Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 888 Procedurální záležitosti zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jaromír Spáčil, Mgr. Lydie Lindáková a MUDr. Radek Sušil. zvolilo ověřovatele zápisu 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne , a to: pana Mgr. Romana Hamruse a Ing. Lukáše Raszyka. schválilo program 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne , včetně těchto změn: Doplněné materiály: doplnění programu č. 2 - Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj. doplnění programu č. 3 - Ústní informativní zpráva k dokumentaci E.I.A. k záměru KIC - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. 889 Oznámení, které učinil člen ZM Mgr. Petr Juras o střetu zájmu ve věci Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj, rozhodnutí o jeho vyloučení z projednávání a rozhodování v této věci Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších vzalo na vědomí oznámení, které učinil člen ZM Mgr. Petr Juras o střetu zájmu ve věci Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Usnesení: 1 / 31

2 vyloučit Mgr. Petra Jurase z projednávání a rozhodování ve věci Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj. 890 Vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne vzalo na vědomí vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne Termíny konání schůzí RM a zasedání ZM na rok 2010 vzalo na vědomí termíny konání schůzí Rady města Karviné na rok 2010, a to: , , , , , , , , , , , 22.06:, , , , a schválit termíny konání zasedání Zastupitelstva města Karviné na rok 2010, a to: , , , , a Usnesení: 2 / 31

3 892 Poskytnutí daru do Zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje na výstavbu základových desek pro povodňové domky v obcích Kunín, Jeseník nad Odrou a Životice u Nového Jičína Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších poskytnout finanční dar ve výši Kč ,-- (slovy: Třistašedesáttisíc korun českých) do Zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje na výstavbu základových desek pro nové domy v oblastech postižených povodněmi v roce 2009 v obcích Kunín, Jeseník nad Odrou a Životice u Nového Jičína. 893 Poskytnutí peněžitého daru z Fondu primátora města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 270/2009/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout peněžitý dar z Fondu primátora města Karviné ve výši Kč ,-- (slovy: Sedmdesáttisíc korun českých) Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ , IČ: , za účelem vybudování základových desek pro nové domy v obcích Kunín, Jeseník nad Odrou a Životice u Nového Jičína. 894 Peněžitý dar z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 271/2009/ZM Určeno: vedoucí OŽP Termín: poskytnout peněžitý dar z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ , IČ: , ve výši Kč ,-- (slovy: Sedmdesáttisíc korun českých), za účelem vybudování základových desek pro nové domy v obcích Kunín, Jeseník nad Odrou a Životice u Nového Jičína. Usnesení: 3 / 31

4 895 Dotace z Fondu primátora města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 272/2009/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout dotaci z Fondu primátora města Karviné občanskému sdružení Futsal Karviná, Slovenská 2882, Karviná-Hranice, IČ: , ve výši Kč ,-- (slovy: Jednostotisíc korun českých). 896 Poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 273/2009/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč ,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých) Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci, Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj, IČ , na pořízení echokardiografické sondy pro kardiologickou ambulanci. 897 Poskytnutí finančního příspěvku Karvinské hornické nemocnici, a.s. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 274/2009/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč ,-- (slovy: Dvěstědevadesátdevěttisícšestsetpadesátjedna koruna Usnesení: 4 / 31

5 česká) Karvinské hornické nemocnici, a.s., Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové Město, IČ na pořízení bifázického defibrilátoru ZOLL Msérie pro jednotku intezivní péče oddělení chirurgie páteře. 898 Vyčlenění finančních prostředků pro Svazek měst a obcí okresu Karviná na spolufinancování realizace projektu Cyklotrasa Raciborz Krzyzanowice - Chotěbuz podél řeky Olše i Odry" v období schválilo vyčlenění finančních prostředků pro Svazek měst a obcí okresu Karviná k zabezpečení spolufinancování způsobilých výdajů projektu Cyklotrasa Raciborz - Krzyzanowice - Chotěbuz podél řeky Olše i Odry" v období ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací z Evropského fondu regionálního rozvoje a 100 % nezpůsobilých výdajů karvinské části projektu. Podíl Karviné na celkových nákladech na realizaci projektu činí EUR ,-- (slovy: Jedenmiliónjednostopadesáttřitisícetřistaosmdesátpět eur), tj. Kč ,-- včetně 19 % DPH (slovy: Dvacetdevětmilionůdevětsetosmdesátosmtisíc korun českých). V rámci programu se očekává podpora ve výši 90% dotace na způsobilé výdaje, tzn., že město Karviná se bude na projektu podílet částkou EUR ,50 (slovy: Jednostopatnácttisíctřistatřicetosm eur 50/100), tj. Kč ,-- včetně 19 % DPH (slovy: Dvamiliónydevětsetdevadesátosmtisícosmset korun českých). 899 Převod domu č.p. 49, ulice Karola Śliwky, Karviná-Fryštát a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 49, ulice Karola Śliwky, Karviná-Fryštát, včetně pozemků parc.č. 140/43 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 140/44 (ostatní plocha), parc.č. 140/100 (ostatní plocha), parc.č. 140/101 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Śliwky 49, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2367, se sídlem Karviná, Fryštát, Karola Śliwky 49/8b, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Dvanáctmiliónůjednostotřicetosmtisícdevětset korun českých). 900 Převod domu č.p. 649, ul. V Aleji, Karviná-Ráj Usnesení: 5 / 31

6 a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 649, ulice V Aleji, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/100 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/560 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo V Aleji 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2382, se sídlem Karviná, Ráj, V Aleji 649/33, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónypětsetpěttisícosmset korun českých). 901 Převod domu č.p. 650, ul. Sovova, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 650, ulice Sovova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/101 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/559 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Sovova 650, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2368, se sídlem Karviná, Ráj, Sovova 650/1a, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónypětsetsedmdesátšesttisícčtyřista korun českých). 902 Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 458 a č.p. 459, ul. V Aleji, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést jednotky v domě č.p. sestávajícím se z č.p. 458 a č.p. 459, ulice V Aleji, Karviná-Ráj, včetně alikvotního podílu na společných částech domu a pozemcích parc. č. 529/84 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 529/83 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Ráj, stávajícím řádným nájemcům, kteří mají ke dni schválení uzavřenou platnou nájemní smlouvu a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Usnesení: 6 / 31

7 903 Převod domu sestávajícího se z č.p. 678, č.p. 679, č.p. 680 a č.p. 681, ul. Horova, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 678, č.p. 679, č.p. 680 a č.p. 681, ulice Horova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/43 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/660 (ostatní plocha), parc. č. 501/661 (ostatní plocha), parc. č. 501/44 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č 501/662 (ostatní plocha), parc. č. 501/659 (ostatní plocha), parc. č. 501/45 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/663 (ostatní plocha), parc. č. 501/658 (ostatní plocha), parc. č. 501/46 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/664 (ostatní plocha), parc. č. 501/651 (ostatní plocha) a parc. č. 501/657 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo HOROVKA , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2372, se sídlem Karviná, Ráj, Horova 681/9, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestmiliónůšestsetčtyřicetdevěttisícpětset korun českých). 904 Převod domu sestávajícího se z č.p. 696 a č.p. 697, ul. Borovského, Karviná-Ráj předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 696 a č.p. 697, ulice Borovského, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/5 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo BOROVAN 6-7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2374, se sídlem Karviná, Ráj, Borovského 696/56, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónypětsetdvacetpěttisíctřista korun českých). 905 Převod domu sestávajícího se z č.p. 730, č.p. 731 a č.p. 732, ul. U Lesa, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 730, č.p. 731 a č.p. 732, ulice U Lesa, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc.č. 501/196 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/721 (ostatní plocha), parc. č. 501/722 (ostatní plocha), parc. č. 501/197 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/723 (ostatní plocha), parc. č. 501/725 (ostatní plocha), parc. č. 501/198 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/724 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo U Lesa , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2370, se sídlem Karviná, Ráj, U Lesa 731/3, IČ: , za cenu Kč ,-- Usnesení: 7 / 31

8 (slovy: Čtyřimiliónyšestsetdevadesátdevěttisícšestset korun českých). 906 Převod domu č.p. 869, ulice U Lesa, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 869, ulice U Lesa, Karviná-Ráj, včetně pozemku parc.č. 501/337 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo U Lesa 34b, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2379, se sídlem Karviná, Ráj, U Lesa 869/34b, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Devětmiliónůdevětsetdvacettisícdevětset korun českých). 907 Převod domu č.p. 870, ulice U Lesa, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 870, ulice U Lesa, Karviná-Ráj, včetně pozemku parc.č. 501/334 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo U Lesa 870, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2389, se sídlem Karviná, Ráj, U Lesa 870/34c, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Desetmiliónůtřistačtyřicettřitisícečtyřista korun českých). 908 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2131, č.p a č.p. 2133, ul. Na Kopci, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2131, č.p a č.p. 2133, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc. č. 1624/100 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/99 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 1624/98 Usnesení: 8 / 31

9 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Na Kopci , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2371, se sídlem Karviná, Mizerov, Na Kopci 2132/57, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónytřistadevadesátčtyřitisícečtyřista korun českých). 909 Převod domu č.p. 2155, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2155, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc.č. 1624/4 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Čtyři duby, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2380, se sídlem Karviná, Mizerov, Na Kopci 2155/64, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Jedenmiliónšestsettřicetosmtisíctřista korun českých). 910 Převod domu č.p. 2152, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2152, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc.č. 1624/8 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo U Poutní, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2378, se sídlem Karviná, Mizerov, Na Kopci 2152/58, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Dvamiliónyjednostoosmdesátdvatisíceosmset korun českých). 911 Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 2163, č.p. 2164, č.p a č.p. 2166, ul. Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví Usnesení: 9 / 31

10 převést jednotky v domě sestávajícím se z č.p. 2163, č.p. 2164, č.p a č.p. 2166, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov včetně alikvotního podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. 1624/175 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/176 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/177 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/178 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním území Karviná-město, stávajícím řádným nájemcům, kteří mají ke dni schválení uzavřenou platnou nájemní smlouvu a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 912 Převod domu sestávajícího se z č.p a č.p. 2202, ulice Stavbařů, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p a č.p. 2202, ulice Stavbařů, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1624/166 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1624/165 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Stavbařů 2201/2202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2381, se sídlem Karviná, Mizerov, Stavbařů 2202/34, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Dvamiliónyjednostotřicetjednatisíctřista korun českých). 913 Převod domu sestávajícího se z č.p a č.p. 2205, ulice tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p a č.p. 2205, ulice tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1624/266 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1624/267 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Těreškovové , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2363, se sídlem Karviná, Mizerov, tř. Těreškovové 2204/44, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónysedmsetsedmdesátdevěttisícjednosto korun českých). Usnesení: 10 / 31

11 914 Převod domu č.p. 2211, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2211, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc.č. 1624/198 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Jaroš 2211, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2373, se sídlem Karviná, Mizerov, Kpt. Jaroše 2211/2, PSČ 73401, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Sedmmiliónůpětsetdevatenácttisícpětset korun českých). 915 Převod domu č.p. 2212, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2212, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc.č. 1624/199 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Čajkovského 2212, bytové družstvo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2358, se sídlem Karviná, Mizerov, Čajkovského 2212/8, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Sedmmiliónůdvěstěšedesátjednatisícjednosto korun českých). 916 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2254, č.p. 2255, č.p a č.p. 2257, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2254, č.p. 2255, č.p a č.p. 2257, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1624/308 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/309 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/310 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1624/311 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Těreškovové , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2377, se sídlem Karviná, Mizerov, tř. Těreškovové 2256/13, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Sedmmiliónůsedmsettřicettřitisícesedmset korun českých). Usnesení: 11 / 31

12 917 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2271, č.p a č.p. 2273, ul. tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2271, č.p a č.p. 2273, ulice tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1624/275 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/276 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1624/277 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Těreškovové , bytové družstvo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2366, se sídlem Karviná, Mizerov, tř. Těreškovové 2273/47, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónyšestsetsedmdesátčtyřitisícejednosto korun českých). 918 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2341, č.p. 2342, č.p. 2343, č.p a č.p. 2345, ul. Centrum, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2341, č.p. 2342, č.p. 2343, č.p a č.p. 2345, ulice Centrum, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1624/320 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/319 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/318 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/317 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1624/316 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Karviná Centrum, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2362, se sídlem Karviná, Centrum 2343, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestnáctmiliónůpětsetpěttisícpětset korun českých). 919 Převod domu č.p. 2361, ulice Studentská, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2361, ulice Studentská, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc.č. 1105/89 (zastavěná plocha a Usnesení: 12 / 31

13 nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Studentská 2361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2383, se sídlem Karviná, Mizerov, Studentská 2361/14, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třináctmiliónůosmsetosmtisícšestset korun českých). 920 Převod domu č.p. 2363, ulice Studentská, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2363, ulice Studentská, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1105/78 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1105/77 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Pohoda 2363, bytové družstvo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2369, se sídlem Karviná, Mizerov, Studentská 2363/16, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Jedenáctmiliónůšestsetčtyřicetdvatisícejednosto korun českých). 921 Převod domu č.p. 2801, ulice Žižkova, Karviná-Hranice a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2801, ulice Žižkova, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc.č. 2417/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 2417/141 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Žižkova 2801, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2375, se sídlem Karviná, Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtrnáctmiliónůpětsetčtyřitisícečtyřista korun českých). 922 Převod jednotek v domě č.p. 2833, ul. Einsteinova, Karviná-Hranice a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví Usnesení: 13 / 31

14 převést jednotky v domě č.p. 2833, ulice Einsteinova, Karviná-Hranice, včetně alikvotního podílu na společných částech domu a pozemcích parc. č. 2715/26 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2417/139 (ostatní plocha) a parc.č. 2417/140 (ostatní plocha) v katastrálním území Karviná-město, stávajícím řádným nájemcům, kteří mají ke dni schválení uzavřenou platnou nájemní smlouvu a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 923 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2882, č.p. 2883, č.p. 2884, č.p. 2885, č.p. 2886, č.p. 2887, č.p. 2888, č.p a č.p. 2890, ul. Slovenská, Karviná-Hranice a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2882, č.p. 2883, č.p. 2884, č.p. 2885, č.p. 2886, č.p. 2887, č.p. 2888, č.p a č.p. 2890, ulice Slovenská, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2715/83 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/84 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/85 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/86 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/87 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/88 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/89 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/90 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/91 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/270 (ostatní plocha), parc. č. 2715/271 (ostatní plocha), parc. č. 2715/272 (ostatní plocha), parc. č. 2715/273 (ostatní plocha), parc. č. 2715/274 (ostatní plocha), parc. č. 2715/275 (ostatní plocha), parc. č. 2715/276 (ostatní plocha), parc. č. 2715/277 (ostatní plocha), parc. č. 2715/278 (ostatní plocha), parc. č. 2715/279 (ostatní plocha), parc. č. 2715/280 (ostatní plocha), parc. č. 2715/281 (ostatní plocha), parc. č. 2715/282 (ostatní plocha), parc. č. 2715/283 (ostatní plocha), parc. č. 2715/284 (ostatní plocha), parc. č. 2715/285 (ostatní plocha), parc. č. 2715/286 (ostatní plocha), parc. č. 2715/287 (ostatní plocha), parc. č. 2715/482 (ostatní plocha), parc. č. 2715/483 (ostatní plocha), parc. č. 2715/484 (ostatní plocha), parc. č. 2715/485 (ostatní plocha), parc. č. 2715/486 (ostatní plocha), parc. č. 2715/487 (ostatní plocha), parc. č. 2715/488 (ostatní plocha), parc. č. 2715/489 (ostatní plocha), parc. č. 2715/490 (ostatní plocha), parc. č. 2715/491 (ostatní plocha), parc. č. 2715/492 (ostatní plocha), parc. č. 2715/493 (ostatní plocha), parc. č. 2715/494 (ostatní plocha), parc. č. 2715/495 (ostatní plocha), parc. č. 2715/496 (ostatní plocha), parc. č. 2715/497 (ostatní plocha), parc. č. 2715/498 (ostatní plocha), parc. č. 2715/499 (ostatní plocha), parc. č. 2715/500 (ostatní plocha), parc. č. 2715/501 (ostatní plocha), parc. č. 2715/502 (ostatní plocha), parc. č. 2715/503 (ostatní plocha), parc. č. 2715/504 (ostatní plocha), parc. č. 2715/505 (ostatní plocha), parc. č. 2715/506 (ostatní plocha), parc. č. 2715/507 (ostatní plocha), parc. č. 2715/508 (ostatní plocha), parc. č. 2715/509 (ostatní plocha), parc. č. 2715/510 (ostatní plocha), parc. č. 2715/511 (ostatní plocha), parc. č. 2715/512 (ostatní plocha), parc. č. 2715/513 (ostatní plocha), parc. č. 2715/514 (ostatní plocha), a parc. č. 2715/515 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové Družstvo Slovenská 2009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2384, se sídlem Karviná, Hranice, Slovenská 2886/10, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřicetmiliónůosmsetčtrnácttisícšestset korun českých). 924 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2930, č.p a č.p. 2932, ul. Čsl. armády, Karviná-Hranice Usnesení: 14 / 31

15 a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2930, č.p a č.p. 2932, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2715/114, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2715/113, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2715/112, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2715/473, ostatní plocha, parc. č. 2715/472, ostatní plocha, parc. č. 2715/471, ostatní plocha, parc. č. 2715/470, ostatní plocha, parc. č. 2715/469, ostatní plocha, parc. č. 2715/468, ostatní plocha, parc. č. 2715/467, ostatní plocha, parc. č. 2715/176, ostatní plocha, parc. č. 2715/175, ostatní plocha a parc. č. 2715/174, ostatní plocha vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo ČSA , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2385, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2931/27, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestnáctmiliónůosmdesátčtyřitisícedvěstě korun českých). 925 Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 2962, č.p a č.p. 2964, ul. Rudé armády, Karviná-Hranice a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést jednotky v domě sestávajícím se z č.p. 2962, č.p a č.p ulice Rudé armády, Karviná-Hranice, včetně alikvotního podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. 2710/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2710/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2710/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2710/17 (ostatní plocha), parc.č. 2710/18 (ostatní plocha), parc.č. 2710/19 (ostatní plocha), parc.č. 2710/20 (ostatní plocha), parc.č. 2710/21 (ostatní plocha), parc.č. 2710/22 (ostatní plocha), parc.č. 2710/23 (ostatní plocha), parc.č. 2710/24 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Karviná-město, stávajícím řádným nájemcům, kteří mají ke dni schválení uzavřenou platnou nájemní smlouvu a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 926 Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést jednotky v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ulice Ciolkovského, Karviná-Ráj, včetně alikvotního podílu na společných částech domu a pozemcích parc. č. 529/62 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 529/63 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Ráj, stávajícím řádným nájemcům, kteří mají ke dni schválení uzavřenou platnou nájemní smlouvu a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Usnesení: 15 / 31

16 927 Převod jednotek (garáže) převést nájemcům jednotky (garáže) včetně příslušných alikvotních podílů na společných částech domu a příslušných pozemcích a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 928 Žádost občanského sdružení SERVIS REGION o.s. o výjimku z prodeje neschválit udělení výjimky ze Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné občanskému sdružení SERVIS REGION o.s., IČ Návrh na změnu usnesení ZM Karviné č. 776 ze dne Privatizace bytového fondu - schválení záměru převodu obytných domů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Karviné změnit usnesení ZM Karviné č. 776 ze dne tak, že se doplňuje příloha č. 1 k tomuto usnesení - Seznam domů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Karviné určených k prodeji a to tak, že se doplňují údaje pod poř. č. 430, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Usnesení: 16 / 31

17 930 Přijetí úvěru a dotace Společenstvím pro dům č.p. 827 v Karviné-Ráji, v souvislosti s revitalizací panelového domu Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších vyslovit souhlas z titulu spoluvlastníka domu č.p. 827, ul. Borovského, Karviná-Ráj s přijetím úvěru, který bude poskytnut Wüstenrot - stavební spořitelnou, a.s., subjektu Společenství pro dům č.p. 827 v Karviné-Ráji, IČ , v souvislosti s provedením revitalizace předmětného domu ve výši a s výší splátek u jednotek ve vlastnictví statutárního města Karviné tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 931 Převod pozemku - Libuše Čagánková Úkol: 275/2009/ZM Termín: převést do vlastnictví paní Libuše Čagánkové pozemek p. č. 781/71 o výměře 3 m2 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, za kupní cenu ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za 3 m2 ve výši Kč 1.500,-- (slovy: Jedentisícpětset korun českých). 932 Převod pozemku - Marta Nowaková Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 276/2009/ZM Termín: převést do vlastnictví paní Martě Nowakové pozemek p. č. 3435/461 o výměře 1 m 2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná za kupní cenu ve výši Kč 500,-- (slovy:pětset korun českých). Usnesení: 17 / 31

18 933 Nabytí pozemků - Česká republika - ÚZSVM Úkol: 277/2009/ZM Termín: nabýt z majetku České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 4/8 spoluvlastnických podílů pozemků p. č. 7512/2 o výměře 124 m 2, p. č. 7512/3 o výměře 254 m 2 a pozemku p. č. 7512/4 o výměře 34 m 2, vše v katastrálním území Karviná-Doly, obec Karviná, do vlastnictví statutárního města Karviné za kupní cenu navrženou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, to je za Kč ,-- (slovy:jednostočtyřicetpěttisíc korun českých). 934 Nabytí pozemku - Vlastimil Kožej Úkol: 278/2009/ZM Termín: nabýt z vlastnictví pana Vlastimila Kožeje do vlastnictví statutárního města Karviné část pozemku parc. č v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, označenou nově dle geometrického plánu č /2009, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, jako pozemek parc. č. 1355/2 o výměře 26 m 2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, včetně součástí a příslušenství za kupní cenu ve výši Kč ,- (slovy: Jednostoosmdesátdevěttisícjednostodevadesátpět korun českých) dle návrhu vlastníka pozemku, z toho cena pozemku činí Kč 510,-- (slovy: Pětsetdeset korun českých) za 1 m2, tj. za 26 m2 Kč ,-- (slovy: Třinácttisícdvěstěšedesát korun českých) a cena stavby Kč ,-- (slovy: Jednostosedmdesátpěttisícdevětsettřicetpět korun českých). 935 Záměr realizovat projekt Regenerace Univerzitního parku v Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 279/2009/ZM Termín: Usnesení: 18 / 31

19 si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace Univerzitního parku v Karviné předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 280/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace Univerzitního parku v Karviné předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 281/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace Univerzitního parku v Karviné z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 282/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace Univerzitního parku v Karviné z rozpočtu statutárního města Karviná v maximální výši 90 % z celkových způsobilých výdajů. 936 Záměr realizovat projekt Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u ZŠ Mendelova Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Usnesení: 19 / 31

20 Úkol: 283/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u ZŠ Mendelova předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 284/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u ZŠ Mendelova předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 285/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u ZŠ Mendelova z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 286/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u ZŠ Mendelova z rozpočtu statutárního města Karviná v maximální výši 90 % z celkových způsobilých výdajů. 937 Záměr realizovat projekt Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích Usnesení: 20 / 31

21 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 287/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 288/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 289/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 290/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích z rozpočtu statutárního města Karviná v maximální výši 90 % z celkových způsobilých výdajů. Usnesení: 21 / 31

22 938 Záměr realizovat projekt Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 291/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpry 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 292/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 293/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 294/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa z rozpočtu statutárního města Karviná maximálně ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Usnesení: 22 / 31

23 939 Záměr realizovat projekt Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 295/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 296/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 297/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancovámí projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 298/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa z rozpočtu statutárního města Karviná maximálně ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Usnesení: 23 / 31

24 940 Záměr realizovat projekt Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 299/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6, oblat podproy 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 300/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 301/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji z rozpočtu statutárního města Karviné v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších Úkol: 302/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji z rozpočtu statutárního města Karviné maximálně ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Usnesení: 24 / 31

25 941 Záměr realizovat projekt Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 303/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 304/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6, oblast podpry 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 305/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově z rozpočtu statutárního města Karviné v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 306/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově z rozpočtu statutárního města Karviné maximálně ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Usnesení: 25 / 31

26 942 Záměr realizovat projekt Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u MŠ Klíček Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 307/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u MŠ Klíček předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 308/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u MŠ Klíček do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 309/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u MŠ Klíček z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 310/2009/ZM Termín: schválilo Usnesení: 26 / 31

27 předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u MŠ Klíček z rozpočtu statutárního města Karviná v maximálníí výši 90 % z celkových způsobilých výdajů. 943 Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 311/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné předkládaného do Integrovaného plánu rozvoje města pro ROP Moravskoslezsko. Úkol: 312/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné předkládaného do Integrovaného plánu rozvoje města pro ROP Moravskoslezsko. Úkol: 313/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 7,5 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 314/2009/ZM Termín: Usnesení: 27 / 31

28 schválilo předfinancování projektu Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů. 944 Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou Cyklotrasa podél řeky Olše Úkol: 315/2009/ZM Termín: nabýt pro realizaci stavby Cyklotrasa podél řeky Olše od vlastníků do majetku statutárního města Karviné pozemky včetně součástí a příslušenství, jak je uvedeno v tabulce, která je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, s tím, že kupní cena za výkup pozemků bude činit Kč 350,-- (slovy: Třistapadesát korun českých) za 1 m 2 pozemků, jež budou dotčeny vlastní stavbou, a Kč 50,-- (slovy: Padesát korun českých) za 1 m 2 ostatních stavbou nedotčených pozemků a k uzavření příslušných smluv s jednotlivými vlastníky dojde po dokončení, kolaudaci a geometrickém zaměření dokončené stavby a na základě schválení v orgánech statutárního města Karviné. Na dobu výstavby bude s dotčenými vlastníky uzavřena smlouva o budoucí smlouvě. 945 Zplnomocnění k zastupování statutárního města Karviná při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádostí o dotace do Operačního programu životní prostředí Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 316/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci udělení zmocnění ve věci níže uvedených projektů pro Ing. Lenku Hanuskovou, zaměstnance statutárního města Karviná zařazené do Odboru správy majetku Magistrátu města Karviná, Ing. Soňu Šintajovou, zaměstnance statutárního města Karviná zařazené do Odboru správy majetku Magistrátu města Karviná, Ing. Ladislava Zahradníčka, IČ: , Ing. arch. Tomáše Šonovského, IČ: k zastupování statutárního města Karviné při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádostí o dotaci do Operačního programu životní prostředí. Usnesení: 28 / 31

29 předpisů a dle ustanovení 31 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších Úkol: 317/2009/ZM Termín: zmocnit Ing. Lenku Hanuskovou, zaměstnance statutárního města Karviná zařazené do Odboru správy majetku Magistrátu města Karviná, k zastupování statutáního města Karviné při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádostí o dotaci do Operačního programu životní prostředí na tyto projekty: Regenerace sídliště Karviná-Hranice - lokalita MŠ Klíček, Regenerace sídliště Karviná-Hranice - lokalita u ZŠ Mendelova, Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích. předpisů a dle ustanovení 31 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších Úkol: 318/2009/ZM Termín: zmocnit Ing. Soňu Šintajovou, zaměstnance statutárního města Karviná zařazené do Odboru správy majetku Magistrátu města Karviná, k zastupování statutárního města Karviné při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádostí o dotaci do Operačního programu životní prostředí na tyto projekty: Regenerace sídliště Karviná-Ráj - 8. etapa, Regenerace sídliště Karviná-Ráj etapa, Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji. předpisů a dle ustanovení 31 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších Úkol: 319/2009/ZM Termín: zmocnit Ing. Ladislava Zahradníčka, IČ: , k zastupování statutárního města Karviné při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí na projekt: Regenerace Univerzitního parku v Karviné. předpisů a dle ustanovení 31 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších Úkol: 320/2009/ZM Termín: zmocnit Ing. arch. Tomáše Šonovského, IČ: , k zastupování statutárního města Karviné při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí na projekt: Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově. Usnesení: 29 / 31

30 946 Poskytnutí peněžitých plnění (jednorázových odměn) členům výborů Zastupitelstva města Karviné, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Karviné, za práci ve výborech v roce 2009 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 321/2009/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: poskytnout peněžitá plnění (jednorázové odměny) členům výborů Zastupitelstva města Karviné, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Karviné, za práci ve výborech v roce 2009 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. 947 Informativní zpráva - Těžba OKD, a.s., září 2009 Úkol: 322/2009/ZM Určeno: vedoucí OŽP Termín: vzalo na vědomí informativní zprávu - Těžba OKD, a.s., září Informativní zpráva k dokumentaci E.I.A. k záměru KIC - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. vzalo na vědomí ústní informativní zprávu občana města Ing. Václava Gavlovského k dokumentaci E.I.A. k záměru KIC - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. Usnesení: 30 / 31

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3429 Schválení

Více

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4127 Schválení

Více

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06.

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3199 Schválení

Více

Program ZM PRM/0103/2009

Program ZM PRM/0103/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0103/2009 PROGRAM pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 08.12.2009 Hodina PČ 1 2 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

Zápis. 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009

Zápis. 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 32 6 3 Vedoucí odborů MMK

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4468 Schválení

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 19. schůze Rady města Karviné konané dne 23.08.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 834 Schválení

Více

Usnesení. 3907 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 27.08.2014

Usnesení. 3907 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 27.08.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 27.08.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3907 Schválení

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 13.12.2011 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení. 3539 Schválení ověřovatelů zápisu 78. schůze RM Karviné konané dne 09.04.2014

Usnesení. 3539 Schválení ověřovatelů zápisu 78. schůze RM Karviné konané dne 09.04.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 09.04.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3539 Schválení

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2015

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2015 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2015 Schválen usnesením ZM č. 25 ze dne 16.12.2014 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2015 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 645 510 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 175 950,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Usnesení. 1324 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 31.01.2012

Usnesení. 1324 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 31.01.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 31.01.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: MMK/085758/2008 viz program viz zápis Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2009 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 37.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

U s n e s e n í. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č.j. KP/1074/2007 viz program viz zápis I. ZPRÁVY PRO JEDNÁNÍ ZM

U s n e s e n í. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č.j. KP/1074/2007 viz program viz zápis I. ZPRÁVY PRO JEDNÁNÍ ZM STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č.j. KP/1074/2007 viz program viz zápis U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Karviné konané dne 3. 4. 2007 I. ZPRÁVY PRO JEDNÁNÍ ZM 446 - HODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK ULOŽENÝCH

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 15.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3320 Schválení

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 10/2012 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu Schváleno: 04.12.2012 Účinnost: 01.01.2013 Zpracovatel: Odbor organizační

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 07.12.2010 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008

Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008 statutární město Karviná č.j.: MMK/146008/2008 viz program viz usnesení Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluven o členové

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7968/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Karviné konané dne 24.11.2009

Usnesení 68. schůze Rady města Karviné konané dne 24.11.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 68. schůze Rady města Karviné konané dne 24.11.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3895 Schválení

Více

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 21.09.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4941 Schválení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 16. schůze Rady města Karviné konané dne 14.06.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 685 Schválení

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11. září 2007

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11. září 2007 statutární město Karviná č.j. KP/ 2997/2007 viz program viz usnesení Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11. září 2007 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluven o členové

Více

Usnesení. 3679 Schválení ověřovatelů zápisu 81. schůze RM Karviné konané dne 28.05.2014

Usnesení. 3679 Schválení ověřovatelů zápisu 81. schůze RM Karviné konané dne 28.05.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 81. schůze Rady města Karviné konané dne 28.05.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3679 Schválení

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 37. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 15.4.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

Usnesení. 4 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 16.11.2010

Usnesení. 4 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 16.11.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 16.11.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4 Schválení

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení. 3632 Schválení ověřovatelů zápisu 80. schůze RM Karviné konané dne 14.05.2014

Usnesení. 3632 Schválení ověřovatelů zápisu 80. schůze RM Karviné konané dne 14.05.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 80. schůze Rady města Karviné konané dne 14.05.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3632 Schválení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2015 z 1. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 4. března 2015 V Horních Bludovicích

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení. 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 11.01.2011

Usnesení. 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 11.01.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 5. schůze Rady města Karviné konané dne 11.01.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 197 Schválení

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

Usnesení. 2536 Schválení ověřovatelů zápisu 56. schůze RM Karviné konané dne 10.04.2013

Usnesení. 2536 Schválení ověřovatelů zápisu 56. schůze RM Karviné konané dne 10.04.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 56. schůze Rady města Karviné konané dne 10.04.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2536 Schválení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 15.12.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 15.12.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 6. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 15.12.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na

Více

Usnesení. 2760 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 11.06.2013

Usnesení. 2760 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 11.06.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Usnesení. 907 Schválení ověřovatelů zápisu 20. schůze RM Karviné konané dne 06.09.2011

Usnesení. 907 Schválení ověřovatelů zápisu 20. schůze RM Karviné konané dne 06.09.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 20. schůze Rady města Karviné konané dne 06.09.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 907 Schválení

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

U S N E S E N Í. z 22. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 03.03.2009

U S N E S E N Í. z 22. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 03.03.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č. j. MMK/030200/2009 viz program viz zápis U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 03.03.2009 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech

Více

Usnesení. 3190 Schválení ověřovatelů zápisu 69. schůze RM Karviné konané dne 20.11.2013

Usnesení. 3190 Schválení ověřovatelů zápisu 69. schůze RM Karviné konané dne 20.11.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 69. schůze Rady města Karviné konané dne 20.11.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3190 Schválení

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

P R O G R A M. 1. Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na I. čtvrtletí roku 2012

P R O G R A M. 1. Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na I. čtvrtletí roku 2012 P R O G R A M 7. zasedání Zastupitelstva městské části, které se koná dne 20. 12. 2011 od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3 I. Pro jednání Zastupitelstva

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově. Shromáždění svolává podle Čl. III. odst. 3 ) stanov 28.22% hlasů vlastníků jednotek:

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově. Shromáždění svolává podle Čl. III. odst. 3 ) stanov 28.22% hlasů vlastníků jednotek: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově 6. května 2015, 18 hodin, Kratochvílova 41, Přerov Zápis z jednání Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově, se sídlem

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 13. května 2008 Povinné přílohy pro všechny projekty Prezentace

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. Výběrové řízení dražebník

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 4. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více