PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH"

Transkript

1 PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

2 Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu své existence prošla škola mnohými změnami forem nebo obsahu vzdělávání. V Pardubickém kraji, který je zřizovatelem školy, lze v současné době studovat na 18 gymnáziích. Svitavské gymnázium je páté největší. Součástí školy je od roku 00 také státní jazyková škola. 1) Zaměření studia Naše škola připravuje své absolventy k dalšímu studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Jen velmi málo absolventů nepokračuje dále ve studiu a odchází do praxe. Do sítě škol má svitavské gymnázium zařazeno studium čtyřleté i osmileté, oba typy studia se ukončují maturitou. Mezi nižším a vyšším gymnáziem nedělají studenti kvarty znovu přijímací zkoušky. Po dokončení kvarty mohou přestoupit na jinou střední školu. Studenti nižšího gymnázia se mohou kdykoliv vrátit zpět na ZŠ. Učební plán Gymnázia ve Svitavách je koncipován jako všeobecně vzdělávací. Systém volitelných předmětů ve dvou posledních ročnících studia umožňuje studentům zvolit si specializaci podle svého zájmu, zaměření a budoucímu studiu na vysoké škole. Ve školním roce 00/003 navštěvovalo školu 358 studentů, z toho nižší stupeň v osmiletém studiu 115, vyšší stupeň 1, čtyřleté studium 11 student. Gymnázium ve Svitavách nabízí svým studentům rozšířenou výuku cizích jazyků a informatiky a výpočetní techniky (viz učební plány). ) Zájem o studium Pro školní rok Čtyřleté 30/30 41/3 33/30 45/30 Osmileté 73/9 31/9 35/8 56/3 Číslo v tabulce udává poměr počtu uchazečů o studium, kteří prošli přijímacím řízením, a počtu přijatých studentů. Pro následující školní roky je záměrem přijmout do čtyřletého i osmiletého studia vždy po jedné třídě 30 studentech. 3) Podmínky přijetí ke studiu a přijímací řízení Uchazeči o přijetí ke studiu na čtyřleté i osmileté gymnázium podávají přihlášku ke studiu podle pokynů ředitelství ZŠ, kterou navštěvují, nejpozději do konce do konce února 003. Ředitelství ZŠ předá přihlášky na naši školu. Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče o studium (obvykle přikládaný k přihlášce ke studiu) ředitelství Gymnázia ve Svitavách nevyžaduje. K přijímacím zkouškám, které vykonají všichni uchazeči o studium, budou uchazeči pozváni ředitelstvím gymnázia čtrnáct dní před jejich konáním. V pozvánce budou uvedeny další informace. První kolo přijímacího řízení pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium se koná 14. dubna 003. Druhé kolo (pouze pro uchazeče o čtyřleté studium, kteří neuspěli v kole prvním) bude nejdříve 15. května 003. Uchazeči o čtyřleté studium mohou absolvovat přijímací řízení na naší škole v obou kolech (pokud to uvedou na přihlášce). O přijetí ke studiu rozhoduje ředitel školy na základě výsledků přijímací zkoušky z českého jazyka (maximálně 30 bodů) a matematiky (maximálně 30 bodů) a s přihlédnutím k výsledkům studia na ZŠ (maximálně 5 bodů). Ředitel školy může přihlédnout také významným aktivitám uchazeče, zejména k jeho výsledkům v individuálních nebo kolektivních soutěžích. Proti rozhodnutí se lze odvolat prostřednictvím školy k vedoucímu OŠMS KÚ Pardubického kraje, a to do 8 dnů od doručení rozhodnutí. Přijímací zkouška z matematiky obsahuje sadu příkladů a slovních úloh, zkouška z českého jazyka diktát a všestranný jazykový rozbor. Požadavky na přijímací zkoušky vycházejí ze Standardu základního vzdělávání schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne. srpna 1995 pod č.j. 0819/95-6.

3 4) Co dělá škola pro uchazeče a budoucí studenty? a) Dny otevřených dveří: pondělí ( ) pondělí ( ) pondělí ( ) b) Individuální návštěvy školy po předchozí domluvě lze školu navštívit kdykoliv v pondělí až pátek od 8 do hodin c) Soustředění uchazečů o studium před přijímacími zkouškami (zájemci se blíže seznámí s požadavky k přijímacím zkouškám, pod vedením profesorů gymnázia projdou některá zadání z testů z minulých let) d) Prázdninové soustředění v posledních třech dnech prázdnin připravuje škola program pro již přijaté studenty do prvního ročníku a primy 5) Přehled nepovinných předmětů, zájmových kroužků a dalších aktivit školy Ruský jazyk Sborový zpěv - pěvecký sbor Gaudium Kroužek německého jazyka Kroužek konverzace ve francouzštině Sportovní hry Teraristický kroužek Ekologický klub Dramatický kroužek - školní divadelní soubor, recitace Matematicko fyzikální kroužek Kroužek výpočetní techniky Dopisovatelský kroužek vydávání školního časopisu Klub mladých Evropanů Kroužek dějin umění Divadelní kroužek návštěvy divadelních představení v Hradci Králové Přístup k výpočetní technice - škola je vybavena celkem 45 počítači, všechny jsou propojeny do sítě s připojením pomocí optických vláken na Internet prostřednictvím svitavské metropolitní sítě, pro výuku žáků slouží dvě učebny výpočetní techniky, přístup k počítačům mají studenti i v odpoledních hodinách, počítač je k dispozici i ve studovně a na chodbě Internet Možnost získat počítačový řidičák ECDL Zahraniční zájezdy (Francie, Anglie, Německo, Rakousko) Výměnné pobyty (partnerské školy v německých městech Bad Essen a Egeln) Odborné exkurze Besedy, návštěvy kina a divadla Studovna a žákovská knihovna Lyžařský kurz (sekunda, kvinta a 1. ročník) Plavecký výcvik (prima) Sportovně-biologický kurz (3. ročník, septima) Pro zájemce o sport škola ve svém areálu nabízí tělocvičny a posilovny, v areálu školy lze využít travnatá hřiště na kopanou, tenisový kurt, asfaltové hřiště a prostor se stoly na stolní tenis, pro tělesnou výchovu využívá škola také sportovní halu Na Střelnici Podpora studia v zahraničí (nejčastěji v USA) Možnost složit státní jazykovou zkoušku přímo ve škole Možnost získání řidičského oprávnění přímo ve škole

4 6) Kde najdete další informace? a) na internetových stránkách školy: (zde je k dispozici historie školy, aktuality ze života školy, seznamy studentů a učitelů, podmínky studia, problematika přijímacího řízení, bohatá fotogalerie apod.) b) ve výročních zprávách školy jsou k dispozici v okresní knihovně ve Svitavách, na Gymnáziu ve Svitavách a výtah také na internetových stránkách školy c) v zápisu z komplexní inspekce, kterou na škole v roce 001 provedla Česká školní inspekce (zápis je k dispozici ve škole nebo na internetu: d) přímo ve škole (individuální návštěvy ve škole, Dny otevřených dveří) e) na telefonním čísle (ředitel školy PaedDr. Milan Báča nebo výchovná poradkyně Mgr. Alena Klusáková) Studovna gymnázia Učební plán osmiletého studijního cyklu na Gymnáziu ve Svitavách učební plán: 0594/99- ze dne Předmět Ročník Český jazyk a lit Cizí jazyk I Cizí jazyk II On/ZSV Dějepis Zeměpis - - Matematika Fyzika 3/1 Chemie - 3/1 - Biologie 3/1 IVT Estetická výchova Tělesná výchova Volit. předmět I Volit. předmět II (Kj) (Kj) Volit. předmět III (L,Dg) (L,Dg) Volit. předmět IV Celkem

5 Učební plán čtyřletého studijního cyklu na Gymnáziu ve Svitavách č.j /99- dne s platností od Předmět Ročník Český jazyk a lit Cizí jazyk I Cizí jazyk II ZSV 1 Dějepis Zeměpis - - Matematika Fyzika Chemie - Biologie IVT Estetická výchova - - Tělesná výchova Volit. předmět I - - Volit. předmět II - - (Kj) (Kj) Volit. předmět III - - (L,Dg) (L,Dg) Volit. předmět IV Celkem Vysvětlivky: V předposledním a posledním ročníku si žáci zvolí podle zájmu volitelné předměty: L- latina nebo Dg-deskriptivní geometrie (student si volí jeden z těchto předmětů) Kj - konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce, konverzace ve francouzském jazyce Volitelné semináře: z českého jazyka, ZSV, D, Ch, M, F, Bi, Počítačová komunikace Tmavější políčka znamenají navýšení hodin oproti obecně platnému učebnímu plánu. Nejvýznamnější úspěchy školy v posledních třech letech Studenti školy se zúčastňují během školního roku desítek soutěží, olympiád, turnajů, přehlídek. Z prostorových důvodů nelze uvést ani přehled výsledků školních, obvodních, okresních, krajských a celostátních soutěží a přehlídek za poslední tři roky. Uvádíme jen ty nejvýznamnější: - studenti školy postoupili v letech 000 a 00 do celostátního kola soutěže Europanostra - pěvecký sbor Gaudium vydal své CD a zúčastnil se mj. turné do SRN - dramatický soubor DOMA postoupil v roce 00 na Wolkrův Prostějov, v celostátních recitačních soutěžích byly úspěšné studentky B. Chybová, H. Říhová, T. Báčová - družstvo školy zvítězilo v letech 001 a 00 v celostátní soutěži Historiáda - v celostátním kole zeměpisné olympiády v roce 001 reprezentoval školu V.Velešík ml. - T. Dvořáková v roce 000 obsadila 5. místo v celostátním kole dějepisné olympiády (Mladý historik) - H. Boháčová v roce 1999 a T. Jelínková v roce 000 zvítězily v konkurzu firmy Westvaco Svitavy a získaly roční studijní pobyt v USA - každoročně se studenti školy zúčastní Středoškolské odborné soutěže A. Šunková, T. Dvořáková, Z. Štefániková a P. Kopecká postoupily až do celostátního kola - školní tým (vedený T. Pařízkem) zvítězil se svým multimediálním projektem v celostátní soutěži Mládí a vědění (vyhlásila firma Siemens) - do mezinárodního kola zeměpisné soutěže Eurorebus postoupilo družstvo školy v roce 00 - studenti školy jsou tradičně mezi nejlepšími sportovci města Svitavy (v roce 00 to bylo 8 studentů) - studenti školy jsou od roku 1999 vyhlašováni jako nejlepší studenti města Svitavy (1999 J. Pařil, 000 A. Šunková, 001 M. Vévoda, 00 T. Dvořáková) - družstvo dívek zvítězilo v roce 001 v krajském finále v plavání

6 - florbalové družstvo dívek postoupilo v roce 00 do celostátního finále soutěže ve florbale, kde získalo stříbrnou medaili, v roce 000 se družstvo chlapců stalo krajským přeborníkem Úspěšnost absolventů Gymnázia obecně připravují své studenty na další vzdělávání, zejména na vysoké školy. Gymnázium ve Svitavách věnuje zjišťování úspěšnosti absolventů při přijímacím řízení pro další studium velkou pozornost a vysledovalo následující informace a tendence: 1) úspěšnost absolventů svitavského gymnázia dlouhodobě přesahuje průměrnou úspěšnost v české republice (ta podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání činí 6%) viz přehled a graf ) neúspěšní absolventi většinou pokračují v dalším studiu na vyšších odborných školách nebo jazykových školách (přibližně polovina z nich bývá úspěšná při přijímacím řízení na vysoké školy v následujících letech) 3) s ohledem na dvě výše uvedené skutečnosti se úspěšnost absolventů svitavského gymnázia pohybuje dlouhodobě okolo 90%, což odpovídá základnímu zaměření naší školy, tj. příprava pro další vzdělávání 4) přibližně třetina úspěšných absolventů bývá po přijímacím řízení přijata na více než jednu vysokou školu (dvě až tři možnosti výběru bývají běžné, vyskytují se i případy studentů přijatých na čtyři či pět vysokých škol, přičemž jde o takové prestižní fakulty jako například právnické, lékařské nebo filozofické) 5) dobré zkušenosti s uplatněním našich absolventů dokumentuje i nepatrný počet absolventů evidovaných na Úřadu práce Školní rok: Úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ (*): % % % % Úspěšnost absolventů Gymnázia ve Svitavách při přijímacím řízení na vysokých školách (v porovnání s dlouhodobým vývojem v ČR - podle ÚIV) % ČR GySy 66 * 93 * 66 * 78 * (*) do tohoto počtu nejsou započítáni absolventi úspěšní v dalších letech po absolvování školy

7 VÝSLEDKY INSPEKCE NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Ve dnech března 001 proběhla na Gymnáziu ve Svitavách komplexní inspekce, kterou provedl osmičlenný tým České školní inspekce. Inspekční činnost byla zaměřena na hodnocení čtyř oblastí práce školy. Každá z nich (i závěrečné hodnocení) pak byla popsána a ohodnocena podle pětistupňové hodnotící stupnice: 1. vynikající - zcela mimořádný, příkladný. velmi dobrý - výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň 3. průměrný - negativa a pozitiva v rovnováze, průměrná úroveň 4. pouze vyhovující - převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa 5. nevyhovující - zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu Některé jevy (zejména ekonomiku a hospodaření školy) inspekce posuzuje hodnocením, např.: 1. plní, je v souladu - dodržuje, čerpá účelně, efektivně. neplní, není v souladu - nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně VÝTAH Z INSPEKČNÍ ZPRÁVY - ZÁVĚRY (ta je k dispozici na ředitelství školy, má rozsah 0 stran a je vystavena v plné znění na Internetu na adrese nebo HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ Na základě výsledků hospitační činnosti, studia pedagogické dokumentace, posouzení materiálně technického zázemí školy i rozhovorů s vyučujícími je kvalita vzdělávání ve škole hodnocena jako vynikající. HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ Na základě výsledků hodnocení plánování, organizování, vedení a motivování pracovníků a kontrolních mechanizmů je kvalita řízení školy vynikající. HODNOCENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY Celkové hodnocení školní jídelny je velmi dobré. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘI- DĚLENÝCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU Namátkovou kontrolou účetních dokladů ve sledovaných oblastech a v rozsahu uvedeném ve zprávě nebylo zjištěno nehospodárné čerpání prostředků přidělených ze státního rozpočtu. ZÁVĚR Ze zjištěných skutečností v inspektovaných oblastech a na základě hodnocení řízení a dalších zjištění vyplývá, že kvalita výchovně vzdělávací činnosti školy je vynikající.

8 POŽADAVKY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ŽÁK BY MĚL K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE UMĚT: - ovládat český pravopis a aktivně ho používat v psaném projevu - rozlišovat a třídit hlásky - ovládat významové souvislosti slov, synonyma, antonyma, mnohovýznamová slova, slova příznaková a neutrální - rozlišovat slovní druhy - určovat mluvnické kategorie ohebných slov - skloňovat podstatná jména obecná a vlastní - skloňovat a stupňovat přídavná jména - rozlišovat druhy zájmen a číslovek - rozeznávat a vhodně používat neohebná slova - analyzovat stavbu věty, rozlišovat a určovat jednotlivé větné členy a vztahy mezi nimi - rozlišovat druhy souvětí - určovat větu hlavní a vedlejší - členit složitá souvětí - používat oslovení, vsuvku, větu neúplnou - respektovat interpunkci - graficky odlišovat přímou řeč - pronikat do logiky skladby českého jazyka - orientovat se ve slohových útvarech a vhodně využívat slovní zásoby - rozlišovat spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu - porozumět slovům cizího původu a nahrazovat je slovy domácími - pracovat s literárním textem - orientovat se ve struktuře literárního textu - mít přehled o významných představitelích české a světové literatury POŽADAVKY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ŽÁK BY MĚL K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE UMĚT (uvádíme učivo, kterému předchází znalosti elementární): I. ARITMETIKA, ALGEBRA RACIONÁLNÍ ČÍSLA - čísla přirozená, čísla celá, čísla desetinná, zlomky DĚLITELNOST určení největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku POMĚR - měřítko mapy, trojčlenka PŘÍMÁ ÚMĚRNOST, NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST - pravoúhlá soustava souřadnic - uspořádané dvojice - tabulky, grafy PROCENTA - promile, úroky, výpočty základu i procentové části, počtu procent DRUHÁ MOCNINA, ODMOCNINA, PYTHAGOROVA VĚTA MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM VÝRAZY - úpravy s využitím vytýkání, vzorce a b, a b LINEÁRNÍ ROVNICE - ekvivalentní úpravy LOMENÝ VÝRAZ (zjednodušování) - podmínky ve kterých má daný lomený význam smysl ŘEŠENÍ LINEÁRNÍCH ROVNIC S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI

9 SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC - metoda sčítací, dosazovací, úlohy na pohyb, na spol. práci, na směsi ŘEŠENÍ SLOVNÍCH ÚLOH S VYUŽITÍM DANÝCH POZNATKŮ. II. GEOMETRIE ÚHEL A JEHO VELIKOST - měření, přenášení, konstrukce úhlu o velikosti 90, 45, 60, 30 bez použití úhloměru SHODNOST, STŘEDOVÁ, OSOVÁ SOUMĚRNOST TROJÚHELNÍK - výšky, těžnice, kružnice opsaná, vepsaná, konstrukce, věty o shodnosti sss, sus, usu, Ssu OBSAHY, OBVODY ROVINNÝCH OBRAZCŮ - trojúhelníky, čtyřúhelníky, kružnice, kruh OBJEMY A POVRCHY TĚLES - krychle, kvádr, hranol, válec KONSTRUKČNÍ ÚLOHY, ČTYŘÚHLENÍKY - s využitím konstrukce trojúhelníku - popis postupu konstrukce KRUH, KRUŽNICE - tečna ke kružnici, Thaletova kružnice UKÁZKY Z TESTŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (vybrány jsou příklady zadání z několika posledních let) Test z matematiky obvykle obsahuje příklady, slovní úlohy a úlohy z geometrie Test z českého jazyka obvykle obsahuje diktát a jazykový rozbor DIKTÁT 1. ČESKÝ JAZYK PRO ČTYŘLETĚ GYMNÁZIUM Bájná Troja Z krásného proudu prýští na povrch prameny dva, z nichž vírnatý Skamandros vzniká. V jednom z nich vyvěrá vždy teplounká voda a vůkol valí se ze zdroje dým, jako kdyby tam plápolal oheň. Druhý však teče i v létě, vždy studený vypadá tak jako led, jenž utuhl z vody. Tyto verše z Homérova eposu rozhodly o tom, že německý obchodník Heinrich Schleimann objevil starověkou Troju. Od svého otce v dětství často slýchával příběhy inspirované Homérovými díly. Příběh o dobytí Troje výrazně okouzlil mladého chlapce, a proto se již v útlém věku rozhodl, že svůj život zasvětí nalezení legendárního města. Aby získal potřebné peníze, vypravil se do Ameriky, kde ve zlatokopeckém táboře vydělal obrovské jmění. Traduje se, že během několika let si zde osvojil patnáct evropských jazyků, naučil se však také arabsky, čínsky i japonsky. Roku 1868 světem protřelý dobrodruh zahájil hledání dávného města. Nenechal se odradit mnohými historiky, kteří byli k jeho snažení a metodám skeptičtí,a usilovně se snažil o to, aby existence starověké Troje byla prokázána. Výsledkem byl jeden z největších objevů v dějinách archeologie. Roku 001 němečtí archeologové spolu s odborníky na virtuální realitu poprvé zrekonstruovali celkovou podobu dávného města. Fiktivní procházku dávnou Trojou si bude moci dopřát každý, kdo je připojen na internet. Virtuální svět mu nabídne nejen pohled na různé pamětihodnosti, ale také informace o nich.

10 Diktát. Ze životopisu Liv Ullmanové Hrubě řezaná tvář s tisícem vrásek a dvojice očí, které měly celé bělmo žluté a uprostřed krásnou světlou modř. Ta pěkná vůně, když jsem si jí opřela hlavu o prsa. Teplo v její náruči. Až když jsem byla dospělá, teprve jsem si uvědomila, že babička je stará. Všimla jsem si, že záda, na něž jsem se věšívala, jsou shrbená. Vlasy, které byly její největší ozdobou a za které ji kluci jako holčičku zamilovaně tahali, se změnily v tenký bílý cůpek, jenž si na temeni stáčela do drdůlku. Nejvíc se mi líbilo, když jsem směla přespat v babiččině podnájmu. Muselo se to dít v největší tichosti, protože bytná to zakázala. Probíraly jsme se babiččinými šuplíky. Nikdo neměl tolik a tak zajímavých zásuvek jako ona, byly plné dopisů a krabiček a šperků a roztodivných věcí. Památek na dlouhý život. Občas jsme spolu plakaly nad dědečkovými milostnými dopisy. Diktát 3. O původu jména města Svitavy Před tisíci lety se zde všude rozkládal rozsáhlý les. Od litomyšlského hradu v sousedních Čechách províjela se jím, zářezy na stromech dobře značená a v dobrých časech vždy dobře udržovaná zemská stezka ke starému centru Moravy k Brnu. Jen několik chat u pramenů Svitavy mohlo nabídnout unaveným poutníkům krátký odpočinek v tichém prostředí. Jednou tudy jel český kníže Vratislav se svou mladou manželkou Svatavou a celým průvodem. Rozhodl se, že zde, na místě těch několika chudých dřevařských a uhlířských chat, u pramene Svitavy založí pevnější sídlo pro bezpečnost cesty i možnosti útočiště pocestných. Tak se stalo a po mladé manželce Svatavě dostalo toto místo jméno. Tolik praví o pojmenování města pověst v přepisu Drahomíry Šustrové. Jaká je ale možná historická varianta o vzniku názvu města? Je jisté, že město Svitavy obdrželo své jméno podle řeky, jejíž první písemnou připomínku zaznamenáváme v latinsky psané Kosmově Kronice české. Zde se pojí s rokem 981, kdy zemřel kníže Slavník a jsou vymezeny hranice slavníkovského panství až k potoku Svitavě. Nakolik je Kosmovo datování pravdivé, netušíme, ale řeka Svitava musela nést svůj název před smrtí Kosmy v roce 115 (vypsat slovy). Převzato ze svitavského kulturního kalendáře Lucerna Diktát 5. Reforma školství Na počátku vlády Marie Terezie se nacházely pražská a olomoucká univerzita v rukou jezuitů, nižší školství setrvávalo pod dohledem správců farních kostelů. Již roku 1757 byli jmenováni studijní ředitelé fakult z řad světských osob jako garanti státního dohledu nad univerzitní výukou. Krátce poté se světské osoby objevily rovněž mezi vyučujícími. Dvorským dekretem z 1. července 1784 byla jako oficiální vyučovací jazyk na univerzitách zavedena místo latiny němčina. Nové studijní řády odpovídaly především potřebě vzdělání hospodářských praktiků a úřednictva, abstraktní vědy však prožívaly úpadek. Olomoucká univerzita byla dokonce přeměněna v pouhé lyceum. Posvětštění univerzitní správy mělo být kompenzováno zavedením výuky náboženské vědy na filozofických fakultách. Dekretem z roku 1777 se výrazně redukoval počet gymnázií v českých zemích. V sídlech zrušených gymnázií pak byly zřízeny čtyřtřídní hlavní školy s německým vyučovacím jazykem, jejichž žáci zpočátku téměř nerozuměli německým přednáškám. (podle Dějin zemí Koruny české)

11 Diktát 7. Cesta od zakletého proudu Na stezce před nimi se ozval dusot uhánějících kopýtek. Z temnot se náhle vynořil obrys pádícího jelena.vznesl se vysoko a zdolal bystřinu mohutným obloukem. Při dopadu na druhý břeh zvíře klopýtlo. Pohltily je sice stíny, ale bylo slyšet, jak dusot kopyt zpomalil a vzápětí utichl. Všichni rázem umlkli, sklopili oči, a když si sedli, zdálo se jim, že slyší hluk nějakého velkého honu na sever od stezky, ale vůbec nic z něho neviděli. Náhle se před nimi objevilo pár kusů vysoké zvěře, laň s kolouchy tak sněhobílá, jako byl jelen tmavý. Jenom se lehce zakmitli mezi stíny. Za pár dní nastal okamžik, kdy hobitům k jídlu ani k pití nezbylo prakticky nic. Neviděli v lese růst nic poživatelného, jenom prašivé houby a býlí s bledými listy a nepříjemně nasládlým pachem. Asi po čtyřech dnech cesty od zakletého proudu přišli do míst, kde rostly jen buky. Zpočátku je ta změna potěšila, poněvadž tam nebyl žádný podrost a stíny nebyly tak hluboké, jenže v tom světle viděli jen nekonečné řady rozviklaných pařezů a nekonečné řady rovných našedlých kmenů. Bylo tu vzdušněji a bylo slyšet šumění větru, ale byl to smutný šum. Když kolem nich zašelestilo pár listů k zemi, připomnělo jim to, že venku nastává sychravý podzim. Poznámka pro diktujícího: slovo hobit napsat na tabuli Jazykový rozbor 1. Nenechal se odradit mnohými historiky, kteří byli k jeho snažení a metodám skeptičtí, a usilovně se snažil o to, aby existence starověké Troje byla prokázána. 1. V daném souvětí jsou: a) věty hlavní a věty vedlejší b) 1 věta hlavní a 3 věty vedlejší c) 1 věta hlavní a věty vedlejší. Ve větě aby existence starověké Troje byla prokázána. je přísudek: a) slovesný b) jmenný se sponou c) jmenný beze spony 3. Věta aby existence starověké Troje byla prokázána. je: a) vedlejší věta přívlastková b) vedlejší věta příslovečná účelová c) vedlejší věta předmětná 4. Synonymum ke slovu skeptický je: a) nedůvěřivý b) důvěřivý c) optimistický 5. Slovo složené je: a) usilovně b) starověk c) existence 6. Slova přejatá jsou: a) nenechat odradit prokázat b) historik Troja usilovně c) historik existence skeptický 7. Podstatné jméno neživotné je v bodě: a) hmyz b) hájové c) ledoborci 8. Podle vzoru kuře se neskloňuje toto podstatné jméno: a) poupě b) jeviště c) koště

12 9. Co je správně? a) Stůl se čtyřmi nohami. b) Stůl se čtyřma nohama. c) Stůl se čtyřma nohami. 10. Slovo v podmiňovacím způsobu přítomném je uvedeno v bodě: a) Byli jsme rádi. b) Byli bychom rádi. c) Byli bychom bývali rádi. 11. Správný tvar je: a) aby jsi si vzpomněl b) abys si vzpomněl c) aby sis vzpomněl 1. Co je správně? a) Koně se vzepjaly. b) Koně se vzepjali. c) Koně se vzepjaly i Koně se vzepjali obojí je správně. 13. Přivlastňovací zájmeno je uvedeno v bodě: a) jeho b) matčin c) tobě 14. Ve větě Byl jsem to já sám. určete počet zájmen: a) 1 zájmeno b) zájmena c) 3 zájmena 15. Z následujících vět vypište zájmena a určete druh: To je cíl, jenž stojí před námi. Všiml si ho každý, kdo šel kolem. 16. Vytvořte od slovesa prokázat : a).os., mn.č., rozk. zp. b) 3.os., j.č., min.č., podm.zp., rod trpný, jmenný rod ženský c).os., mn.č., min.č., podm.zp., jmenný rod ženský 17. Tvořte krátké věty, kde bude sloveso prokázat ve funkci: a) podmětu b) přísudku slovesného c) předmětu 18. Vytvořte souvětí dle daného grafu: H odporovací poměr 3H důsledkový poměr 4H 1V přípustková 5V přívlastková Jazykový rozbor. Když na jaře kvete ovocné stromoví, je povinností včelstev, aby ve statisícových armádách vykonala téměř všechnu opylovací práci, neboť jiný hmyz, který přezimuje jednotlivě, musí se zjara teprve množit. 1. Určete počet vět v souvětí:. Vypište vedlejší věty a určete jejich druh: 3. Změňte příčinný poměr mezi větami hlavními v poměr důsledkový: 4. V první větě hlavní určete holý přísudek. Jak se tento typ přísudku nazývá? 5. Vyhledejte podstatná jména hromadná: 6. U podstatného jména hmyz určete pád, číslo, rod, životnost a vzor: 7. Určete slovní druhy: neboť který teprve 8. Určete rod, třídu a vzor u slovesa kvete: 9. Vyznačte kořen slov: umyvadlo vyhláška vypravování

13 10. Utvořte z následujících podstatných jmen přídavná jména v 1. pádě čísla množného: Praha Dobříš Brandýs 11. Utvořte třetí stupeň příslovcí a přídavných jmen: krátce dobře jednoduchý 1. Utvořte od slovesa zatroubit: 1. osobu čísla množného způsobu rozkazovacího 1. osobu čísla množného času minulého způsobu podmiňovacího 13. Vypište slova, která byla utvořena skládáním, odvozováním a zkracováním: vysvědčení Čedok okamžik spisovatel 14. K uvedeným slovům doplňte vhodná přídavná jména odvozená od osobního jména, abyste dosáhli ustálených spojení: meč vejce pata chlév Jména: Kolumbus, Achilles, Augiáš, Damokles Jazykový rozbor 3. Od té doby, co se stal filatelistou, připomíná Pavlík denně všem dospělým členům rodiny, aby mu schovávali obálky dopisů z ciziny. Těch nádherných známek! 1. Vypište ze souvětí jednotlivé věty a u každé určete, zda je hlavní, či vedlejší. U vět vedlejších určete i jejich druh:. V následující části souvětí určete větné členy: aby mu schovávali obálky dopisů z ciziny.: 3. Větný člen z ciziny nahraďte vedlejší větou: 4. Těch nádherných známek je věta a) jednočlenná b) zvolací c) dvojčlenná d) holá e) neslovesná (zakroužkujte správná řešení) 5. a) Vypište ze souvětí slovo přejaté: b) Vysvětlete domácími slovy jeho význam: 6.Proveďte rozbor stavby slov: a) obálka b) dopisů 7. Od každého ze slov rodina, cizina utvořte přídavné jméno: 8. Uveďte dvě slova příbuzná se slovem doba : 9. Vypište z textu všechna zájmena a určete jejich druh: 10. U následujících slov v textu určete požadované kategorie: a) rodiny pád b) filatelistou vzor c) připomíná vzor 11. Určete způsob u tvaru slovesa v poslední větě souvětí: 1. a) Určete vid slovesa připomínat: b) Utvořte k němu sloveso vidu opačného: 13. Ke slovesu připomínat utvořte a) tvar. osoby čísla jednotného a způsobu podmiňovacího minulého b) tvar 1. osoby čísla množného podmiňovacího způsobu přítomného 14. Které slovo zastupuje zájmeno mu? 15. Užijte následujících slov ve větách: dobít dobýt 16.Upravte následující nevhodně stylizovanou větu a uveďte, v čem spočívá chyba: Náš závod je výrobcem píšťalek pro posunovače z novoduru.

14 17. Doplňte vynechaná písmena: seml..t ob.. lí,..chátralý dům, dě..ká hračka, ml nský kámen, zam tavý postoj, zate ní slunce, skel.á vata, ra..í ptáče, vyz.val k odporu 18. Jak vyslovujeme slovo prosba? K jaké změně zde dochází a jak tento jev nazýváme? 19. K jakému funkčnímu stylu patří tento úryvek? Z čeho jste tak usoudili? Základními administrativními jednotkami se staly démy. Tvořila je menší attická sídliště, případně několik sousedních vsí, a v Athénách městské čtvrti. Důležitou politickou institucí se stala rada pěti set, do níž každá fýla delegovala 50 občanů. Každoročně bylo rovněž voleno 10 stratégů, kteří nabyli později většího politického významu než archonti Jazykový rozbor 4. I když jsem nedostal pořadové číslo žádosti, bylo mi jasné, že nejsem jediný, kdo sem vážil cestu z podobného důvodu. (Úkoly se vztahují k uvedenému souvětí ) 1. Napište číslicí počet vět hlavních v souvětí... Vypište věty vedlejší a určete jejich druh (ten zapište do závorky za větu) 3. Určete větné členy: a) číslo b) žádosti c) sem 4. V poslední větě souvětí najděte zájmeno a určete jeho druh (ten zapište do závorky za zájmeno) 5. U slovesa vážil v textu určete: a) třídu b) vzor c) vid 6. Spojení vážil cestu nahraďte jiným vyjádřením se stejným významem (Úkoly se nevztahují k uvedenému souvětí) 7. Rozlište příslušnými znaménky větu uvozovací a řeč přímou: S odvráceným obličejem řekla Já se stydím 8. Přímou řeč z předchozího úkolu převeďte v řeč nepřímou 9. Místo uvedených vět užijte přirovnání: a) Byl zticha. b) Mluvil pomalu. 10. Nahraďte infinitivní vazbu vedlejší větou a určete její druh (ten zapište do závorky): Mít peníze, cestoval bych po celém světě. 11. Zakroužkuj dvojice synonym pozorovat - sledovat světlo - tma dým - kouř horší - nejhorší 1. U podtržených slov urči slovní druh Já bych tu nechtěl zůstat. Během do kopce se unavil. 13. Urči, ve které skupině slov jsou uvedena jen podstatná jména pomnožná (určenou skupinu zakroužkuj): 1. skupina : dveře, uhlí, máslo. skupina: kalhoty, housle, dveře 3. skupina: písek, hmyz, dříví 14. Utvoř větu podle daného schématu (věta musí mít smysl): přívlastek shodný - podmět - přívlastek neshodný - přísudek - příslovečné určení místa 15. Nahraď slovesa ve větách vhodnými citoslovci a věty s citoslovci zapiš: Myš vklouzla do díry. Váza spadla na zem. 16. Uveď, jak se nazývají místa podle věcí, které na nich jsou, prodávají se tam, vyrábějí apod. (vzor: kotel kotelna): smetí káva

15 stroj kniha šaty cihla 17. Urči, ve které z nabízených možností je sloveso vyrábět uvedeno ve tvaru. os. čísla množ. způsobu podmiňovacího minulého? (správnou možnost zakroužkuj) byli bychom vyráběli byli bysme vyráběli byli by jsme vyráběli byli by jste vyráběli byli byste vyráběli 18. Ve větě Věřím svému bratrovi. urči, čím je ovi ve slově bratrovi (zakroužkuj správnou možnost). slovotvorná přípona koncovka kmenotvorná přípona Jazykový rozbor Které z dvojic jsou synonyma? Zakroužkujte: a) stařec-kmet b) mrkev-zelenina c) děvčátko-holčička d) mrak-mračno. Slovo kultivace znamená: a) pěstění, zušlechtění něčeho b) uctívání, velebení něčeho c) nářadí na obdělávání půdy 3. Slovo amnestie znamená: a) udělení milosti, prominutí trestu b) vyhlášení trestu, často hromadného c) oslabení, ztráta paměti 4. Slovo kvalifikace znamená: a) těžký zločin b) sportovní výkonnost c) schopnost získaná průpravou 3. Od kterého slova je přímo odvozeno slovo (zakroužkujte správné řešení): léčebný a) léčení b) léčit c) léčba tamější a) tam b) tamní c) tma ohledán a)ohled b) ohledat c) hledat 4. Podtrhněte slovo, které patří do věty: Zapomněl jsem koupit lepicí lepící lepenou pásku. Projížděl lesním lesnatým lesnickým krajem. 5. Určete slovní druhy: každý žádný okouzlen 6. Doplňte náležité tvary. Kde je více možností, uveďte všechny: Únavou sotva pletl (nohy) Držel dítě na svých (ruce) Byl to stolek s (kovové nohy) 7. Uveďte vzory, podle kterých se skloňují slova: hradby řeči mravy 8. Utvořte druhý stupeň: krátký tenký měkký 9. Určete vid: ležel uvidí skáče 10. Od uvedených sloves utvořte: ohlédl se -. osobu čísla jednotného způsobu podmiňovacího přítomného okřikl -. osobu čísla množného způsobu podmiňovacího přítomného jet - 3. osobu čísla množného způsobu podmiňovacího minulého

16 11. Podle kterého vzoru se časují slovesa: řvát prostřít hrnout 1. Určete slovní druh podtrženého slova a uveďte, jak se tento tvar nazývá: Bivoj rozkročiv se mrštil kamenem vší silou přes hlavu. 13. V následujících větách podtrhněte přísudek: Malý Jirka býval často zadumaný a smutný. Zanedlouho jsme se zase rozešli. Nemohli byste přijít zítra? Sliby chyby. 14. Komoří nařídil sluhům stojícím před vchodem do komnaty, v níž se právě odehrávalo drama, aby ustoupili. V předcházejícím textu určete tyto větné členy: - stojícím - před vchodem - do komnaty 15. Nejezdil tam. (Po)Žádali ho (o to). Předcházející věty spojte v čtyři různá souvětí podřadná tak, aby vedlejší věta byla vždy jiného druhu. Druh vedlejší vět určete. Můžete měnit slovesný způsob, výrazy v závorkách můžete vynechat. 16. Narýsujte graf následujícího souvětí (určete věty hlavní a vedlejší, druh vět vedlejších, poměry mezi větami): Ačkoli je náš dům daleko od středu města, nechtěli bychom se stěhovat, protože má krásné okolí a jsme tu už zvyklí, ale uvítali bychom rozšíření městské hromadné dopravy. 17. Která věta je stylisticky správná? Zakroužkujte. a) Jsou to události, které si myslím, že si musíme vysvětlit. b) Bylo ovšem také pošetilé očekávat hned napoprvé úspěch. c) Odmalička se zajímal a zabýval se historií. 18. Převeďte následující věty v přímou řeč: Petr sice řekl Evě přijeď, ale nebyl si jist, zda už bude doma. SADA 1. MATEMATIKA PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM 1. Zjednodušte daný výraz a udejte podmínky, pro které má smysl: x 1 x 3x x x x 1 x 1 3 Správnost výpočtu zkontrolujte dosazením x 8x 3 3. Řešte rovnici a proveďte zkoušku: 4 x 3 x x 3x 3. Vyřešte početně i graficky soustavu rovnic x y 8 0 x y 4. Televizor stál původně Kč. Pak byl o 15 zdražen, ale protože nešel na odbyt, byl opět o 15 zlevněn. Jaká byla jeho konečná cena? 5. Do jaké výšky sahá voda v nádrži tvaru rotačního válce o průměru podstavy 6m, natéká-li hodiny rychlostí,5 litrů za sekundu? Výšku uveďte v centimetrech. 6. Sestrojte trojúhelník ABC, ve kterém: a= 6 cm, v a = 4 cm, t a = 6 cm. Proveďte rozbor, zapište postup, proveďte konstrukci a určete počet řešení.

17 SADA. 1. (a) Zjednodušte výraz a udejte podmínky, kdy má daný výraz smysl: 3 x 10x x x : x 4 x 4x 4 1 (b) Správnost výpočtu zkontrolujte dosazením x. Řešte rovnici a proveďte zkoušku: x 1 1 x x 3 x (a) Určete rovnici lineární funkce, jejíž graf prochází body A ;, B3;5 (b) Sestrojte graf funkce f: y = -x+3 4. Novákovi koupili pozemek o rozloze 360 m. Naplánovali si, že třetinu pozemku zatravní, uprostřed postaví chatu o půdorysu 4m x 5m a zbytek pozemku bude zahrada. Kolik procent z plochy pozemku bude zahrada? 5. Ze Svitav vyjelo v 6.00 hodin směrem na Brno nákladní auto rychlostí 54 km/h. V 6.30 hod po něm ze stejného místa a stejným směrem vyjelo osobní auto rychlostí 5 m/s. V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od Svitav osobní automobil nákladní auto předjede? 3 6. Sestrojte trojúhelník ABC, ve kterém: b= 7 cm, a= 5 cm, t b = 4,5 cm Proveďte rozbor, zapište postup konstrukce, proveďte konstrukci a určete počet řešení. SADA Úsečku AB délky 13,5 cm rozdělte na tři úsečky, jejichž délky jsou v poměru 4:3:. Proveďte konstrukčně a výsledek zkontrolujte výpočtem.. Vyjádřete zlomkem, jaká část čtverce je na obrázku vyšrafována (čtverec je rozdělen na devět shodných čtverečků). 3. Nádrž má tvar válce s poloměrem podstavy 3 m a výškou 5 m. Jak vysoko sahá voda v nádrži, jestliže je v ní 850 hektolitrů vody? Kolik procent z celkového objemu nádoby činí toto množství? 4. Ze dvou míst A a B, jejichž vzdálenost je 30 km, vyjela současně dvě auta stejným směrem. Jedno auto jelo průměrnou rychlostí 60 km.h 1. Jakou průměrnou rychlostí jelo druhé auto, jestliže dohonilo první auto za dvě hodiny? 5. Sestrojte pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C, jestliže platí c = 7, cm, v C = 3,1 cm. 8x 1 3 x 6. Řešte rovnici a proveďte zkoušku: x Upravte výraz a stanovte jeho definiční obor: x x x 4 x 4

18 Správnost výsledku ověřte pro x =. SADA Řešte rovnici a proveďte zkoušku: x 3 3 x 3 4 x 3 8. Řešte početně i graficky soustavu rovnic: 4x 3y 6 x y 4 3. Pravoúhlý trojúhelník ABC s odvěsnou délky a = 36 cm má obsah S = 540 cm. Vypočítejte délku odvěsny b a těžnice t b. 4. Pro zimní výprodej byla stanovena cena bot na 85 % původní ceny. Nová cena činila 510 Kč. Určete původní cenu bot. 5. Nákladní auto s nosností 7 tun má ložnou plochu s rozměry 4,5 m a,1 m. Hmotnost 1 m 3 mokrého písku je 000 kg. Do jaké výšky můžeme naložit mokrý písek, aby nebyla překročena nosnost auta? Počítejte s přesností na centimetry. 6. Prodavač losů prodal za tři dny celkem 180 stíracích losů. Druhý den prodal o 90 losů méně než první den, třetí den prodal 1,5 krát více než druhý den. Kolik losů prodal první den? 7. Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno: AB c 6cm; v 3cm; t 3, cm. c c 5 8. Zjednodušte a určete, kdy má daný lomený výraz smysl: 3u 1u 1 6u 4 SADA 5. 1) Zjednodušte daný výraz a udejte podmínky, pro které má smysl: 3 x x 4x 16x : 3 x x x 8x 8x 1 Ověřte dosazením x. x 7 x 5 ) Řešte rovnici a proveďte zkoušku:. x 5 x 7 3) Dvě auta vyjela ze dvou míst vzdálených od sebe 70 km tak, že jedno jelo rychlostí 60 km/h, druhé rychlostí o 1 km/h menší. Za jakou dobu a v jakém místě se potkají? 4) Trojboký kolmý hranol má za podstavu pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 1 cm a 5 cm. Určete objem a povrch hranolu, je-li jeho výška rovna obvodu podstavy. 5) Na území obce zaujímá rozloha lesa 1% z rozlohy orné půdy. Orné půdy je o 836 ha víc než lesa. Kolik ha zaujímá les a kolik ha orná půda? 6) Sestrojte trojúhelník ABC, ve kterém: c = 6 cm, v c = 4,5 cm, r = 4 cm. Proveďte rozbor, zapište postup, proveďte konstrukci a určete počet řešení.

19 SADA 6. 1) Zjednodušte daný výraz a udejte podmínky, pro které má smysl: k 1 9k : 3 k k k 4k 1 Ověřte dosazením za k =. ) Řešte rovnici a proveďte zkoušku: 5 3x 8 7 6x 1 x 3 4x x 15. 3) Ze dvou nádraží vzdálených po trati 4 km vyjely proti sobě v 6 hodin 0 minut rychlík a osobní vlak. Rychlík jel rychlostí o 18 km/h větší než osobní vlak. Určete rychlost obou vlaků, jestliže se na trati minuly v 6 hodin 38 minut. 4) Pravoúhlý lichoběžník ABCD s pravým úhlem při vrcholu A má strany a, b, c, d. Určete jeho obvod a obsah, je-li a = 5 cm, c = 10 cm, d = 8 cm. 5) Řešte početně i graficky soustavu rovnic: x + y = 7 3x 4y + 6 = 0. 6) V internátě bydlelo 76 žáků. Chlapců bylo o 16 víc než děvčat. Kolik procent bylo chlapců a kolik procent děvčat? 7) Sestrojte trojúhelník ABC je li dáno: v c =5 cm, t c = 5,5 cm, 60 o. Proveďte rozbor, zapište postup, proveďte konstrukci a určete počet řešení. Které významné osobnosti navštívily školu? Škola jen v uplynulých několika letech hostila desítky významných osobností, s většinou z nich měli studenti možnost se setkat a besedovat. Uvádíme jen nejvýznamnější z nich: spisovatelé M. Viewegh, J. Topol, O. Neff, J. Morava, V. Řeháčková, L. Lanczová, R. O Neil, lyžařka K. Neumannová, zpěvák F. Čermý, hudebník V. Marek, psycholog prof. Z. Matějček, jazykovědec prof. M. Jelínek, hudební skladatelé M. Dohnal, prof. J. Trojan a další. Gymnázium Svitavy je spolupořadatelem Večerů pod lucernou, při nichž svitavské veřejnosti představilo např. herce J. Kačera a B. Štěpánovou, prof. J. Jařaba, básníka L. Kunderu, sochaře O. Zoubka, režiséry F. Vláčila a P. Zelenku, dokumentaristu M. Poláka, a další.

20 Sedmero pro správné rozhodnutí aneb Jak se rozhodnout pro tu správnou střední školu? 1. Nejlepší obrázek o škole si uděláme při dnech otevřených dveří - navštivte školu, o kterou projevujete zájem - nejlepší je, aby školu navštívili jak děti, tak jejich rodiče. Při rodinné poradě zjistíte, že postřehy jsou různé. Rodiče by měli hrát roli poradců. - nespoléhejte na to, že se ve škole dozvíte vše pouhým poslechem prezentace. Ptejte se sami. - není od věci požádat školu o možnost podívat se přímo do výuky. Gymnázium ve Svitavách tuto možnost nabízí.. Ptejte se na přijímací zkoušky - požádejte o přijímací testy z minulých let. Dělá si škola testy sama, nebo využívá profitesty? - zohledňuje škola prospěch žáka na základní škole? - kolik míst nechává škola pro druhé kolo přijímacích zkoušek? - co pomůže, pokud by dítě nebylo přijato a vy jste se chtěli odvolat? 3. Zajímejte se o neúspěšné studenty - kolik nastoupivších žáků studium nedokončí? - jaký podíl studentů neuspěje u maturity a musí k opravným zkouškám? - jaké jsou hlavní příčiny odchodu studentů ze školy? 4. Jak kvalitní je výuka na škole? - chtějte vidět zápis z inspekce, která na škole proběhla - jaké jsou vzdělávací priority školy? Je posílena výuka cizích jazyků nebo informatiky? - jak velká je fluktuace učitelů na škole? - je výuka zajištěna kvalifikovanými učiteli? - jaká jsou pravidla pro přístup studentů k počítačům mimo vyučování? - podporuje škola zahraniční studijní pobyty a stáže? Jak? - jak škola přistupuje k žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (dyslektici, dysgrafici, dyskalkulici a podobně) 5. Myslete už i na maturitu - jaké jsou výsledky žáků u maturitní zkoušky? - jak škola připravuje budoucí maturanty v posledním ročníku? - jak se škola připravuje na reformu maturity? - v čem vidí škola příčiny úspěchu či neúspěchu? 6. Uplatnění absolventů v praxi - kolik procent maturantů se hlásí na vysokou či vyšší odbornou školu a jaké procento z nich je pak úspěšných? - spolupracuje škola s potenciálními zaměstnavateli jejích žáků? Pokud ano, jak? - jak a v čem se změnil obor, na který se dítě hlásí, za posledních deset let? Jaká je jeho perspektiva? Čím to lze dokumentovat? 7. Ptejte se na atmosféru - řešila škola v posledních dvou letech vážnější problém s užíváním drog, s opilostí studentů nebo třeba šikanu? O jaký případ šlo a jak se k němu škola postavila? - jak se vedení školy staví ke kouření žáků? - jaké vyžití nabízí škola svým studentům pro volný čas? Jaká zařízení jsou jim k dispozici?

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Cesty za odpočinkem i poznáním Mnozí lidé z celého světa rádi poznávají krásy svých i cizích zemí. I u nás je turistika oblíbenou činností chlapců a děvčat,

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

MATEMATIKA MAHZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

MATEMATIKA MAHZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAHZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 80 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 13. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

69-41-L/52 Vlasová kosmetika,

69-41-L/52 Vlasová kosmetika, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 69-41-L/52 Vlasová kosmetika, denní formy vzdělávání Vážení rodiče, Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ1

Více

2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole

2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole MATEMATIKA MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám Maximální Hranice úspěšnosti:

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.M.17 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: duben 2012 Matematika a její aplikace Klíčová slova: Třída: Anotace: Zlomky,

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová)

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více