Obsah. 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti. 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti. 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění"

Transkript

1 1

2 2

3 Obsah 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění 3. WORKSHOP: Příjmy domácnosti, šmejdi bez šance 4. WORKSHOP: Spory a jejich řešení 1

4 Rodinný rozpočet Rozpočet si lze představit jako souhrn příjmů a výdajů jedince nebo celé domácnosti za určité období. Příjmy Peněžní částky, které jednotlivec nebo rodina obdrží v hotovosti či bezhotovostně. Výdaje Peněžní částky vynaložené na zajištění chodu domácnosti, bydlení a potřeb jednotlivých členů domácnosti. Odhad příjmů a výdajů Příjmy domácnosti Příjmy z práce mzda, plat, odměna, příjmy z podnikání, důchod. Příjmy sociální, např.: dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti. 2

5 3

6 Příjmy mimořádné, např.: od rodičů, prodej majetku, dědictví. Příjmy pasivní z pronájmu, dividendy. Výdaje domácnosti Běžná spotřeba Potraviny, oblečení, hygienické potřeby atd., Bydlení Nájem,voda, plyn, elektřina, poplatky (telefon, internet, TV,) atd., Vzdělání, zábava Koníčky, kultura, návštěva restaurace, dovolená, vzdělání Ochrana rizik (pojištění) Životní, neživotní, odpovědnosti, úrazu atd. Spoření Stavební spoření, termínované vklady, penzijní připojištění. Dluhy Hypotéka, spotřebitelský úvěr, půjčka od rodiny, atd. 4

7 5

8 Majetek a závazky Nemovitosti Věci movité Finanční majetek (dům, pozemek, chata, garáž, zahrada, pole ) (obrazy, šperky, auta.) (stavební spoření, penzijní připojištění, cenné papíry ) Nehmotný majetek (vynálezy, ochranné známky, obchodní tajemství ) Pohledávky (právo věřitele požadovat po dlužníkovi plnění ) Hodnota majetku je snižována o závazky: Krátkodobé Střednědobé Dlouhodobé (do jednoho roku finanční výpomoc, bankovní úvěr ) (na dobu 1-5 let bankovní úvěr, finanční leasing, ) (přesahují dobu 5 let ) MAJETEK (BOHATSTVÍ) je čistá hodnota všech našich hmotných a finančních položek. 6

9 7

10 Rodinný rozpočet Při sestavování rozpočtu musíme rozlišovat, zda se jedná příjmy a výdaje: pravidelné (fixní) jejich výše se nemění (nájemné, zálohy na energie, poplatky za odvoz odpadu) běžné jsou nutné pro zajištění každodenního života, jejich výše se může měnit (potraviny, oblečení atd.) příležitostné výdaje. Nejsou pravidelné, jejich výše se mění (dárky, dovolená) Co je důležité při vytváření rozpočtu? Pravidelnost Důslednost Tvorba rezerv Časové hledisko - rozpočet krátkodobý, dlouhodobý Finanční bilance rodinného rozpočtu Rozpočet - souhrn příjmů a výdajů za určité období. U rozpočtu mohou být příjmy větší než výdaje, tzn. že vzniká přebytek rozpočtu, příjmy menší než výdaje, tzn. že vzniká schodek (deficit) rozpočtu, příjmy se mohou rovnat výdajům, rozpočet je vyrovnaný. 8

11 9

12 Úspory domácnosti Nevydávají se na spotřebu, ale jsou to kumulované prostředky určené k budoucí spotřebě. Finanční plánování Životní cíle, přání, potřeby Plánované příjmy, předpokládané výdaje Fáze životního cyklu rodiny Při sestavování finančního plánu nejdříve analyzujeme příjmy a majetek rodiny, nesmíme zapomenout na určení všech možných rizik, dále si určíme cíle a přání a stanovíme dobu, která by byla optimální pro dosažení těchto cílů. Postupné kroky: 1. Stav financí (rozdíl příjmů a výdajů, zjistíme, zda majetek převyšuje závazky, zda nejsme zadluženi). 2. Stanovíme cíle (auto, byt, vzdělání dětí, pojištění, rekreace) 3. Cíle zhodnotíme (seřadíme je podle důležitosti, zhodnotíme, zda a kdy jsou dosažitelné) 4. Stanovíme potřebné finanční prostředky a způsoby, jak je získat. 10

13 11

14 Peníze Slouží k nákupu zboží a služeb, jde o všeobecně přijímaný prostředek směny. V současnosti jsou peníze nahrazovány bezhotovostními penězi. V dnešní době mají peníze formu mincí a bankovek, depozit (vkladů na účtech v bankách), cenných papírů (šeku, směnek, dluhopisů, akcií aj.). Konkrétní druh peněz upravený právním řádem určitého státu nazýváme měnou. Domácí měnou platnou na území ČR je česká koruna, subjektem emitujícím domácí měnu je ČNB (www.cnb.cz). Zahraniční měnou jsou ostatní měny, konkrétní měna může být platná společně pro území několika státu. Domácí a zahraniční měna Konvertibilita měny tj. směnitelnost konkrétní měny a znamená, že je směnitelná s ostatními měnami v určitém kurzu. 12

15 13

16 Plně konvertibilní je měna, která je volně směnitelná všude na světě (americký dolar, euro, britská libra atd.). Směnné kurzy jsou aktualizovány každý den a vyhlašovány pomocí kurzovního lístku. Kurzovní lístek udává ke každé měně kurz nákupu a prodeje, popř. střed. Směnný kurz se liší u valut a deviz. VALUTY hotové peníze zahraničních měn. DEVIZY bezhotovostní peníze. Při nákupu zahraniční měny za ni zaplatíme více, než kolik dostaneme, když stejné množství zahraniční měny budeme prodávat. Způsoby placení a) hotovostní platební styk uskutečňuje se s použitím peněz. b) bezhotovostní platební styk převod peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem prostřednictvím peněžního ústavu. 14

17 15

18 Transakce na finančním trhu zprostředkovávají finanční instituce (banky, spořitelny, pojišťovny atd.). Banka je podnikatelský subjekt, který hospodaří s cílem vytvořit zisk. Pro svoji činnost potřebuje bankovní licenci, kterou vydává ČNB. Bankovní systém je tvořen centrální bankou a soustavou komerčních obchodních bank. Obchodní banky dělíme na univerzální (poskytují celou škálu produktů) specializované (např. spořitelny, stavební spořitelny, hypoteční banky, investiční banky ) Bezhotovostní platební styk Je převod peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem prostřednictvím peněžního ústavu (banky). Bezhotovostní a hotovostní platební styk patří mezi základní platební transankce (platební sužby) obchodních bank. K používání bezhotovostního platební styku je nutné mít účet u bankovního ústavu, obchodní banky, tzv. běžný účet. Platební karty nabízejí banky klientům, kteří mají zřízen bankovní účet. 16

19 17

20 Platební karty debetní Umožňují platby a výběr hotovosti do výše zůstatku na účtu a do výše sjednaného limitu (limit denní nebo limit na více dní). Kreditní karty Slouží k platbám až do výše úvěrového limitu, lze využít bezúročné období, tzn. že pokud úvěr vyčerpaný prostřednictvím kreditní karty splatíme do bankou stanoveného dne splatnosti, neplatíme žádný úrok.!!! Výjimkou je výběr z bankomatu. Při výběru hotovosti z bankomatu kreditní kartou jsou nejenom vybrané peníze okamžitě úročeny, ale navíc zaplatíme jednorázový poplatek z vybrané částky. Kontokorent Má obdobné podmínky jako kreditní karta, je vázán na běžný účet v bance a čerpá se až po vyčerpání vlastních peněz. Úroky se platí vždy při čerpání a kontokorent musí být splacen do 1 roku, pak se může čerpat znovu. 18

21 19

22 Příjmy domácnosti - Příjmy domácnosti z práce mzda, plat, odměna, příjmy z podnikání, důchod. Mzda, plat, odměna Příjmy ze závislé činnosti - z práce Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů Zaměstnanec Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Zaměstnavatel Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. 20

23 21

24 Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Pokud nenastoupí zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (tj. 7 po sobě následujících kalendářních dnů) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. Pro odstoupení od pracovní smlouvy se vyžaduje dodržení písemné formy, jinak se k němu nepřihlíží. Náležitosti pracovní smlouvy Podstatné náležitosti: druh práce místo výkonu práce den nástupu do práce MZDA - PLAT Mzdu nebo platu určuje zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o mzdě nebo platu způsobu odměňování, 22

25 23

26 splatnosti mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu Hrubá mzda X Čistá mzda Jaký je rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou? Rozvázání a skončení pracovního poměru Pracovní poměr může být rozvázán: a) dohodou, b) výpovědí, c) okamžitým zrušením, d) zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr končí uplynutím sjednané doby (pracovní poměr na dobu určitou). Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Pracovní poměr cizince končí také - dnem, kterým má skončit pobyt na území ČR podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu, - dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající trest vyhoštění z území ČR, 24

27 25

28 - uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání. Odměna Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Příjmy z podnikání 7 ZDP Příjmem ze samostatné činnosti je a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku. Příjmem ze samostatné činnosti je dále a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 26

29 27

30 a) příjem z výkonu nezávislého povolání. DŮCHOD Zákon o důchodovém pojištění upravuje důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele. Z pojištění se poskytují tyto důchody: a) starobní, b) invalidní, c) vdovský a vdovecký, d) sirotčí. Důchod se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry (stanovené pevnou částkou stejnou pro všechny druhy důchodů bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělků) a z procentní výměry. O nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení s výjimkou případů, kdy jsou příslušné k rozhodování orgány sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti (v případě příslušníků ozbrojených sil a sborů). 28

31 29

32 Příjmy sociální dávky státní sociální podpory podpora v nezaměstnanosti DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Systémem sociální podpory se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní osobní potřeby dětí a rodin. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře vymezuje podmínky nároku na jednotlivé dávky, určuje jejich výši a uvádí organizaci a řízení při poskytování dávek. Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Rodičovský příspěvek Porodné Pohřebné Dávky pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte - odměna pěstouna - příspěvek při převzetí dítěte - příspěvek na zakoupení motorového vozidla 30

33 31

34 Hmotná nouze Osoba v hmotné nouzi Jde o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. Nedostatečný příjem je pouze jednou z podmínek hmotné nouze, podstatné je, že osoba/společně posuzované osoby si ho nemohou zvýšit vlastním přičiněním. Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu vlastní prací řádným uplatněním nároků a pohledávek prodejem nebo jiným využitím majetku. Zákon o pomoci v hmotné nouzi (z.č. 111/2006) blíže stanoví, co se rozumí jednotlivými formami vlastního přičinění, stanoví i situace, okruh osob, u nichž se některá forma vlastního přičinění nevyžaduje, a vliv snahy osoby na nárok na dávku a její výši. PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 32

35 33

36 Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který a) vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období ( 41) zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti b) požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek po podpůrčí dobu. a) do 50 let věku, 5 měsíců b) od 50 do 55 let věku, 8 měsíců c) nad 55 let věku, 11 měsíců Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí: - první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, - další 2 měsíce 50 % - a po zbývající podpůrčí dobu 45 % 34

37 35

38 prům. měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu Příjmy mimořádné dědictví prodej majetku od rodičů DĚDĚNÍ SMRT ZŮSTAVITELE DĚDICTVÍ ZPŮSOBILÝ DĚDIC DĚDICKÝ TITUL 36

39 37

40 38

41 Obsah 5. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti 6. WORKSHOP: Finanční plánování, ochrana rizik, pojištění, úvěry a bydlení 7. WORKSHOP: Příjmy domácnosti, šmejdi bez šance 8. WORKSHOP: Spory a jejich řešení 39

42 Finanční plánování Cíle potřeby přání priority Zdroje tvorba rezerv Ochrana zdrojů rizika Ochrana příjmů proti znehodnocení pro případ úrazu, nemoci nebo smrti ochrana rizik Finanční strategie Minulá ekonomická rozhodnutí finanční produkty běžný účet penzijní připojištění stavební spoření životní a úrazové pojištění pojištění majetku 40

43 41

44 Optimalizace finanční strategie Směřují moje minulá ekonomická rozhodnutí k naplnění mých potřeb, přání, priorit? Pokud ne, provedu optimalizaci finanční strategie Revize minulých ekonomických rozhodnutí Posouzení stávajících finančních produktů potřebnost princip cena Posouzení stávajících finančních produktů Potřebnost Prověříme, zda opravdu daný produkt potřebujeme, zda řeší naše potřeby neduplikuje jiný produkt Pokud produkt nepotřebujeme, platíme za něco zbytečného Princip Ověříme, zda naše produkty jsou vhodné pro naplnění našich cílů 42

45 43

46 Cena Z dostupných informací porovnáme, zda lze naše produkty pořídit za nižší cenu při stejných přínosech stejnou cenu při vyšších přínosech nižší cenu při vyšších přínosech Oblasti optimalizace finanční strategie Finanční zabezpečení Spoření na důchod Bydlení Ochrana rizik Tvorba rezervy 44

47 45

48 Ochrana rizik Ochrana příjmů Ochrana majetku Odpovědnost Ochrana příjmů Zabezpečení fungování domácnosti po nezbytnou dobu při výpadku příjmů Zajištění splacení úvěrů v případě výpadku příjmů Zlevnění současných pojistek Dopady ztráty příjmů Příjem je zdrojem pokrytí okamžitých i dlouhodobých potřeb a cílů Ztráta příjmů může mít fatální následky Snížení životního standardu obecně Neschopnost splácet půjčky a úvěry Neschopnost platit vzdělání a koníčky dětem Nutnost přestěhovat se do méně nákladného bydlení Neschopnost vytvoření kapitálu na dlouhodobé cíle (volný čas, penze, vzdělání dětí) Nutnost změny zaměstnání druhého živitele (omezení péče o děti a domácnost) 46

49 47

50 Většina nákladů je nevyhnutelná Nutné výdaje domácnosti Nájem Splátky úvěrů Školné Zájmové aktivity Nutná doprava Nutná podpora rodičů Základní potraviny Základní zdravotní péče Rozhodující část výdajů nelze zrušit bez zásadních dopadů Nutné výdaje domácností tvoří minimálně 70 % Riziko je největší, když domácnost závisí na jednom zdroji příjmů Ochrana příjmů Lidé se často obávají Trvalých následků úrazu Závažných onemocnění Ztráty zaměstnání Nezajištění rodiny v případě nenadálé události Dlouhodobé pracovní neschopnosti Invalidity Jak byste tato rizika seřadili vy? 48

51 49

52 Máte představu o výši potřebných částek pojištění pro uvedená rizika? Pouze 15 % pojistek je uzavřeno správně Typické chyby při zajištění ochrany příjmů Nízké pojistné částky Špatně vybraná rizika Špatný výběr produktů = příliš drahé řešení Nízké pojistné částky Úmrtí: Závazky x roční příjem (průměrné zajištění ,-) Invalidita: 1x roční příjem (průměrné zajištění ,-) Pracovní neschopnost: (Výdaje Příjem manželky nemocenské dávky)/30 Trvalé následky úrazu Invalidní důchod nekryje výpadek příjmů Pojistná částka až 2,5 x roční příjem Řešení vychází z Výše příjmů klienta a partnera Počet osob finančně závislých Výdaje domácnosti Celkové závazky (hypotéka, leasing, spotřební úvěry) 50

53 51

54 Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Investiční životní pojištění Investiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití s investováním pojistného do podílových fondů, kde je investiční riziko na straně klienta. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Investiční životní pojištění přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků, které ale nemusí být garantováno Rizikové životní pojištění Rizikové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti s možností pokrytí dalších rizik. Pojištění neobsahuje žádnou spořicí složku nebo je v rámci produktu spořící složka minimalizována. 52

55 53

56 Nejdůležitější pojmy pojištění Pojistný zájem Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím Pojistník Osoba, která s pojistitelem (pojišťovnou) uzavřela pojistnou smlouvu Pojištěný Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za újmu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje Pojistitel Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví. Pojistná událost Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává. Skutečnost, s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Výluky z pojištění Věci nebo rizika, na něž se pojištění nevztahuje. Škodní události na nich či jimi způsobené nejsou pojistnými událostmi a pojišťovně nevzniká povinnost pojistného plnění. Běžné pojistné Pojistné stanovené za pojistné období. 54

57 55

58 Doba trvání pojištění Doba, na kterou bylo pojištění sjednáno, tj. od dohodnutého počátku pojištění do data sjednaného konce pojištění. Pojištění může být sjednáno také na dobu neurčitou. Karenční doba Doba počínající běžet od vzniku pojistné události, jejíž délka je stanovena v pojistné smlouvě a za kterou nenáleží pojistné plnění. V pojistné smlouvě může být ujednáno, že vznikne-li pojistná událost následkem úrazu, náleží plnění i za karenční dobu, pokud ji doba léčení přesáhne Obmyšlený Oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného. 56

59 57

60 Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění občanského majetku lze rozdělit do dvou základních skupin: Pojištění nemovitosti Pojištění domácnosti Pojištění odpovědnosti lze rozdělit do tří základních skupin: Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli Pojištění nemovitosti V pojišťovnictví se nemovitostí rozumí: Rodinný dům Bytová jednotka Bytový dům Rekreační objekt Ostatní objekty garáž, kůlna, plot, hospodářská budova,.atd Obvykle jsou součástí pojištění i: Stavební materiál Zařízení staveniště Věci sloužící k výstavbě, opravám a údržbě pojištěné budovy Pojištění se zásadně nesjednává pro nemovitosti: Opuštěné Poškozené Neudržované 58

61 59

62 Běžná nebezpečí kryta pojištěním majetku Požár, kouř, výbuch Úder blesku Zřícení letadla Vichřice nebo krupobití Voda z vodovodního zařízení Náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin Tíha sněhu Pád stromů, stožárů a jiných předmětů Náraz vozidla Zemětřesení Další nebezpečí kryta pojištěním majetku Povodeň nebo záplava Mráz na topném systému Aerodynamický třesk Vystoupnutí vody z odpadního potrubí Přepětí, podpětí Vandalismus, odcizení Únik vody, atmosférické srážky Zkrat v elektromotorech Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem Chybná funkce sprinklerového zařízení Pojištění domácnosti V pojišťovnictví se domácností rozumí: Soubor movitých věcí nacházejících se v místě pojištění, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů domácnosti 60

63 61

64 Obvykle jsou součástí pojištění i: Stavební součásti a příslušenství přiléhající k vnitřním prostorám bytu nebo nebytového prostoru Vestavěný nábytek, kuchyňská linka, obklady, tapety, Místem pojištění je obvykle Domácnost (byt) trvale obývaná pojištěným Nebytový prostor Sklep, garáž, balkon, Společný nebytový prostor Chodby, schodiště, kočárkárna, prádelna, Oplocený pozemek Zahradní nábytek, dětská skluzavka, nepřenosný gril, Nebezpečí většinou kryta pojištěním domácnosti Požár, kouř, výbuch Úder blesku Zřícení letadla Vichřice nebo krupobití Voda z vodovodního zařízení Náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin Tíha sněhu Pád stromů, stožárů a jiných předmětů Náraz vozidla Zemětřesení Další nebezpečí kryta pojištěním domácnosti Povodeň nebo záplava Vandalismus, odcizení Únik vody z akvária 62

65 63

66 Mráz na topném systému Přepětí, podpětí Vystoupnutí vody z odpadního potrubí Atmosférické srážky Porucha chladícího zařízení Chybná funkce sprinklerového zařízení Pojištění skel Pojištění občanské odpovědnosti za způsobenou škodu Vztahuje se na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu, která byla způsobena jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného Obvykle se vztahuje na Činnosti v běžném občanském životě Vedení domácnosti Rekreaci a zábavu Může se vztahovat i na Škody při chovu psa a jiných domácích zvířat Škody při chovu hospodářských zvířat Obvyklým rozsahem pojištěním je Újma při ublížení na zdraví a usmrcení Újma na hmotné věci Škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou Jiná újma na jmění vyplývající z újmy na zdraví, při usmrcení a ze škody na věci Následné škody 64

67 65

68 Možným rozsahem dle nového občanského zákoníku může být Nemajetková újma způsobená zásahem do práva na ochranu osobnosti Duševní útrapy manžela, rodiče, dítěte neb jiné osoby blízké poškozenému při ublížení na zdraví nebo usmrcení poškozeného Újma na živém zvířeti Pojištění se obvykle nevztahuje na újmu způsobenou Úmyslně Na movitých věcech nebo zvířatech, které byly pojištěnému zapůjčeny nebo které oprávněně užívá a nebo je má u sebe Při profesionální sportovní činnosti V souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním divokých a exotických zvířat V souvislosti s vlastnictvím a používáním zbraní, střeliva, pyrotechniky a výbušnin Svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí s pojištěným ve společné domácnosti Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti Vztahuje se na povinnost pojištěného nahradit újmu, která byla způsobena jinému v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitého objektu a pozemku k němu příslušejícího 66

69 67

70 Obvykle se pojištění vztahuje na Újmu, která byla způsobena jinému v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitého objektu a pozemku k němu příslušejícího Náhradu újmy způsobenou třetí osobě, kdy pojištěný jako občan oprávněně vykonává stavební práce svépomocí na nemovitém objektu Náhradu újmy způsobenou třetí osobě, kdy občan vypomáhající pojištěnému oprávněně vykonává stavební práce svépomocí na nemovitém objektu Pojištění se obvykle nevztahuje na újmu způsobenou Úmyslně Na movitých věcech nebo zvířatech, které byly pojištěnému zapůjčeny nebo které oprávněně užívá a nebo je má u sebe Svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí s pojištěným ve společné domácnosti Neoprávněným prováděním stavebních prací Znečištěním životního prostředí Sesedáním nebo sesouváním půdy, erozí nebo v důsledku poddolování Nejdůležitější pojmy pojištění majetku Pojistný zájem Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím 68

71 69

72 Pojistník Osoba, která s pojistitelem (pojišťovnou) uzavřela pojistnou smlouvu Pojištěný Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za újmu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje Nová cena Cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc znovu pořídit v daném čase a na daném místě Časová cena Cena, která se stanoví z nové ceny, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení, znehodnocení nebo případně zhodnocení Podpojištění Stav, kdy pojistná částka sjednaná v pojistné smlouvě je nižší, než pojistná hodnota pojištěného majetku Přepojištění Stav, kdy pojistná částka sjednaná v pojistné smlouvě je vyšší, než pojistná hodnota pojištěného majetku Pojistná hodnota Nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat Pojistná částka Horní hranice pojistného plnění Pojistná částka se na návrh pojistníka stanoví v pojistné smlouvě tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy Limit pojistného plnění Nelze-li v době uzavření pojistné smlouvy určit pojistnou hodnotu, stanoví se na návrh pojistníka horní hranice pojistného plnění limitem pojistného plnění (zpravidla pro jednu pojistnou nebo škodnou událost) 70

73 71

74 Nejčastější chyby v pojištění majetku Ochrana nedosahuje hodnoty majetku (pojistné hodnoty) Vyplacení zlomku potřebné částky Ochrana převyšuje hodnotu majetku Zbytečně drahé pojištění Zbytečně drahý produkt Zbytečně drahé pojištění Ochrana nedosahuje hodnoty majetku (pojistné hodnoty) Vyplacení zlomku potřebné částky Ochrana převyšuje hodnotu majetku Zbytečně drahé pojištění Zbytečně drahý produkt Zbytečně drahé pojištění Nedostatečné pokrytí rizik Nevyplacení potřebné částky 72

75 73

76 ÚVĚRY Hypoteční úvěry Spotřebitelské úvěry Bankovní spotřebitelské úvěry Nebankovní spotřebitelské úvěry HYPOTEČNÍ ÚVĚRY Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Účely hypotečních úvěrů koupě nemovitosti do osobního vlastnictví i spoluvlastnického podílu (rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, bytový dům) včetně příslušenství (garáž, bazén, sklep atd.) koupě objektů pro individuální rekreaci (chaty, chalupy) koupě stavebního pozemku koupě družstevního podílu a úhrada členského podílu výstavba či dostavba nemovitosti rekonstrukce, modernizace a opravy nemovitosti vypořádání majetkových poměrů spojených s nemovitostí nebo s družstevním podílem (společné jmění manželů, dědictví apod.) refinancování předchozích investic do nemovitosti vyrovnání (konsolidace) dříve poskytnutých půjček či úvěrů použitých na investice do nemovitosti 74

77 75

78 Žadatel o hypoteční úvěr fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům v produktivním věku po celou dobu trvání úvěru (zpravidla do 65 až 70 let) občan České republiky občan jiného státu s trvalým či přechodným pobytem na území České republiky O hypotéku mohou zpravidla žádat až čtyři osoby žijící maximálně ve dvou domácnostech. Manželé vystupují vždy jako spolužadatelé o úvěr (pokud nemají zúžené společné jmění manželů). Zajištění hypotečního úvěru hypoteční úvěry jsou vždy zajištěny zástavním právem k nemovitosti. k zajištění je možno využít financovanou nebo jinou nemovitost nacházející se na území České republiky, lze ručit i více nemovitostmi najednou. u výstavby může klient ručit rozestavěnou stavbou, bude-li úvěrem dokončena (je nutné, aby byla zapsána v katastru nemovitostí jako rozestavěná). v případě hypotéky na koupi stavebního pozemku lze ručit přímo kupovaným pozemkem. Nemovitost je nutno ohodnotit dle metodiky příslušné banky na tzv. zástavní hodnotu, která vychází z ceny obvyklé. Banka oceňuje nemovitosti obvykle cenou, za niž by ji mohla rychle a bez problémů prodat. Navíc si často nechává určitou rezervu. Banka tak vezme tržní odhad, který ještě může snížit. Ne všechny nemovitosti jsou vhodné jako zástava. Přijetí do zástavy mohou zkomplikovat hlavně věcná břemena váznoucí na dané nemovitosti nebo problémy se zajištěním práva přístupu k nemovitosti. 76

79 77

80 Výše hypotečního úvěru Minimální částka úvěru individuální dle banky Maximální možná výše úvěru je omezena dvěma základními faktory: výší zadlužitelné hodnoty zástavy, tzn. hodnoty stanovené bankou. Úvěry jsou poskytovány do určité výše hodnoty zastavené nemovitosti, některé banky ovšem poskytují hypotéky až do výše 100% zástavní hodnoty nemovitosti. Schopností klienta splácet měsíční splátky posuzuje se výše disponibilních zdrojů klienta využitelných ke splácení (na základě prokazatelných příjmů a měsíčních výdajů). Pokud je hypoteční úvěr poskytován jako úvěr účelový, potom pro něj platí, že může být čerpán pouze do výše ceny toho, co je předmětem financování hypotečním úvěrem. Doba splatnosti hypotečního úvěru pro hypoteční úvěr je typická dlouhá doba splatnosti. doba, na kterou je klientovi úvěr poskytován, by neměla přesahovat dobu životnosti objektu, jenž je z úvěru pořizován. doba je omezena věkem klienta Delší trvání nižší splátky vyšší úroky Úroková sazba Úroky jsou nižší než u ostatních úvěrů (zajištění nemovitostí) Výše úroků ne vždy vypovídá o výhodnosti úvěru 78

81 79

82 Čerpání hypotečního úvěru jednorázové, postupné způsob čerpání se odvíjí od účelu, na jaký je úvěr poskytován Splácení úvěru začíná v měsíci následujícím po vyčerpání úvěru většina bank preferuje splácení inkasem z běžného účtu klienta, jehož zřízení může určit jako podmínku poskytnutí hypotéky. Mimořádná splátka, předčasné splacení Částečně nebo úplně lze hypoteční úvěr splatit vždy po uplynutí doby, po kterou je stanovena fixní úroková sazba v tomto případě si banka neúčtuje žádné sankce. Pokud by měl klient zájem mimořádně splatit (ať již částečně nebo celkově) úvěr v průběhu fixačního období, účtuje si banka určité procento z této splátky navíc, a to v závislosti na tom, kolik času zbývá do konce fixní doby. Některé banky umožňují klientovi sjednání mimořádných splátek předem v úvěrové smlouvě. Klient pak může realizovat mimořádné splátky zdarma v dohodnutých termínech. Typy hypotečních úvěrů Hypoteční úvěr účelový pro fyzické osoby Předhypoteční úvěr Hypotéka bez dokládání příjmů Americká hypotéka Kombinace hypotéky s životním pojištěním Hypoteční úvěr účelový pro fyzické osoby klasická hypotéka sloužící k financování investic do nemovitostí určených k osobnímu užívání, zajištěnou zástavním právem k nemovitosti. 80

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více