ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic and its comparison with alternative investment forms Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. Autor: Martina ŠPAČKOVÁ Brno, duben 2008

2 Jméno a příjmení autora: Martina Špačková Název diplomové práce: Životní pojištění v ČR a jeho komparace s alternativními způsoby investování Název práce v angličtině: The Life Insurance in the Czech Republic and its comparison with alternative investment forms Katedra: Financí Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. Rok obhajoby: 2008 Anotace Předmětem diplomové práce Životní pojištění v ČR a jeho komparace s alternativními způsoby investování je charakterizovat a analyzovat trh životního pojištění a jiných způsobů investování v ČR, provést komparaci vybraného produktu životního pojištění s vybraným produktem penzijního připojištění a stavebního spoření. První kapitola práce charakterizuje trh životního pojištění, jeho význam, výhody a nevýhody a jednotlivé produkty životního pojištění nabízené na českém pojistném trhu. Druhá kapitola charakterizuje alternativní způsoby investování podstatné z hlediska drobného investora, jejich význam, výhody a nevýhody a potenciál z hlediska výnosu, likvidity a rizika. Třetí kapitola analyzuje konkrétní produkt životního pojištění, penzijního připojištění a stavebního spoření a provádí jejich komparaci. Annotation The scope of this diploma thesis The Life Insurance in the Czech Republic and its comparison with alternative investment forms is to characterize and analyse life insurance market and other investment forms market in the Czech republic and compare selected life insurance product with selected supplementary pension insurance product and building savings product. The first part focuses on life insurance market, its importance, its advantages and disadvantages and typical life insurance products for the Czech republic. The second part characterizes alternative investment forms important for a small investor, their importance, advantages and disadvantages and potential in term of yield, liquidity and risk. The third part analyses selected life insurance product, supplementary pension insurance product and building savings product and compare them. Klíčová slova Životní pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření, investiční a podílové fondy, akcie, dluhopisy, běžné a termínované vklady, nemovitosti. Key words Life insurance, supplementary pension insurance, building savings, mutual fund and investment company, shares, bonds, current account and time deposit, properties.

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Životní pojištění v ČR a jeho komparace s alternativními způsoby investování vypracovala samostatně pod vedením prof. Ing. Viktórie Čejkové, PhD. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

4 PODĚKOVÁNÍ Touto cestou bych ráda poděkovala prof. Ing. Viktórii Čejkové, PhD. za cenné rady a připomínky k obsahovému i formálnímu zpracování mojí diplomové práce a také za její ochotu a vstřícnost.

5 Obsah Úvod Životní pojištění Význam životního pojištění Daňové výhody životního pojištění Zákonem stanovené podmínky pro daňovou uznatelnost Daňové zvýhodnění fyzických osob Daňové zvýhodnění zaměstnavatelů Daňové zvýhodnění zaměstnanců Porušení zákonem stanovených podmínek Klasifikace pojištění Klasifikace odvětví životních pojištění Dočasné pojištění pro případ smrti Trvalé pojištění pro případ smrti Pojištění pro případ smrti nebo dožití kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Pojištění pro případ dožití Důchodové pojištění Doplňková pojištění Životního pojištění v evropských zemích a ČR Alternativní způsoby investování v ČR Investice a jejich rozdělení Produkty kolektivního investování (investiční a podílové fondy) Subjekty kolektivního investování Výnosy Členění fondů Struktura trhu podílových fondů a její vývoj Výhody a nevýhody kolektivního investování Výkonnost vybraných fondů v členění dle rizika Penzijní připojištění Daňové výhody Dávky a penze Investiční strategie penzijních fondů Výhody a nevýhody penzijního připojištění Zhodnocení prostředků v penzijních fondech Stavební spoření Fáze spořící Fáze úvěrová Účelová vázanost vkladů na stavební spoření Státní podpora stavebního spoření Výhody a nevýhody stavebního spoření Úroky z vkladů Běžné účty Zhodnocení peněžních prostředků na běžných účtech Termínované vklady Zhodnocení peněžních prostředků na termínovaných vkladech Dluhopisy Členění dluhopisů Výnosy z dluhopisů Výhody a nevýhody vyplývající z držby dluhopisů... 39

6 2.7.4 Výnosy plynoucí z dluhopisů Akcie Členění akcií Teorie vývoje akciových kurzů Výhody a nevýhody spojené s držbou akcií Burza cenných papírů a RM-systém Výkonnost vybraných akciích na BCPP Investice do nemovitostí Vývoj cen nemovitostí Investice českých domácností a jejich porovnání s evropskými zeměmi Komparace životního pojištění s alternativními způsoby investování Faktory ovlivňující investiční strategii Výnos Riziko Likvidita Časový horizont investice Výpočet vnitřní míry výnosu u jednotlivých investic Životní pojištění Penzijní připojištění Stavební spoření Srovnání životního pojištění s penzijním připojištěním Srovnání stavebního spoření s penzijním připojištěním Závěr Seznam použité literatury a dalších zdrojů Seznam tabulek, grafů a obrázků Seznam příloh... 69

7 Úvod Pojišťovnictví patří mezi významné a dynamicky se rozvíjející odvětví národního hospodářství, je nedílnou součástí finančních trhů vedle peněžního, kapitálového, devizového a komoditního trhu 1. Úkolem pojištění je snížit negativní dopad nahodilých událostí, které mohou potkat v životě každého z nás, a to prostřednictvím tvorby a rozdělování rezerv. Na tvorbě rezerv se podílejí všichni pojistníci, ale rozdělování těchto rezerv je založeno na principu solidarity, podmíněné návratnosti a neekvivalentnosti, což znamená, že pojistné plnění dostanou pouze ti, kterým vznikla nahodilá událost, a to nezávisle na tom, jakou částkou do pojistných rezerv přispěli 2. Dle zákona č. 409/2004 Sb., o pojišťovnictví a dle norem Evropské Unie rozlišujeme pojistná odvětví životních pojištění a odvětví neživotních pojištění. Životní pojištění v České republice stále zaostává, nemá takový podíl na pojistném trhu, jak je tomu v zemích s vyspělejším pojistným trhem. V ČR činil podíl životního pojištění na předepsaném pojistném za rok ,7 %, zatímco ve vyspělejších zemích Evropské Unie se tento podíl pohybuje kolem 60 % 3. Hlavní důvody můžeme spatřit v malém počtu uzavřených smluv životního pojištění a v nízkých pojistných částkách, z čehož vyplývá, že životní pojištění má značný potenciál růstu do budoucnosti a s největší pravděpodobností vzroste na svém významu. Životní pojištění podléhá neustálému rozvoji. V historii sloužilo životní pojištění převážně k úhradě nákladů spojených s pohřbem, v současnosti se funkce životního pojištění přesouvá k investicím a úsporám. Došlo tedy k přesunu od rizikového pojištění, které krylo riziko smrti k rezervotvornému pojištění, které kromě rizika smrti současně kryje i riziko dožití se stanoveného věku. V současné době již životní pojištění plně konkuruje alternativním investičním instrumentům a stalo se tak nedílnou součástí finančních trhů. V souvislosti s neustále diskutovaným problémem týkajícím se stárnutí obyvatelstva, a tudíž potřeby reformy důchodového systému se hovoří o důležité roli životního pojištění spolu s penzijním připojištěním ve formě tzv. třetího pilíře důchodového systému, kdy by lidé měli z části převzít zodpovědnost za své zajištění na stáří. Cílem diplomové práce bude charakterizovat trh životního pojištění v ČR, jeho význam v tržní ekonomice, charakterizovat alternativní způsoby investování v ČR podstatné z hlediska drobného investora. Dále provést srovnání vybraného produktu životního pojištění s vybraným produktem penzijního připojištění a stavebního spoření, tedy s produkty, které jsou označovány za příčinu stagnace životního pojištění a následně vyhodnotit příčiny stagnace v souvislosti s penzijním připojištěním a stavebním spořením a navrhnout možné zlepšení. V první kapitole budu charakterizovat vývoj životního pojištění, a to především jaký byl význam životního pojištění v jeho počátcích a jakým směrem se ubírá v současné době. Zmíním se o efektech (výhodách a nevýhodách), které přináší životní pojištění pro jedince a pro ekonomiku včetně významu životního pojištění pro důchodový systém a jeho potenciál. Zaměřím se na daňové výhody životního pojištění a změny, které přináší reforma veřejných financí. V této souvislosti poukážu na nepříznivý trend pro životní pojištění z hlediska 1 Zpracováno dle [2, s.17] 2 Zpracováno dle [1, s.8] 3 Zpracováno dle [33] a [40]

8 daňových výhod pro fyzické osoby. Provedu rozdělení a charakteristiku produktů životního pojištění, které se v současné době nabízí na trhu životního pojištění v ČR. Porovnám, jaký má význam životního pojištění v ČR oproti zemím EU. V druhé kapitole diplomové práce se budu zabývat jednotlivými alternativními způsoby investování, které jsou významné z hlediska drobného investora. Budu charakterizovat jednotlivé investice, poukážu na jejich výhody a nevýhody a nastíním možnosti jejich zhodnocení. Porovnám strukturu investic v ČR se zeměmi EMU, čímž bych chtěla poukázat na konzervativnost českých investorů a potenciál do budoucnosti. V třetí kapitole diplomové práce se zaměřím na popis faktorů, které ovlivňují investiční strategii. Navrhnu možnost porovnání investic. Vyberu jeden produkt z životního pojištění, penzijního připojištění a stavebního spoření, které nejprve charakterizuji, poté vypočtu jejich vnitřní míru výnosu a následně je porovnám dle různých hledisek. Pokusím se poukázat na důvody, proč jsou tyto produkty často označované za jednu z příčin stagnace životního pojištění. V závěru diplomové práce shrnu danou problematiku a provedu vlastní zhodnocení. Na základě provedené komparace životního pojištění s penzijním připojištěním a stavebním spořením zhodnotím jejich výhody a nevýhody, vhodnost do nich investovat a uvedu důvody pro své rozhodnutí. Současně provedu zhodnocení příčin, proč jsou dané investice označovány jako důvod stagnace životního pojištění a navrhnu možné zlepšení vedoucí k odstranění stagnace životního pojištění. V práci budou použity metody analýzy, syntézy a dedukce. Vlastní názory, myšlenky a hodnocení budou v diplomové práci označeny kurzívou.

9 1 Životní pojištění V první kapitole budu charakterizovat vývoj životního pojištění, jaký byl význam životního pojištění v jeho počátcích a jakým směrem se ubírá v současné době. Zmíním se o efektech, které přináší životní pojištění pro jedince, pro ekonomiku a pro důchodový systém. Zaměřím se na daňové výhody životního pojištění a změny, které přináší reforma veřejných financí. V této souvislosti poukážu na nepříznivý trend pro životní pojištění z hlediska daňových výhod pro fyzické osoby. Rozdělím a charakterizuji produkty životního pojištění, které se v současné době nabízí na trhu životního pojištění v ČR a porovnám význam životního pojištění v zemích EU a ČR. 1.1 Význam životního pojištění V rámci životního pojištění mohou být kryta dvě základní rizika: riziko smrti (pojistník stanoví v pojistné smlouvě obmyšlenou osobu, tedy osobu, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného), riziko dožití (jde o proces spoření, kdy pojišťovna vytváří rezervy na výplatu pojistného plnění). Historicky bylo životní pojištění chápáno jako finanční ochrana pozůstalých v případě úmrtí živitele. Nešlo však o finanční ochranu v dnešním slova smyslu, ale spíše o skromnou podporu rodiny, neboť pojistné plnění bylo převážně použito na úhradu nákladů spojených s pohřbem. Proto bylo životní pojištění nazýváno pohřebním pojištěním. Životní pojištění v jeho původní podobě krylo pouze riziko smrti 4. V dnešní době se význam životního pojištění posouvá od rizikového pojištění (tj. pojištění, které zahrnuje pouze riziko smrti) k rezervotvorným pojištěním (tj. pojištěním, která sice kryjí riziko smrti, zároveň však zohledňují možnost dožití se sjednaného konce pojištění). Takovéto životní pojištění by tedy v případě úmrtí pojištěného během pojistné doby mělo snížit negativní důsledky této události pro rodinu pojištěného prostřednictvím výplaty pojistného plnění ve sjednané výši, zároveň v případě dožití se konce sjednané doby pojištění by mělo pojistné plnění sloužit k úhradě statků, které nelze pořídit z běžných příjmů nebo stále častěji k zajištění pojištěného v důchodovém věku, kdy dochází k výraznému propadu příjmů. Životní pojištění tedy v současné době kombinuje různými způsoby riziko smrti a riziko dožití, přičemž je možné ho doplnit o další rizika neživotního charakteru (úraz, invalidita, vážné nemoci a jiné). Životní pojištění postupně převzalo i funkci spořícího a investičního instrumentu. V rámci pojištění pro případ smrti nebo dožití, které je v současné době nejčastěji sjednávaným pojištěním, lze spatřovat následující ekonomické efekty 5 : Tlumení inflace. Životní pojištění je obvykle sjednáváno na 10 a více let, čímž jedinec odkládá svoji spotřebu a působí tak protiinflačně. Výhodné financování investic. Část pojistného je ukládáno do technických rezerv pojišťovny. Tyto rezervy jsou pak pojišťovnou zhodnocovány prostřednictvím investování například do pokladničních poukázek, dluhopisů vydaných ČR nebo Českou národní bankou, hypotečních zástavních listů atd. Vzhledem k dlouhodobému 4 Zpracováno dle [3, s.182] 5 Zpracováno dle [8, s ] 9

10 charakteru životního pojištění jsou tyto zdroje pro financování ekonomiky výhodné, protože umožňují finančním institucím poskytovat střednědobé a dlouhodobé úvěry, podporují likviditu finančních institucí apod. Doplněk státního důchodového pojištění. Stárnutí obyvatelstva je celosvětový trend ve vyspělejších zemích. Současný důchodový systém je založen převážně na státním důchodovém pojištění. Vzhledem k nízké porodnosti a zvyšování průměrné délky života je však dlouhodobě neudržitelný. Zatímco v roce ,5 pracujících financovalo jednoho důchodce, v současné době už je to pouze 2,5 pracujících. Důchodový systém můžeme rozčlenit na tři pilíře 6 : 1. pilíř: státní důchodové pojištění, které je založeno na solidaritě mezi generacemi, kdy dnes vyplácené důchody jsou hrazeny z příspěvků výdělečně činných občanů, 2. pilíř: zaměstnanecké penze (člověk část svého sociálního pojištění neodvede státu, ale odvede jej na svůj vlastní účet), 3. pilíř: individuální pojištění (soukromé zabezpečení na penzi prostřednictvím penzijního připojištění či životního pojištění). V současné době v České republice funguje první a třetí pilíř. Do budoucna by měly hrát stále větší roli druhý a třetí pilíř důchodového systému, a tudíž by význam životního pojištění měl růst. Přínosy pro státní rozpočet ve formě zdanění zisků pojišťoven a zdanění některých druhů pojistného plnění, respektive rozdílu mezi výší pojistného plnění a zaplaceným pojistným. Výhody životního pojištění 7 : Zabezpečení pojištěného pro období, kdy dojde k propadu jeho příjmů a jeho rodiny pro případ smrti pojištěného, tedy pojistná ochrana. Pojistná ochrana začíná běžet ihned od počátku pojištění s jistými výjimkami v případě připojištění. Možnost sjednání připojištění, která rozšiřují pojistnou ochranu jako pojištění pro případ invalidity, úrazu, vážných onemocnění, pracovní neschopnosti či pro případ pobytu v nemocnici. Například pojištění pro případ úrazu lze sjednat i samostatně, ale pojistné je výrazně vyšší než v případě sjednaní pojištění jako připojištění k životnímu pojištění. Je možné sjednat připojištění pro případ invalidity, které zahrnuje zproštění od placení pojistného v případě, stane-li se pojištěná osoba plně invalidní. Pokud pojišťovna akceptuje pojištění a nevypoví ho v dvouměsíční výpovědní lhůtě, již nemůže pojištění vypovědět (pokud nedošlo k poskytnutí nepravdivých a neúplných informací vztahujících se k pojištění, a to zejména týkajících se zdravotního stavu pojištěného). Daňové úspory, kterým je věnován oddíl 1.2. Příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnancům jsou osvobozeny od odvodů na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (od pouze do výše Kč za rok). U investičního a u variabilní formy kapitálového životního pojištění může klient jednoduše měnit parametry pojistné smlouvy, například snižovat či zvyšovat pojistnou částku nebo pojistné, přidávat či odebírat různá připojištění a měnit dokonce i pojistnou dobu. Klient si přizpůsobuje životní pojištění své aktuální životní situaci. 6 Zpracováno podle [8, s.12] 7 Zpracováno podle [8, s.19] a [41] 10

11 Nevýhody životního pojištění 8 : Velmi vysoké poplatky, které jsou často skryté a snižují výnos pod úroveň jiných spořících nástrojů. Vklady nejsou garantovány státem. Zdanění dosažených výnosů srážkovou daní ve výši 15 %, v případě předčasné výpovědi sazbou 25 %, ale to pouze do , od je sazba 15%. Pojišťovny mohou investovat svěřené prostředky pouze velice konzervativně. Zákon o pojišťovnictví a vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zmíněný zákon, omezují realizaci investiční činnosti zásadami finančního umístění, jeho skladbou a limity. Zmíněné omezení neplatí pro investiční životní pojištění. Životní pojištění se obvykle sjednává na dlouhý časový horizont. Pojišťovna může odmítnou pojistit osobu, pakliže shledá, že její zdravotní stav je pro ni příliš rizikový. Nízká likvidita finančních prostředků. 1.2 Daňové výhody životního pojištění Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších novel (dále jen ZoDP) mohou fyzické osoby, zaměstnanci a zaměstnavatelé, kteří přispívají svým zaměstnancům na soukromé životní pojištění, v případě zákonem stanovených podmínek využít daňových výhod. Daňových výhod lze využít pouze u pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití nebo u důchodového pojištění v případě splnění dalších zákonem stanovených podmínek. Mluvíme tedy především o investičním životním pojištění, kapitálovém životním pojištění a důchodovém pojištění Zákonem stanovené podmínky pro daňovou uznatelnost Výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy, současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60let, u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití musí být pojistná částka alespoň: Kč v případě pojistné smlouvy s pojistnou dobou 5 až 15 let, Kč v případě pojistné smlouvy s pojistnou dobou nad 15, pojistník je zároveň pojištěným, jestliže je pojistné nebo jeho část hrazeno zaměstnavatelem, musí být ve smlouvě stanoveno, že nárok na plnění z pojištění má zaměstnanec Daňové zvýhodnění fyzických osob Dle 15 odst.6 ZoDP lze od základu daně za zdaňovací období odečíst poplatníkem zaplacené pojistné. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Za tímto účelem pojišťovna vystaví potvrzení o zaplaceném pojistném, které zaměstnanec předloží svému zaměstnavateli nejpozději do 15.února následujícího roku v případě, že mu provádí roční zúčtování zaměstnavatel nebo si jej sám uplatní jako nezdanitelnou část základu daně ve svém přiznání k dani z příjmu fyzických osob, má-li takovou povinnost. 8 Zpracováno podle [15] a [41] 11

12 Tabulka č. 1.1 Daňová úspora v případě platby 500 Kč a 1000 Kč měsíčně na životní pojištění v roce 2007 Hrubá měsíční mzda Sazba daně Roční úspora při pojistném v roce Kč měsíčně 1000 Kč měsíčně % 720 Kč Kč % Kč Kč % Kč Kč a více 32 % 1920 Kč Kč Zdroj: vlastní konstrukce Dle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů ze dne 19. září 2007, který nabývá účinnosti od , kterým se mění ZoDP, dochází ke změně výpočtu základu daně (základem daně je hrubá mzda zvýšená o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe, tj. superhrubá mzda ) a dochází ke sjednocení sazby daně na 15 %. Na první pohled vypadá, že se nic nemění oproti roku 2007 (pořád zůstává možnost odpočtu Kč jako nezdanitelné části základu daně), skutečnost je však odlišná. Díky zvýšenému základu daně a změně sazby dochází ke snížení výhodnosti životního pojištění z hlediska daňové úspory pro fyzické osoby. Do hrubé mzdy Kč je daňová úspora nulová, jelikož je daň nulová i v případě, že neuplatníme žádné nezdanitelné části základu daně a jiné slevy na dani kromě slevy na poplatníka.. V případě hrubé mzdy vyšší jak Kč začíná mít vliv uplatnění životního pojištění jako nezdanitelné části základu daně na daňovou úsporu. Tabulka č. 1.2 Daňová úspora v případě platby 500 Kč a 1000 Kč měsíčně na životní pojištění v roce 2008 (v případě, že fyzická osoba neuplatní žádné jiné nezdanitelné části základu daně ani jiné slevy na dani kromě slevy na poplatníka) Hrubá měsíční mzda Sazba daně(ze Roční úspora při pojistném v roce 2007 superhrubé mzdy) 500 Kč měsíčně 1000 Kč měsíčně Méně než % 0 Kč 0 Kč % 900 Kč 900 Kč a více 15 % 900 Kč Kč Zdroj: vlastní konstrukce Při hrubé mzdě a měsíční platbě 500 Kč na životní pojištění je daň rovna nule, tudíž platba vyšší částky na životní pojištění z hlediska daňové úspory nemá smysl. Při hrubé mzdě Kč a měsíční platbě 1000 Kč na životní pojištění je daň rovna nule, což znamená, že od výše této hrubé mzdy využijeme maximálně daňovou úsporu. Z výše uvedeného vyplývá, že díky zvýšení základu daně a změny sazby daně došlo ke snížení daňové výhodnosti životního pojištění. Dle mého názoru by ale naopak měla být zvyšována výhodnost životního pojištění z hlediska daně z příjmu. Lidé by pak byli motivováni, aby převzali větší zodpovědnost sami za sebe v postproduktivním období života a to je obzvláště důležité v době, kdy současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný, a tudíž je více než důležitá reforma důchodového systému. 12

13 1.2.3 Daňové zvýhodnění zaměstnavatelů Zaměstnavatel může hradit pojistné na soukromé životní pojištění, které uzavřel jako pojistník a pojištěný jeho zaměstnanec. Zaplacené částky je možno uplatňovat za zdaňovací období maximálně do výše 8000 Kč za jednoho zaměstnance jako náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jedná se tedy o daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele. Toto ustanovení platí do a řídí se 24 odst.2 pís.zo) ZoDP. Navíc jsou příspěvky osvobozeny od odvodů na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v neomezené výši. Od se toto ustanovení ruší a daňová uznatelnost platby na životní pojištění se může řídit pouze dle 24 odst.2 pís.j), bodu 5 ZoDP, na základě kterého může zaměstnavatel stanovit v kolektivní smlouvě či ve vnitřním předpisu, že bude zaměstnancům přispívat na životní pojištění. Maximální částka zde není stanovena. Existuje zde ale návaznost na daňové zvýhodnění zaměstnanců, které je popsáno níže. Příspěvky jsou osvobozeny od odvodů na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pouze do výše ročně, nikoliv v neomezené výši. Navíc např. Kooperativa Vienna Insurance Group poskytuje zaměstnavatelům, kteří přispívají svým zaměstnancům na životní pojištění úsporu ve formě 3 % z pojistného, které pošle zaměstnavatel na účet Kooperativy (je zde ale stanoven minimální počet smluv, aby byla výhoda poskytnuta). Kooperativa vrátí pak tato 3 % zaměstnavateli. Do pojistného se započítává i pojistné, které si platí zaměstnanci (resp. které jsou strženy zaměstnanci ze mzdy, a které odvádí zaměstnavatel spolu se svými příspěvky pojišťovně) Daňové zvýhodnění zaměstnanců Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob až do výše Kč ročně. Toto ustanovení platí do a řídí se 6 odst.9 pís.w) ZoDP. Současně jsou tyto příspěvky osvobozeny od odvodů na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v jakékoli výši. Od se toto ustanovení ruší a řídí se dle 6 odst.9 pís.p) ZoDP. Od daně je osvobozen příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění, a to v úhrnu maximálně do výše Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Současně jsou tyto příspěvky osvobozeny od odvodů na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti do této výše Porušení zákonem stanovených podmínek Při nedodržení zákonem stanovených podmínek zaniká nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně. Poplatník je povinen podat daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém k této skutečnosti došlo, a uvést v něm jako příjem částky, o které mu byl za dobu trvání pojištění z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen. 1.3 Klasifikace pojištění Dle zákona č. 409/2004 Sb., o pojišťovnictví rozlišujeme: životní pojištění - soubor pojistných odvětví uvedených v části A přílohy č.1 zákona, 13

14 neživotní pojištění - soubor pojistných odvětví uvedených v části B přílohy č.1 zákona. Dle zákona č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě rozlišujeme: pojištění škodové - soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události (svým charakterem odpovídá neživotnímu pojištění), pojištění obnosové - soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody (svým charakterem odpovídá životnímu pojištění). Dle způsobu tvorby rezerv rozlišujeme 9 : Riziková pojištění pojištění, u kterého nevíme, jestli pojistná událost nastane, a tedy jestli bude vypláceno pojistné plnění a v jaké výši. V případě životního pojištění jde o dočasné pojištění pro případ smrti, jinak riziková pojištění odpovídají spíše svým charakterem neživotnímu pojištění. Rezervotvorná pojištění pojištění, u kterého k pojistné události dojde vždy. Vytváří se tedy vždy technická rezerva na pojistná plnění. Jde o trvalé pojištění smrti nebo především o životní pojištění, kdy pojistné plnění je vypláceno v případě dožití. 1.4 Klasifikace odvětví životních pojištění Klasifikace pojistných odvětví životního pojištění je v ČR uvedená v příloze č.1 zákona č.409/2004 Sb., o pojišťovnictví, kterou uvádím v příloze č.1. V hospodářské praxi se však toto členění nedodržuje. V další části diplomové práce tedy provedu rozdělení pojištění dle praxe komerčních pojišťoven v ČR. Životní pojištění v ČR můžeme rozdělit následovně: dočasné pojištění pro případ smrti, trvalé pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ smrti nebo dožití (resp.kapitálové životní pojištění), investiční životní pojištění, pojištění pro případ dožití, důchodové pojištění, připojištění k životnímu pojištění Dočasné pojištění pro případ smrti Dočasné pojištění pro případ smrti je základním typem životního pojištění. Často bývá nazýváno rizikovým životním pojištěním. Pojistnou událostí je smrt pojištěného. Nastane-li pojistná událost, tj. dojde-li k úmrtí pojištěného, vyplatí pojišťovna obmyšlenému pojistné plnění stanovené v pojistné smlouvě. Pakliže není v pojistné smlouvě určena obmyšlená osoba, vstupuje pojistné plnění do dědického řízení. Dočasné pojištění je plně rizikovým životním pojištěním. Není jisté, zda-li pojistná událost nastane, a tudíž nejsou vytvářeny žádné rezervy. Pokud se pojištěný dožije konce sjednané pojistné doby, pojistná smlouva zaniká bez jakékoliv výplaty. Z výše uvedeného důvodu patří k nejlevnějším životním pojištěním. Pravděpodobnost úmrtí s věkem roste, což by mělo být odraženo v pojistném. Pojistné by se mělo s každým rokem zvyšovat. V praxi však bývá stanoveno konstantní pojistné po celou 9 Zpracováno podle [1, s.27] 14

15 pojistnou dobu. Pojistník tak platí v prvním období vyšší pojistné než odpovídá riziku úmrtí a pojišťovna vytváří z tohoto vyššího pojistného rezervu, kterou pak čerpá v druhé části pojistné doby, kdy pojistník platí nižší pojistné než odpovídá pravděpodobnosti úmrtí 10. Nejčastěji bývají dva základní důvody pro sjednání dočasného pojištění pro případ smrti. Typicky bývá požadováno toto pojištění u úvěrů na vyšší částky (u hypotéčního úvěru), kdy pojistné plnění je plně vinkulováno ve prospěch poskytovatele úvěru. V případě pojistné události je zbytek jistiny jednorázově splacen pojistným plněním. Pro tento účel bývá sjednáváno nejčastěji pojištění na klesající pojistnou částku tak, aby v každém období plně pokrylo zbytek jistiny. Druhým, v dnešní době méně častým, důvodem je zabezpečení pozůstalých. A to především v případě, kdy je rodina ekonomicky závislá na jediné osobě nebo když chce pojištěný přispět svým blízkým na pohřeb. Pro tento účel bývá sjednáváno nejčastěji pojištění na konstantní pojistnou částku tak, aby pozůstalí obdrželi pojistnou částku stanovenou v pojistné smlouvě Trvalé pojištění pro případ smrti Trvalé pojištění pro případ smrti je také nazýváno doživotním pojištěním. Pojistnou událostí je opět smrt pojištěného. Na rozdíl od dočasného pojištění je pojistná částka vyplacena vždy a pojišťovna proto musí vytvořit rezervu. Jde tedy o rezervotvorné pojištění. Pojistné může být placeno po celou dobu pojištění, obvykle se však platí pouze po stanovenou dobu. Nárok na pojistné plnění nezaniká ani po uplynutí doby placení pojistného Pojištění pro případ smrti nebo dožití kapitálové životní pojištění Pojištění pro případ smrti nebo dožití bývá označováno také jako smíšené pojištění nebo častěji jako kapitálové životní pojištění. Pojistná událost nastane vždy, a to buď v případě smrti nebo v případě dožití, je tedy kryto jak riziko smrti tak riziko dožití. V rámci produktu může být kladen důraz více na riziko smrti nebo na riziko dožití prostřednictvím pojistné částky. U většiny pojišťoven jde o vzájemné násobky (např. pojistná částka pro případ smrti bude dvakrát vyšší než pojistná částka pro případ dožití). Pojišťovna přebírá za pojistníky pojistné i finanční riziko (technická úroková míra). Kapitálové životní pojištění můžeme rozdělit následovně 12 : klasické kapitálové životní pojištění, moderní kapitálové životní pojištění s vysokou flexibilitou (univerzální životní pojištění). Klasické kapitálové životní pojištění Klasické produkty nenabízejí žádnou variabilitu. Jsou pevně stanoveny pojistné částky, pojistná doba i pojistné. Pojistitel garantuje pojistné plnění pro případ dožití. Klient může požádat pouze o plnou nebo částečnou redukci či o odkupné. Moderní kapitálové životní pojištění s vysokou flexibilitou V současnosti jsou nabízeny modernější produkty s vysokou flexibilitou tak, aby pojištěný mohl přizpůsobit pojištění svým aktuálním životním potřebám. Většinou v první fázi 10 Zpracováno dle [5, s ] 11 Zpracováno dle [3, s.190] 12 Zpracováno dle [3] 15

16 dospělosti (bez dětí) lidé nepřikládají velkou důležitost pojistné ochraně, a tudíž klient upřednostňuje, aby většina prostředků byla využita na spoření a menší část na pojistnou ochranu. V druhé části života (po založení rodiny) potřeba pojistné ochrany stoupá a pojišťovna v rámci těchto produktů může změnit pojistné částky bez toho, aniž by měnila pojistné (méně prostředků bude použito na spoření oproti první fázi). Další fázi můžeme definovat odchodem dětí z domova, kdy pro klienta pravděpodobně opět klesne význam pojistné ochrany a vzroste význam spoření na postproduktivní část života. Moderní produkty dokáží přizpůsobit produkt jednotlivým fázím života 13. Konstrukčně se liší od klasických produktů. Skládá se ze dvou složek: spořící složky (výplata pojistné částky pro případ dožití se konce pojistné doby) a rizikové složky (výplata pojistných plnění pro případ smrti a v případně sjednaných připojištění se může jednat o pojistná plnění pro případ úrazu, invalidity, vážné nemoci apod.). Nevytváří se zde pojistně technická rezerva, ale kapitálová hodnota (část pojistného po odpočtu rizikové složky pojistného). Jde v podstatě o klientův účet, ze kterého se čerpá v případě potřeby zvýšené ochrany, na které běžné pojistné nestačí nebo v případě, že klient dočasně neplatí pojistné. Pojistitel tedy v případě dožití vyplatí aktuální výši kapitálové hodnoty na konci pojistné doby a není schopen na počátku pojištění říci, jaká bude její výše 14. Kapitálová hodnota se buď zhodnocuje tradičně technickou úrokovou mírou nebo může být investována na základě rozhodnutí pojištěného (jde o kombinaci kapitálového životního pojištění s investičním životním pojištěním). Další variabilita je nabízena ve formě mimořádného vkladu pojistného, mimořádného výběru pojistného či půjčky z kapitálové hodnoty Investiční životní pojištění Klasické investiční životní pojištění Investiční životní pojištění je nejmodernějším životním pojištěním. Jde o pojištění, které spojuje rizikové pojištění s investováním. Pojišťovna za pojistníka přebírá pouze pojistné riziko, finanční (investiční) riziko přebírá pojistník. Pojistné plnění pro případ dožití není složeno z pevné pojistné částky a z případných podílů na zisku (není garantováno), ale závisí na aktuální ceně podílových jednotek podílových fondů, do kterých pojistník investoval. Aktuální hodnota může být i nižší než hodnota vložených prostředků. Investiční životní pojištění tedy nabízí klientům vyšší výnosový potenciál, ale za cenu vyššího rizika. Zaručena je však výplata sjednané pojistné částky pro případ smrti (resp. v případě smrti je vyplacena pojistná částka pro případ smrti a aktuální hodnota podílových jednotek). Pojišťovna tvoří investiční podílové fondy s rozdílnými investičními strategiemi, s různou mírou rizika, přičemž pojistník se rozhoduje, v jakém poměru budou jeho finanční prostředky určené na investování rozděleny do jednotlivých investičních fondů. Mezi základní fondy patří akciový fond, fond obligací, peněžní fond, fond státních cenných papírů, fond cizích měn a smíšené fondy 15. Pojistné (sražené o rizikovou část a poplatky) pojišťovny přemění podle aktuálního kurzu na podílové jednotky a umístí je v různých fondech v poměru, který si klient určil. Z klientova účtu jsou jednou měsíčně odečítány jednotky na úhradu rizikového pojistného pro krytá rizika 13 Zpracováno dle [3, s ] 14 Zpracováno dle [3, s.201] a [5, s.102] 15 Zpracováno dle [5] 16

17 a na úhradu poplatků za správu pojištění, popř. jiné poplatky (např. za změnu výše pojistného, frekvence placení, výše pojistné částky, přesun podílových jednotek atd.) 16. Stejně jako moderní kapitálové životní pojištění umožňuje reagovat na momentální potřeby klienta prostřednictvím celé řady změn v parametrech pojištění (výše pojistného, frekvence placení, výše pojistné částky) a umožňuje mimořádný vklad či výběr pojistného. Lze říci, že výše uvedené investiční životní pojištění je vhodné pro investory se středním sklonem k riziku. Pro investory s vysokým sklonem k riziku je investiční životní pojištění nevhodným produktem, na trhu se nabízejí jiné produkty, které daleko lépe vyhovují jejich požadavkům. V ČR je však stále největší počet investorů s nízkým sklonem k riziku, na což reagovaly pojišťovny a přišly s moderním produktem investičního životního pojištění s garantovaným minimálním pojistným plněním. Moderní investiční životní pojištění Investiční životní pojištění s garantovaným minimálním pojistným plněním je inovací klasického investičního životního pojištění, kde výše pojistného plnění sice závisí na vývoji cen podílových jednotek, ale pojistitel garantuje, že v případě smrti nebo dožití vyplatí oprávněné osobě nebo pojištěnému minimálně garantované pojistné plnění (resp. vložené prostředky do investiční složky) 17. Při vzniku pojistné události bude vyplaceno pojistné plnění v garantované minimální výši, pokud je celková hodnota podílových jednotek klienta nižší než garantované pojistné plnění. Pokud je vyšší, potom bude vyplacena celková aktuální hodnota podílových jednotek (resp. participační hodnota). V rámci tohoto produktu klient investuje do zajištěného fondu, který garantuje 100 % vložené částky, zároveň však nic není zadarmo, a tudíž je tato garance výměnou za určitou míru participace na růstu (např. ze 75% se podílíme na růstu podílových jednotek, tzn. že nám bude vyplaceno pouze 75 % míry růstu). Nebo druhou možností je, že nám pojišťovna nabízí míru participace 100 %, ale zároveň je stanoven horní limit výnosnosti. Vysvětlení druhé možnosti nám může podat následující graf. Graf č. 1.1 Možné scénáře vývoje hodnoty fondu a referenčního koše akcií Zdroj: [35] 16 Zpracováno dle [8, s.42] 17 Zpracováno dle [3] 17

18 V případě, že dochází k nepříznivému vývoji koše akcií (jeho hodnota bude nižší než vložené prostředky do investiční složky), pojišťovna vyplatí 100% vložených prostředků do investiční složky. V případě, že výnosnost koše akcií se bude pohybovat mezi hodnotou, která odpovídá 100% vložených prostředků, a hodnotou, která odpovídá maximálnímu limitu výnosnosti 188%, bude klientovi vyplacena aktuální hodnota.v případě, že výnosnost koše akcií bude vyšší než limit výnosnosti, bude klientovi vyplacena částka, která odpovídá maximálnímu limitu výnosnosti (188%), a tudíž na dalším růstu výnosnosti se již nebude podílet Pojištění pro případ dožití U pojištění pro případ dožití může nastat pojistná událost pouze v případě dožití se konce pojistné doby. Pokud nastane pojistná událost, pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Jde tedy o formu spoření (je garantován alespoň minimální výnos ve výši technické úrokové míry, která je v současnosti 2,4%). Avšak pojištěný zde podstupuje riziko, že pokud zemře před koncem pojistné doby, nenastane pojistná událost a pojistné plnění nebude vyplaceno. Mezi spořením a životním pojištěním jsou určité rozdíly 18 : pojišťovna ručí za vklady pojistníků nikoliv výškou skutečného vkladu, ale v závislosti na sjednané pojistné částce, přerušení placení běžného pojistného je spojeno s určitými sankcemi. To je důvodem, proč uplatnění pojištění pro případ dožití v základní podobě není obvyklé. Naopak zcela obvykle je uplatněno pojištění pro případ opakovaného se dožití pojištěného, resp. důchodové pojištění či pojištění pro případ dožití se finančně závislé osoby, resp. věnové pojištění Důchodové pojištění Jde o zvláštní typ pojištění pro případ dožití, pojištění na dožití se sjednaného věku s postupnou výplatou pojistné částky, a to od okamžiku sjednaného v pojistné smlouvě (obvykle to bývá od sjednaného věku pojištěného, ale je možné sjednat i odklad výplaty nejčastěji 1 rok až 15 let). Jde tedy o pojištění pro případ opakovaného dožití. Pojistným plněním lze označovat každý důchod a pojistnou událostí vždy dožití se dalšího termínu výplaty. Pojišťovny ale nabízí i jednorázové plnění. Je doplňkem státního důchodového pojištění (pokud je sjednáno komerční důchodové pojištění, je vypláceno nad rámec státního důchodového pojištění) 19. Důchodové pojištění lze dělit podle několika kritérií 20 : Délka výplaty důchodu: doživotní důchod (pojišťovna vyplácí důchod ve sjednané výši vždy, pokud pojištěný žije), dočasný důchod (vyplácení důchodu je omezeno jak délkou života, tak i sjednanou pojistnou dobou). Počátek výplaty důchodu: důchod splatný ihned (po jednorázovém zaplacení pojistného pojistníkem pojišťovna začíná pravidelně vyplácet pojištěnému důchod při postupném dožívání se jednotlivých období věku), 18 Zpracováno dle [5, s.99] 19 Zpracováno dle [1], [3], [5] a [8] 20 Zpracováno dle [3, s.194], [5, s.100] a [8] 18

19 odložený důchod (po určitou dobu je placeno pojistné, po tzv. dobu odkladu, a současně je sjednán okamžik počátku výplaty důchodu. Dochází k postupnému spoření na výplatu důchodu). Frekvence vyplácení: roční důchod (důchod je vyplácen jednou ročně), področní důchody (důchod je vyplácen v kratších intervalech než je rok a to nejčastěji měsíčně). Okamžik výplaty: předlhůtně vyplácené důchody, polhůtně vyplácené důchody (důchody po uplynutí doby, za které má být důchod vyplacen). Nejčastěji nabízené produkty důchodového pojištění: Základní doživotní důchod. Je obdobou starobního důchodu vypláceného ze státního důchodového pojištění. Obvykle je vyplácen od dosažení důchodového věku. Je možné sjednat doživotní či dočasný důchod, jednorázovou výplatu místo pravidelných výplat důchodu, odklad výplaty důchodu (např. pokračuje-li pojištěný v práci). V jeho rámci může být sjednán i nárok na výplatu invalidního důchodu a důchodu pro pozůstalé. Dočasný důchod v případě plné invalidity. Je obdobou plného invalidního důchodu. Kryje riziko poklesu příjmu v případě, že se pojištěný stane plně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění během trvání pojištění, nejdříve však po uplynutí ochranné lhůty od uzavření pojistné smlouvy (toto neplatí, stane-li se pojištěný plně invalidním v důsledku úrazu) a před splatností základního důchodu. Výplata tohoto důchodu náleží pojištěnému až do vzniku nároku na základní důchod nebo do jeho smrti.. Důchod pro pozůstalé. Slouží pro zajištění příjmů pozůstalým v případě smrti pojištěného, a to ať dojde k úmrtí v době placení pojistného nebo v době výplaty základního důchodu. Lze ho sjednat nejčastěji na dobu 5, 10, 15 či 20 let. Výše důchodu závisí na době úmrtí Doplňková pojištění K životnímu pojištění může být sjednáno připojištění, které má charakter neživotního pojištění. Přičemž pojišťovny vždy definují připojištění, která lze sjednat v rámci daného produktu. Velkou výhodou je, že jsou cenově daleko výhodnější než pokud bychom si dané pojištění sjednali samostatně, pokud je to vůbec možné. Pro zpracování doplňkových pojištění jsem čerpala z pojistných podmínek České pojišťovny a Kooperativy. Většinou jde o následující připojištění: pojištění pro případ úrazu, pojištění pro případ plné invalidity, pojištění pro případ vážných onemocnění, pojištění pro případ pracovní neschopnosti, Pojištění pro případ pobytu v nemocnici. 19

20 1.5 Životního pojištění v evropských zemích a ČR Význam životního pojištění v ČR je stále podceňován ve srovnání se zeměmi s vyspělejšími pojistnými trhy, což dokládá následující graf. Graf č.1.2 Podíl životního a neživotního pojištění na předepsaném pojistném v roce 2004 v evropských zemích 21 Podíl životního a neživotního pojištění na celkovém předepsaném pojistném v % v roce 2004 podíl NP podíl ŽP LI LU FI BEGB FRSEDK IT IE CHNOPT NLMTGRCY PL DEATESHUSK CZ SI EE LT HRTR IS LV Zdroj: vlastní zpracování dle [40] Graf č.1.3 Podíl životního a neživotního pojištění v ČR a průměr zemí EU Podíl životního a neživotního pojištění na předepsaném pojistném pojistném v % v roce ,51 60, podíl NP ,49 39,62 podíl ŽP 10 0 průměr zemí EU (25) ČR Zdroj: vlastní zpracování dle [40] Z grafu vyplývá, že v EU převládá podíl životního pojištění nad neživotním pojištěním (průměr zemí EU má podíl životního pojištění 60,5 % na předepsaném pojistném) na rozdíl od ČR, kde naopak převládá neživotní pojištění nad životním (životní pojištění se podílí 21 Kde LI je Lichtenštejnsko, LU Lucembursko, FI Finsko, BE Belgie, GB Velká Británie, FR Francie, SE Švédsko, DK Dánsko, IT Itálie, IE Irsko, CH Švýcarsko, NO Norsko, PT Portugalsko, NL Nizozemsko, MT Malta, GR Řecko, CY Kypr, PL Polsko, DE Německo, AT Rakousko, ES Španělsko, HU Maďarsko, SK Slovensko, CZ Česká republika, SI Slovinsko, EE Estonsko, LT Litva, HR Chorvatsko, TR Turecko, IS Island, LV Lotyšsko. 20

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Konec manažerského pojištění v Čechách

Konec manažerského pojištění v Čechách Konec manažerského pojištění v Čechách Martin Podávka, FinQ.cz 2006 UPOZORNĚNÍ: Článek je určen pro pojišťovací a finanční poradce! Motivační pojištění (někdy také manažerské) nepatří mezi produkty prodávané

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Possibilities of Evaluating Finances through

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více