Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006"

Transkript

1 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti SOB v 1. pololetí roku Finanní ást 5. Oekávaný vývoj ve 2. pololetí roku Osoby odpovdné za Zprávu o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Pílohy Informace o uveejnní: Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 je uveejnna na internetové stránce SOB Ve Slovenské republice je Zpráva ve form brožury bezplatn k dispozici na adrese eskoslovenská obchodní banka, a.s., poboka zahraninej banky v SR, Michalská 18, Bratislava , útvar Marketing SR. Srpen 2006

2 1. Informace o SOB Identifikaní údaje SOB Obchodní firma: eskoslovenská obchodní banka, a. s. Sídlo: Praha 1- Nové Msto, PS , Na Píkop 854/14 Právní forma: akciová spolenost Registrace: zapsána v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 Den zápisu: Identifikaní íslo: Kód banky: 0300 Internetová adresa: Organizaní složka SOB ve Slovenské republice Obchodní firma: eskoslovenská obchodní banka, a.s., poboka zahraninej banky v SR Sídlo: Michalská 18, Bratislava Právní forma: organizaní složka zahraniní osoby Registrace: zapsána v obchodním rejstíku Okresního soudu Bratislava 1, oddíl Po, vložka 168/B Den zápisu: Identifikaní íslo: Kód banky: 7500 Internetová adresa: Vedoucím poboky zahraniní banky SOB v SR je Ing. Daniel Kollár (viz zápis v Obchodnom registri SR). Osoby ovládající SOB (k 30. ervnu 2006) SOB je souástí KBC Group NV, piemž rozhodující vliv na ízení, resp. provozování, podniku SOB vykonává pímo spolenost KBC Bank NV. Obchodní jméno I Sídlo Podíl na základním Podíl na hlasovacích právech (%) kapitálu (%) celkem která lze vykonávat KBC Bank NV KBC Group NV Havenlaan 2, B-1080 Brussels, Belgie Havenlaan 2, B-1080 Brussels, Belgie Pímý 89,97 Pímý 89,97 Pímý 89,97 Nepímý 0 Nepímý 0 Nepímý 0 Nepímý 89,97 Nepímý 89,97 Nepímý 89,97 KBC Group NV zahrnuje pt velkých subjekt (pímých dceiných spoleností): KBC Bank, KBC Insurance, KBC Asset Management, Kredietbank SA Luxembourgeoise (vystupuje pod obchodním jménem KBL Private Bankers) a holdingovou spoleností Gevaert. Struktura hlavních akcioná SOB (k 30. ervnu 2006) - podíl na základním kapitálu KBC Bank 89,97 % EBRD* 7,47 % Ostatní 2,56 % Celkem 100,00 % * EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (EBRD) / Evropská banka pro obnovu a rozvoj Sídlo: One Exchange Square, Londýn EC2A 2JN, Velká Británie; I

3 Pedstavenstvo a Dozorí rada SOB (k 30. ervnu 2006) Pedstavenstvo SOB Jméno a píjmení Funkce Datum vzniku lenství Datum poátku aktuálního funkního období lena Pavel Kavánek pedseda **) Petr Knapp len Jan Lamser len Philippe Moreels len *) Patrick Daems len *) *) kooptován **) optovn zvolen do funkce pedsedy Dozorí rada SOB Jméno a píjmení Funkce Datum vzniku lenství Datum poátku aktuálního funkního období lena Jan Švejnar pedseda **) *) Jan Oscar Cyriel Vanhevel len John Arthur Hollows len Patrick Roland Vanden Avenne len Anne Fossemalle lenka *) Riet Docx lenka *) František Hupka len (zvolen zamstnanci) Libuše Gregorová lenka (zvolena zamstnanci) Martina Kopecká lenka (zvolena zamstnanci) *) kooptován/-a **) optovn zvolen do funkce pedsedy Zmna v Dozorí rad SOB ve 2. tvrtletí 2006 Dozorí rada SOB na svém ádném zasedání konaném dne 21. dubna 2006 projednala rezignaní dopisy svých len André Bergena, Francoise L. Florquina a Marko Volje, kteí v tomto orgánu akciové spolenosti zastupovali majoritního akcionáe, KBC Group NV. Projednáním rezignací skonilo podle Obchodního zákoníku funkní období uvedených tí len dozorí rady spolenosti k 21. dubnu ádná Valná hromada SOB, která se konala následn téhož dne, zvolila ke dni 22. dubnu 2006 ti nové leny dozorí rady spolenosti, Jana Oscara Cyriela Vanhevela, Johna Arthura Hollowse a Patricka Rolanda Vanden Avenneho. Pozn.: Struné profesní životopisy nových len Dozorí rady SOB jsou uvedeny na webových stránkách SOB. Akcie 2. Informace o cenných papírech SOB ISIN: CZ Druh, forma, podoba: kmenové akcie, na jméno s omezenou pevoditelností, zaknihované Poet emitovaných akcií: ks Jmenovitá hodnota: K Celkový objem emise: K Výše základního kapitálu: K, splaceno 100 % Akcie SOB nejsou kótovanými cennými papíry, tj. nejsou pijaty k obchodování na žádném oficiálním regulovaném trhu. SOB nevydala žádné vymnitelné dluhopisy nebo prioritní dluhopisy vymnitelné za akcie. Akcioná SOB má zejména tato práva: a) Právo na podíl na zisku spolenosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaení schválila k rozdlení. b) Právo požádat pedstavenstvo o svolání mimoádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Toto právo písluší pouze akcionái nebo akcionám, kteí mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota pesahuje 3 % základního kapitálu. c) Právo úastnit se valné hromady. d) Právo na podíl na likvidaním zstatku pi zrušení spolenosti s likvidací.

4 Dluhopisy (dosud nesplacené) Emitované v eské republice K 30. ervnu 2006 byla SOB v eské republice emitentem jedné emise kótovaných dluhopis, pijatých k obchodování na volném trhu Burzy cenných papír Praha, a.s. (obchodování s dluhopisy bylo zahájeno dne 2. srpna 2004), jedné emise nekótovaných hypoteních zástavních list a jedné emise nekótovaných dluhopis. Tyto dluhopisy a hypotení zástavní listy (HZL) byly vydány v rámci dluhopisového programu SOB, který byl schválen v listopadu 2003 Komisí pro cenné papíry (vetn spolených emisních podmínek pro pedem neuritý poet emisí dluhopis) v maximálním objemu nesplacených dluhopis 30 mld. K s dobou trvání programu 10 let. Název emise Dluhopis SOB VAR1/2008 Hypotení zástavní list SOB 4,60/2015 Dluhopis SOB ZERO/2007 ISIN CZ CZ CZ Datum emise 17. bezen listopad únor 2006 Pehled údaj o dluhopisech a HZL emitovaných v eské republice je uveden v píloze. 1 této zprávy. Emitované ve Slovenské republice Ve Slovenské republice byly vydány, na základ rozhodnutí pedstavenstva SOB, v roce 2003 a 2004 v rámci neveejné nabídky pedem vybraným investorm, dv emise hypoteních zástavních list. Ob emise byly pijaty k obchodování na paralelním trhu Burzy cenných papír v Bratislav, a.s. V roce 2005 byla vydána ve Slovenské republice tetí emise hypoteních zástavních list. Tato emise není pijata k obchodování na žádném organizovaném trhu. Název emise Hypotekárny záložný list SOB I. Hypotekárny záložný list SOB II. Hypotekárny záložný list SOB III. ISIN SK séria 01 SK séria 01 SK séria 01 Datum emise 22. záí íjen listopad 2005 Pehled údaj o hypoteních zástavních listech emitovaných ve Slovenské republice je uveden v píloze. 2 této zprávy. 3. Informace o innosti SOB v 1. pololetí roku 2006 Dležité události a významné zmny (viz 130 zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch) Zmna v Dozorí rad SOB v dubnu 2006 viz výše Nová struktura Skupiny KBC od 1. kvtna 2006 Skupina KBC se bhem nkolika posledních let rozvinula z pevážn belgické spolenosti v mezinárodní spolenost s mnoha rznými distribuními kanály, piemž k rstu jejích obchodních aktivit velkou mrou pisply operace ve Stední Evrop. Od 1. kvtna 2006 zaala Skupina KBC implementovat novou organizaní strukturu, která zdrazuje její mezinárodní rozmr a usnaduje rozvíjení obchodních iniciativ a synergií napí zemmi, v nichž psobí. Mezi nejvýznamnjší parametry nového skupinového uspoádání Skupiny KBC patí: - vydlení bankopojišovacích operací v Belgii do samostatné divize, která psobí vedle operací v zemích Stední Evropy (tj. na stejné úrovni); - integrace retailového bankovnictví, sít privátních bank a pojišovnictví pod jedno manažerské ízení jak v Belgii ( Belgická divize ), tak ve Stední Evrop ( Divize Stední Evropa ); a také v každé zemi Stední Evropy, kde KBC psobí; - vytvoení ústedí Skupiny v Bruselu, jehož úkolem je podpora projekt napí Skupinou a manažerské intervence; - vytvoení produktových továren a útvar sdílených služeb (Informaní technologie, Asset Management, Trade Finance, Leasing a Platební operace) obsluhujících celou Skupinu s cílem optimalizovat efektivitu operací. Divize Stední Evropa zahrnuje eskou republiku, Slovensko, Ma arsko, Polsko a Slovinsko. V rámci tchto zemí (krom Slovinska) byly vytvoeny tzv. ídící týmy (Country Teamy). Hlavní náplní a cílem innosti Country Team je zlepšení vzájemné komunikace mezi managementem KBC a jednotlivými národními manažery a koordinace klíových aktivit Skupiny KBC na jednotlivých národních trzích v zájmu dosažení možných synergií a budování úinnjšího modelu bankopojištní. Manažerem Country Teamu pro eskou republiku byl jmenován od 1. kvtna 2006 Ing. Pavel Kavánek, jenž nadále zstává pedsedou pedstavenstva a generálním editelem SOB. Manažerem Country Teamu pro Slovensko je od 1. ervence 2006 Ing. Daniel Kollár, vrchní editel zahraniní poboky SOB v SR. Nová struktura ízení Skupiny KBC neznamená žádnou zmnu právního statutu jednotlivých entit v R: SOB, jejích eských dceiných spoleností a SOB Pojišovny, v SR: zahraniní poboky SOB v SR, slovenských dceiných spolenostech SOB a SOB Poisovny. Veškerá rozhodnutí týkající se obchodních aktivit jednotlivých spoleností Skupiny SOB budou nadále inna stávajícími orgány spoleností.

5 Akvizice SOB dne 7. dubna 2006 zvýšila svj podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech spolenosti O.B.HELLER a.s., I , se sídlem Praha 10, Benešovská 2538/40, z 50 % na 100 %. Využila tak kupní opci vydanou spoleností Heller Netherlands Holding BV na nákup 50 akcií O.B.HELLER pestavujících 50 % hlasovacích práv Spolenosti. Transakci povolil Úad pro ochranu hospodáské soutže dne 31. bezna 2006 (kupní smlouva byla podepsána dne 16. ledna 2006). Pro SOB pedstavovala transakce, pi které se stala 100% vlastníkem spolenosti O.B.HELLER, strategický krok. Factoringové služby spolenosti O.B.HELLER vhodn doplují ty, které nabízí banka a ostatní spolenosti Skupiny SOB. Poznámka: V srpnu 2006 došlo ke zmn názvu factoringové spolenosti O.B.HELLER a.s. na SOB Factoring a.s. (zapsáno v OR 14. srpna 2006). Její 100% slovenská dceiná spolenost zmnila rovnž svj název z OB HELLER Factoring a.s. (I ) na SOB Factoring a.s. (zapsáno v OR 8. srpna 2006). SOB dne 7. ervna 2006 nabyla 100% podíl na základním kapitálu spolenosti Zemský penzijní fond, a. s., I , se sídlem Most, Václava ezáe 315, PS Smlouva o akvizici Zemského penzijního fondu (dále ZPF) byla mezi SOB a dosavadními akcionái fondu, tedy Mosteckou uhelnou (88,53%), pojišovnou Kooperativa (8,64%), Odborovým svazem pracovník hornictví, geologie a naftového prmyslu (1,79%), Sdružením odborových organizací Mostecké uhelné spolenosti (0,89%) a Krnovskými opravnami a strojírnami (0,15%), uzavena již 10. dubna Nyní má ZPF více než 14 tisíc klient a objem klientských aktiv fondu dosahuje 510 mil. K. Zmna majoritního akcionáe Zemského penzijního fondu se týkala pouze jeho vlastnické struktury. Klientm ZPF pinesla dokonená akvizice výhody ze zalenní do velké bankovní skupiny. Díky této akvizici je SOB dnes tvrtým nejvtším poskytovatelem penzijního pipojištní v R meno potem úastník penzijního pipojištní. Soudní spory Soudní spory, u nichž hodnota pohledávek / závazk pesahuje 5 % istého obchodního majetku, resp. 5 % vlastního kapitálu SOB k 30. ervnu 2006: I. spory vedené SOB (žalobce) Subjekt sporu Pohledávka (v mil. K) 1. eské pivo, a.s., Nomura International PLC a další Aladár Blaas, Libor Procházka Nomura Principal Investment PLC ochrana dobré povsti a jména II. spory vedené proti SOB (žalovaná) Subjekt sporu Závazek (v mil. K) 1. IP banka, a.s., žaloba na vydání podniku Nomura Principal Investment PLC barra.cz, s.r.o. (pvodn Autotrans,s.r.o.) U soudních spor, které jsou uvedeny v seznamu I. a II., má SOB rizika pípadné prohry pokryta zárukou Ministerstva financí, resp. slibem odškodnní s NB, v souvislosti s prodejem podniku IPB. Konsolidované (neauditované) finanní a obchodní výsledky Skupiny SOB SOB vykázala istý zisk za 1. pololetí roku 2006 rozdlitelný akcionám ve výši mil. K. Bez istého výnosu 625 mil. K z prodeje nemovitostí v centru Prahy a loského výnosu z uznání splátky Slovenské Inkasní, vzrostl udržitelný zisk v 1. pololetí roku 2006 meziron o 19 %. Celkové provozní výnosy SOB inily v 1. pololetí roku mil. K a po odetení výnos z prodeje portfolia nemovitostí inily mil. K., což je o 14 % více než bylo dosaženo ve stejném pololetí ped rokem. istý výnos z produkt s úrokovou marží, který pedstavoval 55 % veškerého provozního zisku v prvním pololetí, vzrostl o 9 % díky rstu objemu jak úvr, tak vklad. istý výnos z poplatk a provizí vzrostl o 11 % a lze jej pln vysvtlit nárstem obchodní innosti, zvlášt v podílových fondech a pjkách, a nikoliv vyššími cenami služeb. Ceny služeb zstávají stabilní již více než 2 roky. Silný rst istého výnosu z obchodování o 42 % lze pipsat prodejm sofistikovanjších produkt, jako jsou deriváty, s vyššími maržemi.

6 Celkové provozní náklady v 1. pololetí roku 2006 inily mil. K, po odetení náklad na jednorázový prodej nemovitostí dosáhly mil. K, což znamená nárst o 1 % oproti pedchozímu roku. Vývoj provozních náklad je tedy plochý, pod mírou inflace v eské ekonomice. Je to výsledek písné kontroly náklad. Personální náklady vzrostly o 3 % z dvodu zvýšení potu zamstnanc ze získaných spoleností. Všeobecné administrativní náklady bez mimoádné položky, poklesly o 1 % ve srovnání se stejným obdobím v loském roce. Rst vklad a aktiv pod správou byl velmi silný: 21,5 mld. K v 1. pololetí 2006, piemž aktiva v podílových fondech SOB/KBC a ve správ spolenosti SOB AM vzrostla o 5,2 mld. K, aktiva v penzijních fondech vzrostla o 1,7 mld. K a vklady o 12,1 mld. K. Celkový objem spravovaných aktiv a vklad vzrostl meziron o 9 % na 624,5 mld. K ke konci 1. pololetí roku Nejrychleji rostoucími položkami byly podílové fondy a AM (+14 %) a penzijní fondy (+49 %). Mezi podílovými fondy se dailo zejména zajištným fondm. Nové prodeje zajištných fond pekroily 7 mld K. bhem prvního pololetí díky vysoké úrovni know how a silné distribuci. Obchodní úvry vzrostly v 1.pololetí 2006 o 34,9 mld. K, piemž objemy dosud nesplacených úvr rostly takto: +8,4 mld. K hypotéky fyzickým osobám, +3,1 mld. K úvry ze stavebního spoení fyzickým osobám, +1,9 mld. K spotební úvry, +6,5 mld. K úvry pro malé a stední podniky, +10,5 mld. K úvry pro velké firmy a +3,1 mld. K leasing. Celkové obchodní úvry Skupiny vzrostly meziron o 32 % na 273 mld. K ke konci 1. pololetí roku V eské ásti Skupiny SOB rostly všechny druhy úvr vysokým tempem: hypotéky fyzickým osobám (+43 %), úvry ze stavebního spoení fyzických osob (+32 %), spotební úvry (+64 %), leasing (+17 %), úvry malým a stedním podnikm (+47 %) a úvry velkým firmám (+24 %). Také úvry na Slovensku vzrostly ve všech segmentech celkov o 35 %, hlavn díky rstu hypoték o 210 %, rstu leasingu o 26 % a korporátního segmentu o 22 %. Rostoucí úvrové portfolio si udrželo vysokou kvalitu. Nekvalitní úvry (více než 90 dní po splatnosti) iní jen 1,6 % hrubého objemu úvr a koeficient úvrových ztrát Skupiny iní jen 0,01 %. Spolenost Fitch Ratings zvýšila v dubnu roku 2006 individuální rating SOB z C na B/C v reakci na posílení bankovní franízy SOB, její istou bilanci a dobrou historii psobení jako dobe ízené instituce, s konzervativním pístupem k riziku. Ratingy od Moody s a Capital Inteligence jsou na nejvyšší možné úrovni dosažitelné v eské republice. Klíové finanní údaje (mld. K) 1 1.pololetí 06 1.pololetí 05 2 Zmna istý zisk 5,4 4,6 +19% Provozní výnosy 14,5 13,1 +11% Provozní náklady 7,4 7,3 +1% istý výnos z úrok 8,5 7,8 +9% istý výnos z poplatk a provizí 3,6 3,2 +11% istý výnos z obchodování 1,8 1,2 +42% Návratnost vlastního kapitálu 21,4% 19,1% +2,3pb Pomr náklad k výnosm 51,0% 56,1% -5,1pb istá úroková marže 2,3% 3,0% -0,7pb 30/06/ /12/ isté úvry a pohl. z fin. leasingu 266,1 239,4 +11% Aktiva celkem 818,0 738,0 +11% Pomr úvr k aktivm 33,4% 33,0% +0,4pb Kapitálová pimenost 9,0% 12,8% -3,8pb 1 Bez dvou jednorázových položek (platba za SI v roce 2005 a platba za nemovitosti v roce 2006). Jednorázová položka nemovitosti = prodej nemovitostí v centru Prahy ped plánovaným pesthováním ústedí SOB do Prahy-Radlic. 2 Reklasifikace. Poplatek pojištní vklad byl v 1. pololetí 2005 reklasifikován z položky ostatní náklady do položky istý výnos z poplatk a provizí a píspvky klientm penzijních fond byly v 1Q 2005 reklasifikovány z položky ostatní náklady do samostatné položky. 3 Po úprav. Výkazy k byly upraveny o výkazy spolenosti Centrum Radlická, která je developerem výstavby nové budovy ústedí SOB. Byly upraveny tyto položky: Pohledávky za bankami, Pozemky, budovy, zaízení a nehmotná aktiva, Ostatní aktiva, vetn daových pohledávek, Závazky k bankám a Ostatní závazky, vetn daových závazk.

7 Vybrané nové produkty / služby v 1. pololetí 2006 SOB R Fond SOB Bytových družstev SOB pišla v 1. tvrtletí 2006 jako první banka v R s nabídkou speciálního oteveného podílového fondu pro bytová družstva fondu SOB Bytových družstev, který pipravila ve spolupráci se Svazem eských a moravských bytových družstev. Fond je uren pro bytová družstva a SVJ (sdružení vlastník bytových jednotek), která jeho prostednictvím mohou lépe zhodnotit své dlouhodobjší rezervy než na termínových vkladech. Využít otevení fondu SOB Bytových družstev mohou i bytová družstva neklienti SOB; za úpis není útován žádný vstupní poplatek, neplatí se ani za výstup z fondu a za správu fondu se platí pouhých 0,5 % p.a. SOB Hypotéka 2 v 1 SOB od února 2006 rozšíila svou nabídku hypoteních úvr o nový produkt SOB Hypotéka 2 v 1. Ta spojuje úelový a neúelový hypotení úvr v jednom produktu pi zachování úrokové sazby, která odpovídá standardní hypotéce. Hypotéku 2 v 1 je možné použít na poízení i rekonstrukci vlastní nemovitosti a zárove ást prostedk vynaložit na tém cokoliv na vybavení bytu, automobil nebo teba dovolenou. Neúelová ást najde využití napíklad pi stavní svépomocí, kdy mže být problematické dokládat bance použití všech prostedk. SOB Kreditní karta k hypotéce Od února 2006 SOB v oblasti hypoteních úvr krom nového produktu zavedla adu dalších zajímavých novinek. Ke každé nov poskytnuté hypotéce mohou klienti získat Kreditní kartu s limitem až 50 tisíc korun. SOB Hypotéka bez dokládání píjm (rozšíení) SOB rozšíila možnosti použití SOB Hypotéky bez dokládání píjm, napíklad o koupi nemovitosti nebo družstevního podílu, o výstavbu a rekonstrukci nemovitosti i o refinancování pjek. U Hypotéky na družstevní bydlení je možné nov poskytnout úvr až do výše 100 % hodnoty zastavené nemovitosti oproti pvodním 70 %. SOB dokonila pevod bankomat na ipovou technologii SOB zaátkem roku 2006 dokonila pevod svých 581 bankomat na tzv. ipový EMV standard. Na všechny bankomaty banky byla instalována speciální softwarová aplikace, která jim umožuje komunikovat s ipy na platebních kartách. U menší ásti bankomat bylo nutné provést i drobné technické úpravy zajišující bezproblémovou funknost této aplikace. Díky ipové technologii je zajištna vyšší bezpenost provádných transakcí. Karty, které zatím nejsou vybaveny ipem a mají pouze magnetický proužek, akceptují bankomaty i nadále. SOB SR SOB Startovací municipální úvr Po speciálním útu SOB Municipální konto - pinesla SOB SR v 1. tvrtletí 2006 mstm a obcím na Slovensku specializovaný úvrový produkt SOB Startovací municipální úvr který jim má pomoci pekrýt krátkodobý nesoulad mezi píjmy a výdaji. SOB poskytne tento úvr svým klientm už do 24 hodin ve form povoleného peerpání k útu vedenému v SOB. Výhodou úvru je, že nevyžaduje žádné zabezpeení, poskytnutí je bez poplatku a poskytnuté peníze je možné použit na cokoli. Benefitem je i výhodná úroková sazba 7,95 % p.a. SOB Peklenovací zemdlský úvr V 1. tvrtletí 2006 pedstavila SOB SR také nový SOB Peklenovací zemdlský úvr. Úvr mohou získat všichni žadatelé o podporu prostednictvím Zemdlské platební agentury. Úvr umožuje erpat peníze od padesáti tisíc do desítek milion korun, a tak je otevený malým i velkým zemdlcm. Na úvr se neváže zbytená administrativa, protože využití penz není poteba dokladovat a zemdlec je mže použít na libovolný úel. Úroení peklenovacího úvru se odvíjí od aktuální ceny penz na mezibankovním trhu i v závislosti na sazb BRIBOR. SOB Hypotéka s nejnižší splátkou Vzhledem ke skutenosti, že standardní hypotení úvr je pro adu mladých lidí shánjících bydlení nedostupný, rozhodla se SOB SR pedstavit v 1. pololetí 2006 novou SOB Hypotéku s nejnižší splátkou. Úvr SOB poskytuje od 150 tisíc do 5 milión Sk pi splatnosti 10, 15 nebo 20 let. Získat ho mohou mladí lidé maximáln do 36 let vku. Služba Hypotéka s nejnižší splátkou se dá uplatnit nejen na klasický hypotení úvr na bydlení, ale i na úelový spotebitelský úvr nebo kombinovaný spotebitelský úvr. SOB Podnikatelské konto KOMPLET SOB SR rozšíila nabídku podnikatelských balík o první ALL INCLUSIVE balík - SOB Podnikatelské konto KOMPLET, který obsahuje v základní cen všechny nejastji využívané operace s útem. Díky spolupráci se spoleností Netax nabízí SOB svým klientm i on-line pístup k firemní agend za symbolickou 1 korunu na celý rok. Podnikatel, který si vybere SOB Podnikatelské konto Komplet, tak v balíku získá vše dležité za nejnižší cenu a efektivním on-line pístupem ušetí as, který mže vnovat dalšímu rozvoji svého podnikání.

8 SOB Úvr pro lékae a lékárny SOB SR rozšíila od ervna 2006 nabídku úvr pro podnikatele o SOB Úvr pro lékae a lékárny. Nový úvr je urený pro krátkodobé profinancování nedostatku finanních prostedk pro zdravotníky. Výhodou je poskytnutí financí na jakýkoli úel bez poteby dokladování a skutenost, že banka lékaovi i lékárn dopedu neuruje splatnost úvru i výšku splátek. Naopak - zdravotníci si mohou tyto parametry urit sami podle momentální finanní situace. Poštovní spoitelna Kreditka Elektron V kvtnu 2006 nabídla Poštovní spoitelna novinku v oblasti kreditních karet - mezinárodní neembosovanou elektronickou kartu Kreditku Elektron. Jejími hlavními výhodami jsou pedevším vyšší bezpenost a nižší cena než u stávající Kreditky PS. Klienti za její vedení zaplatí jen 150 K ron a zárove získají možnost širokého použití - mohou jejím prostednictvím platit u obchodník, na internetu i vybírat z bankomatu. Kreditka Elektron tak poskytuje klientm takka všechny výhody, na nž jsou zvyklí z embosovaných karet MasterCard. Navíc je Kreditka Elektron bezpenjší - každá transakce vyžaduje on-line elektronickou autorizaci. Kartu akceptují všichni obchodníci s elektronickým terminálem, kteí pijímají karty MasterCard - její použití je tedy širší než u klasických elektronických karet. Program Max Od 1. ervna 2006 slouila Poštovní spoitelna programy podnikatelských út Postkonto Elektron a Postkonto Max a zatraktivnila tak svou nabídku pro podnikatele. Slouení program Elektron a Max pinese podnikatelm zajímavé úspory - cena za vedení programu Max jen 150 K, roní vedení embosované platební karty zdarma, vedení Eurokonta zdarma i zízení i vedení Max Homebankingu PS zdarma. Program Max se tak zaadil k nejvýhodnjším útm pro podnikatele na eském trhu. Program Plus Od 1. ervna 2006 Poštovní spoitelna zrušila jako první velká banka na eském trhu poplatky za píchozí platby. Klienti tak mohou výrazn ušetit. Souasn Poštovní spoitelna zjednodušila nabídku svých produkt slouením program Rodina, Elektron a Plus do nového programu Plus s nejnižší sazbou. Zdarma klienti programu Plus získají napíklad elektronické bankovnictví, vetn homebankingu. Hypotéka bez dokládání píjm V polovin ervna 2006 uvedla Poštovní spoitelna ti nové typy hypoték - Hypoténí úvr 85 a 100 a Hypotéka bez dokládání píjm. Klienti tak mohou financovat prakticky jakýkoli nákup nemovitosti. Zástavní hodnota mže být 70 %, 85 % i 100 %. Nov Poštovní spoitelna nabízí hypotéku i klientm, kteí nechtjí sdlovat své píjmy. Poštovní spoitelna také podstatn rozšíila možnosti fixace úrokových sazeb. Vedle stávající ptileté fixace mohou klienti využít i fixaci úrok na jeden rok nebo ti roky. Max Homebanking PS V ervnu 2006 Poštovní spoitelna spustila zcela novou službu Max Homebanking PS. Jde o jednu z variant elektronického bankovnictví sloužící k obsluze bankovních út, která je vhodná zejména pro podnikatele a firmy, protože umožuje propojit jejich úetní a platební systémy. Prostednictvím služby Max Homebanking PS je možné provádt širokou škálu operací. Hlavními výhodami jsou pedevším výrazná asová i finanní úspora pi provádní transakcí, nepetržitá dostupnost, bezpenost a jednoduchá ovladatelnost. Kontokorent Postkontu V prvním pololetí 2006 Poštovní spoitelna ukázala, že se hodlá stále více zamovat na podnikatele. Nov jim nabídla kontokorent k bžnému podnikatelskému útu, který mohou získat na poštách za velmi konkurenní sazbu - od 7,65 % p.a. Kontokorent je dlouhodob nejpopulárnjším úvrovým produktem. Podnikatelé na nm oceují zejména neúelovost - nemusejí bance nijak prokazovat, na co peníze použijí - a jednoduchost erpání prostedk. Podnikatelský úet Postkonto navíc získají noví klienti na šest msíc zdarma. Nebudou tedy platit nic za vedení a výpisy z útu ani za píchozí a odchozí platby i vklady a výbry uskutenné na obchodních místech. Poštovní spoitelna tak potvrzuje svou pozici cenov nejvýhodnjší banky. Ocenní Skupiny SOB Zlatá koruna 2006 Skupina SOB se v rámci soutže Zlatá koruna 2006 stala nejúspšnjší finanní institucí - získala na letošním roníku soutže finanních produkt nejvíce ocenní. Ve 14 vyhlášených kategoriích obsadily produkty Skupiny SOB nejvyšší píky v osmi z nich a odnesly si devt cen. Zlatou korunu získala SOB hned ve tech sekcích: v oblasti úvr zvítzila SOB Pjka na lepší bydlení, v kategorii penzijního pipojištní SOB Penzijní fond Progres a v kategorii leasing Znakové financování automobil SOB Leasing. Mezi dalšími ocennými jsou hned dva hypotení produkty: SOB Hypotéka 2 v 1 ocenná Stíbrnou korunou a SOB Hypotéka bez dokládání píjm ocenná Bronzovou korunou. Vynikající ocenní v soutži získaly i SOB Zajištné fondy, které se v kategorii podílových fond umístily na 3. míst. Finanní akademie, stolenná porota Zlaté koruny, významn ocenila i Poštovní spoitelnu. Její Postžirový úet program Handicap získal v kategorii univerzálních bankovních produkt Stíbrnou korunu. Maxkarta Poštovní spoitelny se v rámci kategorie Platební karty umístila tetí, když se ped ni dostalo pouze pojištní a zamykání platební karty.

9 JPMorgan Chase Quality Recognition Award JPMorgan ocenil už posedmé za sebou kvalitní služby SOB v mezinárodním platebním styku a udlil jí JPMorgan Chase Quality Recognition Award (Cenu JPMorgan Chase za kvalitu). Uznání je udleno pedevším za rychlost, pesnost a bezchybnost mezinárodních pímých plateb, provádných pro klienty banky. 4. Finanní ást Nekonsolidované výkazy Konsolidované výkazy Subjekty zahrnuté do konsolidované úetní závrky Použité postupy konsolidace úetní závrky Poznámka: Údaje uvedené ve výkazech jsou pipraveny podle Mezinárodních standard úetního výkaznictví ve znní pijatém Evropskou unií (dále EU IFRS ). Nekonsolidované výkazy Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty SOB (podle EU IFRS) (mil. K) 1-6/2005 neauditováno 2005 auditováno 1-6/2006 neauditováno Úroky pijaté Úroky placené istý výnos z úrok istý výnos z poplatk a provizí istý zisk z obchodování Ostatní provozní výnosy Všeobecné správní náklady Ostatní provozní náklady Zisk ped ztrátami ze snížení hodnoty, rezervami a daní z píjm Ztráty ze snížení hodnoty úvr Ztráty ze snížení hodnoty realizovatelných cenných papír Rezervy Zisk ped daní z píjm Da z píjm istý zisk za úetní období

10 Nekonsolidovaná rozvaha SOB (podle EU IFRS) AKTIVA (mil. K) auditováno neauditováno Pokladní hotovost a vklady u emisních bank Pohledávky za bankami Finanní aktiva vykazovaná v reálné hodnot do zisku nebo ztráty Investiní cenné papíry Úvry a pohledávky z finanního leasingu Zastavená aktiva Investice v dceiných spolenostech a spolených podnicích Pozemky, budovy, zaízení a nehmotná aktiva Goodwill Ostatní aktiva, vetn daových pohledávek Náklady a píjmy píštích období Aktiva celkem ZÁVAZKY (mil. K) auditováno neauditováno Závazky k bankám Finanní závazky vykazované v reálné hodnot do zisku nebo ztráty Závazky ke klientm Vydané dluhové cenné papíry Ostatní závazky, vetn daových závazk Výnosy a výdaje píštích období Rezervy Závazky celkem VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Emisní ážio Zákonný rezervní fond Kumulované zisky nevykázané ve výkazu zisku a ztráty Nerozdlený zisk Vlastní kapitál celkem Závazky a vlastní kapitál celkem Pehled skutené zbytkové splatnosti poskytnutých úvr k 30. ervnu 2006je uveden v píloze. 3 této zprávy. Nekonsolidovaná (neauditovaná) úetní závrka SOB k 30. ervnu 2006 (podle EU IFRS) je uvedena v píloze. 4 této zprávy.

11 Konsolidované výkazy Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty SOB (podle EU IFRS) (mil. K) 2004 reklasifikace* 2005 reklasifikace* 1-6/2005 reklasifikace* 1-6/2006 neauditováno Úroky pijaté Úroky placené mezironí zmna 8% 5% istý výnos z úrok % istý výnos z poplatk a provizí % istý zisk z obchodování % Ostatní provozní výnosy % Všeobecné správní náklady % Ostatní provozní náklady % Zisk ped ztrátami ze snížení hodnoty, rezervami, pidlením zisku klientm penzijních fond a daní z píjm % Ztráty ze snížení hodnoty úvr Ztráty ze snížení hodnoty realizovatelných cenných papír Rezervy Pidlení zisku klientm penzijních fond % Zisk ped daní z píjm % Da z píjm % istý zisk za úetní období Náležící % Akcionám banky % Menšinovým podílníkm** % * Ve výkazech v letech 2004 a 2005 byly reklasifikovány píspvky do Fondu pojištní vklad z položky Ostatní provozní náklady do položky istý výnos z poplatk a provizí. Ve výkazu k byly navíc reklasifikovány pídly klientm penzijních fond z položky Ostatní provozní náklady do položky Pidlení zisku klientm penzijních fond. ** náležící menšinovým akcionám konsolidovaných spoleností

12 Konsolidovaná rozvaha SOB (podle EU IFRS) AKTIVA (mil. K) po úprav* neauditováno zmna od za. roku Pokladní hotovost a vklady u emisních bank % Pohledávky za bankami % Finanní aktiva vykazovaná v reálné hodnot do zisku nebo ztráty % Investiní cenné papíry % Úvry a pohledávky z finanního leasingu % Zastavená aktiva % Pozemky, budovy, zaízení a nehmotná aktiva % Goodwill % Ostatní aktiva, vetn daových pohledávek % Náklady a píjmy píštích období % Aktiva celkem % zmna PASIVA (mil. K) od za. po úprav* neauditováno roku Závazky k bankám % Finanní závazky vykazované v reálné hodnot do zisku nebo ztráty % Závazky ke klientm % Vydané dluhové cenné papíry % Ostatní závazky, vetn daových závazk % Výnosy a výdaje píštích období % Rezervy % Závazky celkem % VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál % Emisní ážio % Zákonný rezervní fond % Kumulované zisky nevykázané ve výkazu zisku a ztráty % Nerozdlený zisk % Vlastní kapitál náležící akcionám Banky % Menšinové podíly % Vlastní kapitál celkem % Závazky a vlastní kapitál celkem % * Výkazy k byly upraveny o výkazy spolenosti Centrum Radlická, která je developerem výstavby nové budovy ústedí SOB. Byly upraveny tyto položky: Pohledávky za bankami, Pozemky, budovy, zaízení a nehmotná aktiva, Ostatní aktiva, vetn daových pohledávek, Závazky k bankám a Ostatní závazky, vetn daových závazk.

13 Subjekty zahrnuté do konsolidované úetní závrky (konsolidaní celek podle EU IFRS) Obchodní firma IO Stát Sídlo (adresa dle výpisu z OR) Metoda plné konsolidace Auxilium, a.s R Praha 1, Jindišská 16/937 Bankovní informaní technologie, s.r.o R Praha 1, Jungmannova 26 Business Center, s.r.o SR Bratislava, nám. SNP 29 Hypotení banka a.s R Praha 4, Budjovická 409/1 SOB Asset Management, a.s., len skupiny SOB R Praha 1, Perlová 371/5 SOB Asset Management, správ. spol., a.s SR Bratislava, Kolárska 6 SOB d.s.s., a.s SR Bratislava, Kolárska 6 SOB distribution, a.s SR Bratislava, Kolárska 6 SOB Investiní spolenost, a.s., len skupiny SOB R Praha 1, Perlová 371/5 SOB Investment Banking Services, a.s., len skupiny SOB R Praha 1, Jindišská 937/16 SOB Leasing, a.s R Praha 4, Na Pankráci 60/310 SOB Leasing, a.s. (SR) SR Bratislava, Panónska cesta 11 SOB Leasing pojišovací maklé, s.r.o R Praha 4, Na Pankráci 60/310 SOB Leasing poisovací maklér, s.r.o SR Bratislava, Panónská cesta 11 SOB Penzijní fond Progres, a. s., len skupiny SOB R Praha 1, Perlová 371/5 SOB Penzijní fond Stabilita, a. s., len skupiny SOB R Praha 1, Perlová 371/5 SOB stavebná sporitea, a.s SR Bratislava, Radlinského 10 SOB výnosový, SOB Investiní spolenost, a.s., len skupiny SOB R Praha 1, Jindišská 937/16 Hornický penzijní fond Ostrava, a.s R Ostrava, Sokolská tída 26a/1616 Zemský penzijní fond, a. s R Most, Václava ezáe 315 O.B.HELLER a.s R Praha 10, Benešovská 2538/40 OB HELLER Factoring a.s SR Bratislava, Gagarinova 7/b MOTOKOV a.s. *) Praha 8, Chámova 181/20 Centrum Radlická a.s R Praha 10, Kubánské námstí 11/1391 Proporcionální metoda konsolidace eskomoravská stavební spoitelna, a.s R Praha 10, Vinohradská 3218/169 *) není zaazen do regulovaného konsolidaního celku dle pravidel NB Použité postupy konsolidace úetní závrky Konsolidovaná úetní závrka zahrnuje SOB (dále Banka), všechny spolenosti, které jsou kontrolovány Bankou (dceiné spolenosti), a všechny Bankou spolen kontrolované spolenosti (spolené podniky). Dceiné spolenosti jsou všechny jednotky (vetn zvláštních úelových jednotek), ve kterých má Skupina práva ídit finanní a provozní politiky obecn spojené s vlastnictvím více než poloviny hlasovacích práv. Existence a úinnost potenciálních hlasovacích práv, která jsou momentáln vykonavatelná nebo pevoditelná, je zvažována pi zhodnocení, zda Skupina kontroluje jinou jednotku. Dceiné spolenosti jsou pln konsolidované od data, kdy je kontrola pln pevedena na Skupinu. Jsou vyazeny z konsolidace od data, kdy Skupina ztratí kontrolu. K prvotnímu zachycení v úetnictví Skupiny je použita metoda koup. Náklady akvizice jsou meny jako reálná hodnota poskytnutých aktiv, vydaných nástroj vlastního kapitálu a závazk vzniklých nebo pedpokládaných k datu akvizice a náklad pímo piaditelných k akvizici. Získaná identifikovatelná aktiva a závazky a pedpokládané potenciální závazky ze spojení podnik jsou zachyceny v reálné hodnot ke dni akvizice, bez ohledu na rozsah menšinových podíl. Pebytek náklad spojených s akvizicí nad podílem Skupiny na reálné hodnot identifikovatelných istých aktiv je vykázán jako goodwill. Vnitropodnikové transakce, zstatky a nerealizované zisky z operací mezi spolenostmi ve Skupin jsou eliminovány. Nerealizované ztráty jsou také eliminovány, pokud transakce poskytuje doklad o snížení hodnoty pevedeného aktiva. Úetní politiky dceiných spoleností byly dle poteb zmnny k zajištní nezbytné konzistence s politikami Skupiny. Spolená kontrola existuje, pokud jsou dva nebo více podílník vázáni smluvním ujednáním, které zahrnuje zízení spolené kontroly.

14 Spolené podniky zahrnuté do konsolidace Skupiny jsou konsolidovány proporcionáln, což vyžaduje nasítání podílu Skupiny na aktivech, závazcích, výnosech a nákladech spoleného podniku ádek po ádku. 5. Oekávaný vývoj ve 2. pololetí roku 2006 SOB se v oblasti obchodních cíl soustedí na udržení a ve specifických oblastech navýšení tržního podílu. Toho hodlá banka dosahovat prostednictvím udržení stávajících klient a získáváním nových klient vysokou kvalitou svých služeb. Ve druhém pololetí roku 2006 banka pokrauje v rstu objem prostedk pod správou. Dále lze oekávat, že bude úspšn pokraovat také trend v poskytování úvr. Finanní cíle poítají s minimáln 10% rstem provozního zisku v roce 2006 a stabilním vývojem v oblasti opravných položek k úvrm. Úspšn se daí pi zvyšování zisku snižovat pomr Cost / Income, který je pod hranicí 60 % a dlouhodob míí k 50% hranici. Nadprmrná je i výše zhodnocení kapitálu akcionám banky. Skupina SOB bude nadále pokraovat v poskytování služeb pro všechny cílové segmenty fyzické osoby, malé a stední podniky i korporátní klientelu. Konkrétn se zamí na: pokraování v úspšné orientaci na malé a stední podniky, vylepšování pozice v oblasti úvr na bydlení pro fyzické osoby, rozvoj konceptu poradenství v oblasti privátní klientely, rozvoj v oblasti obsluhy klient Poštovní spoitelny, další rozvoj konceptu integrace bankopojištní a správy aktiv. Nkteré nové produkty a služby SOB ve 2. pololetí roku 2006 Spotebitelský úvr pojištní schopnosti splácet Od 7. srpna 2006 se mohou klienti banky, kteí erpají v SOB spotebitelský úvr, nov pojistit proti neschopnosti jej splácet, tj. uzavít pojištní pro pípad smrti nebo plné invalidity, pojištní pro pípad pracovní neschopnosti a dokonce i pro pípad ztráty zamstnání. Pojištní mže uzavít každý, kdo erpá v SOB spotebitelský úvr až do 1 mil. K. SOB Hypotéka možnost pevodu hypotéky s prodejem V pípad, že klient, který splácí SOB Hypotéku, chce prodat svou nemovitost, mže dát bance návrh, aby pevedla nesplacený zstatek na nového kupce nemovitosti. Ten pak pebere všechny závazky vi bance vyplývající z takové hypotéky, a to teba i v prbhu práv probíhajícího fixaního období a za pvodních úvrových podmínek. Takové pevzetí hypotéky provede SOB bez jakékoliv sankce. Kupující, který chce pevzít hypotéky vážící se k nemovitosti, totiž v SOB zaplatí pouze poplatek za pevzetí dluhu, který iní 0,4 % z výše poskytnutého úvru, minimáln 3 000, maximáln K. SOB kvli zjednodušení procesu neprovuje znovu hodnotu prodávané nemovitosti. Posoudí pouze bonitu nového dlužníka (kupce). Prioritní platba nový zpsob úhrady do jiné banky Od 1. srpna 2006 zavádí Poštovní spoitelna pro své klienty v rámci služby Max Internetbanking novou službu Prioritní platba. Jedná se o nový zpsob platby z útu do jiných bank, díky kterému se celkový proces výrazn zjednoduší a zrychlí. Pokud bude Prioritní platba odeslána do 12 hodin dopoledne, je finanní ástka doruena jiné bance ješt ten samý den. Pi zaútování Prioritní platby na vrub postžirového útu je klientovi zaútován poplatek za tuto platbu ve výši 15 K, pokud je poplatek zaútován na vrub postkonta, potom ástka iní 30 K. SOB videobanké SOB zaala od 1. srpna 2006 jako první banka s testováním v R zatím neexistující služby - v pilotním provozu ovuje nový systém prodeje a poradenství tzv. "videobankée". Na tech vybraných pobokách (Brno - Joštova, Nymburk a Plze - PVT Slovanská alej) se lidé mohou místo živých zamstnanc obrátit na videobankée. Na pobokách jsou nová pracovišt s monitorem, kamerou, mikrofonem a ozvuením a se dvma místy k sezení. Ta jsou urena pro klienta a pracovníka poboky, který vysvtlí systém komunikace a pedstaví klienta a videobankée navzájem. Videobankéi se budou spojovat se zákazníkem z call centra, které má SOB v Hradci Králové. Služba je urena pedevším pro klienty menších poboek. Když mají njaký specializovaný dotaz, nemusí tam být vždy k dispozici experti na daný obor. Práv videobanké by ml tuto mezeru vyplnit. Podle toho, jak se služba ujme, rozhodne SOB, co dál. Skupina KBC, do níž SOB patí, tuto službu zatím nemá. Pokud se ale v R osvdí, zavede ji KBC i v dalších svých bankách v Evrop.

15 6. Osoby odpovdné za Zprávu o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 prohlašují, že údaje uvedené ve Zpráv o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 odpovídají skutenosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit pesné a správné posouzení SOB a jí vydaných cenných papír, nebyly vynechány i zkresleny. V Praze dne 28. srpna 2006 Pavel Kavánek pedseda pedstavenstva a generální editel Jan Lamser len pedstavenstva a vrchní editel

16 Pílohy Zprávy o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

17 Píloha. 1 Zprávy o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Pehled údaj o dluhopisech a hypoteních zástavních listech emitovaných v eské republice Název cenného papíru Druh, forma, podoba Dluhopis SOB VAR1/2008 Dluhopis, na doruitele, zaknihovaný - registrovaný v SCP Hypotení zástavní list SOB 4,60/2015 Hypotení zástavní list, na doruitele, zaknihovaný Dluhopis SOB ZERO/2007 Dluhopis, na doruitele, sbrný dluhopis v listinné podob bez kupón ISIN CZ CZ CZ Mna, na kterou dluhopisy znjí K K K Jmenovitá hodnota dluhopisu (K) Poet kus Celkový objem (K) Datum emise Datum splatnosti Den výplaty úrok Zpsob urení výnosu Datum a místo uplatnní práva na výnos Dny výplaty úrok jsou , , , a Pohyblivý úrokový výnos stanovený na základ vývoje hodnoty koše akciových index. Podrobnji viz emisní podmínky dluhopis. Administrátorem emise je eskoslovenská obchodní banka, a. s., Primární emise, Na Píkop 14, Praha 1. Dny výplaty úrok jsou , , , a Dny výplaty úrok jsou každého roku. ástka úrokového výnosu píslušející k jednomu dluhopisu za každé období jednoho bžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového dluhopisu a píslušné úrokové sazby. Administrátorem emise je eskoslovenská obchodní banka, a. s., Back Office podílových fond a výplat, Na Píkop 14, Praha 1 - Nové Msto. Dny výplaty úrok jsou každého roku. -- Pedstavován rozdílem mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou dluhopisu. Administrátorem emise je eskoslovenská obchodní banka, a. s., Back Office podílových fond a výplat, Na Píkop 14, Praha 1 - Nové Msto. Názvy veejných trh, na kterých je CP pijat k obchodování Záruky za splacení jmenovité hodnoty nebo vyplacení výnos Popis práv spojených s cennými papíry Volný trh Burzy cenných papír Praha, a.s. Nekótovaný cenný papír Nekótovaný cenný papír Za splacení dluhopis a vyplácení úrok z nich nepevzala ruení tetí osoba. Právo na obdržení výplat souvisejících s dluhopisy v souladu s emisními podmínkami. S dluhopisy nejsou spojena žádná pedkupní ani výmnná práva. Prospekt dluhopisového programu, prospekty cenných papír a emisní dodatek dluhopisu VAR1/2008 jsou k dispozici na internetových stránkách SOB.

18 Píloha. 2 Zprávy o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Pehled údaj o hypoteních zástavních listech emitovaných ve Slovenské republice Názov cenného papiera Hypotekárny záložný list SOB I. Hypotekárny záložný list SOB II. Hypotekárny záložný list SOB III. Druh, podoba a forma Dlhopis s oznaením hypotekárny záložný list ako zaknihovaný cenný papier na doruitea. ISIN ISIN - SK séria 01 ISIN: SK séria 01 ISIN - SK séria 01 Mena, v ktorej boli cenné papiere Sk (Slovenská koruna) Sk (Slovenská koruna) Sk (Slovenská koruna) vydané Menovitá hodnota (Sk) Poet kusov Celková menovitá hodnota emisie (Sk) Dátum zaiatku vydávania Splatnos menovitej hodnoty Termín výplaty výnosu každého roku každého roku každého roku Spôsob urenia výnosu Výplatné miesto výnosu a menovitej hodnoty Obchodovanie na sekundárnom trhu Osoby, ktoré sa za úpis zaruili Opis práv spojených s cennými papiermi Pevná úroková sadzba z menovitej hodnoty vo výške 4,8 % p.a. Báza pre výpoet výnosu je 30E/360. Pevná úroková sadzba z menovitej hodnoty vo výške 4,9 % p.a. Báza pre výpoet výnosu je 30E/360. Pevnou úrokovou sadzbou z menovitej hodnoty vo výške 2,9 % p.a. Báza pre výpoet výnosu je 30/360. eskoslovenská obchodní banka, a.s., poboka zahraninej banky v SR, Michalská 18, Bratislava Kótovaný paralelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.; prijato na obchodovanie Kótovaný paralelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.; prijato na obchodovanie Za úpisanie emisie sa nezaruila žiadna osoba. Banka neplánuje požiada Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s.; ani inú burzu cenných papierov alebo organizátora trhu, o prijatie dlhopisov na akýkolvek trh cenných papierov. S dlhopisom sú spojené práva poda Obchodného zákonníka, zákona o dlhopisoch a s dlhopisom nie je spojené žiadne predkupné alebo výmenné právo, ani žiadne alšie výhody. Prospekt cenného papiera Hypotekárny záložný list SOB I. a kótovací prospekt cenného papiera Hypotekárny záložný list SOB II. sú bezplatne prístupné v písomnej forme v sídle emitenta (útvar Investiného bankovníctva SR, Nám. SNP 29, Bratislava, eskoslovenská obchodní banka, a.s., poboka zahraninej banky v SR).

19 Píloha. 3 Zprávy o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Pehled skutené zbytkové splatnosti poskytnutých úvr k 30. ervnu 2006 (mil.k) Pohledávky za bankami Pohledávky za centrálními bankami Pohledávky za jinými bankami Hrubé pohledávky za bankami celkem Do 3 msíc 3-12 msíc Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Nespecifikováno Celkem Opravné položky k úvrm isté pohledávky za bankami celkem Pohledávky za klienty Pohledávky za klienty splatné na požádání Pohledávky za klienty krátkodobé Pohledávky za klienty stedndobé Pohledávky za klienty dlouhodobé Jiné pohledávky za klienty Hrubé pohledávky za klienty celkem Opravné položky k úvrm isté pohledávky za klienty celkem

20 Píloha. 4 Zprávy o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Nekonsolidovaná (neauditovaná) úetní závrka SOB za období konící 30. ervnem 2006 podle Mezinárodních standard úetního výkaznictví ve znní pijatém Evropskou unií (dále EU IFRS ) NEKONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (podle EU IFRS - neauditováno) (mil. K) 1-6/ / /2005 Úroky pijaté Úroky placené istý výnos z úrok istý výnos z poplatk a provizí istý zisk z obchodování Ostatní provozní výnosy Všeobecné správní náklady Ostatní provozní náklady Zisk ped ztrátami ze snížení hodnoty, rezervami a daní z píjm Ztráty ze snížení hodnoty úvr Ztráty ze snížení hodnoty realizovatelných cenných papír Rezervy Zisk ped daní z píjm Da z píjm istý zisk za úetní období

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více