Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah"

Transkript

1 Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Právní vzdělávání

3 Vysvětlení právních pojmů Advokát a právní zastoupení Advokát je profesionální právní zástupce. Advokát je právnicky vzdělaná osoba, která se zabývá soustavným poskytováním právních služeb jiným fyzickým či právnickým osobám, a to zpravidla za úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí zejména zastupování v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajoba v trestních řízeních, poskytování právních rad, sepisování listin a zpracování právních rozborů. Podstatným rysem advokáta je jeho nezávislost (na státu, jakož i jiných subjektech) a vázanost příkazy klienta, nejsou-li v rozporu s právními či stavovskými předpisy. Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta, přičemž musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.

4 Vysvětlení právních pojmů Advokát a právní zastoupení Advokáti jsou ze zákona členy advokátní komory a je zakázáno, aby právní služby soustavně a za úplatu poskytovali právníci, stojící mimo advokátní komoru. Advokátem může být pouze osoba zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory. Do seznamu Komora zapíše na základě písemné žádosti každého, který splňuje následující podmínky: a) Má plnou způsobilost k právním úkonům b) Je bezúhonný

5 c) Získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice d) Vykonával po dobu alespoň 3 let právní praxi jako advokátní koncipient e) Složil advokátskou zkoušku f) Složil do rukou předsedy Komory slib

6 g) Dostane-li se člověk před soud, zejména pokud se jako žalovaný musí hájit, je lépe, pokud ho zastupuje advokát. Každý sice může svá práva hájit sám, popř. jej může v jednotlivém případě zastoupit i tzv. obecný zástupce, ne vždy se to ale vyplatí. O úspěchu či neúspěchu v soudním sporu totiž rozhoduje do značné míry i kvalita právního zastoupení. Právní řád je plný různých lhůt či institutů, jejichž promeškání či opomenutí může mít nedozírné následky na výsledek sporu a je proto obecně velmi vhodné přijít za advokátem, tedy osobou profesně kvalifikovanou, konsultovat svůj problém již při náznaku prvních potíží, protože ačkoliv je advokát jako ostatně každá jiná profese za svou práci placen, může dlužníkovi díky svým odborným znalostem podstatnou částku peněz ušetřit.

7 Aktiva Aktiva = peníze ve vaší kapse. Aktiva jsou účetním pojmem. Aktiva vyjadřují majetek, tzn. hospodářské prostředky hmotné a peněžní, jako např. hotové peníze, cenné papíry, zásoby zboží, pohledávky, autorská práva a licence, pozemky a jiný movitý, nemovitý majetek. Aktivem nazýváme něčí jmění vůbec. Aktivum je to, co přináší do našich kapes peníze. Odečteme-li od aktiv neboli aktivního jmění pasiva neboli sumu dluhů, závazků a povinností vyjádřených v penězích, zbývá nám tzv. čisté jmění (vlastní kapitál).

8 Aktiva Naše příjmy můžeme rozdělit do dvou kategorií. Pokud jste dnes v zaměstnání, máte tzv. pracovní příjem. Pokud jste si vytvořili dostatečné množství aktiv, jste finančně inteligentní, docílili jste tzv. pasivní příjem. Oba příjmy se přitom navzájem nevylučují. Díky pasivnímu příjmu získáváte peníze bez práce jen tím, že máte dostatek aktiv, dokážete vhodně investovat a bohatnete automaticky.

9 Asociace občanských poraden Asociace občanských poraden je sdružením občanských poraden, které poskytují bezplatně své služby všem, kteří se na ně obrátí a to nezávisle, důvěrně, odborně a nestranně v 18-ti právních oblastech, jakými jsou např. ochrana spotřebitele, sociální dávky, pojištění, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a usilují o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy.

10 Asociace občanských poraden K tomu občanské poradny realizují konkrétní projekty. Asociace občanských poraden působí v ČR od roku 1998, resp Nyní sdružuje 39 občanských poraden v 56 místech ČR. Ročně zodpoví téměř na 50 tisíc dotazů. Občanské poradny poskytují rovněž poradenství v rámci finanční a rozpočtové problematiky, ať jde o dlužníka nebo věřitele, informují o riziku spojeném se zadlužením.

11 Bankrot Určitě se může stát, že nastane situace, kdy není možné splácet závazky a vznikají tedy dluhy. K vymáhání pohledávek věřitelům slouží především exekuční řízení. Může se však jistě stát, že z majetku dlužníka nebude možné ani exekucí uspokojit splatné pohledávky všech věřitelů. Pak jde o situaci, kdy se většinou dlužník ocitá v úpadku. Obecně platí, že řešit nesplněné závazkové vztahy mezi více věřiteli a dlužníkem je snazší a zpravidla kratší záležitostí, než strpět více exekucí na majetek dlužníka. Navíc, bude-li dlužník spolupracovat od počátku se svými věřiteli a snažit se dojít s nimi k dohodě, zvyšují se šance na nelikvidační způsob řešení úpadku a také na jeho překonání.

12 Bankrot Na takové případy pamatuje Insolvenční zákon (zákon č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení). Platební neschopnost, tzn. situace, kdy má dlužník více věřitelů a peněžité dluhy po splatnosti delší než třicet dnů a tyto dluhy není schopen plnit, nazýváme úpadkem. Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osoboupodnikatelem, může být v úpadku také pro předlužení, tj. má-li více věřitelů a souhrn všech jeho závazků převyšuje souhrn jeho majetku. Pokud lze předpokládat hrozící úpadek a to z jakýchkoliv příčin, je vhodné jednat neprodleně s věřiteli, radit se s finančními poradnami, poradnami zabývajícími se pomocí občanům při hrozící platební neschopnosti.

13 Cena Cena (ekonomicky) je směnná hodnota statku, služby, tj. protihodnota potřebná pro získání zboží nebo služby ve směně. Obvykle se vyjadřuje peněžitou částkou, kterou je třeba při získání zboží (služeb) zaplatit za jednotku množství. Jinými slovy je to peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží (výrobků, výkonů, prací a služeb) nebo vytvořená pro oceňování zboží, majetku a majetkových práv k jiným účelům. Přesnou definici bychom našli v zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách.

14 Cena Ceny, které běžně známe např. z obchodů, jsou ceny tržní. Tržní cena - cena, která vzniká na trhu při aktuálním vztahu nabídky (např. výrobců, obchodníků) a poptávky (zákazníků, pro které cena vyjadřuje užitek). V zásadě platí, že je-li tržní cena příliš vysoká, pak výrobci chtějí prodat co nejvíce výrobků a proto více vyrábějí, ale spotřebitelé málo nakupují. Důsledkem je přebytek zboží. Aby se zbavili přebytku zboží ve skladech, je nutno cenu zboží snížit.

15 Cena Opačná situace nastává, je-li cena příliš nízká, pak poptávka (zájem zákazníků) převyšuje nabídku (nabídka výrobků). Chtějí-li potom zákazníci svoji poptávku uspokojit, musí zaplatit více (dojde ke zvýšení cen). Ovšem stavu rovnováhy se dosahuje jen výjimečně a krátkodobě. Z předchozí obecné informace vyplývá, že cena je klíčová informace pro realizaci obchodu. Cena zboží z pohledu výrobce či obchodníka musí být taková, aby pokryla jeho náklady, daně, které odvede státu (nejčastěji daň z přidané hodnoty) a jeho zisk. Toto všechno musí zákazník uhradit jako cenu konkrétního zboží.

16 Dluh Dluh (ekonomicky) Dluh spočívá v povinnosti něco dát (například vrátit půjčenou věc nebo peníze) nebo něco konat (například obstarat prodej věci) anebo v povinnosti něčeho se zdržet (například převodu nemovitosti bez souhlasu věřitele) či něco snášet (například dohodnuté srážky ze mzdy za účelem uspokojení pohledávky věřitele).

17 Dluh Je třeba si uvědomit, že předcházející se nemusí týkat pouze přímého dluhu, nýbrž i případných spoludlužníků či ručitelů, po kterých v zákonem stanovených případech může věřitel rovněž požadovat ujednané plnění, a ti tak nastupují na místo dlužníka zejména v případech, kdy dlužník není schopen hradit své závazky.

18 Dluhová spirála Dluhová spirála je stav, kdy neuvážené zadlužování může vést až k neschopnosti splácet své závazky zejména poté, kdy splatnost jednoho závazku je řešena zřízením druhého závazku (úvěru). Okamžitý užitek z rychlé půjčky či spotřebitelského úvěru je sice lákavý, ale z dlouhodobého hlediska je jejich dopad na finanční budoucnost permanentních dlužníků drtivý. Neuvážené zadlužování může vést až k dluhové spirále, přerůst v sérii exekučních řízení nebo v osobní bankrot.

19 Dlužník Dlužník (ekonomicky) účastník závazkového právního vztahu, který je povinen plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli. Povinnost dlužníka něco plnit se nazývá závazek nebo též dluh. Dluh spočívá v povinnosti něco dát (například vrátit půjčenou věc nebo peníze) nebo něco konat (například obstarat prodej věci) anebo v povinnosti něčeho se zdržet (například převodu nemovitosti bez souhlasu věřitele) či něco snášet (například dohodnuté srážky ze mzdy za účelem uspokojení pohledávky věřitele).

20 Exekuce Exekuce je zákonem stanovený postup, kterým se vynucuje rozhodnutí, jež nebylo splněno dobrovolně ve stanovené lhůtě. Předpokladem exekuce je exekuční titul. Exekuční řízení je potom řízení podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, přičemž toto řízení je prováděno soudními exekutory, příp. zaměstnanci příslušného exekutorského úřadu.

21 Exekuce Exekuce je různě upravena pro různé druhy řízení. Mezi způsoby provedení exekuce, ukládá-li exekuční titul zaplacení peněžité částky, patří: srážky ze mzdy, příp. srážky z jiných příjmů, přikázání pohledávky, zejména příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, prodej movitých věcí a nemovitostí, jiné způsoby stanovené občanským soudním řádem.

22 Exekuční titul Exekuční titul je jakékoli pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, rozhodnutí vydané v rozhodčím řízení, notářský či exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, u drobných živnostníků také platební výměry či výkazy nedoplatků ve věcech daní, poplatků a pojištění. Exekuční titul pak musí věřiteli přiznávat nějaké právo proti dlužníku, tedy nejčastěji je to dlužníkova povinnost uhradit dlužnou částku a její příslušenství. Má-li povinnost splnit více dlužníků a jde-li o dělitelné plnění, platí, že povinnosti, nestanoví-li exekuční titul jinak, jsou zavázáni splnit všichni rovným dílem.

23 Exekuční titul Jestliže je však to, co ukládá exekuční titul dlužníku, vázáno na splnění podmínky nebo na splnění vzájemné povinnosti věřitele, lze nařídit exekuci jen, prokáže-li věřitel, že se podmínka splnila nebo že sám svou vzájemnou povinnost vůči dlužníku již splnil, popřípadě je připraven ji splnit. Ve většině případů více dlužníků je však plnění nedělitelné a v exekučním titulu označeno tak, že všichni dlužníci jsou povinni splnit dluh společně a nerozdílně. Věřitel si ale může vybrat i jen jednoho z dlužníků a proti němu vést exekuci.

24 Finanční arbitr Finanční arbitr České republiky je institut zřízený zákonem č.229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Jedná se o zvláštní orgán pro mimosoudní vyrovnávání sporů, které mohou vzniknout mezi poskytovateli služeb platebního styku a jejich klienty nebo mezi vydavateli a uživateli elektronických platebních prostředků. Finanční arbitr byl ustanoven v rámci harmonizace práva České republiky se zeměmi Evropské unie. Důležitým prvkem činnosti finančního arbitra je jeho otevřenost vůči veřejnosti.

25 Finanční arbitr S tím souvisí i preventivní činnost tohoto institutu, který jednak může přímo upozorňovat příslušné instituce na vady v jejich činnosti, jednak může při přetrvávání nedostatků upozornit orgán dohledu. Arbitr vykonává svou funkci nezávisle a nestranně a musí se zdržet všeho jednání, které by mohlo budit pochybnosti o jeho nepodjatosti. Finanční arbitr a jeho zástupce jsou fyzickými osobami s postavením veřejného činitele. Za výkon funkce odpovídá arbitr Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

26 Finanční arbitr Arbitr je ve zkratce pravomocný řešit spory mezi: osobami, které provádějí převody peněžních prostředků (tzv. převádějící instituce, např. banky) a jejich klienty, osobami, které vydávají elektronické platební prostředky a držiteli elektronických platebních prostředků při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků.

27 Finanční gramotnost Do pojmu Finanční gramotnost zahrnujeme soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan je pak ten, který se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

28 Finanční gramotnost Prakticky to znamená, že finančně gramotný občan je ten, který dokáže kompetentně spravovat své peněžní prostředky na běžném účtu hotovostními a bezhotovostními transakcemi, využívat platební nástroje, nezbytně rozumí cenovým mechanismům a inflaci, je schopen vést a spravovat rodinný rozpočet, stanovovat finanční cíle a je schopen zvládat různé životní situace z finančního hlediska.

29 Finanční krize Finanční krize lze stručně charakterizovat, jako nedostatek finančních prostředků. Projevuje se poklesem výroby, nevyužíváním ekonomických možností, růstem nezaměstnanosti, narušením peněžně úvěrových a finančně měnových vztahů. Finanční krize má tedy přímé či nepřímé dopady na všechny sektory lidské činnosti.

30 Finanční krize Globalizovaná ekonomika je na všech úrovních propojená, což v období prosperity přináší mnoho výhod a růst životní úrovně, nevýhodou globalizace ekonomik je však skutečnost, že krize v jedné z nich může rychle zachvátit zahraniční trhy a postihnout národní ekonomiky jednotlivých zemí.

31 Finanční krize K řešení finanční krize existuje několik zásadních rad: Chraňte své úspory, máte-li našetřeno více, hrozba inflace nutí část prostředků investovat. Přezkoumejte rizika, kdy včasné přezkoumání rizik je často levnější než řešení na poslední chvíli. Snižte své závazky a pohledávky, hlídejte si tok vlastních peněz tak, abyste se nedostali do dluhů a mohli splácet své závazky. Omezte na minimum své postradatelné osobní a rodinné náklady. Nakupujte s rozumem, dobře si rozmyslete každou investici

32 Hypotéka americká Hypotéka americká je neúčelová, nebo-li tzv. americká hypotéka je neúčelová hypotéka při které neexistuje povinnost určovat účel, ke kterému se hypotéka užívá. Americká hypotéka se užívá zejména tam, kde spotřebitel, na rozdíl od spotřebitelského úvěru, vyžaduje vyšší finanční částku (řádově až v miliónech korun) s delší dobou splácení (nejčastěji až na 20 let). Možnost sjednat americkou hypotéku je požadavek zajištění zástavním právem k nemovitosti ve výlučném vlastnictví žadatele. Výše nabídnutého úvěru se zpravidla pohybuje ve výši 70% odhadní ceny zastavené nemovitosti.

33 Hypotéka Hypotéka v překladu znamená podklad, podložení, zástava nemovitostí, která umožňuje věřiteli, aby z exekučního prodeje nemovitosti kryl přednostně před ostatními věřiteli svou pohledávku, jestliže dlužník ve stanovené lhůtě nezaplatí dluh s úroky. Hypotéka se vyvinula již v antickém Řecku jako forma zajištění půjček, rozšířila se v souvislosti s pozemkovým úvěrem. Hypotéka je základem hypotečního úvěru. Hypotéku tedy můžeme chápat jako dlouhodobý úvěr k pořízení vlastnímu bydlení. Může být jako účelový hypoteční úvěr anebo jako neúčelový hypoteční úvěr (tzv. americká hypotéka).

34 Hypotéka Účelové hypoteční úvěry, jsou takové, které jsou poskytnuty jen na účely uvedené v úvěrové smlouvě, tj. nejčastěji na nákup nemovitosti, kterou klient může (ale nemusí) mít v osobním vlastnictví. Výhodou účelové hypotéky je, že částku zaplacenou na úrocích z účelového hypotečního úvěru lze každý rok odečíst od základu daně z příjmu, a to až do určité výše stanovené v zákoně.

35 Hypotéka Neúčelové hypoteční úvěry - americké hypotéky jsou ty, které nemají z hlediska použití zapůjčených prostředků žádná omezení. Záleží jen na klientovi, na co prostředky z úvěru použije. Výhodou je možnost získat velkou sumu peněz (i miliony) na nákup libovolného zboží a delší dobu splatnosti. Nevýhodou amerických hypoték je nutnost ručení za úvěr nemovitostí.

36 Inflace Inflace je makroekonomický jev, který je poruchou ekonomiky a projevuje se vzestupem cenové hladiny, tedy průměrné cenové úrovně. Inflace výrazně přispívá k ekonomické nestabilitě, je projevem ekonomické nerovnováhy, zvyšuje míru nejistoty o vývoji ekonomických veličin a snižuje kupní sílu peněz.

37 Inflace Inflace vede ke znehodnocení nesměnitelných bankovek, papírových peněz i peněžních pohledávek, k živelnému zvyšování cen a k poklesu kursu měny vůči zahraničním měnám. Inflace se projevuje v opožďování růstu mezd a sociálních důchodů za růstem životních nákladů. Informace a míře inflace jsou využívány např. pro účely valorizace mezd, důchodů a sociálních příjmů, v neposlední řadě také v souvislosti s nájemními, či jinými smlouvami, v nichž je zakotvena revize finančního plnění v závislosti na vývoji inflace.

38 Insolventní rejstřík Insolvenční rejstřík je veřejně přístupným informačním systémem státní správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti, kdy poskytovaná webová služba (zákon č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení) obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a informace o zahájených insolvenčních řízeních po 1. lednu V insolvenčním rejstříku na internetu najde občan i podnikatel aktuální informace v nejširší možné míře o všech insolvenčních řízeních, jako např.: Veškerá rozhodnutí insolventního soudu vydaná v insolvenčním řízení.

39 Insolventní rejstřík Veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu ohledně dlužníka. Zákonem stanovené informace o insolvenčních správcích. Zákonem stanovené informace o dlužnících. Informace o hlavních řízeních probíhajících v členských státech EU.

40 Insolventní rejstřík Účelem insolvenčního rejstříku: Je zdrojem informací. Je nástrojem doručování většiny soudních rozhodnutí a jiných písemností. Je veřejný a snadno dostupný.

41 Insolvenční řízení Insolvenční řízení - Insolvence (zákon č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení) představuje platební neschopnost dlužníka. Dlužník se nachází v úpadku, pokud má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Soud, u něhož probíhá insolvenční řízení nazýváme insolvenčním soudem.

42 Insolvenční řízení Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení se rozumí: Konkurz; Reorganizace; Oddlužení; Zvláštní způsob řešení úpadku, které stanoví zákon pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů; Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh bude doručen věcně příslušnému soudu. Insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo věřitel, jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

43 Insolvenční zákon Insolvenční zákon (zákon č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení) upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Tento zákon upravuje rovněž oddlužení dlužníka. Dlužník se nachází v úpadku, pokud má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

44 Insolvenční zákon Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže: zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo nesplnil povinnost předložit seznamy, kterou mu uložil insolvenční soud.

45 Insolvenční zákon Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tedy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

46 Rada Kdo, byť i z vědomé nedbalosti, si přivodí předlužení způsobem uvedeným v 256c trestního zákona (zákon č.140/1961 Sb.) dopouští se protiprávního jednání za které může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

47 Lichvářský úrok Lichvářský úrok je pojmem, který vychází z toho, že ten kdo půjčuje peníze, požaduje za půjčení peněz neúměrně vysokou částku (úrok), zneužívajíc přitom něčí tísně, rozumové slabosti, nezkušenosti nebo něčího rozrušení. Toto jsou základní podmínky pro to, aby jednání takových osob mohlo být posuzováno jako trestný čin Lichva podle 253 trestního zákona. Řada lidí na tento lichvářský úrok přistoupí, aniž si uvědomí, že řešení finanční situace, do které se dostali, může být daleko jednodušší, stačí jen vědět kam se obrátit pro pomoc.

48 Minimální mzda Minimální mzda je nejnižší mzda, kterou je zaměstnavatel povinen podle zákona vyplatit zaměstnanci za odvedenou práci. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru. Není důležité, zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou, o hlavní, vedlejší nebo souběžný pracovní poměr. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce. Mzda (plat) nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy se pro tyto účely nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, za práci v noci a za práci ve svátek.

49 Minimální mzda Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí v současnosti Kč za měsíc a od Kč. Výše minimální mzdy je snížena v těchto případech na: 90 % minimální mzdy, jde-li o první pracovní poměr zaměstnance ve věku let, a to po dobu 6 měsíců od vzniku pracovního poměru, 80 % minimální mzdy, jde-li o mladistvého zaměstnance, 75 % minimální mzdy, jestliže zaměstnanec pobírá částečný invalidní důchod 50 % minimální mzdy, jestliže zaměstnanec pobírá invalidní důchod

50 Minimální mzda Rada: Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek, a to bez ohledu na jeho zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonnost, což platí i pro zaměstnance odměňované úkolovou mzdou.

51 Náklady soudního a exekučního řízení Náklady soudního a exekučního řízení jsou náklady, které jsou důsledkem situace, kdy věřitel využívá svého práva podat na dlužníka žalobu. Zde vznikají první náklady pro dlužníka a to náklady na soudní řízení a dále na exekuční řízení, pokud se dlužník neúčastní soudního řízení a nadále nekomunikuje s věřitelem a věřitel se domáhá svého práva na zaplacení dluhu výkonem rozhodnutí exekucí majetku dlužníka. Tyto náklady, které hradí dlužník, v mnoha případech přesahují dlužnou částku.

52 Nebankovní styk Nebankovní sektor Nebankovní sektor zahrnuje finanční instituce, které se zabývají obchody s penězi, nejsou však bankami, tzn. nemají bankovní licenci, kterou uděluje Česká národní banka, nemohou používat ochranný název banka, nemají bankovní dohled a neřídí se ani bankovními pravidly. Na jejich činnost dohlíží Česká obchodní inspekce. Nebankovní instituce se soustřeďují především na spotřebitelské úvěry a na rozdíl od bank nemohou přijímat vklady.

53 Nebankovní styk Nebankovní půjčky Nebankovní půjčky jsou snadno dostupné, jejich poskytovatelé nezkoumají výši příjmu klienta a nenahlíží do úvěrových registrů, aby zkoumali žadatelovu úvěrovou historii. Jsou řešením pro ty zájemce o půjčku, kteří nemají žádné prokazatelné příjmy nebo jim už žádná banka nechce půjčit. Nebankovní instituce ovšem poskytují vzhledem k nižší bonitě klientů a vyššímu riziku nesplácení mnohem dražší půjčky, než bankovní domy.

54 Minimum Nezabavitelné minimum Nezabavitelné minimum životní minimum jsou dva pojmy, se kterými se setkáváme v rámci insolvenčního řízení. Nezabavitelné minimum vychází z životního minima. Životní minimum je minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, která se stanovuje vyhláškou. (pro rok 2009 je to pro jednotlivce 3126,-Kč) a nezabavitelné minimum je složeno z částky životního minima jednotlivce, vyživovaných osob a nezbytných nákladů na bydlení. Toto minimum je odvozeno podle 278 občanského soudního řádu, kdy způsob výpočtu je stanoven nařízením vlády ČR.

55 Co znamená obstavit Obstavit znamená zejména úkon vedoucí k zajištění práva věřitele na majetek dlužníka. Používá se k zajištění majetku peněžních hotovostí na účtech dlužníka u bankovních ústavů, zamezení převodu nemovitostí na katastru nemovitostí a další úkony. Zpravidla nejčastěji je obstavení majetku použito v exekučním řízení, kterým může být i označení věcí v bytě dlužníka. Takto označené věci nesmí být dlužníkem prodány, zastaveny nebo jinak znehodnocena jejich cena.

56 Insolvence Insolvence Každý z nás se může dostat do finančního průšvihu. To samo o sobě není nic špatného, pokud máme snahu věc napravit. Ve finančním průšvihu ale nebýváme nikdy sami: kde je dlužník, musí být i věřitel. Nápravou pak rozhodně není jen to, že nám zase v tobolce bude chrastit aspoň pár drobáků, jde taky a vlastně především o tobolky těch, které jsme do průšvihu stáhli s sebou, těch, od kterých jsme si půjčovali.

57 Insolvence Aby byl dopad našeho nedobrého hospodaření, špatného odhadu sil, nezodpovědnosti nebo třeba jen smůly na věřitele co nejmenší a aby byly jeho (nebo jejich, protože jeden dlužník mívá často mnoho věřitelů) nároky uspokojovány poctivě, je třeba jasných pravidel. To je také jeden z důvodů, proč vznikl (mnoha mýty opředený) zákon č. 182/2006 Sb., známý také jako insolvenční zákon. Insolvenční zákon nabízí řešení dlužníkova úpadku (existujícího, ale také teprve hrozícího) pod dohledem soudu, a to takovým způsobem, aby pohledávky jeho věřitelů byly uspokojeny v co největší míře a pokud možno spravedlivě.

58 Insolvence V insolvenčním řízení jde tedy v první řadě o to zjistit, jestli to je s dlužníkem už tak vážné, že se nachází v úpadku, a pak vybrat nejvhodnější variantu řešení. A potom už jen doufat, že všechno dopadne dobře nebo aspoň co nejmíň zle.

59 Úpadek Někdo má nervy slabší, někdo je má z ocele. Zatímco jeden věřitel by si už kousal nehty a považoval za téměř jisté, že jeho dlužník svým závazkům nedostojí, jiný by se ve stejné situaci ještě ani nezačal strachovat. Proto zákon stanovil bod, po jehož překročení už se dlužníkova situace považuje za úpadek. Podle insolvenčního zákona je dlužník v úpadku, pokud: má víc věřitelů, má současně peněžité závazky třicet dnů po splatnosti a není schopný tyto závazky plnit, je v platební neschopnosti.

60 Úpadek Celkem jasná je první podmínka dlužník má víc věřitelů, pokud má aspoň dva. Splnění této podmínky je pak o to snazší, že Nejvyšší soud považoval tuto podmínku za splněnou i v případě, kdy byla původně jediná pohledávka rozdělena postoupením části pohledávky. To má ovšem háček. Postoupení pohledávky se nesmí odehrát později než šest měsíců před dnem podání insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení.

61 Úpadek Dlužník musí mít dále vůči těmto svým věřitelům závazky už třicet dní po splatnosti. Pokud má jeden věřitel závazky po splatnosti, ale závazky ostatních věřitelů splatné ještě nejsou nebo jsou spláceny včas, o úpadek nejde. Poslední podmínkou pak je, že dlužník je v platební neschopnosti. To tedy znamená, že své závazky nemůže plnit, nikoliv že je plnit nechce.

62 Úpadek Pokud dlužník své závazky plnit nechce, ale byl by je schopný splnit, je třeba je vymáhat běžnou soudní cestou. Insolvenční zákon pak prokázání dlužníkova úpadku usnadňuje, když říká, že se má za to, že dlužník je v platební neschopnosti, pokud: Zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků Neplní své závazky už tři měsíce po splatnosti K uspokojení splatné peněžité pohledávky nepomůže ani výkon rozhodnutí nebo exekuce Insolvenční soud uložil dlužníku, aby předložil seznamy podle 104 odst. 1 insolvenčního zákona, a ten to neudělal

63 Předlužení Předlužení je taky úpadek Právnické osoby nebo fyzické osoby-podnikatelé se dostanou do úpadku také tehdy, pokud jsou předlužené. Podmínkou předlužení je opět to, aby měl dlužník víc věřitelů a pak aby zároveň souhrn jeho závazků převyšoval jeho majetek.

64 Předlužení Insolvenční zákon tady už nevyžaduje, aby šlo o závazky po splatnosti. Na druhou stranu umožňuje situaci dlužníka opticky vylepšit, jelikož je třeba brát rovněž v úvahu další správu dlužníkova majetku a možné další fungování podniku. Jinými slovy to, že má dlužník více věřitelů a závazky větší než majetek, může být částečně kompenzováno dobrým výhledem do budoucna.

65 Úpadek jako Damoklův meč!!! Jak už jsme si řekli, insolvenční zákon nemá řešit pouze úpadek, který už nastal, ale má se vztahovat taky na případy úpadku, který hrozí. Na první pohled to vypadá jako popření výše řečeného o nutnosti věřitelů dokázat, že dlužník je v úpadku, ale není to tak. Návrh na zahájení insolvenčního řízení pro hrozící úpadek totiž může podat pouze dlužník. Je to taková pomocná ruka dlužníkovi, jehož situace se nevyvíjí dobře nebo se spíš už vyvíjí hodně zle, aby společně s věřiteli našel z této krize cestu ven, dříve, než bude pozdě, a to za předem daných pravidel a pod dohledem nestranného soudu.

66 Úpadek jako Damoklův meč!!! O hrozící úpadek se pak bude jednat v těch případech, kdy lze vzhledem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Samotná skutečnost, že insolvenční návrh podává dlužník, ale neznamená, že by dlužník nemusel rovněž vylíčit soudu svou situaci tak, aby soud nabyl dojmu, že se dlužník nachází v úpadku. Nějaké informace mu přece jen dát musí.

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Dopady zadlužování na současnou populaci

Dopady zadlužování na současnou populaci 1 Dopady zadlužování na současnou populaci David Stolař, DiS. Bakalářská práce 2013 Abstrakt Dopady zadlužování na současnou populaci Tato práce se zabývá problematikou zadlužování dnešní populace.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním

Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním onemocněním vydalo občanské sdružení Péče o duševní zdraví Tato aktivita je hrazena z Krajského projektu prevence kriminality na rok 2011 a z rozpočtu

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanč gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikač standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) 1. A. Peze A. 1 Formy peněz Hotovost a bezhotovost

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více