OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

2 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2

3 Záleží nám na Vaší spokojenosti Nabízíme Vám kompletní obchodní podmínky včetně sazebníků, které Vám poskytnou informace nejen o poplatcích, ale naleznete v nich také veškeré informace o službách Lucrum Credit. Abychom Vám orientaci co nejvíce ulehčili, vydáváme obchodní podmínky v přehledné a jednoduché formě. Neuplatňujeme skryté poplatky, proto Vám nabízíme plnou verzi Sazebníku dostupnou i na internetu My v Lucrum Credit neustále usilujeme o poskytování služeb nejvyšší kvality. Nastane-li však přesto situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými službami, Vaši případnou stížnost či reklamaci je připraveno řešit naše Oddělení pro styk se zákazníky, na níže uvedeném kontaktu. V případě, že nesouhlasíte ani s tímto řešením, je možné se písemně obrátit v duchu principů otevřenosti a kvality přímo na jednatele společnosti Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Lucrum Credit. It s all about people. Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Oddelění pro styk se zákazníky P.O.Box Praha 1 3

4 Obchodní podmínky Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností Lucrum Credit since 2014 s.r.o., se sídlem Praha 2 Nové Město, Hálkova 1643/5, PSČ , IČO: , zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka C , kontaktní tel.: , Web: korespondenční adresa: P.O.Box 535, Praha Základní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky, včetně jejich příloh, jsou nedílnou součástí Smlouvy o Zápůjčce či Smlouvy o Úvěru (dále také jako Smlouva ) uzavírané mezi společností Lucrum Credit since 2014 s.r.o., jakožto Zapůjčitelem a fyzickou osobou, jakožto Klientem a tudíž jsou smluvní Strany vázány nejen Smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v těchto Podmínkách a taktéž smluvní Strany berou na vědomí, že nesplnění povinností vyplývajících z těchto Podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním Podmínek. Tyto Podmínky jsou výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření Smlouvy se Zapůjčitelem, blíže upravující smluvní vztah mezi Zapůjčitelem a Klientem, kterým může býti spotřebitel a podrobněji vymezují práva a povinnosti těchto smluvních Stran, vyplývající se Smlouvy, kterou Zapůjčitel a Klient uzavřeli souběžně s těmito Podmínkami Smlouva o Zápůjčce a Smlouva o Úvěru se vedle těchto Podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravujícími smluvní typ smlouvy o zápůjčce a o finančních službách 4

5 uzavíraných na dálku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, v platném znění Zapůjčitel, resp. Zprostředkovatel jednající jeho jménem, se může stát příjemcem návrhu na uzavření Smlouvy o Zápůjčce, resp. Smlouvy o Úvěru, ze strany Klienta a po poskytnutí Zápůjčky Klientovi se stane Zapůjčitelem či Úvěrujícím ze Smlouvy o Zápůjčce, resp. Smlouvy o Úvěru. Klient je navrhovatelem uzavření Smlouvy o Zápůjčce, resp. Smlouvy o Úvěru, a po poskytnutí Zápůjčky, resp. Úvěru, se stává vydlužitelem či úvěrovaným ze Smlouvy o Zápůjčce, resp. Smlouvy o Úvěru. Uzavřením Smlouvy o Zápůjčce přenechává Zapůjčitel Klientovi peněžní prostředky ve formě Zápůjčky a Klient se zavazuje Zapůjčiteli za podmínek Smlouvy o Zápůjčce a těchto Podmínek poskytnutou Zápůjčku vrátit a zaplatit Poplatek. Uzavřením Smlouvy o Úvěru dává Zapůjčitel Klientovi možnost čerpat peněžní prostředky do stanovené výše a Klient se zavazuje Zapůjčiteli za podmínek Smlouvy o Úvěru a těchto Podmínek poskytnutou částku vrátit a zaplatit Poplatek Smlouva o Zápůjčce je považována za uzavřenou okamžikem, kdy Zapůjčitel poskytne Klientovi Zápůjčku v souladu s těmito Podmínkami a zejména v souladu s čl. 5. těchto Podmínek. Zapůjčitel Klientovi Zápůjčku v souladu s čl. 5 poskytne za podmínky, že: a. Klient Zapůjčiteli zašle Žádost o Zápůjčku podle čl. 3.2., b. Zapůjčitel na základě Žádosti o Zápůjčku poskytnutí Zápůjčky interně schválí a zašle ji Klientovi způsobem podle čl. 4.1., a Smlouva o Úvěru je považována za uzavřenou momentem potvrzení Žádosti o Úvěr Zapůjčitelem ve smyslu čl těchto Podmínek a dále, že Klient učiní bezvýhradný souhlas se Smlouvou, těmito Podmínkami, se smluvními a standardními informacemi o spotřebitelském úvěru tam, kde to vyžaduje zákon č. 145/2010 o spotřebitelské úvěru a o změně některých zákonů, v platném znění Smlouva o Zápůjčce zaniká ke dni úplného splacení Zápůjčky, Poplatků a případně Úroků či dalších nákladů souvisejících s opožděnou platbou dle čl. 8 těchto Podmínek. Smlouva o Úvěru zaniká ke dni úplného splacení 5

6 Úvěru, Poplatků a případně Úroků či dalších nákladů souvisejících s opožděnou platbou dle čl. 8 těchto Podmínek Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást kterékoli Smlouvy či jiného ujednání mezi Zapůjčitelem a jeho Klientem. Podmínkou vzniku kteréhokoliv smluvního vztahu mezi Zapůjčitelem a jeho Klientem je bezvýhradný souhlas Klienta s Dokumenty, tj. se Smlouvou, a s těmito Podmínkami. Klientovi byly tyto Podmínky a práva a povinnosti plynoucí z Dokumentů poskytnuty před uzavřením Smlouvy, když tuto časově neomezenou možnost před vznikem smluvního vztahu měl Klient na Internetové stránce. Klient potvrzuje, že se podrobně seznámil s obsahem všech Dokumentů, tj. Smlouvy a těchto Podmínek, včetně příloh a s těmito bezvýhradně souhlasí a současně potvrzuje, že se nenachází v tísni, mimořádně tíživé situaci, v rozrušení ani pod vlivem jiných nepříznivých okolností. Klient výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření Smlouvy a Dokumentů byl použit i prostředek komunikace na dálku, který umožňuje vznik, změnu nebo zánik smluvního vztahu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí Internetová stránka Zapůjčitele, ová služba, telefonická služba, poštovní služby. Zapůjčitel i Klient tedy souhlasí i s možností vzniku, změnou nebo zániku smluvního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy, jejích příloh, těchto Podmínek a jejich příloh jen pomocí technických prostředků, to je bez nutnosti podepsat tyto Dokumenty v listinné podobě. Odesláním žádosti prostřednictvím elektronického formuláře na Internetové stránce Zapůjčitele a uzavřením Smlouvy a dalších Dokumentů Klient potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání Klient neodmítl. 2. Definované pojmy a odkazy 2.1. Pro účely Smlouvy a těchto Podmínek mají následující výrazy s velkým počátečním písmenem následující význam: Dozorový orgán vykonávající dozor nad dodržováním povinností Zapůjčitele znamená Českou obchodní inspekci ve smyslu zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, na adrese Štěpánská 567/15, 6

7 Praha 2, dále Úřad městské části Praha 5, Živnostenský odbor, na adrese Náměstí 14. Října 1381/4, Praha - Smíchov, Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7 a Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, Praha Internetové stránky znamenají internetové stránky Zapůjčitele na adrese Klient znamená spotřebitel ve smyslu ustanovení 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, když se jedná o fyzickou osobu ve věku minimálně 18 let s trvalým pobytem na území České republiky; Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, jako je např. rodné číslo, jméno a příjmení, údaj o místu trvalého pobytu podle občanského průkazu, doručovací adresa či adresa faktického místa pobytu, číslo mobilního telefonu, e- mailová adresa, číslo bankovního účtu, apod., týkající se Klienta, na jehož základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat, a které Zapůjčitel zpracovává v souladu s čl. 15. těchto Podmínek; Podmínky znamenají tyto obchodní podmínky pro Zápůjčky či Úvěry poskytované společností Lucrum Credit since 2014 s.r.o., zejména vymezující práva a povinnosti smluvních Stran, podmínky poskytnutí a splacení Zápůjčky či Úvěru, právní důsledky a dopady v případě neplnění podmínek Smlouvy, postupy při zrušení Smlouvy, jakož i další podmínky (dále také jako OP ); Poplatek znamená poplatek na úhradu nákladů Zapůjčitele se zpracováním Žádosti o Zápůjčku, resp. Žádosti o Úvěr, a s poskytnutím Zápůjčky, resp. Úvěru, stanovený podle čl. 6. OP, případně se zpracováním žádosti o prodloužení splatnosti Zápůjčky dle čl OP; 7

8 Pošta znamená Českou poštu, s. p., státní podnik se sídlem na adrese Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ 22599, IČ: , zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565; Zápůjčka znamená částku peněžních prostředků blíže specifikovaných v těchto OP a její příloze poskytnutých Klientovi Zapůjčitelem ve formě Zápůjčky v souladu těmito Podmínkami; Schválení Zápůjčky znamená projev vůle Zapůjčitele vůči Klientovi, kterým Zapůjčitel potvrzuje schválení Žádosti o Zápůjčku a svůj úmysl uzavřít s Klientem Smlouvu o Zápůjčce v souladu s těmito Podmínkami; Smlouva o Zápůjčce znamená kteroukoli smlouvu uzavřenou mezi Zapůjčitelem a Klientem, kterou je poskytována Zápůjčka podle těchto Podmínek; Strana znamená Zapůjčitele nebo Klienta jednotlivě a Strany znamenají Zapůjčitele a Klienta společně; Úrok znamená úrok z prodlení z dlužné částky Zápůjčky za dobu ode dne její splatnosti až do dne jejího skutečného uhrazení Zapůjčiteli; Zapůjčitel znamená Lucrum Credit since 2014 s.r.o., obchodní společnost se sídlem na adrese Praha 2 Nové Město, Hálkova 1643/5, PSČ , IČ: , zapsanou do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , jejímž hlavním předmětem podnikání je poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; Zprostředkovatel znamená subjekt, který na základě smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi ním a Zapůjčitelem obstarává pro Zapůjčitele uzavírání Smluv o Zápůjčce, resp. Smluv o Úvěru, s Klientem; 8

9 Žádost o Zápůjčku znamená projev vůle Klienta přijmout od Zapůjčitele Zápůjčku v souladu s těmito Podmínkami, učiněný ve formě podle čl. 3. těchto Podmínek. Je-li Žádost o Zápůjčku zaslána prostřednictvím elektronického formuláře na Internetových stránkách, považuje se žádost za návrh Smlouvy o Zápůjčce v souladu s těmito Podmínkami; Faktura, Složenka a jiný Doklad zavazující Klienta k placení vyjadřuje peněžitý nárok třetích osob vůči Klientovi; Úvěr znamená možnost čerpání peněžních prostředků do určité stanovené částky na základě jednotlivých žádostí Klienta o čerpání Úvěru; Smlouva o Úvěru znamená smlouvu uzavřenou mezi Úvěrujícím (dále také jako Zapůjčitelem ) a Klientem (dále také jako Úvěrovaným ), kterou je poskytován Úvěr podle těchto Podmínek; Žádost o Úvěr znamená projev vůle Klienta přijmout od Zapůjčitele Úvěr v souladu s těmito Podmínkami, učiněný ve formě podle čl. 10 těchto Podmínek. Žádost o Úvěr je projevem vůle Klienta znamenajícím návrh na uzavření Smlouvy o Úvěru dle těchto Podmínek; Schválení Úvěru znamená projev vůle Zapůjčitele vůči Klientovi, kterým Zapůjčitel potvrzuje schválení Žádosti o Úvěr a svůj úmysl uzavřít s Klientem Smlouvu o Úvěru v souladu s těmito Podmínkami; Sazebník znamená sazebník zachycující poplatky za Zápůjčku/Úvěr, prodloužení splatnosti Zápůjčky/Úvěru a výši smluvní pokuty za porušení Smlouvy o Zápůjčce/Smlouvy o Úvěru. Sazebník je zveřejněn na Internetových stránkách Bankovním účtem Zapůjčitele je peněžní účet číslo uvedený v čl. 7. odst.7.4. těchto Podmínek; 9

10 Bankovním účtem Klienta je peněžní účet Klientem uvedený v Žádosti o Zápůjčku či Úvěru. Bankovní účet sdělený Klientem v Žádosti o Zápůjčku či Úvěru se automaticky považuje za bankovní účet Klienta, a to i pro případ, že tento Bankovní účet je veden na jinou třetí osobu; Pod pojmem Dokumenty se rozumí Smlouva o Zápůjčce včetně jejích příloh, Smlouva o Úvěru včetně jejích příloh, tyto OP včetně jejích příloh; Smlouvou se rozumí Smlouva o Zápujčce nebo Smlouva o Úvěru. 3. Klient a Žádost o Zápůjčku 3.1. Má-li Klient zájem o poskytnutí Zápůjčky, zašle Zapůjčiteli návrh na uzavření Smlouvy o Zápůjčce prostřednictvím Žádosti o Zápůjčku Odesláním Žádosti o Zápůjčku Klient výslovně žádá Zapůjčitele, aby Smlouva o Zápůjčce byla sjednána prostřednictvím výměny textových zpráv SMS, popřípadě elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách, a aby mu byla poskytnuta Zápůjčka až do výše částky uvedené v jeho Žádosti o Zápůjčku. Odesláním Žádosti o Zápůjčku Klient dále potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou, těmito Podmínkami, včetně jejich příloh a s informacemi v nich uvedených ve smyslu 5 a 6 zákona o spotřebitelském úvěru, které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek a jsou k dispozici na Internetových stránkách, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. V případě, že bude Žádost o Zápůjčku podána přes SMS, dojde k dokončení kontraktačního procesu pomocí u, poštovních služeb, popř. při osobním kontaktu s Klientem. 10

11 3.3. Odesláním Žádosti o Zápůjčku ze Strany Klienta Klient výslovně žádá Zapůjčitele, aby Dokumenty, tj. Smlouva, tyto Podmínky, včetně příloh, byly sjednány výlučně prostřednictvím elektronického formuláře na Internetové stránce a aby mu byla poskytnuta Zápůjčka až do výše částky uvedené v jeho Žádosti o Zápůjčku. Odesláním Žádosti o Zápůjčku Klient výslovně potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou, Podmínkami, jejich přílohami a s informacemi v nich uvedených ve smyslu 5 a 6 zákona o spotřebitelském úvěru, které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek a jsou k dispozici na Internetové stránce, a že s nimi v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí s tím, že Klient nemá žádných připomínek k těmto Dokumentům a zároveň, že ani Klient nevznáší žádný protinávrh k těmto Dokumentům Odesláním Žádosti o Zápůjčku podle čl. 3.2 Klient rovněž potvrzuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako dlužník či vydlužitel neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit Zápůjčku Klient zašle Zapůjčiteli Žádost o Zápůjčku formou: Textové zprávy SMS za použití mobilní telefonní sítě na číslo Klient v Žádosti o Zápůjčku, zasílané ve formě textové zprávy SMS nepřesahující zpravidla 160 znaků, uvede následující údaje (bez diakritiky, v pořadí, jak jsou uvedeny níže, oddělené mezerami): LCR/křestní jméno příjmení/ částka Zápůjčky v Kč CZK. Souhlasím s OP na Zapůjčitel může v tomto případě Klienta odkázat na žádost prostřednictvím internetové stránky Zapůjčitele, v takovém případě bude vyřízena pouze žádost Klienta podána prostřednictvím internetové stránky Zapůjčitele elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách. Klient v Žádosti o Zápůjčku, zasílané ve formě elektronického formuláře, uvede zejména své jméno a příjmení, číslo svého mobilního telefonu, požadovanou částku 11

12 Zápůjčky. Klient vyplní online kontaktní elektronický formulář společně s definovanou výší Zápůjčky na Internetové stránce. Klient má v každém jednotlivém kroku vedoucím k uzavření Smlouvy a Dokumentů vždy možnost nepodepsat daný Dokument či ujednání, nebo navrhnout její úpravy a změny. Tento návrh je prováděn kdykoliv prostřednictvím elektronické pošty v procesu vedoucím k uzavření Smlouvy a Dokumentů. Jak plyne z těchto Podmínek, po odeslání žádosti Klientem jsou Klientovi odeslány na jím uvedený kontaktní veškeré Dokumenty, s tím, že za podmínek plynoucích z těchto Podmínek má Klient právo bezplatně odstoupit od své žádosti do data převzetí Zápůjčky či Úvěru Klient odpovídá Zapůjčiteli za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti o Zápůjčku. Klient souhlasí s tím, že Zapůjčitel může ověřit pravdivost údajů uvedených v Žádosti o Zápůjčku dle čl těchto Podmínek a jejich soulad s těmito Podmínkami ve veřejných seznamech a rejstřících, u telefonních operátorů a finančních institucí a v registrech dlužníků či vydlužitelů Zapůjčitel je oprávněn zavolat na telefonní číslo, ze kterého Klient Žádost o Zápůjčku zaslal nebo které uvedl v Žádosti o Zápůjčku zaslané ve formě elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách, a ověřit si údaje uvedené v Žádosti o Zápůjčku Zapůjčitel je oprávněn vhodnými způsoby ověřovat pravost údajů týkajících se údajů účtu, které Klient uvedl v Žádosti o Zápůjčku. Za takový vhodný způsob se považuje např. postup, kdy bude z účtu, který klient uvedl v Žádosti o Zápůjčku, za účelem ověření existence takového účtu, odeslána zkušební suma ve výši 1 koruna česká na účet Zapůjčitele. Zkušební suma ve smyslu tohoto je klientovi obratem vrácena společně se sumou zápůjčky. Klientovi právo na úrok z jedné koruny nevzniká. V případě, že se prokáže nepravdivost údajů uvedených Klientem v Žádosti o Zápůjčku, je Zapůjčitel oprávněn poskytnutí Zápůjčky odepřít, případně jednostranně odstoupit od Smlouvy, když v takovém případě je Zápůjčka zesplatněna dnem doručení odstoupení Klientovi se splatností 3 pracovních dnů, 12

13 neplyne-li z těchto Podmínek jinak. Zapůjčitel je taktéž oprávněn odmítnout poskytnout Zápůjčku v případě, že se domnívá, že Klient nebude schopný řádně a včas plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy Odesláním Žádosti o Zápůjčku Klient poskytuje Zapůjčiteli svůj výslovný souhlas k tomu, aby Zapůjčitel poskytl Klientovi Zápůjčku, a to ve lhůtě pro odstoupení podle čl. 9 odst těchto Podmínek. 4. Uzavření Smlouvy o Zápůjčce a poskytnutí Zápůjčky 4.1. Zapůjčitel informuje Klienta o Schválení Zápůjčky formou u nebo textové zprávy SMS na telefonní číslo, ze kterého Klient Žádost o Zápůjčku zaslal, resp. které uvedl v Žádosti o Zápůjčku zaslané ve formě elektronického formuláře. Schválení Zápůjčky bude obsahovat následující údaje: Lucrum Credit since 2014 s.r.o. schválil Vaší zápůjčku ve výši Kč[X000]+náklady Kč[XX0]=Kč[XXX0] nebo obdobnou formulaci. Po obdržení Žádosti o Zápůjčku prostřednictvím SMS následně Klientovi zašle ový kontakt, prostřednictvím kterého Klient bude dále postupovat analogicky dle čl Podmínek. Neuvede-li Klient v Žádosti o Zápůjčku podané prostřednictvím SMS ovou adresu, resp. není-li ová komunikace z jiného důvodu použitelná, zašle Zapůjčitel Klientovi na adresu trvalého bydliště prostřednictvím Pošty Dokumenty. Klient je povinen zaslat podepsané Dokumenty zpět Zapůjčiteli, přičemž Zapůjčitel Zápůjčku poskytne až po obdržení Klientem podepsaných Dokumentů. Je-li Žádost o Zápůjčku zaslána prostřednictvím Internetových stránek, je taková Žádost o Zápůjčku návrhem na uzavření Smlouvy o Zápůjčce. Přijetí tohoto návrhu Zapůjčitel potvrdí Klientovi odesláním u udaným v Žádosti o Zápůjčku, který bude zároveň obsahovat tyto Podmínky, včetně příloh, konečné znění Smlouvy o Zápůjčce Poskytnutím Zápůjčky dle čl. 5.1., resp těchto Podmínek dochází k uzavření Smlouvy o Zápůjčce, těchto Podmínek. 13

14 5. Poskytnutí Zápůjčky a částka Zápůjčky 5.1. Klientovi, který v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním Žádosti o Zápůjčku přijal od Zapůjčitele a Zapůjčiteli řádně a včas nesplatil jinou Zápůjčku, Zapůjčitel může poskytnout další Zápůjčku pouze prostřednictvím Pošty na adresu trvalého bydliště Klienta uvedenou v Žádosti o Zápůjčku. Částka Zápůjčky bude takovému Klientovi zaslána v takovém případě poštovní poukázkou typu B a bude Klientovi vyplacena pracovníkem Pošty proti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí Zápůjčky Klientovi, který v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním Žádosti o Zápůjčku přijal od Zapůjčitele a Zapůjčiteli včas a řádně splatil jinou Zápůjčku, Zapůjčitel zašle další Zápůjčku dle výběru Klienta na bankovní účet, uvede-li jej v Žádosti o Zápůjčku nebo poštovní poukázkou dle čl těchto Podmínek Zapůjčitel je oprávněn dle vlastního uvážení rozhodnout o částce, kterou na základě Žádosti o Zápůjčku Klientovi půjčí, na základě jedné Smlouvy o Zápůjčce pak může být Klientovi poskytnuta Zápůjčka v částkách a za podmínek dle Sazebníku Klient může v jednom časovém okamžiku využívat pouze jednu Zápůjčku. Klient může požádat Zapůjčitele o poskytnutí další Zápůjčky až po úplném splacení předchozí Zápůjčky a řádném splnění všech povinností vyplývajících ze Smlouvy o Zápůjčce. Klientům, kteří spolu žijí ve společné domácnosti, může být v jednom časovém okamžiku poskytnuta pouze jedna Zápůjčka Veškeré platby podle Smlouvy o Zápůjčce musí být prováděny v Kč (korunách českých). 14

15 6. Poplatek za zpracování žádosti o Zápůjčku a za poskytnutí Zápůjčky 6.1. Výše Poplatku odráží náklady Zapůjčitele na zpracování Žádosti o Zápůjčku a riziko Zapůjčitele. Poskytnutí Zápůjčky závisí na výši částky Zápůjčky, na tom kolik Zápůjček daný Klient Zapůjčiteli řádně a včas splatil v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců a na tom jaká je bonita klienta Výše Poplatku v závislosti na výši poskytnuté Zápůjčky a době splatnosti je uvedena v Sazebníku Za poskytnutí Zápůjčky Zapůjčitel neúčtuje Klientovi smluvní úrok, když tímto není dotčeno právo Zapůjčitele účtovat Úrok z prodlení podle čl. 8 těchto Podmínek Klient je povinen Zapůjčiteli uhradit Poplatek spolu se splacením Zápůjčky ke dni splatnosti Zápůjčky Dalšími náklady přijetí Zápůjčky nad rámec Poplatku jsou náklady na zaslání textových zpráv SMS a případné náklady na bankovní poplatky při splacení Zápůjčky bezhotovostním bankovním převodem. Náklady na zaslání textové zprávy SMS Klientem Zapůjčiteli nese Klient a odpovídají výši účtované telefonním operátorem Klienta. 7. Splacení Zápůjčky a splatnost 7.1. Období splatnosti Zápůjčky začíná běžet v den, kdy je Zápůjčka Klientovi v souladu s čl. 5.1 či čl. 5.2 poskytnuta. Okamžikem poskytnutí Zápůjčky Klientovi se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu Zapůjčitele v prospěch bankovního účtu Klienta, přitom rozhodný je den odepsání z bankovního účtu Zapůjčitele nikoliv den připsání finančních prostředků na účet Klienta nebo se okamžikem poskytnutí Zápůjčky Klientovi se rozumí den kdy Zapůjčitel podá na poště poštovní poukázku pro výplatu Zápůjčky v prospěch Klienta. Splatnosti 15

16 Zápůjček činí od 7 do 30 dní. Pokud konec období splatnosti připadne na den, který není pracovním dnem v České republice, bude Zápůjčka splatná v nejbližší následující pracovní den v České republice. Poskytnuté peněžní prostředky včetně příslušenství Klient vrátí Zapůjčiteli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě. Klient se zavazuje splatit zápůjčku poskytnutou na základě Smlouvy řádně a včas k termínu splatnosti zápůjčky tak jak je určen touto Smlouvou. Termínem splatnosti se rozumí smluvními stranami smluvený den připsání Klientům splacené půjčky na bankovní účet Věřitele. Klient se současně zavazuje společně s jistinou poskytnuté zápůjčky uhradit v termínu splatnosti i poplatek za poskytnutí zápůjčky poskytnuté na základě této Smlouvy Zapůjčitel zašle Klientovi fakturu ohledně Zápůjčky a Poplatku na adresu trvalého bydliště uvedenou v Žádosti o Zápůjčku nebo na Klientovu ovou adresu Při zadání platby na úhradu splátky Zápůjčky a Poplatku je Klient povinen uvést jako variabilní symbol číslo faktury doručené mu dle předchozího článku. Obdrží-li Zapůjčitel platbu, kterou nelze identifikovat, není taková platba považována za provedenou, dokud není identifikována, a Zapůjčitel je oprávněn požadovat úhradu Úroků za takto opožděnou platbu Veškeré platby ve prospěch Zapůjčitele jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na bankovní účet Zapůjčitele číslo /0100 s řádně uvedeným variabilním symbolem podle čl Neobdržení faktury nezbavuje Klienta povinnosti uhradit splátku Zápůjčky a Poplatek při splatnosti podle čl a násl. Pokud Klient neobdrží fakturu do 5 kalendářních dnů po přijetí Zápůjčky, je povinen o tom Zapůjčitele neprodleně informovat prostřednictvím zákaznické telefonní linky na čísle uvedeném v záhlaví těchto Podmínek nebo na Internetových stránkách nebo prostřednictvím u a vyžádat si variabilní symbol pro realizaci platby Klient je oprávněn Zápůjčku bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit před datem její splatnosti. Poplatek se v 16

17 případě předčasného splacení Zápůjčky nesnižuje ani nevrací. V daném případě se může Klient informovat o variabilním symbolu dle předchozího článku V případě, že bude mít Klient zájem na prodloužení splatnosti Zápůjčky, lze požádat o jednorázové prodloužení splatnosti o 7 dnů za podmínek uvedených v Sazebníku, a to formou dle článku nebo dle článku textové zprávy SMS za použití mobilní telefonní sítě na číslo Klient v žádosti o prodloužení splatnosti Zápůjčky dle tohoto článku, zasílané ve formě textové zprávy SMS nepřesahující 160 znaků, uvede následující údaje: LCR/Variabilní symbol z faktury k dané Zápůjčce/PRLZ, kdy počet dní prodloužení splatnosti bude sedm dní elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách. Klient v žádosti o prodloužení splatnosti Zápůjčky, zasílané ve formě elektronického formuláře, uvede zejména své jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu, e- mailovou adresu a číslo smlouvy k dané Zápůjčce (referenční číslo) Obratem po obdržení žádosti dle předchozího odstavce zašle Zapůjčitel Klientovi informaci, zda mu bylo prodloužení splatnosti Zápůjčky schváleno. Do původního dne splatnosti Zápůjčky musí Klient uhradit příslušný Poplatek za prodloužení splatnosti Zápůjčky, jinak nebude splatnost Zápůjčky prodloužena. Výše Poplatků za prodloužení splatnosti Zápůjčky v závislosti na výši poskytnuté Zápůjčky a době její původní splatnosti jsou v Sazebníku. Není možné prodloužit splatnost Zápůjčky, která je v době podání žádosti o prodloužení splatnosti Klientem už po lhůtě splatnosti V případě, že Klient nesplní podmínky Zapůjčitele pro poskytnutí Zápůjčky, souhlasí Klient s tím, aby mu Zapůjčitel případně nabídnul alternativní způsob financování. 17

18 7.10. Pro případ, že Klient zaplatil Zapůjčiteli částku vyšší, než-li která pro něj plyne ze Smlouvy či těchto Podmínek, je nutná k úhradě tohoto přeplatku ze Strany Zapůjčitele žádost Klienta jím podepsaná o vrácení přeplatku a adresovaná doporučenou poštou Zapůjčiteli Ukončením Smlouvy z jakéhokoliv právního titulu není dotčeno právo Zapůjčitele na úhradu veškerých pohledávek za Klientem v rozsahu založeném Smlouvou a těchto Podmínek, když tyto pohledávky se stávají splatnými dnem ukončení Smlouvy. Zánikem Smlouvy a těchto Podmínek nedochází k zániku práv a povinností smluvních Stran a ujednání o zpracování Osobních údajů, plynoucích z těchto Podmínek Dnem úmrtí Klienta se stávají splatnými veškeré pohledávky Zapůjčitele za Klientem v rozsahu založeném Smlouvou a těchto Podmínek Smluvní strany sjednávají, že veškeré dosud splatné i nesplatné pohledávky Zapůjčitele plynoucí pro něj ze Smlouvy a těchto Podmínek vůči Klientovi se stávají splatnými, a to ke dni následujícímu po dni, ve kterém Klient podá insolvenční návrh (návrh na oddlužení) proti své osobě či ke dni následujícímu po dni, ve kterém proti Klientovi a na jeho majetek bylo třetí osobou zahájeno exekuční či insolvenční řízení Smlouva zaniká ke dni úplného splacení Zápůjčky, Poplatku, Poplatku za prodloužení Zápůjčky, Úroku z prodlení, Smluvních pokut a poplatků za Urgence zaplacení ve smyslu Smlouvy či dalších nákladů souvisejících s opožděnou platbou dle těchto Podmínek Zapůjčitel má v případě prodlení Klienta s platbou jakékoli splatné pohledávky Zapůjčitele nárok na úrok z prodlení, který se řídí příslušným nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění a počítá se za každý kalendářní den 18

19 prodlení a to ode dne bezprostředně následujícího po dni splatnosti celkové dlužné částky včetně tohoto dne až do dne úhrady celkové dlužné částky Zápůjčky, který je posledním dnem za který se počítá úrok s prodlení Klient prohlašuje, že disponuje dostatečným příjmem pro splacení zápůjčky řádně a včas. 8. Úrok z prodlení a další náklady související s opožděnou platbou 8.1. Pro případ, že Zápůjčka či její část nebude splacena včas, je Zapůjčitel oprávněn po Klientovi požadovat zaplacení Úroku z prodlení z dlužné částky Zápůjčky za dobu ode dne splatnosti Zápůjčky až do dne skutečného uhrazení splatné částky Zapůjčiteli Výše Úroku bude odpovídat výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob Pro případ, že Zápůjčka či její část nebude splacena včas, je Zapůjčitel oprávněn po Klientovi požadovat smluvní pokutu ve výši 300,- Kč u Zápůjček do 3000,- Kč za každý započatý týden prodlení, v případě prodlení se splacením Zápůjčky ve výši přesahující 3000,- Kč je Zapůjčitel oprávněn požadovat po Klientovi smluvní pokutu ve výši 10 % (tj. slovy deset procent) z dlužné částky, a to za každý započatý týden prodlení. V případě, že Zapůjčitel bude smluvní pokutu dle tohoto článku po Klientovi požadovat, je Klient povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že přímo nezavinil porušení smluvní povinnosti splatit Zápůjčku. Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná do 3 dní od 19

20 vzniku práva na její zaplacení, tedy ode dne, ke kterému nastalo prodlení, respektive ode dne, kdy započal další týden prodlení v případě opakovaného udělení pokuty. Zapůjčitel se může nároku na zaplacení smluvní pokuty dle tohoto odstavce po vzniku nároku na její zaplacení vzdát, a to i po doručení případné výzvy k zaplacení smluvní pokuty Klientovi. Pro případ, že Zápůjčka či její část nebude splacena ke dni splatnosti, Zapůjčitel odešle klientovi prostřednictvím ové nebo poštovní služby Upomínku č.1. Zapůjčitel je oprávněn po Klientovi požadovat poplatek za vystavení a odeslání Upomínky č.1 poplatek ve výši 1000,-Kč. Klient je povinen poplatek zaplatit i v případě, že přímo nezavinil porušení smluvní povinnosti splatit Zápůjčku. Pro případ, že Zápůjčka či její část nebude splacena ani po 7 dnech ode dne splatnosti, Zapůjčitel odešle klientovi prostřednictvím ové nebo poštovní služby Upomínku č.2. Zapůjčitel je oprávněn po Klientovi požadovat poplatek za vystavení a odeslání Upomínky č.2 poplatek ve výši 1250,-Kč. Klient je povinen poplatek zaplatit i v případě, že přímo nezavinil porušení smluvní povinnosti splatit Zápůjčku. Pro případ, že Zápůjčka či její část nebude splacena ani po 14 a více dnech ode dne splatnosti, Zapůjčitel odešle klientovi prostřednictvím ové nebo poštovní služby Upomínku č.3. Zapůjčitel je oprávněn po Klientovi požadovat poplatek za vystavení a odeslání Upomínky č.3 poplatek ve výši 1.500,-Kč. Klient je povinen poplatek zaplatit i v případě, že přímo nezavinil porušení smluvní povinnosti splatit Zápůjčku. Poplatky dle tohoto článku jsou splatné do 3 dní ode dne doručení upomínky, přičemž upomínka se považuje za doručenou třetí pracovní den ode dne jejího odeslání. Zapůjčitel se může nároku na zaplacení poplatků dle tohoto odstavce po vzniku nároku na její zaplacení vzdát, a to i po doručení případné výzvy k zaplacení poplatku Klientovi. Pro případ, že Zápůjčka či její část nebude splacena včas ani po 15 a více dnech Zapůjčitel je oprávněn vyfakturovat klientovi jednorázovou pokutu ve výši 1000 českých korun, pokud Zapůjčitel nezaplacenou pohledávku odevzdá k soudnímu vymáhání nebo mimosoudnímu vymáhání. Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání Zápůjčky a ostatních pohledávek Věřitele vzniklých na základě Smlouvy o poskytnutí Zápůjčky, včetně úhrady nákladů Věřitele spojených s angažováním vymáhací kanceláře Collect Partner s.r.o. v souhrnné výši 8.000,- Kč vč. DPH za mimosoudní vymáhání pohledávky. 20

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více