Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 888 Procedurální záležitosti zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jaromír Spáčil, Mgr. Lydie Lindáková a MUDr. Radek Sušil. zvolilo ověřovatele zápisu 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne , a to: pana Mgr. Romana Hamruse a Ing. Lukáše Raszyka. schválilo program 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne , včetně těchto změn: Doplněné materiály: doplnění programu č. 2 - Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj. doplnění programu č. 3 - Ústní informativní zpráva k dokumentaci E.I.A. k záměru KIC - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. 889 Oznámení, které učinil člen ZM Mgr. Petr Juras o střetu zájmu ve věci Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj, rozhodnutí o jeho vyloučení z projednávání a rozhodování v této věci Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších vzalo na vědomí oznámení, které učinil člen ZM Mgr. Petr Juras o střetu zájmu ve věci Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Usnesení: 1 / 31

2 vyloučit Mgr. Petra Jurase z projednávání a rozhodování ve věci Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj. 890 Vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne vzalo na vědomí vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne Termíny konání schůzí RM a zasedání ZM na rok 2010 vzalo na vědomí termíny konání schůzí Rady města Karviné na rok 2010, a to: , , , , , , , , , , , 22.06:, , , , a schválit termíny konání zasedání Zastupitelstva města Karviné na rok 2010, a to: , , , , a Usnesení: 2 / 31

3 892 Poskytnutí daru do Zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje na výstavbu základových desek pro povodňové domky v obcích Kunín, Jeseník nad Odrou a Životice u Nového Jičína Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších poskytnout finanční dar ve výši Kč ,-- (slovy: Třistašedesáttisíc korun českých) do Zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje na výstavbu základových desek pro nové domy v oblastech postižených povodněmi v roce 2009 v obcích Kunín, Jeseník nad Odrou a Životice u Nového Jičína. 893 Poskytnutí peněžitého daru z Fondu primátora města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 270/2009/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout peněžitý dar z Fondu primátora města Karviné ve výši Kč ,-- (slovy: Sedmdesáttisíc korun českých) Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ , IČ: , za účelem vybudování základových desek pro nové domy v obcích Kunín, Jeseník nad Odrou a Životice u Nového Jičína. 894 Peněžitý dar z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 271/2009/ZM Určeno: vedoucí OŽP Termín: poskytnout peněžitý dar z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ , IČ: , ve výši Kč ,-- (slovy: Sedmdesáttisíc korun českých), za účelem vybudování základových desek pro nové domy v obcích Kunín, Jeseník nad Odrou a Životice u Nového Jičína. Usnesení: 3 / 31

4 895 Dotace z Fondu primátora města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 272/2009/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout dotaci z Fondu primátora města Karviné občanskému sdružení Futsal Karviná, Slovenská 2882, Karviná-Hranice, IČ: , ve výši Kč ,-- (slovy: Jednostotisíc korun českých). 896 Poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 273/2009/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč ,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých) Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci, Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj, IČ , na pořízení echokardiografické sondy pro kardiologickou ambulanci. 897 Poskytnutí finančního příspěvku Karvinské hornické nemocnici, a.s. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 274/2009/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč ,-- (slovy: Dvěstědevadesátdevěttisícšestsetpadesátjedna koruna Usnesení: 4 / 31

5 česká) Karvinské hornické nemocnici, a.s., Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové Město, IČ na pořízení bifázického defibrilátoru ZOLL Msérie pro jednotku intezivní péče oddělení chirurgie páteře. 898 Vyčlenění finančních prostředků pro Svazek měst a obcí okresu Karviná na spolufinancování realizace projektu Cyklotrasa Raciborz Krzyzanowice - Chotěbuz podél řeky Olše i Odry" v období schválilo vyčlenění finančních prostředků pro Svazek měst a obcí okresu Karviná k zabezpečení spolufinancování způsobilých výdajů projektu Cyklotrasa Raciborz - Krzyzanowice - Chotěbuz podél řeky Olše i Odry" v období ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací z Evropského fondu regionálního rozvoje a 100 % nezpůsobilých výdajů karvinské části projektu. Podíl Karviné na celkových nákladech na realizaci projektu činí EUR ,-- (slovy: Jedenmiliónjednostopadesáttřitisícetřistaosmdesátpět eur), tj. Kč ,-- včetně 19 % DPH (slovy: Dvacetdevětmilionůdevětsetosmdesátosmtisíc korun českých). V rámci programu se očekává podpora ve výši 90% dotace na způsobilé výdaje, tzn., že město Karviná se bude na projektu podílet částkou EUR ,50 (slovy: Jednostopatnácttisíctřistatřicetosm eur 50/100), tj. Kč ,-- včetně 19 % DPH (slovy: Dvamiliónydevětsetdevadesátosmtisícosmset korun českých). 899 Převod domu č.p. 49, ulice Karola Śliwky, Karviná-Fryštát a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 49, ulice Karola Śliwky, Karviná-Fryštát, včetně pozemků parc.č. 140/43 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 140/44 (ostatní plocha), parc.č. 140/100 (ostatní plocha), parc.č. 140/101 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Śliwky 49, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2367, se sídlem Karviná, Fryštát, Karola Śliwky 49/8b, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Dvanáctmiliónůjednostotřicetosmtisícdevětset korun českých). 900 Převod domu č.p. 649, ul. V Aleji, Karviná-Ráj Usnesení: 5 / 31

6 a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 649, ulice V Aleji, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/100 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/560 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo V Aleji 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2382, se sídlem Karviná, Ráj, V Aleji 649/33, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónypětsetpěttisícosmset korun českých). 901 Převod domu č.p. 650, ul. Sovova, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 650, ulice Sovova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/101 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/559 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Sovova 650, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2368, se sídlem Karviná, Ráj, Sovova 650/1a, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónypětsetsedmdesátšesttisícčtyřista korun českých). 902 Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 458 a č.p. 459, ul. V Aleji, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést jednotky v domě č.p. sestávajícím se z č.p. 458 a č.p. 459, ulice V Aleji, Karviná-Ráj, včetně alikvotního podílu na společných částech domu a pozemcích parc. č. 529/84 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 529/83 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Ráj, stávajícím řádným nájemcům, kteří mají ke dni schválení uzavřenou platnou nájemní smlouvu a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Usnesení: 6 / 31

7 903 Převod domu sestávajícího se z č.p. 678, č.p. 679, č.p. 680 a č.p. 681, ul. Horova, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 678, č.p. 679, č.p. 680 a č.p. 681, ulice Horova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/43 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/660 (ostatní plocha), parc. č. 501/661 (ostatní plocha), parc. č. 501/44 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č 501/662 (ostatní plocha), parc. č. 501/659 (ostatní plocha), parc. č. 501/45 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/663 (ostatní plocha), parc. č. 501/658 (ostatní plocha), parc. č. 501/46 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/664 (ostatní plocha), parc. č. 501/651 (ostatní plocha) a parc. č. 501/657 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo HOROVKA , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2372, se sídlem Karviná, Ráj, Horova 681/9, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestmiliónůšestsetčtyřicetdevěttisícpětset korun českých). 904 Převod domu sestávajícího se z č.p. 696 a č.p. 697, ul. Borovského, Karviná-Ráj předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 696 a č.p. 697, ulice Borovského, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/5 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo BOROVAN 6-7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2374, se sídlem Karviná, Ráj, Borovského 696/56, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónypětsetdvacetpěttisíctřista korun českých). 905 Převod domu sestávajícího se z č.p. 730, č.p. 731 a č.p. 732, ul. U Lesa, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 730, č.p. 731 a č.p. 732, ulice U Lesa, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc.č. 501/196 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/721 (ostatní plocha), parc. č. 501/722 (ostatní plocha), parc. č. 501/197 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/723 (ostatní plocha), parc. č. 501/725 (ostatní plocha), parc. č. 501/198 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/724 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo U Lesa , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2370, se sídlem Karviná, Ráj, U Lesa 731/3, IČ: , za cenu Kč ,-- Usnesení: 7 / 31

8 (slovy: Čtyřimiliónyšestsetdevadesátdevěttisícšestset korun českých). 906 Převod domu č.p. 869, ulice U Lesa, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 869, ulice U Lesa, Karviná-Ráj, včetně pozemku parc.č. 501/337 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo U Lesa 34b, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2379, se sídlem Karviná, Ráj, U Lesa 869/34b, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Devětmiliónůdevětsetdvacettisícdevětset korun českých). 907 Převod domu č.p. 870, ulice U Lesa, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 870, ulice U Lesa, Karviná-Ráj, včetně pozemku parc.č. 501/334 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo U Lesa 870, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2389, se sídlem Karviná, Ráj, U Lesa 870/34c, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Desetmiliónůtřistačtyřicettřitisícečtyřista korun českých). 908 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2131, č.p a č.p. 2133, ul. Na Kopci, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2131, č.p a č.p. 2133, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc. č. 1624/100 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/99 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 1624/98 Usnesení: 8 / 31

9 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Na Kopci , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2371, se sídlem Karviná, Mizerov, Na Kopci 2132/57, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónytřistadevadesátčtyřitisícečtyřista korun českých). 909 Převod domu č.p. 2155, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2155, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc.č. 1624/4 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Čtyři duby, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2380, se sídlem Karviná, Mizerov, Na Kopci 2155/64, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Jedenmiliónšestsettřicetosmtisíctřista korun českých). 910 Převod domu č.p. 2152, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2152, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc.č. 1624/8 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo U Poutní, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2378, se sídlem Karviná, Mizerov, Na Kopci 2152/58, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Dvamiliónyjednostoosmdesátdvatisíceosmset korun českých). 911 Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 2163, č.p. 2164, č.p a č.p. 2166, ul. Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví Usnesení: 9 / 31

10 převést jednotky v domě sestávajícím se z č.p. 2163, č.p. 2164, č.p a č.p. 2166, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov včetně alikvotního podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. 1624/175 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/176 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/177 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/178 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním území Karviná-město, stávajícím řádným nájemcům, kteří mají ke dni schválení uzavřenou platnou nájemní smlouvu a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 912 Převod domu sestávajícího se z č.p a č.p. 2202, ulice Stavbařů, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p a č.p. 2202, ulice Stavbařů, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1624/166 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1624/165 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Stavbařů 2201/2202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2381, se sídlem Karviná, Mizerov, Stavbařů 2202/34, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Dvamiliónyjednostotřicetjednatisíctřista korun českých). 913 Převod domu sestávajícího se z č.p a č.p. 2205, ulice tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p a č.p. 2205, ulice tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1624/266 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1624/267 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Těreškovové , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2363, se sídlem Karviná, Mizerov, tř. Těreškovové 2204/44, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónysedmsetsedmdesátdevěttisícjednosto korun českých). Usnesení: 10 / 31

11 914 Převod domu č.p. 2211, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2211, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc.č. 1624/198 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Jaroš 2211, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2373, se sídlem Karviná, Mizerov, Kpt. Jaroše 2211/2, PSČ 73401, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Sedmmiliónůpětsetdevatenácttisícpětset korun českých). 915 Převod domu č.p. 2212, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2212, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc.č. 1624/199 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Čajkovského 2212, bytové družstvo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2358, se sídlem Karviná, Mizerov, Čajkovského 2212/8, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Sedmmiliónůdvěstěšedesátjednatisícjednosto korun českých). 916 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2254, č.p. 2255, č.p a č.p. 2257, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2254, č.p. 2255, č.p a č.p. 2257, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1624/308 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/309 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/310 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1624/311 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Těreškovové , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2377, se sídlem Karviná, Mizerov, tř. Těreškovové 2256/13, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Sedmmiliónůsedmsettřicettřitisícesedmset korun českých). Usnesení: 11 / 31

12 917 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2271, č.p a č.p. 2273, ul. tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2271, č.p a č.p. 2273, ulice tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1624/275 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/276 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1624/277 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Těreškovové , bytové družstvo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2366, se sídlem Karviná, Mizerov, tř. Těreškovové 2273/47, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónyšestsetsedmdesátčtyřitisícejednosto korun českých). 918 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2341, č.p. 2342, č.p. 2343, č.p a č.p. 2345, ul. Centrum, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2341, č.p. 2342, č.p. 2343, č.p a č.p. 2345, ulice Centrum, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1624/320 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/319 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/318 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/317 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1624/316 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Karviná Centrum, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2362, se sídlem Karviná, Centrum 2343, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestnáctmiliónůpětsetpěttisícpětset korun českých). 919 Převod domu č.p. 2361, ulice Studentská, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2361, ulice Studentská, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc.č. 1105/89 (zastavěná plocha a Usnesení: 12 / 31

13 nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Studentská 2361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2383, se sídlem Karviná, Mizerov, Studentská 2361/14, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třináctmiliónůosmsetosmtisícšestset korun českých). 920 Převod domu č.p. 2363, ulice Studentská, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2363, ulice Studentská, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1105/78 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1105/77 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Pohoda 2363, bytové družstvo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2369, se sídlem Karviná, Mizerov, Studentská 2363/16, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Jedenáctmiliónůšestsetčtyřicetdvatisícejednosto korun českých). 921 Převod domu č.p. 2801, ulice Žižkova, Karviná-Hranice a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2801, ulice Žižkova, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc.č. 2417/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 2417/141 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Žižkova 2801, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2375, se sídlem Karviná, Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtrnáctmiliónůpětsetčtyřitisícečtyřista korun českých). 922 Převod jednotek v domě č.p. 2833, ul. Einsteinova, Karviná-Hranice a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví Usnesení: 13 / 31

14 převést jednotky v domě č.p. 2833, ulice Einsteinova, Karviná-Hranice, včetně alikvotního podílu na společných částech domu a pozemcích parc. č. 2715/26 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2417/139 (ostatní plocha) a parc.č. 2417/140 (ostatní plocha) v katastrálním území Karviná-město, stávajícím řádným nájemcům, kteří mají ke dni schválení uzavřenou platnou nájemní smlouvu a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 923 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2882, č.p. 2883, č.p. 2884, č.p. 2885, č.p. 2886, č.p. 2887, č.p. 2888, č.p a č.p. 2890, ul. Slovenská, Karviná-Hranice a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2882, č.p. 2883, č.p. 2884, č.p. 2885, č.p. 2886, č.p. 2887, č.p. 2888, č.p a č.p. 2890, ulice Slovenská, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2715/83 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/84 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/85 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/86 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/87 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/88 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/89 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/90 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/91 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/270 (ostatní plocha), parc. č. 2715/271 (ostatní plocha), parc. č. 2715/272 (ostatní plocha), parc. č. 2715/273 (ostatní plocha), parc. č. 2715/274 (ostatní plocha), parc. č. 2715/275 (ostatní plocha), parc. č. 2715/276 (ostatní plocha), parc. č. 2715/277 (ostatní plocha), parc. č. 2715/278 (ostatní plocha), parc. č. 2715/279 (ostatní plocha), parc. č. 2715/280 (ostatní plocha), parc. č. 2715/281 (ostatní plocha), parc. č. 2715/282 (ostatní plocha), parc. č. 2715/283 (ostatní plocha), parc. č. 2715/284 (ostatní plocha), parc. č. 2715/285 (ostatní plocha), parc. č. 2715/286 (ostatní plocha), parc. č. 2715/287 (ostatní plocha), parc. č. 2715/482 (ostatní plocha), parc. č. 2715/483 (ostatní plocha), parc. č. 2715/484 (ostatní plocha), parc. č. 2715/485 (ostatní plocha), parc. č. 2715/486 (ostatní plocha), parc. č. 2715/487 (ostatní plocha), parc. č. 2715/488 (ostatní plocha), parc. č. 2715/489 (ostatní plocha), parc. č. 2715/490 (ostatní plocha), parc. č. 2715/491 (ostatní plocha), parc. č. 2715/492 (ostatní plocha), parc. č. 2715/493 (ostatní plocha), parc. č. 2715/494 (ostatní plocha), parc. č. 2715/495 (ostatní plocha), parc. č. 2715/496 (ostatní plocha), parc. č. 2715/497 (ostatní plocha), parc. č. 2715/498 (ostatní plocha), parc. č. 2715/499 (ostatní plocha), parc. č. 2715/500 (ostatní plocha), parc. č. 2715/501 (ostatní plocha), parc. č. 2715/502 (ostatní plocha), parc. č. 2715/503 (ostatní plocha), parc. č. 2715/504 (ostatní plocha), parc. č. 2715/505 (ostatní plocha), parc. č. 2715/506 (ostatní plocha), parc. č. 2715/507 (ostatní plocha), parc. č. 2715/508 (ostatní plocha), parc. č. 2715/509 (ostatní plocha), parc. č. 2715/510 (ostatní plocha), parc. č. 2715/511 (ostatní plocha), parc. č. 2715/512 (ostatní plocha), parc. č. 2715/513 (ostatní plocha), parc. č. 2715/514 (ostatní plocha), a parc. č. 2715/515 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové Družstvo Slovenská 2009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2384, se sídlem Karviná, Hranice, Slovenská 2886/10, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřicetmiliónůosmsetčtrnácttisícšestset korun českých). 924 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2930, č.p a č.p. 2932, ul. Čsl. armády, Karviná-Hranice Usnesení: 14 / 31

15 a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2930, č.p a č.p. 2932, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2715/114, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2715/113, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2715/112, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2715/473, ostatní plocha, parc. č. 2715/472, ostatní plocha, parc. č. 2715/471, ostatní plocha, parc. č. 2715/470, ostatní plocha, parc. č. 2715/469, ostatní plocha, parc. č. 2715/468, ostatní plocha, parc. č. 2715/467, ostatní plocha, parc. č. 2715/176, ostatní plocha, parc. č. 2715/175, ostatní plocha a parc. č. 2715/174, ostatní plocha vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo ČSA , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2385, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2931/27, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestnáctmiliónůosmdesátčtyřitisícedvěstě korun českých). 925 Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 2962, č.p a č.p. 2964, ul. Rudé armády, Karviná-Hranice a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést jednotky v domě sestávajícím se z č.p. 2962, č.p a č.p ulice Rudé armády, Karviná-Hranice, včetně alikvotního podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. 2710/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2710/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2710/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2710/17 (ostatní plocha), parc.č. 2710/18 (ostatní plocha), parc.č. 2710/19 (ostatní plocha), parc.č. 2710/20 (ostatní plocha), parc.č. 2710/21 (ostatní plocha), parc.č. 2710/22 (ostatní plocha), parc.č. 2710/23 (ostatní plocha), parc.č. 2710/24 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Karviná-město, stávajícím řádným nájemcům, kteří mají ke dni schválení uzavřenou platnou nájemní smlouvu a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 926 Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést jednotky v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ulice Ciolkovského, Karviná-Ráj, včetně alikvotního podílu na společných částech domu a pozemcích parc. č. 529/62 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 529/63 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Ráj, stávajícím řádným nájemcům, kteří mají ke dni schválení uzavřenou platnou nájemní smlouvu a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Usnesení: 15 / 31

16 927 Převod jednotek (garáže) převést nájemcům jednotky (garáže) včetně příslušných alikvotních podílů na společných částech domu a příslušných pozemcích a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 928 Žádost občanského sdružení SERVIS REGION o.s. o výjimku z prodeje neschválit udělení výjimky ze Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné občanskému sdružení SERVIS REGION o.s., IČ Návrh na změnu usnesení ZM Karviné č. 776 ze dne Privatizace bytového fondu - schválení záměru převodu obytných domů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Karviné změnit usnesení ZM Karviné č. 776 ze dne tak, že se doplňuje příloha č. 1 k tomuto usnesení - Seznam domů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Karviné určených k prodeji a to tak, že se doplňují údaje pod poř. č. 430, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Usnesení: 16 / 31

17 930 Přijetí úvěru a dotace Společenstvím pro dům č.p. 827 v Karviné-Ráji, v souvislosti s revitalizací panelového domu Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších vyslovit souhlas z titulu spoluvlastníka domu č.p. 827, ul. Borovského, Karviná-Ráj s přijetím úvěru, který bude poskytnut Wüstenrot - stavební spořitelnou, a.s., subjektu Společenství pro dům č.p. 827 v Karviné-Ráji, IČ , v souvislosti s provedením revitalizace předmětného domu ve výši a s výší splátek u jednotek ve vlastnictví statutárního města Karviné tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 931 Převod pozemku - Libuše Čagánková Úkol: 275/2009/ZM Termín: převést do vlastnictví paní Libuše Čagánkové pozemek p. č. 781/71 o výměře 3 m2 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, za kupní cenu ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za 3 m2 ve výši Kč 1.500,-- (slovy: Jedentisícpětset korun českých). 932 Převod pozemku - Marta Nowaková Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 276/2009/ZM Termín: převést do vlastnictví paní Martě Nowakové pozemek p. č. 3435/461 o výměře 1 m 2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná za kupní cenu ve výši Kč 500,-- (slovy:pětset korun českých). Usnesení: 17 / 31

18 933 Nabytí pozemků - Česká republika - ÚZSVM Úkol: 277/2009/ZM Termín: nabýt z majetku České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 4/8 spoluvlastnických podílů pozemků p. č. 7512/2 o výměře 124 m 2, p. č. 7512/3 o výměře 254 m 2 a pozemku p. č. 7512/4 o výměře 34 m 2, vše v katastrálním území Karviná-Doly, obec Karviná, do vlastnictví statutárního města Karviné za kupní cenu navrženou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, to je za Kč ,-- (slovy:jednostočtyřicetpěttisíc korun českých). 934 Nabytí pozemku - Vlastimil Kožej Úkol: 278/2009/ZM Termín: nabýt z vlastnictví pana Vlastimila Kožeje do vlastnictví statutárního města Karviné část pozemku parc. č v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, označenou nově dle geometrického plánu č /2009, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, jako pozemek parc. č. 1355/2 o výměře 26 m 2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, včetně součástí a příslušenství za kupní cenu ve výši Kč ,- (slovy: Jednostoosmdesátdevěttisícjednostodevadesátpět korun českých) dle návrhu vlastníka pozemku, z toho cena pozemku činí Kč 510,-- (slovy: Pětsetdeset korun českých) za 1 m2, tj. za 26 m2 Kč ,-- (slovy: Třinácttisícdvěstěšedesát korun českých) a cena stavby Kč ,-- (slovy: Jednostosedmdesátpěttisícdevětsettřicetpět korun českých). 935 Záměr realizovat projekt Regenerace Univerzitního parku v Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 279/2009/ZM Termín: Usnesení: 18 / 31

19 si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace Univerzitního parku v Karviné předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 280/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace Univerzitního parku v Karviné předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 281/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace Univerzitního parku v Karviné z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 282/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace Univerzitního parku v Karviné z rozpočtu statutárního města Karviná v maximální výši 90 % z celkových způsobilých výdajů. 936 Záměr realizovat projekt Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u ZŠ Mendelova Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Usnesení: 19 / 31

20 Úkol: 283/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u ZŠ Mendelova předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 284/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u ZŠ Mendelova předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 285/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u ZŠ Mendelova z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 286/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u ZŠ Mendelova z rozpočtu statutárního města Karviná v maximální výši 90 % z celkových způsobilých výdajů. 937 Záměr realizovat projekt Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích Usnesení: 20 / 31

21 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 287/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 288/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 289/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 290/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích z rozpočtu statutárního města Karviná v maximální výši 90 % z celkových způsobilých výdajů. Usnesení: 21 / 31

22 938 Záměr realizovat projekt Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 291/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpry 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 292/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 293/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 294/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa z rozpočtu statutárního města Karviná maximálně ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Usnesení: 22 / 31

23 939 Záměr realizovat projekt Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 295/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 296/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 297/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancovámí projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 298/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa z rozpočtu statutárního města Karviná maximálně ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Usnesení: 23 / 31

24 940 Záměr realizovat projekt Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 299/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6, oblat podproy 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 300/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 301/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji z rozpočtu statutárního města Karviné v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších Úkol: 302/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji z rozpočtu statutárního města Karviné maximálně ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Usnesení: 24 / 31

25 941 Záměr realizovat projekt Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 303/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 304/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6, oblast podpry 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 305/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově z rozpočtu statutárního města Karviné v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 306/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově z rozpočtu statutárního města Karviné maximálně ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Usnesení: 25 / 31

26 942 Záměr realizovat projekt Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u MŠ Klíček Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 307/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u MŠ Klíček předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 308/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u MŠ Klíček do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 309/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u MŠ Klíček z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 310/2009/ZM Termín: schválilo Usnesení: 26 / 31

27 předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u MŠ Klíček z rozpočtu statutárního města Karviná v maximálníí výši 90 % z celkových způsobilých výdajů. 943 Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 311/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné předkládaného do Integrovaného plánu rozvoje města pro ROP Moravskoslezsko. Úkol: 312/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné předkládaného do Integrovaného plánu rozvoje města pro ROP Moravskoslezsko. Úkol: 313/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 7,5 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 314/2009/ZM Termín: Usnesení: 27 / 31

28 schválilo předfinancování projektu Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů. 944 Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou Cyklotrasa podél řeky Olše Úkol: 315/2009/ZM Termín: nabýt pro realizaci stavby Cyklotrasa podél řeky Olše od vlastníků do majetku statutárního města Karviné pozemky včetně součástí a příslušenství, jak je uvedeno v tabulce, která je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, s tím, že kupní cena za výkup pozemků bude činit Kč 350,-- (slovy: Třistapadesát korun českých) za 1 m 2 pozemků, jež budou dotčeny vlastní stavbou, a Kč 50,-- (slovy: Padesát korun českých) za 1 m 2 ostatních stavbou nedotčených pozemků a k uzavření příslušných smluv s jednotlivými vlastníky dojde po dokončení, kolaudaci a geometrickém zaměření dokončené stavby a na základě schválení v orgánech statutárního města Karviné. Na dobu výstavby bude s dotčenými vlastníky uzavřena smlouva o budoucí smlouvě. 945 Zplnomocnění k zastupování statutárního města Karviná při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádostí o dotace do Operačního programu životní prostředí Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 316/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci udělení zmocnění ve věci níže uvedených projektů pro Ing. Lenku Hanuskovou, zaměstnance statutárního města Karviná zařazené do Odboru správy majetku Magistrátu města Karviná, Ing. Soňu Šintajovou, zaměstnance statutárního města Karviná zařazené do Odboru správy majetku Magistrátu města Karviná, Ing. Ladislava Zahradníčka, IČ: , Ing. arch. Tomáše Šonovského, IČ: k zastupování statutárního města Karviné při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádostí o dotaci do Operačního programu životní prostředí. Usnesení: 28 / 31

29 předpisů a dle ustanovení 31 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších Úkol: 317/2009/ZM Termín: zmocnit Ing. Lenku Hanuskovou, zaměstnance statutárního města Karviná zařazené do Odboru správy majetku Magistrátu města Karviná, k zastupování statutáního města Karviné při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádostí o dotaci do Operačního programu životní prostředí na tyto projekty: Regenerace sídliště Karviná-Hranice - lokalita MŠ Klíček, Regenerace sídliště Karviná-Hranice - lokalita u ZŠ Mendelova, Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích. předpisů a dle ustanovení 31 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších Úkol: 318/2009/ZM Termín: zmocnit Ing. Soňu Šintajovou, zaměstnance statutárního města Karviná zařazené do Odboru správy majetku Magistrátu města Karviná, k zastupování statutárního města Karviné při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádostí o dotaci do Operačního programu životní prostředí na tyto projekty: Regenerace sídliště Karviná-Ráj - 8. etapa, Regenerace sídliště Karviná-Ráj etapa, Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji. předpisů a dle ustanovení 31 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších Úkol: 319/2009/ZM Termín: zmocnit Ing. Ladislava Zahradníčka, IČ: , k zastupování statutárního města Karviné při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí na projekt: Regenerace Univerzitního parku v Karviné. předpisů a dle ustanovení 31 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších Úkol: 320/2009/ZM Termín: zmocnit Ing. arch. Tomáše Šonovského, IČ: , k zastupování statutárního města Karviné při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí na projekt: Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově. Usnesení: 29 / 31

30 946 Poskytnutí peněžitých plnění (jednorázových odměn) členům výborů Zastupitelstva města Karviné, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Karviné, za práci ve výborech v roce 2009 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 321/2009/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: poskytnout peněžitá plnění (jednorázové odměny) členům výborů Zastupitelstva města Karviné, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Karviné, za práci ve výborech v roce 2009 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. 947 Informativní zpráva - Těžba OKD, a.s., září 2009 Úkol: 322/2009/ZM Určeno: vedoucí OŽP Termín: vzalo na vědomí informativní zprávu - Těžba OKD, a.s., září Informativní zpráva k dokumentaci E.I.A. k záměru KIC - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. vzalo na vědomí ústní informativní zprávu občana města Ing. Václava Gavlovského k dokumentaci E.I.A. k záměru KIC - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. Usnesení: 30 / 31

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3429 Schválení

Více

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4127 Schválení

Více

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06.

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3199 Schválení

Více

Program ZM PRM/0085/2009

Program ZM PRM/0085/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0085/2009 PROGRAM pro 26. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 15.09.2009 Hodina PČ 1 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

Program ZM PRM/0103/2009

Program ZM PRM/0103/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0103/2009 PROGRAM pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 08.12.2009 Hodina PČ 1 2 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

Zápis. 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009

Zápis. 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 32 6 3 Vedoucí odborů MMK

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4468 Schválení

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 13.12.2011 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Usnesení. 3907 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 27.08.2014

Usnesení. 3907 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 27.08.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 27.08.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3907 Schválení

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Záměr realizovat projekt Zlepšení dopravní dostupnosti polsko-českého pohraničí na území Jastrzebie-Zdroje, Zebrzydowic, Dolních Marklovic a Karviné

Záměr realizovat projekt Zlepšení dopravní dostupnosti polsko-českého pohraničí na území Jastrzebie-Zdroje, Zebrzydowic, Dolních Marklovic a Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9528/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Kostroun Miroslav Ing. Materiál pro 10. zasedání

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 19. schůze Rady města Karviné konané dne 23.08.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 834 Schválení

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10196/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10950/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10603/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10605/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2015

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2015 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2015 Schválen usnesením ZM č. 25 ze dne 16.12.2014 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2015 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 645 510 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 175 950,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6933/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 27. zasedání Zastupitelstva

Více

Materiál ZM. Privatizace jednotek - výmaz zástavního práva. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné. MRZ/6904/2014 Poř.

Materiál ZM. Privatizace jednotek - výmaz zástavního práva. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné. MRZ/6904/2014 Poř. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6904/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 27. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7808/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 3539 Schválení ověřovatelů zápisu 78. schůze RM Karviné konané dne 09.04.2014

Usnesení. 3539 Schválení ověřovatelů zápisu 78. schůze RM Karviné konané dne 09.04.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 09.04.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3539 Schválení

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9726/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení. 1324 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 31.01.2012

Usnesení. 1324 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 31.01.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 31.01.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Změna OZV č. 10/2012 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu

Změna OZV č. 10/2012 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9263/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - KARNAKO s.r.o. a Retail invest a.s.

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - KARNAKO s.r.o. a Retail invest a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10805/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Možutíková Drahomíra Materiál pro 15. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6889/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor ekonomický oddělení rozpočtů Tvrdoň Vladimír Ing. (Vedoucí oddělení) Materiál pro

Více

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: MMK/085758/2008 viz program viz zápis Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2009 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 37.

Více

U s n e s e n í. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č.j. KP/1074/2007 viz program viz zápis I. ZPRÁVY PRO JEDNÁNÍ ZM

U s n e s e n í. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č.j. KP/1074/2007 viz program viz zápis I. ZPRÁVY PRO JEDNÁNÍ ZM STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č.j. KP/1074/2007 viz program viz zápis U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Karviné konané dne 3. 4. 2007 I. ZPRÁVY PRO JEDNÁNÍ ZM 446 - HODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK ULOŽENÝCH

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6789/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 26. zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10199/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 15.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3320 Schválení

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 07.12.2010 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 03.11.2016 čís. 0194/ZMOb-MH/1418/15-0212/ZMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7122/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Možutíková Drahomíra Materiál pro 28. zasedání Zastupitelstva

Více

Integrovaný plán rozvoje města Karviná pro Regionální operační program - změnový formulář č. 9

Integrovaný plán rozvoje města Karviná pro Regionální operační program - změnový formulář č. 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6809/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Hanusková Lenka Ing. Materiál pro 26. zasedání

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 03.11.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 21. 12. 2016 Usnesení č. 345/16 ZM program 15. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 346/16 ZM složení

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova

OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání

Více

město Slavičín VÝPIS USNESENÍ z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín, konaného dne 30. června 2010

město Slavičín VÝPIS USNESENÍ z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín, konaného dne 30. června 2010 město Slavičín VÝPIS USNESENÍ z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín, konaného dne 30. června 2010 Usnesení č. XXII/1/2010 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 10/2012 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu Schváleno: 04.12.2012 Účinnost: 01.01.2013 Zpracovatel: Odbor organizační

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Zveřejnění poskytnutých informací dle 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění poskytnutých informací dle 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění poskytnutých informací dle 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost č. 5/2016 ze dne 27. 1. 2016 Žádost o poskytnutí informací

Více

Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008

Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008 statutární město Karviná č.j.: MMK/146008/2008 viz program viz usnesení Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluven o členové

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 22. června 2009 čís. 241/21 - čís.

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7968/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/9404/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Kytková Renáta Ing. Materiál pro 9. zasedání

Více

Rada města Karviné vydala dne tyto Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné (dále jen Zásady):

Rada města Karviné vydala dne tyto Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné (dále jen Zásady): STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné Schváleno: 23.04.2014 Účinnost: 01.05.2014 Zpracovatel: Odbor organizační Rada města Karviné vydala

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 21.09.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4941 Schválení

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Byla provedena oprava usnesení č. ZM 12 09 06 23 dne 28.11.2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova)

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova) Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Nabytí pozemku a zřízení věcného břemene - manželé Kramárovi

Nabytí pozemku a zřízení věcného břemene - manželé Kramárovi STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7629/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 4 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 16.11.2010

Usnesení. 4 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 16.11.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 16.11.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4 Schválení

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

PLNÁ MOC. pověřuje. zaměstnance Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karviné (zařazeného na Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karviné)

PLNÁ MOC. pověřuje. zaměstnance Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karviné (zařazeného na Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karviné) Příloha č. 1 k usnesení RM PLNÁ MOC Statutární město Karviná se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát, IČ: 00297534, DIČ:CZ00297534, zastoupené primátorem Tomášem Hanzlem pověřuje zaměstnance

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 370/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 27.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému družstvu

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2017

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2017 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2017 Schválen usnesením ZM č. 496 ze dne 6.12.2016 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2017 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 709 976 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 84 591 000,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9731/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 24/3.7.2 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 9.6.2014 Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA DiS.,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 10. 2016 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 19. února 2010 čís. 321/24 - čís. 328/24

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 4. jednání datum konání: 27.06.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.06.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0052/ZM4/2013 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více