Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1, Strakonice, tel , fax IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795"

Transkript

1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1, Strakonice, tel , fax IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA - CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI - SOCIÁLNÍ PÉČE - ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE - HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE - KONTROLNÍ ČINNOST - OSTATNÍ - INFORMACE A JEJICH POSKYTOVÁNÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. - ZÁVĚR 1

3 ÚVODNÍ SLOVO Vážení, uplynulý rok byl z dlouhodobého pohledu jeden z dalších roků snahy o co nejkvalitnější poskytování sociálních služeb v našem zařízení, jehož historie sahá do roku Stejně jako v předchozích letech byl i loňský rok naplněn snahou všech zaměstnanců pomáhat uživatelům služeb v rozvoji samostatnosti a vytvářet podmínky pro jejich příjemný a důstojný život. Do jaké míry, v jakém rozsahu a kvalitě se nám dařilo toto předsevzetí naplňovat v nelehkých podmínkách roku 2012 dokumentuje obsah této zprávy. Děkuji všem zaměstnancům za jejich práci v loňském roce a těším se na další spolupráci. Renáta Rostecká pověřená řízením

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ADRESA A IDENTIFIKACE Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek Osek Strakonice Telefon: Fax: E mail: Web: IČ: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Strakonice Číslo účtu: /0100 Statutární orgán : Renáta Rostecká, pověřená řízením Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Organizace je zapsána v obchodním rejstříku odd. Pr., vložka 411.

5 KAPACITA Kapacita zařízení je 145 míst. Našim uživatelům poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, dále ve třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích. V roce 2012 zemřeli 4 uživatelé. Ke byl počet obsazených míst 145. Skladba uživatelů služeb dle: VĚKOVÉ SLOŽENÍ Průměrný věk uživatelů činí: 50,73 let Kategorie let Kategorie let Kategorie nad 65 let 7 uživatelů 128 uživatelů 10 uživatelů POČET PŘÍJEMCŮ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI Všichni uživatelé jsou příjemci příspěvku na péči i invalidních důchodů. Jejich výše však nestačí na plnou úhradu nákladů na poskytnuté služby. Výše invalidního důchodu nejvyšší: Kč nejnižší: Kč I. stupeň PnP 23 uživatelů II. stupeň PnP III. stupeň PnP IV. stupeň PnP 50 uživatel 46 uživatelů 26 uživatelů ZAMĚSTNANCI Počet zaměstnanců k Hospodářsko správní a provozně 6 techničtí Zdravotničtí pracovníci 13 Zaměstnanci v přímé péči 47 Sociální pracovníci 2 Provozní zaměstnanci 22 Celkový počet 90

6 CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Poskytované služby napomáhají uživatelům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, důstojné prostředí a zacházení. V případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek je věnovat uživatelům služeb potřebnou péči a pomáhat jim v rozvoji samostatnosti. Organizace poskytuje služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., zejména základní činnosti stanovené 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby. Jedná se o poskytování pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, zejména mentálního či kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Našimi uživateli jsou dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní. Poskytujeme též stravování pro uživatele, zaměstnance i praktikanty. Stravu zabezpečujeme ve vlastní kuchyni, jedná se o pět jídel denně včetně dietní stravy. Provádíme i nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizační činnosti uživatelů. Organizace také pronajímá pozemky a bytové prostory. Významnou součástí poskytovaných sociálních služeb je prostředí, ve kterém se uskutečňují. Domov prošel rozsáhlou přestavbou. Pro ubytování uživatelů byly postaveny nové budovy, moderní prostory pro terapii, rehabilitaci, posilovna, tělocvična. Vybavení Domova odpovídá současným požadavkům na kvalitu poskytované péče. Stejně tak je tomu i u objektů, které tvoří nezbytné zázemí pro provoz našeho zařízení kuchyně, prádelna, dílny. Nezanedbatelnou součástí celého areálu je rozsáhlý anglický park sloužící k odpočinku a procházkám. Ve východním traktu zámku se nachází kaple Nanebevzetí Panny Marie, kterou jedenkrát za čtrnáct dní navštěvuje kněz. Historický objekt zámku spolu s moderními budovami tvoří kompaktní celek, který všem uživatelům poskytuje dostatečné prostory se všemi atributy důstojného a kvalitního zázemí.

7 SOCIÁLNÍ PÉČE Kromě základních služeb v pobytových zařízeních zahrnujících poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické, aktivizační činnosti. Pro pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při zajišťování osobních záležitostí jsme zabezpečili sociální poradenství uživatelům, jejich opatrovníkům i zájemcům o tyto služby. Uživatelé mají možnost využívat terapeutických činností v keramické, dřevoobráběcí dílně, ručních a výtvarných prací. Sociální práci a poradenství zajišťuje sociální pracovnice. Se všemi uživateli je uzavřen smluvní vztah. Počet podaných žádostí: 13 Počet uskutečněných žádostí: 4 Počet odmítnutých žádostí: 9 Počet nově přijatých uživatelů: 1 Počet uživatelů, kteří odešli do jiného zařízení: 0 Počet uživatelů, kteří odešli do soukromí: 0 Počet úmrtí uživatelů: 4 Struktura opatrovníků: příbuzní: 107 obec Osek: 35 Počet uživatelů způsobilých k právním úkonům: 3 Počet uživatelů omezených v právních úkonech: 2 Důležitou součástí sociální služby v DOZP Osek jsou aktivizační činnosti, které jsou zahrnuty do ročního plánu a dále rozpracovány v měsíčních plánech a čtvrtletních plánech. Individuální plány každého uživatele služeb respektují jeho individuální schopnosti, přání. Na jednotlivých odděleních jsou aktivizační činnosti rozděleny na tyto aktivity: Rozumová aktivita Řečová aktivita Smyslová aktivita Pracovní aktivita Tělesná aktivita Výtvarná aktivita Hudební aktivita Všechny aktivity se dále rozvíjejí a prohlubují v terapiích a zájmových kroužcích: Arteterapie keramika, výtvarná terapie Ergoterapie dřevozpracující dílna, práce na zahradě, v parku, ruční práce Muzikoterapie hudební kroužek, hudební spolek Osečanka Sport kopaná, stolní tenis, floorbal, plavání Fotografický a přírodovědný kroužek Opomíjeno není ani proškolování zaměstnanců, kde získávají nejnovější poznatky, informace a metodické postupy.

8

9 ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE ZPŮSOB ZAJIŠŤOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Ošetřovatelská péče je v našem zařízení zajištěna 24 hodin denně. Za kvalitu, koordinaci a za spolupráci s lékaři zodpovídá vedoucí zdravotního úseku. Ošetřovatelskou péči zajišťuje zdravotnický personál, fyzioterapeut, pracovníci sociální služby. Ošetřovatelská péče prováděná všeobecnými sestrami obsahuje především: - Zajištění, přípravu a vydávání léků - Odběr biologického materiálu na vyšetření - Potřebná ošetření - Péče při nemoci uživatele - Hodnocení aktuálního zdravotního stavu uživatelů - Spolupráce s praktickým a odbornými lékaři - Zajištění a evidence preventivních prohlídek a vyšetření - Vedení příslušné zdravotnické dokumentace ZPŮSOB ZAJIŠŤOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE Lékařská péče je uživatelům zajišťována externími praktickými i odbornými lékaři, kteří zodpovídají za její průběh a kvalitu. Lékařskou péči zprostředkovávají uživatelům všeobecné sestry objednáním, přímým doprovodem k ošetření nebo na vyšetření. MUDr. M.Marešová praktická lékařka PO 12,30 15,30 hod. ST 7,00 10,00 hod. MUDr. F. Kučera odborný lékař psychiatr PO 12,30 14,30hod. 1 x za 3 týdny MUDr. M. Cončevová odborná lékařka neurolog ST 11,00 13,00 hod. 1 x za 2 týdny MUDr. M.Šornová odborná lékařka stomatolog ST 8,00 11,30 hod. 1 x za 2 týdny Lékařská péče je dále zajišťována v případě potřeby především na odborných pracovištích nemocnice Strakonice, a.s., ale i ve specializovaných ordinacích v Českých Budějovicích či v Praze. Naléhavé případy psychiatrického rázu jsou řešeny ve specializovaných pracovištích v PL Písku, Lnářích, Dobřanech.

10 ÚHRADA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Ošetřovatelská péče je hrazena na základě ordinace ošetřujícího lékaře, zpravidla praktického, který má s příslušnou zdravotní pojišťovnou smluvní vztah. Výkony ošetřovatelské péče jsou vykazovány za období 1 měsíce. Vykazováním těchto výkonů jsou za příslušné období pověřeny všeobecné sestry bez odborného dohledu a vedoucí zdravotního úseku. Úhrady za vykázanou ošetřovatelskou péči zdravotním pojišťovnám činily v roce 2012 částku: ,- Kč. Počet uživatelů u zdravotních pojišťoven Všeobecná zdravotní pojišťovna 125 Vojenská zdravotní pojišťovna 10 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 10

11 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Organizace hospodaří se svěřeným majetkem zřizovatele, který je specifikován ve zřizovací listině příspěvkové organizace. Majetek je využíván především k zajištění hlavní činnosti. K doplňkové činnosti je využíván pouze v případě, že tím není omezena hlavní činnost. Stav k Stav k rozvahovému dni Stálá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek ,- Kč ,- Kč ,- Kč Stav k Stav k rozvahovému dni Oběžná aktiva ,- Kč Z toho některé pol.: Zásoby Pohledávky ,- Kč Kč Stav k Stav k rozvahovému dni Aktiva celkem ,- Kč Stav k Stav k rozvahovému dni Vlastní zdroje ,- Kč Z toho některé pol.: Majetkové fondy Finanční fondy ,- Kč ,- Kč

12 Stav k Stav k rozvahovému dni Cizí zdroje ,- Kč Z toho některé pol.: Krátkodobé závazky ,- Kč Stav k Stav k rozvahovému dni Pasiva celkem ,- Kč

13 Finanční plán na rok 2012 Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek v tis. Kč řádek Ukazatel Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1 N Á K L A D Y ,00 0, ,00 2 Spotřeba materiálu 1 900,00 0, ,00 4 Spotřeba potravin 4 000,00 0, ,00 5 Spotřeba energie 5 000,00 0, ,00 6 Opravy a udržování 900,00 0,00 900,00 7 Cestovné 55,00 0,00 55,00 8 Ostatní služby 1 300,00 0, ,00 9 Mzdové náklady ,00 0, ,00 10 v tom : platy zaměstnanců ,00 0, ,00 11 OON 50,00 0,00 50,00 12 Zákonné sociální pojištění (SP+ZP) 6 650,00 0, ,00 14 Zákonné sociální náklady 190,00 0,00 190,00 15 Jiné sociální náklady 150,00 0,00 150,00 16 Daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 17 Ostatní náklady 300,00 0,00 300,00 18 Odpisy dlouhodobého majetku 4 934,00 0, ,00 19 Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 20 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 21 V Ý N O S Y ,00 0, ,00 22 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 20,00 0,00 20,00 23 Výnosy z prodeje služeb ,00 0, ,00 24 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00 25 Výnosy z prodeje materiálu 15,00 0,00 15,00 28 Čerpání fondů 0,00 0,00 0,00 29 Ostatní výnosy z činnosti 70,00 0,00 70,00 30 Finanční výnosy 60,00 0,00 60,00 31 Dotace ze SR od MPSV ,00 0, ,00 32 Příspěvek na provoz od zřizovatele 5 000,00 0, ,00 34 Výsledek hospodaření po zdanění 0,00 0,00 0,00 35 Doplňkové údaje: 37 Použití investičního fondu 800,00 0,00 800,00 38 Použití rezervního fondu 0,00 0,00 0,00 39 Použití fondu odměn 200,00 0,00 200,00 40 Průměr. evid. počet zaměstnanců (ks) 97,00 0,00 97,00 41 Průměrný měsíční plat v Kč ,07 0, ,07

14 Organizace hospodaří se svěřeným majetkem zřizovatele, který je specifikován ve zřizovací listině příspěvkové organizace. Majetek je využíván především k zajištění hlavní činnosti. K doplňkové činnosti je využíván pouze v případě, že tím není omezena hlavní činnost. Hodnota stálých aktiv se v průběhu roku snížila, především vlivem nárůstu oprávek k dlouhodobému majetku. Vlastní zdroje krytí korespondují se změnou struktury aktiv. Veškeré pohledávky a závazky z obchodního styku vykázané k rozvahovému dni jsou do lhůty splatnosti. Majetek organizace v celé své struktuře byl ve smyslu příslušného zákona inventarizován a nebyly zjištěny diference. ROZBOR HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU Základem pro hospodaření v průběhu roku byly následující dokumenty: - Finanční plán - Odpisový plán - Investiční plán Uvedené dokumenty schválila Rada Jihočeského kraje. FINANČNÍ PLÁN A DOSAŽENÁ SKUTEČNOST Skutečně dosažené hodnoty k náklady výnosy hospodářský výsledek v Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč z toho dotace od MPSV příspěvek zřizovatele tržby z prodeje služeb ,- Kč ,- Kč ,- Kč

15 ODPISOVÝ PLÁN A SKUTEČNÁ VÝŠE ODPISŮ Plánované účetní odpisy ,- Kč Skutečná výše ,- Kč PLÁN INVESTIC A SKUTEČNÁ REALIZACE V roce 2012 nebyla uskutečněna žádná investiční akce. HOSPODAŘENÍ S FONDY Stav k Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč PŘIJATÉ DARY V průběhu roku 2012 organizace přijala finanční dary v celkové hodnotě ,- Kč. Všem sponzorům patří naše upřímné poděkování.

16

17 KONTROLNÍ ČINNOST INTERNÍ KONTROLNÍ ČINNOST Kontrolní činnost v organizaci v hodnoceném roce byla prováděna dle vnitřní směrnice. Tato směrnice klade důraz na provádění kontrol vedoucími zaměstnanci v rámci jimi řízených úseků. Výsledky kontrol jsou předkládány řediteli organizace, který ukládá nápravná opatření na odstranění zjištěných nedostatků. V oblasti finanční kontroly se organizace řídila stanovenými postupy pro schvalování finanční operace, pro kontrolu v průběhu její realizace a pro následné vyhodnocení. EXTERNÍ KONTROLNÍ ČINNOST V průběhu roku 2012 byly v zařízení provedeny tyto kontroly: - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Koněvova 51/1107, Praha 3 - Finanční úřad v Českých Budějovicích, F.A.Garstnera 1/5, České Budějovice Z výsledků provedených kontrol nevyplynula pro organizaci žádná sankční opatření. V roce 2012 provedl nezávislý auditor posouzení vyúčtování dotace předchozího roku se závěrem, že čerpání dotace proběhlo v souladu s podmínkami rozhodnutí o jejím poskytnutí. OSTATNÍ V roce 2012 se uživatelé i zaměstnanci zúčastnili mnoha kulturních a sportovních akcí. Jedná se zejména o prezentaci výsledků činnosti z výtvarné, ruční práce, z muzikoterapie i z různých zájmových kroužků. Obzvláště hudební skupina Osečanka reprezentovala významně DOZP Osek na veřejnosti. V průběhu roku 2012 se uživatelé zúčastnili 66 různých akcí. PŘEHLED AKCÍ

18 LEDEN 2012 TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ Chodí u nás Tři králové Osek Novoroční diskotéka v DOZP Osek Osek Zimní rekreace Kramolín, Lipno Sportovec roku slavnostní vyhlášení KD Strakonice ÚNOR Zápas v kopané Osek Vystoupení Osečanky v DpS Blatná Blatná Maškarní karneval Osek BŘEZEN Turnaj v kuželkách Záluží Futsalové utkání s Denním stacionářem ze Strakonic Koncert hudebního souboru ZUŠ + Osečanka Osek Osek Vystoupení Osečanky v KD Osek Osek Vystoupení Osečanky v DpS Strakonice Josefovská oslava Strakonice Diskotéka v Denním stacionáři Strakonice DUBEN Velikonoční trhy Radomyšl Slavnostní otevření výstavy výrobků klientů Hotel Bílá Růže Písek

19 Turnaj ve stolním tenise v Klíčku Záluží Záluží Velikonoční mše Radomyšl Futsalové utkání s Denním stacionářem ze Strakonic Strakonice Chceme žít s Vámi Praha Futsalové utkání s Denním stacionářem ze Strakonic Slavnostní zahájení Výstavy výrobků v galerii ve Lnářích vystoupení Osečanky Osek Lnáře Vystoupení Osečanky v DD Drhovle Drhovle KVĚTEN Turnaj ve futsale Strakonice Švejkova padesátka Písek Přátelské setkání hudební odpoledne v DOZP Osek Osek Vystoupení Osečanky Loucký mlýn Atletické závody Hluboká nad Vltavou Výlet, závody koní Petrovice Vystoupení Osečanky v DpS Strakonice Výlet do ZOO Plzeň Diskotéka + předávání medailí z atletických závodů Osek Oslava narozenin Domov Petra Mačkov ČERVEN 2012

20 Osekfest Osek Vystoupení Osečanky Blatenská rolnička Blatná Diskotéka v Duze Písek Písek Výlet do Černovic (exkurze v DÚSP) a do ZOO Tábor Černovice, Tábor ČERVENEC Oslava narozenin Domov Mačkov Mačkov SRPEN Vystoupení Osečanky na atletickém stadionu v Písku Fotbalový zápas s klienty Denního stacionáře Písek Strakonice Diskotéka Domov Petra Mačkov Návštěva v Denním stacionáři Strakonice a návštěva plaveckého stadionu Strakonice Výlet na Svatou Horu Příbram Pobyt uživatelů v rekreačním středisku Střelské Hoštice ZÁŘÍ Westernový den v Domově Petra Mačkov Atletické závody Bechyně Výlet do ZOO Praha Václavská pouť + lunapark Strakonice Slavnostní otevření výstavy výrobků Strakonice

21 v DD Lidická ve Strakonicích vystoupení Osečanky ŘÍJEN Turnaj v malé kopané Strakonice Vystoupení Osečanky Březnice Podzimní ples Praha Abilympiáda České Budějovice Zahájení výstavy v kině Portyč Písek Divadelní představení Slečna netykavka Radomyšl Den otevřených dveří v DOZP Osek Osek Vystoupení Osečanky na masopustní veselici v DpS Blatná Blatná LISTOPAD Památka zesnulých zapálení svíček na hřbitově Radomyšl Výlet do psího útulku Strakonice Turnaj ve stolním tenise a diskotéka Osek PROSINEC Plavecké závody Strakonice Fotbalový zápas s Denním stacionářem ze Strakonic Osek Vystoupení Osečanky v SPMP Strakonice Návštěva v DOZP Osek - Skauti Osek

22 Předvánoční setkání diskotéka Strakonice Vernisáž vánoční výstavy výrobků ve Sladovně Vernisáž výstavy výrobků na Horské Kvildě Písek Horská Kvilda INFORMACE A JEJICH POSKYTOVÁNÍ dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti Počet podaných odvolání Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení nejsou. - Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence nejsou. - Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0 - Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou

23 ZÁVĚR Mám-li hodnotit rok 2012, je nutno posoudit jednotlivé sféry působnosti naší organizace : - v oblasti výchovné činnosti byl položen důraz na problematiku individuálního plánování, zejména na stanovení a naplňování cílů našich uživatelů služeb. Přestože se v některých případech ne vždy podařilo beze zbytku uspokojivě řešit naplnění stanoveného cíle, je zřejmý velký kvalitativní posun; - v poskytování ošetřovatelské a zabezpečení lékařské péče nebylo výrazných problémů, kromě vykazování ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám. Přístup zdravotních pojišťoven se vyznačoval snahou o regulaci objemu vykázaných výkonů za poskytnutou ošetřovatelskou péči; - pestrou skladbou poznávacích, kulturních a sportovních akcí, které jsme buď sami pořádali či se jich účastnili, byli uživatelé našich služeb seznamováni s aktuálním děním ve společnosti. Tím se dařilo významným způsobem naplňovat jeden z důležitých prvků života mentálně postižených v pobytovém zařízení; - prováděním oprav a pravidelnými revizemi zařízení se podařilo udržet vysoký standard ubytovacích a stravovacích služeb včetně prostorů pro terapie; - sférou, do níž se koncentrují všechny oblasti života organizace, je ekonomika. Je možno konstatovat, že hospodaření organizace v závěrečných výsledcích vykázalo vyrovnanost nákladové a příjmové stránky rozpočtu s malou hodnotou zisku před zdaněním. Souhrnně lze rok 2012 hodnotit přes mnohá úskalí jako stabilní. Věřím, že i v budoucích letech vnější, zejména finanční faktory umožní našim zaměstnancům poskytovat sociální služby uživatelům alespoň v takové kvalitě, jako doposud. Věřím, že i přes značné změny v DOZP Osek v minulém roce nedojde k zhoršení kvality poskytované služby. Děkuji za podporu a spolupráci zřizovateli - Jihočeskému kraji, zejména odboru zdravotnictví a sociálních věcí. Dále bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, sponzorům i ostatním partnerům za profesionální a lidský přístup k uživatelům. V Oseku dne Renáta Rostecká pověřená vedením

24

25

26

27

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele DOZP Osek 2.

Více

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2009 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Úvodní slovo ředitele 3 Úvodní slovo ředitele 4 Základní informace 4 Charakteristika činnosti 6 Sociální péče v pěti registrovaných službách

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Výroční zpráva Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání V. Základní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013 Centrum sociální pomoci Litoměřice příspěvková organizace Dlouhá 75, 410 22 Lovosice Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 1 Slovo ředitele společnosti Rok 2013 byl jedním z mnoha dalších

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více