Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, Děčín XII Vilsnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, Děčín XII Vilsnice

2 Výroční zpráva 2013 annual report

3 Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství ve svazech a sdruženích 8 Majetkové účasti a informace o propojených osobách 8 Základní ekonomické ukazatele 10 Sociální politika 10 Politika kvality 10 Investiční politika 10 Marketing 12 Sponzorské aktivity 12 Hlavní záměry pro příští rok 12 Výrok auditora k RÚZ 14 Účetní závěrka 16 Příloha k RÚZ 19 4 Výroční zpráva annual report BOHEMIA CARGO s.r.o.

4 Contents Introduction 7 Company profi le 9 Company management 9 Membership of associations and federations 9 Capital holdings and affi liates 9 Basic economic indicators 11 Welfare policy 11 Quality policy 11 Investment policy 11 Marketing 13 Sponsorship activities 13 Principal objectives for the forthcoming year 13 Auditor s report to the Annual Financial Statement 15 Financial statement 16 Appendix to the Annual Financial Statement 19 BOHEMIA CARGO s.r.o. annual report Výroční zpráva 5

5 Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, rok 2013 je za námi a je čas na jeho malé zhodnocení. Co se týče množstevních ukazatelů, v přepravě i skladování jsme zaznamenali další růst. Meziročně došlo k navýšení objemu přeprav o 15%, což hodnotíme pozitivně. Je to nejen projev oživení české a německé ekonomiky, na které je a bude náš export primárně závislý, ale i důsledek cíleného rozvoje naší společnosti. Zásadní vliv na tento růst mělo udržení a posílení vztahů se všemi klíčovými zákazníky, které se snažíme neustále zlepšovat a chceme být spolehlivým partnerem, díky čemuž se nám daří získávat větší objemy práce, zejména na pobočkách Děčín a Ústí nad Labem. Dalším významným vlivem byl skokový rozvoj na pražské pobočce. Počátkem roku 2013 podařilo se úspěšně spustit nové linky sběrné služby, zejména s partnery v Itálii, Rakousku, ale i směrem na východ se státy, jako je Albánie, Bulharsko, Černá hora i dalšími balkánskými státy. Díky těmto linkám jsme zaznamenali nárůst počtu zásilek typu přikládka a sběrná služba. K celkovému navyšování objemů ale přispěla i pobočka v Brně. V druhé polovině loňského roku jsme navázali partnerství s významným polským speditérem a spustili jsme pravidelnou sběrnou linku. Dokážeme tak obsluhovat celé Polsko ve velmi krátkém čase. Dále pokročila specializace na východní destinace, zejména Rusko a státy bývalého SNS, kde se nám podařilo získávat hlubší znalosti místního prostředí a navázat kontakty s dopravci, díky čemuž se nám daří nabízet konkurenční ceny na tyto směry. Na liberecké pobočce se nám daří více pronikat ke stávajícím zákazníkům, ale růst zde není zcela uspokojivý, a tak plánujeme pro následující období posílit zdejší tým o nové lidi. Ve skladování jsme zaznamenali ještě větší nárůst, než u přepravy. Děčínský sklad se začal potýkat s jeho kapacitní špičkou, a tak jsme na počátek roku 2014 museli připravit plán rozšiřování kapacit. Přesto se nám podařilo zachovat úroveň kvality, na jakou jsou naši zákazníci zvyklí. V Brně, kam směřuje část našich sběrných linek, již byla kapacita překladiště nedostatečná. Překládky se začaly kumulovat a byli jsme donuceni k přestěhování do jiné lokality. Kromě přepravních služeb zde tedy nabízíme od listopadu 2013 všem nově i skladovací služby. Na konci roku jsme také defi nitivně opustili lokalitu Žatec, kde bylo v minulých letech velmi složité udržovat tento provoz v černých číslech. Současně také probíhala a probíhá obnova manipulační techniky, která je naplánovaná na tři roky. Zatím jsme obměnili několik nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíků, končit budeme obnovou zakladačů v děčínském provoze. Koncem roku byla dokončena jednání uvnitř fi rmy o produktové strategii na roky 2014 a Jejím zásadním bodem je zaměření na menší, než celovozové zásilky (to je přikládky a sběrná služba) a destinační specializaci jednotlivých poboček se zaměřením na tvorbu synergií v daném směru. Implementaci této strategie se budou věnovat zejména produktoví specialisté pro celovozy, dokládky a sběrnou službu a také specialista skladování. Dalším efektem, jehož chceme dosáhnout, je poskytování všech produktů na všech pobočkách v jednotné kvalitě. Z ekonomického hlediska byl loňský rok úspěšný. Meziročně jsme zvýšili obrat o 20% a objem hrubé marže o 10%, přestože se přepravní trh stále potýkal s velmi nízkými cenami, které byly v předchozích letech stlačeny na historické minimum. Vzhledem k nedostačující dopravní kapacitě, kterou si rostoucí průmyslový trh ale žádá ve stále větších objemech, vnímám tuto situaci jako dočasnou, respektive postupně se měnící. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval celému týmu zaměstnanců BOHEMIA CARGO s.r.o. za jejich celoroční úsilí a vytrvalost. Musím ocenit, že si všichni poradili s jejich denními těžkostmi velmi zdatně a pomáhali naplnit vytyčené cíle a plány. Dále jménem všech zaměstnanců děkuji všem našim obchodním partnerům za přízeň a spolupráci v roce 2013 a věřím, že si ji zachováme i v příštích letech. Děčín Ing. Jan Kučera ředitel společnosti 6 Výroční zpráva annual report BOHEMIA CARGO s.r.o.

6 Introduction Dear Business partners, 2013 is behind us, which gives us an opportunity to evaluate it briefl y. As for quantity indicators, we reported a further growth in transport and storage. We generated an annual increase in volume by 15 % for transport, which we regard as a positive trend. Not only is this a sign of recovery of both Czech and German economies, on which our exports heavily depend and will continue to do so in the future, but also a consequence of our company s targeted development efforts. Maintaining and reinforcing our relationships with all key customers, which we try to improve on an ongoing basis, has had a crucial role in this growth; we are dedicated to our reliability as a partner, which allows us to win larger volumes of work, especially through our Děčín and Ústí nad Labem branches. Yet another major factor was an abrupt development of our Prague branch. At the onset of 2013, we succeed in launching new collection service lines, especially with our partners in Italy and Austria, but also those in eastern countries, such as Albania, Bulgaria, Montenegro and other Balkan countries. Thanks to the lines, we could report growth in the number of additional load- and collection service-type consignments. The Brno branch also had a hand in increasing the overall volumes. In the second half of last year, we established partnership with a major Polish freight forwarder, and launched a regular collection line. As a result, we now have the required capacity to service the entire Poland even on very short notice. We also achieved progress in our specialisation in eastern destinations, especially those in Russia and the former CIS countries, where we gathered deeper knowledge of the local environment and established contacts with forwarders, which now allows us to offer competitive prices in these localities. Our Liberec branch succeeded in reaching out to our existing customers, but the generated growth is not entirely satisfactory; as a result we are planning on reinforcing the local team with new people for the upcoming period. In the storage sector, we reported an even higher growth than was the case for transport. The Děčín based warehouse began to approach its peak capacity and therefore, we had to prepare a capacity enhancement plan to be implemented in early Still, we managed to retain the quality level our customers are accustomed to. In Brno, as the destination of a part of our lines, the capacity of the reloading depot was already insuffi cient. Reloads started to pile up, forcing us to relocate elsewhere. In addition to transport services, the local branch has now been offering storage services since November 2013 to all its customers. Further, at the end of the year, we fi nally abandoned the Žatec site, the operation of which had been very hard to sustain in black numbers during recent years. At the same time, a project consisting in renovation of the handling technology is taking place, scheduled to be completed in three years. So far, we have replaced several pallet stackers and forklifts and are about to bring to an end renovation of stackers in the Děčín operation. At the end of the year, internal negotiations came to an end regarding the product strategy for 2014 and One of its principal points concerns concentrating on smaller than full-load consignments (i.e. additional loads and collective service) and specialisation on selected destinations for each branch with an emphasis on generating synergies in the respective locations. Implementation of this strategy is entrusted mainly to product specialists in full loads, additional loads and collection service as well as storage specialists. Yet another effect we would like to achieve involves providing all products at the same level of quality for all branches. In economic terms, last year was a success. We reported an annual increase in turnover and gross margin by 20 % and 10 %, respectively, despite the very low prices persisting in the transport market after they had been driven down to the historical minimum values during previous years. Considering the transport capacity, which is insuffi cient in the light of the growing industrial market, which calls for still greater additions, I regard this situation as temporary, or, subject to gradual changes. In conclusion, I would like to thank the entire BOHEMIA CARGO s.r.o. team for its allyear efforts and persistence. I appreciate how competently everybody handled their everyday diffi culties and helped to fulfi l the objectives and plans defi ned. Further, on behalf of all employees, I would like to thank all of our business partners for their favour and cooperation in I believe we will keep it up in the years to follow. Děčín Jan Kučera jr. Company Director BOHEMIA CARGO s.r.o. annual report Výroční zpráva 7

7 profil společnosti, Management společnosti, členství ve svazech a sdruženích, Majetkové účasti a informace o propojených osobách profil SpolečnoStI BOHEMIA CARGO s.r.o. (dále jen společnost) je česká právnická osoba, společnost s ručením omezeným, která vznikla dne zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka Ičo: základní kapitál (Kč): Společníky společnosti jsou Jan Kučera a Ing. Jan Kučera, kteří jsou současně jejími jednateli. Jako předmět činnosti společnosti je v obchodním rejstříku zapsáno mezinárodní a tuzemské zasílatelství, zastupování v celním řízení, nákladní silniční doprava, skladování zboží a manipulace s nákladem, poskytování technických služeb, koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Sídlo společnosti: Chmelnická 98, Děčín XII - Vilsnice telefon/fax: / ManaGeMent SpolečnoStI Ředitel společnosti a jednatel Ing. Jan Kučera (od ředitel společnosti) Ředitel pro strategii a rozvoj Jan Kučera prokurista a obchodní ředitel Jiří Šindler prokurista a finanční ředitel Ing. Jaroslav Staněk členství Ve SVazeCH a SDruŽeníCH SSl (Svaz spedice a logistiky) HK čr (Hospodářská komora ČR) čačs (Česká asociace čistících stanic) ForCe (Celosvětová organizace nezávislých zasílatelů) FIata (Mezinárodní organizace zasílatelských sdružení) MaJetKoVÉ ÚčaStI akademie logistických profesí, s.r.o., Chmelnická 98, Děčín podíl na ZJ 66,0% Doprava na paletách s.r.o., Chmelnická 98, Děčín podíl na ZJ 80,0% KIMa transport s.r.o., Chmelnická 98, Děčín podíl na ZJ 50,0 % 8 Výroční zpráva annual report BOHEMIA CARGO s.r.o.

8 Company profile, Company management, Membership of associations and federations, Capital holdings and affiliates CoMpanY profile BOHEMIA CARGO s.r.o. (hereafter the company) is a Czech legal entity, a limited liability company, which was established on and incorporated into the Commercial Register of the Ústí nad Labem District Court, section C, insertion Ičo (Company Identification number): Fixed capital (CzK): Partners of the company are Jan Kučera and Jan Kučera jr., who are simultaneously the company s Chief Executives. The company s subject of enterprise has been entered into the Commercial Register as follows: domestic and international freight forwarding, representation in the customs operation, storage of goods, loading and unloading of goods, rendition of technical services, buying goods with the intention of resale and their resale. Head office: Chmelnická 98, Děčín XII - Vilsnice telephone/fax: / CoMpanY ManaGeMent Company Director and executive Jan Kučera jr. (Company Director since 1 January 2013) Director for Strategy and Development Jan Kučera Confidential Clerk and Sales Director Jiří Šindler Confidential Clerk and Financial Director Jaroslav Staněk MeMBerSHIp of associations and FeDeratIonS SSl (Association of Forwarding and Logistics) HK čr (Chamber of Commerce of the Czech Republic) čačs (Czech Association of Cleaning Stations) ForCe (Freight Organisation of Related Cargo Experts) FIata (International Federation of Freight Forwarders Association) CapItal HolDInGS akademie logistických profesí s.r.o., Chmelnická 98, Děčín capital holding 66,0% Doprava na paletách s.r.o., Chmelnická 98, Děčín capital holding 80,0% KIMa transport s.r.o., Chmelnická 98, Děčín capital holding 50.0 % BOHEMIA CARGO s.r.o. annual report Výroční zpráva 9

9 základní ekonomické ukazatele, Sociální politika, politika kvality, Investiční politika základní ekonomické ukazatele v tis.kč rok 2013 rok 2012 náklady výnosy zisk před zdaněním přidaná hodnota tržby v tuzemsku tržby v zahraničí výše aktiv počet zaměstnanců SoCIální politika Společnost se trvale zaměřuje na zajištění vzdělávání a odborného růstu všech zaměstnanců. Dceřiná společnost Akademie logistických profesí s.r.o., jejímž je společnost majoritním zakladatelem, se orientuje na odborné vzdělávání pracovníků v oborech jejího podnikání. Zajišťuje pro ni i další zájemce vzdělávací akce, které jsou zahrnuty do plánu odborného rozvoje zaměstnanců. Vedle toho se společnost snaží i nadále vytvářet kvalitní pracovní podmínky a posilovat motivaci všech zaměstnanců poskytováním mimomzdových benefi tů. politika KValItY Péče o kvalitu jako základního kritéria činnosti společnosti je vtělena do motta společnosti Zákazník je u nás vždy na prvním místě. Počátkem roku 2014 byl úspěšně proveden kontrolní audit standardu ISO 9001:2000. Společnost je oprávněna od roku 2009 užívat osvědčení celního ředitelství AEO - schválený hospodářský subjekt. InVeStIční politika V roce 2013 byl obnoven 1 osobní automobil a pro novou pobočku v Praze pořízeny 2 nové v celkové hodnotě 810 tis.kč, byla zakoupena manipulační technika do skladu za tis.kč a 570 tis.kč bylo vynaloženo na aktualizaci a posílení užívaného software. Pro nejbližší období se počítá s obnovou 1-2 osobních vozidel a přípravou na obnovu skladových zakladačů jako zásadního vybavení logistického skladu. Společnost také reálně uvažuje o nájmu dalšího skladu v ústeckém kraji. Realizace tohoto záměru si vyžádá cca 10 mil.kč investičních prostředků. 10 Výroční zpráva annual report BOHEMIA CARGO s.r.o.

10 Basic economic indicators, Welfare policy, Quality policy, Investment policy BaSIC economic InDICatorS numbers given in thousands of CzK year 2013 year 2012 Costs turnover pre-tax profit added value Domestic incomes Foreign incomes level of assets number of employees WelFare policy The company concentrates on training and professional growth of all its employees in the long run. Subsidiary Akademie logistických profesí s.r.o., of which the company is a majority founder, focuses on professional training of the staff in their respective business sectors. The company organises training events, which are included in the plan of professional development of the staff. The company is also making an effort to create quality working conditions and strengthen the motivation of all employees by providing benefi ts in addition to wages. QualItY policy Care for quality as one of the company s basic criteria is enshrined in the company motto The Customer always comes fi rst for us. A control audit based on the ISO 9001:2000 standard was conducted at the beginning of Since 2009, the company has had the right to use the Customs Directorate s AEO (Authorised Economic Operator) certifi cate. InVeStMent policy A passenger car was bought in 2013 and 2 new vehicles were acquired for the Prague branch at an overall value of CZK 810,000. Also, handling equipment was purchased for the warehouse operation at an amount of CZK 1,303,000, and an amount of CZK 570,000 was spent on user software updates and enhancements. During the period to come, 1-2 passenger cars are planned to be renovated and preparations are scheduled for renovation of warehouse stackers as crucial logistical storage equipment. The company is also realistically considering leasing another warehouse in the Ústí Region. This project will require investment funds at an amount of roughly CZK 10 million. BOHEMIA CARGO s.r.o. annual report Výroční zpráva 11

11 Marketing, Sponzorské aktivity, Hlavní záměry pro nejbližší období MarKetInG Marketingové činnosti jsou od roku 2013 začleněny do agendy obchodního oddělení. Tím byla posílena role průzkumu měnících se potřeb trhu, kdy obchodní reprezentanti fi rmy jsou v průběžnému kontaktu se stávajícími a potenciálními zákazníky. Dosavadní model propagace formou inzerce prostřednictvím jedné tradiční propagační agentury byl nahrazen novým způsobem práce s médii. Hlavním partnerem v této oblasti byla zvolena PR agentura, prostřednictvím které společnost v médiích prezentuje svá stanoviska k odborným tématům a formou krátkých zpráv informuje o nových produktech uvedených na trh. Společnost má do roku 2022 zapsanou ochrannou známku na logo společnosti. SponzorSKÉ aktivity Společnost jako jedna z prosperujících fi rem v regionu pokračovala i v roce 2013 v tradiční sponzorské činnosti, která cíleně směřuje do oblasti veřejně prospěšné činnosti, kultury i regionálního sportu. Od roku 2005 je generálním partnerem Městského divadla Děčín a je rovněž významným sponzorem BK Děčín. Dlouhodobě spolupracuje rovněž s o.s. Slunečnice Děčín, které se zaměřuje na poskytování služeb lidem s mentálním a zdravotním postižením. HlaVní záměry pro nejbližší období Společnost se tradičně orientuje na udržení tržního podílu, zvýšení obratu, počtu kmenových zákazníků a stálého zvyšování obecného povědomí o kvalitě poskytovaných služeb. Ve druhém pololetí roku 2013 byla připravována a od realizována nová organizační struktura společnosti (centrála a 5 poboček) s orientací na řízení po produktech. Byly otevřeny nové zahraniční relace, zejména do Itálie a Polska, nové skladové kapacity v Brně a Praze a tak je nejbližším úkolem získat dostatek zákazníků využívajících tyto služby. Ve stádiu rozpracovanosti je systém půjčování plastových palet a před defi nitivním rozhodnutím je projekt výstavby vymývárny cisteren. Oba tyto projekty by znamenaly další rozšíření služeb a mohly by napomoci i získání nových zákazníků pro služby stávající. 12 Výroční zpráva annual report BOHEMIA CARGO s.r.o.

12 Marketing, Sponsorship activities, Main objectives for the near future MarKetInG Since 2013, marketing activities have been part of the sales department s agenda. This has reinforced the role of surveys of the changing needs of the market, with the company s sales representatives keeping in continuous touch with both existing and potential customers. The existing promotion model based on advertising via a sole traditional advertising agency has been replaced with a new method of working with the media. A PR agency was chosen as the main partner in this area, to present the company s views on specialised topics and produce short reports on products newly launched in the market. The company has a trademark for its logo registered until SponSorSHIp activities As one of the region s prosperous economic operators, the company continued, in 2013, in its traditional sponsorship activities targeted on public services, culture and regional sport. Since 2005 the company has been the general partner of the Děčín Theatre and also a signifi cant sponsor of BK Děčín. It also cooperates in the long run with the civic association Slunečnice Děčín, which provides services to people with mental and physical handicaps. MaIn objectives For the near Future As a tradition, the company seeks to keep its market share, increase its share and number of core customers and enhance general awareness of the quality of the services it provides on an ongoing basis. A new organisational structure of the company was prepared in the second half of 2013 and subsequently implemented as of 1 January 2014 (headquarters and 5 branches) introducing management by products. New international lines were established, mainly to Italy and Poland, new storage capacities were set up in Brno and Prague and the most immediate task is therefore to win a suffi cient number of customers for these services. A system of renting plastic pallets is being developed and a fi nal decision is pending on the project involving the rinsing of tanks. Both of these projects would amount to additions to the range of services and could help win new customers for the existing services. BOHEMIA CARGO s.r.o. annual report Výroční zpráva 13

13 Výrok auditora k rúz 14 Výroční zpráva annual report BOHEMIA CARGO s.r.o.

14 auditor s report to the annual Financial Statement BOHEMIA CARGO s.r.o. annual report Výroční zpráva 15

15 Účetní závěrka rozvaha - aktiva K (v celých tisících Kč) označení aktiva Řádek k k k aktiva CelKeM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Nedokončený dlouhodob. nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 B. III. Dlouhodobý finanční majetek Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Jiný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby Materiál Zboží C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobě poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období Výroční zpráva annual report BOHEMIA CARGO s.r.o.

16 rozvaha - pasíva K (v celých tisících Kč) označení pasíva Řádek k k k pasíva CelKeM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Změny základního kapitálu 71 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 80 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. IV. 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Ostatní rezervy 91 B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobě přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období BOHEMIA CARGO s.r.o. annual report Výroční zpráva 17

17 VýKaz zisků a ztrát K (v celých tisících Kč) označení text Řádek k k k I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a oprav. položek v prov. oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * provozní hospodářský výsledek VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Q splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady * Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výroční zpráva annual report BOHEMIA CARGO s.r.o.

18 příloha k rúz I. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2013 (všechny údaje vyjádřeny v tis.kč, pokud není uvedeno jinak) rozsah účetní závěrky plný rozsah Druh účetní závěrky Řádná Účetní období od Účetní období do Datum uzavření bilančních knih (rozvahový den) Datum sestavení výkazu Údaje o účetní jednotce (základní informace dle zákona, zejména informace podle 18 odst. 2 zákona) Název společnosti BOHEMIA CARGO s.r.o. Sídlo společnosti Chmelnická 98, Děčín 12, Právní forma společnost s ručením omezeným Identifi kační číslo (IČ) Datum založení společnosti 22. září 1997 Datum zápisu do OR 22. září 1997 Zápis do OR oddíl C, vl Předmět podnikání vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství 1.2. základní kapitál Základní kapitál celkem z toho Základní kapitál zapsaný v OR předmět činnosti pořadí předmět činnosti 1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2. Mezinárodní zasilatelství 3. Vnitrostátní zasilatelství 4. Silniční motorová doprava nákladní 5. Zastupování v celním řízení 6. Poskytování technických služeb 7. Skladování zboží a manipulace s nákladem 8. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 1.4. Statutární orgán pořadí příjmení Jméno Funkce 1. Kučera Jan jednatel 2. Ing. Kučera Jan jednatel 1.5. prokura pořadí příjmení Jméno Funkce 1. Šindler Jiří obchodní ředitel 2. Ing. Staněk Jaroslav fi nanční ředitel 1.6. osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce Účetní jednotka nemá osoby, které na ni mají podstatný nebo rozhodující vliv. BOHEMIA CARGO s.r.o. annual report Výroční zpráva 19

19 1.7. popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku V uplynulém roce nedošlo v obchodním rejstříku k žádným změnám popis organizační struktury účetní jednotky k bilančnímu dni I. centrála Děčín, Chmelnická 98, Děčín XII vedení společnosti obchod a marketing fi nance a účetnictví strategie, rozvoj a administrativa přepravní služby celní služby skladování smluvní logistika II. pobočka Ústí nad Labem, Předlická 463/9A, Ústí nad Labem přepravní služby skladování III. pobočka Brno, Kaštanová 489/34, Brno přepravní služby skladování IV. pobočka Liberec, Sousedská 599, Liberec přepravní služby skladování V. pobočka Praha, K Hrušovu 2/293, Praha přepravní služby skladování 1.9. popis zásadních změn organizační struktury účetní jednotky během uplynulého účetního období V uplynulém roce změnila pobočka v Liberci a v Brně adresu, na pobočce v Brně je nově otevřený logistický sklad. V únoru roku 2013 byla nově otevřena pobočka v Praze specializující se na Bulharsko, Holandsko, Itálii. II. ÚDAJE O ÚČETNÍCH JEDNOTKÁCH, V NICHŽ MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA PODSTATNÝ NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV pořadí název podíl 1. KIMa transport s.r.o., Děčín XII, Chmelnická 98, % 2. akademie logistických profesí, s.r.o., Děčín XII, Chmelnická 98, % 3. Doprava na paletách s.r.o., Děčín XII, Chmelnická 98, % III. POČET PRACOVNÍKŮ, OSOBNÍ NÁKLADY A ODMĚNY ukazatel období běžné období minulé Průměrný evidenční počet zaměstnanců z toho : řídící pracovníci 6 6 Osobní náklady z toho : řídící pracovníci Výroční zpráva annual report BOHEMIA CARGO s.r.o.

20 IV. ODMĚNY, ZÁLOHY, PŮJČKY, OSTATNÍ PLNĚNÍ, ZÁRUKY A PŘÍSLIBY MAJITELŮM, STATUTÁRNÍM ORGÁNŮM A VYŠŠÍMU MANAGEMENTU Účetní jednotka má vůči statutárním orgánům ke dni sestavení přílohy závazek ve výši 240 tis.kč (nevyžádaná výše podílu na zisku) V. NÁKLADY NA ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI Náklady na povinný audit a jiné auditorské služby činily za rok 2013 celkem 140 tis.kč VI. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování způsob ocenění nakupovaných zásob Zásoby se oceňují podle 25 a 27 zákona a 49 vyhlášky. Zásoby zboží na skladě jsou vedeny v průměrných cenách zjištěných jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen. Vážený aritmetický průměr je přepočítáván po každém pohybu zboží. Zboží nakoupené v cizí měně je přepočítáno stanoveným ročním kurzem vyhlášeným ČNB a platným vždy k 1.lednu způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Majetek je oceňován pořizovací cenou. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v souladu 25 zákona o účetnictví. Majetek je při pořízení veden na účtech 04, spolu s vedlejšími pořizovacími náklady do doby zařazení způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí ocenění: při pořízení - pořizovací cenou, přičemž jednotlivé složky pořizovací ceny se účtují v souladu s účtovým rozvrhem firmy ke konci rozvahového dne - v souladu s 27 odst. 1 a 5 zákona o účetnictví se oceňují reálnou hodnotou 6.4. způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu období Účetní jednotka v průběhu období nepořizovala majetek, který by bylo nutno ocenit v reprodukční pořizovací ceně Druhy pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen zásob, stanovených na úrovni vlastních nákladů Účetní jednotka oceňuje zásoby pořizovací cenou a náklady související s jejich pořízením přeúčtovává měsíčně ve výši rozpuštěných vícenákladů dle platné smlouvy s fi rmou Constellium Extrusions Děčín, s.r.o.. Mezi tyto související náklady patří zejména clo a celní poplatky, pojistné, přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, skladné, manipulace, poštovné, balné, provize za zprostředkování, pojistné podstatné změny způsobu oceňování, postupu odepisování, účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek proti min. účetnímu období K žádným změnám oproti minulému účetnímu období nedošlo Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. 5 zákona K žádným významným odchylkám od metod podle 7 odst. 5 zákona v účetním období nedošlo. BOHEMIA CARGO s.r.o. annual report Výroční zpráva 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více