ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic and its comparison with alternative investment forms Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. Autor: Martina ŠPAČKOVÁ Brno, duben 2008

2 Jméno a příjmení autora: Martina Špačková Název diplomové práce: Životní pojištění v ČR a jeho komparace s alternativními způsoby investování Název práce v angličtině: The Life Insurance in the Czech Republic and its comparison with alternative investment forms Katedra: Financí Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. Rok obhajoby: 2008 Anotace Předmětem diplomové práce Životní pojištění v ČR a jeho komparace s alternativními způsoby investování je charakterizovat a analyzovat trh životního pojištění a jiných způsobů investování v ČR, provést komparaci vybraného produktu životního pojištění s vybraným produktem penzijního připojištění a stavebního spoření. První kapitola práce charakterizuje trh životního pojištění, jeho význam, výhody a nevýhody a jednotlivé produkty životního pojištění nabízené na českém pojistném trhu. Druhá kapitola charakterizuje alternativní způsoby investování podstatné z hlediska drobného investora, jejich význam, výhody a nevýhody a potenciál z hlediska výnosu, likvidity a rizika. Třetí kapitola analyzuje konkrétní produkt životního pojištění, penzijního připojištění a stavebního spoření a provádí jejich komparaci. Annotation The scope of this diploma thesis The Life Insurance in the Czech Republic and its comparison with alternative investment forms is to characterize and analyse life insurance market and other investment forms market in the Czech republic and compare selected life insurance product with selected supplementary pension insurance product and building savings product. The first part focuses on life insurance market, its importance, its advantages and disadvantages and typical life insurance products for the Czech republic. The second part characterizes alternative investment forms important for a small investor, their importance, advantages and disadvantages and potential in term of yield, liquidity and risk. The third part analyses selected life insurance product, supplementary pension insurance product and building savings product and compare them. Klíčová slova Životní pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření, investiční a podílové fondy, akcie, dluhopisy, běžné a termínované vklady, nemovitosti. Key words Life insurance, supplementary pension insurance, building savings, mutual fund and investment company, shares, bonds, current account and time deposit, properties.

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Životní pojištění v ČR a jeho komparace s alternativními způsoby investování vypracovala samostatně pod vedením prof. Ing. Viktórie Čejkové, PhD. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

4 PODĚKOVÁNÍ Touto cestou bych ráda poděkovala prof. Ing. Viktórii Čejkové, PhD. za cenné rady a připomínky k obsahovému i formálnímu zpracování mojí diplomové práce a také za její ochotu a vstřícnost.

5 Obsah Úvod Životní pojištění Význam životního pojištění Daňové výhody životního pojištění Zákonem stanovené podmínky pro daňovou uznatelnost Daňové zvýhodnění fyzických osob Daňové zvýhodnění zaměstnavatelů Daňové zvýhodnění zaměstnanců Porušení zákonem stanovených podmínek Klasifikace pojištění Klasifikace odvětví životních pojištění Dočasné pojištění pro případ smrti Trvalé pojištění pro případ smrti Pojištění pro případ smrti nebo dožití kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Pojištění pro případ dožití Důchodové pojištění Doplňková pojištění Životního pojištění v evropských zemích a ČR Alternativní způsoby investování v ČR Investice a jejich rozdělení Produkty kolektivního investování (investiční a podílové fondy) Subjekty kolektivního investování Výnosy Členění fondů Struktura trhu podílových fondů a její vývoj Výhody a nevýhody kolektivního investování Výkonnost vybraných fondů v členění dle rizika Penzijní připojištění Daňové výhody Dávky a penze Investiční strategie penzijních fondů Výhody a nevýhody penzijního připojištění Zhodnocení prostředků v penzijních fondech Stavební spoření Fáze spořící Fáze úvěrová Účelová vázanost vkladů na stavební spoření Státní podpora stavebního spoření Výhody a nevýhody stavebního spoření Úroky z vkladů Běžné účty Zhodnocení peněžních prostředků na běžných účtech Termínované vklady Zhodnocení peněžních prostředků na termínovaných vkladech Dluhopisy Členění dluhopisů Výnosy z dluhopisů Výhody a nevýhody vyplývající z držby dluhopisů... 39

6 2.7.4 Výnosy plynoucí z dluhopisů Akcie Členění akcií Teorie vývoje akciových kurzů Výhody a nevýhody spojené s držbou akcií Burza cenných papírů a RM-systém Výkonnost vybraných akciích na BCPP Investice do nemovitostí Vývoj cen nemovitostí Investice českých domácností a jejich porovnání s evropskými zeměmi Komparace životního pojištění s alternativními způsoby investování Faktory ovlivňující investiční strategii Výnos Riziko Likvidita Časový horizont investice Výpočet vnitřní míry výnosu u jednotlivých investic Životní pojištění Penzijní připojištění Stavební spoření Srovnání životního pojištění s penzijním připojištěním Srovnání stavebního spoření s penzijním připojištěním Závěr Seznam použité literatury a dalších zdrojů Seznam tabulek, grafů a obrázků Seznam příloh... 69

7 Úvod Pojišťovnictví patří mezi významné a dynamicky se rozvíjející odvětví národního hospodářství, je nedílnou součástí finančních trhů vedle peněžního, kapitálového, devizového a komoditního trhu 1. Úkolem pojištění je snížit negativní dopad nahodilých událostí, které mohou potkat v životě každého z nás, a to prostřednictvím tvorby a rozdělování rezerv. Na tvorbě rezerv se podílejí všichni pojistníci, ale rozdělování těchto rezerv je založeno na principu solidarity, podmíněné návratnosti a neekvivalentnosti, což znamená, že pojistné plnění dostanou pouze ti, kterým vznikla nahodilá událost, a to nezávisle na tom, jakou částkou do pojistných rezerv přispěli 2. Dle zákona č. 409/2004 Sb., o pojišťovnictví a dle norem Evropské Unie rozlišujeme pojistná odvětví životních pojištění a odvětví neživotních pojištění. Životní pojištění v České republice stále zaostává, nemá takový podíl na pojistném trhu, jak je tomu v zemích s vyspělejším pojistným trhem. V ČR činil podíl životního pojištění na předepsaném pojistném za rok ,7 %, zatímco ve vyspělejších zemích Evropské Unie se tento podíl pohybuje kolem 60 % 3. Hlavní důvody můžeme spatřit v malém počtu uzavřených smluv životního pojištění a v nízkých pojistných částkách, z čehož vyplývá, že životní pojištění má značný potenciál růstu do budoucnosti a s největší pravděpodobností vzroste na svém významu. Životní pojištění podléhá neustálému rozvoji. V historii sloužilo životní pojištění převážně k úhradě nákladů spojených s pohřbem, v současnosti se funkce životního pojištění přesouvá k investicím a úsporám. Došlo tedy k přesunu od rizikového pojištění, které krylo riziko smrti k rezervotvornému pojištění, které kromě rizika smrti současně kryje i riziko dožití se stanoveného věku. V současné době již životní pojištění plně konkuruje alternativním investičním instrumentům a stalo se tak nedílnou součástí finančních trhů. V souvislosti s neustále diskutovaným problémem týkajícím se stárnutí obyvatelstva, a tudíž potřeby reformy důchodového systému se hovoří o důležité roli životního pojištění spolu s penzijním připojištěním ve formě tzv. třetího pilíře důchodového systému, kdy by lidé měli z části převzít zodpovědnost za své zajištění na stáří. Cílem diplomové práce bude charakterizovat trh životního pojištění v ČR, jeho význam v tržní ekonomice, charakterizovat alternativní způsoby investování v ČR podstatné z hlediska drobného investora. Dále provést srovnání vybraného produktu životního pojištění s vybraným produktem penzijního připojištění a stavebního spoření, tedy s produkty, které jsou označovány za příčinu stagnace životního pojištění a následně vyhodnotit příčiny stagnace v souvislosti s penzijním připojištěním a stavebním spořením a navrhnout možné zlepšení. V první kapitole budu charakterizovat vývoj životního pojištění, a to především jaký byl význam životního pojištění v jeho počátcích a jakým směrem se ubírá v současné době. Zmíním se o efektech (výhodách a nevýhodách), které přináší životní pojištění pro jedince a pro ekonomiku včetně významu životního pojištění pro důchodový systém a jeho potenciál. Zaměřím se na daňové výhody životního pojištění a změny, které přináší reforma veřejných financí. V této souvislosti poukážu na nepříznivý trend pro životní pojištění z hlediska 1 Zpracováno dle [2, s.17] 2 Zpracováno dle [1, s.8] 3 Zpracováno dle [33] a [40]

8 daňových výhod pro fyzické osoby. Provedu rozdělení a charakteristiku produktů životního pojištění, které se v současné době nabízí na trhu životního pojištění v ČR. Porovnám, jaký má význam životního pojištění v ČR oproti zemím EU. V druhé kapitole diplomové práce se budu zabývat jednotlivými alternativními způsoby investování, které jsou významné z hlediska drobného investora. Budu charakterizovat jednotlivé investice, poukážu na jejich výhody a nevýhody a nastíním možnosti jejich zhodnocení. Porovnám strukturu investic v ČR se zeměmi EMU, čímž bych chtěla poukázat na konzervativnost českých investorů a potenciál do budoucnosti. V třetí kapitole diplomové práce se zaměřím na popis faktorů, které ovlivňují investiční strategii. Navrhnu možnost porovnání investic. Vyberu jeden produkt z životního pojištění, penzijního připojištění a stavebního spoření, které nejprve charakterizuji, poté vypočtu jejich vnitřní míru výnosu a následně je porovnám dle různých hledisek. Pokusím se poukázat na důvody, proč jsou tyto produkty často označované za jednu z příčin stagnace životního pojištění. V závěru diplomové práce shrnu danou problematiku a provedu vlastní zhodnocení. Na základě provedené komparace životního pojištění s penzijním připojištěním a stavebním spořením zhodnotím jejich výhody a nevýhody, vhodnost do nich investovat a uvedu důvody pro své rozhodnutí. Současně provedu zhodnocení příčin, proč jsou dané investice označovány jako důvod stagnace životního pojištění a navrhnu možné zlepšení vedoucí k odstranění stagnace životního pojištění. V práci budou použity metody analýzy, syntézy a dedukce. Vlastní názory, myšlenky a hodnocení budou v diplomové práci označeny kurzívou.

9 1 Životní pojištění V první kapitole budu charakterizovat vývoj životního pojištění, jaký byl význam životního pojištění v jeho počátcích a jakým směrem se ubírá v současné době. Zmíním se o efektech, které přináší životní pojištění pro jedince, pro ekonomiku a pro důchodový systém. Zaměřím se na daňové výhody životního pojištění a změny, které přináší reforma veřejných financí. V této souvislosti poukážu na nepříznivý trend pro životní pojištění z hlediska daňových výhod pro fyzické osoby. Rozdělím a charakterizuji produkty životního pojištění, které se v současné době nabízí na trhu životního pojištění v ČR a porovnám význam životního pojištění v zemích EU a ČR. 1.1 Význam životního pojištění V rámci životního pojištění mohou být kryta dvě základní rizika: riziko smrti (pojistník stanoví v pojistné smlouvě obmyšlenou osobu, tedy osobu, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného), riziko dožití (jde o proces spoření, kdy pojišťovna vytváří rezervy na výplatu pojistného plnění). Historicky bylo životní pojištění chápáno jako finanční ochrana pozůstalých v případě úmrtí živitele. Nešlo však o finanční ochranu v dnešním slova smyslu, ale spíše o skromnou podporu rodiny, neboť pojistné plnění bylo převážně použito na úhradu nákladů spojených s pohřbem. Proto bylo životní pojištění nazýváno pohřebním pojištěním. Životní pojištění v jeho původní podobě krylo pouze riziko smrti 4. V dnešní době se význam životního pojištění posouvá od rizikového pojištění (tj. pojištění, které zahrnuje pouze riziko smrti) k rezervotvorným pojištěním (tj. pojištěním, která sice kryjí riziko smrti, zároveň však zohledňují možnost dožití se sjednaného konce pojištění). Takovéto životní pojištění by tedy v případě úmrtí pojištěného během pojistné doby mělo snížit negativní důsledky této události pro rodinu pojištěného prostřednictvím výplaty pojistného plnění ve sjednané výši, zároveň v případě dožití se konce sjednané doby pojištění by mělo pojistné plnění sloužit k úhradě statků, které nelze pořídit z běžných příjmů nebo stále častěji k zajištění pojištěného v důchodovém věku, kdy dochází k výraznému propadu příjmů. Životní pojištění tedy v současné době kombinuje různými způsoby riziko smrti a riziko dožití, přičemž je možné ho doplnit o další rizika neživotního charakteru (úraz, invalidita, vážné nemoci a jiné). Životní pojištění postupně převzalo i funkci spořícího a investičního instrumentu. V rámci pojištění pro případ smrti nebo dožití, které je v současné době nejčastěji sjednávaným pojištěním, lze spatřovat následující ekonomické efekty 5 : Tlumení inflace. Životní pojištění je obvykle sjednáváno na 10 a více let, čímž jedinec odkládá svoji spotřebu a působí tak protiinflačně. Výhodné financování investic. Část pojistného je ukládáno do technických rezerv pojišťovny. Tyto rezervy jsou pak pojišťovnou zhodnocovány prostřednictvím investování například do pokladničních poukázek, dluhopisů vydaných ČR nebo Českou národní bankou, hypotečních zástavních listů atd. Vzhledem k dlouhodobému 4 Zpracováno dle [3, s.182] 5 Zpracováno dle [8, s ] 9

10 charakteru životního pojištění jsou tyto zdroje pro financování ekonomiky výhodné, protože umožňují finančním institucím poskytovat střednědobé a dlouhodobé úvěry, podporují likviditu finančních institucí apod. Doplněk státního důchodového pojištění. Stárnutí obyvatelstva je celosvětový trend ve vyspělejších zemích. Současný důchodový systém je založen převážně na státním důchodovém pojištění. Vzhledem k nízké porodnosti a zvyšování průměrné délky života je však dlouhodobě neudržitelný. Zatímco v roce ,5 pracujících financovalo jednoho důchodce, v současné době už je to pouze 2,5 pracujících. Důchodový systém můžeme rozčlenit na tři pilíře 6 : 1. pilíř: státní důchodové pojištění, které je založeno na solidaritě mezi generacemi, kdy dnes vyplácené důchody jsou hrazeny z příspěvků výdělečně činných občanů, 2. pilíř: zaměstnanecké penze (člověk část svého sociálního pojištění neodvede státu, ale odvede jej na svůj vlastní účet), 3. pilíř: individuální pojištění (soukromé zabezpečení na penzi prostřednictvím penzijního připojištění či životního pojištění). V současné době v České republice funguje první a třetí pilíř. Do budoucna by měly hrát stále větší roli druhý a třetí pilíř důchodového systému, a tudíž by význam životního pojištění měl růst. Přínosy pro státní rozpočet ve formě zdanění zisků pojišťoven a zdanění některých druhů pojistného plnění, respektive rozdílu mezi výší pojistného plnění a zaplaceným pojistným. Výhody životního pojištění 7 : Zabezpečení pojištěného pro období, kdy dojde k propadu jeho příjmů a jeho rodiny pro případ smrti pojištěného, tedy pojistná ochrana. Pojistná ochrana začíná běžet ihned od počátku pojištění s jistými výjimkami v případě připojištění. Možnost sjednání připojištění, která rozšiřují pojistnou ochranu jako pojištění pro případ invalidity, úrazu, vážných onemocnění, pracovní neschopnosti či pro případ pobytu v nemocnici. Například pojištění pro případ úrazu lze sjednat i samostatně, ale pojistné je výrazně vyšší než v případě sjednaní pojištění jako připojištění k životnímu pojištění. Je možné sjednat připojištění pro případ invalidity, které zahrnuje zproštění od placení pojistného v případě, stane-li se pojištěná osoba plně invalidní. Pokud pojišťovna akceptuje pojištění a nevypoví ho v dvouměsíční výpovědní lhůtě, již nemůže pojištění vypovědět (pokud nedošlo k poskytnutí nepravdivých a neúplných informací vztahujících se k pojištění, a to zejména týkajících se zdravotního stavu pojištěného). Daňové úspory, kterým je věnován oddíl 1.2. Příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnancům jsou osvobozeny od odvodů na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (od pouze do výše Kč za rok). U investičního a u variabilní formy kapitálového životního pojištění může klient jednoduše měnit parametry pojistné smlouvy, například snižovat či zvyšovat pojistnou částku nebo pojistné, přidávat či odebírat různá připojištění a měnit dokonce i pojistnou dobu. Klient si přizpůsobuje životní pojištění své aktuální životní situaci. 6 Zpracováno podle [8, s.12] 7 Zpracováno podle [8, s.19] a [41] 10

11 Nevýhody životního pojištění 8 : Velmi vysoké poplatky, které jsou často skryté a snižují výnos pod úroveň jiných spořících nástrojů. Vklady nejsou garantovány státem. Zdanění dosažených výnosů srážkovou daní ve výši 15 %, v případě předčasné výpovědi sazbou 25 %, ale to pouze do , od je sazba 15%. Pojišťovny mohou investovat svěřené prostředky pouze velice konzervativně. Zákon o pojišťovnictví a vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zmíněný zákon, omezují realizaci investiční činnosti zásadami finančního umístění, jeho skladbou a limity. Zmíněné omezení neplatí pro investiční životní pojištění. Životní pojištění se obvykle sjednává na dlouhý časový horizont. Pojišťovna může odmítnou pojistit osobu, pakliže shledá, že její zdravotní stav je pro ni příliš rizikový. Nízká likvidita finančních prostředků. 1.2 Daňové výhody životního pojištění Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších novel (dále jen ZoDP) mohou fyzické osoby, zaměstnanci a zaměstnavatelé, kteří přispívají svým zaměstnancům na soukromé životní pojištění, v případě zákonem stanovených podmínek využít daňových výhod. Daňových výhod lze využít pouze u pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití nebo u důchodového pojištění v případě splnění dalších zákonem stanovených podmínek. Mluvíme tedy především o investičním životním pojištění, kapitálovém životním pojištění a důchodovém pojištění Zákonem stanovené podmínky pro daňovou uznatelnost Výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy, současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60let, u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití musí být pojistná částka alespoň: Kč v případě pojistné smlouvy s pojistnou dobou 5 až 15 let, Kč v případě pojistné smlouvy s pojistnou dobou nad 15, pojistník je zároveň pojištěným, jestliže je pojistné nebo jeho část hrazeno zaměstnavatelem, musí být ve smlouvě stanoveno, že nárok na plnění z pojištění má zaměstnanec Daňové zvýhodnění fyzických osob Dle 15 odst.6 ZoDP lze od základu daně za zdaňovací období odečíst poplatníkem zaplacené pojistné. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Za tímto účelem pojišťovna vystaví potvrzení o zaplaceném pojistném, které zaměstnanec předloží svému zaměstnavateli nejpozději do 15.února následujícího roku v případě, že mu provádí roční zúčtování zaměstnavatel nebo si jej sám uplatní jako nezdanitelnou část základu daně ve svém přiznání k dani z příjmu fyzických osob, má-li takovou povinnost. 8 Zpracováno podle [15] a [41] 11

12 Tabulka č. 1.1 Daňová úspora v případě platby 500 Kč a 1000 Kč měsíčně na životní pojištění v roce 2007 Hrubá měsíční mzda Sazba daně Roční úspora při pojistném v roce Kč měsíčně 1000 Kč měsíčně % 720 Kč Kč % Kč Kč % Kč Kč a více 32 % 1920 Kč Kč Zdroj: vlastní konstrukce Dle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů ze dne 19. září 2007, který nabývá účinnosti od , kterým se mění ZoDP, dochází ke změně výpočtu základu daně (základem daně je hrubá mzda zvýšená o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe, tj. superhrubá mzda ) a dochází ke sjednocení sazby daně na 15 %. Na první pohled vypadá, že se nic nemění oproti roku 2007 (pořád zůstává možnost odpočtu Kč jako nezdanitelné části základu daně), skutečnost je však odlišná. Díky zvýšenému základu daně a změně sazby dochází ke snížení výhodnosti životního pojištění z hlediska daňové úspory pro fyzické osoby. Do hrubé mzdy Kč je daňová úspora nulová, jelikož je daň nulová i v případě, že neuplatníme žádné nezdanitelné části základu daně a jiné slevy na dani kromě slevy na poplatníka.. V případě hrubé mzdy vyšší jak Kč začíná mít vliv uplatnění životního pojištění jako nezdanitelné části základu daně na daňovou úsporu. Tabulka č. 1.2 Daňová úspora v případě platby 500 Kč a 1000 Kč měsíčně na životní pojištění v roce 2008 (v případě, že fyzická osoba neuplatní žádné jiné nezdanitelné části základu daně ani jiné slevy na dani kromě slevy na poplatníka) Hrubá měsíční mzda Sazba daně(ze Roční úspora při pojistném v roce 2007 superhrubé mzdy) 500 Kč měsíčně 1000 Kč měsíčně Méně než % 0 Kč 0 Kč % 900 Kč 900 Kč a více 15 % 900 Kč Kč Zdroj: vlastní konstrukce Při hrubé mzdě a měsíční platbě 500 Kč na životní pojištění je daň rovna nule, tudíž platba vyšší částky na životní pojištění z hlediska daňové úspory nemá smysl. Při hrubé mzdě Kč a měsíční platbě 1000 Kč na životní pojištění je daň rovna nule, což znamená, že od výše této hrubé mzdy využijeme maximálně daňovou úsporu. Z výše uvedeného vyplývá, že díky zvýšení základu daně a změny sazby daně došlo ke snížení daňové výhodnosti životního pojištění. Dle mého názoru by ale naopak měla být zvyšována výhodnost životního pojištění z hlediska daně z příjmu. Lidé by pak byli motivováni, aby převzali větší zodpovědnost sami za sebe v postproduktivním období života a to je obzvláště důležité v době, kdy současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný, a tudíž je více než důležitá reforma důchodového systému. 12

13 1.2.3 Daňové zvýhodnění zaměstnavatelů Zaměstnavatel může hradit pojistné na soukromé životní pojištění, které uzavřel jako pojistník a pojištěný jeho zaměstnanec. Zaplacené částky je možno uplatňovat za zdaňovací období maximálně do výše 8000 Kč za jednoho zaměstnance jako náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jedná se tedy o daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele. Toto ustanovení platí do a řídí se 24 odst.2 pís.zo) ZoDP. Navíc jsou příspěvky osvobozeny od odvodů na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v neomezené výši. Od se toto ustanovení ruší a daňová uznatelnost platby na životní pojištění se může řídit pouze dle 24 odst.2 pís.j), bodu 5 ZoDP, na základě kterého může zaměstnavatel stanovit v kolektivní smlouvě či ve vnitřním předpisu, že bude zaměstnancům přispívat na životní pojištění. Maximální částka zde není stanovena. Existuje zde ale návaznost na daňové zvýhodnění zaměstnanců, které je popsáno níže. Příspěvky jsou osvobozeny od odvodů na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pouze do výše ročně, nikoliv v neomezené výši. Navíc např. Kooperativa Vienna Insurance Group poskytuje zaměstnavatelům, kteří přispívají svým zaměstnancům na životní pojištění úsporu ve formě 3 % z pojistného, které pošle zaměstnavatel na účet Kooperativy (je zde ale stanoven minimální počet smluv, aby byla výhoda poskytnuta). Kooperativa vrátí pak tato 3 % zaměstnavateli. Do pojistného se započítává i pojistné, které si platí zaměstnanci (resp. které jsou strženy zaměstnanci ze mzdy, a které odvádí zaměstnavatel spolu se svými příspěvky pojišťovně) Daňové zvýhodnění zaměstnanců Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob až do výše Kč ročně. Toto ustanovení platí do a řídí se 6 odst.9 pís.w) ZoDP. Současně jsou tyto příspěvky osvobozeny od odvodů na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v jakékoli výši. Od se toto ustanovení ruší a řídí se dle 6 odst.9 pís.p) ZoDP. Od daně je osvobozen příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění, a to v úhrnu maximálně do výše Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Současně jsou tyto příspěvky osvobozeny od odvodů na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti do této výše Porušení zákonem stanovených podmínek Při nedodržení zákonem stanovených podmínek zaniká nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně. Poplatník je povinen podat daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém k této skutečnosti došlo, a uvést v něm jako příjem částky, o které mu byl za dobu trvání pojištění z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen. 1.3 Klasifikace pojištění Dle zákona č. 409/2004 Sb., o pojišťovnictví rozlišujeme: životní pojištění - soubor pojistných odvětví uvedených v části A přílohy č.1 zákona, 13

14 neživotní pojištění - soubor pojistných odvětví uvedených v části B přílohy č.1 zákona. Dle zákona č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě rozlišujeme: pojištění škodové - soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události (svým charakterem odpovídá neživotnímu pojištění), pojištění obnosové - soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody (svým charakterem odpovídá životnímu pojištění). Dle způsobu tvorby rezerv rozlišujeme 9 : Riziková pojištění pojištění, u kterého nevíme, jestli pojistná událost nastane, a tedy jestli bude vypláceno pojistné plnění a v jaké výši. V případě životního pojištění jde o dočasné pojištění pro případ smrti, jinak riziková pojištění odpovídají spíše svým charakterem neživotnímu pojištění. Rezervotvorná pojištění pojištění, u kterého k pojistné události dojde vždy. Vytváří se tedy vždy technická rezerva na pojistná plnění. Jde o trvalé pojištění smrti nebo především o životní pojištění, kdy pojistné plnění je vypláceno v případě dožití. 1.4 Klasifikace odvětví životních pojištění Klasifikace pojistných odvětví životního pojištění je v ČR uvedená v příloze č.1 zákona č.409/2004 Sb., o pojišťovnictví, kterou uvádím v příloze č.1. V hospodářské praxi se však toto členění nedodržuje. V další části diplomové práce tedy provedu rozdělení pojištění dle praxe komerčních pojišťoven v ČR. Životní pojištění v ČR můžeme rozdělit následovně: dočasné pojištění pro případ smrti, trvalé pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ smrti nebo dožití (resp.kapitálové životní pojištění), investiční životní pojištění, pojištění pro případ dožití, důchodové pojištění, připojištění k životnímu pojištění Dočasné pojištění pro případ smrti Dočasné pojištění pro případ smrti je základním typem životního pojištění. Často bývá nazýváno rizikovým životním pojištěním. Pojistnou událostí je smrt pojištěného. Nastane-li pojistná událost, tj. dojde-li k úmrtí pojištěného, vyplatí pojišťovna obmyšlenému pojistné plnění stanovené v pojistné smlouvě. Pakliže není v pojistné smlouvě určena obmyšlená osoba, vstupuje pojistné plnění do dědického řízení. Dočasné pojištění je plně rizikovým životním pojištěním. Není jisté, zda-li pojistná událost nastane, a tudíž nejsou vytvářeny žádné rezervy. Pokud se pojištěný dožije konce sjednané pojistné doby, pojistná smlouva zaniká bez jakékoliv výplaty. Z výše uvedeného důvodu patří k nejlevnějším životním pojištěním. Pravděpodobnost úmrtí s věkem roste, což by mělo být odraženo v pojistném. Pojistné by se mělo s každým rokem zvyšovat. V praxi však bývá stanoveno konstantní pojistné po celou 9 Zpracováno podle [1, s.27] 14

15 pojistnou dobu. Pojistník tak platí v prvním období vyšší pojistné než odpovídá riziku úmrtí a pojišťovna vytváří z tohoto vyššího pojistného rezervu, kterou pak čerpá v druhé části pojistné doby, kdy pojistník platí nižší pojistné než odpovídá pravděpodobnosti úmrtí 10. Nejčastěji bývají dva základní důvody pro sjednání dočasného pojištění pro případ smrti. Typicky bývá požadováno toto pojištění u úvěrů na vyšší částky (u hypotéčního úvěru), kdy pojistné plnění je plně vinkulováno ve prospěch poskytovatele úvěru. V případě pojistné události je zbytek jistiny jednorázově splacen pojistným plněním. Pro tento účel bývá sjednáváno nejčastěji pojištění na klesající pojistnou částku tak, aby v každém období plně pokrylo zbytek jistiny. Druhým, v dnešní době méně častým, důvodem je zabezpečení pozůstalých. A to především v případě, kdy je rodina ekonomicky závislá na jediné osobě nebo když chce pojištěný přispět svým blízkým na pohřeb. Pro tento účel bývá sjednáváno nejčastěji pojištění na konstantní pojistnou částku tak, aby pozůstalí obdrželi pojistnou částku stanovenou v pojistné smlouvě Trvalé pojištění pro případ smrti Trvalé pojištění pro případ smrti je také nazýváno doživotním pojištěním. Pojistnou událostí je opět smrt pojištěného. Na rozdíl od dočasného pojištění je pojistná částka vyplacena vždy a pojišťovna proto musí vytvořit rezervu. Jde tedy o rezervotvorné pojištění. Pojistné může být placeno po celou dobu pojištění, obvykle se však platí pouze po stanovenou dobu. Nárok na pojistné plnění nezaniká ani po uplynutí doby placení pojistného Pojištění pro případ smrti nebo dožití kapitálové životní pojištění Pojištění pro případ smrti nebo dožití bývá označováno také jako smíšené pojištění nebo častěji jako kapitálové životní pojištění. Pojistná událost nastane vždy, a to buď v případě smrti nebo v případě dožití, je tedy kryto jak riziko smrti tak riziko dožití. V rámci produktu může být kladen důraz více na riziko smrti nebo na riziko dožití prostřednictvím pojistné částky. U většiny pojišťoven jde o vzájemné násobky (např. pojistná částka pro případ smrti bude dvakrát vyšší než pojistná částka pro případ dožití). Pojišťovna přebírá za pojistníky pojistné i finanční riziko (technická úroková míra). Kapitálové životní pojištění můžeme rozdělit následovně 12 : klasické kapitálové životní pojištění, moderní kapitálové životní pojištění s vysokou flexibilitou (univerzální životní pojištění). Klasické kapitálové životní pojištění Klasické produkty nenabízejí žádnou variabilitu. Jsou pevně stanoveny pojistné částky, pojistná doba i pojistné. Pojistitel garantuje pojistné plnění pro případ dožití. Klient může požádat pouze o plnou nebo částečnou redukci či o odkupné. Moderní kapitálové životní pojištění s vysokou flexibilitou V současnosti jsou nabízeny modernější produkty s vysokou flexibilitou tak, aby pojištěný mohl přizpůsobit pojištění svým aktuálním životním potřebám. Většinou v první fázi 10 Zpracováno dle [5, s ] 11 Zpracováno dle [3, s.190] 12 Zpracováno dle [3] 15

16 dospělosti (bez dětí) lidé nepřikládají velkou důležitost pojistné ochraně, a tudíž klient upřednostňuje, aby většina prostředků byla využita na spoření a menší část na pojistnou ochranu. V druhé části života (po založení rodiny) potřeba pojistné ochrany stoupá a pojišťovna v rámci těchto produktů může změnit pojistné částky bez toho, aniž by měnila pojistné (méně prostředků bude použito na spoření oproti první fázi). Další fázi můžeme definovat odchodem dětí z domova, kdy pro klienta pravděpodobně opět klesne význam pojistné ochrany a vzroste význam spoření na postproduktivní část života. Moderní produkty dokáží přizpůsobit produkt jednotlivým fázím života 13. Konstrukčně se liší od klasických produktů. Skládá se ze dvou složek: spořící složky (výplata pojistné částky pro případ dožití se konce pojistné doby) a rizikové složky (výplata pojistných plnění pro případ smrti a v případně sjednaných připojištění se může jednat o pojistná plnění pro případ úrazu, invalidity, vážné nemoci apod.). Nevytváří se zde pojistně technická rezerva, ale kapitálová hodnota (část pojistného po odpočtu rizikové složky pojistného). Jde v podstatě o klientův účet, ze kterého se čerpá v případě potřeby zvýšené ochrany, na které běžné pojistné nestačí nebo v případě, že klient dočasně neplatí pojistné. Pojistitel tedy v případě dožití vyplatí aktuální výši kapitálové hodnoty na konci pojistné doby a není schopen na počátku pojištění říci, jaká bude její výše 14. Kapitálová hodnota se buď zhodnocuje tradičně technickou úrokovou mírou nebo může být investována na základě rozhodnutí pojištěného (jde o kombinaci kapitálového životního pojištění s investičním životním pojištěním). Další variabilita je nabízena ve formě mimořádného vkladu pojistného, mimořádného výběru pojistného či půjčky z kapitálové hodnoty Investiční životní pojištění Klasické investiční životní pojištění Investiční životní pojištění je nejmodernějším životním pojištěním. Jde o pojištění, které spojuje rizikové pojištění s investováním. Pojišťovna za pojistníka přebírá pouze pojistné riziko, finanční (investiční) riziko přebírá pojistník. Pojistné plnění pro případ dožití není složeno z pevné pojistné částky a z případných podílů na zisku (není garantováno), ale závisí na aktuální ceně podílových jednotek podílových fondů, do kterých pojistník investoval. Aktuální hodnota může být i nižší než hodnota vložených prostředků. Investiční životní pojištění tedy nabízí klientům vyšší výnosový potenciál, ale za cenu vyššího rizika. Zaručena je však výplata sjednané pojistné částky pro případ smrti (resp. v případě smrti je vyplacena pojistná částka pro případ smrti a aktuální hodnota podílových jednotek). Pojišťovna tvoří investiční podílové fondy s rozdílnými investičními strategiemi, s různou mírou rizika, přičemž pojistník se rozhoduje, v jakém poměru budou jeho finanční prostředky určené na investování rozděleny do jednotlivých investičních fondů. Mezi základní fondy patří akciový fond, fond obligací, peněžní fond, fond státních cenných papírů, fond cizích měn a smíšené fondy 15. Pojistné (sražené o rizikovou část a poplatky) pojišťovny přemění podle aktuálního kurzu na podílové jednotky a umístí je v různých fondech v poměru, který si klient určil. Z klientova účtu jsou jednou měsíčně odečítány jednotky na úhradu rizikového pojistného pro krytá rizika 13 Zpracováno dle [3, s ] 14 Zpracováno dle [3, s.201] a [5, s.102] 15 Zpracováno dle [5] 16

17 a na úhradu poplatků za správu pojištění, popř. jiné poplatky (např. za změnu výše pojistného, frekvence placení, výše pojistné částky, přesun podílových jednotek atd.) 16. Stejně jako moderní kapitálové životní pojištění umožňuje reagovat na momentální potřeby klienta prostřednictvím celé řady změn v parametrech pojištění (výše pojistného, frekvence placení, výše pojistné částky) a umožňuje mimořádný vklad či výběr pojistného. Lze říci, že výše uvedené investiční životní pojištění je vhodné pro investory se středním sklonem k riziku. Pro investory s vysokým sklonem k riziku je investiční životní pojištění nevhodným produktem, na trhu se nabízejí jiné produkty, které daleko lépe vyhovují jejich požadavkům. V ČR je však stále největší počet investorů s nízkým sklonem k riziku, na což reagovaly pojišťovny a přišly s moderním produktem investičního životního pojištění s garantovaným minimálním pojistným plněním. Moderní investiční životní pojištění Investiční životní pojištění s garantovaným minimálním pojistným plněním je inovací klasického investičního životního pojištění, kde výše pojistného plnění sice závisí na vývoji cen podílových jednotek, ale pojistitel garantuje, že v případě smrti nebo dožití vyplatí oprávněné osobě nebo pojištěnému minimálně garantované pojistné plnění (resp. vložené prostředky do investiční složky) 17. Při vzniku pojistné události bude vyplaceno pojistné plnění v garantované minimální výši, pokud je celková hodnota podílových jednotek klienta nižší než garantované pojistné plnění. Pokud je vyšší, potom bude vyplacena celková aktuální hodnota podílových jednotek (resp. participační hodnota). V rámci tohoto produktu klient investuje do zajištěného fondu, který garantuje 100 % vložené částky, zároveň však nic není zadarmo, a tudíž je tato garance výměnou za určitou míru participace na růstu (např. ze 75% se podílíme na růstu podílových jednotek, tzn. že nám bude vyplaceno pouze 75 % míry růstu). Nebo druhou možností je, že nám pojišťovna nabízí míru participace 100 %, ale zároveň je stanoven horní limit výnosnosti. Vysvětlení druhé možnosti nám může podat následující graf. Graf č. 1.1 Možné scénáře vývoje hodnoty fondu a referenčního koše akcií Zdroj: [35] 16 Zpracováno dle [8, s.42] 17 Zpracováno dle [3] 17

18 V případě, že dochází k nepříznivému vývoji koše akcií (jeho hodnota bude nižší než vložené prostředky do investiční složky), pojišťovna vyplatí 100% vložených prostředků do investiční složky. V případě, že výnosnost koše akcií se bude pohybovat mezi hodnotou, která odpovídá 100% vložených prostředků, a hodnotou, která odpovídá maximálnímu limitu výnosnosti 188%, bude klientovi vyplacena aktuální hodnota.v případě, že výnosnost koše akcií bude vyšší než limit výnosnosti, bude klientovi vyplacena částka, která odpovídá maximálnímu limitu výnosnosti (188%), a tudíž na dalším růstu výnosnosti se již nebude podílet Pojištění pro případ dožití U pojištění pro případ dožití může nastat pojistná událost pouze v případě dožití se konce pojistné doby. Pokud nastane pojistná událost, pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Jde tedy o formu spoření (je garantován alespoň minimální výnos ve výši technické úrokové míry, která je v současnosti 2,4%). Avšak pojištěný zde podstupuje riziko, že pokud zemře před koncem pojistné doby, nenastane pojistná událost a pojistné plnění nebude vyplaceno. Mezi spořením a životním pojištěním jsou určité rozdíly 18 : pojišťovna ručí za vklady pojistníků nikoliv výškou skutečného vkladu, ale v závislosti na sjednané pojistné částce, přerušení placení běžného pojistného je spojeno s určitými sankcemi. To je důvodem, proč uplatnění pojištění pro případ dožití v základní podobě není obvyklé. Naopak zcela obvykle je uplatněno pojištění pro případ opakovaného se dožití pojištěného, resp. důchodové pojištění či pojištění pro případ dožití se finančně závislé osoby, resp. věnové pojištění Důchodové pojištění Jde o zvláštní typ pojištění pro případ dožití, pojištění na dožití se sjednaného věku s postupnou výplatou pojistné částky, a to od okamžiku sjednaného v pojistné smlouvě (obvykle to bývá od sjednaného věku pojištěného, ale je možné sjednat i odklad výplaty nejčastěji 1 rok až 15 let). Jde tedy o pojištění pro případ opakovaného dožití. Pojistným plněním lze označovat každý důchod a pojistnou událostí vždy dožití se dalšího termínu výplaty. Pojišťovny ale nabízí i jednorázové plnění. Je doplňkem státního důchodového pojištění (pokud je sjednáno komerční důchodové pojištění, je vypláceno nad rámec státního důchodového pojištění) 19. Důchodové pojištění lze dělit podle několika kritérií 20 : Délka výplaty důchodu: doživotní důchod (pojišťovna vyplácí důchod ve sjednané výši vždy, pokud pojištěný žije), dočasný důchod (vyplácení důchodu je omezeno jak délkou života, tak i sjednanou pojistnou dobou). Počátek výplaty důchodu: důchod splatný ihned (po jednorázovém zaplacení pojistného pojistníkem pojišťovna začíná pravidelně vyplácet pojištěnému důchod při postupném dožívání se jednotlivých období věku), 18 Zpracováno dle [5, s.99] 19 Zpracováno dle [1], [3], [5] a [8] 20 Zpracováno dle [3, s.194], [5, s.100] a [8] 18

19 odložený důchod (po určitou dobu je placeno pojistné, po tzv. dobu odkladu, a současně je sjednán okamžik počátku výplaty důchodu. Dochází k postupnému spoření na výplatu důchodu). Frekvence vyplácení: roční důchod (důchod je vyplácen jednou ročně), področní důchody (důchod je vyplácen v kratších intervalech než je rok a to nejčastěji měsíčně). Okamžik výplaty: předlhůtně vyplácené důchody, polhůtně vyplácené důchody (důchody po uplynutí doby, za které má být důchod vyplacen). Nejčastěji nabízené produkty důchodového pojištění: Základní doživotní důchod. Je obdobou starobního důchodu vypláceného ze státního důchodového pojištění. Obvykle je vyplácen od dosažení důchodového věku. Je možné sjednat doživotní či dočasný důchod, jednorázovou výplatu místo pravidelných výplat důchodu, odklad výplaty důchodu (např. pokračuje-li pojištěný v práci). V jeho rámci může být sjednán i nárok na výplatu invalidního důchodu a důchodu pro pozůstalé. Dočasný důchod v případě plné invalidity. Je obdobou plného invalidního důchodu. Kryje riziko poklesu příjmu v případě, že se pojištěný stane plně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění během trvání pojištění, nejdříve však po uplynutí ochranné lhůty od uzavření pojistné smlouvy (toto neplatí, stane-li se pojištěný plně invalidním v důsledku úrazu) a před splatností základního důchodu. Výplata tohoto důchodu náleží pojištěnému až do vzniku nároku na základní důchod nebo do jeho smrti.. Důchod pro pozůstalé. Slouží pro zajištění příjmů pozůstalým v případě smrti pojištěného, a to ať dojde k úmrtí v době placení pojistného nebo v době výplaty základního důchodu. Lze ho sjednat nejčastěji na dobu 5, 10, 15 či 20 let. Výše důchodu závisí na době úmrtí Doplňková pojištění K životnímu pojištění může být sjednáno připojištění, které má charakter neživotního pojištění. Přičemž pojišťovny vždy definují připojištění, která lze sjednat v rámci daného produktu. Velkou výhodou je, že jsou cenově daleko výhodnější než pokud bychom si dané pojištění sjednali samostatně, pokud je to vůbec možné. Pro zpracování doplňkových pojištění jsem čerpala z pojistných podmínek České pojišťovny a Kooperativy. Většinou jde o následující připojištění: pojištění pro případ úrazu, pojištění pro případ plné invalidity, pojištění pro případ vážných onemocnění, pojištění pro případ pracovní neschopnosti, Pojištění pro případ pobytu v nemocnici. 19

20 1.5 Životního pojištění v evropských zemích a ČR Význam životního pojištění v ČR je stále podceňován ve srovnání se zeměmi s vyspělejšími pojistnými trhy, což dokládá následující graf. Graf č.1.2 Podíl životního a neživotního pojištění na předepsaném pojistném v roce 2004 v evropských zemích 21 Podíl životního a neživotního pojištění na celkovém předepsaném pojistném v % v roce 2004 podíl NP podíl ŽP LI LU FI BEGB FRSEDK IT IE CHNOPT NLMTGRCY PL DEATESHUSK CZ SI EE LT HRTR IS LV Zdroj: vlastní zpracování dle [40] Graf č.1.3 Podíl životního a neživotního pojištění v ČR a průměr zemí EU Podíl životního a neživotního pojištění na předepsaném pojistném pojistném v % v roce ,51 60, podíl NP ,49 39,62 podíl ŽP 10 0 průměr zemí EU (25) ČR Zdroj: vlastní zpracování dle [40] Z grafu vyplývá, že v EU převládá podíl životního pojištění nad neživotním pojištěním (průměr zemí EU má podíl životního pojištění 60,5 % na předepsaném pojistném) na rozdíl od ČR, kde naopak převládá neživotní pojištění nad životním (životní pojištění se podílí 21 Kde LI je Lichtenštejnsko, LU Lucembursko, FI Finsko, BE Belgie, GB Velká Británie, FR Francie, SE Švédsko, DK Dánsko, IT Itálie, IE Irsko, CH Švýcarsko, NO Norsko, PT Portugalsko, NL Nizozemsko, MT Malta, GR Řecko, CY Kypr, PL Polsko, DE Německo, AT Rakousko, ES Španělsko, HU Maďarsko, SK Slovensko, CZ Česká republika, SI Slovinsko, EE Estonsko, LT Litva, HR Chorvatsko, TR Turecko, IS Island, LV Lotyšsko. 20

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Proposal of selected person s insurance coverage Diplomová práce Vedoucí

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) I. DÍL VP č. 25 Praha 2000 2 Stanoviska a názory v této studii jsou názory autora a nemusí nutně odpovídat

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Provision, accounting and tax conception Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Eva HÝBLOVÁ,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Michal VANĚK, Jana MAGNUSKOVÁ, Simona MATUŠKOVÁ, VŠB-TU Ostrava i Abstract Retirement income policies belong to fundamentals of any welfare state.

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více