Obsah. 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti. 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti. 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění"

Transkript

1 1

2 2

3 Obsah 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění 3. WORKSHOP: Příjmy domácnosti, šmejdi bez šance 4. WORKSHOP: Spory a jejich řešení 1

4 Rodinný rozpočet Rozpočet si lze představit jako souhrn příjmů a výdajů jedince nebo celé domácnosti za určité období. Příjmy Peněžní částky, které jednotlivec nebo rodina obdrží v hotovosti či bezhotovostně. Výdaje Peněžní částky vynaložené na zajištění chodu domácnosti, bydlení a potřeb jednotlivých členů domácnosti. Odhad příjmů a výdajů Příjmy domácnosti Příjmy z práce mzda, plat, odměna, příjmy z podnikání, důchod. Příjmy sociální, např.: dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti. 2

5 3

6 Příjmy mimořádné, např.: od rodičů, prodej majetku, dědictví. Příjmy pasivní z pronájmu, dividendy. Výdaje domácnosti Běžná spotřeba Potraviny, oblečení, hygienické potřeby atd., Bydlení Nájem,voda, plyn, elektřina, poplatky (telefon, internet, TV,) atd., Vzdělání, zábava Koníčky, kultura, návštěva restaurace, dovolená, vzdělání Ochrana rizik (pojištění) Životní, neživotní, odpovědnosti, úrazu atd. Spoření Stavební spoření, termínované vklady, penzijní připojištění. Dluhy Hypotéka, spotřebitelský úvěr, půjčka od rodiny, atd. 4

7 5

8 Majetek a závazky Nemovitosti Věci movité Finanční majetek (dům, pozemek, chata, garáž, zahrada, pole ) (obrazy, šperky, auta.) (stavební spoření, penzijní připojištění, cenné papíry ) Nehmotný majetek (vynálezy, ochranné známky, obchodní tajemství ) Pohledávky (právo věřitele požadovat po dlužníkovi plnění ) Hodnota majetku je snižována o závazky: Krátkodobé Střednědobé Dlouhodobé (do jednoho roku finanční výpomoc, bankovní úvěr ) (na dobu 1-5 let bankovní úvěr, finanční leasing, ) (přesahují dobu 5 let ) MAJETEK (BOHATSTVÍ) je čistá hodnota všech našich hmotných a finančních položek. 6

9 7

10 Rodinný rozpočet Při sestavování rozpočtu musíme rozlišovat, zda se jedná příjmy a výdaje: pravidelné (fixní) jejich výše se nemění (nájemné, zálohy na energie, poplatky za odvoz odpadu) běžné jsou nutné pro zajištění každodenního života, jejich výše se může měnit (potraviny, oblečení atd.) příležitostné výdaje. Nejsou pravidelné, jejich výše se mění (dárky, dovolená) Co je důležité při vytváření rozpočtu? Pravidelnost Důslednost Tvorba rezerv Časové hledisko - rozpočet krátkodobý, dlouhodobý Finanční bilance rodinného rozpočtu Rozpočet - souhrn příjmů a výdajů za určité období. U rozpočtu mohou být příjmy větší než výdaje, tzn. že vzniká přebytek rozpočtu, příjmy menší než výdaje, tzn. že vzniká schodek (deficit) rozpočtu, příjmy se mohou rovnat výdajům, rozpočet je vyrovnaný. 8

11 9

12 Úspory domácnosti Nevydávají se na spotřebu, ale jsou to kumulované prostředky určené k budoucí spotřebě. Finanční plánování Životní cíle, přání, potřeby Plánované příjmy, předpokládané výdaje Fáze životního cyklu rodiny Při sestavování finančního plánu nejdříve analyzujeme příjmy a majetek rodiny, nesmíme zapomenout na určení všech možných rizik, dále si určíme cíle a přání a stanovíme dobu, která by byla optimální pro dosažení těchto cílů. Postupné kroky: 1. Stav financí (rozdíl příjmů a výdajů, zjistíme, zda majetek převyšuje závazky, zda nejsme zadluženi). 2. Stanovíme cíle (auto, byt, vzdělání dětí, pojištění, rekreace) 3. Cíle zhodnotíme (seřadíme je podle důležitosti, zhodnotíme, zda a kdy jsou dosažitelné) 4. Stanovíme potřebné finanční prostředky a způsoby, jak je získat. 10

13 11

14 Peníze Slouží k nákupu zboží a služeb, jde o všeobecně přijímaný prostředek směny. V současnosti jsou peníze nahrazovány bezhotovostními penězi. V dnešní době mají peníze formu mincí a bankovek, depozit (vkladů na účtech v bankách), cenných papírů (šeku, směnek, dluhopisů, akcií aj.). Konkrétní druh peněz upravený právním řádem určitého státu nazýváme měnou. Domácí měnou platnou na území ČR je česká koruna, subjektem emitujícím domácí měnu je ČNB (www.cnb.cz). Zahraniční měnou jsou ostatní měny, konkrétní měna může být platná společně pro území několika státu. Domácí a zahraniční měna Konvertibilita měny tj. směnitelnost konkrétní měny a znamená, že je směnitelná s ostatními měnami v určitém kurzu. 12

15 13

16 Plně konvertibilní je měna, která je volně směnitelná všude na světě (americký dolar, euro, britská libra atd.). Směnné kurzy jsou aktualizovány každý den a vyhlašovány pomocí kurzovního lístku. Kurzovní lístek udává ke každé měně kurz nákupu a prodeje, popř. střed. Směnný kurz se liší u valut a deviz. VALUTY hotové peníze zahraničních měn. DEVIZY bezhotovostní peníze. Při nákupu zahraniční měny za ni zaplatíme více, než kolik dostaneme, když stejné množství zahraniční měny budeme prodávat. Způsoby placení a) hotovostní platební styk uskutečňuje se s použitím peněz. b) bezhotovostní platební styk převod peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem prostřednictvím peněžního ústavu. 14

17 15

18 Transakce na finančním trhu zprostředkovávají finanční instituce (banky, spořitelny, pojišťovny atd.). Banka je podnikatelský subjekt, který hospodaří s cílem vytvořit zisk. Pro svoji činnost potřebuje bankovní licenci, kterou vydává ČNB. Bankovní systém je tvořen centrální bankou a soustavou komerčních obchodních bank. Obchodní banky dělíme na univerzální (poskytují celou škálu produktů) specializované (např. spořitelny, stavební spořitelny, hypoteční banky, investiční banky ) Bezhotovostní platební styk Je převod peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem prostřednictvím peněžního ústavu (banky). Bezhotovostní a hotovostní platební styk patří mezi základní platební transankce (platební sužby) obchodních bank. K používání bezhotovostního platební styku je nutné mít účet u bankovního ústavu, obchodní banky, tzv. běžný účet. Platební karty nabízejí banky klientům, kteří mají zřízen bankovní účet. 16

19 17

20 Platební karty debetní Umožňují platby a výběr hotovosti do výše zůstatku na účtu a do výše sjednaného limitu (limit denní nebo limit na více dní). Kreditní karty Slouží k platbám až do výše úvěrového limitu, lze využít bezúročné období, tzn. že pokud úvěr vyčerpaný prostřednictvím kreditní karty splatíme do bankou stanoveného dne splatnosti, neplatíme žádný úrok.!!! Výjimkou je výběr z bankomatu. Při výběru hotovosti z bankomatu kreditní kartou jsou nejenom vybrané peníze okamžitě úročeny, ale navíc zaplatíme jednorázový poplatek z vybrané částky. Kontokorent Má obdobné podmínky jako kreditní karta, je vázán na běžný účet v bance a čerpá se až po vyčerpání vlastních peněz. Úroky se platí vždy při čerpání a kontokorent musí být splacen do 1 roku, pak se může čerpat znovu. 18

21 19

22 Příjmy domácnosti - Příjmy domácnosti z práce mzda, plat, odměna, příjmy z podnikání, důchod. Mzda, plat, odměna Příjmy ze závislé činnosti - z práce Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů Zaměstnanec Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Zaměstnavatel Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. 20

23 21

24 Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Pokud nenastoupí zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (tj. 7 po sobě následujících kalendářních dnů) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. Pro odstoupení od pracovní smlouvy se vyžaduje dodržení písemné formy, jinak se k němu nepřihlíží. Náležitosti pracovní smlouvy Podstatné náležitosti: druh práce místo výkonu práce den nástupu do práce MZDA - PLAT Mzdu nebo platu určuje zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o mzdě nebo platu způsobu odměňování, 22

25 23

26 splatnosti mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu Hrubá mzda X Čistá mzda Jaký je rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou? Rozvázání a skončení pracovního poměru Pracovní poměr může být rozvázán: a) dohodou, b) výpovědí, c) okamžitým zrušením, d) zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr končí uplynutím sjednané doby (pracovní poměr na dobu určitou). Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Pracovní poměr cizince končí také - dnem, kterým má skončit pobyt na území ČR podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu, - dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající trest vyhoštění z území ČR, 24

27 25

28 - uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání. Odměna Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Příjmy z podnikání 7 ZDP Příjmem ze samostatné činnosti je a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku. Příjmem ze samostatné činnosti je dále a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 26

29 27

30 a) příjem z výkonu nezávislého povolání. DŮCHOD Zákon o důchodovém pojištění upravuje důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele. Z pojištění se poskytují tyto důchody: a) starobní, b) invalidní, c) vdovský a vdovecký, d) sirotčí. Důchod se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry (stanovené pevnou částkou stejnou pro všechny druhy důchodů bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělků) a z procentní výměry. O nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení s výjimkou případů, kdy jsou příslušné k rozhodování orgány sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti (v případě příslušníků ozbrojených sil a sborů). 28

31 29

32 Příjmy sociální dávky státní sociální podpory podpora v nezaměstnanosti DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Systémem sociální podpory se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní osobní potřeby dětí a rodin. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře vymezuje podmínky nároku na jednotlivé dávky, určuje jejich výši a uvádí organizaci a řízení při poskytování dávek. Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Rodičovský příspěvek Porodné Pohřebné Dávky pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte - odměna pěstouna - příspěvek při převzetí dítěte - příspěvek na zakoupení motorového vozidla 30

33 31

34 Hmotná nouze Osoba v hmotné nouzi Jde o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. Nedostatečný příjem je pouze jednou z podmínek hmotné nouze, podstatné je, že osoba/společně posuzované osoby si ho nemohou zvýšit vlastním přičiněním. Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu vlastní prací řádným uplatněním nároků a pohledávek prodejem nebo jiným využitím majetku. Zákon o pomoci v hmotné nouzi (z.č. 111/2006) blíže stanoví, co se rozumí jednotlivými formami vlastního přičinění, stanoví i situace, okruh osob, u nichž se některá forma vlastního přičinění nevyžaduje, a vliv snahy osoby na nárok na dávku a její výši. PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 32

35 33

36 Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který a) vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období ( 41) zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti b) požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek po podpůrčí dobu. a) do 50 let věku, 5 měsíců b) od 50 do 55 let věku, 8 měsíců c) nad 55 let věku, 11 měsíců Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí: - první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, - další 2 měsíce 50 % - a po zbývající podpůrčí dobu 45 % 34

37 35

38 prům. měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu Příjmy mimořádné dědictví prodej majetku od rodičů DĚDĚNÍ SMRT ZŮSTAVITELE DĚDICTVÍ ZPŮSOBILÝ DĚDIC DĚDICKÝ TITUL 36

39 37

40 38

41 Obsah 5. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti 6. WORKSHOP: Finanční plánování, ochrana rizik, pojištění, úvěry a bydlení 7. WORKSHOP: Příjmy domácnosti, šmejdi bez šance 8. WORKSHOP: Spory a jejich řešení 39

42 Finanční plánování Cíle potřeby přání priority Zdroje tvorba rezerv Ochrana zdrojů rizika Ochrana příjmů proti znehodnocení pro případ úrazu, nemoci nebo smrti ochrana rizik Finanční strategie Minulá ekonomická rozhodnutí finanční produkty běžný účet penzijní připojištění stavební spoření životní a úrazové pojištění pojištění majetku 40

43 41

44 Optimalizace finanční strategie Směřují moje minulá ekonomická rozhodnutí k naplnění mých potřeb, přání, priorit? Pokud ne, provedu optimalizaci finanční strategie Revize minulých ekonomických rozhodnutí Posouzení stávajících finančních produktů potřebnost princip cena Posouzení stávajících finančních produktů Potřebnost Prověříme, zda opravdu daný produkt potřebujeme, zda řeší naše potřeby neduplikuje jiný produkt Pokud produkt nepotřebujeme, platíme za něco zbytečného Princip Ověříme, zda naše produkty jsou vhodné pro naplnění našich cílů 42

45 43

46 Cena Z dostupných informací porovnáme, zda lze naše produkty pořídit za nižší cenu při stejných přínosech stejnou cenu při vyšších přínosech nižší cenu při vyšších přínosech Oblasti optimalizace finanční strategie Finanční zabezpečení Spoření na důchod Bydlení Ochrana rizik Tvorba rezervy 44

47 45

48 Ochrana rizik Ochrana příjmů Ochrana majetku Odpovědnost Ochrana příjmů Zabezpečení fungování domácnosti po nezbytnou dobu při výpadku příjmů Zajištění splacení úvěrů v případě výpadku příjmů Zlevnění současných pojistek Dopady ztráty příjmů Příjem je zdrojem pokrytí okamžitých i dlouhodobých potřeb a cílů Ztráta příjmů může mít fatální následky Snížení životního standardu obecně Neschopnost splácet půjčky a úvěry Neschopnost platit vzdělání a koníčky dětem Nutnost přestěhovat se do méně nákladného bydlení Neschopnost vytvoření kapitálu na dlouhodobé cíle (volný čas, penze, vzdělání dětí) Nutnost změny zaměstnání druhého živitele (omezení péče o děti a domácnost) 46

49 47

50 Většina nákladů je nevyhnutelná Nutné výdaje domácnosti Nájem Splátky úvěrů Školné Zájmové aktivity Nutná doprava Nutná podpora rodičů Základní potraviny Základní zdravotní péče Rozhodující část výdajů nelze zrušit bez zásadních dopadů Nutné výdaje domácností tvoří minimálně 70 % Riziko je největší, když domácnost závisí na jednom zdroji příjmů Ochrana příjmů Lidé se často obávají Trvalých následků úrazu Závažných onemocnění Ztráty zaměstnání Nezajištění rodiny v případě nenadálé události Dlouhodobé pracovní neschopnosti Invalidity Jak byste tato rizika seřadili vy? 48

51 49

52 Máte představu o výši potřebných částek pojištění pro uvedená rizika? Pouze 15 % pojistek je uzavřeno správně Typické chyby při zajištění ochrany příjmů Nízké pojistné částky Špatně vybraná rizika Špatný výběr produktů = příliš drahé řešení Nízké pojistné částky Úmrtí: Závazky x roční příjem (průměrné zajištění ,-) Invalidita: 1x roční příjem (průměrné zajištění ,-) Pracovní neschopnost: (Výdaje Příjem manželky nemocenské dávky)/30 Trvalé následky úrazu Invalidní důchod nekryje výpadek příjmů Pojistná částka až 2,5 x roční příjem Řešení vychází z Výše příjmů klienta a partnera Počet osob finančně závislých Výdaje domácnosti Celkové závazky (hypotéka, leasing, spotřební úvěry) 50

53 51

54 Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Investiční životní pojištění Investiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití s investováním pojistného do podílových fondů, kde je investiční riziko na straně klienta. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Investiční životní pojištění přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků, které ale nemusí být garantováno Rizikové životní pojištění Rizikové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti s možností pokrytí dalších rizik. Pojištění neobsahuje žádnou spořicí složku nebo je v rámci produktu spořící složka minimalizována. 52

55 53

56 Nejdůležitější pojmy pojištění Pojistný zájem Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím Pojistník Osoba, která s pojistitelem (pojišťovnou) uzavřela pojistnou smlouvu Pojištěný Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za újmu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje Pojistitel Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví. Pojistná událost Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává. Skutečnost, s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Výluky z pojištění Věci nebo rizika, na něž se pojištění nevztahuje. Škodní události na nich či jimi způsobené nejsou pojistnými událostmi a pojišťovně nevzniká povinnost pojistného plnění. Běžné pojistné Pojistné stanovené za pojistné období. 54

57 55

58 Doba trvání pojištění Doba, na kterou bylo pojištění sjednáno, tj. od dohodnutého počátku pojištění do data sjednaného konce pojištění. Pojištění může být sjednáno také na dobu neurčitou. Karenční doba Doba počínající běžet od vzniku pojistné události, jejíž délka je stanovena v pojistné smlouvě a za kterou nenáleží pojistné plnění. V pojistné smlouvě může být ujednáno, že vznikne-li pojistná událost následkem úrazu, náleží plnění i za karenční dobu, pokud ji doba léčení přesáhne Obmyšlený Oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného. 56

59 57

60 Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění občanského majetku lze rozdělit do dvou základních skupin: Pojištění nemovitosti Pojištění domácnosti Pojištění odpovědnosti lze rozdělit do tří základních skupin: Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli Pojištění nemovitosti V pojišťovnictví se nemovitostí rozumí: Rodinný dům Bytová jednotka Bytový dům Rekreační objekt Ostatní objekty garáž, kůlna, plot, hospodářská budova,.atd Obvykle jsou součástí pojištění i: Stavební materiál Zařízení staveniště Věci sloužící k výstavbě, opravám a údržbě pojištěné budovy Pojištění se zásadně nesjednává pro nemovitosti: Opuštěné Poškozené Neudržované 58

61 59

62 Běžná nebezpečí kryta pojištěním majetku Požár, kouř, výbuch Úder blesku Zřícení letadla Vichřice nebo krupobití Voda z vodovodního zařízení Náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin Tíha sněhu Pád stromů, stožárů a jiných předmětů Náraz vozidla Zemětřesení Další nebezpečí kryta pojištěním majetku Povodeň nebo záplava Mráz na topném systému Aerodynamický třesk Vystoupnutí vody z odpadního potrubí Přepětí, podpětí Vandalismus, odcizení Únik vody, atmosférické srážky Zkrat v elektromotorech Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem Chybná funkce sprinklerového zařízení Pojištění domácnosti V pojišťovnictví se domácností rozumí: Soubor movitých věcí nacházejících se v místě pojištění, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů domácnosti 60

63 61

64 Obvykle jsou součástí pojištění i: Stavební součásti a příslušenství přiléhající k vnitřním prostorám bytu nebo nebytového prostoru Vestavěný nábytek, kuchyňská linka, obklady, tapety, Místem pojištění je obvykle Domácnost (byt) trvale obývaná pojištěným Nebytový prostor Sklep, garáž, balkon, Společný nebytový prostor Chodby, schodiště, kočárkárna, prádelna, Oplocený pozemek Zahradní nábytek, dětská skluzavka, nepřenosný gril, Nebezpečí většinou kryta pojištěním domácnosti Požár, kouř, výbuch Úder blesku Zřícení letadla Vichřice nebo krupobití Voda z vodovodního zařízení Náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin Tíha sněhu Pád stromů, stožárů a jiných předmětů Náraz vozidla Zemětřesení Další nebezpečí kryta pojištěním domácnosti Povodeň nebo záplava Vandalismus, odcizení Únik vody z akvária 62

65 63

66 Mráz na topném systému Přepětí, podpětí Vystoupnutí vody z odpadního potrubí Atmosférické srážky Porucha chladícího zařízení Chybná funkce sprinklerového zařízení Pojištění skel Pojištění občanské odpovědnosti za způsobenou škodu Vztahuje se na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu, která byla způsobena jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného Obvykle se vztahuje na Činnosti v běžném občanském životě Vedení domácnosti Rekreaci a zábavu Může se vztahovat i na Škody při chovu psa a jiných domácích zvířat Škody při chovu hospodářských zvířat Obvyklým rozsahem pojištěním je Újma při ublížení na zdraví a usmrcení Újma na hmotné věci Škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou Jiná újma na jmění vyplývající z újmy na zdraví, při usmrcení a ze škody na věci Následné škody 64

67 65

68 Možným rozsahem dle nového občanského zákoníku může být Nemajetková újma způsobená zásahem do práva na ochranu osobnosti Duševní útrapy manžela, rodiče, dítěte neb jiné osoby blízké poškozenému při ublížení na zdraví nebo usmrcení poškozeného Újma na živém zvířeti Pojištění se obvykle nevztahuje na újmu způsobenou Úmyslně Na movitých věcech nebo zvířatech, které byly pojištěnému zapůjčeny nebo které oprávněně užívá a nebo je má u sebe Při profesionální sportovní činnosti V souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním divokých a exotických zvířat V souvislosti s vlastnictvím a používáním zbraní, střeliva, pyrotechniky a výbušnin Svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí s pojištěným ve společné domácnosti Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti Vztahuje se na povinnost pojištěného nahradit újmu, která byla způsobena jinému v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitého objektu a pozemku k němu příslušejícího 66

69 67

70 Obvykle se pojištění vztahuje na Újmu, která byla způsobena jinému v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitého objektu a pozemku k němu příslušejícího Náhradu újmy způsobenou třetí osobě, kdy pojištěný jako občan oprávněně vykonává stavební práce svépomocí na nemovitém objektu Náhradu újmy způsobenou třetí osobě, kdy občan vypomáhající pojištěnému oprávněně vykonává stavební práce svépomocí na nemovitém objektu Pojištění se obvykle nevztahuje na újmu způsobenou Úmyslně Na movitých věcech nebo zvířatech, které byly pojištěnému zapůjčeny nebo které oprávněně užívá a nebo je má u sebe Svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí s pojištěným ve společné domácnosti Neoprávněným prováděním stavebních prací Znečištěním životního prostředí Sesedáním nebo sesouváním půdy, erozí nebo v důsledku poddolování Nejdůležitější pojmy pojištění majetku Pojistný zájem Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím 68

71 69

72 Pojistník Osoba, která s pojistitelem (pojišťovnou) uzavřela pojistnou smlouvu Pojištěný Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za újmu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje Nová cena Cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc znovu pořídit v daném čase a na daném místě Časová cena Cena, která se stanoví z nové ceny, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení, znehodnocení nebo případně zhodnocení Podpojištění Stav, kdy pojistná částka sjednaná v pojistné smlouvě je nižší, než pojistná hodnota pojištěného majetku Přepojištění Stav, kdy pojistná částka sjednaná v pojistné smlouvě je vyšší, než pojistná hodnota pojištěného majetku Pojistná hodnota Nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat Pojistná částka Horní hranice pojistného plnění Pojistná částka se na návrh pojistníka stanoví v pojistné smlouvě tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy Limit pojistného plnění Nelze-li v době uzavření pojistné smlouvy určit pojistnou hodnotu, stanoví se na návrh pojistníka horní hranice pojistného plnění limitem pojistného plnění (zpravidla pro jednu pojistnou nebo škodnou událost) 70

73 71

74 Nejčastější chyby v pojištění majetku Ochrana nedosahuje hodnoty majetku (pojistné hodnoty) Vyplacení zlomku potřebné částky Ochrana převyšuje hodnotu majetku Zbytečně drahé pojištění Zbytečně drahý produkt Zbytečně drahé pojištění Ochrana nedosahuje hodnoty majetku (pojistné hodnoty) Vyplacení zlomku potřebné částky Ochrana převyšuje hodnotu majetku Zbytečně drahé pojištění Zbytečně drahý produkt Zbytečně drahé pojištění Nedostatečné pokrytí rizik Nevyplacení potřebné částky 72

75 73

76 ÚVĚRY Hypoteční úvěry Spotřebitelské úvěry Bankovní spotřebitelské úvěry Nebankovní spotřebitelské úvěry HYPOTEČNÍ ÚVĚRY Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Účely hypotečních úvěrů koupě nemovitosti do osobního vlastnictví i spoluvlastnického podílu (rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, bytový dům) včetně příslušenství (garáž, bazén, sklep atd.) koupě objektů pro individuální rekreaci (chaty, chalupy) koupě stavebního pozemku koupě družstevního podílu a úhrada členského podílu výstavba či dostavba nemovitosti rekonstrukce, modernizace a opravy nemovitosti vypořádání majetkových poměrů spojených s nemovitostí nebo s družstevním podílem (společné jmění manželů, dědictví apod.) refinancování předchozích investic do nemovitosti vyrovnání (konsolidace) dříve poskytnutých půjček či úvěrů použitých na investice do nemovitosti 74

77 75

78 Žadatel o hypoteční úvěr fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům v produktivním věku po celou dobu trvání úvěru (zpravidla do 65 až 70 let) občan České republiky občan jiného státu s trvalým či přechodným pobytem na území České republiky O hypotéku mohou zpravidla žádat až čtyři osoby žijící maximálně ve dvou domácnostech. Manželé vystupují vždy jako spolužadatelé o úvěr (pokud nemají zúžené společné jmění manželů). Zajištění hypotečního úvěru hypoteční úvěry jsou vždy zajištěny zástavním právem k nemovitosti. k zajištění je možno využít financovanou nebo jinou nemovitost nacházející se na území České republiky, lze ručit i více nemovitostmi najednou. u výstavby může klient ručit rozestavěnou stavbou, bude-li úvěrem dokončena (je nutné, aby byla zapsána v katastru nemovitostí jako rozestavěná). v případě hypotéky na koupi stavebního pozemku lze ručit přímo kupovaným pozemkem. Nemovitost je nutno ohodnotit dle metodiky příslušné banky na tzv. zástavní hodnotu, která vychází z ceny obvyklé. Banka oceňuje nemovitosti obvykle cenou, za niž by ji mohla rychle a bez problémů prodat. Navíc si často nechává určitou rezervu. Banka tak vezme tržní odhad, který ještě může snížit. Ne všechny nemovitosti jsou vhodné jako zástava. Přijetí do zástavy mohou zkomplikovat hlavně věcná břemena váznoucí na dané nemovitosti nebo problémy se zajištěním práva přístupu k nemovitosti. 76

79 77

80 Výše hypotečního úvěru Minimální částka úvěru individuální dle banky Maximální možná výše úvěru je omezena dvěma základními faktory: výší zadlužitelné hodnoty zástavy, tzn. hodnoty stanovené bankou. Úvěry jsou poskytovány do určité výše hodnoty zastavené nemovitosti, některé banky ovšem poskytují hypotéky až do výše 100% zástavní hodnoty nemovitosti. Schopností klienta splácet měsíční splátky posuzuje se výše disponibilních zdrojů klienta využitelných ke splácení (na základě prokazatelných příjmů a měsíčních výdajů). Pokud je hypoteční úvěr poskytován jako úvěr účelový, potom pro něj platí, že může být čerpán pouze do výše ceny toho, co je předmětem financování hypotečním úvěrem. Doba splatnosti hypotečního úvěru pro hypoteční úvěr je typická dlouhá doba splatnosti. doba, na kterou je klientovi úvěr poskytován, by neměla přesahovat dobu životnosti objektu, jenž je z úvěru pořizován. doba je omezena věkem klienta Delší trvání nižší splátky vyšší úroky Úroková sazba Úroky jsou nižší než u ostatních úvěrů (zajištění nemovitostí) Výše úroků ne vždy vypovídá o výhodnosti úvěru 78

81 79

82 Čerpání hypotečního úvěru jednorázové, postupné způsob čerpání se odvíjí od účelu, na jaký je úvěr poskytován Splácení úvěru začíná v měsíci následujícím po vyčerpání úvěru většina bank preferuje splácení inkasem z běžného účtu klienta, jehož zřízení může určit jako podmínku poskytnutí hypotéky. Mimořádná splátka, předčasné splacení Částečně nebo úplně lze hypoteční úvěr splatit vždy po uplynutí doby, po kterou je stanovena fixní úroková sazba v tomto případě si banka neúčtuje žádné sankce. Pokud by měl klient zájem mimořádně splatit (ať již částečně nebo celkově) úvěr v průběhu fixačního období, účtuje si banka určité procento z této splátky navíc, a to v závislosti na tom, kolik času zbývá do konce fixní doby. Některé banky umožňují klientovi sjednání mimořádných splátek předem v úvěrové smlouvě. Klient pak může realizovat mimořádné splátky zdarma v dohodnutých termínech. Typy hypotečních úvěrů Hypoteční úvěr účelový pro fyzické osoby Předhypoteční úvěr Hypotéka bez dokládání příjmů Americká hypotéka Kombinace hypotéky s životním pojištěním Hypoteční úvěr účelový pro fyzické osoby klasická hypotéka sloužící k financování investic do nemovitostí určených k osobnímu užívání, zajištěnou zástavním právem k nemovitosti. 80

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Domácnost s asistencí

Domácnost s asistencí Domácnost s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCKGNHK AGHMGIMODKKFGK AHJOAHDBEFOMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Domov & zázemí Top Exklusiv

Domov & zázemí Top Exklusiv Domov & zázemí Top Exklusiv Domácnost/stavby Všeobecné pojistné podmínky EU 2196/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti na území ČR zvláštní

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více