Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu"

Transkript

1 Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie

2 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení a osvěty v oblasti správy financí a finanční zodpovědnosti je stále rostoucí a nabývá čím dále většího významu. Proč vlastně? Protože neustále roste počet předlužených domácností, které nejsou schopny čelit svým finančním závazkům. Neuvážená rozhodnutí v oblasti finančních produktů, stejně jako absence základního povědomí v oblasti právní, finanční a cenové, to vše jsou předpoklady pro pád do dluhové pasti. Studie a projekty realizované v této oblasti v minulých letech potvrzují, že problém zadluženosti je obrovským rizikem především pro osoby s nižšími znalostmi z oblasti finančního hospodaření! Pojďme se tedy společně něčemu naučit ZÁKLADNÍ POJMY Dlužník ten, který má povinnost plnit (vyrovnat) dluh, závazek Věřitel ten, který má právo na plnění (vyrovnání) určitého dluhu. Vůči dlužníkovi má pohledávku a má právo domáhat se vrácení dluhu. Smlouva o půjčce předmětem této smlouvy mohou být kromě peněz i jiné druhově určené věci (př. cihly, brambory), půjčka může být bezúročná Smlouva o úvěru předmětem této smlouvy jsou vždy peněžní prostředky a vždy za úplatu (úrok je v tomto případě nezbytnou náležitostí smlouvy) Úrok cena peněz. Pro dlužníka je to částka, kterou zaplatí za zapůjčené peníze, pro věřitele je to částka, kterou dostane za to, že peníze půjčil. Úroková sazba (úroková míra) procentní vyjádření, o které naroste půjčená částka, váže se vždy k období, ke kterému se vztahuje úrok (např. roční, zkratka p.a.) Finanční produkty - nabídka půjček, úvěrů, hypoték, stavebního spoření apod. Zadluženost - půjčky a úvěry, které máme, jsme schopni splácet a pokud se z jakýchkoliv příčin dostaneme do problému se splácením, máme finanční rezervu i pro tento případ. Je vnímána ekonomy jako pozitivní stav. Předluženost - neschopnost splácet, dlužník je v prodlení déle než 30 dnů, tato situace nese řadu negativních dopadů nejen pro dlužníky, ale i pro jejich rodiny Dluhová past - postupné zadlužování rodiny, které může vést až k neschopnosti své závazky splácet. Situace je často řešena novými půjčkami (zpravidla s horšími podmínkami), kterými se rodina snaží zaplatit půjčky dřívější ( vybíjí klín klínem ). Sociální vyloučení - Život v nepříznivé sociální situaci a omezená schopnost tuto situaci řešit. Postupné vyčleňování jedinců na okraj společnosti. 1

3 Trvale udržitelný klient - Půjčování lidem, kteří mají malé příjmy, přičemž podmínky jsou nastaveny tak, aby tito dlužníci svůj dluh nikdy nesplatili (exekuce některých sociálních dávek či důchodů) Finančně gramotný člověk - Je schopný orientovat se v problematice peněz a cen, umí posoudit nabídky jednotlivých finančních produktů, umí si spravovat své osobní a rodinné finance, má dostatek vědomostí, aby poznal tzv. úvěrového predátora (nebezpečné půjčky). 2. Rodinný rozpočet Mít přehled o svých příjmech a zejména pak o svých výdajích, to je hlavním cílem každého hospodařícího člověka a vůbec nezáleží na tom, zda hospodaří jako rodina či jako jednotlivec. Ovlivnit výši příjmů není vždy tak úplně jednoduché. Ovlivnit výši výdajů to už je snazší a mnohdy to lze. Krok číslo jedna sepišme si naše příjmy a výdaje. Krok číslo dvě zaměřme se na výdaje. Jsou takové, se kterými neuděláme nic, nesnížíme je. Nesnížíme dluhy, platby za bydlení (pokud se nerozhodneme přestěhovat se do menšího a levnějšího), školné, různé další závazky plynoucí ze smluv, platby za dopravu atd. 2 Krok číslo tří zaměřme se na výdaje, které snížit lze. Jaké to jsou? Například výdaje na jídlo, oblečení nebo třeba služby telefonních operátorů. Krok číslo čtyři zaměřme se na výdaje, bez kterých se obejdeme, je-li to nutné. Které to jsou? Co třeba zábava (kina, restaurace), a co kouření? Pokud výše uvedené kroky poctivě podnikneme, získáme přehled o tom, za co své peníze utrácíme. Nebo lépe budeme si držet své výdaje na uzdě. Když se rozhodneme vésti si takto svůj osobní či rodinný rozpočet, můžeme být překvapeni, kam všude ty naše peníze jdou. Výdaje, které jsou nutné a jsou pravidelné, ty nás nepřekvapí. To drobné výdaje nás uvedou v úžas. Tam se skrývá nebezpečí. Proč? Protože jim většinou nevěnujeme potřebnou pozornost. Většinou se jedná o položky v řádech desetikorun či stokorun, ale když to vše měsíčně sečteme, tak nám to může hodit i pěkných pár tisíc. A třeba jsou to zrovna ty tisíce, které nám v rozpočtu chybí. Doporučení: Omezme tzv. impulzivní nákupy v akcích, stanovme si určité limity (třeba i týdenní) na naše útraty. A hlavně, hlavně to dodržujme! To je jediná cesta, jak ušetřit.

4 Osobní/rodinný rozpočet je nástroj, pomocí kterého máme své/rodinné příjmy a výdaje pod kontrolou. CO TVOŘÍ PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTI? Seznam všech měsíčních příjmů z práce (zaměstnání), další příjmy od zaměstnavatele stravenky, cestovné sociální (od státu) přídavky, soc. dávky, podpora v nezaměstnanosti apod. mimořádné dotace od rodičů, dospělých dětí, příjem z prodeje již nepotřebné věci) pasivní sem patří příjmy z pronájmu, dividendy z akcií, příjmy z licencí, úroky z vkladů apod. Seznam všech měsíčních výdajů soupis všech výdajů (platby - jako je nájemné, splátky hypotéky a spotřebních úvěrů, platba za rozhlas, televizi, elektřinu, vodu, telefony, bankovní poplatky, výdaje na dopravu nebo auto a další věci, které musíte zaplatit) patří sem i ty méně časté (půlroční, roční), je nutné je přepočítat na výdaje za měsíc soupis výdajů na nákupy (potravin, léků, oblečení, atp.) nebo využívané služby. 3 Upozornění: Pouze v případě, že jsou příjmy větší než výdaje, lze uvažovat o půjčce či úvěru! A budeme mít na splácení i v případě, že přijdeme o práci?

5 Tabulka pro zpracování vlastního rodinného rozpočtu: Příjmy Částky Výdaje Částky Mzda/plat Důchod Nemocenská Přijímané výživné na děti Přivýdělek Mimořádné příjmy (dotace od rodičů aj.) Pasivní příjmy (příjmy z pronájmu, dividendy) Sociální dávky Další příjmy Nájemné, náklady na energie (elektřina, plyn, vodné, stočné atd.) Pojištění a spoření Potraviny, drogerie a potřeby pro domácnost Náklady na vzdělávání (školné, platby za pomůcky a aktivity dětí) Jízdné, pohonné hmoty Alkohol, cigarety Kultura, zábava, sport Oblečení, obuv Telefon, internet Další výdaje 4 Celkem Celkem Pět P rodinného rozpočtu PŘEHLED nad svými výdaji ("mám představu, na co peníze vynakládám") PLÁN, tedy rozpočet svých financí ("mám přehled o svých příjmech a výdajích") PŘEDPOKLAD naplnění cílů ("vím, co si mohu dovolit a dělám vše pro to, abych si leccos dovolit mohl") POCHOPENÍ nutnosti mít úspory ("dělám vše pro to, ať mám rezervu na nepředvídané události"), PRINCIP a návyk, který pomáhá předcházet problémům ("mám svůj rozpočet a svou finanční situaci pod kontrolou").

6 A co se stane, když podceníme vedení našeho rodinného rozpočtu a nebudeme mít na splácení našich závazků? Pokud své dluhy nebudeme splácet, dojde k navýšení celé dlužné částky, budeme platit sankce, sankční úroky, poplatky z prodlení atd. Pro názornost uvádíme příklad, co by se mohlo stát, když by nebylo na splátku: Kč dlužná částka, věřitel upomíná, částka roste o sankční úroky, smluvní pokutu atd. věřitel zesplatní úvěr - chce vše HNED! Kč jistina, 500,- Kč za upomínku, Kč za smluvní pokutu - celkem Kč (neustálý růst částky o sankční úroky) věřitel se obrací na soud, k částce Kč se připočítají soudní náklady Kč, celková částka dluhu činí Kč (částka se stále navyšuje o sankční úroky) 5 s pravomocným rozhodnutím soudu se věřitel obrátí na exekutora, částka Kč se zvýší o náklady za exekuci Kč, částka, která bude vymáhána, činí již Kč (částka se stále navyšuje o sankční úroky) TAJEMSTVÍ VÝPLATNÍ PÁSKY Mzda (plat) je nejobvyklejším zdrojem obživy většiny ekonomicky aktivních lidí. Výši částky, se kterou můžeme v daném měsíci počítat (můžeme s ní tzv. disponovat), zjistíme na výplatní pásce. Zde je však spousta dalších informací, které nás mohou zmást. Základní mzda částka, na kterou máme nárok vždy, pokud pracujeme řádně a bez neomluvených absencí a pokud provádíme dohodnutou práci je uvedena v platovém/mzdovém výměru anebo přímo v pracovní smlouvě (ev. v dohodě o pracovní činnosti či provedení práce); může být stanovena sazbou v Kč na hodinu anebo pevnou měsíční částkou (na plnou výši této mzdy máme nárok pouze v tom případě, že odpracujeme celý měsíc).

7 Hrubá mzda celková mzda, kterou dostáváme od zaměstnavatele za odvedenou práci; jde o součet základní mzdy a odměn, prémií, příplatků (např. za práci v noci či svátek), ohodnocení a dalších složek mzdy, na které sice nemáme vždy nárok, ale můžeme je získat za předem dohodnutých podmínek či v případě splnění určitých úkolů, při nadstandardním výkonu atd. podmínky získání řádných či mimořádných odměn zjistíme obvykle ze svého platového/mzdového výměru, příp. z kolektivní smlouvy či jiného interního předpisu zaměstnavatele Do hrubé mzdy se mj. započítává i náhrada za dovolenou a placená volna (např. návštěva lékaře). Naopak se zde nezapočítává (a tudíž se nezdaňuje) nemocenská ani ošetřování dítěte (tzv. paragraf ). Superhrubá mzda někdy bývá označována jako základ daně a je to číslo velmi vzdálené výsledné částce obdržené ve výplatním termínu hotově či na účet; jde o součet hrubé mzdy a příspěvku na sociál. a zdravot. pojištění, které za nás platí zaměstnavatel (na OSSZ a naši zdravot. pojišťovnu je odváděno pojistné v celkové výši 34 % z hrubé mzdy; jde o náklad zaměstnavatele a z naší mzdy se neodečítá). Daň zaměstnance tvořena 15 % ze superhrubé mzdy počítá se z částky zaokrouhlené na celé stokoruny nahoru a následně se odečte sleva na každého poplatníka Kč a případné další slevy (na dítě, studium aj.) výsledná částka se odvádí do státního rozpočtu. 6 Čistá mzda od hrubé mzdy je odečteno sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem (11 % z hrubé mzdy) a výše uvedená daň. od čisté mzdy jsou pak odečteny veškeré srážky ze mzdy (např. exekuce), dohodnuté platby (např. stravování či stravenky), připočteny jsou naopak náhrady (např. cestovné) a také zmíněná nemocenská či paragraf. takto očištěná mzda (po všech srážkách či naopak připočtených položkách) je ta jediná správná částka, se kterou můžeme v rodinném rozpočtu počítat a na kterou se můžeme ve výplatním termínu těšit; jde o částku také někdy označovanou jako k výplatě anebo doplatek či dobírka.

8 3. Než si sjednáme úvěr Půjčky a úvěry si sjednáváme tehdy, když nemáme naspořeno tolik finančních prostředků, kolik je potřeba na to, co si chceme pořídit (to, co chceme, nejsme schopni krýt z vlastních peněz). Než si sjednáme úvěr, je třeba celou situaci náležitě zvážit. Jen tak se můžeme vyhnout neuváženým a nerozumným rozhodnutím, které nás mohou ve finále přijít hodně draho. 1. Chceme si opravdu půjčit? Rozmysleme si, zda si půjčku můžeme dovolit. Žádná půjčka není ZADARMO! Sestavme si rodinný/osobní rozpočet a posuďme, zda máme na splátku. Po odečtení splátek musí na účtu zůstat ještě dostatečná rezerva pro případ nenadálých událostí, které nás kdykoli mohou potkat (ztráta zaměstnání, nemoc apod.) Doporučení: Měsíčně bychom měli z našich příjmů odkládat minimálně 3 %. 2. Je předmět půjčky/úvěru skutečně vhodnou investicí? Jakýkoli úvěr či půjčka omezí naši spotřebu po celou dobu jeho splácení. To, na co si půjčujeme, by nám mělo přinášet užitek po dostatečně dlouhou dobu a mělo by nám to sloužit i po zaplacení poslední splátky. 7 Doporučení: Půjčky na dovolenou, vánoční dárky apod. nejsou vhodnou investicí. Pokud jsme si spočítali, že na to máme a půjčku si můžeme dovolit a zároveň jsme usoudili, že předmět půjčky je vhodnou investicí, položme si následující otázku: 3. Kdo nám půjčí? Úvěr si můžeme sjednat u banky, solidní nebankovní instituce, u známých či od neprověřených nebankovních poskytovatelů úvěrů, kteří nabízejí tzv. rychlé peníze. Doporučení: Věnujte pozornost následující kapitole!

9 4. Bankovní a nebankovní instituce Na českém trhu lze finanční produkty (nabídka půjček, úvěrů, hypoték, spoření atd.), získat u bankovních, ale také u nebankovních institucí. BANKOVNÍ INSTITUCE Banky jsou podnikatelské subjekty, které (jako každá jiná firma), vytvářejí zisk. Za účelem vytváření zisku banky přijímají vklady a jiné peněžní prostředky od veřejnosti a naopak jim poskytují úvěry. Kdo dohlíží a kontroluje činnost bankovních institucí? Česká národní banka. Ta zároveň uděluje bankám tzv. bankovní licence, na základě kterých mohou provozovat svou činnost. Obecné podmínky pro získání úvěru od banky: dosažení věku 18 let občanství ČR dostatečná bonita žadatele o úvěr (schopnost splácet závazky) Co vše banka sleduje, když posuzuje bonitu žadatele o úvěr? výši pravidelného příjmu zaměstnavatele obor, ve kterém žadatel pracuje (př. vysokoškolsky vzdělaný žadatel o úvěr, který pracuje v oboru zemědělství, má nižší bonitu než vysokoškolsky vzdělaný pracovník v oboru IT) aktivity v bance (zda má žadatel v bance účet, zda mu již byl poskytnut úvěr apod.) záznamy v registrech dlužníků 8 Čím přísnější kritéria pro posuzování bonity, tím shovívavější jsou postupy při vymáhání pohledávek. Upozornění: Pokud nám banka nepůjčí, berme to tak, že nám prokázala obrovskou službu. Sděluje nám tímto, že bychom se mohli dostat do potíží při splácení. Obrátit se s žádostí o úvěr na nebankovní společnosti NENÍ v tomto případě dobré rozhodnutí! NEBANKOVNÍ INSTITUCE Nebankovní instituce jsou společnosti, jejichž zisk plyne zejména z úroků nabízených úvěrů. Nebankovní finanční společnosti poskytují své služby na základě licence, kterou jim udělí Ministerstvo financí ČR.

10 Kdo dohlíží a kontroluje činnost nebankovních institucí? Česká obchodní inspekce. V případě jakékoli stížnosti na činnost nebankovních institucí lze více informací získat na Obecné podmínky pro získání úvěru od nebankovní instituce: záleží pouze na dané nebankovní instituci, jak posoudí bonitu žadatele mnohdy se tyto instituce spokojí s daleko menšími (ne-li žádnými) zárukami ze strany žadatele BANKOVNÍ VS. NEBANKOVNÍ INSTITUCE Úvěry u banky: v porovnání s nebankovními společnostmi nabízejí mnohdy nižší úrok náročnější schvalovací proces (klienti, kteří nejsou dostatečně bonitní, neboli hrozí, že nebudou mít na splátky, úvěr nezískají) zpravidla lepší, efektivnější komunikace v případě neschopnosti splácet Úvěry u nebankovních institucí: úvěr je podstatně dražší, na úrocích zaplatíme mnohem více peněz jednoduchý schvalovací proces (peníze si může půjčit v podstatě kdokoli) mnohdy razantní způsoby vymáhání pohledávky Upozornění: Vyhněte se tzv. úvěrovým predátorům! Jsou to nebankovní společnosti, které nabízejí úvěr i lidem, jež prokazatelně nebudou mít na splátky (klienti azylových domů, lidé dlouhodobě bez práce apod.). Z těchto lidí se pak stávají trvale udržitelní klienti do konce života budou zatížení exekucí! Organizace Člověk v tísni používá výstižný příměr, že stahují lidi z kůže. 9 Doporučení: Vždy je třeba posoudit serióznost toho, u koho si peníze půjčíme! Existují i nebankovní společnosti, které nabízejí své finanční produkty za srovnatelných podmínek, jaké mají banky! Ale můžeme narazit i na ty, které nás chtějí podvést! Tip:www.mesec.cz/pujcky/spotrebitelske-uvery/pruvodce/uverovipredatori-komu-se-radeji-vyhnout/

11 Spotřebitelský úvěr Hypotéka Leasing Kreditní karty Kontokorent 5. Finanční produkty Spotřebitelský úvěr (účelový a neúčelový) poskytují bankovní i nebankovní instituce - u účelového úvěru jsou peníze poukázány přímo prodávajícímu, např. na koupi spotřební elektroniky, automobilu (nižší úrok než u neúčelového úvěru) - u neúčelového úvěru jsou peníze zaslány na účet (vyšší úrok než u účelového úvěru) Upozornění: Kdo bez souhlasu věřitele použije účelový úvěr na jiný než určený účel, dopouští se úvěrového podvodu! Hypotéka Neúčelové hypoteční úvěry, tzv. americké hypotéky nemají z hlediska použití zapůjčených prostředků žádná omezen; záleží jen na klientovi, na co prostředky z úvěru použije výhodou je možnost získat velkou sumu peněz na nákup libovolného zboží a delší doba splatnosti tento úvěr je zajištěn tzv. zástavním právem (nemovitostí) 10 Klasická hypotéka: úvěr určený fyzickým i právnickým osobám; vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR; obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i jiným objektem vzhledem k zástavě nemovitosti je úrok nižší než u většiny ostatních úvěrových obchodů; úroková sazba je zpravidla pohyblivá, ale je možno ji na dobu 1 až 15 let zafixovat Doporučení: U hypotéky je nejdůležitější její vhodné nastavení. Je dobré mít takovou výši splátky, aby zbylo i na tvorbu finanční rezervy. Jen tak budeme schopni čelit nepředvídaným situacím, které život přináší!

12 Leasing specifická formu pronájmu, na jehož konci se pronajímaná věc může nebo nemusí stát majetkem klienta; leasovaná věc zůstává po celou dobu leasingu ve vlastnictví leasingové společnosti leasing může být dražší než dobře zvolená půjčka Kreditní karty velmi vysoký úrok měsíčně zpravidla splátka 10 % dlužné částky bezúročné období až 55 dní smyslem produktu je vykrývání menšího okamžitého nedostatku v rozpočtu Kontokorent povolené čerpání na běžném účtu do mínusu snadná dostupnost riziko utrácení větších částek než je příjem kontokorent je sjednán na dobu určitou minimálně jednou za stanovené období je nutné dostat účet do kladných čísel (např. jednou ročně musí být kontokorent vyrovnán) vyšší úročení oproti spotřebitelskému úvěru (běžně 10 % 21 %) 6. Půjčky přes internet či přes telefon Moderní doba nabízí moderní komunikační prostředky a řada bankovních i nebankovních subjektů nabízí svým budoucím klientům možnost vybrat si finanční produkt pomocí komunikačních médií jako je internet či telefon. 11 On-line půjčky půjčky sjednávány prostřednictvím internetu klient má možnost si projít jednotlivé nabídky půjček a úvěrů a následně pak vyplnit on-line formulář žádosti o půjčku na základě této žádosti je klientovi doručena smlouva k podepsání Doporučení: Obezřetně vybírejme poskytovatele půjčky, ověřme, zda daná společnost skutečně existuje, posuďme její serióznost. Upozornění: Obdrženou smlouvu před podpisem velmi pozorně prostudujme! Dávejme pozor na tzv. všeobecné obchodní podmínky! Půjčky přes telefon volání na číslo začínající např. číslem 800 je bezplatné, tedy voláme na bezplatnou telefonní linku a samotný hovor nestojí nic

13 u zpoplatněných linek nutno počítat s tím, že budeme platit provolanou částku telefonní čísla, která začínají číslicí 9, jsou tzv. komerční předvolby, které jsou vyhrazeny pro obchodní služby a mnohdy bývají zpoplatněny vysokými sazbami za minutu hovoru o hovor bývá uměle prodlužován, několikrát přepojován účet za hovor pak značně naroste! Jak zjistit sazbu za minutu hovoru? U předvoleb 900, 906 a 909 platí, že cena za minutu hovoru je určována čtvrtou a pátou číslicí v daném telefonním čísle (př. u telefonního čísla X XXX budeme platit 55 Kč/min.). U předvolby 905 se platí jednorázová cena bez ohledu na délku trvání hovoru, a to desetinásobek kombinace čtvrté a páté číslice v pořadí (př. volání na číslo X XXX nás přijde na 750 Kč). U předvolby 908 cenu určuje přímo kombinace čtvrté a páté číslice v pořadí (př. cena hovoru na číslo X XXX bude jednorázová, a to 45 Kč). Upozornění: Existuje řada podvodných subjektů, které nabízejí tzv. rychlé půjčky přes telefon, ale ve skutečnosti nemají v úmyslu poskytnout žádnou půjčku! Pouze profitují na telefonních hovorech. Doporučení: Informujte se o půjčce jinými způsoby než prostřednictvím volání na různá pochybná telefonní čísla Kolik bude půjčka/úvěr stát? U půjčky nebudeme splácet pouze úrok. U půjčky budeme splácet také případné další poplatky. Úrok vyjadřuje cenu peněz, úroková sazba (úroková míra) je pak procentním vyjádřením podílu úroku k hodnotě půjčených peněz. Příklad: Půjčili jsme si Kč na 1 rok, věřitel požaduje úrok 1000 Kč, úroková sazba činí 10 % za rok (zkratka 10 % p. a.) Úroková sazba se vždy váže k určitému období. Může být vyjádřena jako: roční, používá se zkratka p. a. pololetní, používá se zkratka p. s. čtvrtletní, používá se zkratka p. q. měsíční, používá se zkratka p. m. denní, používá se zkratka p. d.

14 Příklad: Ve smlouvě je uvedena úroková sazba 10 % p. m. (10 % měsíčně, tj. ale 120 % ročně!). Upozornění: Úvěroví predátoři spoléhají na neznalost uvedených zkratek! Podle čeho zjistíme, kolik nás bude půjčka či úvěr skutečně stát? Hledejme zkratku RPSN roční procentní sazba nákladů Podle zákona je každý poskytovatel spotřebitelského úvěru povinen tento údaj uvést, čili seznámit klienta s tím, jak je úvěr drahý. RPSN v sobě obsahuje nejen úrok, ale také veškeré další roční poplatky, které jsou s půjčkou spojeny (například náklady na vedení účtu, náklady spojené s platebními transakcemi apod.). Upozornění: Existují společnosti, jejichž RPSN dosahuje závratných výšek! Klidně i 700 %! Výši RPSN zákon neupravuje! 8. S čím se můžeme u smluv o půjčkách či úvěrech ještě setkat? 13 Při sjednávání půjček a úvěrů si věřitelé své pohledávky zajišťují tak, aby zmírnili riziko případného nevrácení poskytnutých finančních prostředků. Nejčastější způsoby zajištění: smluvní pokuta ručení zástavní právo zajišťovací převod práva směnka Smluvní pokuta peněžitá částka, kterou dlužník musí platit, pokud se ocitne v prodlení se splácením dluhu k původnímu dluhu se připočte částka odpovídající smluvní pokutě smluvní pokuta (sankce, penále) se vyjadřuje procentní sazbou z dlužné částky, případně částkou pevně danou pokutu nelze sjednat v libovolné výši pokuta sjednaná ve výši přibližně 0,5 % denně z dlužné částky je posuzována coby platné ujednání, které neodporuje zákonu

15 Příklad: Dlužník dluží Kč, ve smlouvě je smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky denně je-li dlužník v prodlení, bude za každý den platit navíc 500 Kč, tj Kč měsíčně!) Upozornění: Smluvní pokuty představují výrazné navýšení částky, která měla být placena původně, hrozí pád do dluhové pasti, kdy se sjednávají dalších půjček pro zaplacení půjček původních). Ručení závazek třetí osoby (ručitele), která se zaváže, že v případě neschopnosti dlužníka svůj dluh splatit, přejde tato povinnost na něj, na ručitele dostane-li se dlužník do prodlení (neuhradí stanovenou splátku), je věřitel oprávněn požadovat uhrazení celé částky po ručiteli podpis ručitele nelze vzít zpět a z povinnosti platby se ručitel nevymaní! Doporučení: Neručte! Ručitel ručí veškerým svým majetkem. Zástavní právo podstatou tohoto zajištění je, že věřitel, v jehož prospěch bylo zástavní právo zřízeno, je oprávněn domáhat se zpeněžení věci zatížené zástavním právem jejím prodejem tak mohou být věřitelovy pohledávky uspokojeny zástavní právo bývá zřizováno jak k věcem movitým (např. auto, elektronika, umělecké předměty), tak k věcem nemovitým (např. dům, byt, pozemek) toto právo dává věřiteli vysokou šanci na uspokojení svých pohledávek 14 Doporučení: Postupujte nanejvýš opatrně při zatěžování nemovitostí! Existuje řada případů, kdy lidé přišli o střechu nad hlavou, protože zastavili nemovitost, v níž bydleli, a pak nebyli schopni splácet své dluhy. Upozornění: Existují společnosti, které jdou cíleně po nemovitostech! Zajišťovací převod práva dlužník a věřitel uzavřou dohodu, kdy dlužník převede nějaké své majetkové právo na věřitele většinou se jedná o právo vlastnické, tzn. že na věřitele je převedeno vlastnictví nějaké věci (velmi často k nemovitosti) a věřitel s touto věcí může disponovat (podobnost se zástavním právem) splní-li dlužník svůj závazek, věřitel je povinen převést vlastnické právo zpět

16 Směnka je to cenný papír, na němž se dlužník (výstavce směnky) zavazuje věřiteli (příjemci plnění) zaplatit dohodnutou sumu peněz ručení směnkou je nejjednodušší způsob, jak věřiteli ručit za půjčku a nutno dodat, že mezi věřiteli je velmi oblíbené kouzlo směnky spočívá v tom, že věřitel se může domáhat zaplacení určité částky, aniž by musel dokazovat existenci nějaké smlouvy. Cesta k exekuci je velmi jednoduchá! Blankosměnka tzv. záměrně neúplná směnka chybějící údaj o výši sumy, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli, je záměrně vynechán a to z toho důvodu, že v době vystavení tzv. blankosměnky není známá výše dluhu jakmile dojde ze strany dlužníka k nedodržení smlouvy o půjčce, je věřitel oprávněn doplnit určitou sumu do prázdného místa na směnce a požadovat její uhrazení Upozornění: Není-li sepsána žádná písemná dohoda o způsobu vyplnění směnky, věřitel si vyplní směnku tak, jak se mu bude hodit! Za blankosměnku lze považovat i čistý papír s naším podpisem! Pokud bude na tento papír následně dopsán příslušný text, vznikne takto směnka se všemi důsledky! Doporučení: Nepodepisujte čisté papíry, jste-li nuceni směnku podepsat, pak pouze s písemnou dohodou, jakým způsobem bude směnka doplněna. Služby právníka jsou zde na místě. 15 Rozhodčí doložka ve smlouvě o půjčce představuje zvláštní dohodu, která umožňuje v případě následných sporů vést tzv. rozhodčí řízení spor nebude projednáván u nezávislého soudu, ale bude o něm rozhodovat ustanovený rozhodce rozhodcem může být pouze osoba vysokoškolsky vzdělaná v oboru právním a musí být zapsána v seznamu vedeném na ministerstvu spravedlnosti rozhodčí doložka musí být na samostatném papíru, nesmí být součástí vlastní smlouvy věřitel musí dlužníka poučit, že v případě sporu bude rozhodovat rozhodce nikoli soud rozhodčí nález vydaný rozhodcem má právní účinky jako pravomocné soudní rozhodnutí a je tedy vykonatelné Upozornění: Nepodepisujte rozhodčí doložku, zbavujete se tak možnosti hájit svá práva u nezávislého soudu!

17 9. Než podepíšeme smlouvu Pořízení si úvěru a podpis smlouvy je závažným krokem! Důsledky chybných kroků ponese na svých bedrech ten, kdo smlouvu podepsal. Doporučení: Věnujme maximální pozornost textu vlastní smlouvy! Věnujme maximální pozornost výběru věřitele! Posuďme jeho serióznost! Smlouvu prostudujme včetně všeobecných obchodních podmínek. Mnohdy jsou tyto podmínky uvedeny v samostatné příloze, které jsou však součástí smlouvy. Požadujme, aby veškeré podmínky byly formulovány co nejjednoznačněji (samozřejmě v písemné podobě). Trvejme na tom, aby ve smlouvě byla stanovena výše poskytovaných peněžních prostředků, způsob a lhůty pro její splacení, stejně jako celková částka, kterou za poskytnutí peněžních prostředků v konečném zúčtování zaplatíme. Prověřme možnost předčasného splacení úvěru či půjčky. A hlavně se ptejme: kolik to bude stát?, jaké zajištění pohledávky věřitel požaduje? Poměřujme mezi výší úvěru či půjčky a požadovaným způsobem zajištění. Vyhněme se zastavování nemovitosti, v níž bydlíme, či věci movité, která je nutná pro naši obživu (např. automobil). Vyhněme se neuváženému podepisování směnek, pozor na blankosměnky! Dotazujme se věřitele na tzv. zesplatnění úvěru. Pozn.: Zesplatnění úvěru na počátku máme možnost splácet náš závazek (dluh) ve splátkách. V případě, že nebudeme mít na splátky a dostaneme se do prodlení, věřitel má právo zrušit naši možnost splátkovat, tedy platit náš závazek ve splátkách a může chtít všechny peníze hned! 16 Upozornění: Záměrně dlouhé smlouvy (i několik desítek stran) jsou trikem, jehož cílem je klienta unavit, odradit, zamezit prostudování smlouvy až do konce. V takto uměle natahovaných smlouvách se snadno ztratí např. ujednání o smluvní pokutě při opožděné splátce. Nepodléhejme nátlaku, že smlouvu musíme podepsat tady a teď. Nikdy nic nemusíme podepsat tady a teď je to další trik! Pozor na psaní číslic slovy! V delším textu snadno můžeme přehlédnout částky dodatečných poplatků! Zbystřeme, pokud jsou ve smlouvě uvedeny zdánlivě nízké úroky! Sledujme, jaká zkratka se k údaji o úrokové míře váže. Jinými slovy mezi úrokovou sazbou 10 % p. a. a sazbou 10 % p. m., je obrovský rozdíl! Než podepíšeme smlouvu, prohlédněme i rubové strany!

18 Existují společnosti, které požadují souhlas k neomezenému inkasu. Nedávejte ho! Existují společnosti, které chtějí před poskytnutím úvěru po klientovi určitou finanční částku klient přijde o peníze a úvěru se nedočká. Úroky OD pozor na takové to nabídky, konečně, co to znamená, úrok od? ZDARMA pro mnohé z nás magnet, ale ruku na srdce, kdy by nám v dnešní době dával cokoli zadarmo? VELKÁ PÍSMENA zaměřují pozornost na výhody, malými písmeny je pak psána pravdy, mnohdy nevýhodná. Vždy čtěme celý text! Malými nebo velkými písmeny VŠECHNO! Pozor, zda-li se s finančním produktem, například úvěrem, nepojí ještě něco dalšího, třeba jiný finanční produkt, například nějaké výhodné pojištění. Neznalost zákona neomlouvá a ne všechna zákonná ujednání lze efektivně aplikovat. Podívejme se například na úmyslný majetkový trestný čin, lichvu. Dle 218 odst. 1 trestního zákona ten, kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Prokázat výše uvedený úmysl není jednoduché, mnohdy je to nemožné! 17 Upozornění: Vysoko úročená půjčka sama o sobě porušením zákona (lichvou) není! A co vše by ve smlouvě být mělo? Náležitosti smlouvy dle ustanovení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (spotřebitelské či hotovostní úvěry od 5 000,- Kč do ,- Kč) ujednání o jaký druh spotřebitelského úvěru se jedná (účelový, neúčelový) ujednání o době trvání, celkové výši úvěru a podmínkách čerpání uvedení roční procentní sazby nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr a uvedení celkové částky splatné spotřebitelem (dlužníkem) ujednání o výši, počtu a četnosti plateb, které má spotřebitel povinnost provést ujednání o právu na odstoupení od smlouvy (písemně do 14 dnů od podpisu smlouvy) ujednání o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru

19 10. Rizika nesplácení půjček/úvěrů Dlužníkem se stáváme již v okamžiku podpisu smlouvy o půjčce či úvěru. Pokud vše řádně splácíme, jsme tzv. dobrými dlužníky. Skutečné potíže nastanou až v situaci, kdy nemáme na splátky. Vlastně nastanou dříve. Přicházejí už v okamžiku, kdy víme, že nebudeme mít na splátky. Signály svědčící o zhoršování naší finanční situace: možná ztráta zaměstnání pokles příjmů z důvodu nemoci nepředpokládané zvýšení výdajů rodiny proti příjmům větší výdaje na školní potřeby nebo studium apod. Doporučení: Komunikujme s věřiteli (se všemi, máme-li jich více) o tom, že nebudeme mít na splátku. Sdělme pravdivé důvody, proč tomu tak je. Navrhujme řešení situace, tedy kolik budeme schopni splácet. To, co navrhneme, dodržujme! Uchovávejme si veškeré doklady o komunikaci s věřiteli. Upozornění: Nekomunikace znamená jediné obrovský nárůst našeho závazku (o sankce, úroky z úroků, platby za upomínky, následně pak soudní výlohy a náklady na exekuci). Jak se může dluh v čase vyvíjet? 18 Příklad:

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY Na vytvoření této publikace se na základě zakázky Středočeského kraje podílel tým expertů a lektorů z neziskové organizace RUBIKON Centrum, kteří se problematice zadluženosti a finanční gramotnosti dlouhodobě

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním

Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním onemocněním vydalo občanské sdružení Péče o duševní zdraví Tato aktivita je hrazena z Krajského projektu prevence kriminality na rok 2011 a z rozpočtu

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7

Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7 Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7 2 ZTRÁTA DOMOVA V KONTEXTU ZADLUŽENÍ SBORNÍK Z KONFERENCE POŘÁDANÉ CHARITOU OLOMOUC 28. listopadu 2013 pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanč gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikač standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) 1. A. Peze A. 1 Formy peněz Hotovost a bezhotovost

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus.

Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus. Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus. Finanční gramotnost Co je obsahem tohoto pojmu Hospodaření domácnosti

Více

Půjčujte si s rozumem!

Půjčujte si s rozumem! Co byste měli a neměli dělat Co byste měli: Buďte realističtí přiznejte si, v jaké jste opravdu situaci a rozhodněte se jí řešit s využitím pomoci, která je k dispozici. Okamžitě kontaktujte své věřitele

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti,

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, Úvod Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, právě držíte v ruce brožuru, která Vás připraví na to, jak si bez zdravotní úhony pořídit hypotéku nebo jak se starat o hypotéku, kterou už máte, a nepřijít

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více