VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Radmila Odehnalová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Oldřich Šoba

2 Abstrakt Tato práce analyzuje a komparuje dle stanovených kritérií vybrané formy externího financování pořízení spotřebního zboží. Na základě této analýzy a komparace jsou poté stanoveny výhody a nevýhody uvedených forem. Dalším cílem je vytvořit doporučení pro jejich využití a tato doporučení jsou diskutována s alternativními zdroji. Abstract Diese Arbeit analysiert und kompariert nach der festgelegten Kriterien die ausgewählten Formen von Außenfinanzierung der Anschaffung des Bedarfsartikels. Auf der Basis diese Analyse und Koparation werden die Vor-und Nachteile genannten Formen definiert. Nächstes Ziel ist die Empflehlungen für ihren Verwendung zu bilden. Diese Empfelungen sind mit alternativen Quellen diskutiert.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím literatury, která je uvedena v seznamu. Ve Znojmě dne 24. dubna 2009 podpis autora

4 Poděkování Děkuji panu Ing. Oldřichu Šobovi, vedoucímu mé bakalářské práce, za cenné připomínky a rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

5 Obsah Abstrakt...2 Prohlášení...3 Poděkování...4 Obsah...6 Úvod...7 Cíl práce a metodika Teoretická část Analýza dostupnosti Analýza zajištění úvěru Analýza účelovosti úvěru Analýza výše úvěru a doba trvání Analýza nákladovosti Analýza dopadů při nesplácení úvěru Praktická část Komparace sledovaných spotřebitelských úvěrů dle kritérií Vybraný příklad spotřebitelského úvěru...21 Česká spořitelna Komparace nebankovních úvěrů dle kritérií Vybraný příklad nebankovní půjčky Komparace sledovaných prodejů na splátky dle kritérií Vybraný příklad prodeje na splátky Stanovená doporučení Soubor doporučení...38 Závěr...42 Použití zdroje...43

6 Úvod Spotřebitelské úvěry se staly velmi vyhledávaným produktem. Před rokem 1989 fungoval pouze tzv. Multiservis na nákup elektroniky. Většinu půjček na spotřební zboží tvořily státem organizované novomanželské půjčky s úrokem méně než 1%, lidé museli dokladovat nákup zboží a výběr byl omezen na věci, které sloužily celé rodině např. pračky, lednice, TV, nábytek apod. Ostatní, kteří nesplňovali podmínky pro novomanželskou půjčku, běžně šetřili na nové spotřební zboží několik let. Dnes je možné na spotřebitelský úvěr nakoupit téměř vše. Např. nemovitosti, spotřební zboží, dovolené, lázeňské pobyty, auta, úhrady jiných závazků a podobně. Růst spotřebitelských úvěrů, a tím zadluženost rodin od roku 1990 roste téměř exponenciálně. Řada rodin se dostala do vážných finančních problémů díky své finanční negramotnosti a neuvážlivými půjčkami. Život dnešních rodin by však bez možností spotřebitelských úvěrů v naší středoevropské civilizaci nebyl možný. Začínající rodiny nemají prostředky na nákup nezbytného vybavení, proto jsou tyto úvěry stále vyhledávané. Nabídka produktů na zajištění těchto potřeb je poměrně velká. Mnoho lidí je v situaci, kdy neví pro jaký produkt se rozhodnout, jaké kritérium pro výběr zvolit a jakým způsobem jednotlivé nabídky porovnat, aby se případně nedostali do finančních problémů. Zaměřila jsem se na porovnání nabídek od bankovních, nebankovních ústavů a prodeje na splátky. Jaký produkt bude pro zvoleného klienta vhodný a zda bude pro něj dostupný z hlediska finančního i z hlediska podmínek společnosti, která úvěr nebo půjčku nabízí. 7

7 Cíl práce a metodika Cílem práce bude vyhodnocení úvěrů, půjček pro daného klienta nejen z hlediska výše poplatků a přeplacení, ale z pohledu dostupnosti a možných dopadů. V závěru bude shrnuto, na co by se měl klient zaměřit před podepsáním smlouvy. V bakalářské práci bude využíváno metody analýzy: rozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu [13] a komparace: přirovnání, srovnání, porovnání [13] pro srovnání možností externího financování pořízení spotřebního zboží z pohledu zákazníka fyzické osoby. Praktická část bude zaměřena nejen na výhodnost z hlediska finančního dopadu, ale i na ostatní důležitá kritéria a možné dopady při nevhodně zvoleném produktu. V úvodní části bude provedena analýza napříč bankovními spotřebitelskými úvěry, nebankovními půjčkami, možnostmi nákupů na splátky. V části komparativní budou vyhodnoceny produkty dle uvedených kritérií na vzorku zástupců. Podbodem u jednotlivých ústavů bude zvolen konkrétní model, na kterém budou porovnány vybrané produkty s odůvodněním, proč je který pro zvoleného klienta vhodný. Kritéria, na základě kterých bude probíhat analýza, jsou: dostupnost úvěru - jaké jsou podmínky pro uzavření úvěru zajištění úvěru - zde bude zpracováno, jaké jsou možnosti zajištění úvěru účelovost úvěru - zda je možné čerpat úvěr v hotovosti, nebo bude čerpán účelově a jakou formou výše úvěru a doba trvání - jak velké částky je možno si půjčit a jaká bude doba splácení úvěru nákladovost a) porovnání nákladovosti jednotlivých úvěrů na základě RPSN b) úroková sazba (úroková míra) Nominální úroková míra představuje sjednanou úrokovou míru mezi vypůjčovatelem a poskytovatelem kapitálu a jako taková je uvedena v úvěrové smlouvě, vytištěna na plášti dluhopisu či jiným způsobem zobrazena v platném dokumentu, nebo je přinejmenším 8

8 mlčky respektována účastníky dohody. Nejdůležitějšími jejími dvěma znaky jsou délka časového období a četnost skládání úroků [2]. c) koeficient navýšení Poměr částky, kterou klient zaplatí, k částce, kterou si půjčí. Vyhodnocení bude na základě výpočtu RPSN a koeficientu navýšení, protože úroková míra je jen jednou z položek nákladovosti spotřebitelského úvěru. dopady na zákazníka při nesplácení úvěru - sankce, které čekají klienta v případě nesplácení úvěru. 9

9 1 Teoretická část Spotřebitelské úvěry jsou úvěry poskytované fyzickým osobám občanům na nepodnikatelské účely. Od komerčních úvěrů se zásadním způsobem liší z hlediska svého užití: u komerčních úvěrů plyne z úvěrovaného objektu cash flow, ze kterého se úvěr splácí. Naproti tomu spotřebitelské úvěry slouží ke krytí spotřebních výdajů, a tudíž úvěrovaný objekt přímo neprodukuje zdroje ke splácení úvěru [3]. 1.1 Analýza dostupnosti Bankovní ústavy nabízí spotřebitelský úvěr fyzické osobě starší 18 let (některé banky omezují i věkovou hranici shora např. 65 let), která je občanem ČR, cizím příslušníkem s povolením k trvalému pobytu na území ČR nebo s přechodným pobytem v ČR, má trvalý zdroj příjmů a prokáže dostatek disponibilních prostředků na splácení půjčky. V případě, že klientovi není zasílán příjem na účet u dané banky, musí doložit potvrzení o příjmu. Klient, který podniká, musí doložit: daňové přiznání za poslední zdaňovací období, doklad o zaplacení daně, doklad o povolení k podnikání. Většina ústavů požaduje, aby měl klient zřízený běžný účet v dané bance. Požadují dva doklady totožnosti (OP, cestovní pas). Není výjimkou požadovat i telefonní číslo na pevnou linku nebo na mobilní telefon s doložením vyúčtování za telefonní služby z důvodu, aby banka měla co nejvíce zdrojů pro ověření. Bonitu klienta si banky ověřují také v registru dlužníků veřejném i neveřejném. Obecně řečeno, úvěrový registr je databáze všech typů klientů, tedy fyzických osob občanů, fyzických osob podnikatelů i právnických osob, kteří jsou spojeni s poskytnutým úvěrem. Jejich účelem je poskytovat obchodním bankám (ale nejenom jim) údaje o klientech, které potřebují pro poskytování úvěrů a zamezit tak poskytování úvěrů nebonitním klientům [1]. Centrální registr úvěrů je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a je dostupný pro všechny banky a pobočky zahraničních bank působících na území České republiky bez souhlasu klienta. Vedle Centrálního registru je v ČR úvěrový registr CCB Czech Credit Burelu, a.s., který provozuje bankovní a nebankovní registr klientských informací, dále registr Solus (Sdružení na ochranu leasingové nebo splátkové společnosti). V registru CCB a Solus je poskytnutí informací a jejich ověření podmíněno písemným souhlasem klienta, že společnost může vkládat a nahlížet do registrů. 10

10 Smlouva, v níž se sjednává spotřebitelský úvěr, musí dle zákona č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. být uzavřena písemně a musí obsahovat dle 4 tohoto zákona: a) stanovení roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr způsobem uvedeným v příloze tohoto zákona, b) stanovení podmínek, za kterých může být roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr upravena a které nesmí být závislé pouze na vůli věřitele, c) stanovení maximální výše spotřebitelského úvěru, stanovení výše jednotlivých splátek, jejich počtu a přesného časového rozvržení, d) stanovení jednotlivých plateb, včetně těch, které jsou uvedeny v 2 písm. a) bodech 1 až 5. Spotřebitelským úvěrem není, 1. platba, kterou spotřebitel platí za nesplnění závazku vyplývajícího ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, 2. platba, kterou spotřebitel platí mimo kupní cenu, aniž byl na koupi poskytnut spotřebitelský úvěr, 3. platba za převod peněžních prostředků a platba za vedení účtu, který je určen ke splácení spotřebitelského úvěru; to neplatí pro případ, kdy tato platba je nepřiměřeně vysoká a kdy spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení; do celkové výše spotřebitelského úvěru se však započítává cena za přijetí platby, 4. platba související s účastí na dohodách, které se přímo neváží na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a to i tehdy, když tyto dohody mají vliv na podmínky spotřebitelského úvěru, 5. platba za pojištění nebo záruku, pokud se nejedná o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení spotřebitelského úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti, a to maximálně ve stejné výši, jako je celková výše spotřebitelského úvěru, včetně úroku a jiných plateb spojených s poskytnutím spotřebitelského úvěru, budou-li placeny spolu se spotřebitelským úvěrem; pokud jednotlivé platby nelze přesně stanovit, musí být uveden způsob jejich výpočtu e) závazek věřitele informovat spotřebitele v průběhu plnění smlouvy o všech změnách roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr, f) u smluv, ve kterých se sjednává koupě najaté věci, výši spotřebitelského úvěru, g) ustanovení o právu na splacení spotřebitelského úvěru před stanovenou lhůtou ( 11), 11

11 Spotřebitel je oprávněn splatit spotřebitelský úvěr před dobou stanovenou ve smlouvě. V takovém případě má spotřebitel nárok na snížení plateb ze spotřebitelským úvěrem souvisejících o takovou částku, aby splacením spotřebitelského úvěru před dobou splatnosti nezískal žádný z účastníků smlouvy o spotřebitelském úvěru nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků. h) podmínky, za kterých lze předčasně ukončit smluvní vztah, i) způsob placení [22]. Nebankovní úvěry jsou zastoupeny například těmito společnostmi: Cofidis, Provident, Home Credit, Essox, Cetelem a jiné, nepodléhají dozoru centrální banky, mohou si stanovovat vlastní podmínky. Jsou omezeny zákonem např. obchodní zákoník, občanský zákoník, zákonem o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Zaměřují se na rychlé dodání hotovosti až do bytu. Dolní limit půjčky mají např. už od 3 tis. Kč, což by v bankovních institucích nebylo možné (bankovní ústavy vyřizují úvěry od 20 tis. Kč, a to z důvodu nákladovosti na zpracování úvěru). Tento typ služeb využívají většinou klienti, kteří by neměli pro bankovní ústavy dostatečnou bonitu. Obecně o půjčku mohou zažádat fyzické osoby, které jsou občany ČR starší 18 let, které v době splatnosti půjčky nepřesáhnou věk 65 let. Na základě žádosti firmy posoudí klienta, zda není v jejich registru neplatičů. Např. firma Provident má Centrum vymáhání závazků a pohledávek. Zde si prověří, zda klient není evidován jako neplatící, a potom přímo v místě bydliště podepíší smlouvu a klient obdrží požadovanou půjčku. Posléze obdrží splátkovou knížku, do které obchodní zástupce zapisuje umoření dluhu dle splátek přímo při osobním výběru splátky. Minimální příjem pro poskytnutí půjčky není stanoven a záleží na individuálním posouzení. Přesto doporučují minimální výši čistého příjmu alespoň 5 tis. Kč měsíčně (mzda, plat, důchod, rodičovský příspěvek, příspěvek v mateřství, podpora v nezaměstnanosti).tyto produkty jsou vyhledávané zejména klienty, kteří mají zájem o nižší půjčky. V kamenném obchodě lze také nakupovat na spotřebitelský úvěr - tzv. prodej na splátky. Zákazník si vybere v obchodě zboží, a pokud má s sebou požadované doklady, může okamžitě podepsat smlouvu o úvěru. Podmínky k získání úvěru jsou občanství ČR a věk minimálně 18 let. Musí mít trvalý příjem ze zaměstnaneckého poměru, podnikatelský příjem nebo pobírat důchod apod. Požadují telefon do zaměstnání a při půjčce nad 30 tis. Kč i telefon domů /i mobilní/. Dokládají se dva doklady: OP, ŘP, pas, OK karta, bankovní karta nebo zbrojní pas. Dalším povinným dokladem je vyúčtování za telefon. Ve velké míře již nepožadují potvrzení o příjmech při nákupu zboží do 20 tis. Kč. Nebankovní 12

12 instituce již také zpřísnily podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Obecně se řídí heslem: Každému zákazníkovi půjčíme pouze tolik, kolik je schopen bezpečně splácet. Je to ovlivněno zaměstnaností v regionu a obdobím, v němž se nachází ekonomika státu ( současná ekonomická krize). Z výsledků kontrol ČOI (Česká obchodní inspekce) v roce 2008, které se týkaly náležitostí smluv sjednávajících spotřebitelský úvěr, vyplývá, že u 50 % byly shledány nedostatky, neboť uvedené smlouvy neobsahovaly veškeré zákonem stanovené náležitosti. V reklamách či nabídkách spotřebitelského úvěru bylo shledáno porušení zákona v 18 % případů [8]. 1.2 Analýza zajištění úvěru Tab. č. 1 Přehled základních druhů (forem) zajištění úvěrů Druh zajištění OSOBNÍ VĚCNÉ Akcesorické Ručení Akcesorické Abstraktní Depotní směnka Abstraktní zástavní Zdroj: [3] právo Cese pohledávek a práv Pojmem zajištění úvěru v širším slova smyslu rozumíme veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splácení úvěru, včetně úroků [3]. Zajištění spotřebitelských úvěrů u bankovních ústavů má vliv na výši úrokové míry produktu. Většina bank dnes přistupuje ke klientovi individuálně. Nejdříve si provede prověrku úvěrové způsobilosti klienta (bonity). Limituje výši úvěru pro jednotlivé klienty. Pokud klient bude ochoten ručit vhodnou nemovitostí, je pro banku klientem s lepší bonitou než klient bez nemovitého zajištění. Zajištění formou majetku patří mezi věcné zajištění. Další způsob, dnes již méně požadovaný, je zajištění třetí osobou (osobní), která vstupuje v podstatě do stejného rizika jako klient, který žádá o půjčku. Akcesorické zajištění je spojeno s konkrétní pohledávkou. Zanikne-li pohledávka, zaniká zaručení. Abstraktní zajištění je takové, kdy s uspokojením pohledávky zajištění nezaniká, ale dává možnost využívat tohoto zajištění k opakovaně poskytovaným úvěrům. Jednou z možností zajištění je také uzavření životního pojištění, jehož plnění by pokrylo náklady úvěru při nemožnosti klienta splácet. Další možností je zajištění plněním ze stavebního spoření. Některé banky si zajišťují úvěry podepsáním bianco směnky (depotní směnky). Její použití musí být upraveno ve smluvních podmínkách, aby nebyla možnost zneužití. Při uzavření 13

13 smlouvy o spotřebitelském úvěru u bankovních institucí má také klient možnost pojistit si schopnost splácet dluh. Nabízí se dvě možnosti např. u České spořitelny a.s. A) pro případ pracovní neschopnosti, invalidity, smrti 0,0333 % z výše poskytnutého úvěru (při úvěru 100 tis. Kč: 3,33 tis. Kč /rok) B) pro případ pracovní neschopnosti, invalidity, smrti, ztráty zaměstnání 0,0473 % z výše poskytnutého úvěru. Náklady na úvěr jsou vyšší, ale pro klienta je to možnost pro nižší úrokovou míru spotřebitelského úvěru z důvodu splnění zajištění úvěru. Zajištění u nebankovních společností vyplývá z všeobecných podmínek. Nejčastěji se praktikují ručitelé, což patří do formy osobního zajištění. Podstatou ručení je jednostranné písemné prohlášení právnické či fyzické osoby vůči bance, že uspokojí její určitou pohledávku (splatí poskytnutý úvěr) [3]. Budou-li závazky z předmětných smluv součástí společného jmění manželů, je povinen spoludlužník platit závazky společně a nerozdílně s klientem. Jiný spoludlužník (ručitel) má stejné závazky jako žadatel a je povinen společně a nerozdílně je plnit a v případě úmrtí klienta na něj přecházejí veškerá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající. V případě, že se klient dostane do prodlení s placením nejméně dvou splátek, požadují od klienta podepsání dohody o srážkách z příjmu. Rovněž je zde možné sjednat pojištění úvěrových splátek ke krytí následujících rizik: smrt, plná invalidita, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání pojištěného. Při uzavření smlouvy o prodeji na splátky ručí zákazník samozřejmě vrácením zboží v případě, že nebude plnit podmínky smlouvy. Ručení nemovitostí se v tomto případě nevyžaduje, ale ručení třetí osobou při úvěrech nad 30 tis. Kč je již běžnou praxí. Klient se také může pojistit jako u bankovních půjček proti nemožnosti splácení při dlouhodobé nemoci, plné invaliditě nebo úmrtí. Viz soubor: A) pro dlouhodobou nemoc, ztrátu zaměstnání, plnou invaliditu nebo úmrtí soubor B). Pojištění zajišťuje např. společnost CARDIF PRO VITA. Soubor pojištění: A) klient musí být mladší 65 let, nebýt poživatelem částečného ani plného invalidního důchodu, být dle svého vědomí zdráv, nebýt v pracovní neschopnosti v uplynulých 12 měsících déle jak 30 dní po sobě jdoucích. Výše pojištění činí 3,43 % ze sjednané výše pravidelné měsíční splátky dle úvěrové smlouvy, B) musí klient kromě podmínek ze souboru A) splňovat, že je zaměstnán na dobu neurčitou déle jak 12 měsíců po sobě jdoucích a není ve výpovědním řízení. Výše pojištění je 5,88 % ze sjednané pravidelné měsíční splátky dle úvěrové smlouvy [9]. 14

14 1.3 Analýza účelovosti úvěru Spotřebitelské úvěry u bankovních ústavů jsou dvojího druhu. Tzv. účelové úvěry, kdy nejsou peníze převedeny na účet klienta, ale banka po obdržení dokladu na nákup zboží jej zaplatí za klienta. Většinou bývají podmínky pro účelový úvěr o desetiny procenta až procenta výhodnější než u neúčelových. U účelových úvěrů na větší částky, např. na rekonstrukci bytu, hradí banka za klienta faktury a ostatní závazky týkající se dané rekonstrukce. Administrativní proces se založením tohoto produktu je ovšem zdlouhavější než např. u prodeje na splátky. Neúčelové úvěry jsou využívány častěji. Nemusí bance dokládat, na co si peníze půjčuje. Podmínky pro neúčelové úvěry jsou většinou méně výhodné než ty účelové. Příklady použití neúčelových úvěrů: na nákup spotřebních předmětů (včetně úhrady nákladů za dodávku zboží a jeho instalaci), nových i ojetých automobilů na zaplacení služeb na úhradu nákladů spojených s modernizací bytu či domu (pořízení stavebního materiálu a zařizovacích předmětů včetně úhrady prací dodavatele), které nelze řešit poskytnutím úvěru na nemovitý majetek na úhradu dalších nákladů osobní spotřeby (dovolená, léčebný nebo lázeňský pobyt, studium v zahraničí apod.) na úhradu jiných závazků (např. vypořádání zaniklého SJM, dědiců, úhrada soudních a notářských poplatků, finanční vyrovnání mezi občany při převodu užívacího práva k bytu, koupě předmětů osobní spotřeby mezi občany) na úhradu členského podílu v bytovém družstvu nebo družstvu nájemníků bytových a nebytových jednotek (garáže), úhrada investičního úvěru při bezúplatném převodu družstevního bytu do vlastnictví občana na úhradu závazků vůči obci v souvislosti s výstavbou nových obecních bytů či modernizací a rekonstrukcí bytového fondu obce (např. tzv. předplacení nájemného se závazkem obce o uzavření budoucí nájemní či kupní smlouvy na byt). Nebankovní ústavy jsou založeny na půjčkách na cokoli, tudíž účelové úvěry nejsou jejich produktem. S tímto typem je spojena administrativa při proplácení doložených faktur. Naopak prodeje na splátky jsou ryze účelové úvěry, kdy klient splácí za koupi konkrétního zboží. 15

15 1.4 Analýza výše úvěru a doba trvání Bankovní ústavy mají stanoven dolní a horní limit úvěru. Dolní limit je od 20 tis. Kč. Menší částky u bank nelze půjčit. Horní limit je stanoven na 500 až 600 tis. Kč. Výjimkou je např. Česká spořitelna, která poskytuje účelový spotřebitelský úvěr od 100 tis. Kč a horní limit nemá stanoven. Doba trvání úvěru je samozřejmě závislá na výšce úvěru a výšce splátek. Banky proto mají horní mantinel pro splácení úvěru od 1 roku do 10 let. Nebankovní úvěry jsou odlišné ve stanovení horního a dolního limitu. Zaměřují se na půjčky již od 3 tis. Kč, které banky nepůjčují, a horní limit je většinou maximálně do 200 až 300 tis. Kč. Doba splácení je kratší než u bank. Pohybuje se od 27 týdnů až do 4 let. Tím, že úvěr nebývá zajištěn jako u bankovních úvěrů (nejlépe nemovitostí), požadují kratší dobu na splacení. Nejsou výjimkou i týdenní intervaly pro splátky úvěru. Výše úvěru u splátkového prodeje je závislá na ceně zakoupeného zboží. Tudíž se pohybuje v řádu tisíců až po desítky tisíc. Doba splacení bývá také spíše kratší než u bank. Doba splatnosti se určuje v měsících. Většinou mají stanovenou maximální dobu na 48 měsíců. 1.5 Analýza nákladovosti Způsob splácení a výše splátek musí být sjednány v úvěrové smlouvě. Je několik způsobů splacení: konstantními anuitami po celou dobu splácení ve stejné výši se mění poměr úmor/úrok pravidelnými splátkami (ročně, pololetně, čtvrtletně) je dána pevná výše úmoru a zároveň se splácí i úrok splatný najednou v době splatnosti splatný v danou dobu najednou, ale úrok se platí dle sjednaných period (3, 6, 12 měsíců) splatný po uplynutí výpovědní lhůty, úrok je splácen dle sjednaných period. Bankovní poplatky a služby jsou osvobozeny od DPH dle 51/1 pís.c) zákona 235/2004 Sb. Pro posouzení finanční náročnosti úvěru je hlavním ukazatelem RPSN neboli roční procentní sazba nákladů. Hlavní položkou RPSN je úroková míra. RPSN má zahrnovat veškeré náklady spojené s úvěrem, proto jeho dalšími položkami jsou: poplatky vztahující se k posouzení žádosti o úvěr poplatky za uzavření smlouvy poplatky za správu úvěru 16

16 poplatky za vedení účtu poplatky ze převody peněžních prostředků první navýšená splátka pojištění schopnosti splácet. Mohou být i jiné, záleží na nabídce daného ústavu, který úvěr poskytuje. Dále si mohou účtovat další náklady, které nejsou součástí RPSN např.: poplatek za změnu smluvních podmínek sankce za předčasné splacení úvěru poplatek za hotovostní splátku úvěru poplatek za mimořádnou splátku poplatky za výzvy k zaplacení dlužné částky. Bankovní ústavy udávají své poplatky transparentně. Klient si může předem zjistit, které poplatky banka za spotřebitelský účet požaduje i jaká je úroková míra. U nebankovních produktů již vzniká problém. Ceník služeb vždy není veřejně dostupný. Částku RPSN klient zjistí až při podpisu smlouvy. Kontrolní výpočet RPSN si může provést na on-line kalkulačkách, pokud zná výši měsíčních splátek a délku doby splácení. U prodeje na splátky je klient také seznámen s výší RPSN až při vystavení konkrétní smlouvy. V nabídkách všech ústavů se vyskytuje RPSN uváděné v podobě:,,rpsn od.., což je pouze orientační informace. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr je procentní podíl z dlužné částky, který je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli za období 1 roku a vyjadřuje se dle závazně stanoveného vzorce [2]. VÝPOČET RPSN: K je pořadové číslo úvěru téže osobě K je číslo splátky AK je výše půjčky číslo K AK je výše splátky číslo K m je číslo poslední půjčky m je číslo poslední splátky tk je interval, vyjádřený v letech, ode dne půjčky číslo1 do termínů následných půjček číslo 2 až m tk je interval, vyjádřený v letech, ode dne půjčky číslo 1 do termínu splátek nebo úhrad poplatků číslo 1 až m i je roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr 17

17 RPSN je sazba roční, tedy při jiných intervalech (týdenních, měsíčních, čtvrtletních) se sazba přepočítává. Pokud začne probíhat exekuce viz.bod 1.6, bude muset klient uhradit další poplatky spojené s exekucí. Např. odměna exekutorovi ve výši 15 % z vymáhaného dluhu, nejméně 3 tis. Kč, náklady věřitele spojené s vymáháváním dluhu ve výši většinou 2 až 2,5 tis. Kč a nejméně 1 tis. Kč na náklady exekučního řízení. 1.6 Analýza dopadů při nesplácení úvěru České banky jsou v poskytování spotřebních úvěrů přísnější než nebankovní instituce. Je to evidentní na tvrdších podmínkách pro poskytnutí úvěru, ale pro klienta relativně bezpečnější. Banky vidí ve svých klientech dlouhodobé partnery i pro ostatní finanční služby, proto si individuálně ověřují klienty a snaží se o výhodné podmínky pro obě strany. Pro investory a lidi, kteří chtějí aktivně nakládat se svými penězi, by měla platit jedna zásada: Buďme stejně opatrní jako banka ve zkoumání investice, ale buďme daleko odvážnější v jejím výběru [4]. Smlouva musí být uzavřena písemně a klient by si ji měl vždy pečlivě prostudovat ještě před jejím podpisem. Pokud by klient uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo by podstatné údaje zamlčel, dopustil by se trestného činu úvěrového podvodu podle 250b zákona 140/1961 Sb. Klient se podpisem zavazuje k řádnému splácení úvěru. V případě nedodržení smluvních ujednání mu hrozí platba úroku z prodlení a smluvní pokuta dle sazebníku. Pokud má klient více pohledávek u téhož ústavu, může si je věřitel započíst u nejstarší pohledávky. Ve smlouvě bývá dále uvedeno, zda může ústav pohledávku postoupit třetí osobě bez oznámení klientovi. Může také zastavit čerpání úvěru, odstoupit od smlouvy, požadovat celé splacení úvěru. Pokud byla smlouva zajištěna, dojde k realizaci zajištění, které bylo poskytnuto. Může se stát, že klient ručil nepřiměřeně vysokým zajištěním, a i přesto musí být postoupeno věřiteli. Mnoho úvěrů, hlavně těch, které byly sjednány bez jakéhokoli zajištění, může skončit až soudní exekucí na majetek klienta. Při nesplacení úvěru zajištěného nemovitostí může být vydán exekuční příkaz, což znamená, že majitel o svou konkrétní nemovitost přijde. Další příklad exekuce je zápis usnesení o nařízení exekuce. Na základě usnesení, které vydá soud, je zákaz nakládání s veškerým majetkem na určitou dobu. Zápis provede katastrální úřad ke konkrétní osobě a slouží hlavně jako výstraha. V případě, že klient neplní své závazky ze smlouvy, může být zařazen do registru neplatičů. Vedle řady menších systémů zjišťujících kreditní hodnotu klienta existuje v principu Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI), které od 1. ledna 2006 sdílejí svá data. Oba registry obsahují nejen negativní, ale i pozitivní informace o platební morálce a bonitě klientů bank (BRKI) a leasingových či splátkových společností (NRKI) [4]. 18

18 Členskými společnostmi BRKI je již okolo 95 % bankovního trhu a v NRKI okolo 50 % splátkového trhu. Např.: Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s., GE money Bank, a.s., KB, a.s., Raiffeisenbank a.s. atd., z nebankovních společností např.: GE Money Multiservis, a.s., ČSOB Leasing. Dnes existují instituce, které se zabývají pomocí osobám, jež se dostaly do potíží při splácení spotřebitelských úvěrů. Jsou to např.: Sdružení SPES Občanské poradny Charita Česká republika Zabývají se především finančním a právním poradenstvím. Kontrolou náležitostí spotřebitelských smluv se zabývá Česká obchodní inspekce. 19

19 2 Praktická část 2.1 Komparace sledovaných spotřebitelských úvěrů dle kritérií Tab. č. 2 Výsledné ukazatele Ústav Česká spořitelna Raiffeisenbank Volksbank Produkt Hotovostní úvěr Rychlá půjčka Spotřebitelský úvěr dostupnost prokázání příjmů zajištění FO-občan ČR, trvalý či přechodný pobyt, FO cizí státní příslušník s povoleným trvalým pobytem, FO cizozemec s přechodným pobytem na území ČR pokud nemá účet v ČS, musí doložit potvrzení o příjmech, OSVČ daňové přiznání, doklad o zaplacení daně, oprávnění podnikat do 500 tis. Kč bez zajištění, zástavní právo k pohledávce vkladu osoba starší 18 let, občan ČR nebo dlouholeté vízum doklad o příjmu, pevná linka domů nebo do zaměstnání do 200 tis. Kč bez zajištění ručitelem, pro FO s běžným účtem ve Volksbank, FO v zaměstnaneckých pozicích, činným ve svobodném povolání, podnikatelům a živnostníkům, občan ČR - dva průkazy totožnosti, občan jiného státu - pas, povolení k trvalému pobytu měsíční výpis z účtu, kam je zasílána mzda, nebo výplatní pásky za poslední 3 měsíce, u živnostníka živnostenský list, výpis z OR, daňová přiznání za poslední zdaňovací období potvrzená FÚ, potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ individuální, dohodou o srážkách ze mzdy účelovost neúčelový, vyplácený v hotovosti nebo na účet neúčelový neúčelový, slouží k nákupu služeb, movitých věcí k osobní potřebě výše úvěru min.30 tis. Kč, max.- dle možností klienta splácet tis. Kč tis. Kč doba trvání do 72 měsíců 6-72 měsíců 1-6 let úrok min.úroková sazba od 12 % p.a. od 7,30 % p.a. od 12,90 % p.a. RPSN od 15,89 % p.a. od 11,3 % p.a. od 13,46 % p.a. 20

20 jiné poplatky sankce 0,8 % za poskytnutí úvěru z požadované hodnoty úvěru, poplatek za správu ročně 588,- Kč, změna sml.podmínek 0,2 % z aktuálního zůstatku, mimořádná splátka 4 % z výše mimořádné splátky, hotovostní splátka 45,-Kč, poj. A) 95,- Kč B) 135,- Kč upomínky 300,- Kč, úrok z prodlení individuální obvykle o 25 % p.a. z nesplacené platby části úvěru poskytnutí úvěru zdarma, pojištění půjčky typ A zdarma, platba hotově 50,- Kč,,99,- Kč správa účtu, změna smlouvy 1000,-Kč, mimořádná splátka 4% ze splátky, první tři měsíce vedení ekonta - zdarma 1.upomínka 200,- Kč, 2.:300,- Kč, 3.:500,- Kč, úrok z prodlení 29 % p.a. z nesplacené platby části úvěru 1 % z výše úvěru za zpracování /součást úvěru/, vedení úvěrového účtu 50,- Kč, změna podmínek 500,- Kč upomínka za nesplácení 500,- Kč, sankční úrok 26 % p.a. z nesplacené platby části úvěru splácení Zdroj: [6, 11, 16] pravidelnými měsíčními splátkami, odložení splátek - NELZE pravidelné anuitní splácení odložení splátek NELZE anuitní ke 20. dni v měsíci odložení splátek NELZE V tab. č. 2 jsou popsány podmínky, za kterých banky poskytují spotřebitelský úvěr. Je dostupný fyzické osobě od 18 let po prokázání příjmů. Banky poskytují úvěr od 20 tis. Kč do maximální výše 500 tis. Kč se splatností nejdéle do 6 let. Nabízejí úvěry od 7,3 % p.a., ale RPSN je vždy o několik procent vyšší. Mají další jiné poplatky, a to za vedení účtu, za schválení úvěru. Pojištění proti nemožnosti splácení má Raiffeisenbank zdarma, Česká spořitelna poskytuje tuto službu samostatně, Volksbank pojištění neposkytuje vůbec. Způsob výpočtu úroku z prodlení mají shodný, liší se v částce za upomínky. 2.2 Vybraný příklad spotřebitelského úvěru Rodina: manžel: průměrná čistá mzda za 3 měsíce: ,- Kč manželka: na RD: rodičovský příspěvek: děti: 2 nezletilé děti celkem 7 600,- Kč ,- Kč - ostatní výdaje: inkaso 5 500,- Kč běžné měsíční výdaje benzín, údržba auta volné prostředky 9 000,- Kč 2 500,- Kč 3 100,- Kč Maximální výše splátky, kterou mohou měsíčně použít na náklady úvěru, je 2 500,- Kč. Potřebují vybavit domácnost (pračka, lednice, myčka, mikrovlnná trouba, TV). Naformátováno: Nadpis 2, Odsazení: První řádek: 0 cm, Řádkování: jednoduché Naformátováno: Zarovnat do bloku, Tabulátory: 1,59 cm, (Zarovnání vlevo) + 9,21 cm, (Zarovnání vlevo) Naformátováno: Zarovnat do bloku, Tabulátory: 1,59 cm, (Zarovnání vlevo) + 4,13 cm, (Zarovnání vlevo) + 9,21 cm, (Zarovnání vlevo) Naformátováno: Zarovnat do bloku, Odsazení: Před: 2,5 cm, První řádek: 1,25 cm, Tabulátory: 4,13 cm, (Zarovnání vlevo) + 9,21 cm, (Zarovnání vlevo) Naformátováno: Zarovnat do bloku, Tabulátory: 4,13 cm, (Zarovnání vlevo) + 9,21 cm, (Zarovnání vlevo) 21

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 banka Česká spořitelna ČSOB Poštovní spořitelna GE Money bank 1% z požadované

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 banka Česká spořitelna ČSOB Poštovní spořitelna GE Money bank 1% z požadované Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 banka Česká spořitelna ČSOB Poštovní spořitelna GE Money bank 1% z požadované 1% z požadované podání žádosti o hodnoty úvěru, min. zdarma zdarma hodnoty úvěru,

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů!

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů! Splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti Essox s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný. A. Podmínky pro uzavření smlouvy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty?

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty? Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru Údaje o odstupujícím Klientovi: Odstupující Klient Klient 1 Klient 2 Klient 3 Titul: Jméno: Příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště:

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Osobní finance. Půjčky a úvěry 1. část

Osobní finance. Půjčky a úvěry 1. část Osobní finance Půjčky a úvěry 1. část Půjčky a úvěry půjčky, úvěry úroková míra, úroková sazba, úrok, RPSN klasifikace úvěrů spotřebitelský úvěr G.Oškrdalová: Osobní finance 2 Půjčka vs. úvěr Vymezení

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Osobní finance Půjčky a úvěry 1. část

Osobní finance Půjčky a úvěry 1. část Katedra práva Osobní finance Půjčky a úvěry 1. část Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 15.7.2012

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více