Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah"

Transkript

1 Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Právní vzdělávání

3 Vysvětlení právních pojmů Advokát a právní zastoupení Advokát je profesionální právní zástupce. Advokát je právnicky vzdělaná osoba, která se zabývá soustavným poskytováním právních služeb jiným fyzickým či právnickým osobám, a to zpravidla za úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí zejména zastupování v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajoba v trestních řízeních, poskytování právních rad, sepisování listin a zpracování právních rozborů. Podstatným rysem advokáta je jeho nezávislost (na státu, jakož i jiných subjektech) a vázanost příkazy klienta, nejsou-li v rozporu s právními či stavovskými předpisy. Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta, přičemž musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.

4 Vysvětlení právních pojmů Advokát a právní zastoupení Advokáti jsou ze zákona členy advokátní komory a je zakázáno, aby právní služby soustavně a za úplatu poskytovali právníci, stojící mimo advokátní komoru. Advokátem může být pouze osoba zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory. Do seznamu Komora zapíše na základě písemné žádosti každého, který splňuje následující podmínky: a) Má plnou způsobilost k právním úkonům b) Je bezúhonný

5 c) Získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice d) Vykonával po dobu alespoň 3 let právní praxi jako advokátní koncipient e) Složil advokátskou zkoušku f) Složil do rukou předsedy Komory slib

6 g) Dostane-li se člověk před soud, zejména pokud se jako žalovaný musí hájit, je lépe, pokud ho zastupuje advokát. Každý sice může svá práva hájit sám, popř. jej může v jednotlivém případě zastoupit i tzv. obecný zástupce, ne vždy se to ale vyplatí. O úspěchu či neúspěchu v soudním sporu totiž rozhoduje do značné míry i kvalita právního zastoupení. Právní řád je plný různých lhůt či institutů, jejichž promeškání či opomenutí může mít nedozírné následky na výsledek sporu a je proto obecně velmi vhodné přijít za advokátem, tedy osobou profesně kvalifikovanou, konsultovat svůj problém již při náznaku prvních potíží, protože ačkoliv je advokát jako ostatně každá jiná profese za svou práci placen, může dlužníkovi díky svým odborným znalostem podstatnou částku peněz ušetřit.

7 Aktiva Aktiva = peníze ve vaší kapse. Aktiva jsou účetním pojmem. Aktiva vyjadřují majetek, tzn. hospodářské prostředky hmotné a peněžní, jako např. hotové peníze, cenné papíry, zásoby zboží, pohledávky, autorská práva a licence, pozemky a jiný movitý, nemovitý majetek. Aktivem nazýváme něčí jmění vůbec. Aktivum je to, co přináší do našich kapes peníze. Odečteme-li od aktiv neboli aktivního jmění pasiva neboli sumu dluhů, závazků a povinností vyjádřených v penězích, zbývá nám tzv. čisté jmění (vlastní kapitál).

8 Aktiva Naše příjmy můžeme rozdělit do dvou kategorií. Pokud jste dnes v zaměstnání, máte tzv. pracovní příjem. Pokud jste si vytvořili dostatečné množství aktiv, jste finančně inteligentní, docílili jste tzv. pasivní příjem. Oba příjmy se přitom navzájem nevylučují. Díky pasivnímu příjmu získáváte peníze bez práce jen tím, že máte dostatek aktiv, dokážete vhodně investovat a bohatnete automaticky.

9 Asociace občanských poraden Asociace občanských poraden je sdružením občanských poraden, které poskytují bezplatně své služby všem, kteří se na ně obrátí a to nezávisle, důvěrně, odborně a nestranně v 18-ti právních oblastech, jakými jsou např. ochrana spotřebitele, sociální dávky, pojištění, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a usilují o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy.

10 Asociace občanských poraden K tomu občanské poradny realizují konkrétní projekty. Asociace občanských poraden působí v ČR od roku 1998, resp Nyní sdružuje 39 občanských poraden v 56 místech ČR. Ročně zodpoví téměř na 50 tisíc dotazů. Občanské poradny poskytují rovněž poradenství v rámci finanční a rozpočtové problematiky, ať jde o dlužníka nebo věřitele, informují o riziku spojeném se zadlužením.

11 Bankrot Určitě se může stát, že nastane situace, kdy není možné splácet závazky a vznikají tedy dluhy. K vymáhání pohledávek věřitelům slouží především exekuční řízení. Může se však jistě stát, že z majetku dlužníka nebude možné ani exekucí uspokojit splatné pohledávky všech věřitelů. Pak jde o situaci, kdy se většinou dlužník ocitá v úpadku. Obecně platí, že řešit nesplněné závazkové vztahy mezi více věřiteli a dlužníkem je snazší a zpravidla kratší záležitostí, než strpět více exekucí na majetek dlužníka. Navíc, bude-li dlužník spolupracovat od počátku se svými věřiteli a snažit se dojít s nimi k dohodě, zvyšují se šance na nelikvidační způsob řešení úpadku a také na jeho překonání.

12 Bankrot Na takové případy pamatuje Insolvenční zákon (zákon č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení). Platební neschopnost, tzn. situace, kdy má dlužník více věřitelů a peněžité dluhy po splatnosti delší než třicet dnů a tyto dluhy není schopen plnit, nazýváme úpadkem. Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osoboupodnikatelem, může být v úpadku také pro předlužení, tj. má-li více věřitelů a souhrn všech jeho závazků převyšuje souhrn jeho majetku. Pokud lze předpokládat hrozící úpadek a to z jakýchkoliv příčin, je vhodné jednat neprodleně s věřiteli, radit se s finančními poradnami, poradnami zabývajícími se pomocí občanům při hrozící platební neschopnosti.

13 Cena Cena (ekonomicky) je směnná hodnota statku, služby, tj. protihodnota potřebná pro získání zboží nebo služby ve směně. Obvykle se vyjadřuje peněžitou částkou, kterou je třeba při získání zboží (služeb) zaplatit za jednotku množství. Jinými slovy je to peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží (výrobků, výkonů, prací a služeb) nebo vytvořená pro oceňování zboží, majetku a majetkových práv k jiným účelům. Přesnou definici bychom našli v zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách.

14 Cena Ceny, které běžně známe např. z obchodů, jsou ceny tržní. Tržní cena - cena, která vzniká na trhu při aktuálním vztahu nabídky (např. výrobců, obchodníků) a poptávky (zákazníků, pro které cena vyjadřuje užitek). V zásadě platí, že je-li tržní cena příliš vysoká, pak výrobci chtějí prodat co nejvíce výrobků a proto více vyrábějí, ale spotřebitelé málo nakupují. Důsledkem je přebytek zboží. Aby se zbavili přebytku zboží ve skladech, je nutno cenu zboží snížit.

15 Cena Opačná situace nastává, je-li cena příliš nízká, pak poptávka (zájem zákazníků) převyšuje nabídku (nabídka výrobků). Chtějí-li potom zákazníci svoji poptávku uspokojit, musí zaplatit více (dojde ke zvýšení cen). Ovšem stavu rovnováhy se dosahuje jen výjimečně a krátkodobě. Z předchozí obecné informace vyplývá, že cena je klíčová informace pro realizaci obchodu. Cena zboží z pohledu výrobce či obchodníka musí být taková, aby pokryla jeho náklady, daně, které odvede státu (nejčastěji daň z přidané hodnoty) a jeho zisk. Toto všechno musí zákazník uhradit jako cenu konkrétního zboží.

16 Dluh Dluh (ekonomicky) Dluh spočívá v povinnosti něco dát (například vrátit půjčenou věc nebo peníze) nebo něco konat (například obstarat prodej věci) anebo v povinnosti něčeho se zdržet (například převodu nemovitosti bez souhlasu věřitele) či něco snášet (například dohodnuté srážky ze mzdy za účelem uspokojení pohledávky věřitele).

17 Dluh Je třeba si uvědomit, že předcházející se nemusí týkat pouze přímého dluhu, nýbrž i případných spoludlužníků či ručitelů, po kterých v zákonem stanovených případech může věřitel rovněž požadovat ujednané plnění, a ti tak nastupují na místo dlužníka zejména v případech, kdy dlužník není schopen hradit své závazky.

18 Dluhová spirála Dluhová spirála je stav, kdy neuvážené zadlužování může vést až k neschopnosti splácet své závazky zejména poté, kdy splatnost jednoho závazku je řešena zřízením druhého závazku (úvěru). Okamžitý užitek z rychlé půjčky či spotřebitelského úvěru je sice lákavý, ale z dlouhodobého hlediska je jejich dopad na finanční budoucnost permanentních dlužníků drtivý. Neuvážené zadlužování může vést až k dluhové spirále, přerůst v sérii exekučních řízení nebo v osobní bankrot.

19 Dlužník Dlužník (ekonomicky) účastník závazkového právního vztahu, který je povinen plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli. Povinnost dlužníka něco plnit se nazývá závazek nebo též dluh. Dluh spočívá v povinnosti něco dát (například vrátit půjčenou věc nebo peníze) nebo něco konat (například obstarat prodej věci) anebo v povinnosti něčeho se zdržet (například převodu nemovitosti bez souhlasu věřitele) či něco snášet (například dohodnuté srážky ze mzdy za účelem uspokojení pohledávky věřitele).

20 Exekuce Exekuce je zákonem stanovený postup, kterým se vynucuje rozhodnutí, jež nebylo splněno dobrovolně ve stanovené lhůtě. Předpokladem exekuce je exekuční titul. Exekuční řízení je potom řízení podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, přičemž toto řízení je prováděno soudními exekutory, příp. zaměstnanci příslušného exekutorského úřadu.

21 Exekuce Exekuce je různě upravena pro různé druhy řízení. Mezi způsoby provedení exekuce, ukládá-li exekuční titul zaplacení peněžité částky, patří: srážky ze mzdy, příp. srážky z jiných příjmů, přikázání pohledávky, zejména příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, prodej movitých věcí a nemovitostí, jiné způsoby stanovené občanským soudním řádem.

22 Exekuční titul Exekuční titul je jakékoli pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, rozhodnutí vydané v rozhodčím řízení, notářský či exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, u drobných živnostníků také platební výměry či výkazy nedoplatků ve věcech daní, poplatků a pojištění. Exekuční titul pak musí věřiteli přiznávat nějaké právo proti dlužníku, tedy nejčastěji je to dlužníkova povinnost uhradit dlužnou částku a její příslušenství. Má-li povinnost splnit více dlužníků a jde-li o dělitelné plnění, platí, že povinnosti, nestanoví-li exekuční titul jinak, jsou zavázáni splnit všichni rovným dílem.

23 Exekuční titul Jestliže je však to, co ukládá exekuční titul dlužníku, vázáno na splnění podmínky nebo na splnění vzájemné povinnosti věřitele, lze nařídit exekuci jen, prokáže-li věřitel, že se podmínka splnila nebo že sám svou vzájemnou povinnost vůči dlužníku již splnil, popřípadě je připraven ji splnit. Ve většině případů více dlužníků je však plnění nedělitelné a v exekučním titulu označeno tak, že všichni dlužníci jsou povinni splnit dluh společně a nerozdílně. Věřitel si ale může vybrat i jen jednoho z dlužníků a proti němu vést exekuci.

24 Finanční arbitr Finanční arbitr České republiky je institut zřízený zákonem č.229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Jedná se o zvláštní orgán pro mimosoudní vyrovnávání sporů, které mohou vzniknout mezi poskytovateli služeb platebního styku a jejich klienty nebo mezi vydavateli a uživateli elektronických platebních prostředků. Finanční arbitr byl ustanoven v rámci harmonizace práva České republiky se zeměmi Evropské unie. Důležitým prvkem činnosti finančního arbitra je jeho otevřenost vůči veřejnosti.

25 Finanční arbitr S tím souvisí i preventivní činnost tohoto institutu, který jednak může přímo upozorňovat příslušné instituce na vady v jejich činnosti, jednak může při přetrvávání nedostatků upozornit orgán dohledu. Arbitr vykonává svou funkci nezávisle a nestranně a musí se zdržet všeho jednání, které by mohlo budit pochybnosti o jeho nepodjatosti. Finanční arbitr a jeho zástupce jsou fyzickými osobami s postavením veřejného činitele. Za výkon funkce odpovídá arbitr Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

26 Finanční arbitr Arbitr je ve zkratce pravomocný řešit spory mezi: osobami, které provádějí převody peněžních prostředků (tzv. převádějící instituce, např. banky) a jejich klienty, osobami, které vydávají elektronické platební prostředky a držiteli elektronických platebních prostředků při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků.

27 Finanční gramotnost Do pojmu Finanční gramotnost zahrnujeme soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan je pak ten, který se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

28 Finanční gramotnost Prakticky to znamená, že finančně gramotný občan je ten, který dokáže kompetentně spravovat své peněžní prostředky na běžném účtu hotovostními a bezhotovostními transakcemi, využívat platební nástroje, nezbytně rozumí cenovým mechanismům a inflaci, je schopen vést a spravovat rodinný rozpočet, stanovovat finanční cíle a je schopen zvládat různé životní situace z finančního hlediska.

29 Finanční krize Finanční krize lze stručně charakterizovat, jako nedostatek finančních prostředků. Projevuje se poklesem výroby, nevyužíváním ekonomických možností, růstem nezaměstnanosti, narušením peněžně úvěrových a finančně měnových vztahů. Finanční krize má tedy přímé či nepřímé dopady na všechny sektory lidské činnosti.

30 Finanční krize Globalizovaná ekonomika je na všech úrovních propojená, což v období prosperity přináší mnoho výhod a růst životní úrovně, nevýhodou globalizace ekonomik je však skutečnost, že krize v jedné z nich může rychle zachvátit zahraniční trhy a postihnout národní ekonomiky jednotlivých zemí.

31 Finanční krize K řešení finanční krize existuje několik zásadních rad: Chraňte své úspory, máte-li našetřeno více, hrozba inflace nutí část prostředků investovat. Přezkoumejte rizika, kdy včasné přezkoumání rizik je často levnější než řešení na poslední chvíli. Snižte své závazky a pohledávky, hlídejte si tok vlastních peněz tak, abyste se nedostali do dluhů a mohli splácet své závazky. Omezte na minimum své postradatelné osobní a rodinné náklady. Nakupujte s rozumem, dobře si rozmyslete každou investici

32 Hypotéka americká Hypotéka americká je neúčelová, nebo-li tzv. americká hypotéka je neúčelová hypotéka při které neexistuje povinnost určovat účel, ke kterému se hypotéka užívá. Americká hypotéka se užívá zejména tam, kde spotřebitel, na rozdíl od spotřebitelského úvěru, vyžaduje vyšší finanční částku (řádově až v miliónech korun) s delší dobou splácení (nejčastěji až na 20 let). Možnost sjednat americkou hypotéku je požadavek zajištění zástavním právem k nemovitosti ve výlučném vlastnictví žadatele. Výše nabídnutého úvěru se zpravidla pohybuje ve výši 70% odhadní ceny zastavené nemovitosti.

33 Hypotéka Hypotéka v překladu znamená podklad, podložení, zástava nemovitostí, která umožňuje věřiteli, aby z exekučního prodeje nemovitosti kryl přednostně před ostatními věřiteli svou pohledávku, jestliže dlužník ve stanovené lhůtě nezaplatí dluh s úroky. Hypotéka se vyvinula již v antickém Řecku jako forma zajištění půjček, rozšířila se v souvislosti s pozemkovým úvěrem. Hypotéka je základem hypotečního úvěru. Hypotéku tedy můžeme chápat jako dlouhodobý úvěr k pořízení vlastnímu bydlení. Může být jako účelový hypoteční úvěr anebo jako neúčelový hypoteční úvěr (tzv. americká hypotéka).

34 Hypotéka Účelové hypoteční úvěry, jsou takové, které jsou poskytnuty jen na účely uvedené v úvěrové smlouvě, tj. nejčastěji na nákup nemovitosti, kterou klient může (ale nemusí) mít v osobním vlastnictví. Výhodou účelové hypotéky je, že částku zaplacenou na úrocích z účelového hypotečního úvěru lze každý rok odečíst od základu daně z příjmu, a to až do určité výše stanovené v zákoně.

35 Hypotéka Neúčelové hypoteční úvěry - americké hypotéky jsou ty, které nemají z hlediska použití zapůjčených prostředků žádná omezení. Záleží jen na klientovi, na co prostředky z úvěru použije. Výhodou je možnost získat velkou sumu peněz (i miliony) na nákup libovolného zboží a delší dobu splatnosti. Nevýhodou amerických hypoték je nutnost ručení za úvěr nemovitostí.

36 Inflace Inflace je makroekonomický jev, který je poruchou ekonomiky a projevuje se vzestupem cenové hladiny, tedy průměrné cenové úrovně. Inflace výrazně přispívá k ekonomické nestabilitě, je projevem ekonomické nerovnováhy, zvyšuje míru nejistoty o vývoji ekonomických veličin a snižuje kupní sílu peněz.

37 Inflace Inflace vede ke znehodnocení nesměnitelných bankovek, papírových peněz i peněžních pohledávek, k živelnému zvyšování cen a k poklesu kursu měny vůči zahraničním měnám. Inflace se projevuje v opožďování růstu mezd a sociálních důchodů za růstem životních nákladů. Informace a míře inflace jsou využívány např. pro účely valorizace mezd, důchodů a sociálních příjmů, v neposlední řadě také v souvislosti s nájemními, či jinými smlouvami, v nichž je zakotvena revize finančního plnění v závislosti na vývoji inflace.

38 Insolventní rejstřík Insolvenční rejstřík je veřejně přístupným informačním systémem státní správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti, kdy poskytovaná webová služba (zákon č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení) obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a informace o zahájených insolvenčních řízeních po 1. lednu V insolvenčním rejstříku na internetu najde občan i podnikatel aktuální informace v nejširší možné míře o všech insolvenčních řízeních, jako např.: Veškerá rozhodnutí insolventního soudu vydaná v insolvenčním řízení.

39 Insolventní rejstřík Veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu ohledně dlužníka. Zákonem stanovené informace o insolvenčních správcích. Zákonem stanovené informace o dlužnících. Informace o hlavních řízeních probíhajících v členských státech EU.

40 Insolventní rejstřík Účelem insolvenčního rejstříku: Je zdrojem informací. Je nástrojem doručování většiny soudních rozhodnutí a jiných písemností. Je veřejný a snadno dostupný.

41 Insolvenční řízení Insolvenční řízení - Insolvence (zákon č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení) představuje platební neschopnost dlužníka. Dlužník se nachází v úpadku, pokud má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Soud, u něhož probíhá insolvenční řízení nazýváme insolvenčním soudem.

42 Insolvenční řízení Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení se rozumí: Konkurz; Reorganizace; Oddlužení; Zvláštní způsob řešení úpadku, které stanoví zákon pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů; Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh bude doručen věcně příslušnému soudu. Insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo věřitel, jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

43 Insolvenční zákon Insolvenční zákon (zákon č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení) upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Tento zákon upravuje rovněž oddlužení dlužníka. Dlužník se nachází v úpadku, pokud má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

44 Insolvenční zákon Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže: zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo nesplnil povinnost předložit seznamy, kterou mu uložil insolvenční soud.

45 Insolvenční zákon Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tedy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

46 Rada Kdo, byť i z vědomé nedbalosti, si přivodí předlužení způsobem uvedeným v 256c trestního zákona (zákon č.140/1961 Sb.) dopouští se protiprávního jednání za které může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

47 Lichvářský úrok Lichvářský úrok je pojmem, který vychází z toho, že ten kdo půjčuje peníze, požaduje za půjčení peněz neúměrně vysokou částku (úrok), zneužívajíc přitom něčí tísně, rozumové slabosti, nezkušenosti nebo něčího rozrušení. Toto jsou základní podmínky pro to, aby jednání takových osob mohlo být posuzováno jako trestný čin Lichva podle 253 trestního zákona. Řada lidí na tento lichvářský úrok přistoupí, aniž si uvědomí, že řešení finanční situace, do které se dostali, může být daleko jednodušší, stačí jen vědět kam se obrátit pro pomoc.

48 Minimální mzda Minimální mzda je nejnižší mzda, kterou je zaměstnavatel povinen podle zákona vyplatit zaměstnanci za odvedenou práci. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru. Není důležité, zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou, o hlavní, vedlejší nebo souběžný pracovní poměr. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce. Mzda (plat) nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy se pro tyto účely nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, za práci v noci a za práci ve svátek.

49 Minimální mzda Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí v současnosti Kč za měsíc a od Kč. Výše minimální mzdy je snížena v těchto případech na: 90 % minimální mzdy, jde-li o první pracovní poměr zaměstnance ve věku let, a to po dobu 6 měsíců od vzniku pracovního poměru, 80 % minimální mzdy, jde-li o mladistvého zaměstnance, 75 % minimální mzdy, jestliže zaměstnanec pobírá částečný invalidní důchod 50 % minimální mzdy, jestliže zaměstnanec pobírá invalidní důchod

50 Minimální mzda Rada: Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek, a to bez ohledu na jeho zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonnost, což platí i pro zaměstnance odměňované úkolovou mzdou.

51 Náklady soudního a exekučního řízení Náklady soudního a exekučního řízení jsou náklady, které jsou důsledkem situace, kdy věřitel využívá svého práva podat na dlužníka žalobu. Zde vznikají první náklady pro dlužníka a to náklady na soudní řízení a dále na exekuční řízení, pokud se dlužník neúčastní soudního řízení a nadále nekomunikuje s věřitelem a věřitel se domáhá svého práva na zaplacení dluhu výkonem rozhodnutí exekucí majetku dlužníka. Tyto náklady, které hradí dlužník, v mnoha případech přesahují dlužnou částku.

52 Nebankovní styk Nebankovní sektor Nebankovní sektor zahrnuje finanční instituce, které se zabývají obchody s penězi, nejsou však bankami, tzn. nemají bankovní licenci, kterou uděluje Česká národní banka, nemohou používat ochranný název banka, nemají bankovní dohled a neřídí se ani bankovními pravidly. Na jejich činnost dohlíží Česká obchodní inspekce. Nebankovní instituce se soustřeďují především na spotřebitelské úvěry a na rozdíl od bank nemohou přijímat vklady.

53 Nebankovní styk Nebankovní půjčky Nebankovní půjčky jsou snadno dostupné, jejich poskytovatelé nezkoumají výši příjmu klienta a nenahlíží do úvěrových registrů, aby zkoumali žadatelovu úvěrovou historii. Jsou řešením pro ty zájemce o půjčku, kteří nemají žádné prokazatelné příjmy nebo jim už žádná banka nechce půjčit. Nebankovní instituce ovšem poskytují vzhledem k nižší bonitě klientů a vyššímu riziku nesplácení mnohem dražší půjčky, než bankovní domy.

54 Minimum Nezabavitelné minimum Nezabavitelné minimum životní minimum jsou dva pojmy, se kterými se setkáváme v rámci insolvenčního řízení. Nezabavitelné minimum vychází z životního minima. Životní minimum je minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, která se stanovuje vyhláškou. (pro rok 2009 je to pro jednotlivce 3126,-Kč) a nezabavitelné minimum je složeno z částky životního minima jednotlivce, vyživovaných osob a nezbytných nákladů na bydlení. Toto minimum je odvozeno podle 278 občanského soudního řádu, kdy způsob výpočtu je stanoven nařízením vlády ČR.

55 Co znamená obstavit Obstavit znamená zejména úkon vedoucí k zajištění práva věřitele na majetek dlužníka. Používá se k zajištění majetku peněžních hotovostí na účtech dlužníka u bankovních ústavů, zamezení převodu nemovitostí na katastru nemovitostí a další úkony. Zpravidla nejčastěji je obstavení majetku použito v exekučním řízení, kterým může být i označení věcí v bytě dlužníka. Takto označené věci nesmí být dlužníkem prodány, zastaveny nebo jinak znehodnocena jejich cena.

56 Insolvence Insolvence Každý z nás se může dostat do finančního průšvihu. To samo o sobě není nic špatného, pokud máme snahu věc napravit. Ve finančním průšvihu ale nebýváme nikdy sami: kde je dlužník, musí být i věřitel. Nápravou pak rozhodně není jen to, že nám zase v tobolce bude chrastit aspoň pár drobáků, jde taky a vlastně především o tobolky těch, které jsme do průšvihu stáhli s sebou, těch, od kterých jsme si půjčovali.

57 Insolvence Aby byl dopad našeho nedobrého hospodaření, špatného odhadu sil, nezodpovědnosti nebo třeba jen smůly na věřitele co nejmenší a aby byly jeho (nebo jejich, protože jeden dlužník mívá často mnoho věřitelů) nároky uspokojovány poctivě, je třeba jasných pravidel. To je také jeden z důvodů, proč vznikl (mnoha mýty opředený) zákon č. 182/2006 Sb., známý také jako insolvenční zákon. Insolvenční zákon nabízí řešení dlužníkova úpadku (existujícího, ale také teprve hrozícího) pod dohledem soudu, a to takovým způsobem, aby pohledávky jeho věřitelů byly uspokojeny v co největší míře a pokud možno spravedlivě.

58 Insolvence V insolvenčním řízení jde tedy v první řadě o to zjistit, jestli to je s dlužníkem už tak vážné, že se nachází v úpadku, a pak vybrat nejvhodnější variantu řešení. A potom už jen doufat, že všechno dopadne dobře nebo aspoň co nejmíň zle.

59 Úpadek Někdo má nervy slabší, někdo je má z ocele. Zatímco jeden věřitel by si už kousal nehty a považoval za téměř jisté, že jeho dlužník svým závazkům nedostojí, jiný by se ve stejné situaci ještě ani nezačal strachovat. Proto zákon stanovil bod, po jehož překročení už se dlužníkova situace považuje za úpadek. Podle insolvenčního zákona je dlužník v úpadku, pokud: má víc věřitelů, má současně peněžité závazky třicet dnů po splatnosti a není schopný tyto závazky plnit, je v platební neschopnosti.

60 Úpadek Celkem jasná je první podmínka dlužník má víc věřitelů, pokud má aspoň dva. Splnění této podmínky je pak o to snazší, že Nejvyšší soud považoval tuto podmínku za splněnou i v případě, kdy byla původně jediná pohledávka rozdělena postoupením části pohledávky. To má ovšem háček. Postoupení pohledávky se nesmí odehrát později než šest měsíců před dnem podání insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení.

61 Úpadek Dlužník musí mít dále vůči těmto svým věřitelům závazky už třicet dní po splatnosti. Pokud má jeden věřitel závazky po splatnosti, ale závazky ostatních věřitelů splatné ještě nejsou nebo jsou spláceny včas, o úpadek nejde. Poslední podmínkou pak je, že dlužník je v platební neschopnosti. To tedy znamená, že své závazky nemůže plnit, nikoliv že je plnit nechce.

62 Úpadek Pokud dlužník své závazky plnit nechce, ale byl by je schopný splnit, je třeba je vymáhat běžnou soudní cestou. Insolvenční zákon pak prokázání dlužníkova úpadku usnadňuje, když říká, že se má za to, že dlužník je v platební neschopnosti, pokud: Zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků Neplní své závazky už tři měsíce po splatnosti K uspokojení splatné peněžité pohledávky nepomůže ani výkon rozhodnutí nebo exekuce Insolvenční soud uložil dlužníku, aby předložil seznamy podle 104 odst. 1 insolvenčního zákona, a ten to neudělal

63 Předlužení Předlužení je taky úpadek Právnické osoby nebo fyzické osoby-podnikatelé se dostanou do úpadku také tehdy, pokud jsou předlužené. Podmínkou předlužení je opět to, aby měl dlužník víc věřitelů a pak aby zároveň souhrn jeho závazků převyšoval jeho majetek.

64 Předlužení Insolvenční zákon tady už nevyžaduje, aby šlo o závazky po splatnosti. Na druhou stranu umožňuje situaci dlužníka opticky vylepšit, jelikož je třeba brát rovněž v úvahu další správu dlužníkova majetku a možné další fungování podniku. Jinými slovy to, že má dlužník více věřitelů a závazky větší než majetek, může být částečně kompenzováno dobrým výhledem do budoucna.

65 Úpadek jako Damoklův meč!!! Jak už jsme si řekli, insolvenční zákon nemá řešit pouze úpadek, který už nastal, ale má se vztahovat taky na případy úpadku, který hrozí. Na první pohled to vypadá jako popření výše řečeného o nutnosti věřitelů dokázat, že dlužník je v úpadku, ale není to tak. Návrh na zahájení insolvenčního řízení pro hrozící úpadek totiž může podat pouze dlužník. Je to taková pomocná ruka dlužníkovi, jehož situace se nevyvíjí dobře nebo se spíš už vyvíjí hodně zle, aby společně s věřiteli našel z této krize cestu ven, dříve, než bude pozdě, a to za předem daných pravidel a pod dohledem nestranného soudu.

66 Úpadek jako Damoklův meč!!! O hrozící úpadek se pak bude jednat v těch případech, kdy lze vzhledem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Samotná skutečnost, že insolvenční návrh podává dlužník, ale neznamená, že by dlužník nemusel rovněž vylíčit soudu svou situaci tak, aby soud nabyl dojmu, že se dlužník nachází v úpadku. Nějaké informace mu přece jen dát musí.

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství Praha 26.5. 2011 Občanské poradny a dluhové poradenství Hlavní důvody zadlužení Představení organizace Asociace občanských poraden Prvotní předlužení Projekt Dluhové poradenství Následné Příčiny zadlužování

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 10. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s dluhy, které již není schopen splácet Profesní poradci se ve své praxi setkávají s různými typy uživatelů. Základním cílem tohoto osvědčeného

Více

GE Money Bank. Žádost o změnu produktu. Údaje o klientovi: Údaje o úvěru: číslo úvěru: HY. Zástupce klientů

GE Money Bank. Žádost o změnu produktu. Údaje o klientovi: Údaje o úvěru: číslo úvěru: HY. Zástupce klientů Žádost o změnu produktu Údaje o klientovi: Titul, jméno a příjmení Mobilní telefon E-mail Zástupce klientů číslo úvěru: HY Údaje o úvěru: Typ úvěru Varianta splácení úvěru Platnost úrokové sazby (fixace)

Více

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o Cpjn 202/2005 S t a n o v i s k o občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. dubna 2006 k rozhodování soudů ve věcech úroků z prodlení, požadovaných a přiznávaných

Více

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí Porušení smlouvy Klient potřebuje vědět, že může začít jednat s věřiteli ještě před tím, než dojde k porušení smlouvy. Čím dříve se věřitel dozví, že nedostane

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. února 2009 www.peterkapartners.com Co byste jako

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

závazkové a insolvenční právo

závazkové a insolvenční právo Modul E Právo v souvislostech závazkové a insolvenční právo (2011) David Hozman, Jana Tvrdková, Jan Štýs www.tvrdkova.cz ocenění věcných břemen nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2001, sp. zn. I. ÚS 450/99

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha, Fakulta Vysoká škola ekonomická podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky Nová teorie ekonomiky

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Pokyny k vyplnění formuláře přihlášky pohledávky

Pokyny k vyplnění formuláře přihlášky pohledávky Pokyny k vyplnění formuláře přihlášky pohledávky Přihláška se podává dvojmo. Jednou přihláškou je možné přihlásit i více pohledávek. Přihláška pohledávky se skládá z úvodní strany, vložených stran a závěrečné

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více