SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.."

Transkript

1 SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, číslo vložky bankovní spojení: č.ú. tel.: , , jednající jednatelem Michalem Kuře dále jen věřitel a, r.č.. bytem bankovní spojení: č.ú. tel.: dále jen dlužník uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto smlouvu o úvěru č..: I. 1. Věřitel se zavazuje poskytnout dlužníkovi za podmínek v této smlouvě uvedených peněžní prostředky a dlužník se zavazuje, že poskytnuté finanční prostředky vrátí a zaplatí úroky. 2. Na základě této smlouvy vyplatí věřitel dlužníkovi do tří pracovních dnů od uzavření této smlouvy na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy bezhotovostně částku ve výši Kč (slovy: korun českých). 3. Úvěr je poskytnut jako neúčelový a nezajištěný, nikoli ve formě odložené platby za zboží nebo službu ani není vázán na dodání určitého zboží nebo poskytnutí určitě služby.

2 II. 1. Dlužník se zavazuje splatit úvěr včetně úroku v pravidelných měsíčních splátkách na účet věřitele uvedený v záhlaví této smlouvy pod správným variabilním symbolem, jak uvedeno dále. Variabilním symbolem je číslo této smlouvy. 2. Smluvní strany se domluvily, že splátky budou započítány nejdříve na poplatky a úroky z půjčených finančních prostředků, teprve po zaplacení veškerého příslušenství budou splátky započítávány na úhradu jistiny. 3. Výše jedné měsíční splátky činí Kč, součet všech splátek v případě řádného splácení tak činí Kč. Pravidelné měsíční splátky jsou splatné vždy k prvnímu dni v měsíci. První splátku je dlužník povinen uhradit k. a poslední splátku k 4. Splátka jakož i jiná platba se považuje za řádně uhrazenou dnem, kdy je v plné výši připsána na účet věřitele. V případě částečného plnění má věřitel možnost uplatnit sankce podle čl. V. III. 1. Smluvní strany si sjednaly výpůjční úrokovou sazbu 20 %. 2. Roční procentní úroková sazba nákladů (RPSN) činí. %. 3. Za vedení účtu bude dlužníkovi účtován poplatek 100,- Kč měsíčně. Tento poplatek již je zahrnut ve splátkách uvedených v čl. II. odst Dlužník je povinen uhradit jednorázový poplatek za vyhotovení notářského zápisu smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ve výši 2.000,- Kč + 0,2 % z částky přesahující ,- Kč (počítáno z obvyklé ceny zástavy, je-li nižší než zajišťovaná pohledávka, jinak z výše zajišťované pohledávky). Tento poplatek dlužník uhradí přímo k rukám notáře. 5. Dlužník není povinen uzavřít pojištění úvěru ani smlouvu o jiné doplňkové službě. Není vyžadováno ani vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání. 6. Podmínky uvedené v tomto článku nelze v průběhu smluvního vztahu měnit. IV. 1. Dlužník je povinen splatit úvěr řádně a včas v souladu s touto smlouvou. Dlužník je povinen zaplatit věřiteli jakékoli jeho pohledávky, které mu za dlužníkem v souvislosti s touto smlouvou vznikly. 2. Dlužník se zavazuje oznámit věřiteli bez zbytečného odkladu informace, které mohou mít vliv na plnění jeho závazků ze smlouvy. Dlužník se zavazuje do 8 dnů sdělit věřiteli změnu svých údajů, které věřiteli v souvislosti se smlouvou poskytl.

3 3. Dlužník není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku vůči věřiteli oproti pohledávce věřitele vzniklé z této smlouvy. 4. K úplnému splacení úvěru nevede případné použití kapitálu vytvořeného platbami dlužníka namísto splácení spotřebitelského úvěru. 5. Jestliže dlužník poskytl peněžité plnění ve výši přesahující veškeré jeho závazky ze smlouvy a ty v důsledku toho zanikly, je věřitel oprávněn započíst takový přeplatek na jiné splatné pohledávky vůči tomuto dlužníkovi. Nemá-li věřitel vůči dlužníkovi takové pohledávky, je povinen vrátit přeplatek dlužníkovi. Strany se domluvily, že přeplatek nepřevyšující 100,- Kč se dlužníkovi nevrací z titulu úhrady nákladů na zaúčtování přeplatku. V. 1. V případě prodlení dlužníka s úhradou jakéhokoli závazku vzniklého z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, je dlužník povinen uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky. 2. Vedle smluvní pokuty podle odst. 1 je dlužník povinen uhradit věřiteli rovněž zákonné úroky z prodlení. 3. K zajištění pohledávek věřitele plynoucím z této smlouvy strany zároveň uzavírají zástavní smlouvu, jejímž předmětem je zřízení zástavního práva k nemovitostem dlužníka. Tato smlouva je uzavřena ve formě notářského zápisu. V případě prodlení dlužníka s placením splátek podle čl. II. je věřitel oprávněn uspokojit své pohledávky plynoucí z této smlouvy z výtěžku zpeněžení zástavy podle ustanovení 165 a násl. občanského zákoníku. VI. 1. Dlužník může od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemně a lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. 2. Došlo-li k odstoupení podle odstavce 1, je dlužník povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu. V tomto případě je dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. V případě odstoupení dlužníka od této smlouvy nemá věřitel právo požadovat po dlužníkovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. VII.

4 1. Dlužník je oprávněn zcela nebo zčásti splatit úvěr kdykoliv po dobu trvání úvěru. V takovém případě má dlužník právo na poměrné snížení celkových nákladů úvěru. 2. V případě předčasného splacení podle odstavce 1 má věřitel nárok na náhradu nákladů, které mu tím vzniknou. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru. Výše náhrady nákladů zároveň nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by dlužník zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru. VIII. 1. Věřitel je oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat okamžité splacení veškerých částek dlužných dlužníkem podle smlouvy v případě, že nastane kterákoliv z níže uvedených skutečností: a) dlužník porušuje kterékoliv z ustanovení smlouvy, zejména je-li v prodlení s placením dvou a více splátek; b) pokud se jakékoliv prohlášení dlužníka po uzavření smlouvy ukáže nepravdivým, neúplným nebo nesplněným; c) pokud bylo zahájeno insolvenční, exekuční nebo obdobné řízení týkající se majetku dlužníka nebo si dlužník zřídil trvalý pobyt mimo území České republiky; d) pokud dojde ke změně ekonomické nebo osobní situace dlužníka, která může vést k ohrožení řádného plnění závazků dlužníka. 2. Věřitel doručí oznámení o odstoupení od smlouvy dlužníkovi, který je povinen okamžitě uhradit své závazky vůči věřiteli. Úrok za celou dobu splácení sjednanou ve smlouvě se stane okamžitě splatným. 3. Ukončení smlouvy nemá vliv na platnost jiných právních úkonů zajišťujících závazky ze smlouvy, které nadále zajišťují pohledávky věřitele vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou, nebo které vznikly v souvislosti s ukončením smlouvy. Případné odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut dle smlouvy. 4. V případě úmrtí dlužníka se dnem jeho úmrtí stávají dosud nezaplacené splátky splatnými. IX. 1. Dlužník věřiteli na jeho žádost umožní posoudit úvěruschopnost dlužníka poskytnutím úplných, přesných a pravdivých údajů nezbytných pro posouzení schopnosti dlužníka splácet úvěr. 2. Spory plynoucí z této smlouvy mohou být řešeny prostřednictvím finančního arbitra podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.

5 3. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 145/2010 Sb. vykonává Česká obchodní inspekce, s výjimkou dozoru nad činností subjektů, u nichž dozor vykonává Česká národní banka. X. 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2. Ostatní podmínky tohoto smluvního vztahu, touto smlouvou neupravené, se řídí zákonem č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v účinném znění. 3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. 4. Tato smlouva či jiné ujednání mezi věřitelem a dlužníkem mohou být měněny či doplňovány pouze písemnou formou s tím, že každá taková změna musí být podepsána všemi smluvními stranami. 5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho ji podepisují. V Hradci Králové dne Věřitel Dlužník

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb.

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO 28626389, společnost zapsaná do obchodního

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět podmínek Tyto Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky L715 Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Smlouva o půjčce na refinancování nebo smlouva o půjčce (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají Equa bank

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

JAK ZÍSKAT PŮJČKU? A můžete vyrazit na nákupy... JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku. Doložit požadované doklady

JAK ZÍSKAT PŮJČKU? A můžete vyrazit na nákupy... JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku. Doložit požadované doklady JAK ZÍSKAT PŮJČKU? JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku Doložit požadované doklady A můžete vyrazit na nákupy... CHYBÍ VÁM HOTOVOST? TŘEBA NA NÁKUPY? JE TO TAK SNADNÉ... Nabízíme Vám hotovostní

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy a vymezují vztahy mezi společností GE Money

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBSAH 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMŮ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMŮ Produktové podmínky ebanky, a.s., pro poskytování nepodnikatelských hypotečních a s nimi souvisejících dalších úvěrů fyzickým osobám, platné od 1. června 2009 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1. Tyto Produktové

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více