Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu"

Transkript

1 Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie

2 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení a osvěty v oblasti správy financí a finanční zodpovědnosti je stále rostoucí a nabývá čím dále většího významu. Proč vlastně? Protože neustále roste počet předlužených domácností, které nejsou schopny čelit svým finančním závazkům. Neuvážená rozhodnutí v oblasti finančních produktů, stejně jako absence základního povědomí v oblasti právní, finanční a cenové, to vše jsou předpoklady pro pád do dluhové pasti. Studie a projekty realizované v této oblasti v minulých letech potvrzují, že problém zadluženosti je obrovským rizikem především pro osoby s nižšími znalostmi z oblasti finančního hospodaření! Pojďme se tedy společně něčemu naučit ZÁKLADNÍ POJMY Dlužník ten, který má povinnost plnit (vyrovnat) dluh, závazek Věřitel ten, který má právo na plnění (vyrovnání) určitého dluhu. Vůči dlužníkovi má pohledávku a má právo domáhat se vrácení dluhu. Smlouva o půjčce předmětem této smlouvy mohou být kromě peněz i jiné druhově určené věci (př. cihly, brambory), půjčka může být bezúročná Smlouva o úvěru předmětem této smlouvy jsou vždy peněžní prostředky a vždy za úplatu (úrok je v tomto případě nezbytnou náležitostí smlouvy) Úrok cena peněz. Pro dlužníka je to částka, kterou zaplatí za zapůjčené peníze, pro věřitele je to částka, kterou dostane za to, že peníze půjčil. Úroková sazba (úroková míra) procentní vyjádření, o které naroste půjčená částka, váže se vždy k období, ke kterému se vztahuje úrok (např. roční, zkratka p.a.) Finanční produkty - nabídka půjček, úvěrů, hypoték, stavebního spoření apod. Zadluženost - půjčky a úvěry, které máme, jsme schopni splácet a pokud se z jakýchkoliv příčin dostaneme do problému se splácením, máme finanční rezervu i pro tento případ. Je vnímána ekonomy jako pozitivní stav. Předluženost - neschopnost splácet, dlužník je v prodlení déle než 30 dnů, tato situace nese řadu negativních dopadů nejen pro dlužníky, ale i pro jejich rodiny Dluhová past - postupné zadlužování rodiny, které může vést až k neschopnosti své závazky splácet. Situace je často řešena novými půjčkami (zpravidla s horšími podmínkami), kterými se rodina snaží zaplatit půjčky dřívější ( vybíjí klín klínem ). Sociální vyloučení - Život v nepříznivé sociální situaci a omezená schopnost tuto situaci řešit. Postupné vyčleňování jedinců na okraj společnosti. 1

3 Trvale udržitelný klient - Půjčování lidem, kteří mají malé příjmy, přičemž podmínky jsou nastaveny tak, aby tito dlužníci svůj dluh nikdy nesplatili (exekuce některých sociálních dávek či důchodů) Finančně gramotný člověk - Je schopný orientovat se v problematice peněz a cen, umí posoudit nabídky jednotlivých finančních produktů, umí si spravovat své osobní a rodinné finance, má dostatek vědomostí, aby poznal tzv. úvěrového predátora (nebezpečné půjčky). 2. Rodinný rozpočet Mít přehled o svých příjmech a zejména pak o svých výdajích, to je hlavním cílem každého hospodařícího člověka a vůbec nezáleží na tom, zda hospodaří jako rodina či jako jednotlivec. Ovlivnit výši příjmů není vždy tak úplně jednoduché. Ovlivnit výši výdajů to už je snazší a mnohdy to lze. Krok číslo jedna sepišme si naše příjmy a výdaje. Krok číslo dvě zaměřme se na výdaje. Jsou takové, se kterými neuděláme nic, nesnížíme je. Nesnížíme dluhy, platby za bydlení (pokud se nerozhodneme přestěhovat se do menšího a levnějšího), školné, různé další závazky plynoucí ze smluv, platby za dopravu atd. 2 Krok číslo tří zaměřme se na výdaje, které snížit lze. Jaké to jsou? Například výdaje na jídlo, oblečení nebo třeba služby telefonních operátorů. Krok číslo čtyři zaměřme se na výdaje, bez kterých se obejdeme, je-li to nutné. Které to jsou? Co třeba zábava (kina, restaurace), a co kouření? Pokud výše uvedené kroky poctivě podnikneme, získáme přehled o tom, za co své peníze utrácíme. Nebo lépe budeme si držet své výdaje na uzdě. Když se rozhodneme vésti si takto svůj osobní či rodinný rozpočet, můžeme být překvapeni, kam všude ty naše peníze jdou. Výdaje, které jsou nutné a jsou pravidelné, ty nás nepřekvapí. To drobné výdaje nás uvedou v úžas. Tam se skrývá nebezpečí. Proč? Protože jim většinou nevěnujeme potřebnou pozornost. Většinou se jedná o položky v řádech desetikorun či stokorun, ale když to vše měsíčně sečteme, tak nám to může hodit i pěkných pár tisíc. A třeba jsou to zrovna ty tisíce, které nám v rozpočtu chybí. Doporučení: Omezme tzv. impulzivní nákupy v akcích, stanovme si určité limity (třeba i týdenní) na naše útraty. A hlavně, hlavně to dodržujme! To je jediná cesta, jak ušetřit.

4 Osobní/rodinný rozpočet je nástroj, pomocí kterého máme své/rodinné příjmy a výdaje pod kontrolou. CO TVOŘÍ PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTI? Seznam všech měsíčních příjmů z práce (zaměstnání), další příjmy od zaměstnavatele stravenky, cestovné sociální (od státu) přídavky, soc. dávky, podpora v nezaměstnanosti apod. mimořádné dotace od rodičů, dospělých dětí, příjem z prodeje již nepotřebné věci) pasivní sem patří příjmy z pronájmu, dividendy z akcií, příjmy z licencí, úroky z vkladů apod. Seznam všech měsíčních výdajů soupis všech výdajů (platby - jako je nájemné, splátky hypotéky a spotřebních úvěrů, platba za rozhlas, televizi, elektřinu, vodu, telefony, bankovní poplatky, výdaje na dopravu nebo auto a další věci, které musíte zaplatit) patří sem i ty méně časté (půlroční, roční), je nutné je přepočítat na výdaje za měsíc soupis výdajů na nákupy (potravin, léků, oblečení, atp.) nebo využívané služby. 3 Upozornění: Pouze v případě, že jsou příjmy větší než výdaje, lze uvažovat o půjčce či úvěru! A budeme mít na splácení i v případě, že přijdeme o práci?

5 Tabulka pro zpracování vlastního rodinného rozpočtu: Příjmy Částky Výdaje Částky Mzda/plat Důchod Nemocenská Přijímané výživné na děti Přivýdělek Mimořádné příjmy (dotace od rodičů aj.) Pasivní příjmy (příjmy z pronájmu, dividendy) Sociální dávky Další příjmy Nájemné, náklady na energie (elektřina, plyn, vodné, stočné atd.) Pojištění a spoření Potraviny, drogerie a potřeby pro domácnost Náklady na vzdělávání (školné, platby za pomůcky a aktivity dětí) Jízdné, pohonné hmoty Alkohol, cigarety Kultura, zábava, sport Oblečení, obuv Telefon, internet Další výdaje 4 Celkem Celkem Pět P rodinného rozpočtu PŘEHLED nad svými výdaji ("mám představu, na co peníze vynakládám") PLÁN, tedy rozpočet svých financí ("mám přehled o svých příjmech a výdajích") PŘEDPOKLAD naplnění cílů ("vím, co si mohu dovolit a dělám vše pro to, abych si leccos dovolit mohl") POCHOPENÍ nutnosti mít úspory ("dělám vše pro to, ať mám rezervu na nepředvídané události"), PRINCIP a návyk, který pomáhá předcházet problémům ("mám svůj rozpočet a svou finanční situaci pod kontrolou").

6 A co se stane, když podceníme vedení našeho rodinného rozpočtu a nebudeme mít na splácení našich závazků? Pokud své dluhy nebudeme splácet, dojde k navýšení celé dlužné částky, budeme platit sankce, sankční úroky, poplatky z prodlení atd. Pro názornost uvádíme příklad, co by se mohlo stát, když by nebylo na splátku: Kč dlužná částka, věřitel upomíná, částka roste o sankční úroky, smluvní pokutu atd. věřitel zesplatní úvěr - chce vše HNED! Kč jistina, 500,- Kč za upomínku, Kč za smluvní pokutu - celkem Kč (neustálý růst částky o sankční úroky) věřitel se obrací na soud, k částce Kč se připočítají soudní náklady Kč, celková částka dluhu činí Kč (částka se stále navyšuje o sankční úroky) 5 s pravomocným rozhodnutím soudu se věřitel obrátí na exekutora, částka Kč se zvýší o náklady za exekuci Kč, částka, která bude vymáhána, činí již Kč (částka se stále navyšuje o sankční úroky) TAJEMSTVÍ VÝPLATNÍ PÁSKY Mzda (plat) je nejobvyklejším zdrojem obživy většiny ekonomicky aktivních lidí. Výši částky, se kterou můžeme v daném měsíci počítat (můžeme s ní tzv. disponovat), zjistíme na výplatní pásce. Zde je však spousta dalších informací, které nás mohou zmást. Základní mzda částka, na kterou máme nárok vždy, pokud pracujeme řádně a bez neomluvených absencí a pokud provádíme dohodnutou práci je uvedena v platovém/mzdovém výměru anebo přímo v pracovní smlouvě (ev. v dohodě o pracovní činnosti či provedení práce); může být stanovena sazbou v Kč na hodinu anebo pevnou měsíční částkou (na plnou výši této mzdy máme nárok pouze v tom případě, že odpracujeme celý měsíc).

7 Hrubá mzda celková mzda, kterou dostáváme od zaměstnavatele za odvedenou práci; jde o součet základní mzdy a odměn, prémií, příplatků (např. za práci v noci či svátek), ohodnocení a dalších složek mzdy, na které sice nemáme vždy nárok, ale můžeme je získat za předem dohodnutých podmínek či v případě splnění určitých úkolů, při nadstandardním výkonu atd. podmínky získání řádných či mimořádných odměn zjistíme obvykle ze svého platového/mzdového výměru, příp. z kolektivní smlouvy či jiného interního předpisu zaměstnavatele Do hrubé mzdy se mj. započítává i náhrada za dovolenou a placená volna (např. návštěva lékaře). Naopak se zde nezapočítává (a tudíž se nezdaňuje) nemocenská ani ošetřování dítěte (tzv. paragraf ). Superhrubá mzda někdy bývá označována jako základ daně a je to číslo velmi vzdálené výsledné částce obdržené ve výplatním termínu hotově či na účet; jde o součet hrubé mzdy a příspěvku na sociál. a zdravot. pojištění, které za nás platí zaměstnavatel (na OSSZ a naši zdravot. pojišťovnu je odváděno pojistné v celkové výši 34 % z hrubé mzdy; jde o náklad zaměstnavatele a z naší mzdy se neodečítá). Daň zaměstnance tvořena 15 % ze superhrubé mzdy počítá se z částky zaokrouhlené na celé stokoruny nahoru a následně se odečte sleva na každého poplatníka Kč a případné další slevy (na dítě, studium aj.) výsledná částka se odvádí do státního rozpočtu. 6 Čistá mzda od hrubé mzdy je odečteno sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem (11 % z hrubé mzdy) a výše uvedená daň. od čisté mzdy jsou pak odečteny veškeré srážky ze mzdy (např. exekuce), dohodnuté platby (např. stravování či stravenky), připočteny jsou naopak náhrady (např. cestovné) a také zmíněná nemocenská či paragraf. takto očištěná mzda (po všech srážkách či naopak připočtených položkách) je ta jediná správná částka, se kterou můžeme v rodinném rozpočtu počítat a na kterou se můžeme ve výplatním termínu těšit; jde o částku také někdy označovanou jako k výplatě anebo doplatek či dobírka.

8 3. Než si sjednáme úvěr Půjčky a úvěry si sjednáváme tehdy, když nemáme naspořeno tolik finančních prostředků, kolik je potřeba na to, co si chceme pořídit (to, co chceme, nejsme schopni krýt z vlastních peněz). Než si sjednáme úvěr, je třeba celou situaci náležitě zvážit. Jen tak se můžeme vyhnout neuváženým a nerozumným rozhodnutím, které nás mohou ve finále přijít hodně draho. 1. Chceme si opravdu půjčit? Rozmysleme si, zda si půjčku můžeme dovolit. Žádná půjčka není ZADARMO! Sestavme si rodinný/osobní rozpočet a posuďme, zda máme na splátku. Po odečtení splátek musí na účtu zůstat ještě dostatečná rezerva pro případ nenadálých událostí, které nás kdykoli mohou potkat (ztráta zaměstnání, nemoc apod.) Doporučení: Měsíčně bychom měli z našich příjmů odkládat minimálně 3 %. 2. Je předmět půjčky/úvěru skutečně vhodnou investicí? Jakýkoli úvěr či půjčka omezí naši spotřebu po celou dobu jeho splácení. To, na co si půjčujeme, by nám mělo přinášet užitek po dostatečně dlouhou dobu a mělo by nám to sloužit i po zaplacení poslední splátky. 7 Doporučení: Půjčky na dovolenou, vánoční dárky apod. nejsou vhodnou investicí. Pokud jsme si spočítali, že na to máme a půjčku si můžeme dovolit a zároveň jsme usoudili, že předmět půjčky je vhodnou investicí, položme si následující otázku: 3. Kdo nám půjčí? Úvěr si můžeme sjednat u banky, solidní nebankovní instituce, u známých či od neprověřených nebankovních poskytovatelů úvěrů, kteří nabízejí tzv. rychlé peníze. Doporučení: Věnujte pozornost následující kapitole!

9 4. Bankovní a nebankovní instituce Na českém trhu lze finanční produkty (nabídka půjček, úvěrů, hypoték, spoření atd.), získat u bankovních, ale také u nebankovních institucí. BANKOVNÍ INSTITUCE Banky jsou podnikatelské subjekty, které (jako každá jiná firma), vytvářejí zisk. Za účelem vytváření zisku banky přijímají vklady a jiné peněžní prostředky od veřejnosti a naopak jim poskytují úvěry. Kdo dohlíží a kontroluje činnost bankovních institucí? Česká národní banka. Ta zároveň uděluje bankám tzv. bankovní licence, na základě kterých mohou provozovat svou činnost. Obecné podmínky pro získání úvěru od banky: dosažení věku 18 let občanství ČR dostatečná bonita žadatele o úvěr (schopnost splácet závazky) Co vše banka sleduje, když posuzuje bonitu žadatele o úvěr? výši pravidelného příjmu zaměstnavatele obor, ve kterém žadatel pracuje (př. vysokoškolsky vzdělaný žadatel o úvěr, který pracuje v oboru zemědělství, má nižší bonitu než vysokoškolsky vzdělaný pracovník v oboru IT) aktivity v bance (zda má žadatel v bance účet, zda mu již byl poskytnut úvěr apod.) záznamy v registrech dlužníků 8 Čím přísnější kritéria pro posuzování bonity, tím shovívavější jsou postupy při vymáhání pohledávek. Upozornění: Pokud nám banka nepůjčí, berme to tak, že nám prokázala obrovskou službu. Sděluje nám tímto, že bychom se mohli dostat do potíží při splácení. Obrátit se s žádostí o úvěr na nebankovní společnosti NENÍ v tomto případě dobré rozhodnutí! NEBANKOVNÍ INSTITUCE Nebankovní instituce jsou společnosti, jejichž zisk plyne zejména z úroků nabízených úvěrů. Nebankovní finanční společnosti poskytují své služby na základě licence, kterou jim udělí Ministerstvo financí ČR.

10 Kdo dohlíží a kontroluje činnost nebankovních institucí? Česká obchodní inspekce. V případě jakékoli stížnosti na činnost nebankovních institucí lze více informací získat na Obecné podmínky pro získání úvěru od nebankovní instituce: záleží pouze na dané nebankovní instituci, jak posoudí bonitu žadatele mnohdy se tyto instituce spokojí s daleko menšími (ne-li žádnými) zárukami ze strany žadatele BANKOVNÍ VS. NEBANKOVNÍ INSTITUCE Úvěry u banky: v porovnání s nebankovními společnostmi nabízejí mnohdy nižší úrok náročnější schvalovací proces (klienti, kteří nejsou dostatečně bonitní, neboli hrozí, že nebudou mít na splátky, úvěr nezískají) zpravidla lepší, efektivnější komunikace v případě neschopnosti splácet Úvěry u nebankovních institucí: úvěr je podstatně dražší, na úrocích zaplatíme mnohem více peněz jednoduchý schvalovací proces (peníze si může půjčit v podstatě kdokoli) mnohdy razantní způsoby vymáhání pohledávky Upozornění: Vyhněte se tzv. úvěrovým predátorům! Jsou to nebankovní společnosti, které nabízejí úvěr i lidem, jež prokazatelně nebudou mít na splátky (klienti azylových domů, lidé dlouhodobě bez práce apod.). Z těchto lidí se pak stávají trvale udržitelní klienti do konce života budou zatížení exekucí! Organizace Člověk v tísni používá výstižný příměr, že stahují lidi z kůže. 9 Doporučení: Vždy je třeba posoudit serióznost toho, u koho si peníze půjčíme! Existují i nebankovní společnosti, které nabízejí své finanční produkty za srovnatelných podmínek, jaké mají banky! Ale můžeme narazit i na ty, které nás chtějí podvést! Tip:www.mesec.cz/pujcky/spotrebitelske-uvery/pruvodce/uverovipredatori-komu-se-radeji-vyhnout/

11 Spotřebitelský úvěr Hypotéka Leasing Kreditní karty Kontokorent 5. Finanční produkty Spotřebitelský úvěr (účelový a neúčelový) poskytují bankovní i nebankovní instituce - u účelového úvěru jsou peníze poukázány přímo prodávajícímu, např. na koupi spotřební elektroniky, automobilu (nižší úrok než u neúčelového úvěru) - u neúčelového úvěru jsou peníze zaslány na účet (vyšší úrok než u účelového úvěru) Upozornění: Kdo bez souhlasu věřitele použije účelový úvěr na jiný než určený účel, dopouští se úvěrového podvodu! Hypotéka Neúčelové hypoteční úvěry, tzv. americké hypotéky nemají z hlediska použití zapůjčených prostředků žádná omezen; záleží jen na klientovi, na co prostředky z úvěru použije výhodou je možnost získat velkou sumu peněz na nákup libovolného zboží a delší doba splatnosti tento úvěr je zajištěn tzv. zástavním právem (nemovitostí) 10 Klasická hypotéka: úvěr určený fyzickým i právnickým osobám; vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR; obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i jiným objektem vzhledem k zástavě nemovitosti je úrok nižší než u většiny ostatních úvěrových obchodů; úroková sazba je zpravidla pohyblivá, ale je možno ji na dobu 1 až 15 let zafixovat Doporučení: U hypotéky je nejdůležitější její vhodné nastavení. Je dobré mít takovou výši splátky, aby zbylo i na tvorbu finanční rezervy. Jen tak budeme schopni čelit nepředvídaným situacím, které život přináší!

12 Leasing specifická formu pronájmu, na jehož konci se pronajímaná věc může nebo nemusí stát majetkem klienta; leasovaná věc zůstává po celou dobu leasingu ve vlastnictví leasingové společnosti leasing může být dražší než dobře zvolená půjčka Kreditní karty velmi vysoký úrok měsíčně zpravidla splátka 10 % dlužné částky bezúročné období až 55 dní smyslem produktu je vykrývání menšího okamžitého nedostatku v rozpočtu Kontokorent povolené čerpání na běžném účtu do mínusu snadná dostupnost riziko utrácení větších částek než je příjem kontokorent je sjednán na dobu určitou minimálně jednou za stanovené období je nutné dostat účet do kladných čísel (např. jednou ročně musí být kontokorent vyrovnán) vyšší úročení oproti spotřebitelskému úvěru (běžně 10 % 21 %) 6. Půjčky přes internet či přes telefon Moderní doba nabízí moderní komunikační prostředky a řada bankovních i nebankovních subjektů nabízí svým budoucím klientům možnost vybrat si finanční produkt pomocí komunikačních médií jako je internet či telefon. 11 On-line půjčky půjčky sjednávány prostřednictvím internetu klient má možnost si projít jednotlivé nabídky půjček a úvěrů a následně pak vyplnit on-line formulář žádosti o půjčku na základě této žádosti je klientovi doručena smlouva k podepsání Doporučení: Obezřetně vybírejme poskytovatele půjčky, ověřme, zda daná společnost skutečně existuje, posuďme její serióznost. Upozornění: Obdrženou smlouvu před podpisem velmi pozorně prostudujme! Dávejme pozor na tzv. všeobecné obchodní podmínky! Půjčky přes telefon volání na číslo začínající např. číslem 800 je bezplatné, tedy voláme na bezplatnou telefonní linku a samotný hovor nestojí nic

13 u zpoplatněných linek nutno počítat s tím, že budeme platit provolanou částku telefonní čísla, která začínají číslicí 9, jsou tzv. komerční předvolby, které jsou vyhrazeny pro obchodní služby a mnohdy bývají zpoplatněny vysokými sazbami za minutu hovoru o hovor bývá uměle prodlužován, několikrát přepojován účet za hovor pak značně naroste! Jak zjistit sazbu za minutu hovoru? U předvoleb 900, 906 a 909 platí, že cena za minutu hovoru je určována čtvrtou a pátou číslicí v daném telefonním čísle (př. u telefonního čísla X XXX budeme platit 55 Kč/min.). U předvolby 905 se platí jednorázová cena bez ohledu na délku trvání hovoru, a to desetinásobek kombinace čtvrté a páté číslice v pořadí (př. volání na číslo X XXX nás přijde na 750 Kč). U předvolby 908 cenu určuje přímo kombinace čtvrté a páté číslice v pořadí (př. cena hovoru na číslo X XXX bude jednorázová, a to 45 Kč). Upozornění: Existuje řada podvodných subjektů, které nabízejí tzv. rychlé půjčky přes telefon, ale ve skutečnosti nemají v úmyslu poskytnout žádnou půjčku! Pouze profitují na telefonních hovorech. Doporučení: Informujte se o půjčce jinými způsoby než prostřednictvím volání na různá pochybná telefonní čísla Kolik bude půjčka/úvěr stát? U půjčky nebudeme splácet pouze úrok. U půjčky budeme splácet také případné další poplatky. Úrok vyjadřuje cenu peněz, úroková sazba (úroková míra) je pak procentním vyjádřením podílu úroku k hodnotě půjčených peněz. Příklad: Půjčili jsme si Kč na 1 rok, věřitel požaduje úrok 1000 Kč, úroková sazba činí 10 % za rok (zkratka 10 % p. a.) Úroková sazba se vždy váže k určitému období. Může být vyjádřena jako: roční, používá se zkratka p. a. pololetní, používá se zkratka p. s. čtvrtletní, používá se zkratka p. q. měsíční, používá se zkratka p. m. denní, používá se zkratka p. d.

14 Příklad: Ve smlouvě je uvedena úroková sazba 10 % p. m. (10 % měsíčně, tj. ale 120 % ročně!). Upozornění: Úvěroví predátoři spoléhají na neznalost uvedených zkratek! Podle čeho zjistíme, kolik nás bude půjčka či úvěr skutečně stát? Hledejme zkratku RPSN roční procentní sazba nákladů Podle zákona je každý poskytovatel spotřebitelského úvěru povinen tento údaj uvést, čili seznámit klienta s tím, jak je úvěr drahý. RPSN v sobě obsahuje nejen úrok, ale také veškeré další roční poplatky, které jsou s půjčkou spojeny (například náklady na vedení účtu, náklady spojené s platebními transakcemi apod.). Upozornění: Existují společnosti, jejichž RPSN dosahuje závratných výšek! Klidně i 700 %! Výši RPSN zákon neupravuje! 8. S čím se můžeme u smluv o půjčkách či úvěrech ještě setkat? 13 Při sjednávání půjček a úvěrů si věřitelé své pohledávky zajišťují tak, aby zmírnili riziko případného nevrácení poskytnutých finančních prostředků. Nejčastější způsoby zajištění: smluvní pokuta ručení zástavní právo zajišťovací převod práva směnka Smluvní pokuta peněžitá částka, kterou dlužník musí platit, pokud se ocitne v prodlení se splácením dluhu k původnímu dluhu se připočte částka odpovídající smluvní pokutě smluvní pokuta (sankce, penále) se vyjadřuje procentní sazbou z dlužné částky, případně částkou pevně danou pokutu nelze sjednat v libovolné výši pokuta sjednaná ve výši přibližně 0,5 % denně z dlužné částky je posuzována coby platné ujednání, které neodporuje zákonu

15 Příklad: Dlužník dluží Kč, ve smlouvě je smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky denně je-li dlužník v prodlení, bude za každý den platit navíc 500 Kč, tj Kč měsíčně!) Upozornění: Smluvní pokuty představují výrazné navýšení částky, která měla být placena původně, hrozí pád do dluhové pasti, kdy se sjednávají dalších půjček pro zaplacení půjček původních). Ručení závazek třetí osoby (ručitele), která se zaváže, že v případě neschopnosti dlužníka svůj dluh splatit, přejde tato povinnost na něj, na ručitele dostane-li se dlužník do prodlení (neuhradí stanovenou splátku), je věřitel oprávněn požadovat uhrazení celé částky po ručiteli podpis ručitele nelze vzít zpět a z povinnosti platby se ručitel nevymaní! Doporučení: Neručte! Ručitel ručí veškerým svým majetkem. Zástavní právo podstatou tohoto zajištění je, že věřitel, v jehož prospěch bylo zástavní právo zřízeno, je oprávněn domáhat se zpeněžení věci zatížené zástavním právem jejím prodejem tak mohou být věřitelovy pohledávky uspokojeny zástavní právo bývá zřizováno jak k věcem movitým (např. auto, elektronika, umělecké předměty), tak k věcem nemovitým (např. dům, byt, pozemek) toto právo dává věřiteli vysokou šanci na uspokojení svých pohledávek 14 Doporučení: Postupujte nanejvýš opatrně při zatěžování nemovitostí! Existuje řada případů, kdy lidé přišli o střechu nad hlavou, protože zastavili nemovitost, v níž bydleli, a pak nebyli schopni splácet své dluhy. Upozornění: Existují společnosti, které jdou cíleně po nemovitostech! Zajišťovací převod práva dlužník a věřitel uzavřou dohodu, kdy dlužník převede nějaké své majetkové právo na věřitele většinou se jedná o právo vlastnické, tzn. že na věřitele je převedeno vlastnictví nějaké věci (velmi často k nemovitosti) a věřitel s touto věcí může disponovat (podobnost se zástavním právem) splní-li dlužník svůj závazek, věřitel je povinen převést vlastnické právo zpět

16 Směnka je to cenný papír, na němž se dlužník (výstavce směnky) zavazuje věřiteli (příjemci plnění) zaplatit dohodnutou sumu peněz ručení směnkou je nejjednodušší způsob, jak věřiteli ručit za půjčku a nutno dodat, že mezi věřiteli je velmi oblíbené kouzlo směnky spočívá v tom, že věřitel se může domáhat zaplacení určité částky, aniž by musel dokazovat existenci nějaké smlouvy. Cesta k exekuci je velmi jednoduchá! Blankosměnka tzv. záměrně neúplná směnka chybějící údaj o výši sumy, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli, je záměrně vynechán a to z toho důvodu, že v době vystavení tzv. blankosměnky není známá výše dluhu jakmile dojde ze strany dlužníka k nedodržení smlouvy o půjčce, je věřitel oprávněn doplnit určitou sumu do prázdného místa na směnce a požadovat její uhrazení Upozornění: Není-li sepsána žádná písemná dohoda o způsobu vyplnění směnky, věřitel si vyplní směnku tak, jak se mu bude hodit! Za blankosměnku lze považovat i čistý papír s naším podpisem! Pokud bude na tento papír následně dopsán příslušný text, vznikne takto směnka se všemi důsledky! Doporučení: Nepodepisujte čisté papíry, jste-li nuceni směnku podepsat, pak pouze s písemnou dohodou, jakým způsobem bude směnka doplněna. Služby právníka jsou zde na místě. 15 Rozhodčí doložka ve smlouvě o půjčce představuje zvláštní dohodu, která umožňuje v případě následných sporů vést tzv. rozhodčí řízení spor nebude projednáván u nezávislého soudu, ale bude o něm rozhodovat ustanovený rozhodce rozhodcem může být pouze osoba vysokoškolsky vzdělaná v oboru právním a musí být zapsána v seznamu vedeném na ministerstvu spravedlnosti rozhodčí doložka musí být na samostatném papíru, nesmí být součástí vlastní smlouvy věřitel musí dlužníka poučit, že v případě sporu bude rozhodovat rozhodce nikoli soud rozhodčí nález vydaný rozhodcem má právní účinky jako pravomocné soudní rozhodnutí a je tedy vykonatelné Upozornění: Nepodepisujte rozhodčí doložku, zbavujete se tak možnosti hájit svá práva u nezávislého soudu!

17 9. Než podepíšeme smlouvu Pořízení si úvěru a podpis smlouvy je závažným krokem! Důsledky chybných kroků ponese na svých bedrech ten, kdo smlouvu podepsal. Doporučení: Věnujme maximální pozornost textu vlastní smlouvy! Věnujme maximální pozornost výběru věřitele! Posuďme jeho serióznost! Smlouvu prostudujme včetně všeobecných obchodních podmínek. Mnohdy jsou tyto podmínky uvedeny v samostatné příloze, které jsou však součástí smlouvy. Požadujme, aby veškeré podmínky byly formulovány co nejjednoznačněji (samozřejmě v písemné podobě). Trvejme na tom, aby ve smlouvě byla stanovena výše poskytovaných peněžních prostředků, způsob a lhůty pro její splacení, stejně jako celková částka, kterou za poskytnutí peněžních prostředků v konečném zúčtování zaplatíme. Prověřme možnost předčasného splacení úvěru či půjčky. A hlavně se ptejme: kolik to bude stát?, jaké zajištění pohledávky věřitel požaduje? Poměřujme mezi výší úvěru či půjčky a požadovaným způsobem zajištění. Vyhněme se zastavování nemovitosti, v níž bydlíme, či věci movité, která je nutná pro naši obživu (např. automobil). Vyhněme se neuváženému podepisování směnek, pozor na blankosměnky! Dotazujme se věřitele na tzv. zesplatnění úvěru. Pozn.: Zesplatnění úvěru na počátku máme možnost splácet náš závazek (dluh) ve splátkách. V případě, že nebudeme mít na splátky a dostaneme se do prodlení, věřitel má právo zrušit naši možnost splátkovat, tedy platit náš závazek ve splátkách a může chtít všechny peníze hned! 16 Upozornění: Záměrně dlouhé smlouvy (i několik desítek stran) jsou trikem, jehož cílem je klienta unavit, odradit, zamezit prostudování smlouvy až do konce. V takto uměle natahovaných smlouvách se snadno ztratí např. ujednání o smluvní pokutě při opožděné splátce. Nepodléhejme nátlaku, že smlouvu musíme podepsat tady a teď. Nikdy nic nemusíme podepsat tady a teď je to další trik! Pozor na psaní číslic slovy! V delším textu snadno můžeme přehlédnout částky dodatečných poplatků! Zbystřeme, pokud jsou ve smlouvě uvedeny zdánlivě nízké úroky! Sledujme, jaká zkratka se k údaji o úrokové míře váže. Jinými slovy mezi úrokovou sazbou 10 % p. a. a sazbou 10 % p. m., je obrovský rozdíl! Než podepíšeme smlouvu, prohlédněme i rubové strany!

18 Existují společnosti, které požadují souhlas k neomezenému inkasu. Nedávejte ho! Existují společnosti, které chtějí před poskytnutím úvěru po klientovi určitou finanční částku klient přijde o peníze a úvěru se nedočká. Úroky OD pozor na takové to nabídky, konečně, co to znamená, úrok od? ZDARMA pro mnohé z nás magnet, ale ruku na srdce, kdy by nám v dnešní době dával cokoli zadarmo? VELKÁ PÍSMENA zaměřují pozornost na výhody, malými písmeny je pak psána pravdy, mnohdy nevýhodná. Vždy čtěme celý text! Malými nebo velkými písmeny VŠECHNO! Pozor, zda-li se s finančním produktem, například úvěrem, nepojí ještě něco dalšího, třeba jiný finanční produkt, například nějaké výhodné pojištění. Neznalost zákona neomlouvá a ne všechna zákonná ujednání lze efektivně aplikovat. Podívejme se například na úmyslný majetkový trestný čin, lichvu. Dle 218 odst. 1 trestního zákona ten, kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Prokázat výše uvedený úmysl není jednoduché, mnohdy je to nemožné! 17 Upozornění: Vysoko úročená půjčka sama o sobě porušením zákona (lichvou) není! A co vše by ve smlouvě být mělo? Náležitosti smlouvy dle ustanovení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (spotřebitelské či hotovostní úvěry od 5 000,- Kč do ,- Kč) ujednání o jaký druh spotřebitelského úvěru se jedná (účelový, neúčelový) ujednání o době trvání, celkové výši úvěru a podmínkách čerpání uvedení roční procentní sazby nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr a uvedení celkové částky splatné spotřebitelem (dlužníkem) ujednání o výši, počtu a četnosti plateb, které má spotřebitel povinnost provést ujednání o právu na odstoupení od smlouvy (písemně do 14 dnů od podpisu smlouvy) ujednání o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru

19 10. Rizika nesplácení půjček/úvěrů Dlužníkem se stáváme již v okamžiku podpisu smlouvy o půjčce či úvěru. Pokud vše řádně splácíme, jsme tzv. dobrými dlužníky. Skutečné potíže nastanou až v situaci, kdy nemáme na splátky. Vlastně nastanou dříve. Přicházejí už v okamžiku, kdy víme, že nebudeme mít na splátky. Signály svědčící o zhoršování naší finanční situace: možná ztráta zaměstnání pokles příjmů z důvodu nemoci nepředpokládané zvýšení výdajů rodiny proti příjmům větší výdaje na školní potřeby nebo studium apod. Doporučení: Komunikujme s věřiteli (se všemi, máme-li jich více) o tom, že nebudeme mít na splátku. Sdělme pravdivé důvody, proč tomu tak je. Navrhujme řešení situace, tedy kolik budeme schopni splácet. To, co navrhneme, dodržujme! Uchovávejme si veškeré doklady o komunikaci s věřiteli. Upozornění: Nekomunikace znamená jediné obrovský nárůst našeho závazku (o sankce, úroky z úroků, platby za upomínky, následně pak soudní výlohy a náklady na exekuci). Jak se může dluh v čase vyvíjet? 18 Příklad:

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ BROŽURKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ BROŽURKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ BROŽURKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Spoříme a půjčujeme I

Spoříme a půjčujeme I 4.5.14 Spoříme a půjčujeme I Předpoklady: 040513 Př. 1: Odhadni. a) 5 % ze 120 b) 17 % z 5140 c) 4,7 % z 18 720 a) 5 % z 120 Odhad: 1 % 1,2 5 % 5 1,2 = 6 Přesný výpočet: 0, 05 120 = 6. Akceptovatelný rozsah:

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby ID obchodu Údaje o klientovi Domácnost 1 1 2 Titul, jméno a příjmení Rodné číslo Datum narození (má-li RČ bo známé) Místo narození Občanství Trvalé bydliště

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ V SOUVISLOSTI S DLUHOVOU PASTÍ 19.6.2009 Magistrát města České Budějovice EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 EXEKUCE, INSOLVENCE, OSOBNÍ BANKROT Exekuce Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Exekuce spočívá

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí Porušení smlouvy Klient potřebuje vědět, že může začít jednat s věřiteli ještě před tím, než dojde k porušení smlouvy. Čím dříve se věřitel dozví, že nedostane

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

Financování nemovitostních projektů v době recese - Některá specifika zajištění financování

Financování nemovitostních projektů v době recese - Některá specifika zajištění financování Financování nemovitostních projektů v době recese - Některá specifika zajištění financování 1. Obvyklé formy zajištění - zástavní právo k nemovitostem - zástavní právo k obchodním podílům, akciím -ručení

Více

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Příloha č. 7 vzor A... správce daně - soud č. j... tel:. Dlužník: ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Podepsaný správce daně Vám z důvodů uvedených ve Vaší žádosti ze dne - z úřední

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Exekuce - nejčastější dotazy

Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že dlužník (neboli osoba povinná) dobrovolně a včas nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím (problematiku

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr Žádost o spotřebitelský úvěr 1. Základní informace o žadateli o úvěr Jméno a příjmení, titl.: Identifikační číslo: Adresa trvalého pobytu, PSČ: Rodné číslo: Druh a číslo průkazu totožnosti: Státní příslušnost:

Více

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Obvodní (okresní) soud v adresa. Ke spisové značce xxx Věc: Žádost o osvobození od soudního poplatku ( 138 OSŘ ) a o ustanovení právního

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU Hotel Orion Liberec, 26. -27. listopadu 2015 Autor: Bc. Ludmila Žánová, Déčko Liberec z.s. DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Privátní business hypotéka

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Privátní business hypotéka INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4. Hypoteční

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Zadluženost X předluženost

Zadluženost X předluženost DLUHY Zadluženost X předluženost zadlužení samo o sobě není nutně negativní, pokud dluhy zvládáme splácet nezdravé zadlužení, objektivní neschopnost splácet = předlužení rozdíl mezi okamžikem vzniku dluhu

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si pohledavky z titulu Samozrejme vim, ze na internetu existuje cela rada online kalkulacek.

smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si pohledavky z titulu Samozrejme vim, ze na internetu existuje cela rada online kalkulacek. pohledavky z titulu půjčky online. Bankovní a nebankovní půjčky Tou nejzákladnější katego půjček je samozřejmě dělení podle věřitele, tedy subjektu, který půjčku poskytuje: Bankovní půjčky První skupinu

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016,

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více