručí zákazník samozřejmě vrácením zboží v případě, že nebude plnit podmínky smlouvy. Ručení nemovitostí se v tomto případě nevyžaduje, ale ručení třetí osobou při úvěrech nad 30 tis. Kč je již běžnou praxí. Klient se také může pojistit jako u bankovních půjček proti nemožnosti splácení při dlouhodobé nemoci, plné invaliditě nebo úmrtí. Viz soubor: A) pro dlouhodobou nemoc, ztrátu zaměstnání, plnou invaliditu nebo úmrtí soubor B). Pojištění zajišťuje např. společnost CARDIF PRO VITA. Soubor pojištění: A) klient musí být mladší 65 let, nebýt poživatelem částečného ani plného invalidního důchodu, být dle svého vědomí zdráv, nebýt v pracovní neschopnosti v uplynulých 12 měsících déle jak 30 dní po sobě jdoucích. Výše pojištění činí 3,43 % ze sjednané výše pravidelné měsíční splátky dle úvěrové smlouvy, B) musí klient kromě podmínek ze souboru A) splňovat, že je zaměstnán na dobu neurčitou déle jak 12 měsíců po sobě jdoucích a není ve výpovědním řízení. Výše pojištění je 5,88 % ze sjednané pravidelné měsíční splátky dle úvěrové smlouvy [9]. 14

14 1.3 Analýza účelovosti úvěru Spotřebitelské úvěry u bankovních ústavů jsou dvojího druhu. Tzv. účelové úvěry, kdy nejsou peníze převedeny na účet klienta, ale banka po obdržení dokladu na nákup zboží jej zaplatí za klienta. Většinou bývají podmínky pro účelový úvěr o desetiny procenta až procenta výhodnější než u neúčelových. U účelových úvěrů na větší částky, např. na rekonstrukci bytu, hradí banka za klienta faktury a ostatní závazky týkající se dané rekonstrukce. Administrativní proces se založením tohoto produktu je ovšem zdlouhavější než např. u prodeje na splátky. Neúčelové úvěry jsou využívány častěji. Nemusí bance dokládat, na co si peníze půjčuje. Podmínky pro neúčelové úvěry jsou většinou méně výhodné než ty účelové. Příklady použití neúčelových úvěrů: na nákup spotřebních předmětů (včetně úhrady nákladů za dodávku zboží a jeho instalaci), nových i ojetých automobilů na zaplacení služeb na úhradu nákladů spojených s modernizací bytu či domu (pořízení stavebního materiálu a zařizovacích předmětů včetně úhrady prací dodavatele), které nelze řešit poskytnutím úvěru na nemovitý majetek na úhradu dalších nákladů osobní spotřeby (dovolená, léčebný nebo lázeňský pobyt, studium v zahraničí apod.) na úhradu jiných závazků (např. vypořádání zaniklého SJM, dědiců, úhrada soudních a notářských poplatků, finanční vyrovnání mezi občany při převodu užívacího práva k bytu, koupě předmětů osobní spotřeby mezi občany) na úhradu členského podílu v bytovém družstvu nebo družstvu nájemníků bytových a nebytových jednotek (garáže), úhrada investičního úvěru při bezúplatném převodu družstevního bytu do vlastnictví občana na úhradu závazků vůči obci v souvislosti s výstavbou nových obecních bytů či modernizací a rekonstrukcí bytového fondu obce (např. tzv. předplacení nájemného se závazkem obce o uzavření budoucí nájemní či kupní smlouvy na byt). Nebankovní ústavy jsou založeny na půjčkách na cokoli, tudíž účelové úvěry nejsou jejich produktem. S tímto typem je spojena administrativa při proplácení doložených faktur. Naopak prodeje na splátky jsou ryze účelové úvěry, kdy klient splácí za koupi konkrétního zboží. 15

15 1.4 Analýza výše úvěru a doba trvání Bankovní ústavy mají stanoven dolní a horní limit úvěru. Dolní limit je od 20 tis. Kč. Menší částky u bank nelze půjčit. Horní limit je stanoven na 500 až 600 tis. Kč. Výjimkou je např. Česká spořitelna, která poskytuje účelový spotřebitelský úvěr od 100 tis. Kč a horní limit nemá stanoven. Doba trvání úvěru je samozřejmě závislá na výšce úvěru a výšce splátek. Banky proto mají horní mantinel pro splácení úvěru od 1 roku do 10 let. Nebankovní úvěry jsou odlišné ve stanovení horního a dolního limitu. Zaměřují se na půjčky již od 3 tis. Kč, které banky nepůjčují, a horní limit je většinou maximálně do 200 až 300 tis. Kč. Doba splácení je kratší než u bank. Pohybuje se od 27 týdnů až do 4 let. Tím, že úvěr nebývá zajištěn jako u bankovních úvěrů (nejlépe nemovitostí), požadují kratší dobu na splacení. Nejsou výjimkou i týdenní intervaly pro splátky úvěru. Výše úvěru u splátkového prodeje je závislá na ceně zakoupeného zboží. Tudíž se pohybuje v řádu tisíců až po desítky tisíc. Doba splacení bývá také spíše kratší než u bank. Doba splatnosti se určuje v měsících. Většinou mají stanovenou maximální dobu na 48 měsíců. 1.5 Analýza nákladovosti Způsob splácení a výše splátek musí být sjednány v úvěrové smlouvě. Je několik způsobů splacení: konstantními anuitami po celou dobu splácení ve stejné výši se mění poměr úmor/úrok pravidelnými splátkami (ročně, pololetně, čtvrtletně) je dána pevná výše úmoru a zároveň se splácí i úrok splatný najednou v době splatnosti splatný v danou dobu najednou, ale úrok se platí dle sjednaných period (3, 6, 12 měsíců) splatný po uplynutí výpovědní lhůty, úrok je splácen dle sjednaných period. Bankovní poplatky a služby jsou osvobozeny od DPH dle 51/1 pís.c) zákona 235/2004 Sb. Pro posouzení finanční náročnosti úvěru je hlavním ukazatelem RPSN neboli roční procentní sazba nákladů. Hlavní položkou RPSN je úroková míra. RPSN má zahrnovat veškeré náklady spojené s úvěrem, proto jeho dalšími položkami jsou: poplatky vztahující se k posouzení žádosti o úvěr poplatky za uzavření smlouvy poplatky za správu úvěru 16

16 poplatky za vedení účtu poplatky ze převody peněžních prostředků první navýšená splátka pojištění schopnosti splácet. Mohou být i jiné, záleží na nabídce daného ústavu, který úvěr poskytuje. Dále si mohou účtovat další náklady, které nejsou součástí RPSN např.: poplatek za změnu smluvních podmínek sankce za předčasné splacení úvěru poplatek za hotovostní splátku úvěru poplatek za mimořádnou splátku poplatky za výzvy k zaplacení dlužné částky. Bankovní ústavy udávají své poplatky transparentně. Klient si může předem zjistit, které poplatky banka za spotřebitelský účet požaduje i jaká je úroková míra. U nebankovních produktů již vzniká problém. Ceník služeb vždy není veřejně dostupný. Částku RPSN klient zjistí až při podpisu smlouvy. Kontrolní výpočet RPSN si může provést na on-line kalkulačkách, pokud zná výši měsíčních splátek a délku doby splácení. U prodeje na splátky je klient také seznámen s výší RPSN až při vystavení konkrétní smlouvy. V nabídkách všech ústavů se vyskytuje RPSN uváděné v podobě:,,rpsn od.., což je pouze orientační informace. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr je procentní podíl z dlužné částky, který je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli za období 1 roku a vyjadřuje se dle závazně stanoveného vzorce [2]. VÝPOČET RPSN: K je pořadové číslo úvěru téže osobě K je číslo splátky AK je výše půjčky číslo K AK je výše splátky číslo K m je číslo poslední půjčky m je číslo poslední splátky tk je interval, vyjádřený v letech, ode dne půjčky číslo1 do termínů následných půjček číslo 2 až m tk je interval, vyjádřený v letech, ode dne půjčky číslo 1 do termínu splátek nebo úhrad poplatků číslo 1 až m i je roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr 17

17 RPSN je sazba roční, tedy při jiných intervalech (týdenních, měsíčních, čtvrtletních) se sazba přepočítává. Pokud začne probíhat exekuce viz.bod 1.6, bude muset klient uhradit další poplatky spojené s exekucí. Např. odměna exekutorovi ve výši 15 % z vymáhaného dluhu, nejméně 3 tis. Kč, náklady věřitele spojené s vymáháváním dluhu ve výši většinou 2 až 2,5 tis. Kč a nejméně 1 tis. Kč na náklady exekučního řízení. 1.6 Analýza dopadů při nesplácení úvěru České banky jsou v poskytování spotřebních úvěrů přísnější než nebankovní instituce. Je to evidentní na tvrdších podmínkách pro poskytnutí úvěru, ale pro klienta relativně bezpečnější. Banky vidí ve svých klientech dlouhodobé partnery i pro ostatní finanční služby, proto si individuálně ověřují klienty a snaží se o výhodné podmínky pro obě strany. Pro investory a lidi, kteří chtějí aktivně nakládat se svými penězi, by měla platit jedna zásada: Buďme stejně opatrní jako banka ve zkoumání investice, ale buďme daleko odvážnější v jejím výběru [4]. Smlouva musí být uzavřena písemně a klient by si ji měl vždy pečlivě prostudovat ještě před jejím podpisem. Pokud by klient uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo by podstatné údaje zamlčel, dopustil by se trestného činu úvěrového podvodu podle 250b zákona 140/1961 Sb. Klient se podpisem zavazuje k řádnému splácení úvěru. V případě nedodržení smluvních ujednání mu hrozí platba úroku z prodlení a smluvní pokuta dle sazebníku. Pokud má klient více pohledávek u téhož ústavu, může si je věřitel započíst u nejstarší pohledávky. Ve smlouvě bývá dále uvedeno, zda může ústav pohledávku postoupit třetí osobě bez oznámení klientovi. Může také zastavit čerpání úvěru, odstoupit od smlouvy, požadovat celé splacení úvěru. Pokud byla smlouva zajištěna, dojde k realizaci zajištění, které bylo poskytnuto. Může se stát, že klient ručil nepřiměřeně vysokým zajištěním, a i přesto musí být postoupeno věřiteli. Mnoho úvěrů, hlavně těch, které byly sjednány bez jakéhokoli zajištění, může skončit až soudní exekucí na majetek klienta. Při nesplacení úvěru zajištěného nemovitostí může být vydán exekuční příkaz, což znamená, že majitel o svou konkrétní nemovitost přijde. Další příklad exekuce je zápis usnesení o nařízení exekuce. Na základě usnesení, které vydá soud, je zákaz nakládání s veškerým majetkem na určitou dobu. Zápis provede katastrální úřad ke konkrétní osobě a slouží hlavně jako výstraha. V případě, že klient neplní své závazky ze smlouvy, může být zařazen do registru neplatičů. Vedle řady menších systémů zjišťujících kreditní hodnotu klienta existuje v principu Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI), které od 1. ledna 2006 sdílejí svá data. Oba registry obsahují nejen negativní, ale i pozitivní informace o platební morálce a bonitě klientů bank (BRKI) a leasingových či splátkových společností (NRKI) [4]. 18

18 Členskými společnostmi BRKI je již okolo 95 % bankovního trhu a v NRKI okolo 50 % splátkového trhu. Např.: Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s., GE money Bank, a.s., KB, a.s., Raiffeisenbank a.s. atd., z nebankovních společností např.: GE Money Multiservis, a.s., ČSOB Leasing. Dnes existují instituce, které se zabývají pomocí osobám, jež se dostaly do potíží při splácení spotřebitelských úvěrů. Jsou to např.: Sdružení SPES Občanské poradny Charita Česká republika Zabývají se především finančním a právním poradenstvím. Kontrolou náležitostí spotřebitelských smluv se zabývá Česká obchodní inspekce. 19

19 2 Praktická část 2.1 Komparace sledovaných spotřebitelských úvěrů dle kritérií Tab. č. 2 Výsledné ukazatele Ústav Česká spořitelna Raiffeisenbank Volksbank Produkt Hotovostní úvěr Rychlá půjčka Spotřebitelský úvěr dostupnost prokázání příjmů zajištění FO-občan ČR, trvalý či přechodný pobyt, FO cizí státní příslušník s povoleným trvalým pobytem, FO cizozemec s přechodným pobytem na území ČR pokud nemá účet v ČS, musí doložit potvrzení o příjmech, OSVČ daňové přiznání, doklad o zaplacení daně, oprávnění podnikat do 500 tis. Kč bez zajištění, zástavní právo k pohledávce vkladu osoba starší 18 let, občan ČR nebo dlouholeté vízum doklad o příjmu, pevná linka domů nebo do zaměstnání do 200 tis. Kč bez zajištění ručitelem, pro FO s běžným účtem ve Volksbank, FO v zaměstnaneckých pozicích, činným ve svobodném povolání, podnikatelům a živnostníkům, občan ČR - dva průkazy totožnosti, občan jiného státu - pas, povolení k trvalému pobytu měsíční výpis z účtu, kam je zasílána mzda, nebo výplatní pásky za poslední 3 měsíce, u živnostníka živnostenský list, výpis z OR, daňová přiznání za poslední zdaňovací období potvrzená FÚ, potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ individuální, dohodou o srážkách ze mzdy účelovost neúčelový, vyplácený v hotovosti nebo na účet neúčelový neúčelový, slouží k nákupu služeb, movitých věcí k osobní potřebě výše úvěru min.30 tis. Kč, max.- dle možností klienta splácet tis. Kč tis. Kč doba trvání do 72 měsíců 6-72 měsíců 1-6 let úrok min.úroková sazba od 12 % p.a. od 7,30 % p.a. od 12,90 % p.a. RPSN od 15,89 % p.a. od 11,3 % p.a. od 13,46 % p.a. 20

20 jiné poplatky sankce 0,8 % za poskytnutí úvěru z požadované hodnoty úvěru, poplatek za správu ročně 588,- Kč, změna sml.podmínek 0,2 % z aktuálního zůstatku, mimořádná splátka 4 % z výše mimořádné splátky, hotovostní splátka 45,-Kč, poj. A) 95,- Kč B) 135,- Kč upomínky 300,- Kč, úrok z prodlení individuální obvykle o 25 % p.a. z nesplacené platby části úvěru poskytnutí úvěru zdarma, pojištění půjčky typ A zdarma, platba hotově 50,- Kč,,99,- Kč správa účtu, změna smlouvy 1000,-Kč, mimořádná splátka 4% ze splátky, první tři měsíce vedení ekonta - zdarma 1.upomínka 200,- Kč, 2.:300,- Kč, 3.:500,- Kč, úrok z prodlení 29 % p.a. z nesplacené platby části úvěru 1 % z výše úvěru za zpracování /součást úvěru/, vedení úvěrového účtu 50,- Kč, změna podmínek 500,- Kč upomínka za nesplácení 500,- Kč, sankční úrok 26 % p.a. z nesplacené platby části úvěru splácení Zdroj: [6, 11, 16] pravidelnými měsíčními splátkami, odložení splátek - NELZE pravidelné anuitní splácení odložení splátek NELZE anuitní ke 20. dni v měsíci odložení splátek NELZE V tab. č. 2 jsou popsány podmínky, za kterých banky poskytují spotřebitelský úvěr. Je dostupný fyzické osobě od 18 let po prokázání příjmů. Banky poskytují úvěr od 20 tis. Kč do maximální výše 500 tis. Kč se splatností nejdéle do 6 let. Nabízejí úvěry od 7,3 % p.a., ale RPSN je vždy o několik procent vyšší. Mají další jiné poplatky, a to za vedení účtu, za schválení úvěru. Pojištění proti nemožnosti splácení má Raiffeisenbank zdarma, Česká spořitelna poskytuje tuto službu samostatně, Volksbank pojištění neposkytuje vůbec. Způsob výpočtu úroku z prodlení mají shodný, liší se v částce za upomínky. 2.2 Vybraný příklad spotřebitelského úvěru Rodina: manžel: průměrná čistá mzda za 3 měsíce: ,- Kč manželka: na RD: rodičovský příspěvek: děti: 2 nezletilé děti celkem 7 600,- Kč ,- Kč - ostatní výdaje: inkaso 5 500,- Kč běžné měsíční výdaje benzín, údržba auta volné prostředky 9 000,- Kč 2 500,- Kč 3 100,- Kč Maximální výše splátky, kterou mohou měsíčně použít na náklady úvěru, je 2 500,- Kč. Potřebují vybavit domácnost (pračka, lednice, myčka, mikrovlnná trouba, TV). Naformátováno: Nadpis 2, Odsazení: První řádek: 0 cm, Řádkování: jednoduché Naformátováno: Zarovnat do bloku, Tabulátory: 1,59 cm, (Zarovnání vlevo) + 9,21 cm, (Zarovnání vlevo) Naformátováno: Zarovnat do bloku, Tabulátory: 1,59 cm, (Zarovnání vlevo) + 4,13 cm, (Zarovnání vlevo) + 9,21 cm, (Zarovnání vlevo) Naformátováno: Zarovnat do bloku, Odsazení: Před: 2,5 cm, První řádek: 1,25 cm, Tabulátory: 4,13 cm, (Zarovnání vlevo) + 9,21 cm, (Zarovnání vlevo) Naformátováno: Zarovnat do bloku, Tabulátory: 4,13 cm, (Zarovnání vlevo) + 9,21 cm, (Zarovnání vlevo) 21

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

mhypotéka Zásady poskytování hypotečních úvěrů Platnost a účinnost od: 07.06.2011 1 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1.POJEM HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1.2.DRUHY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 1.3.ŽADATEL 1.3.1. Parametry Žadatele 1.3.2.

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH311 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více