PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH"

Transkript

1 PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

2 Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu své existence prošla škola mnohými změnami forem nebo obsahu vzdělávání. V Pardubickém kraji, který je zřizovatelem školy, lze v současné době studovat na 18 gymnáziích. Svitavské gymnázium je páté největší. Součástí školy je od roku 00 také státní jazyková škola. 1) Zaměření studia Naše škola připravuje své absolventy k dalšímu studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Jen velmi málo absolventů nepokračuje dále ve studiu a odchází do praxe. Do sítě škol má svitavské gymnázium zařazeno studium čtyřleté i osmileté, oba typy studia se ukončují maturitou. Mezi nižším a vyšším gymnáziem nedělají studenti kvarty znovu přijímací zkoušky. Po dokončení kvarty mohou přestoupit na jinou střední školu. Studenti nižšího gymnázia se mohou kdykoliv vrátit zpět na ZŠ. Učební plán Gymnázia ve Svitavách je koncipován jako všeobecně vzdělávací. Systém volitelných předmětů ve dvou posledních ročnících studia umožňuje studentům zvolit si specializaci podle svého zájmu, zaměření a budoucímu studiu na vysoké škole. Ve školním roce 00/003 navštěvovalo školu 358 studentů, z toho nižší stupeň v osmiletém studiu 115, vyšší stupeň 1, čtyřleté studium 11 student. Gymnázium ve Svitavách nabízí svým studentům rozšířenou výuku cizích jazyků a informatiky a výpočetní techniky (viz učební plány). ) Zájem o studium Pro školní rok Čtyřleté 30/30 41/3 33/30 45/30 Osmileté 73/9 31/9 35/8 56/3 Číslo v tabulce udává poměr počtu uchazečů o studium, kteří prošli přijímacím řízením, a počtu přijatých studentů. Pro následující školní roky je záměrem přijmout do čtyřletého i osmiletého studia vždy po jedné třídě 30 studentech. 3) Podmínky přijetí ke studiu a přijímací řízení Uchazeči o přijetí ke studiu na čtyřleté i osmileté gymnázium podávají přihlášku ke studiu podle pokynů ředitelství ZŠ, kterou navštěvují, nejpozději do konce do konce února 003. Ředitelství ZŠ předá přihlášky na naši školu. Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče o studium (obvykle přikládaný k přihlášce ke studiu) ředitelství Gymnázia ve Svitavách nevyžaduje. K přijímacím zkouškám, které vykonají všichni uchazeči o studium, budou uchazeči pozváni ředitelstvím gymnázia čtrnáct dní před jejich konáním. V pozvánce budou uvedeny další informace. První kolo přijímacího řízení pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium se koná 14. dubna 003. Druhé kolo (pouze pro uchazeče o čtyřleté studium, kteří neuspěli v kole prvním) bude nejdříve 15. května 003. Uchazeči o čtyřleté studium mohou absolvovat přijímací řízení na naší škole v obou kolech (pokud to uvedou na přihlášce). O přijetí ke studiu rozhoduje ředitel školy na základě výsledků přijímací zkoušky z českého jazyka (maximálně 30 bodů) a matematiky (maximálně 30 bodů) a s přihlédnutím k výsledkům studia na ZŠ (maximálně 5 bodů). Ředitel školy může přihlédnout také významným aktivitám uchazeče, zejména k jeho výsledkům v individuálních nebo kolektivních soutěžích. Proti rozhodnutí se lze odvolat prostřednictvím školy k vedoucímu OŠMS KÚ Pardubického kraje, a to do 8 dnů od doručení rozhodnutí. Přijímací zkouška z matematiky obsahuje sadu příkladů a slovních úloh, zkouška z českého jazyka diktát a všestranný jazykový rozbor. Požadavky na přijímací zkoušky vycházejí ze Standardu základního vzdělávání schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne. srpna 1995 pod č.j. 0819/95-6.

3 4) Co dělá škola pro uchazeče a budoucí studenty? a) Dny otevřených dveří: pondělí ( ) pondělí ( ) pondělí ( ) b) Individuální návštěvy školy po předchozí domluvě lze školu navštívit kdykoliv v pondělí až pátek od 8 do hodin c) Soustředění uchazečů o studium před přijímacími zkouškami (zájemci se blíže seznámí s požadavky k přijímacím zkouškám, pod vedením profesorů gymnázia projdou některá zadání z testů z minulých let) d) Prázdninové soustředění v posledních třech dnech prázdnin připravuje škola program pro již přijaté studenty do prvního ročníku a primy 5) Přehled nepovinných předmětů, zájmových kroužků a dalších aktivit školy Ruský jazyk Sborový zpěv - pěvecký sbor Gaudium Kroužek německého jazyka Kroužek konverzace ve francouzštině Sportovní hry Teraristický kroužek Ekologický klub Dramatický kroužek - školní divadelní soubor, recitace Matematicko fyzikální kroužek Kroužek výpočetní techniky Dopisovatelský kroužek vydávání školního časopisu Klub mladých Evropanů Kroužek dějin umění Divadelní kroužek návštěvy divadelních představení v Hradci Králové Přístup k výpočetní technice - škola je vybavena celkem 45 počítači, všechny jsou propojeny do sítě s připojením pomocí optických vláken na Internet prostřednictvím svitavské metropolitní sítě, pro výuku žáků slouží dvě učebny výpočetní techniky, přístup k počítačům mají studenti i v odpoledních hodinách, počítač je k dispozici i ve studovně a na chodbě Internet Možnost získat počítačový řidičák ECDL Zahraniční zájezdy (Francie, Anglie, Německo, Rakousko) Výměnné pobyty (partnerské školy v německých městech Bad Essen a Egeln) Odborné exkurze Besedy, návštěvy kina a divadla Studovna a žákovská knihovna Lyžařský kurz (sekunda, kvinta a 1. ročník) Plavecký výcvik (prima) Sportovně-biologický kurz (3. ročník, septima) Pro zájemce o sport škola ve svém areálu nabízí tělocvičny a posilovny, v areálu školy lze využít travnatá hřiště na kopanou, tenisový kurt, asfaltové hřiště a prostor se stoly na stolní tenis, pro tělesnou výchovu využívá škola také sportovní halu Na Střelnici Podpora studia v zahraničí (nejčastěji v USA) Možnost složit státní jazykovou zkoušku přímo ve škole Možnost získání řidičského oprávnění přímo ve škole

4 6) Kde najdete další informace? a) na internetových stránkách školy: (zde je k dispozici historie školy, aktuality ze života školy, seznamy studentů a učitelů, podmínky studia, problematika přijímacího řízení, bohatá fotogalerie apod.) b) ve výročních zprávách školy jsou k dispozici v okresní knihovně ve Svitavách, na Gymnáziu ve Svitavách a výtah také na internetových stránkách školy c) v zápisu z komplexní inspekce, kterou na škole v roce 001 provedla Česká školní inspekce (zápis je k dispozici ve škole nebo na internetu: d) přímo ve škole (individuální návštěvy ve škole, Dny otevřených dveří) e) na telefonním čísle (ředitel školy PaedDr. Milan Báča nebo výchovná poradkyně Mgr. Alena Klusáková) Studovna gymnázia Učební plán osmiletého studijního cyklu na Gymnáziu ve Svitavách učební plán: 0594/99- ze dne Předmět Ročník Český jazyk a lit Cizí jazyk I Cizí jazyk II On/ZSV Dějepis Zeměpis - - Matematika Fyzika 3/1 Chemie - 3/1 - Biologie 3/1 IVT Estetická výchova Tělesná výchova Volit. předmět I Volit. předmět II (Kj) (Kj) Volit. předmět III (L,Dg) (L,Dg) Volit. předmět IV Celkem

5 Učební plán čtyřletého studijního cyklu na Gymnáziu ve Svitavách č.j /99- dne s platností od Předmět Ročník Český jazyk a lit Cizí jazyk I Cizí jazyk II ZSV 1 Dějepis Zeměpis - - Matematika Fyzika Chemie - Biologie IVT Estetická výchova - - Tělesná výchova Volit. předmět I - - Volit. předmět II - - (Kj) (Kj) Volit. předmět III - - (L,Dg) (L,Dg) Volit. předmět IV Celkem Vysvětlivky: V předposledním a posledním ročníku si žáci zvolí podle zájmu volitelné předměty: L- latina nebo Dg-deskriptivní geometrie (student si volí jeden z těchto předmětů) Kj - konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce, konverzace ve francouzském jazyce Volitelné semináře: z českého jazyka, ZSV, D, Ch, M, F, Bi, Počítačová komunikace Tmavější políčka znamenají navýšení hodin oproti obecně platnému učebnímu plánu. Nejvýznamnější úspěchy školy v posledních třech letech Studenti školy se zúčastňují během školního roku desítek soutěží, olympiád, turnajů, přehlídek. Z prostorových důvodů nelze uvést ani přehled výsledků školních, obvodních, okresních, krajských a celostátních soutěží a přehlídek za poslední tři roky. Uvádíme jen ty nejvýznamnější: - studenti školy postoupili v letech 000 a 00 do celostátního kola soutěže Europanostra - pěvecký sbor Gaudium vydal své CD a zúčastnil se mj. turné do SRN - dramatický soubor DOMA postoupil v roce 00 na Wolkrův Prostějov, v celostátních recitačních soutěžích byly úspěšné studentky B. Chybová, H. Říhová, T. Báčová - družstvo školy zvítězilo v letech 001 a 00 v celostátní soutěži Historiáda - v celostátním kole zeměpisné olympiády v roce 001 reprezentoval školu V.Velešík ml. - T. Dvořáková v roce 000 obsadila 5. místo v celostátním kole dějepisné olympiády (Mladý historik) - H. Boháčová v roce 1999 a T. Jelínková v roce 000 zvítězily v konkurzu firmy Westvaco Svitavy a získaly roční studijní pobyt v USA - každoročně se studenti školy zúčastní Středoškolské odborné soutěže A. Šunková, T. Dvořáková, Z. Štefániková a P. Kopecká postoupily až do celostátního kola - školní tým (vedený T. Pařízkem) zvítězil se svým multimediálním projektem v celostátní soutěži Mládí a vědění (vyhlásila firma Siemens) - do mezinárodního kola zeměpisné soutěže Eurorebus postoupilo družstvo školy v roce 00 - studenti školy jsou tradičně mezi nejlepšími sportovci města Svitavy (v roce 00 to bylo 8 studentů) - studenti školy jsou od roku 1999 vyhlašováni jako nejlepší studenti města Svitavy (1999 J. Pařil, 000 A. Šunková, 001 M. Vévoda, 00 T. Dvořáková) - družstvo dívek zvítězilo v roce 001 v krajském finále v plavání

6 - florbalové družstvo dívek postoupilo v roce 00 do celostátního finále soutěže ve florbale, kde získalo stříbrnou medaili, v roce 000 se družstvo chlapců stalo krajským přeborníkem Úspěšnost absolventů Gymnázia obecně připravují své studenty na další vzdělávání, zejména na vysoké školy. Gymnázium ve Svitavách věnuje zjišťování úspěšnosti absolventů při přijímacím řízení pro další studium velkou pozornost a vysledovalo následující informace a tendence: 1) úspěšnost absolventů svitavského gymnázia dlouhodobě přesahuje průměrnou úspěšnost v české republice (ta podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání činí 6%) viz přehled a graf ) neúspěšní absolventi většinou pokračují v dalším studiu na vyšších odborných školách nebo jazykových školách (přibližně polovina z nich bývá úspěšná při přijímacím řízení na vysoké školy v následujících letech) 3) s ohledem na dvě výše uvedené skutečnosti se úspěšnost absolventů svitavského gymnázia pohybuje dlouhodobě okolo 90%, což odpovídá základnímu zaměření naší školy, tj. příprava pro další vzdělávání 4) přibližně třetina úspěšných absolventů bývá po přijímacím řízení přijata na více než jednu vysokou školu (dvě až tři možnosti výběru bývají běžné, vyskytují se i případy studentů přijatých na čtyři či pět vysokých škol, přičemž jde o takové prestižní fakulty jako například právnické, lékařské nebo filozofické) 5) dobré zkušenosti s uplatněním našich absolventů dokumentuje i nepatrný počet absolventů evidovaných na Úřadu práce Školní rok: Úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ (*): % % % % Úspěšnost absolventů Gymnázia ve Svitavách při přijímacím řízení na vysokých školách (v porovnání s dlouhodobým vývojem v ČR - podle ÚIV) % ČR GySy 66 * 93 * 66 * 78 * (*) do tohoto počtu nejsou započítáni absolventi úspěšní v dalších letech po absolvování školy

7 VÝSLEDKY INSPEKCE NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Ve dnech března 001 proběhla na Gymnáziu ve Svitavách komplexní inspekce, kterou provedl osmičlenný tým České školní inspekce. Inspekční činnost byla zaměřena na hodnocení čtyř oblastí práce školy. Každá z nich (i závěrečné hodnocení) pak byla popsána a ohodnocena podle pětistupňové hodnotící stupnice: 1. vynikající - zcela mimořádný, příkladný. velmi dobrý - výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň 3. průměrný - negativa a pozitiva v rovnováze, průměrná úroveň 4. pouze vyhovující - převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa 5. nevyhovující - zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu Některé jevy (zejména ekonomiku a hospodaření školy) inspekce posuzuje hodnocením, např.: 1. plní, je v souladu - dodržuje, čerpá účelně, efektivně. neplní, není v souladu - nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně VÝTAH Z INSPEKČNÍ ZPRÁVY - ZÁVĚRY (ta je k dispozici na ředitelství školy, má rozsah 0 stran a je vystavena v plné znění na Internetu na adrese nebo HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ Na základě výsledků hospitační činnosti, studia pedagogické dokumentace, posouzení materiálně technického zázemí školy i rozhovorů s vyučujícími je kvalita vzdělávání ve škole hodnocena jako vynikající. HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ Na základě výsledků hodnocení plánování, organizování, vedení a motivování pracovníků a kontrolních mechanizmů je kvalita řízení školy vynikající. HODNOCENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY Celkové hodnocení školní jídelny je velmi dobré. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘI- DĚLENÝCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU Namátkovou kontrolou účetních dokladů ve sledovaných oblastech a v rozsahu uvedeném ve zprávě nebylo zjištěno nehospodárné čerpání prostředků přidělených ze státního rozpočtu. ZÁVĚR Ze zjištěných skutečností v inspektovaných oblastech a na základě hodnocení řízení a dalších zjištění vyplývá, že kvalita výchovně vzdělávací činnosti školy je vynikající.

8 POŽADAVKY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ŽÁK BY MĚL K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE UMĚT: - ovládat český pravopis a aktivně ho používat v psaném projevu - rozlišovat a třídit hlásky - ovládat významové souvislosti slov, synonyma, antonyma, mnohovýznamová slova, slova příznaková a neutrální - rozlišovat slovní druhy - určovat mluvnické kategorie ohebných slov - skloňovat podstatná jména obecná a vlastní - skloňovat a stupňovat přídavná jména - rozlišovat druhy zájmen a číslovek - rozeznávat a vhodně používat neohebná slova - analyzovat stavbu věty, rozlišovat a určovat jednotlivé větné členy a vztahy mezi nimi - rozlišovat druhy souvětí - určovat větu hlavní a vedlejší - členit složitá souvětí - používat oslovení, vsuvku, větu neúplnou - respektovat interpunkci - graficky odlišovat přímou řeč - pronikat do logiky skladby českého jazyka - orientovat se ve slohových útvarech a vhodně využívat slovní zásoby - rozlišovat spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu - porozumět slovům cizího původu a nahrazovat je slovy domácími - pracovat s literárním textem - orientovat se ve struktuře literárního textu - mít přehled o významných představitelích české a světové literatury POŽADAVKY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ŽÁK BY MĚL K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE UMĚT (uvádíme učivo, kterému předchází znalosti elementární): I. ARITMETIKA, ALGEBRA RACIONÁLNÍ ČÍSLA - čísla přirozená, čísla celá, čísla desetinná, zlomky DĚLITELNOST určení největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku POMĚR - měřítko mapy, trojčlenka PŘÍMÁ ÚMĚRNOST, NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST - pravoúhlá soustava souřadnic - uspořádané dvojice - tabulky, grafy PROCENTA - promile, úroky, výpočty základu i procentové části, počtu procent DRUHÁ MOCNINA, ODMOCNINA, PYTHAGOROVA VĚTA MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM VÝRAZY - úpravy s využitím vytýkání, vzorce a b, a b LINEÁRNÍ ROVNICE - ekvivalentní úpravy LOMENÝ VÝRAZ (zjednodušování) - podmínky ve kterých má daný lomený význam smysl ŘEŠENÍ LINEÁRNÍCH ROVNIC S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI

9 SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC - metoda sčítací, dosazovací, úlohy na pohyb, na spol. práci, na směsi ŘEŠENÍ SLOVNÍCH ÚLOH S VYUŽITÍM DANÝCH POZNATKŮ. II. GEOMETRIE ÚHEL A JEHO VELIKOST - měření, přenášení, konstrukce úhlu o velikosti 90, 45, 60, 30 bez použití úhloměru SHODNOST, STŘEDOVÁ, OSOVÁ SOUMĚRNOST TROJÚHELNÍK - výšky, těžnice, kružnice opsaná, vepsaná, konstrukce, věty o shodnosti sss, sus, usu, Ssu OBSAHY, OBVODY ROVINNÝCH OBRAZCŮ - trojúhelníky, čtyřúhelníky, kružnice, kruh OBJEMY A POVRCHY TĚLES - krychle, kvádr, hranol, válec KONSTRUKČNÍ ÚLOHY, ČTYŘÚHLENÍKY - s využitím konstrukce trojúhelníku - popis postupu konstrukce KRUH, KRUŽNICE - tečna ke kružnici, Thaletova kružnice UKÁZKY Z TESTŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (vybrány jsou příklady zadání z několika posledních let) Test z matematiky obvykle obsahuje příklady, slovní úlohy a úlohy z geometrie Test z českého jazyka obvykle obsahuje diktát a jazykový rozbor DIKTÁT 1. ČESKÝ JAZYK PRO ČTYŘLETĚ GYMNÁZIUM Bájná Troja Z krásného proudu prýští na povrch prameny dva, z nichž vírnatý Skamandros vzniká. V jednom z nich vyvěrá vždy teplounká voda a vůkol valí se ze zdroje dým, jako kdyby tam plápolal oheň. Druhý však teče i v létě, vždy studený vypadá tak jako led, jenž utuhl z vody. Tyto verše z Homérova eposu rozhodly o tom, že německý obchodník Heinrich Schleimann objevil starověkou Troju. Od svého otce v dětství často slýchával příběhy inspirované Homérovými díly. Příběh o dobytí Troje výrazně okouzlil mladého chlapce, a proto se již v útlém věku rozhodl, že svůj život zasvětí nalezení legendárního města. Aby získal potřebné peníze, vypravil se do Ameriky, kde ve zlatokopeckém táboře vydělal obrovské jmění. Traduje se, že během několika let si zde osvojil patnáct evropských jazyků, naučil se však také arabsky, čínsky i japonsky. Roku 1868 světem protřelý dobrodruh zahájil hledání dávného města. Nenechal se odradit mnohými historiky, kteří byli k jeho snažení a metodám skeptičtí,a usilovně se snažil o to, aby existence starověké Troje byla prokázána. Výsledkem byl jeden z největších objevů v dějinách archeologie. Roku 001 němečtí archeologové spolu s odborníky na virtuální realitu poprvé zrekonstruovali celkovou podobu dávného města. Fiktivní procházku dávnou Trojou si bude moci dopřát každý, kdo je připojen na internet. Virtuální svět mu nabídne nejen pohled na různé pamětihodnosti, ale také informace o nich.

10 Diktát. Ze životopisu Liv Ullmanové Hrubě řezaná tvář s tisícem vrásek a dvojice očí, které měly celé bělmo žluté a uprostřed krásnou světlou modř. Ta pěkná vůně, když jsem si jí opřela hlavu o prsa. Teplo v její náruči. Až když jsem byla dospělá, teprve jsem si uvědomila, že babička je stará. Všimla jsem si, že záda, na něž jsem se věšívala, jsou shrbená. Vlasy, které byly její největší ozdobou a za které ji kluci jako holčičku zamilovaně tahali, se změnily v tenký bílý cůpek, jenž si na temeni stáčela do drdůlku. Nejvíc se mi líbilo, když jsem směla přespat v babiččině podnájmu. Muselo se to dít v největší tichosti, protože bytná to zakázala. Probíraly jsme se babiččinými šuplíky. Nikdo neměl tolik a tak zajímavých zásuvek jako ona, byly plné dopisů a krabiček a šperků a roztodivných věcí. Památek na dlouhý život. Občas jsme spolu plakaly nad dědečkovými milostnými dopisy. Diktát 3. O původu jména města Svitavy Před tisíci lety se zde všude rozkládal rozsáhlý les. Od litomyšlského hradu v sousedních Čechách províjela se jím, zářezy na stromech dobře značená a v dobrých časech vždy dobře udržovaná zemská stezka ke starému centru Moravy k Brnu. Jen několik chat u pramenů Svitavy mohlo nabídnout unaveným poutníkům krátký odpočinek v tichém prostředí. Jednou tudy jel český kníže Vratislav se svou mladou manželkou Svatavou a celým průvodem. Rozhodl se, že zde, na místě těch několika chudých dřevařských a uhlířských chat, u pramene Svitavy založí pevnější sídlo pro bezpečnost cesty i možnosti útočiště pocestných. Tak se stalo a po mladé manželce Svatavě dostalo toto místo jméno. Tolik praví o pojmenování města pověst v přepisu Drahomíry Šustrové. Jaká je ale možná historická varianta o vzniku názvu města? Je jisté, že město Svitavy obdrželo své jméno podle řeky, jejíž první písemnou připomínku zaznamenáváme v latinsky psané Kosmově Kronice české. Zde se pojí s rokem 981, kdy zemřel kníže Slavník a jsou vymezeny hranice slavníkovského panství až k potoku Svitavě. Nakolik je Kosmovo datování pravdivé, netušíme, ale řeka Svitava musela nést svůj název před smrtí Kosmy v roce 115 (vypsat slovy). Převzato ze svitavského kulturního kalendáře Lucerna Diktát 5. Reforma školství Na počátku vlády Marie Terezie se nacházely pražská a olomoucká univerzita v rukou jezuitů, nižší školství setrvávalo pod dohledem správců farních kostelů. Již roku 1757 byli jmenováni studijní ředitelé fakult z řad světských osob jako garanti státního dohledu nad univerzitní výukou. Krátce poté se světské osoby objevily rovněž mezi vyučujícími. Dvorským dekretem z 1. července 1784 byla jako oficiální vyučovací jazyk na univerzitách zavedena místo latiny němčina. Nové studijní řády odpovídaly především potřebě vzdělání hospodářských praktiků a úřednictva, abstraktní vědy však prožívaly úpadek. Olomoucká univerzita byla dokonce přeměněna v pouhé lyceum. Posvětštění univerzitní správy mělo být kompenzováno zavedením výuky náboženské vědy na filozofických fakultách. Dekretem z roku 1777 se výrazně redukoval počet gymnázií v českých zemích. V sídlech zrušených gymnázií pak byly zřízeny čtyřtřídní hlavní školy s německým vyučovacím jazykem, jejichž žáci zpočátku téměř nerozuměli německým přednáškám. (podle Dějin zemí Koruny české)

11 Diktát 7. Cesta od zakletého proudu Na stezce před nimi se ozval dusot uhánějících kopýtek. Z temnot se náhle vynořil obrys pádícího jelena.vznesl se vysoko a zdolal bystřinu mohutným obloukem. Při dopadu na druhý břeh zvíře klopýtlo. Pohltily je sice stíny, ale bylo slyšet, jak dusot kopyt zpomalil a vzápětí utichl. Všichni rázem umlkli, sklopili oči, a když si sedli, zdálo se jim, že slyší hluk nějakého velkého honu na sever od stezky, ale vůbec nic z něho neviděli. Náhle se před nimi objevilo pár kusů vysoké zvěře, laň s kolouchy tak sněhobílá, jako byl jelen tmavý. Jenom se lehce zakmitli mezi stíny. Za pár dní nastal okamžik, kdy hobitům k jídlu ani k pití nezbylo prakticky nic. Neviděli v lese růst nic poživatelného, jenom prašivé houby a býlí s bledými listy a nepříjemně nasládlým pachem. Asi po čtyřech dnech cesty od zakletého proudu přišli do míst, kde rostly jen buky. Zpočátku je ta změna potěšila, poněvadž tam nebyl žádný podrost a stíny nebyly tak hluboké, jenže v tom světle viděli jen nekonečné řady rozviklaných pařezů a nekonečné řady rovných našedlých kmenů. Bylo tu vzdušněji a bylo slyšet šumění větru, ale byl to smutný šum. Když kolem nich zašelestilo pár listů k zemi, připomnělo jim to, že venku nastává sychravý podzim. Poznámka pro diktujícího: slovo hobit napsat na tabuli Jazykový rozbor 1. Nenechal se odradit mnohými historiky, kteří byli k jeho snažení a metodám skeptičtí, a usilovně se snažil o to, aby existence starověké Troje byla prokázána. 1. V daném souvětí jsou: a) věty hlavní a věty vedlejší b) 1 věta hlavní a 3 věty vedlejší c) 1 věta hlavní a věty vedlejší. Ve větě aby existence starověké Troje byla prokázána. je přísudek: a) slovesný b) jmenný se sponou c) jmenný beze spony 3. Věta aby existence starověké Troje byla prokázána. je: a) vedlejší věta přívlastková b) vedlejší věta příslovečná účelová c) vedlejší věta předmětná 4. Synonymum ke slovu skeptický je: a) nedůvěřivý b) důvěřivý c) optimistický 5. Slovo složené je: a) usilovně b) starověk c) existence 6. Slova přejatá jsou: a) nenechat odradit prokázat b) historik Troja usilovně c) historik existence skeptický 7. Podstatné jméno neživotné je v bodě: a) hmyz b) hájové c) ledoborci 8. Podle vzoru kuře se neskloňuje toto podstatné jméno: a) poupě b) jeviště c) koště

12 9. Co je správně? a) Stůl se čtyřmi nohami. b) Stůl se čtyřma nohama. c) Stůl se čtyřma nohami. 10. Slovo v podmiňovacím způsobu přítomném je uvedeno v bodě: a) Byli jsme rádi. b) Byli bychom rádi. c) Byli bychom bývali rádi. 11. Správný tvar je: a) aby jsi si vzpomněl b) abys si vzpomněl c) aby sis vzpomněl 1. Co je správně? a) Koně se vzepjaly. b) Koně se vzepjali. c) Koně se vzepjaly i Koně se vzepjali obojí je správně. 13. Přivlastňovací zájmeno je uvedeno v bodě: a) jeho b) matčin c) tobě 14. Ve větě Byl jsem to já sám. určete počet zájmen: a) 1 zájmeno b) zájmena c) 3 zájmena 15. Z následujících vět vypište zájmena a určete druh: To je cíl, jenž stojí před námi. Všiml si ho každý, kdo šel kolem. 16. Vytvořte od slovesa prokázat : a).os., mn.č., rozk. zp. b) 3.os., j.č., min.č., podm.zp., rod trpný, jmenný rod ženský c).os., mn.č., min.č., podm.zp., jmenný rod ženský 17. Tvořte krátké věty, kde bude sloveso prokázat ve funkci: a) podmětu b) přísudku slovesného c) předmětu 18. Vytvořte souvětí dle daného grafu: H odporovací poměr 3H důsledkový poměr 4H 1V přípustková 5V přívlastková Jazykový rozbor. Když na jaře kvete ovocné stromoví, je povinností včelstev, aby ve statisícových armádách vykonala téměř všechnu opylovací práci, neboť jiný hmyz, který přezimuje jednotlivě, musí se zjara teprve množit. 1. Určete počet vět v souvětí:. Vypište vedlejší věty a určete jejich druh: 3. Změňte příčinný poměr mezi větami hlavními v poměr důsledkový: 4. V první větě hlavní určete holý přísudek. Jak se tento typ přísudku nazývá? 5. Vyhledejte podstatná jména hromadná: 6. U podstatného jména hmyz určete pád, číslo, rod, životnost a vzor: 7. Určete slovní druhy: neboť který teprve 8. Určete rod, třídu a vzor u slovesa kvete: 9. Vyznačte kořen slov: umyvadlo vyhláška vypravování

13 10. Utvořte z následujících podstatných jmen přídavná jména v 1. pádě čísla množného: Praha Dobříš Brandýs 11. Utvořte třetí stupeň příslovcí a přídavných jmen: krátce dobře jednoduchý 1. Utvořte od slovesa zatroubit: 1. osobu čísla množného způsobu rozkazovacího 1. osobu čísla množného času minulého způsobu podmiňovacího 13. Vypište slova, která byla utvořena skládáním, odvozováním a zkracováním: vysvědčení Čedok okamžik spisovatel 14. K uvedeným slovům doplňte vhodná přídavná jména odvozená od osobního jména, abyste dosáhli ustálených spojení: meč vejce pata chlév Jména: Kolumbus, Achilles, Augiáš, Damokles Jazykový rozbor 3. Od té doby, co se stal filatelistou, připomíná Pavlík denně všem dospělým členům rodiny, aby mu schovávali obálky dopisů z ciziny. Těch nádherných známek! 1. Vypište ze souvětí jednotlivé věty a u každé určete, zda je hlavní, či vedlejší. U vět vedlejších určete i jejich druh:. V následující části souvětí určete větné členy: aby mu schovávali obálky dopisů z ciziny.: 3. Větný člen z ciziny nahraďte vedlejší větou: 4. Těch nádherných známek je věta a) jednočlenná b) zvolací c) dvojčlenná d) holá e) neslovesná (zakroužkujte správná řešení) 5. a) Vypište ze souvětí slovo přejaté: b) Vysvětlete domácími slovy jeho význam: 6.Proveďte rozbor stavby slov: a) obálka b) dopisů 7. Od každého ze slov rodina, cizina utvořte přídavné jméno: 8. Uveďte dvě slova příbuzná se slovem doba : 9. Vypište z textu všechna zájmena a určete jejich druh: 10. U následujících slov v textu určete požadované kategorie: a) rodiny pád b) filatelistou vzor c) připomíná vzor 11. Určete způsob u tvaru slovesa v poslední větě souvětí: 1. a) Určete vid slovesa připomínat: b) Utvořte k němu sloveso vidu opačného: 13. Ke slovesu připomínat utvořte a) tvar. osoby čísla jednotného a způsobu podmiňovacího minulého b) tvar 1. osoby čísla množného podmiňovacího způsobu přítomného 14. Které slovo zastupuje zájmeno mu? 15. Užijte následujících slov ve větách: dobít dobýt 16.Upravte následující nevhodně stylizovanou větu a uveďte, v čem spočívá chyba: Náš závod je výrobcem píšťalek pro posunovače z novoduru.

14 17. Doplňte vynechaná písmena: seml..t ob.. lí,..chátralý dům, dě..ká hračka, ml nský kámen, zam tavý postoj, zate ní slunce, skel.á vata, ra..í ptáče, vyz.val k odporu 18. Jak vyslovujeme slovo prosba? K jaké změně zde dochází a jak tento jev nazýváme? 19. K jakému funkčnímu stylu patří tento úryvek? Z čeho jste tak usoudili? Základními administrativními jednotkami se staly démy. Tvořila je menší attická sídliště, případně několik sousedních vsí, a v Athénách městské čtvrti. Důležitou politickou institucí se stala rada pěti set, do níž každá fýla delegovala 50 občanů. Každoročně bylo rovněž voleno 10 stratégů, kteří nabyli později většího politického významu než archonti Jazykový rozbor 4. I když jsem nedostal pořadové číslo žádosti, bylo mi jasné, že nejsem jediný, kdo sem vážil cestu z podobného důvodu. (Úkoly se vztahují k uvedenému souvětí ) 1. Napište číslicí počet vět hlavních v souvětí... Vypište věty vedlejší a určete jejich druh (ten zapište do závorky za větu) 3. Určete větné členy: a) číslo b) žádosti c) sem 4. V poslední větě souvětí najděte zájmeno a určete jeho druh (ten zapište do závorky za zájmeno) 5. U slovesa vážil v textu určete: a) třídu b) vzor c) vid 6. Spojení vážil cestu nahraďte jiným vyjádřením se stejným významem (Úkoly se nevztahují k uvedenému souvětí) 7. Rozlište příslušnými znaménky větu uvozovací a řeč přímou: S odvráceným obličejem řekla Já se stydím 8. Přímou řeč z předchozího úkolu převeďte v řeč nepřímou 9. Místo uvedených vět užijte přirovnání: a) Byl zticha. b) Mluvil pomalu. 10. Nahraďte infinitivní vazbu vedlejší větou a určete její druh (ten zapište do závorky): Mít peníze, cestoval bych po celém světě. 11. Zakroužkuj dvojice synonym pozorovat - sledovat světlo - tma dým - kouř horší - nejhorší 1. U podtržených slov urči slovní druh Já bych tu nechtěl zůstat. Během do kopce se unavil. 13. Urči, ve které skupině slov jsou uvedena jen podstatná jména pomnožná (určenou skupinu zakroužkuj): 1. skupina : dveře, uhlí, máslo. skupina: kalhoty, housle, dveře 3. skupina: písek, hmyz, dříví 14. Utvoř větu podle daného schématu (věta musí mít smysl): přívlastek shodný - podmět - přívlastek neshodný - přísudek - příslovečné určení místa 15. Nahraď slovesa ve větách vhodnými citoslovci a věty s citoslovci zapiš: Myš vklouzla do díry. Váza spadla na zem. 16. Uveď, jak se nazývají místa podle věcí, které na nich jsou, prodávají se tam, vyrábějí apod. (vzor: kotel kotelna): smetí káva

15 stroj kniha šaty cihla 17. Urči, ve které z nabízených možností je sloveso vyrábět uvedeno ve tvaru. os. čísla množ. způsobu podmiňovacího minulého? (správnou možnost zakroužkuj) byli bychom vyráběli byli bysme vyráběli byli by jsme vyráběli byli by jste vyráběli byli byste vyráběli 18. Ve větě Věřím svému bratrovi. urči, čím je ovi ve slově bratrovi (zakroužkuj správnou možnost). slovotvorná přípona koncovka kmenotvorná přípona Jazykový rozbor Které z dvojic jsou synonyma? Zakroužkujte: a) stařec-kmet b) mrkev-zelenina c) děvčátko-holčička d) mrak-mračno. Slovo kultivace znamená: a) pěstění, zušlechtění něčeho b) uctívání, velebení něčeho c) nářadí na obdělávání půdy 3. Slovo amnestie znamená: a) udělení milosti, prominutí trestu b) vyhlášení trestu, často hromadného c) oslabení, ztráta paměti 4. Slovo kvalifikace znamená: a) těžký zločin b) sportovní výkonnost c) schopnost získaná průpravou 3. Od kterého slova je přímo odvozeno slovo (zakroužkujte správné řešení): léčebný a) léčení b) léčit c) léčba tamější a) tam b) tamní c) tma ohledán a)ohled b) ohledat c) hledat 4. Podtrhněte slovo, které patří do věty: Zapomněl jsem koupit lepicí lepící lepenou pásku. Projížděl lesním lesnatým lesnickým krajem. 5. Určete slovní druhy: každý žádný okouzlen 6. Doplňte náležité tvary. Kde je více možností, uveďte všechny: Únavou sotva pletl (nohy) Držel dítě na svých (ruce) Byl to stolek s (kovové nohy) 7. Uveďte vzory, podle kterých se skloňují slova: hradby řeči mravy 8. Utvořte druhý stupeň: krátký tenký měkký 9. Určete vid: ležel uvidí skáče 10. Od uvedených sloves utvořte: ohlédl se -. osobu čísla jednotného způsobu podmiňovacího přítomného okřikl -. osobu čísla množného způsobu podmiňovacího přítomného jet - 3. osobu čísla množného způsobu podmiňovacího minulého

16 11. Podle kterého vzoru se časují slovesa: řvát prostřít hrnout 1. Určete slovní druh podtrženého slova a uveďte, jak se tento tvar nazývá: Bivoj rozkročiv se mrštil kamenem vší silou přes hlavu. 13. V následujících větách podtrhněte přísudek: Malý Jirka býval často zadumaný a smutný. Zanedlouho jsme se zase rozešli. Nemohli byste přijít zítra? Sliby chyby. 14. Komoří nařídil sluhům stojícím před vchodem do komnaty, v níž se právě odehrávalo drama, aby ustoupili. V předcházejícím textu určete tyto větné členy: - stojícím - před vchodem - do komnaty 15. Nejezdil tam. (Po)Žádali ho (o to). Předcházející věty spojte v čtyři různá souvětí podřadná tak, aby vedlejší věta byla vždy jiného druhu. Druh vedlejší vět určete. Můžete měnit slovesný způsob, výrazy v závorkách můžete vynechat. 16. Narýsujte graf následujícího souvětí (určete věty hlavní a vedlejší, druh vět vedlejších, poměry mezi větami): Ačkoli je náš dům daleko od středu města, nechtěli bychom se stěhovat, protože má krásné okolí a jsme tu už zvyklí, ale uvítali bychom rozšíření městské hromadné dopravy. 17. Která věta je stylisticky správná? Zakroužkujte. a) Jsou to události, které si myslím, že si musíme vysvětlit. b) Bylo ovšem také pošetilé očekávat hned napoprvé úspěch. c) Odmalička se zajímal a zabýval se historií. 18. Převeďte následující věty v přímou řeč: Petr sice řekl Evě přijeď, ale nebyl si jist, zda už bude doma. SADA 1. MATEMATIKA PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM 1. Zjednodušte daný výraz a udejte podmínky, pro které má smysl: x 1 x 3x x x x 1 x 1 3 Správnost výpočtu zkontrolujte dosazením x 8x 3 3. Řešte rovnici a proveďte zkoušku: 4 x 3 x x 3x 3. Vyřešte početně i graficky soustavu rovnic x y 8 0 x y 4. Televizor stál původně Kč. Pak byl o 15 zdražen, ale protože nešel na odbyt, byl opět o 15 zlevněn. Jaká byla jeho konečná cena? 5. Do jaké výšky sahá voda v nádrži tvaru rotačního válce o průměru podstavy 6m, natéká-li hodiny rychlostí,5 litrů za sekundu? Výšku uveďte v centimetrech. 6. Sestrojte trojúhelník ABC, ve kterém: a= 6 cm, v a = 4 cm, t a = 6 cm. Proveďte rozbor, zapište postup, proveďte konstrukci a určete počet řešení.

17 SADA. 1. (a) Zjednodušte výraz a udejte podmínky, kdy má daný výraz smysl: 3 x 10x x x : x 4 x 4x 4 1 (b) Správnost výpočtu zkontrolujte dosazením x. Řešte rovnici a proveďte zkoušku: x 1 1 x x 3 x (a) Určete rovnici lineární funkce, jejíž graf prochází body A ;, B3;5 (b) Sestrojte graf funkce f: y = -x+3 4. Novákovi koupili pozemek o rozloze 360 m. Naplánovali si, že třetinu pozemku zatravní, uprostřed postaví chatu o půdorysu 4m x 5m a zbytek pozemku bude zahrada. Kolik procent z plochy pozemku bude zahrada? 5. Ze Svitav vyjelo v 6.00 hodin směrem na Brno nákladní auto rychlostí 54 km/h. V 6.30 hod po něm ze stejného místa a stejným směrem vyjelo osobní auto rychlostí 5 m/s. V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od Svitav osobní automobil nákladní auto předjede? 3 6. Sestrojte trojúhelník ABC, ve kterém: b= 7 cm, a= 5 cm, t b = 4,5 cm Proveďte rozbor, zapište postup konstrukce, proveďte konstrukci a určete počet řešení. SADA Úsečku AB délky 13,5 cm rozdělte na tři úsečky, jejichž délky jsou v poměru 4:3:. Proveďte konstrukčně a výsledek zkontrolujte výpočtem.. Vyjádřete zlomkem, jaká část čtverce je na obrázku vyšrafována (čtverec je rozdělen na devět shodných čtverečků). 3. Nádrž má tvar válce s poloměrem podstavy 3 m a výškou 5 m. Jak vysoko sahá voda v nádrži, jestliže je v ní 850 hektolitrů vody? Kolik procent z celkového objemu nádoby činí toto množství? 4. Ze dvou míst A a B, jejichž vzdálenost je 30 km, vyjela současně dvě auta stejným směrem. Jedno auto jelo průměrnou rychlostí 60 km.h 1. Jakou průměrnou rychlostí jelo druhé auto, jestliže dohonilo první auto za dvě hodiny? 5. Sestrojte pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C, jestliže platí c = 7, cm, v C = 3,1 cm. 8x 1 3 x 6. Řešte rovnici a proveďte zkoušku: x Upravte výraz a stanovte jeho definiční obor: x x x 4 x 4

18 Správnost výsledku ověřte pro x =. SADA Řešte rovnici a proveďte zkoušku: x 3 3 x 3 4 x 3 8. Řešte početně i graficky soustavu rovnic: 4x 3y 6 x y 4 3. Pravoúhlý trojúhelník ABC s odvěsnou délky a = 36 cm má obsah S = 540 cm. Vypočítejte délku odvěsny b a těžnice t b. 4. Pro zimní výprodej byla stanovena cena bot na 85 % původní ceny. Nová cena činila 510 Kč. Určete původní cenu bot. 5. Nákladní auto s nosností 7 tun má ložnou plochu s rozměry 4,5 m a,1 m. Hmotnost 1 m 3 mokrého písku je 000 kg. Do jaké výšky můžeme naložit mokrý písek, aby nebyla překročena nosnost auta? Počítejte s přesností na centimetry. 6. Prodavač losů prodal za tři dny celkem 180 stíracích losů. Druhý den prodal o 90 losů méně než první den, třetí den prodal 1,5 krát více než druhý den. Kolik losů prodal první den? 7. Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno: AB c 6cm; v 3cm; t 3, cm. c c 5 8. Zjednodušte a určete, kdy má daný lomený výraz smysl: 3u 1u 1 6u 4 SADA 5. 1) Zjednodušte daný výraz a udejte podmínky, pro které má smysl: 3 x x 4x 16x : 3 x x x 8x 8x 1 Ověřte dosazením x. x 7 x 5 ) Řešte rovnici a proveďte zkoušku:. x 5 x 7 3) Dvě auta vyjela ze dvou míst vzdálených od sebe 70 km tak, že jedno jelo rychlostí 60 km/h, druhé rychlostí o 1 km/h menší. Za jakou dobu a v jakém místě se potkají? 4) Trojboký kolmý hranol má za podstavu pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 1 cm a 5 cm. Určete objem a povrch hranolu, je-li jeho výška rovna obvodu podstavy. 5) Na území obce zaujímá rozloha lesa 1% z rozlohy orné půdy. Orné půdy je o 836 ha víc než lesa. Kolik ha zaujímá les a kolik ha orná půda? 6) Sestrojte trojúhelník ABC, ve kterém: c = 6 cm, v c = 4,5 cm, r = 4 cm. Proveďte rozbor, zapište postup, proveďte konstrukci a určete počet řešení.

19 SADA 6. 1) Zjednodušte daný výraz a udejte podmínky, pro které má smysl: k 1 9k : 3 k k k 4k 1 Ověřte dosazením za k =. ) Řešte rovnici a proveďte zkoušku: 5 3x 8 7 6x 1 x 3 4x x 15. 3) Ze dvou nádraží vzdálených po trati 4 km vyjely proti sobě v 6 hodin 0 minut rychlík a osobní vlak. Rychlík jel rychlostí o 18 km/h větší než osobní vlak. Určete rychlost obou vlaků, jestliže se na trati minuly v 6 hodin 38 minut. 4) Pravoúhlý lichoběžník ABCD s pravým úhlem při vrcholu A má strany a, b, c, d. Určete jeho obvod a obsah, je-li a = 5 cm, c = 10 cm, d = 8 cm. 5) Řešte početně i graficky soustavu rovnic: x + y = 7 3x 4y + 6 = 0. 6) V internátě bydlelo 76 žáků. Chlapců bylo o 16 víc než děvčat. Kolik procent bylo chlapců a kolik procent děvčat? 7) Sestrojte trojúhelník ABC je li dáno: v c =5 cm, t c = 5,5 cm, 60 o. Proveďte rozbor, zapište postup, proveďte konstrukci a určete počet řešení. Které významné osobnosti navštívily školu? Škola jen v uplynulých několika letech hostila desítky významných osobností, s většinou z nich měli studenti možnost se setkat a besedovat. Uvádíme jen nejvýznamnější z nich: spisovatelé M. Viewegh, J. Topol, O. Neff, J. Morava, V. Řeháčková, L. Lanczová, R. O Neil, lyžařka K. Neumannová, zpěvák F. Čermý, hudebník V. Marek, psycholog prof. Z. Matějček, jazykovědec prof. M. Jelínek, hudební skladatelé M. Dohnal, prof. J. Trojan a další. Gymnázium Svitavy je spolupořadatelem Večerů pod lucernou, při nichž svitavské veřejnosti představilo např. herce J. Kačera a B. Štěpánovou, prof. J. Jařaba, básníka L. Kunderu, sochaře O. Zoubka, režiséry F. Vláčila a P. Zelenku, dokumentaristu M. Poláka, a další.

20 Sedmero pro správné rozhodnutí aneb Jak se rozhodnout pro tu správnou střední školu? 1. Nejlepší obrázek o škole si uděláme při dnech otevřených dveří - navštivte školu, o kterou projevujete zájem - nejlepší je, aby školu navštívili jak děti, tak jejich rodiče. Při rodinné poradě zjistíte, že postřehy jsou různé. Rodiče by měli hrát roli poradců. - nespoléhejte na to, že se ve škole dozvíte vše pouhým poslechem prezentace. Ptejte se sami. - není od věci požádat školu o možnost podívat se přímo do výuky. Gymnázium ve Svitavách tuto možnost nabízí.. Ptejte se na přijímací zkoušky - požádejte o přijímací testy z minulých let. Dělá si škola testy sama, nebo využívá profitesty? - zohledňuje škola prospěch žáka na základní škole? - kolik míst nechává škola pro druhé kolo přijímacích zkoušek? - co pomůže, pokud by dítě nebylo přijato a vy jste se chtěli odvolat? 3. Zajímejte se o neúspěšné studenty - kolik nastoupivších žáků studium nedokončí? - jaký podíl studentů neuspěje u maturity a musí k opravným zkouškám? - jaké jsou hlavní příčiny odchodu studentů ze školy? 4. Jak kvalitní je výuka na škole? - chtějte vidět zápis z inspekce, která na škole proběhla - jaké jsou vzdělávací priority školy? Je posílena výuka cizích jazyků nebo informatiky? - jak velká je fluktuace učitelů na škole? - je výuka zajištěna kvalifikovanými učiteli? - jaká jsou pravidla pro přístup studentů k počítačům mimo vyučování? - podporuje škola zahraniční studijní pobyty a stáže? Jak? - jak škola přistupuje k žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (dyslektici, dysgrafici, dyskalkulici a podobně) 5. Myslete už i na maturitu - jaké jsou výsledky žáků u maturitní zkoušky? - jak škola připravuje budoucí maturanty v posledním ročníku? - jak se škola připravuje na reformu maturity? - v čem vidí škola příčiny úspěchu či neúspěchu? 6. Uplatnění absolventů v praxi - kolik procent maturantů se hlásí na vysokou či vyšší odbornou školu a jaké procento z nich je pak úspěšných? - spolupracuje škola s potenciálními zaměstnavateli jejích žáků? Pokud ano, jak? - jak a v čem se změnil obor, na který se dítě hlásí, za posledních deset let? Jaká je jeho perspektiva? Čím to lze dokumentovat? 7. Ptejte se na atmosféru - řešila škola v posledních dvou letech vážnější problém s užíváním drog, s opilostí studentů nebo třeba šikanu? O jaký případ šlo a jak se k němu škola postavila? - jak se vedení školy staví ke kouření žáků? - jaké vyžití nabízí škola svým studentům pro volný čas? Jaká zařízení jsou jim k dispozici?

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006-2007 Obsah výroční zprávy: 1 Charakteristika školského zařízení... 3 2 Přehled vzdělávacích

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : U Uranie 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium Or Chadaš, Belgická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více