S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C"

Transkript

1 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Věc: Refinancování stávajících závazků - zástavní smlouva Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Čeněk Svoboda ekonomiky telefon: Schválil: vedoucí oddělení vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda Projednáno: Poznámka: Předkládá: Ing. Jiří Kittner, v. r. primátor města Návrh usnesení Zastupitelstvo města po projednání s c h v a l u j e v souvislosti s dluhopisovým programem Statutárního města Liberec znění Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem mezi Statutárním městem Liberec jako zástavcem a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62 Praha 4, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 117, jako zástavním věřitelem

2 a u k l á d á Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, uzavřít s Českou spořitelnou, a.s. Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem T.:

3 Důvodová zpráva Usnesením číslo 179/08 ze dne zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu Refinancování stávajících závazků, usnesením číslo 209/09 ze dne pak změnu tohoto projektu, jíž byly blíže specifikovány podmínky dluhopisu a s ohledem na indikativní nabídku schválen i vedoucí manažer emise Česká spořitelna, a.s. Tento peněžní ústav v celém projektu figuruje současně i jako Agent pro zajištění. Ve smlouvě, která držitelům městem emitovaných dluhopisů zajišťuje návratnost vložených prostředků i v případě ekonomických problémů, proto figuruje jako zástavní věřitel právě Česká spořitelna, a.s. Uzavření této smlouvy je jednou ze základních podmínek pro uskutečnění emise dluhopisů. 3

4 [Návrh: (Praha) 18. června 2010] SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM mezi Statutárním městem Liberec jako Zástavcem a Českou spořitelnou, a.s. jako Zástavním věřitelem [ ] 2010 advokátní kancelář Na Příkopě Praha 1 PRAGUE v6 (2K)

5 TUTO SMLOUVU O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM (dále jen Smlouva ) uzavírají dne [ ] 2010: (1) Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: , IČ: (dále jen Zástavce ); a (2) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen Zástavní věřitel ), (Zástavce a Zástavní věřitel společně dále také Smluvní strany nebo každý z nich samostatně též Smluvní strana ). VZHLEDEM K TOMU, ŽE: (A) (B) (C) (D) (E) Zástavce, jako emitent, rozhodl o vydání emise listinných dluhopisů na doručitele, s pohyblivou úrokovou sazbou, v předpokládaném objemu emise Kč (slovy: dvě miliardy korun českých), v předpokládaném počtu dluhopisů 200 (dvě stě) kusů, ve jmenovité hodnotě každého dluhopisu Kč (slovy: deset milionů korun českých), při emisním kurzu 100% (sto procent) jejich jmenovité hodnoty k datu emise, tj. ke dni [ ] 2010 (dále jen Datum emise ), splatných v roce 2025 (tato emise dále jen Emise a jednotlivé dluhopisy dále jen Dluhopisy ). Dluhopisy jsou zastoupeny sběrným dluhopisem v listinné podobě bez kupónů. Emise Dluhopisů byla schválena usnesením zastupitelstva Emitenta č. 209/9 ze dne Ministerstvo financí ČR udělilo souhlas č.j. 12/12 428/ s emisí Dluhopisů dne 10. března Česká národní banka přidělila Dluhopisům ISIN [ ] a schválila emisní podmínky Dluhopisů (dále jen Emisní podmínky ) rozhodnutím č.j. [ ] ke sp. zn.: [ ], ze dne [ ], které nabylo právní moci dne [ ]; na základě Emisních podmínek je Zástavní věřitel ve vztahu ke každému peněžitému závazku Zástavce, který má Zástavce vůči kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) (s výjimkou Zástavního věřitele v postavení Vlastníka dluhopisů) dle Emisních podmínek, společným a nerozdílným věřitelem Zástavce s každým takovým příslušným jednotlivým Vlastníkem dluhopisů; k zajištění Dluhopisů se Zástavce zavázal zřídit ve prospěch Zástavního věřitele zástavní právo k části svého nemovitého majetku s tím, že veškeré zajištění Dluhopisů je zřizováno ve prospěch Zástavního věřitele; v souvislosti se zajištěním Dluhopisů uzavřel Zástavce se Zástavním věřitelem dne [ ] smlouvu s agentem pro zajištění (dále jen Smlouva s agentem pro zajištění ), ve které Zástavce pověřil Zástavního věřitele jakožto agenta pro zajištění obstaráním činností Zástavního věřitele v postavení agenta pro zajištění a Zástavní věřitel v postavení agenta pro zajištění se zavázal tyto činnosti v souladu se Smlouvou s agentem pro zajištění a Emisními podmínkami vykonávat; a Zástavce je jediným vlastníkem Nemovitostí (jak je tento pojem definován níže) a souhlasí s tím, že zřídí ve prospěch Zástavního věřitele zástavní právo k těmto Nemovitostem; SMLUVNÍ STRANY uzavírají tuto Smlouvu: PRAGUE v6 (2K) 2

6 ČLÁNEK I Vymezení pojmů 1.1 Vymezení pojmů. Níže uvedené pojmy mají pro účely této Smlouvy následující význam: Datum emise má význam uvedený v úvodním ustanovení (A) této Smlouvy; Den výplaty má význam uvedený v Emisních podmínkách; Dluhopisy mají význam uvedený v úvodním ustanovení (A) této Smlouvy; Emisní dokumenty zahrnují Emisní podmínky a Smlouvu s agentem pro zajištění, přičemž Emisní dokument znamená kterýkoli z těchto dokumentů; Emisní podmínky má význam uvedený v úvodním ustanovení (A) této Smlouvy; Katastrální úřad znamená Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, se sídlem Rumjancevova 10/149, PSČ: 46065, Liberec nebo jiný v budoucnu příslušný katastrální úřad; Nemovitosti mají význam uvedený v článku 2.1 (Identifikace Nemovitostí); Občanský zákoník znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; Pracovní den má význam uvedený v Emisních podmínkách; Právo třetí osoby znamená jakékoli (a) zástavní právo, (b) podzástavní právo, (c) věcné břemeno, (d) zajištění formou výhrady vlastnického práva nebo (e) jiné smluvní ujednání nebo jiný právní úkon zakládající právo na přednostní uspokojení v insolvenčním nebo obdobném řízení nebo v řízení o výkonu rozhodnutí; Případ neplnění závazků má význam uvedený v Emisních podmínkách; Přípustné právo třetí osoby znamená: (a) (b) jakákoli existující nebo nově zřízená věcná břemena vznikající rozhodnutím státního orgánu na základě zákona nebo přímo ze zákona ve smyslu ustanovení 151o Občanského zákoníku; nebo jakákoli existující věcná břemena týkající se Nemovitostí zřízená Emitentem před dnem podpisu této Smlouvy a k jejichž zániku dojde nejpozději do šedesáti (60) dnů od Data emise; Smlouva s agentem pro zajištění má význam uvedený v úvodním ustanovení (D) této Smlouvy; Vlastník dluhopisů má význam uvedený v Emisních podmínkách; Zajištěné pohledávky znamená veškeré, stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité pohledávky Zástavního věřitele vůči Zástavci vzniklé z Dluhopisů na základě Emisních podmínek a/nebo této Smlouvy, včetně zejména následujících peněžitých pohledávek: (a) peněžité pohledávky z titulu Dluhopisů na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů až do její celkové výše Kč (slovy: dvě miliardy korun českých) v souladu s Emisními podmínkami; PRAGUE v6 (2K) -3-

7 (b) (c) (d) (e) (f) peněžitých pohledávek z titulu Dluhopisů na vyplácení pohyblivých úrokových výnosů z Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami a dále veškerého dalšího příslušenství případně přirostlého k Dluhopisům; stávajících a budoucích pohledávek na úhradu (i) sankčních plateb sjednaných v Emisních dokumentech, a (ii) nákladů spojených s vymáháním pohledávek, které vznikly v minulosti nebo vzniknou v budoucnu na základě Dluhopisů a/nebo Emisních dokumentů nebo v souvislosti s nimi a/nebo na základě právních předpisů, a to zejména nákladů rozhodčího nebo soudního řízení včetně nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních; stávajících a budoucích pohledávek (i) z titulu Dluhopisů či Emisních dokumentů na splacení všech částek souvisejících s Dluhopisy či Emisními dokumenty a/nebo s výkonem postavení Zástavního věřitele v postavení agenta pro zajištění, jako např. poplatky a jiné podobné úhrady, odlišné od pohledávek uvedených pod body (a), (b) a (c) výše, (ii) vzniklých v důsledku porušení závazků Zástavce z Dluhopisů či Emisních dokumentů, (iii) z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady škody a jiných obdobných plateb vzniklých v souvislosti s Dluhopisy či Emisními dokumenty, a (iv) na úhradu jiných částek z titulu Dluhopisů či Emisních dokumentů; stávajících a budoucích pohledávek Zástavního věřitele vůči Zástavci z titulu této Smlouvy, včetně pohledávek vzniklých v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a jejích dodatků, udržováním této Smlouvy v platnosti a účinnosti, porušením závazků Zástavce z této Smlouvy a zachováváním platnosti práv Zástavního věřitele z této Smlouvy, jejich výkonem a vymáháním, včetně nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem Zástavního práva z této Smlouvy; a jakýchkoli jiných stávajících a budoucích, podmíněných i nepodmíněných pohledávek Zástavního věřitele vůči Zástavci z titulu Dluhopisů a/nebo Emisních dokumentů; s tím, že Zajištěnými pohledávkami dle bodů (b) (f) výše jsou pohledávky až do úhrnné výše Kč (slovy: dvě miliardy korun českých), které budou vznikat v období 20 (dvaceti) let od vydání Dluhopisů. Pro vyloučení pochybností jsou Zajištěnými pohledávkami vždy jak pohledávky, u kterých je Zástavní věřitel samostatným věřitelem, tak pohledávky, u kterých je společným a nerozdílným věřitelem dle článku (Zajištění dluhopisů) a článku (Agent pro zajištění jako společný a nerozdílný věřitel) Emisních podmínek; Zákon o veřejných dražbách znamená zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů; a Zástavní právo má význam uvedený v článku 2.2 (Zřízení Zástavního práva). 1.2 Pojmy nedefinované ve Smlouvě. Veškeré pojmy a výrazy, které začínají velkým písmenem a které jsou definované v Emisních podmínkách a použité v této Smlouvě mají, pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, význam uvedený v Emisních podmínkách. 1.3 Výklad. Pokud souvislosti nevyžadují jinak, pak v této Smlouvě: (a) (b) jsou nadpisy uváděny pouze pro usnadnění orientace a nemají vliv na výklad této Smlouvy; slova v jednotném čísle zahrnují také číslo množné a obráceně; PRAGUE v6 (2K) -4-

8 (c) (d) (e) odkaz na článek, stranu nebo přílohu je odkazem na článek, stranu nebo přílohu v, a/nebo k, této Smlouvě; odkaz na dokument zahrnuje dodatky nebo doplňky nebo novelizace nebo nahrazení takového dokumentu, avšak bez ohledu na dodatek, doplněk nebo novelizaci nebo nahrazení provedené v rozporu s touto Smlouvou; a odkaz na stranu vystupující v jakémkoli dokumentu zahrnuje nástupce a přípustné postupníky takové strany. ČLÁNEK II Zřízení Zástavního práva 2.1 Identifikace Nemovitostí. Zástavce tímto výslovně prohlašuje, že je jediným a výhradním vlastníkem nemovitostí, jejichž seznam a specifikace je uvedena v Příloze č. 1 k této Smlouvě (tyto nemovitosti dále jen Nemovitosti ). Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 2.2 Zřízení Zástavního práva. K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných pohledávek zřizuje tímto Zástavce podle ustanovení 152 a násl. Občanského zákoníku ve prospěch Zástavního věřitele bezpodmínečné a neodvolatelné zástavní právo k Nemovitostem, jak jsou tyto specifikovány v Příloze č. 1 k této Smlouvě, včetně všech jejich součástí a příslušenství (dále jen Zástavní právo ). 2.3 Přijetí Zástavního práva. Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá. 2.4 Vznik Zástavního práva. Zástavní právo vznikne vkladem Zástavního práva do katastru nemovitostí s účinností ke dni podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu Zástavního práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu. Zástavce prohlašuje, že Zástavní právo zřízené ve prospěch Zástavního věřitele vznikne jako zástavní právo prvního pořadí. ČLÁNEK III Vklad Zástavního práva do katastru nemovitostí 3.1 Podání návrhu na vklad. Zástavce se tímto pro účely zřízení Zástavního práva zavazuje neprodleně po podpisu této Smlouvy učinit následující: (a) (b) (c) ke Katastrálnímu úřadu podat návrh na vklad Zástavního práva ve prospěch Zástavního věřitele, přičemž tento bude v zásadě ve formě uvedené v Příloze č. 2, a Zástavnímu věřiteli předložit kopii návrhu opatřenou otiskem razítka podatelny Katastrálního úřadu. Pro účely tohoto článku se výrazem neprodleně rozumí do pěti (5) Pracovních dnů od dne podpisu této Smlouvy, v každém případě však nejpozději k Datu emise. Výše uvedené se nedotkne práva Zástavního věřitele samostatně podat návrh na vklad, přičemž v takovém případě se Zástavce zavazuje Zástavnímu věřiteli bez zbytečného prodlení nahradit veškeré výdaje spojené s vkladem Zástavního práva do katastru nemovitostí a poskytnout v tomto směru Zástavnímu věřiteli maximální možnou součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat; v rámci řízení u Katastrálního úřadu učinit všechny kroky nezbytné k provedení vkladu Zástavního práva do katastru nemovitostí ve prospěch Zástavního věřitele; po provedení vkladu Zástavního práva do katastru nemovitostí předložit Zástavnímu věřiteli bez zbytečného odkladu kopii výpisu z katastru nemovitostí, z něhož bude zřejmé, že k Nemovitostem bylo zřízeno Zástavní právo v podobě a rozsahu dohodnutém v této Smlouvě. Ve výpisu bude Zástavce uveden jako vlastník Nemovitostí a Nemovitosti nebudou zatíženy žádným Právem třetí osoby (s výjimkou Zástavního práva); PRAGUE v6 (2K) -5-

9 (d) (e) přijmout veškerá opatření vhodná nebo potřebná podle Zástavního věřitele k právním účinkům Zástavního práva v souladu s právním řádem České republiky a k vymahatelnosti Zástavního práva vůči Zástavci, a poskytnout Zástavnímu věřiteli veškerou potřebnou součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat; a v případě, že Katastrální úřad zamítne návrh na vklad Zástavního práva k Nemovitostem ve prospěch Zástavního věřitele, Zástavce do pěti (5) Pracovních dnů ode dne, kdy od Zástavního věřitele obdrží výzvu, uzavře novou zástavní smlouvu o zřízení Zástavního práva k Nemovitostem ve formě v zásadě shodné s touto Smlouvou, avšak změněnou či doplněnou v souladu s připomínkami příslušného Katastrálního úřadu dle jeho rozhodnutí tak, aby takové Zástavní právo bylo možno řádně zapsat do Katastru nemovitostí. 3.2 Poplatky. Zástavce ponese veškeré správní poplatky, které vzniknou v souvislosti s návrhem na vklad Zástavního práva do katastru nemovitostí a zápisem Zástavního práva do katastru nemovitostí dle článku 3.1 (Podání návrhu na vklad), včetně nákladů na pořízení výpisů z katastru nemovitostí. Zástavce dále ponese hotové výdaje a náklady spojené se zajištěním právních účinků Zástavního práva zřízeného na základě této Smlouvy. ČLÁNEK IV Prohlášení a ujištění 4.1 Prohlášení a ujištění. Zástavce tímto prohlašuje a ujišťuje Zástavního věřitele, že: (a) (b) (c) (d) (e) Zástavce (i) je statutárním městem ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a územním samosprávným celkem pro účely zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (ii) má plnou pravomoc a způsobilost uzavřít tuto Smlouvu a činit všechny právní úkony vyžadované k platnému uzavření této Smlouvy a plnění všech závazků z ní vyplývajících, (iii) má plnou pravomoc a způsobilost vykonávat práva a plnit závazky vyplývající z této Smlouvy, (iv) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a k plnění závazků z ní vyplývajících a tato schválení a povolení jsou platná a účinná v plném rozsahu; Zástavce je jediným a výhradním vlastníkem Nemovitostí (a na straně Zástavce neexistuje ve vztahu k Nemovitostem žádný závazek zaplatit kupní cenu či nedoplatek kupní ceny) a jako takový je oprávněn nakládat s Nemovitostmi neomezeně a v plném rozsahu potřebném pro účely této Smlouvy a jeho smluvní svoboda ve vztahu k právu nakládat s Nemovitostmi není omezena žádným soudním rozhodnutím ani rozhodnutím správního nebo jiného orgánu; na Nemovitostech nevázne žádné Právo třetí osoby (vyjma Zástavního práva zřízeného touto Smlouvou a Přípustných práv třetích osob), které by jakkoli omezovalo vlastnické právo Zástavce k Nemovitostem nebo dispozici s nimi nebo jakkoliv omezovalo a/nebo vylučovalo možnost uspokojení Zástavního věřitele ze Zástavního práva zřízeného touto Smlouvou, Zástavci není nic známo o současné ani budoucí existenci takových práv ze zákona či jinak a Zástavce nepřijal žádné opatření vedoucí ke vzniku takového Práva třetí osoby; Nemovitosti, jejich součásti a příslušenství ani jakákoli práva k nim nebo s nimi spojená nejsou předmětem žádného soudního, rozhodčího nebo obdobného řízení ani žádného nároku vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného pravomocným rozhodnutím a na Nemovitosti není uplatňován restituční nárok; Zástavce neprovedl žádné úkony, které by mohly Zástavnímu věřiteli zabránit ve vymáhání jakýchkoli ustanovení této Smlouvy nebo které by mohly takové vymáhání ze strany PRAGUE v6 (2K) -6-

10 (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) žádná z Nemovitostí není zatížena ekologickou zátěží či havárií ani taková událost dle vědomí Zástavce nehrozí, Zástavce splnil a řádně plní veškeré své povinnosti na úseku památkové ochrany, ochrany přírody a krajiny, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, a Nemovitosti představující lesní pozemky jsou řádně pronajaty a spravovány v souladu s příslušnými právními předpisy; uzavření této Smlouvy a přijetí závazků z ní vyplývajících a jejich následné plnění ze strany Zástavce nepovede k porušení (i) žádné podstatné smlouvy, úmluvy nebo dokumentu, jehož stranou Zástavce je nebo jež je pro Zástavce závazný, (ii) ani platných právních předpisů, nařízení nebo správních či soudních rozhodnutí; Zástavce nemá žádné daňové nedoplatky ani žádné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; veškeré údaje předložené Zástavcem v souvislosti s touto Smlouvou jsou pravdivé a úplné; ve vztahu k Zástavci neplatí, že (A) (i) má více věřitelů a současně (ii) má peněžité závazky po dobu delší 30 (třiceti) dnů po lhůtě splatnosti a současně (iii) tyto závazky není schopen plnit. Pro účely tohoto odstavce se má za to, že Zástavce není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže (a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo (b) je neplní po dobu delší 3 (tří) měsíců po lhůtě splatnosti, nebo (c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči Zástavci výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Dále ve vztahu k Zástavci (B) neplatí, že má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku a (C) nelze důvodně předpokládat, že nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků a (D) žádná z výše uvedených okolností pod body (A) až (C) tohoto odstavce nehrozí; Zástavce není stranou žádného soudního, rozhodčího, správního, exekučního nebo obdobného řízení (či série řízení), kde celková hodnota předmětu sporu/řízení přesahuje částku Kč (s výjimkou [ ]) 1, či které by mohlo (v případě, že Zástavce takové řízení prohraje) ohrozit schopnost Zástavce plnit své závazky vyplývající z Dluhopisů a související smluvní dokumentace, a ani taková událost nehrozí; a tato Smlouva je řádně a v mezích jejího oprávnění podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat jménem Zástavce a představuje platný a vymahatelný závazek Zástavce vymahatelný v souladu s jejími podmínkami a po zápisu Zástavního práva do katastru nemovitostí bude toto představovat řádně zřízené zástavní právo prvního pořadí k Nemovitostem. 4.2 Opakování. Zástavce bere na vědomí, že Zástavní věřitel tuto Smlouvu uzavírá spoléhaje se v plném rozsahu na každé jednotlivé prohlášení a ujištění učiněné Zástavcem v článku 4.1 (Prohlášení a ujištění) této Smlouvy. Každé prohlášení a ujištění uvedené v článku 4.1 (Prohlášení a ujištění) této Smlouvy se považuje za Zástavcem znovu učiněné ke každému Dni výplaty. ČLÁNEK V Závazky Zástavce 1 Emitent doplní. PRAGUE v6 (2K) -7-

11 5.1 Závazky Zástavce. Zástavce se tímto zavazuje, že: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) provede na své náklady veškeré úkony, které bude Zástavní věřitel rozumně vyžadovat a/nebo které budou potřebné k platnému zřízení, zachování, ochraně nebo případnému výkonu Zástavního práva v souladu s touto Smlouvou; bude na vyžádání Zástavního věřitele ve lhůtě pěti (5) Pracovních dnů poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny podstatné informace, které se týkají Zástavního práva, Nemovitostí nebo jsou jiným způsobem podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě této Smlouvy a/nebo Emisního dokumentu; bude bez zbytečného odkladu a bez předchozí výzvy Zástavního věřitele informovat Zástavního věřitele o tom, že nastala jakákoli skutečnost, na základě které (i) třetí osoba nabyla nebo mohla nabýt jakékoli Právo třetí osoby ke kterékoli Nemovitosti, a/nebo (ii) došlo nebo mohlo dojít k ohrožení, omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního práva; učiní veškeré úkony potřebné pro zápis Zástavního práva do katastru nemovitostí a pro platný vznik Zástavního práva k Nemovitostem a poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou potřebnou součinnost, kterou lze na něm spravedlivě vyžadovat, ke zřízení, zachování existence a výkonu Zástavního práva v souladu s touto Smlouvou; poskytne bez zbytečného odkladu Zástavnímu věřiteli veškeré podklady, listiny a dokumenty vztahující se k Nemovitostem a které má k dispozici a umožní mu provést takové úkony vztahující se k Nemovitostem, které Zástavní věřitel bude považovat za nezbytné k ochraně nebo zachování práv a nároků Zástavního věřitele a pro účely zachování, uplatnění a vymáhání práv Zástavního věřitele vyplývajících z této Smlouvy nebo s ní souvisejících; až do úplného splacení Zajištěných pohledávek bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele a v nejvyšším možném rozsahu připuštěném právními předpisy (i) nezřídí ani jinak neumožní vznik žádného Práva třetí osoby k Nemovitostem či k jakékoli jejich části (s výjimkou Zástavního práva na základě této Smlouvy), (ii) Nemovitosti neprodá, neuzavře ani neposkytne jakoukoli opci nebo předkupní právo s ohledem na prodej, výměnu nebo jiné zcizení Nemovitosti ani jakékoli jejich části; a bude vykonávat práva spojená s Nemovitostmi řádně a v souladu s právními předpisy, zejména pak svým úkonem přímo nebo nepřímo podstatně nesníží hodnotu Nemovitostí, a bude Zástavního věřitele neprodleně informovat o jakýchkoli okolnostech, které by ohrozily nebo mohly ohrozit existenci nebo vymahatelnost Zástavního práva a/nebo práv z této Smlouvy. ČLÁNEK VI Výkon Zástavního práva 6.1 Výkon Zástavního práva. Bude-li trvat Případ neplnění závazků a nebudou-li splněny Zajištěné pohledávky nebo jakákoliv jejich část řádně a včas, je Zástavní věřitel oprávněn v souladu s ustanovením 165 a násl. Občanského zákoníku realizovat Zástavní právo podle vlastní volby v souladu s Emisními podmínkami a na náklady Zástavce jakýmkoli způsobem uvedeným níže v tomto článku 6.1 (Výkon Zástavního práva). Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je oprávněn vykonat Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů: (a) prodejem ve veřejné dražbě dle příslušných ustanovení Zákona o veřejných dražbách nebo jiných příslušných českých právních předpisů; nebo PRAGUE v6 (2K) -8-

12 (b) (c) soudním prodejem; nebo jiným způsobem povoleným českými právními předpisy v současné době nebo v budoucnosti. Zástavní věřitel je oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního práva a v případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále oprávněn výkon Zástavního práva opakovat stejným nebo jiným způsobem uvedeným v tomto článku 6.1 (Výkon Zástavního práva). 6.2 Závazky při výkonu Zástavního práva. Zástavce se zavazuje poskytnout Zástavnímu věřiteli veškerou potřebnou součinnost při výkonu Zástavního práva a učinit veškerá opatření, jaká Zástavní věřitel považuje za nezbytná či vhodná k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno, zejména: (a) (b) po předchozím ohlášení v dostatečně přiměřené lhůtě umožní vstup na Nemovitosti Zástavnímu věřiteli, znalcům či odhadcům za účelem jejich ocenění, potenciálním kupcům za účelem jejich prohlídky, s tím, že takové prohlídky a vstupy budou realizovány tak, aby v žádném ohledu nebylo porušeno právo uživatelů Nemovitostí na soukromí; a předloží Zástavnímu věřiteli vyžádané doklady, které má k dispozici a které jsou potřebné k provedení znaleckého posudku, resp. odhadu. Zástavce je povinen umožnit a strpět uspokojení Zajištěných pohledávek výkonem Zástavního práva. 6.3 Plnění z předmětu Zástavního práva. Zástavní věřitel je oprávněn započíst přijatá plnění z předmětu Zástavního práva proti splatným Zajištěným pohledávkám nebo kterékoli jejich splatné části, nejsou-li řádně a včas splněny Zástavcem. 6.4 Použití výnosů. Jakékoli peněžní prostředky obdržené Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím budou použity v souladu s příslušnými ustanoveními Emisních podmínek, tj. budou po odečtení nákladů a odměny Zástavního věřitele ve výši 1,5% převedeny na účet Administrátora, který za tímto účelem Administrátor Zástavnímu věřiteli písemně oznámí. ČLÁNEK VII Odškodnění, výdaje a náklady 7.1 Odškodnění. Zástavce se zavazuje, že odškodní Zástavního věřitele za jakékoli náklady, pohledávky, nároky, soudní žaloby, ztráty a/nebo výdaje, které vznikly nebo vzniknou Zástavnímu věřiteli nebo kterémukoliv Vlastníkovi dluhopisů ve vztahu k této Smlouvě nebo na základě této Smlouvy, jako důsledek jakéhokoli jednání nebo opomenutí Zástavce při výkonu jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy a/nebo v důsledku nesplnění a/nebo vadného či pozdního splnění kteréhokoli závazku Zástavce vyplývajícího z této Smlouvy. V nejširším rozsahu přípustném podle českého práva přetrvá závazek k odškodnění dle tohoto článku 7.1 (Odškodnění) i po ukončení účinnosti této Smlouvy. Zástavce neodpovídá Zástavnímu věřiteli za škodu způsobenou porušením povinností uložených touto Smlouvou s výjimkou případů, kdy k porušení povinností dojde zaviněně s tím, že případná výše náhrady škody je v takovém případě omezena částkou odpovídající hodnotě Nemovitostí v době porušení. 7.2 Daně a poplatky. Zástavce uhradí nebo zajistí uhrazení všech daní a poplatků splatných v souvislosti se sjednáním a udržováním v platnosti a účinnosti této Smlouvy a vznikem a výkonem Zástavního práva, zejména správních poplatků, daní, včetně kolkovného, a jiných poplatků splatných při uzavření této Smlouvy a/nebo vzniku či výkonu Zástavního práva. Zástavce nahradí Zástavnímu věřiteli (nebo jeho nástupcům a postupníkům) veškeré jím uhrazené náklady a výdaje vzniklé v souvislosti se sjednáním a udržováním v platnosti a účinnosti této Smlouvy a vznikem a případným výkonem Zástavního práva. PRAGUE v6 (2K) -9-

13 ČLÁNEK VIII Další ujištění 8.1 Další ujištění. Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli poskytovat taková ujištění a činit takové úkony, jaké může Zástavní věřitel na základě písemné žádosti požadovat nebo bude pokládat za vhodné k tomu, aby umožnil Zástavnímu věřiteli vznik, zachování nebo ochranu Zástavního práva nebo realizovat jakákoli práva udělená Zástavnímu věřiteli touto Smlouvou nebo právními předpisy a v tomto smyslu Zástavce v mezích daných právním řádem podepíše veškeré takové doklady, listiny a dohody, získá veškeré souhlasy, schválení a další zmocnění nezbytné pro zákonný a platný vznik Zástavního práva, zřizovaného na základě této Smlouvy, aniž by tím došlo k porušení smlouvy nebo povinnosti, a vydá veškerá taková oznámení a pokyny, které bude Zástavní věřitel považovat za vhodné. Zástavce uhradí veškeré náklady spojené s vkladem Zástavního práva nebo podáním jakéhokoli dokumentu v souvislosti se Zástavním právem. ČLÁNEK IX Různá ustanovení 9.1 Vyloučení odpovědnosti Zástavního věřitele. Zástavní věřitel v případě uspokojení ze zástavy některým právně aprobovaným způsobem dle článku 6.1 a dalších úkonů učiněných na základě této Smlouvy nenese odpovědnost za případnou újmu, která může Zástavci uplatněním Zástavního práva vzniknout, pokud Zástavní věřitel neporuší žádnou povinnost stanovenou mu obecně závaznými právními předpisy, touto Smlouvou nebo Emisními podmínkami. 9.2 Doručování. Sdělení nebo dokumenty, které má jedna Smluvní strana doručit dle této Smlouvy druhé Smluvní straně, budou doručovány na následující adresy: (a) v případě Zástavce: Statutární město Liberec K rukám: [ ] Adresa: [ ] Tel.: [ ] Fax: [ ] (b) v případě Zástavního věřitele: Česká spořitelna, a.s. K rukám: [ ] Adresa: [Evropská 2690/17, , Praha 6] Tel.: [ ] Fax.: [ ] Jakákoli sdělení, oznámení, instrukce či jiné dokumenty doručované dle této Smlouvy budou v českém jazyce nebo, pokud budou v jazyce jiném, k nim bude přiložen překlad do českého jazyka. V případě rozporu mezi českým jazykem a jakýmkoli takovým jiným jazykem bude rozhodující české znění. Jakékoli dokumenty doručované na základě této Smlouvy mohou být doručovány osobně nebo kurýrem nebo zaslány faxem Smluvní straně, jíž mají byt doručeny, na adresu uvedenou v tomto článku 9.2 (Doručování), případně na takovou jinou adresu, kterou Smluvní strana oznámila druhé Smluvní straně v souladu s tímto článkem 9.2 (Doručování). Jakákoli sdělení, oznámení, instrukce či jiné dokumenty budou považovány za učiněné (i) v případě oznámení osobně nebo kurýrem, v okamžiku doručení, nebo (ii) v případě zaslání faxem, v okamžiku, kdy zasílatel obdrží z přístroje, z nějž bylo oznámení zasíláno, takové potvrzení nebo oznámení o přenosu, které potvrdí odeslání oznámení v jeho úplnosti na přístroj adresáta. PRAGUE v6 (2K) -10-

14 9.3 Platnost a účinnost. Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do splnění všech Zajištěných pohledávek. 9.4 Zánik Zástavního práva. Zástavní právo zaniká způsoby stanovenými právními předpisy. Bez zbytečného odkladu poté, co dojde k řádné a úplné úhradě pohledávek z titulu Emisních podmínek na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu a úrokových výnosů z Dluhopisů a veškerého příslušenství přirostlého k této jistině, jakož i dalších pohledávek (splatných či nesplatných) v souvislosti s Emisními dokumenty vzniklých či známých Zástavnímu věřiteli k datu takové řádné a úplné úhrady, na písemnou žádost Zástavce Zástavní věřitel předá Zástavci potvrzení o zániku Zástavního práva potřebné k výmazu Zástavního práva z katastru nemovitostí a k tomuto účelu poskytne opodstatněně vyžadovanou součinnost. 9.5 Rozhodné právo a řešení sporů. Tato Smlouva a její výklad se řídí českým právem. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 9.6 Nástupci a postupníci. Tato Smlouva je závazná pro příslušné právní nástupce Smluvních stran této Smlouvy a slouží k jejich prospěchu. Bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele není Zástavce oprávněn postupovat ani jinak převádět žádnou část svých práv nebo závazků z této Smlouvy. V maximálním rozsahu přípustném podle českého práva může být tato Smlouva, včetně práv a závazků Zástavního věřitele z této Smlouvy, podle potřeby úplně a nepodmíněně, ať částečně nebo zcela, Zástavním věřitelem postoupena nebo jinak převedena v souladu s Emisními dokumenty jiné osobě, jíž se příslušná část prospěchu plynoucího z Emisních dokumentů postupuje nebo na níž se jinak převádí. 9.7 Vzdání se imunity. Pokud si v jakékoli jurisdikci může Zástavce pro sebe nebo svůj majetek v jakémkoli sporu, exekučním řízení nebo obstavení majetku nebo jiném právním procesu (ať již jako předstupeň exekuce před vynesením rozhodnutí nebo jinak) nárokovat imunitu ohledně svých závazků z této Smlouvy nebo pokud taková imunita může být jemu nebo jeho majetku přisouzena v jakékoli jurisdikci (ať byla nárokována či nikoli), Zástavce se neodvolatelně zavazuje tuto imunitu nenárokovat a v největším rozsahu přípustném podle právních předpisů se takové imunity zříká. 9.8 Opravné prostředky a vzdání se práv. Neuplatnění ani opožděné uplatnění práv, pravomocí nebo opravných prostředků dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli další nebo jiná jejich uplatnění. 9.9 Zástavní věřitel má právo konat. Jestliže Zástavce opomene plnit kterékoli své závazky podle této Smlouvy, a to i po předchozí výzvě a poskytnuté dodatečné lhůtě k nápravě, Zástavní věřitel má právo, nikoliv však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy plnit nebo zajistit plnění takových závazků a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti s tím ponese Zástavce v souladu s Článkem VII (Odškodnění, výdaje a náklady) Částečná neplatnost. Pokud některé ustanovení této Smlouvy bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, ani platnost a vymahatelnost tohoto ustanovení podle jakéhokoli jiného práva. Smluvní strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit začleněním jiného ustanovení formou dodatku k této Smlouvě, které (i) nejlépe vede k dosažení původního obchodního záměru Smluvních stran, a (ii) je zákonné, platné a vymahatelné v souladu s příslušnými právními předpisy Souběžné uplatnění práv. Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění Zajištěných pohledávek nebo kterékoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého práva na základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových pohledávek takovým způsobem a v takovém pořadí, jaké se bude jevit Zástavnímu věřiteli jako nejlepší dle jeho volby. Právo Zástavního věřitele požadovat dodatečné PRAGUE v6 (2K) -11-

15 9.12 Přílohy a dodatky. Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky Stejnopisy. Tato Smlouva byla sepsána a vyhotovena v šesti (6) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis a čtyři (4) stejnopisy budou použity pro účely řízení u Katastrálního úřadu. PRAGUE v6 (2K) -12-

16 Příloha č. 1 Seznam a specifikace Nemovitostí (A) Pozemky: Parcelní číslo Výměra (m 2 ) Druh pozemku 129/1 202 zastavěná plocha a nádvoří 129/2 164 zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří 1404/ ostatní ploch 1405/ ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha trvalý travní porost ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří 1797/1 342 zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří 2594/ zahrada 2594/2 671 zahrada zastavěná plocha a nádvoří zahrada zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zahrada 2920/ zahrada zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří 2923/4 17 ostatní plocha 2923/5 55 ostatní plocha 2923/6 111 zahrada 3211/ ostatní plocha 3212/ zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří 4097/2 832 zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha 4545/ ostatní plocha 4545/ ostatní plocha 4545/ zastavěná plocha a nádvoří 4545/ zastavěná plocha a nádvoří 5379/ ostatní plocha PRAGUE v6 (2K) -13-

17 Parcelní číslo Výměra (m 2 ) Druh pozemku 5379/5 870 ostatní plocha 5379/ ostatní plocha 5379/8 648 ostatní plocha 5379/ ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří 5391/ zahrada 5391/4 74 zastavěná plocha a nádvoří 5395/ ostatní plocha zahrada 5407/ ostatní plocha 5407/ ostatní plocha 5407/ zastavěná plocha a nádvoří 5407/ ostatní plocha 5407/ ostatní plocha 5407/ ostatní plocha 5407/ ostatní plocha 5407/ ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří 5828/ ostatní plocha lesní pozemek Budovy: Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Liberec I-Staré Město, č.p. 9 bydlení 862 Liberec I-Staré Město, č.p. 11 bydlení 864 Liberec I-Staré město, č.p. 183 obč.vyb 471 Liberec I-Staré město, č.p. 184 obč.vyb 472 Liberec I-Staré Město, č.p. 344 jiná st Liberec I-Staré Město, č.p. 425 obč. vyb 3212/1 Liberec I-Staré město, č. p. 468 obč.vyb 473 Liberec I-Staré město, č.p. 689 bydlení 5408 Liberec I-Staré město, č.p. 831 bydlení 5389 Liberec I-Staré Město, č.p obč. vyb 2922 Liberec II-Nové Město, č.p. 8 obč. vyb 170 Liberec II-Nové Město, č.p. 259 bydlení 1797/1 Liberec III-Jeřáb, č.p. 108 jiná st. 4097/2 Liberec III-Jeřáb, č.p. 139 bydlení 1616 Liberec III-Jeřáb, č.p. 264 bydlení 1645 Liberec III-Jeřáb, č.p. 268 bydlení 1638 Liberec III-Jeřáb, č.p. 851 jiná st. 4545/4 Liberec IV-Perštýn, č.p. 32 obč. vyb 130 Liberec IV-Perštýn, č.p. 56 jiná st. 129/1 Liberec IV-Perštýn, č.p. 59 jiná st. 129/2 Liberec IV-Perštýn, č.p. 144 bydlení 4022 Liberec IV-Perštýn, č.p. 339 bydlení 4020 Liberec V-Kristiánov, č.p. 9 bydlení 2598 Liberec V-Kristiánov, č.p. 41 prům.obj 2597 bez čp/če prům.obj 2595 bez čp/če jiná st. 4545/3 bez čp/če obč.vyb 5407/7 bez čp/če obč. vyb 2033 PRAGUE v6 (2K) -14-

18 Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Liberec a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1. (B) Pozemky: St. 60/1 163 zastavěná plocha a nádvoří 405/ lesní pozemek 450/ lesní pozemek 466/ lesní pozemek 483/1 444 lesní pozemek 988/4 366 lesní pozemek 988/5 265 lesní pozemek Budovy: Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Liberec XXXIII-Machnín, č.p. 1 bydlení St. 60/1 Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Machnín a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1. (C) Pozemky: zastavěná plocha a nádvoří Budovy: Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Liberec IX-Janův Důl, č.p. 77 bydlení 114 Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Janův Důl u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1. (D) Pozemky: zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří PRAGUE v6 (2K) -15-

19 Budovy: Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Liberec X-Františkov, č.p. 89 bydlení 330 Liberec X-Františkov, č.p. 109 bydlení 367 Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Františkov u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1. (E) Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku: Č.p./Č.jednotky Způsob využití 262/8 byt 372/26917 Podíl na společných částech domu a pozemku Budova Liberec X-Františkov, č.p. 262, 263, LV 705, byt. dům, na parcele 892/4, 892/5 Parcely 892/4, zastavěná plocha a nádvoří, 233 m2 892/5, zastavěná plocha a nádvoří, 235 m2 Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Františkov u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č (F) Pozemky: zastavěná plocha a nádvoří 690/ lesní pozemek 690/ lesní pozemek 690/ lesní pozemek 690/ lesní pozemek 690/31 99 lesní pozemek 690/32 43 lesní pozemek 690/ lesní pozemek 690/ lesní pozemek 711/ lesní pozemek 711/ lesní pozemek 749/9 515 lesní pozemek Budovy: Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Liberec XIX-Horní Hanychov, č.p. 230 jiná st. 3 PRAGUE v6 (2K) -16-

20 Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Honí Hanychov a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1. (G) Pozemky: 26/ zastavěná plocha a nádvoří 1353/ zastavěná plocha a nádvoří lesní pozemek lesní pozemek 1717/1 787 lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek 1961/1 621 lesní pozemek 1962/ lesní pozemek lesní pozemek 1964/ lesní pozemek 1968/ lesní pozemek 1968/ lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek 1991/1 860 lesní pozemek 1991/2 472 lesní pozemek 1991/3 119 lesní pozemek 1991/4 307 lesní pozemek 1991/ lesní pozemek lesní pozemek Budovy: Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Liberec XXX-Vesec, č.p. 616 bydlení 1353/19 Liberec XXV-Vesec, č.p. 617 bydlení 26/13 Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Vesec u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1. (H) Pozemky: lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek PRAGUE v6 (2K) -17-

21 Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Vesec u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č (I) Pozemky: 59/1 356 lesní pozemek 59/2 5 lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek zastavěná plocha a nádvoří Budovy: Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Liberec XVII-Kateřinky, č.p. 156 bydlení 740 Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Kateřinky u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1. (J) Pozemky: 1554/4 121 zastavěná plocha a nádvoří 1555/4 711 zastavěná plocha a nádvoří 1555/6 618 zastavěná plocha a nádvoří 1558/ zastavěná plocha a nádvoří 1558/ zastavěná plocha a nádvoří 1558/ zastavěná plocha a nádvoří 1578/8 803 zastavěná plocha a nádvoří Budovy: Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Liberec VI-Rochlice, č.p byt. dům 1553/9, LV: /6 Liberec VI-Rochlice, č.p byt. dům 1553/7, LV: /8, LV: /4 1555/4 1578/6, LV: Liberec VI-Rochlice, č.p byt. dům 1558/27 Liberec VI-Rochlice, č.p byt. dům 1558/26 PRAGUE v6 (2K) -18-

22 Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1. (K) Pozemky: Parcelní číslo Výměra (m 2 ) Druh pozemku 1344/ lesní pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1845/ zastavěná plocha a nádvoří 1887/2 89 lesní pozemek 1887/ lesní pozemek 1933/11 10 lesní pozemek 1933/13 4 lesní pozemek 1934/ lesní pozemek 1934/2 38 lesní pozemek 1947/ lesní pozemek 1948/ lesní pozemek 1948/ lesní pozemek 1948/ lesní pozemek 1982/ lesní pozemek 1985/ lesní pozemek 1985/ lesní pozemek 1985/4 412 lesní pozemek 1990/ lesní pozemek 1990/ lesní pozemek 2209/ zastavěná plocha a nádvoří 2209/ zastavěná plocha a nádvoří 2209/ zastavěná plocha a nádvoří 2209/ zastavěná plocha a nádvoří 2209/ zastavěná plocha a nádvoří 2209/ zastavěná plocha a nádvoří 2634/ lesní pozemek 2634/ lesní pozemek 2665/ lesní pozemek 2665/ lesní pozemek 2693/ lesní pozemek 2693/ lesní pozemek 2722/ lesní pozemek 2923/ lesní pozemek 3347/ lesní pozemek 3347/ lesní pozemek 3347/ lesní pozemek 3347/ lesní pozemek 3347/ lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek 3369/ lesní pozemek 3481/ lesní pozemek 3592/ lesní pozemek 3652/ lesní pozemek PRAGUE v6 (2K) -19-

23 Budovy: Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 871 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou č.p Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p jiná st byt. dům 2209/13 byt. dům 2209/16 byt. dům 2209/18 byt. dům 2209/19 byt. dům 2209/21 byt. dům 1845/17 Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Vratislavice nad Nisou a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1. (L) Pozemky: Parcelní číslo Výměra (m 2 ) Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 436/ lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek 748/ lesní pozemek 783/ lesní pozemek 783/2 643 lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek 836/ lesní pozemek 836/ lesní pozemek 879/ lesní pozemek 884/ lesní pozemek 884/10 21 lesní pozemek 889/ lesní pozemek 1132/6 877 lesní pozemek 1132/ lesní pozemek 1141/ lesní pozemek lesní pozemek 1260/ lesní pozemek 1260/ lesní pozemek 1260/ lesní pozemek 1301/ lesní pozemek 1301/4 515 lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek PRAGUE v6 (2K) -20-

24 Parcelní číslo Výměra (m 2 ) Druh pozemku lesní pozemek 1380/ lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek 1386/ lesní pozemek 1414/ lesní pozemek 1414/2 147 lesní pozemek 1414/ lesní pozemek 1415/1 262 lesní pozemek 1439/ lesní pozemek 1777/ lesní pozemek 1788/ lesní pozemek 1893/3 984 lesní pozemek 1893/ lesní pozemek Budovy: Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Liberec XV-Starý Harcov, č.p. 292 bydlení 393 Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Starý Harcov jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1. (M) Pozemky: lesní pozemek 1073/ lesní pozemek lesní pozemek 1774/ lesní pozemek Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Starý Harcov a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 45. (N) Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku: Č.p./Č.jednotky Způsob využití 278/2 byt 886/ /4 byt 909/4831 Podíl na společných částech domu a pozemku Budova Liberec II-Nové Město, č.p. 278, LV 2899, byt. dům, na parcele 5133, LV Liberec II-Nové Město, č.p. 278, LV 2899, byt. dům, na parcele 5133, LV PRAGUE v6 (2K) -21-

25 Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Liberec a jsou zapsané na listu vlastnictví č (O) Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku: Č.p./Č.jednotky Způsob využití 667/6 byt 783/29428 Podíl na společných částech domu a pozemku Budova Liberec VI-Rochlice, č.p. 666, 667, 668, LV 1407, byt. dům, na parcele 361/10, 361/11, 361/12 Parcely 361/10, zastavěná plocha a nádvoří, 183 m 2 361/11, zastavěná plocha a nádvoří, 223 m 2 361/12, zastavěná plocha a nádvoří, 182 m 2 Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č (P) Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku: Č.p./Č.jednotky Způsob využití Podíl na společných částech domu a pozemku 517/1 byt 3133/ /3 byt 1656/ /4 byt 1598/ /5 byt 1785/ /6 byt 2614/ /7 byt 1721/ /8 byt 1462/ /9 byt 1533/ /10 byt 1719/ /11 byt 987/ Budova PRAGUE v6 (2K) -22-

26 Č.p./Č.jednotky Způsob využití Podíl na společných částech domu a pozemku 517/12 byt 1725/ /13 byt 1637/ /14 byt 1507/ /15 byt 1718/ /16 byt 1632/ /17 byt 1706/ /1 byt 1382/ /2 byt 2368/ /3 byt 1506/ /4 byt 1429/ /5 byt 2430/ /6 byt 1546/ /7 byt 1429/ /8 byt 1825/ /9 byt 1538/ /10 byt 1225/ /1 byt 1496/ /2 byt 1585/ /3 byt 1634/ Budova PRAGUE v6 (2K) -23-

27 Č.p./Č.jednotky Způsob využití Podíl na společných částech domu a pozemku 786/4 byt 1466/ /5 byt 1524/ /6 byt 1630/ /7 byt 1613/ /8 byt 1644/ /9 byt 1524/ /10 byt 1579/ /11 byt 1637/ /12 byt 1638/ /13 byt 1690/ /14 byt 1506/ /15 byt 1579/ /16 byt 1687/ /17 byt 1705/ /18 byt 1690/ /19 byt 1478/ /20 byt 1560/ /21 byt 1673/ Budova 786/22 byt 1656/ /1 byt 1478/ PRAGUE v6 (2K) -24-

28 Č.p./Č.jednotky Způsob využití Podíl na společných částech domu a pozemku 787/3 byt 1364/ /4 byt 1484/ /5 byt 1835/ /6 byt 1370/ /7 byt 1537/ /8 byt 1835/ /9 byt 1412/ /10 byt 1543/ /11 byt 1828/ /12 byt 1401/ /13 byt 1173/ Budova Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Ruprechtice a jsou zapsané na listu vlastnictví č (Q) Pozemky: 980/ lesní pozemek 2103/ lesní pozemek Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Ruprechtice a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 49. PRAGUE v6 (2K) -25-

29 (R) Pozemky: 909/ lesní pozemek 909/ lesní pozemek 909/ lesní pozemek 909/ lesní pozemek 909/ lesní pozemek 911/ lesní pozemek 911/7 156 lesní pozemek 911/ lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek 980/ lesní pozemek 980/ lesní pozemek 1131/2 134 lesní pozemek 1276/3 625 lesní pozemek 1276/4 101 lesní pozemek 1670/ lesní pozemek 1670/ lesní pozemek 1684/ lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek 1694/ lesní pozemek 1694/ lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek 1709/ lesní pozemek 1709/3 75 lesní pozemek 1709/4 440 lesní pozemek 1711/ lesní pozemek 1711/5 815 lesní pozemek 1713/ lesní pozemek 1713/2 863 lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek lesní pozemek 1719/ lesní pozemek 1719/ lesní pozemek 1719/ lesní pozemek 1719/ lesní pozemek 1719/ lesní pozemek 1719/7 156 lesní pozemek 1734/ lesní pozemek 1735/ lesní pozemek 1735/ lesní pozemek 2103/4 148 lesní pozemek 2103/ lesní pozemek 2103/ lesní pozemek 2103/9 736 lesní pozemek 2115/ lesní pozemek PRAGUE v6 (2K) -26-

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-035-17 ze dne 23.1.2017 Darovací smlouva se společností Modřanský háj s.r.o. na převod pozemku parc. č. 3856/24 v k.ú. Modřany do svěřené správy

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné komunální dluhopisy vydávané statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978 (dále jen Emitent ), v celkové předpokládané

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 370/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 27.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému družstvu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Smlouva o zástavě akcií

Smlouva o zástavě akcií Příloha č. 2: k bodu č. 10. schůze Rady Jihomoravského kraje Smlouva o zástavě akcií Smlouva č..../12/orr uzavřená podle ustanovení 39 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ Článek I. Budoucí prodávající: Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ název / jméno IČ / r.č. Sídlo / bydliště zápis v OR DIČ (dále jen Kupující ) a název / jméno IČ / r.č. Sídlo / bydliště zápis v OR DIČ spoluvlastnický podíl (dále jen Prodávající

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI uzavřená mezi Městskou částí Praha 10 jako prodávajícím a jako kupujícím SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Městská část Praha 10, se sídlem na adrese Vršovická 68, 101 38 Praha

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI Číslo zástavní smlouvy: 24972 Číslo smlouvy: 139611834 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI (dále jen zástavní smlouva ), kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v českém jazyce podle českého

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen prodávající a..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Městem Rychnov u Jablonce nad Nisou se sídlem Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne č.j.: 353/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 314 ze dne 13.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2040 v k.ú. Žižkov, Družstvu nájemníků Hájkova 9/1633, IČ 601

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-12-007-16 ze dne 26.4.2016 Darovací smlouva na převod pozemku parc. č. 3856/25 v k.ú. Modřany do svěřené správy MČ Praha 12 1 2. z a s e

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 581/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 431 ze dne 24.8.2011 k návrhu kupní smlouvy k prodeji stavby přístavku na popelnice na pozemku parc. č. 3642/2, včetně pozemku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 08.06.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: OSM Termín konání: 21.06.2016 Věc: Návrh směnné smlouvy manželé Matuškovi Projednáno a doporučeno:

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Níže uvedeného dne uzavřeli

Níže uvedeného dne uzavřeli Níže uvedeného dne uzavřeli PMT INVEST s.r.o., IČ: 25298241 se sídlem Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, PSČ 68601, sp. zn. C 51017 vedená u Krajského soudu v Brně zastoupená Josefem Janíčkem, jednatelem

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Jméno a příjmení/manželé Bytem Rodné číslo

Jméno a příjmení/manželé Bytem Rodné číslo Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená v souladu s ustanovením 1785 a násl., 1257 a násl. a 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ustanovením

Více

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/ O s v ě d č e n í ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do. schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č... ze dne. Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená dne 2016 mezi obcí Strančice jako budoucím povinným a společností ARENDON a. s. jako budoucím oprávněným Strana 1 (celkem 7) IČO: 002 40 788 sídlem

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S NZ 433/2016 N 405/2016 strana prvá sepsaný dne pátého dubna roku dva tisíce šestnáct (05.04.2016), Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o správě finančních prostředků ve znění I. a II. opatření k nápravě ze dne 31. října 2013

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o správě finančních prostředků ve znění I. a II. opatření k nápravě ze dne 31. října 2013 DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o správě finančních prostředků ve znění I. a II. opatření k nápravě ze dne 31. října 2013 Státní fond rozvoje bydlení, se sídlem Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1, IČO: 70856788, jejímž

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2016 Bod pořadu jednání: Smlouva o postoupení pohledávky Stručný obsah: V rámci převodu činnosti příspěvkových organizací

Více

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU II an / i / U l n KUMSP88D6WZT MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJI )1IWC 29917/O/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/O/18426/2015-HMSU joř. číslo Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA Mgr. Monika Cihelková, se sídlem: Praha 1, Lazarská 5, PSČ 110 00 insolvenční správce insolvenčního dlužníka GRG Holding s.r.o., IČO 270 71 987 se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Křenova 438/7,

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014 č.j.: 332/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 308 ze dne 07.05.2014 Smlouva o převodu akcií mezi akcionáři společnosti VIKTORIA ŽIŽKOV a. s. a Doprovodná dohoda k této smlouvě

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva

Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva Smluvní strany: Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva TJ Lokomotiva Česká Lípa, IČ: 43560106 se sídlem Mánesova 1580,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 23.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 06.12.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy pan Konečný Projednáno a doporučeno: RM 22.11.2016

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Č.: 2015/216/0349

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Č.: 2015/216/0349 SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Č.: 2015/216/0349 uzavřená na základě ust. 1785 a násl. a 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní Smlouva o smlouvě budoucí kupní 1/ STAVCONSULT PROJEKT a.s. IČ: 282 07 696 se sídlem Praha 2, Vinohradská 365/10, PSČ 120 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: Kupní smlouva Prodávající:., Kupující:., Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: I. Prodávající prohlašuje, že v jeho vlastnictví

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více