Obsah. 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti. 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti. 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění"

Transkript

1 1

2 2

3 Obsah 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění 3. WORKSHOP: Příjmy domácnosti, šmejdi bez šance 4. WORKSHOP: Spory a jejich řešení 1

4 Rodinný rozpočet Rozpočet si lze představit jako souhrn příjmů a výdajů jedince nebo celé domácnosti za určité období. Příjmy Peněžní částky, které jednotlivec nebo rodina obdrží v hotovosti či bezhotovostně. Výdaje Peněžní částky vynaložené na zajištění chodu domácnosti, bydlení a potřeb jednotlivých členů domácnosti. Odhad příjmů a výdajů Příjmy domácnosti Příjmy z práce mzda, plat, odměna, příjmy z podnikání, důchod. Příjmy sociální, např.: dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti. 2

5 3

6 Příjmy mimořádné, např.: od rodičů, prodej majetku, dědictví. Příjmy pasivní z pronájmu, dividendy. Výdaje domácnosti Běžná spotřeba Potraviny, oblečení, hygienické potřeby atd., Bydlení Nájem,voda, plyn, elektřina, poplatky (telefon, internet, TV,) atd., Vzdělání, zábava Koníčky, kultura, návštěva restaurace, dovolená, vzdělání Ochrana rizik (pojištění) Životní, neživotní, odpovědnosti, úrazu atd. Spoření Stavební spoření, termínované vklady, penzijní připojištění. Dluhy Hypotéka, spotřebitelský úvěr, půjčka od rodiny, atd. 4

7 5

8 Majetek a závazky Nemovitosti Věci movité Finanční majetek (dům, pozemek, chata, garáž, zahrada, pole ) (obrazy, šperky, auta.) (stavební spoření, penzijní připojištění, cenné papíry ) Nehmotný majetek (vynálezy, ochranné známky, obchodní tajemství ) Pohledávky (právo věřitele požadovat po dlužníkovi plnění ) Hodnota majetku je snižována o závazky: Krátkodobé Střednědobé Dlouhodobé (do jednoho roku finanční výpomoc, bankovní úvěr ) (na dobu 1-5 let bankovní úvěr, finanční leasing, ) (přesahují dobu 5 let ) MAJETEK (BOHATSTVÍ) je čistá hodnota všech našich hmotných a finančních položek. 6

9 7

10 Rodinný rozpočet Při sestavování rozpočtu musíme rozlišovat, zda se jedná příjmy a výdaje: pravidelné (fixní) jejich výše se nemění (nájemné, zálohy na energie, poplatky za odvoz odpadu) běžné jsou nutné pro zajištění každodenního života, jejich výše se může měnit (potraviny, oblečení atd.) příležitostné výdaje. Nejsou pravidelné, jejich výše se mění (dárky, dovolená) Co je důležité při vytváření rozpočtu? Pravidelnost Důslednost Tvorba rezerv Časové hledisko - rozpočet krátkodobý, dlouhodobý Finanční bilance rodinného rozpočtu Rozpočet - souhrn příjmů a výdajů za určité období. U rozpočtu mohou být příjmy větší než výdaje, tzn. že vzniká přebytek rozpočtu, příjmy menší než výdaje, tzn. že vzniká schodek (deficit) rozpočtu, příjmy se mohou rovnat výdajům, rozpočet je vyrovnaný. 8

11 9

12 Úspory domácnosti Nevydávají se na spotřebu, ale jsou to kumulované prostředky určené k budoucí spotřebě. Finanční plánování Životní cíle, přání, potřeby Plánované příjmy, předpokládané výdaje Fáze životního cyklu rodiny Při sestavování finančního plánu nejdříve analyzujeme příjmy a majetek rodiny, nesmíme zapomenout na určení všech možných rizik, dále si určíme cíle a přání a stanovíme dobu, která by byla optimální pro dosažení těchto cílů. Postupné kroky: 1. Stav financí (rozdíl příjmů a výdajů, zjistíme, zda majetek převyšuje závazky, zda nejsme zadluženi). 2. Stanovíme cíle (auto, byt, vzdělání dětí, pojištění, rekreace) 3. Cíle zhodnotíme (seřadíme je podle důležitosti, zhodnotíme, zda a kdy jsou dosažitelné) 4. Stanovíme potřebné finanční prostředky a způsoby, jak je získat. 10

13 11

14 Peníze Slouží k nákupu zboží a služeb, jde o všeobecně přijímaný prostředek směny. V současnosti jsou peníze nahrazovány bezhotovostními penězi. V dnešní době mají peníze formu mincí a bankovek, depozit (vkladů na účtech v bankách), cenných papírů (šeku, směnek, dluhopisů, akcií aj.). Konkrétní druh peněz upravený právním řádem určitého státu nazýváme měnou. Domácí měnou platnou na území ČR je česká koruna, subjektem emitujícím domácí měnu je ČNB (www.cnb.cz). Zahraniční měnou jsou ostatní měny, konkrétní měna může být platná společně pro území několika státu. Domácí a zahraniční měna Konvertibilita měny tj. směnitelnost konkrétní měny a znamená, že je směnitelná s ostatními měnami v určitém kurzu. 12

15 13

16 Plně konvertibilní je měna, která je volně směnitelná všude na světě (americký dolar, euro, britská libra atd.). Směnné kurzy jsou aktualizovány každý den a vyhlašovány pomocí kurzovního lístku. Kurzovní lístek udává ke každé měně kurz nákupu a prodeje, popř. střed. Směnný kurz se liší u valut a deviz. VALUTY hotové peníze zahraničních měn. DEVIZY bezhotovostní peníze. Při nákupu zahraniční měny za ni zaplatíme více, než kolik dostaneme, když stejné množství zahraniční měny budeme prodávat. Způsoby placení a) hotovostní platební styk uskutečňuje se s použitím peněz. b) bezhotovostní platební styk převod peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem prostřednictvím peněžního ústavu. 14

17 15

18 Transakce na finančním trhu zprostředkovávají finanční instituce (banky, spořitelny, pojišťovny atd.). Banka je podnikatelský subjekt, který hospodaří s cílem vytvořit zisk. Pro svoji činnost potřebuje bankovní licenci, kterou vydává ČNB. Bankovní systém je tvořen centrální bankou a soustavou komerčních obchodních bank. Obchodní banky dělíme na univerzální (poskytují celou škálu produktů) specializované (např. spořitelny, stavební spořitelny, hypoteční banky, investiční banky ) Bezhotovostní platební styk Je převod peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem prostřednictvím peněžního ústavu (banky). Bezhotovostní a hotovostní platební styk patří mezi základní platební transankce (platební sužby) obchodních bank. K používání bezhotovostního platební styku je nutné mít účet u bankovního ústavu, obchodní banky, tzv. běžný účet. Platební karty nabízejí banky klientům, kteří mají zřízen bankovní účet. 16

19 17

20 Platební karty debetní Umožňují platby a výběr hotovosti do výše zůstatku na účtu a do výše sjednaného limitu (limit denní nebo limit na více dní). Kreditní karty Slouží k platbám až do výše úvěrového limitu, lze využít bezúročné období, tzn. že pokud úvěr vyčerpaný prostřednictvím kreditní karty splatíme do bankou stanoveného dne splatnosti, neplatíme žádný úrok.!!! Výjimkou je výběr z bankomatu. Při výběru hotovosti z bankomatu kreditní kartou jsou nejenom vybrané peníze okamžitě úročeny, ale navíc zaplatíme jednorázový poplatek z vybrané částky. Kontokorent Má obdobné podmínky jako kreditní karta, je vázán na běžný účet v bance a čerpá se až po vyčerpání vlastních peněz. Úroky se platí vždy při čerpání a kontokorent musí být splacen do 1 roku, pak se může čerpat znovu. 18

21 19

22 Příjmy domácnosti - Příjmy domácnosti z práce mzda, plat, odměna, příjmy z podnikání, důchod. Mzda, plat, odměna Příjmy ze závislé činnosti - z práce Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů Zaměstnanec Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Zaměstnavatel Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. 20

23 21

24 Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Pokud nenastoupí zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (tj. 7 po sobě následujících kalendářních dnů) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. Pro odstoupení od pracovní smlouvy se vyžaduje dodržení písemné formy, jinak se k němu nepřihlíží. Náležitosti pracovní smlouvy Podstatné náležitosti: druh práce místo výkonu práce den nástupu do práce MZDA - PLAT Mzdu nebo platu určuje zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o mzdě nebo platu způsobu odměňování, 22

25 23

26 splatnosti mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu Hrubá mzda X Čistá mzda Jaký je rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou? Rozvázání a skončení pracovního poměru Pracovní poměr může být rozvázán: a) dohodou, b) výpovědí, c) okamžitým zrušením, d) zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr končí uplynutím sjednané doby (pracovní poměr na dobu určitou). Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Pracovní poměr cizince končí také - dnem, kterým má skončit pobyt na území ČR podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu, - dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající trest vyhoštění z území ČR, 24

27 25

28 - uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání. Odměna Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Příjmy z podnikání 7 ZDP Příjmem ze samostatné činnosti je a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku. Příjmem ze samostatné činnosti je dále a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 26

29 27

30 a) příjem z výkonu nezávislého povolání. DŮCHOD Zákon o důchodovém pojištění upravuje důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele. Z pojištění se poskytují tyto důchody: a) starobní, b) invalidní, c) vdovský a vdovecký, d) sirotčí. Důchod se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry (stanovené pevnou částkou stejnou pro všechny druhy důchodů bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělků) a z procentní výměry. O nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení s výjimkou případů, kdy jsou příslušné k rozhodování orgány sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti (v případě příslušníků ozbrojených sil a sborů). 28

31 29

32 Příjmy sociální dávky státní sociální podpory podpora v nezaměstnanosti DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Systémem sociální podpory se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní osobní potřeby dětí a rodin. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře vymezuje podmínky nároku na jednotlivé dávky, určuje jejich výši a uvádí organizaci a řízení při poskytování dávek. Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Rodičovský příspěvek Porodné Pohřebné Dávky pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte - odměna pěstouna - příspěvek při převzetí dítěte - příspěvek na zakoupení motorového vozidla 30

33 31

34 Hmotná nouze Osoba v hmotné nouzi Jde o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. Nedostatečný příjem je pouze jednou z podmínek hmotné nouze, podstatné je, že osoba/společně posuzované osoby si ho nemohou zvýšit vlastním přičiněním. Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu vlastní prací řádným uplatněním nároků a pohledávek prodejem nebo jiným využitím majetku. Zákon o pomoci v hmotné nouzi (z.č. 111/2006) blíže stanoví, co se rozumí jednotlivými formami vlastního přičinění, stanoví i situace, okruh osob, u nichž se některá forma vlastního přičinění nevyžaduje, a vliv snahy osoby na nárok na dávku a její výši. PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 32

35 33

36 Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který a) vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období ( 41) zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti b) požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek po podpůrčí dobu. a) do 50 let věku, 5 měsíců b) od 50 do 55 let věku, 8 měsíců c) nad 55 let věku, 11 měsíců Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí: - první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, - další 2 měsíce 50 % - a po zbývající podpůrčí dobu 45 % 34

37 35

38 prům. měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu Příjmy mimořádné dědictví prodej majetku od rodičů DĚDĚNÍ SMRT ZŮSTAVITELE DĚDICTVÍ ZPŮSOBILÝ DĚDIC DĚDICKÝ TITUL 36

39 37

40 38

41 Obsah 5. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti 6. WORKSHOP: Finanční plánování, ochrana rizik, pojištění, úvěry a bydlení 7. WORKSHOP: Příjmy domácnosti, šmejdi bez šance 8. WORKSHOP: Spory a jejich řešení 39

42 Finanční plánování Cíle potřeby přání priority Zdroje tvorba rezerv Ochrana zdrojů rizika Ochrana příjmů proti znehodnocení pro případ úrazu, nemoci nebo smrti ochrana rizik Finanční strategie Minulá ekonomická rozhodnutí finanční produkty běžný účet penzijní připojištění stavební spoření životní a úrazové pojištění pojištění majetku 40

43 41

44 Optimalizace finanční strategie Směřují moje minulá ekonomická rozhodnutí k naplnění mých potřeb, přání, priorit? Pokud ne, provedu optimalizaci finanční strategie Revize minulých ekonomických rozhodnutí Posouzení stávajících finančních produktů potřebnost princip cena Posouzení stávajících finančních produktů Potřebnost Prověříme, zda opravdu daný produkt potřebujeme, zda řeší naše potřeby neduplikuje jiný produkt Pokud produkt nepotřebujeme, platíme za něco zbytečného Princip Ověříme, zda naše produkty jsou vhodné pro naplnění našich cílů 42

45 43

46 Cena Z dostupných informací porovnáme, zda lze naše produkty pořídit za nižší cenu při stejných přínosech stejnou cenu při vyšších přínosech nižší cenu při vyšších přínosech Oblasti optimalizace finanční strategie Finanční zabezpečení Spoření na důchod Bydlení Ochrana rizik Tvorba rezervy 44

47 45

48 Ochrana rizik Ochrana příjmů Ochrana majetku Odpovědnost Ochrana příjmů Zabezpečení fungování domácnosti po nezbytnou dobu při výpadku příjmů Zajištění splacení úvěrů v případě výpadku příjmů Zlevnění současných pojistek Dopady ztráty příjmů Příjem je zdrojem pokrytí okamžitých i dlouhodobých potřeb a cílů Ztráta příjmů může mít fatální následky Snížení životního standardu obecně Neschopnost splácet půjčky a úvěry Neschopnost platit vzdělání a koníčky dětem Nutnost přestěhovat se do méně nákladného bydlení Neschopnost vytvoření kapitálu na dlouhodobé cíle (volný čas, penze, vzdělání dětí) Nutnost změny zaměstnání druhého živitele (omezení péče o děti a domácnost) 46

49 47

50 Většina nákladů je nevyhnutelná Nutné výdaje domácnosti Nájem Splátky úvěrů Školné Zájmové aktivity Nutná doprava Nutná podpora rodičů Základní potraviny Základní zdravotní péče Rozhodující část výdajů nelze zrušit bez zásadních dopadů Nutné výdaje domácností tvoří minimálně 70 % Riziko je největší, když domácnost závisí na jednom zdroji příjmů Ochrana příjmů Lidé se často obávají Trvalých následků úrazu Závažných onemocnění Ztráty zaměstnání Nezajištění rodiny v případě nenadálé události Dlouhodobé pracovní neschopnosti Invalidity Jak byste tato rizika seřadili vy? 48

51 49

52 Máte představu o výši potřebných částek pojištění pro uvedená rizika? Pouze 15 % pojistek je uzavřeno správně Typické chyby při zajištění ochrany příjmů Nízké pojistné částky Špatně vybraná rizika Špatný výběr produktů = příliš drahé řešení Nízké pojistné částky Úmrtí: Závazky x roční příjem (průměrné zajištění ,-) Invalidita: 1x roční příjem (průměrné zajištění ,-) Pracovní neschopnost: (Výdaje Příjem manželky nemocenské dávky)/30 Trvalé následky úrazu Invalidní důchod nekryje výpadek příjmů Pojistná částka až 2,5 x roční příjem Řešení vychází z Výše příjmů klienta a partnera Počet osob finančně závislých Výdaje domácnosti Celkové závazky (hypotéka, leasing, spotřební úvěry) 50

53 51

54 Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Investiční životní pojištění Investiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití s investováním pojistného do podílových fondů, kde je investiční riziko na straně klienta. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Investiční životní pojištění přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků, které ale nemusí být garantováno Rizikové životní pojištění Rizikové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti s možností pokrytí dalších rizik. Pojištění neobsahuje žádnou spořicí složku nebo je v rámci produktu spořící složka minimalizována. 52

55 53

56 Nejdůležitější pojmy pojištění Pojistný zájem Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím Pojistník Osoba, která s pojistitelem (pojišťovnou) uzavřela pojistnou smlouvu Pojištěný Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za újmu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje Pojistitel Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví. Pojistná událost Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává. Skutečnost, s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Výluky z pojištění Věci nebo rizika, na něž se pojištění nevztahuje. Škodní události na nich či jimi způsobené nejsou pojistnými událostmi a pojišťovně nevzniká povinnost pojistného plnění. Běžné pojistné Pojistné stanovené za pojistné období. 54

57 55

58 Doba trvání pojištění Doba, na kterou bylo pojištění sjednáno, tj. od dohodnutého počátku pojištění do data sjednaného konce pojištění. Pojištění může být sjednáno také na dobu neurčitou. Karenční doba Doba počínající běžet od vzniku pojistné události, jejíž délka je stanovena v pojistné smlouvě a za kterou nenáleží pojistné plnění. V pojistné smlouvě může být ujednáno, že vznikne-li pojistná událost následkem úrazu, náleží plnění i za karenční dobu, pokud ji doba léčení přesáhne Obmyšlený Oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného. 56

59 57

60 Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění občanského majetku lze rozdělit do dvou základních skupin: Pojištění nemovitosti Pojištění domácnosti Pojištění odpovědnosti lze rozdělit do tří základních skupin: Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli Pojištění nemovitosti V pojišťovnictví se nemovitostí rozumí: Rodinný dům Bytová jednotka Bytový dům Rekreační objekt Ostatní objekty garáž, kůlna, plot, hospodářská budova,.atd Obvykle jsou součástí pojištění i: Stavební materiál Zařízení staveniště Věci sloužící k výstavbě, opravám a údržbě pojištěné budovy Pojištění se zásadně nesjednává pro nemovitosti: Opuštěné Poškozené Neudržované 58

61 59

62 Běžná nebezpečí kryta pojištěním majetku Požár, kouř, výbuch Úder blesku Zřícení letadla Vichřice nebo krupobití Voda z vodovodního zařízení Náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin Tíha sněhu Pád stromů, stožárů a jiných předmětů Náraz vozidla Zemětřesení Další nebezpečí kryta pojištěním majetku Povodeň nebo záplava Mráz na topném systému Aerodynamický třesk Vystoupnutí vody z odpadního potrubí Přepětí, podpětí Vandalismus, odcizení Únik vody, atmosférické srážky Zkrat v elektromotorech Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem Chybná funkce sprinklerového zařízení Pojištění domácnosti V pojišťovnictví se domácností rozumí: Soubor movitých věcí nacházejících se v místě pojištění, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů domácnosti 60

63 61

64 Obvykle jsou součástí pojištění i: Stavební součásti a příslušenství přiléhající k vnitřním prostorám bytu nebo nebytového prostoru Vestavěný nábytek, kuchyňská linka, obklady, tapety, Místem pojištění je obvykle Domácnost (byt) trvale obývaná pojištěným Nebytový prostor Sklep, garáž, balkon, Společný nebytový prostor Chodby, schodiště, kočárkárna, prádelna, Oplocený pozemek Zahradní nábytek, dětská skluzavka, nepřenosný gril, Nebezpečí většinou kryta pojištěním domácnosti Požár, kouř, výbuch Úder blesku Zřícení letadla Vichřice nebo krupobití Voda z vodovodního zařízení Náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin Tíha sněhu Pád stromů, stožárů a jiných předmětů Náraz vozidla Zemětřesení Další nebezpečí kryta pojištěním domácnosti Povodeň nebo záplava Vandalismus, odcizení Únik vody z akvária 62

65 63

66 Mráz na topném systému Přepětí, podpětí Vystoupnutí vody z odpadního potrubí Atmosférické srážky Porucha chladícího zařízení Chybná funkce sprinklerového zařízení Pojištění skel Pojištění občanské odpovědnosti za způsobenou škodu Vztahuje se na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu, která byla způsobena jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného Obvykle se vztahuje na Činnosti v běžném občanském životě Vedení domácnosti Rekreaci a zábavu Může se vztahovat i na Škody při chovu psa a jiných domácích zvířat Škody při chovu hospodářských zvířat Obvyklým rozsahem pojištěním je Újma při ublížení na zdraví a usmrcení Újma na hmotné věci Škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou Jiná újma na jmění vyplývající z újmy na zdraví, při usmrcení a ze škody na věci Následné škody 64

67 65

68 Možným rozsahem dle nového občanského zákoníku může být Nemajetková újma způsobená zásahem do práva na ochranu osobnosti Duševní útrapy manžela, rodiče, dítěte neb jiné osoby blízké poškozenému při ublížení na zdraví nebo usmrcení poškozeného Újma na živém zvířeti Pojištění se obvykle nevztahuje na újmu způsobenou Úmyslně Na movitých věcech nebo zvířatech, které byly pojištěnému zapůjčeny nebo které oprávněně užívá a nebo je má u sebe Při profesionální sportovní činnosti V souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním divokých a exotických zvířat V souvislosti s vlastnictvím a používáním zbraní, střeliva, pyrotechniky a výbušnin Svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí s pojištěným ve společné domácnosti Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti Vztahuje se na povinnost pojištěného nahradit újmu, která byla způsobena jinému v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitého objektu a pozemku k němu příslušejícího 66

69 67

70 Obvykle se pojištění vztahuje na Újmu, která byla způsobena jinému v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitého objektu a pozemku k němu příslušejícího Náhradu újmy způsobenou třetí osobě, kdy pojištěný jako občan oprávněně vykonává stavební práce svépomocí na nemovitém objektu Náhradu újmy způsobenou třetí osobě, kdy občan vypomáhající pojištěnému oprávněně vykonává stavební práce svépomocí na nemovitém objektu Pojištění se obvykle nevztahuje na újmu způsobenou Úmyslně Na movitých věcech nebo zvířatech, které byly pojištěnému zapůjčeny nebo které oprávněně užívá a nebo je má u sebe Svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí s pojištěným ve společné domácnosti Neoprávněným prováděním stavebních prací Znečištěním životního prostředí Sesedáním nebo sesouváním půdy, erozí nebo v důsledku poddolování Nejdůležitější pojmy pojištění majetku Pojistný zájem Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím 68

71 69

72 Pojistník Osoba, která s pojistitelem (pojišťovnou) uzavřela pojistnou smlouvu Pojištěný Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za újmu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje Nová cena Cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc znovu pořídit v daném čase a na daném místě Časová cena Cena, která se stanoví z nové ceny, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení, znehodnocení nebo případně zhodnocení Podpojištění Stav, kdy pojistná částka sjednaná v pojistné smlouvě je nižší, než pojistná hodnota pojištěného majetku Přepojištění Stav, kdy pojistná částka sjednaná v pojistné smlouvě je vyšší, než pojistná hodnota pojištěného majetku Pojistná hodnota Nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat Pojistná částka Horní hranice pojistného plnění Pojistná částka se na návrh pojistníka stanoví v pojistné smlouvě tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy Limit pojistného plnění Nelze-li v době uzavření pojistné smlouvy určit pojistnou hodnotu, stanoví se na návrh pojistníka horní hranice pojistného plnění limitem pojistného plnění (zpravidla pro jednu pojistnou nebo škodnou událost) 70

73 71

74 Nejčastější chyby v pojištění majetku Ochrana nedosahuje hodnoty majetku (pojistné hodnoty) Vyplacení zlomku potřebné částky Ochrana převyšuje hodnotu majetku Zbytečně drahé pojištění Zbytečně drahý produkt Zbytečně drahé pojištění Ochrana nedosahuje hodnoty majetku (pojistné hodnoty) Vyplacení zlomku potřebné částky Ochrana převyšuje hodnotu majetku Zbytečně drahé pojištění Zbytečně drahý produkt Zbytečně drahé pojištění Nedostatečné pokrytí rizik Nevyplacení potřebné částky 72

75 73

76 ÚVĚRY Hypoteční úvěry Spotřebitelské úvěry Bankovní spotřebitelské úvěry Nebankovní spotřebitelské úvěry HYPOTEČNÍ ÚVĚRY Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Účely hypotečních úvěrů koupě nemovitosti do osobního vlastnictví i spoluvlastnického podílu (rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, bytový dům) včetně příslušenství (garáž, bazén, sklep atd.) koupě objektů pro individuální rekreaci (chaty, chalupy) koupě stavebního pozemku koupě družstevního podílu a úhrada členského podílu výstavba či dostavba nemovitosti rekonstrukce, modernizace a opravy nemovitosti vypořádání majetkových poměrů spojených s nemovitostí nebo s družstevním podílem (společné jmění manželů, dědictví apod.) refinancování předchozích investic do nemovitosti vyrovnání (konsolidace) dříve poskytnutých půjček či úvěrů použitých na investice do nemovitosti 74

77 75

78 Žadatel o hypoteční úvěr fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům v produktivním věku po celou dobu trvání úvěru (zpravidla do 65 až 70 let) občan České republiky občan jiného státu s trvalým či přechodným pobytem na území České republiky O hypotéku mohou zpravidla žádat až čtyři osoby žijící maximálně ve dvou domácnostech. Manželé vystupují vždy jako spolužadatelé o úvěr (pokud nemají zúžené společné jmění manželů). Zajištění hypotečního úvěru hypoteční úvěry jsou vždy zajištěny zástavním právem k nemovitosti. k zajištění je možno využít financovanou nebo jinou nemovitost nacházející se na území České republiky, lze ručit i více nemovitostmi najednou. u výstavby může klient ručit rozestavěnou stavbou, bude-li úvěrem dokončena (je nutné, aby byla zapsána v katastru nemovitostí jako rozestavěná). v případě hypotéky na koupi stavebního pozemku lze ručit přímo kupovaným pozemkem. Nemovitost je nutno ohodnotit dle metodiky příslušné banky na tzv. zástavní hodnotu, která vychází z ceny obvyklé. Banka oceňuje nemovitosti obvykle cenou, za niž by ji mohla rychle a bez problémů prodat. Navíc si často nechává určitou rezervu. Banka tak vezme tržní odhad, který ještě může snížit. Ne všechny nemovitosti jsou vhodné jako zástava. Přijetí do zástavy mohou zkomplikovat hlavně věcná břemena váznoucí na dané nemovitosti nebo problémy se zajištěním práva přístupu k nemovitosti. 76

79 77

80 Výše hypotečního úvěru Minimální částka úvěru individuální dle banky Maximální možná výše úvěru je omezena dvěma základními faktory: výší zadlužitelné hodnoty zástavy, tzn. hodnoty stanovené bankou. Úvěry jsou poskytovány do určité výše hodnoty zastavené nemovitosti, některé banky ovšem poskytují hypotéky až do výše 100% zástavní hodnoty nemovitosti. Schopností klienta splácet měsíční splátky posuzuje se výše disponibilních zdrojů klienta využitelných ke splácení (na základě prokazatelných příjmů a měsíčních výdajů). Pokud je hypoteční úvěr poskytován jako úvěr účelový, potom pro něj platí, že může být čerpán pouze do výše ceny toho, co je předmětem financování hypotečním úvěrem. Doba splatnosti hypotečního úvěru pro hypoteční úvěr je typická dlouhá doba splatnosti. doba, na kterou je klientovi úvěr poskytován, by neměla přesahovat dobu životnosti objektu, jenž je z úvěru pořizován. doba je omezena věkem klienta Delší trvání nižší splátky vyšší úroky Úroková sazba Úroky jsou nižší než u ostatních úvěrů (zajištění nemovitostí) Výše úroků ne vždy vypovídá o výhodnosti úvěru 78

81 79

82 Čerpání hypotečního úvěru jednorázové, postupné způsob čerpání se odvíjí od účelu, na jaký je úvěr poskytován Splácení úvěru začíná v měsíci následujícím po vyčerpání úvěru většina bank preferuje splácení inkasem z běžného účtu klienta, jehož zřízení může určit jako podmínku poskytnutí hypotéky. Mimořádná splátka, předčasné splacení Částečně nebo úplně lze hypoteční úvěr splatit vždy po uplynutí doby, po kterou je stanovena fixní úroková sazba v tomto případě si banka neúčtuje žádné sankce. Pokud by měl klient zájem mimořádně splatit (ať již částečně nebo celkově) úvěr v průběhu fixačního období, účtuje si banka určité procento z této splátky navíc, a to v závislosti na tom, kolik času zbývá do konce fixní doby. Některé banky umožňují klientovi sjednání mimořádných splátek předem v úvěrové smlouvě. Klient pak může realizovat mimořádné splátky zdarma v dohodnutých termínech. Typy hypotečních úvěrů Hypoteční úvěr účelový pro fyzické osoby Předhypoteční úvěr Hypotéka bez dokládání příjmů Americká hypotéka Kombinace hypotéky s životním pojištěním Hypoteční úvěr účelový pro fyzické osoby klasická hypotéka sloužící k financování investic do nemovitostí určených k osobnímu užívání, zajištěnou zástavním právem k nemovitosti. 80

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr Žádost o spotřebitelský úvěr 1. Základní informace o žadateli o úvěr Jméno a příjmení, titl.: Identifikační číslo: Adresa trvalého pobytu, PSČ: Rodné číslo: Druh a číslo průkazu totožnosti: Státní příslušnost:

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4. Hypoteční

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Obvodní (okresní) soud v adresa. Ke spisové značce xxx Věc: Žádost o osvobození od soudního poplatku ( 138 OSŘ ) a o ustanovení právního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne.. 2016 o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, k provedení

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon )

Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon ) Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon ) IDCC EUROPE Finance, a.s. (dále také IDCE ) tímto zpřístupňuje na svých internetových

Více

smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si pohledavky z titulu Samozrejme vim, ze na internetu existuje cela rada online kalkulacek.

smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si pohledavky z titulu Samozrejme vim, ze na internetu existuje cela rada online kalkulacek. pohledavky z titulu půjčky online. Bankovní a nebankovní půjčky Tou nejzákladnější katego půjček je samozřejmě dělení podle věřitele, tedy subjektu, který půjčku poskytuje: Bankovní půjčky První skupinu

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Tento dokument byl vypracován dne a je určen: Jméno klienta fyzická osoba R.Č:.. trvale bytem:. a Jméno klienta fyzická osoba

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více