OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

2 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2

3 Záleží nám na Vaší spokojenosti Nabízíme Vám kompletní obchodní podmínky včetně sazebníků, které Vám poskytnou informace nejen o poplatcích, ale naleznete v nich také veškeré informace o službách Lucrum Credit. Abychom Vám orientaci co nejvíce ulehčili, vydáváme obchodní podmínky v přehledné a jednoduché formě. Neuplatňujeme skryté poplatky, proto Vám nabízíme plnou verzi Sazebníku dostupnou i na internetu My v Lucrum Credit neustále usilujeme o poskytování služeb nejvyšší kvality. Nastane-li však přesto situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými službami, Vaši případnou stížnost či reklamaci je připraveno řešit naše Oddělení pro styk se zákazníky, na níže uvedeném kontaktu. V případě, že nesouhlasíte ani s tímto řešením, je možné se písemně obrátit v duchu principů otevřenosti a kvality přímo na jednatele společnosti Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Lucrum Credit. It s all about people. Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Oddelění pro styk se zákazníky P.O.Box Praha 1 3

4 Obchodní podmínky Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností Lucrum Credit since 2014 s.r.o., se sídlem Praha 2 Nové Město, Hálkova 1643/5, PSČ , IČO: , zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka C , kontaktní tel.: , Web: korespondenční adresa: P.O.Box 535, Praha Základní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky, včetně jejich příloh, jsou nedílnou součástí Smlouvy o Zápůjčce či Smlouvy o Úvěru (dále také jako Smlouva ) uzavírané mezi společností Lucrum Credit since 2014 s.r.o., jakožto Zapůjčitelem a fyzickou osobou, jakožto Klientem a tudíž jsou smluvní Strany vázány nejen Smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v těchto Podmínkách a taktéž smluvní Strany berou na vědomí, že nesplnění povinností vyplývajících z těchto Podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním Podmínek. Tyto Podmínky jsou výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření Smlouvy se Zapůjčitelem, blíže upravující smluvní vztah mezi Zapůjčitelem a Klientem, kterým může býti spotřebitel a podrobněji vymezují práva a povinnosti těchto smluvních Stran, vyplývající se Smlouvy, kterou Zapůjčitel a Klient uzavřeli souběžně s těmito Podmínkami Smlouva o Zápůjčce a Smlouva o Úvěru se vedle těchto Podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravujícími smluvní typ smlouvy o zápůjčce a o finančních službách 4

5 uzavíraných na dálku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, v platném znění Zapůjčitel, resp. Zprostředkovatel jednající jeho jménem, se může stát příjemcem návrhu na uzavření Smlouvy o Zápůjčce, resp. Smlouvy o Úvěru, ze strany Klienta a po poskytnutí Zápůjčky Klientovi se stane Zapůjčitelem či Úvěrujícím ze Smlouvy o Zápůjčce, resp. Smlouvy o Úvěru. Klient je navrhovatelem uzavření Smlouvy o Zápůjčce, resp. Smlouvy o Úvěru, a po poskytnutí Zápůjčky, resp. Úvěru, se stává vydlužitelem či úvěrovaným ze Smlouvy o Zápůjčce, resp. Smlouvy o Úvěru. Uzavřením Smlouvy o Zápůjčce přenechává Zapůjčitel Klientovi peněžní prostředky ve formě Zápůjčky a Klient se zavazuje Zapůjčiteli za podmínek Smlouvy o Zápůjčce a těchto Podmínek poskytnutou Zápůjčku vrátit a zaplatit Poplatek. Uzavřením Smlouvy o Úvěru dává Zapůjčitel Klientovi možnost čerpat peněžní prostředky do stanovené výše a Klient se zavazuje Zapůjčiteli za podmínek Smlouvy o Úvěru a těchto Podmínek poskytnutou částku vrátit a zaplatit Poplatek Smlouva o Zápůjčce je považována za uzavřenou okamžikem, kdy Zapůjčitel poskytne Klientovi Zápůjčku v souladu s těmito Podmínkami a zejména v souladu s čl. 5. těchto Podmínek. Zapůjčitel Klientovi Zápůjčku v souladu s čl. 5 poskytne za podmínky, že: a. Klient Zapůjčiteli zašle Žádost o Zápůjčku podle čl. 3.2., b. Zapůjčitel na základě Žádosti o Zápůjčku poskytnutí Zápůjčky interně schválí a zašle ji Klientovi způsobem podle čl. 4.1., a Smlouva o Úvěru je považována za uzavřenou momentem potvrzení Žádosti o Úvěr Zapůjčitelem ve smyslu čl těchto Podmínek a dále, že Klient učiní bezvýhradný souhlas se Smlouvou, těmito Podmínkami, se smluvními a standardními informacemi o spotřebitelském úvěru tam, kde to vyžaduje zákon č. 145/2010 o spotřebitelské úvěru a o změně některých zákonů, v platném znění Smlouva o Zápůjčce zaniká ke dni úplného splacení Zápůjčky, Poplatků a případně Úroků či dalších nákladů souvisejících s opožděnou platbou dle čl. 8 těchto Podmínek. Smlouva o Úvěru zaniká ke dni úplného splacení 5

6 Úvěru, Poplatků a případně Úroků či dalších nákladů souvisejících s opožděnou platbou dle čl. 8 těchto Podmínek Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást kterékoli Smlouvy či jiného ujednání mezi Zapůjčitelem a jeho Klientem. Podmínkou vzniku kteréhokoliv smluvního vztahu mezi Zapůjčitelem a jeho Klientem je bezvýhradný souhlas Klienta s Dokumenty, tj. se Smlouvou, a s těmito Podmínkami. Klientovi byly tyto Podmínky a práva a povinnosti plynoucí z Dokumentů poskytnuty před uzavřením Smlouvy, když tuto časově neomezenou možnost před vznikem smluvního vztahu měl Klient na Internetové stránce. Klient potvrzuje, že se podrobně seznámil s obsahem všech Dokumentů, tj. Smlouvy a těchto Podmínek, včetně příloh a s těmito bezvýhradně souhlasí a současně potvrzuje, že se nenachází v tísni, mimořádně tíživé situaci, v rozrušení ani pod vlivem jiných nepříznivých okolností. Klient výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření Smlouvy a Dokumentů byl použit i prostředek komunikace na dálku, který umožňuje vznik, změnu nebo zánik smluvního vztahu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí Internetová stránka Zapůjčitele, ová služba, telefonická služba, poštovní služby. Zapůjčitel i Klient tedy souhlasí i s možností vzniku, změnou nebo zániku smluvního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy, jejích příloh, těchto Podmínek a jejich příloh jen pomocí technických prostředků, to je bez nutnosti podepsat tyto Dokumenty v listinné podobě. Odesláním žádosti prostřednictvím elektronického formuláře na Internetové stránce Zapůjčitele a uzavřením Smlouvy a dalších Dokumentů Klient potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání Klient neodmítl. 2. Definované pojmy a odkazy 2.1. Pro účely Smlouvy a těchto Podmínek mají následující výrazy s velkým počátečním písmenem následující význam: Dozorový orgán vykonávající dozor nad dodržováním povinností Zapůjčitele znamená Českou obchodní inspekci ve smyslu zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, na adrese Štěpánská 567/15, 6

7 Praha 2, dále Úřad městské části Praha 5, Živnostenský odbor, na adrese Náměstí 14. Října 1381/4, Praha - Smíchov, Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7 a Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, Praha Internetové stránky znamenají internetové stránky Zapůjčitele na adrese Klient znamená spotřebitel ve smyslu ustanovení 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, když se jedná o fyzickou osobu ve věku minimálně 18 let s trvalým pobytem na území České republiky; Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, jako je např. rodné číslo, jméno a příjmení, údaj o místu trvalého pobytu podle občanského průkazu, doručovací adresa či adresa faktického místa pobytu, číslo mobilního telefonu, e- mailová adresa, číslo bankovního účtu, apod., týkající se Klienta, na jehož základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat, a které Zapůjčitel zpracovává v souladu s čl. 15. těchto Podmínek; Podmínky znamenají tyto obchodní podmínky pro Zápůjčky či Úvěry poskytované společností Lucrum Credit since 2014 s.r.o., zejména vymezující práva a povinnosti smluvních Stran, podmínky poskytnutí a splacení Zápůjčky či Úvěru, právní důsledky a dopady v případě neplnění podmínek Smlouvy, postupy při zrušení Smlouvy, jakož i další podmínky (dále také jako OP ); Poplatek znamená poplatek na úhradu nákladů Zapůjčitele se zpracováním Žádosti o Zápůjčku, resp. Žádosti o Úvěr, a s poskytnutím Zápůjčky, resp. Úvěru, stanovený podle čl. 6. OP, případně se zpracováním žádosti o prodloužení splatnosti Zápůjčky dle čl OP; 7

8 Pošta znamená Českou poštu, s. p., státní podnik se sídlem na adrese Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ 22599, IČ: , zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565; Zápůjčka znamená částku peněžních prostředků blíže specifikovaných v těchto OP a její příloze poskytnutých Klientovi Zapůjčitelem ve formě Zápůjčky v souladu těmito Podmínkami; Schválení Zápůjčky znamená projev vůle Zapůjčitele vůči Klientovi, kterým Zapůjčitel potvrzuje schválení Žádosti o Zápůjčku a svůj úmysl uzavřít s Klientem Smlouvu o Zápůjčce v souladu s těmito Podmínkami; Smlouva o Zápůjčce znamená kteroukoli smlouvu uzavřenou mezi Zapůjčitelem a Klientem, kterou je poskytována Zápůjčka podle těchto Podmínek; Strana znamená Zapůjčitele nebo Klienta jednotlivě a Strany znamenají Zapůjčitele a Klienta společně; Úrok znamená úrok z prodlení z dlužné částky Zápůjčky za dobu ode dne její splatnosti až do dne jejího skutečného uhrazení Zapůjčiteli; Zapůjčitel znamená Lucrum Credit since 2014 s.r.o., obchodní společnost se sídlem na adrese Praha 2 Nové Město, Hálkova 1643/5, PSČ , IČ: , zapsanou do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , jejímž hlavním předmětem podnikání je poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; Zprostředkovatel znamená subjekt, který na základě smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi ním a Zapůjčitelem obstarává pro Zapůjčitele uzavírání Smluv o Zápůjčce, resp. Smluv o Úvěru, s Klientem; 8

9 Žádost o Zápůjčku znamená projev vůle Klienta přijmout od Zapůjčitele Zápůjčku v souladu s těmito Podmínkami, učiněný ve formě podle čl. 3. těchto Podmínek. Je-li Žádost o Zápůjčku zaslána prostřednictvím elektronického formuláře na Internetových stránkách, považuje se žádost za návrh Smlouvy o Zápůjčce v souladu s těmito Podmínkami; Faktura, Složenka a jiný Doklad zavazující Klienta k placení vyjadřuje peněžitý nárok třetích osob vůči Klientovi; Úvěr znamená možnost čerpání peněžních prostředků do určité stanovené částky na základě jednotlivých žádostí Klienta o čerpání Úvěru; Smlouva o Úvěru znamená smlouvu uzavřenou mezi Úvěrujícím (dále také jako Zapůjčitelem ) a Klientem (dále také jako Úvěrovaným ), kterou je poskytován Úvěr podle těchto Podmínek; Žádost o Úvěr znamená projev vůle Klienta přijmout od Zapůjčitele Úvěr v souladu s těmito Podmínkami, učiněný ve formě podle čl. 10 těchto Podmínek. Žádost o Úvěr je projevem vůle Klienta znamenajícím návrh na uzavření Smlouvy o Úvěru dle těchto Podmínek; Schválení Úvěru znamená projev vůle Zapůjčitele vůči Klientovi, kterým Zapůjčitel potvrzuje schválení Žádosti o Úvěr a svůj úmysl uzavřít s Klientem Smlouvu o Úvěru v souladu s těmito Podmínkami; Sazebník znamená sazebník zachycující poplatky za Zápůjčku/Úvěr, prodloužení splatnosti Zápůjčky/Úvěru a výši smluvní pokuty za porušení Smlouvy o Zápůjčce/Smlouvy o Úvěru. Sazebník je zveřejněn na Internetových stránkách Bankovním účtem Zapůjčitele je peněžní účet číslo uvedený v čl. 7. odst.7.4. těchto Podmínek; 9

10 Bankovním účtem Klienta je peněžní účet Klientem uvedený v Žádosti o Zápůjčku či Úvěru. Bankovní účet sdělený Klientem v Žádosti o Zápůjčku či Úvěru se automaticky považuje za bankovní účet Klienta, a to i pro případ, že tento Bankovní účet je veden na jinou třetí osobu; Pod pojmem Dokumenty se rozumí Smlouva o Zápůjčce včetně jejích příloh, Smlouva o Úvěru včetně jejích příloh, tyto OP včetně jejích příloh; Smlouvou se rozumí Smlouva o Zápujčce nebo Smlouva o Úvěru. 3. Klient a Žádost o Zápůjčku 3.1. Má-li Klient zájem o poskytnutí Zápůjčky, zašle Zapůjčiteli návrh na uzavření Smlouvy o Zápůjčce prostřednictvím Žádosti o Zápůjčku Odesláním Žádosti o Zápůjčku Klient výslovně žádá Zapůjčitele, aby Smlouva o Zápůjčce byla sjednána prostřednictvím výměny textových zpráv SMS, popřípadě elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách, a aby mu byla poskytnuta Zápůjčka až do výše částky uvedené v jeho Žádosti o Zápůjčku. Odesláním Žádosti o Zápůjčku Klient dále potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou, těmito Podmínkami, včetně jejich příloh a s informacemi v nich uvedených ve smyslu 5 a 6 zákona o spotřebitelském úvěru, které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek a jsou k dispozici na Internetových stránkách, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. V případě, že bude Žádost o Zápůjčku podána přes SMS, dojde k dokončení kontraktačního procesu pomocí u, poštovních služeb, popř. při osobním kontaktu s Klientem. 10

11 3.3. Odesláním Žádosti o Zápůjčku ze Strany Klienta Klient výslovně žádá Zapůjčitele, aby Dokumenty, tj. Smlouva, tyto Podmínky, včetně příloh, byly sjednány výlučně prostřednictvím elektronického formuláře na Internetové stránce a aby mu byla poskytnuta Zápůjčka až do výše částky uvedené v jeho Žádosti o Zápůjčku. Odesláním Žádosti o Zápůjčku Klient výslovně potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou, Podmínkami, jejich přílohami a s informacemi v nich uvedených ve smyslu 5 a 6 zákona o spotřebitelském úvěru, které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek a jsou k dispozici na Internetové stránce, a že s nimi v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí s tím, že Klient nemá žádných připomínek k těmto Dokumentům a zároveň, že ani Klient nevznáší žádný protinávrh k těmto Dokumentům Odesláním Žádosti o Zápůjčku podle čl. 3.2 Klient rovněž potvrzuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako dlužník či vydlužitel neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit Zápůjčku Klient zašle Zapůjčiteli Žádost o Zápůjčku formou: Textové zprávy SMS za použití mobilní telefonní sítě na číslo Klient v Žádosti o Zápůjčku, zasílané ve formě textové zprávy SMS nepřesahující zpravidla 160 znaků, uvede následující údaje (bez diakritiky, v pořadí, jak jsou uvedeny níže, oddělené mezerami): LCR/křestní jméno příjmení/ částka Zápůjčky v Kč CZK. Souhlasím s OP na Zapůjčitel může v tomto případě Klienta odkázat na žádost prostřednictvím internetové stránky Zapůjčitele, v takovém případě bude vyřízena pouze žádost Klienta podána prostřednictvím internetové stránky Zapůjčitele elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách. Klient v Žádosti o Zápůjčku, zasílané ve formě elektronického formuláře, uvede zejména své jméno a příjmení, číslo svého mobilního telefonu, požadovanou částku 11

12 Zápůjčky. Klient vyplní online kontaktní elektronický formulář společně s definovanou výší Zápůjčky na Internetové stránce. Klient má v každém jednotlivém kroku vedoucím k uzavření Smlouvy a Dokumentů vždy možnost nepodepsat daný Dokument či ujednání, nebo navrhnout její úpravy a změny. Tento návrh je prováděn kdykoliv prostřednictvím elektronické pošty v procesu vedoucím k uzavření Smlouvy a Dokumentů. Jak plyne z těchto Podmínek, po odeslání žádosti Klientem jsou Klientovi odeslány na jím uvedený kontaktní veškeré Dokumenty, s tím, že za podmínek plynoucích z těchto Podmínek má Klient právo bezplatně odstoupit od své žádosti do data převzetí Zápůjčky či Úvěru Klient odpovídá Zapůjčiteli za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti o Zápůjčku. Klient souhlasí s tím, že Zapůjčitel může ověřit pravdivost údajů uvedených v Žádosti o Zápůjčku dle čl těchto Podmínek a jejich soulad s těmito Podmínkami ve veřejných seznamech a rejstřících, u telefonních operátorů a finančních institucí a v registrech dlužníků či vydlužitelů Zapůjčitel je oprávněn zavolat na telefonní číslo, ze kterého Klient Žádost o Zápůjčku zaslal nebo které uvedl v Žádosti o Zápůjčku zaslané ve formě elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách, a ověřit si údaje uvedené v Žádosti o Zápůjčku Zapůjčitel je oprávněn vhodnými způsoby ověřovat pravost údajů týkajících se údajů účtu, které Klient uvedl v Žádosti o Zápůjčku. Za takový vhodný způsob se považuje např. postup, kdy bude z účtu, který klient uvedl v Žádosti o Zápůjčku, za účelem ověření existence takového účtu, odeslána zkušební suma ve výši 1 koruna česká na účet Zapůjčitele. Zkušební suma ve smyslu tohoto je klientovi obratem vrácena společně se sumou zápůjčky. Klientovi právo na úrok z jedné koruny nevzniká. V případě, že se prokáže nepravdivost údajů uvedených Klientem v Žádosti o Zápůjčku, je Zapůjčitel oprávněn poskytnutí Zápůjčky odepřít, případně jednostranně odstoupit od Smlouvy, když v takovém případě je Zápůjčka zesplatněna dnem doručení odstoupení Klientovi se splatností 3 pracovních dnů, 12

13 neplyne-li z těchto Podmínek jinak. Zapůjčitel je taktéž oprávněn odmítnout poskytnout Zápůjčku v případě, že se domnívá, že Klient nebude schopný řádně a včas plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy Odesláním Žádosti o Zápůjčku Klient poskytuje Zapůjčiteli svůj výslovný souhlas k tomu, aby Zapůjčitel poskytl Klientovi Zápůjčku, a to ve lhůtě pro odstoupení podle čl. 9 odst těchto Podmínek. 4. Uzavření Smlouvy o Zápůjčce a poskytnutí Zápůjčky 4.1. Zapůjčitel informuje Klienta o Schválení Zápůjčky formou u nebo textové zprávy SMS na telefonní číslo, ze kterého Klient Žádost o Zápůjčku zaslal, resp. které uvedl v Žádosti o Zápůjčku zaslané ve formě elektronického formuláře. Schválení Zápůjčky bude obsahovat následující údaje: Lucrum Credit since 2014 s.r.o. schválil Vaší zápůjčku ve výši Kč[X000]+náklady Kč[XX0]=Kč[XXX0] nebo obdobnou formulaci. Po obdržení Žádosti o Zápůjčku prostřednictvím SMS následně Klientovi zašle ový kontakt, prostřednictvím kterého Klient bude dále postupovat analogicky dle čl Podmínek. Neuvede-li Klient v Žádosti o Zápůjčku podané prostřednictvím SMS ovou adresu, resp. není-li ová komunikace z jiného důvodu použitelná, zašle Zapůjčitel Klientovi na adresu trvalého bydliště prostřednictvím Pošty Dokumenty. Klient je povinen zaslat podepsané Dokumenty zpět Zapůjčiteli, přičemž Zapůjčitel Zápůjčku poskytne až po obdržení Klientem podepsaných Dokumentů. Je-li Žádost o Zápůjčku zaslána prostřednictvím Internetových stránek, je taková Žádost o Zápůjčku návrhem na uzavření Smlouvy o Zápůjčce. Přijetí tohoto návrhu Zapůjčitel potvrdí Klientovi odesláním u udaným v Žádosti o Zápůjčku, který bude zároveň obsahovat tyto Podmínky, včetně příloh, konečné znění Smlouvy o Zápůjčce Poskytnutím Zápůjčky dle čl. 5.1., resp těchto Podmínek dochází k uzavření Smlouvy o Zápůjčce, těchto Podmínek. 13

14 5. Poskytnutí Zápůjčky a částka Zápůjčky 5.1. Klientovi, který v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním Žádosti o Zápůjčku přijal od Zapůjčitele a Zapůjčiteli řádně a včas nesplatil jinou Zápůjčku, Zapůjčitel může poskytnout další Zápůjčku pouze prostřednictvím Pošty na adresu trvalého bydliště Klienta uvedenou v Žádosti o Zápůjčku. Částka Zápůjčky bude takovému Klientovi zaslána v takovém případě poštovní poukázkou typu B a bude Klientovi vyplacena pracovníkem Pošty proti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí Zápůjčky Klientovi, který v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním Žádosti o Zápůjčku přijal od Zapůjčitele a Zapůjčiteli včas a řádně splatil jinou Zápůjčku, Zapůjčitel zašle další Zápůjčku dle výběru Klienta na bankovní účet, uvede-li jej v Žádosti o Zápůjčku nebo poštovní poukázkou dle čl těchto Podmínek Zapůjčitel je oprávněn dle vlastního uvážení rozhodnout o částce, kterou na základě Žádosti o Zápůjčku Klientovi půjčí, na základě jedné Smlouvy o Zápůjčce pak může být Klientovi poskytnuta Zápůjčka v částkách a za podmínek dle Sazebníku Klient může v jednom časovém okamžiku využívat pouze jednu Zápůjčku. Klient může požádat Zapůjčitele o poskytnutí další Zápůjčky až po úplném splacení předchozí Zápůjčky a řádném splnění všech povinností vyplývajících ze Smlouvy o Zápůjčce. Klientům, kteří spolu žijí ve společné domácnosti, může být v jednom časovém okamžiku poskytnuta pouze jedna Zápůjčka Veškeré platby podle Smlouvy o Zápůjčce musí být prováděny v Kč (korunách českých). 14

15 6. Poplatek za zpracování žádosti o Zápůjčku a za poskytnutí Zápůjčky 6.1. Výše Poplatku odráží náklady Zapůjčitele na zpracování Žádosti o Zápůjčku a riziko Zapůjčitele. Poskytnutí Zápůjčky závisí na výši částky Zápůjčky, na tom kolik Zápůjček daný Klient Zapůjčiteli řádně a včas splatil v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců a na tom jaká je bonita klienta Výše Poplatku v závislosti na výši poskytnuté Zápůjčky a době splatnosti je uvedena v Sazebníku Za poskytnutí Zápůjčky Zapůjčitel neúčtuje Klientovi smluvní úrok, když tímto není dotčeno právo Zapůjčitele účtovat Úrok z prodlení podle čl. 8 těchto Podmínek Klient je povinen Zapůjčiteli uhradit Poplatek spolu se splacením Zápůjčky ke dni splatnosti Zápůjčky Dalšími náklady přijetí Zápůjčky nad rámec Poplatku jsou náklady na zaslání textových zpráv SMS a případné náklady na bankovní poplatky při splacení Zápůjčky bezhotovostním bankovním převodem. Náklady na zaslání textové zprávy SMS Klientem Zapůjčiteli nese Klient a odpovídají výši účtované telefonním operátorem Klienta. 7. Splacení Zápůjčky a splatnost 7.1. Období splatnosti Zápůjčky začíná běžet v den, kdy je Zápůjčka Klientovi v souladu s čl. 5.1 či čl. 5.2 poskytnuta. Okamžikem poskytnutí Zápůjčky Klientovi se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu Zapůjčitele v prospěch bankovního účtu Klienta, přitom rozhodný je den odepsání z bankovního účtu Zapůjčitele nikoliv den připsání finančních prostředků na účet Klienta nebo se okamžikem poskytnutí Zápůjčky Klientovi se rozumí den kdy Zapůjčitel podá na poště poštovní poukázku pro výplatu Zápůjčky v prospěch Klienta. Splatnosti 15

16 Zápůjček činí od 7 do 30 dní. Pokud konec období splatnosti připadne na den, který není pracovním dnem v České republice, bude Zápůjčka splatná v nejbližší následující pracovní den v České republice. Poskytnuté peněžní prostředky včetně příslušenství Klient vrátí Zapůjčiteli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě. Klient se zavazuje splatit zápůjčku poskytnutou na základě Smlouvy řádně a včas k termínu splatnosti zápůjčky tak jak je určen touto Smlouvou. Termínem splatnosti se rozumí smluvními stranami smluvený den připsání Klientům splacené půjčky na bankovní účet Věřitele. Klient se současně zavazuje společně s jistinou poskytnuté zápůjčky uhradit v termínu splatnosti i poplatek za poskytnutí zápůjčky poskytnuté na základě této Smlouvy Zapůjčitel zašle Klientovi fakturu ohledně Zápůjčky a Poplatku na adresu trvalého bydliště uvedenou v Žádosti o Zápůjčku nebo na Klientovu ovou adresu Při zadání platby na úhradu splátky Zápůjčky a Poplatku je Klient povinen uvést jako variabilní symbol číslo faktury doručené mu dle předchozího článku. Obdrží-li Zapůjčitel platbu, kterou nelze identifikovat, není taková platba považována za provedenou, dokud není identifikována, a Zapůjčitel je oprávněn požadovat úhradu Úroků za takto opožděnou platbu Veškeré platby ve prospěch Zapůjčitele jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na bankovní účet Zapůjčitele číslo /0100 s řádně uvedeným variabilním symbolem podle čl Neobdržení faktury nezbavuje Klienta povinnosti uhradit splátku Zápůjčky a Poplatek při splatnosti podle čl a násl. Pokud Klient neobdrží fakturu do 5 kalendářních dnů po přijetí Zápůjčky, je povinen o tom Zapůjčitele neprodleně informovat prostřednictvím zákaznické telefonní linky na čísle uvedeném v záhlaví těchto Podmínek nebo na Internetových stránkách nebo prostřednictvím u a vyžádat si variabilní symbol pro realizaci platby Klient je oprávněn Zápůjčku bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit před datem její splatnosti. Poplatek se v 16

17 případě předčasného splacení Zápůjčky nesnižuje ani nevrací. V daném případě se může Klient informovat o variabilním symbolu dle předchozího článku V případě, že bude mít Klient zájem na prodloužení splatnosti Zápůjčky, lze požádat o jednorázové prodloužení splatnosti o 7 dnů za podmínek uvedených v Sazebníku, a to formou dle článku nebo dle článku textové zprávy SMS za použití mobilní telefonní sítě na číslo Klient v žádosti o prodloužení splatnosti Zápůjčky dle tohoto článku, zasílané ve formě textové zprávy SMS nepřesahující 160 znaků, uvede následující údaje: LCR/Variabilní symbol z faktury k dané Zápůjčce/PRLZ, kdy počet dní prodloužení splatnosti bude sedm dní elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách. Klient v žádosti o prodloužení splatnosti Zápůjčky, zasílané ve formě elektronického formuláře, uvede zejména své jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu, e- mailovou adresu a číslo smlouvy k dané Zápůjčce (referenční číslo) Obratem po obdržení žádosti dle předchozího odstavce zašle Zapůjčitel Klientovi informaci, zda mu bylo prodloužení splatnosti Zápůjčky schváleno. Do původního dne splatnosti Zápůjčky musí Klient uhradit příslušný Poplatek za prodloužení splatnosti Zápůjčky, jinak nebude splatnost Zápůjčky prodloužena. Výše Poplatků za prodloužení splatnosti Zápůjčky v závislosti na výši poskytnuté Zápůjčky a době její původní splatnosti jsou v Sazebníku. Není možné prodloužit splatnost Zápůjčky, která je v době podání žádosti o prodloužení splatnosti Klientem už po lhůtě splatnosti V případě, že Klient nesplní podmínky Zapůjčitele pro poskytnutí Zápůjčky, souhlasí Klient s tím, aby mu Zapůjčitel případně nabídnul alternativní způsob financování. 17

18 7.10. Pro případ, že Klient zaplatil Zapůjčiteli částku vyšší, než-li která pro něj plyne ze Smlouvy či těchto Podmínek, je nutná k úhradě tohoto přeplatku ze Strany Zapůjčitele žádost Klienta jím podepsaná o vrácení přeplatku a adresovaná doporučenou poštou Zapůjčiteli Ukončením Smlouvy z jakéhokoliv právního titulu není dotčeno právo Zapůjčitele na úhradu veškerých pohledávek za Klientem v rozsahu založeném Smlouvou a těchto Podmínek, když tyto pohledávky se stávají splatnými dnem ukončení Smlouvy. Zánikem Smlouvy a těchto Podmínek nedochází k zániku práv a povinností smluvních Stran a ujednání o zpracování Osobních údajů, plynoucích z těchto Podmínek Dnem úmrtí Klienta se stávají splatnými veškeré pohledávky Zapůjčitele za Klientem v rozsahu založeném Smlouvou a těchto Podmínek Smluvní strany sjednávají, že veškeré dosud splatné i nesplatné pohledávky Zapůjčitele plynoucí pro něj ze Smlouvy a těchto Podmínek vůči Klientovi se stávají splatnými, a to ke dni následujícímu po dni, ve kterém Klient podá insolvenční návrh (návrh na oddlužení) proti své osobě či ke dni následujícímu po dni, ve kterém proti Klientovi a na jeho majetek bylo třetí osobou zahájeno exekuční či insolvenční řízení Smlouva zaniká ke dni úplného splacení Zápůjčky, Poplatku, Poplatku za prodloužení Zápůjčky, Úroku z prodlení, Smluvních pokut a poplatků za Urgence zaplacení ve smyslu Smlouvy či dalších nákladů souvisejících s opožděnou platbou dle těchto Podmínek Zapůjčitel má v případě prodlení Klienta s platbou jakékoli splatné pohledávky Zapůjčitele nárok na úrok z prodlení, který se řídí příslušným nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění a počítá se za každý kalendářní den 18

19 prodlení a to ode dne bezprostředně následujícího po dni splatnosti celkové dlužné částky včetně tohoto dne až do dne úhrady celkové dlužné částky Zápůjčky, který je posledním dnem za který se počítá úrok s prodlení Klient prohlašuje, že disponuje dostatečným příjmem pro splacení zápůjčky řádně a včas. 8. Úrok z prodlení a další náklady související s opožděnou platbou 8.1. Pro případ, že Zápůjčka či její část nebude splacena včas, je Zapůjčitel oprávněn po Klientovi požadovat zaplacení Úroku z prodlení z dlužné částky Zápůjčky za dobu ode dne splatnosti Zápůjčky až do dne skutečného uhrazení splatné částky Zapůjčiteli Výše Úroku bude odpovídat výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob Pro případ, že Zápůjčka či její část nebude splacena včas, je Zapůjčitel oprávněn po Klientovi požadovat smluvní pokutu ve výši 300,- Kč u Zápůjček do 3000,- Kč za každý započatý týden prodlení, v případě prodlení se splacením Zápůjčky ve výši přesahující 3000,- Kč je Zapůjčitel oprávněn požadovat po Klientovi smluvní pokutu ve výši 10 % (tj. slovy deset procent) z dlužné částky, a to za každý započatý týden prodlení. V případě, že Zapůjčitel bude smluvní pokutu dle tohoto článku po Klientovi požadovat, je Klient povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že přímo nezavinil porušení smluvní povinnosti splatit Zápůjčku. Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná do 3 dní od 19

20 vzniku práva na její zaplacení, tedy ode dne, ke kterému nastalo prodlení, respektive ode dne, kdy započal další týden prodlení v případě opakovaného udělení pokuty. Zapůjčitel se může nároku na zaplacení smluvní pokuty dle tohoto odstavce po vzniku nároku na její zaplacení vzdát, a to i po doručení případné výzvy k zaplacení smluvní pokuty Klientovi. Pro případ, že Zápůjčka či její část nebude splacena ke dni splatnosti, Zapůjčitel odešle klientovi prostřednictvím ové nebo poštovní služby Upomínku č.1. Zapůjčitel je oprávněn po Klientovi požadovat poplatek za vystavení a odeslání Upomínky č.1 poplatek ve výši 1000,-Kč. Klient je povinen poplatek zaplatit i v případě, že přímo nezavinil porušení smluvní povinnosti splatit Zápůjčku. Pro případ, že Zápůjčka či její část nebude splacena ani po 7 dnech ode dne splatnosti, Zapůjčitel odešle klientovi prostřednictvím ové nebo poštovní služby Upomínku č.2. Zapůjčitel je oprávněn po Klientovi požadovat poplatek za vystavení a odeslání Upomínky č.2 poplatek ve výši 1250,-Kč. Klient je povinen poplatek zaplatit i v případě, že přímo nezavinil porušení smluvní povinnosti splatit Zápůjčku. Pro případ, že Zápůjčka či její část nebude splacena ani po 14 a více dnech ode dne splatnosti, Zapůjčitel odešle klientovi prostřednictvím ové nebo poštovní služby Upomínku č.3. Zapůjčitel je oprávněn po Klientovi požadovat poplatek za vystavení a odeslání Upomínky č.3 poplatek ve výši 1.500,-Kč. Klient je povinen poplatek zaplatit i v případě, že přímo nezavinil porušení smluvní povinnosti splatit Zápůjčku. Poplatky dle tohoto článku jsou splatné do 3 dní ode dne doručení upomínky, přičemž upomínka se považuje za doručenou třetí pracovní den ode dne jejího odeslání. Zapůjčitel se může nároku na zaplacení poplatků dle tohoto odstavce po vzniku nároku na její zaplacení vzdát, a to i po doručení případné výzvy k zaplacení poplatku Klientovi. Pro případ, že Zápůjčka či její část nebude splacena včas ani po 15 a více dnech Zapůjčitel je oprávněn vyfakturovat klientovi jednorázovou pokutu ve výši 1000 českých korun, pokud Zapůjčitel nezaplacenou pohledávku odevzdá k soudnímu vymáhání nebo mimosoudnímu vymáhání. Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání Zápůjčky a ostatních pohledávek Věřitele vzniklých na základě Smlouvy o poskytnutí Zápůjčky, včetně úhrady nákladů Věřitele spojených s angažováním vymáhací kanceláře Collect Partner s.r.o. v souhrnné výši 8.000,- Kč vč. DPH za mimosoudní vymáhání pohledávky. 20

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak;

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (f) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%.

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí na Vás být vedena exekuce,

Více

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %.

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí být vedený v registrech dlužníků,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů (dále také jen

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Před podáním žádosti si prosím přečtěte naše obchodní podmínky, v případě dotazů nás prosím kontaktuje na tel. čísle: 224 454 222

Před podáním žádosti si prosím přečtěte naše obchodní podmínky, v případě dotazů nás prosím kontaktuje na tel. čísle: 224 454 222 Obchodní podmínky společnosti Ferratum Před podáním žádosti si prosím přečtěte naše obchodní podmínky, v případě dotazů nás prosím kontaktuje na tel. čísle: 224 454 222 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1) Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 5. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 10. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. mezi smluvními stranami PRONTO CREDIT s.r.o., IČ 27525210, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru Společnost crediton.cz, s.r.o., IČ: 24849707, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice,

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. Definice základních pojmů Osobní údaje Celková výše půjčky Všeobecné obchodní podmínky Správa dat

1. Úvodní ustanovení 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. Definice základních pojmů Osobní údaje Celková výše půjčky Všeobecné obchodní podmínky Správa dat Společnost CreditON Finance CZ s.r.o. IČ: 24849707, spisová značka C180184 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Na Perštýně 1,Praha 1, PSČ 110 00, tel.: + 420 225 985 739, email: info@crediton.cz,

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Všeobecné úvěrové podmínky VUP GALAXY Invest s.r.o., Společnost ODDÍL I. Výklad pojmů a základní ustanovení a prohlášení Smluvních stran

Všeobecné úvěrové podmínky VUP GALAXY Invest s.r.o., Společnost ODDÍL I. Výklad pojmů a základní ustanovení a prohlášení Smluvních stran Všeobecné úvěrové podmínky VUP společnosti GALAXY Invest s.r.o., Identifikační číslo: 248 13 451, sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Španělská 770/2, okres Praha Hl.m., PSČ 120 00, zapsaná v OR u Městského soudu

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 7. 2012 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti top vision open events s.r.o.,

Více

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění.

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění. Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. Článek A. 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Kolínská 1661/17, PSČ

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více