ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic and its comparison with alternative investment forms Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. Autor: Martina ŠPAČKOVÁ Brno, duben 2008

2 Jméno a příjmení autora: Martina Špačková Název diplomové práce: Životní pojištění v ČR a jeho komparace s alternativními způsoby investování Název práce v angličtině: The Life Insurance in the Czech Republic and its comparison with alternative investment forms Katedra: Financí Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. Rok obhajoby: 2008 Anotace Předmětem diplomové práce Životní pojištění v ČR a jeho komparace s alternativními způsoby investování je charakterizovat a analyzovat trh životního pojištění a jiných způsobů investování v ČR, provést komparaci vybraného produktu životního pojištění s vybraným produktem penzijního připojištění a stavebního spoření. První kapitola práce charakterizuje trh životního pojištění, jeho význam, výhody a nevýhody a jednotlivé produkty životního pojištění nabízené na českém pojistném trhu. Druhá kapitola charakterizuje alternativní způsoby investování podstatné z hlediska drobného investora, jejich význam, výhody a nevýhody a potenciál z hlediska výnosu, likvidity a rizika. Třetí kapitola analyzuje konkrétní produkt životního pojištění, penzijního připojištění a stavebního spoření a provádí jejich komparaci. Annotation The scope of this diploma thesis The Life Insurance in the Czech Republic and its comparison with alternative investment forms is to characterize and analyse life insurance market and other investment forms market in the Czech republic and compare selected life insurance product with selected supplementary pension insurance product and building savings product. The first part focuses on life insurance market, its importance, its advantages and disadvantages and typical life insurance products for the Czech republic. The second part characterizes alternative investment forms important for a small investor, their importance, advantages and disadvantages and potential in term of yield, liquidity and risk. The third part analyses selected life insurance product, supplementary pension insurance product and building savings product and compare them. Klíčová slova Životní pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření, investiční a podílové fondy, akcie, dluhopisy, běžné a termínované vklady, nemovitosti. Key words Life insurance, supplementary pension insurance, building savings, mutual fund and investment company, shares, bonds, current account and time deposit, properties.

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Životní pojištění v ČR a jeho komparace s alternativními způsoby investování vypracovala samostatně pod vedením prof. Ing. Viktórie Čejkové, PhD. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

4 PODĚKOVÁNÍ Touto cestou bych ráda poděkovala prof. Ing. Viktórii Čejkové, PhD. za cenné rady a připomínky k obsahovému i formálnímu zpracování mojí diplomové práce a také za její ochotu a vstřícnost.

5 Obsah Úvod Životní pojištění Význam životního pojištění Daňové výhody životního pojištění Zákonem stanovené podmínky pro daňovou uznatelnost Daňové zvýhodnění fyzických osob Daňové zvýhodnění zaměstnavatelů Daňové zvýhodnění zaměstnanců Porušení zákonem stanovených podmínek Klasifikace pojištění Klasifikace odvětví životních pojištění Dočasné pojištění pro případ smrti Trvalé pojištění pro případ smrti Pojištění pro případ smrti nebo dožití kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Pojištění pro případ dožití Důchodové pojištění Doplňková pojištění Životního pojištění v evropských zemích a ČR Alternativní způsoby investování v ČR Investice a jejich rozdělení Produkty kolektivního investování (investiční a podílové fondy) Subjekty kolektivního investování Výnosy Členění fondů Struktura trhu podílových fondů a její vývoj Výhody a nevýhody kolektivního investování Výkonnost vybraných fondů v členění dle rizika Penzijní připojištění Daňové výhody Dávky a penze Investiční strategie penzijních fondů Výhody a nevýhody penzijního připojištění Zhodnocení prostředků v penzijních fondech Stavební spoření Fáze spořící Fáze úvěrová Účelová vázanost vkladů na stavební spoření Státní podpora stavebního spoření Výhody a nevýhody stavebního spoření Úroky z vkladů Běžné účty Zhodnocení peněžních prostředků na běžných účtech Termínované vklady Zhodnocení peněžních prostředků na termínovaných vkladech Dluhopisy Členění dluhopisů Výnosy z dluhopisů Výhody a nevýhody vyplývající z držby dluhopisů... 39

6 2.7.4 Výnosy plynoucí z dluhopisů Akcie Členění akcií Teorie vývoje akciových kurzů Výhody a nevýhody spojené s držbou akcií Burza cenných papírů a RM-systém Výkonnost vybraných akciích na BCPP Investice do nemovitostí Vývoj cen nemovitostí Investice českých domácností a jejich porovnání s evropskými zeměmi Komparace životního pojištění s alternativními způsoby investování Faktory ovlivňující investiční strategii Výnos Riziko Likvidita Časový horizont investice Výpočet vnitřní míry výnosu u jednotlivých investic Životní pojištění Penzijní připojištění Stavební spoření Srovnání životního pojištění s penzijním připojištěním Srovnání stavebního spoření s penzijním připojištěním Závěr Seznam použité literatury a dalších zdrojů Seznam tabulek, grafů a obrázků Seznam příloh... 69

7 Úvod Pojišťovnictví patří mezi významné a dynamicky se rozvíjející odvětví národního hospodářství, je nedílnou součástí finančních trhů vedle peněžního, kapitálového, devizového a komoditního trhu 1. Úkolem pojištění je snížit negativní dopad nahodilých událostí, které mohou potkat v životě každého z nás, a to prostřednictvím tvorby a rozdělování rezerv. Na tvorbě rezerv se podílejí všichni pojistníci, ale rozdělování těchto rezerv je založeno na principu solidarity, podmíněné návratnosti a neekvivalentnosti, což znamená, že pojistné plnění dostanou pouze ti, kterým vznikla nahodilá událost, a to nezávisle na tom, jakou částkou do pojistných rezerv přispěli 2. Dle zákona č. 409/2004 Sb., o pojišťovnictví a dle norem Evropské Unie rozlišujeme pojistná odvětví životních pojištění a odvětví neživotních pojištění. Životní pojištění v České republice stále zaostává, nemá takový podíl na pojistném trhu, jak je tomu v zemích s vyspělejším pojistným trhem. V ČR činil podíl životního pojištění na předepsaném pojistném za rok ,7 %, zatímco ve vyspělejších zemích Evropské Unie se tento podíl pohybuje kolem 60 % 3. Hlavní důvody můžeme spatřit v malém počtu uzavřených smluv životního pojištění a v nízkých pojistných částkách, z čehož vyplývá, že životní pojištění má značný potenciál růstu do budoucnosti a s největší pravděpodobností vzroste na svém významu. Životní pojištění podléhá neustálému rozvoji. V historii sloužilo životní pojištění převážně k úhradě nákladů spojených s pohřbem, v současnosti se funkce životního pojištění přesouvá k investicím a úsporám. Došlo tedy k přesunu od rizikového pojištění, které krylo riziko smrti k rezervotvornému pojištění, které kromě rizika smrti současně kryje i riziko dožití se stanoveného věku. V současné době již životní pojištění plně konkuruje alternativním investičním instrumentům a stalo se tak nedílnou součástí finančních trhů. V souvislosti s neustále diskutovaným problémem týkajícím se stárnutí obyvatelstva, a tudíž potřeby reformy důchodového systému se hovoří o důležité roli životního pojištění spolu s penzijním připojištěním ve formě tzv. třetího pilíře důchodového systému, kdy by lidé měli z části převzít zodpovědnost za své zajištění na stáří. Cílem diplomové práce bude charakterizovat trh životního pojištění v ČR, jeho význam v tržní ekonomice, charakterizovat alternativní způsoby investování v ČR podstatné z hlediska drobného investora. Dále provést srovnání vybraného produktu životního pojištění s vybraným produktem penzijního připojištění a stavebního spoření, tedy s produkty, které jsou označovány za příčinu stagnace životního pojištění a následně vyhodnotit příčiny stagnace v souvislosti s penzijním připojištěním a stavebním spořením a navrhnout možné zlepšení. V první kapitole budu charakterizovat vývoj životního pojištění, a to především jaký byl význam životního pojištění v jeho počátcích a jakým směrem se ubírá v současné době. Zmíním se o efektech (výhodách a nevýhodách), které přináší životní pojištění pro jedince a pro ekonomiku včetně významu životního pojištění pro důchodový systém a jeho potenciál. Zaměřím se na daňové výhody životního pojištění a změny, které přináší reforma veřejných financí. V této souvislosti poukážu na nepříznivý trend pro životní pojištění z hlediska 1 Zpracováno dle [2, s.17] 2 Zpracováno dle [1, s.8] 3 Zpracováno dle [33] a [40]

8 daňových výhod pro fyzické osoby. Provedu rozdělení a charakteristiku produktů životního pojištění, které se v současné době nabízí na trhu životního pojištění v ČR. Porovnám, jaký má význam životního pojištění v ČR oproti zemím EU. V druhé kapitole diplomové práce se budu zabývat jednotlivými alternativními způsoby investování, které jsou významné z hlediska drobného investora. Budu charakterizovat jednotlivé investice, poukážu na jejich výhody a nevýhody a nastíním možnosti jejich zhodnocení. Porovnám strukturu investic v ČR se zeměmi EMU, čímž bych chtěla poukázat na konzervativnost českých investorů a potenciál do budoucnosti. V třetí kapitole diplomové práce se zaměřím na popis faktorů, které ovlivňují investiční strategii. Navrhnu možnost porovnání investic. Vyberu jeden produkt z životního pojištění, penzijního připojištění a stavebního spoření, které nejprve charakterizuji, poté vypočtu jejich vnitřní míru výnosu a následně je porovnám dle různých hledisek. Pokusím se poukázat na důvody, proč jsou tyto produkty často označované za jednu z příčin stagnace životního pojištění. V závěru diplomové práce shrnu danou problematiku a provedu vlastní zhodnocení. Na základě provedené komparace životního pojištění s penzijním připojištěním a stavebním spořením zhodnotím jejich výhody a nevýhody, vhodnost do nich investovat a uvedu důvody pro své rozhodnutí. Současně provedu zhodnocení příčin, proč jsou dané investice označovány jako důvod stagnace životního pojištění a navrhnu možné zlepšení vedoucí k odstranění stagnace životního pojištění. V práci budou použity metody analýzy, syntézy a dedukce. Vlastní názory, myšlenky a hodnocení budou v diplomové práci označeny kurzívou.

9 1 Životní pojištění V první kapitole budu charakterizovat vývoj životního pojištění, jaký byl význam životního pojištění v jeho počátcích a jakým směrem se ubírá v současné době. Zmíním se o efektech, které přináší životní pojištění pro jedince, pro ekonomiku a pro důchodový systém. Zaměřím se na daňové výhody životního pojištění a změny, které přináší reforma veřejných financí. V této souvislosti poukážu na nepříznivý trend pro životní pojištění z hlediska daňových výhod pro fyzické osoby. Rozdělím a charakterizuji produkty životního pojištění, které se v současné době nabízí na trhu životního pojištění v ČR a porovnám význam životního pojištění v zemích EU a ČR. 1.1 Význam životního pojištění V rámci životního pojištění mohou být kryta dvě základní rizika: riziko smrti (pojistník stanoví v pojistné smlouvě obmyšlenou osobu, tedy osobu, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného), riziko dožití (jde o proces spoření, kdy pojišťovna vytváří rezervy na výplatu pojistného plnění). Historicky bylo životní pojištění chápáno jako finanční ochrana pozůstalých v případě úmrtí živitele. Nešlo však o finanční ochranu v dnešním slova smyslu, ale spíše o skromnou podporu rodiny, neboť pojistné plnění bylo převážně použito na úhradu nákladů spojených s pohřbem. Proto bylo životní pojištění nazýváno pohřebním pojištěním. Životní pojištění v jeho původní podobě krylo pouze riziko smrti 4. V dnešní době se význam životního pojištění posouvá od rizikového pojištění (tj. pojištění, které zahrnuje pouze riziko smrti) k rezervotvorným pojištěním (tj. pojištěním, která sice kryjí riziko smrti, zároveň však zohledňují možnost dožití se sjednaného konce pojištění). Takovéto životní pojištění by tedy v případě úmrtí pojištěného během pojistné doby mělo snížit negativní důsledky této události pro rodinu pojištěného prostřednictvím výplaty pojistného plnění ve sjednané výši, zároveň v případě dožití se konce sjednané doby pojištění by mělo pojistné plnění sloužit k úhradě statků, které nelze pořídit z běžných příjmů nebo stále častěji k zajištění pojištěného v důchodovém věku, kdy dochází k výraznému propadu příjmů. Životní pojištění tedy v současné době kombinuje různými způsoby riziko smrti a riziko dožití, přičemž je možné ho doplnit o další rizika neživotního charakteru (úraz, invalidita, vážné nemoci a jiné). Životní pojištění postupně převzalo i funkci spořícího a investičního instrumentu. V rámci pojištění pro případ smrti nebo dožití, které je v současné době nejčastěji sjednávaným pojištěním, lze spatřovat následující ekonomické efekty 5 : Tlumení inflace. Životní pojištění je obvykle sjednáváno na 10 a více let, čímž jedinec odkládá svoji spotřebu a působí tak protiinflačně. Výhodné financování investic. Část pojistného je ukládáno do technických rezerv pojišťovny. Tyto rezervy jsou pak pojišťovnou zhodnocovány prostřednictvím investování například do pokladničních poukázek, dluhopisů vydaných ČR nebo Českou národní bankou, hypotečních zástavních listů atd. Vzhledem k dlouhodobému 4 Zpracováno dle [3, s.182] 5 Zpracováno dle [8, s ] 9

10 charakteru životního pojištění jsou tyto zdroje pro financování ekonomiky výhodné, protože umožňují finančním institucím poskytovat střednědobé a dlouhodobé úvěry, podporují likviditu finančních institucí apod. Doplněk státního důchodového pojištění. Stárnutí obyvatelstva je celosvětový trend ve vyspělejších zemích. Současný důchodový systém je založen převážně na státním důchodovém pojištění. Vzhledem k nízké porodnosti a zvyšování průměrné délky života je však dlouhodobě neudržitelný. Zatímco v roce ,5 pracujících financovalo jednoho důchodce, v současné době už je to pouze 2,5 pracujících. Důchodový systém můžeme rozčlenit na tři pilíře 6 : 1. pilíř: státní důchodové pojištění, které je založeno na solidaritě mezi generacemi, kdy dnes vyplácené důchody jsou hrazeny z příspěvků výdělečně činných občanů, 2. pilíř: zaměstnanecké penze (člověk část svého sociálního pojištění neodvede státu, ale odvede jej na svůj vlastní účet), 3. pilíř: individuální pojištění (soukromé zabezpečení na penzi prostřednictvím penzijního připojištění či životního pojištění). V současné době v České republice funguje první a třetí pilíř. Do budoucna by měly hrát stále větší roli druhý a třetí pilíř důchodového systému, a tudíž by význam životního pojištění měl růst. Přínosy pro státní rozpočet ve formě zdanění zisků pojišťoven a zdanění některých druhů pojistného plnění, respektive rozdílu mezi výší pojistného plnění a zaplaceným pojistným. Výhody životního pojištění 7 : Zabezpečení pojištěného pro období, kdy dojde k propadu jeho příjmů a jeho rodiny pro případ smrti pojištěného, tedy pojistná ochrana. Pojistná ochrana začíná běžet ihned od počátku pojištění s jistými výjimkami v případě připojištění. Možnost sjednání připojištění, která rozšiřují pojistnou ochranu jako pojištění pro případ invalidity, úrazu, vážných onemocnění, pracovní neschopnosti či pro případ pobytu v nemocnici. Například pojištění pro případ úrazu lze sjednat i samostatně, ale pojistné je výrazně vyšší než v případě sjednaní pojištění jako připojištění k životnímu pojištění. Je možné sjednat připojištění pro případ invalidity, které zahrnuje zproštění od placení pojistného v případě, stane-li se pojištěná osoba plně invalidní. Pokud pojišťovna akceptuje pojištění a nevypoví ho v dvouměsíční výpovědní lhůtě, již nemůže pojištění vypovědět (pokud nedošlo k poskytnutí nepravdivých a neúplných informací vztahujících se k pojištění, a to zejména týkajících se zdravotního stavu pojištěného). Daňové úspory, kterým je věnován oddíl 1.2. Příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnancům jsou osvobozeny od odvodů na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (od pouze do výše Kč za rok). U investičního a u variabilní formy kapitálového životního pojištění může klient jednoduše měnit parametry pojistné smlouvy, například snižovat či zvyšovat pojistnou částku nebo pojistné, přidávat či odebírat různá připojištění a měnit dokonce i pojistnou dobu. Klient si přizpůsobuje životní pojištění své aktuální životní situaci. 6 Zpracováno podle [8, s.12] 7 Zpracováno podle [8, s.19] a [41] 10

11 Nevýhody životního pojištění 8 : Velmi vysoké poplatky, které jsou často skryté a snižují výnos pod úroveň jiných spořících nástrojů. Vklady nejsou garantovány státem. Zdanění dosažených výnosů srážkovou daní ve výši 15 %, v případě předčasné výpovědi sazbou 25 %, ale to pouze do , od je sazba 15%. Pojišťovny mohou investovat svěřené prostředky pouze velice konzervativně. Zákon o pojišťovnictví a vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zmíněný zákon, omezují realizaci investiční činnosti zásadami finančního umístění, jeho skladbou a limity. Zmíněné omezení neplatí pro investiční životní pojištění. Životní pojištění se obvykle sjednává na dlouhý časový horizont. Pojišťovna může odmítnou pojistit osobu, pakliže shledá, že její zdravotní stav je pro ni příliš rizikový. Nízká likvidita finančních prostředků. 1.2 Daňové výhody životního pojištění Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších novel (dále jen ZoDP) mohou fyzické osoby, zaměstnanci a zaměstnavatelé, kteří přispívají svým zaměstnancům na soukromé životní pojištění, v případě zákonem stanovených podmínek využít daňových výhod. Daňových výhod lze využít pouze u pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití nebo u důchodového pojištění v případě splnění dalších zákonem stanovených podmínek. Mluvíme tedy především o investičním životním pojištění, kapitálovém životním pojištění a důchodovém pojištění Zákonem stanovené podmínky pro daňovou uznatelnost Výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy, současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60let, u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití musí být pojistná částka alespoň: Kč v případě pojistné smlouvy s pojistnou dobou 5 až 15 let, Kč v případě pojistné smlouvy s pojistnou dobou nad 15, pojistník je zároveň pojištěným, jestliže je pojistné nebo jeho část hrazeno zaměstnavatelem, musí být ve smlouvě stanoveno, že nárok na plnění z pojištění má zaměstnanec Daňové zvýhodnění fyzických osob Dle 15 odst.6 ZoDP lze od základu daně za zdaňovací období odečíst poplatníkem zaplacené pojistné. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Za tímto účelem pojišťovna vystaví potvrzení o zaplaceném pojistném, které zaměstnanec předloží svému zaměstnavateli nejpozději do 15.února následujícího roku v případě, že mu provádí roční zúčtování zaměstnavatel nebo si jej sám uplatní jako nezdanitelnou část základu daně ve svém přiznání k dani z příjmu fyzických osob, má-li takovou povinnost. 8 Zpracováno podle [15] a [41] 11

12 Tabulka č. 1.1 Daňová úspora v případě platby 500 Kč a 1000 Kč měsíčně na životní pojištění v roce 2007 Hrubá měsíční mzda Sazba daně Roční úspora při pojistném v roce Kč měsíčně 1000 Kč měsíčně % 720 Kč Kč % Kč Kč % Kč Kč a více 32 % 1920 Kč Kč Zdroj: vlastní konstrukce Dle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů ze dne 19. září 2007, který nabývá účinnosti od , kterým se mění ZoDP, dochází ke změně výpočtu základu daně (základem daně je hrubá mzda zvýšená o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe, tj. superhrubá mzda ) a dochází ke sjednocení sazby daně na 15 %. Na první pohled vypadá, že se nic nemění oproti roku 2007 (pořád zůstává možnost odpočtu Kč jako nezdanitelné části základu daně), skutečnost je však odlišná. Díky zvýšenému základu daně a změně sazby dochází ke snížení výhodnosti životního pojištění z hlediska daňové úspory pro fyzické osoby. Do hrubé mzdy Kč je daňová úspora nulová, jelikož je daň nulová i v případě, že neuplatníme žádné nezdanitelné části základu daně a jiné slevy na dani kromě slevy na poplatníka.. V případě hrubé mzdy vyšší jak Kč začíná mít vliv uplatnění životního pojištění jako nezdanitelné části základu daně na daňovou úsporu. Tabulka č. 1.2 Daňová úspora v případě platby 500 Kč a 1000 Kč měsíčně na životní pojištění v roce 2008 (v případě, že fyzická osoba neuplatní žádné jiné nezdanitelné části základu daně ani jiné slevy na dani kromě slevy na poplatníka) Hrubá měsíční mzda Sazba daně(ze Roční úspora při pojistném v roce 2007 superhrubé mzdy) 500 Kč měsíčně 1000 Kč měsíčně Méně než % 0 Kč 0 Kč % 900 Kč 900 Kč a více 15 % 900 Kč Kč Zdroj: vlastní konstrukce Při hrubé mzdě a měsíční platbě 500 Kč na životní pojištění je daň rovna nule, tudíž platba vyšší částky na životní pojištění z hlediska daňové úspory nemá smysl. Při hrubé mzdě Kč a měsíční platbě 1000 Kč na životní pojištění je daň rovna nule, což znamená, že od výše této hrubé mzdy využijeme maximálně daňovou úsporu. Z výše uvedeného vyplývá, že díky zvýšení základu daně a změny sazby daně došlo ke snížení daňové výhodnosti životního pojištění. Dle mého názoru by ale naopak měla být zvyšována výhodnost životního pojištění z hlediska daně z příjmu. Lidé by pak byli motivováni, aby převzali větší zodpovědnost sami za sebe v postproduktivním období života a to je obzvláště důležité v době, kdy současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný, a tudíž je více než důležitá reforma důchodového systému. 12

13 1.2.3 Daňové zvýhodnění zaměstnavatelů Zaměstnavatel může hradit pojistné na soukromé životní pojištění, které uzavřel jako pojistník a pojištěný jeho zaměstnanec. Zaplacené částky je možno uplatňovat za zdaňovací období maximálně do výše 8000 Kč za jednoho zaměstnance jako náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jedná se tedy o daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele. Toto ustanovení platí do a řídí se 24 odst.2 pís.zo) ZoDP. Navíc jsou příspěvky osvobozeny od odvodů na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v neomezené výši. Od se toto ustanovení ruší a daňová uznatelnost platby na životní pojištění se může řídit pouze dle 24 odst.2 pís.j), bodu 5 ZoDP, na základě kterého může zaměstnavatel stanovit v kolektivní smlouvě či ve vnitřním předpisu, že bude zaměstnancům přispívat na životní pojištění. Maximální částka zde není stanovena. Existuje zde ale návaznost na daňové zvýhodnění zaměstnanců, které je popsáno níže. Příspěvky jsou osvobozeny od odvodů na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pouze do výše ročně, nikoliv v neomezené výši. Navíc např. Kooperativa Vienna Insurance Group poskytuje zaměstnavatelům, kteří přispívají svým zaměstnancům na životní pojištění úsporu ve formě 3 % z pojistného, které pošle zaměstnavatel na účet Kooperativy (je zde ale stanoven minimální počet smluv, aby byla výhoda poskytnuta). Kooperativa vrátí pak tato 3 % zaměstnavateli. Do pojistného se započítává i pojistné, které si platí zaměstnanci (resp. které jsou strženy zaměstnanci ze mzdy, a které odvádí zaměstnavatel spolu se svými příspěvky pojišťovně) Daňové zvýhodnění zaměstnanců Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob až do výše Kč ročně. Toto ustanovení platí do a řídí se 6 odst.9 pís.w) ZoDP. Současně jsou tyto příspěvky osvobozeny od odvodů na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v jakékoli výši. Od se toto ustanovení ruší a řídí se dle 6 odst.9 pís.p) ZoDP. Od daně je osvobozen příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění, a to v úhrnu maximálně do výše Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Současně jsou tyto příspěvky osvobozeny od odvodů na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti do této výše Porušení zákonem stanovených podmínek Při nedodržení zákonem stanovených podmínek zaniká nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně. Poplatník je povinen podat daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém k této skutečnosti došlo, a uvést v něm jako příjem částky, o které mu byl za dobu trvání pojištění z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen. 1.3 Klasifikace pojištění Dle zákona č. 409/2004 Sb., o pojišťovnictví rozlišujeme: životní pojištění - soubor pojistných odvětví uvedených v části A přílohy č.1 zákona, 13

14 neživotní pojištění - soubor pojistných odvětví uvedených v části B přílohy č.1 zákona. Dle zákona č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě rozlišujeme: pojištění škodové - soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události (svým charakterem odpovídá neživotnímu pojištění), pojištění obnosové - soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody (svým charakterem odpovídá životnímu pojištění). Dle způsobu tvorby rezerv rozlišujeme 9 : Riziková pojištění pojištění, u kterého nevíme, jestli pojistná událost nastane, a tedy jestli bude vypláceno pojistné plnění a v jaké výši. V případě životního pojištění jde o dočasné pojištění pro případ smrti, jinak riziková pojištění odpovídají spíše svým charakterem neživotnímu pojištění. Rezervotvorná pojištění pojištění, u kterého k pojistné události dojde vždy. Vytváří se tedy vždy technická rezerva na pojistná plnění. Jde o trvalé pojištění smrti nebo především o životní pojištění, kdy pojistné plnění je vypláceno v případě dožití. 1.4 Klasifikace odvětví životních pojištění Klasifikace pojistných odvětví životního pojištění je v ČR uvedená v příloze č.1 zákona č.409/2004 Sb., o pojišťovnictví, kterou uvádím v příloze č.1. V hospodářské praxi se však toto členění nedodržuje. V další části diplomové práce tedy provedu rozdělení pojištění dle praxe komerčních pojišťoven v ČR. Životní pojištění v ČR můžeme rozdělit následovně: dočasné pojištění pro případ smrti, trvalé pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ smrti nebo dožití (resp.kapitálové životní pojištění), investiční životní pojištění, pojištění pro případ dožití, důchodové pojištění, připojištění k životnímu pojištění Dočasné pojištění pro případ smrti Dočasné pojištění pro případ smrti je základním typem životního pojištění. Často bývá nazýváno rizikovým životním pojištěním. Pojistnou událostí je smrt pojištěného. Nastane-li pojistná událost, tj. dojde-li k úmrtí pojištěného, vyplatí pojišťovna obmyšlenému pojistné plnění stanovené v pojistné smlouvě. Pakliže není v pojistné smlouvě určena obmyšlená osoba, vstupuje pojistné plnění do dědického řízení. Dočasné pojištění je plně rizikovým životním pojištěním. Není jisté, zda-li pojistná událost nastane, a tudíž nejsou vytvářeny žádné rezervy. Pokud se pojištěný dožije konce sjednané pojistné doby, pojistná smlouva zaniká bez jakékoliv výplaty. Z výše uvedeného důvodu patří k nejlevnějším životním pojištěním. Pravděpodobnost úmrtí s věkem roste, což by mělo být odraženo v pojistném. Pojistné by se mělo s každým rokem zvyšovat. V praxi však bývá stanoveno konstantní pojistné po celou 9 Zpracováno podle [1, s.27] 14

15 pojistnou dobu. Pojistník tak platí v prvním období vyšší pojistné než odpovídá riziku úmrtí a pojišťovna vytváří z tohoto vyššího pojistného rezervu, kterou pak čerpá v druhé části pojistné doby, kdy pojistník platí nižší pojistné než odpovídá pravděpodobnosti úmrtí 10. Nejčastěji bývají dva základní důvody pro sjednání dočasného pojištění pro případ smrti. Typicky bývá požadováno toto pojištění u úvěrů na vyšší částky (u hypotéčního úvěru), kdy pojistné plnění je plně vinkulováno ve prospěch poskytovatele úvěru. V případě pojistné události je zbytek jistiny jednorázově splacen pojistným plněním. Pro tento účel bývá sjednáváno nejčastěji pojištění na klesající pojistnou částku tak, aby v každém období plně pokrylo zbytek jistiny. Druhým, v dnešní době méně častým, důvodem je zabezpečení pozůstalých. A to především v případě, kdy je rodina ekonomicky závislá na jediné osobě nebo když chce pojištěný přispět svým blízkým na pohřeb. Pro tento účel bývá sjednáváno nejčastěji pojištění na konstantní pojistnou částku tak, aby pozůstalí obdrželi pojistnou částku stanovenou v pojistné smlouvě Trvalé pojištění pro případ smrti Trvalé pojištění pro případ smrti je také nazýváno doživotním pojištěním. Pojistnou událostí je opět smrt pojištěného. Na rozdíl od dočasného pojištění je pojistná částka vyplacena vždy a pojišťovna proto musí vytvořit rezervu. Jde tedy o rezervotvorné pojištění. Pojistné může být placeno po celou dobu pojištění, obvykle se však platí pouze po stanovenou dobu. Nárok na pojistné plnění nezaniká ani po uplynutí doby placení pojistného Pojištění pro případ smrti nebo dožití kapitálové životní pojištění Pojištění pro případ smrti nebo dožití bývá označováno také jako smíšené pojištění nebo častěji jako kapitálové životní pojištění. Pojistná událost nastane vždy, a to buď v případě smrti nebo v případě dožití, je tedy kryto jak riziko smrti tak riziko dožití. V rámci produktu může být kladen důraz více na riziko smrti nebo na riziko dožití prostřednictvím pojistné částky. U většiny pojišťoven jde o vzájemné násobky (např. pojistná částka pro případ smrti bude dvakrát vyšší než pojistná částka pro případ dožití). Pojišťovna přebírá za pojistníky pojistné i finanční riziko (technická úroková míra). Kapitálové životní pojištění můžeme rozdělit následovně 12 : klasické kapitálové životní pojištění, moderní kapitálové životní pojištění s vysokou flexibilitou (univerzální životní pojištění). Klasické kapitálové životní pojištění Klasické produkty nenabízejí žádnou variabilitu. Jsou pevně stanoveny pojistné částky, pojistná doba i pojistné. Pojistitel garantuje pojistné plnění pro případ dožití. Klient může požádat pouze o plnou nebo částečnou redukci či o odkupné. Moderní kapitálové životní pojištění s vysokou flexibilitou V současnosti jsou nabízeny modernější produkty s vysokou flexibilitou tak, aby pojištěný mohl přizpůsobit pojištění svým aktuálním životním potřebám. Většinou v první fázi 10 Zpracováno dle [5, s ] 11 Zpracováno dle [3, s.190] 12 Zpracováno dle [3] 15

16 dospělosti (bez dětí) lidé nepřikládají velkou důležitost pojistné ochraně, a tudíž klient upřednostňuje, aby většina prostředků byla využita na spoření a menší část na pojistnou ochranu. V druhé části života (po založení rodiny) potřeba pojistné ochrany stoupá a pojišťovna v rámci těchto produktů může změnit pojistné částky bez toho, aniž by měnila pojistné (méně prostředků bude použito na spoření oproti první fázi). Další fázi můžeme definovat odchodem dětí z domova, kdy pro klienta pravděpodobně opět klesne význam pojistné ochrany a vzroste význam spoření na postproduktivní část života. Moderní produkty dokáží přizpůsobit produkt jednotlivým fázím života 13. Konstrukčně se liší od klasických produktů. Skládá se ze dvou složek: spořící složky (výplata pojistné částky pro případ dožití se konce pojistné doby) a rizikové složky (výplata pojistných plnění pro případ smrti a v případně sjednaných připojištění se může jednat o pojistná plnění pro případ úrazu, invalidity, vážné nemoci apod.). Nevytváří se zde pojistně technická rezerva, ale kapitálová hodnota (část pojistného po odpočtu rizikové složky pojistného). Jde v podstatě o klientův účet, ze kterého se čerpá v případě potřeby zvýšené ochrany, na které běžné pojistné nestačí nebo v případě, že klient dočasně neplatí pojistné. Pojistitel tedy v případě dožití vyplatí aktuální výši kapitálové hodnoty na konci pojistné doby a není schopen na počátku pojištění říci, jaká bude její výše 14. Kapitálová hodnota se buď zhodnocuje tradičně technickou úrokovou mírou nebo může být investována na základě rozhodnutí pojištěného (jde o kombinaci kapitálového životního pojištění s investičním životním pojištěním). Další variabilita je nabízena ve formě mimořádného vkladu pojistného, mimořádného výběru pojistného či půjčky z kapitálové hodnoty Investiční životní pojištění Klasické investiční životní pojištění Investiční životní pojištění je nejmodernějším životním pojištěním. Jde o pojištění, které spojuje rizikové pojištění s investováním. Pojišťovna za pojistníka přebírá pouze pojistné riziko, finanční (investiční) riziko přebírá pojistník. Pojistné plnění pro případ dožití není složeno z pevné pojistné částky a z případných podílů na zisku (není garantováno), ale závisí na aktuální ceně podílových jednotek podílových fondů, do kterých pojistník investoval. Aktuální hodnota může být i nižší než hodnota vložených prostředků. Investiční životní pojištění tedy nabízí klientům vyšší výnosový potenciál, ale za cenu vyššího rizika. Zaručena je však výplata sjednané pojistné částky pro případ smrti (resp. v případě smrti je vyplacena pojistná částka pro případ smrti a aktuální hodnota podílových jednotek). Pojišťovna tvoří investiční podílové fondy s rozdílnými investičními strategiemi, s různou mírou rizika, přičemž pojistník se rozhoduje, v jakém poměru budou jeho finanční prostředky určené na investování rozděleny do jednotlivých investičních fondů. Mezi základní fondy patří akciový fond, fond obligací, peněžní fond, fond státních cenných papírů, fond cizích měn a smíšené fondy 15. Pojistné (sražené o rizikovou část a poplatky) pojišťovny přemění podle aktuálního kurzu na podílové jednotky a umístí je v různých fondech v poměru, který si klient určil. Z klientova účtu jsou jednou měsíčně odečítány jednotky na úhradu rizikového pojistného pro krytá rizika 13 Zpracováno dle [3, s ] 14 Zpracováno dle [3, s.201] a [5, s.102] 15 Zpracováno dle [5] 16

17 a na úhradu poplatků za správu pojištění, popř. jiné poplatky (např. za změnu výše pojistného, frekvence placení, výše pojistné částky, přesun podílových jednotek atd.) 16. Stejně jako moderní kapitálové životní pojištění umožňuje reagovat na momentální potřeby klienta prostřednictvím celé řady změn v parametrech pojištění (výše pojistného, frekvence placení, výše pojistné částky) a umožňuje mimořádný vklad či výběr pojistného. Lze říci, že výše uvedené investiční životní pojištění je vhodné pro investory se středním sklonem k riziku. Pro investory s vysokým sklonem k riziku je investiční životní pojištění nevhodným produktem, na trhu se nabízejí jiné produkty, které daleko lépe vyhovují jejich požadavkům. V ČR je však stále největší počet investorů s nízkým sklonem k riziku, na což reagovaly pojišťovny a přišly s moderním produktem investičního životního pojištění s garantovaným minimálním pojistným plněním. Moderní investiční životní pojištění Investiční životní pojištění s garantovaným minimálním pojistným plněním je inovací klasického investičního životního pojištění, kde výše pojistného plnění sice závisí na vývoji cen podílových jednotek, ale pojistitel garantuje, že v případě smrti nebo dožití vyplatí oprávněné osobě nebo pojištěnému minimálně garantované pojistné plnění (resp. vložené prostředky do investiční složky) 17. Při vzniku pojistné události bude vyplaceno pojistné plnění v garantované minimální výši, pokud je celková hodnota podílových jednotek klienta nižší než garantované pojistné plnění. Pokud je vyšší, potom bude vyplacena celková aktuální hodnota podílových jednotek (resp. participační hodnota). V rámci tohoto produktu klient investuje do zajištěného fondu, který garantuje 100 % vložené částky, zároveň však nic není zadarmo, a tudíž je tato garance výměnou za určitou míru participace na růstu (např. ze 75% se podílíme na růstu podílových jednotek, tzn. že nám bude vyplaceno pouze 75 % míry růstu). Nebo druhou možností je, že nám pojišťovna nabízí míru participace 100 %, ale zároveň je stanoven horní limit výnosnosti. Vysvětlení druhé možnosti nám může podat následující graf. Graf č. 1.1 Možné scénáře vývoje hodnoty fondu a referenčního koše akcií Zdroj: [35] 16 Zpracováno dle [8, s.42] 17 Zpracováno dle [3] 17

18 V případě, že dochází k nepříznivému vývoji koše akcií (jeho hodnota bude nižší než vložené prostředky do investiční složky), pojišťovna vyplatí 100% vložených prostředků do investiční složky. V případě, že výnosnost koše akcií se bude pohybovat mezi hodnotou, která odpovídá 100% vložených prostředků, a hodnotou, která odpovídá maximálnímu limitu výnosnosti 188%, bude klientovi vyplacena aktuální hodnota.v případě, že výnosnost koše akcií bude vyšší než limit výnosnosti, bude klientovi vyplacena částka, která odpovídá maximálnímu limitu výnosnosti (188%), a tudíž na dalším růstu výnosnosti se již nebude podílet Pojištění pro případ dožití U pojištění pro případ dožití může nastat pojistná událost pouze v případě dožití se konce pojistné doby. Pokud nastane pojistná událost, pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Jde tedy o formu spoření (je garantován alespoň minimální výnos ve výši technické úrokové míry, která je v současnosti 2,4%). Avšak pojištěný zde podstupuje riziko, že pokud zemře před koncem pojistné doby, nenastane pojistná událost a pojistné plnění nebude vyplaceno. Mezi spořením a životním pojištěním jsou určité rozdíly 18 : pojišťovna ručí za vklady pojistníků nikoliv výškou skutečného vkladu, ale v závislosti na sjednané pojistné částce, přerušení placení běžného pojistného je spojeno s určitými sankcemi. To je důvodem, proč uplatnění pojištění pro případ dožití v základní podobě není obvyklé. Naopak zcela obvykle je uplatněno pojištění pro případ opakovaného se dožití pojištěného, resp. důchodové pojištění či pojištění pro případ dožití se finančně závislé osoby, resp. věnové pojištění Důchodové pojištění Jde o zvláštní typ pojištění pro případ dožití, pojištění na dožití se sjednaného věku s postupnou výplatou pojistné částky, a to od okamžiku sjednaného v pojistné smlouvě (obvykle to bývá od sjednaného věku pojištěného, ale je možné sjednat i odklad výplaty nejčastěji 1 rok až 15 let). Jde tedy o pojištění pro případ opakovaného dožití. Pojistným plněním lze označovat každý důchod a pojistnou událostí vždy dožití se dalšího termínu výplaty. Pojišťovny ale nabízí i jednorázové plnění. Je doplňkem státního důchodového pojištění (pokud je sjednáno komerční důchodové pojištění, je vypláceno nad rámec státního důchodového pojištění) 19. Důchodové pojištění lze dělit podle několika kritérií 20 : Délka výplaty důchodu: doživotní důchod (pojišťovna vyplácí důchod ve sjednané výši vždy, pokud pojištěný žije), dočasný důchod (vyplácení důchodu je omezeno jak délkou života, tak i sjednanou pojistnou dobou). Počátek výplaty důchodu: důchod splatný ihned (po jednorázovém zaplacení pojistného pojistníkem pojišťovna začíná pravidelně vyplácet pojištěnému důchod při postupném dožívání se jednotlivých období věku), 18 Zpracováno dle [5, s.99] 19 Zpracováno dle [1], [3], [5] a [8] 20 Zpracováno dle [3, s.194], [5, s.100] a [8] 18

19 odložený důchod (po určitou dobu je placeno pojistné, po tzv. dobu odkladu, a současně je sjednán okamžik počátku výplaty důchodu. Dochází k postupnému spoření na výplatu důchodu). Frekvence vyplácení: roční důchod (důchod je vyplácen jednou ročně), področní důchody (důchod je vyplácen v kratších intervalech než je rok a to nejčastěji měsíčně). Okamžik výplaty: předlhůtně vyplácené důchody, polhůtně vyplácené důchody (důchody po uplynutí doby, za které má být důchod vyplacen). Nejčastěji nabízené produkty důchodového pojištění: Základní doživotní důchod. Je obdobou starobního důchodu vypláceného ze státního důchodového pojištění. Obvykle je vyplácen od dosažení důchodového věku. Je možné sjednat doživotní či dočasný důchod, jednorázovou výplatu místo pravidelných výplat důchodu, odklad výplaty důchodu (např. pokračuje-li pojištěný v práci). V jeho rámci může být sjednán i nárok na výplatu invalidního důchodu a důchodu pro pozůstalé. Dočasný důchod v případě plné invalidity. Je obdobou plného invalidního důchodu. Kryje riziko poklesu příjmu v případě, že se pojištěný stane plně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění během trvání pojištění, nejdříve však po uplynutí ochranné lhůty od uzavření pojistné smlouvy (toto neplatí, stane-li se pojištěný plně invalidním v důsledku úrazu) a před splatností základního důchodu. Výplata tohoto důchodu náleží pojištěnému až do vzniku nároku na základní důchod nebo do jeho smrti.. Důchod pro pozůstalé. Slouží pro zajištění příjmů pozůstalým v případě smrti pojištěného, a to ať dojde k úmrtí v době placení pojistného nebo v době výplaty základního důchodu. Lze ho sjednat nejčastěji na dobu 5, 10, 15 či 20 let. Výše důchodu závisí na době úmrtí Doplňková pojištění K životnímu pojištění může být sjednáno připojištění, které má charakter neživotního pojištění. Přičemž pojišťovny vždy definují připojištění, která lze sjednat v rámci daného produktu. Velkou výhodou je, že jsou cenově daleko výhodnější než pokud bychom si dané pojištění sjednali samostatně, pokud je to vůbec možné. Pro zpracování doplňkových pojištění jsem čerpala z pojistných podmínek České pojišťovny a Kooperativy. Většinou jde o následující připojištění: pojištění pro případ úrazu, pojištění pro případ plné invalidity, pojištění pro případ vážných onemocnění, pojištění pro případ pracovní neschopnosti, Pojištění pro případ pobytu v nemocnici. 19

20 1.5 Životního pojištění v evropských zemích a ČR Význam životního pojištění v ČR je stále podceňován ve srovnání se zeměmi s vyspělejšími pojistnými trhy, což dokládá následující graf. Graf č.1.2 Podíl životního a neživotního pojištění na předepsaném pojistném v roce 2004 v evropských zemích 21 Podíl životního a neživotního pojištění na celkovém předepsaném pojistném v % v roce 2004 podíl NP podíl ŽP LI LU FI BEGB FRSEDK IT IE CHNOPT NLMTGRCY PL DEATESHUSK CZ SI EE LT HRTR IS LV Zdroj: vlastní zpracování dle [40] Graf č.1.3 Podíl životního a neživotního pojištění v ČR a průměr zemí EU Podíl životního a neživotního pojištění na předepsaném pojistném pojistném v % v roce ,51 60, podíl NP ,49 39,62 podíl ŽP 10 0 průměr zemí EU (25) ČR Zdroj: vlastní zpracování dle [40] Z grafu vyplývá, že v EU převládá podíl životního pojištění nad neživotním pojištěním (průměr zemí EU má podíl životního pojištění 60,5 % na předepsaném pojistném) na rozdíl od ČR, kde naopak převládá neživotní pojištění nad životním (životní pojištění se podílí 21 Kde LI je Lichtenštejnsko, LU Lucembursko, FI Finsko, BE Belgie, GB Velká Británie, FR Francie, SE Švédsko, DK Dánsko, IT Itálie, IE Irsko, CH Švýcarsko, NO Norsko, PT Portugalsko, NL Nizozemsko, MT Malta, GR Řecko, CY Kypr, PL Polsko, DE Německo, AT Rakousko, ES Španělsko, HU Maďarsko, SK Slovensko, CZ Česká republika, SI Slovinsko, EE Estonsko, LT Litva, HR Chorvatsko, TR Turecko, IS Island, LV Lotyšsko. 20

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Základní nastavení a vymezení vůči jiným produktům Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu jako

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Základní nastavení a vymezení vůči jiným produktům Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu jako

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika od 1. ledna 2013 spustila dlouho diskutované zásadní změny v oblasti důchodového zabezpečení. Zařadila se

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Které životní pojištění je nejlepší?

Které životní pojištění je nejlepší? Které životní pojištění je nejlepší? Martin Podávka, 2005 psáno pro AFIZ V minulých měsících server www.finq.cz přinesl podrobný popis kapitálového a investičního životního pojištění (včetně univerzálního

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Podmínky pro placení mimořádného pojistného u investičního životního pojištění při jednorázovém mimořádném pojistném při pravidelně

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku z obchodní korporace a úroky z držby cenných papírů, příjmy z vyrovnání společníkovi,

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojišt ní a produkt pojišt ní osob...6

OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojišt ní a produkt pojišt ní osob...6 OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojištění a produktů pojištění osob...6 3.1. Pojišťovnictví v České republice...6 3.2. Charakteristika životního pojištění...10

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Životní pojištění I. Cíl: seznámit posluchače s životním pojištěním jako druhem pojištěním Tento tématický celek

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Využijte výhod. ČSOB Motivačního programu

Využijte výhod. ČSOB Motivačního programu Využijte výhod ČSOB Motivačního programu Exkluzivní nabídka benefitů pro vaši firmu Komplexní multiúčelový program pro vaši společnost Účinný nástroj motivace vašich zaměstnanců Vážení obchodní přátelé,

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností. Aleš P o k l o p

Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností. Aleš P o k l o p Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností Aleš P o k l o p 25.02.2016 PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Garance existuje ze zákona (zejm. 187/1 zák.č. 427/2011 Sb.), který upravuje povinnost

Více

Statuty NOVIS pojistných fondů

Statuty NOVIS pojistných fondů Statuty NOVIS pojistných fondů Statut NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více