REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI."

Transkript

1 REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

2 POUŤ NA SKALACE

3 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12. stoletì a opat cisterci ckèho du Bernard z Clairvaux. Narodil se roku 1090 ve Fontaines u Dijonu jako t etì ze sedmi dïtì hrabïte Tescelina a jeho ûeny Aleth, kter mïla na duchovnì ûivot syna velk vliv. Bernardovo vnit nì obr cenì a rozhodnutì vstoupit do kl ötera se datuje do roku O dva roky pozdïji vstupuje do reformnìho kl ötera v CÓteaux a po roce tam skl d sliby. Do dïjin nejen dov ch vstoupil jako Ñdruh zakladatel duì, kdyû se stal v roce 1115 opatem novèho zaloûenì v Clairvaux, odkud se d öì il obrovsk m tempem po celè EvropÏ. Jeho ûivot je ohraniëen 20. srpnem 1153, kdy umìr ve svèm opatstvì a v tento den si v cìrkevnìm kalend riu p ipomìn me jeho sv tek. ProË je ale tento cisterci k patronem du sv. Lazara? Kolem roku 1130 nabìdl jeruzalèmsk kr l Balduin II. z ÌzenÌ opatstvì u hrobu sv. Samuela ve SvatÈ zemi pr vï opatu Bernardovi z Clairvaux. Opat tam ale svè bratry v danèm Ëase neposlal. Jak vìme z jeho n zor, up ednostúoval trvalè pob v nì sv ch brat Ì v kl öte e, kde sloûili sliby (stabilitas loci). Proto byl i proti putov nì mnich do SvatÈ zemï, podle jeho n zoru mïl mnich hledat JeruzalÈm nebesk, a nikoliv pozemsk, ve svèm kl öte e a ve svè cele. Z toho d vodu takè odmìtl nabìdku. Ve vïci k esùanskèho rytì stva se ale angaûoval velmi zanìcenï. Nejprve se na provinënì synodï v Troyes v lednu 1129 za Ëasti dalöìch cisterci ck ch opat stal tv rcem ehole templ skèho du. P ed v ji velmistrovi du Hugovi z Payens potè, co byla schv lena jeruzalèmsk m patriarchou a papeûem. Odr ûì se v nì monastick tradice benediktinsko-cisterci ck. Bernard projektuje na cel k esùansk d ideu a obraz, kter proûìv ve svèm cisterci ckèm ûivotï. Druh m poëinem bylo jeho dìlo Lauda militiae novae (Chv la novèho rytì stva) sepsanè Ëty i roky po templ skè eholi. M formu dopisu, adresovanèho Hugovi de Payens na podporu templ skèho du, kter se Ëetl a p ekl dal i po skonëenì kruci t. Bernard v nïm lìëì ide l rytì e-mnicha, kter se uëì p ÌpravÏ na smrt jako n stroji sp sy. Je to emfatickè dìlo a Bernard se v nïm projevuje nejen jako zdatn rètor, ale takè jako Ëlen spoleënosti, kter Ñsakralizujeì n silì, a proto pouûìv tento styl. Je t eba si uvïdomit, ûe Bernard pat il k vl dnoucì vojensko-aristokratickè t ÌdÏ sv m p vodem a vazbami a chtïl vytvo it ide l Kristova rytì e, kter vezme sv j k Ìû a bude br nit svat mìsta v PalestinÏ od znesvïcenì pohany (viz jeho strhujìcì k z nì ve Vezelay na podporu druhè kruci ty). Bernard v entuziasmus se projevil v pobìzenì templ a dalöìch rytì chr nìcìch Svat hrob v JeruzalÈmÏ, ze kter ch se potè vytvo il i d sv. Lazara JeruzalÈmskÈho. VÌme, jak k Ìûov taûenì dopadla a ûe se stala Ë steënï skvrnou na pozadì cìrkevnìch dïjin. Pro Bernarda to byla velk r na, ze kterè se po zbytek ûivota tïûko vzpamatov val. NicmÈnÏ jeho odkaz - opravdu vzìt sv j k Ìû, aù uû v podobï svïdomì zatìûenèho h Ìchem, nebo vyjitì ze svèho pohodlì a zajiötïnosti a nasazenì se pro spravedlivou vïc, je aktu lnì i pro rytì e souëasnosti. S p nìm dobrèho hled nì a nalèz nì nebeskèho JeruzalÈma v s vöechny zdravì P. Gereon T. BiÚovec, SChLJ vik duchovnìho p evora 1

4 SLOVO VELKOPŘEVORA DrazÌ spolubrat i a spolusestry. Gener lnì kapitula konan 22. z Ì zavröila t etì rok v adu velkop evora»vp. R znorodè n mïty, kterè byly na Kapitule p edloûeny a spïönï p ijaty s jasn m d razem na budoucnost mï p esvïdëily, ûe vöechny problèmy minulosti jsou za n mi. A proto nehodl m vyvol vat budoucnost, ale zamï it se na d leûit tèmata, kter pokl d m za d leûit pro naöi budoucnost. Po dloh ch desetiletìch jsme konali spoleënou investituru s naöimi rakousk mi a slovensk mi spolubratry. Pro mï osobnï je to velice d leûit ud lost, protoûe n s opït zaëleúuje do vïtöìho zemïpisnèho celku bez ohledu na umïlè hranice. KromÏ toho krevnì pouto je silnè pojidlo pro vz jemnou spolupr ci a p ekon ostatnì rozdìly a neshody. Gener lnì kapitula zd raznila nutnost pokraëovat v rozöi ov nì naöich ad a musìm znovu opakovat svè uspokojenì nad kvalitami a nadöenìm naöich nov ch Ëlen. PosÌlÌ a zv öì naöe odhodl nì soust edit se na hlavnì koly, kterè m me a to jsou charitativnì p sobenì. Ano, jsme jednoznaënï odd ni tomuto kolu a je hlavnì prioritou nejen pro n s, v»eskè republice, ale i pro vöechny naöe spolubratry po celèm svïtï. Abychom byli schopni dos hnout sv ch cìl je nezbytnè vytyëit finanënì pl n k vytvo enì spolehlivè hmotnè z kloady. V p ÌötÌch mïsìcìch budou n sledovat podrobnïjöì informace o jednotliv ch n vrzìch. Z vïrem bych r d vzdal Ëest naöemu zakladateli princi Karlu Schwarzenbergovi a vöem Ëlen m ÿ du, kte Ì mu byli oporou v tïûk ch Ëasech, kter mi proch zela naöe vlast. KÈû je jejich odvaha a d stojnost stejnï jako jejich vìra v obranu dobroty a mor lnìch hodnot inspiracì pro n s do budoucnosti. VÌra a nadïje jsou tìm hlavnìm, co vzeölo z Gener lnì kapituly. Vûdy budeme Ëelit nep telstvì, ovöem vìra a nadïje n m je dozajista pomohou p ekonat. Atavis et Armis Jan hrabï Dobrzensky z Dobrzenic, GCLJ, CMLJ velkop evor a p edseda mezin rodnì dovè vl dy Vzpomínka na 15. výročí úmrtí otce kardinála Františka Tomáška»tvrtÈho srpna letoönìho roku jsme si v katedr le sv. VÌta, V clava a VojtÏcha p ipomnïli spoleënï s naöimi biskupy, knïûìmi a vï ÌcÌmi 15. v roëì mrtì otce kardin la Frantiöka Tom öka. K z nì, kterè p i bohosluûbï zaznïno z st hlavnìho celebranta, otce kardin la Miloslava Vlka, nav zalo na poselstvì proroka Izai öe, proroctvì Ëasem vzd lenè, obsahem vöak p esto blìzkè dobï, kdy svï en boûì lid vedl v Ëasech nelehk ch otec kardin l Tom öek. Ned mi, abych alespoú jednu vïtu z k z nì necitoval: ÑA na temnèm pozadì tèto minulosti vystupuje pro n s jako priorita, jako nutnost: obnova a prohloubenì spoleëenstvì s biskupem, prohloubenì spoleëenstvì ûivota ve farnostech, spoleëenstvì, ve kterèm je p Ìtomen JeûÌö Zmrtv chvstal, P n dïjin i P n cìrkve.ì I n m jsou urëena tato slova, vol nì naöeho past e po obnovï a prohloubenì spoleënèho ûivota, tedy i ûivota naöeho velkop evorstvì, naöich komend. Slova, kter mohou pro kaûdèho z n s b t v zvou k zamyölenì o svèm osobnìm posl nì v naöem ÿ du. N ö B h je Bohem ûiv ch, tedy tïch kte Ì se v Jeho jmènu shromaûôujì k modlitbï; tïch, kte Ì se v Jeho jmènu snaûì pom hat tïm, kte Ì pomoc pot ebujì; tïch, kte Ì s d vïrou v jeho proz etelnost hledajì novè cesty a spoleënï pl nujì. Je s tïmi, kte Ì se dok ûì radovat s radujìcìmi a plakat s plaëìcìmi. Je Bohem ûiv ch, je Bohem naöìm. cfr. Pavel KomÌnek, BLJ 2

5 Informace bailliho Českého velkopřevorství Velká rada 20. června 2007 Velk rada p ijala informaci csr. Ivany HejËovÈ o stavu hospoda- enì»vp (o.s.). Velk rada podïkovala csr. HejËovÈ za informaci. Cfr. Viktor Suöick sezn mil Ëleny VelkÈ rady s mechanismem p Ìpravy zpravodaje Reunion. Pro tuto pot ebu vytvo il schèma p Ìpravy, v roby a distribuce Reunionu. Velk rada podïkovala cfr. SuöickÈmu za pèëi o Ëasopis, kter m vysokou obsahovou a v tvarnou roveú a je ofici lnìm informaënìm a d leûit m propagaënìm n strojem velkop evorstvì. Cfr. Jan éupanië p edloûil VelkÈ radï z sady pravidel dovè heraldiky a registrace znak»esk m velkop evorstvìm. Tato definovan pravidla jsou p edkl d na proto, aby se vnesl d do oblasti dovè heraldiky, aby kaûd rytì mïl a kaûd Ëlen mohl uûìvat znaku. Jedn se z valnè Ë sti o syntèzu obecnï platn ch heraldick ch pravidel, mezin rodnìch dov ch pravidel a z sad stanoven ch p edchozìmi heroldy a heraldiky»vp (velkop evor-zakladatel, ätorm, Karlovsk, Zenger a Pokorn ). V û dnèm p ÌpadÏ se nejedn o udìlenì erb velkop evorstvìm, ale o konfirmaci a evidenci (p ev ûnï) obëansk ch znak, p ÌpadnÏ znak s atributy Ëlen du. Znaky mohou b t registrov ny jak Ëlen m, tak neëlen m (sympatizant m), s dov mi atributy pouze Ëlen m v p Ìsluön ch hodnostech. Z sady dovè heraldiky budou p edloûeny Ëlen m»vp v podobï dovèho p edpisu. Velk rada p ijala n vrh cfr. éupaniëe a dïkuje mu za v znamn p Ìnos pro zv öenì heraldickè kultury v»vp. Cfr. Pavel Kavinek informoval o pr vnìm statusu a stavu jedn nì (aktu lnì stav pak byl p ednesen na Gener lnì kapitule). Chev. Ond ej Vanke p edloûil n vrh pravidel pro z ÌzenÌ kategorie don t a pro udïlov nì don tsk ch dekoracì, vyû dan J. E. velkop evorem. Velk rada dokument p ijala. V stupem bude dokument»vp v podobï dovèho p edpisu. Velk rada d le p ijala informaci o z jemcìch o ËlenstvÌ v du, s nimiû jsou vedena jedn nì. J. E. velkop evor se v poslednìm mïsìci osobnï setkal s adou z nich a podporuje tento trend. Chev. VladimÌr Stibor p edal Ëlen m VelkÈ rady informaci o dosud realizovan ch a do konce roku pl novan ch akcìch. V öi Ë stky na p ÌspÏvek dosud podporovan m projekt m urëìme z vïrem roku podle aktu lnì situace a naöich moûnostì. Velk rada uvaûuje o snìûenì dosud vypl cen ch p ÌspÏvk z d vod vytvo enì stabilnì finanënì z kladny novèho»vp. Chev. Ivan Kol Ën p edloûil n vrh na spolupr ci se za ÌzenÌm Klok nek. Velk rada s p ijetìm projektu MoravskÈ komendy souhlasì a vybìzì velitele MK k uzav enì pìsemnè smlouvy mezi MK a Klok nkem. O moûnostech finanënì podpory projektu ze strany»vp bude d le jedn no. Stav Ëtu NGO k byl KË. Bylo konstatov no, ûe z p vodnìch 50 Ëlen»VP do novè organizaënì formy (NGO) nep estoupili t i ËlenovÈ. Velk rada v dalöìch bodech jednala o z leûitostech mari nskèho sloupu (distribuce informacì do zahraniëì), pravoslavnèm chr mu ve Svitav ch (podpora projektu), namluvenì Ë sti Letopis du sv. Lazara (koordinuje cfr. Ber nek), n vötïvï nemocnice v MÏöicÌch a zajiötïnì pouti na Skalku (aktivity PraûskÈ komendy). Velká rada 18. července 2007 Jedn nì probïhlo podle pl nu jedn nì VelkÈ rady»vp jako operativnì jedn nì s cìlem precizovat n vrh programu kapituly a investitury v HejnicÌch a z roveú se sezn mit se stavem p Ìprav, uskuteëúovan ch Ëleny SeveroËeskÈ delegace. 3

6 Velká rada 15. srpna 2007 Velk rada schv lila vöechny zatìm podniknutè kroky p i p ÌpravÏ gener lnì kapituly»vp. Byla projedn na podoba zpr v ËinovnÌk, kterè budou p edloûeny kapitule. Velk rada se sezn mila s n vrhem cfr. Pavla Kavinka o schv lenèm zdravotnickèm materi lu, kter je moûno dov ûet do»r. KonkrÈtnÌ jedn nì o problematice je pl nov no ve vyhrazenèm Ëase p i setk nì öpit lnìk v HejnicÌch. Csr. Ivana HejËov zaslala ÑSoupis drobnèho hmotnèho majetku a materi lnìch z sob»vp a n vrh na jeho likvidaci a p evod do NGO»VP-Bohemia - podklad pro jedn nì na Kapitulu v 09/ po aktualizaci - stav k 08/2007ì, kter byl s p edstihem distribuov n Ëlen m VR. K materi lu byla vznesena ada pozn mek s tìm, ûe bude nutnè udïlat d kladnou fyzickou revizi vykazovanèho majetku. J. E. velkop evor ofici lnï vznesl n vrh, aby chev. Ivan Kol Ën byl zodpovïdn za faleristickè aktivity du. O dalöìch moûnostech bude osobnï jednat s velmistrem. Velk rada se sezn mila se stavem naöeho z vazku k chev. Benovi Ge. Od zpracovanèho p ehledu se bude odvìjet koneënè vyrovn nì. Velká rada 19. září 2007 Jedn nì probïhlo podle pl nu jedn nì VelkÈ rady»vp jako operativnì jedn nì s cìlem precizovat n vrh programu kapituly a investitury v HejnicÌch a z roveú se sezn mit se stavem p Ìprav, uskuteëúovan ch Ëleny SeveroËeskÈ delegace. Generální kapitula a řádová investitura září 2007 v Hejnicích V p tek 21. z Ì 2007 se konala vigilie pro novï p ijìmanè a povyöovanè Ëleny»VP v kapli sv. Frantiöka v HejnicÌch. Gener lnì kapitula»vp, svolan na sobotu 22. z Ì 2007, se uskuteënila od 9 do hodin. P Ìlohu tohoto vyd nì Reunionu tvo Ì konvolut zpr v ËinovnÌk a z pis z Gener lnì kapituly. Na jedn nì kapituly navazovalo pracovnì jedn nì öpit lnìk. Po jedn nì mïli p ÌtomnÌ moûnost shlèdnout uk zku drezury z chran skèho psa, p edvedenou cfr. Petrem Bakeöem, BLJ. Investitura»eskÈho velkop evorstvì se uskuteënila od 15 hodin. P edsedajìcìm byl P. Geron T. BiÚovec O. Praem., homìlii v ËeskÈm a nïmeckèm jazyce pronesl P. Miloö Raban. Investitury se z Ëastnil J. E. Wolfgang Breitenthaler, GCLJ, velk vizit tor a velkop evor SlovenskÈho velkop evorstvì a v Ëele rakouskè delegace pak J. E. plk. Karl graf Skrivanek, GCLJ, velkop evor RakouskÈho velkop evorstvì. BÏhem investitury sloûil dov slib cfr. Dr. Petr H. Verner v hodnosti SBLJ (dekret cz) a za dlouholetou Ëinnost a z sluhy byl pov öen cfr. Alan M. Uhura do hodnosti SBLJ (dekret cz). StupnÏm Member de Merite byli ocenïni chev. Petr ÿeho, KLJ (dekret cz) a cfr. Pavel Kavinek, SBLJ (dekret ). D stojn atmosfèra investitury byla vyuûita takè k p ed nì insignie MMLJ in natura p. prof. Frantiöku X. Thurimu, kter byl ocenïn tìmto Ëestn m stupnïm jiû d Ìve.»eskÈ velkop evorstvì d le vyj d ilo svè podïkov nì udïlenìm pamïtnì medaile p. Danielu VojtÌökovi, kter dlouhodobï a s nejlepöìmi v sledky prov dì fotodokumentaci akcì a DTP pr ce. V dalöì Ë sti investitury pokraëoval J. E. plk. Karl graf Skrivanek s ob adem p evodu t Ì b val ch Ëlen MaltskÈ obedience, kte Ì se rozhodli vyj d it loajalitu naöemu velmistrovi. Spolubrat i Wolfgang Steinhardt, Joerg Steiner a Alexander Rosenfeld byli p evedeni do ad Ëlen RakouskÈho velkop evorstvì ve sv ch st vajìcìch hodnostech BLJ. V z vïru investitury byli Ëlen m»vp p edstaveni p ÌtomnÌ kandid ti ËlenstvÌ v du sv. Lazara. Setk nì bylo zakonëeno spoleëensk m veëerem za p Ìtomnosti vöech z ËastnÏn ch a dalöìch p izvan ch host. Velk dìk pat Ì organiz tor m setk nì - Ëlen m SeveroËeskÈ delegace - za vysok standard p Ìprav celè akce. Ond ej F. Vanke, KCLJ Bailli a kanclè»vp 4

7 Naši postulanti a nově přijímaní členové RNDr. Petr Hubert Verner, CSc., *1932 v Praze v rodinï stavebnìho a lesnìho inûen ra. Zapojil se do skautskèho hnutì, studoval na ArcibiskupskÈm gymnasiu v Praze, v BohosudovÏ a po r dokonëil st edoökolskè vzdïl nì na AkademickÈm gymn ziu v Praze. PozdÏji pokraëoval studiem zoologie na P F UK a profesnï se vïnoval v zkumu. Mnoho let se podìlì na v uce student, v souëasnè dobï jako externì pedagog VysokÈ ökoly zemïdïlskè. Spolubratr Dr. Verner poch zì z rodiny nobilitovanè cìsa ovnou MariÌ TereziÌ v r (bude publikov no v informacìch genealogicko-heraldickè skupiny), s dem sv. Lazara spolupracuje od devades t ch let. Jeho z jem o naöe spoleëenstvì byl zavröen p izv nìm J. E. velkop evorem do du. Je Ëlenem p edsednictva SpoleËnosti p tel Afriky, mnohokr t Afriku navötìvil a nynì koordinuje rozvojovè projekty se zamï enìm na ochranu africkè fauny (Derbyho antilopa v Senegalu).»eskÈmu velkop evorstvì p edkl d ke spolu Ëasti pl ny na edukativnì spolupr ci p i ochrany p Ìrody v Africe. Po administrativnìm vy ÌzenÌ vöech n leûitostì vëetnï p edloûenì lustraënìho osvïdëenì byl cfr. Petr Verner p ijat v sobotu 22. z Ì 2007 v HejnicÌch v hodnosti SBLJ. Z roveú cfr. Vernerovi p ejeme mnoho el nu do dalöìch let p i p Ìleûitosti 75. narozenin, kterè oslavì 3. listopadu. Ing. VladimÌr Haninger, *1934 v Praze, vystudoval»vut v Praze (stavebnì inûen r). K ËlenstvÌ v du byl doporuëen cfr. Pavlem Kavinkem. V du chce b t k dispozici pro vöechny dovè koly, p ÌpadnÏ pro odbornou Ëinnost souvisejìcì s jeho profesì v r zn ch dov ch projektech. Cfr. VladimÌr Haninger byl Ëlen m»vp p edstaven na dovè investitu e v HejnicÌch. Bc. Karel Kaspar, *1970 v JihlavÏ, vystudoval PolicejnÌ akademii»r a po studijnìm pobytu ve VelkÈ Brit nii nastoupil k Policii»R, kde vykon v funkci vrchnìho komisa e. V du se chce zapojovat do pomoci lidem v tìsni, p Ìp. p i z chrann ch pracìch bïhem ûiveln ch katastrof a operativnì organizaci humanit rnì pomoci. Cfr. Karel Kaspar se zapojil do zajiötïnì pobytu J. K. V. velmistra v z Ì 2006 v Praze a byl J. E. velkop evorem vyzv n k pod nì p ihl öky do du. Ing. Miroslav Pavl k, PhD, *1964 ve ZlÌnÏ, prodïkan pro vnïjöì vztahy Fakulty ekonomickè Z»U v Plzni, bydlì v Chebu. Po praxi v r zn ch spoleënostech se zamï il na pedagogickou dr hu. Absolvoval adu studijnìch pobyt v zahraniëì, je Ëinn v KIWANIS, klubu zamï enèm na podporu handicapovan ch dïtì a rozvoj chr nïn ch dìlen. V du chce podporovat vztah k ve ejnosti, marketing a rozvoj charitativnìch projekt. Cfr. Miroslav Pavl k byl J. E. velkop evorem vyzv n k pod nì p ihl öky do du. Ak.socha AndrÈ VÌcha, *1966 v UherskÈm Hradiöti, vystudoval AVU v Praze, p sobì v UherskÈm Hradiöti. Jako jeden z p ednìch Ëesk ch medailèr se podìlel mj. na n vrzìch a realizaci nïkolika dov ch raûeb (RÈunion 2006,»VP 2007). Chce takè rozvìjet spolupr ci se skauty a p edn ökovou Ëinnost. K ËlenstvÌ v du byl doporuëen chev. Ivanem Kol Ën m. Vöichni p edstavenì p ÌsluöÌ do cìrkve ÌmskokatolickÈ. DalöÌ skupina kandid t a postulant bude p edstavena v p ÌötÌch vyd nìch Reunionu. Ond ej F. Vanke, KCLJ bailli»vp 5

8 Hejnice 2007 P. Tomáš Gereon Biňovec, O. Praem. a P. František Raban, ThD. Viktor Sušický a Petr Bakeš RNDr. Petr Verner prof. František X. Thuri Ondřej Vanke, Dr. Wolfgang Breitenthaler, plk. v zál. Karl A. Skrivanek Petr J. Řehoř, Dr. Wolfgang Breitenthaler, Ondřej Vanke Generální kapitula Českého velkopřevorství, Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice, Zvláštní příloha časopisu Reunion č. 5/2007. Fotografie a grafická úprava přílohy + koláž na obálce čísla: Daniel Vojtíšek Produkce přílohy: Černošická investiční, s. r. o.

9 Wolfgang Steinhardt, Dr. Wolfgang Breitenthaler, Antonín Schauer Wolfgang Steinhardt, Petr J. Řehoř Fenka Sherry Javorův Dvůr při ukázce výcviku

10 Zpráva z kolegia špitálníka na kapitule ČVP 2007 v Hejnicích. P estoûe nem me öpit lnìky komend, seölo se v knihovnï Centra duchovnì obnovy asi 20 lidì. PrvnÌ p ÌspÏvek pronesli chev. Andr sek a chev. Hoza v p Ìtomnosti starosty obce MÏöice u Prahy, pana Petra Lance. PÌsemnou podobu sdïlenì najdete ve zpr v ch pro kapitulu za zpr vou öpit lnìka. Nemocnice v MÏöicÌch v souëasnè dobï prosperuje, editelem je MUDr. Kova Ìk. SlouûÌ jako sp dov nemocnice spìöe pro chroniky, mimo komplexnì internì pèëi je zvl ötï z sluûn pèëe o onkologicky nemocnè po skonëenì chemoterapie, o Ëemû jsme referovali d Ìve /metronomick terapie/. NovÏ se nask t moûnost fototerapie u sklerotick ch demencì. Obec nemocnici podporuje, v rozs hlèm are lu parku je moûnost investic do dalöìch budov pro zdravotnickè vyuûitì. PlatÌ pozv nì k n vötïvï nemocnice pro VR i dalöì z jemce z»vp. Je moûn i bohosluûba bïhem n vötïvy, v z mku je kaple sv. AlûbÏty DurynskÈ a sv. Lazara JeruzalÈmskÈho. NejlÈpe by bylo uskuteënit v jezdnì zased nì VR do MÏöic jeötï p ed v noënìmi sv tky. Aktivity»VP v nemocnici v MÏöicÌch jsou po DÏtskÈ psychatrickè lèëebnï Opa any druhou v znamnou pomocì nemocn m, zde pro starè a onkologickè pacienty. PokraËov nì Ëinnosti»ANTu, nynì pod nov m vedenìm a ve spojenì s praktick mi lèka i, se jevì jako slibnè, protoûe nïkolik Ëlen»VP je i Ëleny»ANTu. Druh, nemènï z vaûn p ÌspÏvek p ednesl cfr. Kavinek. Z jeho iniciativy se nask t moûnost n kupu zdravotnickèho materi lu Ëi p Ìstroj z»ìny. InjekËnÌ jehly, st ÌkaËky, kalhotky pro inkontinentnì pacienty apod. je moûnè opat it za ceny mènï neû t etinovè oproti cen m od jin ch firem. Jde o vïci kvalitnì, s certifik ty pro USA i EU. NabÌdkov katalog s cenami opat Ì cfr. Kavinek a souëasnï vzorky v cenï KË doveze na svè n klady. Z jem projevili cfr. Andr sek, HlaÔo, Kalina, Stibor a jinì. Chev. Kalina zjistì na MZd, zda je t eba certifikace pro»r, nebo zda staëì certifikace EU. Moûn zisk je potom moûnè p ivèst do pr zdnè pokladny»vp. Debata pokraëovala vahami, zda je moûnè prorazit obranu st vajìcìch dodavatelsk ch firem i navazujìcìch lobby ve vedenì velk ch nemocnic. PoË teënì aktivity by bylo moûnè zaëìt v soukrom ch za ÌzenÌch, pokud se myölenka uk ûe jako spr vn. Teprve potom ËÌnskÈ zboûì nabìdnout velk m nemocnicìm. P ekvapivï ûiv diskuse n s p esvïdëila o tom, ûe oba projekty jsou dobrè. P ispïjì k aktivaci lèka, Ëlen»VP a v neposlednì adï snad i k ustanovenì öpit lnìk komend. Oba projekty doporuëujeme VR k projedn nì. V Praze, VladimÌr J. Stibor. KLJ öpit lnìk»vp. Vzpomínky na Generální kapitulu a investituru v Hejnicích V ûenì ËlenovÈ du, R d se zde podïlìm o svè osobnì myölenky a post ehy z GK v HejnicÌch. Cel t den jsem s nervozitou a Ëek v nìm odpoëìt val Ëas do naöeho setk nì v kr snèm a Bohem poûehnanèm mìstï Jizersk ch hor pod ochranou Bohorodice ñ Mater Formosy. Jiû v p tek byl kr sn a slunn den. Po pr ci se setk v m s chev. Petrem ÿeho em a chev. Tondou Schwarzem a domlouv me se na organizaënìch vïcech. Bylo mi ctì b t pomocnìkem, kter zn mìstnì poutnì baziliku NavötÌvenÌ PM a okolì. V pozdnìm odpoledni se jiû setk v m s p ijìûdïjìcìmi Ëleny du. V sobotu je ten velk den, a tak se setk v me na GK v MCDO. Cel pr bïh hodnotìm jako zajìmav, hodnotn a v duchu p telskè atmosfèry. Bratr bailli svou autoritou vedl celou GK, a dovedl reagovat v pr bïhu celè kapituly a investitury na zmïny a p ekvapenì, kter ch nebylo m lo. S oëek v nìm jsem vyhlìûel p Ìjezd far e doc. P. Miloöe Rabana, bez nïhoû by nebyla pln SeveroËesk delegace. V chr mu probïhla d stojnï jak investitura, tak cel möe sv. P ÌjemnÈ bylo vlastnì setk nì p i veëernìm rautu. Byla to p Ìleûitost pro v mïnu informacì, diskuzi. Vöe probïhlo v rodinnèm a p telskèm duchu. I p es svou povahu introverta jsem nav zal nïkolik p telsk ch rozhovor a poznal dalöì Ëleny ÿ du. Velmi obdivuji a chci vzd t poctu naöì milè d mï sest e panì äigutovè, kter st le dokazuje svè skutky milosrdenstvì a charity, kter se dovede podïlit o ûivotnì zkuöenosti, a takè i p es poûehnan vïk se z Ëastnit aktivit ÿ du. Sobota byla i pro mne osobnï v znamn m dnem, byl jsem pov öen. Je to pocta i velk osobnì a mor lnì z vazek k ÿ du i sobï samèmu. Aù B h prov zì d odhodl nìm a silou pro dobrè skuty milosrdenstvì a sìlu k ochranï naöì k esùanskè vìry. Alan Maria Uhura, SBLJ 6

11 Svatojakubská cesta Zittauer Jakobsweg. V diskusi p i Gener lnì kapitule v HejnicÌch jsem se zmìnil o poutnì SvatojakubskÈ cestï na naöem zemì. Abych nezdrûoval jedn nì kapituly, bylo mè vystoupenì jen upozornïnìm na r sujìcì se moûnosti naöeho zapojov nì. K SvatojakubskÈ cestï se proto vracìm tìmto p ÌspÏvkem. PoutnÌ Svatojakubsk cesta z Prahy p es éenevu, Le Puy a Burgosdo do Santiaga de Compostela je zn m a ada poutnìk z»ech ji jiû proöla. P ipomìn m popis putov nì, kter p ed nïkolika roky na pokraëov nì uv dïl frantiök nsk Ëasopis PoutnÌk. V roce 2005 vznikla v NÏmecku, v HornÌ Luûici, myölenka poutnì cestu vytvo it a zajistit jiû z Polska od Gniezna, p es HornÌ Luûici a SevernÌ»echy do Prahy. S touto ideou jsem byl sezn - men na Mezin rodnì pouti smì enì v HejnicÌch. Na informaënìm materi lu, kter jsem dostal, byla poutnì cesta na naöem zemì znaëen od hraniënìho p echodu u éitavy, p es Chrastavu,»esk Dub, Mnichovo HradiötÏ a Starou Boleslav do Prahy. Jako p edstaviteli Lazari n v SevernÌch»ech ch mi bylo z stupkynì Lankreis Lˆbau/Zittau (ekvivalent naöeho b valèho okresnìho adu) nabìdnuto ËlenstvÌ. Tuto nabìdku jsem velmi r d p ijal a p ihl öku vyplnil. DelöÌ dobu jsem p es svè pìsemnè urgence nedostal û dnou odpovïô. V mìstnìm tisku se objevila zpr viëka o p ipravovanè cyklistickè stezce podobnèho n zvu ze éitavy do Liberce. Ta se jevì ale jako ËistÏ sportovnì z leûitost. Byl jsem proto p ÌjemnÏ p ekvapen, kdyû jsem v lètï dostal obs hl dopis s ozn menìm o ustanovenì ÑInternationale Vereinigung f r den Jakobsweg Gnesen - Gˆrlitz - Pragì. V p Ìloze jsem dostal v tisk pr vï vydanèho pr vodce uvedenè trasy. Jde o zajìmav a podrobn, peëlivï vypracovan materi l v nïmëinï. Pr vodce obsahuje mapy, mìstnì pl ny, nïmecko-ëesk slovnìëek nejd leûitïjöìch pojm uûit ch v pr vodci, podrobn popis poutnì cesty a charakteristiky mìst, kter mi cesta proch zì. Z roveú jsem obdrûel pozv nku na sch zi Ëlen, kter se bude konat 22. z Ì v St. Marienthal. Tam takè lze na mìstï zaplatit ËlenskÈ p ÌspÏvky. Vzhledem k tomu, ûe v uveden den se konala naöe kapitula v HejnicÌch, omluvil jsem se ze zased nì a naopak pozval z stupce SdruûenÌ do Hejnic. NabÌzel jsem prostor k oböìrnïjöì prezentaci SdruûenÌ a moûnost projednat v öiröìm kruhu Ëlen naöeho ÿ du budoucì spolupr ci. Do doby naöì kapituly jsem û dnou odpovïô nedostal. Tu jsem dostal aû za t den. Z stupkynï SdruûenÌ mï informovala, ûe se Ëastnilo zahajovacì sch ze jen nïkolik m lo Ëlen, a proto se bude jedn nì opakovat. JakÈ jsou p edstavy o realizaci SvatojakubskÈ cesty na naöem zemì a jakè poûadavky na n s SdruûenÌ vznese, se dozvìm zaë tkem listopadu v Marienthal. Douf m takè ve spolupr ci s aktivnìm libereck m katolick m oddìlem skaut Ichthys, se kter m se koneënï poda ilo nav zat alespoú z kladnì kontakty. VÏ Ìm, ûe se pak naöe delegace bude podìlet na uskuteëúov nì tèto kr snè ideje. AntonÌn Schauer, KLJ velitel SeveroËeskÈ delegace 7

12 Den Brna 2007 Patn ct srpen je jiû dlouhou adu let (striktnï vzato, od roku 1645) oslavov n jako v znamn den v dïjin ch Brna. Toho dne uvedenèho roku odrazila mal hrstka BrÚan po dlouhèm oblèh nì svèho mïsta övèdsk vojska gener la L. Torstensona a nejen zachr nila Brno, ale i odvr tila p vodnï pl novan tok ävèd na hlavnì mïsto monarchie VÌdeÚ. Z vïr t icetiletè v lky v roce 1648 potè znamenal pro Brno v znamnou zmïnu, kdy mïsto bylo jiû definitivnï ustanoveno hlavnìm mïstem Moravy a byl mu polepöen od st edovïku pouûìvan mïstsk znak. Svou roli v obranï mïsta tehdy sehr la i vroucì modlitba BrÚan k PannÏ Marii StarobrnÏnskÈ Ëi SvatotomskÈ, jejìû obraz darovan kl öteru na StarÈm BrnÏ Karlem IV. byl v kritick ch srpnov ch dnech roku 1645 noöen v Ëele prosebnèho procesì. Oslavy Dne Brna byly pochopitelnï p eruöeny za doby totality a obnoveny aû po p evratu v roce Jejich souë stì jsou slavnè möe svatè slouûenè ve StarobrnÏnskÈm opatstvì stejnï jako v katedr le sv. Petra a Pavla na PetrovÏ. Tu letoönì möi svatou, kter byla slouûena o prvnì nedïli po 15. srpnu v katedr le, tedy 19. srpna v hodin, celebroval jako host letoönìch oslav ostravsko-opavsk biskup Frantiöek V clav princ Lobkowicz, n ö duchovnì p evor. Koncelebroval brnïnsk biskup Mons. VojtÏch Cikrle a ada zdejöìch i pozvan ch prel t. Ve svè homilii p ipomnïl Otec Frantiöek historick v znam tohoto dne, zamï il se v k z nì i na nejûhavïjöì souëasnost, jìû pro Brno byla pr vï probìhajìcì Velk cena Brna silniënìch motocykl na MasarykovÏ okruhu. My, brnïnötì lazari ni, jsme se podle sv ch moûnostì pontifik lnì möe svatè z Ëastnili a na z vïr se s Otcem biskupem na n dvo Ì biskupstvì vyfotografovali. Dr. Ivan Kol Ën, KCLJ velitel MoravskÈ komendy Koncert ke 120 výročí založení Psychiatrické léčebny v Opařanech 3. listopadu 2007 v hod. se v DÏtskÈ psychiatrickè lèëebnï v Opa anech uskuteënì koncert souboru Musica da Chiesa, kter je souë stì oslav 120. v roëì zaloûenì lèëebny. HlavnÌm partnerem koncertu je Vojensk a öpit lnì d sv. Lazara JeruzalÈmskÈho - Bohemia. Z jemci z ad naöeho du, nejen PraûskÈ komendy, jsou srdeënï zv ni. Pro ËastnÌky z ad Ëlen PraûskÈ komendy, pokud si nezvolì dopravu vlastnì, bude v hod. v Praze, na SmÌchovÏ, u kostela sv. V clava p ipraven mikrobus. Po koncertu bude moûnè se sezn mit s historiì i souëasnostì lèëebny. Odjez z Opa an je pl nov n ve hod. ProsÌm z jemce aby mï co nejd Ìve kontaktovali na tel.: , nebo cfr. Pavel KomÌnek, BLJ Zpráva o návštěvě Konopiště Dne , v podveëer p ed sv tkem apoötol sv. Petra a Pavla, jsem p ijel na KonopiötÏ. Z duönì möe svat, kter zde probïhla, byla obïtov na za JCKV arcivèvodu Frantiöka Ferdinanda díeste a jeho manûelku éofii, vèvodkyni z Hohenbergu, rozenou hrabïnku Chotkovou z Chotkova a VojnÌna. Oba se zaslouûili o p estavbu z mku do dneönì podoby a stali se dobrodinci KonopiötÏ i mïsta Beneöova. V z meckè kapli sv. Huberta a Ji Ì byl hlavnìm celebrantem Mons. M. J. Pojezdn, opat StrahovskÈho kl ötera premonstr t. V historick ch uniform ch se Ëastnili dva p novè za Beneöovsk pluk, n ö b val Ëlen Karel Lamberk v mysliveckèm, mnoho dalöìch pozvan ch hostì a moûn i pamïtnìk. Z meck kaple, upraven novogoticky se secesnìm dekorem, je zaplnïna sochami a obrazy r zn ch slohov ch obdobì, mnohè jistï ze sbìrek arcivèvody.»tenì bylo vybr no z Listu sv. apoötola Pavla Galatsk m, osvïtlenì v kapli bylo chabè. V homilii Mons. Pojezdn vzpomnïl z sluhy sv. Pavla, p vodnï pron sledovatele k esùan, po jeho obr cenì pak Kristova apoötola n rod, tehdy pohansk ch. Sv. Petr p es zap enì Krista se stal hlavou CÌrkve. U obou apoötol zd raznil pevnost a stateënost, oddanost a vïrnost Kristovu uëenì. PodobnÈ muûnè ctnosti shledal i u arcivèvody Frantiöka Ferdinanda p i jeho volbï manûelky i rozhodnutì vydat se na poslednì cestu v Sarajevu. M b t vzorem manûelskè l sky a sebeobïtov nì. Hra na varhany umocnila z ûitek z duönì möe svatè p i z padu slunce. äkoda, ûe nebyl p Ìtomen nïkdo z potomk rodiny. VÌt me snahu editelstvì z mku uctìt pam tku neöùastn ch manûel a dïkujeme za pozv nì. Requiescat in pace! VladimÌr Stibor, KLJ, öpit lnìk»vp 8

13

14 Pamětní medaile k 70. výročí Českého velkopřevorství Na Gener lnì kapitule v HejnicÌch p edstavil postulant ak. soch. AndrÈ VÌcha prvnì sèrii pamïtnìch medailì vydan ch p i p Ìleûitosti 70. v roëì obnovenì ÿ du v Ëesk ch zemìch J. J. Karlem VI ze Schwarzenbergu. Medaile jsou vyrobeny ve t ech typech: zlacen (7000 KË), st Ìb en (5000 KË) a bronzov (3000 KË). Ke kaûdèmu typu je v cenï tèû dod na stolnì medaile v provedenì Ñtombak patinaì. Ztv rnïnì a preciznì provedenì medaile jasnï hovo Ì o umïleckè vyzr losti a dovednosti naöeho postulanta. PamÏtnÌ medaile je moûnè si objednat na ovè adrese: Petr J. ÿeho, KLJ, kapitul OSLJ-B Gratulace»eskÈ velkop evorstvì ÿ du sv. Lazara se p ipojilo ke gratulacìm J. M. Michaelu PojezdnÈmu, O. Praem, opatu Kr lovskè kanonie premonstr t na StrahovÏ, p edsedovi Konference vyööìch p edstaven ch muûsk ch eholì v»eskè republice, definitoru ÿ du premonstr t a konventu lnìmu kaplanu SuverÈnnÌho du MaltÈzsk ch rytì, kterè se konalo v sobotu 29. z Ì 2007 p i p Ìleûitosti jeho Ëty icetiletèho jubilea knïûskèho svïcenì a dvacetiletèho jubilea opatskè volby. Členský příspěvek na rok 2008 V souladu s ustanovenìm Ël. 24, bodu 16 stanov VojenskÈho a öpit lnìho du svatèho Lazara JeruzalÈmskÈho ñ Bohemia a s p ihlèdnutìm k n vrhu J. E. velkop evora stanovila Velk rada na svèm jedn nì dne 17. Ìjna 2007 Ëlensk p ÌspÏvek na rok 2008 ve v öi 4000 KË. Z roveú (jak bylo vyhl öeno na gener lnì kapitule velkop evorstvì v HejnicÌch) byl urëen termìn splatnosti k 15. lednu Poplatek se hradì nejlèpe formou bankovnìho p evodu na Ëet Ë /0300, vedenèho u»sob Praha 5, Arbesovo n mïstì 7 Ëi hotovostì proti potvrzenì. Specifick symbol (jednoznaën identifikace pl tce) je vûdy öestiëìslì Vaöeho rodnèho ËÌsla: RRMMDD. VelitelÈ komend zodpovìdajì za dodrûenì termìnu plateb.»lensk p ÌspÏvek platì vöichni ËlenovÈ»VP s vyjìmkou postulant ñ i od postulant vöak samoz ejmï r di p ijmeme p ÌspÏvek na administraci a distribuci Reunionu. P ÌspÏvky do dalöìho ËÌsla Reunionu zasìlejte na ovou adresu Uz vïrka dalöìho ËÌsla je REUNION»ESK CH RYTÕÿŸ ÿ DU SV. LAZARA JERUZAL MSK HO Vyd v»eskè Velkop evorstvì VojenskÈho a öpit lnìho du sv. Lazara JeruzalÈmskÈho, Karlova 28, Praha 1 ñ kontakt: äèfredaktor: Viktor P. Suöick. Grafick prava: ReklamnÌ a polygrafickè studio Suöick. Tisk: Agentura Hoza Q. ISSN

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza,

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza, Èíslo 5/XVI kvìten 2009 Proti dobrovolnému daru Maj - miesi¹c Maryi Maj - dla wielu najpiêkniejszy wizerunkiem Najœwiêtszej Maryi i czcili poleona Bonaparte. Pius VII nabo eñmiesi¹c roku - to w Koœciele

Více